2.02.01 Inventaris van de archieven van de Algemene Staatssecretarie en van het Kabinet des Konings, met de daarbij gedeponeerde archieven, 1813-1840 H. Bonder Nationaal Archief, Den Haag 1938 Deze digitale toegang is in 2006 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.1. Eindredactie: Henny van Schie, 27 september 2006 This finding aid is written in Dutch. Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: S. Muller Fz., J.A. Feith en R. Fruin Th.Az., Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven, ontworpen in opdracht van de Vereeniging van Archivarissen in Nederland, Erven B. van der Kamp, Groningen 1898; S. Muller Fz., J.A. Feith en R. Fruin Th.Az., Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven, ontworpen in opdracht van de Vereeniging van Archivarissen in Nederland, 2e druk, Erven B. van der Kamp, Groningen 1920 28 april 2014 11 Rubricering aangebracht in hoofdrubriek A op verzoek van afd. Inlichtingen door Henny van Schie 21 mrt 2014 10 Beschrijvingen aangepast: 6085B vervallen, 6085A en 6084.1 aangepast nav bevindingen IH, door Caroline Leistra. 20 jan 2014 9 verwijzingen naar GAVOC en GAWIC ingehangen door Gijs Boink. 12 apr 2013 8 verwijzing naar tekeningen bij inv.nr. 610 opgenomen door Gijs Boink 14 december 2012 7 inv.nr. 6085 verwijderdDiederick Kortlang 6 mrt 2013 6 beschrijvingen inv.nrs. 6139.1 - 6139.10 toegevoegd door Gijs Boink 14 december 2012 5 inv.nr. 6078A toegevoegd en 6084A gewijzigd in 6084.1 door Diederick Kortlang 23 november 2011 4 Link naar digitale index toegevoegd door Pauline van den Heuvel 17 december 2007 1 dateringen inv.nrs 3428 en 3429 aangepast door Diederick Kortlang Beschrijving van het archief Algemene Staatssecretarie Staatssecretarie 1813-1840 H24000 924,00 meter; 6918 inventarisnummers. Het merendeel der stukken is in het Nederlands en in het Frans Normale 19e eeuwse geschreven en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Het archief bevat een aantal kaarten. Nationaal Archief, Den Haag Staatssecretarie en Kabinet des Konings Commissie belast met de Herziening van het bestaande stelsel der In- en Uitgaande Rechten en Accijnsen Commissie ter opheffing van het Sequester op enige Patrimoniële Goederen en Domeinen in België Commissie tot Herziening der Grondwet Commissie voor de Samenstelling der Constitutionele Wetten Kabinet des Konings Kabinetsraad Lynden van Blitterswijk, jhr W.H.C. van Oranje-Nassau, W.F., Prins van (Willem I) Oranje-Nassau, W.F.G.L., Prins van (Willem II) Staatscommissie betrekkelijk de Verhoging der In en Uitgaande Rechten Staatscommissie tot Reorganisatie der Departementen van Algemeen Bestuur Staatssecretarie Onder de regering van koning Willem I vormde de Staatssecretarie het belangrijkste coördinerende orgaan in het landsbestuur: hier kwam alle bestuurlijke informatie samen en werden de besluiten voorbereid waarmee de Koning het land bestuurde. De kabinetssecretarie, het Kabinet des Konings, vormde een onderdeel van de Staatssecretarie. Omdat de hoofdtaken in principe alle beleidsterreinen van de rijksoverheid betroffen, komen in het archief stukken voor over de meest uiteenlopende onderwerpen. Het hoofdarchief (van de Staatssecretarie zelf) bestaat voor het overgrote deel uit een chronologisch geordende en per dag genummerde serie minuut-besluiten met de ingekomen stukken als bijlagen. De toegangen op dit verbaal bestaan uit uitgebreide jaarlijkse indices met hoofdenlijsten en klappers. Op de vele ingekomen verzoekschriften (rekesten) zijn er aparte rekestenklappers: de rekesten zelf werden niet opgelegd in het archief, maar ter afhandeling doorgezonden naar de departementen. Naast het hoofdarchief maken deel uit van het archief Staatssecretarie: het Geheim archief, met een chronologisch verbaal, indices en klappers;het archief van de Secretaris van Staat;het archief van het Kabinet des Konings, dat onder meer stukken bevat over de afscheiding van België, depêches van gezanten, staatsbegrotingen en militaire zaken. Bij het archief zijn gedeponeerd de notulen van de Kabinetsraad en stukken van commissies voor de grondwetten. Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer

Taken van de Algemene Secretaris van Staat en de onder hem ressorterende griffier, archivist en eerste commies

H. Bonder, Archieven 1813-1840, Algemene Staatssecretarie en van het Kabinet des Konings, 1938, blz. 11-15

.

Secretaris van Staat het opmaken van ontwerp-besluiten; het vervaardigen en verzenden van kopieën van de koninklijke besluiten, die bestemd waren voor de departementen en andere administraties; het onderhouden van contacten met de Secretarissen van Ons Kabinet, i.v.m. een spoedige verzending van alle stukken van algemeen belang, welke een kennisneming vereisen; het bijwonen van de bijeenkomsten van de ministerraad en de pen voeren; belast met het uitgeven van het Staatsblad.

Griffier en archivist belast met de Directie der Algemene Staatssecretarie; ontvangst van alle door de Vorst te ondertekenen besluiten en draagt zorg voor een goede, prompte en geregelde expeditie van de getekende stukken; gehouden tot de redactie en extensie van alle stukken door de Algemene Secretaris van Staat opgedragen; speciaal belast met de bezorging, verzending en comptabiliteit van het Staatsblad; het opzettelijk 1x per 3 maanden nagaan van de staat van de werkzaamheden van alle employées en verplicht tot schriftelijke verslaglegging daarvan; zorgdragen voor de inrichting en dagelijkse bijhouding van een lijst van commissoriale zaken; het opmaken en bijhouden van een lijst van in advies gehouden zaken; het bewaren van alle charters en staatspapieren, waaronder de archieven van het Algemeen Bestuur tot en met 1810; het verstrekken van inlichtingen of afschriften van archiefstukken aan particulieren na verkregen verlof van de Algemene Secretaris van Staat; het bijhouden van lijsten van uitgegeven en niet terugontvangen stukken en het voorleggen van deze lijsten aan de Algemene Secretaris van Staat; het jaarlijks verstrekken van een opgave aan de Algemene Secretaris van Staat van aangekocht en in onbruik geraakt meubilair.

Eerste commies belast met de instandhouding van de goede orde in de bureaus; belast met de surveillance over en de distributie van schrijfbehoeften; draagt zorg voor de administratieve afhandeling van door de Vorst getekende stukken; draagt er zorg voor dat afschriften van de door de Vorst getekende stukken voor de drukpers dadelijk worden geschreven en behoorlijk gecollationeerd; hij zal ook de laatste proeven of revisie van de gedrukte stukken nazien; het doen vervaardigen en dagelijks bijhouden van een behoorlijke index van zaken in onderscheidene hoofden; draagt mede zorg voor het houden en doen houden van alle zodanige aantekeningen, hetzij financiële of andere, als tot bevordering van een goede comptabiliteit op alle zaken, welke aan de zorg van de Algemene Secretarie zijn toevertrouwd, zullen zijn aanbevolen.

Het Kabinet des Konings was gedurende de jaren 1813-1840 belast met de volgende werkzaamheden de behandeling van rekesten

H. Bonder, Archieven 1813-1840, Algemene Staatssecretarie en van het Kabinet des Konings, 1938, blz. 5 en 6

;
het vervaardigen van een uittreksel of agenda van de vele voor de Koning bestemde stukken; het lezen en aantekenen van dagbladen; het behartigen van aangelegenheden van 's Konings Huis, van de hofhouding en de Thesaurie; het behartigen van alle met 's Konings geldmiddelen in verband staande onderwerpen.

De belangrijkste taken waren: het opmaken van ontwerpen van wetten en besluiten en het vervaardigen en verzenden van afschriften daarvan; het voeren van de correspondentie van de Koning met de ministers, de hoge colleges van staat en de gouverneurs in de provincie. Daarnaast waren er nog bijkomende taken als de uitgave van het Staatsblad, de Staatsalmanak (gestaakt na 1830) en het toezicht op de Algemene Landsdrukkerij (tot 1818). Het kabinet behandelde de talrijke aan de Koning gerichte verzoekschriften en de zaken van het Koninklijk Huis.

Een wat uitvoeriger informatie kan men vinden in het artikel van J. Steur over de 'Staatssecretarie en Kabinet des Konings onder Willem I' (BMGN 84, 1969, 88-138). Daarvan behoeven de bladzijden 99 en 100 enige correcties, die niet onbelangrijk zijn: hoewel de tekst van de instructie voor de secretarie van het Kabinet des Konings (Bonder p. 211-212) niet overal even helder is bestonden de werkzaamheden onder a) niet uit 'het samenstellen van uittreksels op agenda's van rapporten, voordrachten, memories en rekesten aan de Koning', maar uit het maken van agenda's, waarop in het kort de inhoud moet staan van de stukken waarover de koning zich een oordeel moest vormen en besluiten moest nemen. belangrijker is dat die uittreksels niet zomaar vergezeld moesten gaan van ontwerp-beschikkingen in het algemeen, maar van besluitvoorstellen van de secretarissen van het Kabinet des Konings zelf. Dit is van groot belang voor een juiste schatting van hun rol. Hun voorstel werd gevraagd naast dat wat eventueel reeds bij de rapporten enz. gevoegd was en waarvan ze eveneens een korte samenvatting moesten maken voor de agenda. De secretarissen moesten - de instructie is op dit punt niet helemaal duidelijk - waarschijnlijk bij alle op de agenda geplaatste stukken adviseren. Ze moesten het volgens art. 2a en 5 echter in het bijzonder doen in alle gevallen waarin volgens de (Grond)wet het oordeel gevraagd moest worden van de Raad van State óf enige ander rechterlijk of administratief college. In art. 5 volgt hierop een specificatie van zaken die zeker aan de Raad van State moeten worden voorgelegd. Steur heeft deze bepalingen ten onrechte bekort tot de opdracht aan de secretarissen er op toe te zien dat bepaalde voorstellen en rapporten moesten worden voorgelegd aan de Raad van State. Tot slot wekt Steurs lezing van de brief van de secretaris van Staat d.d. 30 september 1827 aan de ministers de indruk dat ze, anders dan voorheen, hun stukken uitsluitend via het Kabinet des Konings aan de koning moesten toesturen. De wellicht niet bedoelde maar wel gewekte suggestie dat hier een bepaalde taak van de Staatssecretarie werd overgenomen door het Kabinet des Konings is mijns inziens niet in overeenstemming te brengen met de uitspraak van De Mey van Streefkerk in 1819 dat 'de bezigheden ter Staatssecretarie een aanvang (namen) met den ontvangst uit 's Konings Kabinet der stukken welke Z.M. zijn gedaan toekomen of aangeboden'. (Steur 120). Afgezien echter van de juistheid van mijn interpretatie staat in de bovengenoemde brief in feite iets heel anders. De Mey draagt de ministers niet op om voortaan alle stukken via het Kabinet des Konings aan de koning te doen toekomen, maar om vanaf 1 november 1827 een onderscheid te maken in hun voor de koning bestemde stukken. Geheime stukken of zaken waarop een onmiddellijk besluit vereist was moesten samen met de nieuwsberichten direct aan de koning geadresseerd worden. De rest kon worden gestuurd naar de Secretarie van het Kabinet van de Koning! (Bonder p. 209).

Organisatie van de Staatssecretarie 1813 - 1840

In de hierna beschreven archieven treedt de persoon van koning Willem I zeer sterk naar voren. 'De Koning was het centrum van de Regeering; bij Hem, den constitutioneelen Monarch behoorden naar het staatsrechterlijk systeem de draden van het bewind samen te komen; Hij alleen was in staat het geheel te overzien en Hij alleen droeg de verantwoordelijkheid in hoogeren zin voor wat geschiedde.

Dr. W.Ph. Coolhaas, Het Regeringsreglement van 1827, blz. 11.

Naast de koning stond aan het hoofd der Staatssecretarie de algemene secretaris van Staat, die in alles werd gekend en wiens inzichten ter kennis van de vorst moesten komen. Zowel in de buitenlandse als in de binnenlandse politiek moest hij meer dan iemand anders invloed uitoefenen. Hij was voor een groot deel de schakel tussen de vorst en zijn ministers; hij was het, die bij het overbrengen van de konings wil de pen voerde.

De leider der Staatssecretarie behandelde met de koning alle mogelijke regeringsaangelegenheden, zowel die van veel als van weinig gewicht.

Terwijl reeds van 21 november 1813 af door de voorlopige regering en de soevereine vorst zeer belangrijke besluiten waren genomen en veel correspondentie was gevoerd, werd eerst bij Soeverein Besluit d.d. 31 december 1813, nr. 38 bepaald, hoe de algemene Staatssecretarie zou worden beheerd en de administratie ingericht. Mr. Anton Reinard Falck werd bij dat besluit benoemd tot secretaris van Staat, S. Dassevael tot griffier-archivist en L.H. Elias Schovel tot eerste commies.

Een nadere instructie als bedoeld in art. 6 van dit besluit is blijkbaar nooit uitgevaardigd, zodat het wel de basis vormt, waarop de werkzaamheden aan de Staatssecretarie zijn verricht. Het verdere personeel werd aangesteld bij Koninklijk Besluit d.d. 26 april 1814, nr. 3 en wel A.L.C. d'Hamecourt en S. Boas tot tweede commies en J.A. Keuchenius, wiens taak het was, de rekesten op de Kabinetssecretarie te behandelen, alsmede een aantal klerken.

Het ambt van secretaris van Staat werd met ingang van 1 april 1818 (Koninklijk Besluit 19 maart, nr. 78) ingetrokken en gesupprimeerd, en van dat tijdstip af moesten de besluiten en de resoluties worden opgemaakt, gecontrasigneerd en uitgevaardigd door de staatsraad J.G. de Mey van Streefkerk, die belast werd met de directie der Staatssecretarie en met al de werkzaamheden op dezelve te verrichten.

Op 1 januari 1823 (Koninklijk Besluit 28 december 1822, nr. 161) ontving De Mey weer de titel van secretaris van Staat, die hij heeft gehouden tot zijn aftreden op 12 november 1835 (Koninklijk Besluit d.d. 4 november, nr. 64). Zijn opvolger G. Graaf Schimmelpenninck trad reeds 1 december 1836 (Koninklijk Besluit nr. 2) weer af en werd opgevolgd door mr. H.J. Baron van Doorn van Westkapelle, die tot de reorganisatie in 1840, secretaris van Staat is gebleven.

De staatsraad, belast met de directie der Staatssecretarie, onderscheidde volgens zijn brief d.d. 29 september 1821, nr. 234, (bijlage bij 4 september 1823, nr. 7), de volgende uitgaande stukken:

'Besluiten. Worden gewoonlijk door Z.M. genomen in zaken die eene meer algemeene uitvoering ten gevolge hebben'. 'Rescriptiën, door den Koning onderteekend zonder contrasignature voor onderwerpen, waarmede slechts een Departement gemoeid is'. 'Missives, door den Secretaris van Staat geschreven, strekkende gewoonlijk om inlichtingen nopens aan Zijne Majesteit aangeboden voordrachten van de Hoofden van Departementen te verlangen, of om van hem rapporten te vragen ten aanzien van deze of gene onderwerpen'. 'Kennisgevingen van Koninklijke dispositiën gevallen op requesten. Deze kennisgevingen worden opgemaakt wegens Koninklijke dispositiën waarvoor geen eigentlijk gezegd besluit in forma wordt vereischt. Deze dispositiën worden door 's Konings Kabinets Secretarissen onderteekend. Van deze dispositiën wordt ook eene afzonderlijke mededeeling aan de Departementen welke op die requesten hebben gerapporteerd gedaan'. 'De zaken worden op den index nauwkeurig met vermelding van dag en nummer op behoorlijke respecten gebracht. De klapper is alphabetisch'. Moge hier verder nog omtrent die werkzaamheden volgen het rapport van de secretaris van Staat d.d. 16 december 1840, La. A.61. Dat rapport geeft een 'zoo beknopt mogelijke schets van de werkzaamheden van de Staatssecretarie en van het Kabinet des Konings, zooals die vroeger waren en thans nog voor een gedeelte zijn'.

'De eerstgemeldeinstelling, de bestemming hebbende, om 's Konings beschikkingen en bevelen aan de Departementen en Collegiën van Algemeen Bestuur over te brengen en die beschikkingen en bevelen alsmede de voordrachten en de stukken door de Departementen en Collegiën aan Hoogstdezelve aangeboden, te verzamelen en in orde te bewaren, zoo dat zij ten allen tijde tot 's Konings gebruik dienstbaar konden zijn, verdeelden zich derzelver werkzaamheden eigenaardig en hoofdzakelijk, in werkzaamheden van redactie, van registratie en van expeditie en bewaring der stukken en archieven'.

'De redactie bestond hoofdzakelijk in het opmaken van besluiten, rescripten, boodschappen en brieven, alsmede in het opmaken van Nota's en zoogenaamde beredeneerde agenda's, in welke aan den Koning een verslag werd voorgelegd omtrent den loop, welke de overwegingen van omslagtige zaken had genomen, en derzelver stand op een gegeven tijdstip. De Departementen slechts zeldzaam een ontwerp van besluit bij hunne voordracht voegende, veroorzaakte het opmaken daarvan ter Staatssecretarie veel werk'.

'De aanschrijvingen waren niet zelden mede van eenigen omvang een gevolg, deels van het raadplegen van onderscheidene Departementen en Collegiën, deels van den vorm welke daarvoor was aangenomen'.

'De besluiten, brieven enz. werden vervolgens op een daartoe bestemd register of agenda geregistreerd van dagteekening en nummer of letter voorzien, welke agenda gesplitst was in een openbare en in een geheimde agenda naar den aard der stukken dit vorderde'.

'Na te zijn geregistreerd, werden de af te schrijven en te verzenden openbare stukken aan den eigenlijken Secretaris overgegeven. Behalve de hierboven genoemde registratie had er echter nog een andere van alle inkomende en uitgaande stukken plaats, vervat in een zeer uitvoerig beredeneerd register of dus genaamden index, waarop alle voorkomende zaken onder bepaalde hoofden en rubrieken werden aangeteekend, met aanwijzing van datum en nummer en waardoor het met behulp van de hierbij behoorende klappers ten uiterste gemakkelijk werd gemaakt de retroacta over eenig gegeven onderwerp op het spoor te komen: een werk alzoo dat als de sleutel van de archieven moet worden aangemerkt'.

'Voor de geheime zaken bestond er een dergelijk afzonderlijke index, gelijk ook deze in een afzonderlijk archief werden weggelegd en bewaard'.

'Ten slotte had plaats het behoorlijk rangschikken, wegleggen en bewaren in het archief, alsook het opzoeken en afgeven (onder behoorlijke aantekening)'.

'Om een behoorlijke controle te houden op de vanwege den Koning aan de Departementen en Collegiën commissoriaal gestelde stukken, en om die Departementen en Collegiën aan de afdoening daarvan te kunnen herinneren was ook daarvoor een register aangelegd onder den naam van commissoriaal register'.

'Tot dusverre sprak ik nog niet van de Requesten. De talrijkheid en de bijzondere aard derzelve heeft waarschijnlijk aanleiding gegeven, dat zij min of meer afgescheiden van het overige werk zijn behandeld geworden. Het is hierbij, dat de Staatssecretarie met het Kabinet in de nauwste aanraking kwam. Bij het Kabinet namelijk werden in den regel de requesten op een agenda gebracht, werd door den Secretaris van het Kabinet de behandeling voorgedragen en werden vervolgens de requesten van apostillen voorzien naar de Staatssecretarie gezonden om daar een nummer te ontvangen wanneer zij opnieuw naar het Kabinet werden overgebracht, opdat de apostillen door den Secretaris werden onderteekend, vanwien zij naar de Staatssecretarie terug gingen om vandaar te worden geëxpedieerd'.

'Requesten dezelfde of gelijke strekking hebbende als vroegere, of requesten van personen, die zich reeds vroeger hadden aangemeld, met één woord de zoogenaamde herhaalde verzoeken werden bij het Kabinet op een afzonderlijke lijst geamendeerd en op deze agenda ter Staatssecretarie ingevuld, wat met de vroegere verzoeken was gedaan of wat omtrent de adressanten bekend was, en werd vervolgens met deze requesten als met de overige gehandeld'.

'Bij het afzonderlijk bureau der requesten aan de Staatssecretarie werden tevens de vereischte klappers en aanteekening gehouden om ten allen tijde te kunnen weten, in welken stand zich de behandeling der requesten bevond'.

'Ook was het daar, dat volgens een reeds ten tijde van het Staatsbewind ingevoerde gewoonte aan de belanghebbenden op daartoe gedane aanvragen op gezette dagen en uren, inlichtingen omtrent hunne verzoeken werden gegeven'.

'Ik ben, van de requesten en hare behandeling sprekende als vanzelf gevorderd tot de vermelding der werkzaamheden van het Kabinet des Konings'.

'Behalve hetgeen bij die instelling ten opzichte der requesten door den Secretaris van het Kabinet en door twee beambten werd verricht bestonden de werkzaamheden, door welke die instelling met de Secretarie van Staat in aanraking kwam nog daarin, dat van vele stukken een meer of min uittreksel of agenda werd vervaardigd, waarmede de rapporten onder het oog des Konings werden gebracht, en welke uittreksels later een integrerend deel van de agenda der Staatssecretarie uitmaakten, terwijl die uittreksels voor zoodanige zaken, van welke dit noodig was gevonden ter zijde werden aangevuld met een opgaaf van hetgeen omtrent die onderwerpen uit vroegeren tijd bekend was. Deze aanvulling geschiedde weder ter Staatssecretarie'.

'Overigens werden bij het Kabinet des Konings, vroeger onder een Directeur als Hoofd geplaatst en wiens werkzaamheden thans aan den Secretaris zijn opgedragen, behandeld de zaken en aangelegenheden van Hoogstdeszelfs huis, van de Hofhouding en de Thesaurie, en in het algemeen alle met 's Konings geldmiddelen in verband staande onderwerpen, om niet te spreken van het maken van uittreksels en afschriften, het lezen en aanteekenen van dagbladen en dergelijke bezigheden'.

Vereenvoudigen en opheffing van de Staatssecretarie

De Staatssecretarie heeft meermalen aanvallen te verdragen gehad, die op haar bestaan gericht waren, doch tot 1840 is zij in werking gebleven.

Reeds in de notulen van de Bezuinigingscommissie benoemd bij Koninklijk Besluit d.d. 1 augustus 1818 La. T.T. wordt op 12 januari 1819 haar bestaan als volgt verdedigd:

'De aard en werkzaamheden aan de Staatssecretarie opgedragen, welke zich voornamelijk bepalen tot de expeditie van alle dispositiën, door Z.M. op verzoekschriften van bijzondere personen genomen, alsmede tot die van alle beveelen, wetten en besluiten aan de daarbij geconcerneerde en met de uitvoering belaste Departementen van Algemeene Administratie, veroorloofd niet, dat deze werkzaamheden aan het Ministerieel hoofd van een andere Departement opgedragen worden, terwijl de menigvuldigheid der bezigheden van den Staatsraad belast met de Directie der Staatssecretarie alsmede de aard zijner functiën, het als evenzeer ongepast moeten doen beschouwen, dat aan hem het bestuur van eenig bijzonder vak van administratie worde opgedragen, anders dan die, welke uit derzelver aard en instelling klaarblijkelijk tot zijn Departement behooren en minder voegelijk bij een ander zouden kunnen gevoegd worden'.

'Weshalve men unaniem van oordeel is geweest dat de Staatssecretarie afzonderlijk zoude behooren te blijven bestaan'.

Evenzo staat in haar rapport aan de koning (Exh. 20 Juni 1819 La. Q4) blz. 114 vlg. te lezen:

'De Staatssecretarie is als het groote middelpunt aan te merken ter verzameling van alle stukken en bescheiden, die tot de algemeene regeering des lands in eenige betrekking staan, die bij het aangewezen Departement allen moeten worden behandeld en onder welke niet alleen goede orde maar ook onderlinge samenhang in acht genomen en gehandhaaft moet worden, uit welk Departement de expeditie afkomstig moet zijn van alle besluiten door Uwe Majesteit genomen en van alle bevelen door Hoogstdezelve gegeven tot regeling en bestuur van alle de Departementen der publieke administratie en ter verzekering eener getrouwe nakoming der algemeene en bijzondere wetgeving van het Koninkrijk der Nederlanden'.

Bij Koninklijk Besluit d.d. 2 december 1820, nr. 63 werden enige provisionele bepalingen vastgesteld om de menigvuldige werkzaamheden der Staatssecretarie te vereenvoudigen.

De Staatscommissie, benoemd bij Koninklijk Besluit d.d. 23 okt. 1830, nr. 92 om middelen te beramen tot vereenvoudiging en besparing op het algemeen bestuur, bracht reeds op 9 november daaraanvolgend haar eerste rapport uit, dat begint met een aanval op het bestaan van de Staatssecretarie te doen in de volgende bewoordingen: 'Door den loop van derzelver denkbeelden als van zelven geleid geworden tot het punt waar alle Staatsaangelegenheden zich vereenigen, de werkplaats waarin alle Staatsaangelegenheden bekleed worden met die vormen waarin Z.M. dezelve doet openbaar maken en aan Hoogstdeszelfs onderdanen of dienaren als mededeelingen, regelen of voorschriften doet kennen.

Zij gevoelt het teedere van die beschouwingen, omdat dit punt in een zeer nauwe betrekking staat tot die onvermoeide zorgen waarmede het bekend is, dat Z.M. voor de belangen van het Rijk en van Hoogstdeszelfs onderdanen, steeds werkzaam is'.

'Doch de pligt waartoe Z.M. haar geroepen heeft, het vertrouwen waarmee Hoogstdezelve haar vereerd heeft, verbieden haar iederen anderen indruk te volgen, dan dien van het belang van Z.M. dienst van het welzijn des Lands en van het hoofddoel van derzelver instelling, bezuiniging door vereenvoudiging'.

'De Secretarie van Staat is die werkplaats en bij de Staatscommissie is opgekomen de vraag of dit op zich zelf staand Departement noodig is ten bedoelden einde en vooral of hetzelve daartoe noodig is bij de vermindering der werkzaamheden welke moet voortspruiten uit de afscheiding der Zuidelijke provinciën. En wanneer men die vraag zou beantwoorden uit het eenige gezigtspunt waaruit dit Departement vroeger is voorgesteld, dat namelijk, van te wezen de werkplaats waarin alle Staats besluiten als de uitdrukking van Z.M. 's wil, bekleed worden met de uiterlijke vormen die dezelve naar buiten kunnen doen werken en daartoe ter uitvoering afgaan tot dien het aangaat en met de executie daarvan is belast dan zeker zou men het er voor kunnen houden, dat het geven van dien uiterlijken vorm ook zou kunnen waargenomen worden door den Minister, Hoofd des Departements, die met de executie daarvan zal belast worden, niet alleen om dat dit mogelijk is, niet alleen om dat het eigenaardiger schijnt dat de Minister, Hoofd des Departements dien de zaak betreft die kan verondersteld worden Z.M. op de zaak te hebben voorgelicht, die kan verondersteld worden Z.M.'s bedoeling daaromtrent te kennen, die met de uitvoering daarvan belast zal worden, ook belast worden met de finale redactie van het besluit of stuk daarvan de rede is maar ook omdat (en dit brengt de Staatscommissie meer bepaaldelijk terug tot het hoofddoel harer instelling) daardoor het werktuig der huishouding van Staat met een raderwerk schijnt te zullen verminderd worden, hetwelk de kosten daarvan vermeerdert, de wrijvingen vergroot, zonder dat deze bezwaren door stellige en erkende voordeelen worden opgewogen'.

'Uit dit oogpunt dan bezien is de Staatscommissie eenstemmig geweest van gevoelen, dat de Secretarie van Staat vatbaar zou kunnen geacht worden voor suppressie en deszelfs attributen voor verdeeling en overdragt op den Minister, Hoofd van het Departement dien de zaak ten principale betreft, of met de executie der besluiten zal belast worden'.

'Uit den loop der overwegingen op dit stuk is evenwel ook de mogelijkheid ontstaan voor eene beschouwing van het Departement uit een ander oogpunt, waarbij hetzelve kan voorgesteld als een spiegel in welks brandpunt zich verzamelen al de stralen lichts welke men over zekere zaak daarin heeft kunnen betrekken, ten einde Z.M. in de gelegenheid te stellen van dat verzamelde licht gebruik te maken, tot het vestigen van Hoogstdeszelfs meening en wil, en het welligt Hoogstdeszelfs verlangen zou kunnen wezen, om bij het vestigen daarvan behalve dien van het Departement dien het aangaat zoodanige voorlichting te kunnen inroepen als welke de zaak, ontdaan van alle specialiteiten of bekleedsels, alleen kan doen beschouwen in derzelver verhouding tot de door Z.M. aangenomen regeerings beginselen, aan den eenen kant, en tot alle andere takken van bestuur aan den anderen kant'.

'En uit dit oogpunt beschouwt meent de Staatscommissie, dat zij het nuttig doel daarvan zou kunnen erkennen, zonder de noodzakelijkheid om daartoe dit middel te bezigen, omdat zij meent dat dit doel welligt nog beter zou kunnen verkregen worden, door een gemeenschappelijke overweging van alle zaken de algemeene belangen des Rijks betreffende te vorderen van en op te leggen aan Zijner Majesteits Ministers, daartoe in Rade vergaderd, ten einde in die overweging te kunnen vinden den grond waarop Zijner Majesteits meening en wil zich zou kunnen vestigen, en waarvan alsdan de uitdrukking zou kunnen worden bevat in een besluit, waarvan de Minister Hoofd des Departements dien het aangaat zou wezen de uiteindelijke steller, verdediger, medeteekenaar en uitvoerder'.

'De voordeelen welke de Staatscomissie daarin ziet voor de inachtneming en overeenstemming van alle de belangen der onderscheidene takken van 's Rijks bestuur, waarvan de Ministers hoofden der Departementen kunnen geacht worden de vertegenwoordigers te zijn, voor de eenheid van bestuur en de daaruit voortspruitende moreele kracht van hetzelve komen aan de Staatscommissie zoo groot voor, dat bij het gemis van vrijheid om ex professo dit punt aan Zijner Majesteits overwegingen aan te bevelen, zij zich met eerbied verheugt eene aanleiding te hebben gevonden om blijvende binnen den kring van hare bevoegdheid, daarvan de voordragt te kunnen doen als van een middel om op eene onkostbare en naar haar eerbiedig inzien, meer doelmatige wijze te doen vervangen een Departement tot welks suppressie veler wenschen zich vereenigen, en daar door uit den weg te ruimen de eenigste zwarigheid van belang welke er tegen de opheffing van dat Departement bij Zijne Majesteit zoude kunnen bestaan'.

'De Staatscommissie heeft de toepassing van dit haar gevoelen opgenomen in een hiernevens gevoegd concept besluit, hetwelk Zijne Majesteit zou kunnen bekrachtigen in dien Hoogstdezelve zich met hetzelve mogt kunnen vereenigen'.

Dit rapport der commissie met het rapport d.d. 4 december 1830, waarbij de reorganisatie der overige departementen werd bepleit, brachten volgens schrijven d.d. 22 december 1830 La. D. 50 geheim de koning tot het denkbeeld om de hoofden der ministeriële departementen met de Raad van State te verenigen, en de Staatssecretarie daarbij ook geheel in te smelten. De ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken antwoordden de koning 19/20 februari 1831:

'Of wijders bij het verwezenlijken van Zijner Majesteits denkbeeld het Departement van de Staatssecretarie bij den Raad van State zoude kunnen ingesmolten worden, blijft den eerstondergetekende steeds zeer bedenkelijk op de gronden, die hij tot betoog der noodzakelijkheid van dat Departement heeft aangevoerd, toen dat onderwerp voor eenigen tijd in den Raad van Ministers is behandeld geworden'.

'De Staatsinrigting van dien aard welke de algeheele verzamelen expeditie plaats is van alle inkomende en uitgaande stukken, een middelpunt der Staats archieven voor de loopende zaken, is vooral naar des eersten ondergeteekenden oordeel, onmisbaar, en het moet Zijne Majesteit ten allen tijde geheel vrij staan om aan den ambtenaar aan het hoofd dier inrichting geplaatst, zoodanige attributen te geven, als Z.M. ten oirbaar van den Lande en ter vergemakkelijking van Hoogstderzelver werkzaamheden gepast acht, hetwelk niet wel plaats vinden kan, indien die inrichting bij den Raad van State is ingesmolten, welker Secretaris niet wel anders kan en behoort te zijn, dan Secretaris van dat College'.

'De tweede ondergeteekende verschilt echter te dezen opzigte in zoo verre van den eerst ondergeteekende, dat het behoud der Staatssecretarie hem bij een veranderde inrigting niet zoo onmisbaar voorkomt en is eerbiedig van gevoelen, dat die suppressie niet afhankelijk is van het al of niet verwezenlijken van Z.M.'s hiervoren behandelde wijze van beschouwing maar veel eer van de vraag of Hoogstdezelve zoude kunnen goedvinden om het contraseigne der wetten en besluiten aan Hoogstdeszelfs Ministers op te dragen en zich in meer rechtstreeksche aanraking met deze te stellen'.

Deze ministers adviseerden aan het slot van hun uitvoerig rapport over de plannen van de Staatscommissie aan de verwezenlijking dier denkbeelden geen gevolg te geven, maar integendeel het gehele plan aan te houden tot tijd en wijle hetzelve met de te maken wijzigingen in de Grondwet in verband gebracht en beoordeeld zal kunnen worden.

Ook het lid van de Raad van State Van Pabst tot Bingerden, wiens advies was gevraagd op 22 februari 1831 'kon zich volgens zijn rapport d.d. 8 maart d.a.v.

Exh. 12 juli 1831, nr. 31.

, niet voorstellen, dat de ineensmelting van de Staatssecretarie met die van den Raad van State een wezenlijke vereenvoudiging en bezuiniging zou te weeg brengen. De Staatssecretarie zou mogelijk door het afleiden van werkzaamheden naar de provinciën en door het contraseign der Ministers, wanneer dit mogt ingevoerd worden, eenige verandering en vermindering kunnen ondergaan: of echter ooit de Staatssecretarie zal kunnen gemist worden meent de ondergeteekende op gronden door den Minister van Justitie bijgebracht te mogen betwijfelen'.Het daarbij aanwezige concept besluit is na zoveel tegenkanting dan ook niet vastgesteld, doch de Staatssecretarie heeft nog ongehinderd voortbestaan totdat de secretaris van Staat op 10 september 1840 (nr. C. 47) aan de minister van Justitie, Buiten- en Binnenlandse Zaken de volgende vragen stelde:

'Zoude in verband met het conterseign de Staatssecretarie niet te worden opgeheven, hetgeen tevens tot bezuiniging zoude strekken of kan de Staatssecretarie daarbij geheel of gedeeltelijk blijven bestaan, behoort er, in geval van suppressie der Staatssecretarie toch niet eenig centraal punt te zijn tot bewaring'.

De ministers antwoordden daar op 24 september 1840 (nr. 2, geheim) als volgt:

'Naar de overtuiging van de ondergeteekenden is het behoud van de Staatssecretarie, althans van eenig centraal punt, onder welken naam dan ook, onvermijdelijk, en zij kunnen zich geen denkbeeld maken van den gang van zaken bij zoodanige suppressie'.

'Niet alleen toch als centraal punt ter bewaring van 's Konings besluiten en andere voorschriften wordt een centraal punt vereischt, maar wel voornamelijk als punt van eenheid tusschen de verschillende Departementen, zonder welk men gevaar loopt, dat bij het eene Departement dikwijls geheel andere beginselen, zouden gevolgd worden, dan bij het andere, waaruit noodwendig de grootste verwarring zoude ontstaan'.

'Zij kunnen ook niet inzien, dat de invoering van het contreseign (zoo als zij althans dat onderwerp beschouwen) in eenig verband zoude staan met eene daaruit moetende of kunnen voortvloeiende suppresie der Staatssecretarie, maar gelooven veel eer, dat desniettegenstaande (en behoudens de toezending der door den Koning onderteekende stukken ter mede onderteekening van een Minister) de zaken haren tegenwoordigen loop volkomen zullen kunnen behouden'.

'Zij weten wel dat onder een vorige regeering de Staatssecretarie heeft opgehouden te bestaan, maar zij weten tevens dat de suppressie alleen in naam, niet in wezenlijkheid heeft plaats gehad, dewijl toen de werkzaamheden van den Secretaris van Staat zijn overgegaan op eenen Raad Secretaris en op het Kabinet van Koning Lodewijk'.

'De suppressie der Staatssecretarie en hare vervanging door een andere inrigting van een in allen gevalle onvermijdelijk centraal punt, thans in te voeren, zoude dan ook naar het inzien van de ondergetekenden nergens toe dienen, en althans tot geene bezuinigingen kunnen leiden, en bijaldien het al immer mogelijk mogt zijn, om in de tegenwoordige inrichting der Staatssecretarie eenige vereenvoudiging te brengen (waaromtrent de ondergeteekenden geheel buiten staat zijn eenig oordeel te vellen) dan zoude zulks voorzeker niet behoeven te leiden tot derzelver afschaffing; terwijl de ondergeteekenden het wagen ten slotte nog hierbij te voegen, dat het groot gewigt en de waardigheid der ambtsverrigtingen van het hoofd dier instelling wel vorderen, dat een Rijksambtenaar daarmede bekleed zij'.

'Of en in hoeverre een door Zijne Majesteit te geven last van de Ministers om, bij hunne rapporten en voordragten, ontwerpen van besluiten over te leggen (welke thans meestal ter Staatssecretarie vervaardigd worden) voor het vervolg eenige aanmerking zoude kunnen verdienen, durven de ondergeteekenden niet bepalen, maar ook daaraan kunnen zij bezwaarlijk gelooven, dat bezuiniging te wachten zal zijn, dewijl dit wederom vermeerdering van werkzaamheden bij de Ministerieele Departementen zal opleveren'.

Desondanks besloot de koning bij besluit d.d. 20 oktober 1840, nr. 8 de 'Secretarie van Staat' op te heffen, en op 22 december 1840, nr. 44 werd een onherroepelijk einde gemaakt aan het bestaan der Staatssecretarie.

Aanwijzingen voor archiefonderzoek in het Staatssecretarie

Het grootste gedeelte van het archief van de Staatssecretarie wordt gevormd door de Koninklijke Besluiten (KB's).

Is de datum en het nummer van het KB al bekend, dan kunt u meteen het besluit aanvragen uit de serie inv.nrs. 1-4656.

Als het jaar (ongeveer) bekend is, maar niet de maand en de dag, dan begint u met de alfabetische klapper van het desbetreffende jaar te raadplegen (inv.nrs. 5156-5192). Deze klapper levert het folio (= bladzijde)nummer van de index op.

Vervolgens raadpleegt u de index van dat jaar waarin dit folionummer voorkomt (inv.nrs. 5063-5153). In de index treft u aan datum en nummer van het Koninklijk Besluit.

Het archief van het Kabinet des Konings 1813-1840

Voor de oude inventaris zie VROA 1913 blz. 146 e.v.

Organisatie van het archief van het Kabinet des Konings 1813 - 1840

Hoewel in art. 3 van het Soeverein Besluit d.d. 31 december 1813, nr. 38

Zie de inleiding bij het archief der Staatssecretarie.

gesproken wordt van 'Ons Kabinet', is een besluit tot instelling daarvan niet aangetroffen. Volgens het Soeverein Besluit d.d. 11 februari 1814, nr. 34 moeten daarbij reeds van december 1813 af ambtenaren werkzaam zijn geweest; althans dat besluit machtigde de commissaris-generaal van Financiën om de op een daarbij geannexeerde staat vermelde traktementen over de maanden december 1813 en januari 1814 uit te betalen. Op die staat worden genoemd als secretarissen van het Kabinet des Konings jhr. van Tuijll van Serooskerken, jhr. W.G. van de Poll en baron Rengers, alsmede de commies J.A. Keuchenius. Op 23 maart 1815 (nr. 140) werd bovendien nog tot eerste secretaris aangesteld J.G de Meij van Streefkerk.

Ook een instructie voor die ambtenaren is niet gevonden, zodat omtrent de aard der werkzaamheden in het begin niets naders kan worden medegedeeld. Volgens de notulen van de vergadering d.d. 12 januari 1819, nr. 1 van de commissie, benoemd bij Koninklijk Besluit d.d. 1 augustus 1818 La. T.T., moest men het Kabinet des Konings 'meerder als een gedeelte der secretarie van Staat beschouwen en wel als een inrichting geschikt en bestemd tot de afdoening en behandeling van de personele en bijzondere aangelegenheden van Zijne Majesteit en van hoogstdeszelfs huis'.

Eerst in het Koninklijk Besluit d.d. 2 december 1820, nr. 63 treft men enige provisionele bepalingen aan, die de taak der kabinetssecretarissen enigszins nader omschrijven, welk besluit is opgenomen in de inleiding tot het archief der Staatssecretarie.Eindelijk werd bij geheim Koninklijk Besluit d.d. 30 september 1827, La. H 26 een instructie voor de Kabinetssecretarie des Konings vastgesteld, voorafgegaan van de navolgende mededeling van de secretaris van Staat aan de secretarissen van het Kabinet des Konings:

'De aanmerkelijk vermeerderde omvang der zaken, welke dagelijks aan 's konings beschikking worden onderworpen, heeft hoogstdenzelve bedacht doen zijn op het daarstellen van middelen, waardoor de nauwkeurige behandeling der zaken, welke Zijner Majesteits kennisneming vorderen, voorzien, doch tevens gezorgd worden, dat die onderwerpen alleen in zoverre de koning worden voorgelegd, als vereist wordt ten einde hoogstdeszelfs kostbare tijd niet geheel daaraan behoeve te worden toegewijd.

Een nadere regeling van de Koninklijke Kabinetssecretarie in verband met de staatssecretarie is aan Zijne Majesteit voorgekomen aan het doel, hetwelk hoogstdezelve zich voorstelt bijzonder bevorderlijk te kunnen zijn.

Ten gevolge daarvan heeft Zijne Majesteit op heden een instructie voor hoogstdeszelfs Kabinetssecretarie goedgekeurd, welke ik mij gelast vinde hiernevens aan de heren secretarissen van 's Konings Kabinet te doen toekomen, en waarin, met aanduiding der werkzaamheden, welke voortaan ter Kabinetssecretarie zullen plaats hebben, tevens de regelen aangetroffen worden, die daarbij zullen moeten worden in acht genomen'.

De regeling van de werkzaamheden van het Kabinet des Konings betrof de volgende werkzaamheden

Ontleend aan een nota van Mr. J.G. baron de Mey van Streefkerk aan de secretarissen van het Kabinet des Konings van 30 september 1827 La. H 26 geheim. S.S. inv. no 5702.

:

het samenstellen van uittreksels op agenda's van rapporten, voordrachten, memoriën en rekesten aan de Koning, in een vorm als met goedvinden des Konings door de Secretaris van Staat met de kabinetssecretarissen zou worden overeengekomen, welk uittreksel vergezeld moest zijn van een ontwerp-beschikking; het aanzuiveren van die agenda na de beschikking des Konings, welke beschikkingen, benevens de agenda, door de Kabinets-secretarie moesten worden verzonden aan de Staatssecretarie om daaraan verder gevolg te geven; het behulpzaam zijn van Onze Secretaris van Staat in de bewerking, over het algemeen der stukken, welke ter Staatssecretarie worden behandeld.

Met ingang van 1 november 1827 dienden overigens alle stukken die van de ministers afkomstig waren en voor de Koning bestemd, naar het Kabinet te worden gezonden.

Bovendien werd aan de hoofden der departementen door de secretaris van Staat op 30 september 1827, nr. 115 het volgend schrijven gezonden:

'Ten gevolge eener nadere regeling der werkzaamheden van het Kabinet des Konings, in verband met de Staatsecretarie vinde ik mij door Zijne Majesteit gelast de Hoofden der Departementen en Administratiën van Algemeen Bestuur en Kollegiën uit te noodigen, zooals ik de eer heb te doen bij dezen, om te beginnen met 1 November aanstaande de aan Zijne Majesteit aan te bieden voordragten en rapporten bij de verzending te doen schiften, te dien effecte, dat bij het opschrift onmiddellijk aan Hoogstdenzelven zullen moeten worden gericht alle zaken, welke uit haren aard geheim moeten blijven en alle diewelke eene dadelijke beslissing vorderen, terwijl alle andere stukken, bij het opschrift zullen moeten worden gerigt aan de Secretarie van het Kabinet des Konings.

Zijne Majesteit verlangt overigens, dat in de eerste der aangegevene cathegoriën worden begrepen de nieuwstijdingen en daarmede gelijk staande berigten, waarvan ofschoon niet altijd, aanleiding tot overwegingen gevende of een beschikking aan de zijde des Konings vereischende, het echter voor Hoogstdenzelven van belang is of zijn kan, spoedig en beknopt en zakelijk overzigt te bekomen'.

Voorlopig bleven echter de secretarissen van het kabinet en verdere ambtenaren ondergeschikt aan de secretaris van Staat De Meij van Streefkerk, doch het Koninklijk Besluit d.d. 1 april 1829, nr. 121 bracht daarin verandering door 'aan den heer E.W. Hoffmann, tot hiertoe geheim regeeringsraad bij Onze Duitsche Kanselarij onder den titel van directeur, op te dragen het geheele bestuur van Ons Kabinet en de leiding der werkzaamheden, die bij het zelve door de Kabinets Secretarissen en verdere ambtenaren en geëmployeerden worden verrigt, volgens de mondelinge voorschriften, hem, deswege door Ons te geven'.

De referendarissen jhr. J.M.L. Gobart en mr. G.G. Groen van Prinsterer werden daarbij benoemd tot secretarissen van het Kabinet, terwijl verder nog enige referendarissen en commiezen enz. werden aangesteld.

Aldus bleef het Kabinet des Konings beheerd tot de reorganisatie daarvan in 1840 kwam, zoals in de inleiding bij de Staatssecretarie is beschreven.

Geschiedenis van het archiefbeheer Voorwoord

Bij de overname van de archieven van de Staatssecretarie bleek, dat zich daarbij nog vele dossiers bevonden, die in de inventaris van de archieven van het Kabinet des Konings (gedrukt in de Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven over 1913) thuis behoorden. Zo waren daarin o.a. slechts opgenomen de dubbelen en kopieën van de berichten van de ambassadeurs, consuls enz. tot 1827, terwijl die inventaris de stukken heette te bevatten zelfs nog van nà 1840. Nu die inventaris met die berichten tot 1840 kon worden aangevuld, alsmede met vele andere dossiers, terwijl zich daarin vele registers enz. bevonden, die beter bij de Staatssecretarie op hun plaats waren, is besloten met de inventaris der archieven van de Staatssecretarie tevens een geheel nieuwe inventaris van de archieven van het Kabinet des Konings tot 1840 te vervaardigen. Alles wat is overgenomen bij Koninklijk Besluit d.d. 5 februari 1913 nr. 7, en dat overeenkomstig Koninklijk Besluit d.d. 25 februari 1922 nr. 2 bij proces-verbaal d.d. 20 februari 1926 naar het Algemeen Rijksarchief is overgebracht, in één inventaris is verenigd.

Na 's konings afstand in 1840 en zijn vertrek naar Duitsland werd de behandeling van de zaken van zijn kabinet, dat bleef bestaan, verdeeld over Berlijn en Den Haag; er ontstaat dus dan een 'Haagsch Archief' en een 'Berlijnsch Archief', welk laatste verreweg de meeste stukken omvat.

Na 's konings dood in 1843 bleef de laatste secretaris van 's Konings Kabinet (Van Stralen) belast met de afwikkeling der zaken. Zijn archief loopt van 1844-1853 (zie ook inventaris 2.21.157).

Het archief van het geallieerde interimbestuur in de zuidelijke Nederlanden (6690-6700) en dat van het Belgische staatssecretariaat van 3 augustus 1814 - 10 april 1816 (6701-6809) is in 1955 overgedragen aan het Rijksarchief in Brussel.

De stukken van ná 1840 zijn in 1938 aan het Kabinet der Konings zijn teruggezonden.

Huisvesting der archieven van de Staatssecretarie

Een besluit, waarbij wordt bepaald in welk gebouw de Staatssecretarie, zou worden gevestigd na de omwenteling, is niet aangetroffen. Ook C.H. Peters 'Rapport over de landsgebouwen' geeft daarover geen licht; evenmin wijst dr. W. Moll in 'De Haagsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst' ons de Staatssecretarie aan, terwijl deze toch in een aldaar beschreven gebouw is gevestigd geweest en wel op het Plein in het voormalige Logement der stad Rotterdam, het tegenwoordige Departement van Defensie. Dit blijkt uit de plannen voor de verbouwing van het 'gebouw op het Plein voorheen Logement van de stad Rotterdam', opgemaakt door de architect Ziesenis in verband met de 'voor eenige jaren begonnen en onvoltooide aanbouwing aan de achterzijde van het gebouw geoccupeerd voor de Algemeene Staatssecretarie, te approprieeren voor een vergaderzaal van den Raad van State', d.d. 27 oktober 1815.

Bijlage bij inventaris Waterstaat nr. 1969, 13 juli 1818, nr. 10624.

Daar zijn de archieven gebleven, tot bij Koninklijk Besluit d.d. 31 januari 1819 La. F.N.36, werd bepaald, dat 'in het lokaal genaamd het Rotterdamsch logement te 's-Gravenhage zullen worden vereenigd de Departementen van Oorlog c.s., en den Minister van Waterstaat aan te schrijven Ons dienvolgens spoedig een geschikt lokaal te 's-Gravenhage voor te dragen waarin Onze Staatssecretarie met derzelver archieven gevoeglijk zal kunnen worden overgebracht'

De minister van Waterstaat stelde 23 februari daaraanvolgend voor, dat, 'Voor de Staatssecretarie zouden kunnen worden disponibel gesteld de navolgende localen, thans nog geoccupeerd door het Departement van Oorlog en het topographisch bureau, te weten op de 2e etage No. 13 tot 16 en 20 tot 30, uitmakende te samen een aantal van vijftien vertrekken', terwijl voor de kamerbewaarder en conciërge de lokalen nrs. 17 - 19 zouden kunnen worden aangewezen.

Naar aanleiding van dit voorstel werd bij Koninklijk Besluit d.d. 25 februari 1819, nr. 44, bepaald: 'De bureaux der Departementen van de Staatssecretarie, van den Waterstaat en der Publieke Werken, voor de Zaken van den Hervormden Eeredienst, der Posterijen van den Opperjagermeester in de Noordelijke Provinciën zullen met den eersten Mei a.s. in 's Lands gebouwen op het Binnenhof worden geplaatst op zoodanigen voet als nader door Ons, op voordragt van Onzen Minister van Waterstaat, zal worden bepaald'.

Het Koninklijk Besluit d.d. 11 maart 1819, nr. 49 gaf daarop de nadere regeling en plaatste de Staatssecretarie 'in de lokalen, aangeduid op de door Onzen voorn. Minister ingediende plans met een roode kleur en met de letters SE, zijnde No. 1 - 5 van de Rez de Chaussée en Nos. 6 - 15 van de eerste étage'.

Die plaats heeft het archief der Staatssecretarie behouden tot het in 1913 verhuisde naar de Korte Vijverberg in het huis van een der meest bekende secretarissen, die het kabinet heeft gehad, mr. G. Groen van Prinsterer. Daar is het slechts zeer kort gebleven. Reeds in 1922 had de overbrenging van het gewoon archief naar het Algemeen Rijksarchief plaats en in 1926 is het geheime gedeelte daarheen gevolgd, overeenkomstig het proces-verbaal d.d. 20 februari 1928.

De verwerving van het archief

Het archief is bij Koninklijk Besluit of ministeriële beschikking overgebracht.

Inhoud en structuur van het archief 2.02 Inhoud

In tegenstelling met die van het Algemeen Rijksarchief is deze verzameling meer van particuliere aard, daar zij voornamelijk op de hofhouding betrekking hebbende stukken omvat. Deze verzameling, waarop ook agenda's bestaan, begint met 1813 en loopt door tot 's konings afstand in 1840.

Bruikbaarheid van de inventaris van het archief van de Staatssecretarie van koning Willem I, 1813 - 1840

Het archief van de Staatssecretarie 1813-1840 is toegankelijk met behulp van een inventaris van de hand van H. Bonder. Deze heeft gezorgd voor een inleiding met gegevens over personeel, werkzaamheden, verhouding met het Kabinet des Konings, de aanvallen op het bestaan, de uiteindelijke opheffing in 1840 en de huisvestingsgeschiedenis.De inventaris betreft het archief van de Staatssecretarie, (inventarisnummers 1-5920) van de secretaris van Staat (5921-6050), een aantal gedeponeerde archieven (6051-6081c), het archief van het Kabinet van de Koning, voorzover dat niet in het Koninklijk Huis-archief zit (6082-6689).

Indeling van de inventaris van de Staatssecretarie

Daaromtrent valt weinig op te merken. De gehele verzameling Koninklijke Besluiten enz. is in een chronologische reeks achter elkaar geplaatst en daarachter de op de Bureaus der Staatssecretarie vervaardigde indices, klappers, enz., welke gevolgd worden door de evenzo geplaatste geheime besluiten, indices enz.

Naast het eigenlijk archief van de Staatssecretarie zijn door de secretaris van Staat vele aangelegenheden op last van de koning zelfstandig afgedaan; deze correspondentie is afzonderlijk bewaard.

Tevens hebben de secretarissen van Staat vertrouwelijke correspondentie gevoerd, die ook een afzonderlijk serie vormt.

Aanwijzingen voor archiefonderzoek

Het grootste gedeelte van het archief van de Staatssecretarie wordt gevormd door de Koninklijke Besluiten (KB's).

Is de datum en het nummer van het KB al bekend, dan kunt u meteen het besluit aanvragen uit de serie inv.nrs. 1-4656.

Als het jaar (ongeveer) bekend is, maar niet de maand en de dag, dan begint u met de alfabetische klapper van het desbetreffende jaar te raadplegen (inv.nrs. 5156-5192). Deze klapper levert het folio (= bladzijde)nummer van de index op.

Vervolgens raadpleegt u de index van dat jaar waarin dit folionummer voorkomt (inv.nrs. 5063-5153). In de index treft u aan datum en nummer van het Koninklijk Besluit.

Inhoud en indeling van de inventaris van het archief van het Kabinet des Konings 1813 - 1840

Zoals uit deze inleiding blijkt, zijn de werkzaamheden van de ambtenaren ter Kabinetssecretarie steeds zeer nauw verbonden geweest met die der Staatssecretarie en heeft men vrijwel geen scheiding gemaakt in de door elk dier ambtenaren gevormde archieven. Dientengevolge is het thans zeer moeilijk een juiste scheiding daarin aan te brengen.

Terwijl het archief der Staatssecretarie alle Koninklijke Besluiten en beschikkingen bevat ook die betreffende de rekesten met de daarbij vervaardigde agenda's, indices, klappers enz., zijn door de Kabinetssecretarie dossiers gevormd en series stukken bijeengevoegd, die ter Kabinetssecretarie zijn behandeld. Zij dragen geen exhibita, hoogstens een datum van ontvangst; het archief bevat slechts enkele agenda's uit de tijd voor 1818, toen De Meij van Streefkerk nog eerste secretaris van het Kabinet des Konings was, die daarna geheel zijn vervallen. Welk criterium precies is aangelegd bij de vorming der dossiers en series is niet met zekerheid te zeggen. Dikwijls was het de belangrijkheid, waarom Z.M. ze bij de hand wilde houden, opdat hij er te allen tijde inzage van kon nemen, doch ook vele dossiers bevatten stukken, die door de kabinetssecretaris zijn afgedaan of waarop zelfs geen beslissing is gevallen.

Verantwoording van de bewerking

Niet in deze inventaris is opgenomen een stuk van het archief van het Kabinet des Konings, dat in 1938 - toen deze inventaris afgerond was - nog in het Koninklijk Huisarchief berustte. Zie in verband hiermee ook inventarisnrs. 6810-6913 (bruikleen 1963) en toegang 2.02.04 Kabinet des Konings, 1841-1897.In deze toegang zijn de inventarisnummers 6810-6913 aan te vragen.

Bij de indeling zijn hoofdzakelijk de rubrieken van de oude inventaris gehandhaafd, waaraan enkele zijn toegevoegd, terwijl de stukken van ná 1840 in 1938 aan het Kabinet der Konings zijn teruggezonden.

Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen

Volledig openbaar Beperkingen aan het gebruik

Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

Een aantal stukken van dit archief is in een slechte materiële staat, wat tot gevolg heeft dat het niet geraadpleegd kan worden

Andere toegang

Voor de oude inventaris zie: Verslagen Rijks Oude Archieven, 1913, blz. 146 e.v..

Andere toegang

Op de indices op de geheime besluiten (inventarisnummers 5876-5893) is een digitale index beschikbaar (oud nr. 2.02.02).

De inventarisnummers 6810-6913 zijn aan te vragen via de inventaris van het archief van het Kabinet des Konings, 1813-1840 (bruikleen 1963), Toegang 2.02.03. Daar zijn deze nummers te vinden onder de inventarisnummer 6810-6913

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in; Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Algemene Staatssecretarie, nummer toegang 2.02.01, inventarisnummer ...

VERKORT: NL-HaNA, Staatssecretarie, 2.02.01, inv.nr. ...

Verwant materiaal Bewaarplaats van originelen

Algemeen Rijksarchief, Brussel

Beschikbaarheid van kopieën

Delen van het archief zijn uitsluitend op microfilm te raadplegen.

Afgescheiden archiefmateriaal

Het archief van het geallieerde interimbestuur in de zuidelijke Nederlanden (6690-6700) en dat van het Belgische staatssecretariaat van 3 augustus - 10 april 1816 (6701-6809) is in 1955 overgedragen aan het Algemeen Rijksarchief in Brussel.

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen A. ARCHIEF VAN DE STAATSSECRETARIE 1813 - 1840 A.1 Algemeen chronologisch archief 1-4656 Besluiten, wetten enz. van het algemeen bestuur, de soevereine vorst en de koning, met bijlagen. 1813-1840 4656 pakken

Het archief van de Staatssecretarie is chronologisch ingericht: de stukken zijn op datum van het Koninklijk besluit opgeborgen. De centrale toegang tot deze serie vormen de algemene indices (inv.nrs. 5063-5153), waarin de Koninklijke besluiten beknopt zijn beschreven en verwijzen naar hun datum en nummer. Deze beknopte beschrijvingen zijn onderwerpsgewijs ingedeeld. Er zijn alfabetische klappers (inv.nrs. 5156-5192) die het mogelijk maken om op naam of onderwerp in de algemene indices naar een bepaald Koninklijk besluit te zoeken.

