2.01.28.02 Inventaris van het archief van de Raad der Amerikaanse Bezittingen en Etablissementen, 1801-1806 A. Telting Nationaal Archief, Den Haag 1899 Deze digitale toegang is in 2006 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.1. Eindredactie: Gijsbert Kruithof, 12 maart 2007 This finding aid is written in Dutch. Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: S. Muller Fz., J.A. Feith en R. Fruin Th.Az., Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven, ontworpen in opdracht van de Vereeniging van Archivarissen in Nederland, Erven B. van der Kamp, Groningen 1898. 20 jan 2014 3 verwijzingen naar GAVOC en GAWIC ingehangen door Gijs Boink. 9 december 2013 2 Concordans uit oude toegang en Bijlage 2 uit nieuwe toegang met plaatjes ingevoegd; bijlage 4 uit nieuwe toegang verplaatst naar Verwante archieven en verwijzing daarnaar aangepast door Hans Punt en Hanno de Vries 14 december 2012 1 Inventarisnummers 178A-178M ingevoegd door Diederick Kortlang Beschrijving van het archief Raad der Amerikaanse Bezittingen Raad der Amerikaanse Bezittingen 1795-1806 K23021 35.00 meter; 463 inventarisnummers. Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Enkele srukken zijn gesteld in het Frans en in het Engels. Normale geschreven en gedrukte documenten. Geen bijzondere handschriften. Nationaal Archief, Den Haag Comité tot de Zaken Koloniën en Bezittingen op de Kust Guinea en in Amerika, Boekhouder- en Ontvanger-Generaal Raad der Amerikaanse Bezittingen en Etablissementen Raad der Amerikaanse Bezittingen en Etablissementen, Boekhouder-Generaal en Ontvanger-Generaal Raad der Amerikaanse Bezittingen en Etablissementen, Commissaris en Commies van Militaire Zaken Raad der Amerikaanse Bezittingen en Etablissementen, Departement Amsterdam Raad der Amerikaanse Bezittingen en Etablissementen, Departement Rotterdam Raad der Amerikaanse Bezittingen en Etablissementen, Departement Zeeland De archieven van de raad der Amerikaansche Coloniën 1801-1806 bevatten resoluties met toegangen en bijlagen uit zowel het gewoon archief als het geheim archief, afkomstig van het hoogste bestuur, de departementen van Politie en Justitie, Commercie en Finantie, Defensie en Militie en de ambtenaren.In de subrubrieken waaronder de koloniën zijn gerangschikt zijn stukken te vinden van zeer diverse aard zoals, brieven, kopieboeken, kasboeken en rekeningen, maar ook stukken betreffende criminele processen, dagboeken van de gouverneurs-generaal, logboeken en bijvoorbeeld monsterrollen van burgelijke ambtenaren, militairen en slaven in dienst van het gouvernement van de Kust van Guinea. Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer

Sinds november 1795 werden de Nederlandse overzeese gebiedsdelen ten westen van Kaap de Goede Hoop bestuurd door het Comité tot de Zaken van de Koloniën en de Bezittingen op de Kust van Guinea en in America, ook wel het West-Indisch Comité genoemd. Dit Comité functioneerde echter niet naar tevredenheid en in het voorjaar van 1798 besloot de Constituerende Vergadering van de Bataafse Republiek tot opheffing ervan. Het West-Indisch Comité zou zijn werkzaamheden voortzetten totdat een nieuw bestuursorgaan voor de koloniën was gevormd. Hoewel reeds in de Staatsregeling van 1798 een uitgebreide paragraaf werd gewijd aan een op te richten Raad der Amerikaansche Coloniën en Bezittingen en aan de wijze waarop deze Raad moest worden ingericht, duurde het tot december 1800 voordat de voornemens van 1798 werden gerealiseerd. Het West-Indisch Comité werd ontbonden en op 29 december 1800 werd de Raad der Amerikaansche Coloniën en Bezittingen opgericht bij besluit van het Uitvoerend Bewind.

Volgens de Voorlopige inventaris van de archieven betreffende de West-Indische Bezittingen en de Kust van Guinea 1795 - 1810 (toegang 2.01.28) (Den Haag ca. 1890) i, betreft het het besluit van het Uitvoerend Bewind van 29 december 1800 nr. 56. In het archief van het Uitvoerend Bewind is dit besluit onvindbaar. Een copie ervan bevindt zich echter in het ARA, Collectie Dassevael, inv.nr. 46 (oud inv.nr. 292). Deze bestaat uit (1) een kopie van de instellingsbeschikking van het West-Indisch Comité van de Staten-Generaal van 9 oktober 1795 en (2) een kopie van het dagverhaal van de zitting van de Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam van 28 oktober 1800. Zie tevens de inleiding van de Inventaris van de archieven van het Comité tot de Zaken van de Koloniën en de Bezittingen op de Kust van Guinea en in America (1791) 1795 - 1800 (1801) (nummer toegang 2.01.28.01) (Den Haag 1998).

De Raad der Amerikaansche Coloniën en Bezittingen (hierna Amerikaanse Raad

De Amerikaanse Raad is ook bekend onder de volgende namen: Raad der Amerikaanse Bezittingen en Etablissementen, Raad voor het Bestuur van de West-Indische Bezittingen en Coloniën in America en op de Kust van Guinea, Raad der Amerikaansche Coloniën en Bezittingen op de Kust van Guinea.

te noemen) moest een einde maken aan de bestuurlijke wanorde die het West-Indisch Comité had veroorzaakt en het bestuur van de koloniën tot een minder kostbare aangelegenheid maken.

De Staatsregelingen van 1801 en 1805 en de Constitutie van 1806 hebben grote gevolgen gehad voor de bestuurlijke inrichting van Nederland. Ze lijken echter van weinig invloed te zijn geweest op het functioneren van de Amerikaanse Raad. Er zijn geen aanwijzingen dat de organisatie van de Amerikaanse Raad gedurende de periode van zijn bestaan is gewijzigd.

De Amerikaanse Raad werd op 1 augustus 1806 opgeheven bij decreet van koning Lodewijk Napoleon in het kader van het afschaffen van de collegiale (meerhoofdige) bestuursvorm over de overzeese gebiedsdelen.

ARA, Archief van het Kabinet des Konings, inv.nr. 3, decreet van 29 juli 1806 nr. 47.

De taken en bevoegdheden van de Amerikaanse Raad gingen over op de minister van Koophandel en Koloniën. De West-Indische koloniën werden voortaan bestuurd door de Divisie voor de Zaken van de West van het Ministerie. Het personeel van de Divisie bestond deels uit oud-leden van de Amerikaanse Raad en voerde een zelfstandige administratie.

Voorlopige inventaris, ii. Het archief van het Ministerie van Koophandel en Koloniën staat beschreven in nummer toegang 2.01.28.03 van het Algemeen Rijksarchief.

Organisatie, taken en bevoegdheden

Het Vertegenwoordigend Lichaam van de Bataafse Republiek moest ingevolge artikel 236 van de Staatsregeling van 1798 een definitieve instructie voor de Amerikaanse Raad opstellen. Het is echter niet met zekerheid te zeggen of die instructie tot stand gekomen is, want noch in het archief van de Amerikaanse Raad, noch in dat van het Uitvoerend Bewind, het Vertegenwoordigend Lichaam of hun respectievelijke rechtsopvolgers is een instructie te vinden. Wanneer de Amerikaanse Raad begonnen is als zelfstandig orgaan te functioneren is derhalve onduidelijk.

Waarom het formuleren van een definitieve instructie problemen opleverde, blijkt uit de dagverhalen (notulen) van de zittingen van het Vertegenwoordigend Lichaam. De Eerste Kamercommissie die belast was met die taak was van mening dat ze haar opdracht niet kon vervullen zolang de in de Staatsregeling aangekondigde 'constitutionele charters voor de koloniën' nog niet waren opgesteld. Dat bezwaar werd echter door de Tweede Kamer terzijde geschoven omdat die het voortbestaan van het West-Indisch Comité bezwaarlijker achtte dan het ontbreken van de constitutionele charters. Men besloot tot het oprichten van een provisionele Raad der Amerikaansche Coloniën en Bezittingen; zodra het Vertegenwoordigend Lichaam een instructie zou hebben geformuleerd, zou het bestaan van de Amerikaanse Raad officieel zijn.

Gedrukte dagverhalen van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen Volks, vol. X, nr. 1083 (28-10-1800, p. 244 e.v.), nr. 1137 (06-12-1800, p. 677). De dagverhalen bevinden zich in de bibliotheek van het Algemeen Rijksarchief.

Het hoogste bestuur van de Amerikaanse Raad bestond uit vijf leden die in Den Haag resideerden. Hun benoeming geschiedde door het Uitvoerend Bewind, later diens rechtsopvolgers. De eerste vijf raadsleden werden op 2 januari 1801 benoemd en op 5 januari daaropvolgend beëdigd.

In zijn provisionele vorm was de Amerikaanse Raad belast met het uitvoeren van de werkzaamheden die indertijd waren opgedragen aan het West-Indisch Comité, voor zover de Staatsregeling van 1798 daar geen verandering in had gebracht.

ARA, Archief van de Staten-Generaal 1464-1796, inv.nr. 3863, resolutie van 9 oktober 1795. Staatsregeling 1798, art. 231-255.

De Amerikaanse Raad voerde het algemene bewind over de koloniën en droeg zorg voor het behoud en het welzijn van de koloniën. De leden van de Raad kwamen dagelijks in vergadering bijeen. Zij vervulden bij toerbeurt het voorzitterschap, dat telkens een maand duurde. Desgevraagd adviseerde de Amerikaanse Raad het Uitvoerend Bewind, later diens rechtsopvolgers, in alle zaken die de koloniën betroffen.

Evenals de raadsleden werden ook de hoge ambtenaren van de Amerikaanse Raad door het Uitvoerend Bewind, later diens rechtsopvolgers, aangesteld. Aan het hoofd van de administratie stond een secretaris. De advocaat-fiscaal trad voor het Hoog Nationaal Gerechtshof op als aanklager namens de overheid in geval van ambtsmisdrijven door militair of burgerlijk personeel. De ontvanger-generaal was verantwoordelijk voor het administreren van alle financiën van de Raad. Hij stelde jaarlijks een begroting en een financieel eindrapport op en legde die ter goedkeuring voor aan het Uitvoerend Bewind en het Vertegenwoordigend Lichaam van de Bataafse Republiek, later hun respectievelijke rechtsopvolgers. De overige ambtenaren van de Amerikaanse Raad, onder wie de boekhouder-generaal, de commissaris van huishoudelijke zaken en de klerken, werden door de raadsleden zelf aangesteld.

De raadsleden werden in het uitvoeren van hun taken ondersteund door drie departementen, die eveneens in Den Haag waren gevestigd. Deze bereidden de besluiten van de raadsleden voor. Hun taakgebieden omvatten achtereenvolgens politie en justitie (huishoudelijke bestiering van de koloniën, slaven, personeelszaken), commercie en financiën (handel, financiële administratie, koloniale schatkist) en defensie en militie (militaire bevoorrading en bemanning van de koloniën, betaling van soldij). Aan het hoofd van elk departement stond een commissaris. Doorgaans werden de commissarissen uitgenodigd om de raadsleden tijdens een vergadering mondeling van advies te dienen.

In Amsterdam, Rotterdam en Middelburg waren stedelijke departementen of comptoiren van de Amerikaanse Raad gevestigd, die het beleid uitvoerden dat door het hoogste bestuur van de Raad in Den Haag werd uitgestippeld. Vanuit de stedelijke departementen vond de vaart op, de bevoorrading van en de handel met de koloniën plaats. Aan het hoofd van elk stedelijk departement stond een commissaris. De stedelijke commissaris was verantwoordelijk voor het innen en administreren van de last- en recognitiegelden en voor het registreren van de goederenstroom van en naar de koloniën. Onder de stedelijke commissaris werkten een boekhouder, een kassier en een tiental lagere functionarissen die de administratie van de departementale activiteiten verzorgden. Door de stedelijke departementen werd maandelijks financiële verantwoording afgelegd aan het hoogste bestuur van de Amerikaanse Raad in Den Haag.

Instructies en conceptinstructies voor een groot aantal hoge en lagere functionarissen van de Amerikaanse Raad zijn te vinden in de archieven van de Amerikaanse Raad, inv.nrs. 122, 128, 129, 131, 134, 135, 140, 240 en 410. In inventarisnummer 23, fol. 20, bevindt zich een conceptreglement van orde voor de secretarie van de Raad.

Hoe de Amerikaanse Raad na de provisionele fase zou worden ingericht is te lezen in de dagverhalen van de zittingen van het Vertegenwoordigend Lichaam van de Bataafse Republiek, waarin een interpretatie wordt gegeven van de Staatsregeling van 1798 op het punt van de organisatie van het koloniaal bestuur, en in een conceptinstructie voor de Amerikaanse Raad die van januari 1800 dateert.

Gedrukte dagverhalen der Handelingen van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen Volks, vol. X, nr. 1083 (28-10-1800, p. 244 e.v.), nr. 1095 (31-10-1800, p. 340), nr. 1131 (02-12-1800 en 03-12-1800, p. 627 e.v.), nr. 1137 (06-12-1800, p. 677), nr. 1138 (06-12-1800 en 08-12-1800, p. 681 e.v.). ARA, Collectie Dassevael, inv.nr. 46 (oud inv.nr. 292).

In tegenstelling tot eerdere plannen werd niet de gehele organisatievorm van het West-Indisch Comité tenietgedaan. Om het kind niet met het badwater weg te gooien besloot men enkele elementen van het oude bestuur en zijn infrastructuur te behouden. Wel werd de organisatie kleiner en zouden er helderder taakomschrijvingen worden geformuleerd om tot een efficiënte en niet al te kostbare organisatievorm te komen. De belangrijkste taken van de Amerikaanse Raad waren het voeren van het algemene bestuur over de koloniën in West-Indië en op de Kust van Guinea en het houden van toezicht op de landbouw in, de handel met en de vaart op de koloniën. Hierin was de Amerikaanse Raad ondergeschikt en verantwoordelijk aan het Uitvoerend Bewind, later diens rechtsopvolgers.

Staatsregeling 1798, art. 234. Vanaf oktober 1801 was de Amerikaanse Raad verantwoordelijk en ondergeschikt aan het Staatsbewind (Staatsregeling 1801, art. 47). De Staatsregeling van 1805 noch de Constitutie van 1806 spreekt over het bestuur van de overzeese bezittingen; de Raad was vanaf april 1805 ondergeschikt en verantwoordelijk aan de Raadpensionaris en vanaf juni 1806 aan de Koning.

De hoge ambtenaren en de drie Haagse departementen bleven gehandhaafd; hun takenpakket werd nauwelijks veranderd, hooguit enigszins aangescherpt. De departementen stonden voortaan onder leiding van één commissaris.

In tegenstelling tot wat de samensteller van de Voorlopige inventaris op pag. ii van zijn inleiding schrijft, verdwenen de drie departementen niet. Vermoedelijk heeft hij zich in verwarring laten brengen door wat er in het dagverhaal van de Eerste Kamer van de zitting van het Vertegenwoordigende Lichaam van 28 oktober 1800 staat.

Het aantal stedelijke departementen werd definitief teruggebracht naar drie, hun zelfstandigheid werd beperkt en hun activiteiten werden versmald tot het financieel afhandelen van enkele zaken.

De stedelijke departementen te Hoorn/Enkhuizen en Groningen werden opgeheven. De andere drie bleven bestaan.

In een aantal steden, waaronder Enkhuizen en Naarden, bleven magazijnen der koloniale troepen bestaan. Aan de belangenverstrengeling die gedurende het bewind van het West-Indisch Comité tot wanbestuur had geleid werd een einde gemaakt. Ten slotte moest er vaart gezet worden achter het opstellen van de constitutionele charters voor de koloniën, maar ondanks een aansporing hiertoe in de Staatsregeling van 1801 zijn de charters nooit tot stand gekomen.

Staatsregeling 1801, art. 48. Benjamins, H.D., en J.F. Snelleman, Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië (Den Haag/Leiden 1914-1917), lemma 'bestuursregeling'.

Rechtsgebied van de Amerikaanse Raad

Tot het rechtsgebied van de Amerikaanse Raad behoorden alle Nederlandse overzeese gebiedsdelen ten westen van Kaap de Goede Hoop.

Voor een uitgebreide toelichting op de koloniën zie Hullu, J. de, 'De algemeene toestand onzer West-Indische bezittingen in 1806', in: De West-Indische Gids 2 (1920-1921) 407-421. Idem, 'Memorie van den Amerikaanschen Raad over de Hollandsche bezittingen in West-Indië in juli 1806', in: De West-Indische Gids 4 (1922-1923) 387-400.

In West-Afrika vormde de Kust van Guinea een kolonie. Deze bestond uit het hoofdfort St. George d'Elmina, gelegen in het huidige Ghana, een aantal zogeheten buitenforten en het land daaromheen. De kolonie werd bestuurd door een gouverneur-generaal en werd voornamelijk gebruikt voor het verkrijgen van negerslaven.

In Zuid-Amerika lagen drie koloniën, waar voornamelijk landbouw werd bedreven. Demerary en Essequibo, gelegen in het huidige Brits Guyana aan de rivieren Demerara en Essequibo, vormden sinds 1787 één kolonie. In Demerary zetelde een gouverneur-generaal. Essequibo was onderhorig aan Demerary en werd door een commandeur bestuurd. De meeste zaken betreffende Essequibo werden echter door het gouvernement in Demerary afgehandeld. Eveneens in het huidige Brits Guyana lag de kolonie Berbice aan de gelijknamige rivier. In Nieuw-Amsterdam, een nederzetting bij Fort Nassau, resideerde de gouverneur-generaal. Suriname was de grootste van de Zuid-Amerikaanse koloniën. Ook Suriname werd bestuurd door een gouverneur-generaal, die in Paramaribo resideerde.

Bij de oprichting van de Amerikaanse Raad waren alle Zuid-Amerikaanse koloniën in handen van de Engelsen. Desondanks bleven de Nederlandse bestuurders in functie. Met de Vrede van Amiens in maart 1802 kreeg de Bataafse Republiek deze gebieden weer terug. In 1803 vielen Demerary en Essequibo en Berbice echter weer in handen van de Engelsen, een jaar later gevolgd door Suriname.

In het Caribische gebied bezat de Bataafse Republiek twee koloniën, die beide een handelsfunctie hadden. De benedenwindse eilanden Curaçao, Bonaire en Aruba vormden samen één kolonie. Aan het hoofd van het gouvernement, dat gevestigd was op Curaçao, stond een directeur-generaal. Bonaire en Aruba waren volledig onderhorig aan het gouvernement op Curaçao. De tweede kolonie in het Caribisch gebied bestond uit de bovenwindse eilanden St. Eustatius, St. Maarten en Saba. Aan het hoofd van het gouvernement, dat gevestigd was op St. Eustatius, stond een gouverneur-generaal. Het onderhorige St. Maarten werd bestuurd door een commandeur, die zelfstandig een deel van de zaken afhandelde die St. Maarten betroffen. Saba was volledig onderhorig aan het gouvernement op St. Eustatius.

