1.10.64 Inventaris van de archieven van de familie Van Panhuys en aanverwante families, 1566-1922 H. van Felius Nationaal Archief, Den Haag 1978 Deze digitale toegang is in 2009 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.2. Eindredactie: Pauline van den Heuvel, 26 mei 2009/>. This finding aid is written in Dutch. Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: Leidraad bij de lessen in het ordenen en beschrijven van archieven, Rijks Archiefschool, Utrecht 1974; Archivistische Terminologie, Rijks Archiefschool, Utrecht 1975. 2 maart 2010 1Bijlage opgave beeldmateriaal ingevoegd door Arina Overkleeft. 21 november 2012 2Afbeeldingen ingevoegd Hans Punt. Beschrijving van het archief Collectie Panhuys Panhuys, van 1566-1922 1196 4.40 meter; 596 inventarisnummers. Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Nationaal Archief, Den Haag Panhuys, Van Buirette Chatvelt Colve Copes Heldewier Thienen, Van Sautijn, Van Vasseur des Rocques, le Volkhemer Westpalm, Van Het archief bevat stukken van persoonlijke en zakelijke aard van de leden van de familie Van Panhuys over de periode van 1566 tot en met 1922; onder meer stukken betreffende heraldiek, genealogie en nalatenschappen. Een groot deel van de familie bezette bestuurs- en officiersfuncties in zowel Nederland als Indië en Suriname. Het archief bevat enkele kaarten, tekeningen en foto's. Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer Van Panhuys Algemeen

Toen de jaargang 1916 van het Nederland's Adelsboek verscheen stond hierin vermeld dat uit familiepapieren was gebleken dat zowel de Leids-Utrechtse als de Maastrichtse tak van de familie van Panhuys afstamden van een zekere Willem van Panhuys, drossaard van Walhorn in 1486. De juistheid hiervan bleek niet direkt aantoonbaar, daarom werden in de jaargang 1949 deze gegevens weggelaten en alleen de op dat moment aantoonbare gegevens opgenomen. Inmiddels is uit een bronnenonderzoek, gedaan door dr. Jean le Pas uit België, gebleken dat beide takken inderdaad aan elkaar verwant zijn

Mettertijd zal een genealogie van de familie van Panhuys verschijnen, waarin al deze gegevens verwerkt zullen worden.

. Bij dit onderzoek bleek tevens dat de eerder vervaardigde genealogieën erg onnauwkeurig waren

Zie voor deze genealogieën inventarisnummers 11, 51 en 473.

.

Leids-Utrechtse tak

De stamvader van deze tak, Pieter van Panhuys, was een van de inwoners van Antwerpen die na de val van deze stad in 1585 uitweken naar de Noordelijke Nederlanden. Zijn kinderen gingen daar in het begin van de 17e eeuw deel uitmaken van het regentenpatriciaat. De plaatsen Leiden, Schoonhoven en Amersfoort telden leden van de familie van Panhuys onder hun bestuurders.

Centrale figuur in de 17e eeuw was ongetwijfeld Servaes van Panhuys, een kleinzoon van de eerder genoemde Pieter. Hij was raad en pensionaris van Schoonhoven, gecommitteerde ter vergadering van de Staten van Holland, raad in de Chambre Mipartie en Meesterknaap van Holland.

Hij besteedde veel aandacht aan de geschiedenis van zijn familie. Een groot aantal van de later onjuist gebleken genealogieën werden gebaseerd op de door hem verzamelde gegevens

Zie inventarisnummers 9-11 en 14.

. Zijn dochter Geertruida Maria droeg na zijn dood alle familiepapieren over aan een achterneef, Anthony Carel van Panhuys, kapitein in Staatse dienst

Bij de overdracht werd een inventaris vervaardigd, zie inventarisnummer 44.

. Zij was gehuwd met een andere achterneef, Simon van Panhuys, kapitein van een compagnie zeesoldaten, die zich bijzonder onderscheidde tijdens de slagen bij Solebay en Schooneveld

Zie voor hem Nieuw Nederlandsch Biographisch Woordenboek, deel V. Leiden, 1921, kolom 440-441.

. Hij bepaalde in zijn testament dat zijn gehele nalatenschap gebruikt diende te worden voor het stichten van een familiefonds voor behoeftige leden van de familie van Panhuys. Voorwaarde was o.a. dat het oudste mannelijk lid van de familie administrateur van dit fonds zou zijn. Dit werd in 1748 Johan Hendrik van Panhuys, heer van Vliet

Zie voor stukken betreffende het fonds inventarisnummers 62-64.

, die van de dochter van Anthony Carel van Panhuys de familiepapieren in eigendom ontvangen had. Hij gebruikte deze bij zijn verzoeken aan de Stadhouder en aan de Ridderschap van de provincie Utrecht om, als eigenaar van de ridderhofstad Vliet en als lid van een oude adellijke familie, gekwalificeerd te kunnen worden tot het jachtrecht in deze provincie

Zie inventarisnummer 52.

. De Ridderschap verleende verscheidene malen een tijdelijke toestemming, maar geen definitieve, aangezien zij niet overtuigd waren van de adellijke afstamming van de familie van Panhuys.

De Leids-Utrechtse tak stierf uit met zijn jongste zoon, jhr. Pieter van Panhuys, die bij besluit van de souverein vorst van 28 augustus 1814, nr. 14, benoemd werd in de Ridderschap van de provincie Utrecht. Het archief kwam toen in het bezit van de familie van Hoorn van Burgh. Eén van hen, jhr. Jan Westpalm van Hoorn van Burgh, stond dit archief in bruikleen af aan jhr. Jean François Adrien van Panhuys uit de Maastrichtse tak. Bij het overlijden van jhr. Jan Westpalm van Hoorn van Burgh bleek dat deze het archief aan hem nagelaten had

Bij de overdracht werd een inventaris vervaardigd, zie inventarisnummer 341.

.

Maastrichtse tak

In het begin van de 17e eeuw vinden we in de Noordelijke Nederlanden behalve de uit Antwerpen afkomstige leden van de familie van Panhuys ook een aantal mensen afkomstig uit het stadje Limburg, hoofdstad van het gelijknamige hertogdom. Vermoedelijk zijn zij om godsdienstige redenen naar het noorden uitgeweken. Eén van hen was Charles van Panhuys. Zijn zoon Huybert zocht zijn fortuin in Maastricht en hij werd de grondlegger van het fortuin van zijn nakomelingen. Als lid van de protestantse bovenlaag in de Landen van Overmaze werden hij en zijn nakomelingen geschikt bevonden voor het bekleden van vele openbare ambten in deze omgeving. Zij behoorden tot de regering van de stad Maastricht en hadden door hun ambten ook in de omgeving van deze stad nogal wat invloed. Mensen als Hendrik Aemilius van Panhuys en zijn zoons Huybert Aemilius en Willem Hendrik waren daardoor belangrijke figuren in die streken

Men zou kunnen zeggen dat de "beleidsambtenaren" in 's-Gravenhage zetelden, terwijl de leden van de familie van Panhuys de taken uitvoerden.

.

Met de verandering van de tijd kwam er ook een verandering in de aktiviteiten van de familie, zochten zij voor 1795 vooral hun heil in de administratieve sfeer, gedurende de Franse tijd en enige tijd erna overheersten de militairen. Zo bijvoorbeeld Willem Benjamin van Panhuys, een zoon van de eerder genoemde Huybert Aemilius. Tijdens de oorlogen tegen Napoleon speelde hij dikwijls een aktieve rol, onder andere tijdens de "Honderd dagen", in 1814-1815, voor welke rol hij door koning Willem I beloond werd met het Ridderschap in de Militaire Willemsorde 3e klasse en door de Pruisische koning met de Rode Adelaar. In 1815 werd hij benoemd tot de eerste Nederlandse Gouverneur-Generaal in Suriname. Helaas zijn van hem nauwelijks archiefstukken te vinden in het archief, deze berusten waarschijnlijk nog bij zijn nakomelingen in Duitsland

Zie voor hem: Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel V. Leiden, 1921, kolom 441-442; De West-Indische Gids. 's-Gravenhage, 1924, blz. 290-320.

. Samen met zijn broers betoonde Willem Benjamin van Panhuys zijn trouw aan het Oranjehuis, o.a. tijdens het zgn. "Rassemblement van Osnabrück" in 1795

Hiermee wordt de bijeenkomst van de aan het Oranjehuis trouw gebleven militairen aangeduid.

. Door deze trouw aan het oude regime bleven enkele leden van de familie tijdens de Franse tijd ambtloos burger, maar na de instelling van het koninkrijk veranderde dit al spoedig. Toen werden ook enkele leden van de familie benoemd of verheven in de adelstand

Zie hiervoor Nederland's Adelsboek 1949, blz. 371-372.

.

Eén van hen, jhr. Abraham van Panhuys, werd door zijn huwelijk met een Groningse vrouw stamvader van de Groningse tak van de familie. Door erfenis werd zijn kleinzoon jhr. Johan Aemilius Abraham van Panhuys, heer van Nienoord bij Leek, voorheen in het bezit van zijn oom, Ferdinand Folef baron van Inn- und Kniphausen

Dit is de reden dat verschillende archiefbescheiden afkomstig van de familie van Panhuys zich in het huisarchief van de Nienoord bevinden, zie bijlage 2.

. De zoons van jhr. Abraham van Panhuys hebben zich stuk voor stuk bezig gehouden met de geschiedenis van de familie. De neerslag hiervan bestaat uit een grote hoeveelheid genealogische aantekeningen. Vooral de jongste zoon, jhr. Jean François Adrien van Panhuys, heeft hieraan veel aandacht besteed. Hij was het die het familiearchief van de Leids-Utrechtse tak wist te verwerven. Met zijn broer Jan Ernst was hij wel het belangrijkste lid van de Groningse tak van de familie. Hij eindigde zijn carrière als luitenant-generaal en adjudant-generaal van koning Willem III, jhr. Jan Ernst van Panhuys was gedurende vele jaren Commissaris des Konings in de provincie Friesland en wist zich daar bijzonder geliefd te maken. Als beloning voor de bewezen diensten werd hij door de koning in 1874 verheven tot baron.

Slechts een klein gedeelte van de familie van Panhuys bleef wonen in de streek waar zij gedurende meer dan 100 jaar gevestigd waren geweest. De reeds eerder genoemde Willem Hendrik van Panhuys kocht in 1770 het huis Haeren met de daarbij behorende hoeve Lindeloff, gelegen in de gemeente Voerendaal (Limburg)

J.Th.H. de Win en Dr. J.G.M. Renaud "Kastelen" in Limburg Hoensbroek, 1975, blz. 45 en 109.

. In 1742 was het huis afgebrand en de ruïne had sindsdien doelloos gestaan. Willem Hendrik liet het huis herstellen en na zijn dood in 1808 kwam het aan zijn zoon jhr. Johan Cornelis van Panhuys. Deze besteedde veel tijd en aandacht aan de uitbreiding en het beheer van zijn landerijen. Zo kocht hij in 1810 de heerlijkheid Dammerscheidt, eveneens in de gemeente Voerendaal gelegen. Het gelijknamige kasteel, vanaf de 15e eeuw vermeld, schijnt toen reeds verdwenen of op zijn minst bouwvallig geweest te zijn, nu bestaat het in ieder geval niet meer

Zie hiervoor: Jos. Habets, Geschiedenis van het Leenhof en de leenen van Valkenburg. Roermond, 1884, blz. 520-524; De Win "Kastelen" in Limburg, blz. 109.

.

De zoon van jhr. Johan Cornelis van Panhuys, jhr. Eugène François Auguste van Panhuys, woonde nog op het huis Haeren, maar zijn erfgenamen verkochten het in 1882, met uitzondering van de zich op het terrein bevindende grafkelder. Momenteel is het gedeeltelijk als woonhuis, gedeeltelijk als kantoor in gebruik. Bij de kinderloze dood van de zoon van jhr. Eugène François Auguste kwam de erfenis via zijn zuster jkvr. Sophie Regine Octavie Marie van Panhuys, die gehuwd was met jhr. Haro Caspar van Panhuys, in het bezit van de Groningse tak.

Aangehuwde families

Van verschillende families zijn al tamelijk veel bijzonderheden gepubliceerd in de loop der jaren, daarom sla ik de behandeling van de geschiedenis van deze families over. Ik wil echter een drietal uitzonderingen maken, en wel voor de families Westpalm, Heldewier en le Vasseur des Rocques, waarover ik in het navolgende iets meer zal vertellen.

a. Westpalm

Toen Johan Hendrik van Panhuys, heer van Vliet, omstreeks 1735 zijn fortuin ging zoeken in Indië kreeg hij dit op een manier die heel wat eenvoudiger ging dan een leven lang hard moeten werken. Hij huwde namelijk in 1743 Geertruyd Johanna Westpalm, stammend uit een familie, van oorsprong afkomstig uit Husum in Sleeswijk. Haar vader, Michiel van Panhuys, had eveneens zijn fortuin gezocht in Indië en was daar in geslaagd. De naam Westpalm leeft nu nog steeds voort onder nakomelingen van Johan Hendrik van Panhuys en zijn Geertruyd Johanna. Eén van hun kleindochters, Isabella Geertruida Verschoor, huwde namelijk een lid van de familie van Hoorn van Burgh, welke familie in de 19e eeuw de naam Westpalm voor de eigen naam voegde, zodat ze nu bekend zijn onder de naam Westpalm van Hoorn.

b. Heldewier

Veelvuldig zijn de kontakten van de familie van Panhuys met de familie Heldewier geweest. Deze familie maakte deel uit van dezelfde groep als de familie van Panhuys. In deze familie ontstonden in de 18e eeuw moeilijkheden rond de nalatenschap van Johan Buirette

Zie inventarisnummers 401, 419-420 en 428-429.

, die in 1704 zijn gehele nalatenschap had vermaakt aan de nakomelingen van zijn zuster Sara, echtgenote van Jacob Heldewier. Hij deed dit echter in de vorm van een fideï-commis

Hieronder verstaat men dat de erflater een bepaling opneemt in zijn testament waarbij hij zijn erfenis aan een bepaald iemand nalaat, met daarbij de verplichting die na de dood van de erfgenaam ongeschonden door te geven aan een derde persoon, die hiertoe door de erflater reeds in zijn testament aangewezen is. Zie A.S. de Blécourt, Kort begrip van het oud-vaderlands burgerlijk recht, bewerkt door H.F.W.D. Fischer, Groningen, 1967, 7e druk, blz. 360 e.v.

, zodat bij het overlijden van verschillende familieleden ingewikkelde procedures ontstonden, soms zelfs uitlopend op een ruzie met een daarop volgend proces

Zie inventarisnummer 547.

.

c. le Vasseur des Rocques

Deze familie kwam in de Nederlanden terecht doordat de Fransman Guillaume le Vasseur des Rocques als ingenieur in Staatse dienst trad. In de 17e eeuw leefde in Frankrijk een Guillaume le Vasseur, landmeter en cartograaf, wellicht de grootvader van Guillaume le Vasseur des Rocques, in ieder geval zal er wel verwantschap bestaan, aangezien van hem verschillende stukken in het archief aanwezig zijn. Guillaume le Vasseur des Rocques huwde in 1699 Marianne du Mesnil, zij kregen acht kinderen, waaronder Pieter Bernard, die twee maal huwde, eerst met Elisabeth van Kinschot en vervolgens met Henrietta Maria van Panhuys. Door zijn kinderloze dood stierf de familie uit en daardoor kwamen de archiefbescheiden terecht in het familiearchief van Panhuys. Naar alle waarschijnlijkheid was hij niet verwant aan de familie le Vasseur de Thouars, die voor zoveel opschudding zorgde in verband met hun vermeende afstamming van de hertogelijke familie de Thouars

Zie voor deze familie o.a. K. Döhmann en W.H. Dingeldein, Singraven, de geschiedenis van een Twentsche havezate, (Brussel), 1934, 4 delen.

.

Stambomen

Van Panhuys - Leiden

Westpalm

Van Panhys - Maastricht

Van Panhuys - Groningen

Van Panhuys - Haeren

Chatvelt, Colve, Copes, van Thienen

Buirette, Heldewier

Le Vasseur des Rocques

Geschiedenis van het archiefbeheer

Zoals al eerder beschreven bij het historisch overzicht van de Leids-Utrechtse tak kwam het archief van deze tak in 1881 in het bezit van jhr. Jean François Adrien van Panhuys, die van verschillende familieleden nog meer stukken in bezit kreeg. Na hem kwam het geheel aan zijn neef jhr. Haro Caspar van Panhuys, terwijl ook de archiefbescheiden van de tak Haeren via zijn echtgenote in het bezit van zijn familie kwamen. Twee van zijn zoons, jhr. U.W.F.A. van Panhuys en jhr. J.E. van Panhuys verwierven het archief. Het gedeelte van de eerste werd door diens weduwe in 1941 overgedragen aan het Rijksarchief in de provincie Groningen. In 1951 maakte mr. L.J. Noordhoff, toenmaals chartermeester I bij het Rijksarchief in Groningen, een voorlopige inventaris

Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven (VROA), 1951, blz. 82.

, de conclusie was dat het archief beter op zijn plaats zou zijn op het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage, waar het dan ook sinds 1952 berust

VROA, 1952, blz. 19 en 86.

.

Het gedeelte in bezit van jhr. J.E. van Panhuys berust momenteel bij diens zoon, jhr. J.E.A. van Panhuys te Bloemendaal.

De verwerving van het archief

De rechtstitel is (nog) onbekend

De verwerving van het archief

Het archief is voor langere tijd in beheer, niet in eigendom verkregen.

Inhoud en structuur van het archief 1.10 Verantwoording van de bewerking

Zoals reeds in het voorgaande stukje vermeld werd maakte mr. L.J. Noordhoff, toenmaals chartermeester I bij het Rijksarchief in de provincie Groningen, een voorlopige inventaris. Dit had het voordeel dat er reeds een zekere orde werd geschapen in het archief. Enkele beschrijvingen konden nagenoeg ongewijzigd worden overgenomen, andere moesten door het globale karakter van de inventaris nog nader uitgewerkt worden.

Gekozen werd voor een indeling in drie groepen: A. De archieven van de Leids-Utrechtse tak; B. De archieven van de Maastrichtse tak; C. Stukken waarvan het verband met het archief niet blijkt. Verder werd de gebruikelijke scheiding tussen stukken van persoonlijke en zakelijke aard toegepast, zij het niet in groep A, aangezien van de Leids-Utrechtse tak geen stukken van zakelijke aard in het archief te vinden zijn. De stukken van persoonlijke aard werden ingedeeld naar het lid van de familie waaronder zij berust hebben, in volgorde van de stamboom. Per persoon werd, indien dit noodzakelijk bleek

Van sommige leden van de familie zijn alleen stukken bewaard die vallen onder één der rubrieken, vanzelfsprekend vervalt dan de noodzaak voor een indeling in rubrieken.

, een scheiding gemaakt tussen stukken betreffende het persoonlijk leven en betreffende de funkties. Stukken betreffende de aangehuwde families zijn per hoofdafdeling gegroepeerd achter de stukken betreffende de tak van de familie van Panhuys waar zij bij behoren en wel in alfabetische volgorde. De indeling bij deze families verschilt niet van hetgeen hierboven reeds gezegd werd.

Een aparte rubriek voor stukken van genealogische aard werd ingevoerd voor die stukken waaruit niet bleek of waarvan niet duidelijk was door wie ze opgesteld of ontvangen zijn; was dit wel na te gaan dan zijn ze volgens het herkomstbeginsel onder de desbetreffende persoon geplaatst. Bij de genealogische aantekeningen bestaat de moeilijkheid dat vele familieleden ze voor hun studies gebruikt hebben, zodat in de meeste gevallen niet meer duidelijk te zien is onder welke persoon ze behoren te berusten.

De stukken van zakelijke aard zijn ingedeeld naar de familie in wiens bezit de onroerende goederen waren, eerst de familie van Panhuys en vervolgens, wederom in alfabetische volgorde, de aangehuwde families. Voor deze stukken werd verder een geografische indeling gebruikt, eerst een indeling per land, vervolgens per provincie en daarna per gemeente. Binnen één gemeente zijn de stukken chronologisch gerangschikt.

Bij de ordening werd, indien mogelijk, het herkomstbeginsel toegepast, maar met name voor testamenten en stukken betreffende de afwikkeling van nalatenschappen moest hier soms volgens het pertinentiebeginsel van afgeweken worden, omdat veelal niet meer uit te maken viel voor welke van de erfgenamen de stukken bestemd waren. In dat geval zijn de stukken dus geplaatst bij degene waarop ze betrekking hebben.

Er is een lijst gemaakt van de in het archief aanwezige kaarten, tekeningen en foto's en ten tweede een lijst van de overige archieven van leden van de familie van Panhuys. Tenslotte werden, om de samenhang van de verschillende families beter te kunnen begrijpen, een aantal genealogische tabellen opgenomen. De gegevens hiervoor, evenals de persoonlijke gegevens opgenomen in de kopjes van de inventaris en in de inleiding, werden ontleend aan inventarisnummers van dit archief en de genealogische literatuur, waarvoor verwezen wordt naar het Genealogisch Repertorium van jhr. mr. dr. E.A. van Beresteyn, bewerkt door H.L. Kruimel, Den Haag, 1972.

Deze inventaris werd vervaardigd in het kader van de opleiding tot middelbaar archiefambtenaar. Het archief berust op de Eerste Afdeling van het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage.

Aanwijzingen voor de gebruikerOpenbaarheidsbeperkingenVolledig openbaar. Beperkingen aan het gebruik

Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in; Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Collectie Panhuys, 1566-1922, nummer toegang 1.10.64, inventarisnummer ...

VERKORT: NL-HaNA, Panhuys, van, 1.10.64, inv.nr. ...

Verwant materiaal Beschikbaarheid van kopieën

Afgescheiden archiefmateriaal

Opgave van stukken die aan een andere archiefbewaarplaats werden overgedragen:

Aan het Rijksarchief in Groningen: Bevelschriften van Mr. W.R. de Sitter, procureur van Ida Sierts, weduwe van Harm Ayelts Boer, te Meden, voor Mr. I.J. Meder, procureur van de Kerkvoogdij van de Hervormde gemeente te Meden, 1819. 1 stuk Geologische kaart van de provincie Groningen, handgekleurd, 1837. 1 stuk Situatieschetsen van opgravingen op het terrein "De Hoogte" bij het Boterdiep te Groningen, 1919. 2 stukken Aan het Rijksarchief in Drenthe: Stukken betreffende het aandeel van Haro Caspar van Inn- en Kniphuisen, heer van de Klencke, en Martina Cornelia Jacobs van Heuckelom in de nalatenschap van Joan Egidius van Egmond van der Nyerburg, 1786. 2 stukken

Verwante archieven

(situatie in het jaar 1978)

Rijksarchief Groningen: Toegangsnummer: 626 - Archieftitel: Borg Nienoord, 1437 - 1890, huisarchief van de "Nienoord" (Leek, Gr.), met hierin stukken betreffende Jhr. Abraham van Panhuys en zijn nakomelingen, voor zover betrokken bij het beheer en de eigendom van de "Nienoord". Rijksarchief in Limburg, Maastricht:Het persoonlijk archief van Jean Antoine Chrétien van Panhuys. Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, Den Haag.Een familiearchief, voornamelijk betreffende Jhr. Mr. Isaac Lodewijk van Panhuys en zijn nakomelingen. Jhr. J.E.A. van Panhuys, Bloemendaal.Een familiearchief, naar alle waarschijnlijkheid aansluitend op het in deze inventaris beschreven archief. J.G.W. Bolomey, Den Haag.Betreft voornamelijk genealogisch materiaal.

Bijlagen Opgave van het beeldmateriaal, aanwezig in het archief.

 

Nr. Omschrijving Datum Fysieke vorm Inv.nr. 1. Kaart die de ligging aangeeft van het stamhuis van de familie van Panhuys, gelegen onder de schepenbanken van Montsen en Walhorn in het hertogdom Limburg. (ca. 1670) 1 stuk 15 2. Als nummer 1. 29 3. Als nummer 1, 18e eeuwse kopie. 1751 54 4. Tekening van het huis Crapoel, gelegen onder de schepenbanken van Montsen en Walhorn in het hertogdom Limburg. (ca. 1670) 1 stuk 16 5. Landkaart van het hertogdom Limburg uit de atlas "Germania Inferior" van Pieter Kaerius. 1616 1 stuk 548 6. Tekening van Jhr. Abraham van Panhuys door J. Kaijser. 1835 1 stuk 181 7. Portretfoto van Jan Ernst baron van Panhuys, vervaardigd door "Photographie Firma E. Fuchs, opvolger Th.M. Staas" te Leeuwarden. 1878 1 stuk 324 8. Portretfoto van Jhr. Jean François Adrien van Panhuys, vervaardigd door M. Verveer te Den Haag. (ca. 1870) 1 stuk 346 9. Portretfoto van een onbekende man, vervaardigd door "Photogr. Atelier Deutmann" te Zwolle. (ca. 1880) 1 stuk 591 10. Tekening van de wapens van de families van Coudenberg, van Hondelose, van Raenst, van Straethen en de Vogelaer. (ca. 1650) 1 stuk 88 11. Afbeeldingen van de wapens van de families Chatvelt, Copes, Halkett, Heldewier, van Panhuys en de Sart. (19e eeuw) 1 omslag 480 12. Litho van C.J. Bos, voorstellende de stoet van de maskerade "De Intrede van den Hertog van Anjou binnen Antwerpen, den 19den Februarij 1582", gehouden ter gelegenheid van de viering van het 285-jarig bestaan van de Leidse Universiteit. 1860 1 stuk 589 13. "Mein letzter Wille", katoenen doek met opdruk, ter nagedachtenis aan koning Friedrich Wilhelm III van Pruisen. (ca. 1830) 1 stuk 578 14. Afbeelding in borduurwerk van een kerk. (ca. 1850) 1 stuk 587

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen A. DE ARCHIEVEN VAN DE "LEIDS-UTRECHTSE TAK" I. Stukken van persoonlijke aard a. van de familie van Panhuys 1. Pieter van Panhuys

Zoon van Servaes van Panhuys en Jehanne du Bois, geboren Limburg in 1529, koopman te Antwerpen, rentmeester, thesaurier en schepen aldaar, overleed Amsterdam 13 november 1585, huwde op 14 juni 1561 Margaretha Hooftman.