De meest gebruikelijke zoekmethode is:

raadpleeg de alfabetische klapper van een bepaald jaar (op microfilm), waarin, achter een gevonden naam of onderwerp, een verwijzing staat naar de pagina van de index van dat jaar; raadpleeg de de opgegeven pagina van de index van dat jaar (op microfilm), waarop, achter een beknopte beschrijving van het gezochte Koninklijke besluit, een verwijzing staat naar de datum en het nummer waaronder het in de besluitenreeks is opgenomen; vraag de doos aan (uit de reeks inv.nrs. 1-4656) waarin het Koninklijk besluit is opgeborgen en raadpleeg het originele Koninklijke besluit.
1 http://proxy.handle.net/10648/99522800-7bab-45f3-9094-90c81ca99f78 1813 nov. 21 - dec. 16 2 http://proxy.handle.net/10648/4af24821-80fb-46f8-a30b-5d41c52403e4 1813 dec. 17 - 31 3 http://proxy.handle.net/10648/21e55349-f8d1-42b3-be7c-3abc52285db8 1814 jan. 1 - 12 4 http://proxy.handle.net/10648/24e45ba9-7b68-4a5d-834c-fd26686cd156 1814 jan. 14 - 22 5 http://proxy.handle.net/10648/8394b2cc-aa9f-4252-9b81-0fa049dc27e6 1814 jan. 23 - 31 6 http://proxy.handle.net/10648/68d44d3e-33e4-46ef-b0e4-1b662f1149b5 1814 feb. 1 - 10 7 http://proxy.handle.net/10648/7724db9a-f4cd-49a7-a47b-b74f3e14712a 1814 feb. 11 - 16 8 http://proxy.handle.net/10648/09d3b26f-8bc1-4ac7-b686-8acf30d73863 1814 feb. 17 - 23 9 http://proxy.handle.net/10648/1f5f12f5-8d1e-49af-acc3-a4f7dfb81976 1814 feb. 24 - 28 10 http://proxy.handle.net/10648/a88d2098-a77c-403f-a8f1-1ded8eec3da8 1814 mrt. 1 - 7 11 http://proxy.handle.net/10648/6a6c9f40-e7c4-4723-9583-68f7237f5915 1814 mrt. 8 - 15 12 http://proxy.handle.net/10648/e19c4f49-df47-4a6c-8da0-69b3d32a8830 1814 mrt. 16 - 22 13 http://proxy.handle.net/10648/d5f46166-b81c-4d2c-8b9f-42357138c72f 1814 mrt. 23 - 31 14 http://proxy.handle.net/10648/417ffcc4-9ba4-4546-93b3-babf651bdbe5 1814 apr. 1 - 9 15 http://proxy.handle.net/10648/1d777366-d26b-418a-a710-002781ab2dd1 1814 apr. 10 - 15 16 http://proxy.handle.net/10648/02b696ff-0eec-410f-9467-d728e077c49b 1814 apr. 16 - 24 17 http://proxy.handle.net/10648/7b1bfa68-70af-4b58-98e3-eb7889fcc69d 1814 apr. 25 - 30 18 http://proxy.handle.net/10648/08cb3bd3-34d8-45c8-89c2-10689fa3eff8 1814 mei 1 - 5 19 http://proxy.handle.net/10648/b89c8c16-97e5-4ed0-bb49-4fc07119fc3f 1814 mei 6 - 10 20 http://proxy.handle.net/10648/978cac4d-08a3-43fa-8bc6-a9d9471d0ce4 1814 mei 11 - 16 21 http://proxy.handle.net/10648/f7db7db4-ec76-437f-a3ab-4b2a12032bfb 1814 mei 17 - 31 22 http://proxy.handle.net/10648/3dee5b58-ad60-4647-94ba-47a8b53ac29a 1814 juni 1 - 9 23 http://proxy.handle.net/10648/de6b9527-5fe1-425a-be4d-efcd25cdd130 1814 juni 10 - 14 24 http://proxy.handle.net/10648/dd6a1158-e70e-4416-b044-04a6df86b9a1 1814 juni 15 - 18 25 http://proxy.handle.net/10648/2b2186a0-470a-4bec-b747-449e71ba4ac6 1814 juni 19 - 22 26 http://proxy.handle.net/10648/01fd1ecc-520a-4f4f-866c-4d8f7c079fbc 1814 juni 23 - 27 27 http://proxy.handle.net/10648/a21f7d73-8d1c-469e-90f3-21a899bd1795 1814 juni 28 - 30 28 http://proxy.handle.net/10648/9f9ae9f0-6985-4a15-ba13-af7e3f5e656d 1814 juli 1 - 9 29 http://proxy.handle.net/10648/1cfe52a4-1706-4ea3-931c-0d85de01d80f 1814 juli 10 - 13 30 http://proxy.handle.net/10648/f97cc7a9-c6a4-43df-b522-41053ce1954f 1814 juli 14 - 18 31 http://proxy.handle.net/10648/d15fbc2f-106f-4058-92c9-b3ec41db7d9b 1814 juli 19 - 22 32 http://proxy.handle.net/10648/2897598c-b75e-49fc-ba6f-3c9452dee8d8 1814 juli 23 - 25 32A http://proxy.handle.net/10648/4765234a-bb40-42f0-bbc8-548932076b49 1814 juli 26 - 27

exh. 26-7-1807 no. 72 kaart 1: gefacsimileerd in Grote Atlas van de West-Indische Compagnie deel II p. 52 exh. 26-7-1807 no. 72 kaart 2: gefacsimileerd in Grote Atlas van de West-Indische Compagnie deel II p. 70 exh. 26-7-1807 no. 72 kaart 3: gefacsimileerd in Grote Atlas van de West-Indische Compagnie deel II p. 71 exh. 26-7-1807 no. 72 kaart 5: gefacsimileerd in Grote Atlas van de West-Indische Compagnie deel II p. 71

33 http://proxy.handle.net/10648/17bdbbdc-1a9a-412d-93fb-6a8dd2435487 1814 juli 28 - 31 33A http://proxy.handle.net/10648/8f1b0d94-e17d-49ba-b0f7-125a042e3820 1814 juli 28 nr. 42 34 http://proxy.handle.net/10648/7ed6cfc8-b916-4706-8f24-837a1aed29c3 1814 aug. 1 - 5 35 http://proxy.handle.net/10648/896bf0d1-5ad7-4481-b27c-0983044c913c 1814 aug. 6 - 11 36 http://proxy.handle.net/10648/59e22d15-3174-4087-92e2-52df85693e7a 1814 aug. 12 - 17 37 http://proxy.handle.net/10648/d42aeaa8-6734-4b92-8600-82f9b69e049c 1814 aug. 18 - 24 38 http://proxy.handle.net/10648/a2b52360-b452-4b71-a4b1-c4c401f82969 1814 aug. 25 - 28 39 http://proxy.handle.net/10648/a29891d3-560b-4665-9408-31e70147ce51 1814 aug. 29 - 31 40 http://proxy.handle.net/10648/5329cce8-12ad-4400-b267-22f23af4a483 1814 sep. 1 - 5 41 http://proxy.handle.net/10648/b22bc221-9153-41b5-aec3-2db97080d231 1814 sep. 6 - 13 42 http://proxy.handle.net/10648/ac625f96-e4a3-4ffe-89f1-cdcaf9a04757 1814 sep. 14 - 18 43 http://proxy.handle.net/10648/dd796bb3-eba3-41dc-be7f-80df491a1fb5 1814 sep. 19 - 22 44 http://proxy.handle.net/10648/09bcf682-8118-4f06-a153-927272f29acf 1814 sep. 23 - 28 45 http://proxy.handle.net/10648/ea7e5e3c-da9e-49d4-a245-246242d363c4 1814 sep. 29 - 30 46 http://proxy.handle.net/10648/5e880888-af7b-4fbd-9c6c-9bb55ab24466 1814 okt. 1 - 7 47 http://proxy.handle.net/10648/b0610797-442a-4db2-9eb0-cd49f00da249 1814 okt. 8 - 14 48 http://proxy.handle.net/10648/8de84052-066b-465b-952e-2893c64c0043 1814 okt. 15 - 22 49 http://proxy.handle.net/10648/175a80f3-8473-403d-995c-ab90832387a1 1814 okt. 23 - 25 50 http://proxy.handle.net/10648/b3fdb424-b869-4f83-bc88-c4d91fe98cee 1814 okt. 26 - 28 51 http://proxy.handle.net/10648/abbd57e4-b6be-44d2-8a50-9dd79aeeea20 1814 okt. 29 - 31 52 http://proxy.handle.net/10648/2e67dabe-ef38-4ca6-957d-fe49ab8d8f9c 1814 nov. 1 - 6 53 http://proxy.handle.net/10648/2dd7cbd4-14f5-498d-90c3-628ccebe02c1 1814 nov. 7 - 10 54 http://proxy.handle.net/10648/f2c17ee1-fe17-4a90-9f4b-347198523f47 1814 nov. 11 - 15 55 http://proxy.handle.net/10648/c0b02781-3541-4032-83cc-8c2a202c7df8 1814 nov. 16 - 19 56 http://proxy.handle.net/10648/cf669e2b-3d1d-4ccf-8a56-6d65b5ec5c7c 1814 nov. 20 - 25 57 http://proxy.handle.net/10648/2541a7c0-2cc1-401e-9764-078f9fa00653 1814 nov. 24 - 28 58 http://proxy.handle.net/10648/92836441-648e-4d0e-92f3-991e54ed8105 1814 nov. 29 - 30 59 http://proxy.handle.net/10648/5fb593b9-038a-4ce3-b700-4009dde3ddc8 1814 dec. 1 - 5 60 http://proxy.handle.net/10648/2ea99c38-bd83-4ced-b1e5-2b8ee92d4a39 1814 dec. 6 - 9 61 http://proxy.handle.net/10648/411d1744-7419-48a6-9870-ce6a450f7a41 1814 dec. 10 - 13 62 http://proxy.handle.net/10648/69bbc485-455e-4205-bd59-743033f792ee 1814 dec. 14 - 19 63 http://proxy.handle.net/10648/d39fadf6-59c7-48ee-93ae-29c23d1f9c37 1814 dec. 20 - 23 64 http://proxy.handle.net/10648/6efba8b1-7b23-4971-bd93-aeb310e43f57 1814 dec. 24 - 29 65 http://proxy.handle.net/10648/add39512-ccf5-43a5-9767-9d5f6be92a08 1814 dec. 30 - 31 66 http://proxy.handle.net/10648/364c23e4-31e7-46c7-bdcf-70da0c5e17df 1815 jan. 1 - 4 67 http://proxy.handle.net/10648/03da28b8-64bb-48d8-9312-ce60799c730f 1815 jan. 5 - 8 68 http://proxy.handle.net/10648/4f00e768-54dc-468b-8f05-5a2d01b958e7 1815 jan. 9 68A http://proxy.handle.net/10648/9d6ba5b7-6a83-4ba6-b3b2-1f63fa4a31ac 1815 jan. 9 nr. 8 69 http://proxy.handle.net/10648/a8a7bdc3-6c49-47de-944e-0320b7d6bf1d 1815 jan. 10 - 11 70 http://proxy.handle.net/10648/589f0de2-446d-49ea-8050-3d7cd4f65b38 1815 jan. 12 - 14 71 http://proxy.handle.net/10648/5ce390f9-58f2-47b8-a83f-c777adfed064 1815 jan. 15 - 19 72 http://proxy.handle.net/10648/db5b4c59-4ff3-4374-9ee9-aa1fdd90291c 1815 jan. 20 - 21 73 http://proxy.handle.net/10648/de26cbbb-48f6-4edf-958b-9d7b95b953e0 1815 jan. 22 - 24 74 http://proxy.handle.net/10648/09d58c58-377b-430c-942d-db69f0fab745 1815 jan. 25 - 26 75 http://proxy.handle.net/10648/879fb282-b22b-4d5f-bb62-9ea4ebe1f0af 1815 jan. 27 - 29 76 http://proxy.handle.net/10648/859eacf7-f4fe-4105-b06c-a6706e6f4392 1815 jan. 30 - 31 77 http://proxy.handle.net/10648/80cf2a77-7289-45ac-b9d6-6b033d93b956 1815 feb. 1 - 4 78 http://proxy.handle.net/10648/b5730188-f414-4384-bdbf-82dea46268c3 1815 feb. 5 - 8 79 http://proxy.handle.net/10648/8709bb32-994e-4af6-91e3-cd40c225c9bb 1815 feb. 9 - 11 80 http://proxy.handle.net/10648/dcb039ef-e705-4cd6-8e0c-2a33f0dc1030 1815 feb. 12 - 16 81 http://proxy.handle.net/10648/c3f297c3-bc89-47ea-8c36-966a7304090f 1815 feb. 17 - 20 82 http://proxy.handle.net/10648/aa2249a9-879d-48b7-bfc9-c812f74fb4a0 1815 feb. 21 - 25 83 http://proxy.handle.net/10648/b19bbe1b-58de-473a-a793-d7b2eeb1ad81 1815 feb. 26 - 28 84 http://proxy.handle.net/10648/15b5a21b-3d87-49c9-a0bd-ae02c88fc73f 1815 mrt. 1 - 2 85 http://proxy.handle.net/10648/4f137875-ff73-4875-ac2b-859c6f2e9df0 1815 mrt. 3 - 6 86 http://proxy.handle.net/10648/beb1c201-4987-4b3f-9d83-f9a0ace629ac 1815 mrt. 7 - 8 87 http://proxy.handle.net/10648/407b1bae-5399-4aa6-b789-677d775ed4ce 1815 mrt. 9 88 http://proxy.handle.net/10648/c9296e11-b513-42e3-84cf-9a250a79e7bf 1815 mrt. 10 - 14 89 http://proxy.handle.net/10648/fe5264de-8146-4637-a58f-d5215a00581a 1815 mrt. 15 - 17 90 http://proxy.handle.net/10648/2db24a6c-ba4e-443d-9fe3-f7f3bcdd7bf7 1815 mrt. 18 - 21 91 http://proxy.handle.net/10648/05b9948c-9927-48e6-aaf4-54b0940898fe 1815 mrt. 22 - 23 92 http://proxy.handle.net/10648/b927204e-eed6-40c1-b069-880511760b35 1815 mrt. 24 - 25 93 http://proxy.handle.net/10648/773c5730-95c7-485d-8947-003ae8dbca23 1815 mrt. 26 - 31 94 http://proxy.handle.net/10648/1e06ac27-3f9b-4731-8960-f2f030caed9d 1815 apr. 1 - 3 95 http://proxy.handle.net/10648/9f33eca8-c467-49d5-b601-4610d442f62c 1815 apr. 4 - 7 96 http://proxy.handle.net/10648/8a26d143-4101-4c27-b9f4-7a3edda44542 1815 apr. 8 - 10 97 http://proxy.handle.net/10648/e31e00e1-53ea-464e-885e-d3eb772c64d9 1815 apr. 11 - 14 98 http://proxy.handle.net/10648/699a94de-aa50-425a-96a6-2102e56a4871 1815 apr. 15 - 17 99 http://proxy.handle.net/10648/e40d7bb5-63c3-4c03-a5bd-bbb0ed3a8a2f 1815 apr. 18 - 22 100 http://proxy.handle.net/10648/4b33660a-e8b1-4053-9da9-fb284f43c99f 1815 apr. 23 - 27 101 http://proxy.handle.net/10648/eb27c039-f3d9-4394-a479-ea60599d6c90 1815 apr. 28 - 30 102 http://proxy.handle.net/10648/82570f2c-2246-4cd4-a69e-c833ee39ec2d 1815 mei 1 - 4 103 http://proxy.handle.net/10648/4cb5d9d9-4f3d-48c4-82c6-3c210ec29b64 1815 mei 5 - 8 104 http://proxy.handle.net/10648/664a32bb-1d5d-4797-9a3d-58c5ff18ebaa 1815 mei 9 - 12 105 http://proxy.handle.net/10648/9f64e924-148b-461d-8f7a-2f3f02e5d54b 1815 mei 13 - 17 106 http://proxy.handle.net/10648/96a9fb1b-03ec-4d93-9cd1-5cf99e832f8c 1815 mei 18 - 22 107 http://proxy.handle.net/10648/3ef45052-ee7a-442b-9ab4-f13221720c02 1815 mei 23 - 27 108 http://proxy.handle.net/10648/0632d337-2078-4956-b85e-c272aec4b1bc 1815 mei 28 - 31 109 http://proxy.handle.net/10648/32417c24-51d8-4508-ac4c-8e612546969c 1815 juni 1 - 4 110 http://proxy.handle.net/10648/5b31c0f2-b436-42b3-a14f-8ab64373259a 1815 juni 5 - 10 111 http://proxy.handle.net/10648/de1b7235-630d-4b44-a013-c6e85dd30f95 1815 juni 11 - 15 112 http://proxy.handle.net/10648/41617cfb-b0a1-4851-9985-1b95db51b989 1815 juni 16 - 17 113 http://proxy.handle.net/10648/2a06f854-1d1a-4be7-9d77-1639242c0063 1815 juni 18 - 21 114 http://proxy.handle.net/10648/8bc1f060-be35-4722-8b4a-0543b1e5b54f 1815 juni 22 115 http://proxy.handle.net/10648/8b6c983f-5d9c-4400-a884-4ed4f0d40b3d 1815 juni 23 - 27 116 http://proxy.handle.net/10648/2687a7e6-7829-47a9-ab4b-950776ae12b6 1815 juni 28 - 29 117 http://proxy.handle.net/10648/0817a55f-bf72-4497-9f93-7c9a9af992f3 1815 juni 30 118 http://proxy.handle.net/10648/00af8b76-1cd7-4fee-95ce-7bd9ebf1c81f 1815 juli 1 - 4 119 http://proxy.handle.net/10648/aefc2b3b-83d3-419f-b30b-0ef193bd22ea 1815 juli 5 eerste gedeelte 120 http://proxy.handle.net/10648/00bbf6a9-15bc-4679-a715-32d02d697346 1815 juli 5 tweede gedeelte 121 http://proxy.handle.net/10648/51f8422e-5c53-4be3-9e85-e07e140828ef 1815 juli 6 - 11 122 http://proxy.handle.net/10648/545044eb-8e62-4796-99ab-bc279b2b948c 1815 juli 12 - 15 123 http://proxy.handle.net/10648/55461589-fea0-4b4b-bae2-32f1a2109908 1815 juli 16 - 20 124 http://proxy.handle.net/10648/a16a100e-2aab-475e-bf2e-ccc5382e0b93 1815 juli 21 - 26 125 http://proxy.handle.net/10648/30cdf63a-f3fc-44b3-b424-0e2e99a995c3 1815 juli 27 - 29 126 http://proxy.handle.net/10648/4c2bfadf-a91f-49e3-a343-4e77a8735f2f 1815 juli 30 - 31 127 http://proxy.handle.net/10648/0d6d753f-f070-4c19-b30d-838447b39730 1815 aug. 1 - 6 128 http://proxy.handle.net/10648/bf437fbc-d98d-4742-9705-4db417d39d04 1815 aug. 7 - 8 129 http://proxy.handle.net/10648/33915e5e-d956-44d9-8aa7-f6e95291c49b 1815 aug. 9 - 10 130 http://proxy.handle.net/10648/dd0b500c-30c7-4516-9191-28d92951a567 1815 aug. 11 - 12 131 http://proxy.handle.net/10648/a19efb4a-97ef-4c00-b3e7-ef2317783e96 1815 aug. 13 - 16 132 http://proxy.handle.net/10648/8bd67ad0-aaa6-4d85-9997-0b204fc52a91 1815 aug. 17 - 20 133 http://proxy.handle.net/10648/747333cc-68d4-4439-8585-b7483bf7e3c3 1815 aug. 21 - 23 134 http://proxy.handle.net/10648/9f7a20b1-0e45-4e23-9338-37f254cf5d37 1815 aug. 24 - 28 135 http://proxy.handle.net/10648/f628653d-bf77-4f0f-b0a1-370dd6e77c43 1815 aug. 29 - 31 136 http://proxy.handle.net/10648/8e1be24b-c664-48fe-b772-1a98076b3834 1815 sep. 1 - 2 137 http://proxy.handle.net/10648/ef7e8150-d8c5-4906-a783-8609715e1ca5 1815 sep. 3 - 6 138 http://proxy.handle.net/10648/9dae4a2f-74ae-4b7d-9ad7-8eab000b35a3 1815 sep. 7 - 11 139 http://proxy.handle.net/10648/c0c9b4b0-7dd3-43b2-b792-006495004bcb 1815 sep. 12 - 14 140 http://proxy.handle.net/10648/e234f1cd-20bb-49c9-84b6-63430894320f 1815 sep. 15 - 17 141 http://proxy.handle.net/10648/dcfbc5db-9024-4cad-bffc-11b1d31c7110 1815 sep. 18 - 24 142 http://proxy.handle.net/10648/218b01a6-f85b-4191-a3f3-bdc3fc3d6a69 1815 sep. 25 143 http://proxy.handle.net/10648/12825a79-207f-4459-ac8b-8c78b6914492 1815 sep. 26 - 30 144 http://proxy.handle.net/10648/7ed2f4cc-d423-48c6-b6e6-d39045e9413d 1815 okt. 1 - 4 145 http://proxy.handle.net/10648/831b4dcd-acee-4531-a606-f8598e95502d 1815 okt. 5 - 9 146 http://proxy.handle.net/10648/85a75f3c-3086-4742-9ce5-261c1a9cf8dc 1815 okt. 10 - 13 147 http://proxy.handle.net/10648/70cf0e4e-9759-49e5-82b3-257184cedc55 1815 okt. 14 - 16 148 http://proxy.handle.net/10648/eadb8e9f-3e9b-40f8-ae0c-76299540d0f9 1815 okt. 17 - 18 149 http://proxy.handle.net/10648/d272cdfa-5a4c-4737-a663-d102b4db85a8 1815 okt. 19 - 23 150 http://proxy.handle.net/10648/b9f4cb85-f4ce-4248-add3-3130eb2688c6 1815 okt. 24 - 26 151 http://proxy.handle.net/10648/63584da1-095e-4b47-8250-a5f1e3077ac4 1815 okt. 27 - 31 152 http://proxy.handle.net/10648/cb17e867-90c2-4e97-b172-00d75d1769c7 1815 nov. 1 - 3 153 http://proxy.handle.net/10648/3f84b332-ecc8-4290-9557-e634e820f93e 1815 nov. 4 - 6 154 http://proxy.handle.net/10648/984b5833-12d2-4cb3-8fda-534450060655 1815 nov. 7 155 http://proxy.handle.net/10648/c20d20cf-5c79-4823-978e-5afc23145a79 1815 nov. 8 - 10 156 http://proxy.handle.net/10648/433130f3-9e30-470f-a3ed-0dd572466d8b 1815 nov. 11 nrs. 1-116 157 http://proxy.handle.net/10648/8fcdf0e1-1759-44fc-842b-59e425ee109d 1815 nov. 11 nrs. 117-118 158 http://proxy.handle.net/10648/d4c0e530-4683-4c3a-b813-de71f8cd3916 1815 nov. 12 - 13 159 http://proxy.handle.net/10648/2188a1c0-6f70-41a4-a784-4c64d8292b83 1815 nov. 14 160 http://proxy.handle.net/10648/08e62e80-c7b3-4de7-bf0a-4624efc160df 1815 nov. 15 - 16 161 http://proxy.handle.net/10648/f9deb997-e0b9-43d4-bdd8-896294982720 1815 nov. 17 - 20 162 http://proxy.handle.net/10648/cb1a5918-c9a4-4c60-bbad-6cc7fce1ed6e 1815 nov. 21 - 22 163 http://proxy.handle.net/10648/a9480037-b4ad-4e41-99af-c56db3219d60 1815 nov. 23-24 nrs. 79-104 164 http://proxy.handle.net/10648/3b546125-2781-406e-8933-6eecf266d932 1815 nov. 24 nrs. 105-110 1815 nov. 25-26 165 http://proxy.handle.net/10648/d4b4fe94-b5f1-4184-844f-3cf0db00e433 1815 nov. 25 - 30 166 http://proxy.handle.net/10648/0b7b0e4a-07e4-46bc-ad89-564f9e333b2f 1815 dec. 1 - 2 167 http://proxy.handle.net/10648/63b66f7e-376e-467d-9a43-d69127d59f24 1815 dec. 3 - 5 168 http://proxy.handle.net/10648/648fe9e9-6aff-4967-8547-c9c60f2d0652 1815 dec. 6 - 7 169 http://proxy.handle.net/10648/de65f2f8-1b3f-40e5-a275-644d839736ed 1815 dec. 8 - 9 170 http://proxy.handle.net/10648/7b44186a-5ef4-477b-86c3-25bf748635f0 1815 dec. 11 - 12 171 http://proxy.handle.net/10648/2fff0eff-53fa-43b1-a8a1-db76552d04f5 1815 dec. 13 - 16 172 http://proxy.handle.net/10648/8c0d35fc-f5da-44d6-b022-9db35223cc40 1815 dec. 17 - 19 173 http://proxy.handle.net/10648/acb3cfa6-180e-45f6-b1ea-fdfd298d42dc 1815 dec. 20 - 21 174 http://proxy.handle.net/10648/bcf9cc63-2f47-45be-8c37-55b93645bfb5 1815 dec. 22 - 24 175 http://proxy.handle.net/10648/64d0903b-bffc-4aed-a615-839c1e02e696 1815 dec. 25 - 26 176 http://proxy.handle.net/10648/6f778d1c-57ed-44a1-b5d7-129c3b431bf7 1815 dec. 27 - 28 177 http://proxy.handle.net/10648/9563948a-c55b-403b-8435-b5d7dae17ba7 1815 dec. 28 nr. 5 178 http://proxy.handle.net/10648/9e43ae5c-aa52-4eed-a231-3d962c960b34 1815 dec. 29 - 31 179 http://proxy.handle.net/10648/4192ad1c-2105-4334-8e02-8a5a8248c32c 1816 jan. 1 - 2 180 http://proxy.handle.net/10648/a6ddec26-1986-429e-bc78-5191397b2cc8 1816 jan. 3 - 4 181 http://proxy.handle.net/10648/bb7daf9a-e888-4f86-8b80-8d5053a97e0b 1816 jan. 5 - 8 182 http://proxy.handle.net/10648/39b50168-4be6-4772-a2ab-a3fe082ab32f 1816 jan. 9 - 10 183 http://proxy.handle.net/10648/4cdaedbb-dac5-4533-9c55-daadc71c2830 1816 jan. 11 - 12 184 http://proxy.handle.net/10648/d4f44a9a-ed47-42cf-9cfa-f32ee858408f 1816 jan. 13 - 16 185 http://proxy.handle.net/10648/4a3e906f-065d-49fa-9e06-df7f0eadf2f8 1816 jan. 17 - 20 186 http://proxy.handle.net/10648/793a3456-f71d-4dd9-a914-49b3aa1dd297 1816 jan. 21 - 22 187 http://proxy.handle.net/10648/138f15da-4be1-4799-a624-569cf29f15ad 1816 jan. 23 - 25 188 http://proxy.handle.net/10648/86519e3b-4a07-4c84-849f-dc8ec1959eca 1816 jan. 26 - 29 189 http://proxy.handle.net/10648/f609959f-aef9-468b-ac7f-236d3fde766c 1816 jan. 30 - 31 190 http://proxy.handle.net/10648/9b8458c4-8484-4547-a183-e5d9c14af7ff 1816 feb. 1 - 2 191 http://proxy.handle.net/10648/be19ffe9-91f9-4f5c-afda-af5a64247afc 1816 feb. 3 - 6 192 http://proxy.handle.net/10648/20af34f1-97c4-4d58-b211-ea8921ee5b9a 1816 feb. 7 - 9 193 http://proxy.handle.net/10648/53ef61eb-ef25-44d9-b73f-2a2d729c0b94 1816 feb. 10 - 11 194 http://proxy.handle.net/10648/62d58141-862a-45ab-a9a7-476b4b5795eb 1816 feb. 12 195 http://proxy.handle.net/10648/672c2cee-1a5e-4b00-b0ba-427b71570582 1816 feb. 13 196 http://proxy.handle.net/10648/f14fa2b8-5ff6-4def-a950-e91463a5f0ba 1816 feb. 14 - 15 197 http://proxy.handle.net/10648/be473221-c88e-4739-bc02-619709a89d1c 1816 feb. 16 - 18 198 http://proxy.handle.net/10648/986ca4c2-e419-4948-a1a1-3cc02f326c70 1816 feb. 19 - 20 199 http://proxy.handle.net/10648/48b959d8-d412-4c01-aa23-e93c73306fe5 1816 feb. 21 200 http://proxy.handle.net/10648/c905218a-73a5-4194-bf3c-d234f3aa9ab3 1816 feb. 22 - 26 201 http://proxy.handle.net/10648/671dfab0-a673-4578-96e3-31a3bd9e83c3 1816 feb. 27 - 29 202 http://proxy.handle.net/10648/26c9cee5-be31-4282-8ec6-8d5e31da9d08 1816 mrt. 1 - 4 203 http://proxy.handle.net/10648/db588a65-bbd9-4c5b-8452-32a21f09d303 1816 mrt. 5 - 6 204 http://proxy.handle.net/10648/862207b1-d9fb-4e1c-abb2-2f1eb10d2e1d 1816 mrt. 7 - 8 205 http://proxy.handle.net/10648/91b28c0e-a3eb-4ccb-8981-7473eee8e67b 1816 mrt. 9 - 10 206 http://proxy.handle.net/10648/2241e5ba-9921-4fc4-bedc-ca0080d13a69 1816 mrt. 11 - 12 207 http://proxy.handle.net/10648/02287f1b-2312-4d04-bb9d-320c78104fcb 1816 mrt. 13 208 http://proxy.handle.net/10648/146b9046-1b1e-44fc-bb0e-cbb99b9870ad 1816 mrt. 14 - 15 209 http://proxy.handle.net/10648/69b31367-9ac3-4231-8a00-f0476e758f30 1816 mrt. 16 - 18 210 http://proxy.handle.net/10648/67233087-b4db-4ea3-a47a-830e6caa6c52 1816 mrt. 19 1816 mrt. 20 nrs. 1-21 211 http://proxy.handle.net/10648/34364f6f-aec5-4930-ae9f-2eadd1730bf3 1816 mrt. 20 nr. 2 Let. A.B 212 http://proxy.handle.net/10648/87824376-b112-470a-af92-ceb836683b8b 1816 mrt. 20 nr. 2 Let. C 213 http://proxy.handle.net/10648/64f00380-07b4-4aae-9865-87cdaec81f5f 1816 mrt. 21 - 23 214 http://proxy.handle.net/10648/0a3a6cef-d391-4bff-801e-313f72996cf2 1816 mrt. 24 - 26 215 http://proxy.handle.net/10648/8cdd2829-1fbe-43b8-ade0-24e020a86412 1816 mrt. 27 - 28 216 http://proxy.handle.net/10648/050970ee-fc69-426e-b04e-97b5b45f22d7 1816 mrt. 29 - 31 217 http://proxy.handle.net/10648/a9b72032-2689-456d-93d4-c87127d453b4 1816 apr. 1 - 3 218 http://proxy.handle.net/10648/0fa03bb7-4cfd-4d4b-bf0d-5c31c25cfba3 1816 apr. 4 219 http://proxy.handle.net/10648/2e5599b9-9153-41ac-ae31-a41ab7712c5b 1816 apr. 5 - 7 220 http://proxy.handle.net/10648/37ce5b35-71f1-43b8-bb0b-fce6bcf96e50 1816 apr. 8 - 9 221 http://proxy.handle.net/10648/25b2c5e6-b4d8-4c6a-a83e-270976099fa0 1816 apr. 10 - 12 222 http://proxy.handle.net/10648/52d1943d-0d14-45af-b89e-25e196596790 1816 apr. 13 - 15 223 http://proxy.handle.net/10648/c438cec6-bbf6-4cb9-b247-8c31e54b8702 1816 apr. 16 - 17 224 http://proxy.handle.net/10648/4435e8d9-0af3-4234-9815-66e3ff1164cd 1816 apr. 18 - 19 225 http://proxy.handle.net/10648/8fd2b7c3-7fa7-46ff-bab9-e8a1b0aeba71 1816 apr. 20 - 22 226 http://proxy.handle.net/10648/2f6c302a-3715-4fe9-8890-a29b0d7b68af 1816 apr. 23 227 http://proxy.handle.net/10648/e89ebed6-1e1e-4ef5-b14b-c2881b11ac72 1816 apr. 24 - 25 228 http://proxy.handle.net/10648/d9a2d755-c459-44fa-b3b9-bdf6f156b0ab 1816 apr. 26 - 27 229 http://proxy.handle.net/10648/ec3fce72-64ba-4097-ade1-c4f986204e96 1816 apr. 28 - 30 230 http://proxy.handle.net/10648/f4fbd914-41f8-43e3-904f-5213496a2005 1816 mei 1 - 2 231 http://proxy.handle.net/10648/5b35906f-5c7d-413f-a812-ea743c4e2a8b 1816 mei 3 - 5 232 http://proxy.handle.net/10648/db12f6a7-f116-4b13-8082-e3f45db3c392 1816 mei 6 233 http://proxy.handle.net/10648/08a0f7d5-4f3e-41c7-bd57-315c5dfdf98c 1816 mei 7 - 8 234 http://proxy.handle.net/10648/ddb49d68-1b1e-424c-bb55-ef658aff0fe0 1816 mei 9 - 11 235 http://proxy.handle.net/10648/7675cc6e-07c6-4907-9cd0-aaf78cabd0f7 1816 mei 12 - 14 236 http://proxy.handle.net/10648/4365717a-9270-4132-9192-787dd179d5cd 1816 mei 15 - 16 237 http://proxy.handle.net/10648/c772f455-6a5c-4c7c-bb76-03ea85aac752 1816 mei 17 - 20 238 http://proxy.handle.net/10648/9c1b1ba3-edc6-42fe-bbe0-89adeefca316 1816 mei 21 - 22 239 http://proxy.handle.net/10648/5dc2f81e-0ca2-4d5e-90ea-5b3440dce487 1816 mei 23 - 27 240 http://proxy.handle.net/10648/62d51484-2da9-4a08-bfd6-a702f1fff510 1816 mei 28 - 29 241 http://proxy.handle.net/10648/12d2ecd6-4f29-4e68-bc93-2b69411bc73a 1816 mei 30 - 31 242 http://proxy.handle.net/10648/c17d31ae-eb7d-4407-9f46-6d41715a484b 1816 juni 1 - 3 243 http://proxy.handle.net/10648/95f79fef-fbbc-4371-a1eb-9c71c6eb2387 1816 juni 4 244 http://proxy.handle.net/10648/2bb1280e-cb6d-4a95-98f7-8817e2ae1b67 1816 juni 5 nrs. 3-10 245 http://proxy.handle.net/10648/fb4c5bc3-eb8e-492b-8899-8e5c63db7437 1816 juni 5 nrs. 12-46 1816 juni 6-7 246 http://proxy.handle.net/10648/6a054ecb-6562-4114-a56c-1043b49d832c 1816 juni 8 - 10 247 http://proxy.handle.net/10648/08698456-dc6b-418e-b7b8-a396f5cfb0cf 1816 juni 11 - 12 248 http://proxy.handle.net/10648/392e2006-32c9-48ea-98a9-c5e141861582 1816 juni 13 249 http://proxy.handle.net/10648/ebc1010a-91fd-4e0a-8450-db13e60a1e7e 1816 juni 14 - 16 250 http://proxy.handle.net/10648/a06cef52-c803-4298-a000-bc18e5e6d156 1816 juni 17 251 http://proxy.handle.net/10648/0bfefb5a-409b-4c86-b7e0-2e1ca1be9804 1816 juni 18 252 http://proxy.handle.net/10648/7a4bdcf8-44c5-40e3-aac8-db6fcce7734e 1816 juni 19 253 http://proxy.handle.net/10648/1bdf74bd-4a03-41c5-95bd-179ed0b929db 1816 juni 20 254 http://proxy.handle.net/10648/40d42843-26d1-4806-b4e1-455e87b5684d 1816 juni 21 - 24 255 http://proxy.handle.net/10648/b2ef9402-691e-4a28-b7c2-d75a0ead56bd 1816 juni 25 256 http://proxy.handle.net/10648/9c1a876e-0383-47b5-98a3-c0a39db6724c 1816 juni 26 257 http://proxy.handle.net/10648/ddf84273-54a3-4b13-9721-43c7158b85a6 1816 juni 27 258 http://proxy.handle.net/10648/2218cc96-5d54-4bf4-b670-cf2cc7c218e4 1816 juni 28 - 30 259 http://proxy.handle.net/10648/9c654bbe-6141-4aae-8f3f-e4267e2ecc46 1816 juli 1 - 2 260 http://proxy.handle.net/10648/3aa1cea0-c03a-46fe-951c-1326b688fa20 1816 juli 3 - 4 261 http://proxy.handle.net/10648/371d97ea-e870-43ea-b272-ff631a41fe49 1816 juli 5 - 7 262 http://proxy.handle.net/10648/e98c627a-30e8-4c3e-91f3-c16da7617c32 1816 juli 8 263 http://proxy.handle.net/10648/c6ef12d7-df31-485c-9e3c-9a55070796a5 1816 juli 9 264 http://proxy.handle.net/10648/1eeb1345-3507-4dd4-801c-44f2d08779ec 1816 juli 10 - 11 265 http://proxy.handle.net/10648/099e27e4-17a5-44b9-b3b0-22e69879899a 1816 juli 12 - 15 266 http://proxy.handle.net/10648/43b08fb5-23a9-49ef-bec1-340bd23bbb1f 1816 juli 16 - 17 266A http://proxy.handle.net/10648/61f34ee8-82c1-4680-8075-0d08183cb6f9 1816 juli 16 bijlage nr. 62 267 http://proxy.handle.net/10648/3a3a33b5-bf57-469c-9db8-3b5fdf6ed493 1816 juli 18 - 19 268 http://proxy.handle.net/10648/ea3cbb59-fec5-416a-84ba-4fd951063d1a 1816 juli 20 - 23 269 http://proxy.handle.net/10648/2f00a90f-3879-4f19-a0d8-b1bc73136ec3 1816 juli 24 - 25 270 http://proxy.handle.net/10648/6c6fb5d8-2098-4f86-919d-0c3f723dca7a 1816 juli 26 - 29 271 http://proxy.handle.net/10648/c71b1cef-2e87-4415-b6b0-9189a90a280c 1816 juli 30 - 31 272 http://proxy.handle.net/10648/2d1cb4e8-3dc9-40f0-b0ce-1cf028cdb7b8 1816 aug. 1 273 http://proxy.handle.net/10648/2fe501dd-79fe-417c-86d0-517abcdec80f 1816 aug. 2 - 6 274 http://proxy.handle.net/10648/12af01f9-b1e4-4e0a-8ead-57580d9e91c4 1816 aug. 7 - 8 275 http://proxy.handle.net/10648/34690dad-a030-4ad1-a382-002c81156197 1816 aug. 9 - 10 276 http://proxy.handle.net/10648/06dd1cad-aba9-4777-a948-6ed770c9279c 1816 aug. 11 - 13 277 http://proxy.handle.net/10648/cfa76a12-9f7a-48dd-a845-29aa299b2f8b 1816 aug. 14 278 http://proxy.handle.net/10648/d91ee374-3aa9-45b0-9787-d14b93b2df7f 1816 aug. 15 nrs. 39-94 279 http://proxy.handle.net/10648/4eaa7382-8ea5-40fb-8da8-5d95187313ff 1816 aug. 15 nrs. 95-96 280 http://proxy.handle.net/10648/d26baab6-67ef-43fe-8137-d6aae323c135 1816 aug. 16 - 18 281 http://proxy.handle.net/10648/53b733ed-7aac-4a18-b68d-5fa0d3a6c754 1816 aug. 19 - 20 282 http://proxy.handle.net/10648/9596fc6d-22bc-4fac-9142-49e951b12a3c 1816 aug. 21 283 http://proxy.handle.net/10648/fd707461-ddab-49c8-a968-ddb0e74ddefe 1816 aug. 22 - 23 284 http://proxy.handle.net/10648/901d4006-57fb-4649-9015-45989b631a75 1816 aug. 24 - 26 285 http://proxy.handle.net/10648/24284fb9-cc5a-4018-9b77-05d6c9cdaa1d 1816 aug. 27 - 28 286 http://proxy.handle.net/10648/8273a189-48b8-4641-bfd5-cdd24e1257f3 1816 aug. 29 - 31 287 http://proxy.handle.net/10648/bb59ac69-01fd-44c2-922f-8372828e8d07 1816 sep. 1 nrs. 5-27, met bijlage eerste gedeelte 288 http://proxy.handle.net/10648/565f577d-4854-4874-aefb-4f0bb2f75a0e 1816 sep. 1 tweede gedeelte onder nr. 6 289 http://proxy.handle.net/10648/9afd568c-70db-475e-97bf-9210fd3e34c4 1816 sep. 1 derde gedeelte onder nr. 6 290 http://proxy.handle.net/10648/ef26c6d6-ee51-4ad0-8ccd-1ff8adb4c80d 1816 sep. 1 vierde gedeelte onder nr. 6 291 http://proxy.handle.net/10648/ea48d69a-6e69-4c0c-86d2-4136563f5440 1816 sep. 1 vijfde gedeelte onder nr. 6 292 http://proxy.handle.net/10648/354361e9-2a8c-4bf2-83b5-cb212031de0e 1816 sep. 1 zesde gedeelte onder nr. 6 293 http://proxy.handle.net/10648/021935d3-02f9-4721-b65e-d8dd37cea641 1816 sep. 2 294 http://proxy.handle.net/10648/ad551e31-44ec-4c80-97e9-eba50567ff5e 1816 sep. 3 295 http://proxy.handle.net/10648/f1ee80b0-624f-4e8e-adcb-9f708b772619 1816 sep. 4 296 http://proxy.handle.net/10648/96280434-5eac-446b-8551-62079ca70be8 1816 sep. 5 297 http://proxy.handle.net/10648/cb5bbe07-d84a-4ae4-8755-f0236933ab17 1816 sep. 6 - 8 298 http://proxy.handle.net/10648/347dd30f-d4f6-48c4-8fe5-619510f06f4d 1816 sep. 9 - 10 299 http://proxy.handle.net/10648/ab3badad-c5ac-446d-8cb6-98a7d28a8cdd 1816 sep. 11 - 12 300 http://proxy.handle.net/10648/7e87466d-3acf-4fc5-863d-53a1bceecb9b 1816 sep. 13 - 14 301 http://proxy.handle.net/10648/d30af146-1d96-4796-a7c5-1287df3fbf8b 1816 sep. 15 1e gedeelte 302 http://proxy.handle.net/10648/b39e60de-8292-419f-967d-3d456d6b15f6 1816 sep. 15 2e gedeelte 303 http://proxy.handle.net/10648/476a13a8-678d-413b-bce1-8d209350428f 1816 sep. 16 304 http://proxy.handle.net/10648/890136d4-7959-4db7-9943-f418873bb02a 1816 sep. 17 305 http://proxy.handle.net/10648/ed4cb14d-9517-4442-a6cc-b521923dcd6d 1816 sep. 18 - 21 306 http://proxy.handle.net/10648/497e3127-8c2a-4bf0-aa8a-7793724d0491 1816 sep. 22 - 24 307 http://proxy.handle.net/10648/513e3d5f-431d-4baf-afda-0f8ffcd482f4 1816 sep. 25 - 26 308 http://proxy.handle.net/10648/d72fee2a-348a-43ca-ab0c-03cefda2e196 1816 sep. 27 eerste gedeelte 149 309 http://proxy.handle.net/10648/90324bd1-533e-4ff7-8382-979a3fdcf43c 1816 sep. 27 tweede gedeelte 149 310 http://proxy.handle.net/10648/ed9f925e-285a-4465-8292-e0ce06585b6b 1816 sep. 28 - 30 311 http://proxy.handle.net/10648/ac751bb9-3a71-49c4-b74e-5533d491462a 1816 okt. 1 312 http://proxy.handle.net/10648/4c6ace57-308f-4d77-85f5-4166bbf2b4a6 1816 okt. 2 313 http://proxy.handle.net/10648/4eb6f9dc-bd1b-421d-b072-ac2258cb1ba4 1816 okt. 3 314 http://proxy.handle.net/10648/ef28499d-2d7d-468c-a10c-0dd15f9fddeb 1816 okt. 4 315 http://proxy.handle.net/10648/c6ac3961-aaf2-4eb9-9bd3-19c8a6b7f228 1816 okt. 5 - 6 316 http://proxy.handle.net/10648/e43f12c9-261e-44e4-bc9d-b86f29f92bff 1816 okt. 7 317 http://proxy.handle.net/10648/c7ccbf12-9694-4cd9-be77-5eabaa971106 1816 okt. 8 318 http://proxy.handle.net/10648/18287bed-0b16-46ba-989d-099eded7be1b 1816 okt. 9 319 http://proxy.handle.net/10648/5ae023ab-ecbe-483e-80ae-f17f9b8e8040 1816 okt. 10 - 14 320 http://proxy.handle.net/10648/af1c8934-e274-4afa-9dfa-da9ce6309157 1816 okt. 15 - 16 321 http://proxy.handle.net/10648/5df26c1c-13db-495f-ae20-6aea078f1f11 1816 okt. 17 - 18 322 http://proxy.handle.net/10648/53139cd5-ef1d-499b-9ab4-fcee4a62be07 1816 okt. 19 - 21 323 http://proxy.handle.net/10648/907eb21e-851d-42f0-bd7c-e86f4d8266cb 1816 okt. 22 - 23 324 http://proxy.handle.net/10648/3e241bca-04f4-4b8d-9d10-249174e444db 1816 okt. 24 - 25 325 http://proxy.handle.net/10648/e3207514-f68f-4592-b3b8-96a4dd2f7a53 1816 okt. 26 - 29 326 http://proxy.handle.net/10648/e9567d55-0ac2-42df-bf41-a842e46ae164 1816 okt. 30 - 31 327 http://proxy.handle.net/10648/8cc4241d-0a2a-4b02-8786-019229d0dc58 1816 nov. 1 328 http://proxy.handle.net/10648/09eb8a4e-4bd0-4784-8b5a-8537805d29b8 1816 nov. 2 - 6 329 http://proxy.handle.net/10648/09a64bb7-6bd2-494e-8f8a-e0f11787a069 1816 nov. 7 - 8 330 http://proxy.handle.net/10648/d59b9b15-5c20-4b71-a5d9-d0612ed44128 1816 nov. 9 - 11 331 http://proxy.handle.net/10648/b16905da-a70a-4007-83d9-27163bc2db8c 1816 nov. 12 - 13 332 http://proxy.handle.net/10648/2d77aa60-c0fe-46af-9488-f7b2dea7476a 1816 nov. 14 - 16 333 http://proxy.handle.net/10648/0a7a64b3-fe2c-490d-90af-8e112c1dc775 1816 nov. 17 334 http://proxy.handle.net/10648/f329ad1c-2be9-4b58-8fd2-d7febc669e43 1816 nov. 18 - 20 335 http://proxy.handle.net/10648/e33caabe-1c91-4cf2-8e2f-c801d394b337 1816 nov. 21 - 23 336 http://proxy.handle.net/10648/63f6fcd8-fedf-4c47-ba33-4c221e6d0f42 1816 nov. 24 337 http://proxy.handle.net/10648/01a751f2-441b-4134-8a1d-4e25e9d5188f 1816 nov. 25 - 28 338 http://proxy.handle.net/10648/8d6a4fbf-51ef-4214-bd2a-b32a36b307f9 1816 nov. 29 - 30 339 http://proxy.handle.net/10648/51a4ec26-630e-41ea-b896-606bfba38e69 1816 dec. 1 - 2 340 http://proxy.handle.net/10648/1fa9d184-6787-4219-9687-14f97834635e 1816 dec. 3 341 http://proxy.handle.net/10648/334627f4-fce1-43e3-b56c-5ec93170f31e 1816 dec. 4 - 5 342 http://proxy.handle.net/10648/903c02f3-e0b1-4eef-9be4-d5594d3035a5 1816 dec. 6 - 9 343 http://proxy.handle.net/10648/30ea9996-8cd6-4741-990f-c81fb6c3b98a 1816 dec. 10 - 11 344 http://proxy.handle.net/10648/6b18f071-f3a1-4548-8824-5c0a890e894c 1816 dec. 12 - 13 345 http://proxy.handle.net/10648/6c2f587f-37e9-42a2-85c9-90ab140d7442 1816 dec. 14 - 15 346 http://proxy.handle.net/10648/d39fad42-2b17-4f06-a928-a7da82d585fb 1816 dec. 16 - 17 347 http://proxy.handle.net/10648/1650351d-45b4-440d-8f56-4f2f3afe105b 1816 dec. 18 348 http://proxy.handle.net/10648/f9b6ace9-fb5c-497e-b5f2-7cb1325e975e 1816 dec. 19 349 http://proxy.handle.net/10648/a1d68941-4ddd-44d1-a9bf-443d5585cb34 1816 dec. 20 - 23 350 http://proxy.handle.net/10648/21e35f14-e001-456f-837b-3e4bcf97f577 1816 dec. 24 - 25 351 http://proxy.handle.net/10648/85944721-a1f0-4c9c-b207-29cf1712118c 1816 dec. 26 - 28 352 http://proxy.handle.net/10648/0be4adb3-7534-444d-991a-0fda6e4a49c9 1816 dec. 29 - 31 353 http://proxy.handle.net/10648/81de1e45-d596-476e-85f6-79a6f9333955 1817 jan. 1 - 5 354 http://proxy.handle.net/10648/acb31cc9-b6c5-4033-b5f7-88fb79a8fe17 1817 jan. 6 355 http://proxy.handle.net/10648/7b6a75ce-ea4c-42c8-9ccc-cd36e4c608d5 1817 jan. 7 356 http://proxy.handle.net/10648/3b9059c8-f244-46c5-8d0f-cf6bba90cab9 1817 jan. 8 - 9 357 http://proxy.handle.net/10648/04e6dc08-a19e-4428-a6c6-4f026e4110a5 1817 jan. 10 - 13 358 http://proxy.handle.net/10648/680f75df-ca52-479d-b6b3-bfd7a81c81ba 1817 jan. 14 - 15 359 http://proxy.handle.net/10648/4fdbabb7-60b5-4657-baa0-2e168763369c 1817 jan. 16 - 17 360 http://proxy.handle.net/10648/ed0f17e7-3233-44fc-b46c-7541fd102ed1 1817 jan. 18 - 20 361 http://proxy.handle.net/10648/e57fece5-5375-4716-b896-3d5a79553dbb 1817 jan. 21 - 23 362 http://proxy.handle.net/10648/eb329458-94c0-4e16-a69f-e8654b569f44 1817 jan. 24 - 27 363 http://proxy.handle.net/10648/afb68f23-c9d5-4058-9e21-2712ea646453 1817 jan. 28 - 29 364 http://proxy.handle.net/10648/7d30400c-643a-4431-9a12-aaa0faa583b9 1817 jan. 30 - 31 365 http://proxy.handle.net/10648/e9d1f049-fa15-42cf-b47e-47c26f270dfd 1817 feb. 1 - 3 366 http://proxy.handle.net/10648/357ac605-5fab-4afc-9379-2efcc6404e92 1817 feb. 4 - 5 367 http://proxy.handle.net/10648/c6d06d64-b662-45a6-a0f6-e526820fa2a4 1817 feb. 6 - 8 368 http://proxy.handle.net/10648/27a0d2ae-8273-4747-8965-3cf993a95af1 1817 feb. 9 369 http://proxy.handle.net/10648/6e9730e8-93a8-451c-a027-3dd724c5e53f 1817 feb. 10 370 http://proxy.handle.net/10648/4bb4f653-c6e6-4801-ad09-e103aa53b370 1817 feb. 11 371 http://proxy.handle.net/10648/d852596b-ec31-439f-82b2-e2817b42766e 1817 feb. 12 - 13 372 http://proxy.handle.net/10648/eda5f23d-d724-48cb-bc6c-8c20b4aa41d7 1817 feb. 14 - 16 373 http://proxy.handle.net/10648/1fdc4ddd-0a93-4e6e-b48a-db83841eb0d3 1817 feb. 17 374 http://proxy.handle.net/10648/d0835233-0bbd-43e0-97d3-76c3aa085820 1817 feb. 18 375 http://proxy.handle.net/10648/039efa43-4940-48f0-8b00-60657a0299d2 1817 feb. 19 - 20 376 http://proxy.handle.net/10648/91737c6e-1bf5-4bc4-91f5-5982df94f3c5 1817 feb. 21 - 23 377 http://proxy.handle.net/10648/6c87ff40-f717-422c-8419-68fc93885d63 1817 feb. 24 - 25 378 http://proxy.handle.net/10648/99335373-dbc7-45f2-8940-d90e1ae6966a 1817 feb. 26 - 28 379 http://proxy.handle.net/10648/4f51686a-708f-489d-ac44-af1709e57e0c 1817 mrt. 1 - 3 380 http://proxy.handle.net/10648/1bf2e023-ae18-4195-ae46-e0a75c096b74 1817 mrt. 4 nrs. 1-101 381 http://proxy.handle.net/10648/bcb9f6a8-7fc5-41f7-8a91-c301e67ff63d 1817 mrt. 4 nrs. 101 vervolg - 109 382 http://proxy.handle.net/10648/5bcc1946-58c9-46f2-9b23-2bce3ecdc466 1817 mrt. 5 - 8 383 http://proxy.handle.net/10648/c5b1366d-85b3-4b66-94ab-44ba6e2a2fc6 1817 mrt. 9 - 11 384 http://proxy.handle.net/10648/fd5e006b-5f83-4aca-bf19-498f53a3f160 1817 mrt. 12 - 14 385 http://proxy.handle.net/10648/a6150104-326e-486d-9210-265b79099188 1817 mrt. 15 - 16 386 http://proxy.handle.net/10648/1b0a2c8c-3925-4583-a36e-a168e215dc43 1817 mrt. 17 - 18 387 http://proxy.handle.net/10648/a0db39ba-64de-45d7-b6e8-7d997e31a416 1817 mrt. 19 - 20 388 http://proxy.handle.net/10648/836827ca-b439-4f08-8515-b4ce27beaadb 1817 mrt. 21 - 24 389 http://proxy.handle.net/10648/0efd25be-7743-49f7-8ca4-cb5105011a03 1817 mrt. 25 - 28 390 http://proxy.handle.net/10648/ff36bb3c-8a14-45dd-a6d0-13b62784547e 1817 mrt. 29 - 31 391 http://proxy.handle.net/10648/2db36cd5-71a8-4e32-ba18-31abd049ff9b 1817 apr. 1 392 http://proxy.handle.net/10648/7792aebf-8742-4b85-8d3d-bac69cccc604 1817 apr. 2 393 http://proxy.handle.net/10648/b2f2ff7b-9961-403a-ac6b-064db2965016 1817 apr. 3 - 4 394 http://proxy.handle.net/10648/132a50a3-9040-4585-aa93-287f445a67d1 1817 apr. 5 - 7 395 http://proxy.handle.net/10648/55156a29-89bc-49d3-9a64-4278ec512781 1817 apr. 8 396 http://proxy.handle.net/10648/93a37741-5e38-42c9-b350-c16ca5ff4b6c 1817 apr. 9 - 11 397 http://proxy.handle.net/10648/c40e7e2e-1782-4d14-8b1d-a9a02d6ea886 1817 apr. 12 - 14 398 http://proxy.handle.net/10648/9bdfe904-ad4e-4cca-b667-fc783cbeece2 1817 apr. 15 - 16 399 http://proxy.handle.net/10648/126145c3-52df-470b-b630-15dbba0ce916 1817 apr. 17-19 nrs. 1-85 400 http://proxy.handle.net/10648/758b6347-0c96-4ad8-b666-2b244a8f1659 1817 apr. 19 nrs. 86-121 401 http://proxy.handle.net/10648/9cba6724-8eec-44cb-9e36-79676aa51a8b 1817 apr. 20 - 21 402 http://proxy.handle.net/10648/e8f3e082-3401-4522-ac71-a137a662247b 1817 apr. 22 - 23 403 http://proxy.handle.net/10648/3b20acb3-67d0-4550-9bbf-6fc5b598cf59 1817 apr. 23 404 http://proxy.handle.net/10648/ed84a069-b2a2-410b-9f44-c1d4c5b5739d 1817 apr. 24 - 25 405 http://proxy.handle.net/10648/f02b1578-b75a-411a-994e-0df6993d8135 1817 apr. 26 - 30 406 http://proxy.handle.net/10648/f84b33ed-37a5-4150-af24-a166447c73bd 1817 mei 1 - 3 407 http://proxy.handle.net/10648/5dff2d05-c35c-4d27-989a-28327127a75e 1817 mei 4 408 http://proxy.handle.net/10648/a8c7620d-9244-4d65-a9fc-1be6292d58c8 1817 mei 5 - 8 409 http://proxy.handle.net/10648/c37a5506-1b3e-440e-aac3-27b8454cea5a 1817 mei 9 - 11 410 http://proxy.handle.net/10648/e6d956a6-bd37-4d7c-b3dc-05313dba3e87 1817 mei 12 411 http://proxy.handle.net/10648/98847f14-47fa-466c-8bd7-b42d26e7e19b 1817 mei 13 - 15 412 http://proxy.handle.net/10648/e3deda6d-4d78-4b3a-8cc0-4626a80490b3 1817 mei 16 413 http://proxy.handle.net/10648/dc3c4205-2677-4df8-8346-b49f22c70a4b 1817 mei 17 414 http://proxy.handle.net/10648/158c1ea6-c0d6-4644-9cdc-2798c676a693 1817 mei 18 415 http://proxy.handle.net/10648/d84dec32-6370-4ccb-a7f6-9c449225ca39 1817 mei 19 - 20 416 http://proxy.handle.net/10648/2c255b72-99b8-415a-96c0-b5a544dc6b7b 1817 mei 21 - 23 417 http://proxy.handle.net/10648/0df5224f-318a-44bd-8144-9f76e94df5d8 1817 mei 24 - 26 418 http://proxy.handle.net/10648/b1659def-e331-48d0-a942-274609fe3997 1817 mei 27 - 29 419 http://proxy.handle.net/10648/6ae4c109-b446-4545-80c7-e945e8aac114 1817 mei 30 - 31 420 http://proxy.handle.net/10648/e851a971-9e16-4b72-aef4-aba17aec8d7a 1817 juni 1 421 http://proxy.handle.net/10648/bcb1a933-7c0d-4f1f-bba4-8fbb40ed1723 1817 juni 2 422 http://proxy.handle.net/10648/cced4e46-23dd-43a1-8e23-240971160530 1817 juni 3 - 6 423 http://proxy.handle.net/10648/ad63f456-8303-4569-b466-cc113d896c82 1817 juni 7 eerste gedeelte 424 http://proxy.handle.net/10648/47802c5a-7edf-4d92-b366-353d2b61b7f0 1817 juni 7 tweede gedeelte 425 http://proxy.handle.net/10648/af21c310-4cf7-423d-aebc-6ba3c7070e2d 1817 juni 8 - 10 426 http://proxy.handle.net/10648/03c2bb3a-6463-493a-9304-b27bd91a01f9 1817 juni 11 - 15 427 http://proxy.handle.net/10648/03adf174-f928-46b9-944b-85fa3b8a8362 1817 juni 16 428 http://proxy.handle.net/10648/2b76aa18-d8ce-4e47-89d1-8f1a35bbe439 1817 juni 17 429 http://proxy.handle.net/10648/b6e6c2a4-ac4f-4909-85ae-c76755714d2c 1817 juni 18 430 http://proxy.handle.net/10648/603e4d87-04ad-4864-ad81-36a126e3d01a 1817 juni 19 431 http://proxy.handle.net/10648/20f1b9bc-817b-4bf4-8051-c6fbffc4e1f2 1817 juni 20 432 http://proxy.handle.net/10648/08d72520-c62d-4ccf-a51b-ff4df38a0354 1817 juni 21 433 http://proxy.handle.net/10648/c8f5bdf0-7bad-4f6f-8ba4-c1dcecfa6c28 1817 juni 22 nrs. 1-16 434 http://proxy.handle.net/10648/302f8382-3e12-4826-b828-41354474fb60 1817 juni 22 nrs. 17-44 435 http://proxy.handle.net/10648/5f9de76e-bfa2-4eb5-965a-a0319a8aa0ee 1817 juni 23 - 24 436 http://proxy.handle.net/10648/efeefd57-f475-4189-98c1-0b3e88dd9c71 1817 juni 25 - 27 437 http://proxy.handle.net/10648/34c24513-b539-43df-895f-97b391f1f15e 1817 juni 28 438 http://proxy.handle.net/10648/308a1b90-5c86-45e4-acb2-b2159188e41f 1817 juni 29 - 30 439 http://proxy.handle.net/10648/d96b520b-1039-4fe3-8cb6-75a1bf4815be 1817 juli 1 440 http://proxy.handle.net/10648/c369d62e-3689-48cc-a1d4-5108e00f1ea6 1817 juli 2 441 http://proxy.handle.net/10648/632c3219-322f-44e5-9d89-e04c6a35e997 1817 juli 3 442 http://proxy.handle.net/10648/93f3734f-0251-4c4f-8078-e8ec6a1e6994 1817 juli 4 443 http://proxy.handle.net/10648/2018f160-94ea-4b6e-adf6-a1cf809d695d 1817 juli 5 - 6 444 http://proxy.handle.net/10648/a1b9d5b1-7256-48a3-af5e-7d9daa5f5d81 1817 juli 7 - 11 445 http://proxy.handle.net/10648/d83c5059-0810-4b43-8050-2eae754038fb 1817 juli 12 446 http://proxy.handle.net/10648/096243a2-f272-4406-9606-468cd0469268 1817 juli 13 - 14 447 http://proxy.handle.net/10648/fa779d11-4e58-4f7d-babd-9c2d1859599c 1817 juli 15 448 http://proxy.handle.net/10648/07a88f6a-ac62-4816-9c9c-ace33d1d2834 1817 juli 16 - 17 449 http://proxy.handle.net/10648/434ac611-28f0-4824-8331-d407256379ea 1817 juli 18 450 http://proxy.handle.net/10648/a580819a-9873-4024-b062-9c08cc112200 1817 juli 19 - 20 451 http://proxy.handle.net/10648/7a70669f-6587-4e3d-b388-3600fab560a7 1817 juli 21 - 22 452 http://proxy.handle.net/10648/59dfe215-b44d-4de2-9980-de65e7261b91 1817 juli 23 - 25 453 http://proxy.handle.net/10648/398fbf78-d7ff-4746-88d2-ea0d125d650e 1817 juli 26 - 28 454 http://proxy.handle.net/10648/6313f5f9-1560-4a65-9148-5ca8979c4372 1817 juli 29 - 30 455 http://proxy.handle.net/10648/9e3965e6-1900-4af9-8d13-572b3bbc1b23 1817 juli 31 456 http://proxy.handle.net/10648/d847abc7-2407-4dc2-a031-5c718a14e269 1817 aug. 1 - 3 457 http://proxy.handle.net/10648/389d51cd-2fd7-4a6a-a70e-a6b13a597c1f 1817 aug. 4 - 6 458 http://proxy.handle.net/10648/d9345565-cd40-4422-93e9-1a17854f2024 1817 aug. 7 - 10 459 http://proxy.handle.net/10648/438ec0f2-195a-43bd-9f54-79f1680b2d62 1817 aug. 11 - 13 460 http://proxy.handle.net/10648/4eb1f627-59d0-456d-93e8-768c224274ff 1817 aug. 14 461 http://proxy.handle.net/10648/7421fa13-5895-4998-bc3a-73ae41d65c83 1817 aug. 15 462 http://proxy.handle.net/10648/9018437b-eaf6-4bd6-96b0-768b691395fe 1817 aug. 16 463 http://proxy.handle.net/10648/40f35576-27cf-4e96-914e-6789621dc2cf 1817 aug. 17 nrs. 4-92 464 http://proxy.handle.net/10648/49f9217b-04cf-48ee-8128-8a8acafc0a21 1817 aug. 17 nrs. 93-126 465 http://proxy.handle.net/10648/5d2e4202-7219-46e9-881e-f70b27bee5e6 1817 aug. 18 466 http://proxy.handle.net/10648/232b16c7-bb56-4952-b6cd-e106642f4f17 1817 aug. 19 467 http://proxy.handle.net/10648/b1fa9890-5259-4962-8652-bb87dd1f36db 1817 aug. 20 468 http://proxy.handle.net/10648/14738996-73d2-4fd1-a5f8-dff5ed249a5e 1817 aug. 21 469 http://proxy.handle.net/10648/703cc540-8b6c-4a1d-b329-f63740e84931 1817 aug. 22 470 http://proxy.handle.net/10648/7e99f01f-be4c-4c48-9951-e39c26b7650c 1817 aug. 23 471 http://proxy.handle.net/10648/630a089d-3f21-4619-93a7-3694a996a1d8 1817 aug. 24 - 25 472 http://proxy.handle.net/10648/39345548-008a-4af3-89d0-4db5c20e88cc 1817 aug. 26 473 http://proxy.handle.net/10648/e5d36fa7-6f98-4980-ae8b-56f0710ddef0 1817 aug. 27 - 28 474 http://proxy.handle.net/10648/da9db48c-cdf3-462c-a839-2efa03e172ef 1817 aug. 29 475 http://proxy.handle.net/10648/c8a7b69b-3448-4ff9-b3af-7bb87228b7b5 1817 aug. 30 - 31 476 http://proxy.handle.net/10648/fae05efb-d092-42f4-9132-0557b8c98ca7 1817 sep. 1 - 3 477 http://proxy.handle.net/10648/5b5b609a-2bcb-47ac-9144-f461f559e5fc 1817 sep. 4 478 http://proxy.handle.net/10648/ec536e15-80b1-415a-a780-3a2cc54452b6 1817 sep. 5 - 6 479 http://proxy.handle.net/10648/ae296018-cdd5-4ed1-9443-e9ea3349211b 1817 sep. 7 - 9 480 http://proxy.handle.net/10648/382d2a77-d842-4445-ac7f-0350b5e89248 1817 sep. 10 481 http://proxy.handle.net/10648/ea869f2d-3b26-4daf-b9fb-494432033cad 1817 sep. 11 eerste gedeelte nr. 15 482 http://proxy.handle.net/10648/66f21920-df21-4449-a500-e681b04f17a2 1817 sep. 11 tweede gedeelte nr. 15 483 http://proxy.handle.net/10648/f9d89c41-bc94-4642-96f2-b8491878fe1b 1817 sep. 12 - 14 484 http://proxy.handle.net/10648/07574944-edc5-4a46-9ce6-2bf039696e15 1817 sep. 15 485 http://proxy.handle.net/10648/0e57cc96-cba9-41c7-bb7e-5870057511f8 1817 sep. 16 486 http://proxy.handle.net/10648/6aad27e6-9a4c-4321-8573-e47a7ffd09af 1817 sep. 17 487 http://proxy.handle.net/10648/0f5b093f-8c8e-44a1-915f-9c1436079331 1817 sep. 18 - 19 488 http://proxy.handle.net/10648/d14fc5fa-15c3-4bc0-b107-c265e6240dd8 1817 sep. 20 489 http://proxy.handle.net/10648/2e2aeea8-5a8f-4b61-9283-a794df576b7f 1817 sep. 21 - 22 490 http://proxy.handle.net/10648/b4cf2be3-a92f-4b9c-a71c-7fbe5737149e 1817 sep. 23 - 24 491 http://proxy.handle.net/10648/6e12b13a-6af0-4caa-accc-428bf60a3bb3 1817 sep. 25 492 http://proxy.handle.net/10648/d546d44e-7c27-4bc9-a94f-a09bbe251273 1817 sep. 26 - 27 493 http://proxy.handle.net/10648/b3ca77af-ba27-441e-962e-139c30b5e2bb 1817 sep. 28 - 30 494 http://proxy.handle.net/10648/7f597d14-5a24-42c4-8677-245b86aab479 1817 okt. 1 - 3 495 http://proxy.handle.net/10648/2956dfdd-3343-4adb-9d84-e9fd1d313c17 1817 okt. 4 - 5 496 http://proxy.handle.net/10648/15fe2191-c040-4a36-9e36-985fde52e6f2 1817 okt. 6 - 8 497 http://proxy.handle.net/10648/971abb8a-c45e-40f4-bc6f-c5588bf4658e 1817 okt. 9 - 10 498 http://proxy.handle.net/10648/636e04ef-5b73-4440-8ca0-21d1741dd648 1817 okt. 11 - 12 499 http://proxy.handle.net/10648/778e01a9-a689-4689-818e-288b8237f2d9 1817 okt. 13 - 16 500 http://proxy.handle.net/10648/94027fee-1a74-49f0-96c0-e3035227c37e 1817 okt. 17 501 http://proxy.handle.net/10648/4790f0f7-6538-475b-95fa-19569636225c 1817 okt. 18 502 http://proxy.handle.net/10648/a959cbc2-1953-4ce8-a18d-8d50ef5d3112 1817 okt. 19 503 http://proxy.handle.net/10648/022b9ac2-1221-4e8f-ac24-ae118fa1b2c7 1817 okt. 20 - 21 504 http://proxy.handle.net/10648/a3c801e0-2219-40bc-b959-27abf101d890 1817 okt. 22 - 23 505 http://proxy.handle.net/10648/fb62d829-9ec9-498e-8eac-2d6cbaedb947 1817 okt. 24 - 25 506 http://proxy.handle.net/10648/978f15f2-087e-4492-bb62-4dd110a4c17d 1817 okt. 26 - 27 507 http://proxy.handle.net/10648/09e42621-92ab-4a8d-a46a-1ec8fdf307a9 1817 okt. 28 - 29 508 http://proxy.handle.net/10648/bd9c7eb9-fb11-46dc-a4ab-2239133d48b2 1817 okt. 30 - 31 509 http://proxy.handle.net/10648/c722aa32-cb9e-4544-b71f-da1ba656ab10 1817 nov. 1 - 4 510 http://proxy.handle.net/10648/06fe23df-2921-4dc5-a78b-092426aa900e 1817 nov. 5 - 7 511 http://proxy.handle.net/10648/fced953e-59e9-4118-bb39-7c13b546b8aa 1817 nov. 8 - 11 512 http://proxy.handle.net/10648/5578b7ec-e1ad-4ed5-aef3-a74243e34623 1817 nov. 12 - 18 513 http://proxy.handle.net/10648/0de08621-8843-44e8-9684-5cce1446a9a7 1817 nov. 19 514 http://proxy.handle.net/10648/ac572a48-7e3a-413f-9c9b-3f7d299e6735 1817 nov. 20 515 http://proxy.handle.net/10648/f86097b3-ae93-45bd-bbdb-ae2ccf76a06b 1817 nov. 21 516 http://proxy.handle.net/10648/58a1d4f4-33e8-4b6a-ae40-3e7a4256232a 1817 nov. 22 - 23 517 http://proxy.handle.net/10648/bdd627ae-578e-4486-9b67-76dbcf870934 1817 nov. 24 518 http://proxy.handle.net/10648/dfc98578-b34e-427d-a867-b76b8581c59d 1817 nov. 25 nrs. 12-64 519 http://proxy.handle.net/10648/8d819bfe-b3bd-453d-be2e-0a023141eeff 1817 nov. 25 nrs. 65-105 520 http://proxy.handle.net/10648/01326884-867a-48bf-9dd9-a13daf71e6fc 1817 nov. 26 521 http://proxy.handle.net/10648/cc93c626-059d-4324-a2f4-6effc6c9f030 1817 nov. 27 522 http://proxy.handle.net/10648/f1ce9e5c-bddd-40af-869b-02d7e23721a8 1817 nov. 28 - 30 523 http://proxy.handle.net/10648/35a3782c-6b92-475a-aeb7-3742897c42f8 1817 dec. 1 - 2 524 http://proxy.handle.net/10648/da94de58-a228-47b1-99ab-1bea98ea5ce6 1817 dec. 3 - 4 525 http://proxy.handle.net/10648/90a29f97-bd93-4631-8cb9-05720e698dc2 1817 dec. 5 - 7 526 http://proxy.handle.net/10648/0177fe45-4f55-4ac3-9aa1-5b295fd197db 1817 dec. 8 - 10 527 http://proxy.handle.net/10648/7a6b0aa7-2db5-4016-b3e4-92191c03810d 1817 dec. 11 - 13 528 http://proxy.handle.net/10648/f97e8b60-9a08-444a-b01e-a3156b961682 1817 dec. 14 - 16 529 http://proxy.handle.net/10648/09c442d8-b6b8-4011-9647-9ef13b23a33e 1817 dec. 17 nrs. 1-63 530 http://proxy.handle.net/10648/f77011c3-73c5-486e-9219-589c9c6c7dbf 1817 dec. 17 nrs. 64-106 531 http://proxy.handle.net/10648/dcc52989-824c-4e50-9896-57b1c42a45dd 1817 dec. 18 532 http://proxy.handle.net/10648/856c828d-c147-4baf-ab1f-92b8fd577ffd 1817 dec. 19 533 http://proxy.handle.net/10648/50ed4a6a-72dd-4aed-b5e2-114e183d46fb 1817 dec. 20 534 http://proxy.handle.net/10648/fab27852-ffbe-4899-a4c9-ff2f5a207a00 1817 dec. 21 - 23 535 http://proxy.handle.net/10648/4318ad3b-e82b-4b9c-bd92-bd1943674feb 1817 dec. 24 - 25 536 http://proxy.handle.net/10648/e46912fd-6fd9-4564-ac46-41f50c7b0a51 1817 dec. 26 537 http://proxy.handle.net/10648/aae619db-1ef8-48dd-a7a8-b23a755f3ee8 1817 dec. 27 - 29 538 http://proxy.handle.net/10648/533cf29d-b165-49c4-9dd5-bb9fce88b2b9 1817 dec. 30 - 31 539 http://proxy.handle.net/10648/6b8dd5bb-3496-4a8f-af8e-d794b931fb75 1818 jan. 1 540 http://proxy.handle.net/10648/2c286e5a-2dc6-4f5b-aa41-649af2f34c27 1818 jan. 2 541 http://proxy.handle.net/10648/f3bed31c-cf6d-4045-a5f1-d2de50e21ca9 1818 jan. 3 nrs. 77-107 542 http://proxy.handle.net/10648/503c1a8c-249d-41e0-bce0-fddbc9afeae9 1818 jan. 3 nrs. 108-111 543 http://proxy.handle.net/10648/a230e361-8817-44b9-aee3-1d292bdd5a4e 1818 jan. 4 - 7 544 http://proxy.handle.net/10648/7bfa9560-8ac4-497a-a68b-613247389e63 1818 jan. 8 545 http://proxy.handle.net/10648/31757fed-13e8-4db9-9691-48ea8e7ae598 1818 jan. 9 - 12 546 http://proxy.handle.net/10648/3ec01729-531b-4666-a420-480a2ef56066 1818 jan. 13 547 http://proxy.handle.net/10648/84efbd47-f236-403d-baf1-e8b649fb6b91 1818 jan. 14 - 15 548 http://proxy.handle.net/10648/a208e379-239d-43cf-85d0-81fa10cdb9d2 1818 jan. 16 549 http://proxy.handle.net/10648/a86de347-3b2c-4918-a2ab-a9bec63dfd53 1818 jan. 17 550 http://proxy.handle.net/10648/4b928c8e-790f-4e22-b286-5395788d61bc 1818 jan. 18 - 19 551 http://proxy.handle.net/10648/10c81d24-dabb-45eb-b45f-0fae8caedb85 1818 jan. 20 - 23 552 http://proxy.handle.net/10648/f9706133-e675-48fa-9381-219313d50d58 1818 jan. 24 - 25 553 http://proxy.handle.net/10648/95102ec4-1559-4296-9e70-a3936c57e665 1818 jan. 26 nrs. 8-12 554 http://proxy.handle.net/10648/c1c94f18-e425-4883-a98f-29d88ac8371e 1818 jan. 26 nrs. 13-29, 1818 jan. 27 555 http://proxy.handle.net/10648/ffb40185-51f8-4775-8f0f-fc7e4f65a1d2 1818 jan. 28 - 29 556 http://proxy.handle.net/10648/1393c7b3-ba6d-4c02-87a3-c0da14e5353d 1818 jan. 30 - 31 557 http://proxy.handle.net/10648/2c894c2c-02e8-421e-808f-e8a4f512609a 1818 feb. 1 - 2 558 http://proxy.handle.net/10648/aa3474f7-a429-4819-8b2d-18a090c9b64f 1818 feb. 3 559 http://proxy.handle.net/10648/46997d0a-ec81-4892-a40d-581677ec0af6 1818 feb. 4 560 http://proxy.handle.net/10648/ea8a3322-5de4-4f14-829f-eb515aa7750e 1818 feb. 5 561 http://proxy.handle.net/10648/78b7d338-9d7c-4478-a6c8-2b4b4a368cf0 1818 feb. 6 562 http://proxy.handle.net/10648/55ab9332-5149-4b78-9dff-c4b05093fd2a 1818 feb. 7 563 http://proxy.handle.net/10648/13dad0c0-c7f5-4c5c-9e1e-08e9b1425b7e 1818 feb. 8 - 9 564 http://proxy.handle.net/10648/89ac0aca-423a-4082-8f4f-de959cba311f 1818 feb. 10 - 11 565 http://proxy.handle.net/10648/b7117d73-f31e-4a4c-8f26-e53583409b27 1818 feb. 12 - 13 566 http://proxy.handle.net/10648/7ccb33ea-e441-4008-bbd2-3ce2e3feb8f9 1818 feb. 14 - 16 567 http://proxy.handle.net/10648/1b6b902a-6d46-4bb0-b2df-9c48238f2d98 1818 feb. 17 568 http://proxy.handle.net/10648/66b3fb17-7bef-4d9a-80d4-9ee603a62c90 1818 feb. 18 569 http://proxy.handle.net/10648/ecc1d0bd-60f4-45ef-b65b-7e1105d1aff1 1818 feb. 19 570 http://proxy.handle.net/10648/90457bd2-b6e1-4050-aec9-db414db4c031 1818 feb. 20 571 http://proxy.handle.net/10648/4eec27e3-c8bd-491a-9968-ee853869f29b 1818 feb. 21 - 22 572 http://proxy.handle.net/10648/41d1b30c-f57d-4e53-ba0c-6cec3c28ed0b 1818 feb. 23 - 24 573 http://proxy.handle.net/10648/e585325a-f583-4e7c-9f4e-a8464f540fb7 1818 feb. 25 574 http://proxy.handle.net/10648/43dec905-4340-4144-968c-0309396cc594 1818 feb. 26 575 http://proxy.handle.net/10648/b34ce120-223d-45d2-8fac-351e2c84e011 1818 feb. 27 - 28 576 http://proxy.handle.net/10648/c8683fe1-345c-4aef-9402-b6ef1643df82 1818 mrt. 1 577 http://proxy.handle.net/10648/fe3a7458-4c88-44b0-a34c-31461c509df7 1818 mrt. 2 578 http://proxy.handle.net/10648/52925092-1b6e-45b9-b5fd-7c10c49e6d61 1818 mrt. 3 - 4 579 http://proxy.handle.net/10648/9d93e9b3-ed49-40d2-a391-16976ee44ae7 1818 mrt. 5 580 http://proxy.handle.net/10648/e6cede7e-427b-496d-a750-ce089c3b9ad9 1818 mrt. 6 - 7 581 http://proxy.handle.net/10648/903e9f24-6585-405a-b484-a8c256f85c44 1818 mrt. 8 - 11 582 http://proxy.handle.net/10648/81bdac75-9e65-4a09-bcc8-63195ae809bd 1818 mrt. 12 583 http://proxy.handle.net/10648/2a4b1652-4118-4297-b005-3072d91647c7 1818 mrt. 13 - 15 584 http://proxy.handle.net/10648/c3e45650-092b-4c23-b673-e207432a4e46 1818 mrt. 16 585 http://proxy.handle.net/10648/7e6509a5-bde4-4198-8b75-d8b491addcb7 1818 mrt. 17 586 http://proxy.handle.net/10648/cee24e6f-e625-4306-a000-3e316583481e 1818 mrt. 18-19 nrs. 30-69 587 http://proxy.handle.net/10648/5595b555-46c6-43fd-a7ff-09847c32b355 1818 mrt. 19 nrs. 70-117 588 http://proxy.handle.net/10648/c19b0d22-6df2-4128-8770-3def74bf5dc2 1818 mrt. 20 - 21 589 http://proxy.handle.net/10648/236eec86-e4c6-4fe8-b706-fb7c3ebc9df7 1818 mrt. 22 - 23 590 http://proxy.handle.net/10648/5515fb28-c6a3-41f9-83c3-6bef2f0a55e7 1818 mrt. 24 - 25 591 http://proxy.handle.net/10648/e41e91db-ab6d-4932-97b4-1ce14acbcdfa 1818 mrt. 26 - 29 592 http://proxy.handle.net/10648/bb79bde6-1050-499c-8a0c-0eae9111852c 1818 mrt. 30 - 31 593 http://proxy.handle.net/10648/bd25e8fc-0266-4022-9913-f8b8518ba0c7 1818 apr. 1 594 http://proxy.handle.net/10648/efc2f1d0-134d-4de8-bf20-f3c041f81ae6 1818 apr. 2 nrs. 87-162 595 http://proxy.handle.net/10648/6aa586c4-73e9-4a33-af38-18bf08639e3f 1818 apr. 2 nrs. 163-178 596 http://proxy.handle.net/10648/78a983aa-5ca4-4209-baa3-183e4b4aba0e 1818 apr. 3 - 4 597 http://proxy.handle.net/10648/20357d69-0d77-4aee-8c0d-5b967727bc6a 1818 apr. 5 - 6 598 http://proxy.handle.net/10648/0e303b73-b64a-4097-9be1-a45365c0ae60 1818 apr. 7 - 8 599 http://proxy.handle.net/10648/0365b868-ac4a-4ac8-9fe3-c5a679c28015 1818 apr. 9 - 12 600 http://proxy.handle.net/10648/dcbbf40b-aac7-4883-832d-f6211add55f9 1818 apr. 13 601 http://proxy.handle.net/10648/d9c96112-9b8f-452c-9d2e-587204df2298 1818 apr. 14-16, 1818 apr. 17 nrs. 47-160 602 http://proxy.handle.net/10648/b17184cd-8a5f-4ef4-b994-0c98220bb21e 1818 apr. 17 nrs. 161-222 603 http://proxy.handle.net/10648/ddfab27b-d5bc-4be9-8d0f-e5e7672f917c 1818 apr. 18 604 http://proxy.handle.net/10648/7858922e-f1bc-4f27-b1f0-c96fd0bacd46 1818 apr. 19 605 http://proxy.handle.net/10648/de8eb1df-b772-4ca8-b221-498ef3335114 1818 apr. 20 - 21 606 http://proxy.handle.net/10648/cb1baa29-d6c5-4d3b-b741-f3829b5ecc36 1818 apr. 22 607 http://proxy.handle.net/10648/682c7dd3-3a40-4cbd-a60e-9928adde8a46 1818 apr. 23 608 http://proxy.handle.net/10648/b47cb1ba-21f3-4d53-b475-5f7bc0aad714 1818 apr. 24 - 25 609 http://proxy.handle.net/10648/12b914ba-2c88-4d6d-9d49-b3d96eb51388 1818 apr. 26 - 27 610 http://proxy.handle.net/10648/6ff917a0-09b3-485e-9916-3f8d89184d69 1818 apr. 28 - 29