In bijlage 2 van de inventaris zijn kaarten opgenomen van het rechtsgebied van de Amerikaanse Raad.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Tijdens de laatste vergadering van de Amerikaanse Raad, op 4 augustus 1806, werd besloten alle documenten van de Amerikaanse Raad over te gedragen aan de Divisie voor de Zaken van de West van het Ministerie van Koophandel en Koloniën. In januari 1808 gingen de taken en bevoegdheden van de minister over op de minister van Marine en Koloniën. In het najaar van 1808 werd de gehele administratie van het nieuwe ministerie naar Amsterdam overgebracht. Of bij die gelegenheid ook de archieven van de Amerikaanse Raad naar Amsterdam zijn verhuisd is niet bekend. De archieven zijn in de loop van de negentiende eeuw in het West-Indisch Slachthuis te Amsterdam opgeslagen. In 1856 zijn de archieven van de Amerikaanse Raad samen met de archieven van de VOC, de WIC en hun respectievelijke rechtsopvolgers naar het (Algemeen) Rijksarchief in Den Haag overgebracht ingevolge het Koninklijk Besluit van 28 februari 1856.

ARA, Archief van het Kabinet des Konings, inv.nr. 976, Koninklijk Besluit van 28 februari 1856 nr. 68. ARA, Archief van het Algemeen Rijksarchief, 1800 - 1940, inv.nr. 17, proces-verbaal van overdracht van 9 september 1856, ingekomen op 13 september 1856, nr. 157.

De verwerving van het archief

Het archief is bij Koninklijk Besluit of ministeriële beschikking overgebracht.

De verwerving van het archief

Het archief is bij Koninklijk Besluit of ministeriële beschikking overgebracht.

Inhoud en structuur van het archief 2.01 Inhoud De structuur van de archieven van de Amerikaanse Raad

Niet alleen wat betreft taken maar ook wat betreft de inrichting van het archief bestaan overeenkomsten tussen de Amerikaanse Raad en zijn rechtsvoorganger, het West-Indisch Comité: de archieven van beide organisaties zijn serie-archieven, geordend volgens het resolutiestelsel, waarbij de serie gewone resoluties en de serie geheime resoluties de kern van het archief vormen.

Thomassen, Th.H.P.M., 'Het resolutiestelsel voor gebruikers', in: Reader Archiefschool nummer AO1 (Den Haag 1997) 43-52 en Schie, H.A.J van, Registratuur van de Nederlandse overheidsadministratie in de negentiende eeuw (Den Haag 1992) geven beiden een uitgebreide toelichting op het resolutiestelsel.

De inrichting van het archief houdt verband met het type organisatie dat het archief heeft gevormd. De Amerikaanse Raad was een collegiaal (meerhoofdig) bestuursorgaan. De leden van het hoogste bestuur van de Raad waren gezamenlijk verantwoordelijk voor het uitvoeren van de taken en kwamen dagelijks in vergadering bijeen om allerlei beslissingen te nemen (geheime vergaderingen werden minder frequent belegd). Deze beslissingen worden resoluties genoemd en werden in resolutieboeken opgetekend. De resoluties moeten niet worden verward met de voor ons bekendere term notulen: resoluties zijn gemotiveerde lijsten van besluiten die tijdens een vergadering zijn genomen, terwijl in notulen niet alleen de besluiten, maar ook de daaraan voorafgegane discussies worden weergegeven. De onderzoeker dient hiermee rekening te houden, aangezien in de resoluties de termen resoluties en notulen door elkaar worden gebruikt.

Bij beide series resoluties horen twee series bijlagen, namelijk een serie ingekomen stukken en een serie minuten van uitgaande stukken. Hoe de resoluties en de bijlagen met elkaar verbonden zijn, wordt hier uiteengezet.

De vergaderingen van de Amerikaanse Raad verliepen volgens een vast patroon, dat werd bepaald door de stukken die aan de Raad waren toegestuurd. Nadat de resoluties van de vorige vergadering waren 'geresumeerd' (voorgelezen) en 'gearresteerd' (vastgesteld), kwamen de ingekomen stukken ter tafel en wel in deze volgorde: stukken van de overheid, stukken van leden, departementen en ambtenaren van de Amerikaanse Raad in Den Haag, stukken van de stedelijke departementen te Amsterdam, Rotterdam en Middelburg, stukken uit de koloniën. Na de geschreven stukken volgden mondelinge rapporten van bijvoorbeeld de commissarissen van de Haagse departementen of van de secretaris van de Raad. Verzoekschriften en andere stukken van burgers kwamen als laatste ter tafel.

De inhoud van alle stukken en mededelingen wordt in de resolutieboeken kort weergegeven. Dan volgt het eigenlijke besluit, ingeleid door de zinsnede 'waarop gedelibereerd zijnde'. Een finale resolutie heeft een definitief karakter; een niet-finale resolutie kan een besluit behelzen over de voortgang van een zaak (bijvoorbeeld het besluit om over een ingekomen stuk advies in te winnen bij een van de departementen van de Raad in Den Haag; zo'n besluit heet een resolutie commissoriaal en leidde tot een schriftelijk of mondeling rapport in een volgende vergadering, waarin een finale resolutie werd genomen). Het kwam ook voor dat men alleen kennisnam van een stuk; in zo'n geval staat in de resolutie de aanduiding 'notificatio'.

Het verband tussen een ingekomen stuk en de vergadering waarin het is behandeld wordt expliciet gemaakt doordat de administratie van de Amerikaanse Raad bij ontvangst een exhibitumdatum op het stuk schreef: op het stuk werden, meestal in de linkerbovenhoek van het stuk en in een ander handschrift en met een andere kleur inkt dan de rest van het stuk, de aanduiding 'exh.' of 'lecta' (gelezen) of 'ing.' (ingekomen) geschreven en de datum van binnenkomst geregistreerd (die gelijk was aan de datum van behandeling in een vergadering). Indien het stuk tijdens een geheime vergadering werd behandeld, werd aan de exhibitumdatum vaak ook de aanduiding 'secreet' toegevoegd.

De ingekomen stukken werden meestal per afzender, en daarbinnen chronologisch op datum van resolutie, ingebonden.

Het nemen van een resolutie had vaak tot gevolg dat door de Amerikaanse Raad een brief of een rapport aan een andere organisatie of persoon werd geschreven. Van de meeste uitgaande stukken werd eerst een concept geschreven; na goedkeuring kreeg het concept de status van minuut, waarnaar een expeditie (een voor verzending bestemd netexemplaar) werd vervaardigd. Een groot aantal resoluties van de Amerikaanse Raad werd in kopievorm gestuurd naar derden; het spreekt vanzelf dat van deze stukken geen aparte minuutversies werden gemaakt.

Voor verzoekschriften geldt dat het kale verzoekschrift beschouwd moet worden als ingekomen stuk, terwijl het verzoekschrift, waarop door een functionaris van de Raad in kladvorm een beschikking is aangetekend, beschouwd moet worden als minuut van een uitgaand stuk.

Ook de minuten van uitgaande stukken werden per geadresseerde geordend en daarbinnen chronologisch op datum van resolutie.

De archiefvormers binnen de Amerikaanse Raad die een archief volgens het resolutiestelsel hebben achtergelaten zijn het hoogste bestuur van de Raad in Den Haag en de stedelijke departementen te Amsterdam, Rotterdam en Middelburg, waarbij moet worden opgemerkt dat van de laatste twee een te verwaarlozen hoeveelheid archiefbescheiden bewaard is gebleven. Bovendien worden de ambtsverrichtingen van de commissaris van het stedelijke departement te Amsterdam geen resoluties genoemd, maar verbaal. De archieven van de overige archiefvormers binnen de Amerikaanse Raad in Den Haag bestaan louter uit ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken. Wat deze stukken aan elkaar verbindt zijn de vergaderingen van het hoogste bestuur van de Amerikaanse Raad, waarin werd besloten tot het verzenden van stukken aan een departement of ambtenaar, of waarin stukken van een departement of ambtenaar werden besproken. Het gebruik van deze archieven en van het archief van de stedelijke commissaris te Amsterdam wijkt dus niet fundamenteel af van het gebruik van het gewone en het geheime archief van het hoogste bestuur van de Raad.

Toegang op de resoluties wordt verschaft door indices. Deze zijn alfabetisch op trefwoorden gerangschikt en bevatten ook alfabetische naamindices. Een overzicht van gebruikte trefwoorden en namen staat steeds voor in elke index. Door het verband tussen de resoluties en de bijlagen verwijzen de indices indirect ook naar de ingekomen stukken en de minuten van uitgaande stukken. Voor de gewone resoluties van het jaar 1805 is bovendien een agenda van ingekomen en uitgaande stukken voorhanden.

Onderzoek in de archieven van de Amerikaanse Raad

Hoewel de structuur van de archieven van de Amerikaanse Raad in theorie duidelijk is, zal het verrichten van archiefonderzoek naar de Raad niet altijd probleemloos verlopen. Dat is het gevolg van het ontbreken van voldoende gegevens over de werkzaamheden van een aantal functionarissen van de Raad en van het ontbreken van precieze gegevens omtrent de vernietiging van delen van het archief in de negentiende eeuw, maar vooral van de onnauwkeurige en weinig stelselmatige registratie van ingekomen stukken door de administratie van de Amerikaanse Raad: op veel ingekomen stukken ontbreekt de exhibitumdatum. De onnauwkeurige registratie is er de oorzaak van dat van een groot aantal stukken het verband met de resoluties niet kon worden bewezen, terwijl het goed mogelijk is dat ze wel bijlagen zijn bij de resoluties. Het verrichten van onderzoek in de archieven van de Amerikaanse Raad vergt dan ook doorzettingsvermogen en creatief denkwerk.

De onderzoeksmethode in het gewone en het geheime archief van het hoogste bestuur van de Amerikaanse Raad [het stedelijk departement te Amsterdam]

De instructie voor het gebruik van de inventaris is nauwelijks relevant voor de archieven van de stedelijke departementen te Rotterdam en Middelburg.

is als volgt:

Indien u een resolutie van een bepaalde datum zoekt, dan kunt u deze rechtstreeks vinden in de resolutieboeken (inv.nrs. 1-32) [Amsterdams verbaal: inv.nrs. 253-256].

De concepten, de minuten en de netexemplaren van de resoluties geven soms verschillende versies van één resolutie. Het komt voor dat in de netversie van een resolutie een passage ontbreekt, die wel in de concept- of minuutversie staat, en vice versa. U moet zich realiseren dat het netexemplaar de officiële versie van een besluit weergeeft en dat daarnaar werd gehandeld. De concept- en minuutversies hebben geen rechtsgeldigheid.

Indien u een onderwerp van onderzoek heeft, zoek dan in de trefwoordenindices op de gewone resoluties en in de trefwoordenindices op de geheime resoluties naar trefwoorden en namen die aansluiten bij het onderwerp (inv.nrs. 33-41) [Amsterdams verbaal: 253-256].

Elke index begint met een alfabetisch overzicht van voorkomende persoonsnamen. Achter elke naam staan verwijzingen naar pagina's elders in de index. Na het overzicht van persoonsnamen volgt een overzicht van trefwoorden ('rubrieken' of 'hoofden') in de volgorde waarin ze in de index staan genoemd. In de index treft u samenvattingen en data aan van de resoluties over het gezochte onderwerp. Wanneer u één of meer resoluties heeft gevonden, kunt u deze in de resolutieboeken opzoeken. De index verwijst alleen naar de netversies van de resoluties. Door raadpleging van de concepten en de minuten van de resoluties (inv.nrs. 1-32) kunnen eventuele verschillen tussen de officieuze en de officiële besluiten aan het licht komen In de samenvatting van een resolutie kunnen verwijzingen staan naar samenvattingen van andere resoluties (in dezelfde index) die met de eerste resolutie verband houden. Tijdens geheime vergaderingen kwamen zaken van gevoelige aard aan de orde: de aanstelling van hoge functionarissen in de Bataafse Republiek en in de koloniën, bepaalde financiën, defensie en buitenlandse betrekkingen. Het is verstandig om, ongeacht het onderwerp dat u zoekt, altijd in de indices van beide series resoluties te zoeken.

Al lezende in een resolutie [het verbaal] wordt duidelijk naar aanleiding van welk ingekomen stuk de resolutie is genomen. In de inventarisnummers 73-111 [Amsterdams verbaal: inv.nrs. 250-252 en 257-259] vindt u de ingekomen stukken die bijlagen waren bij de resoluties. In de inventaris zijn de stukken per afzender gerangschikt; daarbinnen staan ze in chronologische volgorde.

Veel ingekomen stukken werden per afzender ingebonden; de banden werden dan meestal voorzien van een inhoudsopgave. Indien dit het geval is, staat dat bij de beschrijving in de inventaris aangegeven. De inhoudsopgaven vergemakkelijken het zoeken, maar het is gebleken dat ze soms niet volledig zijn. Het komt vaak voor dat ingebonden ingekomen stukken niet chronologisch op datum van resolutie zijn geordend. Indien u een stuk niet meteen aantreft, is het raadzaam de hele band te doorzoeken. Indien u op deze wijze de bijlage bij een resolutie niet vindt en indien er in de resolutie staat dat het betreffende ingekomen stuk voor advies is doorgestuurd naar een derde (een van de departementen of ambtenaren van de Raad in Den Haag), dan is het mogelijk dat het stuk berust in het archief van deze derde. Indien ook dit geen resultaat oplevert, dan loont het de moeite om het stuk te zoeken in § II - X. Deze paragrafen bevatten stukken waarvan het verband met de resoluties niet is aangetoond, terwijl het wel zou kunnen dat er een verband bestaat.

Het nemen van een resolutie leidde er vaak toe dat de Amerikaanse Raad een brief of rapport schreef aan een andere persoon of organisatie. Concepten en minuten van deze stukken vindt u in inv.nrs. 63-72 [Amsterdams verbaal: inv.nrs. 247-249].

De minuten van uitgaande stukken zijn per geadresseerde gerangschikt en liggen, net als de ingekomen stukken, op chronologische volgorde van resolutie. Indien u op deze wijze een minuut van een uitgaand stuk niet kunt vinden, kijk dan bij de concept- en minuutversies van de gewone en de geheime resoluties van het hoogste bestuur van de Amerikaanse Raad (inv.nrs. 1-32 en 48-57). Hierin zijn namelijk vaak kladversies van uitgaande stukken opgenomen. Indien ook dit geen resultaat oplevert, dan loont het de moeite om het stuk te zoeken in § II - X. Deze paragrafen bevatten stukken waarvan het verband met de resoluties [het verbaal] niet is aangetoond, terwijl het wel zou kunnen dat er een verband bestaat.

Al lezende in de resoluties wordt tevens duidelijk welke andere departementen of functionarissen van de Raad betrokken waren bij de totstandkoming van de resolutie. Indien u de minuut van een uitgaand stuk niet in de hierboven genoemde paragrafen vindt, dan kan het zijn dat een ander organisatieonderdeel dan het hoogste bestuur van de Amerikaanse Raad was aangewezen om het uitgaande stuk te schrijven. In Den Haag zijn dat de boekhouder-generaal, de ontvanger-generaal en het departement militaire zaken.

Wanneer ook dit geen resultaat oplevert, dan kunt u gebruik maken van een omweg: u zoekt het stuk bij de ingekomen stukken van het archief van de persoon of organisatie voor wie het stuk was bestemd.

Indien u niet de resoluties [het verbaal] als uitgangspunt neemt van uw onderzoek, maar de ingekomen stukken bij de resoluties, dan is het volgende van belang.

Op veel ingekomen stukken ontbreken exhibitumdata. Officieel staan deze stukken dus buiten de registratuur van de resoluties. Een groot aantal van deze stukken was echter wel degelijk bijlage bij de resoluties en is geplaatst in § II - X. Indien u in één van deze paragrafen een ingekomen stuk aantreft zonder exhibitumdatum, dan is het door middel van het beredeneerd gebruiken van de trefwoordenindices op de resoluties altijd mogelijk de bij dit stuk behorende resolutie te vinden: de naam of functie van de afzender, het onderwerp van het stuk of de naam van een kolonie kunnen dan als zoeksleutel fungeren.

Selectie en vernietiging

De huidige omvang van de archieven van de Amerikaanse Raad is ca. 18 strekkende meter. Voorafgaand aan de overbrenging van 1856 zijn grote aantallen archiefbescheiden vernietigd; hoeveel is echter niet bekend.

Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven, 1889, 6.

Waarschijnlijk betrof de vernietiging voornamelijk stukken van boekhoudkundige aard, zoals in de negentiende eeuw vaker gebeurde. Dit zou kunnen verklaren waarom de archieven van de boekhouder-generaal en de ontvanger-generaal van de Amerikaanse Raad zo klein zijn. Van het archief van de advocaat-fiscaal is niets bewaard. Van de archieven van het stedelijk departement te Amsterdam is veel verloren gegaan; van de archieven van de stedelijke departementen te Rotterdam en Middelburg resteren slechts een paar losse stukken.

Verantwoording van de bewerking

Sinds 1856 hebben verschillende archivarissen geprobeerd orde te brengen in de archieven van de West-Indische Compagnie en haar rechtsopvolgers, waaronder die van de Amerikaanse Raad. Tussen 1889 en 1907 heeft adjunct-algemeen rijksarchivaris Telting de aanzet gegeven tot het samenstellen van de Voorlopige inventaris van de archieven betreffende de West-Indische Bezittingen en de Kust van Guinea 1795 - 1810, waarvan het tweede deel de archieven van de Amerikaanse Raad behelst. Op basis daarvan is de onderhavige inventaris gemaakt.

Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven, 1889, 6; idem, 1890, 9; idem, 1891, 7; idem, 1892, 6; idem 1893, 8; idem, 1894, 6; idem, 1898, 7. Door wie de Voorlopige inventaris uiteindelijk is samengesteld is niet bekend.

Aanwijzingen voor de gebruikerOpenbaarheidsbeperkingenVolledig openbaar. Beperkingen aan het gebruik

Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

Een deel van het archief kan in verband met de slechte toestand niet woren geraadpleegd.

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in; Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Raad der Amerikaanse Bezittingen, nummer toegang 2.01.28.02, inventarisnummer ...

VERKORT: NL-HaNA, Raad der Amerikaanse Bezittingen, 2.01.28.02, inv.nr. ...