1 http://proxy.handle.net/10648/04e8262b-06cd-4c73-ba71-a6b612f9dffb Testament en codicil van Pieter van Panhuys, 1566, 1585 2 charters 2 http://proxy.handle.net/10648/aa2a9941-adae-4599-babd-39f05449559b "Memorie van den Tresorier P. Panhuysen te Antwerpen", boekje waarin Pieter van Panhuys familieaantekeningen heeft bijgehouden, na zijn dood voortgezet door zijn zoon Bartholomeus van Panhuys, 1566-1609 1 deeltje
2. Bartholomeus van Panhuys

Zoon van Pieter van Panhuys en Margaretha Hooftman, geboren 6 november 1570, thesaurier-generaal en raad van prins Maurits, overleden ca. 1609, huwde Bremen 13 juni 1601 Catharina Vivien.

2 http://proxy.handle.net/10648/44a4d8b5-76e7-49e8-912a-759b2c8100d8 "Memorie van den Tresorier P. Panhuysen tot Antwerpen", boekje waarin Pieter van Panhuys familieaantekeningen heeft bijgehouden, na zijn dood voortgezet door zijn zoon Bartholomeus van Panhuys, 1566-1609 1 deeltje 3 http://proxy.handle.net/10648/90371fc8-ec6c-442c-80ee-17433cdcc434 Akte waarbij Jan Roosen de Jonge, als gemachtigde van Bartholomeus van Panhuys, voor de leenkamer van Mechelen de eed aflegt voor de heerlijkheid Isselaar, 1608 1 stuk
3. Gillis van Panhuys en Maria Vivien

Zoon van Pieter van Panhuys en Margaretha Hooftman, geboren 15 januari 1574, koopman, begraven Leiden 5 maart 1626, huwde Bremen 16 oktober 1602 Maria Vivien, overleden Leiden 29 augustus 1669.

4 http://proxy.handle.net/10648/5170a257-0f4a-42c0-9bd0-7d610c4482c9 Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Maria Vivien, weduwe van Gillis van Panhuys, 1669-1677 3 katernen
4. Pieter van Panhuys en Maria Godin

Zoon van Pieter van Panhuys en Margaretha Hooftman, geboren 8 december 1582, overleed 24 december 1622, huwde Maria Godin.

5 http://proxy.handle.net/10648/07699d5e-8004-4747-990b-eeaef1f9b9db Akte waarbij het stadsbestuur van Utrecht het burgerschap verleent aan Maria Godin, weduwe van Pieter van Panhuys, en haar kinderen, 1640 1 stuk
5. Johan van Panhuys en Cornelia van Hoogeveen

Zoon van Gillis van Panhuys en Maria Vivien, geboren Bremen 1 september 1603, bewindhebber van de W.I.C., overleed Leiden 2 december 1663, huwde in 1650 Cornelia van Hoogeveen.

6 http://proxy.handle.net/10648/816c0a21-c53f-4c3c-a7e7-1548b8b9813b Inventaris van de nalatenschap van Johan van Panhuys, met de berekening van het aandeel van zijn weduwe Cornelia van Hoogeveen daarin, 1666 1 katern
6. Pieter van Panhuys

Zoon van Gillis van Panhuys en Maria Vivien, geboren 28 september 1611, kapitein van een compagnie voetknechten in Staatse dienst en overleed ongehuwd.

7 http://proxy.handle.net/10648/12136339-8955-418b-aff7-c7e0828cc215 Akte waarbij de prins van Oranje de vaandrig Pieter van Panhuys toestemming geeft de troepen gedurende de zomer van 1644 te volgen als volontair, 1644 1 stuk
7. Servaes van Panhuys

Zoon van Johan van Panhuys en Geertruid Montens, geboren 5 augustus 1609, raad en pensionaris van Schoonhoven, gecommitteerde ter vergadering van de Staten van Holland en Westfriesland, raad in de Chambre-Mipartie en Meesterknaap van Holland, overleed in 1678. Hij was drie maal gehuwd, 1e met Maria van Foreest, 2e met Constantia de Mauregnault en 3e met Anna Cornelia Pauw.

a) Stukken betreffende zijn persoonlijk leven 8 http://proxy.handle.net/10648/21adea1c-2872-42b9-b9b7-93860757838b Akte waarbij de burgemeesters van 's-Gravenhage aan Servaes van Panhuys vrijdom van stedelijke belastingen verlenen, 1643 1 stuk 9 http://proxy.handle.net/10648/f4e7d426-ad94-4d82-9012-acc6b8381219 Ingekomen brieven van Theodorus Graswinckel, Johan van Panhuys, Johan Lodewijk van Panhuys en Johan Pesters bij Servaes van Panhuys betreffende de genealogie van zijn familie, 1649, 1663, 1669-1670 1 omslag 10 http://proxy.handle.net/10648/e009feaa-a461-4397-83a4-44eed1e7fa42 Aantekeningen en verzamelde stukken van genealogische aard betreffende de familie van Panhuys, verzameld door Servaes van Panhuys, 1650-1675 1 omslag 11 http://proxy.handle.net/10648/f7d6c365-bb53-4ef1-8805-866296c0c6e3 "Cort verhael van het Out ende adelijck geslachte van Panhuys, afcomstich uut den Lande ende vorstendom van Limborg", genealogie opgesteld door Servaes van Panhuys, (ca. 1660); met aanvullingen van onbekende hand, (ca. 1835) 3 katernen 12 http://proxy.handle.net/10648/fec2122f-e7b5-46c1-acfd-830568ca12d0 Stukken betreffende de verlening aan Servaes van Panhuys van belastingvrijdom in de heerlijkheid Bennebroek, 1668 2 stukken 13 http://proxy.handle.net/10648/2e7fa9c3-f566-4eba-83d1-464a54c7808e Ingekomen brief van Pieter van Wassenaer van Duivenvoorde bij Servaes van Panhuys betreffende de mogelijke benoeming van de eerste tot baljuw van Rijnland, 1669 1 stuk 14 http://proxy.handle.net/10648/f1f2fa7d-85d4-43ce-95cc-5b6bef1629e6 Aantekeningen van Servaes van Panhuys betreffende nog te verrichten onderzoeken naar de afstamming van zijn familie, (ca. 1670) 1 stuk 15 http://proxy.handle.net/10648/4e173a03-6ce7-45cf-b2d6-ffb56c152421 Kaart die de ligging aangeeft van het stamhuis van de familie van Panhuys, gelegen onder de schepenbanken van Montsen en Walhorn in het hertogdom Limburg, (ca. 1670) 1 stuk 16 http://proxy.handle.net/10648/d98055d1-e31e-4860-b894-f69ab4ee4acb Tekening van het huis Crapoel, gelegen onder de schepenbanken van Montsen en Walhorn in het hertogdom Limburg, (ca. 1670) 1 stuk b) Stukken betreffende zijn funkties 1) Luitenant in Staatse dienst 17 http://proxy.handle.net/10648/69091774-d2b4-4b2d-93f2-ab167cf1968b Akte van aanstelling door de staten van Holland en Westfriesland van Servaes van Panhuys tot luitenant in de compagnie van kolonel Wigbold van der Does van Noordwijk, 1645 1 stuk 2) Voogd over Johan A. van Hesse 18 http://proxy.handle.net/10648/8c42f8db-64bf-4449-acdd-743c29a15e42 Akte waarbij Servaes van Panhuys, als voogd over Johan A. Van Hesse, in verband met diens belening met Piershil, de eed aflegt voor de stadhouder en registermeester der lenen van Holland en Westfriesland, authentiek afschrift, 1650. 1649 1 stuk 3) Raad in de Chambre-Mipartie 19 http://proxy.handle.net/10648/ae4f35ca-263a-4954-a783-e28ae32a601c Akte van aanstelling door de Staten-Generaal van Servaes van Panhuys tot raad in de Chambre-Mipartie, 1655 1 stuk 20 http://proxy.handle.net/10648/36cbf2de-ca6c-41d1-89b4-d25727cee271 Akte waarbij de Staten-Generaal een vrijgeleide verlenen voor de bagage van Servaes van Panhuys, raad in de Chambre-Mipartie, 1656 1 stuk 21 http://proxy.handle.net/10648/045176c7-9777-4649-912c-02fd85976b2c Akte waarbij de Staten-Generaal Servaes van Panhuys, raad in de Chambre-Mipartie, machtigt om de eed af te nemen van de Heer Schore, benoemd tot raad in de Chambre-Mipartie, 1660 1 stuk 4) Meesterknaap van Holland 22 http://proxy.handle.net/10648/b7e52c92-2de3-4f5b-b79c-5d9924c977c8 Lijst waarin opgenomen de verdeling van de hofkonijnen over de jaren 1667 en 1668 onder de houtvester en de meesterknapen van Holland, 1668 1 stuk 23 http://proxy.handle.net/10648/5426d288-cda7-4767-87de-95bfb39d1be4 Appointement van de staten van Holland en Westfriesland op een rekest van de meesterknapen van Holland betreffende de bezoldiging voor die funktie. Afschrift (ca. 1670). 1602 1 stuk
8. Bartholomeus van Panhuys en Machteld van Reede

Zoon van Pieter van Panhuys en Maria Godin, was raad ter admiraliteit van Zeeland namens de Ridderschap van de provincie Utrecht, hoofdschout van Amersfoort en watergraaf van Eemland, overleed na 1674, huwde in 1642 Machteld van Reede van Drakenstein.

a) Stukken betreffende hun persoonlijk leven 24 http://proxy.handle.net/10648/4c8f1790-9c64-48f6-a68c-d86b6103ebcd Akte van huwelijkse voorwaarde tussen Bartholomeus van Panhuys en Machteld van Reede, 1642 1 stuk 25 http://proxy.handle.net/10648/6457543b-3a83-49f0-82b4-62cfef1d6d3e Akte waarbij de ridderschap van Utrecht Bartholomeus van Panhuys weliswaar gekwalificeerd achten voor beschrijving in de ridderschap, maar besluiten hem niet te benoemen, authentiek afschrift, 1666, 1642 1 charter 26 http://proxy.handle.net/10648/c458a441-1b9a-4e1d-a7fc-f8432233ebc4 Ingekomen brieven van Servaes van Panhuys bij Bartholomeus van Panhuys betreffende op de familie betrekking hebbende archiefbescheiden, (1663), 1666 2 stukken b) Stukken betreffende zijn funkties 1) Raad ter admiraliteit van Zeeland namens de Ridderschap van de provincie Utrecht 27 http://proxy.handle.net/10648/04ee3cdf-9eae-42fd-9e85-1b4758c2c870 Authentiek afschrift van een brief van de staten van Utrecht aan de Staten-Generaal met het verzoek de benoeming van Bartholomeus van Panhuys tot raad ter admiraliteit van Zeeland namens de ridderschap van de provincie Utrecht te willen bekrachtigen, 1645 1 stuk 2) Raad en president van het Hof van Utrecht 28 http://proxy.handle.net/10648/ec1d1898-3626-46de-b456-84204c7dc65a Akte van aanstelling door de staten van Utrecht van Bartholomeus van Panhuys tot raad en president van het Hof van Utrecht, authentiek afschrift, 1677, 1674 1 stuk
9. Johan Lodewijk van Panhuys

Zoon van Pieter van Panhuys en Maria Godin, raad ter admiraliteit van Zeeland namens de ridderschap van de provincie Utrecht, overleed na 1674, huwde Margaretha Schuyl van Walhorn.

a) Stukken betreffende zijn persoonlijk leven 29 http://proxy.handle.net/10648/30f47d3b-cfa2-4948-a940-f633e8b5c477 Kaart die de ligging aangeeft van het stamhuis van de familie van Panhuys, gelegen onder de schepenbanken van Montsen en Walhorn in het hertogdom Limburg, (ca. 1670) 1 stuk b) Stukken betreffende zijn funkties 1) Raad ter admiraliteit van Zeeland namens de Ridderschap van de provincie Utrecht 30 http://proxy.handle.net/10648/b4aabeb4-085b-415c-b43d-ec5ada09d1ce Akte van aanstelling door de Staten-Generaal van Johan Lodewijk van Panhuys tot raad ter admiraliteit van Zeeland namens de Ridderschap van de provincie Utrecht, 1647 1 stuk 31 http://proxy.handle.net/10648/c4f71c88-d4ba-42a3-8ebe-670b85440a62 Akte van aanstelling door de prins van Oranje van Johan Lodewijk van Panhuys tot raad ter admiraliteit van Zeeland namens de Ridderschap van de provincie Utrecht, 1674 1 stuk 32 http://proxy.handle.net/10648/486c5a50-87eb-409d-ac38-368c019edefb Akte waarbij de staten van Zeeland de aanstelling door de Staten-Generaal van Johan L. van Panhuys tot raad ter admiraliteit van Zeeland namens de Ridderschap van de provincie Utrecht bekrachtigen, 1674 1 stuk
10. Johan van Panhuys en Theodora Sautijn

Zoon van Johan van Panhuys en Cornelia van Hoogeveen, geboren Leiden 17 september 1662, veertig-raad, schepen en hoofdschout van Leiden, overleed aldaar 3 september 1730, huwde Amsterdam 19 september 1706 Theodora Sautijn, geb. Amsterdam 10 november 1674, overleed Leiden 18 januari 1742, dochter van Willem Sautijn en Theodora van Bambeeck.

a) Stukken betreffende hun persoonlijk leven 33 http://proxy.handle.net/10648/6bfd6044-58bf-401a-814a-37cdc3997a6c Akte van huwelijkse voorwaarden tussen Johan van Panhuys en Theodora Sautijn. 1706 1 katern 34 http://proxy.handle.net/10648/ed3e23ac-e82b-47fa-86cc-0621acab4aee Mutueel testament van Johan van Panhuys en Theodora Sautijn, 1707 1 katern 35 http://proxy.handle.net/10648/49b0da11-3354-4901-89ed-06cfe832fdb7 Stukken betreffende lijfrenten op Nicolaas, Agatha en Samuel Sautijn ten gunste van hun zuster Theodora Sautijn, 1719-1730 1 omslag 36 http://proxy.handle.net/10648/85cca2d7-f156-49b6-8a3e-8b23f4c7c31e Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Theodora van Bambeeck, weduwe van Willem Sautijn, 1720 1 omslag 37 http://proxy.handle.net/10648/80f44e23-12eb-4719-b7b2-d38910dea78e Testament en akte van opening van het testament van Anna Everwijn, 1734 1 katern

Theodora Sautijn was één der erfgenamen.

38 http://proxy.handle.net/10648/64b52285-713b-4745-890b-e69ace73fbc4 Testament en codicil van Theodora Sautijn, weduwe van Johan van Panhuys, 1738, 1740 1 katern 39 http://proxy.handle.net/10648/5683cf34-6f6b-4d88-801c-a7bd2ceefabf Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Theodora Sautijn, weduwe van Johan van Panhuys, 1742-1743 1 omslag
b) Stukken betreffende zijn funkties 1) Hoofdschout van Leiden 40 http://proxy.handle.net/10648/9dcf66ec-f3c0-4625-93de-2b2364bf12b0 Instructie voor de schout van Leiden, vastgesteld door de Staten van Holland en Westfriesland, authentiek afschrift, 1721. 1582 1 katern 41 http://proxy.handle.net/10648/0ab96437-eca0-49a4-a166-b15b6e6d113b Instructie voor de scherprechter van Kennemerland, vastgesteld door de staten van Holland en Westfriesland, authentiek afschrift, 1721, 1720 1 katern 42 http://proxy.handle.net/10648/948157a0-4e2a-46e6-a49b-b3b05846cb88 Akte waarbij de raden en meesters van de Rekeningen der Domeinen van de staten van Holland en Westfriesland aan Johan van Panhuys de opbrengst van de civiele boeten, vallend onder het schoutambt van Leiden, verpachten voor een periode van drie jaar, 1721; met kwitantie voor Johan van Panhuys voor de betaalde pachtsom, 1725 1 stuk 43 http://proxy.handle.net/10648/9889e493-2469-4721-b772-b9a567c0c78a Concept van de tekst van de eis van Johan van Panhuys als hoofdschout van Leiden en promotor van de universiteit aldaar in het proces contra Cornelis van Ghijswijck, student aan de Leidse Universiteit, wegens door gedaagde gepleegde "baldadigheden", (1723) 1 stuk
11. Ernst van Panhuys

Zoon van Bartholomeus van Panhuys en Machteld van Reede, geboren 6 oktober 1649 en overleed ongehuwd na 1672.

44 http://proxy.handle.net/10648/05a0fec1-ad82-443a-8444-584eba50e2e0 Akte van aanstelling door de prins van Oranje van Ernst van Panhuys tot luitenant in de compagnie van kolonel Zweder van den Boetselaer, 1672 1 stuk
12. Anthony Carel van Panhuys

Zoon van Bartholomeus van Panhuys en Machteld van Reede, geboren 3 juni 1657, kapitein in Staatse dienst, huwde Francina van Reede.

a) Stukken betreffende zijn persoonlijk leven 45 http://proxy.handle.net/10648/7a785d41-0a2e-4459-b7ec-bab5711e4740 Inventaris van de archiefbescheiden uit de nalatenschap van Servaes van Panhuys, door diens dochter Geertruida M. van Panhuys overgedragen aan haar achterneef Anthony C. van Panhuys, 1697 1 katern b) Stukken betreffende zijn funkties 1) Kapitein in Staatse dienst 46 http://proxy.handle.net/10648/9eeeacec-ec56-44ab-bd8c-4cc41d0017f1 Akte van aanstelling door de prins van Oranje van Anthony C. van Panhuys tot kapitein in het regiment van kolonel Gröben, 1691 1 stuk 47 http://proxy.handle.net/10648/cdc68ad1-2345-4b4a-b1fd-369fac788fa7 Akte waarbij de prins van Oranje Anthony C. van Panhuys ontslag verleent als kapitein in het regiment van kolonel Auer, 1694 1 stuk
13. Johan Hendrik van Panhuys en Geertruyd Catharina Westpalm

Zoon van Johan van Panhuys en Theodora Sautijn, geboren Leiden 27 september 1708, onderkoopman der V.O.C., waterfiscaal van Indië en administrateur van het Familiefonds, opgericht door Simon van Panhuys, overleed Leiden 4 januari 1781, huwde Batavia 9 juli 1743 Geertruyd Catharina Westpalm, geboren Batavia 21 juli 1724, overleed Oegstgeest, huize Vijverberg, 27 mei 1808, dochter van Michiel Westpalm en Geertruida Margaretha Goossens.

a) Stukken betreffende hun persoonlijk leven 48 http://proxy.handle.net/10648/cb2a1c02-d076-4b74-9337-1ea04930f9fe Ingekomen brief van Geertruida Margaretha Goossens bij Geertruyd C. Westpalm betreffende de uitnodiging van de laatste tot het bijwonen van de begrafenis van Frederik Julius Coyett, 1736 1 stuk 49 http://proxy.handle.net/10648/689df4a9-1aac-4b28-a138-a89c98febf7c Lijsten van de juwelen die Geertruyd C. Westpalm ontvangen heeft van haar moeder Geertruida M. Goossens, 1743-1744 3 stukken 50 http://proxy.handle.net/10648/3616c41c-5ddc-4c2a-b5a1-795168093360 Stukken betreffende de verkoop door Guillaume Jalabert, als erfgenaam van Henrietta E. van Panhuys, aan Johan H. van Panhuys van een grafkelder in de Domkerk te Utrecht, uitgegeven op naam van Maria Godin, weduwe van Pieter van Panhuys, 1747-1748 1 omslag 51 http://proxy.handle.net/10648/47603103-5247-4cc3-a90c-6645d089db72 Aantekeningen en verzamelde stukken van genealogische aard betreffende de familie van Panhuys, verzameld door Johan H. van Panhuys, 1749-1758 1 omslag 52 http://proxy.handle.net/10648/12f884c9-ed3b-4155-a593-508e0a115c02 Stukken betreffende de verzoeken van Johan H. van Panhuys aan de stadhouder en aan de staten van Utrecht om op de grond van zijn adellijke afstamming toegelaten te worden tot het jachtrecht in de provincie Utrecht, 1749-1773 1 omslag 53 http://proxy.handle.net/10648/8e42a137-56fd-4022-9a04-915deb0173e8 Ingekomen brief van Hendrik A. van Panhuys bij Johan H. van Panhuys betreffende de afstamming van hun familie, 1751 1 stuk 54 http://proxy.handle.net/10648/f18da985-6d55-48d7-91eb-5d148ad53ded Kaart die de ligging aangeeft van het stamhuis van de familie van Panhuys, gelegen onder de schepenbanken van Montsen en Walhorn in het hertogdom Limburg, vervaardigd door Gerbrand Nicolaas Back naar een ouder exemplaar, 1751 1 stuk 55 http://proxy.handle.net/10648/3aae16d8-8fe5-464b-ae07-a55c7566430c Verslag van een reis naar Luik en Limburg, in juli 1755 door Johan H. van Panhuys gemaakt, 1755 1 stuk 56 http://proxy.handle.net/10648/72085fae-54d1-442b-bafd-48201c843ac5 Aantekeningen van Johan H. van Panhuys over zijn onderzoekingen naar het bestaan van archiefbescheiden die zijn adellijke afstamming zouden kunnen bewijzen, 1767 1 stuk 57 http://proxy.handle.net/10648/50e3aee6-5105-4cbd-94de-21b77a094ae0 Testament en codicillen van Johan H. van Panhuys en Geertruyd C. Westpalm, 1776, 1780, 1781 1 omslag 58 http://proxy.handle.net/10648/db173487-00fa-4bd0-8e0b-94868ff1d4ec Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Johan H. van Panhuys, 1781-1791 1 omslag 59 http://proxy.handle.net/10648/4ea0b3e5-63b3-4e03-8fe3-8daf8f7b3f88 Testament en codicillen van Geertruyd C. Westpalm, weduwe van Johan H. van Panhuys, 1784, 1791-1801 1 omslag 60 http://proxy.handle.net/10648/245dc4ac-c716-43af-b81f-2edf9363da50 Authentiek uittreksel uit het testament van Sophia Francina Westpalm, weduwe van Reinier de Klerk, 1786; met begeleidende brief aan Geertruyd Catharina Westpalm. 2 stukken 61 http://proxy.handle.net/10648/ab97d459-a0c2-43d0-905e-6914131f6b8b Stukken betreffende de vordering van G.W. Kraamer op Geertruyd C. Westpalm, weduwe van Johan H. van Panhuys, als erfgename van haar dochter Sophia M. van Panhuys wegens geleverde juwelen, 1789 1 omslag 62 http://proxy.handle.net/10648/e6a8ce54-3d1c-43fc-b4ee-2e9d57a13601 Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Geertruyd C. Westpalm, 1808-1811 1 omslag b) Stukken betreffende zijn funkties 1) Waterfiscaal van Indië 63 http://proxy.handle.net/10648/6ea92972-4fc0-44a5-989f-fca74f75eed1 Akte van aanstelling door de Gouverneur-Generaal van Indië van Johan H. van Panhuys tot waterfiscaal van Indië, 1740 1 charter 2) Administrateur van het Familiefonds, opgericht door Simon van Panhuys 64 http://proxy.handle.net/10648/a16babba-54ef-430e-9f70-eca022c14ddf Ingekomen brief van notaris A. Methorst te Amersfoort bij Johan H. van Panhuys betreffende het fideï-commis van Simon van Panhuys. Met bijlagen. 1749 1 omslag 65 http://proxy.handle.net/10648/d02bdeb8-3b36-4988-ad8b-5de74d7e648c Register van bezittingen van het Familiefonds en de daarop betrekking hebbende inkomsten en uitgaven, aangelegd door Johan H. van Panhuys en na zijn dood in 1781 voortgezet door zijn zoon Pieter van Panhuys, 1757-1812 1 deel 66 http://proxy.handle.net/10648/c998d8f2-e59e-4cce-aaac-beb2b59fc4d1 Akten van transport van enige effecten door Willem Vermeulen en Dirk Wenard van Vloten aan Johan H. van Panhuys, beheerder van het Familiefonds, 1770, 1778 2 stukken
14. Cornelis van Panhuys

Zoon van Johan van Panhuys en Theodora Sautijn, geboren 1 december 1712, kapitein van de burgerij te Leiden, overleed ongehuwd Leiden 17 juli 1757.