Twee ontwerpen voor een monument te Soestdijk uit KB 28 apr 1818 no. 62 zijn apart geborgen als 4.STS inv.nrs. 610.1 en 610.2

611 http://proxy.handle.net/10648/1e48f91f-1707-4ffb-8cba-f88ab85b72e8 1818 apr. 30 612 http://proxy.handle.net/10648/7d5b1243-3eba-4583-9aa8-f86840590f3b 1818 mei 1 - 2 613 http://proxy.handle.net/10648/053399f0-f807-4dcf-bc21-7a0e88eba060 1818 mei 3 614 http://proxy.handle.net/10648/d24d83a1-000c-4ef5-b0b1-e840641331d4 1818 mei 4 - 5 615 http://proxy.handle.net/10648/0b64b9a8-d85b-40d2-9a78-caaa227a22bc 1818 mei 6 - 7 616 http://proxy.handle.net/10648/5caaed4f-193f-4eab-b880-f6da3fcb9e17 1818 mei 8 - 10 617 http://proxy.handle.net/10648/19708ef0-5d48-416d-9aee-151ef06275a4 1818 mei 11 - 12 618 http://proxy.handle.net/10648/78133917-884b-4e7b-a9af-14a49d6e1d6b 1818 mei 13 - 14 619 http://proxy.handle.net/10648/6a4ccd19-1995-42ed-9736-2bfb023789d3 1818 mei 15 - 16 620 http://proxy.handle.net/10648/687d9b6b-dc48-4f10-83ae-2cf6f9c0df7c 1818 mei 17 nrs. 1-39 621 http://proxy.handle.net/10648/523b1223-7295-4383-8147-7896ea329e99 1818 mei 17 nrs. 40-93 622 http://proxy.handle.net/10648/fdfb0627-8793-4068-b663-bb70677d583d 1818 mei 18 623 http://proxy.handle.net/10648/b1966bf0-a9df-4971-8724-a23422d67eb1 1818 mei 19 - 20 624 http://proxy.handle.net/10648/881b46c2-fb88-4c79-80d5-039d4db901cb 1818 mei 21 - 22 625 http://proxy.handle.net/10648/eae6ffd9-59b2-40cb-8338-38800f47c3a0 1818 mei 23 - 25 626 http://proxy.handle.net/10648/392f0878-7d25-45ed-ab05-d141aac22554 1818 mei 26 - 28 627 http://proxy.handle.net/10648/f7ed81ed-155c-46a8-a028-cd6db7cdcfb6 1818 mei 29 - 31 628 http://proxy.handle.net/10648/2ca3be75-7970-4a61-95fe-f1d669664a21 1818 juni 1 - 2 629 http://proxy.handle.net/10648/313aadea-5d7b-4baf-be7f-522ba086ea6a 1818 juni 3 - 4 630 http://proxy.handle.net/10648/3c27aab1-baab-4e9d-a88c-92fb805b5e39 1818 juni 5 631 http://proxy.handle.net/10648/b7b7094e-ce16-4a25-a9b5-b0898eed36a9 1818 juni 6 - 9 632 http://proxy.handle.net/10648/2faf50e0-b3dc-45f5-a177-4087d21bb40c 1818 juni 10 - 13 633 http://proxy.handle.net/10648/26fbc942-8c35-409e-8ae5-7170c4b62476 1818 juni 14 634 http://proxy.handle.net/10648/f5667edc-34f7-413f-9b4a-6e9e87f9f1cf 1818 juni 15 - 17 635 http://proxy.handle.net/10648/58b8b4ef-880a-4cfe-8058-7eb6645424a2 1818 juni 18 - 20 636 http://proxy.handle.net/10648/e10456d3-3d4d-4c89-bb0b-5bee50f5e9ad 1818 juni 21 637 http://proxy.handle.net/10648/0929672b-5e7f-47c7-b1bf-65d572aeff92 1818 juni 22 638 http://proxy.handle.net/10648/4dcc620e-13cf-4304-812b-0961f4d75cd5 1818 juni 23 - 24 639 http://proxy.handle.net/10648/ed34ff76-248d-478f-a9e3-6d1729d4b452 1818 juni 25 640 http://proxy.handle.net/10648/68eab018-22a6-4a81-9a1a-afaf5ed0f709 1818 juni 26 641 http://proxy.handle.net/10648/6a25f723-a1ee-462b-a99e-f6887b39d0d4 1818 juni 28-29 1818 juni 27 ontbreekt 642 http://proxy.handle.net/10648/45904e7c-9c8d-4f3e-b4f1-a6f5eb4856a9 1818 juni 30 643 http://proxy.handle.net/10648/c18d728c-9d57-4713-b10c-7bfb7ba8ccf0 1818 juli 1 - 4 644 http://proxy.handle.net/10648/2e76f632-ae09-41cd-9deb-afe974501d29 1818 juli 5 - 6 645 http://proxy.handle.net/10648/b1e2df35-476f-41ec-8b3c-8c3533336298 1818 juli 7 - 8 646 http://proxy.handle.net/10648/cc669157-c9ac-4d71-9a77-19ae38e9d572 1818 juli 9 647 http://proxy.handle.net/10648/cab71ffd-eaea-4ce4-9bca-9b4512d477cd 1818 juli 10 - 11 648 http://proxy.handle.net/10648/dc5ae2c7-6a3a-4a8a-9b07-e683382e29e3 1818 juli 12 - 13 649 http://proxy.handle.net/10648/b9022661-0fbc-406f-8e95-8c4c8d7abe2a 1818 juli 14 - 15 650 http://proxy.handle.net/10648/df95b28a-4ab5-4eec-89ce-15b45486efb1 1818 juli 16 651 http://proxy.handle.net/10648/a73a7dfe-6aa2-40b9-9838-6f30846c80c8 1818 juli 17 652 http://proxy.handle.net/10648/79a27c59-82cc-4d8c-b59b-b042982cd7d8 1818 juli 18 - 19 653 http://proxy.handle.net/10648/b95770a9-1832-498d-8486-c74649ce80f8 1818 juli 20 654 http://proxy.handle.net/10648/e9ec040d-ee91-4f3c-9bf4-ddd9482c7ba9 1818 juli 21 - 23 655 http://proxy.handle.net/10648/abb1e82a-aff2-4fc6-814b-40c5a9b4ebd2 1818 juli 24 - 25 656 http://proxy.handle.net/10648/8c29c313-3fde-4b66-a564-4df7615ffaff 1818 juli 26 - 27 657 http://proxy.handle.net/10648/6fde4daf-b646-4711-a552-f7d46f1cc508 1818 juli 28 - 29 658 http://proxy.handle.net/10648/2bf05078-d5de-49aa-865f-fb4519f69033 1818 juli 30 659 http://proxy.handle.net/10648/9dcd1e9a-d867-4d74-b4ec-56ff0534fc0d 1818 juli 31 660 http://proxy.handle.net/10648/a2ff809d-2bf7-4ad3-a94b-c54975a7129f 1818 aug. 1 - 2 661 http://proxy.handle.net/10648/036c4dfb-5e69-45d1-9fcd-082899ef2d52 1818 aug. 3 - 4 662 http://proxy.handle.net/10648/3603dbe1-a024-4d41-b19c-f714bb3d5454 1818 aug. 5 - 6 663 http://proxy.handle.net/10648/760dcd9f-9bc4-46e4-afe4-4ff96ac462a3 1818 aug. 7 664 http://proxy.handle.net/10648/8442a6b9-9f42-43a9-976c-bd6dca37d9ad 1818 aug. 8 665 http://proxy.handle.net/10648/d942d9c3-4233-47f0-a5d1-4766e46d3ece 1818 aug. 9 - 10 666 http://proxy.handle.net/10648/85fd8ce4-261f-4ccf-b70a-48cc8f4eff5a 1818 aug. 11 - 12 667 http://proxy.handle.net/10648/8f160ab0-6b5f-4a2b-916f-ed945949b0b9 1818 aug. 13 668 http://proxy.handle.net/10648/b7689e18-3a74-4fa5-9e8e-c93517aa6b28 1818 aug. 14 - 15 669 http://proxy.handle.net/10648/70e786dd-456d-4474-9613-68d6278614ac 1818 aug. 16 670 http://proxy.handle.net/10648/1bb8af68-860f-4a68-b402-ab1010b0d7c5 1818 aug. 17 671 http://proxy.handle.net/10648/65cc4659-a7b9-4ad6-9f20-99b5f5a164dc 1818 aug. 18 672 http://proxy.handle.net/10648/17620e55-1ce1-473a-80cc-5e849feb8943 1818 aug. 19 - 20 673 http://proxy.handle.net/10648/60fd68c3-9f39-4a79-8daf-6f504cdedcf4 1818 aug. 21 674 http://proxy.handle.net/10648/a1e96d43-fabc-465e-81b6-dd8e576c0466 1818 aug. 22 - 23 675 http://proxy.handle.net/10648/15264433-e860-4b12-b8af-79509262470d 1818 aug. 24 - 27 676 http://proxy.handle.net/10648/a6945b8f-d630-4d08-80c5-4eac4a16f5e9 1818 aug. 28 - 30 677 http://proxy.handle.net/10648/1ae761dd-6917-4659-90ea-ae76a04d60ec 1818 aug. 31 678 http://proxy.handle.net/10648/f9da5806-3e30-4321-b40a-3b5266954294 1818 sep. 1 - 3 679 http://proxy.handle.net/10648/14fbf700-a904-4335-bcf7-a3f411b2a4be 1818 sep. 4 nrs. 9-52 680 http://proxy.handle.net/10648/87a850ba-4abe-40a2-9783-004660dbfc04 1818 sep. 4 nrs. 53-79 1818 sep. 5 681 http://proxy.handle.net/10648/ef77705a-74a4-4b21-a989-355ed953bfcb 1818 sep. 6 nrs. 1-74 682 http://proxy.handle.net/10648/887ff451-ea30-4aef-b3c7-56e575d5a127 1818 sep. 6 nrs. 75-95 1818 sep. 7-8