Verwant materiaal Beschikbaarheid van kopieën

Verwante archieven Verwijzing naar andere archieven in het Algemeen Rijksarchief Archieven van het Comité tot de Zaken van de Koloniën en Bezittingen op de Kust van Guinea en in America (1791) 1795 - 1800 (1801), toegang 2.01.28.01. De archieven van de rechtsvoorganger van de Amerikaanse Raad, het Comité tot de Zaken van de Koloniën en Bezittingen op de Kust van Guinea en in America, bevatten stukken die van nut kunnen zijn bij het verrichten van onderzoek in de archieven van de Amerikaanse Raad. Archieven van het Ministerie van Koophandel en Koloniën, Divisie voor de Zaken van de West (1806 - 1807) en het Ministerie van Marine en Koloniën (1808 - 1810), toegang 2.01.28.03. De volgende inventarisnummers uit de archieven van het Ministerie van Koophandel en Koloniën, Divisie voor de Zaken van de West, en het Ministerie van Marine en Koloniën bevatten stukken die deel uitgemaakt hebben van de administratie van de Amerikaanse Raad of die anderszins verband houden met de Amerikaanse Raad: 16 - 30 - 33 - 40 - 41 - 42 - 45A - 47 - 48 - 48A - 49 - 50 - 51 - 56G - 57 - 57L - 47V - 58 - 61 - 69 - 71A - 74 - 75A - 76 - 81 - 82 - 83 - 74. Collectie Dassevael, toegang 2.21.048. Inventarisnummer 46 (oud inventarisnummer 292) van de Collectie Dassevael bevat een omslag met stukken betreffende de Amerikaanse Raad, onder andere de meest recente concept-instructie voor de Amerikaanse Raad die er te vinden is (d.d. 23 januari 1800) en een copie van het instellingsbesluit van het Uitvoerend Bewind (d.d. 29 december 1800 nr. 56). Collectie Verspreide West-Indische Stukken, toegang 1.05.06. De Collectie Verspreide West-Indische Stukken is door toeval ontstaan: de adjunct-algemeen rijksarchivaris A. Telting had vanaf 1889 het beheer over de archieven van de West-Indische koloniën. Na zijn dood in 1907 werd op zijn kamer een verzameling losse stukken aangetroffen. Telting (en vermoedelijk ook zijn voorganger in het inventariseren van de West-Indische archieven, Leupe) heeft deze stukken gehaald uit verschillende West-Indische archieven, waaronder de archieven van de Amerikaanse Raad, zonder ze erin terug te plaatsen. Aangezien pogingen om deze archiefbescheiden terug te plaatsen in hun archieven van herkomst slechts gedeeltelijk zijn geslaagd, is besloten om de verzameling onder de noemer Collectie Verspreide West-Indische Stukken te laten voortbestaan.20 In de Collectie bevinden zich de volgende archiefbescheiden met een West-Indische context uit de periode 1801 - 1806: 287 - 306 - 617 - 624 - 1096 - 1118 - 1360 - 1360*. Volgens de Voorlopige inventaris van de archieven betreffende de West-Indische Bezittingen en de Kust van Guinea 1795 - 1810 (toegang 2.01.28) (Den Haag ca. 1890) i, betreft het het besluit van het Uitvoerend Bewind van 29 december 1800 nr. 56. In het archief van het Uitvoerend Bewind is dit besluit onvindbaar. Een kopie ervan bevindt zich echter in het ARA, Collectie Dassevael, inv.nr. 46 (oud inv.nr. 292). Deze bestaat uit (1) een kopie van de instellingsbeschikking van het West-Indisch Comité van de Staten-Generaal van 9 oktober 1795 en (2) een kopie van het dagverhaal van de zitting van de Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam van 28 oktober 1800. Zie tevens de inleiding van de Inventaris van de archieven van het Comité tot de Zaken van de Koloniën en de Bezittingen op de Kust van Guinea en in America (1791) 1795 - 1800 (1801) (nummer toegang 2.01.28.01) (Den Haag 1998). De Amerikaanse Raad is ook bekend onder de volgende namen: Raad der Amerikaanse Bezittingen en Etablissementen, Raad voor het Bestuur van de West-Indische Bezittingen en Coloniën in America en op de Kust van Guinea, Raad der Amerikaansche Coloniën en Bezittingen op de Kust van Guinea. ARA, Archief van het Kabinet des Konings, inv.nr. 3, decreet van 29 juli 1806 nr. 47. Voorlopige inventaris, ii. Het archief van het Ministerie van Koophandel en Koloniën staat beschreven in nummer toegang 2.01.28.03 van het Algemeen Rijksarchief. Gedrukte dagverhalen van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen Volks, vol. X, nr. 1083 (28-10-1800, p. 244 e.v.), nr. 1137 (06-12-1800, p. 677). De dagverhalen bevinden zich in de bibliotheek van het Algemeen Rijksarchief. ARA, Archief van de Staten-Generaal 1464-1796, inv.nr. 3863, resolutie van 9 oktober 1795. Staatsregeling 1798, art. 231-255. Instructies en conceptinstructies voor een groot aantal hoge en lagere functionarissen van de Amerikaanse Raad zijn te vinden in de archieven van de Amerikaanse Raad, inv.nrs. 122, 128, 129, 131, 134, 135, 140, 240 en 410. In inventarisnummer 23, fol. 20, bevindt zich een conceptreglement van orde voor de secretarie van de Raad. Gedrukte dagverhalen der Handelingen van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen Volks, vol. X, nr. 1083 (28-10-1800, p. 244 e.v.), nr. 1095 (31-10-1800, p. 340), nr. 1131 (02-12-1800 en 03-12-1800, p. 627 e.v.), nr. 1137 (06-12-1800, p. 677), nr. 1138 (06-12-1800 en 08-12-1800, p. 681 e.v.). ARA, Collectie Dassevael, inv.nr. 46 (oud inv.nr. 292). Staatsregeling 1798, art. 234. Vanaf oktober 1801 was de Amerikaanse Raad verantwoordelijk en ondergeschikt aan het Staatsbewind (Staatsregeling 1801, art. 47). De Staatsregeling van 1805 noch de Constitutie van 1806 spreekt over het bestuur van de overzeese bezittingen; de Raad was vanaf april 1805 ondergeschikt en verantwoordelijk aan de Raadpensionaris en vanaf juni 1806 aan de Koning. In tegenstelling tot wat de samensteller van de Voorlopige inventaris op pag. ii van zijn inleiding schrijft, verdwenen de drie departementen niet. Vermoedelijk heeft hij zich in verwarring laten brengen door wat er in het dagverhaal van de Eerste Kamer van de zitting van het Vertegenwoordigende Lichaam van 28 oktober 1800 staat. De stedelijke departementen te Hoorn/Enkhuizen en Groningen werden opgeheven. De andere drie bleven bestaan. Staatsregeling 1801, art. 48. Benjamins, H.D., en J.F. Snelleman, Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië (Den Haag/Leiden 1914-1917), lemma 'bestuursregeling'. Voor een uitgebreide toelichting op de koloniën zie Hullu, J. de, 'De algemeene toestand onzer West-Indische bezittingen in 1806', in: De West-Indische Gids 2 (1920-1921) 407-421. Idem, 'Memorie van den Amerikaanschen Raad over de Hollandsche bezittingen in West-Indië in juli 1806', in: De West-Indische Gids 4 (1922-1923) 387-400. ARA, Archief van het Kabinet des Konings, inv.nr. 976, Koninklijk Besluit van 28 februari 1856 nr. 68. ARA, Archief van het Algemeen Rijksarchief, 1800 - 1940, inv.nr. 17, proces-verbaal van overdracht van 9 september 1856, ingekomen op 13 september 1856, nr. 157. Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven, 1889, 6. Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven, 1889, 6; idem, 1890, 9; idem, 1891, 7; idem, 1892, 6; idem 1893, 8; idem, 1894, 6; idem, 1898, 7. Door wie de Voorlopige inventaris uiteindelijk is samengesteld is niet bekend. Zie het commentaar bij 'Verwante Archieven' onder punt 4. Thomassen, Th.H.P.M., 'Het resolutiestelsel voor gebruikers', in: Reader Archiefschool nummer AO1 (Den Haag 1997) 43-52 en Schie, H.A.J. van, Registratuur van de Nederlandse overheidsadministratie in de negentiende eeuw (Den Haag 1992) geven beiden een uitgebreide toelichting op het resolutiestelsel. De instructie voor het gebruik van de inventaris is nauwelijks relevant voor de archieven van de stedelijke departementen te Rotterdam en Middelburg. Zie paragraaf 3 van de inleiding van de onderhavige inventaris en de verwijzingen naar de Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven in noot 16; zie de inleiding van I. Guicherit in de Plaatsingslijst Verspreide West-Indische Stukken, toegang 1.05.06. Bijlagen 1. Concordans

Verspreide West-Indische stukken: voorste kolom; zijn geworden de nummers van dezen inventaris, in de 2e kolom.

Nummer in de Verspr.West-Indische Stukken Nieuw inv.nr. 68 168m 74 113g 78 148b 79 146a 80 154a 81 134c 82 134a 83 150d 84 146b 84* 154b 85 125b 86 134d 87 127a 88 127a 89 148a 178 190a 189 194l 190 194p 191 195l 192 195l 193 194e 194 195p 195 194g 196 192a 197 194c 198 195q 199 194d 246* 246d 257 167a 260**** 260c 268 - 285 256a 286 246f 288 220b 289 194k 290 203a 291 194h 293 194o 294 194l 295 194l 297 194c 298 195n 299 195o 301 195m 302 211c 303 175b 338 150c 339* 116a 356 59 357 211b 417 146c 449 125a 450 195s 460 246c 486 111 497 187a 509 73 510 211a 511 246a 512 174p 515 249a 515* 265 516 175a 517 194b 518 220b 532 165 542 194n 545 194f 548 187g 551 186b 552 187d 556 245a 559 220c 575 168h 576 168h 600 262b 601 262a 602 262c 603 262c 614 220d 615 190b 615* 190c 616 187a 620 168e 621 187c 622 195m 624* 194c 625 168f 626 111 627 111 629 168l 630 168k 630* 168b 631 187e 632 186a 633 184a 634 187b 638* 179a 640 174k 641 174c 642 174h 643 174n 644 174a 645 174d 646 174l 647 174h 648 174l 649 174m 650 174h 651 174m 652 174l 653 174n 656 174h 657 174f 658 174h 659 174i 660 174e 660* 174b 661 93b 662 175c 663 116b 664 186c 665- -670 72a 680 194a 741 216a 744 220e 751 205a 752 205b 753 205c 754 80c 761 167b 762 113h 789 174o 900 177b 915 262d 935 246e 943 168c 944 168d 945 168i 947 168g 956 150b 958 134b 959 150a 966 262c 967 98e 968 252a 982 98d 1040 113f 1041 260a 1042 260d 1043 220a 1069 113a 1070 113d 1073 256b 1073a 115a 1074 195r 1115 246g 1116 260b 1117 93a 1119 252b 1120 80a 1121 260b 1122 80b 1141 187f 1142 246b 1147 186e 1149 174g 1175 72b 1181 113c 1261 239c 1262 239f 1263 239f 1264 239g 1265 239c 1266 239a 1267 239b 1268 239c 1269 239c 1270 239h 1271 239f 1272 239c 1273 239f 1274 239f 1275 239e 1276 239c 1277 239f 1278 239f 1279 262h 1280 262g 1330 220a 1334 262d 1337 113e 1338 186d 1339 113b 1340 168a 1350 203b 1360 262c 1360* 262c 1373 194m 1385 177a
2. Kaarten van het rechtsgebied van de Raad der Amerikaansche Coloniën en Bezittingen

De kaarten zijn ontleend aan Henk den Heijer, De geschiedenis van de WIC (Zutphen 2002). Ze bieden een overzicht van het rechtsgebied van de Amerikaanse Raad in achtereenvolgens West-Afrika, Zuid-Amerika en de Caribische Zee.

 

 

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen I. Algemeen 1-19 Minuut-notulen van den Raad, 1801-1806. 19 omslagen.

Zie Besluit Vertegenw. Lichaam van 6 December 1800 en van Uitv. Bewind van 29 December 1800.

1 http://proxy.handle.net/10648/cd58d63d-160f-4e3d-b5a3-791c6c43b8ad 1801. 2 http://proxy.handle.net/10648/e9a9d606-42e1-4faa-8632-a845d5347cc6 1802 Jan.-Maart. 3 http://proxy.handle.net/10648/17b2061b-abe8-4b59-a8f3-e94706c4b283 1802 April-Juni. 4 http://proxy.handle.net/10648/51ec0dc5-689f-433f-b101-e68e1879c0aa 1802 Juli-Sept. 5 http://proxy.handle.net/10648/4ad99ba4-8b65-4fb5-a21b-5a849848c278 1802 Oct.-Dec. 6 http://proxy.handle.net/10648/47a77453-1237-41dd-b777-b356f2f6e909 1803 Jan.-Maart. 7 http://proxy.handle.net/10648/ed664fc5-4e22-41a1-8d7c-57be7bbe7f4c 1803 April-Juni. 8 http://proxy.handle.net/10648/52fdbbd9-9ca3-4eb2-b2e1-5bf0f2d35cda 1803 Juli-Sept. 9 http://proxy.handle.net/10648/204cb628-9d2a-4c72-92a9-87abe573c86b 1803 Oct.-Dec. 10 http://proxy.handle.net/10648/ee8b1147-3d12-4a8f-8368-4d30fe73aeed 1804 Jan.-Maart 11 http://proxy.handle.net/10648/91ebfdeb-eba1-4c12-bcdd-bd61d0a773b6 1804 April-Juni. 12 http://proxy.handle.net/10648/463c73ff-a278-45a9-833c-9063f0b3defb 1804 Juli-Sept. 13 http://proxy.handle.net/10648/add56c02-6da8-4d87-a018-c5bbc8a9e576 1804 Oct.-Dec. 14 http://proxy.handle.net/10648/1a4c2f2b-f245-426a-bb15-fb55e94a03f4 1805 Jan.-Maart. 15 http://proxy.handle.net/10648/57716f77-e6f2-4c57-9022-f68bf5806bf3 1805 April-Juni. 16 http://proxy.handle.net/10648/4373bdb0-e049-480f-b9e1-5e32e50391e4 1805 Juli-Sept. 17 http://proxy.handle.net/10648/a289a5f1-6122-4170-90a2-789b65e932ce 1805 Oct.-Dec. 18 http://proxy.handle.net/10648/975cccd3-8ece-4b98-ad6d-deb6d79850ad 1806 Jan.-April. 19 http://proxy.handle.net/10648/ce1edd0e-8f39-433d-b33b-6f43eb569298 1806 Mei-Juli.
20-22 Minuut-notulen van den Raad, 1801-1802. 3 deelen. 20 http://proxy.handle.net/10648/4155fbb4-7340-400c-8444-3864bef90d4b 1801. 21 http://proxy.handle.net/10648/8748c5e0-792f-4790-b5d5-71848b008314 1802, 1e halfjaar. 22 http://proxy.handle.net/10648/1614f2e3-877a-47af-8773-61b7fad0f6fd 1802, 2e halfjaar. 23-32 Notulen van den Raad, 1801-1806. 10 deelen. 23 http://proxy.handle.net/10648/1824d836-eb8f-49f7-ba7a-204f8905a595 1801. 24 http://proxy.handle.net/10648/cda1a774-806e-4170-9fb6-38ade2f8c5ac 1802 Jan.-Juni. 25 http://proxy.handle.net/10648/f8d9fd03-f67d-4cf4-8be4-e9ed307aa4cd 1802 Juli-Dec. 26 http://proxy.handle.net/10648/14f80ca3-08d7-46a8-b03e-3fe9e6bd2ed4 1803 Jan.-Juni. 27 http://proxy.handle.net/10648/2d0ef0d9-c7bf-4098-b15b-1ade82a52353 1803 Juli-Dec. 28 http://proxy.handle.net/10648/1fb92fc0-f45c-4a1b-abcd-8a0fb934a1b7 1804 Jan.-Juni. 29 http://proxy.handle.net/10648/a842b678-f41a-4be8-bd4e-3843284a7e09 1804 Juli-Dec. 30 http://proxy.handle.net/10648/d1b74139-6c92-46d4-ac67-7fca86684833 1805 Jan.-Juni. 31 http://proxy.handle.net/10648/4dfad92e-83a1-4362-bfb5-f41b3097a8f9 1805 Juli-Dec. 32 http://proxy.handle.net/10648/3db09b6f-e6a9-406a-9c00-40028d439287 1806 Jan.-Aug. 33-41 Index op de notulen van den Raad, 1801-1806. 9 deelen.

Alle voorzien van bladwijzer. Naard hoofdwoorden.