67 http://proxy.handle.net/10648/edcc19f6-e797-4e93-8f6b-f6525ce7c368 Mutueel testament van Cornelis van Panhuys en zijn zuster Maria Wendela van Panhuys, 1742 1 katern
15. Maria Wendela van Panhuys

Dochter van Johan van Panhuys en Theodora Sautijn, geboren 25 april 1714 en overleed ongehuwd 23 juli 1759.

67 http://proxy.handle.net/10648/0c5b1ddc-e70c-4f62-bb72-4003943b961f Mutueel testament van Cornelis van Panhuys en zijn zuster Maria Wendela van Panhuys, 1742 1 katern 68 http://proxy.handle.net/10648/0b19f305-f8b7-48fb-8543-256ce9f97094 Testament van Maria Wendela van Panhuys, 1757 1 katern
16. Johan Michiel van Panhuys

Zoon van Johan Hendrik van Panhuys en Geertruyd Catharina Westpalm, geboren Batavia 31 juli 1744, overleed aldaar 16 maart 1788, huwde Batavia 4 juni 1781 Cornelia van der Dussen.

69 http://proxy.handle.net/10648/1bca6a1a-c487-4467-a74e-cd4ef23af27e Akte waarbij het stadsbestuur van Leiden aan Johan M. van Panhuys het poorterschap verleent, 1764 1 stuk 70 http://proxy.handle.net/10648/1b8f1ec7-4ff8-42f7-9014-81d7a9bd4e9b Testament van Johan M. van Panhuys, authentiek afschrift, 1787, 1788 1 katern
17. Geertruida Johanna van Panhuys en Reinier Verschoor

Dochter van Johan Hendrik van Panhuys en Geertruyd Catharina Westpalm, geboren Batavia 18 oktober 1745, overleed in 1832, huwde in 1766 Reinier Verschoor.

71 http://proxy.handle.net/10648/fcc93452-1756-45a5-8755-bdc7d0f5d4bc Akte van huwelijkse voorwaarden tussen Reinier Verschoor en Geertruida J. van Panhuys. Met bijlagen. 1766 1 omslag
18. Maria Martina van Panhuys en Pieter Jacob van der Muelen

Dochter van Johan Hendrik van Panhuys en Geertruyd Catharina Westpalm, geboren Utrecht 26 augustus 1747, overleed in 1830, huwde 7 mei 1765 Pieter Jacob van der Muelen.

72 http://proxy.handle.net/10648/f41d3d88-a648-4584-bf53-b9d8b54458bf Akte van huwelijkse voorwaarden tussen Pieter J. van der Muelen en Maria M. van Panhuys. Met bijlage. 1765 2 katernen
19. Sophia Margaretha van Panhuys

Dochter van Johan Hendrik van Panhuys en Geertruyd Catharina Westpalm, geboren 12 oktober 1754 en overleed ongehuwd Leiden 29 maart 1789.

73 http://proxy.handle.net/10648/61856d07-31e9-4723-baf4-23a8dc295496 Testament van Sophia M. van Panhuys, 1786 1 katern
20. Jhr. Pieter van Panhuys

Zoon van Johan Hendrik van Panhuys en Geertruyd Catharina Westpalm, geboren Utrecht 26 november 1757, raad en schepen van Leiden, commandant van de Burgerwacht aldaar, overleed ongehuwd Leiden 24 september 1835.

a) Stukken betreffende zijn persoonlijk leven 74 http://proxy.handle.net/10648/dcc4ab87-cd79-454e-bd53-f08d44c506a5 Authentiek uittreksel uit het doopboek van de Geref. kerk binnen Utrecht betreffende de doop in de Domkerk aldaar op 29 november 1757 van Pieter van Panhuys, 1788 1 stuk 75 http://proxy.handle.net/10648/49ae1983-8b36-4b81-8ce9-c641c1439bba Kwitanties voor Pieter van Panhuys, 1788, 1790 2 stukken 76 http://proxy.handle.net/10648/14498c18-d915-4e47-8513-555d927d2cd6 Akte waarbij het stadsbestuur van Leiden haar erkentelijkheid betuigt aan Pieter van Panhuys voor de bewezen diensten ten tijde van en na de ramp met het kruitschip, 1807 1 charter 77 http://proxy.handle.net/10648/b4ed85d1-66be-4450-98f9-017ffef47cfa Besluit van de souverein vorst van 9 december 1814, nummer 3, waarbij Pieter van Panhuys benoemd wordt tot lid van de ridderschap van Utrecht, 1814 1 stuk 78 http://proxy.handle.net/10648/5ab8a974-e34d-485f-858e-03d9e35090db Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Pieter van Panhuys, 1835-1838 1 pak b) Stukken betreffende zijn funkties 1) Administrateur van het Familiefonds, opgericht door Simon van Panhuys 65 http://proxy.handle.net/10648/33a04b4b-6d54-4f76-9eec-144e10c40b5c Register van bezittingen van het Familiefonds en de daarop betrekking hebbende inkomsten en uitgaven, aangelegd door Johan H. van Panhuys en na zijn dood in 1781 voortgezet door zijn zoon Pieter van Panhuys, 1757-1812 1 deel 2) Commandant van de Burgerwacht te Leiden 79 http://proxy.handle.net/10648/e2bfc94e-f628-4682-bd5d-1dc82169a836 Ingekomen brieven van de brigade-generaal Mercier, commandant van Leiden, bij Pieter van Panhuys, betreffende zakelijke aangelegenheden, 1795 2 stukken
b. van de familie Sautijn 1. Maria Sautijn en Johan Blaeu

Dochter van Willem Sautijn en Theodora van Bambeeck, geboren Amsterdam 10 november 1671, overleed aldaar 2 juni 1748, huwde Amsterdam 22 december 1707 Johan Blaeu.

80 http://proxy.handle.net/10648/a35143fd-312c-4466-81c3-796fdfc962cc Testamenten en codicillen van Maria Sautijn, authentieke afschriften, 1748, 1742, (ca. 1746) 2 katernen
c. van de familie Westpalm 1. Michiel Westpalm en Geertruida Margaretha Goossens

Zoon van Michiel Westpalm en Catharina de Vriendt, gedoopt Husum (Sleeswijk) 23 maart 1684, Eerste raad en Directeurgeneraal van Indië, overleed Batavia 24 augustus 1735, huwde aldaar 25 mei 1720 Geertruida Margaretha Goossens, gedoopt Batavia 9 oktober 1696, begraven aldaar 22 september 1758, dochter van Johannes Goossens en Sophia Fauconnier.

81 http://proxy.handle.net/10648/44a1f10a-3908-458c-bf3c-3957d895df02 Authentiek uittreksel uit de "Patriasche Missive" van 3 september 1735 betreffende het overlijden van Michiel Westpalm, (ca. 1735) 1 stuk 82 http://proxy.handle.net/10648/6592c4bf-3c75-44de-b906-37b749833917 Testament en codicil met akte van opening van het testament van Sophia Fauconnier, weduwe van Jasper van Mansdale en eerder weduwe van Johannes Goossens, met authentiek afschrift, 1743, 1736 2 katernen 83 http://proxy.handle.net/10648/dcbd6664-05a0-4da4-b5b3-7444cf19d02a Staat van rekening en verantwoording van de afwikkeling van de nalatenschap van Geertruida Margaretha Goossens, 1759 1 stuk
2. Jan Westpalm

Zoon van Jasper Westpalm en Isabella de Wit, gedoopt Kaap de Goede Hoop 7 januari 1753, advocaat, overleed ca. 1831, huwde zijn nicht Catharina Henriëtte van Panhuys, dochter van Johan Hendrik van Panhuys en Geertruyd Catharina Westpalm.

84 http://proxy.handle.net/10648/803ef6d1-96f2-47a5-909f-bf004f39c90a Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschappen van Maria Adriaans, weduwe van Jan de Wit, Jasper Westpalm sr. en Jasper Westpalm jr., door Petrus Johannes de Wit en Geertruida Margaretha Westpalm voor Jan Westpalm, 1763-1776 1 omslag 85 http://proxy.handle.net/10648/a18d351c-8dbc-4f41-9d34-cf0ee0377c7b Authentiek uittreksel uit het doopboek van Kaap de Goede Hoop betreffende de doop aldaar op 7 januari 1753 van Jan Westpalm, 1773 1 stuk 86 http://proxy.handle.net/10648/89e33c93-a9a8-425c-8489-d2440ec81435 Stukken betreffende de rekening en verantwoording afgelegd aan Jan Westpalm door zijn zaakwaarnemers de Firma Swaan & Swart voor de behartiging van financiële belangen te Batavia, 1784-1792 1 omslag 87 http://proxy.handle.net/10648/09a4aa80-326f-48b1-ad18-31592d4e79af Ingekomen brieven van E. Bletterman, H. Bletterman, G. Blommestein, G.C. Fetmenger, T.A. Holland, Christina Mappa-Westpalm en D.W. Rijnevels bij Jan Westpalm betreffende particuliere aangelegenheden, 1791, 1811, 1821-1826, 1829 en 1831 1 omslag
d. betreffende genealogie en heraldiek, waarvan niet te achterhalen is door welk lid van de familie zij zijn opgesteld of ontvangen. 88 http://proxy.handle.net/10648/7764097d-f1ae-460b-8c3f-4f1c69056ad1 Tekening van de wapens der families van coudenberg, van Hondelose, van Raenst, van Straethen en de Vogelaer, (ca. 1650) 1 stuk 89 http://proxy.handle.net/10648/66bdbe90-3843-4754-92c2-c560f08e300b Kwartierstaat van Maria Godin, zeven exemplaren. (ca. 1650) 1 omslag 90 http://proxy.handle.net/10648/16fc1e40-759a-433d-9559-ec881c370f95 Genealogische tabellen betreffende de families van Bambeeck, Bas, van der Haeghen, van Hoogeveen en Sautijn, (ca. 1740) 1 omslag 91 http://proxy.handle.net/10648/e4097344-9095-4e31-aa22-998ac381237c Kwartierstaat van Johann von der Hirtz genannt Lanscron, 1766 1 stuk
B. DE ARCHIEVEN VAN DE "MAASTRICHTSE TAK" I. Stukken van persoonlijke aard a. van de familie van Panhuys 1. Huybert van Panhuys en Emilia Colve

Zoon van Charles van Panhuys en Margaretha de Sart, geboren Herstal 1 maart 1653, schepen en raad van Maastricht, overleed aldaar 23 augustus 1710, huwde Loosduinen 23 december 1685 Emilia Colve, gedoopt Hulst 20 december 1662, overleed Maastricht 25 maart 1728, dochter van Theodorus Colve en Agnes Schade.

a) Stukken betreffende hun persoonlijk leven 92 http://proxy.handle.net/10648/f88bd46e-bcb5-4393-90c1-cc72f10971b2 Register van goederen, inkomsten en uitgaven van Huybert van Panhuys en Emilia Colve, met losse stukken. 1686-1713 1 deel 93 http://proxy.handle.net/10648/8be82aad-4e72-486c-bd29-7dbb193a8f56 Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Theodorus Colve, 1687-1688 1 omslag 94 http://proxy.handle.net/10648/0058c875-ad52-42bd-9df8-0ded21b4fd72 Mutueel testament van Huybert van Panhuys en Emilia Colve, met authentiek afschrift, 1716, 1692 2 katernen 95 http://proxy.handle.net/10648/d48f38e9-726c-4ff0-84b9-51c6ace3bc5a Register van goederen, inkomsten en uitgaven van Emilia Colve, na haar dood voortgezet door haar zoon Hendrik Aemilius van Panhuys, met losse stukken. 1711-1741 1 deel 96 http://proxy.handle.net/10648/5bc2c821-60f4-4bca-9d96-0cbb69e4809e Akte waarbij de Staten-Generaal aan Emilia Colve toestemming verlenen tot gehele of gedeeltelijke verkoop van fideï-commissaire goederen uit de nalatenschap van haar vader Theodorus Colve, 1713 1 charter 97 http://proxy.handle.net/10648/efc44b21-a43e-4576-8454-e49481612c03 Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Emilia Colve, 1728 1 omslag b) Stukken betreffende zijn funkties 1) Octrooihouder voor het personenvervoer tussen Maastricht en Brussel 98 http://proxy.handle.net/10648/d3863192-964e-4ed8-adc7-ad1e719a64e0 Akte waarbij de Staten-Generaal aan Huybert van Panhuys octrooi verlenen voor het vervoer van personen per wagen tussen Maastricht en Brussel, 1706 1 charter
2. Elisabeth van Panhuys

Dochter van Charles van Panhuys en Margaretha de Sart, geboren in 1656, overleed ongehuwd ca. 1730.

99 http://proxy.handle.net/10648/9ccc72ad-9897-47ee-be99-dd88d75196e8 Testament van Elisabeth van Panhuys, 1730 1 stuk
3. Hendrik Aemilius van Panhuys en Josina Aemilia Chatvelt

Zoon van Huybert van Panhuys en Emilia Colve, geboren Maastricht 28 februari 1694, schepen en raad aldaar, commissaris-instructeur van de Staten-Generaal bij het Hoge Brabantse Gericht, schout van Cadier, secretaris van het Hoge Brabantse Gericht en lieutenant-drossaard van het land van Valkenburg, overleed Maastricht 4 december 1789, huwde 24 oktober 1729 Josina Aemilia Chatvelt, geboren 21 november 1705, overleed Maastricht 5 september 1786, dochter van François Chatvelt en Henriette Marie Copes.

a) Stukken betreffende hun persoonlijk leven 100 http://proxy.handle.net/10648/1ad708cb-4ff7-40f6-97cf-9d9d23f3c7e1 Doctorsbul uitgereikt door rector en professoren van de universiteit van Duisburg aan Hendrik Aemilius van Panhuys bij zijn promotie tot doctor in de rechten, 1716 1 charter 95 http://proxy.handle.net/10648/879d773d-878f-4be3-9dfc-baa091014613 Register van goederen, inkomsten en uitgaven van Emilia Colve, na haar dood vootgezet door haar zoon Hendrik Aemilius van Panhuys, met losse stukken. 1711-1741 1 deel 101 http://proxy.handle.net/10648/66f2316c-55f5-4d4c-810e-b8c74bf1dd1b Register van inkomsten uit goederen van Hendrik Aemilius van Panhuys, met losse stukken. 1728-1759 1 deel 102 http://proxy.handle.net/10648/df4e9357-a446-4b85-939d-b675969ce830 Akte van huwelijkse voorwaarden tussen Hendrik Aemilius van Panhuys en Josina Aemilia Chatvelt, 1729 1 stuk 103 http://proxy.handle.net/10648/0896e894-a7db-4d89-a5df-7d368fdcb562 Register van inkomsten en uitgaven betreffende de gezamenlijke bezittingen van Hendrik Aemilius van Panhuys en zijn broer Willem Huybert van Panhuys, 1730-1741 1 deel 104 http://proxy.handle.net/10648/57abadd9-6f58-45e4-91c8-983f5fa3df82 Mutueel testament van Hendrik Aemilius van Panhuys en Josina Aemilia Chatvelt, 1731 1 stuk 105 http://proxy.handle.net/10648/2bab4e5b-bfbf-4323-a1c1-8dfe65f5f598 Ingekomen brieven van Jacob Laurens Chatvelt bij Hendrik Aemilius van Panhuys en Josina Aemilia Chatvelt betreffende familieaangelegenheden, 1743 1 lias 106 http://proxy.handle.net/10648/8760b794-5370-45b2-bdf7-5f046c4d47a7 Stukken betreffende het beheer van de gezamenlijke bezittingen van Hendrik Aemilius van Panhuys en zijn nicht Johanna Wilhelmina van Panhuys door notaris L.W. van Beusekom te 's-Hertogenbosch, 1759-1787 1 pak 107 http://proxy.handle.net/10648/3dc474e6-7559-4e54-981a-2e8149c1ac50 Ingekomen brieven van notaris L.W. van Beusekom en J. Kol bij Hendrik Aemilius van Panhuys betreffende financiële aangelegenheden, 1771-1773 1 omslag 108 http://proxy.handle.net/10648/9e852d0b-bfef-411f-bed2-18d3eb6befad Gedichten ter gelegenheid van het 50-jarig huwelijksfeest van Hendrik Aemilius van Panhuys en Josina Aemilia Chatvelt, 1779 1 omslag 109 http://proxy.handle.net/10648/0b759ba7-a68e-4c82-9bc6-a5defe581105 Akte van koop door Hendrik Aemilius van Panhuys van de stad Maastricht van een grafkelder in de St. Janskerk aldaar, 1780; met aantekeningen van zijn hand betreffende de begrafenis in die kelder van zijn kleindochter Agneta Henriette van Panhuys en zijn echtgenote Josina Aemilia Chatvelt, 1780, 1788 1 stuk 110 http://proxy.handle.net/10648/cec232c0-e54e-46b5-a139-eac43fee4d97 Mutueel testament van Hendrik Aemilius van Panhuys en Josina Aemilia Chatvelt, 1774; codicil van Hendrik Aemilius van Panhuys, authentiek afschrift, 1789, 1786 1 katern 111 http://proxy.handle.net/10648/e7577027-c4da-4f69-b1b5-0a63c225f439 Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Hendrik Aemilius van Panhuys, 1788-1826 1 pak b) Stukken betreffende zijn funkties 1) Schepen van Maastricht 112 http://proxy.handle.net/10648/68b26520-4d46-4fc6-8b10-5789ec3d613f Akte van aanstelling door de Staten-Generaal van Hendrik Aemilius van Panhuys tot schepen van Maastricht, 1720 1 charter 2) Commissaris-instructeur te Maastricht 113 http://proxy.handle.net/10648/5be8d851-18c7-4ac6-a178-69d08b10a84f Akte van aanstelling door de Staten-Generaal van Hendrik Aemilius van Panhuys tot commissaris-instructeur te Maastricht, 1732 1 charter 3) Schout van Cadier 114 http://proxy.handle.net/10648/36636fb3-740b-42c4-b17b-37d4b7183b74 Stukken betreffende de aanstelling door Johan Frederik de Jacobi, heer van Cadier, van Hendrik Aemilius van Panhuys tot schout van Cadier, 1732, 1736 1 omslag 115 http://proxy.handle.net/10648/b0f56536-595f-4f21-a5d1-9ddf66996be0 Kwitanties voor Hendrik Aemilius van Panhuys voor de aan de heer van Cadier afgedragen gelden afkomstig van de vervulling van het schoutambt van Cadier, 1734-1782 1 omslag 4) Secretaris van het Hoge Brabantse Gericht 116 http://proxy.handle.net/10648/e8aecea2-6788-47d4-a988-7196dd59ee21 Akte van aanstelling door de Staten-Generaal van Hendrik Aemilius van Panhuys tot secretaris van het Hoge Brabantse Gericht, 1734 1 charter 5) Lieutenant-drossaard van het land van Valkenburg 117 http://proxy.handle.net/10648/cad1e535-f0d0-4f93-9c59-ba941ffce35b Akte waarbij de Staten-Generaal de aanstelling door de drossard van het land van Valkenburg van Hendrik Aemilius van Panhuys tot lieutenant-drossaard bekrachtigen, 1753 1 stuk 6) Executeur-testamentair van de prinses-weduwe van Hessen Philippsthal 118 http://proxy.handle.net/10648/b391ca78-390e-4bca-946f-726d25678bea Stukken betreffende het beheer van de nalatenschap van Maria gravin van Limburg Bronkhorst en Stirum, weduwe van Philips landgraaf van Hessen Philippsthal, 1759-1765; met retroacta van 1699-1759 1 pak 119 http://proxy.handle.net/10648/3ba10a26-2344-4ec1-b021-79fcd6f90198 Briefwisseling van Hendrik Aemilius van Panhuys met Tobias Boas, J.G.R. baron van den Boetzelaer Langerak, P.J. graaf van den Boetzelaer, L.G. Farjon, P. van Hamel, Charles landgraaf van Hessen Philippsthal, Dorothea Maria gravin van Hessen Philippsthal, Willem landgraaf van Hessen Philippsthal, A.D. graaf van Limburg Stirum, Firma Gerard en Josua van Neck, Ad. Pelerin, F.L. baron van Raesfeld, F. de Schenck en A. Spitz betreffende de nalatenschap van de prinses-weduwe van Hessen Philippsthal, 1759-1765 1 pak 7) Zaakwaarnemer van Charles landgraaf van Hessen Philippsthal 120 http://proxy.handle.net/10648/7fe3a211-1b71-45b7-97b4-d6da0beb565a Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Friederike Henriette prinses van Hessen Philippsthal, 1761-1764 1 omslag 121 http://proxy.handle.net/10648/2e5696f6-5432-4ee5-b7e4-e06aea5ca84b Briefwisseling van Hendrik Aemilius van Panhuys met J.F. Cappe en Charles landgraaf van Hessen Philippsthal betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Friederike Henriette prinses van Hessen Philippsthal, 1761-1764 1 omslag
4. Willem Huybert van Panhuys

Zoon van Huybert van Panhuys en Emilia Colve, geboren 1700, kapitein in Staatse dienst, overleed 1741, huwde Jacoba Elisabeth Chatvelt, geboren 1708, overleed 1738, dochter van François Chatvelt en Henriette Maria Copes. Hij hertrouwde na haar dood met Jeanne Petronella Wagardus.

a) Stukken betreffende zijn persoonlijk leven 122 http://proxy.handle.net/10648/111ac3b3-4f1d-4c81-8acf-85779db7f4de Ingekomen brieven van B.D. Bos en P. van Heeneman bij Willem Huybert van Panhuys betreffende financiële aangelegenheden, 1734, 1737 3 stukken 123 http://proxy.handle.net/10648/58224a9a-6508-4043-acfb-ba81dd1213e4 Stukken betreffende het beheer en de afwikkeling van de nalatenschap van Willem Huybert van Panhuys, 1741-1768 1 omslag b) Stukken betreffende zijn funkties 1) Vaandrig in Staatse dienst 124 http://proxy.handle.net/10648/2b432252-822a-4b65-b254-818dc7bfe044 Akte van aanstelling door de Gecommitteerde Raden van de staten van Holland en Westfriesland van Willem Huybert van Panhuys tot vaandrig in de compagnie van de luitenant-kolonel Mohr, 1720 1 stuk
5. Huybert Aemilius van Panhuys en Johanna Gerarda Heldewier

Zoon van Hendrik Aemilius van Panhuys en Josina Aemilia Chatvelt, geboren Maastricht 4 juli 1730, schepen en raad van Maastricht, commissaris-instructeur bij het Hoge Brabantse Gericht, schepen van Itteren en Mertzenhoven, lieutenant-drossaard en -stadhouder van het land van Dalhem, overleed Maastricht 4 april 1793, huwde 3 oktober 1760 Johanna Gerarda Heldewier, geboren Maastricht 8 juni 1738, overleed aldaar 24 juli 1811, dochter van Jan Adolf Heldewier en Judith Halkett.

a) Stukken betreffende hun persoonlijk leven 125 http://proxy.handle.net/10648/10699261-0c5a-4332-a2f6-20dec26a00ef Doctorsbul uitgereikt door rector en professoren van de universiteit te Utrecht aan Huybert Aemilius van Panhuys bij zijn promotie tot doctor in de rechten, 1751 1 charter 126 http://proxy.handle.net/10648/8af4b422-82db-4fe1-870a-dd3e0ea35538 Akte waarbij de erven Jan Adolf Heldewier afstand doen van een obligatie van f 2000,-aan Huybert Aemilius van Panhuys, 1766; met ratificatie van de toen nog minderjarige erfgenamen Jan Willem Heldewier en Arnoldina Elisabeth Heldewier, 1767 1 stuk 127 http://proxy.handle.net/10648/169f3b40-3ca0-45bc-a07a-f5b415f395f8 Register van ontvangsten en uitgaven voor het onverdeeld gebleven gedeelte van de nalatenschap van Huybert Aemilius van Panhuys en Johanna Gerarda Heldewier, met losse stukken. 1806-1827 1 deel 128 http://proxy.handle.net/10648/b85129e6-09ad-4781-b028-355916ba03a4 Akte waarbij de erfgenamen van Huybert Aemilius van Panhuys en Johanna Gerarda Heldewier verklaren welke bedragen ieder van hen betaald heeft om de schulden voortkomend uit de nalatenschap te voldoen, 1817 1 stuk b) Stukken betreffende zijn funkties 1) Gezworen raad der stad Maastricht 129 http://proxy.handle.net/10648/7d090a16-9cd6-4bd0-a0d4-57c2481c5334 Akte van aanstelling door de Staten-Generaal van Huybert Aemilius van Panhuys tot gezworen raad der stad Maastricht, 1754 1 charter 130 http://proxy.handle.net/10648/3c32fcfb-3888-4035-9fd8-4acd3e3dacbf Akte waarbij de graaf de Geloes en de graaf de Mean namens de prins-bisschop van Luik verklaren geen bezwaar te hebben tegen de aanstelling van Huybert Aemilius van Panhuys tot gezworen raad der stad Maastricht, 1754 1 stuk 2) Schepen van Itteren en Mertzenhoven 131 http://proxy.handle.net/10648/4f069f58-e401-4396-8fe1-18033b50e350 Akte van aanstelling door de baron de Goër, voogd over Arnold Ferdinand Gilman, heer van Itteren en Mertzenhoven, van Huybert Aemilius van Panhuys tot schepen van Itteren en Mertzenhoven, 1762 1 stuk 3) Lieutenant-drossaard en -stadhouder van het land van Dalhem 132 http://proxy.handle.net/10648/5f8423b1-2936-416b-afc6-091222020c29 Stukken betreffende de aanstelling door Charles graaf Bentinck, drossaard en stadhouder van het land van Dalhem, van Huybert Aemilius van Panhuys tot lieutenant-drossaard en -stadhouder, 1776 3 stukken 133 http://proxy.handle.net/10648/143c915d-3584-4ea2-9f40-d81d1a383cbb Stukken betreffende de aanstelling door de baron van der Does van Noordwijk, drossaard en stadhouder van het land van Dalhem, van Huybert Aemilius van Panhuys tot lieutenant-drossaard en -stadhouder, 1779 4 stukken 134 http://proxy.handle.net/10648/95bdf91e-94e4-4782-b953-58d554dfc2c1 Ingekomen stukken van de Raad van State en de Staten-Generaal bij de lieutenant-drossaard en -stadhouder van het land van Dalhem betreffende zakelijke aangelegenheden, 1786-1789, 1792-1793 1 omslag 135 http://proxy.handle.net/10648/60094a4d-8c50-4e10-a3ae-bc8bdf51b7f2 Rekeningen van inkomsten en uitgaven gedaan door de lieutenant-drossaard en -stadhouder van het land van Dalhem, 1788-1794 1 omslag
6. Willem Hendrik van Panhuys en Angela Cornelia Orizandt

Zoon van Hendrik Aemilius van Panhuys en Josina Aemilia Chatvelt, geboren Maastricht 5 december 1734, heer van Haeren, schepen van Maastricht, rentmeester-generaal der domeinen en geestelijke goederen in de landen van Overmaas, overleed Maastricht 23 januari 1808, huwde Oisterwijk 23 juni 1760 Angela Cornelia Orizandt.