1818 sep. 8 nrs. 4-66

683 http://proxy.handle.net/10648/10998c40-276a-4798-8449-91ceb972eda8 1818 sep. 8 nrs. 67-112 1818 sep. 9-10 684 http://proxy.handle.net/10648/9d49c92a-3949-44cd-b34b-f983e3167ee4 1818 sep. 11 - 14 685 http://proxy.handle.net/10648/01049cdc-e6f0-441c-9ccc-e563895740f9 1818 sep. 15 - 16 686 http://proxy.handle.net/10648/80f4d982-427e-44e6-8c0b-53ff60451298 1818 sep. 17 - 18 687 http://proxy.handle.net/10648/7574f888-6a44-4150-96e4-099c65b2e1cf 1818 sep. 19 688 http://proxy.handle.net/10648/4ef2fe39-6375-44ca-aa2f-21e6c6a5acf0 1818 sep. 20 689 http://proxy.handle.net/10648/09e02123-cca4-41ee-b318-3863bd6a378f 1818 sep. 21 690 http://proxy.handle.net/10648/53d2050c-27ea-48b1-ac31-097ab84955c4 1818 sep. 22 691 http://proxy.handle.net/10648/d97e5dfe-48bc-4bf8-bf89-62fb859700e9 1818 sep. 22 begrotingen 692 http://proxy.handle.net/10648/32c0f9fa-9775-4720-8795-6ba0daf73761 1818 sep. 23 nrs. 3-50 693 http://proxy.handle.net/10648/987d9c4f-cc33-4eb8-bb05-da3d3751610e 1818 sep. 23 nrs. 51-94 1818 sep. 24 nrs. 52-136 694 http://proxy.handle.net/10648/3d72d177-b744-439f-bfdf-7b754e297c4e 1818 sep. 24 nrs. 137-197 695 http://proxy.handle.net/10648/062fbdea-e59a-4eb5-9702-43b48dfb9835 1818 sep. 25 - 26 696 http://proxy.handle.net/10648/67191848-06c0-4620-b707-e505e9d98426 1818 sep. 27 - 30 697 http://proxy.handle.net/10648/768d410f-eeb3-4900-9934-04a671312803 1818 okt. 1 - 2 698 http://proxy.handle.net/10648/27f45917-e598-49aa-a4ab-998f150216c8 1818 okt. 3 699 http://proxy.handle.net/10648/29989df4-eab7-4328-9a28-3c0c81f605e7 1818 okt. 4 700 http://proxy.handle.net/10648/1d6cbea1-7be6-416e-8cf2-487bda36763f 1818 okt. 5 - 6 701 http://proxy.handle.net/10648/e40e725e-ba6a-4fe6-b1a3-10c04af2dae8 1818 okt. 7 - 8 702 http://proxy.handle.net/10648/eb321d5d-49c9-4658-974e-10830a503488 1818 okt. 9 - 10 703 http://proxy.handle.net/10648/2b58549d-2601-457d-aea7-4f5ab584121b 1818 okt. 11 - 12 704 http://proxy.handle.net/10648/4dd98b6d-49cf-4e62-9717-7e9ffcbc320f 1818 okt. 13 - 16 705 http://proxy.handle.net/10648/3d46a7b0-ca51-4584-9eb6-62fc31238770 1818 okt. 17 706 http://proxy.handle.net/10648/3bdf3ab5-e432-49b3-9659-80056ec907eb 1818 okt. 18 - 19 707 http://proxy.handle.net/10648/97badfb7-f106-424b-b9fa-662486e68f6d 1818 okt. 20 - 21 708 http://proxy.handle.net/10648/cc9469fc-ecd0-4ec0-b2e3-3e4c1c9c2f3f 1818 okt. 22 - 23 709 http://proxy.handle.net/10648/68bb8ea3-49e1-48e7-8743-a7d8dc99565e 1818 okt. 24 - 26 710 http://proxy.handle.net/10648/483e4d64-202c-44ca-9b7b-02c6e04dc4a1 1818 okt. 27 - 29 711 http://proxy.handle.net/10648/1b1a4852-0645-4613-8858-3f2f08ba648a 1818 okt. 30 - 31 712 http://proxy.handle.net/10648/b5f3c109-b6ab-49fc-a2e2-b827e788a668 1818 nov. 1 - 3 713 http://proxy.handle.net/10648/95223766-bcb8-4d7b-96f5-a9eea3c5e0e8 1818 nov. 4 - 7 714 http://proxy.handle.net/10648/a83036e9-3ac3-449c-af02-44b3848c828b 1818 nov. 8 - 10 715 http://proxy.handle.net/10648/8ead86c1-f1f2-4a04-9ec6-3ffe10c46ece 1818 nov. 11 - 14 716 http://proxy.handle.net/10648/14debce0-56fb-4510-a4e5-624887b9806c 1818 nov. 15 - 16 717 http://proxy.handle.net/10648/c6a8e4a8-3197-4bd3-aa2a-477fd6f95513 1818 nov. 17 - 18 718 http://proxy.handle.net/10648/b783d1c7-e02d-4e24-81bd-4b57a962243e 1818 nov. 19 719 http://proxy.handle.net/10648/6e9080fa-ba1b-4f67-b668-07ba8566c64b 1818 nov. 20 - 21 720 http://proxy.handle.net/10648/25914234-1026-4ed1-8144-fb8aab1f4d4b 1818 nov. 22 721 http://proxy.handle.net/10648/dd37e0d0-78dc-4a91-917c-51b32f677869 1818 nov. 23 - 24 722 http://proxy.handle.net/10648/c6b5cf77-3893-47cf-b26b-faa766f92df2 1818 nov. 25 - 26 723 http://proxy.handle.net/10648/1aa71e94-350a-4677-b733-62b47f41e69b 1818 nov. 27 - 28 724 http://proxy.handle.net/10648/df35a1ff-3ae6-44db-bcd2-e9e84dfe75bd 1818 nov. 29 - 30 725 http://proxy.handle.net/10648/8791eb0e-6085-4d2a-a3aa-687cef53001c 1818 dec. 1 - 2 726 http://proxy.handle.net/10648/c2c9d36c-0ba3-47bd-9380-53dcb1c34de7 1818 dec. 3 727 http://proxy.handle.net/10648/7d047137-a622-4342-b18e-b2eb7211533f 1818 dec. 4 - 5 728 http://proxy.handle.net/10648/378aabdf-e803-4d5b-86fb-b10b5c202807 1818 dec. 6 - 8 729 http://proxy.handle.net/10648/ca432f8f-68f1-45fb-9c0d-99874565812c 1818 dec. 9 - 10 730 http://proxy.handle.net/10648/3360f560-f69e-4ce7-8f2e-6c462829490a 1818 dec. 11 - 14 731 http://proxy.handle.net/10648/f0aa4762-2143-43c8-9ad5-01066f5ff7e7 1818 dec. 15 - 16 732 http://proxy.handle.net/10648/acecf8a6-8f8e-4c0e-b243-694f0da17766 1818 dec. 17 - 19 733 http://proxy.handle.net/10648/cc34f789-3421-47e6-ab8a-9959817e9f19 1818 dec. 20, 21 nrs. 1-13 734 http://proxy.handle.net/10648/81bfe2fe-8143-4d96-a14a-97ee99704c3c 1818 dec. 21 nrs. 14-94 735 http://proxy.handle.net/10648/ac033d93-9332-46e7-8e8b-44f0b44c783c 1818 dec. 22 - 23 736 http://proxy.handle.net/10648/2630b3f8-700d-4886-b989-0d2d3d6510e3 1818 dec. 24 nrs. 1-23 737 http://proxy.handle.net/10648/0d5580f1-90b7-4cbd-9270-81144969b3e8 1818 dec. 24 nrs. 24-82 738 http://proxy.handle.net/10648/17bfc668-2e79-4928-922a-71204e2da475 1818 dec. 25 739 http://proxy.handle.net/10648/a7858431-2613-4961-aef0-2fc1bbb973e0 1818 dec. 26 - 27 740 http://proxy.handle.net/10648/8c79b28f-6a07-4d62-8e79-c22eb110c8fd 1818 dec. 28 - 29 741 http://proxy.handle.net/10648/e04ccb4d-07a2-4209-80a8-710a95a8a514 1818 dec. 29 L.F. nr. 8 portefeuillenr. 1 742 http://proxy.handle.net/10648/df261b56-69e6-494a-818e-0c5beeeae6d4 1818 dec. 29 L.F. nr. 8 portefeuillenr. 2 743 http://proxy.handle.net/10648/c0dec447-9da9-412d-8821-eecaaa3b9d38 1818 dec. 30, 31 nrs. 1-77 744 http://proxy.handle.net/10648/64f5dd38-0abc-487c-867b-a39b4987eaad 1818 dec. 31 nrs. 78-125 745 http://proxy.handle.net/10648/7829df6e-e5f3-4149-82be-d8aa45ac4268 1818 dec. 31 nrs. 126-151 746 http://proxy.handle.net/10648/cacfe155-0c08-4732-b559-cc29e3d64623 1818 dec. 31 nrs. 152-168 747 http://proxy.handle.net/10648/3e394af4-39bc-4717-a350-c61b8b87d593 1819 jan. 1 - 2 748 http://proxy.handle.net/10648/d9d86099-ff90-4b15-9fd3-e87d1f854da4 1819 jan. 3 - 4 749 http://proxy.handle.net/10648/44ef3080-eac2-4dbc-8c68-cddf9c307565 1819 jan. 5 - 6 750 http://proxy.handle.net/10648/8a516040-1dec-420f-a747-301052b7e02c 1819 jan. 7 - 8 751 http://proxy.handle.net/10648/faa2643b-d6d5-4878-8596-95b6e5973099 1819 jan. 9 - 10 752 http://proxy.handle.net/10648/a6213972-6ff9-4158-b292-cf732ed7243a 1819 jan. 11 - 13 753 http://proxy.handle.net/10648/d784a8fe-a06f-4056-b3bd-2d42e3bc6427 1819 jan. 14 - 16 754 http://proxy.handle.net/10648/18415078-722e-4de2-83a5-d2101e92c238 1819 jan. 17 - 19 755 http://proxy.handle.net/10648/762ddf29-24e0-47ae-a235-ebd81f94008d 1819 jan. 20 756 http://proxy.handle.net/10648/6115c0b1-3f79-4f4b-b22d-ebf0781baba3 1819 jan. 21 - 22 757 http://proxy.handle.net/10648/d54260bc-8e08-4d2a-87d1-59e8aea84530 1819 jan. 23 - 25 758 http://proxy.handle.net/10648/d0fefc67-f43d-4d83-a79f-0ac22e8b2740 1819 jan. 26 - 27 759 http://proxy.handle.net/10648/67e39c86-1c3d-4c03-9338-e098c88d140c 1819 jan. 28 - 29 760 http://proxy.handle.net/10648/929ea1b2-c5a2-40eb-a88f-7515605aed97 1819 jan. 30 - 31 761 http://proxy.handle.net/10648/5179f326-59df-4b88-9cee-e9f1eaaa1560 1819 feb. 1 - 2 762 http://proxy.handle.net/10648/fa8c9599-f638-4344-a5cf-ceed12356acb 1819 feb. 3 - 4 763 http://proxy.handle.net/10648/e679fa54-f428-4ba6-8b7c-046f8c681459 1819 feb. 5 - 7 764 http://proxy.handle.net/10648/97377cc2-97e4-42d4-81dd-3b96549f535c 1819 feb. 8 - 11 765 http://proxy.handle.net/10648/ccec88d3-5c99-4fa1-8c06-f912a93dba10 1819 feb. 12 - 14 766 http://proxy.handle.net/10648/068cda2f-0613-4409-a1a1-998871e3bea8 1819 feb. 15 - 16 767 http://proxy.handle.net/10648/13e44fbf-535b-458c-8325-77f137c81f68 1819 feb. 17 - 18 768 http://proxy.handle.net/10648/ae6a423a-ea22-46ff-ad55-d0ee0d7445a1 1819 feb. 19 769 http://proxy.handle.net/10648/f076064c-a0b8-415b-99ec-53fa8a7e5434 1819 feb. 20 770 http://proxy.handle.net/10648/758365ff-53a6-48da-9152-34ab715c8597 1819 feb. 21 - 22 771 http://proxy.handle.net/10648/d544c76b-4461-49cb-ab49-6a3caeb9d81c 1819 feb. 23, 24 nrs. 1-109 772 http://proxy.handle.net/10648/036af47c-3c74-439b-a98f-9c90b43060b9 1819 feb. 24 nrs. 110-134, 25 773 http://proxy.handle.net/10648/d5f23078-1725-4955-beb3-7011d1d203c8 1819 feb. 26 774 http://proxy.handle.net/10648/7f3177f0-ef34-4b39-a937-577a66822028 1819 feb. 27 - 28 775 http://proxy.handle.net/10648/3cc66bd8-d96f-4f28-a7f3-a873447d43ed 1819 mrt. 1 - 2 776 http://proxy.handle.net/10648/f61ab6bf-87a2-4a04-89dc-16fbd9b3fc8e 1819 mrt. 3 - 4 777 http://proxy.handle.net/10648/19a4a770-4e15-46b3-a132-f7041ac38ed7 1819 mrt. 5 - 7 778 http://proxy.handle.net/10648/6e858fc1-3489-40c9-8c8e-af02b414b38b 1819 mrt. 8 - 10 779 http://proxy.handle.net/10648/0dc626fa-1bd3-4ece-9767-216931c082eb 1819 mrt. 11 - 14 780 http://proxy.handle.net/10648/bb22c08f-a2ea-4eef-8bca-f19dde61c754 1819 mrt. 15 - 17 781 http://proxy.handle.net/10648/f7b841f5-6d9d-4afb-9308-699b0948c93b 1819 mrt. 18 - 20 782 http://proxy.handle.net/10648/064441e3-2f19-474a-b2f3-21078be0bd8a 1819 mrt. 21, 22 nrs. 1-109 783 http://proxy.handle.net/10648/fecf36fb-f884-4001-840d-d3b53cff4e4c 1819 mrt. 22 nrs. 107-124, 23 784 http://proxy.handle.net/10648/a82f141c-b793-434f-a0e0-ec53359611e0 1819 mrt. 24 785 http://proxy.handle.net/10648/b25c4287-7dfc-4b5e-b8cb-ff2f0e2bdcf4 1819 mrt. 25 786 http://proxy.handle.net/10648/76c704c1-40d7-4a8c-8db7-3462b1cca8e8 1819 mrt. 26 - 29 787 http://proxy.handle.net/10648/b06b6237-fc55-4a5f-b51c-baad90ba85d6 1819 mrt. 29 - 31 788 http://proxy.handle.net/10648/6fd1b33a-656d-41ce-8c96-d48d489c5e83 1819 apr. 1 - 2 789 http://proxy.handle.net/10648/eb7298d0-f68c-4eb2-95e0-a5560145e582 1819 apr. 3 - 4 790 http://proxy.handle.net/10648/374b283d-362e-4be9-a2ec-0d2828de76dc 1819 apr. 5 791 http://proxy.handle.net/10648/af16bf06-eb11-49e3-8a4a-b56e18d4600d 1819 apr. 6 792 http://proxy.handle.net/10648/d0ba739e-beaf-469e-a5c6-5c0260974485 1819 apr. 7 - 9 793 http://proxy.handle.net/10648/49c4d7aa-cc32-4a3d-8dbf-e7a075c9a6f5 1819 apr. 10 - 14 794 http://proxy.handle.net/10648/148fc399-d8d3-4edc-ab87-f2fcd4fc8cad 1819 apr. 15 - 16 795 http://proxy.handle.net/10648/8b996dc7-1244-4f5f-aba6-83a3527062e5 1819 apr. 17 - 19 796 http://proxy.handle.net/10648/d753dc8c-95b2-421c-965e-5e7b19e50c69 1819 apr. 20, 21 nrs. 1-55 797 http://proxy.handle.net/10648/ec9b099a-c7a9-40ca-abf6-aa18dfbe81d0 1819 apr. 21 nrs. 56-90 1819 apr. 22 nrs. 1-66 798 http://proxy.handle.net/10648/a1aac50f-a0c2-4ae5-9e15-959f38c366a8 1819 apr. 22 nrs. 67-108 1819 apr. 23 799 http://proxy.handle.net/10648/33906641-0c58-40f2-bb62-51609c7d818a 1819 apr. 24 1819 apr. 25 nrs. 1-90 800 http://proxy.handle.net/10648/f76681c2-0a90-4720-b8b4-dffa95eb265f 1819 apr. 25 nrs. 91-99 1819 apr. 26-27 801 http://proxy.handle.net/10648/bff2aa15-949d-4766-bd3f-c5c7f7fc7cc9 1819 apr. 28 - 30 802 http://proxy.handle.net/10648/322eb7a4-e13f-4932-a219-238ecdd4df6b 1819 mei 1 - 3 803 http://proxy.handle.net/10648/ed472a18-6b77-4b7a-820a-5b145620958c 1819 mei 4 - 5 804 http://proxy.handle.net/10648/6e3dbc0e-a47c-4526-a7a7-aa655b90a71f 1819 mei 6 - 7 805 http://proxy.handle.net/10648/7742d14f-60ed-405e-8fdf-7d3a1f035631 1819 mei 8 - 11 806 http://proxy.handle.net/10648/f1060745-6429-48d4-8121-347dbd5e2300 1819 mei 12 807 http://proxy.handle.net/10648/7d0d0eab-1ad2-49ab-9c9c-f42337059e76 1819 mei 13 - 14 808 http://proxy.handle.net/10648/db803d4f-09ae-417c-843c-1db0618b4e01 1819 mei 15 - 16 809 http://proxy.handle.net/10648/3f5f598f-02d5-4f9c-9d7a-eb1b9d8f7189 1819 mei 17 - 18 810 http://proxy.handle.net/10648/3cd71b45-ec0d-4800-90d5-dca3d088a5c1 1819 mei 19 - 20 811 http://proxy.handle.net/10648/0c1dd5b6-258c-4a1a-a2a4-328fb10e70bd 1819 mei 21 812 http://proxy.handle.net/10648/895fe137-de28-4ee1-b8dd-b9abed471fff 1819 mei 22 - 24 813 http://proxy.handle.net/10648/5df677af-1cf1-4077-b0fb-914e3bab8251 1819 mei 25 - 26 814 http://proxy.handle.net/10648/3e698923-1477-42bd-b203-9d01179cdc1c 1819 mei 27 - 28 815 http://proxy.handle.net/10648/bc2db181-3823-425d-8fb4-3f8a071726da 1819 mei 29 - 31 816 http://proxy.handle.net/10648/4952569c-feac-4d20-a540-a03d235483fb 1819 juni 1 - 2 817 http://proxy.handle.net/10648/6ffcfd7e-8148-45af-9b5a-f8a376dc573a 1819 juni 3 818 http://proxy.handle.net/10648/4354ba7c-cfa1-4b35-b5b0-a11cb7f58cf1 1819 juni 4 819 http://proxy.handle.net/10648/3c0f15f7-67b4-4712-a3b2-4e411b004b41 1819 juni 5 - 6 820 http://proxy.handle.net/10648/26a9a96d-6e95-4fd8-84ac-9080fa6d5469 1819 juni 7 - 8 821 http://proxy.handle.net/10648/d5dd7d26-b8f4-452a-94ed-8f043d09be1b 1819 juni 9 - 10 822 http://proxy.handle.net/10648/adad9f8f-298a-4452-a861-a5f28f638db5 1819 juni 11 - 13 823 http://proxy.handle.net/10648/747fe18f-e2e6-49db-b56c-98c20082e9f3 1819 juni 14 - 16 824 http://proxy.handle.net/10648/c7e8f8e6-2fc7-4097-b57d-921d96b9bd4d 1819 juni 17 - 19 825 http://proxy.handle.net/10648/700dec04-3aaa-43f3-90f7-46825e3173d8 1819 juni 20 - 21 826 http://proxy.handle.net/10648/74efc85e-03bb-4807-adfb-6bb032adaba2 1819 juni 22 - 23 827 http://proxy.handle.net/10648/e55ac1e1-9ff2-4254-bb3e-a69410fcbc02 1819 juni 24 - 25 828 http://proxy.handle.net/10648/3d78e8e7-738d-4047-920a-08c6d893386f 1819 juni 26 829 http://proxy.handle.net/10648/d0f59213-fbbe-4c9d-9b46-f69cfa16d0b3 1819 juni 27 - 28 830 http://proxy.handle.net/10648/203290c5-3e4b-4bc3-867f-5a8dab76f3df 1819 juni 29 - 30 831 http://proxy.handle.net/10648/8615242b-4c20-45c7-a175-efd0edd5633e 1819 juli 1 nrs. 1-278 832 http://proxy.handle.net/10648/69bf6615-60c4-48de-8e9c-299008fb8644 1819 juli 1 nrs. 279-322 833 http://proxy.handle.net/10648/5c565ba7-2e02-4910-8bff-c15609c4a86b 1819 juli 1 nrs. 323-355 834 http://proxy.handle.net/10648/a95c034e-e845-4fe0-8a24-fc1054b8d412 1819 juli 2 - 3 835 http://proxy.handle.net/10648/a3a9e8c9-8dea-48b2-acc4-11afffe3fe61 1819 juli 4 836 http://proxy.handle.net/10648/b186a9c7-bae2-4b6a-a6ab-f785aa2a0ccb 1819 juli 5 - 7 837 http://proxy.handle.net/10648/ce7f5a76-beb3-4b29-af32-e1b31fdccd4f 1819 juli 8 - 10 838 http://proxy.handle.net/10648/f7a07479-1ed4-46ed-adbd-3490229c8467 1819 juli 11 - 14 839 http://proxy.handle.net/10648/074d1e3a-7dee-4ff5-a5ec-e7ba7af62f99 1819 juli 15 - 16 840 http://proxy.handle.net/10648/445a0a71-8f61-4c32-b2bd-63fb93d5c416 1819 juli 17 - 18 841 http://proxy.handle.net/10648/449e5c66-db3a-47c8-9353-ae9ca9124368 1819 juli 19 - 21 842 http://proxy.handle.net/10648/9ecef2ab-3f5e-4db0-8aa1-6f1f50dae3be 1819 juli 22-23 1819 juli 24 nrs. 1-2 843 http://proxy.handle.net/10648/4cc7d277-4171-4613-ba14-f9cfc780096e 1819 juli 24 nrs. 3-36 844 http://proxy.handle.net/10648/624af47c-1617-464d-a46d-fbb86fcdddb9 1819 juli 25 - 27 845 http://proxy.handle.net/10648/ce251bdc-23a9-43ac-9cc1-4745e68cdda7 1819 juli 28-29 nrs. 1-19 846 http://proxy.handle.net/10648/3385814a-1e0f-46ec-9625-915d59d1df6e 1819 juli 29 nrs. 20-157 1819 juli 30-31 847 http://proxy.handle.net/10648/c65b5557-10f2-48da-a20e-b5a60b38f14c 1819 aug. 1 - 2 848 http://proxy.handle.net/10648/54f73897-59ea-401f-b190-85949f7ebe02 1819 aug. 3 - 4 849 http://proxy.handle.net/10648/2f57d4bc-a310-4463-b6b1-1265197d3ba1 1819 aug. 5 - 6 850 http://proxy.handle.net/10648/e0138406-f1af-4f35-9575-946bc410bb74 1819 aug. 7 - 9 851 http://proxy.handle.net/10648/cbb64754-58f4-41a2-98ca-716022819538 1819 aug. 10 - 11 852 http://proxy.handle.net/10648/491224da-86bd-400f-8749-51757b9ea0dd 1819 aug. 12 - 14 853 http://proxy.handle.net/10648/a5710ccd-ac04-4cb0-9ea7-aa36e140e6a2 1819 aug. 15 854 http://proxy.handle.net/10648/d91dab42-f1a9-4201-b013-123476d5b841 1819 aug. 16 - 18 855 http://proxy.handle.net/10648/9cb6b471-b4bf-4528-8b7b-0d1142cedca1 1819 aug. 19 - 20 856 http://proxy.handle.net/10648/4428b156-8cd9-41bb-82d9-4fdb95958471 1819 aug. 21 - 22 857 http://proxy.handle.net/10648/2a9af643-dc63-4cee-af64-ebaa1cfd3184 1819 aug. 23 858 http://proxy.handle.net/10648/e33520af-8b1c-4244-93a8-af5db8f7734d 1819 aug. 24 859 http://proxy.handle.net/10648/43d21dbc-1cc0-46fe-9ed6-288ce1b33a5a 1819 aug. 25 860 http://proxy.handle.net/10648/24fae77b-5a60-49f5-9ed0-214fa01963f9 1819 aug. 26 - 27 861 http://proxy.handle.net/10648/b75d5ad1-2920-4dad-a558-a36f1b2c7c3f 1819 aug. 28 862 http://proxy.handle.net/10648/c1bdd208-3f13-43cb-aafd-5b1e1e454b39 1819 aug. 29 - 31 863 http://proxy.handle.net/10648/10fbec9d-d1fa-41ac-8b44-4d3203aa3555 1819 sep. 1 864 http://proxy.handle.net/10648/cee73cdb-2298-481d-8423-0c7623dd7b17 1819 sep. 2-3 nrs. 1-43 865 http://proxy.handle.net/10648/83e8fdce-9d27-41c0-829e-67537fca828b 1819 sep. 3 nrs. 90-103 866 http://proxy.handle.net/10648/ce3f524c-6160-433d-bf4e-a4702798079e 1819 sep. 4 - 5 867 http://proxy.handle.net/10648/c4c9a8b9-f140-4ebf-910b-e80e9ff636a0 1819 sep. 6 - 7 868 http://proxy.handle.net/10648/e4b95c9c-b162-43a3-9ff6-60f4edcd3624 1819 sep. 8 - 10 869 http://proxy.handle.net/10648/9d7f9ce8-a5e2-44cf-8cb4-9e3a8d2f9e7a 1819 sep. 11 - 14 870 http://proxy.handle.net/10648/421665cb-16b3-4bae-b879-9dc8e11e98fe 1819 sep. 15 - 16 871 http://proxy.handle.net/10648/31732d84-6c96-4c75-a0d4-6575dc5c1f4b 1819 sep. 17 - 18 872 http://proxy.handle.net/10648/79d756c4-ab3f-4d32-aa7e-db4d1afbf411 1819 sep. 19 - 21 873 http://proxy.handle.net/10648/f299386d-5213-48ba-867b-e81b28e32a0f 1819 sep. 22-23 nrs. 1-16 874 http://proxy.handle.net/10648/ea66b142-2ddc-4ee3-8e0f-1af21ccf5afa 1819 sep. 23 nrs. 17-54 1819 sep. 24 875 http://proxy.handle.net/10648/839087bf-01be-4c53-ad10-d16384a00f43 1819 sep. 25 876 http://proxy.handle.net/10648/969a02a4-48b5-49b3-a157-368e07938dbd 1819 sep. 26 877 http://proxy.handle.net/10648/dffc6250-52cd-4b1c-bb60-0b2c64ec7b95 1819 sep. 27 - 30 878 http://proxy.handle.net/10648/6b581ce1-22aa-45f3-a3a1-79e169248a19 1819 okt. 1 - 3 879 http://proxy.handle.net/10648/66ab2592-eef3-4db4-8e3e-b42caa0d43e3 1819 okt. 4 - 6 880 http://proxy.handle.net/10648/6fa6a6b0-1f77-4a86-9e04-1da6a6b97c66 1819 okt. 7 881 http://proxy.handle.net/10648/fac5e603-03d9-4bed-a60c-32660ce71447 1819 okt. 8 882 http://proxy.handle.net/10648/246a1bf6-ed20-48eb-a0b3-7453d660683e 1819 okt. 9 - 10 883 http://proxy.handle.net/10648/3bcc2404-e869-46eb-9664-30e286c78d4c 1819 okt. 11 - 12 884 http://proxy.handle.net/10648/f39ad34e-22e2-4352-8a64-1462ccf5ec25 1819 okt. 13 - 15 885 http://proxy.handle.net/10648/8eda3644-679d-4367-9aa3-d61e36c28fc8 1819 okt. 16 - 17 886 http://proxy.handle.net/10648/7e4489a9-9bcc-4f46-b88b-0f8544fb9763 1819 okt. 18 887 http://proxy.handle.net/10648/1eb4a632-c776-4314-a06a-a1aeb2825f8f 1819 okt. 19 888 http://proxy.handle.net/10648/c9012315-9e9f-4dc5-b956-bb50c1b2152f 1819 okt. 20 - 22 889 http://proxy.handle.net/10648/57032d61-2625-44f9-8b4d-32d430a21a30 1819 okt. 23 - 24 890 http://proxy.handle.net/10648/9eab7984-4d59-4f55-ad85-b411f69f64dc 1819 okt. 25 891 http://proxy.handle.net/10648/a5504234-6d6a-401e-b48d-91b8324cf2b2 1819 okt. 26 - 27 892 http://proxy.handle.net/10648/f1e4c762-a4a5-45c7-8299-a2867f00cf3a 1819 okt. 28 893 http://proxy.handle.net/10648/9da8154b-dffa-4e1f-b972-122ee059c9d1 1819 okt. 29 - 31 894 http://proxy.handle.net/10648/9fe93971-86ee-4121-9ccc-8070cb50e4e8 1819 nov. 1 - 2 895 http://proxy.handle.net/10648/2a998108-30a9-4a55-bd11-85609c77bdee 1819 nov. 3 - 4 896 http://proxy.handle.net/10648/b5e362e7-2217-447c-8aa8-a8ec5a62f5b7 1819 nov. 5 - 6 897 http://proxy.handle.net/10648/8bb1f8d0-778f-4fd5-923e-c0e79a23484a 1819 nov. 7 - 10 898 http://proxy.handle.net/10648/209611c1-3f22-4f19-b830-ba485267590a 1819 nov. 11 - 12 899 http://proxy.handle.net/10648/9a2a0065-e743-4fb0-957e-390b3f83fad1 1819 nov. 13 - 14 900 http://proxy.handle.net/10648/ba1e19ae-974f-44e0-9e10-dc9922a54a94 1819 nov. 15 - 16 901 http://proxy.handle.net/10648/f8238fa7-22c9-4627-a663-dbe5df6b8bb5 1819 nov. 17 - 18 902 http://proxy.handle.net/10648/fed17d8d-4034-4678-9548-481207bacf4c 1819 nov. 19 - 20 903 http://proxy.handle.net/10648/e1ea9f60-8c41-4465-9686-e0282af35c9c 1819 nov. 21 - 22 904 http://proxy.handle.net/10648/ffb859f8-3b21-4a31-ac8c-274925d351f0 1819 nov. 23 905 http://proxy.handle.net/10648/5bbc54b4-efd3-424d-a24e-352fff484cbe 1819 nov. 24 906 http://proxy.handle.net/10648/df2cd35d-a2ee-466e-aaa7-96c10e79c6c6 1819 nov. 25 - 26 907 http://proxy.handle.net/10648/546c8609-040c-430f-a1a7-7c1f4e25b1d3 1819 nov. 27 - 30 908 http://proxy.handle.net/10648/f08c19e9-354a-4f22-8244-f60a37462d9e 1819 dec. 1 909 http://proxy.handle.net/10648/e2a9f01e-3656-488f-b50d-6a9c5263aced 1819 dec. 2 910 http://proxy.handle.net/10648/3e238686-9321-4637-a4f7-b37a27c727f0 1819 dec. 3 - 5 911 http://proxy.handle.net/10648/1ae9deca-ff03-4987-83e2-d7e50d830d46 1819 dec. 6 - 8 912 http://proxy.handle.net/10648/3fc0f8b4-21b0-4a45-bb35-34bc060b7708 1819 dec. 9 - 13 913 http://proxy.handle.net/10648/682d6dae-0545-42d2-b045-4785601ad6ef 1819 dec. 14 - 15 914 http://proxy.handle.net/10648/913833e7-c1e5-4311-b4d7-a4f9001d30de 1819 dec. 16 915 http://proxy.handle.net/10648/731fc566-dfca-4778-8792-834164e19403 1819 dec. 17 eerste gedeelte nrs. 1-2 916 http://proxy.handle.net/10648/ca46ea80-fa5c-4a33-ba00-16d0acf7233f 1819 dec. 17 tweede gedeelte nrs. 1-2 917 http://proxy.handle.net/10648/1691a8a8-8154-4a98-82bd-6c1947b22b6d 1819 dec. 17 nrs. 3-12 918 http://proxy.handle.net/10648/1c91e2f0-a46d-4308-8bd8-9570a75c7999 1819 dec. 18 919 http://proxy.handle.net/10648/76c82af5-adae-44b4-a71d-54a806519188 1819 dec. 19 - 21 920 http://proxy.handle.net/10648/421bac46-a0b3-4d22-8d53-5c50a1cf9f87 1819 dec. 22-23 nrs. 1, 53-82 921 http://proxy.handle.net/10648/90f055dd-997d-4f00-993f-3ed40c14f80e 1819 dec. 23 nr. 52 922 http://proxy.handle.net/10648/4498dc74-c0e0-43c8-8baa-ab7d5229b2bc 1819 dec. 24 - 25 923 http://proxy.handle.net/10648/dc5310aa-ee68-4ba0-96e4-67faa6321914 1819 dec. 26 - 29 924 http://proxy.handle.net/10648/5649cd46-a20b-4d95-82af-2ed7a2829c78 1819 dec. 30 - 31 925 http://proxy.handle.net/10648/92cd8952-6ba8-4513-a15d-3751ab3acd6f 1820 jan. 1 - 2 926 http://proxy.handle.net/10648/e4976988-f921-4ccc-8ea6-8ca06c502f8f 1820 jan. 3 - 5 927 http://proxy.handle.net/10648/98c57b53-8445-495c-854a-9f0d6e7e92c0 1820 jan. 6 - 7 928 http://proxy.handle.net/10648/39db5732-8135-428f-b090-45edd8049308 1820 jan. 8 - 9 929 http://proxy.handle.net/10648/1209fa24-131f-47e6-8110-2ff613f6193e 1820 jan. 10 - 12 930 http://proxy.handle.net/10648/aaa83248-0be7-485c-93b1-734166ebde0e 1820 jan. 13 - 14 931 http://proxy.handle.net/10648/a647fbcc-1861-4723-a386-01072c6bd3ff 1820 jan. 15 - 16 932 http://proxy.handle.net/10648/d457dfbc-c4e5-4b7d-ab8d-b9d06588fc34 1820 jan. 17 - 18 933 http://proxy.handle.net/10648/429509eb-02a3-4bd6-9c11-7c8418ac9175 1820 jan. 19 - 20 934 http://proxy.handle.net/10648/947ac433-798d-46ba-97d2-2eba86354897 1820 jan. 21 935 http://proxy.handle.net/10648/1c90fe95-27be-490e-b372-8d80a6ed740c 1820 jan. 22 - 23 936 http://proxy.handle.net/10648/b28f5dd7-f0b9-46ee-b7d6-36148ebeb8c8 1820 jan. 24 - 25 937 http://proxy.handle.net/10648/d1becf05-3ed4-47bc-b0c3-6cd9d022be6c 1820 jan. 25 nr. 16 938 http://proxy.handle.net/10648/06c31270-cf87-4c4b-a5d3-685256af2d7d 1820 jan. 26 - 28 939 http://proxy.handle.net/10648/a3f13e69-3daf-4a79-b135-6aada24a4587 1820 jan. 29 940 http://proxy.handle.net/10648/9f67f338-8427-42dc-aad9-a173bf92e6e6 1820 jan. 30 - 31 941 http://proxy.handle.net/10648/aca8d93e-3d51-4563-ab28-b16fa885a11c 1820 feb. 1 - 2 942 http://proxy.handle.net/10648/ee9b4f88-51b5-4bb8-b140-4fa931e1af0d 1820 feb. 3 943 http://proxy.handle.net/10648/6b9746c1-3060-44f1-993b-9c336da53c26 1820 feb. 4 - 5 944 http://proxy.handle.net/10648/c0623a99-9d81-4d28-924e-521cefb0acab 1820 feb. 6 - 8 945 http://proxy.handle.net/10648/155758ac-4ab2-414e-8163-1b4b2944631a 1820 feb. 9 - 11 946 http://proxy.handle.net/10648/964859d6-dcda-4a13-a357-ec71c6bd4f6f 1820 feb. 12 - 14 947 http://proxy.handle.net/10648/4c1ba455-6c10-42c1-b94b-678259c75ce9 1820 feb. 15 - 16 948 http://proxy.handle.net/10648/5b04c561-2a53-4d81-9f1b-058e16fdf4d1 1820 feb. 17 - 18 949 http://proxy.handle.net/10648/346656d0-cc30-4c33-8e24-d6e7ef46a5a9 1820 feb. 19 - 20 950 http://proxy.handle.net/10648/d8466708-233c-4d15-907d-7fee46af0ff1 1820 feb. 21 951 http://proxy.handle.net/10648/69007f23-15ec-4ffd-8a10-69b8c191e7c6 1820 feb. 22 - 24 952 http://proxy.handle.net/10648/78e84797-a615-4f18-8f34-222398c55963 1820 feb. 25 - 26 953 http://proxy.handle.net/10648/96aa18c4-1741-4b58-89e2-f66db316b4ce 1820 feb. 27 - 28 954 http://proxy.handle.net/10648/9e9faede-1472-4282-8e69-e6b82bf3a343 1820 feb. 29 955 http://proxy.handle.net/10648/1ae6503b-0ece-4dd3-b92c-4a5d339d37d1 1820 mrt. 1 - 2 956 http://proxy.handle.net/10648/8c8945dd-aafe-4987-8d12-cfbf19e2de2a 1820 mrt. 3 - 4 957 http://proxy.handle.net/10648/9184b2d8-75ed-4abc-98e9-d0a5308cfef6 1820 mrt. 5 - 8 958 http://proxy.handle.net/10648/78a03118-b02a-4c5e-b26e-1040f2009579 1820 mrt. 9 - 10 959 http://proxy.handle.net/10648/453fcab4-e6b9-4b46-a3f1-c818a9b5fa34 1820 mrt. 11 - 13 960 http://proxy.handle.net/10648/2b11ec51-f6f8-4424-9b58-480628c21e17 1820 mrt. 14 961 http://proxy.handle.net/10648/180edf8d-7bca-482d-a863-aef4e80edb19 1820 mrt. 15 - 16 962 http://proxy.handle.net/10648/2fdde965-d52d-424f-a821-2323ee5a3a7c 1820 mrt. 17 nrs. 8-55 963 http://proxy.handle.net/10648/d85b1df9-cbf2-4828-93c2-071d524e0920 1820 mrt. 17 nrs. 56-116 1820 mrt. 18 964 http://proxy.handle.net/10648/f5b67769-f862-4d3e-95f5-f8551f504157 1820 mrt. 19 - 20 965 http://proxy.handle.net/10648/4f36f771-6010-4623-be3e-bd3eadb63297 1820 mrt. 21 nrs. 1-80 966 http://proxy.handle.net/10648/ecc4d8a5-3a9e-40bc-bf5b-191657063080 1820 mrt. 21 nr. 4 967 http://proxy.handle.net/10648/2007320c-b1f2-4b4f-8b83-f2526b6bbee8 1820 mrt. 22 - 23 968 http://proxy.handle.net/10648/ffc335ef-f1c4-488b-8304-7353cfdc27ae 1820 mrt. 24 - 25 969 http://proxy.handle.net/10648/eb3f70f6-1c15-4e4f-9991-f213b4949200 1820 mrt. 26 - 27 970 http://proxy.handle.net/10648/da120f65-bf51-4954-a968-cccc600f70b7 1820 mrt. 28 - 29 971 http://proxy.handle.net/10648/fb263585-6b68-44b1-8954-290f14cfaca4 1820 mrt. 30 - 31 972 http://proxy.handle.net/10648/c127e3bb-a731-49de-bb9e-9b466ea9a797 1820 apr. 1 973 http://proxy.handle.net/10648/ba72ce26-ab23-460c-92e3-dfd6217baffb 1820 apr. 2 974 http://proxy.handle.net/10648/1d9f51d5-64b9-41ad-87a4-f9a45b007d50 1820 apr. 3 - 4 975 http://proxy.handle.net/10648/6dd16767-830f-4f89-8bfe-534193ad2442 1820 apr. 5 - 8 976 http://proxy.handle.net/10648/6f091f71-e4d6-4eae-beff-7a3406986d5a 1820 apr. 9 - 10 977 http://proxy.handle.net/10648/856bbca2-6ae1-49f0-b910-c163e5318075 1820 apr. 11 - 12 978 http://proxy.handle.net/10648/951ee649-9201-4691-bf33-2c291c328965 1820 apr. 13 - 15 979 http://proxy.handle.net/10648/3467f33a-1e6d-4cec-821c-3b42b1aa35e7 1820 apr. 16 - 17 980 http://proxy.handle.net/10648/46cc165c-1b39-4184-af85-58c599b7e8a8 1820 apr. 18 981 http://proxy.handle.net/10648/96d5cb76-235e-427e-8f1f-026d388d8944 1820 apr. 19 982 http://proxy.handle.net/10648/65d88204-946e-48c3-812c-05bbbc33a050 1820 apr. 20 - 21 983 http://proxy.handle.net/10648/7f7b7530-4db0-448d-a06e-efe64f7f3a67 1820 apr. 22 - 24 984 http://proxy.handle.net/10648/b3d03371-834f-4add-8440-d7a28b40e725 1820 apr. 25 985 http://proxy.handle.net/10648/1b3add48-815a-49cf-abe9-2b7a47ba076d 1820 apr. 26 986 http://proxy.handle.net/10648/e00b5c07-3545-4e7a-904a-03b39496b22c 1820 apr. 27 - 28 987 http://proxy.handle.net/10648/0aa48ca5-e850-44ed-abf1-928d4a8a0f65 1820 apr. 29 - 30 988 http://proxy.handle.net/10648/522797fe-a8ac-486c-8b8a-ecba10f7e262 1820 mei 1 - 2 989 http://proxy.handle.net/10648/051b4318-57dc-4783-ae57-4084f85fb3b1 1820 mei 3 - 5 990 http://proxy.handle.net/10648/7e5dfd56-6daf-4435-aa6b-9d72d0663b16 1820 mei 6 - 7 991 http://proxy.handle.net/10648/6569414f-0481-42da-9eb3-660e1f976510 1820 mei 8 - 10 992 http://proxy.handle.net/10648/3991a5a2-577d-4f2c-aa65-a87c5aeffb27 1820 mei 11 - 12 993 http://proxy.handle.net/10648/a246bb78-4fc6-4dec-ab5d-d8f1c5080b9f 1820 mei 13 - 15 994 http://proxy.handle.net/10648/086a4197-34a0-4949-993d-bddef08ee3fe 1820 mei 16 995 http://proxy.handle.net/10648/4055e5c3-e2f5-4cfd-963e-a7978368abc5 1820 mei 17 996 http://proxy.handle.net/10648/b22d6d7a-2046-462a-bfa5-f7dd79f9fc61 1820 mei 18 - 19 997 http://proxy.handle.net/10648/8ad9a991-e87e-496e-8410-d327d17c8d42 1820 mei 20 nrs. 1-49 998 http://proxy.handle.net/10648/4674dc94-73b4-4f7e-9a22-b47db97354ea 1820 mei 20 nrs. 50-74 999 http://proxy.handle.net/10648/c21f35f4-54c9-4b53-8422-1a5acca338ed 1820 mei 21 1000 http://proxy.handle.net/10648/eb93813a-d4e6-40bc-b23d-772391a280f2 1820 mei 22 - 24 1001 http://proxy.handle.net/10648/8406e1fe-cf54-4471-b820-8e0d3614e6e9 1820 mei 25 1002 http://proxy.handle.net/10648/17dd0648-33ac-42e8-95cb-3ddbdd0006e4 1820 mei 26 1003 http://proxy.handle.net/10648/43c155d7-7dac-4fe4-8f48-8c64d6f1cedd 1820 mei 27 - 28 1004 http://proxy.handle.net/10648/caad4493-4f02-4f99-b08e-512ca6fd6318 1820 mei 29 - 31 1005 http://proxy.handle.net/10648/7d2ee87f-a40d-4a4e-b618-79909e9ddb2c 1820 juni 1 - 2 1006 http://proxy.handle.net/10648/96d9de59-1991-4440-8213-0a719ab733ce 1820 juni 3 - 4 1007 http://proxy.handle.net/10648/0cf5e120-1b90-46c2-8c13-2e1c8e552958 1820 juni 5 - 6 1008 http://proxy.handle.net/10648/2dc44e1d-c7f4-4c10-beb0-0bccef8d6b1f 1820 juni 7 - 8 1009 http://proxy.handle.net/10648/e24e1803-9236-4c78-ae24-38a90e2bb686 1820 juni 9 - 12 1010 http://proxy.handle.net/10648/230a840c-8a9b-438d-867f-f11a34ec6a5f 1820 juni 13 - 14 1011 http://proxy.handle.net/10648/8a2ed495-df77-4a72-b5c2-6468b24629b1 1820 juni 15 - 16 1012 http://proxy.handle.net/10648/2925504a-fefb-4a29-8173-8e3312873e78 1820 juni 17 1013 http://proxy.handle.net/10648/5ec604dd-a665-4c4b-8729-b3b38c95b3ec 1820 juni 18 - 19 1014 http://proxy.handle.net/10648/41b2eb9d-7799-4377-ac2b-7ff642ab654a 1820 juni 20 1015 http://proxy.handle.net/10648/62d11fe0-140e-46fb-b369-2f45ce1632f7 1820 juni 21 1016 http://proxy.handle.net/10648/b39cd82a-1ce5-4424-9a11-9c1fa936bbc5 1820 juni 22 1017 http://proxy.handle.net/10648/ad756d65-cc29-4c34-9bba-c5511c03a01b 1820 juni 23 1820 juni 24 nrs. 2-47 1018 http://proxy.handle.net/10648/68aee1ba-c7cc-4696-a634-3c67beb64099 1820 juni 24 nrs. 48-90 1019 http://proxy.handle.net/10648/edb146db-26eb-42d4-a2f7-583afdd0318e 1820 juni 25 - 26 1020 http://proxy.handle.net/10648/b5ccdac1-e1d6-4d2d-bc44-8294d1faa8eb 1820 juni 27 - 28 1021 http://proxy.handle.net/10648/f050c028-9a17-421d-b036-3de191037125 1820 juni 29 nrs. 12-162 1022 http://proxy.handle.net/10648/ea3dda2f-bf15-439b-878d-ca11e3229a2d 1820 juni 29 nr. 163 1820 juni 30 1023 http://proxy.handle.net/10648/fd2253dc-dc93-4402-b517-dd21f2e03825 1820 juli 1 1820 juli 2 nrs. 1-21 1024 http://proxy.handle.net/10648/7822fe95-a3e0-4a5d-9cbb-94af8ac7e58f 1820 juli 2 nrs. 22-30 1820 juli 3 nrs. 22-44 1025 http://proxy.handle.net/10648/4ad94110-482f-4e6b-88a5-80aead72ef6d 1820 juli 3 nrs. 45-72 1820 juli 4 1026 http://proxy.handle.net/10648/49b9c30f-ae81-4db2-89c1-cdee500f86f7 1820 juli 5 - 6 1027 http://proxy.handle.net/10648/1a027a8b-0e2f-4764-acb3-1f8619907193 1820 juli 7 - 8 1028 http://proxy.handle.net/10648/48bb6640-956a-425a-96e7-afa34810d6de 1820 juli 9 1029 http://proxy.handle.net/10648/545e3284-86e1-4344-92fa-5819264002b7 1820 juli 10 - 12 1030 http://proxy.handle.net/10648/979b9b0d-e6d1-4f87-87ee-68057b858b51 1820 juli 13 - 15 1031 http://proxy.handle.net/10648/288b3738-9f1d-4bf1-a914-3b954294d972 1820 juli 16 - 17 1032 http://proxy.handle.net/10648/63ab200c-079b-4fde-992e-11af7dafeb95 1820 juli 18 - 19 1033 http://proxy.handle.net/10648/394e52c5-6500-4ff4-9822-f0eb0dc17aaf 1820 juli 20 1820 juli 21 nrs. 43-53 1034 http://proxy.handle.net/10648/5da89a3e-e0ae-4681-a6c6-19675d900f67 1820 juli 21 nrs. 54-118 1035 http://proxy.handle.net/10648/ab969066-f3f6-41ac-8d09-174fc0aef1d2 1820 juli 22 1036 http://proxy.handle.net/10648/6f13bc3e-148c-4149-8ff6-28fbed2ed788 1820 juli 23 - 24 1037 http://proxy.handle.net/10648/c916a5ef-e1e1-4af2-b1f1-5a078e49c3ae 1820 juli 25 1038 http://proxy.handle.net/10648/d87e46b1-ea0b-40c5-b5b3-f295e2f83403 1820 juli 26 1039 http://proxy.handle.net/10648/57053d03-d03b-4bcc-9d83-d7aceaba4242 1820 juli 27 1040 http://proxy.handle.net/10648/2baf7c66-5d81-400f-ab03-ef03d6e7e805 1820 juli 28 1041 http://proxy.handle.net/10648/8a2b4c86-459c-4bee-b8c1-c26758355c42 1820 juli 29 1042 http://proxy.handle.net/10648/8511a05e-9cbb-45fb-b126-16e4a3b39561 1820 juli 30 - 31 1043 http://proxy.handle.net/10648/f3308af1-797a-4b8a-a0b0-ecfcae1f5331 1820 aug. 1 1044 http://proxy.handle.net/10648/526caf9d-b3cb-47c9-b357-702349ddc114 1820 aug. 2 1045 http://proxy.handle.net/10648/f50cfe4d-393a-4ba4-abbd-1d4f42a5e9e5 1820 aug. 3 - 4 1046 http://proxy.handle.net/10648/e132aa06-c057-42e7-9287-f3e9b9e6b11b 1820 aug. 5 - 8 1047 http://proxy.handle.net/10648/a12cb8a7-e156-47d9-86ae-827b92ffe950 1820 aug. 9 - 10 1048 http://proxy.handle.net/10648/6c64f368-a00d-4ab8-838e-1bd34f12d1b9 1820 aug. 11 - 12 1049 http://proxy.handle.net/10648/8c55edff-b893-47d7-b4af-3f250a950c51 1820 aug. 13 - 14 1050 http://proxy.handle.net/10648/ac8b7215-3e81-493b-86ef-2e98f64f4bcf 1820 aug. 15 - 17 1051 http://proxy.handle.net/10648/91dfbc70-88f8-4f34-86f4-6f0d2eecc3c2 1820 aug. 18 - 19 1052 http://proxy.handle.net/10648/c786d465-a2d7-4e1e-9b37-780a0f367c84 1820 aug. 20 1820 aug. 21 nrs. 8-98 1053 http://proxy.handle.net/10648/8c9a0f2f-0b83-46ea-9d93-66ecb9660276 1820 aug. 21 nr. 99 1820 aug. 22 1054 http://proxy.handle.net/10648/e9edebd0-96f2-4938-9577-d093f6e48981 1820 aug. 23 - 25 1055 http://proxy.handle.net/10648/fecf081c-6a47-465c-a97c-e0a7bc82cfa1 1820 aug. 26 - 27 1056 http://proxy.handle.net/10648/c91b330f-35cf-40b4-b250-3f504731a9cd 1820 aug. 28 - 29 1057 http://proxy.handle.net/10648/4676bd48-d9fe-422e-a5c7-05ace744908b 1820 aug. 30 - 31 1058 http://proxy.handle.net/10648/39ed4873-d987-4d15-8e70-caba02d0ccaa 1820 sep. 1 1059 http://proxy.handle.net/10648/e74abff9-aeb6-4fa2-a4ff-a73f29af9302 1820 sep. 2 1060 http://proxy.handle.net/10648/94cf72c5-5dda-44e3-9c03-5d3f914f0992 1820 sep. 3 - 4 1061 http://proxy.handle.net/10648/3f7f6b36-cf99-48b4-b6d3-5a12bc333f00 1820 sep. 5 nrs. 1-36 1062 http://proxy.handle.net/10648/552adca6-b8f7-4014-8ddd-ea0e48977b7f 1820 sep. 5 nrs. 37-61 1820 sep. 6-8 1063 http://proxy.handle.net/10648/e74fe40a-34ff-4cc4-8a9b-4423533ae06f 1820 sep. 9 - 10 1064 http://proxy.handle.net/10648/5126e094-2697-49be-9ad8-8b848018a253 1820 sep. 11 - 13 1065 http://proxy.handle.net/10648/39c25052-9949-42ca-9ea0-083f53acd93b 1820 sep. 14 - 15 1066 http://proxy.handle.net/10648/06f21a3a-0994-4a0f-8bb8-a281c371288d 1820 sep. 16 - 17 1067 http://proxy.handle.net/10648/03e25a06-031c-48e8-90c7-8eb565647294 1820 sep. 18 - 19 1068 http://proxy.handle.net/10648/ac210aad-982e-4642-a23a-37b563224186 1820 sep. 20 - 22 1069 http://proxy.handle.net/10648/1fa76930-225c-48bd-bc7d-fa3f1b641e1a 1820 sep. 23 - 25 1070 http://proxy.handle.net/10648/34b39647-f055-49b9-8b6e-7a3756143a82 1820 sep. 26 nrs. 7-39 1071 http://proxy.handle.net/10648/45026d5c-7661-4846-8bd3-7ee274d26d76 1820 sep. 26 nrs. 40-70 1820 sep. 27 1072 http://proxy.handle.net/10648/dd056d3f-8b1a-4de6-a5d5-dc858932dda5 1820 sep. 28 1820 sep. 29 nrs. 1-185 1073 http://proxy.handle.net/10648/767ecb2a-d33b-4873-954f-a74752a3f51b 1820 sep. 29 nrs. 186-212 1820 sep. 30 1074 http://proxy.handle.net/10648/1e8da2d1-36a0-43d0-a002-80eb54bd6fbd 1820 okt. 1 1075 http://proxy.handle.net/10648/9bfc7174-94dc-481d-b5da-2a8fd14d2d3c 1820 okt. 2 nrs. 1-59 1076 http://proxy.handle.net/10648/d591eca4-d508-4dce-b4ce-0d8b69d5dd46 1820 okt. 2 nrs. 60-82 1077 http://proxy.handle.net/10648/7ec8193f-940c-43c1-818a-eff8e3dcf3eb 1820 okt. 3 1078 http://proxy.handle.net/10648/50183cf1-a803-4e97-a6db-3187bbc03ab2 1820 okt. 4-5 nrs. 1-88 1079 http://proxy.handle.net/10648/d3eb76ab-7a25-47fa-bb29-97fa36372985 1820 okt. 5 nrs. 91-120 1820 okt. 6-10 1080 http://proxy.handle.net/10648/497600d3-d0e2-4f4b-89ae-51077a8a922c 1820 okt. 11 1081 http://proxy.handle.net/10648/81fd1173-1f68-45f3-8b08-d95ea9abcbc9 1820 okt. 12 - 14 1082 http://proxy.handle.net/10648/d7f750e9-7a18-45de-8a27-c1a2904554a4 1820 okt. 15 - 17 1083 http://proxy.handle.net/10648/cd96919a-309d-40e8-bb58-133e68251d54 1820 okt. 18 1084 http://proxy.handle.net/10648/852e72b2-cb39-44c6-ac8d-221e8f3780fb 1820 okt. 19 - 20 1085 http://proxy.handle.net/10648/c72b35b7-595a-4730-97b3-c3754473b1d6 1820 okt. 21 - 22 1086 http://proxy.handle.net/10648/cc0987b1-4a26-46e9-b7f4-75799254b7cb 1820 okt. 23 - 24 1087 http://proxy.handle.net/10648/f7a18da0-40cc-404d-b123-192892acf12a 1820 okt. 25 - 26 1088 http://proxy.handle.net/10648/fb0a6970-d314-497e-99ef-3be1c6973aed 1820 okt. 27 - 28 1089 http://proxy.handle.net/10648/acfc3fb8-5c99-4f9c-ab8b-a4c239bfa726 1820 okt. 29-30 nrs. 2-72 1090 http://proxy.handle.net/10648/dfaa91d8-f109-41b3-865d-129fb178fdff 1820 okt. 30 nr. 73 1091 http://proxy.handle.net/10648/d356d51d-6d22-4129-ac0e-d2d1a3fafd9b 1820 okt. 30 nrs. 76-125 1092 http://proxy.handle.net/10648/7af371ce-ddd9-4608-ba60-2fc4a6296ba3 1820 okt. 30 nrs. 126-136 1820 okt. 31 1093 http://proxy.handle.net/10648/2438a676-d660-4588-8dec-95bb4b5ceb8c 1820 nov. 1 - 2 1094 http://proxy.handle.net/10648/dad5c622-d657-41f8-976e-939ecffe6529 1820 nov. 3 - 5 1095 http://proxy.handle.net/10648/86034150-aeb4-4e41-b51b-6d9ae06270c3 1820 nov. 6 - 7 1096 http://proxy.handle.net/10648/952fdf98-d510-4b06-8201-1338d92d238b 1820 nov. 8 - 9 1097 http://proxy.handle.net/10648/bb8865b7-24d3-4fc4-a529-b137a752d21a 1820 nov. 10 - 11 1098 http://proxy.handle.net/10648/985e2969-a7d2-453d-9a19-043c3a296cbd 1820 nov. 12 - 14 1099 http://proxy.handle.net/10648/5b34f47a-4205-4f6e-a0c7-65ef94b75e2b 1820 nov. 15 - 16 1100 http://proxy.handle.net/10648/9f1d2ff0-d0aa-4d1c-b466-53a384d64ae0 1820 nov. 17 - 18 1101 http://proxy.handle.net/10648/8cfb9bc1-6bde-4d2e-a26a-708f54c2cc08 1820 nov. 19 - 21 1102 http://proxy.handle.net/10648/a115a082-b252-4c74-8d49-5d94ca7ad419 1820 nov. 22-23 nrs. 55-94 1103 http://proxy.handle.net/10648/bfe3e7ce-48b1-4b95-9acb-33504bf841e4 1820 nov. 23 nrs. 95-129 1820 nov. 24 1104 http://proxy.handle.net/10648/70b69759-09be-47cb-9c6e-9fdf7080bf12 1820 nov. 25 - 26 1105 http://proxy.handle.net/10648/d7580550-71c0-4aaa-ab36-63b5c4b76427 1820 nov. 27-28 nrs. 4-84 1106 http://proxy.handle.net/10648/058aeea8-f474-4b1c-8d47-05dd15420741 1820 nov. 28 nrs. 85-96 1820 nov. 29 1107 http://proxy.handle.net/10648/fb34d19f-53ac-47b5-8373-396a4f9a37f8 1820 nov. 30 1108 http://proxy.handle.net/10648/309ddcd4-7a27-4bda-bb81-b0b5ad7d9c22 1820 dec. 1 - 2 1109 http://proxy.handle.net/10648/f07239d8-def6-4488-9e5d-f9b636959b11 1820 dec. 3-4 nrs. 2-99 1110 http://proxy.handle.net/10648/eb78181f-3a29-4a30-b9fe-c4587a09fd8f 1820 dec. 4 nrs. 100-121 1820 dec. 5 1111 http://proxy.handle.net/10648/2a5b4b31-220c-43e7-b8e2-322828299328 1820 dec. 6-7 nrs. 2-120 1112 http://proxy.handle.net/10648/3a180e6c-e044-41f9-ab2e-a5fb889b337a 1820 dec. 7 nrs. 121-129 1820 dec. 8 1113 http://proxy.handle.net/10648/36168818-deb1-4096-9816-bef7fa18914b 1820 dec. 9 - 11 1114 http://proxy.handle.net/10648/9e34513f-54cf-4fbf-8511-637265fcf9d2 1820 dec. 12 - 14 1115 http://proxy.handle.net/10648/5bfac085-840e-4bf5-b188-6384c4cd5863 1820 dec. 15 - 16 1116 http://proxy.handle.net/10648/af787f19-993a-4b35-8f88-98ad1f33e6ed 1820 dec. 17-18 nrs. 54-79 1117 http://proxy.handle.net/10648/c2c0494c-e16e-4014-85e3-2df76d403015 1820 dec. 18 nrs. 80-110 1820 dec. 19-20 1118 http://proxy.handle.net/10648/8382d4bc-c9ee-44aa-9148-d96e4105794e 1820 dec. 21-22 nrs. 51-59 1119 http://proxy.handle.net/10648/6de54a94-f5b7-4383-b896-4a00b4b77df3 1820 dec. 22 nrs. 60-87 1820 dec. 23 1120 http://proxy.handle.net/10648/e67a0579-1912-4237-a7e7-405ac325e674 1820 dec. 24-25 nrs. 44-72 1121 http://proxy.handle.net/10648/4cebf83c-13e1-413b-af4f-9bd54f0cf1b9 1820 dec. 25 nrs. 73-82 1820 dec. 26 1122 http://proxy.handle.net/10648/12eb8be8-5c2c-47a4-8051-b0eca5a3dcc3 1820 dec. 27 - 28 1123 http://proxy.handle.net/10648/6ce626ae-8d2a-4c66-b28e-0cad1fcad715 1820 dec. 29 - 30 1124 http://proxy.handle.net/10648/9de8ba08-48ed-4335-bafc-ed3bd91b5e76 1820 dec. 31 1125 http://proxy.handle.net/10648/f3540733-f177-4477-9303-07b43caa03b7 1821 jan. 1 - 3 1126 http://proxy.handle.net/10648/ec129737-a7e1-46d2-9f87-009f27dbecab 1821 jan. 4 - 5 1127 http://proxy.handle.net/10648/8fa85570-116c-45bf-b50b-1058455d5fbb 1821 jan. 6 - 8 1128 http://proxy.handle.net/10648/c00126b2-8a8a-491a-a73e-c7c3ed5e6d1c 1821 jan. 9 1129 http://proxy.handle.net/10648/e02238aa-6a38-4793-8a12-89561641bbc2 1821 jan. 10 - 11 1130 http://proxy.handle.net/10648/c117d798-3440-4f93-9027-d6f2775ae416 1821 jan. 12 - 13 1131 http://proxy.handle.net/10648/9f5ccdb5-23d6-439d-8f3d-07532e8a2b37 1821 jan. 14 - 16 1132 http://proxy.handle.net/10648/51c52613-77ae-4e91-82fd-531e1e83520c 1821 jan. 17 - 19 1133 http://proxy.handle.net/10648/02840290-e836-47a5-98a9-87cadcb762ab 1821 jan. 20 - 22 1134 http://proxy.handle.net/10648/7b720688-76f5-4ee1-bf9f-0a9449bafa79 1821 jan. 23 - 24 1135 http://proxy.handle.net/10648/5d002c11-43e8-40db-a24b-9891a164b32b 1821 jan. 25 - 26 1136 http://proxy.handle.net/10648/5f4b86e4-6a22-4af9-8d02-5a21876c79ea 1821 jan. 27 1137 http://proxy.handle.net/10648/2f081732-e103-467e-a7c4-9261bd32dcd8 1821 jan. 28 - 29 1138 http://proxy.handle.net/10648/e7dc1bb4-b482-4527-9b94-0cf60e2a8821 1821 jan. behoort bij 28 nr. 48 1139 http://proxy.handle.net/10648/3126259f-e34e-4e97-8dc1-5eb0d795ca42 1821 jan. 30 - 31 1140 http://proxy.handle.net/10648/2d45ba19-5ce4-4404-ba3b-717206f1b00b 1821 feb. 1 - 2 1141 http://proxy.handle.net/10648/857e6eb3-efb8-495d-8399-b8b86721239b 1821 feb. 3 - 6 1142 http://proxy.handle.net/10648/d6af780c-d80d-4cbd-af14-a7f4c92ca441 1821 feb. 7 - 9 1143 http://proxy.handle.net/10648/635cb1dc-f793-40db-bcb5-24d472e03f75 1821 feb. 10 - 12 1144 http://proxy.handle.net/10648/ad775a71-1c40-4550-b4df-6569c93840f5 1821 feb. 13 - 15 1145 http://proxy.handle.net/10648/c250dc4c-ea89-4079-a046-9689566bee1b 1821 feb. 16 - 17 1146 http://proxy.handle.net/10648/7dd78373-295f-4119-a206-50b057f39c3f 1821 feb. 18 - 19 1147 http://proxy.handle.net/10648/a308132c-d740-471d-9a42-7723164d54a3 1821 feb. 20-21 nrs. 81-94 1148 http://proxy.handle.net/10648/6d610c47-6e8e-428c-bf92-92cbd0e2e95f 1821 feb. 21 nrs. 95-121 1821 feb. 22-23 1149 http://proxy.handle.net/10648/ca2b6a32-45a7-4d90-b66b-3c4124ed45bd 1821 feb. 24 - 25 1150 http://proxy.handle.net/10648/62c76791-797e-4aa6-9264-b603f0d3bb44 1821 feb. 26 - 28 1151 http://proxy.handle.net/10648/4541c822-88c5-4f1f-92b8-f3994810d362 1821 mrt. 1 - 2 1152 http://proxy.handle.net/10648/d9a746be-a4ef-435d-a40e-f06fb8baa0b5 1821 mrt. 3 nrs. 2-99 1153 http://proxy.handle.net/10648/4f9747bf-6a12-48a1-905d-16b1e13c4105 1821 mrt. 3 nrs. 100-136 1821 mrt. 4 nrs. 43-81 1154 http://proxy.handle.net/10648/725deb78-ede6-41bb-8965-4bf5f8695e21 1821 mrt. 4 nr. 82 1821 mrt. 5 1155 http://proxy.handle.net/10648/41993b54-266f-474d-ae38-8b874e9c419e 1821 mrt. 6 - 7 1156 http://proxy.handle.net/10648/52b781d1-8f61-47aa-bde1-a480fc81b657 1821 mrt. 8 - 9 1157 http://proxy.handle.net/10648/bcd98ed8-6f67-4056-a67c-894cb31ac22b 1821 mrt. 10 - 12 1158 http://proxy.handle.net/10648/58591528-4161-4740-b108-e731041e65a1 1821 mrt. 13-14 nrs. 5-34 1159 http://proxy.handle.net/10648/77399fb9-b8c8-422e-b684-6311be7bdd28 1821 mrt. 14 nrs. 35-76 1821 mrt. 15 1160 http://proxy.handle.net/10648/34f50f58-39cb-47f0-ad61-5fe17f8085bb 1821 mrt. 16 - 18 1161 http://proxy.handle.net/10648/fc238e6b-8bdd-406f-833f-26124703aee5 1821 mrt. 19 1162 http://proxy.handle.net/10648/f78dd17e-a7d8-4b20-b522-6c79268f4027 1821 mrt. 20 - 21 1163 http://proxy.handle.net/10648/2b5b4868-9e38-464f-bc5f-9505ecfc4305 1821 mrt. 22 1164 http://proxy.handle.net/10648/ed3037c6-68dc-4018-bde9-4985b413840a 1821 mrt. 23 - 24 1165 http://proxy.handle.net/10648/36da40c1-1702-42b7-b349-23ea607e6f2e 1821 mrt. 25 - 27 1166 http://proxy.handle.net/10648/881831bb-4459-47fa-be6d-d1034528bcf3 1821 mrt. 28 1167 http://proxy.handle.net/10648/acd98687-29ca-483f-b8d6-2d3dac518f3d 1821 mrt. 29 - 30 1168 http://proxy.handle.net/10648/8b11f843-c1e6-4cda-b216-85fb64b13b0d 1821 mrt. 31 1169 http://proxy.handle.net/10648/7ede42b6-53bd-4cb5-91a1-45220aa54e55 1821 apr. 1-2 nrs. 59-95 1170 http://proxy.handle.net/10648/97d0a7f0-d6c9-4ff3-b853-95d67193ec32 1821 apr. 2 nrs. 96-123 1821 apr. 3 1171 http://proxy.handle.net/10648/501ac6fe-6f4a-4612-bfcd-9ee5e0a13dd3 1821 apr. 4 - 5 1172 http://proxy.handle.net/10648/ce758191-2fdc-45eb-9eb9-14d772bbe000 1821 apr. 6 - 7 1173 http://proxy.handle.net/10648/bb38a23a-c0ba-4aea-8e92-1db480c83468 1821 apr. 8 - 9 1174 http://proxy.handle.net/10648/03ae700d-02fd-4961-b3a1-16722ba72972 1821 apr. 10 - 11 1175 http://proxy.handle.net/10648/14a7609c-57f5-4442-b0d5-88d1cc46dd09 1821 apr. 12 - 13 1176 http://proxy.handle.net/10648/31f79092-3e72-4c7f-b608-4af6dac22864 1821 apr. 14 - 15 1177 http://proxy.handle.net/10648/185180e1-1431-4cd7-934f-486808f547f7 1821 apr. 16 - 18 1178 http://proxy.handle.net/10648/952ab417-4aac-4807-8529-9ff03286607b 1821 apr. 19 - 20 1179 http://proxy.handle.net/10648/66b2b550-0eb9-4430-afc3-30a06ef9f4c2 1821 apr. 21 - 22 1180 http://proxy.handle.net/10648/1d224918-8f26-44d7-8f5a-f25d4d7183cd 1821 apr. 23 - 24 1181 http://proxy.handle.net/10648/d27b99dd-c1b8-4e63-ac46-bcd7a5f7eb40 1821 apr. 25 1182 http://proxy.handle.net/10648/a7953b3b-c17c-4e40-81d0-0300255e5ddf 1821 apr. 26 - 27 1183 http://proxy.handle.net/10648/ed325382-f12d-4dc3-8362-985e00b47a33 1821 apr. 28 nrs. 1-84 1184 http://proxy.handle.net/10648/fc1c882d-c80c-469a-86e6-1d84173e3577 1821 apr. 28 nrs. 85-95 1821 apr. 29 1185 http://proxy.handle.net/10648/eddeeead-5b1e-43fc-9c83-e5044687a934 1821 apr. 30 1186 http://proxy.handle.net/10648/b1984d74-874a-4c83-a8b3-77a70ff5ea94 1821 mei 1-2 nrs. 1-27 1187 http://proxy.handle.net/10648/3def299e-057a-4e5b-af12-36b967631d48 1821 mei 2 nrs. 28-62 1821 mei 3 nrs. 2-115 1188 http://proxy.handle.net/10648/dd5029dd-73a3-4adf-b253-68226c4cdc7a 1821 mei 3 nrs. 116-121 1189 http://proxy.handle.net/10648/d2add92d-575b-4db8-bf66-38dc777cbeff 1821 mei 4 - 5 1190 http://proxy.handle.net/10648/91cf775f-97f5-4793-b679-b4bc86e3e28b 1821 mei 6 - 7 1191 http://proxy.handle.net/10648/e07d6a9e-cb22-4b2e-8f85-66e8e394ae6b 1821 mei 8 - 10 1192 http://proxy.handle.net/10648/04f8d0be-2b42-42bd-8180-4052db23a38f 1821 mei 11 - 13 1193 http://proxy.handle.net/10648/44ae5dd2-112d-4269-9918-ae4ef3802ac1 1821 mei 14 - 15 1194 http://proxy.handle.net/10648/9bd502f6-c524-4078-b7d3-644d13100115 1821 mei 16 - 18 1195 http://proxy.handle.net/10648/6ff4242f-d98f-4772-9baa-d91422e32252 1821 mei 19 - 20 1196 http://proxy.handle.net/10648/fcc82030-4f00-4b5e-b4d4-32c0095ad120 1821 mei 21 - 22 1197 http://proxy.handle.net/10648/e5929b4d-2659-45cf-a3e7-861b88de1499 1821 mei 23 - 25 1198 http://proxy.handle.net/10648/bda40a61-4fa4-42ce-8394-b266ebb436b0 1821 mei 26 1199 http://proxy.handle.net/10648/20df225c-e665-413d-b6ec-580f3ef429fd 1821 mei 27 1200 http://proxy.handle.net/10648/08d36ffc-7a08-4b86-80f5-adcd9231dd9a 1821 mei 28 - 29 1201 http://proxy.handle.net/10648/aa7128c1-02a4-4daa-8c4e-60e99d9ee722 1821 mei 30 1202 http://proxy.handle.net/10648/0589ecaa-5e08-41a3-9685-ad83407b2b98 1821 mei 31 1203 http://proxy.handle.net/10648/54c4909f-b8e1-4289-a801-6c7a0bff85ff 1821 juni 1 - 2 1204 http://proxy.handle.net/10648/732559e7-5cf9-4b15-8fab-b31cdf680b59 1821 juni 3 1205 http://proxy.handle.net/10648/cf89197f-7714-45ca-95ab-a644154da323 1821 juni 4 1206 http://proxy.handle.net/10648/a9ee4c7d-5fa4-432c-baed-240898dff95d 1821 juni 5 - 7 1207 http://proxy.handle.net/10648/1ee1a9db-a56e-47d5-8b88-17e9f38ef24f 1821 juni 8 - 10 1208 http://proxy.handle.net/10648/95400bbb-7753-4cf1-82ce-73d9d531ecf5 1821 juni 11 1209 http://proxy.handle.net/10648/93d224bf-7001-43fa-b79b-13f48cf9dc0e 1821 juni 12 - 13 1210 http://proxy.handle.net/10648/502a208a-4b06-4e68-bfcf-b9417c9bcca9 1821 juni 14 - 15 1211 http://proxy.handle.net/10648/c3addca5-bfca-4215-82d2-e00556add675 1821 juni 16 - 17 1212 http://proxy.handle.net/10648/898e3a27-104b-4750-abfe-c203feeea2a2 1821 juni 18 - 19 1213 http://proxy.handle.net/10648/7094cf2b-b82d-4237-85a2-2fe4ca3e3f6d 1821 juni 20-21 nrs. 1-7 1214 http://proxy.handle.net/10648/8135dff9-51f6-48da-91cc-6173e7377c0e 1821 juni 21 nrs. 8-59 1215 http://proxy.handle.net/10648/ffc0c1c6-98f2-4f90-b68b-69be56a5155e 1821 juni 21 nrs. 60-149 1216 http://proxy.handle.net/10648/9ae97091-dc57-4a0e-a8b1-c04d893b8e07 1821 juni 21 nrs. 150-158 1821 juni 22 1217 http://proxy.handle.net/10648/7d8cc217-5995-457c-bdac-be9ee8712bd4 1821 juni 23-24 nrs. 41-58 1218 http://proxy.handle.net/10648/aa5ede20-1f7c-4fd9-8f22-f3a4ebefe0a3 1821 juni 24 nrs. 59-77 1219 http://proxy.handle.net/10648/4ee790af-b5e5-47cd-9a64-13e1921144d4 1821 juni 25 1220 http://proxy.handle.net/10648/92069497-ab77-4193-bcc3-0e33b302e403 1821 juni 26 - 27 1221 http://proxy.handle.net/10648/d5e42bd4-1943-40f7-bf82-6b3a9c8be6b2 1821 juni 28 1222 http://proxy.handle.net/10648/2730dc15-f996-4e78-b28f-cac16c2f0fd9 1821 juni 29 - 30 1223 http://proxy.handle.net/10648/5a71d1ac-471d-4d0b-9353-f8d4b18de8b4 1821 juli 1 - 2 1224 http://proxy.handle.net/10648/ed93fdce-7497-49c7-8311-7fe845b4be17 1821 juli 3 1225 http://proxy.handle.net/10648/3988c554-b916-4e89-a0ed-7a137039c59f 1821 juli 4 1226 http://proxy.handle.net/10648/908b340f-7e35-4503-996b-b1dcb4d84911 1821 juli 5 - 8 1227 http://proxy.handle.net/10648/23468aa9-3255-4e9b-986c-a268eb811934 1821 juli 9 - 10 1228 http://proxy.handle.net/10648/b95a2553-95f7-4c71-b0b8-7f428a1b76c9 1821 juli 11 1229 http://proxy.handle.net/10648/56168449-baf6-466f-a690-0d72e6478d4c 1821 juli 12 - 13 1230 http://proxy.handle.net/10648/10fe9e66-1303-4cc7-a648-cd762269d988 1821 juli 14 - 15 1231 http://proxy.handle.net/10648/8efc460d-1d1b-47a9-8023-035873c3d9ae 1821 juli 16 - 17 1232 http://proxy.handle.net/10648/72b44f13-22ae-4e13-9138-6bbda56c70e6 1821 juli 18 1233 http://proxy.handle.net/10648/0bdd6cd5-5b13-4649-a591-41fdd2b7c82c 1821 juli 19 1234 http://proxy.handle.net/10648/43e18f20-ca3f-4360-a27b-32a873b2876c 1821 juli 20, 21, 22 nrs. 47-70 1235 http://proxy.handle.net/10648/7b223173-712e-4551-8b8d-4d5d5ade588e 1821 juli 22 nrs. 71-104 1821 juli 23 1236 http://proxy.handle.net/10648/adc16b0b-19ee-48fa-a45b-91ecfb494cea 1821 juli 24 1237 http://proxy.handle.net/10648/1e6ecd68-6ba7-4eb4-b52f-5f7a6733e0bc 1821 juli 25-26 nrs. 9-156 1238 http://proxy.handle.net/10648/13a968ba-2787-43f5-82a4-97ac790ac930 1821 juli 26 nrs. 157-184 1821 27 nrs. 1-130 1239 http://proxy.handle.net/10648/26f73253-bfa4-47f5-b483-5ff737d9a4b4 1821 juli 27 nrs. 131-155 1821 juli 28 1240 http://proxy.handle.net/10648/06d82f51-6cc6-4433-ad2a-cec9bc13d4c0 1821 juli 29 - 30 1241 http://proxy.handle.net/10648/757ed43d-5ee0-446f-8f07-a195bc08921d 1821 juli 31 1242 http://proxy.handle.net/10648/60d21c31-2bf9-40d8-bb04-2ea2dd19aeb7 1821 aug. 1 - 2 1243 http://proxy.handle.net/10648/85c71e2e-fd9c-4160-8b16-116eba1da42b 1821 aug. 3 1244 http://proxy.handle.net/10648/58349887-1e76-4530-ac3d-2d5e86c1e386 1821 aug. 4 - 5 1245 http://proxy.handle.net/10648/35544577-82c4-4634-ba9a-7797159b70c7 1821 aug. 6 - 7 1246 http://proxy.handle.net/10648/7fde7feb-edcf-409a-ba83-92b233c94d96 1821 aug. 8 - 10 1247 http://proxy.handle.net/10648/9bf1f117-5a85-46e9-855a-148ca0435221 1821 aug. 11 - 12 1248 http://proxy.handle.net/10648/9a6d503a-bd5f-4ff8-a60b-a9726b279099 1821 aug. 13 - 15 1249 http://proxy.handle.net/10648/30243132-2a09-4874-82af-fe804517f7f7 1821 aug. 16 - 17 1250 http://proxy.handle.net/10648/5e320668-6c93-497b-a77c-f424de7c4cc9 1821 aug. 18-19 1821 aug. 20 nrs. 28-95 1251 http://proxy.handle.net/10648/90223c5a-d656-4aeb-99fa-4f7e4728ce31 1821 aug. 20 nrs. 96-116 1821 aug. 21 1252 http://proxy.handle.net/10648/bad01e6a-74e7-4df3-abbc-99516303709f 1821 aug. 22 1253 http://proxy.handle.net/10648/820c6551-4557-47d4-8db3-0bc9c3f0fb8c 1821 aug. 23 1254 http://proxy.handle.net/10648/678bde19-3a66-4da8-8b5a-e3ea5d859d8c 1821 aug. 24 1255 http://proxy.handle.net/10648/7512e8f6-db6d-4c79-9f06-10b0a98d5d3a 1821 aug. 25 - 26 1256 http://proxy.handle.net/10648/794ef5e7-bdc2-4ef6-8305-c73de10414c8 1821 aug. 27 - 29 1257 http://proxy.handle.net/10648/6593abe7-b4ae-4c47-ae82-74a193b59aec 1821 aug. 30 - 31 1258 http://proxy.handle.net/10648/d93711d8-a82e-48df-bc29-346dfdb5d60c 1821 aug. 31 nr. 63 1259 http://proxy.handle.net/10648/bfde6702-2aef-43b6-b7b9-beb0c01f88c0 1821 sep. 1 - 2 1260 http://proxy.handle.net/10648/4baa06a6-fb11-4f50-94ad-5292fc58faaa 1821 sep. 3 - 4 1261 http://proxy.handle.net/10648/9c0b1a24-aba1-44bd-bc4b-33634b754e0f 1821 sep. 5 - 7 1262 http://proxy.handle.net/10648/0c5d297d-7e97-484c-afe8-612cb518ba79 1821 sep. 8 - 9 1263 http://proxy.handle.net/10648/bec1440d-312b-4b8d-8132-a8654cbc69a1 1821 sep. 10 - 12 1264 http://proxy.handle.net/10648/ef4ec663-21e6-4f12-b528-81f27d9da672 1821 sep. 13 - 14 1265 http://proxy.handle.net/10648/d903ec4c-0144-4fb7-81f3-68fd37f1c42c 1821 sep. 15 - 16 1266 http://proxy.handle.net/10648/5d5839b0-3310-4b7f-a7b2-bf162a235439 1821 sep. 17 - 18 1267 http://proxy.handle.net/10648/ee32e378-5168-4011-bd52-9fa6eac8bf6f 1821 sep. 19-20 nrs. 3-59 1268 http://proxy.handle.net/10648/4ee43010-4438-4acf-9193-89cf6d990b08 1821 sep. 20 nrs. 60-118 1269 http://proxy.handle.net/10648/d7f85e8e-55b1-4886-ada1-a61bdac240f2 1821 sep. 21 1270 http://proxy.handle.net/10648/4d2bb860-7c42-4afc-86a8-e20dd4d5fea6 1821 sep. 22 1271 http://proxy.handle.net/10648/6395c8bc-0d32-4132-b8f6-4ca5abe1deb0 1821 sep. 23 1272 http://proxy.handle.net/10648/d09b360d-6998-45f0-9897-930f725f10fd 1821 sep. 24 1273 http://proxy.handle.net/10648/10ea559b-2024-48db-94a6-5cd08737f69d 1821 sep. 25-27 nrs. 83-131 1274 http://proxy.handle.net/10648/ccd6e1ea-bdee-478c-9ca5-e4ce23a05101 1821 sep. 27 nrs. 132-143 1821 sep. 28 1275 http://proxy.handle.net/10648/46c2c20f-9b3a-4b6f-bccd-03cc64e2a1aa 1821 sep. 29 - 30 1276 http://proxy.handle.net/10648/2cb019e0-2e63-4c58-b79c-194f7cd37e62 1821 okt. 1 - 2 1277 http://proxy.handle.net/10648/2655b201-b0d4-485f-9d0e-c62eaa0e0797 1821 okt. 3 - 4 1278 http://proxy.handle.net/10648/941ce5ef-7989-49cb-bc00-df27014596f8 1821 okt. 5 - 6 1279 http://proxy.handle.net/10648/ce54d5d4-ca66-4bfa-8d3a-c690298b18e1 1821 okt. 7 - 8 1280 http://proxy.handle.net/10648/91f0ef3a-cdfd-4fb3-a8ee-c1b73e4d0887 1821 okt. 9 - 11 1281 http://proxy.handle.net/10648/aa2d96a0-7fca-4408-b56b-b6a1ae3836bb 1821 okt. 12 - 13 1282 http://proxy.handle.net/10648/ae2cee46-198e-4dcc-9fbf-a2cdf8fecac5 1821 okt. 14-16 nrs. 4-100 1283 http://proxy.handle.net/10648/70d85244-4375-4abc-9ea3-b4c90f13dda5 1821 okt. 16 nrs. 101-120 1821 nov. 17 nrs. 1-86 1284 http://proxy.handle.net/10648/52e7886a-a7e9-4c82-87e2-d283c2d93785 1821 okt. 17 nrs. 87-88 1285 http://proxy.handle.net/10648/f66ad4ff-a19c-4c75-abac-27ceceabb2e0 1821 okt. 17 nrs. 89-106 1821 okt. 18 1286 http://proxy.handle.net/10648/f0b3213a-af75-4c11-8b0d-110b28575c1a 1821 okt. 19 - 20 1287 http://proxy.handle.net/10648/829eff85-46a0-4ee1-b25d-e1bf510be12b 1821 okt. 21-22 nrs. 2-118 1288 http://proxy.handle.net/10648/df669440-7e1c-4ecb-9b67-88e7e20db5d7 1821 okt. 22 nrs. 119-177 1289 http://proxy.handle.net/10648/f345a070-e633-4e23-9aca-8d834b740679 1821 okt. 23-24 nrs. 1-87 1290 http://proxy.handle.net/10648/54cfb015-46d1-4e55-9e58-c72c48a3e2da 1821 okt. 24 nrs. 88-100 1821 okt. 25 1291 http://proxy.handle.net/10648/ef3daa8d-8a51-42a2-b34f-ad968451740f 1821 okt. 26 nrs. 1-38 1292 http://proxy.handle.net/10648/39cfec4d-3de7-45a6-a3a8-f47fc1a72d4f 1821 okt. 26 nrs. 39-110 1821 okt. 27 1293 http://proxy.handle.net/10648/78bfed64-8bbf-466c-9816-de5132f4506f 1821 okt. 28-30 nrs. 10-72 1294 http://proxy.handle.net/10648/b136f2c5-32ed-44ef-a876-96545681ea72 1821 okt. 30 nrs. 73-102 1821 okt. 31 1295 http://proxy.handle.net/10648/4b25f4cc-08b3-4a02-9ec5-6e2ac89772f8 1821 nov. 1 - 2 1296 http://proxy.handle.net/10648/385b332b-dab0-4f35-a283-0e51e1f37347 1821 nov. 3 - 5 1297 http://proxy.handle.net/10648/d9fb1e2b-05fd-4d5d-afa5-2fa9bde40de7 1821 nov. 6-7 nrs. 1-80 1298 http://proxy.handle.net/10648/013a386e-69e7-476a-9343-c8f5f3abb4ba 1821 nov. 7 nrs. 81-100 1821 nov. 8 1299 http://proxy.handle.net/10648/eb18d908-a821-4fcd-869e-1c1ca5b38f7e 1821 nov. 9 - 10 1300 http://proxy.handle.net/10648/0ebad183-0203-44b0-935f-07c5f5b8229b 1821 nov. 11 - 13 1301 http://proxy.handle.net/10648/e28a6fac-c10e-45a9-8df9-bd0b07a0d4d8 1821 nov. 14-15 1821 nov. 16 nrs. 7, 8, 10 1302 http://proxy.handle.net/10648/f474e2d2-1ded-42c3-bc42-7b3fff0ca109 1821 nov. 16 nrs. 11-12 1303 http://proxy.handle.net/10648/92b1c47d-53d4-42d3-a3fa-2569e32ac764 1821 nov. 16 nrs. 13-90 1821 nov. 17 1304 http://proxy.handle.net/10648/9280e910-aeeb-4f11-99e9-dc3784f61f5a 1821 nov. 18-19 nrs. 2-91 1305 http://proxy.handle.net/10648/edc39443-69c0-426c-b919-b63ca52380f9 1821 nov. 19 nrs. 92-136 1306 http://proxy.handle.net/10648/3d1248ac-065c-48c6-a75a-17d5becd4d5c 1821 nov. 20 1307 http://proxy.handle.net/10648/7f182631-9a15-40d1-9adc-61090f371db0 1821 nov. 21 1308 http://proxy.handle.net/10648/3b378b72-fe9c-42af-8d3b-c5eeb71d8766 1821 nov. 22 - 23 1309 http://proxy.handle.net/10648/b4a63bae-3136-4641-a2ee-b69ab89e23fa 1821 nov. 24 - 26 1310 http://proxy.handle.net/10648/f8dc71de-e053-411a-a8f2-b79311ea0fa4 1821 nov. 27 - 28 1311 http://proxy.handle.net/10648/80818e94-7f38-4025-a670-db3d599eff04 1821 nov. 29 1312 http://proxy.handle.net/10648/64aa4b61-54e1-4745-b94f-e49734d1eedd 1821 nov. 30 1313 http://proxy.handle.net/10648/71b53ac8-57c9-465f-ac6e-c4326e820ec9 1821 dec. 1 1314 http://proxy.handle.net/10648/85f4e423-2817-40e4-91de-185deacf9c06 1821 dec. 2 - 4 1315 http://proxy.handle.net/10648/61b7a125-fbaf-480d-a4a7-9b34cfbfbda8 1821 dec. 5 - 6 1316 http://proxy.handle.net/10648/7027dbcd-5360-4bee-9273-a89fdacffa89 1821 dec. 7 - 8 1317 http://proxy.handle.net/10648/c496bfd2-f536-4f92-a5c2-9085073450b0 1821 dec. 9 - 11 1318 http://proxy.handle.net/10648/bce767e5-9488-4298-84bf-666cade95f81 1821 dec. 12 - 13 1319 http://proxy.handle.net/10648/bd12965f-0191-40d8-8566-ab44decb517d 1821 dec. 14 nrs. 1-90 1320 http://proxy.handle.net/10648/44c4288c-b5c4-4869-a402-047e6ed9f871 1821 dec. 14 nr. 91 1821 dec. 15-16 1321 http://proxy.handle.net/10648/8d877add-9633-40ff-86bd-1b871426f794 1821 dec. 17-18 nrs. 8-23 1322 http://proxy.handle.net/10648/64a62374-0642-47c9-8d1f-fc13b86412d5 1821 dec. 18 nrs. 24-138 1323 http://proxy.handle.net/10648/773299ba-fa65-4746-b3e9-41fd3c86fdaf 1821 dec. 19 nrs. 6-106 1324 http://proxy.handle.net/10648/38ef5c82-9228-43c5-83d2-f89969c78a1b 1821 dec. 19 nrs. 107-158 1325 http://proxy.handle.net/10648/c4567329-bbb9-40a1-840a-892c93a0ba92 1821 dec. 20 1326 http://proxy.handle.net/10648/6eab17fe-70e1-4fe1-94a9-ed159e89db33 1821 dec. 21 1327 http://proxy.handle.net/10648/1b96e2b1-df54-4413-b84f-83904863a322 1821 dec. 22 - 23 1328 http://proxy.handle.net/10648/633b2492-b4c6-4085-9764-f218e6b5ba6c 1821 dec. 24 1329 http://proxy.handle.net/10648/80ade93d-175c-4adb-b2fb-96aad159a91c 1821 dec. 25 1330 http://proxy.handle.net/10648/a71ce3f3-5ded-4084-83c4-dd78d2c896c3 1821 dec. 26 - 28 1331 http://proxy.handle.net/10648/47da64d5-aafe-4d91-9ecb-56e1e00f522c 1821 dec. 29 - 31 1332 http://proxy.handle.net/10648/bbb5e984-5720-4a6e-a8c5-cde246546738 1822 jan. 1 - 2 1333 http://proxy.handle.net/10648/5739a0b8-762b-431a-b744-d8e55e2dd8bd 1822 jan. 3-4 nrs. 1-49 1334 http://proxy.handle.net/10648/4d125730-3bab-4f5b-aaf3-01916b2dc1f7 1822 jan. 4 nrs. 50-68 1822 jan. 5 1335 http://proxy.handle.net/10648/129bac97-f44c-483b-93dc-06cb530defc2 1822 jan. 6 - 7 1336 http://proxy.handle.net/10648/dd5fe09c-4f2e-4b9c-90dc-770d459140dd 1822 jan. 8 - 9 1337 http://proxy.handle.net/10648/2c266bdc-1267-4ee2-a132-8a70e45fd25b 1822 jan. 10 - 11 1338 http://proxy.handle.net/10648/198cb42d-1224-44e1-b6d4-f1de4717161a 1822 jan. 12 - 14 1339 http://proxy.handle.net/10648/8cd451bb-763e-4b3f-a18f-84cee0946285 1822 jan. 15 - 16 1340 http://proxy.handle.net/10648/6f02bc26-f57e-47db-add7-4c049ffd3a81 1822 jan. 17 1341 http://proxy.handle.net/10648/3ec5a3b8-414c-4d8d-933b-c72d0fffba7f 1822 jan. 18 1342 http://proxy.handle.net/10648/f408f946-39f9-4229-b185-df1e4d333aee 1822 jan. 19 - 20 1343 http://proxy.handle.net/10648/9a1493c9-8aa8-4d0a-b48f-dd2ede50edc2 1822 jan. 21 - 22 1344 http://proxy.handle.net/10648/dddc36cb-9da1-4d5c-96ac-fbef301107e8 1822 jan. 23 nrs. 12-100 1345 http://proxy.handle.net/10648/65a09270-4136-410d-aa07-446c0adb1da1 1822 jan. 23 nrs. 101-139 1822 jan. 24 nrs. 4-79 1346 http://proxy.handle.net/10648/cdfc15f8-2196-4f9f-aecb-a1869dad2b21 1822 jan. 24 nrs. 80-101 1822 jan. 25 1347 http://proxy.handle.net/10648/040216e1-4821-463d-9c90-2bd4dce7f8bd 1822 jan. 26 nrs. 2-38 1348 http://proxy.handle.net/10648/007f97a7-ea25-4f40-9bcd-c53e1c6476af 1822 jan. 26 nrs. 39-113 1822 jan. 27 1349 http://proxy.handle.net/10648/6e750553-c2d9-46f5-853c-e5d4dce53e35 1822 jan. 28 - 29 1350 http://proxy.handle.net/10648/5726ae7c-b0b9-4846-9530-e49f7c555ff7 1822 jan. 30 - 31 1351 http://proxy.handle.net/10648/4c602c2e-8254-4eb5-88f5-fe729ba6da3b 1822 feb. 1 - 2 1352 http://proxy.handle.net/10648/061545d2-22c3-4ff5-a394-a7eba1a4c554 1822 feb. 3 - 4 1353 http://proxy.handle.net/10648/30673b44-2ef8-43b0-ae35-6a0b4a636980 1822 feb. 5 1354 http://proxy.handle.net/10648/580b9a33-0111-4d57-868d-227f0b91d309 1822 feb. 6 nrs. 1-35 1355 http://proxy.handle.net/10648/8b297966-5be6-4fa5-9cc9-9b1d29a703b7 1822 feb. 6 nrs. 36-131 1822 feb. 7 nrs. 1-24 1356 http://proxy.handle.net/10648/6b4674c1-3596-4928-8350-9c862361a58a 1822 feb. 7 nrs. 25-129 1357 http://proxy.handle.net/10648/6f542383-456d-4019-8671-a2d9dc86e7b8 1822 feb. 8-9 1822 feb. 10 nrs. 14-17 1358 http://proxy.handle.net/10648/62e9fe7e-296e-4840-bd11-507501945b22 1822 feb. 10 nrs. 18-50 1822 feb. 11 1359 http://proxy.handle.net/10648/c8435574-4db1-4655-b061-a85a9364f7a8 1822 feb. 12 - 14 1360 http://proxy.handle.net/10648/35cf038c-df3a-45c8-8ae3-01693336038b 1822 feb. 15 - 16 1361 http://proxy.handle.net/10648/190a8b56-ddac-4e0e-a2ca-6216b7692927 1822 feb. 17 - 18 1362 http://proxy.handle.net/10648/13a5381b-0e6c-415a-8a80-841fb9168d57 1822 feb. 19 1363 http://proxy.handle.net/10648/19f3d5b7-71b8-42ea-987b-b6e2e942bc18 1822 feb. 20 - 21 1364 http://proxy.handle.net/10648/4bdad800-1494-41f9-896b-865796b0a64f 1822 feb. 22 1365 http://proxy.handle.net/10648/1c1eb7ca-b7de-4c70-a0ce-37a022b646b8 1822 feb. 23 1366 http://proxy.handle.net/10648/95819690-4436-4517-a028-e96d6760e105 1822 feb. 24 - 25 1367 http://proxy.handle.net/10648/2a81560c-0160-45c1-bbaa-bd8f908da1a2 1822 feb. 26 1368 http://proxy.handle.net/10648/d9959670-85a0-4396-8b76-36ce698191da 1822 feb. 27 1369 http://proxy.handle.net/10648/77cf56f5-8f87-40bf-827e-1b38e7e5916c 1822 feb. 28 1370 http://proxy.handle.net/10648/5ffd3b69-4731-499e-a8d4-d2df5b8f25ab 1822 mrt. 1 - 2 1371 http://proxy.handle.net/10648/2daea277-0a22-489d-9c61-a688dd2f9f70 1822 mrt. 3 - 4 1372 http://proxy.handle.net/10648/16081956-2cae-424d-8332-fecc8d85fbe0 1822 mrt. 5 - 6 1373 http://proxy.handle.net/10648/5b5312a0-2657-491c-bdc8-3bd1524afc65 1822 mrt. 7 - 8 1374 http://proxy.handle.net/10648/2abbf2a4-5a14-407e-9cea-65d6f1c961cd 1822 mrt. 9 - 10 1375 http://proxy.handle.net/10648/c1df3f96-2573-4c44-8029-2a4a4b4858f2 1822 mrt. 11 - 12 1376 http://proxy.handle.net/10648/f1ab0820-a8c2-44e2-9e5e-884293f9396d 1822 mrt. 13 - 14 1377 http://proxy.handle.net/10648/a5a0831e-aa03-418f-8b38-5743f31b711f 1822 mrt. 15 - 16 1378 http://proxy.handle.net/10648/90c0af86-ce25-4ead-b528-bc3520d1ff61 1822 mrt. 17 - 18 1379 http://proxy.handle.net/10648/2396b462-41f9-46bf-904a-56c4b9503987 1822 mrt. 19 1380 http://proxy.handle.net/10648/45de0c3c-fe88-4ebc-8951-3cde22dbefa2 1822 mrt. 20 1381 http://proxy.handle.net/10648/7949a922-e187-4d21-8f1b-a0e94f4f9061 1822 mrt. 21-22 nrs. 1-77 1382 http://proxy.handle.net/10648/263ff34b-447e-48a4-83b3-da295af15c9e 1822 mrt. 22 nrs. 78-115 1822 mrt. 23 1383 http://proxy.handle.net/10648/74e706ed-8c40-4a41-9255-77fdd8d8c560 1822 mrt. 24 1384 http://proxy.handle.net/10648/3ae2589d-dd49-4c44-8489-598a13cfdbbb 1822 mrt. 25 - 26 1385 http://proxy.handle.net/10648/75810da6-90f0-413c-8ada-6976d3db94bd 1822 mrt. 27-28 nrs. 1-97 1386 http://proxy.handle.net/10648/2bad54ff-9bb6-4385-a7d3-975d793a64bc 1822 mrt. 28 nrs. 98-115 1822 mrt. 29 1387 http://proxy.handle.net/10648/7cb2bc70-5535-4523-aa4b-aea517e1f1ef 1822 mrt. 30 - 31 1388 http://proxy.handle.net/10648/2120fe2c-e583-4346-9cf5-43b32fa399e6 1822 apr. 1-2 nrs. 4-45 1389 http://proxy.handle.net/10648/9491d565-f53d-4d23-8218-be3519adda4c 1822 apr. 2 nrs. 103-147 1822 apr. 3 1390 http://proxy.handle.net/10648/aef108f3-94c2-4870-8e19-89b3b73b466e 1822 apr. 4 1391 http://proxy.handle.net/10648/74a74d5f-89be-43c2-9a45-96418bf64732 1822 apr. 5 - 6 1392 http://proxy.handle.net/10648/20ab55ca-49f2-4695-811e-70decd10e359 1822 apr. 7 - 9 1393 http://proxy.handle.net/10648/bbe80395-2d93-4db3-9910-ac428ee26910 1822 apr. 10 1394 http://proxy.handle.net/10648/6f04cfbc-e84e-4324-90e6-4fd4541120cf 1822 apr. 11 - 12 1395 http://proxy.handle.net/10648/56a0debd-b835-44f8-9afa-b80cbd3cb23c 1822 apr. 13 - 16 1396 http://proxy.handle.net/10648/de30f983-9e77-4bb4-81ff-fe35abf8310d 1822 apr. 17 1397 http://proxy.handle.net/10648/70f9567d-1a59-493b-9a90-c42e9f456002 1822 apr. 18 1398 http://proxy.handle.net/10648/1f86a1cf-1aee-47a4-a989-257f4330fff6 1822 apr. 19 1399 http://proxy.handle.net/10648/5fa30a03-ad69-428f-b0d6-c8aed0ffa668 1822 apr. 20 - 22 1400 http://proxy.handle.net/10648/15ddca54-5c23-46db-8f89-fa081065ce75 1822 apr. 23 - 24 1401 http://proxy.handle.net/10648/b8cdc9ac-c02f-4fc6-83fa-4e14d07c39b0 1822 apr. 25-26 nrs. 3-200 1402 http://proxy.handle.net/10648/9268e60f-6f21-4985-81e8-9805e0e7629c 1822 apr. 26 nrs. 201, 225 1403 http://proxy.handle.net/10648/7596c65e-51ca-4e1d-a4e3-2e49fa7d5b71 1822 apr. 26 nrs. 226-254 1822 apr. 27 1404 http://proxy.handle.net/10648/85d19ad0-14d1-4ce4-80e4-0255a3d12538 1822 apr. 28 1405 http://proxy.handle.net/10648/fffde912-a7c9-4e7c-a4a4-e255feb06bf9 1822 apr. 29 - 30 1406 http://proxy.handle.net/10648/66e2fe30-3ff9-4987-91aa-ab6bdcb7bdc5 1822 apr. 30 nr. 11 1407 http://proxy.handle.net/10648/c7385fbc-f39d-4c78-a7ca-5f9450ef3079 1822 mei 1 - 2 1408 http://proxy.handle.net/10648/5c1c6111-6409-43c0-bd1c-037b5a317334 1822 mei 2 nrs. 2-127 1822 mei 3 1409 http://proxy.handle.net/10648/68086c1a-b9dd-400c-a147-b6d899f802d2 1822 mei 4 - 5 1410 http://proxy.handle.net/10648/a03e2e39-94cc-4087-96f5-13cc5e4eb4e1 1822 mei 6 - 7 1411 http://proxy.handle.net/10648/f21dda24-43a2-4d6b-9eb1-12158b7a77df 1822 mei 8 - 9 1412 http://proxy.handle.net/10648/b3fc1d53-1183-40dc-bec8-e2092fdf5bf6 1822 mei 10 - 12 1413 http://proxy.handle.net/10648/c147e426-7925-4af6-b96b-568c44956342 1822 mei 13 1414 http://proxy.handle.net/10648/e5b3fb46-7c88-45f4-9ba1-b623987e1ea2 1822 mei 14 - 15 1415 http://proxy.handle.net/10648/373e0c3f-ba29-4125-a44a-d70fa1567760 1822 mei 16 - 18 1416 http://proxy.handle.net/10648/f82d3195-bc5a-4a4c-92d4-97eb9d0ae972 1822 mei 19 1417 http://proxy.handle.net/10648/f0d05521-5528-4057-a22c-dab5e4e7ed49 1822 mei 20 - 22 1418 http://proxy.handle.net/10648/3c6ee0c2-e174-4c50-8417-5c4d0a6e5825 1822 mei 23 - 24 1419 http://proxy.handle.net/10648/a4cf3fa3-63b4-473e-92ec-f9d0e459adb2 1822 mei 25 1420 http://proxy.handle.net/10648/da08883d-1fba-4fe4-b6c7-13d3fe12fa69 1822 mei 26 nrs. 1-112 1421 http://proxy.handle.net/10648/8ade0438-3e44-4b05-9c8d-965a88d5ec37 1822 mei 26 nrs. 113-135 1422 http://proxy.handle.net/10648/d311b2ee-8974-4d5c-9631-d1c3a3e9b80f 1822 mei 26 nrs. 136-145 1822 mei 27 1423 http://proxy.handle.net/10648/556896cb-36f7-47bf-a0e7-72a4a914bb8d 1822 mei 28 1424 http://proxy.handle.net/10648/a8dd707f-32a1-4937-ac52-7cb7d6ad67cd 1822 mei 29 nrs. 1-80 1425 http://proxy.handle.net/10648/ed3eb9a4-9194-41d8-b1b5-5832e4393f21 1822 mei 29 nrs. 81-85 1426 http://proxy.handle.net/10648/6ffe02a5-1380-4173-9e28-e898a263d658 1822 mei 30 - 31 1427 http://proxy.handle.net/10648/6151556e-c430-4824-b084-777ec0cb3e16 1822 juni 1 - 3 1428 http://proxy.handle.net/10648/a82b4354-c824-401d-85bb-66882ab8251b 1822 juni 4 1429 http://proxy.handle.net/10648/8c83e5ef-d2d1-4590-b7c8-b42a3c646ae6 1822 juni 5-6 nrs. 7-89 1430 http://proxy.handle.net/10648/ae5baa0f-353b-4e5a-94ac-25e6fc09a3db 1822 juni 6 nrs. 90-173 1822 juni 7 nrs. 6-117 1431 http://proxy.handle.net/10648/070172bf-b3fd-465d-8d9b-42561f442f07 1822 juni 7 nrs. 118-150 1822 juni 8 1432 http://proxy.handle.net/10648/e325a339-f13d-4712-a6ff-882392c8a91f 1822 juni 9 - 11 1433 http://proxy.handle.net/10648/13c1ded9-0e86-4e32-a196-c5972bc268fe 1822 juni 12 nrs. 1-29 1434 http://proxy.handle.net/10648/7006cd4c-8035-405e-9361-a56afd56d265 1822 juni 12 nrs. 30-105 1435 http://proxy.handle.net/10648/3464471f-14c3-4d82-b059-6d71dce86b4b 1822 juni 13 - 14 1436 http://proxy.handle.net/10648/5cfc43eb-a57f-4364-bc44-ce8b3cf8417a 1822 juni 15 - 16 1437 http://proxy.handle.net/10648/3c603863-bc73-4d6f-8dd4-5c416d720db3 1822 juni 17-18 nrs. 2-19 1438 http://proxy.handle.net/10648/9f4ccbd9-50e3-450b-a052-3a866c146dd3 1822 juni 18 nrs. 20-41 1822 juni 19 1439 http://proxy.handle.net/10648/f175966e-a9ff-4ed6-ae90-237851e10664 1822 juni 20 - 22 1440 http://proxy.handle.net/10648/65f080d1-118f-458b-bf20-10958d438ccf 1822 juni 23 1441 http://proxy.handle.net/10648/a252e129-a7ca-4bb6-8692-d38227fe3ce3 1822 juni 24 nrs. 1-78 1442 http://proxy.handle.net/10648/9098456c-ae4d-4f49-836b-d01363a1a0ba 1822 juni 24 nrs. 79-96 1822 juni 25 1443 http://proxy.handle.net/10648/71a7241b-fa95-425c-897d-e047748b3a06 1822 juni 26 - 27 1444 http://proxy.handle.net/10648/ef7581f3-9989-45d5-b336-29a5158319e3 1822 juni 28-29 nrs. 5-81 1445 http://proxy.handle.net/10648/25e61213-1ad8-4e8d-ad97-d41f022625ae 1822 juni 29 nrs. 82-96 1446 http://proxy.handle.net/10648/8cce2a21-4fb1-4570-99c7-cca1830e002f 1822 juni 30 nrs. 1-88 1447 http://proxy.handle.net/10648/245c0efb-7a94-4f39-b1b5-1337036f9db7 1822 juni 30 nrs. 89-127 1448 http://proxy.handle.net/10648/3dfed68e-c4d3-45b2-8a52-11aef99cfd3e 1822 juli 1 - 2 1449 http://proxy.handle.net/10648/2b46b865-b7b0-4056-9c88-82396e5af909 1822 juli 3-4 nrs. 1-14 1450 http://proxy.handle.net/10648/0100c2dc-3e11-4e66-95be-761995ece60c 1822 juli 4 nrs. 57-115 1451 http://proxy.handle.net/10648/3af02589-f78a-4530-9008-9af4e6b5a723 1822 juli 5 1452 http://proxy.handle.net/10648/923b8170-f179-4ae4-91bd-0f560cea851f 1822 juli 6 nrs. 1-112 1453 http://proxy.handle.net/10648/4c3c98dc-3ed6-4a2a-bd3a-63fdb22b0f0c 1822 juli 6 nrs. 113-155 1822 juli 7 1454 http://proxy.handle.net/10648/abf023cf-4b40-45bf-a371-9c6188a56c0c 1822 juli 8-9 nr. 3 verandering in het tarief 1455 http://proxy.handle.net/10648/09c9eece-0836-44e2-8828-383f13547a98 1822 juli 9 nr. 3 rapporten 1456 http://proxy.handle.net/10648/036d2bcd-1872-41f5-8c90-ee40b71fa798 1822 juli 9 nrs. 7-102 1822 juli 10 1457 http://proxy.handle.net/10648/e19b322f-1e2c-4ea8-bff6-529a1a59191b 1822 juli 11 - 12 1458 http://proxy.handle.net/10648/f150e4fd-192e-487d-9fff-819207f6d90e 1822 juli 13 - 15 1459 http://proxy.handle.net/10648/94946e6b-36b9-4540-869d-c2ffa5a60a08 1822 juli 16 - 18 1460 http://proxy.handle.net/10648/38cb659c-9494-4d57-980d-8800019157a7 1822 juli 19 1461 http://proxy.handle.net/10648/5865a5d4-d991-46b3-8d50-e2a5944a9d71 1822 juli 20-21 nrs. 1-74 1462 http://proxy.handle.net/10648/e05e00db-25c5-41b6-bc48-b4959fdd356c 1822 juli 21 nrs. 75-105 1822 juli 22 nrs. 4-144 1463 http://proxy.handle.net/10648/0ed9ec35-3bff-4d7d-b766-45abcaaaf686 1822 juli 22 nrs. 105-168 1822 juli 23 nrs. 4-94 1464 http://proxy.handle.net/10648/722aa591-fa4b-43c7-807b-0dda45966352 1822 juli 23 nrs. 95-121 1822 juli 24 nrs. 4-124 1465 http://proxy.handle.net/10648/900c3fd5-3c01-4673-b8f6-75da5c1e1859 1822 juli 24 nrs. 125-150 1466 http://proxy.handle.net/10648/663bb445-14ff-4111-8179-13b908bc5a28 1822 juli 25 - 26 1467 http://proxy.handle.net/10648/dde06edf-f23e-4442-92c4-818d2276a1b6 1822 juli 27-28 nrs. 1-83 1468 http://proxy.handle.net/10648/eaf72d7a-f6fa-49ed-8311-b99f22085c27 1822 juli 28 nrs. 84-99 1469 http://proxy.handle.net/10648/64c51310-b1e6-4ecc-9ba3-7f0a4073a7a3 1822 juli 28 nrs. 100-113 1822 juli 29 1470 http://proxy.handle.net/10648/34a3f21c-69ec-4e2c-be76-a002301b799e 1822 juli 30 - 31 1471 http://proxy.handle.net/10648/9a3978fb-6fcf-4d2f-b04b-2139687d7651 1822 aug. 1 - 2 1472 http://proxy.handle.net/10648/92441ad0-509a-4336-b165-9b634429b069 1822 aug. 3-4 nrs. 9-113 1473 http://proxy.handle.net/10648/feaa8943-2168-4307-a941-207e69b5c855 1822 aug. 4 nrs. 114-127 1822 aug. 5 1474 http://proxy.handle.net/10648/dcba9746-20b6-4cdf-b979-3d90419a07a7 1822 aug. 6 1475 http://proxy.handle.net/10648/c0d5c18a-317d-4405-9423-9296bad532a9 1822 aug. 7-8 nrs. 4-78 1476 http://proxy.handle.net/10648/ac1874e8-89ed-4efb-b938-f14fc7e25009 1822 aug. 8 nrs. 79-91 1822 aug. 9-10 1477 http://proxy.handle.net/10648/67a050f1-4e4f-4d85-91a9-1ce9a57b3fe0 1822 aug. 11 - 12 1478 http://proxy.handle.net/10648/125aaafd-e6ff-448a-ba7e-4048c2c5b216 1822 aug. 13-14 nrs. 86-139 1479 http://proxy.handle.net/10648/428f4a77-05be-4bda-9387-2221fd196a04 1822 aug. 14 nrs. 140-168 1822 aug. 15 1480 http://proxy.handle.net/10648/70522518-8dd8-4b58-a89e-672f60f6207f 1822 aug. 16 nrs. 3-122 1481 http://proxy.handle.net/10648/6ac20769-ac26-47dc-80fb-7e4b90c99f3c 1822 aug. 16 nrs. 123-154 1822 aug. 17 1482 http://proxy.handle.net/10648/27d8cd5d-198e-4dfb-874f-fadf76d69f25 1822 aug. 18 1483 http://proxy.handle.net/10648/87052738-28a6-459e-92fb-c91eeedceef2 1822 aug. 19 - 20 1484 http://proxy.handle.net/10648/01c78e6b-77c4-469d-b26a-43ecd80089d0 1822 aug. 21 - 22 1485 http://proxy.handle.net/10648/69bb0016-0369-462c-a0ec-08a260c85e6a 1822 aug. 23 1486 http://proxy.handle.net/10648/2701307c-0410-451c-a78b-56cd964f49f5 1822 aug. 24 - 25 1487 http://proxy.handle.net/10648/1babdbb6-2a8b-435c-83ab-f07053840a20 1822 aug. 26 nrs. 3-85 1488 http://proxy.handle.net/10648/047dc58f-e9aa-4fa1-bd94-d3bf8c30a6ee 1822 aug. 26 nrs. 86-114 1489 http://proxy.handle.net/10648/2cdba157-5f19-490c-8b4c-1189083fd0bb 1822 aug. 27 nrs. tot 87 1490 http://proxy.handle.net/10648/76c643a2-a9b2-43a0-b5ac-02631fb0c5ad 1822 aug. 27 nrs. 88-108 1822 aug. 28 1491 http://proxy.handle.net/10648/5ce3b267-bb1b-4482-a404-a146829735c0 1822 aug. 29 1492 http://proxy.handle.net/10648/ad5e08ef-7abc-43c0-8def-bd7fdbbc17c3 1822 aug. 30 - 31 1493 http://proxy.handle.net/10648/46bc1208-5d9c-4c42-970b-370c8c9d6a5d 1822 sep. 1 1494 http://proxy.handle.net/10648/aa9964e8-46c0-4f04-a375-20d7ddd61b91 1822 sep. 2 1495 http://proxy.handle.net/10648/8add2b1d-44f0-4d79-965a-8ee8a4a7a341 1822 sep. 3 - 5 1496 http://proxy.handle.net/10648/c78b1830-d6cf-4550-b16b-719ce3a6f4a2 1822 sep. 6 1497 http://proxy.handle.net/10648/192decb2-5500-472d-a8c2-202980b7b9c3 1822 sep. 7 1498 http://proxy.handle.net/10648/ba064a5b-3f7b-4b04-ad0b-3fdd78183e0f 1822 sep. 8 - 9 1499 http://proxy.handle.net/10648/8c0e3561-d9f5-49a9-a3a1-c67c9dc7502f 1822 sep. 10 - 12 1500 http://proxy.handle.net/10648/25b6df56-61fa-407c-9ecc-a916e8865f49 1822 sep. 13 - 14 1501 http://proxy.handle.net/10648/3c91104a-92ab-4d89-abf0-9eb7a7a361ca 1822 sep. 15 - 17 1502 http://proxy.handle.net/10648/23882b0d-8c66-4ea4-b267-1f826c657031 1822 sep. 18 nrs. 1-11 1503 http://proxy.handle.net/10648/004bec41-1fc9-4aab-854f-f43b9d4d788a 1822 sep. 18 nrs. 12-42 1822 sep. 19 1504 http://proxy.handle.net/10648/d2729022-3ee4-41e7-8f6a-80a265b91cbc 1822 sep. 20 nrs. 2-100 1505 http://proxy.handle.net/10648/0544d83e-c4e9-4e56-8810-b3dcb1c69e7e 1822 sep. 20 nrs. 101-136 1822 sep. 21 1506 http://proxy.handle.net/10648/37b758da-2c6d-4379-8f61-08ea8380574a 1822 sep. 22 - 23 1507 http://proxy.handle.net/10648/05dbc3db-5398-48b0-bb19-e57029c68f90 1822 sep. 24-25 nrs. 1-31 1508 http://proxy.handle.net/10648/c59d394b-f7e1-4f14-9872-7899aca7d840 1822 sep. 25 nrs. 32-58 1822 sep. 26 1509 http://proxy.handle.net/10648/610be5d5-b7aa-437f-bbd4-02c3426bc588 1822 sep. 27 1510 http://proxy.handle.net/10648/478fc2bc-9eb1-4e0d-ad75-c1388876df52 1822 sep. 28 - 30 1511 http://proxy.handle.net/10648/3ad0ec76-af48-4647-910b-5b9ca0093dcd 1822 okt. 1 1512 http://proxy.handle.net/10648/c08057d0-215d-4482-a9ee-e6469da07af2 1822 okt. 2 - 4 1513 http://proxy.handle.net/10648/7e5ef308-9413-4242-9a8e-2cbd8b83b898 1822 okt. 5 - 6 1514 http://proxy.handle.net/10648/285b4f93-41b0-4a9a-b0a9-b8ee33045840 1822 okt. 7 - 8 1515 http://proxy.handle.net/10648/d737bf3b-cce6-4fad-8ee5-bc07325143ce 1822 okt. 9 1516 http://proxy.handle.net/10648/dd47dc86-d07f-4498-a615-a7423051f54f 1822 okt. 10 - 11 1517 http://proxy.handle.net/10648/7bd799e8-68fb-45d3-a7da-c290c4d80b73 1822 okt. 12 - 14 1518 http://proxy.handle.net/10648/10322ac7-9f62-4d2a-af18-171401e6f8b8 1822 okt. 15 - 17 1519 http://proxy.handle.net/10648/9b2177bf-773f-48f7-add6-2664028ee0c5 1822 okt. 18 1520 http://proxy.handle.net/10648/1bbe5c5a-93c7-411c-8c59-28928f2e003c 1822 okt. 19 - 20 1521 http://proxy.handle.net/10648/15872d00-0a70-4855-adf5-0c763e4a9c76 1822 okt. 21 - 22 1522 http://proxy.handle.net/10648/67beac53-9773-43a2-b6e5-609a3a257e16 1822 okt. 23-24 nrs. 5-179 1523 http://proxy.handle.net/10648/e4240bdd-5ce3-4c10-ab65-da44c91664de 1822 okt. 24 nrs. 180-193 1524 http://proxy.handle.net/10648/ae626ae5-62db-494f-9027-c8d97bb8ac61 1822 okt. 24 nrs. 194-110 1822 okt. 25 nrs. 4-59 1525 http://proxy.handle.net/10648/bf819d8b-6522-4e1a-b38b-851beea9d654 1822 okt. 25 nrs. 60-111 1526 http://proxy.handle.net/10648/1c158ea3-597b-4d84-b7dc-23e90b41256f 1822 okt. 26 1527 http://proxy.handle.net/10648/d843220f-c010-4a26-813b-a5073122ae52 1822 okt. 27 - 28 1528 http://proxy.handle.net/10648/77d774e8-3d23-43b9-9842-4773e7ad41b2 1822 okt. 29 1529 http://proxy.handle.net/10648/d3691181-52ba-4c70-bf2b-0b30df1b174e 1822 okt. 30 - 31 1530 http://proxy.handle.net/10648/d9723e09-7b45-4731-a9a0-2f1152e49a0e 1822 nov. 1 - 2 1531 http://proxy.handle.net/10648/ee13c3be-7e08-48d2-83c2-98e31845dc2c 1822 nov. 3 - 4 1532 http://proxy.handle.net/10648/4b6e4a2a-b564-4822-bc75-2b91a883ae0b 1822 nov. 5 - 7 1533 http://proxy.handle.net/10648/4faaf265-ae1b-49f1-ba3a-62105e8c8535 1822 nov. 8 - 9 1534 http://proxy.handle.net/10648/cdcbe2fe-17ca-4bf7-b42f-b0e51102ebee 1822 nov. 10 - 11 1535 http://proxy.handle.net/10648/2ab92d36-b9d9-40f4-b6ba-12cc08a6caca 1822 nov. 12 - 13 1536 http://proxy.handle.net/10648/eb015704-f46c-4c44-95ba-114791f9c143 1822 nov. 14-16 nrs. 1-170 1537 http://proxy.handle.net/10648/71dab6f7-68a8-4003-850c-605228b77aff 1822 nov. 17-18 nrs. 72-163 1822 nov. 16 nrs. 171-197 1538 http://proxy.handle.net/10648/bfdf3a4b-16e1-4187-991e-a9be09317a85 1822 nov. 18 nrs. 164-191 1822 nov. 19 1539 http://proxy.handle.net/10648/3fed27e9-5eda-4f4c-aca3-6dc7dc61d811 1822 nov. 20 1540 http://proxy.handle.net/10648/1e25c684-d152-4c7d-bb85-61e10b768d26 1822 nov. 21-22 nrs. 1-144 1541 http://proxy.handle.net/10648/c67888b4-5c97-4d76-87dc-a92c44c331c9 1822 nov. 22 nrs. 145-185 1542 http://proxy.handle.net/10648/f4638fdd-56a9-4a30-bab8-445f7426d9b5 1822 nov. 23 - 25 1543 http://proxy.handle.net/10648/3ddf9643-06e3-47b6-aefe-6a4f18d70df1 1822 nov. 26 1544 http://proxy.handle.net/10648/f4a591cd-55c5-4182-9d04-3ccc4248827d 1822 nov. 27 1545 http://proxy.handle.net/10648/fcf00a48-98d6-4d27-85d0-e85fc5e41c94 1822 nov. 28-29 nrs. 6-34 1546 http://proxy.handle.net/10648/4b76232e-1ffa-426e-b918-82216b3c0502 1822 nov. 29 nrs. 35-54 1822 nov. 30 1547 http://proxy.handle.net/10648/f3452afa-6bee-4933-bb64-55781003e613 1822 dec. 1-2 nrs. 1-89 1548 http://proxy.handle.net/10648/e07e8276-325c-40f1-9f8c-c28f502bdeba 1822 dec. 2 nrs. 90-115 1822 dec. 3 1549 http://proxy.handle.net/10648/c3c8d96a-322b-4f75-a5ea-c0eec5391dfd 1822 dec. 4 1550 http://proxy.handle.net/10648/3709885a-f2c2-4de4-b3ef-79177b3722b4 1822 dec. 5 - 6 1551 http://proxy.handle.net/10648/8f3f73ad-3574-4cce-84af-dfad90973751 1822 dec. 7 - 8 1552 http://proxy.handle.net/10648/c9bcc39b-d30d-4479-95cc-bc55fe7c57c7 1822 dec. 9 1553 http://proxy.handle.net/10648/fcc9d5a2-e39a-4bbc-9a2d-f380ec7e08bb 1822 dec. 10-11 nrs. 2-167 1554 http://proxy.handle.net/10648/741e2dd8-6708-4377-a455-549fd1d14196 1822 dec. 11 nrs. 168-190 1822 dec. 12 1555 http://proxy.handle.net/10648/3b8d1cdd-bb94-42e0-b694-6a3522a5e988 1822 dec. 13 nrs. 1-111 1556 http://proxy.handle.net/10648/ff1695bc-0af3-4198-a67a-39785e751dce 1822 dec. 13 nrs. 112-128 1822 dec. 14 nrs. 6-120 1557 http://proxy.handle.net/10648/fc6a7d48-161c-46f5-9b7d-bafa213a883c 1822 dec. 14 nrs. 121-132 1822 dec. 15 1558 http://proxy.handle.net/10648/a8aa8aa7-36bc-4468-9543-afe72ad232cd 1822 dec. 16-17 nrs. 11-43 1559 http://proxy.handle.net/10648/d7ef4853-81ba-47a1-8383-eb342ed5140e 1822 dec. 17 nrs. 44-74 1822 dec. 18 nrs. 29-154 1560 http://proxy.handle.net/10648/8bc7b3d0-c8d1-49c0-94dc-7af99660319a 1822 dec. 18 nrs. 155-176 1822 dec. 19 1561 http://proxy.handle.net/10648/198e79ac-0260-46d8-9596-bc3bbb27aec7 1822 dec. 20 1562 http://proxy.handle.net/10648/81da592a-d6af-46c4-95f9-b32c5d3531a4 1822 dec. 21 - 22 1563 http://proxy.handle.net/10648/b8ef2c16-ef11-43da-9fbd-ff66cbb47171 1822 dec. 23 1564 http://proxy.handle.net/10648/cf8233ad-2420-4f34-9405-c930b7b49134 1822 dec. 24-25 nrs. 1-179 1565 http://proxy.handle.net/10648/af5ce2e3-ee36-44a0-a33e-941ba2499b81 1822 dec. 25 nrs. 180-212 1566 http://proxy.handle.net/10648/96de0b74-b211-4b7d-a804-33f0c366291a 1822 dec. 26 1567 http://proxy.handle.net/10648/539f491b-f726-494a-a827-ee70ce46ad12 1822 dec. 27 1568 http://proxy.handle.net/10648/fff68ba7-a453-4a4f-b373-8324c31bcf1f 1822 dec. 28 - 29 1569 http://proxy.handle.net/10648/48d55065-4bd3-46c6-be6f-8decce15ba7e 1822 dec. 30 - 31 1570 http://proxy.handle.net/10648/f4067215-028a-4767-91be-a9d5eba892df 1823 jan. 1 - 2 1571 http://proxy.handle.net/10648/8d917ed8-e786-43d6-be1e-4f0ddf2e9996 1823 jan. behoort bij 2 jan. nr. 116 1572 http://proxy.handle.net/10648/0b9a1deb-8897-4965-964f-44f37c7bccc9 1823 jan. 3 - 4 1573 http://proxy.handle.net/10648/b1580468-a239-4fa8-8c22-8aefe96a1c0d 1823 jan. 5 - 6 1574 http://proxy.handle.net/10648/aee567c9-e056-4b40-a6d4-337452f1d1a5 1823 jan. 7 - 8 1575 http://proxy.handle.net/10648/cdb7481f-0984-4d6b-8b32-6ab1ce0a9050 1823 jan. 9 - 10 1576 http://proxy.handle.net/10648/30a781e1-b7b6-4927-a956-10b3e881c994 1823 jan. 11 - 12 1577 http://proxy.handle.net/10648/c7a0d3b1-b63e-4f1b-8300-aea0752c0969 1823 jan. 13 - 14 1578 http://proxy.handle.net/10648/e7120cf7-0b20-406a-a8de-34f80c12bdad 1823 jan. 15 1579 http://proxy.handle.net/10648/02b37515-0d9f-4155-a111-dde03737cd52 1823 jan. 16 - 17 1580 http://proxy.handle.net/10648/4c638cfd-baea-4284-bcc9-f2aad308c4bf 1823 jan. 18 - 19 1581 http://proxy.handle.net/10648/c1fc2b3a-8034-44a6-a663-e6d6b2203726 1823 jan. 20 - 21 1582 http://proxy.handle.net/10648/44347ef6-2592-4f18-98b9-d4f8edeba3b9 1823 jan. 22 nrs. 8-22 1583 http://proxy.handle.net/10648/a23b73ef-1ab4-492f-828f-fbf7d1994a8e 1823 jan. 22 nrs. 23-47 1584 http://proxy.handle.net/10648/26f86c6d-7779-4314-80c9-25777bad9873 1823 jan. 23 - 24 1585 http://proxy.handle.net/10648/1bb6bcf3-30bf-498d-a0ed-fa811214a8c0 1823 jan. 25 1586 http://proxy.handle.net/10648/cd9126cf-bacf-41c2-a692-6d6fa59682f0 1823 jan. 26 - 27 1587 http://proxy.handle.net/10648/4ed0999e-2922-460c-a0a2-4c65e2e0cffe 1823 jan. 28 - 29 1588 http://proxy.handle.net/10648/38945195-554e-4bc1-9634-10004592757e 1823 jan. 30 - 31 1589 http://proxy.handle.net/10648/ce3c6aaa-0f38-4d50-b440-26b3611fe055 1823 feb. 1 - 2 1590 http://proxy.handle.net/10648/907ecb6d-d9da-4e82-a736-f248519ff1a9 1823 feb. 3 - 4 1591 http://proxy.handle.net/10648/944a0635-857e-44f7-99d2-968b76c7bb7d 1823 feb. 5 - 6 1592 http://proxy.handle.net/10648/fe6b07e8-927f-477e-a79a-73834e71eaa5 1823 feb. 7 - 8 1593 http://proxy.handle.net/10648/b3dff7b6-dc7a-485c-b6b9-711798443d2b 1823 feb. 9 - 10 1594 http://proxy.handle.net/10648/c4c10b1f-3e2b-436c-ba30-13a0f3b4959e 1823 feb. 11 - 12 1595 http://proxy.handle.net/10648/465a079e-7efc-4af7-bf33-2c7025cb16ea 1823 feb. 13 - 14 1596 http://proxy.handle.net/10648/e4937cfd-5e29-4142-8697-1b8e6e849582 1823 feb. 15 - 16 1597 http://proxy.handle.net/10648/fd57d06f-c8a0-4105-9444-3d3ceea3d478 1823 feb. 17 1598 http://proxy.handle.net/10648/46ac77b4-10ed-417f-93c9-f19887b0d70a 1823 feb. 18 1599 http://proxy.handle.net/10648/faf6a49a-041d-49d1-892f-1412dd807eb3 1823 feb. 19 nrs. 13-143 1600 http://proxy.handle.net/10648/16c64065-f558-4cf9-9e1c-1bf88c699d4e 1823 feb. 19 nrs. 144-159 1823 feb. 20 1601 http://proxy.handle.net/10648/5deeeb29-f0b6-465e-bddc-7d750e6f073e 1823 feb. 21 1602 http://proxy.handle.net/10648/5c5dd017-5e45-46f6-a6d6-f7d090e8c755 1823 feb. 22 - 23 1603 http://proxy.handle.net/10648/db417e39-eaad-44c1-bfea-0ad3a3038331 1823 feb. 24-25 nrs. 1-54 1604 http://proxy.handle.net/10648/beff9465-83d5-46cb-a598-a6fb941334cd 1823 feb. 25 nrs. 55-77 1823 feb. 26 1605 http://proxy.handle.net/10648/84788292-7e00-4c70-b9a8-49ac089e332c 1823 feb. 27 1606 http://proxy.handle.net/10648/7c20535d-6d66-4b46-b483-821c08f839a5 1823 feb. 28 1607 http://proxy.handle.net/10648/8d0cfeab-bc2c-419e-bd7b-13094eec5895 1823 mrt. 1 - 3 1608 http://proxy.handle.net/10648/c9845de0-7f25-4dbd-a005-7731fcf79a0c 1823 mrt. 4-5 nrs. 94-140 1609 http://proxy.handle.net/10648/7fd3efc5-7d3f-442d-93cf-f25d5c5014da 1823 mrt. 5 nrs. 141-156 1823 mrt. 6 1610 http://proxy.handle.net/10648/e88bc8eb-f37d-4c59-a28f-1bcb52200b03 1823 mrt. 7 - 9 1611 http://proxy.handle.net/10648/e3cebc50-5083-41d0-9649-bd72657bfd5e 1823 mrt. 10 - 11 1612 http://proxy.handle.net/10648/38f51aca-3f5a-4090-8653-cd2bd82c0d37 1823 mrt. 12 - 13 1613 http://proxy.handle.net/10648/dafbf332-1989-4b39-80f7-4867d3c2bf20 1823 mrt. 14 - 15 1614 http://proxy.handle.net/10648/5fc5d384-b884-4f86-a901-8149f78d3f81 1823 mrt. 16 1615 http://proxy.handle.net/10648/c0ca6abb-55b2-448a-a216-ff965f61ffc8 1823 mrt. 17 1616 http://proxy.handle.net/10648/0221355f-9e05-4713-9538-31b540cf1a3f 1823 mrt. 18 1617 http://proxy.handle.net/10648/e41fd010-7319-42d0-ad8b-5539d96c0ff1 1823 mrt. 19 nrs. 5-151 1618 http://proxy.handle.net/10648/14922276-5665-4248-a1cf-1b80056a70cd 1823 mrt. 19 nrs. 152-189 1823 mrt. 20 1619 http://proxy.handle.net/10648/88e7a4e7-ee99-4620-9508-ad88390ebdbf 1823 mrt. 21 - 22 1620 http://proxy.handle.net/10648/ce1d8f66-6861-4b90-9034-f5c662e10c4e 1823 mrt. 23-24 nrs. 5-124 1621 http://proxy.handle.net/10648/081d83e4-1038-43b5-afb5-3b1ae545af3e 1823 mrt. 24 nrs. 125-156 1622 http://proxy.handle.net/10648/468b0f0e-4151-47e3-bc90-f0d40be5b6af 1823 mrt. 25 1623 http://proxy.handle.net/10648/d7a72ddf-c802-4b51-aaf5-693cb7da1251 1823 mrt. 26 1624 http://proxy.handle.net/10648/15e484ec-5e08-426f-975b-342c3ecbcea4 1823 mrt. 27-28 nrs. 72-100 1625 http://proxy.handle.net/10648/0089730a-2dc9-4c8e-81b6-28b52ceb5200 1823 mrt. 28 nrs. 101-110 1626 http://proxy.handle.net/10648/856cbe49-eb2c-4443-9202-3bd6f40c97c6 1823 mrt. 29 - 30 1627 http://proxy.handle.net/10648/a65ce749-78ab-4005-a9dd-583d928344fd 1823 apr. 1-2 nrs. 9-65 1628 http://proxy.handle.net/10648/76d4d336-24dc-4698-8080-4c2189cda927 1823 apr. 2 nrs. 66-71 1823 apr. 3 1629 http://proxy.handle.net/10648/d6d51d9f-cd34-48aa-ad1e-f115d4e52f78 1823 apr. 4 - 5 1630 http://proxy.handle.net/10648/df698a30-48e5-4b6a-a764-49e55e014b04 1823 apr. 6-7, nrs. 3-96 1631 http://proxy.handle.net/10648/369289f9-b92b-4483-82a3-dd47ee8ae04b 1823 apr. 7 nrs. 97-112 1632 http://proxy.handle.net/10648/fea48bfc-1ab4-416a-8d41-eddf27c9a487 1823 apr. 8-9 nrs. 7-120 1633 http://proxy.handle.net/10648/53a34682-a70e-4101-8e01-333ba5f1dbe3 1823 apr. 9 nrs. 121-124 1634 http://proxy.handle.net/10648/375b4212-6249-466b-a7f9-8c2e28e9c4fe 1823 apr. 9 nrs. 125-129 1635 http://proxy.handle.net/10648/5a4e6b7b-d9c9-45cf-a78e-da1486740d15 1823 apr. 9 nrs. 130-145 1823 apr. 10 1636 http://proxy.handle.net/10648/b19e8264-0bf7-42a6-86a8-d2815961c875 1823 apr. 11 - 12 1637 http://proxy.handle.net/10648/24af804f-d85c-419a-b6f0-4c3bb664aedb 1823 apr. 13 1638 http://proxy.handle.net/10648/781f4433-28b4-451f-8dac-5233a49d1b9f 1823 apr. 14 - 15 1639 http://proxy.handle.net/10648/0732217c-15f8-43ec-8b4e-2af042e57c52 1823 apr. 16 1640 http://proxy.handle.net/10648/91718a7c-23af-4eb2-bcea-740460c00ce6 1823 apr. 17-18 nrs. 6-75 1641 http://proxy.handle.net/10648/844f2578-75d1-49c9-8927-aa93f589eb7e 1823 apr. 18 nrs. 76-105 1642 http://proxy.handle.net/10648/1112e417-b9a8-49b5-a86e-fda583d673c6 1823 apr. 19 1643 http://proxy.handle.net/10648/ef4d1493-f85c-4e49-9528-d78e10cff280 1823 apr. 20-21 nrs. 6-80 1644 http://proxy.handle.net/10648/8c42308d-8b44-4008-b779-f305ae41a565 1823 apr. 21 nrs. 81-191 1823 apr. 22-23 1645 http://proxy.handle.net/10648/c21cf927-f0d2-4a7a-ac29-9ba0c9556d65 1823 apr. 24 - 25 1646 http://proxy.handle.net/10648/ce2e1362-2e04-41b1-b5ae-1695e9b09008 1823 apr. 26 nrs. 1-19 1647 http://proxy.handle.net/10648/088a015f-3b86-4b91-9229-31b4bffb5804 1823 apr. 26 nrs. 20-39 1648 http://proxy.handle.net/10648/bbdeb8f1-30d5-4307-a9fa-c016b57d3c37 1823 apr. 27-29 nrs. 1-167 1649 http://proxy.handle.net/10648/b3e97943-fbcf-4c1a-99cd-fbb8a3bd4e9a 1823 apr. 29 nrs. 168-175 1823 apr. 30 nrs. 2-45 1650 http://proxy.handle.net/10648/b1bb64c3-9809-4382-9cc8-2b68853471ad 1823 apr. 30 nrs. 46-63 1651 http://proxy.handle.net/10648/08f08c61-85dc-4fd9-965f-27e543689ce1 1823 mei 1 - 4 1652 http://proxy.handle.net/10648/938f0530-8396-4dd4-a6d7-005f7a4d292e 1823 mei 5 1653 http://proxy.handle.net/10648/07b6b7a9-26e1-44ed-99b1-13aafd748806 1823 mei 6 - 7 1654 http://proxy.handle.net/10648/189542ed-9f33-4594-8cc6-f5c16d878756 1823 mei 8 - 9 1655 http://proxy.handle.net/10648/a3e6fd83-d6fd-4468-be76-4b39ef09c143 1823 mei 10 - 11 1656 http://proxy.handle.net/10648/445304f0-68fe-4528-9a88-fe7b3a3177f8 1823 mei 12-13 nrs. 3-174 1657 http://proxy.handle.net/10648/4479717d-160c-4580-b737-aab9477b949b 1823 mei 13 nrs. 175-215 1823 mei 14 1658 http://proxy.handle.net/10648/a377d672-1f6d-4823-83da-801b015ef477 1823 mei 15-16 nrs. 72-210 1659 http://proxy.handle.net/10648/9b785cd7-4f74-4339-af35-f293f1858169 1823 mei 16 nrs. 211-239 1660 http://proxy.handle.net/10648/f09ab28d-915d-418a-8f6d-e846f009104d 1823 mei 17 1661 http://proxy.handle.net/10648/660a4e72-afbb-4017-8365-acd6ee1a7a05 1823 mei 18 nrs. 3-66 1662 http://proxy.handle.net/10648/8a134d99-c403-49cc-b520-b93f296ead9e 1823 mei 18 nrs. 67 1823 mei 19 nrs. 73-198 1663 http://proxy.handle.net/10648/ee111a18-262f-4ea4-ae73-e4b5feeb504c 1823 mei 19 nrs. 199-210 1823 mei 20 nrs. 6-81 1664 http://proxy.handle.net/10648/8bc9ea28-624d-4fe2-946f-79d939ec0651 1823 mei 20 nrs. 82-111 1665 http://proxy.handle.net/10648/5bddd811-1887-4e54-b408-590fcc266440 1823 mei 21-23 nrs. 1-9 1666 http://proxy.handle.net/10648/1e5d8545-b374-432e-b259-2cd30999da2d 1823 mei 23 nr. 10 1823 mei 24-26 1667 http://proxy.handle.net/10648/2aecd3e4-a92c-4941-9fdc-8b66ad4c5da2 1823 mei 27 - 28 1668 http://proxy.handle.net/10648/a73a70a4-8343-46b6-b1ea-41c3a24bee11 1823 mei 29 - 31 1669 http://proxy.handle.net/10648/874b438c-0b90-47e2-b810-f124a4f004b5 1823 juni 1 nrs. 1-40 1670 http://proxy.handle.net/10648/0e4910bd-695a-42f3-b453-b27fcd5bda95 1823 juni 1 nrs. 41-64 1671 http://proxy.handle.net/10648/a4e0ae31-f2da-4547-8a2c-d114727307ce 1823 juni 2 - 4 1672 http://proxy.handle.net/10648/24070849-b1e8-4dfe-a224-1a300616d7f5 1823 juni 5-6 nrs. 1-159 1673 http://proxy.handle.net/10648/bea17875-9b34-4194-8aca-a1086b2053a2 1823 juni 6 nrs. 160-205 1823 juni 7 1674 http://proxy.handle.net/10648/8b99e337-a20f-459b-9e1d-6d630c812cf7 1823 juni 8 1675 http://proxy.handle.net/10648/3e84cb3a-b97f-4f37-adce-e3fcff25accf 1823 juni 9 - 10 1676 http://proxy.handle.net/10648/eb885ac4-7f27-409e-892c-c683c6be9ae7 1823 juni 11 - 12 1677 http://proxy.handle.net/10648/6586111f-6615-4cd5-9b68-60e038bf5ccd 1823 juni 13 - 15 1678 http://proxy.handle.net/10648/efe5a85b-0186-47a7-8b45-afa504eff755 1823 juni 16 nrs. 239-299 1679 http://proxy.handle.net/10648/7e31bda0-1b1e-443d-b6b3-5e61bfd6e1cb 1823 juni 16 nrs. 300-347 1823 juni 17 nrs. 7-99 1680 http://proxy.handle.net/10648/5f5e55d2-6a0c-4161-8c39-ae861d485974 1823 juni 17 nrs. 100-178 1681 http://proxy.handle.net/10648/ead3b4f8-d095-4078-ae77-143cdab25e2d 1823 juni 18 1682 http://proxy.handle.net/10648/77a0d254-e6cc-48ae-a1ce-7113b0a3ced7 1823 juni 19 nrs. 3-214 1683 http://proxy.handle.net/10648/3c41bc31-0b10-45b2-ac4d-fb8725cca220 1823 juni 19 nrs. 215-254 1823 juni 20 nrs. 1-75 1684 http://proxy.handle.net/10648/1d1c2a1e-e462-4922-93a7-65ea78de872e 1823 juni 20 nrs. 76-116 1685 http://proxy.handle.net/10648/4eacabae-4ba2-434a-a77d-184290e57f5d 1823 juni 21 nrs. 9-117 1686 http://proxy.handle.net/10648/ad58a6fd-99f5-4010-876c-d4e978042f7c 1823 juni 21 nrs. 118-144 1823 juni 22 nrs. 10-90 1687 http://proxy.handle.net/10648/e2bffef4-33a6-4cd4-9929-38e471c6b443 1823 juni 22 nrs. 91-138 1688 http://proxy.handle.net/10648/0c0b7903-9263-4039-a563-3c563c62e507 1823 juni 23-26 nrs. 2-196 1689 http://proxy.handle.net/10648/0e729fcc-901a-4d82-b808-d32ecd1ef7ab 1823 juni 26 nrs. 197-235 1823 juni 27 1690 http://proxy.handle.net/10648/4822a2ae-64e4-4a96-b9c4-fa5dfd826ad9 1823 juni 28 1691 http://proxy.handle.net/10648/36a358ec-f93f-4be1-9d98-49d0d46c14dc 1823 juni 29 - 30 1692 http://proxy.handle.net/10648/9a1833ae-b4ba-45a0-ac61-c564ecfe690a 1823 juli 1 1693 http://proxy.handle.net/10648/b8ff9f65-bdd8-4c97-ab1c-42d42c33b13b 1823 juli 2 nrs. 9-113 1694 http://proxy.handle.net/10648/f612b67b-1631-44d7-ac9c-1647cf720b24 1823 juli 2 nrs. 117-149 1823 juli 3 1695 http://proxy.handle.net/10648/8f71f03f-21a2-4dd2-9143-4cc2ee4f33a2 1823 juli 4 - 5 1696 http://proxy.handle.net/10648/7020c10b-6e21-415d-8ebb-6bcb3a4db8f6 1823 juli 6 nrs. 100-145 1697 http://proxy.handle.net/10648/519cdec3-cad0-4198-848b-9b43cf19f8c1 1823 juli 6 nrs. 146-161 1698 http://proxy.handle.net/10648/23e244eb-01fc-404f-8077-25079320aee0 1823 juli 7 - 9 1699 http://proxy.handle.net/10648/6b0d4f92-7400-4d37-a8f9-016b81257347 1823 juli 10 - 11 1700 http://proxy.handle.net/10648/b6ac3e6e-b741-4b17-9f86-b2c79c7c48a0 1823 juli 12-13 nrs.49-74 1701 http://proxy.handle.net/10648/001e2ce3-5a72-4a93-b460-087322fda099 1823 juli 13 nrs. 75-107 1823 juli 14 nrs. 1-7 1702 http://proxy.handle.net/10648/6e4ac545-b42f-494d-9d14-38876ddf3bcb 1823 juli 14 nrs. 10-111 1823 juli 15 1703 http://proxy.handle.net/10648/fbf7ac5e-4925-492e-8eb7-2eaad180c0c2 1823 juli 16-17 nrs. 3-119 1704 http://proxy.handle.net/10648/cd80d2cf-a657-4274-9cc0-017b61e5a0fb 1823 juli 17 nrs. 120-145 1823 juli 18 1705 http://proxy.handle.net/10648/6d76425e-3550-455b-a6c8-efe6cf4dbca3 1823 juli 19 - 20 1706 http://proxy.handle.net/10648/f979e75e-1e88-440e-92ab-91f926f00369 1823 juli 21-22 nrs. 3-82 1707 http://proxy.handle.net/10648/0dea61c6-ce9f-41b7-9fd1-3c38b999352b 1823 juli 22 nrs. 83-120 1708 http://proxy.handle.net/10648/7c6cd2a5-428a-46fb-8741-9a850df3eae6 1823 juli 23 1709 http://proxy.handle.net/10648/7af50e6f-7a2c-4388-96ad-067de1422a18 1823 juli 24 - 25 1710 http://proxy.handle.net/10648/e95ddc95-ce20-4601-ab2f-5abe3f915f69 1823 juli 26 nrs. 3-135 1711 http://proxy.handle.net/10648/6ff5bf96-6eca-42f7-927c-af9e44a060b5 1823 juli 26 nrs. 136-140 1712 http://proxy.handle.net/10648/90d1a260-1c27-4c54-af6f-2681e39084da 1823 juli 27-28 nrs. 9-69 1713 http://proxy.handle.net/10648/71db5ca7-8c95-498a-b200-7363b6c7ba0b 1823 juli 28 nrs. 70-73 1823 juli 29-30 1714 http://proxy.handle.net/10648/85b51a7f-1dfe-48e2-a5a0-5a7549332c5a 1823 juli 31 1715 http://proxy.handle.net/10648/2b5b9ad8-f8a3-4b6c-9068-bcc2e5e9a0fa 1823 aug. 1 nrs. 77-99 1716 http://proxy.handle.net/10648/475c4b41-c6c2-4719-bba9-4c480078012d 1823 aug. 1 nrs. 100-118 1823 aug. 2 1717 http://proxy.handle.net/10648/25b4f682-82aa-43d7-a102-eb49a3c82a46 1823 aug. 3 - 5 1718 http://proxy.handle.net/10648/293a14be-8602-4abc-94f6-e56740c9cac0 1823 aug. 6-7 nrs. 2-96 1719 http://proxy.handle.net/10648/893deb92-359d-4772-92b3-774bd3148d47 1823 aug. 7 nrs. 97-140 1720 http://proxy.handle.net/10648/04aefd53-68b6-4b21-8c96-8b1a0c9cf771 1823 aug. 8 - 9 1721 http://proxy.handle.net/10648/6e9469ff-a789-41bc-8d89-c6848f2e853b 1823 aug. 10 - 11 1722 http://proxy.handle.net/10648/d0b26494-cc22-4be4-a026-8f220762b629 1823 aug. 12-13 nrs. 3-111 1723 http://proxy.handle.net/10648/8f5153f7-25a5-4216-ac39-9f5f93030d67 1823 aug. 13 nrs. 112-125 1823 aug. 14 nrs. 3-99 1724 http://proxy.handle.net/10648/99258617-ce08-4538-81c9-2fddb2ddc4c2 1823 aug. 14 nrs. 100-251 1823 aug. 15 1725 http://proxy.handle.net/10648/95f68a79-6f5c-45ae-8dab-876f8c3fd6d2 1823 aug. 16 1726 http://proxy.handle.net/10648/ff87b78c-71d2-4f4d-b58a-28998ab17fc0 1823 aug. 17 1727 http://proxy.handle.net/10648/b50eec7e-2d29-406c-bb78-65bc0fe12cd3 1823 aug. 18 1728 http://proxy.handle.net/10648/1998adb4-441c-4a21-964b-a14bf17985de 1823 aug. 19 1729 http://proxy.handle.net/10648/b6190095-ad50-4910-97e8-8a4f54b87232 1823 aug. 20 1730 http://proxy.handle.net/10648/2480b0f6-8d78-4505-a39b-804e50bf8b27 1823 aug. 21 nrs. 94-175 1731 http://proxy.handle.net/10648/c5a7b801-feed-4bb8-85e9-2c783af2d955 1823 aug. 21 nrs. 176-195 1732 http://proxy.handle.net/10648/fa0cfdf4-db6c-44d4-b7c3-87a2b78d51f8 1823 aug. 22 1733 http://proxy.handle.net/10648/e41f3c1d-0039-4c99-a4a9-796c9ac68829 1823 aug. 23-24 nrs. 1-95 1734 http://proxy.handle.net/10648/a2d9ca3b-9136-4c28-80f0-4e613a26db49 1823 aug. 24 nrs. 96-101 1735 http://proxy.handle.net/10648/6f618c2c-3a27-4b77-ae24-281f4b3875fe 1823 aug. 25 1736 http://proxy.handle.net/10648/eb02a755-fc32-41ae-a4e9-d2023c93e890 1823 aug. 26 1737 http://proxy.handle.net/10648/2e0d15e0-79ce-4cb4-8719-bd912e95c395 1823 aug. 27 - 28 1738 http://proxy.handle.net/10648/b508eb30-5167-464c-a48b-e3a288350a0f 1823 aug. 29 - 31 1739 http://proxy.handle.net/10648/39bafb4c-59dc-4ce5-8fa7-21e8b171431a 1823 sep. 1 - 2 1740 http://proxy.handle.net/10648/51b39554-71e6-4114-9527-3bd0e86509c5 1823 sep. 3 1741 http://proxy.handle.net/10648/5606200c-48ad-4dc1-b908-6b899587bf42 1823 sep. 4 nrs. 3-78 eerste gedeelte 1742 http://proxy.handle.net/10648/19c6d5f3-f04f-44c3-8e50-b99c6195c3f5 1823 sep. 4 nr. 7 tweede gedeelte 1743 http://proxy.handle.net/10648/506787ee-ebff-4199-8e32-b62842e4eeee 1823 sep. 4 nr. 7 derde gedeelte 1744 http://proxy.handle.net/10648/4346928a-81eb-4563-be91-3345bb550316 1823 sep. 4 nr. 7 vierde gedeelte 1745 http://proxy.handle.net/10648/86afac01-2f70-45e2-a8be-94510ee96ca7 1823 sep. 5 1746 http://proxy.handle.net/10648/05132000-8f18-47a0-a3ab-c0371a485bf3 1823 sep. 6 - 7 1747 http://proxy.handle.net/10648/9cc5e1ee-1772-42cf-a784-a9f1f9ac8905 1823 sep. 8 nrs. 1-13 1748 http://proxy.handle.net/10648/d56e5956-95d4-4eb5-b76f-b652e3984214 1823 sep. 8 nrs. 14-200 1749 http://proxy.handle.net/10648/8b911394-ef5d-4b86-afb0-52f44d3e9d24 1823 sep. 9 nrs. 9-40 1750 http://proxy.handle.net/10648/8aa6e17e-da08-4069-9554-c2d49dce08da 1823 sep. 9 nr. 40, tweede en derde gedeelte 1751 http://proxy.handle.net/10648/82b59072-ea52-41ab-a0b4-9fda361707b2 1823 sep. 9 nr. 40, vierde gedeelte 1823 sep. 9 nrs. 41-45