33 http://proxy.handle.net/10648/a27f0815-2fd8-427d-8f3d-19e7679c6a4b 1801. 34 http://proxy.handle.net/10648/6868ffa1-b7db-44ea-a3e1-e546617baedd 1802, 1e halfjaar. 35 http://proxy.handle.net/10648/4873b76c-13ae-4b40-ba32-1ec6fe0fd917 1802, 2e halfjaar. 36 http://proxy.handle.net/10648/df3ac0c7-ade2-4997-8d30-c6f42144f901 1803, 1e halfjaar. 37 http://proxy.handle.net/10648/7db74956-f3cf-4d59-9854-8b4018e40713 1803, 2e halfjaar. 38 http://proxy.handle.net/10648/cec97ede-248c-4127-917c-3863e37717b1 1804, 1e halfjaar. 39 http://proxy.handle.net/10648/7891cca4-e0eb-4948-b855-43746437f3ba 1804, 2e halfjaar. 40 http://proxy.handle.net/10648/ea6ccf64-7774-4dd4-b5f1-715260c07b77 1805. 41 http://proxy.handle.net/10648/5f01fe6e-a0be-409f-8b6d-c0088a7a75cf 1806 Jan.-Aug.
42-43 Diverse stukken, buiten de notulen gehouden, 1801-1802. 42 http://proxy.handle.net/10648/de21b6e7-e8cd-491f-80ae-b347c26916b1 1801 Jan.-Maart. (met register). 43 http://proxy.handle.net/10648/3f5a1f86-a49e-4cba-978b-15cf99fac678 1801 Maart - 1802 Mei. 44-46 Diverse bijlagen bij de notulen van den Raad (met registers). 1801-1806. 44 http://proxy.handle.net/10648/6046dafa-3792-4653-a10d-e5720719e2b9 1801, 1802. 45 http://proxy.handle.net/10648/1aa09cec-ba55-4f81-a5d2-e3e82209a177 1802, 1803. 46 http://proxy.handle.net/10648/715f4d02-6536-425d-873e-3ccc3850c99b 1803-1806. 47 http://proxy.handle.net/10648/60f13246-4f10-439f-8946-e1b2d08e1a23 Minuut-secrete notulen van den Raad, 1801 Januari - 1802 Juni. 1 pak. 48-53 Minuut-secrete notulen van den Raad en missives, 1801-1806. 6 banden. 48 http://proxy.handle.net/10648/2b8da78c-055e-4df2-90d4-fd12952e45df 1801. 49 http://proxy.handle.net/10648/056c2740-71c5-4102-aa76-c5f9a0fc7dac 1802. 50 http://proxy.handle.net/10648/c22cc75b-24b6-40c5-8a89-821c62a61d0c 1803. 51 http://proxy.handle.net/10648/1fcef27e-ca28-48ff-8899-6fe0a16e50ca 1804. 52 http://proxy.handle.net/10648/feb9231f-9fe7-4900-946c-e5423298ba64 1805. 53 http://proxy.handle.net/10648/1af40e55-f0ce-4a70-9706-94741d9dc106 1806. 54-57 Secrete notulen van den Raad, 1801-1806. 4 deelen. 54 http://proxy.handle.net/10648/fb5bae37-0c22-49f4-9c53-73ba5e4d2a82 1801. 55 http://proxy.handle.net/10648/fd0a20e3-c8e7-45ee-961d-1c12eb578b6e 1802-1803. 56 http://proxy.handle.net/10648/14622b31-c584-4b19-ac6e-c4a5da0d34c1 1804. 57 http://proxy.handle.net/10648/de40cb1a-65d9-4926-be4f-a071b54bf33b 1805-1806 Juli. 58 http://proxy.handle.net/10648/83e8f30b-c4c4-486d-92a0-511f186dc9e8 Index op de secrete-notulen van den Raad (met bladwijzer naar hoofdwoorden). 1801-1806. 1 deel. 59 http://proxy.handle.net/10648/1e36a19a-f296-4a70-a0ef-b42484c15348 Concept-instructiën voor den boekhouder-generaal, ontvanger-generaal, klerken advocaat-fiscaal. 1 omslag. 60 http://proxy.handle.net/10648/d858c0e0-2fb9-42fd-a9b4-e9caf245e1d7 Instructiën. Gedrukt. 1805. 61 http://proxy.handle.net/10648/bfb6266a-928e-4d93-ac0d-7c73f65b441d Instructieboek (met alph. register). 1801, 1802. 1 deel. 62 http://proxy.handle.net/10648/00daccd9-6d63-4843-afff-930728b1868f Politieke commissiën (met alphab. register). 1801-1806. 1 deel. 63-65 Copieboek van missives van den Raad aan het Staatsbewind (met register). 1801-1803. 3 deelen. 63 http://proxy.handle.net/10648/b0d5bbb1-ed34-4ba9-b7cc-7c842c7edccc 1801 Jan. - 1802 Mei. 64 http://proxy.handle.net/10648/d03439d8-9f62-4fc8-9cbc-064383bf0ed7 1802 Juni-November. 65 http://proxy.handle.net/10648/fefc8411-5d9c-48f1-bf9a-97c5f9aa6342 1802 November - 1803 Augustus. 66-67 Copieboek van missives van den Raad aan diverse collegiën (met register). 1803-1806. 2 deelen. 66 http://proxy.handle.net/10648/575fa73a-b4d5-47fc-9313-3c5ce1acd2f5 1803 Juni - December. 67 http://proxy.handle.net/10648/cbbd2f12-295c-44be-b87c-53d7bbf9c9dd 1804 Januari - 1806 Juni. 68-72 Copieboeken van missives van den Raad, 1801-1806. 5 deelen. 68 http://proxy.handle.net/10648/ef1914c1-54c3-4532-90d5-ed143e2aecce Aan den Dir. Generaal over de Indiën en den Koophandel, 1806, Juli. 69 http://proxy.handle.net/10648/7c53c1b5-41b9-46a6-9c18-5ab842908516 Aan diversen, 1801-1803. (met register). 70 http://proxy.handle.net/10648/6639dff6-29a8-4bac-b496-a8d8a6c664d1 Naar de Koloniën, 1801-1802. 71 http://proxy.handle.net/10648/7609432a-473c-4586-822d-b06c1a67f308 Van grondbrieven voor Berbice, 1801-1802.

Inliggend eenige losse stukken.

72 http://proxy.handle.net/10648/a7c7e542-6887-419c-ac23-c9b7b9bbbcfb Van Secrete missives, 1801-1806.
72A http://proxy.handle.net/10648/5ea9e138-6b36-4fa0-b473-7291cd4827a6 Verschillende inventarissen van stukken, welke gevoegd zijn bij missives van den Raad d.d. 1805 en 1806. 1 omslag.

De toegezonden stukken loopen over de jaren 1795-1804. Zij zijn toegezonden resp. aan: den Raadpensionaris, de Hoog Militaire Vierschaar.

72B http://proxy.handle.net/10648/05989e9e-61af-4058-9a7f-5b1a0bfb7343 Copie-brief van den Raad aan den secretaris van staat van de Financiën, tot geleide van de begrooting. Met bijlagen. 1805. 1 omslag. 73-79 Besluiten van het Staatsbewind, bestemd voor den Raad (met register). 1801-1806. 7 banden.

Sommige bladz. ontbreken.

73 http://proxy.handle.net/10648/1ce5f81b-e5d9-4ebd-abd2-a2255b828aeb 1801. 74 http://proxy.handle.net/10648/8ab8db6e-ea14-49b5-b43f-4972140110c0 1802 Jan.-Juni. 75 http://proxy.handle.net/10648/118b6bc4-cdde-40fe-81a1-51148fffcc11 1802 Maart-Sept. 76 http://proxy.handle.net/10648/0db40985-8418-4db2-b70a-98493fc0f2b0 1802 Aug. - 1803 Jan. 77 http://proxy.handle.net/10648/32e8ac89-44ae-45a1-b5e3-48f4fee15a4a 1803 Jan. - Juli. 78 http://proxy.handle.net/10648/b1712fa1-64ae-422d-95f9-d03c4ad04558 1803 Juli - 1805 April. 79 http://proxy.handle.net/10648/19695c5f-b181-485b-86df-62aa51b1e43c 1805 April - 1806 Juni.
80 http://proxy.handle.net/10648/d45b5589-bb32-4965-bf3e-a6c06976e905 Missives van Agenten en Ministers aan de Raad (met register). 1801 Jan. - 1802 Febr. 80A http://proxy.handle.net/10648/04b42748-cbfa-4c51-a8ca-417a61c06118 Brief van den secretaris van staat voor de Buitenlandsche Zaken aan den Raad. Met bijlage. 1805. 1 omslag. Ontbreekt 80B http://proxy.handle.net/10648/574770e5-a80e-4b2b-b437-61557b3b8693 Brief van den secretaris van staat voor de Zaken van Oorlog aan den Raad. Met bijlage. 1805. 1 omslag. Ontbreekt 80C http://proxy.handle.net/10648/745d1fa3-72a7-4d9c-a6af-e5f65ad8176e Brief van den secretaris van staat voor de Zaken van Oorlog aan den Raad. Met bijlage. 1806. 1 omslag. Ontbreekt

Betreft J. den Dekker als generale aannemer van de vivres enz. voor de Bataafsche en Fransche troepen.

81-86 Missives van diverse collegiën aan den Raad (met register). 1802-1806. 6 banden. 81 http://proxy.handle.net/10648/2bb01ef7-291e-44da-aebe-4ec28aa66d9e 1802 Februari - Augustus. 82 http://proxy.handle.net/10648/641091b2-91cf-4767-9b1b-de069afe4b0e 1801-1803. 83 http://proxy.handle.net/10648/b86c0325-d66d-4670-8f55-b7606c603fd1 1802-1803. 84 http://proxy.handle.net/10648/02306474-ce8d-4849-9f75-63e4b162cc12 1803-1804. 85 http://proxy.handle.net/10648/51e67f24-2de4-4a14-8b0a-a4dfa8f7701a 1803-1805. 86 http://proxy.handle.net/10648/6c325f7c-f4d3-4a57-9d18-7cddcd6ea854 1805-1806. 87 http://proxy.handle.net/10648/767abf57-9241-44e1-a0a1-65c69138fa46 Missives van diversen aan den Raad (met register). 1803 April - December. 88-93 Missives van verschillende Departementen aan den Raad (met register). 1803-(1807). 6 banden. 88 http://proxy.handle.net/10648/05e37a23-060b-4f49-b37b-0d8b79dc672c Van Dept. Amsterdam, 1803 April - Dec. 89 http://proxy.handle.net/10648/008ca497-903f-4f18-9a2b-038063ca2fe8 Van Dept. Amsterdam, 1804 Jan. - 1805 Maart. 90 http://proxy.handle.net/10648/7d5d3948-a8b9-4e7b-ac8c-31fd37c8a778 Van Dept. Amsterdam, 1805 Febr. - 1806 Nov. 91 http://proxy.handle.net/10648/f52d6a24-bcef-4a0a-8b4e-c77b6a294c90 Van Dept. Amsterdam, 1806 Dec. - 1807 October. 92 http://proxy.handle.net/10648/939558cd-171c-434d-9326-52c91788dc7b Van Dept. Rotterdam, 1803 Mei - 1807 April. 93 http://proxy.handle.net/10648/d1d0361b-a550-4b7c-b2d4-b892bfb4e96e Van Dept. Middelburg. 1803 Juni - 1807 December. 93A http://proxy.handle.net/10648/1607f330-95df-4614-8d51-88f8853c28c8 Brief van den boekhouder-generaal aan den Raad, 1806. 1 stuk. 93B http://proxy.handle.net/10648/8bd8d53e-73e0-44cf-8bfa-2199e3f9f861 Lijst van depêches, bij den Raad ingekomen, nadat de waarschijnlijke vredebreuk in de resp. W.I. koloniën was bekend geworden, 1803-1806. 1 stuk. 94-96 Rapporten van verschillende Commissarissen aan den Raad (met register). 1801-1802. 94 http://proxy.handle.net/10648/23ca4e22-c1ae-477e-838a-dd999f7243a6 Van de Commissarissen tot de Politie, 1801 Jan. - 1802 April. 95 http://proxy.handle.net/10648/0e10107d-b5f2-494d-8b78-6cc893851d53 Van de Commissarissen van Financiën, 1801 Jan. - 1802 Mei. 96 http://proxy.handle.net/10648/e6f69fad-dd4f-4b8a-8f2b-c75574ccf327 Van de Commissarissen tot de Militie, 1801 Jan. - 1802 Oct. 97-97D Brieven van verschillende, met name genoemde personen, aan den Raad, 1801. 1 pak. 97 http://proxy.handle.net/10648/9b7336eb-873c-46e1-abc6-d8fdf25ea0f0 Brieven van Van Pinster uit Amsterdam. 97A http://proxy.handle.net/10648/59845047-1571-49fe-80bf-3c1b1b7d884b Brieven van Ravesteyn uit Rotterdam. 97B http://proxy.handle.net/10648/da468c96-98ea-46a4-ae58-d8c49032e36e Brieven van Perier uit Rotterdam. 97C http://proxy.handle.net/10648/342df471-dc9c-4c97-a06c-ba5e99118137 Brieven van Schorer, Scheers en Duyvenée uit Middelburg. 97D http://proxy.handle.net/10648/102f8ff1-84cf-4959-b39a-1ec90566c348 Brieven van Soleil uit Rotterdam en van De Groot uit Amsterdam. 98-98E Brieven en journaalen van verschillende, met name genoemde personen, 1801-1806. 1 pak. 98 http://proxy.handle.net/10648/c5da4733-3742-4c46-a52a-56627f04b232 Journaal van kapitein B. Berghman gedurende zijn commissie ten dienste van den Raad, 1803-1806. 98A http://proxy.handle.net/10648/1b28ff61-1b1b-455d-9e00-84f15b1ac813 Brieven, door J.C. van der Kemp ontvangen van kapitein B. Berghman, 1803-1806. 98B http://proxy.handle.net/10648/38b0ab0a-3263-44e9-ba53-a874debaf5ac Copieboek van brieven, verzonden door kapitein B. Berghman, 1803-1806. 98C http://proxy.handle.net/10648/8a8059c6-d364-4f8a-9d9b-115abca5f77a Correspondentie van kapitein B. Berghman van en naar New-York, 1803-1805. 98D http://proxy.handle.net/10648/e8de7a39-b384-4411-b7eb-5742684578b7 Journaal, gehouden aan boord van het schip Atlanticq op reis van Texel naar St. George del Mina, 1801-1802. 98E http://proxy.handle.net/10648/e92fa97e-df7e-4792-8552-a1a4805cbdb6 Stukken betreffende de zending van C. Apostool naar engeland inzake den handel der Engelschen op de Ned. volksplantingen in West-Indië, 1802. 99-110 Requesten, ingekomen bij den Raad (met register). 1801-1806. 9 banden en 3 pakken. 99 http://proxy.handle.net/10648/a10bd52e-325b-4f30-9d13-daa7e46bb247 1801. 100 http://proxy.handle.net/10648/1e49a6ad-ae51-4b39-82a4-00d898764fc5 1801-1802. 101 http://proxy.handle.net/10648/5d91588f-7740-4e66-bbb0-9cc66a9ebccc 1801-1802. 102 http://proxy.handle.net/10648/1d95388e-e95c-407d-b70f-8fc24f8585ec 1802-1803. 103 http://proxy.handle.net/10648/b3ae3ae4-53d1-4207-b529-d87332e0b27c 1803, Jan. - Mei. 104 http://proxy.handle.net/10648/89599847-b628-4e6c-a34d-8e552a471740 1803, Mei - Dec. 105 http://proxy.handle.net/10648/3b2d07e1-bacc-4942-a3a5-39525a2080ca 1804. 106 http://proxy.handle.net/10648/b3f2ae38-d6c5-4f33-8d0f-f1caaf82d84a 1805, April - 1806, April. 107 http://proxy.handle.net/10648/4cefb4d9-a9ab-4456-ba6b-81e304a357d7 1806 April - Juni. 108 http://proxy.handle.net/10648/8ebe5aa0-9921-4ed6-a66f-159288c9da60 1801-1805. 1 pak. 109 http://proxy.handle.net/10648/b74aa4e8-1291-4b00-a888-f9ad2ba92698 1803-1807. 1 pak. 110 http://proxy.handle.net/10648/ac7a7a96-804b-41c3-9681-91e45d628836 1802-1805. 1 pak. 111 http://proxy.handle.net/10648/09476bf5-e4ab-403c-9f2d-da6137976730 Requesten om gronden in Suriname en Essequibo, 1802-1804. 1 omslag. 112-113 Copieboek van missives van den secretaris van den Raad, 1801-1803. 2 deelen. 112 http://proxy.handle.net/10648/a63452d4-e8f2-4a30-8774-50399883569f 1801 Januari - 1802 Mei. 113 http://proxy.handle.net/10648/0ea6e032-9f53-443d-aa59-723e2e6be108 1802 Mei - 1803 November. 113A http://proxy.handle.net/10648/45cad3ff-c314-439e-bef7-fa4a1e68ec78 Minuut-brief van den secretaris van het West Indisch Comité aan mr. A.G. Besier over het wanbeheer van het Comité, 1800. ? 1 stuk. 113B http://proxy.handle.net/10648/c526a094-6812-453b-80d2-d4d5115c4597 Klad-aanteekeningen van den secretaris van den Raad, mr. J.C. van der Kemp. 113C http://proxy.handle.net/10648/547d865c-c46f-4089-bbb6-c812e5ea63d8 Retroacta betreffende Curaçao en Suriname, bijeengebracht door den secretaris van den Raad. 1 omslag. a. Aanteekeningen uit het Gouv. journaal, notulen vd. Gecomb. Raad en de overgekomen brieven uit Curaçao, 1795-1800. b. Stukken betreffende ondernemingen der Fransche agenten van Guadeloupe tegen Curaçao, 1797-1801. c. Brief van den predikant op Curaçao betreffende den aanval der Engelschen op het eiland, 1804. d. Lijst van de compagnies dieneare op Curaçao met opgaaf van salarissen.

(geschenk v.d. secretaris van den Raad Van der Kemp)

113D http://proxy.handle.net/10648/c8e1a868-f715-4476-9841-9b1d07da6f1e Extract-besluit van het Uitvoerend Bewind voor den secretaris van het gewezen West-Indisch Comité, waarbij deze gemachtigd wordt tot overgifte van alle onder hem berustende papieren betreffende de Secreete Commissie aan den Raad, 1801. 1 stuk. 113E http://proxy.handle.net/10648/b1427b37-4316-4e1a-8db6-33ca34cfafc1 Lijst der papieren, door den chef de bureau der Nationale Domeinen, herkomstig van den vorst van Nassau, A.J. Verbeek, op autorisatie van den Raad van Finantiën dd. 15 September 11. ten behoeve van den Raad overgegeven aan den secretaris F.E. Furr op 30 October 1802. 1 stuk.

Aangeteekend staat, dat de stukken van deze lijst berusten onder den secretaris mr. J.C. van der Kemp.