136 http://proxy.handle.net/10648/9697b215-368f-441d-a005-d2fabadf4372 Register van inkomsten en uitgaven van Willem Hendrik van Panhuys, met losse stukken. 1760-1806 1 deel 137 http://proxy.handle.net/10648/c4a6eb97-49e7-4353-84d0-5bcd165c100b Obligaties van Willem Hendrik van Panhuys, met bijlagen. 1767-1806 1 omslag 138 http://proxy.handle.net/10648/75f8ce1e-be7a-4fc0-bee8-0048a672baa9 Stukken betreffende de toelating van Willem Hendrik van Panhuys tot de ridderschap van het land van Valkenburg, 1774-1785 1 omslag 139 http://proxy.handle.net/10648/76cc4275-7678-40bf-870a-a3d64b81f12b Ingekomen brieven van de heer de la Saulx d'Alensberg bij Willem Hendrik van Panhuys betreffende de genealogie van zijn familie, 1778-1779 1 omslag 140 http://proxy.handle.net/10648/017cb01d-00c8-403e-938c-ffb1588ea3c3 Register van goederen, renten en obligaties van Willem Hendrik van Panhuys en Angela Cornelia Orizandt, met losse stukken. 1779-1807 1 deel 141 http://proxy.handle.net/10648/6540d49a-4c1a-4326-89d1-e0b9ef7bc21c Stukken betreffende een proces van Willem Hendrik van Panhuys contra Jean Antoine Chrétien de Salve de Bruneton wegens laster, 1789 2 stukken 142 http://proxy.handle.net/10648/142bb89c-765f-482f-a7ed-3eb145e7a73f Bewijs van lidmaatschap van Willem Hendrik van Panhuys van de "Société d'Agriculture du Département de la Meuse Inférieure", 1801 1 stuk 143 http://proxy.handle.net/10648/8b0c9df9-beb4-4421-9ead-e3440a04327e Ingekomen brieven van de "Conservateur des Eaux et Forêts" te Luik en de prefect van het departement van de Beneden-Maas bij Willem Hendrik van Panhuys betreffende financiële aangelegenheden, 1802, 1805 2 stukken 144 http://proxy.handle.net/10648/bca0efa4-a701-45d0-a95d-ec3e311df949 Stukken betreffende de scheiding en deling van de nalatenschap van Angela Cornelia Orizandt, 1806 1 omslag 145 http://proxy.handle.net/10648/1c4f23b9-70bb-4632-8577-d7cdd486cb16 Testament en codicil van Willem Hendrik van Panhuys, authentiek afschrift, 1808, 1807, 1808 1 omslag 146 http://proxy.handle.net/10648/49513c0f-aadf-4443-82fa-aa1c72f1033a Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Willem Hendrik van Panhuys, 1808, 1825 1 omslag
7. Henriëtta Maria van Panhuys en Pieter Bernard le Vasseur des Rocques

Dochter van Hendrik Aemilius van Panhuys en Josina Aemilia Chatvelt, geboren Maastricht 23 juni 1740, overleed aldaar in 1826, huwde Maastricht 12 augustus 1781 Pieter Bernard le Vasseur des Rocques, weduwnaar van Elisabeth van Kinschot, geboren Voorburg 4 mei 1714, kolonel in Staatse dienst, begraven Maastricht 24 mei 1786, zoon van Guillaume le Vasseur des Rocques en Marianne du Mesnil.

a) Stukken betreffende hun persoonlijk leven 147 http://proxy.handle.net/10648/2ec46ab9-c109-4175-80e0-54d9503a0ed7 Ingekomen brief van de executeurs testamentair van Carel Anthony le Vasseur des Rocques bij zijn broer Pieter Bernard le Vasseur des Rocques betreffende de begrafenis van Carel Anthony in Batavia, 1737 1 stuk 148 http://proxy.handle.net/10648/4d8ef35a-e102-4255-a9c8-e78e1e213430 Akte van huwelijkse voorwaarden tussen Pieter Bernard le Vasseur des Rocques en Henrietta Maria van Panhuys, 1781 1 katern 149 http://proxy.handle.net/10648/76e905ed-d54a-486e-92ad-98c262478aa0 Mutueel testament van Pieter Bernard le Vasseur des Rocques en Henrietta Maria van Panhuys, 1782 1 stuk 150 http://proxy.handle.net/10648/500df36d-52af-4bc4-b023-3056450930c5 Register van inkomsten en uitgaven van Henrietta Maria van Panhuys, met losse stukken, 1787-1820 1 deel 151 http://proxy.handle.net/10648/ff6a566c-5fe1-460b-a78b-fcf9fa105b2a Testament en codicil van Henrietta Maria van Panhuys, 1821, 1826 2 stukken 152 http://proxy.handle.net/10648/dbe2ea6d-ae6b-4cad-84e2-84f800ad56d7 Rekening van de Firma Verhoeff en Maritz, zaakwaarnemers van Henrietta Maria van Panhuys, ter verantwoording van het beheer van haar goederen, 1826 1 stuk 153 http://proxy.handle.net/10648/f741f523-cde2-4e33-a95b-cd2ca5da8256 Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Henrietta Maria van Panhuys, 1826-1827, 1832 1 omslag b) Stukken betreffende zijn funkties 1) Officier in Staatse dienst 154 http://proxy.handle.net/10648/a738813e-021a-4546-8971-43ed7e71b5c6 Akte van aanstelling door de Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland en Westfriesland van Pieter Bernard le Vasseur des Rocques tot vaandrig in het regiment van generaal-majoor de Béarn, met bijlage. 1731 2 stukken 155 http://proxy.handle.net/10648/c2afa40b-ee60-4595-92b8-6077247c9158 Akte van aanstelling door de Gecommitteerde Raden van de staten van Holland en Westfriesland van Pieter Bernard le Vasseur des Rocques tot vaandrig in het regiment van de generaal-majoor de Béarn, 1738 1 stuk 156 http://proxy.handle.net/10648/2d6d9029-0eed-46c6-a0d5-cd2cb429b1c9 Akte van aanstelling door de Gecommitteerde Raden van de staten van Holland en Westfriesland van Pieter Bernard le Vasseur des Rocques tot luitenant in het regiment van generaal-majoor de Béarn, met bijlage. 1738 2 stukken 157 http://proxy.handle.net/10648/de040a52-05a3-46d3-ba0a-f2701d5c079c Akte waarbij de Staten-Generaal verklaren dat Pieter Bernard le Vasseur des Rocques bij besluit van de stadhouder van 7 november 1749 is aangesteld tot kapitein à la suite in het regiment van luitenant-generaal Elias, 1749 1 charter 158 http://proxy.handle.net/10648/7ddd0170-4876-4c27-aa77-92ae0dda0e71 Akte van aanstelling door de stadhouder van Pieter Bernard le Vasseur des Rocques tot sous-luitenant in het regiment van luitenant-generaal Elias, met behoud van zijn rang als kapitein, 1750 1 stuk 159 http://proxy.handle.net/10648/356468e8-d749-4d7b-99de-a94d819d6be3 Akte waarbij de Staten-Generaal verklaren dat Pieter Bernard le Vasseur des Rocques bij besluit van de stadhouder van 2 juli 1751 is aangesteld tot kapitein in het regiment van de hertog van Brunswijk, met akte van registratie. 1751 2 charters, geliasseerd 160 http://proxy.handle.net/10648/2bd80a0f-f561-477e-8e93-301f281c4a2a Akte waarbij de Staten-Generaal verklaren dat Pieter Bernard le Vasseur des Rocques bij besluit van de stadhouder van 29 oktober 1768 is aangesteld tot majoor in het regiment van luitenant-generaal de Villegas, 1768 1 charter 161 http://proxy.handle.net/10648/5d271f38-b6ac-419e-b3e1-fa27fdc40cc1 Akte waarbij de stadhouder verklaart dat aan Pieter Bernard le Vasseur des Rocques op diens verzoek eervol ontslag is verleend uit de militaire dienst, in de rang van kolonel en kapitein van een compagnie, 1776 1 stuk
8. Anna Elisabeth Catharina van Panhuys en Gijsbert Johan Hendrik van den Heuvel

Dochter van Hendrik Aemilius van Panhuys en Josina Aemilia Chatvelt, geboren Maastricht 30 november 1744, overleed Bergen op Zoom 30 november 1784, huwde Maastricht 14 februari 1773 Gijsbert Johan Hendrik van den Heuvel.

162 http://proxy.handle.net/10648/a5bd4f90-98d6-4049-9eb2-61747b6075ff Akte van huwelijkse voorwaarde tussen Gijsbert Johan Hendrik van den Heuvel en Anna Elisabeth Catharina van Panhuys, met bijlagen. 1772 1 omslag
9. Adriana Wilhelmina Aemilia van Panhuys

Dochter van Hendrik Aemilius van Panhuys en Josina Aemilia Chatvelt, geboren 1747, overleed ongehuwd 1820.

163 http://proxy.handle.net/10648/1682cc46-e222-4c74-a441-bc239f3c3512 Register van goederen, inkomsten en uitgaven van Adriana Wilhelmina Aemilia van Panhuys, met losse stukken. 1787-1817 1 deel 164 http://proxy.handle.net/10648/f7ff3b3c-4257-48c2-af7a-0c5b6d4c5201 Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Adriana Wilhelmina Aemilia van Panhuys, 1820-1821 1 omslag
10. Johanna Wilhelmina van Panhuys

Dochter van Willem Huybert van Panhuys en Jacoba Elisabeth Chatvelt, geboren Maastricht 1737, overleed aldaar ongehuwd 1800.

165 http://proxy.handle.net/10648/9565b2e8-a4cc-4ffc-a1a1-5f5b346d40c2 Register van inkomsten en uitgaven van Johanna Wilhelmina van Panhuys, met losse stukken. 1767-1800 1 deel 166 http://proxy.handle.net/10648/434d2596-2870-46f2-9e2a-79fdd56fd4b6 Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Johanna Wilhelmina van Panhuys, 1801-1802 1 omslag
11. Willem Benjamin van Panhuys

Zoon van Huybert Aemilius van Panhuys en Johanna Gerarda Heldewier, geboren Maastricht 5 december 1764, generaal-majoor in Nederlandse dienst, Gouverneur-Generaal van Suriname, overleed Paramaribo 18 juli 1816, huwde twee maal, 1e met Clasina Alexandrina Elisabeth Reijnsdorp, 2e met Luise Friederike Auguste von Barckhaus Wiesenhütten.

a) Stukken betreffende zijn persoonlijk leven 167 http://proxy.handle.net/10648/accd5077-0b62-42e6-959b-df1a1ea854ca Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Willem Benjamin van Panhuys, 1816-1817 1 omslag b) Stukken betreffende zijn funkties 1) Gouverneur-Generaal van Suriname 168 http://proxy.handle.net/10648/b35fd974-b1b0-4ed9-85c7-7d9fc5f6057b Kranteknipsel uit de Amsterdamsche Courant, houdende een proclamatie van Willem Benjamin van Panhuys als Gouverneur-Generaal van Suriname, 1816 1 stuk
12. Willem Hendrik Cornelis van Panhuys

Zoon van Huybert Aemilius van Panhuys en Johanna Gerarda Heldewier, geboren Maastricht 1766, kapitein in Nederlandse dienst, overleed ongehuwd Vaals 1849.

a) Stukken betreffende zijn persoonlijk leven 169 http://proxy.handle.net/10648/adc74f22-ba19-423b-a226-475df65182ba Aantekeningen van Willem Hendrik Cornelis van Panhuys betreffende zijn leven en zijn tijd, eind 18e eeuw-1828 1 omslag b) Stukken betreffende zijn funkties 1) Officier in Staatse dienst 170 http://proxy.handle.net/10648/2dd2bea1-0359-4319-974f-c240012ff826 Stukken betreffende de aanstelling door de stadhouder van Willem Hendrik Cornelis van Panhuys tot vaandrig effectief in het regiment "Orange-Vriesland", 1785 2 stukken 171 http://proxy.handle.net/10648/e49ae2f7-7467-4b92-b5d8-416aa9a5e624 Stukken betreffende de aanstelling door de stadhouder van Willem Hendrik Cornelis van Panhuys tot luitenant effectief in het regiment "Orange-Vriesland", 1790, 1792 3 stukken 172 http://proxy.handle.net/10648/7585efe5-274c-432f-a918-8bde4e6dfa25 Akte waarbij het "Commité van Algemeene Zaaken van het Bondgenootschap te Lande" verklaart dat Willem Hendrik Cornelis van Panhuys op zijn verzoek eervol ontslag heeft gekregen uit de militaire dienst, in de rang van luitenant, 1795 1 stuk
13. Jean Antoine Chrétien van Panhuys

Zoon van Huybert Aemilius van Panhuys en Johanna Gerarda Heldewier, geboren Maastricht 1768, adjunkt directeur-generaal van Financiën te Batavia, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, overleed 1835, huwde 1802 Maria Carolina Heldewier.

a) Stukken betreffende zijn persoonlijk leven 173 http://proxy.handle.net/10648/aa81b6e4-c44d-47ab-ae3b-88cce7366390 Kasboek van Jean Antoine Chrétien van Panhuys, met losse stukken, 1824-1834 1 deel 174 http://proxy.handle.net/10648/3305398d-3ba6-4450-a94d-fb3894156fcf Ingekomen brieven van G.L. Clifford, de minister van Koloniën, J.C. Mijink, De Nederlandsche Handel-Maatschappij, W. Van Schmid en J. Witkens bij Jean Antoine Chrétien van Panhuys betreffende zijn wachtgeld en pensioen, 1832-1834 1 omslag 175 http://proxy.handle.net/10648/81781c3c-a1f5-4c0b-a98a-6ce4c060c575 Ingekomen brieven van A.H. Buchler, Godert A.G.Ph. baron van der Capellen, Charles van Cattenburch, Lodewijk Constantijn Rabo Copes van Cattenburch, Rasmus Cornelis van Cattenburch, Hubertine Emilie Guillemine van Cattenburch-van Panhuys, H. Van Nerum, Jhr. Abraham van Panhuys, Adrien Gisbert Charles van Panhuys, Charlotte Jeanne Guillemine barones van Reede van Oudtshoorn-van Panhuys en Lucien Frederik Lodewijk baron van Reede van Oudtshoorn bij Jean Antoine Chrétien van Panhuys betreffende particuliere aangelegenheden, 1833-1835 1 omslag 176 http://proxy.handle.net/10648/df12ad70-2afe-4dad-9c58-7bc63a724955 Testamenten en codicil van Jean Antoine Chrétien van Panhuys, 1825, (ca. 1833), 1834 3 stukken 177 http://proxy.handle.net/10648/8b216649-287d-4646-a584-4012726604ed Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Jean Antoine Chrétien van Panhuys, 1835-1841 1 omslag b) Stukken betreffende zijn funkties 1) Raad van Financiën voor de Zaken van het 3e Department in Nederlandsch-Indië 178 http://proxy.handle.net/10648/6adae8df-72d0-4d91-ac12-5e501566ae12 Stukken betreffende de administratie van de financiën op Java en Madoera, 1817-1828 1 pak
14. Jhr. Abraham van Panhuys en Berentdina Ernestina Harmanna Polman Gruys

Zoon van Huybert Aemilius van Panhuys en Johanna Gerarda Heldewier, geboren Maastricht 7 februari 1774, kapitein infanterie, rentmeester der stad Groningen, lid van de provinciale staten van Groningen, overleed Groningen 17 maart 1847, huwde Hoog- en Leegkerk (bij Groningen) 11 maart 1802 Berentdina Ernestina Harmanna Polman Gruys.

179 http://proxy.handle.net/10648/a2ecbf25-d7f8-402e-aa0b-e2caadbcf2c7 Ingekomen brieven van Jhr. Jean François Adrien van Panhuys en Jhr. Willem Louis Benjamin van Panhuys bij Jhr. Abraham van Panhuys betreffende particuliere aangelegenheden, 1841-1845 1 omslag 180 http://proxy.handle.net/10648/732f0ff9-5cb9-4350-8e65-9bcd20a9d70d Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Jhr. Abraham van Panhuys en Berentdina Ernestina Harmanna Polman Gruys, 1847-1861 1 omslag 181 http://proxy.handle.net/10648/0888d4c9-c758-40f5-8a39-c23b99aa097d Tekening van Jhr. Abraham van Panhuys door J. Kaijser, 1835 1 stuk
15. Frans van Panhuys en Jeanne Elisabeth Wilhelmine van Panhuys

Zoon van Huybert Aemilius van Panhuys en Johanna Gerarda Heldewier, geboren Maastricht 1776, ontvanger der inen uitgaande rechten te Maastricht, administrateur van 's Rijks schatkist te Maastricht, raadslid en schepen aldaar, lid van de provinciale staten van Limburg, overleed Maastricht 1848, huwde 1804 Jeanne Elisabeth Wilhelmine van Panhuys, geboren Maastricht 19 september 1767, overleed aldaar 1837, dochter van Willem Hendrik van Panhuys en Angela Cornelia Orizandt.

a) Stukken betreffende hun persoonlijk leven 182 http://proxy.handle.net/10648/b8c6e372-422d-4be6-91fe-9baee2a8a7d3 Convocatie door de Eerste Burgemeester van de stad Maastricht gezonden aan Frans van Panhuys voor het bijwonen van de vergadering van notabelen waarin gestemd zal worden over het ontwerp van de grondwet, 1815 1 stuk 183 http://proxy.handle.net/10648/5e6b3397-7998-4043-918c-1cad18a0f92a Register van ontvangsten, uitgaven en rekeningen-courant van Frans van Panhuys, 1825-1837 1 deel 184 http://proxy.handle.net/10648/a8b57252-f8bc-4cec-9738-d20b577e9dfe Formulier van toelating van Frans van Panhuys tot het Pensioenfonds voor ambtenaren van de Rijks Ontvangsten, 1828; met begeleidende brief van de Provinciaal Inspecteur der belastingen. 2 stukken 185 http://proxy.handle.net/10648/f58148cc-3a2c-47e9-a7a4-4ae3f40feb67 Ingekomen brief van de Gouverneur van de provincie Limburg bij Frans van Panhuys betreffende de uitnodiging "tot het nuttigen van het middagmaal met Z.M. de Koning", 1829 1 stuk 186 http://proxy.handle.net/10648/88c360bd-7d3a-49cc-b296-44c90a14de3e Stukken betreffende de afwikkeling door Frans van Panhuys van de nalatenschap van zijn keukenmeid Anna Sophia Deussen, 1834-1838 1 omslag 187 http://proxy.handle.net/10648/589a3cd1-119c-42d4-ab6c-35a7cec236de Ingekomen brieven van A.H. Buchler, L.C.R. Copes van Cattenburch, R.C. van Cattenburch, de minister van Koloniën, V.E. Nierstrasz, jhr. A. van Panhuys en Adrien G.C. van Panhuys bij Frans van Panhuys betreffende particuliere aangelegenheden, 1834-1841 1 omslag 188 http://proxy.handle.net/10648/5d0f642f-bc48-4d28-b560-98c676d0b510 "Naamlijst der Leden van de Regeering der Stad Maastricht vanaf 1379 tot en met 1840", boek waarin Frans van Panhuys aantekeningen heeft gemaakt betreffende de geschiedenis van Maastricht en de leden van de stedelijke regering, 1837-1840 1 deel 189 http://proxy.handle.net/10648/61f767e1-7a59-4244-a82e-ba26287195cd Testament en akte van opening van het testament van Jeanne Elisabeth Wilhelmine van Panhuys, 1837 1 katern 190 http://proxy.handle.net/10648/554f23ee-8ee1-4990-a324-aaa9c663ee66 Beschikking van de President van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Maastricht waarbij Frans van Panhuys toestemming krijgt over de nalatenschap van zijn echtgenote te beschikken, 1837 1 katern 191 http://proxy.handle.net/10648/f08db823-6eb6-4c06-8a2b-914228ef5920 Ingekomen brieven van Lodewijk Constantijn Rabo Copes van Cattenburch bij Frans van Panhuys betreffende het beheer van de nagelaten goederen van Rasmus Cornelis van Cattenburch en Hubertine Emilie Wilhelmine van Panhuys voor hun kinderen Charles Antoine Otto van Cattenburch en Jeanne Carolina Emilie van Cattenburch, 1838-1842 1 omslag

Zie ook: J.A.A. Bervoets, Inventaris van de papieren van L.C.R. Copes van Cattenburch, nummers 5-12.