1823 sep. 10-11

1752 http://proxy.handle.net/10648/f558e36b-3fdd-46bf-82c5-5b47cac67a91 1823 sep. 12 - 13 1753 http://proxy.handle.net/10648/3209f210-1fcb-4635-8967-fdd92b0ac806 1823 sep. 14 1754 http://proxy.handle.net/10648/47225c5e-3176-43c7-9353-ec7af9aada10 1823 sep. 15 - 16 1755 http://proxy.handle.net/10648/55d428fc-65bb-41c3-add3-6269df2d8fd0 1823 sep. 17-18 nrs. 1-106 1756 http://proxy.handle.net/10648/7666afcb-847b-4aec-8e46-969679f55423 1823 sep. 18 nrs. 107-147 1823 sep. 19 1757 http://proxy.handle.net/10648/d8bcf638-7bc5-451e-94e5-f1814aaa4054 1823 sep. 20 nrs. 1-33 1758 http://proxy.handle.net/10648/14d6139f-6236-4d25-bca5-748517a000e9 1823 sep. 20 nrs. 34-62 1823 sep. 21 1759 http://proxy.handle.net/10648/772acbdb-9e7d-4140-b2db-8f9e7a7345f8 1823 sep. 22 1760 http://proxy.handle.net/10648/192b41dc-7216-4025-ab89-244b24584a78 1823 sep. 22 nr. 93 eerste gedeelte 1761 http://proxy.handle.net/10648/069b36e1-b8ce-4a8f-a23b-af7cdc2a9b2f 1823 sep. 22 nr. 93 tweede gedeelte Overijssel 1762 http://proxy.handle.net/10648/b660bf20-9d9b-4218-b66a-c8bcb93949ed 1823 sep. 22 nr. 93 derde gedeelte Noord-Holland 1763 http://proxy.handle.net/10648/160cd85a-6311-4b38-a9c0-618f68234317 1823 sep. 22 nr. 93 vierde gedeelte 1764 http://proxy.handle.net/10648/88896724-fda2-4f3a-966a-c773379fc665 1823 sep. 22 nr. 93 vijfde gedeelte Zeeland, Drenthe, Utrecht, Friesland, Ameland 1765 http://proxy.handle.net/10648/c1edc1c0-c179-46a7-989c-f4f1eeff9f00 1823 sep. 22 nr. 93 zesde gedeelte Gelderland 1766 http://proxy.handle.net/10648/11f7c4b9-86a8-44c3-bcda-07a08c742b5e 1823 sep. 22 nr. 93 zevende gedeelte Zuid-Holland 1767 http://proxy.handle.net/10648/1d15b4d9-fddd-48a6-9356-485ec897ceb9 1823 sep. 22 nr. 93 achtste gedeelte Noord-Brabant en negende gedeelte 1768 http://proxy.handle.net/10648/b17f3e33-32b8-40a4-ab5d-23e0ddb54edf 1823 sep. 23 nrs. 9-59 1769 http://proxy.handle.net/10648/d844f876-e522-417d-b515-2db04bdc2cad 1823 sep. 24 nrs. 3-138, 139 eerste gedeelte 1770 http://proxy.handle.net/10648/f3a47a75-9483-4215-a939-04a34ed04bbd 1823 sep. 24 nr. 139 tweede gedeelte 1823 sep. 25 1771 http://proxy.handle.net/10648/e1269284-5c91-44db-8bd4-1c71de1ad4ee 1823 sep. 26 nrs. 71-153 1772 http://proxy.handle.net/10648/f350cff2-4a41-4a38-9bcc-a12c0c6377d0 1823 sep. 26 nrs. 154-165 1773 http://proxy.handle.net/10648/95134e1c-041a-4857-a41d-05bcb2973867 1823 sep. 26 nrs. 166-219 1774 http://proxy.handle.net/10648/a78e5e10-0aef-4aab-bdeb-6272c28b700f 1823 sep. 26 nrs. 220-283 1775 http://proxy.handle.net/10648/3d6a1847-6520-4161-ab6a-adfa470ab8b8 1823 sep. 27 - 28 1776 http://proxy.handle.net/10648/cf57c0a8-4d53-4a9a-a2e2-2816c49ec4f0 1823 sep. 29 1777 http://proxy.handle.net/10648/0880859f-425d-4c76-81a7-c2c49cd27e65 1823 sep. 30 1778 http://proxy.handle.net/10648/cee7b957-f58a-4e6e-b85a-b660f2a59827 1823 okt. 1 - 2 1779 http://proxy.handle.net/10648/7c056e96-0725-41f3-a04d-d509a8ca03b1 1823 okt. 3 - 5 1780 http://proxy.handle.net/10648/860bf3ff-c767-447e-bcb6-a07b1ad48dba 1823 okt. 6 1781 http://proxy.handle.net/10648/21a70d24-f193-4b86-920d-1e5bb18f6a01 1823 okt. 7 - 8 1782 http://proxy.handle.net/10648/ba2bfa89-d15a-4c07-8663-014d5794f789 1823 okt. 9 - 10 1783 http://proxy.handle.net/10648/1ca7cd88-00f1-4b8d-b975-04147f8209db 1823 okt. 11 - 12 1784 http://proxy.handle.net/10648/4f000ed2-5098-4852-99d6-8eae991b24a0 1823 okt. 13 - 14 1785 http://proxy.handle.net/10648/a8540b16-c990-4603-a554-2ab0dc446c23 1823 okt. 15 1786 http://proxy.handle.net/10648/343af169-819c-48a5-b8eb-8fadc1a87869 1823 okt. 16-18 nrs. 2-152 1787 http://proxy.handle.net/10648/3bff9ceb-e4ed-4a6a-8ba4-6c13198cf1a1 1823 okt. 18 nrs. 153-202 1788 http://proxy.handle.net/10648/8f29bcc7-a1fc-4fe7-81b3-abea1fd6deea 1823 okt. 19 1789 http://proxy.handle.net/10648/d1e3ad46-c6b7-4a4a-80d5-184e364168e3 1823 okt. 20 nrs. 2-42 1790 http://proxy.handle.net/10648/134d294d-d1bf-4321-a0b5-c7e01cd45c2a 1823 okt. 20 nrs. 43-56 1823 okt. 21 1791 http://proxy.handle.net/10648/a79b28f3-9457-4ec6-a3bd-cf145adc5291 1823 okt. 22 nrs. 3-117 1792 http://proxy.handle.net/10648/5afbf9c7-f67e-472f-a5fa-602299c9711d 1823 okt. 22 nr. 118 (vervallen) 1793 http://proxy.handle.net/10648/7b68a0e4-d757-49db-81a7-05be5839f584 1823 okt. 22 nrs. 119-135 1823 okt. 23 nr. 1-79 1794 http://proxy.handle.net/10648/b158b1ff-115b-4f63-8fb5-ff371c2836f0 1823 okt. 23 nrs. 80-103 1823 okt. 25 1795 http://proxy.handle.net/10648/f2778fbd-2359-429d-8ddf-ec732accea7a 1823 okt. 26 nrs. 1-64 1796 http://proxy.handle.net/10648/f5343572-12f3-4099-9300-c736c900845f 1823 okt. 26 nrs. 65-94 1823 okt. 27 1797 http://proxy.handle.net/10648/e413d53e-24e1-4685-9ca8-033824189064 1823 okt. 28 - 29 1798 http://proxy.handle.net/10648/342e55da-60f4-442e-b94e-1dcec92aa0d3 1823 okt. 30 - 31 1799 http://proxy.handle.net/10648/d6c91b39-ad07-486e-b88c-e04cbff4bd24 1823 nov. 1 1800 http://proxy.handle.net/10648/52233b60-4a55-4902-aab5-10e63941fa4d 1823 nov. 2-3 nrs. 4-48 1801 http://proxy.handle.net/10648/fbfc3d4d-2d59-44b8-85d8-0af44ad14558 1823 nov. 3 nr. 49 1802 http://proxy.handle.net/10648/00d3a12f-4435-4e43-9a6b-8b2dc2ef0337 1823 nov. 3 nrs. 50-69 1823 nov. 4-5 nrs. 8-109 1803 http://proxy.handle.net/10648/6b099900-08a0-48b9-952c-3dc71aa542fd 1823 nov. 5 nrs. 110-146 1823 nov. 6 1804 http://proxy.handle.net/10648/4ae78a53-c5f4-4a6f-b6c7-afa5a393fcf6 1823 nov. 7 - 8 1805 http://proxy.handle.net/10648/2364c5de-92ea-4851-a898-d99fcf4f7d80 1823 nov. 9-10 nrs. 1-53 1806 http://proxy.handle.net/10648/5ac2598c-dff7-4eff-b044-e213e5f8017c 1823 nov. 10 nr. 32, Stedelijke Reglementen, Zeeland, Noord-Brabant 1807 http://proxy.handle.net/10648/9ff8c887-a747-40d0-abe3-585c0bf6bf00 1823 nov. 10 Drenthe, Gelderland 1808 http://proxy.handle.net/10648/ffa07840-3a38-46b0-9d0a-5b77d64dad28 1823 nov. 10 nr. 32, Luik, Westvlaanderen 1809 http://proxy.handle.net/10648/0d36d987-b708-4d6b-a72a-29caa7193996 1823 nov. 10 nr. 32, Gent, Antwerpen, Namen 1810 http://proxy.handle.net/10648/c2607dc2-54fb-472c-ad24-8c2285d8d5ad 1823 nov. 11 nrs. 11-93 1811 http://proxy.handle.net/10648/711628d8-89e2-4f1d-87b6-e3348605f10f 1823 nov. 11 nr. 93 tweede gedeelte 1812 http://proxy.handle.net/10648/b5277194-16c9-4427-853a-dbec5a811634 1823 nov. 11 nrs. 94-149 1823 nov. 12 1813 http://proxy.handle.net/10648/39cecd19-acc1-4e02-8768-e266234e0947 1823 nov. 13 - 15 1814 http://proxy.handle.net/10648/10f4b59e-63d0-42e0-b7c4-744b86f29352 1823 nov. 16 1815 http://proxy.handle.net/10648/c8586da5-6808-49cb-bca3-906621caa8d1 1823 nov. 17 - 18 1816 http://proxy.handle.net/10648/2ab5487d-b38d-4151-a6a3-caa6e605837b 1823 nov. 19 1817 http://proxy.handle.net/10648/bf9f2520-33f9-45cc-8f74-e4482e68365a 1823 nov. 20 nrs. 2-9 1818 http://proxy.handle.net/10648/d33f60dd-3367-49be-84f6-52c108105e2d 1823 nov. 20 nr. 9 tweede gedeelte 1819 http://proxy.handle.net/10648/e652a618-c17e-4630-a6f0-dd75f06ab245 1823 nov. 20 nr. 9 derde gedeelte 1820 http://proxy.handle.net/10648/223a88fc-5cc9-49e3-8af6-128b891a4120 1823 nov. 20 nr. 9 vierde gedeelte, 62-114 1821 http://proxy.handle.net/10648/32481e89-c51c-44c9-81ce-34f81295da4a 1823 nov. 21-22 nrs. 1-89 1822 http://proxy.handle.net/10648/68a89e05-554f-4fc9-b46f-cfae82f37310 1823 nov. 22-23 nrs. 90-108 1823 http://proxy.handle.net/10648/7546f08f-92ba-4d49-93a8-c4946774da55 1823 nov. 24 nrs. 1-2 1824 http://proxy.handle.net/10648/ea6f7782-9921-4dec-bd60-f481eb04090c 1823 nov. 24 nrs. 5-56 1823 nov. 25 1825 http://proxy.handle.net/10648/4c2797f4-89ff-4ff3-afb5-b974f308681f 1823 nov. 26 1826 http://proxy.handle.net/10648/d3f96e2b-372d-468b-afe3-1e62c93f7943 1823 nov. 27-28 nrs. 19-78 1827 http://proxy.handle.net/10648/d78a1f6d-cf96-4d03-818c-e8f18a420a10 1823 nov. 28 nrs. 79-91 1823 nov. 29 nrs. 29-90 1828 http://proxy.handle.net/10648/abac0c4e-3d0a-4d2c-a98b-9224db328c25 1823 nov. 29 nrs. 91-123 1823 nov. 30 1829 http://proxy.handle.net/10648/3800153e-5a33-431a-b2e7-b996596ac3b3 1823 dec. 1 - 2 1830 http://proxy.handle.net/10648/1268cea8-84ef-4bea-96d0-cfade6cf3cdf 1823 dec. 3-4 nrs. 1-75 1831 http://proxy.handle.net/10648/23652189-7410-4a14-a430-cc96148682bb 1823 dec. 4 nrs. 76-94 1823 dec. 5 nrs. 3-96 1832 http://proxy.handle.net/10648/fcada133-012c-4545-a7ca-31b3367b5bf1 1823 dec. 5 nrs. 97-110 1823 dec. 6 1833 http://proxy.handle.net/10648/069de55c-f232-4c2b-bb98-1bcd95f97081 1823 dec. 7 - 9 1834 http://proxy.handle.net/10648/e098fedd-751d-464d-80c0-af459800c12f 1823 dec. 10 - 11 1835 http://proxy.handle.net/10648/8fc6e916-35f4-4001-9ce8-4696a0b022b8 1823 dec. 12 - 13 1836 http://proxy.handle.net/10648/8c64d26d-6c1f-432e-bb61-cf33f6f8772b 1823 dec. 14 - 15 1837 http://proxy.handle.net/10648/27cd11d1-2e27-4bf4-a89f-e693a1240c05 1823 dec. 16-17 nrs. 1-82 1838 http://proxy.handle.net/10648/cda838d4-1126-4fce-bd93-c1f193056c33 1823 dec. 17 nrs. 83-100 1823 dec. 18 nrs. 2-104 1839 http://proxy.handle.net/10648/9d2b6579-451e-47a6-8b76-5ad20b4cdb59 1823 dec. 18 nrs. 105-135 1840 http://proxy.handle.net/10648/5dbd1005-7f13-46f3-b8ab-1962e910cc03 1823 dec. 19-20 nrs. 1-105 1841 http://proxy.handle.net/10648/1a29797f-d0d2-4aa1-a68c-39344e15bc0a 1823 dec. 20 nrs. 106-131 1842 http://proxy.handle.net/10648/fd508516-9676-4dd0-9e54-44db6095d74f 1823 dec. 21 1843 http://proxy.handle.net/10648/aaa1245c-55f0-4a57-89b0-4ec27021cc2a 1823 dec. 22 1844 http://proxy.handle.net/10648/f852a710-83f6-4fb4-997e-be861b592159 1823 dec. 23 1845 http://proxy.handle.net/10648/6a5ddf34-0623-4138-9c28-e8f2657795cf 1823 dec. 24-25 nrs. 3-81 1846 http://proxy.handle.net/10648/eea3fb2b-047c-4235-ad48-cceb6553a327 1823 dec. 25 nrs. 82-94 1823 dec. 26 1847 http://proxy.handle.net/10648/e76091ff-95a8-413a-9931-0281ae09917d 1823 dec. 27 - 28 1848 http://proxy.handle.net/10648/7da5cfad-dd85-4f95-bb67-f0020043fee6 1823 dec. 29 nrs. 3-24 1849 http://proxy.handle.net/10648/692b942c-19c6-4044-bcdf-7ce4f4ea8a91 1823 dec. 29 nrs. 25-53 1823 dec. 30 1850 http://proxy.handle.net/10648/ab82cd1d-9cf5-43bd-890f-ec25da1914c4 1823 dec. 31 1851 http://proxy.handle.net/10648/603f9d6a-4ad0-4b5c-a1fe-7534d092871c 1824 jan. 1 - 2 1852 http://proxy.handle.net/10648/144b362f-1b4d-4364-96e5-dab901793b95 1824 jan. 3 1853 http://proxy.handle.net/10648/b4cd151a-41ba-4942-9e7a-56bab058c555 1824 jan. 4 nrs. 41-109 1854 http://proxy.handle.net/10648/5a3ff938-b3a9-4545-a8a6-8084d4cf5ff5 1824 jan. 4 nrs. 110-131 1855 http://proxy.handle.net/10648/cb1d517c-fb06-4bed-8c76-9f8e0448b314 1824 jan. 5 nrs. 8-48 1856 http://proxy.handle.net/10648/8d4db9ee-1451-492f-a7a5-ad0c1e8800af 1824 jan. 5 nrs. 49-69 1857 http://proxy.handle.net/10648/9110ca17-5a44-401e-af06-c01c3dec9f43 1824 jan. 6 - 7 1858 http://proxy.handle.net/10648/c2f1c454-5b6e-430c-8318-aa641efce8a5 1824 jan. 8 1859 http://proxy.handle.net/10648/0d1300c3-2ee4-4730-927c-907d34c89256 1824 jan. 9 nrs. 40-65 1860 http://proxy.handle.net/10648/84535317-d695-46ef-9277-4e04e0569482 1824 jan. 9 nrs. 66-93 1824 jan. 10 1861 http://proxy.handle.net/10648/77da420f-74ab-4b17-9b42-fbd717e50b05 1824 jan. 11 1862 http://proxy.handle.net/10648/9d5dea04-b4ef-4593-855a-9444b41ccdd3 1824 jan. 12 1863 http://proxy.handle.net/10648/d2bf2481-ae61-4ca8-844c-8226f1617a89 1824 jan. 13 1864 http://proxy.handle.net/10648/8b117503-250a-4d23-807e-336aee249593 1824 jan. 14 - 15 1865 http://proxy.handle.net/10648/ad3fc366-5ea0-48e2-b197-40a1d4683a5d 1824 jan. 16 - 17 1866 http://proxy.handle.net/10648/187ae717-66b4-4b17-b059-6dad4d4d84db 1824 jan. 18 1867 http://proxy.handle.net/10648/297cda05-9720-4a30-96d8-24551a0596ca 1824 jan. 19 1868 http://proxy.handle.net/10648/00e54538-19b2-4a2d-928d-a1fe97d1fb1a 1824 jan. 20 1869 http://proxy.handle.net/10648/2d77f535-3eb4-4aaa-a39d-522693efd7bf 1824 jan. 21 1870 http://proxy.handle.net/10648/294a374a-de34-4b4f-8688-d998974b18b1 1824 jan. 22 1871 http://proxy.handle.net/10648/9eaf63aa-36e4-43bf-8b19-e6584103fc0c 1824 jan. 23 1872 http://proxy.handle.net/10648/af197484-22c1-4ceb-812e-21b70eaae7e9 1824 jan. 24 1873 http://proxy.handle.net/10648/cab04a80-f24d-4fde-8ce4-8dbc4bed3ca0 1824 jan. 25 - 26 1874 http://proxy.handle.net/10648/c0849f0f-363c-41ea-8262-cc24a6f57f49 1824 jan. 27 1875 http://proxy.handle.net/10648/62e4b033-eb1d-4120-957f-82b2d124e0b8 1824 jan. 28-29 nrs. 27-88 1876 http://proxy.handle.net/10648/8b86ab43-2141-48aa-88bf-4d9256b81302 1824 jan. 29 nrs. 89-105 1824 jan. 30 1877 http://proxy.handle.net/10648/f7d6560e-4b1d-41c1-a9e4-bd14185eed37 1824 jan. 31 1878 http://proxy.handle.net/10648/5dd7241a-af11-4968-801b-a341edd184a7 1824 feb. 1 - 2 1879 http://proxy.handle.net/10648/095008b2-19f7-4cdc-af9f-c5c616d1c17c 1824 feb. 3 - 4 1880 http://proxy.handle.net/10648/486566bf-237b-42a4-b550-1199c8594b2d 1824 feb. 5 - 6 1881 http://proxy.handle.net/10648/ba324a7d-7289-4c46-95ef-e25cc3a7d06c 1824 feb. 7 - 8 1882 http://proxy.handle.net/10648/4040a1ec-0a34-48bc-9672-71693e85b4f7 1824 feb. 9-10 nrs. 79-134 1883 http://proxy.handle.net/10648/46513f9a-0fb2-4309-88fd-143c2d9296ec 1824 feb. 10 nrs. 135-161 1824 feb. 11

1824 feb. 12 nrs. 46-75

1884 http://proxy.handle.net/10648/098036fe-3669-41b5-b668-e630aa2cdfd5 1824 feb. 12 nr. 67 eerste gedeelte 1885 http://proxy.handle.net/10648/aaefcba4-b611-4a4a-8711-50e80ca0ed56 1824 feb. 12 nr. 67 tweede gedeelte 1886 http://proxy.handle.net/10648/f83c0449-fff7-47c7-9d36-a0d6e4a3d98e 1824 feb. 12 nr. 67 derde gedeelte 1887 http://proxy.handle.net/10648/2f38c1ff-e63f-4ef5-83a7-8081d84c813c 1824 feb. 12 nr. 67 vierde gedeelte

betreft inv.nrs. 1884-1887: is archief Commissie Financiële Wetgeving.