113F http://proxy.handle.net/10648/30603e5b-4a4b-4e44-8be8-46001d987f03 Aanteekeningen omtrent de boeken en papieren van de comptioren van den Raad te Middelburg, Hoorn, Enkhuizen en Groningen, omstreeks 1801. 1 stuk.
II. Kust van Guinea. 113G http://proxy.handle.net/10648/ff3f6977-3ef1-4aaf-975e-c503b8b48140 Aanteekeningen betreffende de Kust van Guinea, getrokken uit verschillende bronnen, na 1801. 1 omslag. 113H http://proxy.handle.net/10648/ff335b29-25a7-4b2c-9776-a99089d177d1 Eenige vragen betreffende de Kust van Guinea, ter beantwoording voorgelegd aan de heeren Jongbloed, magazijnmeester, en Koch, tweede resident aldaar, met de antwoorden. (begin 19e eeuw). 1 stuk. 114-115 Missives en bijlagen van de Kust van Guinea, ingekomen bij den Raad, 1801-1804. 2 pakken. 114 http://proxy.handle.net/10648/6101ed0d-0b26-4a14-a3a0-e771ff843b82 1801-1802. 115 http://proxy.handle.net/10648/7aadc535-f2f4-4778-8e13-3e410b6ba342 1804. (met register) 115A http://proxy.handle.net/10648/8825fe19-b07e-4f51-ab2d-3f2aa363f62a Copie-brief van den Gouverneur-generaal ter Kust van Guinea P. Linthorst aan den Amerikaanschen Raad over den Ashantijnschen oorlog, 1807 Juni 13. 1 stuk. 116 http://proxy.handle.net/10648/145b74d3-1e23-44fd-bf7f-71ff7b92a141 Brieven en Documenten van de Kust van Guinea, ingekomen bij de Raad, ontvangen in 1801. 1795-1800. 1 pak. 116A http://proxy.handle.net/10648/223646f1-dffd-4410-9736-f01e6857af8d Brief van J.A. de Marree te St. George del Mina aan de weduwe van den secretaris van den Raad Irhoven van Dam, 1804. 1 stuk. 116B http://proxy.handle.net/10648/03096cc6-3aaa-44a7-8515-1fd3f097fbc1 Lijst der missives, bij den Raad ontvangen, van het gouvernement ter Kuste van Guinea sedert het tijdstip, dat het uitbarsten van den oorlog aldaar bekend was geworden, 1803 October - 1805 September. 1 stuk. 117-121 Journalen van het Gouvernement ter Kuste van Guinea. Origineelen. 1803-1805. 5 deelen. 117 http://proxy.handle.net/10648/509e6f11-0770-4360-a740-c1d9e4af4b15 1803, 1e halfjaar. 118 http://proxy.handle.net/10648/130a2eec-c382-4c4f-b191-3deffc1c87e9 1803, 2e halfjaar. 119 http://proxy.handle.net/10648/b7cf50b7-2cd7-4557-bd61-1dded0eb6756 1804, Januari-April. 120 http://proxy.handle.net/10648/c146d00c-758a-483f-be55-e91a9febe952 1804, April-December. 121 http://proxy.handle.net/10648/b1f51fbf-038f-4946-86d4-228e970506a9 1805, Januari-Juni. 122-123 Journalen van het Gouvernement ter Kuste van Guinea. Afschriften. 1803-1804. 2 deelen. 122 http://proxy.handle.net/10648/e898f083-7d28-439b-bf85-c218b91fcdcc 1803 October - 1804 Mei. 123 http://proxy.handle.net/10648/5709a397-04d5-47ad-b334-e5cbac4cfb41 1804 Juni - November. 124-125 Journaal van den Administrateur en Directeur-generaal ter Kuste van Guinea, 1803-1804. 2 deelen. 124 http://proxy.handle.net/10648/787dfe14-16e4-4e3b-a179-43ab5a48291a 1803. 125 http://proxy.handle.net/10648/64ff1685-d4c2-433a-87aa-d9259bb7490c 1804 Januari - April. 125A http://proxy.handle.net/10648/0dd71682-1915-4445-a533-afb4bd519b58 Instructie voor Willem Smit Jongbloed als gouvernementssecretaris ter Kuste van Guinea. Afschrift. 1801. 1 stuk. 125B http://proxy.handle.net/10648/85acc697-d627-40b6-919f-859952fb38d6 Stukken betreffende het ontbieden van De Roever, directeur, en administrateur-generaal ter Kuste van Guinea, om zich te verantwoorden over zijn buiten sporige gedragingen, 1804. 1 omslag. 126 http://proxy.handle.net/10648/135cd972-2db6-40fd-94af-826fae9b3961 Inventarissen van hetgeen is overgedragen door den afgaanden Gouverneur-generaal a.i.J. de Roever ter Kuste van Guinea aan zijn opvolger Gouverneur-generaal a.i.P. Linthorst, 1805. 1 omslag. 127 http://proxy.handle.net/10648/81ca15eb-d4b6-465f-98dc-eab42835c0b0 Inventaris der Artillerie-goederen ter Kuste van Guinea' overgenomen. Afschrift. 27 April 1803. 1 omslag. 127A http://proxy.handle.net/10648/b7fd00c1-fe09-44b2-89d0-88f71ea3090e Inventarissen van boeken en papieren betreffende de Kust van Guinea, opgemaakt in of na 1804 en 1805. 1 omslag. 128-130 Notulen van den Grooten Raad ter Kuste van Guinea. Afschriften. 1803-1805. 3 deelen. 128 http://proxy.handle.net/10648/4bc33449-4d04-4f67-a8d6-c78184130c16 1803. 129 http://proxy.handle.net/10648/c033e451-f55d-4740-a7c3-07207772f321 1804, Januari - Juli. 130 http://proxy.handle.net/10648/27157439-532e-4d30-8f90-4460caf6299a 1805, Februari - April. 131-134 Notulen van den Kleinen Raad ter Kuste van Guinea. Afschriften. 1803-1805. 4 deelen. 131 http://proxy.handle.net/10648/cdf22e8b-699b-4c31-bd33-eae0940f60d9 1803 Mei - Juni. 132 http://proxy.handle.net/10648/864154e6-67d2-4c67-9a86-0f87b53df8bf 1804 Januari - April. 133 http://proxy.handle.net/10648/c7a5cddf-25e0-49e3-af16-f8b0a48d1d34 1804 Mei - 1805 Februari. 134 http://proxy.handle.net/10648/824ea503-8b8f-46e1-ad68-ddcd93dc86fa 1805 April - Juni. 134A http://proxy.handle.net/10648/28bfe809-3889-4b5e-80ad-5e2d47afd176 Resolutie van den Raad betreffende de regeering ter Kuste van Guinea. Afschrift. Ongedateerd. 1 stuk. 134B http://proxy.handle.net/10648/20eae78f-0e5a-41cc-a391-7d2bff8edf40 Extract-secrete resolutie van den Raad voor de commissarissen van Commercie en Finantie betreffende de voorziening van de etablissementen ter Kuste van Guinea met de noodige behoeften, 1801. 1 stuk. 134C http://proxy.handle.net/10648/8a7f3a72-7cd8-43dc-bcd2-7a61fa2e74ea Extract-resolutie van den Raad betreffende de vaststelling van een generaal reglement op de vaart en den handel voor de kooplieden, reeders, en schippers op de Kust van Guinea, 1801. 1 stuk. 134D http://proxy.handle.net/10648/d4d60d05-1447-4c28-b614-0f020bcee5a9 Korte inhoudsopgave van resolutiën betreffende de Kust van Guinea genomen, 1804 October. 1 omslag. 135-146 Copieboeken van de correspondentie tusschen Elmina en de buitenforten ter kuste van Guinea. Afschriften. 1803-1805. 12 deelen. 135 http://proxy.handle.net/10648/f6167e0c-ab66-4ead-a2c4-6246a7bb1a62 Met Axim, 1804 Januari - 1805 Mei. 136 http://proxy.handle.net/10648/1d09b190-ffa6-4324-ac14-b584b8997107 Met Hollandia, 1804 October - 1805 April en met Accoda, 1803 December - 1805 Mei. 137 http://proxy.handle.net/10648/5a470227-5c0a-405c-89cd-70eec4e30a19 Met Boutry, 1803 December - 1805 Mei. 138 http://proxy.handle.net/10648/324a9b65-8384-45f7-99b0-90f8705e74d3 Met Taccorary, 1804 Januari - 1805 Mei. 139 http://proxy.handle.net/10648/146b8770-2c14-434d-a0f9-8bce7c869bf4 Met Chama, 1804 Januari - 1805 Mei. 140 http://proxy.handle.net/10648/16659594-49b2-41bf-9dbb-bc79c6e9ccc4 Met Mourée, 1804 Januari - 1805 Mei. 141 http://proxy.handle.net/10648/e8604ac7-795a-43bf-8710-b2b2f377d50b Met Apam, 1804 Januari - 1805 Mei. 142 http://proxy.handle.net/10648/0359167e-d04e-4254-b669-caadb7cfec6a Met Bercoe, 1804 Januari - 1805 Mei. 143 http://proxy.handle.net/10648/cd6356b3-3027-4010-8fd3-adafdb07389b Met Acira, 1805 Januari - Mei. 144 http://proxy.handle.net/10648/d024d022-6d29-4ff0-9386-d0c203e6402c Met Saccondee, 1804 Februari - 1805 Mei. 145 http://proxy.handle.net/10648/45e4412c-3040-4084-845a-69e5639424f5 Met Commary, 1804 Januari - 1805 Maart. 146 http://proxy.handle.net/10648/eb645cf5-f2c8-4d71-922e-eb5feaf05787 Met Cormantijn, 1804 Januari - 1805 April. 146A http://proxy.handle.net/10648/5c9c6386-cec0-46d3-9303-a66d4724bb83 Consideratiën van Commissarissen tot de Zaken van Politie, betreffende de organisatie van het bestuur der etablissementen ter Kuste van Guinea, ingediend bij den Raad, 1801. 1 stuk. 146B http://proxy.handle.net/10648/04b897c1-36ce-4727-865b-8eebc6bd9d00 Extract-missive van den Gouverneur-generaal ter Kuste van Guinea betreffende het uitzenden van nieuwe vaandels voor het garnizoen en het schenken van nieuwe parasols aan de inlandsche stammen, 1802. 1 stuk. 146C http://proxy.handle.net/10648/b44fc11a-d35d-428e-a141-03608ba5da34 Extracten uit het gouvernements-journaal van den Directeur-generaal ter Kuste van Guinea betreffende het sluiten van een tractaat van vrede en vriendschap met de gouverneur der Engelsche bezittingen, op de Goudkust, 1805. 1 stuk. 147 http://proxy.handle.net/10648/be70e9f0-80e6-4432-9f73-b42dc510cb07 Procedure contra J. Dosvelt ter Kuste van Guinea inzake de brand van het schip de Onderneming. Afschrift. 1803. 1 omslag. 148 http://proxy.handle.net/10648/3bf9c7f2-b00e-4f5b-bd7e-882ff69c10d7 Procedure contra P.A. Andries ter Kuste van Guinea inzake doodslag. Afschrift. 1804, September en October, 1805 Maart. 1 omslag. 148A http://proxy.handle.net/10648/158e9572-f54a-4cbb-8d3d-e483fcf36bc2 Brief van C. Soleil te Amsterdam betreffende het opleggen eener belasting op de vrijlieden ter Kuste van Guinea, en de costumen der ambtenaren, 1805. 1 stuk. 148B http://proxy.handle.net/10648/db12e58b-436f-47f0-a6c1-f6cec9ef67ed Staat van Uitgaven ten behoeve van de Kust van Guinea over 1796-1806. 1 stuk. 149 http://proxy.handle.net/10648/df023b8d-2a2c-4e21-a460-a0866d4c05f5 Cassa-rekeningen van de wees- en onbeheerde boedelkamer ter Kuste van Guinea, 1804-1805. 1 omslag. 150 http://proxy.handle.net/10648/a46cc8d7-7b7b-4e9d-9a72-b5c5e4889ed5 Afrekeningen van boedels, meest van 1803. 1 pak. 150A http://proxy.handle.net/10648/0c58c9aa-d420-457f-b8ab-809d0108c49c Minuut-rapport van J.W. Erbervelt, boekhouder van den Raad, betreffende de nalatenschap van J.C. Heykoop, directeur-generaal ter Kuste van Guinea, 1803. 1 omslag. 150B http://proxy.handle.net/10648/b68e7836-c949-48f2-9621-900ab1ef2ebc Copie-verkooprekening van de goederen door wijlen denGouverneur-generaal ter Kuste van Guinea, C.H. Bartels, nagelaten, 1804. 1 stuk. 150C http://proxy.handle.net/10648/e79bfb0d-ef5e-4143-b5ee-a40d4dfc172c Stukken betreffende de wees- en onbeheerde boedelkamer te St. George del Mina, 1804-1805. 1 omslag. 150D http://proxy.handle.net/10648/860c517b-6ad4-485a-a019-c1f5eddc9b45 "Costumes, zoo als dezelve bij de etablissementen ter Kuste van Guinea pleegden betaald te worden, 1802. 1 stuk. 151 http://proxy.handle.net/10648/e0041b05-7113-4c83-a082-b465c30c2b5d Costumes-lijsten ter Kuste van Guinea, ... -1802. 1 omslag. 152 http://proxy.handle.net/10648/bbe7888e-7af9-4bee-8420-958f67a3b8bf Generale Massa-rekening of Staat en Balans, ter Kuste van Guinea, met bijlagen. Afschriften. 1805.

Als bijlagen vallen op te sommen: Maandlijsten van 's Lands Magazijn; Journalen van uitbetaling. Admin.-rekening van het Soldijcomptoir. Soldijboeken. Maandlijsten van den trein. Generale cassa-rekening. Hospitaal-cassa. Consignatie-cassa. Lijsten van getrokken wissel. Lijsten van Adviesbrieven. Lijsten van comptoirbehoeften. Monteeringslijst, maandpapieren van het hospitaal, doto van het Medicijnenmagazijn, Monsterrollen met Inv.

153 http://proxy.handle.net/10648/f7fcb38c-7f9c-43bd-bd1e-cf2dad5887c1 Bijlagen van den Staat en Balans van de Kust van Guinea. over 1805. Maandlijsten van de Buitenforten. 154 http://proxy.handle.net/10648/2301ab3a-9805-4aa4-8349-3fdbff02c351 Staat en balans van de Kust van Guinea. Met bijlagen. 1806. Monsterrol van politieke bedienden en trainpersoneel. 154A http://proxy.handle.net/10648/06ffa5c5-91a7-449e-8a2d-90ef1fedde26 Opgave van de tractementen der ambtenaren ter Kusten van Guinea, berekend ingevolge resolutie van den Raad van 12 Mei 1801. z.d. 1 stuk. 154B http://proxy.handle.net/10648/ccf5f0e6-8838-4d58-b592-b535f8f4ca2a "Lijst van procuratiën, gepasseerd door ambtenaren ter Kuste van Guinea ten behoeve van personen hier te lande tot den ontvangst van gelden uit hun jaarlijks tractement", 1803. 1 stuk. 155 http://proxy.handle.net/10648/058436be-d815-4d4f-a22c-3a9c9e655ab4 Cassarekeningen van de Kust van Guinea, 1803-1805. 156 http://proxy.handle.net/10648/435314cb-5468-457e-bb9c-ee554b4311b0 Consignatiecassa ter Kuste van Guinea. Afschrift. 1804.

Inliggend inventaris van de voorwerpen in de consignatiekas, 1805.

157 http://proxy.handle.net/10648/b3869220-6c51-4671-b112-e491d5d1281a Maand-journaal van de Kust van Guinea, 1805 Juni. 1 deel. 158 http://proxy.handle.net/10648/5f529cc1-06a4-44fa-893c-9e27523127f3 Maand-grootboek van de Kust van Guinea, 1805 Juni. 1 deel. 159 http://proxy.handle.net/10648/9fb88348-7bdb-4fb6-893c-4a3c8f91162d Registratieboek der wissels, getrokken van de Kust van Guinea, 1803-1807. 1 deel. 160-161 Adviesbrieven van de Kust van Guinea. Afschriften. 1803-1804. 160 http://proxy.handle.net/10648/5273a5c5-183a-45fa-94b1-af5dc74a7b06 1803-1804. 161 http://proxy.handle.net/10648/f2d3102c-8c22-418c-80fd-e577ee2f763d Duplicaat. 1803. 162 http://proxy.handle.net/10648/1d92fc54-b5d8-428a-ae6a-cbe3785df7c1 Politiek Soldijboek van de Kust van Guinea. Afschrift. Met alphab. register. 1803. 1 deel.

Aanw. 1905, XLIII, 4.

163 http://proxy.handle.net/10648/008cc5c8-d993-4327-8e90-24500fb0c82a Administratierekeningen van het soldijcomptoir ter Kuste van Guinea, 1802-1805. 164 http://proxy.handle.net/10648/27a76db9-716d-44df-a4db-6a0946cf2c4b Monsterrol van de Kust van Guinea, 1801-1804. Opgemaakt 1801 December 31. 3 deelen. 165 http://proxy.handle.net/10648/2601e682-b659-4f71-9e77-5625a4b18bf7 Monsterrol van de politieke ambtenaren, militaire officieren en trainpersonen ter Kuste van Guinea, 1801. Afschrift. 1803, 1804. 1 omslag. 166 http://proxy.handle.net/10648/6f6133fd-d44f-4964-abb8-62e558dc2112 Monsterollen van train-slaven ter Kuste van Guinea, 1803. 167 http://proxy.handle.net/10648/00f6537f-665c-4ccf-8e76-9ddda928cb28 Facturen van koopmanschappen, vivres en mondbehoeften, traingoederen, goederen voor het hospitaal en goederen ten behoeve van het gouvernement, bestemd voor de Kust van Guinea, 1801. 1 omslag. 167A http://proxy.handle.net/10648/febcf941-8076-4ef4-9f6c-9eca3068bd87 Finantieele aanteekeningen betreffende den train, het magazijn, de canooloonen, enz. ter Kuste van Guinea, 1804-1805. 1 omslag. 167B http://proxy.handle.net/10648/8a8a4993-d73f-414b-86fb-25e116bf36d4 Aanteekeningen betreffende de vivres voor een reis naar Guinea benoodigd, de vrije scheepsruimte aan derwaarts vertrekkende bedienden en militairen toegestaan enz. z.j. 1 omslag.
III. Demerary en Essequibo. 168 http://proxy.handle.net/10648/2f6faa1a-fc52-4ba6-b2ca-c9af71d13186 Missives en bijlagen van Demerary, ingekomen bij den Raad, (met register),. 1802-1803. 168A http://proxy.handle.net/10648/90ed972c-4a1e-4e2b-910d-c4577346b016 Korten inhoud van een brief van de Gouverneur-generaal van Essequibo en Demerary aan den Raad, 1803. 1 stuk. 168B http://proxy.handle.net/10648/4bae281b-b8f6-4fbb-b754-e9a35d809c01 Lijst der missives van A. Meertens, gouverneur-generaal over Essequibo en Demerary, met de bijlagen, sedert het uitbreken van den oorlog aldaar bekend was geworden tot aan de overgave der koloniën, 1803 Juli - October. 1 stuk. 168C http://proxy.handle.net/10648/9eb7e1d7-9e09-43be-86a0-18f4e62f2b37 Plan voor een nieuwe fortificatie door L.A. de Milly, commandant der troepen in Essequibo en Demerary in Februari 1803 aan den G.G. der kolonie overgegeven. Met bijbehoorende stukken, 1803. 1 omslag.

Kaart 1 is gefacsimileerd in Grote Atlas van de West-Indische Compagnie deel II p. 144

168D http://proxy.handle.net/10648/82ace066-196e-4c44-a3b5-4169f03fa85f Aanteekening van hetgeen sedert den aankomst der troepen in Demerary tot aan de overgave aan de Engelschen is geschied met betrekking tot de fortificatie- en artilleriewerken, onder directie van den luitenant J. Hofman, 1804. 1 omslag. 168E http://proxy.handle.net/10648/4042bcc9-950e-4992-9d07-de5e02cc051a Memorie over de defensie van de koloniën Demerary en Essequibo, door C. Rulach, eertijds kapitein bij de troepen in de W.I. Koloniën, ongedateerd. 1 stuk. 168F http://proxy.handle.net/10648/1b4eda14-576f-46a7-a726-c70ca2a9b09e Extract uit een brief van den Gouverneur-generaal van Essequibo en Demerary aan den Raad, alsmede uit de notulen van de vergadering van Politie aldaar betreffende het ontslag van den ontvanger van 's lands kolonie aldaar Matthijs Tinne en de voordracht van Charles Vincent tot zijn opvolger, 1802. 1 stuk. 168G http://proxy.handle.net/10648/0cb992df-2183-4847-95da-71669e9ebc9c Project-charter voor het bestuur der koloniën Essequibo en Demerary aan den Raad aangeboden door het gewezen medelid G.A.W. Ruysche, 1803. 1 stuk.