192 http://proxy.handle.net/10648/a5ff59d8-9985-4e45-a48b-ce942ee8ef88 Ingekomen brieven van J.P. van Hoekelen, logementhouder te 's-Gravenhage, bij Frans van Panhuys betreffende de ziekte, het overlijden en de begrafenis van George Willem Adrien van Panhuys, 1838-1839 1 omslag 193 http://proxy.handle.net/10648/2fec931f-036e-4526-bdc2-0a8606120bca Ingekomen brieven van ds. J. Begemann, Carel van Clermont, Lodewijk Constantijn Rabo Copes van Cattenburch, de gemeente Dongen, de Firma J. van Hoboken & Zoon, C.F. Messer en Adrien Gisbert Charles van Panhuys bij Frans van Panhuys betreffende de geestelijke en materiële verzorging van Adrien Gisbert Charles van Panhuys, 1839-1841 1 omslag 194 http://proxy.handle.net/10648/49e37234-4213-482e-87b3-b88bded304e9 Ingekomen brief van het college van burgemeester en schepenen van Maastricht bij Frans van Panhuys betreffende de verlening aan hem van de bronzen penning van de stad Maastricht ter gelegenheid van de herdenking van de omwenteling van 1831, 1841 1 stuk 195 http://proxy.handle.net/10648/c216a58c-44e3-485f-9e1c-68a77535a28b Brief van de minister van Staat, kanselier der Militaire Willemsorde en der Orde van de Nederlandsche Leeuw, waarbij aan Frans van Panhuys wordt meegedeeld dat hij bij K.B. van 17 juni 1841, nr. 34, is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandsche Leeuw, met bijlage. 1841 2 stukken 196 http://proxy.handle.net/10648/7a090be3-3493-499a-b9b2-104b11d16f70 Authentieke uittreksels uit het doopboek van de Waals Gereformeerde Gemeente te Maastricht betreffende de doop aldaar van Frans van Panhuys en zijn echtgenote Jeanne Elisabeth Wilhelmine van Panhuys, 1848 2 stukken
b) Stukken betreffende zijn funkties 1) Cadet in Staatse dienst 197 http://proxy.handle.net/10648/926763b3-f241-46b2-b8f5-7c0ffa69f771 Akte waarbij de leden van de Raad van Administratie van het 3e bataljon der 6e halve brigade verklaren dat Frans van Panhuys als cadet heeft gediend bij het voormalig regiment Stuart, compagnie van de heer van Panhuys, 1798 1 stuk 2) Hoofdontvanger der belastingen te Maastricht 198 http://proxy.handle.net/10648/580ff9d5-9b48-48d8-a3c0-dd419521bd90 Akte van aanstelling bij besluit van de souverein vorst van 5 november 1814, nr. 954, van Frans van Panhuys tot hoofdontvanger der belastingen te Maastricht; met begeleidende brief van de Staatsraad, Commissaris-Generaal van Financiën. 1814 3 stukken 199 http://proxy.handle.net/10648/5513be53-9dcd-4321-9b7b-0fb04094e098 Missive van de staatsraad, directeur-generaal van Financiën waarin aan Frans van Panhuys wordt meegedeeld dat afwijzend is beschikt op zijn verzoek om verhoging van zijn tractement of benoeming van een tweede boekhouder op zijn kantoor, 1820 1 stuk 200 http://proxy.handle.net/10648/563eacbd-8ae8-4ba6-8c26-96e109861853 Akte van decharge door de minister van Financiën van Frans van Panhuys, 1839 1 stuk 3) Ontvanger bij het Kantoor van Waarborg te Maastricht 201 http://proxy.handle.net/10648/92600534-3b6f-43dd-bed4-05a6e63ddf45 Brief van de staatsraad, commissaris-generaal van Financiën waarin aan Frans van Panhuys wordt meegedeeld dat hij bij besluit van de souverein vorst van 12 november 1814 is aangesteld tot Ontvanger bij het Kantoor van Waarborg te Maastricht, 1814 1 stuk 202 http://proxy.handle.net/10648/1a85c48e-9ea9-4caa-ab0e-b2e2a9b85e74 Besluit van de souverein vorst van 12 september 1814 betreffende de rechten van waarborg; authentiek afschrift, 1814 1 stuk 203 http://proxy.handle.net/10648/ec9b206b-e677-4743-b162-2875fda84f9c Authentiek uittreksel uit het besluit van de souverein vorst van 20 september (1814) betreffende de betaling van het tractement van de ontvangers van de rechten van waarborg, (1814) 1 stuk 204 http://proxy.handle.net/10648/8a39a7b3-afa7-41cd-9204-10c0de57ba1c Brief van het college van raden en generaal-meesteren der Munt waarin aan Frans van Panhuys wordt meegedeeld dat hij bij besluit van het college van 18 februari 1825, nr. 252/109, is aangesteld tot Ontvanger bij het Kantoor van Waarborg te Maastricht, 1825 1 stuk 205 http://proxy.handle.net/10648/46efed81-fc96-4011-910e-b000df645174 Brief van het college van raden en generaal-meesteren der Munt waarin Frans van Panhuys bedankt wordt voor de bewezen diensten als Ontvanger bij het Kantoor van Waarborg te Maastricht, 1835 1 stuk 4) Provinciaal Ontvanger der belastingen in Limburg 206 http://proxy.handle.net/10648/b6d351f6-91d5-4953-ae87-57ce80b8db27 Akte van aanstelling door de staatsraad, directeur-generaal der Indirecte Belastingen, van Frans van Panhuys tot provinciaal Ontvanger der Belastingen in Limburg, 1816 1 stuk 207 http://proxy.handle.net/10648/82844416-baad-49e1-a2fb-810bfac43a3d Akte van eedsaflegging voor de gouverneur der provincie Limburg van Frans van Panhuys bij het aanvaarden van de funktie van provinciaal ontvanger der belasting in Limburg, 1816 1 stuk 208 http://proxy.handle.net/10648/0e6b141e-7a00-4c8b-88f5-9eeb1e49ef04 Begeleidende brief van de provinciaal Inspecteur der Belasting in Limburg bij de akte van decharge van de minister van Financiën voor Frans van Panhuys als provinciaal ontvanger der belastingen in Limburg, 1834 1 stuk

De akte van decharge ontbreekt.

5) Lid van het College van Regenten over de Gevangenissen binnen Maastricht 209 http://proxy.handle.net/10648/0f84b56f-0086-42e7-9e77-bdd36a4ee00c Akte van aanstelling bij besluit van de minister van Justitie van 2 december 1817, nr. 30, van Frans van Panhuys tot lid van het college van regenten over de gevangenissen binnen Maastricht, met begeleidende brief van de burgemeesters der stad Maastricht, 1817 2 stukken 6) Lid van het Kies-College te Maastricht 210 http://proxy.handle.net/10648/0dd44022-7303-4ede-bc81-f0a7fbed1347 Brief van de eerste burgemeester van de stad Maastricht waarin Frans van Panhuys wordt meegedeeld dat hij is benoemd tot lid van het kies-college, met bijlage. 1818 2 stukken 7) Hoofdontvanger der In- en Uitgaande Rechten en Accijnsen te Maastricht 211 http://proxy.handle.net/10648/1ea7ab0a-202d-404d-a4e3-c764d2bfaefc Brief van de staatsraad, directeur-generaal van de in- en uitgaande rechten en accijnsen, waarin aan Frans van Panhuys wordt meegedeeld dat hij bij K.B. van 20 juni 1819, nr. 1er, is aangesteld tot hoofdontvanger der in- en uitgaande rechten en accijnsen te Maastricht, 1819 1 stuk 8) Ontvanger der In- en Uitgaande Rechten en Accijnsen 212 http://proxy.handle.net/10648/9d8c89f7-fde1-4567-8aa2-fb3295857c54 Brief van de minister van Staat, directeur-generaal van belastingen, waarin aan Frans van Panhuys wordt meegedeeld dat hij bij K.B. van 8 oktober 1821, nr. 40, is aangesteld tot ontvanger der in- en uitgaande rechten en accijnsen te Maastricht, 1821 1 stuk 213 http://proxy.handle.net/10648/8db510ce-6d82-42c5-ae57-25dbdb22c64d Brief van de minister van Staat, directeur-generaal der ontvangsten, waarin aan Frans van Panhuys wordt meegedeeld dat hij bij K.B. van 20 december 1822, nr. 126, is aangesteld tot ontvanger der in- en uitgaande rechten en accijnsen te Maastricht, 1822 1 stuk 214 http://proxy.handle.net/10648/d9627e7a-e313-454a-896c-fafdda46f922 Akte van eedsaflegging voor de vrederechter te Maastricht door Frans van Panhuys bij het aanvaarden van de funktie van ontvanger der in- en uitgaande rechten en accijnsen te Maastricht, 1823 1 stuk 215 http://proxy.handle.net/10648/66c69d83-61b1-4061-8eb5-5365dc1b4dee Brief van de staatsraad, buitengewoon commissaris des Konings in de provincie Limburg, waarin aan Frans van Panhuys wordt meegedeeld dat hem een gratificatie van f 1000,- is geschonken als compensatie voor zijn verminderde inkomsten na de afscheiding van België, 1835 1 stuk 216 http://proxy.handle.net/10648/2885a3ac-dc34-48ee-a277-be273329b31e Begeleidende brief van de waarnemend gouverneur van de provincie Limburg aan Frans van Panhuys bij de akte van decharge voor het beheer als ontvanger der in- en uitgaande rechten en accijnsen te Maastricht, alsmede bij de brief van de staatsraad, buitengewoon commissaris des konings in de provincie Limburg betreffende het storten van een borgsom voor de funktie van administrateur van 's Rijks schatkist te Maastricht, 1835 2 stukken

De akte van decharge ontbreekt.

217 http://proxy.handle.net/10648/cda7195b-2d88-4450-8426-1a63a16ca12f Akte van decharge door de Algemene Rekenkamer voor Frans van Panhuys als ontvanger der in- en uitgaande rechten en accijnsen, 1837 1 stuk
9) Lid van de raad en schepen van Maastricht 218 http://proxy.handle.net/10648/32eeca7c-4e49-4761-8f89-9ac12714abf3 Brief van de gouverneur der provincie Limburg waarin aan Frans van Panhuys wordt meegedeeld dat hij bij K.B. van 12 juni 1822, nr. 16, is aangesteld tot lid van de raad van de stad Maastricht, 1822 1 stuk 219 http://proxy.handle.net/10648/d424aadf-ce76-4eda-ba62-191610122585 Reglement van orde voor de raad van de stad Maastricht, gedrukt, twee exemplaren. 1818 2 stukken 220 http://proxy.handle.net/10648/9ec8c913-c99f-44fc-be33-030d7fec2cec Brief van de burgemeester en schepenen van de stad Maastricht waarbij aan Frans van Panhuys wordt meegedeeld dat hij namens de raad aangesteld is tot lid van de consultatiecommissie voor de stad Maastricht, ingesteld in verband met de Belgische opstand, 1831 1 stuk 221 http://proxy.handle.net/10648/4192cd1f-3059-4be7-b666-eaf32648fb08 Akte van aanstelling bij K.B. van 7 juli 1835, nr. 73, van Frans van Panhuys tot schepen van de stad Maastricht, 1835; met begeleidende brief van de buitengewoon commissaris des konings in de provincie Limburg, 1835 2 stukken 222 http://proxy.handle.net/10648/d7ca1022-91c4-4512-be94-e8a3e1cb1e22 Brief van de burgemeester en schepenen van de stad Maastricht waarin aan Frans van Panhuys wordt meegedeeld dat hij bij K.B. van 7 juli 1835, nr. 73, is aangesteld tot schepen van de stad Maastricht, 1835 1 stuk 223 http://proxy.handle.net/10648/81b2dce0-4176-401c-a287-ad4548c17720 Brief van burgemeester en schepenen van de stad Maastricht waarin aan Frans van Panhuys wordt meegedeeld dat hij namens de raad benoemd is tot lid van de commissie van Financiën der stad Maastricht, 1835 1 stuk 224 http://proxy.handle.net/10648/883f2508-7263-48d7-8f50-2e3af10b2fc5 Besluit van de buitengewoon commissaris des konings in de provincie Limburg waarbij Frans van Panhuys voor een periode van veertien dagen aangesteld wordt tot waarnemend districtscommissaris te Maastricht, 1836 1 stuk 225 http://proxy.handle.net/10648/6c0f459a-5248-4bf5-a28c-facc08c8c417 Brief van burgemeester en schepenen van de stad Maastricht waarin aan Frans van Panhuys wordt meegedeeld dat hij is aangesteld tot afgevaardigde van de raad naar de kantonnale vergadering met betrekking tot het Kadaster, 1836 1 stuk 226 http://proxy.handle.net/10648/4c163462-7973-43b7-8a6e-59bbcdb37ae1 Brief van burgemeester en schepenen der stad Maastricht waarin aan Frans van Panhuys wordt meegedeeld dat hij bij K.B. van 9 december 1840, nr. 32, is aangesteld tot schepen van de stad Maastricht voor een periode van zes jaar, 1840 1 stuk 227 http://proxy.handle.net/10648/18d05682-1e18-493b-9165-64781e75f583 Akte van aanstelling bij K.B. van 1 december 1846, nr. 50, van Frans van Panhuys tot schepen van de stad Maastricht voor een periode van zes jaar, 1846 1 stuk 10) Lid van het College van Regenten over het Burgerlijke en Militaire Huis van Verzekering te Maastricht 228 http://proxy.handle.net/10648/4b7b4420-a633-433d-bff2-6a2010f90680 Brief van de gouverneur der provincie Limburg waarin aan Frans van Panhuys wordt meegedeeld dat hij bij K.B. van 1 november 1822, nr. 111, is aangesteld tot lid van het college van regenten over het Burgerlijke en Militaire Huis van Verzekering te Maastricht, 1822 1 stuk 11) Zaakwaarnemer voor C.E. Tappe-Fabricius en G.A. von Kinkel 229 http://proxy.handle.net/10648/6c215ff9-cdb5-400b-847a-4f63d814a8e0 Stukken betreffende het zaakwaarnemerschap van Frans van Panhuys voor C.E. Tappe-Fabricius en G.A. von Kinkel inzake de afwikkeling van het faillissement van Karel Theodoor Arnold de Clermont, handelend onder "Firma van de Weduwe Esaias de Clermont & Cie." te Vaals, 1824 1 omslag 12) (plaatsvervangend-) Lid der provinciale staten van Limburg 230 http://proxy.handle.net/10648/83d9000c-757d-4210-987a-b3b0af662881 Brief van de gouverneur der provincie Limburg waarin aan Frans van Panhuys wordt meegedeeld dat hij bij besluit van de raad van de stad Maastricht is benoemd tot plaatsvervangend lid der provinciale staten van Limburg, 1825 1 stuk 231 http://proxy.handle.net/10648/f684778d-bd7c-4269-a5cc-1e27bcc449b5 Brief van de gouverneur der provincie Limburg waarin aan Frans van Panhuys wordt meegdeeld dat hij bij besluit van de raad van de stad Maastricht is benoemd tot lid van de provinciale staten van Limburg voor een periode van zes jaar, 1827 1 stuk 232 http://proxy.handle.net/10648/2ac875e5-0d14-40f6-82a0-934cc2c68b76 Akte van aanstelling bij besluit van de raad van de stad Maastricht van 1 juni 1839 van Frans van Panhuys tot lid van de provinciale staten van Limburg voor een periode van zes jaar; met begeleidende brief van burgemeester en schepenen der stad Maastricht, 1839, 1841 2 stukken 13) Ouderling van de Nederlandse Hervormde gemeente te Maastricht 233 http://proxy.handle.net/10648/0bf6b8e4-6f92-40a9-8572-feafb93270a3 Brief van de directeur-generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk waarin aan Frans van Panhuys wordt meegedeeld welke personen zijn benoemd tot president, vice-president en de vervangers voor deze funktionarissen van de Algemeene Synode der Hervormde Kerk, 1827 1 stuk 234 http://proxy.handle.net/10648/28473de3-380c-44a9-9d4a-8874ce14278f Akte van aanstelling bij K.B. van 29 mei 1841, nr. 116, van Frans van Panhuys tot lid van het bestuur der protestantse kerken in Limburg; met begeleidende brief van de minister van Staat, belast met de generale directie voor de Zaken der Hervormde Kerk, 1841 2 stukken 235 http://proxy.handle.net/10648/c2404bb5-e5e6-4767-8792-f193f7664f3e Begeleidende brief van de minister van Staat, belast met de generale directie voor de Zaken der Hervormde kerk bij de akte van aanstelling bij K.B. van 13 juli 1843, nr. 43, van Frans van Panhuys tot lid van het college van toezicht op de financiële administratie der protestantse gemeenten in Limburg, 1843 1 stuk 14) Voogd over Maria Charlotte de Horion 236 http://proxy.handle.net/10648/26dc9dd6-1058-406c-9936-a69f9ed886b7 Stukken betreffende de decharge van Frans van Panhuys als voogd over Maria Ch. de Horion, 1834-1835 3 stukken 15) Administrateur van 's Rijks schatkist te Maastricht 237 http://proxy.handle.net/10648/36f4e9a3-0a72-48ff-90d8-1f8ea1dfa519 Akte van aanstelling bij K.B. van 22 december 1834, nr. 74, van Frans van Panhuys tot administrateur van 's Rijks schatkist te Maastricht; met begeleidende brief van de staatsraad, buitengewoon commissaris des konings in de provincie Limburg, 1834 2 stukken 216 http://proxy.handle.net/10648/d8466a45-7315-4192-90bd-84b6813393fc Brief van de staatsraad, buitengewoon commissaris des konings in de provincie Limburg, aan Frans van Panhuys betreffende de borgstelling voor de funktie van administrateur van 's Rijks schatkist te Maastricht, 1835 1 stuk 238 http://proxy.handle.net/10648/154960b2-7852-48f4-995c-33aec3926af0 Brief van de staatsraad, buitengewoon commissaris des konings in de provincie Limburg, aan Frans van Panhuys betreffende de borgstelling voor de funktie van administrateur van 's Rijks schatkist te Maastricht, 1835 1 stuk 239 http://proxy.handle.net/10648/2d7ff801-c8c9-42db-9869-72ef20087f27 Brief van de minister van Financiën waarin aan Frans van Panhuys wordt meegedeeld dat hem op eigen verzoek bij K.B. van 16 mei 1847, nr. 52, eervol ontslag is verleend uit de funktie van administrateur van 's Rijks schatkist te Maastricht, 1847 1 stuk
16. Adriaan Willem Emil van Panhuys, Johanna Philippina Hass en Henriette von Warnsdorff

Zoon van Huybert Aemilius van Panhuys en Johanna Gerarda Heldewier, geboren Maastricht 6 december 1779, luitenant-kolonel in Nederlandse dienst, overleed Maastricht 6 augustus 1870, huwde 6 juni 1816 Johanna Philippine Hass, overleed Voorst 26 juli 1835; huwde 2e 2 september 1841 Henriette von Warnsdorff.

a) Stukken betreffende hun persoonlijk leven 240 http://proxy.handle.net/10648/290d1b38-0793-42d8-a765-cdfc3f42bc0b Aantekeningen van Adriaan Willem Emil van Panhuys betreffende zijn reizen in Europa, 1799-1801 1 omslag 241 http://proxy.handle.net/10648/983e2199-2ed8-42a0-83bd-a626e89856dc Aantekeningen van Adriaan Willem Emil van Panhuys betreffende de regimenten waarin hij dienst heeft gedaan, 1800-1801, 1814, 1817 1 omslag 242 http://proxy.handle.net/10648/74737a92-cefe-4d83-93e6-115ef311f658 Levensbeschrijving van Adriaan Willem Emil van Panhuys, door hemzelf opgesteld, (ca. 1803) 1 stuk 243-244 Briefwisseling van Adriaan Willem Emil van Panhuys, 1803-1834, 1859, 1869 2 pakken 243 http://proxy.handle.net/10648/c0f14d26-d456-4dbb-a87f-9bcdc0adedca Met de prefect van het departement van de Beneden-Maas, notaris von Borries, de heer van Burg, generaal Charbonnier, F.H. von Clermont, Wm. Disney, F. von Emminghaus gez. Frederking, C.J.C. Grupe, J. Halkett, J.A. Mollerus, L.M. du Moulin, de heer Muller, de heer Nepveu, de heer Oblet Oostrom, de minister van Oorlog te Parijs, jhr. Abraham van Panhuys, Frans van Panhuys, Guillaume van Panhuys, Louise van Panhuys geb. baronne de Barckhaus, Friederich Wilhelm Rodonee, W.B. de Salve de Bruneton, A. Scholss gen. van Witsen, Guillaume de Schwartz, John Sontag, J. van de Steene, luitenant-kolonel Thellung de Courtlary, Henrietta Maria le Vasseur des Rocques geb. van Panhuys, Firma Bernard Vischers & Fils, Firma Gebr. de Vries Robbé en J.E. Wildeman, 1803-1826 1 pak 244 http://proxy.handle.net/10648/bffbee40-77d6-4089-bcc7-6c3301dee4e3 Met notaris von Borries, de heer de Clermont, F.H. von Clermont, M.A. van Genechten, jkvr. M.C. de Jonge, A.M. May, jhr. Abraham van Panhuys, Bernardine van Panhuys, Frans van Panhuys, Guillaume van Panhuys, Jean Antoine Chrétien van Panhuys, jhr. J.L. van Panhuys, jkvr. S.M. van Panhuys, jhr. W.H. van Panhuys, Friederich Wilhelm Rodonee, jhr. R.H.O. Sandberg, de heer Schuurman, majoor Souton, J. Spengler en luitenant-kolonel Thellung de Courtlary, 1827-1834, 1859, 1869 1 pak 245 http://proxy.handle.net/10648/a0e87f0a-e783-4224-b141-8978b75b6ff0 Paspoorten aan Adriaan Willem Emil van Panhuys uitgereikt in verband met enige particuliere reizen, 1808, 1811 3 stukken 246 http://proxy.handle.net/10648/b57dbb30-4c27-4a29-a2bd-9004cc7e1452 Ingekomen brieven van Sophie de G., Adriaan Willem Emil van Panhuys, Bernardine van Panhuys en J.M.G. Schellink-Costerman bij Johanna Philippina Hass, 1809, 1831-1833 1 omslag 247 http://proxy.handle.net/10648/68378155-c381-4fea-99ef-22460a976ddd Huwelijksakte van Adriaan Willem Emil van Panhuys en Johanna Philippina Hass; authentiek afschrift, 1816 1 stuk 248 http://proxy.handle.net/10648/c63b54d5-9455-4ad8-8245-a32761a54c9e Attestatie afgegeven door de predikant van de Evangelisch-Lutherse gemeente te Vaals waaruit blijkt dat Johanna Philippina Hass belijdend lidmaat van deze kerk is, 1817 1 stuk 249 http://proxy.handle.net/10648/9df7802d-b3fb-4ea2-8efc-2d556d3ffeec Stukken betreffende de verlening van het ridderkruis 4e klasse der Militaire Willemsorde aan Adriaan Willem Emil van Panhuys, 1817 1 omslag 250 http://proxy.handle.net/10648/51c8ec1b-fceb-49be-b99e-6c1acb22ed17 Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Johan Ernst Philipp Hass, 1817-1818 1 omslag 251 http://proxy.handle.net/10648/fa6d6e59-282e-4694-88c1-836e45f80713 Stukken betreffende de inschrijving van Adriaan Willem Emil van van Panhuys in de "Weduwen- en Wezenkas voor de Officieren van de Landmagt der Vereenigde Nederlanden", met retroacta van 1815-1823, 1823 1 omslag 252 http://proxy.handle.net/10648/df13199b-a59d-4eef-a3a3-a20b3eeb5010 Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Charlotte Hass, 1827-1839 1 omslag 253 http://proxy.handle.net/10648/7c726e86-2464-45f4-9cee-416fa652dc80 Stukken betreffende de verlening van het "Bewijs van Aandenken", ingesteld voor militairen die zich tijdens de Belgische opstand bijzonder onderscheiden hebben aan Adriaan Willem Emil van Panhuys, 1832 3 stukken 254 http://proxy.handle.net/10648/a4bd3713-c464-4715-9e72-f25b411a579b Bewijs van lidmaatschap van Adriaan Willem Emil van Panhuys van de "Maatschappij tot Nut van het Algemeen, Departement Zutphen", 1834 1 stuk 255 http://proxy.handle.net/10648/6b164215-9654-49d5-9f82-29fa73634030 Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Johanna Philippina Hass, 1835 1 omslag 256 http://proxy.handle.net/10648/6b7ad4f2-0492-427e-81cc-b3edd5ca8851 Akte van koop door Adriaan Willem Emil van Panhuys van de gemeente Voorste van een graf op de begraafplaats aldaar, 1835 1 stuk 257 http://proxy.handle.net/10648/4f5f1dfd-075f-45dc-947b-04ca1c382cc1 Authentieke afschriften van akten uit kerkelijke registers en registers van de burgerlijke stand betreffende Adriaan Willem Emil van Panhuys en zijn tweede echtgenote Henriette von Warnsdorff, 1840, 1841 1 omslag 258 http://proxy.handle.net/10648/aefec957-359b-40c4-966c-bcef727fa589 Besluit van de minister van Oorlog van 8 februari 1845 waarbij aan Adriaan Willem Emil van Panhuys het onderscheidingsteken voor officieren in langdurige Nederlandse dienst, voorzien van het cijfer XXV wordt toegekend; met begeleidende brief, 1845 2 stukken 259 http://proxy.handle.net/10648/813ef72d-1b4f-410c-8266-cb029ad3382c Vonnis van de arrondissements-rechtbank te Arnhem waarbij de in de overlijdensakte van zijn eerste echtgenote aan Adriaan Willem Emil van Panhuys toegedachte titel van baron op zijn verzoek wordt verwijderd, 1845 1 katern 260 http://proxy.handle.net/10648/2abaa780-6106-4c34-8de8-21ccf2e80bf9 Stukken betreffende de huur van het graf van Johanna Wilhelmina van Panhuys en Henriette Maria Bernardine van Panhuys en het plaatsen van een gedenkteken daarop door Adriaan Willem Emil van Panhuys, 1859-1860 1 omslag 261 http://proxy.handle.net/10648/9b04c55f-9619-4843-bcfd-55c1d8bdfbc2 Besluit van de minister van Oorlog van 27 juni 1865 waarbij aan Adriaan Willem Emil van Panhuys het ereteken voor militairen in Nederlandse dienst die een werkzaam aandeel hadden in de oorlogshandelingen in de jaren 1813-1815 wordt toegekend, 1865 1 stuk 262 http://proxy.handle.net/10648/8accd670-0330-4439-a20d-332ced78c006 "Herinneringen uit mijn Leven", memoires van Adriaan Willem Emil van Panhuys, door hem gedikteerd in juli en augustus 1869; concept. 1 omslag 263 http://proxy.handle.net/10648/089744e0-62b2-47ed-9816-7de72ed7093f Testament en codicillen van Adriaan Willem Emil van Panhuys. Afschriften, (ca. 1872), 1865-1868. 1 omslag b) Stukken betreffende zijn funkties 1) Aspirant-officier in Staatse dienst 264 http://proxy.handle.net/10648/ca41eb8e-04d0-492e-bb85-aa170fe4d920 Akte waarbij de commandant van het voormalig regiment Stuart verklaart dat Adriaan Willem Emil van Panhuys gedurende één jaar en negen maanden dienst heeft gedaan als cadet in dat regiment, 1795 1 stuk 265 http://proxy.handle.net/10648/164397a8-788b-4a65-8faa-15e8a7896dd1 Akte waarbij Frederik prins van Oranje en Nassaus verklaart dat Adriaan Willem Emil van Panhuys als cadet gediend heeft in het leger van de Republiek en dat hij blijk heeft gegeven van zijn trouw door zich ter beschikking van de stadhouder te stellen, 1795 1 stuk 2) Officier in Engelse dienst 266 http://proxy.handle.net/10648/7a0a2a94-adec-445c-9c4e-55d245280311 Akte van aanstelling door Frederick, Duke of York, opperbevelhebber van de Britse strijdkrachten, van Adriaan Willem Emil van Panhuys tot vaandrig in het "Corps Hollandsche Troupes", 1800 1 stuk 267 http://proxy.handle.net/10648/3fe52658-3d93-49a0-a7b7-9569c3a5beea Akte van aanstelling door prins Willem V van Adriaan Willem Emil van Panhuys tot vaandrig in het "Corps Hollandsche Troupes", 1800 1 stuk 268 http://proxy.handle.net/10648/c51e35da-aaba-4074-86ae-bb9e17b12533 Brief van B.H. Bentinck waarin aan Adriaan Willem Emil van Panhuys wordt meegedeeld dat hij bij besluit van de erfprins van Oranje is bevorderd tot luitenant in het "Corps Hollandsche Troupes", 1801 1 stuk 269 http://proxy.handle.net/10648/42c300e5-7e48-4dad-9229-166afef07216 Rekest van Adriaan Willem Emil van Panhuys aan de commandant van het "corps Hollandsche Troupes" om verlof voor een bezoek aan de Nederlanden in verband met de ziekte van zijn grootmoeder. Minuut. 1802 1 stuk 3) Commies bij het Bureau van Financiën van het landdrostambt in het departement Oost-Friesland 270 http://proxy.handle.net/10648/2bb7cfe0-cd54-4ccf-9587-97b651550d6c Akte van aanstelling door de landdrost van het departement Oost-Friesland van Adriaan Willem Emil van Panhuys tot commies bij het bureau van Financiën, 1809 1 katern 271 http://proxy.handle.net/10648/ba78c8e1-284a-4676-8f6f-78d7821f8caa Ingekomen brieven en minuten van uitgaande brieven van G.A.G.P. de Capellen, de Chevalier Jacobi, Charles de Keverberg, koning Lodewijk Napoleon van Holland, de prefect van het departement Oost-Friesland en Wilh.Queijsen aan Adriaan Willem Emil van Panhuys betreffende zakelijke aangelegenheden, 1808-1812 1 omslag 4) Controleur van de Directe Belastingen in het departement Oost-Friesland 272 http://proxy.handle.net/10648/9605b2bb-2e6e-486b-8006-0bd0ce15cc9a Akte van aanstelling door de minister van Financiën van het keizerrijk Frankrijk van Adriaan Willem Emil van Panhuys tot controleur der directe belastingen in het departement Oost-Friesland; met begeleidende brief, 1812 2 stukken 273 http://proxy.handle.net/10648/bb4f4259-e751-499f-b7f0-ac53d875cc65 Akte van eedsaflegging voor de secretarisl-generaal van de prefectuur van het departement Oost-Friesland door Adriaan Willem Emil van Panhuys voor de funktie van controleur der directe belastingen, 1812 1 stuk 274 http://proxy.handle.net/10648/b1d616e9-d087-4bc4-9f83-3cc2e81fe659 Ingekomen brieven en minuten van uitgaande brieven van de heer de Diépènhêde de Roosendale, de ontvanger der belastingen in het arrondissement Embden, de onderprefect van het departement Oost-Friesland arrondissement Embden en A. de Schrader aan Adriaan Willem Emil van Panhuys betreffende zakelijke aangelegenheden, 1812-1813 1 omslag 5) Beëdigd vertaler van het Burgerlijk Hof in het Arrondissement Embden 275 http://proxy.handle.net/10648/52783747-a96d-4580-bbbc-886417c8625d Akte van eedsaflegging voor de vrederechter te Delen, arrondissement Embden, door Adriaan Willem Emil van Panhuys voor de funktie van beëdigd vertaler van het burgerlijk hof, 1812 1 stuk 6) Officier in Nederlandse dienst, toegevoegd aan de generale staf 276 http://proxy.handle.net/10648/86fe2754-3902-4e68-900f-ebf9c04e55df Rekest van Adriaan Willem Emil van Panhuys aan de commissaris-generral van Oorlog om aangesteld te worden tot kapitein bij de generale staf. Minuut. (1813) 1 stuk 277 http://proxy.handle.net/10648/9e1b274e-4c7c-4333-a237-a1191c2a785f Akte van aanstelling bij besluit van de souverein vorst van 14 januari 1814, nr. 137, van Adriaan Willem Emil van Panhuys tot kapitein bij de generale staf, 1814 1 stuk 278 http://proxy.handle.net/10648/722816ec-2f88-4347-aab4-a8f2aab6f1aa Akte van aanstelling bij besluit van de souverein vorst van 23 maart 1814, nr. 17, van Adriaan Willem Emil van Panhuys tot kapitein ter dispositie van de staf van de kwartiermeester-generaal, 1814 1 stuk 279 http://proxy.handle.net/10648/b6765e7a-77d3-4737-a818-10e983f19d81 Paspoorten aan Adriaan Willem Emil van Panhuys en zijn paardenknecht uitgereikt in verband met te maken dienstreizen, 1814 1 omslag 280 http://proxy.handle.net/10648/8e15bc04-9642-4567-a714-9c32295d2e46 Aantekeningen van Adriaan Willem Emil van Panhuys betreffende de toestand van de vesting Metz, (ca. 1814) 1 katern 281 http://proxy.handle.net/10648/c331b79a-47b8-4a0e-891f-9d24a4f24aa6 Ingekomen brieven en minuten van uitgaande brieven van F. de Bas, G.A.G.P. de Capellen, baron de Constant Villars, baron de Constant Rebecque, de heer van Gorkum, C. van Haaften, A.C. Hardy, luitenant-generaal Janssens, J. Lössen, de heer van der Moesen, 1e luitenant Muller, de heer Nepveu, de heer Oliveer, kapitein de Rothmaler, R. baron Snouckaert van Schauburg, de heer von Steinaecker, majoor van Swieten, J.E. Wildeman, kapitein van zuylen van Nyevelt aan Adriaan Willem Emil van Panhuys betreffende dienstzaken, 1813-1823 1 pak 282 http://proxy.handle.net/10648/8905c5d5-163c-4d38-806e-5bb744acf70d Stukken betreffende de uitrustigngsstukken van het Nederlandse leger, 1814-1822 1 omslag 283 http://proxy.handle.net/10648/bcacf9e2-fcd6-41dd-bd27-7aa7729ff1ee Rapporten ontvangen en opgemaakt door Adriaan Willem Emil van Panhuys betreffende de werking van verschillende wapens, 1814, 1820, 1823 1 omslag 284 http://proxy.handle.net/10648/fea1c6f2-9e8a-4f2f-b5a2-e6c118bed806 Brief van de commissaris-generaal van Oorlog waarin aan Adriaan Willem Emil van Panhuys wordt meegedeeld dat hij bij K.B. van 23 maart 1815, nr. 129, is aangesteld tot kapitein bij de staf van de kwartiermeester-generaal, 1815 1 stuk 285 http://proxy.handle.net/10648/8f78d093-d853-4d3f-8234-6688dc8f633e Stukken betreffende door of namens de kwartiermeester-generaal aan de 1e luitenant A. Scholss genaamd van Witsen gegeven dienst-opdrachten, 1817-1828 1 omslag 286 http://proxy.handle.net/10648/a342602e-8ceb-425d-8872-8ccc09e274f1 Staten waarop de 1e luitenant A. Scholss genaamd van Witsen zijn waarnemingen, verricht met een barometer, heeft opgetekend, 1823, 1826-1827 1 omslag 287 http://proxy.handle.net/10648/fd8bb8e5-de34-4939-b495-ddf783da0a0b Brieven van de commissaris-generaal van Oorlog en de kwartiermeester-generaal waarin aan Adriaan Willem Emil van Panhuys wordt meegedeeld dat hij wederom aangesteld is tot kapitein bij de staf van de kwartiermeester-generaal, 1820 3 stukken 288 http://proxy.handle.net/10648/f9fbc058-bac9-40a1-b328-1f0b7342aad6 Instructies voor de officieren, verbonden aan de staf van de kwartiermeester-generaal, 1825-1826 3 stukken
17. Adriana Wilhelmina Angela van Panhuys en Frederik Ferdinand Hendrik Arnold Godfried von Emminghaus gezegd Frederking