1888 http://proxy.handle.net/10648/b9026d3e-c31a-476b-9e77-167eab5ed5d7 1824 feb. 12 nrs. 76-82 1889 http://proxy.handle.net/10648/116c659f-ee54-4d09-bd9c-f159f6950a3c 1824 feb. 13 - 15 1890 http://proxy.handle.net/10648/4b8c25aa-fd96-455f-b580-b62662c3190f 1824 feb. 16 1891 http://proxy.handle.net/10648/72293ab7-93e1-48c4-b618-34a180863707 1824 feb. 17 1892 http://proxy.handle.net/10648/9431a942-fe22-4da2-8598-d332e167d123 1824 feb. 18-19 nrs. 45-84 1893 http://proxy.handle.net/10648/893fd930-90c2-4fa1-b730-6288c3def72d 1824 feb. 19 nrs. 85-105 1894 http://proxy.handle.net/10648/ddbfb151-2189-4593-9531-7e46b723fe91 1824 feb. 20 - 22 1895 http://proxy.handle.net/10648/d4a75d1e-4782-4210-a294-07b83bf04913 1824 feb. 23 - 25 1896 http://proxy.handle.net/10648/a9f8c2dc-0f60-4ead-b52e-b4b467b30e1e 1824 feb. 26 1897 http://proxy.handle.net/10648/1ecc4eda-6247-42d3-823e-290906bc9f79 1824 feb. 27 1898 http://proxy.handle.net/10648/a71be8a8-184e-4e0a-a6a7-bb4c4f04ba7d 1824 feb. 28 1899 http://proxy.handle.net/10648/55d76a38-3020-4466-b1cd-4deb60250e68 1824 feb. 29 1900 http://proxy.handle.net/10648/cb4ef043-520d-40cd-9e91-c8b2d405b736 1824 mrt. 1-2 nrs. 105-152 1901 http://proxy.handle.net/10648/62c9d3e6-4e6e-45db-af46-2f02c74c6d06 1824 mrt. 2 nrs. 153-176 1902 http://proxy.handle.net/10648/2e67e6eb-3e84-4353-8326-86872e1658f5 1824 mrt. 3-4 nrs. 26-100 1903 http://proxy.handle.net/10648/0924b3be-a374-4717-b6b6-eca8b319ab67 1824 mrt. 4 nrs. 101-114 1824 mrt. 5 nrs. 42-99 1904 http://proxy.handle.net/10648/de998c15-117a-49a7-bc20-4ec9f37facd4 1824 mrt. 5 nrs. 100-119 1824 mrt. 6 1905 http://proxy.handle.net/10648/233d3fcb-5a17-421a-9108-cb9aaadf7888 1824 mrt. 7 - 8 1906 http://proxy.handle.net/10648/5c2f8c9a-1236-4daa-9867-ecbed91f845b 1824 mrt. 9 1907 http://proxy.handle.net/10648/b4acdfa2-2e36-4408-84d2-73b08243461c 1824 mrt. 10 1908 http://proxy.handle.net/10648/8fbc8b0b-dd6d-4e28-98b8-51a7c46e9d5c 1824 mrt. 11 nrs. 48-98 1909 http://proxy.handle.net/10648/092ebd12-1fcf-4861-9bbd-0b3ae52c9b77 1824 mrt. 11 tweede gedeelte nr. 98 1910 http://proxy.handle.net/10648/cba25f1f-7fc0-43c4-8556-4c6d48bafb9c 1824 mrt. 11 derde gedeelte nr. 98 1911 http://proxy.handle.net/10648/d340806c-6bd3-4335-987e-ad5ec7decea4 1824 mrt. 11 vierde gedeelte nr. 98 1912 http://proxy.handle.net/10648/3e8f6da8-2630-4f1c-925b-852b41d6e131 1824 mrt. 11 vijfde gedeelte nr. 98 1913 http://proxy.handle.net/10648/31d4f7d9-4e37-4bcc-8273-8139a698bf94 1824 mrt. 11 zesde gedeelte nr. 98 1914 http://proxy.handle.net/10648/fff275a8-0610-45ec-9916-bb9aca93bbf5 1824 mrt. 11 zevende gedeelte nr. 98 1915 http://proxy.handle.net/10648/1fa73bb2-17a1-4c37-be77-5972eca4ae48 1824 mrt. 11 achtste gedeelte nr. 98, 106-118 1916 http://proxy.handle.net/10648/0b92fdfb-d32c-459d-9775-de19b910e660 1824 mrt. 12 - 14 1917 http://proxy.handle.net/10648/afae1f8a-4b5b-41c1-8a65-8fb62ee61e82 1824 mrt. 15 - 16 1918 http://proxy.handle.net/10648/43fc6eb6-eda3-4dee-92a1-aa915665d0a2 1824 mrt. 17 1919 http://proxy.handle.net/10648/d789fe90-c969-420a-a2a9-17abf2f96950 1824 mrt. 18 nrs. 48-103 1920 http://proxy.handle.net/10648/a7e6eef3-ac51-4709-a6c8-41ad7347bfec 1824 mrt. 18 nrs. 104-124 1824 mrt. 19 nrs. 60-102 1921 http://proxy.handle.net/10648/17cabddd-3387-4b73-808b-ea471708859e 1824 mrt. 19 nrs. 103-133 1922 http://proxy.handle.net/10648/25337553-9012-4f29-8fea-a520ff54948f 1824 mrt. 20 1923 http://proxy.handle.net/10648/c0671b4a-770e-4af8-8141-81c3fba0b517 1824 mrt. 21-22 nrs. 2-31 1924 http://proxy.handle.net/10648/7417c223-6fd2-46a4-8825-675cf957e577 1824 mrt. 22 nrs. 32-55 1824 mrt. 23 1925 http://proxy.handle.net/10648/df356eb2-9e6e-4632-bf02-e1ef77314a0f 1824 mrt. 24 - 26 1926 http://proxy.handle.net/10648/ce40b275-397a-4fbc-b4c3-ca20672a7186 1824 mrt. 27 - 28 1927 http://proxy.handle.net/10648/deaec752-c857-423d-aeb6-16769f1ee85d 1824 mrt. 29 - 30 1928 http://proxy.handle.net/10648/94905298-c68f-4561-96c3-6c8b4cddf522 1824 mrt. 31 1929 http://proxy.handle.net/10648/9e20e42c-b923-4e4d-b72a-0b0054a0af6b 1824 apr. 1 nrs. 61-86 1930 http://proxy.handle.net/10648/9749374f-a054-4b19-8a41-7cabbd870084 1824 apr. 1 nrs. 87-107 1824 apr. 2 1931 http://proxy.handle.net/10648/5cd19164-6117-40ee-b555-d8630da36ac0 1824 apr. 3-4 nrs. 70-106 1932 http://proxy.handle.net/10648/c537b9bf-7663-40c0-8763-5c667348464a 1824 apr. 4 nrs. 107-135 1824 apr. 5 1933 http://proxy.handle.net/10648/c9f85017-baa1-4162-b278-2101b8c8729e 1824 apr. 6-7 nrs. 73-120 1934 http://proxy.handle.net/10648/2aee5406-f2af-40bc-b2a1-279292ef3b9b 1824 apr. 7 nrs. 121-128 1824 apr. 8 1935 http://proxy.handle.net/10648/1970b4a8-acef-4206-a17c-ec2ea80a12a4 1824 apr. 9 - 10 1936 http://proxy.handle.net/10648/7f32b983-1f57-421c-9701-5db20b891a12 1824 apr. 11-12 nrs. 6-36 1937 http://proxy.handle.net/10648/880851fa-0335-41e6-a0bd-1cd73324f09e 1824 apr. 12 nrs. 37-56 1824 apr. 13 1938 http://proxy.handle.net/10648/e9967b46-cf65-4ef5-9047-a5d7a851f242 1824 apr. 14 1939 http://proxy.handle.net/10648/1ef8313f-1272-4129-bf47-d0458b01207a 1824 apr. 15 1940 http://proxy.handle.net/10648/a5417df5-9bb6-4a41-b76e-c40ca8acbe5c 1824 apr. 16 1941 http://proxy.handle.net/10648/5cba0816-226f-464f-a3ef-920901b46254 1824 apr. 17 - 18 1942 http://proxy.handle.net/10648/c192684c-889d-412f-841d-19fe36f234da 1824 apr. 19 1943 http://proxy.handle.net/10648/1065fde2-2f3c-4eb7-9935-25561f68a296 1824 apr. 20 1944 http://proxy.handle.net/10648/df586afd-909e-482d-bf0f-5d99eee87976 1824 apr. 21 - 23 1945 http://proxy.handle.net/10648/65ee0909-85f9-4b94-bddb-508e0dc9d098 1824 apr. 24 1946 http://proxy.handle.net/10648/db7ad3f9-1032-4bfe-a03b-3c9a62c825ad 1824 apr. 25 - 26 1947 http://proxy.handle.net/10648/defe4698-475f-481c-9f10-1cbf7552f0d3 1824 apr. 27 1948 http://proxy.handle.net/10648/53f87c1a-30e4-4cc5-8d44-7590e4947766 1824 apr. 28 - 29 1949 http://proxy.handle.net/10648/97695d5b-15c4-4463-a29c-b9e451597e21 1824 apr. 29 nr. 89 1950 http://proxy.handle.net/10648/ab8b066f-0ef4-4810-8b94-4486bf4c60b8 1824 apr. 30 1951 http://proxy.handle.net/10648/da660c35-5644-41cf-a180-ae0f8281e8aa 1824 mei 1 1952 http://proxy.handle.net/10648/4626520b-adec-46c3-aaf9-3b99b122bd55 1824 mei 2 1953 http://proxy.handle.net/10648/3c1c244c-f8ed-4486-adcd-6eb087c48658 1824 mei 3 1954 http://proxy.handle.net/10648/ef2193af-1b0e-4613-bf76-30816e57b4f7 1824 mei 4 nrs. 81-86 eerste gedeelte 1955 http://proxy.handle.net/10648/f1268d15-86a2-4344-b5fd-0e2cf55a5a47 1824 mei 4 tweede gedeelte nr. 86 1956 http://proxy.handle.net/10648/f28ce173-5b96-49e0-970d-81f1b3453120 1824 mei 4 nrs. 87-108 1824 mei 5 1957 http://proxy.handle.net/10648/a828fa2f-79b7-42b2-b5db-78022ce00dfb 1824 mei 6 1958 http://proxy.handle.net/10648/612bc935-15a4-40cb-ae62-10eb3ee52e24 1824 mei 7 1959 http://proxy.handle.net/10648/cc21302d-940f-4cd6-8f29-a4db4198ee28 1824 mei 8 - 9 1960 http://proxy.handle.net/10648/9f3e0082-7a02-4bf5-bffc-a8d1649507e6 1824 mei 10 - 11 1961 http://proxy.handle.net/10648/5f473f8e-0ba6-48e7-b303-260cb158440e 1824 mei 12 - 13 1962 http://proxy.handle.net/10648/bb8dda5b-01ea-46a3-bbee-4f42754cc22e 1824 mei 14 - 15 1963 http://proxy.handle.net/10648/e4a9407e-fd3b-4356-8446-96c7cf9adb98 1824 mei 16 1964 http://proxy.handle.net/10648/2be584ff-1593-46e0-a694-a96399a3a216 1824 mei 17 1965 http://proxy.handle.net/10648/e4fc1601-4939-4d16-a1b6-bd2623dab9c1 1824 mei 18 - 19 1966 http://proxy.handle.net/10648/e9c77f68-b047-4cf7-8ac3-c0373b367064 1824 mei 20 nrs. 14-112 1967 http://proxy.handle.net/10648/d9f195a0-609e-4e7c-97b1-da40f0dfe931 1824 mei 20 nrs. 113-125 1824 mei 21 1968 http://proxy.handle.net/10648/fe7e74c8-518e-4eda-a269-1f4caba3c568 1824 mei 22 - 23 1969 http://proxy.handle.net/10648/19d7b50b-adeb-433c-8e43-e4f53efc9067 1824 mei 24 nrs. 63-165 1970 http://proxy.handle.net/10648/3d1232bc-3654-4591-b171-d468f0f1beae 1824 mei 24 nrs. 166-225 1971 http://proxy.handle.net/10648/3691197e-edb2-4aa7-94a8-797d6dff5350 1824 mei 25 1972 http://proxy.handle.net/10648/1875cb22-e988-4645-a1d7-2cfd641859e5 1824 mei 26-27 nrs. 73-98 1973 http://proxy.handle.net/10648/6d1741c0-c8fa-4c65-8fb5-b4ef0677262b 1824 mei 27 nrs. 99-113 1824 mei 28 1974 http://proxy.handle.net/10648/084c7020-1d55-4733-a8bc-5aa33c1eb433 1824 mei 29 1975 http://proxy.handle.net/10648/f60569ee-78d6-41b4-b6cc-25355e292ecc 1824 mei 30 1976 http://proxy.handle.net/10648/b694dc9d-84e7-46e3-80a1-42f8f89e5074 1824 mei 31 1977 http://proxy.handle.net/10648/8b92c9ba-9f36-4679-8a74-0d7dced975b0 1824 juni 1 1978 http://proxy.handle.net/10648/e3c06b38-387e-4cf5-97d3-064697ba33c4 1824 juni 2 - 3 1979 http://proxy.handle.net/10648/841ca6a4-3751-4d0d-a99f-87c0ae9e3156 1824 juni 4 1980 http://proxy.handle.net/10648/c0ea5b82-9473-4045-b71b-7ec2706db6f7 1824 juni 5 1981 http://proxy.handle.net/10648/c515662e-caca-4987-b990-d0b51b7031b2 1824 juni 6 - 8 1982 http://proxy.handle.net/10648/cb42cea0-8adf-4a68-a296-222aeb5e4313 1824 juni 9 - 11 1983 http://proxy.handle.net/10648/6ad26350-fcf6-497a-8a75-25f925117f76 1824 juni 12 - 14 1984 http://proxy.handle.net/10648/d01b25d8-4405-4289-8215-4833cac8f942 1824 juni 15 - 16 1985 http://proxy.handle.net/10648/bf35b4a4-87a8-4d45-b5cb-ebbba0d2f037 1824 juni 17 1986 http://proxy.handle.net/10648/9001bb7f-9d09-47cc-8fe1-5a21e28c7357 1824 juni 18 1987 http://proxy.handle.net/10648/6b929a38-5c6d-4e14-8216-9bc1404f190b 1824 juni 19 1988 http://proxy.handle.net/10648/92278629-b9ee-433c-aa8e-221b842f54b5 1824 juni 20 1989 http://proxy.handle.net/10648/152c8506-f6ed-40b1-8dbf-6de112755fca 1824 juni 21 1990 http://proxy.handle.net/10648/d0f876d4-d6c4-4b36-9dfa-0546b44bbd2f 1824 juni 22 1991 http://proxy.handle.net/10648/5266ecb5-cd3c-4ef9-831e-b6b10bde416e 1824 juni 23 1992 http://proxy.handle.net/10648/22dd57a6-f7c2-4893-9c61-3a46735ad582 1824 juni 24-25 nrs. 40-89 1993 http://proxy.handle.net/10648/312248fc-6b83-4663-959c-f44221183d52 1824 juni 25 nrs. 90-106 1824 juni 26 1994 http://proxy.handle.net/10648/d7ef2e5c-3017-41c1-993f-083c0bf7fb0a 1824 juni 27 1995 http://proxy.handle.net/10648/2237be2e-3d3a-41ad-acfa-a41fe319f03c 1824 juni 28-29 nrs. 1-39 1996 http://proxy.handle.net/10648/bbd81038-f715-4f65-bf75-4b523d1c3fc5 1824 juni 29 nrs. 40-54 1824 juni 30 1997 http://proxy.handle.net/10648/c3e2659f-2c3a-4452-94a5-44a00f70cd00 1824 juli 1 1998 http://proxy.handle.net/10648/4736fa3d-9ce5-4d04-9f86-8516dd948f7d 1824 juli 2 1999 http://proxy.handle.net/10648/74d50ab2-5bd6-41c9-9f21-05c3d1704a5e 1824 juli 3 - 4 2000 http://proxy.handle.net/10648/6c1a0cea-6836-4d96-ac8f-65cc9042c6ab 1824 juli 5 - 6 2001 http://proxy.handle.net/10648/5fd4878b-f83e-4516-85ab-91dd01152ad2 1824 juli 7 - 8 2002 http://proxy.handle.net/10648/3e6436d4-b0d4-42df-a5da-3c4576a202c0 1824 juli 9 2003 http://proxy.handle.net/10648/b3247758-273b-4596-88fc-aff26ab087f5 1824 juli 10 - 11 2004 http://proxy.handle.net/10648/4ede6094-3846-48b7-9d7c-dae93255fc3d 1824 juli 12 - 13 2005 http://proxy.handle.net/10648/2807d7e7-40f1-4e2d-8aae-b0d32c92bc0e 1824 juli 14 2006 http://proxy.handle.net/10648/606ed9e0-89c2-431c-bc36-03f0b93012d4 1824 juli 15-16 nrs. 78-129 2007 http://proxy.handle.net/10648/252bb365-e675-49fa-8a15-40f5242e5137 1824 juli 16 nrs. 130-157 1824 juli 17 2008 http://proxy.handle.net/10648/1c575252-fd5d-4cc8-bd00-b2bc23dee7be 1824 juli 18 nrs. 76-132 2009 http://proxy.handle.net/10648/018b7c94-5dd0-4385-9dc6-c26c951716f4 1824 juli 18 nrs. 133-136 2010 http://proxy.handle.net/10648/f9fe438b-9bde-47e6-81bc-bb33b8155fb2 1824 juli 19 - 20 2011 http://proxy.handle.net/10648/70cd1f16-9ce0-45ac-ba27-a740fe45cc57 1824 juli 21 - 22 2012 http://proxy.handle.net/10648/6fbbd081-ff88-41ab-9ba6-73edcfaab3d8 1824 juli 23 2013 http://proxy.handle.net/10648/fd8e3d59-cf5d-4443-9a69-b36051d6c70d 1824 juli 24 - 25 2014 http://proxy.handle.net/10648/1288f883-f637-48fb-9117-7103fc3429de 1824 juli 26 - 27 2015 http://proxy.handle.net/10648/24260ac0-d79c-4782-bdcc-e982e40b5ea9 1824 juli 28 - 29 2016 http://proxy.handle.net/10648/8e07952d-a086-446c-8d93-8c3f3be73f27 1824 juli 30 nrs. 30-113 2017 http://proxy.handle.net/10648/1083c9c7-be96-4079-813c-7f378123a39e 1824 juli 30 nrs. 114-142 2018 http://proxy.handle.net/10648/95996968-1119-456f-8b00-2b5d773099c4 1824 juli 30 nrs. 143-177 2019 http://proxy.handle.net/10648/796dde88-479a-40a1-a33f-c0859514ea6b 1824 juli 31 nrs. 1-123 2020 http://proxy.handle.net/10648/3bcf6db4-c6f4-4dd3-abf1-e77ef57ff26a 1824 aug. 1-2 nrs. 61-113 2021 http://proxy.handle.net/10648/6f1002c9-deb5-4797-a1ce-4f499edd85a3 1824 aug. 2 nr. 114 1824 aug. 3 2022 http://proxy.handle.net/10648/b50f70ae-f9be-479c-96f9-0fa78d22576e 1824 aug. 4 - 6 2023 http://proxy.handle.net/10648/78a958d1-893c-4916-afc0-e5270a33aae7 1824 aug. 7 - 8 2024 http://proxy.handle.net/10648/b3aa013d-ad91-4138-b3fc-a6b5a19ed2a1 1824 aug. 9 - 10 2025 http://proxy.handle.net/10648/bca3b085-f021-40bf-a1dd-c1f6c8f5d1ee 1824 aug. 11-12 nrs. 119-198 2026 http://proxy.handle.net/10648/75f1a146-84a3-44f0-931a-fc4866e037c3 1824 aug. 12 nrs. 199-240 2027 http://proxy.handle.net/10648/09bbd5f0-e4ec-419a-ab7b-9d838318a4ad 1824 aug. 13 - 14 2028 http://proxy.handle.net/10648/b73d1f94-49a8-4c5f-af70-5459c0e05508 1824 aug. 14 nr. 96 2029 http://proxy.handle.net/10648/5f28c6e1-9650-46c2-9f0f-c1e5fa30a287 1824 aug. 15-16 nrs. 1-47 2030 http://proxy.handle.net/10648/b88deb6c-3d06-4162-86a6-39aea12e217e 1824 aug. 16 nrs. 48-77 1824 aug. 17 2031 http://proxy.handle.net/10648/7b99ae02-6cb8-443f-80c7-21070a966cef 1824 aug. 18-19 nrs. 2-21 2032 http://proxy.handle.net/10648/c602713d-5f7d-4dfd-8c62-4714cb1c99e5 1824 aug. 19 nrs. 22-36 1824 aug. 20 2033 http://proxy.handle.net/10648/74f7c0e1-e587-4959-b7b5-e1f150e6603a 1824 aug. 21 - 22 2034 http://proxy.handle.net/10648/e8fd6897-a7df-42e6-a6c5-3da4ab9ad42c 1824 aug. 23-24 nrs. 33-60 2035 http://proxy.handle.net/10648/e1ba4f67-1e86-461e-8746-3f336673b4b0 1824 aug. 24 nrs. 61-90 1824 aug. 25 2036 http://proxy.handle.net/10648/eedbf988-2e03-44c0-a6c5-765164a2e0c3 1824 aug. 26 nrs. 1-133 2037 http://proxy.handle.net/10648/a82ed87a-8088-4678-8690-3f7e2cd18aee 1824 aug. 26 nrs. 134-160 2038 http://proxy.handle.net/10648/5bb985d9-6fdb-48ce-bdf2-6d0734842b19 1824 aug. 27 - 28 2039 http://proxy.handle.net/10648/47f822de-42d5-4f3c-a062-f3ed1f18a453 1824 aug. 29 - 31 2040 http://proxy.handle.net/10648/6f5722f4-a12a-4323-8a2f-fb083b1ab902 1824 sep. 1 - 3 2041 http://proxy.handle.net/10648/0b95cf72-4b5e-44b8-a34e-d7db93b22a1f 1824 sep. 4 2042 http://proxy.handle.net/10648/5b48e949-e584-4a49-97ee-85720d8109d4 1824 sep. 5-6 nrs. 50-105 2043 http://proxy.handle.net/10648/f5cd6a0e-8802-4b8e-b6dd-02e7f88552b3 1824 sep. 6 nrs. 106-123 1824 sep. 7 2044 http://proxy.handle.net/10648/7dedd236-5057-443e-9eb2-758e44de5f9a 1824 sep. 8 2045 http://proxy.handle.net/10648/6052628e-1982-4e9f-9947-2fb373b5bb69 1824 sep. 9 2046 http://proxy.handle.net/10648/14467dd8-7563-40f9-ab61-86c54561347c 1824 sep. 10 2047 http://proxy.handle.net/10648/fbe3bd0c-0f98-4a46-8282-48a9e6c4bd8a 1824 sep. 11-12 nrs. 49-72 2048 http://proxy.handle.net/10648/00857519-d493-4988-bc84-82a417630963 1824 sep. 12 nrs. 73-95 1824 sep. 13 2049 http://proxy.handle.net/10648/f4baa0f1-7a56-437a-8855-dad7b93d8b69 1824 sep. 14 - 15 2050 http://proxy.handle.net/10648/7a669030-e254-47a6-a472-572abecbdd12 1824 sep. 16 2051 http://proxy.handle.net/10648/c5d647e8-957d-4004-8a8c-bd5a0249cccd 1824 sep. 17 nrs. 48-121 2052 http://proxy.handle.net/10648/5e1f6cd3-9502-4eb5-94f8-f54aef7564e2 1824 sep. 17 nrs. 122-129 2053 http://proxy.handle.net/10648/df15b48f-2fe3-4b72-8ccf-4324415a081e 1824 sep. 18 2054 http://proxy.handle.net/10648/2eadd76f-aad6-49bc-93ca-d2d8ff3e46c8 1824 sep. 19 2055 http://proxy.handle.net/10648/2a47a528-47bc-4e25-8d89-9f13c843f12e 1824 sep. 20 2056 http://proxy.handle.net/10648/a3d2f81f-8858-4447-9ad4-9eb474d89acb 1824 sep. 21 2057 http://proxy.handle.net/10648/52d3b6bb-863d-4951-8f0e-11917bee1494 1824 sep. 22-24 nrs. 41-67 2058 http://proxy.handle.net/10648/d5c49a87-b0ce-4b59-bf1b-1615b248b9c0 1824 sep. 24 nrs. 68-73 1824 sep. 25-26 2059 http://proxy.handle.net/10648/b0b5b4c7-02f1-4bba-8ec2-31180c8c0e67 1824 sep. 27 2060 http://proxy.handle.net/10648/0a6a0cb0-0f12-4ef3-ac0a-4d431b60590f 1824 sep. 28 nrs. 40-41 2061 http://proxy.handle.net/10648/a047178e-a3db-42ac-807c-d2da78d06f70 1824 sep. 28 nrs. 2-60 1824 sep. 29 nrs. 48-70 2062 http://proxy.handle.net/10648/3861e6e5-ea6c-4b40-9440-24831bbdcced 1824 sep. 29 nrs. 71-102 1824 sep. 30 2063 http://proxy.handle.net/10648/2213ab77-7c3c-4efe-acba-8cf75e558a66 1824 okt. 1 2064 http://proxy.handle.net/10648/bbd525f0-490a-42f4-8c7f-cae1b75b4194 1824 okt. 2 2065 http://proxy.handle.net/10648/42f85b66-2d40-4736-9dee-09715ca2f087 1824 okt. 3 - 4 2066 http://proxy.handle.net/10648/be2ebe07-bef4-486e-81c9-481ebd0f4217 1824 okt. 5-6 nrs. 1-67 2067 http://proxy.handle.net/10648/e7408ac3-9d4c-4014-a88d-744525ad739e 1824 okt. 6 nrs. 68-105 2068 http://proxy.handle.net/10648/7808c323-d25c-4da9-bd71-79475e998e81 1824 okt. 7 - 8 2069 http://proxy.handle.net/10648/ff8bb320-58a9-4714-9e42-fff3c3313fa3 1824 okt. 9 - 10 2070 http://proxy.handle.net/10648/e345d487-9ad3-473f-aa04-c1e898bf3239 1824 okt. 11 - 13 2071 http://proxy.handle.net/10648/267fae0f-3e53-41d6-b5c6-6f14adb7d335 1824 okt. 14 - 15 2072 http://proxy.handle.net/10648/95db6d0f-8d60-4b7d-af27-2ddcb4233179 1824 okt. 16 2073 http://proxy.handle.net/10648/49a54503-c0d1-4011-973f-4c02c0236a2a 1824 okt. 17 2074 http://proxy.handle.net/10648/cefd683f-501c-4021-a6f8-3f72c2dec6a5 1824 okt. 18 - 19 2075 http://proxy.handle.net/10648/e4bc42b1-df15-4358-b4c2-b94646107004 1824 okt. 20 nrs. 2-108 2076 http://proxy.handle.net/10648/e2539af4-6234-40ed-841c-2381cb159745 1824 okt. 20 nrs. 86-87 2077 http://proxy.handle.net/10648/e3a1fb05-3fc0-4faf-bfa1-e4665e2fa755 1824 okt. 21 nrs. 60-115 2078 http://proxy.handle.net/10648/c12e1639-20b4-43a6-815c-24440908b643 1824 okt. 21 nrs. 118-141 2079 http://proxy.handle.net/10648/60b7b810-ff25-4175-a027-13f172099797 1824 okt. 22 2080 http://proxy.handle.net/10648/fe62b6d5-fa4a-4605-83fb-b826b2751e64 1824 okt. 23 2081 http://proxy.handle.net/10648/004e25c8-dbc6-4dbf-9487-6cdad18f598e 1824 okt. 24 2082 http://proxy.handle.net/10648/cca3e8d1-ca8f-4338-9b51-4a65c8337f03 1824 okt. 25-26 nrs. 101-139 2083 http://proxy.handle.net/10648/3e3fe434-0e4b-4d5b-b300-06214171066b 1824 okt. 26 nrs. 140-145 1824 okt. 27 2084 http://proxy.handle.net/10648/6594080b-c57d-4c35-830e-b0d772b0de82 1824 okt. 28 - 29 2085 http://proxy.handle.net/10648/eee62972-bbb3-4a77-a705-5b894289950e 1824 okt. 30 - 31 2086 http://proxy.handle.net/10648/86c3d33b-d53b-4e07-a293-30fa35badb1d 1824 nov. 1 - 2 2087 http://proxy.handle.net/10648/f9293c9f-8b03-4ff4-b7da-47fb78cb25fa 1824 nov. 3 2088 http://proxy.handle.net/10648/2d14f228-621e-421a-bc64-c0832f0d9fa2 1824 nov. 4 - 5 2089 http://proxy.handle.net/10648/d4bad499-aaf2-4e98-ab8e-d49a592e5489 1824 nov. 6 - 7 2090 http://proxy.handle.net/10648/5ffa5cc7-d611-422a-903d-1b3867deb543 1824 nov. 8 2091 http://proxy.handle.net/10648/a878aafc-c930-49d3-ac29-a8c7ae6ec821 1824 nov. 9 2092 http://proxy.handle.net/10648/92a771fe-7c33-45bd-b15c-a5c9a4ceda9e 1824 nov. 10 - 11 2093 http://proxy.handle.net/10648/2bbbd217-63e6-4929-b1ab-c0bf71d987bf 1824 nov. 12 2094 http://proxy.handle.net/10648/ca0b9577-e82e-47cb-82d8-129a01adcf83 1824 nov. 13 - 14 2095 http://proxy.handle.net/10648/5117098c-fb72-4fda-bbf2-6c2f66cafb08 1824 nov. 15 - 16 2096 http://proxy.handle.net/10648/e624e6bc-c8cb-48b5-8ad6-792746ff46e8 1824 nov. 17 nrs. 7-60 2097 http://proxy.handle.net/10648/1b9edcf4-d05c-40c4-9305-37d23cdd5659 1824 nov. 17 nrs. 61-62 2098 http://proxy.handle.net/10648/fdb3a122-c15c-4b62-81db-ea9482a35d52 1824 nov. 18 2099 http://proxy.handle.net/10648/2f3636a3-1d94-4517-927b-df900110ccf4 1824 nov. 19 2100 http://proxy.handle.net/10648/22f491a7-5a11-4629-981b-92f590e4b215 1824 nov. 20-21 nrs. 46-83 2101 http://proxy.handle.net/10648/e8dbd44d-9756-405f-8cf2-0db2c5d6bcc6 1824 nov. 21 nrs. 84-106 1824 nov. 22 2102 http://proxy.handle.net/10648/34b38502-4093-44a6-98ab-01b80c83e5f5 1824 nov. 23-24 nrs. 1-53 2103 http://proxy.handle.net/10648/0e136700-4531-4709-b6a6-616bc465b511 1824 nov. 24 nrs. 54-67 1824 nov. 25 2104 http://proxy.handle.net/10648/ccde8a89-6736-4c59-b68b-19196497e986 1824 nov. 26 2105 http://proxy.handle.net/10648/ea81cee6-f597-4c35-bb02-0e224b996406 1824 nov. 27 - 28 2106 http://proxy.handle.net/10648/4cb3112f-277f-4143-a611-d57cff55dd8b 1824 nov. 29 - 30 2107 http://proxy.handle.net/10648/844372e3-3795-4b7a-8e86-e2fd235e16e8 1824 dec. 1 - 2 2108 http://proxy.handle.net/10648/db3b9818-d149-4cf5-8f09-0e20eea825bf 1824 dec. 3 2109 http://proxy.handle.net/10648/f89f551d-21c4-4041-bf40-d87d83ee8313 1824 dec. 4 2110 http://proxy.handle.net/10648/c2bb579b-b1db-409c-b202-7bfd1c7745e7 1824 dec. 5 - 6 2111 http://proxy.handle.net/10648/a289facb-7387-43dc-a282-6850a9eb80a5 1824 dec. 7-8 nrs. 9-68 2112 http://proxy.handle.net/10648/adcf62bb-2dfc-4592-985b-0d98c16ef664 1824 dec. 8 nr. 69 2113 http://proxy.handle.net/10648/f7bdf2c4-ecb7-43fa-9dcc-8b0f8ea5789a 1824 dec. 9 - 10 2114 http://proxy.handle.net/10648/a7e71cc3-7702-40b5-bfdd-d614088535bc 1824 dec. 11 - 12 2115 http://proxy.handle.net/10648/08d28136-ebb2-4d34-9825-b88a129c9b3e 1824 dec. 13 - 14 2116 http://proxy.handle.net/10648/a01a0bc2-e2c5-46db-a794-ba3aaf4dd83c 1824 dec. 15 - 16 2117 http://proxy.handle.net/10648/1f8efd4e-48ee-4e00-b07f-fae7db5217dd 1824 dec. 17-18 nrs. 9-99 2118 http://proxy.handle.net/10648/bfb59c61-a2ce-410b-aad2-c69453ea0548 1824 dec. 18 nr. 100-119 1824 dec. 19 2119 http://proxy.handle.net/10648/e1904173-35a8-44a4-9c2f-b1d70522deda 1824 dec. 20 2120 http://proxy.handle.net/10648/f5db111c-7786-47c8-ab77-ef1e2084025a 1824 dec. 21 2121 http://proxy.handle.net/10648/9d02b564-a75f-478d-a0dc-f2500867cfcd 1824 dec. 22 2122 http://proxy.handle.net/10648/69f6d316-546b-42ea-b40a-ecbd02bb32a9 1824 dec. 23 - 24 2123 http://proxy.handle.net/10648/5dc551fe-8070-49b2-9bed-61834b5a3c41 1824 dec. 25 2124 http://proxy.handle.net/10648/494c0fde-8a47-4603-8a8c-a33f74a62176 1824 dec. 26 2125 http://proxy.handle.net/10648/475484fc-a6ef-49f3-b05b-290d949e66dc 1824 dec. 27 2126 http://proxy.handle.net/10648/74d856ae-2618-49cd-ad0f-7ad1baf05b55 1824 dec. 28 - 29 2127 http://proxy.handle.net/10648/2a5bb725-585e-452d-b67b-fd4e77670908 1824 dec. 30 - 31 2128 http://proxy.handle.net/10648/eaa4b5ff-4367-436f-8372-e257d1b8c3ad 1825 jan. 1-2 nrs. 5-99 2129 http://proxy.handle.net/10648/c6876160-0e11-42ee-b083-2987cd50409d 1825 jan. 2 nrs. 100-117 1825 jan. 3 2130 http://proxy.handle.net/10648/bcfab672-1579-4dac-a651-add6a19d8e14 1825 jan. 4 nrs. 60-102 2131 http://proxy.handle.net/10648/183199b1-cbf6-4ef6-a6b0-e647714867c2 1825 jan. 4 nrs. 103-112 2132 http://proxy.handle.net/10648/d2d1a82c-203a-4184-98d9-5e91bda34904 1825 jan. 5 - 6 2133 http://proxy.handle.net/10648/70fd4d22-5711-4dd7-8c0f-2c671e1a9ad3 1825 jan. 7 2134 http://proxy.handle.net/10648/b029d4e6-c6eb-424c-9c84-26b50aa45083 1825 jan. 8 - 10 2135 http://proxy.handle.net/10648/c34800f2-ea76-4153-a9bc-0cd0534442c9 1825 jan. 11 nrs. 62-102 2136 http://proxy.handle.net/10648/081c6f63-856d-481e-9480-f144ac2166b9 1825 jan. 11 nrs. 104-129 1825 jan. 12 2137 http://proxy.handle.net/10648/57645804-de01-43f4-a3e9-a59b753dfb35 1825 jan. 13 - 14 2138 http://proxy.handle.net/10648/1847526f-c295-4e6b-8c87-97b364fd5cb0 1825 jan. 15 - 16 2139 http://proxy.handle.net/10648/0f2f46f1-c925-462c-b760-49a1bfc15736 1825 jan. 17 nrs. 15-73 2140 http://proxy.handle.net/10648/7a2c3e06-f621-4c85-ac19-823bb22d703a 1825 jan. 17 nrs. 74-96 2141 http://proxy.handle.net/10648/3842c1ba-510a-47cb-9864-18a16a9c9b62 1825 jan. 18 2142 http://proxy.handle.net/10648/e29148cf-ae25-439a-91df-6ff8fd5762f1 1825 jan. 19-20 nrs. 53-95 2143 http://proxy.handle.net/10648/88216ede-119c-4b32-9e99-8babece6d6dd 1825 jan. 20 nrs. 96-112 1825 jan. 21 2144 http://proxy.handle.net/10648/7196052a-d58e-4498-99b7-9cde2c988d67 1825 jan. 22-23 nrs. 97-132 2145 http://proxy.handle.net/10648/4a1ceaaf-c14d-4aca-915d-172181db5039 1825 jan. 23 nrs. 133-154 1825 jan. 24 2146 http://proxy.handle.net/10648/3fae43ac-1f1e-45ce-a269-c48f4e6915a5 1825 jan. 25 - 26 2147 http://proxy.handle.net/10648/36c3821d-e465-4ee4-b1d9-301726bba39f 1825 jan. 27 - 28 2148 http://proxy.handle.net/10648/21f255f5-6e74-45b4-8a3b-95e46c006568 1825 jan. 29 2149 http://proxy.handle.net/10648/47a3712f-9c8f-4a7d-b63f-bb343839a921 1825 jan. 30-31 nrs. 48-108 2150 http://proxy.handle.net/10648/0c373cb2-b723-432c-8b5e-e24755b8850f 1825 jan. 31 nrs. 109-132 2151 http://proxy.handle.net/10648/fe6a36dc-cd3a-4f0c-ac51-dfdd348ce74a 1825 feb. 1 2152 http://proxy.handle.net/10648/187e1806-9ca0-41b8-9258-828792e7e6ef 1825 feb. 2 2153 http://proxy.handle.net/10648/3372ae51-290e-422d-afbd-448fc18328fd 1825 feb. 3 2154 http://proxy.handle.net/10648/c43ffb5a-27d3-4875-a7b5-5407cdc22f11 1825 feb. 4 2155 http://proxy.handle.net/10648/250803e4-0ff7-468f-a731-2cb9998ca4c0 1825 feb. 5 - 6 2156 http://proxy.handle.net/10648/16b2c87a-8e7f-440f-af63-e59d543eae70 1825 feb. 7 2157 http://proxy.handle.net/10648/db63c7ee-ecf5-4d39-82f9-9884cc938115 1825 feb. 8 nrs. 2-133 2158 http://proxy.handle.net/10648/7a3e3124-5b88-4b99-be5f-fd86f65cc8eb 1825 feb. 8 nrs. 134-180 1825 feb. 9 2159 http://proxy.handle.net/10648/3beb61f0-ec4b-4a22-b487-e892967d7efc 1825 feb. 10 2160 http://proxy.handle.net/10648/22708742-41ce-459f-88f2-293b54f55d42 1825 feb. 11-12 nrs. 56-99 2161 http://proxy.handle.net/10648/c5d6c6f1-96d3-455e-ac7b-2de5114175f8 1825 feb. 12 nrs. 100-131 1825 feb. 13 2162 http://proxy.handle.net/10648/dac4a937-ca75-4a6d-9ec7-930120da1007 1825 feb. 14 - 15 2163 http://proxy.handle.net/10648/a91a114e-6ae9-47a8-a032-37b05223a7a5 1825 feb. 16-17 nrs. 34-164 2164 http://proxy.handle.net/10648/111495c7-a65c-48b6-a4df-66b46b865746 1825 feb. 17 nrs. 165-203 2165 http://proxy.handle.net/10648/edd7f615-8146-449e-821a-ade6cfc9f34a 1825 feb. 18 nrs. 13-147 2166 http://proxy.handle.net/10648/3191b436-6df4-4cd1-bf62-84f164cc5730 1825 feb. 18 nrs. 148-172 1825 feb. 19 2167 http://proxy.handle.net/10648/286e5277-b00b-4096-b697-6ac95d6b0a28 1825 feb. 20 2168 http://proxy.handle.net/10648/9d08fe56-b4ca-478a-a9c7-3510560ffe76 1825 feb. 21 2169 http://proxy.handle.net/10648/eb50b014-f754-46ab-920e-8549c8e928d6 1825 feb. 22-23 nrs. 12-47 2170 http://proxy.handle.net/10648/1d40022b-16f8-4e66-b1db-1ecc19a96704 1825 feb. 23 nrs. 48-131 2171 http://proxy.handle.net/10648/89b7e349-47aa-49b6-a273-087e240a20f7 1825 feb. 24-25 nrs. 59-86 2172 http://proxy.handle.net/10648/de95cee4-996b-4a9d-9b13-1ba856374d31 1825 feb. 25 nrs. 87-138 2173 http://proxy.handle.net/10648/5ed37e43-ede4-4c03-a5ed-6f96b7c08db2 1825 feb. 26 - 27 2174 http://proxy.handle.net/10648/b24ab76d-670a-4fc2-a2bd-7d1e9b28a6e2 1825 feb. 28 2175 http://proxy.handle.net/10648/178433c9-2b6b-44c1-b5d0-cdfecf827409 1825 mrt. 1 2176 http://proxy.handle.net/10648/cc646de5-8e0e-4aad-82af-f91ac2ce22a7 1825 mrt. 2 2177 http://proxy.handle.net/10648/a02a5387-b705-4f82-8f03-13bd7a71ba2c 1825 mrt. 3 2178 http://proxy.handle.net/10648/6794f8bf-6126-496e-bbfb-cbe677544bb3 1825 mrt. 4-5 nrs. 55-109 2179 http://proxy.handle.net/10648/3e57bd35-fc1b-4c55-92c3-a0666342ac31 1825 mrt. 5 nrs. 110-186 2180 http://proxy.handle.net/10648/4fe3fe11-a5c8-458e-8b86-31103d4c6c8b 1825 mrt. 6 - 7 2181 http://proxy.handle.net/10648/71daf0a0-83e4-42af-9ede-08301e2a62b4 1825 mrt. 8-9 nrs. 19-59 2182 http://proxy.handle.net/10648/0439d1b8-b5ce-4b97-a27d-88686d276522 1825 mrt. 9 nrs. 60-76 1825 mrt. 10 nrs. 16-145 2183 http://proxy.handle.net/10648/549258c1-911b-452c-9f6c-e9bf26391112 1825 mrt. 10 nrs. 146-163 2184 http://proxy.handle.net/10648/38e1671c-6dc8-492b-8f9a-ac8592d7ad07 1825 mrt. 11 2185 http://proxy.handle.net/10648/48eb3060-ef28-4893-8640-0848f0602b7b 1825 mrt. 12 2186 http://proxy.handle.net/10648/c42df418-7bea-47fa-a598-79c7d51bedcb 1825 mrt. 13 - 14 2187 http://proxy.handle.net/10648/22704aa0-2dcf-499b-9f58-218a45ddd625 1825 mrt. 15 2188 http://proxy.handle.net/10648/2011bf2e-ae41-4e2d-a04c-c4cace2748de 1825 mrt. 16 2189 http://proxy.handle.net/10648/e4d67f82-d317-4294-bba9-ec9914379975 1825 mrt. 17 2190 http://proxy.handle.net/10648/112d045c-aa50-4839-98d3-cea7c8613710 1825 mrt. 18-19 nrs. 29-87 2191 http://proxy.handle.net/10648/97209eb7-2fe1-4bce-b11d-484cc9116826 1825 mrt. 19 nrs. 88-117 1825 mrt. 20 nrs. 59-115 2192 http://proxy.handle.net/10648/bdc66e6d-3d02-4f46-a3f2-c30410e27e20 1825 mrt. 20 nrs. 116-146 2193 http://proxy.handle.net/10648/ebacf749-421e-4be7-bb69-46c81a4d13c4 1825 mrt. 21 nrs. 1-120 2194 http://proxy.handle.net/10648/b48a62fc-de75-4333-ab18-7c3dafae070a 1825 mrt. 21 nrs. 121-144 2195 http://proxy.handle.net/10648/6b0ed9b5-b7e0-49a4-a0f5-343b8bb62abd 1825 mrt. 22 - 23 2196 http://proxy.handle.net/10648/fe98672b-e8d2-4bd7-9aaf-afb691fd867d 1825 mrt. 24 2197 http://proxy.handle.net/10648/2db1fbef-c9dc-4679-9413-bc09f17d4c75 1825 mrt. 25 2198 http://proxy.handle.net/10648/c2526d5e-52cc-4f35-923a-fb8a78cc37a2 1825 mrt. 26 - 27 2199 http://proxy.handle.net/10648/b0f8c69a-1a53-4d76-90e9-e564ddf37037 1825 mrt. 28 - 29 2200 http://proxy.handle.net/10648/2954b8d8-7b72-40d8-ad66-4c590a138ed4 1825 mrt. 30 - 31 2201 http://proxy.handle.net/10648/f84c1d04-9801-4000-bd95-898ecd1fbbd1 1825 apr. 1-2 nrs. 6-100 2202 http://proxy.handle.net/10648/abd2f2e0-9a15-4d2f-ac0b-fb302a6daeb9 1825 apr. 2 nrs. 101-157 1825 apr. 3 2203 http://proxy.handle.net/10648/09dc6d5a-2076-4bb3-bf85-8beb04e6ecd5 1825 apr. 4 2204 http://proxy.handle.net/10648/cec0c892-0140-4fda-b176-0fa76cc45f28 1825 apr. 5 - 6 2205 http://proxy.handle.net/10648/6613debb-985d-4bd8-b5d4-7cd2c29411e3 1825 apr. 7 - 8 2206 http://proxy.handle.net/10648/df5000e1-5049-4442-98ee-16cec914daab 1825 apr. 9 - 10 2207 http://proxy.handle.net/10648/6b2d2495-01a6-441e-9615-82a589ecbb4a 1825 apr. 11 - 12 2208 http://proxy.handle.net/10648/50895fd3-5bcc-4e63-87a6-50ad4a33c614 1825 apr. 13 - 14 2209 http://proxy.handle.net/10648/ecf66144-8164-4307-9ab8-286875bb5e7d 1825 apr. 15 - 16 2210 http://proxy.handle.net/10648/53038f87-8bdb-454f-8ddb-aac900eba86f 1825 apr. 17 - 18 2211 http://proxy.handle.net/10648/02b6b57a-087c-45e2-9deb-900e81ed4074 1825 apr. 19-20 nrs. 6-45 2212 http://proxy.handle.net/10648/914edbb0-6935-4535-8915-1388c2fbca57 1825 apr. 20 nrs. 46-82 1825 apr. 21 2213 http://proxy.handle.net/10648/4620a756-e4ae-48c6-a4b1-81e84d3bdde8 1825 apr. 22 nrs. 62-97 2214 http://proxy.handle.net/10648/a61bf4e5-c136-48ad-b004-802626bb3d84 1825 apr. 22 nrs. 98-120 1825 apr. 23 nrs. 59-111 2215 http://proxy.handle.net/10648/bdd31e9c-683d-48fb-980b-2bf3495cd0e3 1825 apr. 23 nrs. 112-144 1825 apr. 24 2216 http://proxy.handle.net/10648/0a496d08-fa2d-4e51-a549-6346bc356fff 1825 apr. 25-26 nrs. 58-69 2217 http://proxy.handle.net/10648/4b3ef8dc-fe5b-4944-962b-6e50c57b45d5 1825 apr. 26 nrs. 100-138 1825 apr. 27 2218 http://proxy.handle.net/10648/2fe6a669-8603-4ce0-8dd9-28bb37a550ff 1825 apr. 28 2219 http://proxy.handle.net/10648/c6d2c5ce-bcc5-4161-9fa2-1835d4ecb56e 1825 apr. 29 - 30 2220 http://proxy.handle.net/10648/1eb9ba2c-9893-41a4-8671-c8d670b435b1 1825 mei 1 - 2 2221 http://proxy.handle.net/10648/0da634fc-50c9-4d6a-8f22-073dc8f07d00 1825 mei 3 - 4 2222 http://proxy.handle.net/10648/02764a04-e20e-4450-b4a7-2dc0ef727c8b 1825 mei 5-6 nrs. 39-149 2223 http://proxy.handle.net/10648/3cdae7f8-58eb-424d-a159-2203592d13e5 1825 mei 6 nrs. 150-165 1825 mei 7 2224 http://proxy.handle.net/10648/b96e66a7-e0d0-4d8b-8cd6-60dded6ca70c 1825 mei 8 2225 http://proxy.handle.net/10648/62075ead-fb90-4518-96ce-c2330b01c75b 1825 mei 9 - 10 2226 http://proxy.handle.net/10648/15caaa15-b4a3-446a-8eae-ad940c846d57 1825 mei 11 - 12 2227 http://proxy.handle.net/10648/025213b3-2071-4b12-a553-fc179ca3b149 1825 mei 13 - 14 2228 http://proxy.handle.net/10648/c26bb935-2958-4dc0-af92-06f3e2117a2b 1825 mei 15 - 16 2229 http://proxy.handle.net/10648/f6832d66-2a7f-4037-8a10-a8dbf9050ce2 1825 mei 17 2230 http://proxy.handle.net/10648/f3a8c999-79f1-4dd3-ad99-788b74c08302 1825 mei 18 2231 http://proxy.handle.net/10648/fb1d660a-1b21-49dd-9d14-5c01f04a09c5 1825 mei 19 2232 http://proxy.handle.net/10648/757399ef-860b-4dc9-9709-8dded9ae0bf7 1825 mei 20 2233 http://proxy.handle.net/10648/5b57f178-1984-4bdc-b85d-7b1206115cf0 1825 mei 21 2234 http://proxy.handle.net/10648/8796def0-9d0a-402b-8e63-2ac1e9108668 1825 mei 22 2235 http://proxy.handle.net/10648/5dc46775-137b-448e-a138-6f99d0679a08 1825 mei 23 2236 http://proxy.handle.net/10648/959d663d-d874-4560-9816-5d211991d977 1825 mei 24 2237 http://proxy.handle.net/10648/467dc1b1-86d2-4d10-8027-789c15b21b5f 1825 mei 25 2238 http://proxy.handle.net/10648/cff4f31a-d4ad-4186-898e-bb09df5f4648 1825 mei 26 2239 http://proxy.handle.net/10648/59804268-8042-4e1d-83cc-88d0f8e55900 1825 mei 27-28 nrs. 91-157 2240 http://proxy.handle.net/10648/55cc5bb1-4f2c-4854-b8aa-6574f8d758f3 1825 mei 28 nrs. 158-160 1825 mei 29 2241 http://proxy.handle.net/10648/c0334707-b311-44ba-9174-2f16523e27bb 1825 mei 30 - 31 2242 http://proxy.handle.net/10648/ae23ac7e-e2c2-45c0-a57d-feb949ad2f07 1825 juni 1 - 2 2243 http://proxy.handle.net/10648/26a7111f-c670-4e93-b81a-ce3de8242aea 1825 juni 3 - 4 2244 http://proxy.handle.net/10648/65da4d9f-5a9d-4984-b610-bd6b214db1b0 1825 juni 5 2245 http://proxy.handle.net/10648/d6c7e9e5-2077-4376-a218-26fbc8a04fba 1825 juni 6 - 7 2246 http://proxy.handle.net/10648/691e2387-857e-4fd9-84f0-52a8a15d7124 1825 juni 8-10 nrs. 77-121 2247 http://proxy.handle.net/10648/b54f2216-0061-4839-af99-9b244376a4f8 1825 juni 10 nrs. 122-141 1825 juni 11 2248 http://proxy.handle.net/10648/95cebf5a-f426-44b9-83f0-3255d5ddbe76 1825 juni 12 - 13 2249 http://proxy.handle.net/10648/8bb05ad1-68cd-4493-b823-b51dd28f2268 1825 juni 14 2250 http://proxy.handle.net/10648/b94e2478-4510-42cb-9914-2ea473c5d380 1825 juni 15 - 16 2251 http://proxy.handle.net/10648/4aca0b9b-fda7-4602-8d98-36faf8109baa 1825 juni 17 2252 http://proxy.handle.net/10648/c526d6fd-6886-4bee-bea3-9098825a50a3 1825 juni 18 2253 http://proxy.handle.net/10648/997c4d64-5ea0-4c7d-bca1-60b553abb33b 1825 juni 19-20 nrs. 12-107 2254 http://proxy.handle.net/10648/2fa0d877-d0d9-4b17-abe9-046e31979a3e 1825 juni 20 nrs. 108-122 2255 http://proxy.handle.net/10648/ddab4d05-e0ed-4257-98b7-b1303222e6bd 1825 juni 21 2256 http://proxy.handle.net/10648/afcbc1d0-c4db-4379-8b88-b022e2d479fc 1825 juni 22 2257 http://proxy.handle.net/10648/7a21e715-0cdd-41fe-a5dd-15d196a6e2c6 1825 juni 23 2258 http://proxy.handle.net/10648/4ac00796-cfbb-4780-b640-47870b83cc32 1825 juni 24 2259 http://proxy.handle.net/10648/6d02c7be-1f6d-430c-be5a-cb2339e29466 1825 juni 25 2260 http://proxy.handle.net/10648/f7665905-774d-4e6e-9917-27b83afe8866 1825 juni 26 2261 http://proxy.handle.net/10648/59f0822d-9aa4-4a55-854b-18ffd6ae03b3 1825 juni 27-28 nrs. 60-132 2262 http://proxy.handle.net/10648/1e95e905-4dc8-4bd2-8dba-b1e91de56117 1825 juni 28 nrs. 133-144 1825 juni 29 2263 http://proxy.handle.net/10648/f89d1b57-ba30-4913-b5e1-2d3505b72993 1825 juni 30 2264 http://proxy.handle.net/10648/6f047a11-048b-4b7d-a98e-a2bb48f71798 1825 juli 1 - 2 2265 http://proxy.handle.net/10648/48066cd9-c199-4225-bdb0-7f6a481a6f6d 1825 juli 3 - 4 2266 http://proxy.handle.net/10648/15917439-3f38-4c8e-ae57-81040cc90c32 1825 juli 5 - 6 2267 http://proxy.handle.net/10648/7172a802-efa1-4de2-928a-4cd93dc6c965 1825 juli 7 2268 http://proxy.handle.net/10648/36eb0a0c-7a87-4832-bbad-0d9df5e95a54 1825 juli 8 - 9 2269 http://proxy.handle.net/10648/b265c453-c8f2-4699-804a-c8357e7f36d7 1825 juli 10 - 11 2270 http://proxy.handle.net/10648/1343b531-52ec-4b0e-b50f-28e44b7e9f6d 1825 juli 12 2271 http://proxy.handle.net/10648/6358784c-75c7-4a21-848d-c72aad435cc7 1825 juli 13 - 14 2272 http://proxy.handle.net/10648/ee4be9a6-dbae-49be-b55c-26d5e9e009f6 1825 juli 15 - 16 2273 http://proxy.handle.net/10648/1ed77920-e2dd-4828-85c4-675d3098278e 1825 juli 17 - 18 2274 http://proxy.handle.net/10648/2a38e2ea-113b-4288-82fc-2b6992d27b19 1825 juli 19-20 nrs. 83-126 2275 http://proxy.handle.net/10648/df5822e4-ae62-4eae-93e8-a5ff4b58a067 1825 juli 20 nrs. 127-131 1825 juli 21 2276 http://proxy.handle.net/10648/e082ffb6-6437-4896-ad08-264a7b17be41 1825 juli 22-23 nrs. 51-131 2277 http://proxy.handle.net/10648/b90e2cb0-4402-4b68-bedc-00d44f2273d7 1825 juli 23 nrs. 132-138 2278 http://proxy.handle.net/10648/3c01781b-2614-45ec-86c4-e18ba111317e 1825 juli 24 2279 http://proxy.handle.net/10648/eb48f4e2-6dbf-487a-b5bc-87b649661d76 1825 juli 25 - 26 2280 http://proxy.handle.net/10648/f9e35959-0fdb-4bee-af50-6a8c1418a2b5 1825 juli 27 - 28 2281 http://proxy.handle.net/10648/da858b85-733a-4ded-8416-fffa4920893b 1825 juli 29 - 30 2282 http://proxy.handle.net/10648/a38b0f6b-2aa5-4fef-9533-7e44f5533ed6 1825 juli 31 2283 http://proxy.handle.net/10648/77d45dcb-7b83-4a7c-9b3e-3b72c0f21111 1825 aug. 1 nrs. 68-135 2284 http://proxy.handle.net/10648/e8326272-8f54-4630-8be1-90470b13f80e 1825 aug. 1 nrs. 136-152 2285 http://proxy.handle.net/10648/86fb9d60-aff4-46bf-9c02-8aeb81e26a16 1825 aug. 2 - 3 2286 http://proxy.handle.net/10648/a303af53-90ce-4cb6-ab4f-14c6b5633366 1825 aug. 4 - 5 2287 http://proxy.handle.net/10648/e6e0eafb-d4c7-4509-8729-6e163152bd32 1825 aug. 6 - 7 2288 http://proxy.handle.net/10648/28f4975b-473a-4143-a8a9-11c9f0355f10 1825 aug. 8 - 9 2289 http://proxy.handle.net/10648/dc98d3aa-1df5-4602-bf44-1cc16b8863b5 1825 aug. 10 2290 http://proxy.handle.net/10648/5b5692d3-d3eb-4432-9cef-b215d1beac89 1825 aug. 11 2291 http://proxy.handle.net/10648/b0b2b687-c032-4d67-8436-41f3f692655c 1825 aug. 12 - 13 2292 http://proxy.handle.net/10648/c77eabca-d891-4588-b952-8f9839b4f8d8 1825 aug. 14 nrs. 68-135, 137-154 2293 http://proxy.handle.net/10648/970e770e-b6b7-42f5-b3dd-322b56ab755c 1825 aug. 14 nr. 136 2294 http://proxy.handle.net/10648/6d72c8b8-f967-48a0-9a6e-4245939993a8 1825 aug. 15 - 16 2295 http://proxy.handle.net/10648/690c9a78-6362-48da-af97-35ea113c70bb 1825 aug. 17 2296 http://proxy.handle.net/10648/6df41c72-e0b5-42a9-8b1e-77b7de5d5cf7 1825 aug. 18 2297 http://proxy.handle.net/10648/2cb9bd3d-6e9c-4520-851c-50e106136ba3 1825 aug. 19 nrs. 101-155 2298 http://proxy.handle.net/10648/0fde7000-11ff-4cf4-a11c-6b06f9e78859 1825 aug. 19 nrs. 156-166 1825 aug. 20 nrs. 62-140 2299 http://proxy.handle.net/10648/387f5bc4-5fb1-4eed-9908-a88b6b6efe02 1825 aug. 20 nrs. 141-149 1825 aug. 21 2300 http://proxy.handle.net/10648/fca0b043-149e-455e-b682-08156dbc2d5b 1825 aug. 22 2301 http://proxy.handle.net/10648/4650c7ab-0bd4-402d-b0b5-775fca673712 1825 aug. 23 2302 http://proxy.handle.net/10648/14e832c4-9c46-44ff-bbef-a9cf2b3b4087 1825 aug. 24 - 25 2303 http://proxy.handle.net/10648/0ebbe36e-0ca0-4bc5-b82f-d0d8255d8d02 1825 aug. 26 - 27 2304 http://proxy.handle.net/10648/d8079f73-7c85-4ed4-8609-8c2c7d156a26 1825 aug. 28 - 29 2305 http://proxy.handle.net/10648/e94e4c42-d34c-42fb-8f3d-0e02047c7c35 1825 aug. 30 - 31 2306 http://proxy.handle.net/10648/cd53d4b5-6d10-4a6f-96cc-c8c8661d9d79 1825 sep. 1-2 nrs. 69-129 2307 http://proxy.handle.net/10648/4c6a427b-9d0f-464d-b657-cd30f03ff89a 1825 sep. 2 nrs. 130-145 1825 sep. 3 2308 http://proxy.handle.net/10648/7ecaa549-d170-4a3f-a7a9-39057517b805 1825 sep. 4 2309 http://proxy.handle.net/10648/dbff4170-0ac5-4f43-b370-40648b5c77c6 1825 sep. 5-6 nrs. 1-124 2310 http://proxy.handle.net/10648/6b9f0170-8b97-4cce-82a0-00ad62e2a22e 1825 sep. 6 nrs. 125-148 1825 sep. 7 nrs. 1-36 2311 http://proxy.handle.net/10648/b32b4f9a-3bb6-4889-9622-55c2655ecbb2 1825 sep. 7 nrs. 37-52 1825 sep. 8, 9 nrs. 58-108 2312 http://proxy.handle.net/10648/80ac0cd5-7897-43be-9225-b25fbc25a888 1825 sep. 9 nrs. 109-138 1825 sep. 10 2313 http://proxy.handle.net/10648/acffd800-3968-4dff-8ed3-89ebc9b490f5 1825 sep. 11 - 12 2314 http://proxy.handle.net/10648/9b42c52b-097e-4e0d-978b-d2c30aae8ed3 1825 sep. 13 2315 http://proxy.handle.net/10648/d78f5c56-d056-4f59-9d74-e5d99395c554 1825 sep. 14 - 15 2316 http://proxy.handle.net/10648/491fcf5e-a2f3-45a2-92b0-8143082c524d 1825 sep. 16 2317 http://proxy.handle.net/10648/2b789722-2dc6-4143-8fd2-8b79e83c6d19 1825 sep. 17 2318 http://proxy.handle.net/10648/289700ff-eede-46e5-b734-1fc0f0edb481 1825 sep. 18 2319 http://proxy.handle.net/10648/0e66943c-0f41-4925-a330-d1b25c485dbc 1825 sep. 19 - 20 2320 http://proxy.handle.net/10648/7958d5bd-6fb0-45bd-8ea2-47b7906769b8 1825 sep. 21 2321 http://proxy.handle.net/10648/221adf0f-f990-4e90-a470-32128c441411 1825 sep. 22 2322 http://proxy.handle.net/10648/906b1960-2d2b-4b43-89b3-2e41fc7f6389 1825 sep. 23 - 24 2323 http://proxy.handle.net/10648/ab6f25f8-e333-4768-a9cc-43e30686a43a 1825 sep. 25 - 26 2324 http://proxy.handle.net/10648/a767cb34-df0b-4bc8-a461-28aa1b73fb5e 1825 sep. 27 2325 http://proxy.handle.net/10648/3bb6c8f7-c166-481a-a247-1c8fefee29c9 1825 sep. 28 2326 http://proxy.handle.net/10648/03224b2a-fe22-422e-a840-e56e9a6ac15a 1825 sep. 29 - 30 2327 http://proxy.handle.net/10648/8308c851-2b45-476e-9a80-09ac4a461d34 1825 okt. 1 - 2 2328 http://proxy.handle.net/10648/dbccedc4-99d3-437b-b945-da792370cc20 1825 okt. 3 - 5 2329 http://proxy.handle.net/10648/43263b13-7a6c-4d27-b192-1b8a03a31c70 1825 okt. 6 - 7 2330 http://proxy.handle.net/10648/8017e388-eba5-447c-8166-719a223935af 1825 okt. 8 - 9 2331 http://proxy.handle.net/10648/f83d9aec-9512-437d-bc73-0df4e32e8f35 1825 okt. 10 - 11 2332 http://proxy.handle.net/10648/fea7e456-39a7-4ca5-b015-83db78f8b910 1825 okt. 12 2333 http://proxy.handle.net/10648/778e5be7-f6b9-46f5-b604-7c70028955b3 1825 okt. 13 2334 http://proxy.handle.net/10648/56e714f3-891e-4431-9140-7645cd7fd963 1825 okt. 14 2335 http://proxy.handle.net/10648/661fc831-c3f9-450b-a805-35439cd0b922 1825 okt. 15 2336 http://proxy.handle.net/10648/dca1f470-f936-4043-8be4-8661785d17bc 1825 okt. 16 - 17 2337 http://proxy.handle.net/10648/a612c693-8993-415b-9f78-072f27545f21 1825 okt. 18 nrs. 82-181 2338 http://proxy.handle.net/10648/279b1ee9-5bfe-4447-b1d5-07dfc0d72ce0 1825 okt. 18 nrs. 182-186 1825 okt. 19 2339 http://proxy.handle.net/10648/98b2badf-1d36-4467-9e68-a9cccb84369d 1825 okt. 20 nrs. 1-4 2340 http://proxy.handle.net/10648/31f10371-391d-4d56-b51e-4a8e86747975 1825 okt. 20 nrs. 5-106 2341 http://proxy.handle.net/10648/a2603d79-ae67-4808-8820-c00a974bcf24 1825 okt. 21 - 22 2342 http://proxy.handle.net/10648/429eddd2-b2d3-4183-bcd0-e55726513955 1825 okt. 23 2343 http://proxy.handle.net/10648/a6945f62-aba5-41e7-bef3-b36aba5dc96b 1825 okt. 24 - 25 2344 http://proxy.handle.net/10648/8d1bf979-3ec0-44c1-8281-38ac2f00db2a 1825 okt. 26 - 27 2345 http://proxy.handle.net/10648/ac5059f0-9868-4602-a015-5e370f89f41d 1825 okt. 28 2346 http://proxy.handle.net/10648/dc23e573-3756-4510-9e59-3b2385695a0d 1825 okt. 29 2347 http://proxy.handle.net/10648/e05abc1c-35a8-44a3-bda6-c0773b9dc0ef 1825 okt. 30 - 31 2348 http://proxy.handle.net/10648/6b0d3f4b-e114-4868-a7e0-a691300f90b7 1825 nov. 1-3 nrs. 72-140 2349 http://proxy.handle.net/10648/7b399a62-c36d-4655-b17b-f244e3a44a0c 1825 nov. 3 nrs. 143-185 2350 http://proxy.handle.net/10648/4c88eef9-47f4-4b3d-b81b-52369ecfd9f2 1825 nov. 4 2351 http://proxy.handle.net/10648/9236d655-d589-40e1-b24e-f2c54e58e56d 1825 nov. 5 2352 http://proxy.handle.net/10648/37568586-5020-433a-80c7-5801a9dbd85c 1825 nov. 6 - 7 2353 http://proxy.handle.net/10648/64c20d24-960e-467c-a7c6-e2991e52a7f4 1825 nov. 8 - 9 2354 http://proxy.handle.net/10648/7495fe1c-f504-4d91-9b43-2383be37047b 1825 nov. 10 - 11 2355 http://proxy.handle.net/10648/aa781ecb-7098-4345-a650-9108775cd085 1825 nov. 12 2356 http://proxy.handle.net/10648/05350450-db62-4f2c-b801-96c690dd38f8 1825 nov. 13 2357 http://proxy.handle.net/10648/ba884ae6-b01a-4957-955d-9262fe6d38a2 1825 nov. 14-16 nrs. 3-152 2358 http://proxy.handle.net/10648/148340a5-f9ad-44e1-959c-d72e715e9111 1825 nov. 16 nrs. 153-177 1825 nov. 17 2359 http://proxy.handle.net/10648/1cd01414-d866-4d8a-8c97-5e704e2b382a 1825 nov. 18 nrs. 102-164 2360 http://proxy.handle.net/10648/684887ac-cf88-4f1b-be6f-e584224f6206 1825 nov. 18 nrs. 165-196 1825 nov. 19 2361 http://proxy.handle.net/10648/df9d5413-809c-4741-98a8-214115648c44 1825 nov. 20 2362 http://proxy.handle.net/10648/6b4b265b-8c60-445f-9923-fe15b1a1b8ec 1825 nov. 21 2363 http://proxy.handle.net/10648/045d6877-eded-40b2-93be-f6375a70cd8f 1825 nov. 22 2364 http://proxy.handle.net/10648/a2b03f89-b4e0-4886-9cbe-e8193e9b0ec6 1825 nov. 23-24 nrs. 52-125 2365 http://proxy.handle.net/10648/3cadaff0-d4fe-47d4-a037-7e4abcb30d8d 1825 nov. 24 nrs. 126-154 1825 nov. 25 nrs. 18-108 2366 http://proxy.handle.net/10648/e05e8035-0347-40ed-a8d6-afefdb289a36 1825 nov. 25 nrs. 109-139 1825 nov. 26 2367 http://proxy.handle.net/10648/dcb77432-88be-4621-a107-c153623741cc 1825 nov. 27-29 nrs. 106-162 2368 http://proxy.handle.net/10648/fab0e96b-3d39-4dc7-8955-6e0f9a8b5dcc 1825 nov. 29 nrs. 163-190 1825 nov. 30 2369 http://proxy.handle.net/10648/8ed4d2f3-8a88-4135-a5c3-1625c4abb9f7 1825 dec. 1 - 2 2370 http://proxy.handle.net/10648/7e734b5c-a7a8-46f7-9f54-82ea61eba331 1825 dec. 3 - 4 2371 http://proxy.handle.net/10648/306ce9f8-236e-49a7-91d3-fb6b83d093f4 1825 dec. 5 - 6 2372 http://proxy.handle.net/10648/978b6ab6-20b5-4a51-80bf-506248159220 1825 dec. 7 2373 http://proxy.handle.net/10648/318d553f-3cc1-40a2-8c56-afd4b1535eaf 1825 dec. 8 - 9 2374 http://proxy.handle.net/10648/49c426d5-48e4-481b-9c33-af62004f88b6 1825 dec. 10 2375 http://proxy.handle.net/10648/70559e58-8fd1-4594-8f41-9a5cf35ec1a9 1825 dec. 11 - 12 2376 http://proxy.handle.net/10648/482057e0-adf5-44e6-8ef8-d1249d5bd6be 1825 dec. 13 - 14 2377 http://proxy.handle.net/10648/958b3396-bce8-4d63-b62c-739fd1ded602 1825 dec. 15 2378 http://proxy.handle.net/10648/76f3eeab-2dcc-4025-8489-5f8bb8e9d641 1825 dec. 16 2379 http://proxy.handle.net/10648/042c7a6d-59f0-43e0-84f2-d8690de5839f 1825 dec. 17 2380 http://proxy.handle.net/10648/3877c68f-b265-4194-a144-ebf9f7c2b3cf 1825 dec. 18 2381 http://proxy.handle.net/10648/a9949715-5d92-491b-8e12-9e783cc2b7d4 1825 dec. 19 2382 http://proxy.handle.net/10648/f2de219b-4c01-4e16-90d9-f2ffa6f8f9a9 1825 dec. 20 2383 http://proxy.handle.net/10648/4a7a1b68-a846-4e4a-92af-b47ea3ff2c01 1825 dec. 21 nrs. 112-150 2384 http://proxy.handle.net/10648/9a5b72cc-c1fb-47a3-893a-9a25395e8aa3 1825 dec. 21 nrs. 121-165 2385 http://proxy.handle.net/10648/938d5a72-898d-472e-b786-5f96d40e6f20 1825 dec. 22-23 nrs. 46-99 2386 http://proxy.handle.net/10648/5fc63967-dbd8-411a-8be6-304a707424ea 1825 dec. nr. 81 eerste gedeelte Com. tot onderzoek der rivieren 2387 http://proxy.handle.net/10648/cef9ad97-f161-4bef-9690-7744a5531633 1825 dec. 23 nr. 81 tweede gedeelte 2388 http://proxy.handle.net/10648/789e2702-79c5-4aa1-bb3c-1ec1dc28e7d9 1825 dec. 23 nr. 81 derde gedeelte 2389 http://proxy.handle.net/10648/3d7fc0df-ca7a-4378-a96d-ea3dc14f4548 1825 dec. 23 nr. 81 vierde gedeelte 2390 http://proxy.handle.net/10648/f7a47db6-8151-4229-a450-e1b1dd9042a7 1825 dec. 23 nr. 81 vijfde gedeelte 2391 http://proxy.handle.net/10648/f4715089-c5d6-442e-b456-d00300dfa284 1825 dec. 23 nr. 81 zesde gedeelte 2392 http://proxy.handle.net/10648/cc6a6d28-1d84-4caf-85e0-06b66b054893 1825 dec. 23 nr. 81 zevende gedeelte 2393 http://proxy.handle.net/10648/301f95b4-1f70-44fb-8aeb-7e421c63282d 1825 dec. 23 nrs. 100-135 2394 http://proxy.handle.net/10648/b10c5ba2-ac3d-4684-9ac3-009572c2a21e 1825 dec. 24 2395 http://proxy.handle.net/10648/d92a8270-0fb2-4bbb-9885-7c1dfedf06b7 1825 dec. 25 2396 http://proxy.handle.net/10648/55256c4d-1b75-46a5-9ece-211b22295084 1825 dec. 26 - 27 2397 http://proxy.handle.net/10648/18065912-4a51-4f8a-a7ce-21ed3e9fd934 1825 dec. 28 - 29 2398 http://proxy.handle.net/10648/6bfe7263-975b-4de0-8d59-fe95796aaf98 1825 dec. 30 2399 http://proxy.handle.net/10648/7585892a-1a4b-4403-9f04-9f3fa280a90e 1825 dec. 31 2400 http://proxy.handle.net/10648/0290cc48-cb86-469d-9693-128260b98d18 1826 jan. 1 - 2 2401 http://proxy.handle.net/10648/a1fd0ef7-a040-4171-ae98-8cce4f853dfd 1826 jan. 3 - 4 2402 http://proxy.handle.net/10648/fc6005aa-1d6d-4d3c-91b0-1eb36fe70e58 1826 jan. 5 2403 http://proxy.handle.net/10648/8180ae45-dcc3-497e-82b0-022537ef7d48 1826 jan. 6 2404 http://proxy.handle.net/10648/e45d8861-e783-4d1a-a7f0-724a51b9d42c 1826 jan. 7 - 8 2405 http://proxy.handle.net/10648/3c9e450c-5fc2-4b1c-a63b-c00be1676f33 1826 jan. 9 - 10 2406 http://proxy.handle.net/10648/c91097e1-1207-4ffc-8b9d-c6f2935433aa 1826 jan. 11 - 12 2407 http://proxy.handle.net/10648/0ac635d8-8acd-4029-8afc-347a14fb25d2 1826 jan. 13 2408 http://proxy.handle.net/10648/c257fa17-409b-453f-8a0e-e3cbccde537c 1826 jan. 14 - 15 2409 http://proxy.handle.net/10648/75ab14dd-5fd9-4abf-aca0-3b8981148ad4 1826 jan. 16 2410 http://proxy.handle.net/10648/65e29f22-3bde-49a9-b817-3a057f28cc23 1826 jan. 17 2411 http://proxy.handle.net/10648/0cebf873-8f2d-470d-b0bd-8efd4735607c 1826 jan. 18 2412 http://proxy.handle.net/10648/225227d6-515d-4f2b-9cf1-4f5d21f10cc0 1826 jan. 19 - 20 2413 http://proxy.handle.net/10648/97754c43-9d54-445d-b418-db7f6a368b17 1826 jan. 21 2414 http://proxy.handle.net/10648/09c07547-9913-4e40-b7be-106f18fecfc1 1826 jan. 22 met bijlagen 2415 http://proxy.handle.net/10648/cb70a79b-9450-49e9-92cc-c3c884eb983a 1826 jan. 22 bijlagen 2416 http://proxy.handle.net/10648/b30c5663-e713-4c39-ad52-a013d6a5d5a2 1826 jan. 23-25 nrs. 61-99 2417 http://proxy.handle.net/10648/b0e3125b-832e-46b8-9bd7-b7f8bf466079 1826 jan. 25 nrs. 100-113 1826 jan. 26 2418 http://proxy.handle.net/10648/76530d0c-43ae-445f-8ce7-b0be1294d640 1826 jan. 27-28 nrs. 33-133 2419 http://proxy.handle.net/10648/98168025-71f3-44b6-8f2b-b8ecb53cef00 1826 jan. 28 nrs. 134-158 1826 jan. 29 2420 http://proxy.handle.net/10648/96f507cd-f0c9-4ee4-af7c-d6a002180b53 1826 jan. 30 - 31 2421 http://proxy.handle.net/10648/5e8b1d4e-babb-4412-978a-b1a0fc209bdd 1826 feb. 1 2422 http://proxy.handle.net/10648/caa59008-25da-426f-bb7d-facd108fbbdc 1826 feb. 2-3 nrs. 86-114 2423 http://proxy.handle.net/10648/3f357e32-a90d-41a6-a13d-8000ff6c4944 1826 feb. 3 nrs. 115-141 1826 feb. 4 2424 http://proxy.handle.net/10648/d6775c1f-937a-40ac-b2e4-3240dc873add 1826 feb. 5 - 6 2425 http://proxy.handle.net/10648/1b4ea295-9b74-4d41-98e0-dc85211ca8ba 1826 feb. 7-8 nrs. 72-144 2426 http://proxy.handle.net/10648/df02262b-38b8-426d-98cf-dff61e900b22 1826 feb. 8 nrs. 145-146 1826 feb. 9 2427 http://proxy.handle.net/10648/5171967d-cbb1-4a91-8c9e-7194ffb12ed6 1826 feb. 10 2428 http://proxy.handle.net/10648/1abeb7fa-5459-4df0-909d-67132908a629 1826 feb. 11 - 12 2429 http://proxy.handle.net/10648/cd1c9f19-bdfb-4871-a99a-8b48241559ce 1826 feb. 13 - 14 2430 http://proxy.handle.net/10648/aebadd61-4a06-4de4-afe4-c1e0247dae5a 1826 feb. 15 - 16 2431 http://proxy.handle.net/10648/1b57239f-3f39-48a0-835a-280fd063708e 1826 feb. 17 2432 http://proxy.handle.net/10648/b5341a32-0e72-4d24-80bf-c0a0ed043eeb 1826 feb. 18 2433 http://proxy.handle.net/10648/620877ca-122b-4a67-a070-3d36a644254c 1826 feb. 19 2434 http://proxy.handle.net/10648/809fb1ea-094b-405a-bab0-3edec2a19e13 1826 feb. 20 2435 http://proxy.handle.net/10648/cdc58f34-15ba-4b95-a091-bc1f5b8a0cbb 1826 feb. 21-22 nrs. 43-94 2436 http://proxy.handle.net/10648/8a87df64-af70-4e3c-9de9-78c29a81c981 1826 feb. 22 nrs. 95-123 1826 feb. 23 nrs. 36-100 2437 http://proxy.handle.net/10648/5c41fb4e-212c-4594-8485-7234e97f1de5 1826 feb. 23 nrs. 101-125 1826 feb. 24 2438 http://proxy.handle.net/10648/b2d8a768-43bf-4df2-93f2-4192bf6c45e1 1826 feb. 25 - 26 2439 http://proxy.handle.net/10648/e08a8369-0736-47dc-b3d7-e75289009620 1826 feb. 27 2440 http://proxy.handle.net/10648/fce78604-d94b-43ef-84a8-5d38119d6d65 1826 feb. 28 2441 http://proxy.handle.net/10648/4cfea9e8-f20b-4899-9804-4140a0b4271a 1826 mrt. 1 - 2 2442 http://proxy.handle.net/10648/8c9a6788-5b30-4e25-a60a-0b731790904a 1826 mrt. 3 2443 http://proxy.handle.net/10648/4902df69-67ea-4e98-95f1-bcc77b555c98 1826 mrt. 4-5 nrs. 125-169 2444 http://proxy.handle.net/10648/0e3126aa-0c8b-40b4-a429-a8e6a71a07a1 1826 mrt. 5 nrs. 170-196 2445 http://proxy.handle.net/10648/0b028ea8-b670-4e2e-87f1-3cd103749aab 1826 mrt. 6 - 7 2446 http://proxy.handle.net/10648/244529bc-9f8b-4550-83cb-1f637c7795f7 1826 mrt. 8 2447 http://proxy.handle.net/10648/ab433222-4387-4cbf-a21c-cd4a8c158bf0 1826 mrt. 9 - 10 2448 http://proxy.handle.net/10648/73d2ae55-fd91-49c9-b2ef-2da66c85fe93 1826 mrt. 11 - 12 2449 http://proxy.handle.net/10648/8e0e7d64-6372-4f8d-86ab-d4feadef4d06 1826 mrt. 13 - 14 2450 http://proxy.handle.net/10648/fb8057f1-0e84-46a7-8109-2c69febc3ffa 1826 mrt. 15 - 16 2451 http://proxy.handle.net/10648/0870e308-8b88-407f-b01a-be5fdb6ca22f 1826 mrt. 17 nrs. 87-137 2452 http://proxy.handle.net/10648/bffc4bce-9278-4b79-a4ce-73f084d9b159 1826 mrt. 17 nrs. 138-170 1826 mrt. 18 2453 http://proxy.handle.net/10648/a9b6d3a8-68cd-4a26-a00d-569ad75fae89 1826 mrt. 19-20 nrs. 1-35 2454 http://proxy.handle.net/10648/9e290ee7-96fd-4cf7-80a9-6fae5723ce93 1826 mrt. 20 nrs. 36-53 1826 mrt. 21-22 2455 http://proxy.handle.net/10648/e9f70d6e-ead8-4fff-b247-a2e97791c8b5 1826 mrt. 23 2456 http://proxy.handle.net/10648/a224671c-4168-4338-8ae5-a487c14f3010 1826 mrt. 24 - 25 2457 http://proxy.handle.net/10648/c37a3dc8-9e41-4ee8-9041-ffb769df8f41 1826 mrt. 26 - 27 2458 http://proxy.handle.net/10648/4722bc12-bdce-48f2-98d5-50bb02608ffc 1826 mrt. 28 - 29 2459 http://proxy.handle.net/10648/c6012a05-cd8e-4838-87ec-41763a0ec485 1826 mrt. 30 - 31 2460 http://proxy.handle.net/10648/28f3efe9-2ccb-4754-9f21-406b79fec992 1826 apr. 1 - 3 2461 http://proxy.handle.net/10648/85e34e70-ae12-4b78-bf33-e9a01e216d6a 1826 apr. 4 - 5 2462 http://proxy.handle.net/10648/a2000e3b-48d1-4cc5-ab5d-9315d1aae33e 1826 apr. 6 2463 http://proxy.handle.net/10648/22a1e33d-9543-4394-909f-b5f207113a96 1826 apr. 7 2464 http://proxy.handle.net/10648/b6b4dcaa-c790-408b-9156-f1a4276813b8 1826 apr. 8 2465 http://proxy.handle.net/10648/c83a724d-368c-4fb1-9e29-6cdc2f8ba966 1826 apr. 9 2466 http://proxy.handle.net/10648/59648120-eb43-4d7e-95cf-0f18a9bfe808 1826 apr. 10 2467 http://proxy.handle.net/10648/ffd83d75-9d32-4a2c-ac6e-9f935d5979b4 1826 apr. 11 2468 http://proxy.handle.net/10648/41025ba1-9ab7-44aa-99cd-0e8c687d1ea9 1826 apr. 12 2469 http://proxy.handle.net/10648/179a76ee-c521-4955-a38c-fab4ff276bd0 1826 apr. 13 - 14 2470 http://proxy.handle.net/10648/0d71f637-a335-41b6-813a-7bc073c64986 1826 apr. 15-16 nrs. 90-132 2471 http://proxy.handle.net/10648/113622d8-53ea-42e1-a792-e7bb81abc212 1826 apr. 16 nrs. 133-147 1826 apr. 17 2472 http://proxy.handle.net/10648/bc240189-aed9-42ab-ad78-b1e3b3e0ea72 1826 apr. 18-19 nrs. 67-138 2473 http://proxy.handle.net/10648/d6919d40-07c6-4c5a-8df0-8b88adc19669 1826 apr. 19 nrs. 139-157 1826 apr. 20 2474 http://proxy.handle.net/10648/b719f37c-dd7f-4bbc-9789-64f7d363c38e 1826 apr. 21 2475 http://proxy.handle.net/10648/d9c5370c-1c1c-4eb7-a40d-8e36dc8b9a45 1826 apr. 22 - 23 2476 http://proxy.handle.net/10648/acabb4f6-93e9-4515-8de5-dc3e4b5cbe44 