In handen van de Comm. tot de zaken van Politie.

168H http://proxy.handle.net/10648/dfba8581-c666-47d5-b89c-03e07b16884e Stukken, betreffende een verzoek van F.E. Furr, ontvanger-generaal van Demerary, om schadeloosstelling wegens het gemis aan inkomsten, enz., 1804, 1806. 1 omslag. 168I http://proxy.handle.net/10648/260dc350-2389-43e3-b500-986e2bd89295 Memorie van A. van der Hart aan den Raad betreffende een door hem in 1802 aan den Raad toegezonden ontwerp van een gebouw voor het gouvernement in Demerary, 1806. 1 stuk. 168K http://proxy.handle.net/10648/090d29be-f5fa-43f4-9ef5-ccd259fd1644 Request van H.C. Wahl, gewezen inspecteur van de fortificatiën en gebouwen in Essequibo en Demerary, aan den Raad om den post van Gouverneur-generaal enz. 1806. 1 stuk. 168L http://proxy.handle.net/10648/e9626079-c604-4d58-86b1-26a5092136f6 Brief van H.C. Wahl te Demerary, aan Archibald Hope, lid van den Raad, met een memorie over de noodige hervormingen in het bestuur der kolonie, 1806. 1 omslag. 168M http://proxy.handle.net/10648/9872d7b3-10de-4b32-8c5c-dfe95ade134f Memorie over de verbeteringen in Essequibo en Demerary ingevoerd ten aanzien van het rechtswezen en de cultures, over den gelimiteerden handel met de Noord-Amerikanen, het wezen van den smokkelhandel, de defensie, de vriendschappelijk betrekkingen met de Indiaansche inboorlingen en de middelen tot verhooging van de welvaart aldaar (na 1801). 1 stuk. 169 http://proxy.handle.net/10648/289378e7-614c-4cf5-978e-4ae7b105332c Notulen van Politie van Gouverneur-generaal en Raden van Essequibo en Demerary. Afschrift. 1802 December - 1803 april, 1803 September. 1 deel. 170 http://proxy.handle.net/10648/012d8f25-a0da-498b-b9c5-8d37271950dc Journalen van Demerary. Origineelen en afschriften. 1802 November - 1803 September. 1 omslag. 171 http://proxy.handle.net/10648/d4349405-8bac-437c-a5ad-934f10d048ab Rekeningen en andere stukken van financieelen aard betreffende het garnizoen van Essequibo en Demerary, 1802, 1803-1805. 1 pak. 172 http://proxy.handle.net/10648/0cdfe139-7afe-426b-8e60-762656eb4768 Register van wisselbrieven van Demerary, 1803. 1 deel. 173 http://proxy.handle.net/10648/5564cda3-e496-4b8f-8417-30fd21efe083 Stukken, betrekking hebbende op de overgave van Essequibo en Demerary, 1802-1804. 1 omslag.
IV. Berbice. 174 http://proxy.handle.net/10648/25594ea6-8af5-4ccf-b7a0-7b64d65e8f3c Missives en bijlagen van Berbice, ingekomen bij den Raad (met register). 1802-1803. 174A http://proxy.handle.net/10648/da397cac-d259-4e18-bbd8-14f47a53443c Brief van ... aan ... betreffende Berbice, Demerary en Essequibo, uit Londen. Afschrift. 1801. 1 stuk. 174B http://proxy.handle.net/10648/48bc3310-db22-46a5-aef2-471714db96f7 Brief van P. Hasselaar uit Berbice betreffende de uitbetaling van aan hem wegens levenrantiën verschuldigde gelden, ongedateerd na 1803. 1 stuk. 174C http://proxy.handle.net/10648/b50254f2-a11c-48c6-a776-2f1c42c2d495 Acten, waarbij de Raad verklaart te hebben verkocht en in eigendom over te dragen verscheidene perceelen land in Berbice. Afschriften. 1801. 1 omslag. 174D http://proxy.handle.net/10648/643e36dd-32d3-4c93-ab47-ee752fba8724 Contract tusschen den Raad en L.C. Abensets betreffende den verkoop van verschillende perceelen grond in Berbice. Met kaart. 1801. 1 omslag.

Kaart 1 is gefacsimileerd in Grote Atlas van de West-Indische Compagnie deel II p. 199

174E http://proxy.handle.net/10648/cb434f80-c3ac-48e4-bd55-f92a0402214b Aanteekeningen betreffende den verkoop van goederen in Berbice, 1801-1802. 1 stuk. 174F http://proxy.handle.net/10648/5d8d7cc4-327e-4739-bd34-1135a4a3c427 Contract tusschen den Raad en A.W. Sommersall betreffende den verkoop van gronden in Berbice, 1802. 1 stuk. 174G http://proxy.handle.net/10648/76c4cc02-7aca-448e-8d65-8ff11e465e95 Acte, waarbij gouverneur-generaal en Raden van Berbice een verklaring afleggen over het overdragen van een perceel land in Berbice door middel van eenige gevolmachtigden aan Adriana Petronelle Guldensteeden genoemd Treurniet. Afschrift. 1802. 1 stuk. 174H http://proxy.handle.net/10648/6b0cec4f-bee9-4b67-9745-68c8aead3156 Stukken betreffende den aankoop en verkoop van gronden in Berbice door G.A.W. Ruysch, 1801-1803. 1 omslag. 174I http://proxy.handle.net/10648/22aedaa9-4c05-49ed-8cff-4ede63cb24f5 Lijst der requesten om gronden in Berbice, ingekomen bij den secretaris Van der Kemp, 1803. 1 stuk. 174K http://proxy.handle.net/10648/ec81c999-8fa8-4ab5-aefb-1d507217cdd4 Aanteekeningen van Mr. van der Kemp betreffende den verkoop van gronden in Berbice, 1801-1804. 1 stuk. 174L http://proxy.handle.net/10648/079f209c-74c9-43be-8adf-695ff2e87f93 Stukken betreffende den verkoop van gronden in Berbice door den Raad aan L. Blair, 1802. Met een rekening-courant over dien aankoop en enkele bijbehoorende stukken, 1804. 1802, 1804. 1 omslag. 174M http://proxy.handle.net/10648/c6adaa9c-59e9-4db9-9380-8ae7d854a205 Requesten van mr. Hendrik Gildemeester en mr. Christiaan Everhard Vaillant, gemachtigden van de gezamelijke directeuren en eigenaren der voormalige kolonie Berbice, aan de Raad, om een conferentie tot het beramen van middelen, waardoor de eigendommen en bezittingen aan hun lasgevers kunnen worden verzekerd, 1802. Met bijbehoorende stukken, 1804. 1802, 1804. 1 omslag. 174N http://proxy.handle.net/10648/26173e88-ea66-47ff-a5eb-9545330cba44 Brieven van J. Overeem, ontvanger en administrateur, aan den Raad, over verkoop van plantages in Berbice, 1801-1802, 1804-1805. 1 omslag. 174O http://proxy.handle.net/10648/78728414-c3d9-46c2-9bb3-605e9f42882b Staat van de kolonie Berbice door O.W. Lantsheer, gewezen secretaris van het civiele gouvernement der kolonie. Ongedateerd. 1 stuk. In het Fransch. 174P http://proxy.handle.net/10648/683c7c4e-f4d2-4591-9b00-a3293809b92d Inventaris van boeken, papieren en schrifturen, behoorende aan het comptoir van de kolonie Berbice. Afschriften. 1802. 1 stuk.
V. Suriname. 175 http://proxy.handle.net/10648/164b1204-12aa-4371-86e2-d8f3ec3da984 Missives en bijlagen van Suriname aan den Raad (met register). 1802-1804. 1 deel. 175A http://proxy.handle.net/10648/79bd973f-3d0d-4bdb-a216-70993c22535c Brief van Labadie Rouleau te Paramaribo aan den Raad. Met bijlagen. 1803. 1 omslag. 175B http://proxy.handle.net/10648/9f69dd37-ddd2-42e0-aa21-ced361b4c0c7 Brief van den voormaligen directeur en chef van 's Lands hospitalen in Suriname A. Doelfus (?) aan den Raad, 1805. 1 stuk. 175C http://proxy.handle.net/10648/7a89abbe-bc61-4f78-a89e-19eacdd10dac Lijst der missives van den commissaris P. Berranger sedert diens aankomst in de kolonie Suriname, 1803 December - 1804 Juli. 1 stuk. 176 http://proxy.handle.net/10648/70f392e6-70b4-4cb4-91c6-bf5b0e159b5f Journaal van Suriname, 1802 December - 1803 Februari. 1 deel. 177 http://proxy.handle.net/10648/9b204f65-1740-48c3-99bf-ccd39d82e80b Register van wisselbrieven van Suriname, 1803-1804. 1 deel. 177A http://proxy.handle.net/10648/5d1c3709-e12e-4438-adf8-514334f01dd7 Memorie van J.W. Erbervelt, boekhouder-generaal van den raad, betreffende de negotiatie in 1780 voor de Societeit van Suriname gedaan. Met bijbehoorende stukken, 1805. 1 omslag. 177B http://proxy.handle.net/10648/f125e3d8-4725-4f0a-a887-a78040f66b46 Lijst van de ambtenaren, gepensioneerde en verdere supposten in Suriname, met opgave van hun tractement en de kas, waaruit dit genoted wordt, ongedateerd (1803/1804). 1 stuk. VI. Curaçao. 178-179 Missives, met bijlagen, van Curaçao aan den Raad, 1800-1807, 1818. 2 banden. 178 http://proxy.handle.net/10648/19b7ffdd-e054-4e4b-ae96-81e3202eee61 1801-1806. (met register). 179 http://proxy.handle.net/10648/5d70d516-5fd0-4af9-ab32-e4a0b0f7d756 1800-1807, 1818. 178B http://proxy.handle.net/10648/f668eafa-83ec-4a37-902c-ae9bd60b0ee4 Bijlagen behorende tot het relaas van het voorgevallene op het Eiland Curaçao kort voor en bij gelegenheid van het noodlottig innemen door de Engelsen op 1 januari 1807 1807. 1 omslag

Inliggend aangetroffen een brief van C.J. Changuion, gewezen gouverneur van Curaçao aan de minister van Koophandel en Koloniën, dd. 6 augustus 1806, ten geleide van een aantal papieren. Door de afwijkende paginanummering op deze brief hoort deze waarschijnlijk niet in dit inv.nr. thuis (DjK 14-12-2012)

178C http://proxy.handle.net/10648/45552c9e-5897-4ce0-99d5-1f691746b558 Maandelijkse betalingslijsten van de politieke beambten op Aruba en Bonaire 1804 september - 1806 oktober. 1 omslag 178E http://proxy.handle.net/10648/4222e8e5-8100-47c3-8905-9fa9f48ebe4d Stukken betreffende militaire betalingen op Curaçao 1803-1805. 1 omslag 178F http://proxy.handle.net/10648/c91bcd7a-fad6-4b84-9952-93bb20d8720e Militaire rekeningen van Curaçao 1807 januari - 1807 juli 1 omslag 178G http://proxy.handle.net/10648/89b916c5-16a0-4e0e-b19d-0abbb09b0cbc Afschriften uit het brievenboek van Curaçao betreffende de zaak van de door de krijgsraad aan boord van het korvet "Suriname" veroordeelde Joseph Bakker 1806 1 omslag 178H http://proxy.handle.net/10648/4d2eb739-4800-4456-8471-9fbb44d48fe3 Brieven en papieren gezonden naar de minister van Koophandel en Koloniën na de overgave van Curaçao, met een inhoudslijst 1807 1 omslag 178J http://proxy.handle.net/10648/a1a3319c-018f-448c-92db-f3ddce730df0 Rekeningen-courant van ontvangsten en uitgaven, met bijlagen 1803-1804 1 pak 178L http://proxy.handle.net/10648/19afbdd4-3af5-42d0-bf7d-0e12fb997cc7 Ingekomen brieven van predikant en de kerkeraad van Curaçao met felicitaties voor de nieuw benoemde minister van Koophandel en Koloniën, duplikaten 1807 2 stukken 178M http://proxy.handle.net/10648/9dd51fd7-53fa-4946-809e-240a9a5c0582 Stukken betreffende de benoeming van P.B. van Starckenborg tot vice-president van de Raad van Civiele en Criminele Justitie 1806 1 omslag 179A http://proxy.handle.net/10648/2dc371f6-70a8-4c3e-b39d-18ff5cdbfebe Lijst der missives van het provisioneel gouvernement alsmede van den gouverneur van Curaçao sedert den tijd, dat het uitbarsten van den oorlog aldaar was bekend geworden, door den Raad ontvangen, 1804 April - 1806 Januari. 1 stuk. 180-182 Journaalen van Curaçao. Afschriften. 1804-1806. 3 omslagen. 180 http://proxy.handle.net/10648/88b33478-2bb7-475b-9d31-fe5e3c2b9b0e 1804 September - December. 181 http://proxy.handle.net/10648/6eac9259-8502-4179-89a4-5a782102e707 1805. 182 http://proxy.handle.net/10648/54ab951c-9f66-4a71-8494-331c4dade364 1806. 183-184 Bijlagen tot het Journaal van Curaçao, (met register). 1805-1806. 2 banden. 183 http://proxy.handle.net/10648/b3307328-a6db-40b4-97bc-0f928baa2e83 1805. 184 http://proxy.handle.net/10648/d640d797-acd9-4c4e-9013-4b6f26e7a68e 1806. 184A http://proxy.handle.net/10648/e1f96e83-b2f9-4ae8-9a8d-cd7167e832f2 Punten uit het journaal van den Gouverneur van Curaçao P.I. Changuion, beginnende 10 September 1804, opgesteld door den secretaris van den Raad, J.C. van der Kemp. Ongedateerd. 1 stuk. 185-186 Register van uitgegane en ingekomen brieven van Curaçao. Afschriften. 1804-1806. 2 deelen. 185 http://proxy.handle.net/10648/e391b172-b30b-485c-90c8-adae8969c910 1804 September - 1805. 186 http://proxy.handle.net/10648/f72e0041-9be3-418d-ad8f-87974bfe328f (met bladwijzer) 1806. 186A http://proxy.handle.net/10648/bddc9eda-47b3-470c-afa6-d3824ad290ae Requesten aan het Staatsbewind betreffende Curaçaosche zaken, om bericht en raad in handen gesteld van den Raad, 1804. 1 omslag. 186B http://proxy.handle.net/10648/4e00c0a5-2f13-4d67-8956-9875279cc472 Duplicaat-brief van den Gouverneur van Curaçao J.R. Lauffer aan H.J. Coster en Co. te Amsterdam betreffende de overgave aan de Engelschen op 13 September 1800, 1801. 1 stuk. 186C http://proxy.handle.net/10648/4af41d40-5d4c-49b8-adde-6a6eab396dbc Nota van stukken betreffende de overgave van Curaçao aan de Engelschen in 1800, 1804. 1 stuk.

De nota is geschreven door J.C. van der Kemp.

186D http://proxy.handle.net/10648/f887cd36-9c49-4200-b775-b4a3efadf350 Naamlijst der Hollandsche officieren bij de troepen op (Suriname ?) en Curaçao. Met aanteekeningen omtrent hun overgang in Engelschen dienst, 1795-1802. 1 omslag. 186E http://proxy.handle.net/10648/7d5f6400-24ac-4698-8807-9b82dde817fd Naamlijst van de officieren, bij het licentieeren van het Hollandsche Corps op 24 December 1802 te Curaçao, 1804. Ontbreekt 187 http://proxy.handle.net/10648/29159146-88ac-4784-8c60-cba958ed2bfd Notulen van Politie van Gouverneur en Raden van Curaçao. Afschrift. 1800-1803. 1 deel. 187A http://proxy.handle.net/10648/85daed8e-1230-4350-8289-cae20429fb49 Aanmerkingen betrekkelijk de monsterrol van de politieke bedienden te Curaçao, door J.W. Erbervelt, boekhouder-generaal. Met klad-opstel. 1805. 1 omslag. 187B http://proxy.handle.net/10648/41aefbe8-958e-4c67-8296-e0b5197570a3 Extract-missive van B. Pletz te Curaçao aan den solliciteur-militair Simon van Reyn te Rotterdam, houdende verzoek om bij den Raad aan te houden om toezending van zijn instructie als equipagemeester, 1806. 1 stuk. 187C http://proxy.handle.net/10648/5b9d458c-22e2-4167-826a-ddad70252c02 Memorie van den boekhouder-generaal van den Raad betreffende de wijze, waarop de jaarlijksche begrooting moet worden geformeerd, teneinde een behoorlijke verantwoording op te maken wegens de finant. admin. van Curaçao gedurende het bestuur van de Gouverneur P.I. Changuion. Minuut. Ongedateerd. 1 stuk. 187D http://proxy.handle.net/10648/8ec44e3f-68b5-4f2d-b61a-f075b37c932b Extract-resolutie van Gouverneur en Raden van Curaçao betreffende een verzoek van Ch.A. Joubert, gedelegeerde van de agenten der Fransche Republiek aan de Bovenwindsche eilanden, om het aldaar prijsgemaakte Amerikaansche schip Mary of Baltimore te mogen verkoopen. Afschrift. 1802. 1 stuk. 187E http://proxy.handle.net/10648/903e7cd3-8b55-4357-aca3-7af9f0943ead Nota van den ambassadeur van Spanje aan den secretaris van Staat voor de Buitenl. Zaken der Republiek betreffende een procedure, door J.H. Hansz. in 1787 voor Gouverneur en Raden van Curaçao gevoerd over de betaling van 9223 guldens, door genoemden secretaris aan den Raad toegezonden. Met bijlagen. 1802. 1 omslag. 187F http://proxy.handle.net/10648/6fe88acd-26b0-4eed-8887-b951393caf23 Lijst van wissels door den gouverneur P.I. Changuion uit Curaçao getrokken, welke geadviseerd waren doch nog niet vertoond, 1805-1806. 1 stuk. 187G http://proxy.handle.net/10648/8fa5e76a-a1a8-42e3-8075-1ed25e910c63 Extract-staatsbesluit, ingekomen bij den Raad betreffende het remboursement van een voorschot van 8000 guldens door Bernardus Blok, secretaris van Curaçao, aan den Raad te doen, 1806. 1 stuk. 188 http://proxy.handle.net/10648/99abb8f9-7a4d-4d02-bb7c-b8b586a9a8ef Stukken betreffende Mr. H. Coerman te Curaçao. Met bijlagen. 1799-1804. 1 pak. 189 http://proxy.handle.net/10648/908710d2-6d42-494e-af6c-caa05319f66b Stukken betreffende de zaak van J.B. Tierce Cadet te Curaçao, 1796-1804. 1 pak.
VII. St. Eustatius. 190 http://proxy.handle.net/10648/dc0c6b09-0636-4374-9210-9f334a5fcb60 Missives, met bijlagen, van St. Eustatius aan den Raad, 1802-1805. 1 band. 190A http://proxy.handle.net/10648/55803d4d-3e29-4ef0-b766-10a1df124f38 Brief van den gewezen commandant op St. Eustatius Daniel Roda aan den Raad, ter verantwoording van zijn gedrag als zoodanig en van het door hem gehouden financieel beheer, 1802 Februari - Mei. 1 omslag. 190B http://proxy.handle.net/10648/4fb9c961-5607-4d70-ba16-f88e3481e376 Brief van den Gouverneur van St. Eustatius Albert van Heyningen aan den Raad. Met bijlagen. 1805. 1 omslag. 190C http://proxy.handle.net/10648/bee579aa-32f3-4d4c-9406-c29424f2976d Lijst der depêches van den Gouverneur van St. Eustatius nadat de tijding van de waarschijnlijke vredebreuk aldaar was aangekomen, 1803 Juli - 1805 Juni. 1 stuk. 191 http://proxy.handle.net/10648/6559b8d6-b3fa-4669-b6f8-321f7924b158 Journalen van St. Eustatius, 1802-1803. 1 deel. 192 http://proxy.handle.net/10648/78c29b5a-134b-4053-93e6-1471eb7a97aa Stukken betreffende de zaken van Lans, Creefts, Hagen en Lange te St. Eustatius (en Curaçao), 1795-1804. 1 omslag. VIII. St. Martin. 192A http://proxy.handle.net/10648/d06435c7-1fb9-4019-8dda-bbead4c455f7 Beschrijving van St. Martin, ongedateerd (c. 1805). 1 stuk. 193-194 Missives, met bijlagen, van St. Martin aan den Raad, (met registers). 1800-1806. 2 deelen. 193 http://proxy.handle.net/10648/59a72298-12df-4dbf-92ef-c32839b94823 1800-1803. 194 http://proxy.handle.net/10648/6b481b32-abd0-42ec-8afc-293dd9338eb9 1804-1806. 194A-D Brieven van den gouverneur van St. Martin en Saba, mr. W.H. Rink, aan den Raad. Met bijlagen. 1803-1806. 4 omslagen. 194A http://proxy.handle.net/10648/b05928f1-1e55-426b-9b5e-e34552f090d0 1803. (Betreffende fortificatiën).