Dochter van Willem Hendrik van Panhuys en Angela Cornelia Orizandt, overleed in 1847, huwde in 1801 Frederik F.H.A.G. von Emminghaus gezegd Frederking.

289 http://proxy.handle.net/10648/8265ce27-1e8a-4a03-b2d4-90399d73e794 Akte van huwelijkse voorwaarden tussen Frederik Ferdinand Hendrik Arnold Godfried von Emminghaus gezegd Frederking en Adriana Wilhelmina Angela van Panhuys, met bijlage. 1801 2 stukken 290 http://proxy.handle.net/10648/e6554d03-bccb-48f7-8a8d-9e341c3e71ef Akte van scheiding en deling van de nalatenschap van Adriana Wilhelmina Angela van Panhuys, 1847 1 katern
18. Jhr. Johan Cornelis van Panhuys, Christiane Eleonora von Clermont en Marie Sophie Delwarde

Zoon van Willem Hendrik van Panhuys en Angela Cornelia Orizandt, geboren Maastricht 4 augustus 1766, heer van Haeren en Dammerscheidt, luitenant-drossaard van het land van Dalhem en 's-Hertogenrade, lid van de "Conseil de Préfecture" in het departement van de Beneden-Maas, lid van de provinciale en gedeputeerde staten van Limburg, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, overleed Voerendaal, kasteel Haeren, 21 oktober 1849, huwde 1e Maastricht 20 juli 1795 Christiana Eleonora von Clermont, overleed Maastricht 29 september 1796; huwde 2e Maastricht 21 december 1799 Marie Sophie Delwarde, geboren Ath 15 augustus 1772, overleed kasteel Haeren, dochter van Louis Emmanuel Delwarde en Helene Josephia Rins.

a) Stukken betreffende hun persoonlijk leven 291 http://proxy.handle.net/10648/6623e850-1e56-40e1-adbe-587201d47907 Akte van huwelijkse voorwaarden en van wederkerige schenking mortis causa tussen Johan Cornelis van Panhuys en Christiana Eleonora von Clermont, 1795, 1796 1 omslag 292 http://proxy.handle.net/10648/5f2e5b3c-b654-4461-9944-a5324e7fa477 Akte waarbij Helene Josepha Rins toestemming verleent tot het huwelijk van haar dochter Marie Sophie Delwarde met Johan Cornelis van Panhuys, 1799 1 stuk 293 http://proxy.handle.net/10648/b56937b0-4222-4ba7-af0b-b41de2837d22 Authentiek uittreksel uit het huwelijksregister van de Waalse kerk te Maastricht betreffende de huwelijksakte van Johan Cornelis van Panhuys en Marie Sophie Delwarde, 1799 2 stukken 294 http://proxy.handle.net/10648/68ee5049-f7b7-4bb5-9550-a6b4a623e810 Akte van huwelijkse voorwaarden tussen Johan Cornelis van Panhuys en Marie Sophie Delwarde, 1799 1 stuk 295 http://proxy.handle.net/10648/eef9b098-7090-4a14-a941-bd25322d7e84 Register van ontvangsten van Johan Cornelis van Panhuys, met losse stukken. 1799-1807 1 deeltje 296 http://proxy.handle.net/10648/c7a5ba56-0a56-4202-bedb-84e873006a95 Authentiek uittreksel uit het doopregister van Ath betreffende de doop aldaar in 1772 van Marie Sophie Delwarde, 1800 1 stuk 297 http://proxy.handle.net/10648/d5dd2798-3984-48e0-b657-507c9d5dab1f Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Helene Josepha Rins, weduwe van Louis Emmanuel Delwarde, 1804-1815 1 omslag 298 http://proxy.handle.net/10648/718b930c-86ff-46c8-bdbf-a2c6e7bf8837 Staat van rekening en verantwoording afgelegd door P.F. Heyligers voor ontvangsten en uitgaven gedaan over de jaren 1805 en 1806 voor Johan Cornelis van Panhuys, met bijlagen. 1807 1 omslag 299 http://proxy.handle.net/10648/72cf50be-62aa-46a7-83da-1da6e8ffd52b Briefwisseling van Johan Cornelis van Panhuys met de Aken-Maastrichtse Spoorweg-Maatschappij, graaf de Belderbusch, de minister van Binnenlandse Zaken van het keizerrijk te Parijs, mr. Cholet, J.J. Deloigne, A. Delwarde, douairière Derouille, George Jacobi, de secretaris van het kabinet des konings, graaf Latour Maubourg, de heer de Leenaardts, de heer Leclercq, B. Loisel, de heer Louvais, graaf de Merode Westerloo, kapitein von Mühler, Frans van Panhuys, jhr. W.H. van Panhuys, baron Prouveur, graaf de Roederen, graaf Schimmelpenninck en de heer Souplet betreffende particuliere aangelegenheden, 1809-1812, 1823, 1826-1827, 1847 1 omslag 300 http://proxy.handle.net/10648/ad71357e-15d2-4519-875d-872d5fdb2896 Register van inkomsten uit goederen van Johan Cornelis van Panhuys, 1810-1827 1 deeltje 301 http://proxy.handle.net/10648/bd49abf6-8d70-43d9-b52e-ddefeae1a8a4 Ingekomen brief van A. Delwarde bij Marie Sophie Delwarde betreffende de steun voor de benoeming van Johan Cornelis van Panhuys in het "Corps legislatif", met bijlage. 1812 2 stukken 302 http://proxy.handle.net/10648/80ea2c7a-ebb1-4fb5-8bdb-10051c64ccc6 Levensbeschrijving van Johan Cornelis van Panhuys, gedrukt. (ca. 1813); twee exemplaren, 2 stukken 303 http://proxy.handle.net/10648/49e72fbe-063f-4112-9c4a-399d8dd8003a Register van bezittingen van Johan Cornelis van Panhuys en Marie Sophie Delwarde, 1824-1849 1 deeltje 304 http://proxy.handle.net/10648/95ce8484-7c4e-4c42-a87a-7bab2752451a Levensbeschrijving van Johan Cornelis van Panhuys, (eerste helft 19e eeuw) 1 stuk 305 http://proxy.handle.net/10648/c49f175e-7784-49cb-90d6-a9de4a8a1701 Gedicht op Johan Cornelis van Panhuys, (eerste helft 19e eeuw) 1 stuk 306 http://proxy.handle.net/10648/ba7396fd-7763-460e-90f4-42075bceea2e Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Marr A.H.J. Delwarde, 1844-1864 1 omslag 307 http://proxy.handle.net/10648/adc83277-7e85-47d8-a67a-c3a11b471401 Akte van schatting van de nagelaten goederen van Johan Cornelis van Panhuys, 1850 1 katern b) Stukken betreffende zijn funkties 1) Kanunnik van het Kapittel van Sint Pieter te Hilvarenbeek 308 http://proxy.handle.net/10648/5dd2193c-b0e3-48af-acf9-3062cb9d1c46 Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van Johan Cornelis van Panhuys als kanunnik, 1783, 1795 1 omslag 2) Lieutenant-drossaard van het land van Dalhem en 's-Hertogenrade 309 http://proxy.handle.net/10648/b4345761-52dc-487e-99e0-13a873cc913e Ingekomen brieven en stukken van J.M. Kemmerling, J.H. Kistermann, J.H. Lamberts, Is.J. van Oldenbarneveldt gent. Witte Tullingh, de vergadering van commissarissen van de landen van Overmaze, A.L. Pelerin, H.J. Ransonent, de Staten-Generaal, de heer Sternbach, J.H. Tellinger en de graaf van Wassenaer bij de lieutenant-drossaard van het land van Dalhem en 's-Hertogenrade, 1793-1795 1 omslag 3) Lid van de "Conseil de Préfecture" in het departement van de Beneden-Maas 310 http://proxy.handle.net/10648/fca2db84-ccfe-4af0-b6c0-a0ef728347f8 Akte van aanstelling door de Eerste Consul van Frankrijk van Johan Cornelis van Panhuys tot lid van de "Conseil de Préfecturë; met begeleidende brief, 1801 2 stukken 311 http://proxy.handle.net/10648/6cafe9bc-4dc3-47e5-bd20-11bf57263965 Verordeningen van de Franse overheid, ingekomen bij Johan Cornelis van Panhuys, 1801-1807 1 omslag 4) Lid van de provinciale en gedeputeerde staten van Limburg 312 http://proxy.handle.net/10648/9e7d66ad-31bc-4ed8-ad46-d7a00c2ad524 Akte van aanstelling bij K.B. van 20 februari 1816, nr. 79, van Johan Cornelis van Panhuys tot lid van de provinciale staten van Limburg namens de Ridderschap, 1816 1 stuk 313 http://proxy.handle.net/10648/6b6664de-76c0-4160-897a-b766c245ab6a Akte van aanstelling bij K.B. van 10 april 1816, nr. 71. van Johan Cornelis van Panhuys tot lid van de gedeputeerde staten van Limburg; met begeleidende brief, 1816 2 stukken 314 http://proxy.handle.net/10648/b2c09997-3a36-48e1-9eb6-bc229756a223 Akte van aanstelling bij K.B. van 30 september 1841, nr. 65, van Johan Cornelis van Panhuys tot lid van de provinciale staten van Limburg; met begeleidende brief, 1841 2 stukken
19. George Willem Adrien van Panhuys

Zoon van Jean Antoine Chrétien van Panhuys en Maria Carolina Heldewier, geboren 1807, controleur der landelijke inkomsten in Nederlands-Indië Kraksan, overleed ongehuwd 1836.

a) Stukken betreffende zijn persoonlijk leven 315 http://proxy.handle.net/10648/b07854e1-2d11-4b2f-ab8f-c280fd56240e Ingekomen brieven van Jean Antoine Chrétien van Panhuys bij George Willem Adrien van Panhuys betreffende particuliere aangelegenheden, 1832 4 stukken b) Stukken betreffende zijn funkties 1) Controleur der landelijke inkomsten in Nederlands-Indië te Kraksan 316 http://proxy.handle.net/10648/75a5b5ac-d0da-4752-a15d-a8b7237aff2e Rapporten ontvangen en opgesteld door George Willem Adrien van Panhuys betreffende de inkomsten uit de landerijen in Kraksan, 1830-1831 1 omslag 317 http://proxy.handle.net/10648/13fd43ba-e080-48bc-b93a-71acb6f1498f Ingekomen brieven en minuten van uitgaande brieven van de directeur van 's-lands Middelen en Domeinen te Besoeki, de president van de sucommissie van Landbouw te Besoeki, de resident van Besoeki en Banjoewangi, de resident van Batavia, de directeur der generale directie van Financiën in Nederlandsch-Indië, de secretaris der generale directie van Financiën in Nederlandsch-Indië, de assistent-resident van Probolingo en de resident van Rembang bij George Willem Adrien van Panhuys betreffende de uitoefening van zijn taak als controleur der landelijke inkomsten, 1830-1836 1 omslag
20. Adrien Gisbert Charles van Panhuys

Zoon van Jean Antoine Chrétien van Panhuys en Maria Carolina Heldewier, geb. 1812, overleed ongehuwd 1841.

318 http://proxy.handle.net/10648/2fe7607c-e20c-4d15-ae77-6eb90c7ad160 Gedicht ter gelegenheid van de tweede verjaardag van Adrien Gisbert Charles van Panhuys, geschreven door Johanna Christina Schöttler, gedrukt. 1813 1 stuk
21. Jhr. Ulrich Willem Frederik van Panhuys

Zoon van jhr. Abraham van Panhuys en Berentdina Ernestina Harmanna Polman Gruys, geboren Groningen 5 februari 1806, lid van de gedeputeerde staten van Groningen, overleed aldaar 15 februari 1882, huwde Leek 22 mei 1830 Wendelina Cornera barones von Innund Kniphausen.

319 http://proxy.handle.net/10648/5bda8384-62b0-4844-87d8-872f8675eb73 Ingekomen brieven van de directeur van het kabinet des konings, A.W.E. van Panhuys en H. van Panhuys geb. von Warnsdorff bij Ulrich Willem Frederik van Panhuys betreffende particuliere aangelegenhenden, 1847 3 stukken
22. Jan Ernst baron van Panhuys

Zoon van jhr. Abraham van Panhuys en Berentdina Ernestina Harmanna Polman Gruys, geboren Groningen 12 juli 1808, rechter te Winschoten, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, commissaris des konings in Friesland en curator der Groninger Hogeschool, overleed 's-Gravenhage 25 oktober 1878, huwde 1e Groningen 17 december 1838 jkvr. Maria Albertina Alberda van Ekenstein, overleed Winschoten 17 mei 1840; huwde 2e Groningen 20 december 1847 jkvr. Anna Catharina Alberda van Ekenstein.

320 http://proxy.handle.net/10648/957390fc-69c1-4c81-ac9c-a54d28ec21a1 Ingekomen brieven van jhr. O.R. Alberda van Ekenstein, jhr. W.C. A. Alberda van Ekestein, R. van Breugel Douglas, jhr. Abraham van Panhuys, jhr. Jean François Adrien van Panhuys, jhr. Ulrich Willem Frederik van Panhuys en J. Roelofs betreffende particuliere aangelegenheden, 1830-1847, 1861-1878 1 pak 321 http://proxy.handle.net/10648/76277200-4b4a-480d-ba58-20edf7ce2286 Ingekomen brieven van de heer van der Does de Willebois en de gouverneur van de provincie Luik bij Jan Ernst van Panhuys betreffende de genealogie van zijn familie, 1863, 1867-1868 1 omslag 322 http://proxy.handle.net/10648/c7f5723e-86b1-48d3-b448-84483c22866f "Geschiedkundige Herinneringen uit de voormalige Grietenijen Oost- en West-Stellingwerf, hoofdzakelijk aangaande het Geslacht der Van Haren's", door de heer Klijnsma, door de schrijver geschonken aan Jan Ernst van Panhuys, met begeleidende brief. 1870 1 deeltje en 1 stuk 323 http://proxy.handle.net/10648/daaf36fc-b97f-4826-a4d1-42e3473f9fc1 Ingekomen brieven en minuten van uitgaande brieven van de heer Albarda, de heer Engelen, de minister van Justitie de Vries, de secretaris-generaal van Justitie Clant, de heer Kingma, de heer Kuipers, de heer van Loon, jhr. Jean François Adrien van Panhuys en jhr. Willem Louis Benjamin van Panhuys bij Jan Ernst van Panhuys ter gelegenheid van zijn verheffing tot baron, 1874 1 omslag 324 http://proxy.handle.net/10648/b6feb319-7cbe-43f7-896f-051d5017439f Portretfoto van Jan Ernst van Panhuys, vervaardigd door "Photographie Firma E. Fuchs, opvolger Th.M. Staas" te Leeuwarden, 1878 1 stuk
23. Jhr. Willem Louis Benjamin van Panhuys

Zoon van jhr. Abraham van Panhuys en Berentdina Ernestina Harmanna Polman Gruys, geboren Groningen 8 september 1811, 1e luitenant kurassiers, ordonnansofficier van koning Willem II, betaalmeester te Leeuwarden, overleed aldaar 7 november 1880, huwde Beetgum 24 augustus 1849 Juliana Agatha barones thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg.

a) Stukken betreffende hun persoonlijk leven 325 http://proxy.handle.net/10648/d2acd3b1-6291-4626-ad09-b8b06fcd4899 Besluit van Nicolaas I, keizer aller Russen, van 27 juni 1844 waarbij Willem Louis Benjamin van Panhuys de versierselen van de Orde van St. Anna, 3e klasse, worden verleend; met bijlagen, 1844 1 omslag 326 http://proxy.handle.net/10648/72f1a41b-6b26-4ba2-b487-c66b24321548 Ingekomen brieven van Adriaan Willem Emil van Panhuys, jhr. Ulrich Willem Frederik van Panhuys, de hoofddirecteur van de "Post-Direction für Wien und Umgebung", G.F. baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg en G.W.C.D. baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg bij Willem Louis Benjamin van Panhuys betreffende particuliere aangelegenheden, 1847, 1854, 1859, 1868, 1880 1 omslag 327 http://proxy.handle.net/10648/4fc5d9df-f767-4d6f-9f4d-296ea09fe777 Ingekomen brieven van J. Bruns, J. Dirks, W. Eekhoff, J.J. Gobius du Sart, J.G. de Groot Jamin jr., J. van Grovestins, Uitgeverij F. & E. Gyselynck, Leon baron de Herckenrode, J.E.H. Hoof van Iddekinge, B. de Jongh, J.E.W. von der Mark, J.C. van der Muelen, M.A. van Regteren Altena, J.J. du Sart en de heer Wildeman bij Willem Louis Benjamin van Panhuys betreffende de genealogie van zijn familie, 1862-1880 1 omslag 328 http://proxy.handle.net/10648/fe1c6a95-e967-420c-b6c0-8e5213190517 "Quelques monnaies et médailles inédites", overdruk van een artikel uit de "Revue de la Numismatique Belge, 5e série, t. II", betreffende een penning met de beeltenis van Pieter van Panhuys, (ca. 1870); met begeleidende brief van H. Obreen aan Willem Louis Benjamin van Panhuys, met bijlage. 1871 1 katerntje en 2 stukken 329 http://proxy.handle.net/10648/b35ba4c5-f4f7-4a1a-bceb-5a886c379add Authentieke uittreksels uit het stamboek voor militairen en de registers van de burgerlijke stand betreffende Willem Louis Benjamin van Panhuys en Juliana Agatha thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, 1858-1891 1 omslag b) Stukken betreffende zijn funkties 1) Betaalmeester te Leeuwarden 330 http://proxy.handle.net/10648/9634a092-f4a9-449a-a5fc-2e64feeb3286 Brief van de minister van Financiën waarin aan Willem Louis Benjamin van Panhuys wordt meegedeeld dat hij bij K.B. van 20 september 1879, nr. 14, conform zijn verzoek, eervol ontslagen is uit de funktie betaalmeester te Leeuwarden, 1879 1 stuk
24. Jhr. Jean François Adrien van Panhuys