1826 apr. 24-26 nrs. 83-104 2477 http://proxy.handle.net/10648/27f9132b-51ad-4c05-930b-891bcfad46aa 1826 apr. 26 nrs. 105-139 1826 apr. 27 2478 http://proxy.handle.net/10648/377d5286-be35-4f27-85dc-e4f1a2dc24e6 1826 apr. 28 - 30 2479 http://proxy.handle.net/10648/29652be9-88c0-4529-9b59-1dfc711c00ff 1826 mei 1 2480 http://proxy.handle.net/10648/b748a4c4-7809-4258-a8f7-a2c5372d78e1 1826 mei 2 2481 http://proxy.handle.net/10648/b7a480f2-d073-4b7a-8410-6419bac51ef7 1826 mei 3 2482 http://proxy.handle.net/10648/073c14b7-f382-49fd-9909-6ca5e9358b6a 1826 mei 4 2483 http://proxy.handle.net/10648/03a01320-1ce1-4cb2-8ddf-9d602797a634 1826 mei 5 - 6 2484 http://proxy.handle.net/10648/c76138a1-af62-4997-855c-34b6ff83e6bf 1826 mei 7 - 8 2485 http://proxy.handle.net/10648/ef793bef-36e4-4806-87af-dbcd60307d1c 1826 mei 9 - 10 2486 http://proxy.handle.net/10648/5e6671af-0c88-4e2d-8280-d4b729cb945f 1826 mei 11 - 12 2487 http://proxy.handle.net/10648/60272b7d-e5b8-491b-a780-d0a62526c10f 1826 mei 13 - 14 2488 http://proxy.handle.net/10648/38889d52-3704-4970-9aee-c11f712c2d62 1826 mei 15 - 16 2489 http://proxy.handle.net/10648/42a9636a-eb49-4800-90b6-e5aefd50bf09 1826 mei 17 2490 http://proxy.handle.net/10648/c55c3473-f0ec-4d0d-9c13-d411e5a192c5 1826 mei 18 2491 http://proxy.handle.net/10648/a5cb5025-c7cb-4803-8d0d-9a89c9420088 1826 mei 19 2492 http://proxy.handle.net/10648/206d7bd5-ff06-4e13-8793-4fa2e7a4e17a 1826 mei 20 2493 http://proxy.handle.net/10648/e9fb2395-837b-4830-87e6-842a386c846a 1826 mei 21-22 nrs. 3-19 2494 http://proxy.handle.net/10648/75fb772a-1170-4fe8-b6db-63c6c473757c 1826 mei 22 nrs. 20-38 1826 mei 23 2495 http://proxy.handle.net/10648/fcf428dd-9b5b-4af1-a290-d2ed8029e334 1826 mei 24 2496 http://proxy.handle.net/10648/f997b96d-559b-4a02-bdec-27b7ff172d09 1826 mei 25 2497 http://proxy.handle.net/10648/cac99b82-2e23-4a5b-8893-e06de6729c96 1826 mei 26 2498 http://proxy.handle.net/10648/d18b1ed8-10ef-4754-861b-702c0f917134 1826 mei 27 2499 http://proxy.handle.net/10648/069459cc-6341-4fa0-ad29-41cbe517b6fa 1826 mei 28 - 29 2500 http://proxy.handle.net/10648/14cd241c-f25b-40d2-9a47-e96a46e762bc 1826 mei 30 - 31 2501 http://proxy.handle.net/10648/385fb72e-553c-42d6-866c-d3dec26fb506 1826 juni 1 2502 http://proxy.handle.net/10648/bcf0673c-0445-497f-bf0f-182ba7f3ffcf 1826 juni 2 2503 http://proxy.handle.net/10648/e254e71d-6030-4ef6-b2be-fa473e3dc517 1826 juni 3 - 4 2504 http://proxy.handle.net/10648/cbc4a9ba-5b2c-43cf-87da-0b14f65b4205 1826 juni 5 - 6 2505 http://proxy.handle.net/10648/f60d754b-ec02-4f08-aeee-aece55376274 1826 juni 7-8 nrs. 68-119 2506 http://proxy.handle.net/10648/8895bafc-8088-4c82-adea-3caa5315b1bd 1826 juni 8 nrs. 120-144 1826 juni 9 nrs. 91-138 2507 http://proxy.handle.net/10648/95629d13-228a-4533-a869-114e2d53d43c 1826 juni 9 nrs. 109-136 1826 juni 10-11 2508 http://proxy.handle.net/10648/419be19c-48a5-4d5d-9821-01f67f0ad842 1826 juni 12 - 13 2509 http://proxy.handle.net/10648/503e3b71-8958-4146-b4c2-ec2efe9a62e3 1826 juni 14 - 15 2510 http://proxy.handle.net/10648/55d8ec26-4a13-43cf-81d7-813ae54b557d 1826 juni 16-17 nrs. 88-144 2511 http://proxy.handle.net/10648/8c01cfeb-62c1-4d2d-948d-e3dd41d818df 1826 juni 17 nrs. 145-170 1826 juni 18 2512 http://proxy.handle.net/10648/3d362ae1-b1f7-4021-8ca4-2715c1b43661 1826 juni 19 2513 http://proxy.handle.net/10648/e87be9b2-e6ce-47e8-932a-6faf8a1e6b58 1826 juni 20 - 22 2514 http://proxy.handle.net/10648/b936a7e7-3a05-442b-ad51-d503165094a2 1826 juni 23 - 24 2515 http://proxy.handle.net/10648/e1b32554-8ce3-4c2c-82d2-9ea74d941bfa 1826 juni 25 - 26 2516 http://proxy.handle.net/10648/f84f591a-c6bb-44f2-88b9-01737885317e 1826 juni 27 2517 http://proxy.handle.net/10648/f6bc3627-3bdf-45d8-84d7-1207c64495c2 1826 juni 28 - 29 2518 http://proxy.handle.net/10648/54e4e4e0-fb22-4174-a089-25e421bf243a 1826 juni 30 2519 http://proxy.handle.net/10648/162a554b-b2e2-462b-99c7-f1842f465de4 1826 juli 1 2520 http://proxy.handle.net/10648/4d3b06fe-7f3c-46a7-ba84-badc70100a12 1826 juli 2 2521 http://proxy.handle.net/10648/451a0512-9f51-4780-a2f2-ce16cf947ed8 1826 juli 3 - 4 2522 http://proxy.handle.net/10648/6df3acd9-262e-49d1-80ab-4ff8fced4e7e 1826 juli 5 2523 http://proxy.handle.net/10648/d1ca848a-85cb-46c7-97b9-7b2f0067f7df 1826 juli 6 2524 http://proxy.handle.net/10648/0ad755db-ff56-422e-8323-db1a40e7a5b2 1826 juli 7 - 8 2525 http://proxy.handle.net/10648/a98fd08c-e2f1-4660-a0c9-2e78d6b4e5aa 1826 juli 9 2526 http://proxy.handle.net/10648/cec04ffc-85ac-4421-b431-d021af09b2ee 1826 juli 10 - 11 2527 http://proxy.handle.net/10648/5999adc4-eef4-4eda-b14c-27120ce96156 1826 juli 12 2528 http://proxy.handle.net/10648/050c4d07-3177-45ae-83cc-e33b5261c073 1826 juli 13 - 15 2529 http://proxy.handle.net/10648/68d6ede7-dac8-4977-a451-9d19adfaf4f4 1826 juli 16 - 17 2530 http://proxy.handle.net/10648/656bf933-3b23-44d8-a23a-fde4eec08c85 1826 juli 18 2531 http://proxy.handle.net/10648/bbc7862e-384c-4dcb-bfe6-ae796bba67d0 1826 juli 19 2532 http://proxy.handle.net/10648/2e736e44-eae0-4ffe-90a3-88508617efdc 1826 juli 20 - 21 2533 http://proxy.handle.net/10648/17e221fa-8456-4d8c-985e-aed7277708ff 1826 juli 22 2534 http://proxy.handle.net/10648/f7c0eb7e-2362-457a-b7bc-1754db400abb 1826 juli 23 2535 http://proxy.handle.net/10648/e0c755b1-6a66-4f3f-af89-2c57283b7f6a 1826 juli 24 2536 http://proxy.handle.net/10648/f816dce6-c4e3-4661-832c-f28cc573160b 1826 juli 25 2537 http://proxy.handle.net/10648/786f8312-ffaf-403b-94e5-1f8d4f9457e6 1826 juli 26 - 27 2538 http://proxy.handle.net/10648/c083e43a-ff6b-467c-ba1d-24998584f7ac 1826 juli 28 2539 http://proxy.handle.net/10648/d9feca21-a32b-4db7-ba86-dffb471dc463 1826 juli 29 2540 http://proxy.handle.net/10648/453b782b-bf28-4916-8b76-c398950fab15 1826 juli 30 - 31 2541 http://proxy.handle.net/10648/95287e37-8ced-4d8e-bce9-37bb3b9b74b3 1826 aug. 1 - 3 2542 http://proxy.handle.net/10648/6c756708-93dd-4d54-8da7-9a9fb2a93e92 1826 aug. 4 - 5 2543 http://proxy.handle.net/10648/3c429339-bdd2-4ab5-86d4-4d5b95daa7f2 1826 aug. 6 - 7 2544 http://proxy.handle.net/10648/d8eb1e89-d2d8-4e12-9426-f4a5b497efc7 1826 aug. 8-9 nrs. 84-103 2545 http://proxy.handle.net/10648/8227b38d-fc80-49e5-b0bd-142a4b6e41ce 1826 aug. 9 nr. 104 eerste gedeelte 2546 http://proxy.handle.net/10648/e9319a0d-5410-4a20-822f-018c12006fa4 1826 aug. 9 nr. 104 tweede gedeelte, 105-121 2547 http://proxy.handle.net/10648/81810b8d-d487-4a88-82e3-826fe2c39fcd 1826 aug. 10-11 nrs. 103-141 2548 http://proxy.handle.net/10648/7654da5c-74ed-4e85-ac65-7584ddb94c3c 1826 aug. 11 nrs. 142-178 1826 aug. 12 nrs. 22-134 2549 http://proxy.handle.net/10648/0f8181d4-941b-4ec1-aa13-c72dd0f6f14c 1826 aug. 12 nrs. 135-153 1826 aug. 13 2550 http://proxy.handle.net/10648/06289709-3236-4dba-afbd-12c5aa14fb88 1826 aug. 14 - 15 2551 http://proxy.handle.net/10648/1927f4f4-e6c3-4f60-a604-49d22cb07b7f 1826 aug. 16 - 17 2552 http://proxy.handle.net/10648/d491f8f7-169c-43c2-bc86-9c000a5eada2 1826 aug. 18-19 nrs. 60-100 2553 http://proxy.handle.net/10648/05edeeb5-8c2b-4cb1-acd7-67e5dd629ced 1826 aug. 19 nrs. 101-133 1826 aug. 20 nrs. 58-99 2554 http://proxy.handle.net/10648/4bbcaec3-ea3c-4ecb-a087-4b9c6393dc6e 1826 aug. 20 nrs. 100-115 1826 aug. 21 2555 http://proxy.handle.net/10648/4b83f6b4-5469-433c-be50-19956ae9b758 1826 aug. 22 - 23 2556 http://proxy.handle.net/10648/93d6c62b-7752-447c-9175-71d9c735c3b7 1826 aug. 24 - 25 2557 http://proxy.handle.net/10648/806b12d1-ab02-44b1-bee7-060e9385be61 1826 aug. 26 2558 http://proxy.handle.net/10648/fb383a44-ee7f-463f-b431-4f8f3f6dcb28 1826 aug. 27 - 28 2559 http://proxy.handle.net/10648/7eb5b903-80b4-495b-bff2-a990b2eeb71f 1826 aug. 29 2560 http://proxy.handle.net/10648/1c2c8b8f-7aa5-4aa3-8e3d-b79960c9e4d0 1826 aug. 30 - 31 2561 http://proxy.handle.net/10648/95a01e4b-add4-44f6-88a3-d12b87cc26e7 1826 sep. 1 2562 http://proxy.handle.net/10648/ec12aa2b-a3c2-49b3-b9c9-e078e44929b0 1826 sep. 2 - 3 2563 http://proxy.handle.net/10648/37d2b08c-9a7c-4847-889f-14ac59cfa9f5 1826 sep. 4 - 5 2564 http://proxy.handle.net/10648/f8d8d3d6-38cf-4b4d-b813-cee5592da2a4 1826 sep. 6 - 7 2565 http://proxy.handle.net/10648/03c66604-a580-47a0-ae0a-9dda8aa59368 1826 sep. 8-9 nrs. 59-114 2566 http://proxy.handle.net/10648/f4bd8edf-bc4a-4a9e-9836-e726f3b57f87 1826 sep. 9 nrs. 115-146 1826 sep. 10 2567 http://proxy.handle.net/10648/bd234895-d1ec-44a3-bc03-b2773c2f3ee9 1826 sep. 11 2568 http://proxy.handle.net/10648/0325c787-347f-4120-8555-7bdbb2afad1e 1826 sep. 12 - 13 2569 http://proxy.handle.net/10648/c8a11897-2f09-46e2-b696-cc2fcb86c20b 1826 sep. 14-16 nrs. 70-118 2570 http://proxy.handle.net/10648/d2657eea-09d9-407b-a992-570124c1ab40 1826 sep. 16 nrs. 119-131 2571 http://proxy.handle.net/10648/2a599261-aab7-4446-a8ea-481ad5d03596 1826 sep. 17 - 18 2572 http://proxy.handle.net/10648/d7d9482f-7f95-48ed-9661-d7adc787fba2 1826 sep. 19 2573 http://proxy.handle.net/10648/bd3119df-38a3-4fb0-9e1a-6c9a07142964 1826 sep. 20 nrs. 91-128 2574 http://proxy.handle.net/10648/fbc7fa29-5d92-44ec-96e2-6a7da85c8ed0 1826 sep. 20 nrs. 129-174 2575 http://proxy.handle.net/10648/5d453a24-adeb-400c-a2db-64f372769c9c 1826 sep. 21 2576 http://proxy.handle.net/10648/26e6b89e-90fa-488f-952e-67fdb65f4171 1826 sep. 22 2577 http://proxy.handle.net/10648/60dccce9-14ee-453b-afd5-653b1bfb878e 1826 sep. 23 2578 http://proxy.handle.net/10648/52f4de60-e233-4a8f-9861-b5690cbe28e9 1826 sep. 24 2579 http://proxy.handle.net/10648/dcee953e-b9b6-49b4-9983-9c5c0e86f688 1826 sep. 25 nrs. 2-9 2580 http://proxy.handle.net/10648/313d3958-b4b6-4158-9f30-ba86ab0153d9 1826 sep. 25 nrs. 10-41 1826 sep. 26-27 2581 http://proxy.handle.net/10648/bea0c424-45d9-4213-a6bc-c435381f1582 1826 sep. 28 - 29 2582 http://proxy.handle.net/10648/396b58b7-7359-42db-98f6-c8ea3cab5018 1826 sep. 30 2583 http://proxy.handle.net/10648/72b6461f-53e8-4cf2-b904-454dee9660ab 1826 okt. 1 - 3 2584 http://proxy.handle.net/10648/e32eaa71-7a7f-449c-abcb-feaf9b17b4ae 1826 okt. 4 - 5 2585 http://proxy.handle.net/10648/759fd143-b7a7-4293-8282-74855eab2afd 1826 okt. 6 2586 http://proxy.handle.net/10648/aa13c065-1f52-40a6-8cf5-fd1fec26ac16 1826 okt. 7 - 8 2587 http://proxy.handle.net/10648/702e5dd0-c618-4182-b267-e09aa48c649e 1826 okt. 9 - 10 2588 http://proxy.handle.net/10648/39f295c5-4279-4c00-86e8-2b6c58e59d62 1826 okt. 11 - 13 2589 http://proxy.handle.net/10648/2c1c4939-0e85-4c54-bd2d-af2780e8fe98 1826 okt. 14 - 15 2590 http://proxy.handle.net/10648/402a509c-016d-4760-a938-c0c69c8058a7 1826 okt. 16 - 17 2591 http://proxy.handle.net/10648/a4022da1-3e3c-4051-bf2b-4a3bd5cc4313 1826 okt. 18 2592 http://proxy.handle.net/10648/dee41ff4-f5f0-4610-91f4-c270b2775b71 1826 okt. 19 2593 http://proxy.handle.net/10648/2db47d30-6ddf-4f5d-b42f-8d87c86e23cb 1826 okt. 20 2594 http://proxy.handle.net/10648/a36aa309-6e8c-494e-b33e-c7f742eca7ab 1826 okt. 21 - 22 2595 http://proxy.handle.net/10648/2ec63e8a-17ad-4264-b0d7-7de043a8cffc 1826 okt. 23 - 24 2596 http://proxy.handle.net/10648/778452fb-ab16-4f87-9629-974299757411 1826 okt. 25 - 27 2597 http://proxy.handle.net/10648/194354d2-e738-4c91-b5fa-2941c1558c70 1826 okt. 28 - 29 2598 http://proxy.handle.net/10648/69d3de37-02e3-426c-bfa1-f49085c11b28 1826 okt. 30 2599 http://proxy.handle.net/10648/255bac94-4787-4a03-b488-f343d4dc0467 1826 okt. 31 2600 http://proxy.handle.net/10648/764afa7e-b7d5-415f-9c42-6f76a91fd9d7 1826 nov. 1 - 2 2601 http://proxy.handle.net/10648/d5ab3d15-9a97-40db-9683-807b5de98f50 1826 nov. 3 - 4 2602 http://proxy.handle.net/10648/5ef385e6-cd98-4c0e-b000-463837a6698e 1826 nov. 5 - 6 2603 http://proxy.handle.net/10648/a69b3800-701d-4ccf-b59f-65341aa3932b 1826 nov. 7 - 8 2604 http://proxy.handle.net/10648/b63a0d98-2893-4037-bfdd-1385292e171f 1826 nov. 9 2605 http://proxy.handle.net/10648/8e3354f2-8726-47a5-bc44-5823865e8bf3 1826 nov. 10 2606 http://proxy.handle.net/10648/5af6e3ac-1878-4e14-b87e-789b537d938a 1826 nov. 11 - 12 2607 http://proxy.handle.net/10648/e5397a82-ab2d-4a45-86a5-9577f45a6693 1826 nov. 13-14 nrs. 92-119 2608 http://proxy.handle.net/10648/974bfac0-76c7-4356-9276-ffa480c98949 1826 nov. 14 nrs. 120-121 2609 http://proxy.handle.net/10648/8b3fd0a6-3270-4a8d-80a8-1778446017fa 1826 nov. 15 2610 http://proxy.handle.net/10648/95627a65-6f86-42cd-ae1d-b069226fd266 1826 nov. 16 2611 http://proxy.handle.net/10648/6d602737-6a90-4a5c-9fae-bc3589376e42 1826 nov. 17 2612 http://proxy.handle.net/10648/f94a8007-7a3c-4074-99d8-b0c998a453f1 1826 nov. 18 2613 http://proxy.handle.net/10648/7871e932-4f07-47d1-befd-f239ba1b3e01 1826 nov. 19 - 20 2614 http://proxy.handle.net/10648/918c605f-a77e-41c8-b70b-eb42a6a6922e 1826 nov. 21 nrs. 97-170 2615 http://proxy.handle.net/10648/9fb6e6ad-4c4a-4d97-a5e5-f52b6ecc9959 1826 nov. 21 nrs. 171-187 2616 http://proxy.handle.net/10648/535c9b19-05b7-448b-a51f-3e3743f6f557 1826 nov. 21 nrs. 188-215 2617 http://proxy.handle.net/10648/04034b74-ce02-4821-b577-1b1be27d49b1 1826 nov. 22-23 nrs. 124-176 2618 http://proxy.handle.net/10648/02f3be32-f9d5-4a59-a5ad-5110f29b1b13 1826 nov. 23 nrs. 177-198 1826 nov. 24 nrs. 17-126 2619 http://proxy.handle.net/10648/08793e3c-3344-48a8-8a50-95587de44d3a 1826 nov. 24 nrs. 127-167 1826 nov. 25 2620 http://proxy.handle.net/10648/d45b0ef2-286f-439c-bd2c-1a86cf3663d9 1826 nov. 26 - 27 2621 http://proxy.handle.net/10648/82de0f4a-76d2-41cc-bc46-83717b2fa561 1826 nov. 28 - 29 2622 http://proxy.handle.net/10648/68ff5d72-daec-4694-9fb3-d02faf55fca3 1826 nov. 30 2623 http://proxy.handle.net/10648/fb50981f-a783-4238-8a19-81c12b301463 1826 dec. 1 - 2 2624 http://proxy.handle.net/10648/b37f6cf2-ea2d-473f-b843-4deee1cbe549 1826 dec. 3 - 4 2625 http://proxy.handle.net/10648/92b5db2c-86e4-45cf-8176-34c9cf0e6b55 1826 dec. 5 - 6 2626 http://proxy.handle.net/10648/6b364189-ebaa-484a-bfbe-bf2873d3729b 1826 dec. 7 - 8 2627 http://proxy.handle.net/10648/9dec5ebf-2588-4b1b-a069-b256c850aca3 1826 dec. 9 - 10 2628 http://proxy.handle.net/10648/c1ddfec7-c894-4180-b25f-6d925bb89c0d 1826 dec. 11 - 12 2629 http://proxy.handle.net/10648/5b532568-b7d5-4391-b498-c3afbbb0a8ed 1826 dec. 13 2630 http://proxy.handle.net/10648/3229d565-060b-4bf3-bf11-e60ce8d6e2e3 1826 dec. 14 - 16 2631 http://proxy.handle.net/10648/4ad87c45-2883-445f-94a0-3bbfed1766b8 1826 dec. 17 2632 http://proxy.handle.net/10648/75b1820a-5b94-4237-9f6a-5b7a1cbff760 1826 dec. 18 2633 http://proxy.handle.net/10648/b6dcfcca-887f-4a90-8d51-8016a6e5e05a 1826 dec. 19 2634 http://proxy.handle.net/10648/738b7f22-0faf-45b7-8b1e-7473468fff33 1826 dec. 20 - 21 2635 http://proxy.handle.net/10648/e5971295-0936-4457-ab1e-485207ae26a1 1826 dec. 22-23 nrs. 103-164 2636 http://proxy.handle.net/10648/2441dbe2-297f-4a5b-887d-50ed7d4353f8 1826 dec. 23 nrs. 165-186 1826 dec. 24 2637 http://proxy.handle.net/10648/85e13c57-247a-4da4-a400-05bdc79f5907 1826 dec. 25 - 26 2638 http://proxy.handle.net/10648/7d765271-54e1-4bdd-8862-1337dc6cccbc 1826 dec. 27 2639 http://proxy.handle.net/10648/43acb179-99bb-457c-be8d-a6c153f52d86 1826 dec. 28 - 29 2640 http://proxy.handle.net/10648/e35fcb25-397d-454c-9ced-2d372f43f264 1826 dec. 30 - 31 2641 http://proxy.handle.net/10648/4f646638-761b-49d6-9737-db4e7686b1b0 1827 jan. 1 - 3 2642 http://proxy.handle.net/10648/039e9832-c4ac-43e2-8877-d78bf1ea581a 1827 jan. 4 - 5 2643 http://proxy.handle.net/10648/3d4ab0ee-1d82-4c25-aabf-c633de209cdc 1827 jan. 6 - 8 2644 http://proxy.handle.net/10648/7014e1a2-cc7e-4512-9ffb-b1555a0ecace 1827 jan. 9 - 10 2645 http://proxy.handle.net/10648/72a7f6a5-341b-4969-b24f-efd80eaccc59 1827 jan. 11 2646 http://proxy.handle.net/10648/d0121bcb-d354-4cdd-9b8a-b933239f4606 1827 jan. 12 - 13 2647 http://proxy.handle.net/10648/267229ea-a1fc-4299-9e17-52f74d1cf246 1827 jan. 14 - 15 2648 http://proxy.handle.net/10648/dd354112-79cf-4a8a-a168-8841cbc4ce27 1827 jan. 16 - 17 2649 http://proxy.handle.net/10648/c8eae0dd-e35d-4096-975b-ef972057bea5 1827 jan. 18 2650 http://proxy.handle.net/10648/e158c1c2-e297-4361-8e31-7bda7cfe2362 1827 jan. 19 2651 http://proxy.handle.net/10648/7a4236f8-3d9e-44a9-b5f9-fdcda6d6f515 1827 jan. 20 2652 http://proxy.handle.net/10648/2c6f256e-6fd7-4699-94d1-c26d6e1635ae 1827 jan. 21 - 22 2653 http://proxy.handle.net/10648/46766c18-7def-4d30-bae3-f98e1010f086 1827 jan. 23 nrs. 26-44 2654 http://proxy.handle.net/10648/cdcfe82a-5912-4fea-b665-2f1535a14354 1827 jan. 23 nrs. 44-94 2655 http://proxy.handle.net/10648/82515c7d-ed8d-4cc9-abef-81bd94cc303e 1827 jan. 24 - 25 2656 http://proxy.handle.net/10648/fb557506-7a0b-42c7-bd1b-d47e90391a4f 1827 jan. 26 - 27 2657 http://proxy.handle.net/10648/60a1ff85-d6dd-4545-92e5-8a9d0eaf9279 1827 jan. 28 2658 http://proxy.handle.net/10648/8cf3944d-79e5-416a-ae2d-6c29525c2ee8 1827 jan. 29 - 31 2659 http://proxy.handle.net/10648/10915ed5-28c6-4772-8557-1eaa402bf6d4 1827 feb. 1 - 2 2660 http://proxy.handle.net/10648/23dcb5bd-0a41-4996-889e-276034a2afe4 1827 feb. 3 nrs. 48-110 2661 http://proxy.handle.net/10648/e53f34f2-6945-43ae-813a-4f14a9c24fdb 1827 feb. 3 nrs. 110-112 1827 feb. 4 2662 http://proxy.handle.net/10648/ba7068a4-c2f5-4e4e-abb4-09a5d02b9461 1827 feb. 5 - 6 2663 http://proxy.handle.net/10648/7e27888f-d520-4997-82a7-02bf968354e8 1827 feb. 7 2664 http://proxy.handle.net/10648/f7e9d02f-e79e-45e9-93d5-e341951e58eb 1827 feb. 8 - 9 2665 http://proxy.handle.net/10648/f0e73881-d0c6-4aec-a63a-459b3b220178 1827 feb. 10 - 11 2666 http://proxy.handle.net/10648/23681ce7-8eff-4018-b5e2-2ae4c8de5bb2 1827 feb. 12 - 13 2667 http://proxy.handle.net/10648/3e9f255e-e611-4132-b9be-c6207b9050df 1827 feb. 14 - 15 2668 http://proxy.handle.net/10648/76e719f1-9457-434d-97a9-1d73cf5dadc5 1827 feb. 16 - 17 2669 http://proxy.handle.net/10648/d7a8cf67-2236-4bb0-a1c5-2f28b7b9377f 1827 feb. 18 2670 http://proxy.handle.net/10648/748aa5c3-3f59-414a-ae74-a1ef0d8b6a6b 1827 feb. 19-20 nrs. 17-131 2671 http://proxy.handle.net/10648/072d6353-56bc-4138-9892-3d791e102927 1827 feb. 20 nrs. 132-147 2672 http://proxy.handle.net/10648/a8b5fdc2-dce4-4889-a42d-151bff651fcc 1827 feb. 21 2673 http://proxy.handle.net/10648/9eccbfc1-dc7b-4946-b505-181f5678d734 1827 feb. 22 2674 http://proxy.handle.net/10648/59a1eda6-763d-49cf-8061-7089bc26b331 1827 feb. 23 2675 http://proxy.handle.net/10648/a8c545d5-0fb1-4705-b17d-a49bcd45bec5 1827 feb. 24 - 25 2676 http://proxy.handle.net/10648/dbbddf36-f1bb-4acf-b122-4ba0c3945b82 1827 feb. 26-27 nrs. 65-117 2677 http://proxy.handle.net/10648/0109b167-7c30-4fcc-8ff2-f19f2aca89fa 1827 feb. 27 nrs. 118-130 1827 feb. 28 2678 http://proxy.handle.net/10648/d45f36b6-9d9d-4bfc-bdc6-cea11ceb9f38 1827 mrt. 1 2679 http://proxy.handle.net/10648/f4bcdf2b-8b3a-4075-93e4-df5d39171632 1827 mrt. 2 2680 http://proxy.handle.net/10648/779ff3dd-64a5-4167-b53f-d50a8ff6bf9d 1827 mrt. 3 - 4 2681 http://proxy.handle.net/10648/076913cd-4772-4055-a5ac-66e33c1dd03a 1827 mrt. 5 - 6 2682 http://proxy.handle.net/10648/b8a22589-45e6-4cb4-bd16-bdd569be29c0 1827 mrt. 7 - 8 2683 http://proxy.handle.net/10648/fa9ee84f-6251-47bf-8914-27f5197a49ce 1827 mrt. 9 2684 http://proxy.handle.net/10648/9593a91c-3f26-4bcb-ab64-c083b7c61018 1827 mrt. 10 - 11 2685 http://proxy.handle.net/10648/f5908953-beb7-4a1e-b165-907be841fba7 1827 mrt. 12-13 nrs. 1-41 2686 http://proxy.handle.net/10648/24e66715-1551-4ce6-819f-15ecb781e9a3 1827 mrt. 13 nrs. 42-73 1827 mrt. 14 2687 http://proxy.handle.net/10648/c2f27fe2-23de-4072-ba65-64f240f37f4e 1827 mrt. 15 nrs. 64-133 2688 http://proxy.handle.net/10648/191a5ec9-8bed-45b2-99d7-e4c80ccfa1d0 1827 mrt. 15 nr. 107 2689 http://proxy.handle.net/10648/4410cd1b-021e-44fd-8df5-5b30cd59edab 1827 mrt. 15 nrs. 134-135 2690 http://proxy.handle.net/10648/32bc49f9-0739-4a53-8b5f-d8aea2eb5afe 1827 mrt. 16 2691 http://proxy.handle.net/10648/0cf659ca-ce71-4a98-9356-c9f11576cf22 1827 mrt. 17 2692 http://proxy.handle.net/10648/52fc7f2f-bee7-4223-88a4-eb69a5baa957 1827 mrt. 18 2693 http://proxy.handle.net/10648/76442cb0-839b-4277-9253-3236140513d1 1827 mrt. 19-20 nrs. 56A-95 2694 http://proxy.handle.net/10648/207b154c-62ad-4807-acee-1d1f90c12fa2 1827 mrt. 20 nrs. 96-106 1827 mrt. 21 2695 http://proxy.handle.net/10648/2770ef00-90a4-4640-8088-86466c1baa3b 1827 mrt. 22 2696 http://proxy.handle.net/10648/e1185c2f-dd46-428e-9cd9-fed0c9a6c9ed 1827 mrt. 23 2697 http://proxy.handle.net/10648/7cde7f6c-c6cb-4571-81f2-0b9dfbd570a2 1827 mrt. 24 - 25 2698 http://proxy.handle.net/10648/3fe1c056-cce6-4cb1-ab11-990b8fbe3e38 1827 mrt. 26 - 27 2699 http://proxy.handle.net/10648/0ec3f406-9a9b-4cd4-b54b-c4768a84fcac 1827 mrt. 28 - 29 2700 http://proxy.handle.net/10648/33a38117-9e9b-409d-92af-9de0b615d5fd 1827 mrt. 30 2701 http://proxy.handle.net/10648/7a6ef064-e649-4eee-bde2-7f02c61edd9a 1827 mrt. 31 2702 http://proxy.handle.net/10648/7666ee97-e29b-4c7a-8082-d3e576e39d32 1827 apr. 1 - 3 2703 http://proxy.handle.net/10648/f47eb421-0b57-42f6-b01e-cb3233a2db6a 1827 apr. 4 - 5 2704 http://proxy.handle.net/10648/001f5a1f-51ab-4708-8e00-dec0b07d18c8 1827 apr. 6 2705 http://proxy.handle.net/10648/97949b73-4470-466a-9113-f9a8dd40174c 1827 apr. 7 - 8 2706 http://proxy.handle.net/10648/a0009681-6837-4acb-bec9-798b731ded2c 1827 apr. 9 - 10 2707 http://proxy.handle.net/10648/4503cab8-c072-471d-87da-e3b791b392b3 1827 apr. 11 - 12 2708 http://proxy.handle.net/10648/fbd7006b-922d-4a41-9a4f-7e07de9c9bb7 1827 apr. 13 - 14 2709 http://proxy.handle.net/10648/9295d4b0-f465-46ab-aadf-5a64319f6a29 1827 apr. 15 - 16 2710 http://proxy.handle.net/10648/15a224ca-3fd5-495a-aa83-82f56a3e0523 1827 apr. 17 - 18 2711 http://proxy.handle.net/10648/168aeb73-7aea-46aa-8728-c5a46d8ba3d1 1827 apr. 19 2712 http://proxy.handle.net/10648/41cab635-a48a-4d3d-8ce3-b406ef3a41ae 1827 apr. 19 nrs. 139-143 2713 http://proxy.handle.net/10648/3af927f8-9ef7-4b9a-9adf-c9c34ff056c1 1827 apr. 19 nrs. 144-160 2714 http://proxy.handle.net/10648/a239bc1b-b295-45a8-8817-55c3f687405c 1827 apr. 20 nrs. 18-122 2715 http://proxy.handle.net/10648/88a34861-69eb-4c8a-ab78-8b994c797e1f 1827 apr. 20 nrs. 123-131 1827 apr. 21 nrs. 17-108 2716 http://proxy.handle.net/10648/3632169c-2cfa-46ab-9f44-5526c787e55a 1827 apr. 21 nrs. 109-136 2717 http://proxy.handle.net/10648/a1a00b45-2105-4df5-b4ee-0aab5448bcd7 1827 apr. 22 2718 http://proxy.handle.net/10648/aef14874-272c-47da-b932-abb9340d62c3 1827 apr. 23 - 24 2719 http://proxy.handle.net/10648/1138760f-b223-4f97-8871-cec882f0d5d3 1827 apr. 25 2720 http://proxy.handle.net/10648/59512c04-62ed-4b14-99dc-000b678d1328 1827 apr. 26-27 nrs. 63-160 2721 http://proxy.handle.net/10648/6fa1d8a2-22bf-4c0a-85c1-eba2d339cd88 1827 apr. 27 nrs. 161-176 1827 apr. 28 2722 http://proxy.handle.net/10648/17cd75f6-dcec-438f-a0d7-62a8ea94d4c3 1827 apr. 29 - 30 2723 http://proxy.handle.net/10648/6bdc77ed-5dd0-478e-9ac9-18a4994ffa85 1827 mei 1 - 2 2724 http://proxy.handle.net/10648/137bff5f-0fa2-43af-b095-7ea94a8908ba 1827 mei 3 - 4 2725 http://proxy.handle.net/10648/076baa5e-b333-4e31-afa7-4de673e714e5 1827 mei 5 2726 http://proxy.handle.net/10648/9c191f25-aa6d-477e-9d0f-44ffc89a8c8f 1827 mei 6 - 7 2727 http://proxy.handle.net/10648/e6cb88ce-a841-4ca6-bce9-5c83bd197733 1827 mei 8 - 9 2728 http://proxy.handle.net/10648/b535dfc1-4dfa-473b-aa89-285d5e1e0214 1827 mei 10-11 nrs. 48-92 2729 http://proxy.handle.net/10648/f1a3754f-a542-4b7e-8246-bf887f9a665a 1827 mei 11 nrs. 93-115 1827 mei 12 2730 http://proxy.handle.net/10648/39dfc574-120a-4f3c-aec9-86d706c542e8 1827 mei 13 - 14 2731 http://proxy.handle.net/10648/d902b152-5c9e-4e7f-ab2c-2274f89abdd9 1827 mei 15 - 16 2732 http://proxy.handle.net/10648/29c68077-db37-478c-b7f7-0f1b96f18954 1827 mei 17 2733 http://proxy.handle.net/10648/9305fd8c-2829-490c-b2cb-25557e56728a 1827 mei 18 2734 http://proxy.handle.net/10648/e052055a-821e-4daf-a91e-aebda84f1a5e 1827 mei 19 2735 http://proxy.handle.net/10648/eadf968e-265d-41e3-ba2c-81a36a32d622 1827 mei 20 2736 http://proxy.handle.net/10648/b010aebc-d474-499c-80f3-6ab45dfbfdf2 1827 mei 21 2737 http://proxy.handle.net/10648/d4913fc7-b302-4e6d-aa47-acaf21f9cf86 1827 mei 22 - 23 2738 http://proxy.handle.net/10648/58b69d3c-8a3a-4b6c-8730-06242ec31d89 1827 mei 24 - 25 2739 http://proxy.handle.net/10648/6f1f93c5-a4f3-4657-8566-2a557930cb6d 1827 mei 26 - 27 2740 http://proxy.handle.net/10648/4539589e-a8eb-49f2-9328-2af9e540bf1f 1827 mei 28 - 29 2741 http://proxy.handle.net/10648/7939d89e-8ffe-42f5-9e3b-0894a39387fe 1827 mei 30 - 31 2742 http://proxy.handle.net/10648/810554fe-4aa2-420c-b901-77b49a3e0a1c 1827 juni 1 - 2 2743 http://proxy.handle.net/10648/0012e5fb-9aac-4521-9314-8087a4ffc556 1827 juni 3 2744 http://proxy.handle.net/10648/9ca94045-fc0d-4777-a0ed-127dfd2c9ad8 1827 juni 4 - 6 2745 http://proxy.handle.net/10648/49c8cd9b-1d00-4025-9a32-856f65d8e99a 1827 juni 7 - 8 2746 http://proxy.handle.net/10648/9834b03c-0797-48b0-b14c-dbb69958ae69 1827 juni 9 2747 http://proxy.handle.net/10648/55020259-8885-4266-817b-0609c7d945fa 1827 juni 10 2748 http://proxy.handle.net/10648/4ccb906f-1dc5-4019-80b1-7a82f1cca227 1827 juni 11 - 12 2749 http://proxy.handle.net/10648/5e946881-be96-42cb-8ab4-7c271fc5f103 1827 juni 13 2750 http://proxy.handle.net/10648/d8521523-3d22-41c8-96aa-7357d3bf4a83 1827 juni 14 2751 http://proxy.handle.net/10648/556d79ec-d153-44f2-bd3b-c6c3f695852e 1827 juni 15 - 16 2752 http://proxy.handle.net/10648/f3d4c79f-2fb1-4df1-b1cb-8a0fab547911 1827 juni 17-18 nrs. 67-94 2753 http://proxy.handle.net/10648/74cee3b8-67d1-4425-bf93-7fcb76aa9d76 1827 juni 18 nrs. 95-101 1827 juni 19 2754 http://proxy.handle.net/10648/4120b087-0502-43fe-b401-4f2df80fe84b 1827 juni 20 2755 http://proxy.handle.net/10648/d395f24c-4280-4bf7-a970-4ff48f5f1288 1827 juni 21 2756 http://proxy.handle.net/10648/cbfb8797-ad42-4e61-b759-a8db3f8d48eb 1827 juni 22 2757 http://proxy.handle.net/10648/4c221409-f28d-4ed5-a1e3-e4f1074e70f0 1827 juni 23 2758 http://proxy.handle.net/10648/4a60e603-7957-40e4-a6f8-98f2c5654d6a 1827 juni 24 2759 http://proxy.handle.net/10648/b43ee5ab-cfa4-4cff-a990-0101c830d0f9 1827 juni 25 - 26 2760 http://proxy.handle.net/10648/9ca8bd27-96e5-4970-9883-1f936c7a47cb 1827 juni 27-28 nrs. 37-100 2761 http://proxy.handle.net/10648/aa3ca5a6-4f25-4e45-95b7-574d7e74bb09 1827 juni 28 nrs. 101-123 1827 juni 29 nrs. 90-145 2762 http://proxy.handle.net/10648/95a2b3b8-7d92-45ef-8d7d-2ef8c1bf441e 1827 juni 29 nrs. 146-179 1827 juni 30 2763 http://proxy.handle.net/10648/c23672b0-8d56-4dcc-b25f-6e04cb4293ee 1827 juli 1 - 2 2764 http://proxy.handle.net/10648/a87b87b6-e42b-4d4a-b86b-a82ef3c22923 1827 juli 3 - 4 2765 http://proxy.handle.net/10648/5a1f7468-1e63-47de-9be8-acc90ed8f7d7 1827 juli 5-6 nrs. 69-195 2766 http://proxy.handle.net/10648/302bd00f-5eb5-423d-b2c0-8037d09efbd6 1827 juli 6 nrs. 196-213 1827 juli 7 2767 http://proxy.handle.net/10648/3b53062a-ae86-455e-bc4e-8e4545208780 1827 juli 8 2768 http://proxy.handle.net/10648/0c531c2f-915c-41f2-b079-d90dc58d8365 1827 juli 9 - 10 2769 http://proxy.handle.net/10648/ae4acda9-2b0e-422f-9343-86a8174dd636 1827 juli 11 2770 http://proxy.handle.net/10648/f32544b3-83d8-4deb-8898-3d0cea8957f8 1827 juli 12-13 nrs. 41-156 2771 http://proxy.handle.net/10648/829e0810-151c-4993-b22b-80f6f4691c59 1827 juli 13 nrs. 157-190 2772 http://proxy.handle.net/10648/c4cf7198-45d4-4e65-bfb7-155e12daf377 1827 juli 14 - 15 2773 http://proxy.handle.net/10648/b4e0c8fd-6303-4056-ba3f-797757ee231c 1827 juli 16 - 17 2774 http://proxy.handle.net/10648/9fd24aac-a049-4e90-b6b0-59e3c6dc6e7f 1827 juli 18 2775 http://proxy.handle.net/10648/3cd7e466-3dc6-4f23-b8e5-fc1a25377a49 1827 juli 19-20 nrs. 74-118 2776 http://proxy.handle.net/10648/be53a92f-ea48-41ab-81fc-dcb1897fb6bf 1827 juli 20 nrs. 119-146 2777 http://proxy.handle.net/10648/35dfbc2b-e919-47e0-adea-03fe72c7284b 1827 juli 21 2778 http://proxy.handle.net/10648/b75d3abc-8eb0-4f5a-93f7-ab39d23da593 1827 juli 22 - 23 2779 http://proxy.handle.net/10648/2ab6bd36-d27f-440d-b525-1159d37c2867 1827 juli 24-25 nrs. 99-145 2780 http://proxy.handle.net/10648/d7902f69-b590-4a3c-b514-63d6dbeccd82 1827 juli 25 nrs. 146-167 1827 juli 26 2781 http://proxy.handle.net/10648/d106fb49-e2fc-40af-84eb-39eb915c86e2 1827 juli 27 - 29 2782 http://proxy.handle.net/10648/ef7a04cf-c1b4-4011-b072-27b9291bc7e6 1827 juli 30 - 31 2783 http://proxy.handle.net/10648/4febe2fe-1c7c-4f13-bb4c-9bf33a588194 1827 aug. 1-3 nrs. 55-125 2784 http://proxy.handle.net/10648/fd467897-6681-449b-8e86-686840b04dc1 1827 aug. 3 nrs. 126-138 1827 aug. 4 nrs. 126-209 2785 http://proxy.handle.net/10648/18a79aa7-5803-40a7-a431-11e54640ba5d 1827 aug. 4 nrs. 210-260 1827 aug. 5 nrs. 90-145 2786 http://proxy.handle.net/10648/840f8df0-7d50-4711-bb74-9f56098b0572 1827 aug. 5 nrs. 146-173 1827 aug. 6 nrs. 8-117 2787 http://proxy.handle.net/10648/6c7eca1a-31d3-49af-8390-1ef060cef62a 1827 aug. 6 nrs. 118-148 1827 aug. 7-8 2788 http://proxy.handle.net/10648/d0496f4f-4985-49e2-be5b-2662bd63d400 1827 aug. 9 2789 http://proxy.handle.net/10648/8884a154-7810-47a0-aa2f-fb5f7e0a12b7 1827 aug. 10 2790 http://proxy.handle.net/10648/41d942b9-b574-4e0a-9fc5-eb08a1bdbf7d 1827 aug. 11 2791 http://proxy.handle.net/10648/81f577b1-5dfa-4da5-91b3-2be8d3713e2e 1827 aug. 12 - 13 2792 http://proxy.handle.net/10648/bf2732a9-97b2-4e83-8e12-9260aabf12d1 1827 aug. 14 - 15 2793 http://proxy.handle.net/10648/aa592bfd-f9e3-4563-aba8-df8e9d610e88 1827 aug. 16 2794 http://proxy.handle.net/10648/b5e99db5-9b2d-41f5-a4a6-12548a2bf544 1827 aug. 17-18 nrs. 49-119 2795 http://proxy.handle.net/10648/be5f2c22-3e61-4192-b0ab-8d5ecf335501 1827 aug. 18 nrs. 120-136 2796 http://proxy.handle.net/10648/174c377e-46fc-4755-82da-c227ac0b66b6 1827 aug. 19 2797 http://proxy.handle.net/10648/db00348e-a7eb-4a8e-9cc2-34a99bb45574 1827 aug. 20 nrs. 4-101 2798 http://proxy.handle.net/10648/4ce6abf4-b885-4a54-a02b-bc1d35a4c3eb 1827 aug. 20 nrs. 102-108 2799 http://proxy.handle.net/10648/a91a3bee-748d-496b-b6bc-8bfbd1b929b4 1827 aug. 21-22 nrs. 100-203 2800 http://proxy.handle.net/10648/aaa610d6-0f77-4a44-8f9f-c6561fa83b2e 1827 aug. 22 nrs. 204-219 1827 aug. 23 nrs. 24-152 2801 http://proxy.handle.net/10648/699ab85c-1946-4167-b29b-6b76b7e282ca 1827 aug. 23 nrs. 153-173 2802 http://proxy.handle.net/10648/5c28fbc8-7430-4f7b-a803-883b22261a03 1827 aug. 24-25 nrs. 22-97 2803 http://proxy.handle.net/10648/5fc0fcab-9a20-4092-b4ca-86163c32aeb8 1827 aug. 25 nrs. 98-108 1827 aug. 26 2804 http://proxy.handle.net/10648/4a56e548-db11-4a92-b0dc-ee1448aebcdf 1827 aug. 27 2805 http://proxy.handle.net/10648/fc635de2-5d49-427f-8bb3-5e9c245d3fc9 1827 aug. 28 - 29 2806 http://proxy.handle.net/10648/d6aa8c99-9898-4a21-9c3d-a0b29b76ad7d 1827 aug. 30 2807 http://proxy.handle.net/10648/9cca2f78-1e3a-4f87-979b-04d7264cdaf1 1827 aug. 31 2808 http://proxy.handle.net/10648/b79eb3e6-5f6f-4274-bd7e-a5c7b7b4469c 1827 sep. 1 2809 http://proxy.handle.net/10648/4960b6cd-afcc-4fd3-b1a3-de1fb773ff15 1827 sep. 2 2810 http://proxy.handle.net/10648/61a2abf7-0940-4c60-8393-1475be087d0b 1827 sep. 3 - 4 2811 http://proxy.handle.net/10648/5ebc10b0-995f-4a85-8e7a-df957a62e282 1827 sep. 5-6 nrs. 55-150 2812 http://proxy.handle.net/10648/c2a4a0d2-0360-4d3c-a1a9-bf391fc6d87f 1827 sep. 6 nrs. 151-173 1827 sep. 7 2813 http://proxy.handle.net/10648/df6b8bea-5d52-4d13-bd75-0f7f5d48c841 1827 sep. 8 - 9 2814 http://proxy.handle.net/10648/8e6c4799-996e-45d5-a971-2e69c06b64ac 1827 sep. 10 - 11 2815 http://proxy.handle.net/10648/41f8e09a-1b37-49e9-b0dc-97a78b3e4b89 1827 sep. 12 - 13 2816 http://proxy.handle.net/10648/3779b7f2-a69a-4983-a3ef-d89546c13b8c 1827 sep. 14 - 15 2817 http://proxy.handle.net/10648/d77c51b9-088c-4351-97f9-5ec26fe10bbe 1827 sep. 16-18 nrs. 1-41 2818 http://proxy.handle.net/10648/a6f6a604-e0f4-4c3e-9589-767df3f1898e 1827 sep. 18 nrs. 42-50 1827 sep. 19 2819 http://proxy.handle.net/10648/88ae7fbf-dfcf-4a1b-b7cb-6c91ee67334f 1827 sep. 20 nrs. 27-129 2820 http://proxy.handle.net/10648/3f3fbd76-8156-476c-8f04-84fe2d20dda2 1827 sep. 21 nrs. 130-168 1827 nov. 21 nrs. 66-107 2821 http://proxy.handle.net/10648/01ff998a-8a0c-4ead-9f21-b68539a173df 1827 sep. 21 nrs. 108-132 1827 sep. 22 2822 http://proxy.handle.net/10648/c079134a-3696-4445-a593-8abac73ebdf7 1827 sep. 23 2823 http://proxy.handle.net/10648/9b952823-b127-432f-a2e6-38a641ce1583 1827 sep. 24 - 25 2824 http://proxy.handle.net/10648/13cd813d-e00b-4b2f-a8d3-e44100f375af 1827 sep. 26 - 27 2825 http://proxy.handle.net/10648/a4417396-e00a-4a84-951c-cc174f94bbc1 1827 sep. 28 - 29 2826 http://proxy.handle.net/10648/db2044c9-b80a-49da-bb8c-2b6e2a7af024 1827 sep. 30 2827 http://proxy.handle.net/10648/5b77b3dc-905f-410e-9e91-57511669b573 1827 okt. 1 2828 http://proxy.handle.net/10648/4a8e34d2-e2f4-42f9-9e47-2574a7f2273c 1827 okt. 2 - 3 2829 http://proxy.handle.net/10648/07b9e0ef-a24e-4df5-b942-e65d5b58cb5d 1827 okt. 4-5 nrs. 62-145 2830 http://proxy.handle.net/10648/b132eefd-3571-4291-964c-ae548af7467d 1827 okt. 5 nrs. 146-168 1827 okt. 6 2831 http://proxy.handle.net/10648/93eec329-322b-448e-a82e-8fbb00c82161 1827 okt. 7 - 10 2832 http://proxy.handle.net/10648/d4754199-d647-410e-be00-43fe121f1906 1827 okt. 11-12 nrs. 60-117 2833 http://proxy.handle.net/10648/a4203178-7bca-47a2-890e-0daa50b4b770 1827 okt. 12 nrs. 118-142 1827 okt. 13 2834 http://proxy.handle.net/10648/4a665656-c8d4-428e-8d57-95ad2b3bd48e 1827 okt. 14 - 15 2835 http://proxy.handle.net/10648/1405e0a3-904e-4e4c-9927-fbf8bbb76b88 1827 okt. 16 2836 http://proxy.handle.net/10648/b4547a66-f4db-443f-8956-9559c02242c7 1827 okt. 17 nrs. 81-130 2837 http://proxy.handle.net/10648/1e8ff047-8497-4ce4-b363-c2a26a9ad6a3 1827 okt. 17 nrs. 131-187 2838 http://proxy.handle.net/10648/88e2aa48-98c4-44e3-a46b-8623996aa503 1827 okt. 18 2839 http://proxy.handle.net/10648/7c40946f-1e22-4e4b-b344-8effed61e702 1827 okt. 19 2840 http://proxy.handle.net/10648/c435e108-fe0d-4516-8e0f-ca628e0c5be1 1827 okt. 20 2841 http://proxy.handle.net/10648/c3fb3788-2f32-4cd1-ba45-05e01a53f862 1827 okt. 21 2842 http://proxy.handle.net/10648/7b1b7a36-3ac3-4140-93a4-18ca25ab1d58 1827 okt. 22 2843 http://proxy.handle.net/10648/a08164e6-6086-42ff-93e8-2fd6e3791a76 1827 okt. 23 - 24 2844 http://proxy.handle.net/10648/b6fcb1c9-1892-4e15-95bd-8f1502232bd7 1827 okt. 25 2845 http://proxy.handle.net/10648/0f2ad353-bba9-4a11-99aa-69bfba597d0a 1827 okt. 26 2846 http://proxy.handle.net/10648/aff735cb-2976-4735-90b5-47ce2fd94590 1827 okt. 27 2847 http://proxy.handle.net/10648/08d5470f-3a23-42b5-b48a-a086a12dc759 1827 okt. 28 2848 http://proxy.handle.net/10648/c0de4ea5-1868-495d-a6c7-ae505093dfa2 1827 okt. 29 - 30 2849 http://proxy.handle.net/10648/8809fa3b-be60-4f62-9852-e727522a14fb 1827 okt. 31 2850 http://proxy.handle.net/10648/f4c0bee4-d5c8-436a-bda3-4d73b5e07cda 1827 nov. 1-2 nrs. 5-145 2851 http://proxy.handle.net/10648/435b80df-0063-434f-97a6-4811d9c0ab5b 1827 nov. 2 nrs. 146-167 1827 nov. 3 2852 http://proxy.handle.net/10648/a0e6ffd1-d6a6-4811-9832-f9c844aee9dc 1827 nov. 4 2853 http://proxy.handle.net/10648/818a03fd-9672-4878-a5f2-8409da47c400 1827 nov. 5 - 6 2854 http://proxy.handle.net/10648/4a142fb2-82e1-483d-9d5c-899a28689d51 1827 nov. 7 - 8 2855 http://proxy.handle.net/10648/af8c4634-fdd7-4d53-9449-2b2e1ce00338 1827 nov. 9 - 10 2856 http://proxy.handle.net/10648/f1ce0242-9419-42cb-b4cf-d982438e591b 1827 nov. 11-12 nrs. 1-38 2857 http://proxy.handle.net/10648/8a30b6cd-e0ca-44bb-9a73-900a3fec3f5f 1827 nov. 12 nrs. 39-78 1827 nov. 13 2858 http://proxy.handle.net/10648/7f53d66d-1829-4883-9606-48a7a70c03f6 1827 nov. 14 - 15 2859 http://proxy.handle.net/10648/0de85184-2a48-42fe-9803-1761eeebf9c9 1827 nov. 16 nrs. 1-122 2860 http://proxy.handle.net/10648/fd16a895-a56d-412e-a3f6-9413118741b8 1827 nov. 16 nr. 123 1827 nov. 17 nrs. 2-34 2861 http://proxy.handle.net/10648/6f95c331-5ecc-4758-b84c-0d58efa844e1 1827 nov. 17 nrs. 35-134 1827 nov. 18 2862 http://proxy.handle.net/10648/5eef05ea-c838-4a72-9236-3bda93055a3b 1827 nov. 19 - 20 2863 http://proxy.handle.net/10648/702183c5-4c66-4911-9571-e8711144a236 1827 nov. 21 2864 http://proxy.handle.net/10648/2b48c2a3-a2ef-4e8f-b6fa-9048334f6b42 1827 nov. 22 - 23 2865 http://proxy.handle.net/10648/27cbf49f-33f0-4d01-9d0a-412e97415f49 1827 nov. 24 2866 http://proxy.handle.net/10648/38ca9239-f306-4409-bc75-509cfb6e1cf1 1827 nov. 25 - 26 2867 http://proxy.handle.net/10648/62d83a37-071f-435d-a82a-3ae2040fc352 1827 nov. 27 2868 http://proxy.handle.net/10648/fcfeef10-4970-4925-be55-6749c96b6a40 1827 nov. 28 2869 http://proxy.handle.net/10648/74b3b260-9192-4377-bb13-e6bb470934fe 1827 nov. 29 - 30 2870 http://proxy.handle.net/10648/e96054bc-c948-48b9-9904-f2ae9fd1c756 1827 dec. 1 - 2 2871 http://proxy.handle.net/10648/ec8e874a-89e9-4ffb-b1ff-6c76f3abc336 1827 dec. 3 - 4 2872 http://proxy.handle.net/10648/2cd57df1-618f-4ea4-898b-992c83a592b9 1827 dec. 5 - 6 2873 http://proxy.handle.net/10648/181c9403-ab81-4d1d-a15b-faddd2373f24 1827 dec. 7 - 9 2874 http://proxy.handle.net/10648/1a18d103-5df9-4fa9-bf98-021a46d05b9a 1827 dec. 10 - 11 2875 http://proxy.handle.net/10648/348ce5b9-eb50-4c9a-a16e-d4f584b004b5 1827 dec. 12 - 13 2876 http://proxy.handle.net/10648/7ae9ea55-a783-400b-85eb-00191719421c 1827 dec. 14 2877 http://proxy.handle.net/10648/feda0a9f-510c-4442-8bd5-09485bb84233 1827 dec. 15 2878 http://proxy.handle.net/10648/fe7d6a1f-da23-49dd-9e9d-d5d3eb909c74 1827 dec. 16 2879 http://proxy.handle.net/10648/5ea637d2-49a0-42e4-aeeb-75957a9240ff 1827 dec. 17 nrs. 1-21 2880 http://proxy.handle.net/10648/e67242ec-3895-4c9d-8868-38cf24ae850a 1827 dec. 17 nrs. 22-32 1827 dec. 18 2881 http://proxy.handle.net/10648/3af6d595-acd7-4001-acc5-1777d9949e85 1827 dec. 19 2882 http://proxy.handle.net/10648/62b2ae3d-30d2-45a0-bdea-43865c19d950 1827 dec. 20-21 nrs. 1-12 2883 http://proxy.handle.net/10648/91bd0a80-f101-4088-b36d-ba5f86aa9bcb 1827 dec. 21 nrs. 14-17 2884 http://proxy.handle.net/10648/f5ee8fd8-11d9-4244-9583-cd16e9996a1f 1827 dec. 22 2885 http://proxy.handle.net/10648/4611e595-91b6-4185-a75a-cc46715d4131 1827 dec. 23 2886 http://proxy.handle.net/10648/eed88bdd-9082-40a9-940e-ca1209f1d7be 1827 dec. 24 - 25 2887 http://proxy.handle.net/10648/b7e590f5-bf53-4a0c-a3d7-c1dc35a372fa 1827 dec. 26 - 27 2888 http://proxy.handle.net/10648/023aae4d-6b7c-42cb-a076-1107e820de97 1827 dec. 28 - 29 2889 http://proxy.handle.net/10648/91c16007-a99c-472e-8dc7-ed9f6829e869 1827 dec. 30 2890 http://proxy.handle.net/10648/219259a7-e19b-437b-bb91-0d48e8819d31 1827 dec. 31 2891 http://proxy.handle.net/10648/53ad721e-5f5e-4488-b1c0-b4f965c39ba9 1828 jan. 1 - 4 2892 http://proxy.handle.net/10648/555beb15-acb5-4eb0-9e80-703fbe135933 1828 jan. 5 - 6 2893 http://proxy.handle.net/10648/a5248c56-4e62-4a7b-b4d9-c3f64c607d59 1828 jan. 7 - 8 2894 http://proxy.handle.net/10648/c6165274-0612-48b6-85cf-52ba3c2be4e6 1828 jan. 9 - 10 2895 http://proxy.handle.net/10648/46f2077e-ac71-468e-af00-0db472085e71 1828 jan. 11 - 12 2896 http://proxy.handle.net/10648/df742902-344b-40a9-94f3-24d9ec512ba3 1828 jan. 13 - 14 2897 http://proxy.handle.net/10648/cdf12abd-bca8-4955-af86-c210daa7fcc0 1828 jan. 15 - 16 2898 http://proxy.handle.net/10648/dc67908f-6ef5-428f-9fe7-9189a5571f3f 1828 jan. 17-18 nrs. 1-79 2899 http://proxy.handle.net/10648/ab4813f2-0b6f-4e3e-b25a-2ff1508e6516 1828 jan. 18 nrs. 80-111 1828 jan. 19 nrs. 1-119 2900 http://proxy.handle.net/10648/65374d47-2b93-4a4b-8403-1542b2b56ceb 1828 jan. 19 nrs. 120-137 2901 http://proxy.handle.net/10648/5c14ad70-1f03-43c1-a331-ebbf8da0a26d 1828 jan. 20 - 21 2902 http://proxy.handle.net/10648/bc3d58c4-2ecc-422d-9ede-8d801460a9cf 1828 jan. 22-23 nrs. 1-140 2903 http://proxy.handle.net/10648/48f6a27b-085c-411f-a393-a294e6cf5b6f 1828 jan. 23 nrs. 141-154 1828 jan. 24 2904 http://proxy.handle.net/10648/cc0cfb4c-8682-40bf-affd-ba399c6d328b 1828 jan. 25-26 nrs. 2-121 2905 http://proxy.handle.net/10648/997415f5-a931-4b61-8b6d-396631cfea0e 1828 jan. 26 nrs. 123-126 2906 http://proxy.handle.net/10648/4c3dc024-0dc6-47c8-af36-54117a5eb83f 1828 jan. 27 - 28 2907 http://proxy.handle.net/10648/2756df08-375b-46dd-911b-cc39b909193e 1828 jan. 29 - 30 2908 http://proxy.handle.net/10648/f3900bca-b94c-495e-8548-33bb9ecfbf12 1828 jan. 31 2909 http://proxy.handle.net/10648/f3fc45f4-defa-452b-aba9-05e1b5c6afd6 1828 feb. 1 - 2 2910 http://proxy.handle.net/10648/0da9798a-3def-4aeb-bb9d-f6ef8954171f 1828 feb. 3 - 4 2911 http://proxy.handle.net/10648/51f9af64-e6e2-4a18-a6fc-ef04fb11178c 1828 feb. 5 2912 http://proxy.handle.net/10648/e7589f7c-7e73-412d-aa87-fceaf27cddb0 1828 feb. 6 - 7 2913 http://proxy.handle.net/10648/e0f43cc3-cd7b-4d09-977e-1deeb48b4d3b 1828 feb. 8 2914 http://proxy.handle.net/10648/f5842eba-969e-47f7-811b-430f1e30a7f3 1828 feb. 9 2915 http://proxy.handle.net/10648/7f80f60a-c6e6-446f-8210-7fba50255719 1828 feb. 10 - 12 2916 http://proxy.handle.net/10648/3293f4e3-f007-4416-9aa5-c7554b8d0e2f 1828 feb. 13 2917 http://proxy.handle.net/10648/012c216a-3775-4a2c-846c-b97643fbf109 1828 feb. 14 2918 http://proxy.handle.net/10648/32d08573-b9a3-4104-9d45-4aeb472bee70 1828 feb. 15 - 16 2919 http://proxy.handle.net/10648/ed163a44-8112-4deb-917b-04c3a4fe5c8f 1828 feb. 17-18 nrs. 54-90 2920 http://proxy.handle.net/10648/c30faea6-1213-4b1e-b81a-f5ba85feddf8 1828 feb. 18 nrs. 91-113 1828 feb. 19 nrs. 2-127 2921 http://proxy.handle.net/10648/d968b62d-4ee9-4d06-9da1-6405a51e7812 1828 feb. 19 nrs. 128-143 2922 http://proxy.handle.net/10648/19342cc8-a9c7-44f9-8ded-685da3db4a43 1828 feb. 20 2923 http://proxy.handle.net/10648/4090af8a-2f46-47ba-b3a4-b0cba1c32ad3 1828 feb. 21 - 22 2924 http://proxy.handle.net/10648/e0f994b4-a538-44b6-bac7-e466f6df203a 1828 feb. 23 2925 http://proxy.handle.net/10648/54ce477b-e431-4014-bc1a-aac1788ea984 1828 feb. 24 - 25 2926 http://proxy.handle.net/10648/c5d21284-0ac1-418a-aab2-e1daf18c0335 1828 feb. 26-27 nrs. 1-34 2927 http://proxy.handle.net/10648/c2feeb6a-7d2a-4d1c-9b86-1a891230fc46 1828 feb. 27 nrs. 35-143 1828 feb. 28 nrs. 4-138 2928 http://proxy.handle.net/10648/288cfe81-9cac-4c5e-9f26-b33e0ace28e7 1828 feb. 28 nrs. 139-160 1828 feb. 29 2929 http://proxy.handle.net/10648/30fdf408-9384-4e20-a0e9-868e2401f908 1828 mrt. 1 2930 http://proxy.handle.net/10648/feac6998-b87a-4d4c-9807-259d1cec922b 1828 mrt. 2 - 3 2931 http://proxy.handle.net/10648/2b6580ad-9125-4ae8-86d0-ff4fd409e65c 1828 mrt. 4 - 5 2932 http://proxy.handle.net/10648/8d713877-e509-4483-8519-41fd391585e2 1828 mrt. 6 2933 http://proxy.handle.net/10648/1057ede8-5cf5-4819-b06c-20daa0106719 1828 mrt. 7-8 nrs. 1-47 2934 http://proxy.handle.net/10648/75a3c98a-b1af-40fb-9c7a-2e912894726b 1828 mrt. 8 nrs. 49-163 1828 mrt. 9 2935 http://proxy.handle.net/10648/58221026-2950-4f5d-a446-e02e450af9e9 1828 mrt. 10 - 11 2936 http://proxy.handle.net/10648/b298636b-7087-47b7-911a-975f71b515b5 1828 mrt. 12 2937 http://proxy.handle.net/10648/c19d6872-71b5-4b42-b034-41d5895cd3a9 1828 mrt. 13-14 nrs. 2-42 2938 http://proxy.handle.net/10648/bc0c69de-e4e4-4f9f-b416-1c7eb466466a 1828 mrt. 14 nrs. 44-134 2939 http://proxy.handle.net/10648/cf4377fa-0fe2-4b12-b66a-e2feb0d9f276 1828 mrt. 15 2940 http://proxy.handle.net/10648/a5312898-9cf7-4790-a1ad-3dd30e182cc5 1828 mrt. 16 - 17 2941 http://proxy.handle.net/10648/9e7109c9-538c-4de6-9480-67e2c74d2bf6 1828 mrt. 18 - 21 2942 http://proxy.handle.net/10648/bd66d1d5-59a6-4c36-b959-9a57a6f1e8b2 1828 mrt. 22 2943 http://proxy.handle.net/10648/6734a2db-b070-4f3b-ac15-71c882975034 1828 mrt. 23 2944 http://proxy.handle.net/10648/cfecea64-5424-41ee-9144-eda6ce56bfb0 1828 mrt. 24-25 nrs. 3-111 2945 http://proxy.handle.net/10648/a55d36aa-cb2e-4881-b7af-b1e3aa68de7a 1828 mrt. 25 nrs. 112-137 2946 http://proxy.handle.net/10648/e8acb663-d87e-4204-84e0-22e9b24c1e67 1828 mrt. 26-27 nrs. 9-134 2947 http://proxy.handle.net/10648/553efd51-4474-4d08-95aa-555c066b7a06 1828 mrt. 27 nrs. 135-167 1828 mrt. 28 2948 http://proxy.handle.net/10648/f7ccadbe-68f4-4e0c-89a5-1dfa920141e7 1828 mrt. 29 2949 http://proxy.handle.net/10648/d40197f6-7b75-44b5-a142-8eb47f010a0f 1828 mrt. 29 nr. 121 2950 http://proxy.handle.net/10648/2d39c42c-03b8-4f4f-871e-8ef9b4e2e96a 1828 mrt. 30 - 31 2951 http://proxy.handle.net/10648/00a8fb5f-2c1f-4dbf-b585-f279ad1f2574 1828 apr. 1 - 2 2952 http://proxy.handle.net/10648/9c138843-548e-4924-84f1-cfa5df31f22c 1828 apr. 3 - 4 2953 http://proxy.handle.net/10648/9c6f69b4-98ed-40f8-839f-1e6e93cab8ea 1828 apr. 5 - 6 2954 http://proxy.handle.net/10648/6889c539-2777-4159-a5a8-6d21a158b869 1828 apr. 7 - 8 2955 http://proxy.handle.net/10648/c642702a-cdc1-4dbc-9cc6-d4be81a80ff4 1828 apr. 9 2956 http://proxy.handle.net/10648/697f1173-3dd5-4f3e-8749-a11ef8ef688f 1828 apr. 10 - 11 2957 http://proxy.handle.net/10648/89e8277f-199c-4d68-a36a-dda2bb1977e5 1828 apr. 12-13 nrs. 1-98 2958 http://proxy.handle.net/10648/e498000f-9c39-46dc-b824-d5bd6c688bee 1828 apr. 13 nrs. 99-114 1828 apr. 14 2959 http://proxy.handle.net/10648/8dfa71cb-ad17-42d2-99eb-88edbd1607f3 1828 apr. 15 - 16 2960 http://proxy.handle.net/10648/1571bb2a-c550-47f2-96ed-0f9b488a3cb8 1828 apr. 17 2961 http://proxy.handle.net/10648/88ea48c4-742d-401d-92e7-97367e3c54c8 1828 apr. 18 2962 http://proxy.handle.net/10648/37ee4023-627f-4b03-8df0-c5e323a523c4 1828 apr. 19 2963 http://proxy.handle.net/10648/9b315dbd-6be1-4bab-a49a-878d786300b8 1828 apr. 20-21 nrs. 1-88 2964 http://proxy.handle.net/10648/0c20d5f3-a9e1-438e-a711-d0829fa5a5b0 1828 apr. 21 nrs. 89-114 1828 apr. 22 2965 http://proxy.handle.net/10648/c80ddb32-60ac-4b8e-8246-6efdadf33d86 1828 apr. 23-24 nrs. 6-139 2966 http://proxy.handle.net/10648/d202e44f-72b6-4b1d-9a2d-0145b12d3f07 1828 apr. 24 nrs. 140-186 1828 apr. 25 2967 http://proxy.handle.net/10648/5bde8540-5c6a-41f3-95f7-11954995a6f2 1828 apr. 26-27 nrs. 2-123 2968 http://proxy.handle.net/10648/32e4ffec-b816-4858-acec-c3a721ef5b9d 1828 apr. 27 nrs. 124-143 2969 http://proxy.handle.net/10648/f8c39355-fa0b-49d3-953b-79265a068fa5 1828 apr. 28 - 30 2970 http://proxy.handle.net/10648/79ed2080-fda3-4f9d-a02e-ced7eaa15ca8 1828 mei 1 - 2 2971 http://proxy.handle.net/10648/7069f46c-2e94-4a2b-9989-76dc820b920c 1828 mei 3 - 4 2972 http://proxy.handle.net/10648/ddf037ff-85ea-4dd3-ab5b-b76e9db127a5 1828 mei 5 - 6 2973 http://proxy.handle.net/10648/a2d4a9a5-c7df-46b7-979e-3e3159924028 1828 mei 7 - 8 2974 http://proxy.handle.net/10648/b44ae0f5-7c8d-4d00-88c9-d2794f561588 1828 mei 9 - 10 2975 http://proxy.handle.net/10648/18ba0182-7857-45df-9cda-086aa5787ad5 1828 mei 11 - 12 2976 http://proxy.handle.net/10648/ac6009f7-234e-43a2-8f7f-578ad21707b0 1828 mei 13 - 14 2977 http://proxy.handle.net/10648/fea6dda9-73a1-492e-bda4-c7ee70b822e7 1828 mei 15 - 16 2978 http://proxy.handle.net/10648/e0085ee3-b7bb-4036-b738-fcc6b1467718 1828 mei 17 - 19 2979 http://proxy.handle.net/10648/924b1f04-911d-4412-b377-d79ea9a4f141 1828 mei 20-21 nrs. 1-34 2980 http://proxy.handle.net/10648/34d7c338-fb01-466c-86fa-6e1f82d0a88a 1828 mei 21 nrs. 35-116 1828 mei 22 2981 http://proxy.handle.net/10648/408e49b9-e406-4af2-a42d-d30b2032e54a 1828 mei 23 2982 http://proxy.handle.net/10648/6d116c79-5038-4c7d-89b5-492b82f15a4c 1828 mei 24 - 25 2983 http://proxy.handle.net/10648/b3c63c3d-3390-4ff5-ac9a-2ea9e00b377e 1828 mei 26 2984 http://proxy.handle.net/10648/d75ca67c-4591-40f0-8bdc-340b683d8f1c 1828 mei 27-28 nrs. 4-94 2985 http://proxy.handle.net/10648/e9b6dfff-cc8c-4e38-8430-c4ea2cfa6089 1828 mei 28 nrs. 95-108 1828 mei 29 2986 http://proxy.handle.net/10648/ef27a240-1111-4d56-bbcd-cc6ecb620b44 1828 mei 30 - 31 2987 http://proxy.handle.net/10648/f4c62e85-b295-48ce-9ca3-93b6d8257eef 1828 juni 1 - 2 2988 http://proxy.handle.net/10648/a38b7ac3-ab7e-4eb5-b790-cab50b3d8de2 1828 juni 3 - 4 2989 http://proxy.handle.net/10648/aae6f94e-e018-4a61-a520-52c3f173d25d 1828 juni 5 - 6 2990 http://proxy.handle.net/10648/152daeba-b4ea-4440-879d-3f9f28de88e5 1828 juni 7 - 8 2991 http://proxy.handle.net/10648/2d38eaad-a234-44f7-9a80-6dc59f4d24d4 1828 juni 9 2992 http://proxy.handle.net/10648/46fd5449-4d7d-477f-9d47-f84fb78c8560 1828 juni 10 - 11 2993 http://proxy.handle.net/10648/e3910a14-3f24-40ab-8819-64116c301f8c 1828 juni 12 2994 http://proxy.handle.net/10648/c0904e97-62ea-47a3-970a-c12104e5c477 1828 juni 13 2995 http://proxy.handle.net/10648/14dffaac-0f7f-4e2e-86cc-3e84acee2faf 1828 juni 14 - 15 2996 http://proxy.handle.net/10648/aae31593-f73e-4e0a-82db-5a46fd1d13bf 1828 juni 16 - 17 2997 http://proxy.handle.net/10648/1b8bb44a-6e0b-468a-bd9d-2052adfcb1f3 1828 juni 18 - 20 2998 http://proxy.handle.net/10648/82bc99a7-c2f7-48c1-ac42-286d18053447 1828 juni 21 2999 http://proxy.handle.net/10648/e153fcb5-6822-485e-a75d-85e380e347c3 1828 juni 22 3000 http://proxy.handle.net/10648/4c3b8654-dafd-45f4-8133-93c645e24c22 1828 juni 23 3001 http://proxy.handle.net/10648/8ff1274c-abfc-4e21-a9b9-451860c9ef63 1828 juni 24 3002 http://proxy.handle.net/10648/db8ca5b2-1f2a-48ce-9e92-69bc74ef9af1 1828 juni 25 3003 http://proxy.handle.net/10648/05d0126f-831e-439a-b55f-a721085fc563 1828 juni 26 3004 http://proxy.handle.net/10648/026fbf5b-e4a0-4395-95ff-a98bdb67af2b 1828 juni 27 - 28 3005 http://proxy.handle.net/10648/83f43a90-51e9-442c-8e93-70754b46dfaf 1828 juni 29 nrs. 2-112 3006 http://proxy.handle.net/10648/fa9451ed-a5a1-4acf-b89f-cbb4b3734e9d 1828 juni 29 nrs. 114-223 1828 juni 30 nrs. 1-82 3007 http://proxy.handle.net/10648/7c51fb8f-5461-49f4-9568-b1bc8566c284 1828 juni 30 nrs. 83-155 3008 http://proxy.handle.net/10648/22a221fd-db30-4fc2-ade9-5722457d7c15 1828 juli 1 - 2 3009 http://proxy.handle.net/10648/62b8ab91-6f36-49ac-847b-44cfc3d87eef 1828 juli 3 - 6 3010 http://proxy.handle.net/10648/24e5d6e9-7976-428e-b78d-77651b526f71 1828 juli 7 - 8 3011 http://proxy.handle.net/10648/0d3465c2-4815-4c5a-a7e6-d5a2745e8018 1828 juli 9 - 11 3012 http://proxy.handle.net/10648/2afeb63b-3f18-4a31-84e3-4a4ef82d6742 1828 juli 12 3013 http://proxy.handle.net/10648/f9a42479-2bb5-47a4-94da-1973c3e6836b 1828 juli 13 - 14 3014 http://proxy.handle.net/10648/29f19e14-d3c1-400e-a594-ad07cd82270e 1828 juli 15 - 16 3015 http://proxy.handle.net/10648/66e9046b-3e5a-4aee-9e1a-90db89577727 1828 juli 17-18 nrs. 1-132 3016 http://proxy.handle.net/10648/55fe2d77-929e-4345-b8cc-a49c7f774b7d 1828 juli 18 nrs. 133-186 3017 http://proxy.handle.net/10648/1811d21c-92b9-4769-a6de-4b8697e92575 1828 juli 19 3018 http://proxy.handle.net/10648/82a1e77d-e550-40e7-9a83-ca29048a6aca 1828 juli 20 3019 http://proxy.handle.net/10648/e02cb5de-319a-438c-9f31-5bb1cdf961ed 1828 juli 21 3020 http://proxy.handle.net/10648/4811c59b-0839-4738-b02f-e920cda6338f 1828 juli 22-23 nrs. 1-51 3021 http://proxy.handle.net/10648/5451d299-8046-4bb6-9b03-8f612807762b 1828 juli 23 nrs. 53-159 1828 juli 24 3022 http://proxy.handle.net/10648/0d5fc3de-3df0-4412-a2cf-9466f74b5cbb 1828 juli 25-26 nrs. 1-52 3023 http://proxy.handle.net/10648/e2de8014-8dbb-4f83-80e1-3265c24617ea 1828 juli 26 nrs. 53-159 1828 juli 27 nrs. 1-38 3024 http://proxy.handle.net/10648/0dc05542-73e7-445b-9e95-51a36ab6fad8 1828 juli 27 nrs. 39-114 3025 http://proxy.handle.net/10648/d15527c7-d9fe-4089-bff9-6d67a908b79a 1828 juli 28 - 29 3026 http://proxy.handle.net/10648/9217a681-665e-44fd-b8e3-254b3117e18a 1828 juli 30 - 31 3027 http://proxy.handle.net/10648/bdbdc037-9c99-4907-b06a-471b0e18c000 1828 aug. 1 nrs. 1-152 3028 http://proxy.handle.net/10648/484fa4a9-dafb-4fae-bb67-10114d13279a 1828 aug. 1 nrs. 161-164 1828 aug. 2 nrs. 1-126 3029 http://proxy.handle.net/10648/8c2fe630-1760-48da-9e68-21d3cf46d8ad 1828 aug. 2 nrs. 127-131d 3030 http://proxy.handle.net/10648/ae600a92-8e6f-49dd-aedf-addef733211c 1828 aug. 3 - 4 3031 http://proxy.handle.net/10648/f1f7f635-1952-48b4-bc2a-16740697c2e2 1828 aug. 5 - 6 3032 http://proxy.handle.net/10648/a5d26c10-cbd0-41bf-b852-0f9083b52c90 1828 aug. 7 3033 http://proxy.handle.net/10648/ddc0acc5-b956-40da-8d2f-9ea46a77dded 1828 aug. 8 - 9 3034 http://proxy.handle.net/10648/4f9c2fb8-6193-4434-94d4-9d57b097299f 1828 aug. 10 - 12 3035 http://proxy.handle.net/10648/2b261b4a-b5fe-4972-ab83-376f2e29111a 1828 aug. 13-15 nrs. 1-49 3036 http://proxy.handle.net/10648/68ec5d4e-36e2-4197-af71-74398773a3fb 1828 aug. 15 nrs. 50-142 1828 aug. 16 3037 http://proxy.handle.net/10648/28742f07-8990-461f-85c4-46b3e2fc14e0 1828 aug. 17 3038 http://proxy.handle.net/10648/6b730363-08ae-4cca-a24d-c320997807d5 1828 aug. 18 - 20 3039 http://proxy.handle.net/10648/da66b5f9-971a-4c8a-bd05-018ccf2ffa06 1828 aug. 21 - 23 3040 http://proxy.handle.net/10648/437e141c-050a-46c6-90f4-96a0d31e711a 1828 aug. 24 - 25 3041 http://proxy.handle.net/10648/29900ab1-5d7f-4181-a27e-9a3520d0e52d 1828 aug. 26 - 28 3042 http://proxy.handle.net/10648/17396ac7-bffe-4b4f-a3ea-a47e41932a23 1828 aug. 29 - 30 3043 http://proxy.handle.net/10648/aa58e840-8d44-4ddd-9549-8e291fbb7064 1828 aug. 31 3044 http://proxy.handle.net/10648/9a8433c7-64ed-43dc-8580-cfd619837bdd 1828 sep. 1 - 2 3045 http://proxy.handle.net/10648/35cdaa83-83b8-49c9-9e44-9ab9ab2c20fb 1828 sep. 3 - 4 3046 http://proxy.handle.net/10648/0cf8ee05-1023-4731-963e-fa9f3c21afc6 1828 sep. 5-6 nrs. 4-59 3047 http://proxy.handle.net/10648/c34a8638-af3d-4e30-ab5c-59db914eba5f 1828 sep. 6 nrs. 60-140 1828 sep. 7 3048 http://proxy.handle.net/10648/a349e1d3-0037-47ff-b77e-4ea142686029 1828 sep. 8 - 9 3049 http://proxy.handle.net/10648/18192fa8-feb6-4bd6-bfcc-f98649c71802 1828 sep. 10 3050 http://proxy.handle.net/10648/d06b4e91-c933-42fe-bf94-5704d7c82a85 1828 sep. 11 3051 http://proxy.handle.net/10648/7d3fbafa-2ff5-4b9b-8294-c9509d695100 1828 sep. 12 3052 http://proxy.handle.net/10648/a1eb6494-3b32-4012-bcf9-c3e128b7e9c0 1828 sep. 13 - 17 3053 http://proxy.handle.net/10648/87a0d3c7-2e6c-4e23-bfe6-2e82a7141a56 1828 sep. 18 - 20 3054 http://proxy.handle.net/10648/ebeb61d0-e215-4730-8fa2-72aec3ab0738 1828 sep. 21 - 22 3055 http://proxy.handle.net/10648/cb698a87-53ee-494d-98a3-68187e46a3c4 1828 sep. 23 3056 http://proxy.handle.net/10648/3422ea91-ac9f-4cc8-bd27-9a175819ceab 1828 sep. 24-25 nrs. 1-28 3057 http://proxy.handle.net/10648/092a01cc-d455-4f41-935e-07a45ea16002 1828 sep. 25 nrs. 29-111 1828 sep. 26 3058 http://proxy.handle.net/10648/7be40ceb-74c0-4258-8baf-5344f50d2c44 1828 sep. 27 - 28 3059 http://proxy.handle.net/10648/fdcea800-6197-4d26-a0b4-932bd82ad765 1828 sep. 29 3060 http://proxy.handle.net/10648/3a8f5acd-d809-48ad-8537-847a43fb9ec4 1828 sep. 30 3061 http://proxy.handle.net/10648/14c8db6a-740f-4875-9000-96518295b768 1828 okt. 1 - 2 3062 http://proxy.handle.net/10648/f103034c-9df9-4007-997a-283eb79cbc2e 1828 okt. 3 3063 http://proxy.handle.net/10648/9112aa9f-2d2e-4e78-9d29-086d724fc38f 1828 okt. 4 3064 http://proxy.handle.net/10648/280bdcda-ca5a-44fb-9e2a-7ecaf2a254b0 1828 okt. 5 nrs. 1-204 3065 http://proxy.handle.net/10648/fd409c9c-6db5-421f-9761-0086714faf1e 1828 okt. 5 nrs. 205-228 1828 okt. 6 3066 http://proxy.handle.net/10648/2835e6c7-e26f-41f3-9398-9d7d109270a8 1828 okt. 7 - 8 3067 http://proxy.handle.net/10648/34cf3b7d-cab5-4c05-90f3-07a324c5860b 1828 okt. 9 - 10 3068 http://proxy.handle.net/10648/d3588b3e-cc9c-40a7-b5dd-85f1facb6624 1828 okt. 11 - 12 3069 http://proxy.handle.net/10648/62b1a05e-8149-4b55-8b7f-c39951b3efb4 1828 okt. 12 nrs. 80-84 3070 http://proxy.handle.net/10648/107ce614-b8b2-4141-a893-fb469a21bbf1 1828 okt. 13 - 15