Vergelijk kaarten Leupe nos. 1419 en 1420.

194B http://proxy.handle.net/10648/ae2bd50f-4ce0-425c-8517-aebc1787f5cb 1804. 194C http://proxy.handle.net/10648/92a298d5-faa7-4c6a-984a-619a528713d4 1805-1806. 194D http://proxy.handle.net/10648/d990d96a-a08d-47cd-9bc3-b1047a42b7e4 1806. (Afschrift. Betreffende rekening en verantwoording).
194E-G Brieven van den boekhouder-generaal H. Kloek, 1803-1804. 3 omslagen. 194E http://proxy.handle.net/10648/6dbf3cc1-66be-4bd2-9b55-43bc0bd10317 1803, aan Gouvern. en Raden betreffende de invordering van het hoofdgeld, afschrift. 194F http://proxy.handle.net/10648/2d18b8cd-b471-44ac-8ce0-2a44ec8dff18 1804, met bijlagen. 194G http://proxy.handle.net/10648/5c5fc8ca-2e4d-4f86-8198-361a20e9c5c5 1804, aan den Raad, met bijlagen. 194H http://proxy.handle.net/10648/52b3006d-221d-483f-aa0f-692d135721c5 Extract-resolutie van den Raad betreffende de afrekening met den kommandeur van St. Martin W.H. Rink, 1801. 1 stuk. 194I http://proxy.handle.net/10648/119673da-0f07-4682-befe-53a567ce935c Lijst van depêches van St. Martin, nadat de tijding van de waarschijnlike vredebreuk aldaar was aangekomen, 1803 Juni - 1805 Juli. 1 stuk. 194K http://proxy.handle.net/10648/df932ad7-6adf-4f9d-b93c-db0838362e85 Minuut-rapporten van den boekhouder-generaal aan den Raad betreffende de financieele administratie van St. Martin, 1799-1804. 1 omslag. 194L http://proxy.handle.net/10648/a4696a91-ae25-4916-856f-53c41e3d87c8 Cassa-rekeningen van St. Martin, 1800-1804. 1 omslag. 194M http://proxy.handle.net/10648/530e9737-98de-4b95-953a-f145ad1e7433 Rekening-courant van het bestuur van St. Martin met daar van Fransch- St. Martin, 1801. 1 stuk. 194N http://proxy.handle.net/10648/61af63ea-67b3-4f06-bc80-f8f3a8028ea9 Rekening van 's Lands- en Kolonie-cassa van St. Martin, 1804. 1 stuk. 194O http://proxy.handle.net/10648/bb2c6cf9-8ca4-4e01-8453-531e04a078ed Maandstaten van 's Lands- en Kolonie-cassa van St. Martin over 1804-1805. 1 omslag. 194P http://proxy.handle.net/10648/352738e7-b787-4876-8fad-4d579ce2f0f7 Staten van ontvangsten en uitgaven van St. Martin. Met extract-resol. van den Raad en minuut-brieven van den boekhouder-generaal van den Raad over de finantieele adminstratie van den Gouverneur van St. Maartin. over 1802-1807. 1 omslag. 195A-E Register van ingekomen vaartuigen te St. Maartin van uitgeklaarde vaartuigen, 1803-1804. 6 deelen. 195 http://proxy.handle.net/10648/eeca4399-5078-4aaf-b723-68a09c1895ca 1803 (ingekomen). 195A http://proxy.handle.net/10648/bd012fb7-705a-4c27-bf4d-91dea426641a 1803 (uitgeklaard). 195B http://proxy.handle.net/10648/37c53140-18e0-4505-9590-427760619795 1804 Jan. - Juni (ingekomen). 195C http://proxy.handle.net/10648/063263ab-4a07-4014-9e4a-cce432352ded 1804 Juli - Dec (ingekomen). 195D http://proxy.handle.net/10648/a50a98fd-360f-47a2-ba11-f8d9913da11d 1804 Jan. - Juni (uitgeklaard). 195E http://proxy.handle.net/10648/2e8ac479-c55e-4803-9435-7b02488f0b0a 1804 Juli-Dec (uitgeklaard). 195F-G Register van koloniale rechten, ontvangen te St. Martin, 1804. 2 deelen. 195F http://proxy.handle.net/10648/3d927902-db84-47f7-ad17-d74821603443 1804, Jan. - Juni 195G http://proxy.handle.net/10648/d1055878-6bd3-4817-b4e8-727c9ad147c2 1804 Juli - Dec. 195H-I Waagboek van St. Martin, 1803-1804. 2 deelen. 195H http://proxy.handle.net/10648/1f5144a8-3c37-4323-b1b3-716d0e046635 1803 April - December 195I http://proxy.handle.net/10648/808517c6-5d5e-4877-bd02-49ac9ff1594e 1804. 195K http://proxy.handle.net/10648/a70a6c71-2f77-4bde-bc63-d65f9dc2f3fe Register van certificaten, afgegeven ten comptoire van den commies van in- en uitklaren en waagmeester te St. Martin, 1803 April - 1804 December. 1 deel. 195L http://proxy.handle.net/10648/34f23ffb-0445-413b-bb6c-ba63aa8a90fb Lijst van emolumenten van den waag- en roeimeester en commies van in- en uitklaren te St. Martin, 1803 Februari -April 1804 December. 1 omslag. 195M http://proxy.handle.net/10648/5ed6af2d-bf8d-436d-9185-49b542038287 Lijst der politieke ambtenaren met bijvoeging van hun tractementen en emolumenten in dienst van den Raad, op St. Martin, 1802 en ongedateerd. 1 omslag. 195N http://proxy.handle.net/10648/87761856-4dc7-42c6-86fc-4b00aa52d98d Lijsten van uitbetaalde tractementen aan de politieke ambtenaren van St. Martin, 1 Januari en 1 April 1806. 1 omslag. 195O http://proxy.handle.net/10648/bc9cf7e9-73a7-450e-9901-174f7eafc7d0 Soldijrekeningen van het garnizoen van St. Martin over 1 October - 31 December 1805 en 1 Januari - 31 Maart 1806. 1 omslag. 195P http://proxy.handle.net/10648/f41a8a1e-f384-4b13-9f66-0a35df302858 Stukken betreffende de geldelijke vorderingen van J. Handleigh op het gouvernement van St. Martin over verschillende werkzaamheden, 1804. 1 omslag. 195Q http://proxy.handle.net/10648/8bee5215-54de-4601-9eeb-867500dcf09d Stukken betreffende en proces voor President en Raden van St. Martin gevoerd door A. Huré den boekhouder-generaal H. Kloek inzake de betaling van een wisselbrief, Afschriften. 1805. 1 omslag.
IX. Militaire Zaken. 195R http://proxy.handle.net/10648/a4f79d0f-f4c2-4843-933a-4a8a63a3fcc6 Minuut-advies omtrent de werkzaamheden, bij instructie op te dragen aan den commies van militaire zaken bij den Raad. 1 stuk. 195S http://proxy.handle.net/10648/ac7572b2-9704-457e-a9da-bf8bcc8cbb7b Provisioneele instructie voor den commandeerenden officier der troepen, vastgesteld door den Raad. Gedrukt. 1802. 1 stuk. 196-197 Register van Brieven van commissarissen en commies voor de Militaire Zaken (met register). 1802. 2 deelen. 196 http://proxy.handle.net/10648/e4e34401-2ed3-4b22-ad6a-e65e37a77fab 1802 Februari - Augustus. 197 http://proxy.handle.net/10648/4615d5cd-f30f-414f-ada8-43b44fa8c4fb 1802 Augustus-December. 198 http://proxy.handle.net/10648/bfd61d02-f10d-442a-9a12-e2a1b9922b46 Resolutiën van het Staatsbewind, bestemd voor het Soldij-comptoir van den Raad, 1802-1803. 1 deel. 199 http://proxy.handle.net/10648/5f695e11-7c14-4ca9-8a3d-76499819ca2e Brieven van den commies van het militaire magazijn te Enkhuizen aan de Commissarissen voor de Militaire Zaken, 1802-1803. 1 band. 200 http://proxy.handle.net/10648/77ad1fa3-4643-44a8-bb9f-8664c7630d79 Missives van de bataillons voor de West-Indische Zaken aan de Commissie voor de Militaire Zaken, 1802. 1 band. 201-202 Missives aangaande het corps troepen in de Koloniën, 1802-1803. 2 deelen. 201 http://proxy.handle.net/10648/30233202-b61d-4fbe-9e8f-69daa0c08662 1802-1803. 202 http://proxy.handle.net/10648/3bf10894-0995-4e50-a610-b9ff18d93c9c 1802-1803. 203 http://proxy.handle.net/10648/8a0564aa-cdcf-4b1a-8048-970a34aef8be Eenige certificaten wegens het transporteeren van troepen door verschillende kaagschippers enz. en produratiën tot den ontvangst hunner pretensiën, 1804. 1 omslag. 203A http://proxy.handle.net/10648/462ec370-7c86-4b48-8eed-a5f3ba1e2877 Rapport van den boekhouder-generaal van den Raad betreffende de afrekening met verschillende reederijen wegens vorderingen voor het transporteeren van troepen. Met bijlagen. in 1802 en 1803, 1804. 1 omslag. 203B http://proxy.handle.net/10648/a3299d43-0935-47c3-bc4a-071cc056b5a0 Rekeningen van verschillende reeders wegens het overbrengen van militairen naar de West Indische Koloniën, ongedateerd. 1 omslag.

Met aantekeningen door den Raad.

204-204A Contracten voor leveranties en voor den verkoop en de reparatiën van gebouwen, 1802-1804. 2 omslagen. 204 http://proxy.handle.net/10648/480bf544-19b7-4de4-857b-192c52fd294a 1802-1803. 204A http://proxy.handle.net/10648/4e47e359-2212-4ad4-8788-214f8d919460 1803-1804. 205 http://proxy.handle.net/10648/30386030-258e-47bc-8981-9efbf3d4578d Lijsten voor vivres, fourage enz. voor de West-Indische troepen, 1806 Januari - Juli. 1 omslag. 205A http://proxy.handle.net/10648/8de9d927-f599-47d4-a629-aa63d606c233 Generale staat van de verhooging en vermindering der prijzen van het brood, geleverd aan het corps West-Indische troepen door den aannemer-generaal J.H. Gunningh, over 1802 Jan. - 1803 April, 1804. 1 stuk. 205B-C Staten, nota's enz. wegens vorderingen voor leveranties van brood, brand en andere vivres voor de West-Indische troepen, 1803-1806. 2 omslagen. 205B http://proxy.handle.net/10648/c3d1746b-2f61-4d16-9938-8126b23b2700 1803-1805. 205C http://proxy.handle.net/10648/4d864306-895b-46a5-9bb5-19f849e37c7e 1805-1806. 206 http://proxy.handle.net/10648/586dbeac-7dd9-4487-bb73-ba0b0f4c664b Rapport van het geneeskundig bestuur over de Armé der Republiek aan den Raad aangaande den geneeskundigen dienst in West-Indië. Met bijlagen. 1805. 1 omslag. --- http://proxy.handle.net/10648/dd4c321b-26f9-466a-acbb-d0e58f726db3 Lijsten van overleden en afgegane officieren van het corps troepen, gedetacheerd naar de West-Indische koloniën, 1802-1805. 1 deel.

Voorheen inv.nr. 207.

Overgebracht naar Stamboeken vóór 1813, inv. nr. 126.

208 http://proxy.handle.net/10648/d4a9f1dd-b378-499a-899a-6d968ac57118 Driemaandelijksche rekeningen wegens het militaire magazijn te Enkhuizen, 1802-1804. 1 omslag. 209 http://proxy.handle.net/10648/74b89252-85e7-4e7f-8fe7-228099a0c347 Missives van den Raad van Oorlog der Bataafsche Republiek aan het Soldij-comptoir, 1802-1803, 1804 Juni. 1 omslag. 210-211 Extract-resolutiën van het Soldij-comptoir, 1801-1804. 2 banden. 210 http://proxy.handle.net/10648/531c8384-3dfd-4e6a-9035-d7a7b1f2d2cf 1801-1802. 211 http://proxy.handle.net/10648/3974a665-38bc-49c3-8959-22d78e837498 1803-1804.

Inliggend eenige declaraties van den provoost-geweldige.

211A http://proxy.handle.net/10648/f7bcc658-1425-472f-8548-cf2a927da4dd Rekening en verantwoording van den prov. commies der soldijen van den Raad wegens ontvangst en uitgave over 1802 Februari - December. 1 omslag. 211B http://proxy.handle.net/10648/2411bff9-f8d6-452f-a15b-06757ea7b778 Reglement wegens de kortingen van de soldijen, tractementen en pensioenen van de militaire en politieke ambtenaren ten dienste der koloniën, aangesteld door den Raad, ongedateerd. 1 stuk. 211C http://proxy.handle.net/10648/094d9ea1-327d-4b09-85f1-c33279b5de45 Bereekening van de soldijen en rantsoenen der officieren en leening voor de manschappen, garnizoen houdende in de resp. W.I. koloniën, voor den tijd van 5 maanden, van Aug. tot Dec. 1802. 1 stuk. 212 http://proxy.handle.net/10648/24390037-dcb9-4faa-9021-c0edf2a62daf Militair soldijboek van officieren van West-Indië (met alphab. register). 1802-1805. 1 deel. Ontbreekt

Inliggend rek. cour. van eenige troepen in Demerary, Essequibo en Berbice, 1804 Mei - Dec.

Ontbreekt.

212A http://proxy.handle.net/10648/e06e0162-a241-4e5e-95e0-a2dd78779f44 Rekening-courant van den Raad met B. Peijpers, majoor van het 5e bat. Jagers, 1804. 1 stuk. Ontbreekt
X. Ambtenaren. 213 http://proxy.handle.net/10648/be962b8d-7498-4c46-acf6-33f21102ada8 Register van requesten en resolutiën betreffende de uitbetaling van traktementen van de politieke en militaire ambtenaren (met alphab. register). 1801-1806. 1 deel. 214 http://proxy.handle.net/10648/1fe6830b-a0d6-4c96-9323-64c20f0ef38d Register van procuratiën, door politieke en militaire ambtenaren tot ontvangst van traktement gepasseerd (met alphab. register). 1801-1804. 1 deel. 215 http://proxy.handle.net/10648/b59ffba3-16af-405a-aaba-6671cdd60fa8 Korting- en Procuratieboek van burgerlijke en militaire beambten in de Koloniën (met alphab. register). 1801-1807. 1 deel. XI. Boekhouder-Generaal. Ontvanger-Generaal. 216 http://proxy.handle.net/10648/96f4d22a-6bc9-4166-b8bb-5f3d6a1aa807 Rapporten enz. van den boekhouder-generaal, 1796-1805. 216A http://proxy.handle.net/10648/163a4331-5e73-475b-aeaf-50a20e4703fc Financieele rapporten aan het Comité en den Raad van den boekhouder-generaal en den ontvanger-generaal, 1795-1804. 1 lias. 217-218 Registratieboek van de berichten van den boekhouder-generaal (met register). 1803-1806. 2 deelen. 217 http://proxy.handle.net/10648/0538bb1c-3b05-4f1f-8c9c-cd800dba5e4f 1803 Mei - 1804 December. 218 http://proxy.handle.net/10648/ae6e46a4-d854-45a0-8047-fe6dfce74713 1805 Januari - 1806 Augustus. 219 http://proxy.handle.net/10648/63ad91e3-aeee-4586-b169-9bf8aa208ee4 Resolutiën van den Raad ten kantore van den boekhouder-generaal (met chron. en alphab. register). 1802 Januari - Juni. 1 deel. 220 http://proxy.handle.net/10648/0b8a191f-3be2-4e8c-b2ef-037168707736 Stukken, ingekomen ten comptoire van den boekhouder-generaal, naar welke de generale boeken zijn vervaardigd (met chron. en alphab. registers), 1801. 1 band. 220A http://proxy.handle.net/10648/08d51b5e-3ec6-4538-91c6-f46f41fea890 Stukken, ingekomen bij den boekhouder-generaal J.W. Erbervelt betreffende het schip Atlantic, door de firma Damen en van Olivier bevracht naar Accra op de Kust van Guinea, 1801-1802. Met consumptierekening van het schip, gehouden door den provisiemeester F.H. Hespe, 1801-1802. 1 omslag en 1 deel. 220B http://proxy.handle.net/10648/ce7b7a84-03d9-406c-923c-f60b0f6967e5 Extract-resolutiën van den Raad met bijlagen, ingekomen bij den boekhouder-generaal, 1804-1806. 1 omslag. 220C http://proxy.handle.net/10648/c044b9e3-83d6-4f03-9334-950650eebd81 Notanda van den boekhouder-generaal J.W. Erbervelt, 1804-1806. 220D http://proxy.handle.net/10648/b474972b-1efd-4d02-ade6-1bd8358751e4 Quitantiën voor den boekhouder van den Raad, J.W. Erbervelt wegens door hem afgegeven of teruggegeven papieren, 1802. 1 stuk. 220E http://proxy.handle.net/10648/e7632bb3-678d-4945-ba81-1bc36f81ea3d Lijsten en verantwoordingen van uitgegeven hout- en zoutbrieven, opgemaakt door den boekhouder S.J. Pinsten, 1805 Januari - Mei. 1 omslag. 221-223 Lijsten der aangiften van ingekomen en uitgevoerde goederen, 1801-1803. 3 deelen. 221 http://proxy.handle.net/10648/dfb24a94-e2c2-4bbe-8b7a-f44c1f210331 1801. 222 http://proxy.handle.net/10648/6c47b9c5-f721-4ce2-b8a6-ecd005259262 1802. 223 http://proxy.handle.net/10648/2f174cac-64f3-4601-b2c5-1d7fa5e66045 1803. 224 http://proxy.handle.net/10648/fdf6decc-7c12-4444-b23a-3166ac0b10b7 Boek van inkomende en uitgaande rechten, 1802 Dec.- 1805 Aug. 1 deel. 225-226 Resolutiën, voorzooverre die den ontvanger-generaal aangaan en aan hem zijn ter hand gesteld (met register). 1801-1806. 2 deelen. 225 http://proxy.handle.net/10648/42fc6af8-bfcb-4a22-9229-a3f1dc752fc1 1801-1804. 226 http://proxy.handle.net/10648/b60ab112-9187-4182-9369-f5d5489e9718 1805-1806. 227-232A Rekeningen van den ontvanger-generaal, 1801-1806. 7 deelen.