Zoon van jhr. Abraham van Panhuys en Berentdina Ernestina Harmanna Polman Gruys, geboren Groningen 19 juli 1816, luitenant-generaal cavalerie, adjudant-generaal des konings, overleed ongehuwd 's-Gravenhage 11 april 1885.

a) Stukken betreffende zijn persoonlijk leven 331 http://proxy.handle.net/10648/6582a412-e5cd-4caa-b6d6-e683a23685c2 Ingekomen brieven van jkvr. H.W. Engelen geb. van Panhuys, jhr. W.A.R. Engelen, de heer en mervouw Engelen-Cats, mevr. van Panhuys geb. baronne de Gunderrode, jhr. Abraham van Panhuys, F. van Panhuys, jhr. F. van Panhuys, G.E.A. van Panhuys, jhr. H.C. van Panhuys, H.M.B. van Panhuys, J.A. van Panhuys geb. barones thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, J.E. baron van Panhuys, jhr. J.F.A van Panhuys W.L. Bzn., jhr. U.W.F. van Panhuys, jhr. W.L.B. van Panhuys en A.A. Vorsterman van Oijen bij Jean François Adrien van Panhuys betreffende particuliere aangelegenheden, 1838-1847, 1874-1880 1 pak 332 http://proxy.handle.net/10648/f037023a-d647-4fb1-a4f5-3ed829b8a198 Stukken betreffende het lidmaatschap van Jean François Adrien van Panhuys van de Ridderschap van Groningen, 1847, 1849, 1854 3 stukken 333 http://proxy.handle.net/10648/54f0e867-5e45-42dd-9040-0baa38ad911b Kwitanties voor Jean François Adrien van Panhuys, 1849, 1870 3 stukken 334 http://proxy.handle.net/10648/a3806bf0-3b08-4ff1-afa0-cba262eba423 Besluit van de minister van Oorlog van 6 december 1853 waarbij aan Jean François Adrien van Panhuys het onderscheidingsteken voor officieren in langdurige Nederlandse dienst, voorzien van het cijfer XV, wordt toegekend, 1853 1 stuk 335 http://proxy.handle.net/10648/7939160e-be12-4476-bc89-9b0cd968441d Akte waarbij Jean François Adrien van Panhuys door koning Willem III benoemd wordt tot Ridder in de Orde van de Eikenkroon, met bijlage. 1854 2 stukken 336 http://proxy.handle.net/10648/07eae589-c469-472c-8c0f-3943597ee272 Stukken betreffende het lidmaatschap van Jean François Adrien van Panhuys van de Waalse kerk, 1855, 1875 1 omslag 337 http://proxy.handle.net/10648/3f33a254-9b89-49b0-a4cd-92012cf9396d Ingekomen brieven en minuten van uitgaande brieven van het notariskantoor Nierstrasz te Maastricht bij Jean François Adrien van Panhuys betreffende financiële aangelegenheden, 1858-1871 1 omslag 338 http://proxy.handle.net/10648/dce92c9a-97cd-4b46-8ac7-48447be94458 Akte waarbij Jean François Adrien van Panhuys door koning Willem III benoemd wordt tot officier in de Orde van de Eikenkroon, met bijlage en begeleidende brief. 1862 3 stukken 339 http://proxy.handle.net/10648/87fbcae6-b1e9-4774-a979-270de2b2616a Ingekomen brieven en minuten van uitgaande brieven van Jos. Habetz, jhr. J. Westpalm van Hoorn van Burgh, J.G. Schoonbroodt en H.M. Wendt bij Jean François Adrien van Panhuys betreffende de genealogie van zijn familie, 1863-1874 1 omslag 340 http://proxy.handle.net/10648/e035c6af-2d1b-4dea-91d2-9492cc5ec978 Genealogische aantekeningen van Jean François Adrien van Panhuys, (ca. 1863-1884) 1 omslag 341 http://proxy.handle.net/10648/0418c7f0-9ded-40c4-b50d-3b40a3ddac59 Inventarissen van de archieven van de "Leids-Utrechtse" tak van de familie van Panhuys, opgesteld door Jean François Adrien van Panhuys in verband met de overname door hem van deze archieven van jhr. Jan Westpalm van Hoorn van Burgh, (ca. 1866) 1 omslag 342 http://proxy.handle.net/10648/7c0429c7-6f25-4ded-bb46-78ce9f660528 Stukken betreffende de verlening door de koning van Denemarken van het commandeurschap 1e klasse der Danebrogs Orde aan Jean François Adrien van Panhuys, 1866 1 omslag 343 http://proxy.handle.net/10648/aa250b13-e70b-41f2-aba2-c37201bb87a3 Stukken betreffende de verlening door de koning van Zweden van het commandeurschap der Orde van het Zwaard aan Jean François Adrien van Panhuys, 1867 1 omslag 344 http://proxy.handle.net/10648/32fe77af-421c-4489-9710-3e44056cd899 Akte waarbij Jean François Adrien van Panhuys door koning Willem III benoemd wordt tot commandeur in de Orde van de Eikenkroon, met bijlage en begeleidende brief. 1868 3 stukken 345 http://proxy.handle.net/10648/7d69a18f-7c3f-42ad-9dc8-cb6984c1c24f Lijsten van goederen, in bezit van Jean François Adrien van Panhuys, vanuit Groningen naar 's-Gravenhage gezonden, 1870 2 stukken 346 http://proxy.handle.net/10648/c1a00a66-67ad-4e74-9fd5-1083741f4502 Fotoportret van Jean François Adrien van Panhuys, vervaardigd door M. Verveer te 's-Gravenhage, (ca. 1870) 1 stuk 347 http://proxy.handle.net/10648/70c83800-b2ea-4be1-b5cd-88a458b1d257 Stukken betreffende de verlening door de koning van Zweden van het commandeurschap met het Grootkruis der Orde van het Zwaard aan Jean François Adrien van Panhuys, 1871 1 omslag 348 http://proxy.handle.net/10648/7eadd6c4-d816-408b-b767-7c4175fcf747 Stukken betreffende de verlening door de hertog van Nassau van het Grootkruis met de Zwaarden der Orde van Adolf van Nassau aan Jean François Adrien van Panhuys, 1871 1 omslag 349 http://proxy.handle.net/10648/81f501df-db8d-4bb2-9782-f84a91992cb0 "Genealogie van het Geslacht van Panhuys, 15e-19e Generatie", opgesteld door notaris W.J. Eikendaal te 's-Gravenhage, in opdracht van Jean François Adrien van Panhuys, (ca. 1872) 1 katern b) Stukken betreffende zijn funkties 1) Aspirant-officier in Nederlandse dienst 350 http://proxy.handle.net/10648/a2fda91a-690f-4f5d-a637-bf0c8375e173 Stukken betreffende de toelating van Jean François Adrien van Panhuys tot de Koninklijke Militaire Academie, 1829, 1833-1835 1 omslag 2) Officier der cavalerie in Nederlandse dienst 351 http://proxy.handle.net/10648/623c5910-da14-4aad-83e4-00e73688d956 Brief van de directeur-generaal van Oorlog waarbij aan Jean François Adrien van Panhuys wordt meegedeeld dat hij bij K.B. van 8 december 1837, nr. 72, is aangesteld tot 2e luitenant à 1a suite bij de kurassiers, 1837 1 stuk 352 http://proxy.handle.net/10648/685649f5-9492-4be1-986f-6f03c2ef02db Brief van de directeur-generaal van Oorlog waarbij aan Jean François Adrien van Panhuys wordt meegedeeld dat hij bij K.B. van 10 maart 1841, nr. 92, is aangesteld tot 2e luitenant effectief bij de kurassiers, 1841 1 stuk 353 http://proxy.handle.net/10648/5b81e769-3502-45eb-88e2-fcac4b90eb91 Brief van de chef van de generale staf waarin aan Jean François Adrien van Panhuys wordt gevraagd of hij bereid is gedetacheerd te worden bij de generale staf, 1844 1 stuk 3) Officier bij de Generale Staf in Nederlandse dienst 354 http://proxy.handle.net/10648/ba3ecc3e-59bb-49f0-8717-3625607f0779 Brief van de commandant van het 1e regiment dragonders waarin Jean François Adrien van Panhuys wordt meegedeeld dat hij tijdelijk gedetacheerd is bij de generale staf, met bijlage. 1844 2 stukken 355 http://proxy.handle.net/10648/a4176c6c-0f76-4c96-a71b-8204a0293cef Besluiten van de minister van Oorlog waarbij het tractement van Jean François Adrien van Panhuys wordt verhoogd, 1847-1870 1 omslag 356 http://proxy.handle.net/10648/ea57ae30-7ef5-40b5-b891-1906fe18382b Ingekomen brief van de chef van het militair huis des konings bij Jean François Adrien van Panhuys waarin hem namens koning Willem II verzocht wordt mee te delen of hij bereid is ondergouverneur van de erfprins van Oranje te worden. Met concept van een brief van Jean François Adrien van Panhuys aan de koning, waarin hij meedeelt geen prijs te stellen op een dergelijke benoeming, 1849 2 stukken 357 http://proxy.handle.net/10648/263aee54-983a-4993-ad42-103cc5f0c30f Stukken betreffende de aanstelling bij K.B. van 6 december 1849, nr. 31, van Jean François Adrien van Panhuys tot 1e luitenant van de generale staf, 1849 2 stukken 358 http://proxy.handle.net/10648/7f3cd631-0d0b-4f1c-82f8-b776ef5c7a3d Authentieke uittreksels uit het Stamboek voor Officieren betreffende Jean François Adrien van Panhuys, 1849, 1854 3 stukken 359 http://proxy.handle.net/10648/e07b7663-a7c3-4e3d-9ea1-790f6ccde06a Brief van de minister van Oorlog waarbij aan Jean François Adrien van Panhuys wordt meegedeeld dat hij bij K.B. van 25 september 1852, nr. 84, is aangesteld tot kapitein van de 3e klasse van de generale staf, op een tractement van f 1700 per jaar, 1852 1 stuk 360 http://proxy.handle.net/10648/669f6508-b646-4f99-a62d-3c4577fdd628 Ingekomen brieven van luitenant-generaal Nepveu en generaal-majoor de Petit bij Jean François Adrien van Panhuys betreffende zijn verandering van standplaats, 1852-1853 1 omslag 361 http://proxy.handle.net/10648/48af1c8c-8d51-4c57-abf2-a104cf0ab1b1 Stukken betreffende de mogelijke plaatsing van Jean François Adrien van Panhuys als militair attaché bij de diplomatieke dienst, 1853 1 omslag 362 http://proxy.handle.net/10648/aca718c5-1630-4de3-a33a-7d281c69aeae Besluit van de minister van Oorlog waarbij Jean François Adrien van Panhuys wordt aangesteld tot kapitein van de 2e klasse van de generale staf, op een tractement van f 2000,- per jaar, 1854 1 stuk 363 http://proxy.handle.net/10648/72f0412d-d34e-4271-9bc4-6810d40582f2 Brief van Jean François Adrien van Panhuys aan de chef van het Topografisch Bureau van het ministerie van Oorlog, met de opgave van de door hem verrichtte werkzaamheden in verband met het tot-standkomen van de grote kaart van Nederland, met bijlagen. 1856 3 stukken 364 http://proxy.handle.net/10648/427fd432-b460-43f0-a743-743f263e077f Stukken betreffende een studiereis van Jean François Adrien van Panhuys naar België, Oostenrijk en Pruisen, in opdracht van de generale staf, om de werkwijze van het leger in deze landen te bestuderen, 1856 1 omslag 365 http://proxy.handle.net/10648/ba6420e8-f657-4d48-b5e9-84de1666898f Besluit van de minister van Oorlog waarbij Jean François Adrien van Panhuys wordt aangesteld tot kapitein van de 1e klasse van de generale staf, op een tractement van f 2400,- per jaar, 1857 1 stuk 366 http://proxy.handle.net/10648/42725125-95e9-43e3-a10c-4f40b0697dfd Ingekomen brief van luitenant-generaal Storm de Grave bij Jean François Adrien van Panhuys waarbij hij hem zijn erkentelijkheid betuigt over de prettige samenwerking die zij mochten hebben, 1860 1 stuk 367 http://proxy.handle.net/10648/82a074cb-a7ca-4a8f-b3e3-ba6d11e9f609 Brief van de minister van Oorlog waarbij aan Jean François Adrien van Panhuys wordt meegedeeld dat hij bij K.B. van 22 januari 1860, nr. 2, is aangesteld tot majoor van de generale staf, op een tractement van f 3000,- per jaar, 1860 1 stuk 368 http://proxy.handle.net/10648/530781d0-dbc1-4561-be51-ea5b9c2cbc6a Brief van de minister van Oorlog waarbij aan Jean François Adrien van Panhuys wordt meegedeeld dat hij bij K.B. van 13 juli 1862, nr. 31, is aangesteld tot luitenant-kolonel van de generale staf, 1862 1 stuk 369 http://proxy.handle.net/10648/9eb27a15-a8a1-4fff-8f43-167f5945b77b Minuten van uitgaande brieven van Jean François Adrien van Panhuys aan koning Willem III, de minister van Oorlog en diens adjudant, waarin hij meedeelt geen prijs te stellen op de benoeming tot militair commissaris bij de Duitse Bond, 1864 3 stukken 370 http://proxy.handle.net/10648/aa919722-2c4c-47d8-8713-fcc4ae7ab989 Stukken betreffende de aanstelling bij K.B. van 20 april 1866, nr. 55, van Jean François Adrien van Panhuys tot kolonel van de generale staf, 1866 3 stukken 371 http://proxy.handle.net/10648/5ff89854-3129-4d1d-9f74-d4fb9a841320 Brief van de minister van Oorlog waarbij aan Jean François Adrien van Panhuys wordt meegedeeld dat hij bij K.B. van 6 oktober 1868, nr. 46, is aangesteld tot kolonel bij de grote staf, 1868 1 stuk 372 http://proxy.handle.net/10648/7c1604ca-d97a-46cd-aac6-ce6143eae5c2 Stukken betreffende de aanstelling bij K.B. van 18 maart 1871, nr. 3, van Jean François Adrien van Panhuys tot generaal-majoor van de grote staf, 1871 2 stukken 373 http://proxy.handle.net/10648/c9781df3-281e-458a-b8cd-00e94719ac37 Brief van de minister van Oorlog waarbij aan Jean François Adrien van Panhuys wordt meegedeeld dat hem op zijn verzoek eervol ontslag is verleend uit actieve dienst in de rang van luitenant-generaal, 1874 1 stuk 4) Adjudant des Konings 374 http://proxy.handle.net/10648/6472efc2-5cb9-4e2b-999a-cf1870ecab35 Stukken betreffende de aanstelling bij K.B. van 24 januari 1860, nr. 44, van Jean François Adrien van Panhuys tot adjudant van koning Willem III, 1860 3 stukken 375 http://proxy.handle.net/10648/485f41a6-700a-44a7-9d92-9c8b518a2b69 Beschikking van de chef van het militair huis des konings waarbij Jean François Adrien van Panhuys een maand verlof krijgt wegens familieomstandigheden, 1861 1 stuk 376 http://proxy.handle.net/10648/beb591ea-0bbe-42e2-a4e9-573c84691a71 Ingekomen brieven van de chef van het militair huis des konings bij Jean François Adrien van Panhuys betreffende zijn toevoeging aan prins Napoleon bij diens bezoek aan Nederland, 1864 2 stukken 377 http://proxy.handle.net/10648/a07eefb0-e138-496c-bb32-f87b9995db99 Ingekomen brieven van de heer Kauffmann en de chef van het militair huis des konings bij Jean François Adrien van Panhuys betreffende zijn toevoeging aan de Deense kroonprins bij diens bezoek aan Nederland, 1866 2 stukken 378 http://proxy.handle.net/10648/d31c708b-c6e6-47af-8df3-27c5c040f68d Stukken betreffende de toevoeging van Jean François Adrien van Panhuys aan de koning van Zweden bij diens bezoek aan Nederland, 1867 1 omslag 379 http://proxy.handle.net/10648/a3a0b5c9-14da-4710-afc7-62823147b772 Ingekomen brief van de chef van het militair huis des konings bij Jean François Adrien van Panhuys waarbij hij de opdracht krijgt om namens koning Willem III de koning van Saksen geluk te gaan wensen met zijn troonsbestijging, 1873 1 stuk 380 http://proxy.handle.net/10648/248512a1-0e90-4012-8844-cb12880015eb Brief van de minister van Oorlog waarbij aan Jean François Adrien van Panhuys wordt meegedeeld dat hij bij K.B. van 13 april 1874, nr. 20, is aangesteld tot adjudant des konings in buitengewone dienst, 1874 1 stuk 381 http://proxy.handle.net/10648/78abe240-335f-42c1-b6bd-c8f6d4d13b2f Stukken betreffende de aanstelling bij K.B. 24 februari 1881, nr. 3, van Jean François Adrien van Panhuys tot adjudant-generaal des konings in de rang van grootofficier, 1881 1 omslag
25. Caroline Adrienne Jeanne van Panhuys

Dochter van Adriaan Willem Emil van Panhuys en Johanna Philippina Hass, geboren Gent 1825, overleed ongehuwd

382 http://proxy.handle.net/10648/8ee92e4f-cce5-420b-a6b9-acb301157ef3 Stukken betreffende de regeling van de voogdij over Caroline Adrienne Jeanne van Panhuys na het overlijden van haar moeder, 1835-1837 1 omslag 383 http://proxy.handle.net/10648/8b3153a9-7393-4e2f-8a56-57049cf4efaa Authentiek uittreksel uit het doopboek van de Hervormde gemeente te Gent betreffende de doop aldaar in 1825 van Caroline Adrienne Jeanne van Panhuys, 1841 1 stuk 384 http://proxy.handle.net/10648/95169c6b-e377-4125-86e6-46d2d3e284a6 Staat van rekening en verantwoording van het aandeel van Caroline Adrienne Jeanne van Panhuys in de nalatenschap van Elisabeth von Emminghaus, afgelegd door F.H. von Clermont, 1845 1 stuk 385 http://proxy.handle.net/10648/5943f2b4-8543-4f35-8351-d28968ce42ae Stukken betreffende het aandeel van Caroline Adrienne Jeanne van Panhuys in de nalatenschap van Caroline Wilhelmine Friederike Sophie von Emminghaus, weduwe van Johann Heinrich Leopold von Clermont, 1846-1848 1 omslag
26. Jhr. Henri Ernest van Panhuys

Zoon van jhr. Johan Cornelis van Panhuys en Marie Sophie Delwarde, geboren Maastricht 20 september 1801, procureur-generaal Provinciaal Hof van Limburg, overleed Maastricht 19 februari 1848, huwde aldaar 31 december 1832 jkvr. Zénobie Louise Dibbets.

386 http://proxy.handle.net/10648/28b5aad1-3cef-4159-8b2d-41e5790497c9 "Dissertatio Inauguralis Juridica, de Morte Civili Secundum Jus Hodiernum", proefschrift van Henri Ernest van Panhuys. Gedrukt. 1820 1 deel
27. Jhr. Eugène François Auguste van Panhuys

Zoon van jhr. Johan Cornelis van Panhuys en Marie Sophie Delwarde, geboren Maastricht 29 december 1811, heer van Haeren, overleed Voerendaal, kasteel Haeren, 4 maart 1878, huwde Maastricht 26 mei 1846 (echtscheiding uitgesproken 12 augustus 1869) Maria Josephina Eugenia Volkhemer, geboren Maastricht 6 september 1828, overleed Königswinter 13 juni 1875, dochter van Johann Georg Volkhemer en Barbara Catharina Elisabeth Philippina Hardy.

387 http://proxy.handle.net/10648/6577b51b-8f12-4a63-b409-65280d68e45f Akte van beschrijving van de gemeenschappelijke boedel van het gescheiden echtpaar Eugène François Auguste van Panhuys en Maria Josephina Eugenia Volkhemer, 1869 1 katern
28. Jhr. George Frederik van Panhuys

Zoon van jhr. Willem Louis Benjamin van Panhuys en Juliana Agatha barones thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, geboren Almelo 19 januari 1856, kapitein genie, overleed Ginneken 21 maart 1899, huwde Arnehm 26 maart 1885 jkvr. Carolina Johanna Juliana Anna Maria Storm van 's Gravensande.

388 http://proxy.handle.net/10648/32e0d02c-2ea2-4007-b972-abebd1bb7741 Ingekomen brieven van Juliana Agatha van Panhuys geb. barones thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg en de baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg bij George Frederik van Panhuys betreffende de genealogie vande familie thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, 1885 2 stukken
29. Jhr. Jean François Adrien van Panhuys

Zoon van jhr. Willem Louis Benjamin van Panhuys en Juliana Agatha barones thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, geboren Almelo, 28 april 1859, betaalmeester, overleed Oosterbeek 23 december 1937, huwde Ermelo 22 oktober 1889 Theodora Johanna van der Velden.

389 http://proxy.handle.net/10648/6fc1013f-8a28-413c-af05-08521fb39373 Authentieke uittreksels uit de registers van de burgerlijke stand en het inschrijvingsregister van de nationale militie betreffende Jean François Adrien van Panhuys, 1875, 1879 3 stukken 390 http://proxy.handle.net/10648/dcee84c7-88a1-4fea-9328-cf11909d7892 Ingekomen brief van de minister van Justitie bij Jean François Adrien van Panhuys betreffende mutaties in het filiatieregister van de Nederlandse adel, 1891 1 stuk 391 http://proxy.handle.net/10648/4daf529e-c393-4cf5-ac4b-f7b144124356 Ingekomen rouwbrieven van jkvr. H.W. Engelen geb. van Panhuys en de douairière E.L. thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg bij Jean François Adrien van Panhuys, 1902-1903 2 stukken
30. Jkvr. Marie Cornelie Sophie van Panhuys

Dochter van jhr. Eugène François Augustus van Panhuys en Maria Josephina Eugenia Volkhemer, geboren Maastricht 1 april 1847, overleed Charlottenburg (Duitsland) 19 januari 1904, huwde drie maal, 1e jhr. Ferdinand Scato van Panhuys, 2e Ludwig Arnold Klemens Freiherr von Panhuys, 3e Heinrich von Bittner van Bitterthal.

392 http://proxy.handle.net/10648/b52c7aaf-b36d-4d01-9ea2-216dacf99348 Kwitanties en rekeningen voor Marie Cornelie Sophie van Panhuys, 1889-1893, 1904 1 omslag
31. Jhr. Jan Ernst van Panhuys

Zoon van jhr. Haro Caspar van Panhuys en jkvr. Sophie Regine Octavie Marie van Panhuys, geboren Heerenveen 7 juni 1881, wijnkoper, overleed Amsterdam 30 december 1942, huwde Bloemendaal 14 mei 1907 Hermanna Bonifacia Roessingh.

393 http://proxy.handle.net/10648/d8c913e3-027f-4ccd-aff8-b0ea45c0973c Ingekomen brieven van jhr. W. Alberda van Ekenstein en Ernestine van Panhuys bij Jan Ernst van Panhuys betreffende de genealogie van zijn familie, 1917 2 stukken 394 http://proxy.handle.net/10648/d9a15fcf-a39f-41b7-b4d0-2fcf38c1adc2 "Nederduitsche Keurdichten", fragment uit dat boek, door Louis Calkoen aan Jan Ernst van Panhuys gezonden in verband met een daarin voorkomend gedicht op Willem Huybert van Panhuys, 2e helft 18e eeuw; met begeleidende brief, 1917 1 katerntje en 1 stuk 395 http://proxy.handle.net/10648/71305fa7-2606-4368-bba2-3a8d3808b882 Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Anna Catharina Klijn, weduwe van jhr. Jean Eugène Paul Henri van Panhuys, 1921-1922 1 omslag 396 http://proxy.handle.net/10648/79ab2962-d1bf-4aef-9771-4c7570778681 Genealogische aantekeningen van Jan Ernst van Panhuys betreffende zijn familie, (eerste helft 20e eeuw) 1 omslag
32. Jhr. Willem Louis Benjamin van Panhuys

Zoon van jhr. Jean François Adrien van Panhuys en Johanna Theodora van der Velden, geboren Alkmaar 4 augustus 1890, overleed ongehuwd San Francisco 10 juli 1911.