Niet raadpleegbaar

3071 http://proxy.handle.net/10648/e74f209a-27e6-4cc8-8c6e-d2125fb6bc0c 1828 okt. 16 nrs. 1-148 3072 http://proxy.handle.net/10648/e72fdb42-dcf5-4bcd-bbd6-112d269ba464 1828 okt. 16 nrs. 148-182 3073 http://proxy.handle.net/10648/4bc8ee50-18ec-47f6-bf17-624c34224a70 1828 okt. 17 - 18 3074 http://proxy.handle.net/10648/f46c8e18-126d-4ebb-bb6a-50d643a4243d 1828 okt. 19 3075 http://proxy.handle.net/10648/3d562a65-e99f-42ba-9d4b-7f7c6b3b76bf 1828 okt. 20 - 21 3076 http://proxy.handle.net/10648/97e30f39-2ce1-4de2-b08c-84d45c4d879e 1828 okt. 22 3077 http://proxy.handle.net/10648/3d52cd96-cc38-4956-87cf-612dcabe71fc 1828 okt. 22 nr. 25 3078 http://proxy.handle.net/10648/5890d766-c0b9-4efb-8ba5-1ef73ca401d4 1828 okt. 23 3079 http://proxy.handle.net/10648/7e08c58d-c7a0-470d-a2e5-a39c115053e1 1828 okt. 24 3080 http://proxy.handle.net/10648/76b17a57-3383-4bfc-9443-4229e3112d71 1828 okt. 24 nr. 114 3081 http://proxy.handle.net/10648/9fc8108e-f22d-4ae0-b30b-c8c3da647bb3 1828 okt. 25 - 26 3082 http://proxy.handle.net/10648/1c3100a0-6a35-4987-a687-033b61d20a42 1828 okt. 27 - 28 3083 http://proxy.handle.net/10648/6040f359-e79c-40d6-84a7-9d03e053354a 1828 okt. 29 - 31 3084 http://proxy.handle.net/10648/d75b7706-15f9-4dab-b73d-a9152ae5c5c8 1828 nov. 1 - 2 3085 http://proxy.handle.net/10648/21220d7d-76e3-4d48-b233-528dc7db8842 1828 nov. 3 - 4 3086 http://proxy.handle.net/10648/4a4882eb-b9b7-478f-8866-8d734c19a834 1828 nov. 5 - 6 3087 http://proxy.handle.net/10648/5e48bf2a-fcce-438c-ac54-abeb5ae7cb9c 1828 nov. 7 - 8 3088 http://proxy.handle.net/10648/a75bd36a-7d13-4b11-8ff0-9160b7c139a8 1828 nov. 9 - 10 3089 http://proxy.handle.net/10648/47d4077a-910a-4ade-b4de-ca5f2e3c02b0 1828 nov. 11 - 13 3090 http://proxy.handle.net/10648/88ef3f8f-3905-4aa1-9bf6-517bc0ba03f9 1828 nov. 14 - 15 3091 http://proxy.handle.net/10648/b8a897c1-6b2e-4800-ab7d-96772cd64e85 1828 nov. 16 - 17 3092 http://proxy.handle.net/10648/61e0e452-f66c-4a6a-8da0-2cb4761e8f94 1828 nov. 18 3093 http://proxy.handle.net/10648/fe214399-5271-4930-8ef3-d0c82af925c9 1828 nov. 19 3094 http://proxy.handle.net/10648/c3f552ba-87f9-424c-9ebd-03a57933681d 1828 nov. 20 3095 http://proxy.handle.net/10648/725bae6a-dccd-4e80-b258-40989d9ecd26 1828 nov. 21 3096 http://proxy.handle.net/10648/d06ecd81-c06e-4583-8ccc-64178d028691 1828 nov. 22 3097 http://proxy.handle.net/10648/607fdd38-5390-4369-bccf-75446448992a 1828 nov. 23 - 25 3098 http://proxy.handle.net/10648/314d1159-7370-4b79-8f1e-d5476c0110ae 1828 nov. 26 - 27 3099 http://proxy.handle.net/10648/5ef6079c-d909-44be-83aa-8bdbaec56eb9 1828 nov. 28 3100 http://proxy.handle.net/10648/fb1313b6-973d-4511-b86c-0882bfe47107 1828 nov. 29 - 30 3101 http://proxy.handle.net/10648/0b8cd3bd-28aa-4470-8a28-6eb55477b72b 1828 dec. 1 - 2 3102 http://proxy.handle.net/10648/62585021-35cf-4fcd-920d-64d64422bf73 1828 dec. 3 - 4 3103 http://proxy.handle.net/10648/7169995f-a156-48e6-b0eb-36aa72d784c7 1828 dec. 5 - 6 3104 http://proxy.handle.net/10648/3d833f11-948a-4e0a-9172-12c8d5af7be0 1828 dec. 7 - 8 3105 http://proxy.handle.net/10648/988deae7-0a42-4249-9baa-f815bb569015 1828 dec. 9 - 10 3106 http://proxy.handle.net/10648/e1c631e9-b24f-4e7f-b252-fe863dec8d45 1828 dec. 11 - 12 3107 http://proxy.handle.net/10648/24721b62-3ded-4271-9f83-a56fdf52d6eb 1828 dec. 13 - 14 3108 http://proxy.handle.net/10648/83765c54-a524-42df-83ad-f588e7159b37 1828 dec. 15 - 16 3109 http://proxy.handle.net/10648/a9515696-bc67-4ebf-987c-e6c9d5e29cdd 1828 dec. 17 - 18 3110 http://proxy.handle.net/10648/e7d3cc6c-1864-40ac-bd5c-45c0a4f5d798 1828 dec. 19 3111 http://proxy.handle.net/10648/95f12533-8488-45f4-935a-3fad702354f7 1828 dec. 20 - 21 3112 http://proxy.handle.net/10648/8627b5df-bacb-4cc3-9308-7c3dd551edcd 1828 dec. 22 - 23 3113 http://proxy.handle.net/10648/2602c22a-5981-4efa-923e-a62a6b19644d 1828 dec. 24 3114 http://proxy.handle.net/10648/0461a8f6-408b-486b-9682-597f9da7cd77 1828 dec. 25 - 26 3115 http://proxy.handle.net/10648/8bc99cea-f4b7-4d20-af47-d7f4beb01c9c 1828 dec. 27 - 28 3116 http://proxy.handle.net/10648/f038a250-5b0e-4c5f-8b1f-d736b2145ad3 1828 dec. 29 - 30 3117 http://proxy.handle.net/10648/8153783c-0204-4117-abc0-7afa71992b1a 1828 dec. 31 3118 http://proxy.handle.net/10648/b551e4b0-142e-412b-ae5c-b51e9be53e0f 1829 jan. 1 3119 http://proxy.handle.net/10648/107f6ca8-40ba-4845-99fb-3b5111d080f6 1829 jan. 2 - 3 3120 http://proxy.handle.net/10648/23d7a7b5-ef71-4835-b454-bead5f8e50f9 1829 jan. 4 - 6 3121 http://proxy.handle.net/10648/b0863d23-43a5-4a6f-ba76-65ee358492a7 1829 jan. 7 - 8 3122 http://proxy.handle.net/10648/698056f9-fd2a-40d2-8112-456ed8a737e5 1829 jan. 9 - 11 3123 http://proxy.handle.net/10648/f88019db-c727-44f8-b867-99ef2b058ca9 1829 jan. 12 - 13 3124 http://proxy.handle.net/10648/e176bd4d-982f-46d5-ac8a-90b230f3973b 1829 jan. 14 - 15 3125 http://proxy.handle.net/10648/eabcd202-7945-4044-b83c-1c9a889f033b 1829 jan. 16-17 nrs. 1-130 3126 http://proxy.handle.net/10648/a86328f3-1447-4f5c-8223-13299c9e48d1 1829 jan. 17 nrs. 131-154 3127 http://proxy.handle.net/10648/a6877199-2a61-4238-bd3a-99c857a8d328 1829 jan. 18-19 nrs. 1-73 3128 http://proxy.handle.net/10648/a1172875-9812-4507-9ddf-21150d7b5d39 1829 jan. 19 nrs. 74-82 1829 jan. 20 3129 http://proxy.handle.net/10648/c670ad89-1db0-45e3-a3c1-9b37dba1c04c 1829 jan. 21 - 22 3130 http://proxy.handle.net/10648/97c44d87-3924-419c-9099-02a021e79826 1829 jan. 23 - 24 3131 http://proxy.handle.net/10648/8d585387-7912-48b2-b0a7-daa9b5baf9ea 1829 jan. 25 - 27 3132 http://proxy.handle.net/10648/7416e5d9-4d79-41f9-ab85-a21c6c7f4c8b 1829 jan. 28 - 29 3133 http://proxy.handle.net/10648/eb85e26e-88a2-44a5-83aa-93f0790487e7 1829 jan. 30 - 31 3134 http://proxy.handle.net/10648/90d1a677-ce5f-43cf-bd2a-6ea1a287590b 1829 feb. 1 - 2 3135 http://proxy.handle.net/10648/44aa480a-7edf-471a-b02f-4959722a2185 1829 feb. 3 - 4 3136 http://proxy.handle.net/10648/20e822b7-d586-4b50-8741-e67a6f2e541e 1829 feb. 5 - 6 3137 http://proxy.handle.net/10648/6a399b77-f6fc-4c94-b389-f50a0cccc0fb 1829 feb. 7 - 8 3138 http://proxy.handle.net/10648/17a9dffd-607f-4207-85a9-8fe60dfa8cae 1829 feb. 9 - 10 3139 http://proxy.handle.net/10648/6e8cc452-4294-4493-b8ed-f63473f781c6 1829 feb. 10 nr. 15 3140 http://proxy.handle.net/10648/5c48d850-b3f9-4a61-8d66-4f443390ce44 1829 feb. 11 - 12 3141 http://proxy.handle.net/10648/b7180c1e-92f1-4ab7-b058-2f7eec703b3e 1829 feb. 13 3142 http://proxy.handle.net/10648/7e033da8-387f-4d46-af8d-16c2cc49b7cd 1829 feb. 14 - 15 3143 http://proxy.handle.net/10648/4d7e8048-d6f1-4515-945f-05128eb08cc4 1829 feb. 16 - 17 3144 http://proxy.handle.net/10648/f8af6c8c-1110-4ae4-a7e7-d517d15eda94 1829 feb. 18 3145 http://proxy.handle.net/10648/1f39a0d9-564a-4099-b30e-dba08bcea7d1 1829 feb. 19 - 20 3146 http://proxy.handle.net/10648/e5d52011-42b9-40ff-acc7-ea7208700979 1829 feb. 21 - 22 3147 http://proxy.handle.net/10648/65ee3deb-421e-4455-b330-8464a9669c2f 1829 feb. 23 - 24 3148 http://proxy.handle.net/10648/9a23d658-45c5-490a-903c-37a4b3f1f930 1829 feb. 25-26 nrs. 1-60 3149 http://proxy.handle.net/10648/be31ae4c-a49e-451d-892a-028b09c2785b 1829 feb. 26 nrs. 61-93 1829 feb. 27 nrs. 1-20 3150 http://proxy.handle.net/10648/d320506d-a474-4328-bf12-29f6d8f6a709 1829 feb. 27 nrs. 21-33 1829 feb. 28 3151 http://proxy.handle.net/10648/6673c0f7-c877-44b7-8a6e-dc27e55c5de6 1829 mrt. 1 - 2 3152 http://proxy.handle.net/10648/80744e7c-fe9b-4e64-b591-4b3231fe442a 1829 mrt. 3 - 5 3153 http://proxy.handle.net/10648/d05ebd39-21aa-47af-b04e-296e61e4298e 1829 mrt. 6 - 7 3154 http://proxy.handle.net/10648/814f9e80-c6e7-4a74-b29a-53385a4cd3c2 1829 mrt. 8 - 9 3155 http://proxy.handle.net/10648/430c2c17-ddcc-490b-9989-63baf858eb12 1829 mrt. 10 - 12 3156 http://proxy.handle.net/10648/c09b2a1a-811c-46b7-bfa7-cdd326a92c0b 1829 mrt. 13 - 15 3157 http://proxy.handle.net/10648/cf09848a-c2e2-440f-9292-a1677ec045cd 1829 mrt. 16 - 17 3158 http://proxy.handle.net/10648/9070e2ab-e4fa-42b7-80bc-f1c4c437084e 1829 mrt. 18 3159 http://proxy.handle.net/10648/7f7d55f4-68b4-4661-8bc4-baabd7fa6736 1829 mrt. 19 3160 http://proxy.handle.net/10648/38a864eb-e5de-4235-a674-fa19c1b4151f 1829 mrt. 20 - 21