Inliggend borderellen, enz.

227 http://proxy.handle.net/10648/e75720bb-df1e-4c40-90a7-074b0e793390 1801. 228 http://proxy.handle.net/10648/6ff4f607-e9dc-4130-b1db-dfc03b1ad59d 1802. 229 http://proxy.handle.net/10648/ab052b14-2235-491d-b0e5-41f7b4e9ee25 1803. 230 http://proxy.handle.net/10648/8a7f5c01-a3b7-4e97-a552-07b2ca3fe70b 1804. 231 http://proxy.handle.net/10648/b33e9823-fdc6-4705-8703-e2c5f606bdd5 1805. 232 http://proxy.handle.net/10648/7d876277-40dc-49d6-baee-46b1b4cad141 1806 Jan. - Aug. 232A http://proxy.handle.net/10648/958d6281-0d9d-4c36-854e-a85157f104c9 1806 Jan. - Aug.Duplicaat.
233-234 Maandelijksche rekeningen, 1801-1805. 2 deelen. 233 http://proxy.handle.net/10648/5df7451a-1171-4d33-90af-8d100959b014 1801 Jan. - 1803 Maart. 234 http://proxy.handle.net/10648/6ce74420-0ddd-4906-80d2-1611c1fe140a 1803 April - 1805 Januari. 235 http://proxy.handle.net/10648/8fdef70c-97a6-4f3c-96e5-4fce90056d71 Wekelijksche opgaven van den staat der kas, 1803 April - 1808 September. 236 http://proxy.handle.net/10648/8a8b43cd-7eb7-4dea-a3fa-5cf861500453 Maandstaten van de kantoren Amsterdam, Rotterdam en Middelburg, 1801. 237 http://proxy.handle.net/10648/a0c78a1e-1f47-4a2a-8561-7457726aa0c0 Cassa-staten van het comptoir Amsterdam, 1805 April - December. 238 http://proxy.handle.net/10648/79c39fec-c832-440e-aa4e-593b035d0e50 Quitanties, 1802. 239 http://proxy.handle.net/10648/496c7a32-f77b-4159-b36f-8cf9cf879aa9 Notitie van de uitgaven en leeningen, 1803. 239A http://proxy.handle.net/10648/934d8c27-bd00-4ccd-bd8a-13b7768cb6e1 Grootboek van den Raad over 1801. 1 deel. 239B http://proxy.handle.net/10648/8c75e930-ab21-4257-b7aa-52db31aa3996 Cassa-boek van den boekhouder-generaal van den Raad, 1801. 1 deel. 239C http://proxy.handle.net/10648/11558f63-cf40-44de-8ff1-1760a8faf293 Journaal van den Raad over 1801. 1 deel. 239D http://proxy.handle.net/10648/e2395397-7db5-4d84-97cf-4deac78ae263 Generale staten wegens de ontvangsten en uitgaven van den Raad, 1801-1805. 1 omslag. 239E http://proxy.handle.net/10648/1e2232d3-bb7c-4a35-8e62-e20ac22cb222 Schema der hoofden, waarna de generale boeken van den Raad werden opgemaakt over het jaar 1805. 1 stuk. 239F http://proxy.handle.net/10648/9fbb78cb-c63b-4df9-8623-4a21f3e086e6 Balansen van den Raad, 1801-1806. 1 omslag. 239G http://proxy.handle.net/10648/1330718b-bba0-4ac2-b547-ffc2a5c696aa Transactiën der kassen van den Raad in 1801. 1 stuk. 239H http://proxy.handle.net/10648/692af3db-059d-402a-816f-e357f2c6ed74 Generale cassarekening van den Raad over 1803. 1 stuk. 239I-S Registers van generalen ontvangsten en uitgaven, 1801-1805. 10 deelen. 239I http://proxy.handle.net/10648/cafaa71a-4270-41d3-8f54-5148691113a6 1801 Januari - Juni. 239K http://proxy.handle.net/10648/4a1811ec-f6f5-4bd9-a9b6-d2e7082d1b28 1801 Juli - December. 239L http://proxy.handle.net/10648/7ccfcad9-6c91-40cc-b46e-c6aa2e391362 1802 Januari - Mei. 239M http://proxy.handle.net/10648/1e78cbea-d6ac-4d92-8056-af1d4120d8cf 1802 Mei - Augustus. 239N http://proxy.handle.net/10648/9e5af4dd-3053-4a24-bb8e-a39efcb0b8e1 1802 September - 1803 Maart. 239O http://proxy.handle.net/10648/c3ceb2f1-271a-41b9-9870-3a8fdd7e9412 1803 April - Augustus. 239P http://proxy.handle.net/10648/41c42dae-f945-4fe1-9fe2-93eb4bf521d7 1803 Augustus - December. 239Q http://proxy.handle.net/10648/23fcf1f3-d76f-445a-8b92-c79b3b8c38b5 1804 Januari - Juni. 239R http://proxy.handle.net/10648/9d56dcb9-95b7-4ced-bc8f-abe0d67f4430 1804 Juni - September. 239S http://proxy.handle.net/10648/d41e7b06-bf4d-4f1b-bb96-b2cdd11af9cb 1804 October - 1805 Maart. 240-245 Lijsten van "betaalde interessen", 1801-1806. 6 banden. 240 http://proxy.handle.net/10648/4fc4731e-d924-4c0f-a12c-0a521b6fcaff 1801. 241 http://proxy.handle.net/10648/31ae4ccb-a4ea-4988-8d01-41cbfa00fb2c 1802. 242 http://proxy.handle.net/10648/38ab09fc-044d-4eb4-a14c-54911377701e 1803. 243 http://proxy.handle.net/10648/01d209b0-e224-4e60-add8-92754bb05667 1804. 244 http://proxy.handle.net/10648/92a6774b-6422-43c9-bf64-dc6faad58120 1805. 245 http://proxy.handle.net/10648/246922fa-073f-4056-bd85-77fa9fc49abb 1806. 245A http://proxy.handle.net/10648/c1bb699b-2cac-446d-b763-0ae874eb1e94 Papieren betreffende de actiën der West-Indische Compagnie en hunner conversie in ordinaris obligatiën, met daarop betrekking hebbende lijsten, 1792-1804. 1 omslag. 246 http://proxy.handle.net/10648/6ef82393-329e-43ab-9ce3-2bf56b8c30af Lijst der betaalde coupons ten laste van de West-Indische koloniën, gesproten uit de negotiatiën in dato 1792 Dece. 24, 1796-1805. 246A http://proxy.handle.net/10648/e98c6a6e-cf64-4ab8-a566-9eb5efbbfe43 Voorstel van den boekhouder-generaal van den Raad, J.W. Erbervelt, aan de commissarissen van Finantiën van den Raad betreffende de betaling van geprotesteerde West-Indische wissels, 1802. 1 omslag. 246B http://proxy.handle.net/10648/f7dcdcb3-e812-4333-acae-7a4affe3e89a Opgave van verstorven lijfrenten tot primo 1805. 1 stuk.

De sedert dien datum verstorven lijfrenten zijn nog niet bekend en daarom niet op de lijst aangetekend.

246C http://proxy.handle.net/10648/0bfd282a-07bf-41ae-ae13-d2b76963d477 Minuut-acte van borgtocht, gepasseerd ten behoeve van den Raad, ongedateerd. 246D http://proxy.handle.net/10648/62acad18-4698-4480-b8b9-0e0a60ce7f8f Acte, waarbij de executeurs in den boedel van Mr. Francois Rijgerbos aan den Raad overdragen den eigendom van een huis c.a. aan de Zuidzijde van den Hofsingel te 's Gravenhage, 1803. 1 charter. 246E http://proxy.handle.net/10648/cd91dee1-ddfa-4021-af82-08004287b1dd Brieven, ingekomen bij de commissarissen van Commercie en Finantie van den Raad, meerendeels van de commissarissen ten comptoire Amsterdam en Middelburg, 1801 December - 1802 December. 1 omslag. 246F http://proxy.handle.net/10648/d9efd59c-d1a7-4d7a-8532-3528ac968dfa Stukken, ingekomen bij den Raad, afkomstig van S.H. Pinsten en door den Raad in handen gesteld van de commissarissen tot de Finantiën, 1803 October - December. 1 omslag. 246G http://proxy.handle.net/10648/b2d5c4b3-11eb-47d5-88c0-de7b31e849f8 Extract-resolutie van den Raad voor de commissarissen tot de zaken van de Finantiën, inhoudende VERZOEK om overlegging van verschillende instructiën, teneinde te kunnen overgaan tot het opstellen van een instructie voor den boekhouder-generaal en regels te stellen voor de uitbetaling der gelden, vroeger uitbetaald door het opgeheven soldij-comptoir, 1805.
XII. Departement Amsterdam. 247-248 Copieboek van missives van het Departement Amsterdam, 1801-1803. 2 deelen. 247 http://proxy.handle.net/10648/f261f848-6d1d-49ef-aa0a-274624ea5d49 1801 December - 1802 December. 248 http://proxy.handle.net/10648/f6cd2524-1feb-462e-84db-8e64c86d53dd 1803 Januari - September. 249 http://proxy.handle.net/10648/89e6020d-a8e4-4448-a4fb-ba4517ac81fe Copieboek van missives van den secretaris van het Departement Amsterdam, 1801 Jan.- 1802 Febr. 1 deel. 249A http://proxy.handle.net/10648/4f4fc229-5fad-4df6-be8d-9b17a1bf56e3 Brieven van den commissaris van het comptoir Amsterdam aan den Raad, Met bijlagen. 1803 Juni - September. 1 omslag. 250-252 Brieven, resolutiën en bijlagen van den Raad, geadresseerd aan het comptoir Amsterdam. Met register. 1801-1803. 3 banden. 250 http://proxy.handle.net/10648/ca8f95b0-2e9f-454e-9ed3-1af3016f944b 1801 December - 1802 December. 251 http://proxy.handle.net/10648/cfa81233-bb85-4c79-a0cf-ae5403d5e59b 1803. I. 252 http://proxy.handle.net/10648/8a8cfd77-8a0d-48ad-92e2-8d1eddcba781 1803. II. 252A http://proxy.handle.net/10648/3ccb936c-9462-4d4d-b511-01df7187852b Stukken, ingekomen bij S.H. Pinsten, boekhouder van den Raad ten comptoire Amsterdam, 1801. 1 omslag. 252B http://proxy.handle.net/10648/4b4485ec-5b47-425d-ae10-dce3536b1a24 Brief van den commissaris van den Raad ten comptoire Amsterdam aan den Raad, 1806. 1 stuk. 253-256 Verbaal van den commissaris ten comptoire Amsterdam. Met alphab. register. 1803-1806. 4 deelen. 253 http://proxy.handle.net/10648/10ea6315-fd81-4b79-94ad-b4e2283b45f0 1803. 254 http://proxy.handle.net/10648/93dbe78a-18ed-4039-85bc-b04b38247aac 1804. 255 http://proxy.handle.net/10648/1f69584a-7374-4c89-a394-fe872296ec4d 1805. 256 http://proxy.handle.net/10648/98d0a70e-7153-43d6-9fab-74f9e1f581b2 1806. 256A http://proxy.handle.net/10648/ab182c4b-0832-417c-8e36-390764fdc5a9 Copie-ontwerp van organisatie der respective comptoiren van het te Amsterdam gevestigde comptoir van den Raad, ingediend door S.H. Pinsten, 1802. 1 stuk. 256B http://proxy.handle.net/10648/1f0184c4-1100-4a51-ab65-0cb401e59ad6 Instructie voor den commies van de inkomende recognitiën ten kantore Amsterdam, 1805. 1 stuk. 257-259 Bijlagen, behoorende tot het verbaal en de afgezonden missives van den commissaris-directeur van den Raad ten comptoire Amsterdam. Afschriften. Met register. 1804-1806. 3 banden. 257 http://proxy.handle.net/10648/18ccf3c6-6638-4093-bdc0-8f70bbb56e42 1804. 258 http://proxy.handle.net/10648/192f5a50-65fc-40c0-b4af-94185a612c2c 1805. 259 http://proxy.handle.net/10648/6813f1f2-2519-41fe-b5fb-92e1a793ff6b 1806. 260 http://proxy.handle.net/10648/b7f09abe-a206-4e09-8442-71c42c571cea Lijst der van Amsterdam uitgegane schepen met opgave der waarden en de ontvangen veil- en recognitiegelden, 1804, alsmede lijst der te Amsterdam aangebrachte ladingen, 1802-1803. 1801-1803, 1804. XIII. Departement Zeeland. 260A http://proxy.handle.net/10648/996cd0d4-67ca-4836-aa73-8611d6d06b12 Brief van den commissaris te Middelburg, Mr. N.C. Lambrachtsen, aan den Raad betreffende de overneming van het comptoir aldaar van zijn voorganger Mr. L.C. van Sonsbeeck. Met verslag van den staat van het comptoir en inventarissen der daar aanwezige boeken en papieren, meubelen enz. 1802. 1 omslag. 260B http://proxy.handle.net/10648/6b9b4387-5fae-488f-b300-94f707e2b804 Brieven van den commissaris van den Raad ten comptoire Middelburg aan den Raad. Met bijlagen. 1802, 1806. 1 omslag. 260C http://proxy.handle.net/10648/917e7153-b8e2-44b3-b44e-8199b214905e Inventarissen van de boeken, charters, papieren, meubelen en andere goederen, berustende ten comptoire Middelburg, alsmede van de goederen in de pakhuizen, met nadere ampliaties op die inventarissen, 1802. 1 omslag. 260D http://proxy.handle.net/10648/0ad61dbb-da03-4095-952f-f1f0de123b53 Lijst der kaarten, berustende ten comptoire van den Raad te Middelburg, (1804). 1 stuk.

De kaarten gemerkt AA zijn per miss. 11 Febr. 1805 overgezonden.

261 http://proxy.handle.net/10648/aaea744c-a47d-45d9-bc6a-fa2b3ac2ee25 Resolutiën en missiven van den Raad, bestemd voor het Departement Zeeland, 1801. 262 http://proxy.handle.net/10648/77d5f7d8-eb04-417c-8409-5a9d88d8addb Concept-instructie voor den kassier, adjunct-kassier, commies, pakhuismeester en bode, commiezen te Zierikzee en te Vlissingen in het Departement Zeeland, 1805. 262A http://proxy.handle.net/10648/482d152b-f175-4fb2-8757-73d8eaf6ec61 Copie-magazijn rekeningen van vivres en behoeften van het comptoir Middelburg, 1801, 1802. 1 omslag. 262B http://proxy.handle.net/10648/12bc1d0a-3324-4a75-bfbe-955473e493bc Inventarissen van de goederen, liggende in de pakhuizen van den Raad ten comptoire Middelburg, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805. 1 omslag. 262C http://proxy.handle.net/10648/882723b9-8ecd-45bd-bdcc-cd1e656f2fbb Stukken betreffende het voor het comptoir Middelburg geslachte vee, 1801-1802. 1 omslag. 262D http://proxy.handle.net/10648/e31363de-c06e-4d6b-9bde-c3e7c6bcb6c8 Stukken betreffende in het openbaar verkochte partijen goederen, berust hebbende ten comptoire Middelburg, 1803. 1 omslag. 262E-F Klappers, Kamer Zeeland, 1802 en ongedateerd. 2 delen. 262E http://proxy.handle.net/10648/a02587aa-4038-4a44-82e8-a12eea3e60bc niet gespecificeerd 262F http://proxy.handle.net/10648/e939b6e7-caa3-4616-8b26-025060415b6a niet gespecificeerd
XIV. Departement Rotterdam. 262G http://proxy.handle.net/10648/2e99f0b3-0ed9-4a89-816c-78daebd1080d Magazijnrekening van geslacht rundvee van het comptoir Rotterdam over 1801. 1 stuk. 262H http://proxy.handle.net/10648/bc212e25-cb64-4eca-8f2f-bf98d5415719 Rekening-courant van de wisselbank met het comptoir van den Raad te Rotterdam, over 1801. 1 stuk. XV. Diversen. 263 http://proxy.handle.net/10648/772bacd5-76b0-4aec-acd5-c8ad1c905f00 Agenda, 1805 Januari - Augustus. 264 http://proxy.handle.net/10648/f4b9731c-38f5-49bd-96c6-5d96e3d3393b Niet uitgereikte commissiën, 1805 September 19. 3 stukken.

In deze commissiën, bestemd voor Mr. C.P. Römer, Mr. P.B. van Starkenburgh en L. Weckenbach, is de betrekking waarin zij te Curaçao werden benoemd, niet ingevuld. Zie ook Secrt. notulen van 19 Sept. 1805.

265 http://proxy.handle.net/10648/78dd0a28-0b6d-44d1-a193-38cd72926820 Copie-brief van den commandant van 's Lands eskader in de West-Indiën W.O. Bloys van Treslong aan den Raad der Marine, 1803. 1 stuk. Ontbreekt