397 http://proxy.handle.net/10648/eeb1848b-9430-4e20-aed6-0f3df1931252 Briefwisseling van Willem Louis Benjamin van Panhuys met C.H.C. Machen, betreffende de genealogie van de familie van Panhuys, 1907-1908 1 omslag 398 http://proxy.handle.net/10648/9114dceb-cb83-4cf2-90ae-3fe0b7a336be Ingekomen circulaires van het college van burgemeester en wethouders van Maastricht bij Willem Louis Benjamin van Panhuys betreffende het voldoen aan de verplichtingen met betrekking tot de nationale militie, 1909 2 stukken 399 http://proxy.handle.net/10648/55363eef-f97a-47b9-a50a-64afa70c9ca2 Genealogische aantekeningen van Willem Louis Benjamin van Panhuys betreffende zijn familie, (ca. 1910) 3 katerntjes 400 http://proxy.handle.net/10648/c12482dc-ba82-440e-be34-47b1a5600e2b "Historisch overzicht van het geslacht van Panhuys", verhandeling van Willem Louis Benjamin van Panhuys betreffende de geschiedenis van zijn familie. Concept. (ca. 1910) 1 deeltje
b. van de familie Buirette 1. John Buirette

Zoon van Jacob Buirette en Anna Seulin, schepen van Aken, heer van Ter Waarden (Gulik), overleed ongehuwd in 1704.

401 http://proxy.handle.net/10648/42828e85-d43b-4ee0-8926-cd3811c8865f Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Johan Buirette, 1704-1739 1 omslag
c. van de familie Chatvelt 1. Maria Chatvelt en Hendrik Ackersdijck

Dochter van Jacob Chatvelt en Elisabeth van den Broeck, geboren, overleed, huwde in 1691 Hendrik Ackersdijck.

402 http://proxy.handle.net/10648/e5b207ed-474d-487e-81a2-28b2095588e6 Akte van huwelijkse voorwaarden tussen Maria Chatvelt en Hendrik Ackersdijck, 1691; met daarop aangetekend een kwitantie voor haar moeder Elisabeth van den Broeck, 1692 1 stuk
2. François Chatvelt en Henriette Marie Copes

Zoon van Jacob Chatvelt en Elisabeth van den Broeck, geboren, overleed, huwde in 1703 Henriette Marie Copes, geboren in 's-Hertogenbosch in 1668, overleed aldaar in 1743, dochter van Otto Copes en Josina Schade (van Westrum).

403 http://proxy.handle.net/10648/4dd7d3e0-b931-4d14-8e3d-728eda7dc600 Akte van huwelijkse voorwaarden tussen François Chatvelt en Henriette Marie Copes, 1703 1 katern 404 http://proxy.handle.net/10648/1244ba63-58fb-4449-b732-e93974cb6a16 Mutueel testament van François Chatvelt en Henriette Marie Copes, 1704 1 stuk 405 http://proxy.handle.net/10648/b162d36e-c92e-4069-a5b4-7dbc25e4cf68 Testament van Johanna Theodora Copes, 1703; met akte van opening van het testament, 1740 1 stuk 406 http://proxy.handle.net/10648/09b3d83a-fa44-421c-9ddf-4a62a87fa5a2 Testament van Henriette Marie Copes, 1743 1 katern
3. Jacob Laurens Chatvelt en Anna Catharina van Thienen

Zoon van François Chatvelt en Henriette Marie Copes, was schepen en raad van 's-Hertogenbosch, huwde 1e in 1741 Anna Catharina van Thienen, dochter van Arent van Thienen en Barbara Ermgard Bellous, overleed in 1744; huwde 2e Cornelia van Gils, weduwe van Jan Engelbert Orizandt.

407 http://proxy.handle.net/10648/a79ae547-8d40-4d95-aa59-7d23f98326a0 Akte van huwelijkse voorwaarden tussen Jacob Laurens Chatvelt en Anna Catharina van Thienen, twee exemplaren. 1741 2 katernen 408 http://proxy.handle.net/10648/71c450d3-cfe5-455e-93f6-3e904cd3509f Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Henriette Marie Copes, 1743 1 omslag 409 http://proxy.handle.net/10648/dc2e7ab4-19dc-4dae-848b-8a56c3492cf1 Mutueel testament van Jacob Laurens Chatvelt en Anna Catharina van Thienen, 1744 1 stuk 410 http://proxy.handle.net/10648/8684b1e8-306d-440f-84f1-dea5d8786251 Kwitanties voor Jacob Laurens Chatvelt, betreffende het overlijden van zijn kind en zijn echtgenote, 1743-1746 1 omslag 411 http://proxy.handle.net/10648/7604697d-0123-4045-b4df-0c6861b646c8 Stukken betreffende het aandeel van Anna Catharina van Thienen in de nalatenschap van haar grootouders Roedolf Gerrit Bellous en Catharina van Thienen. 1730- 1746 1 omslag 412 http://proxy.handle.net/10648/73d410b7-6fb5-42d2-a40d-46f451b659d0 Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Arent van Thienen, 1747 1 omslag
d. van de familie Colve (Colvius) 1. Theodorus Colve, Agnes Schade (van Westrum) en Catharina van Meeuwen

Zoon van Henricus Colve en Maria Verschoor, geboren ca. 1627, predikant, overleed Dordrecht 23 juni 1687, huwde 1e in 1661 Agnes Schade (van Westrum), overleed in 1666; huwde 2e in 1678 Catharina van Meeuwen.

413 http://proxy.handle.net/10648/97a8d860-01bc-4175-95e5-f47228eba435 Mutueel testament van Theodorus Colve en Agnes Schade (van Westrum), 1662 1 katern 414 http://proxy.handle.net/10648/071b0aa5-7fab-4feb-85f0-f61bea9b41da Register van bezittingen, inkomsten en uitgaven van Theodorus Colve en zijn echtgenoten Agnes Schade (van Westrum) en Catharina van Meeuwen, met losse stukken. 1662-1687 1 deel
e. van de familie Copes 1. Otto Copes en Josina Schade (van Westrum)

Zoon van Hendrik Copes van Vorden en Moralla van Ghendt, geboren Grave 1610, ontvanger der verpondingen te 's-Hertogenbosch, raad en pensionaris, overleed aldaar 21 december 1671, huwde Josina Schade (van Westrum), overleed in 1704.

415 http://proxy.handle.net/10648/cfb14627-572b-497d-919e-cf45fb87e799 Akte van huwelijkse voorwaarden tussen Otto Copes en Josina Schade (van Westrum), 1645 1 katern 416 http://proxy.handle.net/10648/714638a0-321b-4670-a719-ce3134798f67 Akte waarbij Otto Copes enige geldswaardige papieren ruilt met zijn broer Johan in verband met het vereffenen van een schuld, 1655 1 stuk
2. Moralla Catharina Copes en Johan Louis van Cattenburch

Dochter van Otto Copes en Josina Schade (van Westrum), overleed 20 maart 1728, huwde in 1670 Johan Louis van Cattenburch.

417 http://proxy.handle.net/10648/f145f4ae-4c60-49d0-83c6-3f87c479ef21 Akte van huwelijkse voorwaarden tussen Johan Louis van Cattenburch en Moralla Catharina Copes, met bijlagen. 1670 3 stukken
f. van de familie Heldewier 1. Jacob Heldewier en Sara Buirette

Zoon van Abraham Heldewier en Maria de Fay, gedoopt Frankfurt am Main 21 september 1617, schepen en raad van Maastricht, overleed 9 december 1692, huwde in 1644 Sara Buirette, geboren Weiden 29 april 1628, dochter van Jacob Buirette en Anna Seulin.

418 http://proxy.handle.net/10648/38f5cdbe-0068-47ee-84be-2adbeacc52e4 Onderhandse akte waarbij M. de Hertoghe te 's-Gravenhage rechtskundig advies geeft of de erfstelling in het testament van (Jacob Heldewier en Sara Buirette) uitgeledg dient te worden als een fideï-commis, met casuspositie. 1704 1 katern
2. Jean Jacques Heldewier

Zoon van Jacob Heldewier en Sara Buirette, gedoopt Maastricht 30 maart 1653, luitenant-kolonel in Staatse dienst, overleed Maastricht 24 januari 1736.

419 http://proxy.handle.net/10648/47241998-848e-4ed4-9024-498f5661da30 Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Jean Jacques Heldewier, 1736-1763 1 omslag
3. Hester Heldewier en Willem Pesters

Dochter van Jacob Heldewier en Sara Buirette, gedoopt Maastricht 29 oktober 1660, overleed Utrecht 2 februari 1724, huwde in 1685 Willem Pesters.

420 http://proxy.handle.net/10648/6d5cd81f-d8c3-42c0-b70d-2d38a7e13a5b Onderhandse akte van scheiding en deling tussen de erven Johan Buirette van het aandeel van Hester Heldewier in het fideï-commis van Johan Buirette, 1736 1 katern
4. Johan Willem Heldewier en Gerarda Vos

Zoon van Abraham Heldewier en Johanna Arnolda Leeuwens, gedoopt Maastricht 14 december 1687, schepen en gezworen raad van Maastricht, landraad van het land van Valkenburg, begraven Maastricht 9 juli 1763, huwde in 1725 Gerarda Vos, begraven Maastricht 28 april 1768.

421 http://proxy.handle.net/10648/58da4ab0-0427-434b-9a9b-6c8ea74d8b79 Ontvangstbewijs van R. Sturler voor het ontvangen van twee obligaties van Johan Willem Heldewier, 1738 1 stuk 422 http://proxy.handle.net/10648/46c8a011-2abb-484f-86c1-cbfe2cd1f2f4 Akte van huwelijkse voorwaarden tussen Johan Willem Heldewier en Gerarda Vos, authentiek afschrift, 1763, 1725 1 stuk 423 http://proxy.handle.net/10648/7fbe1653-3214-4db2-ad6f-8b817a8bd535 Rekest van Abraham Vos, Peter Anthonis Vos, Johan Willem Heldewier J. Azn, en Huybert Aemilius van Panhuys om hun tante Gerarda Vos, weduwe van Johan Willem Heldewier, onder curatele te laten stellen. Concept. (ca. 1767) 1 stuk 424 http://proxy.handle.net/10648/568bbd15-a2e1-4f7f-a54c-23a8b8ea9597 Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van GerardaVos, 1768 1 omslag
5. Johanna Hester Heldewier en Willem Benjamin de Guy

Dochter van Abraham Heldewier en Johanna Arnolda Leeuwens, geboren 23 maart 1692, overleed Maastricht 21 april 1775, huwde Willem Benjamin de Guy, weduwnaar van Flora van Mollem, luitenant-generaal, commandeur van 's-Hertogenbosch, overleed 22 januari 1755.

425 http://proxy.handle.net/10648/ae8fa1a9-2aef-4d1f-9cb3-56bea95ad9bd Testament van Willem Benjamin de Guy, 1729 1 stuk 426 http://proxy.handle.net/10648/902bdf7f-fca0-4237-90df-8d0060be9e44 Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Willem Benjamin de Guy, 1755 1 omslag 427 http://proxy.handle.net/10648/a99f73a2-c17e-474a-a1cb-848f75301d51 Stukken betreffende het beheer door Johan Willem Heldewier van de bezittingen van zijn tante Johanna Hester Heldewier, 1769-1775 1 omslag 428 http://proxy.handle.net/10648/5982a0fd-5aec-4755-9e15-83dc7f71171a Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Johanna Hester Heldewier, 1775-1776, 1779 1 omslag
6. Gerard Heldewier

Zoon van Abraham Heldewier en Johanna Arnolda Leeuwens, geboren Maastricht 12 juli 1697, luitenant in Staatse dienst, overleed ongehuwd februari 1728.

429 http://proxy.handle.net/10648/9fb0c2f6-116a-4b7d-95c7-621462dd26bf Onderhandse akte van scheiding en deling van de nalatenschap van Gerard Heldewier, 1729 1 katern
7. Johan Willem Heldewier en Jeanne Sybilla Vignon

Zoon van Johan Adolf Heldewier en Judith Halkett, gedoopt Maastricht 11 april 1741, schepen van Valkenburg, schepen en gezworen raad van Maastricht, drossaard van het Land van Valkenburg, vice-schout van Heerlen, ontvanger-generaal van het Land van 's-Hertogenrade, overleed Heerlen, huize Meesenbroek, 23 oktober 1819, huwde in 1769 Jeanne Sybilla Vignon, overleed in 1826.

430 http://proxy.handle.net/10648/28ba1dec-793d-450d-a9f3-b677384c5ba8 Brief van Johan Willem Heldewier aan zijn neef Abraham Vos betreffende de nalatenschap van hun oom Johan Willem Heldewier. Concept. 1764 1 stuk 431 http://proxy.handle.net/10648/e3654e53-b55d-448c-9c96-d1ef377ee747 Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Jeanne Sybilla Vignon, 1826-1838 1 omslag
g. van de familie van Thienen 1. Arent van Thienen

Ritmeester in Staatse dienst, overleed in 1747, huwde Barbara Ermgard Bellous, dochter van Roedolf Gerrit Bellous en Catharina van Thienen.

432 http://proxy.handle.net/10648/abe68c62-7158-477b-bb82-0a670e2a0ba4 Testamenten van Gideon d'Assignies, authentieke afschriften, 1733, 1729 2 stukken

Arent van Thienen was één der erfgenamen.

433 http://proxy.handle.net/10648/65bc69c6-b518-4a85-ac71-68f5e7926ff6 Akte waarbij Arent van Thienen zijn schoonzoon Jacob Laurens Chatvelt volmacht geeft de administratie over zijn goederen te voeren, 1743 1 stuk 434 http://proxy.handle.net/10648/1e532a89-0cd1-4738-bda0-d7e62a70c2d4 Testament van Arent van Thienen, 1744 1 stuk 435 http://proxy.handle.net/10648/82b4ef74-3eb9-47dc-85fb-24bb8ddae0e4 Staat van rekening en verantwoording afgelegd door Jacob Laurens Chatvelt voor zijn beheer van de goederen van zijn schoonvader Arent van Thienen, 1745 1 katern 436 http://proxy.handle.net/10648/1cfbe9f8-d841-41dc-9e9b-ccd9dc58050b Akte waarbij Arent van Thienen verklaart welke goederen hij in bewaring heeft gegeven aan zijn schoonzoon Jacob Laurens Chatvelt, 1746 1 stuk 437 http://proxy.handle.net/10648/7635364c-f9af-4b93-9198-8cfffa213259 Testament van Arent van Thienen, 1747 1 katern
h. van de familie le Vasseur des Rocques 1. Guillaume le Vasseur

Leefde in Frankrijk in de 17e eeuw, in de stukken vermeld van 1627-1670, was kartograaf.

438 http://proxy.handle.net/10648/a5da2172-c67c-4ff8-bdaf-15095b8a34c3 Bevelschrift van Armand, kardinaal de Richilieu, om Pierre Loysel en Guillaume le Vasseur alle mogelijke bijstand te verlenen bij het tekenen van een kaart van Normandië, twee exemplaren. 1627 2 stukken 439 http://proxy.handle.net/10648/bb143f6b-5628-4a30-b4ff-08c0a29790db Akte waarbij koning Stanislaus van Polen aan Guillaume le Vasseur privilege verleent voor de uitgave van een kaart van het koninkrijk Polen; in het Pools. 1640 1 stuk 440 http://proxy.handle.net/10648/63c484ba-9b6e-4bcf-b589-d3924668894f Akte waarbij koning Wladislaw van Polen aan Guillaume le Vasseur privilege verleent voor de uitgave van een kaart van het koninkrijk Polen; in het Latijn. 1645 1 stuk 441 http://proxy.handle.net/10648/b53fed10-0029-4bb2-a2ed-429c499d6a72 Akte waarbij koning Lodewijk XIV van Frankrijk aan Guillaume le Vasseur privilege verleent voor de uitgave van een kaart van Normandië; in het Frans. 1670 1 charter
2. Guillaume le Vasseur des Rocques

Geboren in Normandiäca. 1668, brigadier, directeur-generaal van de fortificatiën in Staatse dienst, commandeur van het fort d'Escarpe bij Douay, begraven 's-Gravenhage 17 augustus 1730, huwde in 1699 Marianne du Mesnil.

a) Stukken betreffende zijn persoonlijk leven 442 http://proxy.handle.net/10648/ce28e8df-680e-4da4-8b75-2341ff50ca39 Aantekeningen van Guillaume le Vasseur des Rocques betreffende de veldtochten die hij meemaakte als officier in Staatse dienst, (ca. 1715) 2 stukken b) Stukken betreffende zijn funkties 1) Ingenieur in Staatse dienst 443 http://proxy.handle.net/10648/5a95bb11-e80c-46ed-b77f-f2437cebce1f Akte van aanstelling door prins Willem III van Guillaume le Vasseur des Rocques tot extra-ordinaris ingenieur, 1693 1 stuk 444 http://proxy.handle.net/10648/adb56c3f-f386-440c-94db-a662c0530bd0 Akte van aanstelling door vorst Walraad van Nassau van Guillaume le Vasseur des Rocques tot ordinaris-ingenieur, 1696 1 stuk 445 http://proxy.handle.net/10648/45a3adbb-71f1-48c3-a2b1-959d1b75539e Akte waarbij vorst Walraad van Nassau aan Guillaume le Vasseur des Rocques bevel geeft zich gedurende de winter van 1696 onder het bevel van generaal Fagel te stellen, 1696 1 stuk 446 http://proxy.handle.net/10648/15277cdc-16ea-4152-9d09-b0dff199546b Akte waarbij vorst Walraad van Nassau aan Guillaume le Vasseur des Rocques bevel geeft zich bij het leger in Vlaanderen te voegen, 1697 1 stuk 447 http://proxy.handle.net/10648/a199371d-8be0-4fcd-ba5d-ba5451403bb7 Akte waarbij generaal-majoor F.N. Fagel verklaart dat Guillaume le Vasseur des Rocques, onder zijn bevel gediend heeft als ingenieur, 1697 1 stuk 2) Officier in Staatse dienst 448 http://proxy.handle.net/10648/da97e902-0955-445c-9c95-109c78966587 Akte van aanstelling door de Staten van Holland en Westfriesland van Guillaume le Vasseur des Rocques tot kapitein van een compagnie voetknechten, 1703 1 charter 449 http://proxy.handle.net/10648/390d684a-2fb1-45df-bd7a-31ddc97be279 Akte van aanstelling door de Staten-Generaal van Guillaume le Vasseur des Rocques tot luitenant-kolonel titulair, 1707 1 charter 450 http://proxy.handle.net/10648/ddc65a62-3b39-4ab8-9dd4-b36b4a50769c Akte van aanstelling door de Staten-Generaal van Guillaume le Vasseur des Rocques tot brigadier, 1710 1 stuk 3) Ingenieur gedetacheerd bij het Oostenrijkse leger 451 http://proxy.handle.net/10648/a77809bd-e2b6-44a7-a669-4ee7730ee166 Akte waarbij de Duitse keizer verklaart dat Guillaume le Vasseur des Rocques gedurende enige tijd als ordinaris-ingenieur gediend heeft in het Oostenrijkse leger; in het Duits. 1704 1 stuk 4) Directeur-generaal der fortificatiën in Staatse dienst 452 http://proxy.handle.net/10648/6bbcd6b9-f24b-4da9-9ec3-5dbfc047f01f Akte van aanstelling door de Staten-Generaal van Guillaume le Vasseur des Rocques tot directeur-generaal der fortificatiën, 1709 1 stuk 453 http://proxy.handle.net/10648/8c5728ef-f644-4e57-b49b-5a9a4b0e9f61 Beschikking van de Staten-Generaal waarbij bepaald wordt dat op verzoek van Guillaume le Vasseur des Rocques schriftelijk bevestigd zal worden dat hij met ingang van 29 juni 1709 is aangesteld tot directeur-generaal der fortificatiën, twee exemplaren. 1709 2 stukken 5) Commandeur van het fort d'Escarpe bij Douay 454 http://proxy.handle.net/10648/9756b995-3076-48f3-9c12-97320f6c04a3 Akte van aanstelling door de Gedeputeerden te Velde van de Staten-Generaal van Guillaume le Vasseur des Rocques tot commandeur van het fort d'Escarpe bij Douay, 1710 1 stuk
3. Adriaan Guillaume le Vasseur des Rocques

Zoon van Guillaume le Vasseur des Rocques en Marianne du Mesnil, gedoopt Utrecht 16 september 1704, directeur der fotificatiën in Staatse dienst, overleed na 1760.

Stukken betreffende zijn funkties 1) Ingenieur in Staatse dienst 455 http://proxy.handle.net/10648/2abf5d85-a7c3-4ca4-8986-26046d3cc2df Akte van aanstelling door de Staten-Generaal van Adriaan Guillaume le Vasseur des Rocques tot extraordinaris ingenieur, 1726 1 charter 456 http://proxy.handle.net/10648/fa400c3f-ddee-47c9-83dd-35f737d45a7c Akte van aanstelling door de Staten-Generaal van Adriaan Guillaume le Vasseur des Rocques tot ordinaris ingenieur, 1726 1 charter 2) Officier in Staatse dienst 457 http://proxy.handle.net/10648/b847816c-4108-46f4-b361-520d1b449361 Akte van aanstelling door de Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland en Westfriesland van Adriaan Guillaume le Vasseur des Rocques tot lieutenant in het regiment Gardes te Voet, 1734 1 stuk 458 http://proxy.handle.net/10648/8abf743e-b9e1-4d73-a10f-2b73b676b0dc Akte waarbij de Staten-Generaal verklaren dat Adriaan Guillaume le Vasseur des Rocques bij besluit van prins Willem IV van 1 september 1747 is aangesteld tot luitenant-kolonel, 1747 1 charter 3) Directeur der fortificatiën 459 http://proxy.handle.net/10648/d2d35225-40a9-457d-92ac-b42aa288c3d5 Akte waarbij de Staten-Generaal verklaren dat Adriaan Guillaume le Vasseur des Rocques bij besluit van prins Willem IV van 8 mei 1748 is aangesteld tot directeur der fortificatiën, 1749 1 charter 460 http://proxy.handle.net/10648/808a39bb-bbe5-4fc2-9d39-5e04a50044c9 Beschikking van de Staten-Generaal betreffende de overplaatsing van verschillende ingenieurs in Staatse dienst, gezonden aan de directeur-generaal der fortificatiën, 1760 1 stuk
i. van de familie Volkhemer 1. Johann Georg Volkhemer en Barbara Catharina Elisabeth Philippina Hardy

Generaal-majoor in Nederlandse dienst, huwde Barbara CatharinaElisabeth Philippina Hardy, dochter van Jacobus Balthazar Hardyen Maria Barbara Dorothea Frére.

461 http://proxy.handle.net/10648/e54d31e1-23b7-4ff4-93d2-82e1a967d1f6 Akte van scheiding en deling van de nalatenschap van Jacobus Balthazar Hardy en Maria Barbara Dorothea Frère, 1845 1 katern
j. betreffende genealogie en heraldiek, waarvan niet te achterhalen is door welk lid van de familie zij zijn opgesteld of ontvangen 462 http://proxy.handle.net/10648/c37c8089-4daf-439f-a217-c181e9db9be3 Genealogische aantekeningen betreffende de familie d'Aumale, (tweede helft 19e eeuw) 1 omslag 463 http://proxy.handle.net/10648/073c8afa-5939-47ca-b065-dc22b2375d03 Genealogische aantekeningen betreffende de familie Bas, (tweede helft 19e eeuw) 1 omslag 464 http://proxy.handle.net/10648/849cb9ae-d8be-4c25-9a36-aca05ca2efef Genealogische aantekeningen betreffende de familie Chatvelt, (tweede helft 19e eeuw) 1 omslag 465 http://proxy.handle.net/10648/2fb8518d-f71b-454c-aa32-fad356a9bcc1 Genealogische aantekeningen betreffende de familie Copes, (tweede helft 19e eeuw) 1 omslag 466 http://proxy.handle.net/10648/1f6d18d4-9d74-497b-86ef-5bc70bf02c94 Genealogische aantekeningen betreffende de familie Heldewier, (tweede helft 19e eeuw) 1 omslag 467 http://proxy.handle.net/10648/3e29f3f9-1fbe-4894-82c4-8febc6db290f Genealogische aantekeningen betreffende de familie Hooftman, (tweede helft 19e eeuw) 1 stuk 468 http://proxy.handle.net/10648/f4621995-838b-4145-80c1-04e78408927b Genealogische aantekeningen betreffende de familie van Kinschot, (tweede helft 19e eeuw) 1 stuk 469 http://proxy.handle.net/10648/15021928-9b12-40d8-8428-e8ec4a9832e9 Kwartierstaat van Lucie Jeannette gravin van Limburg Stirum, (tweede helft 19e eeuw) 1 stuk 470 http://proxy.handle.net/10648/1a013b38-c7a6-4252-89f7-63d4358f4349 Genealogische aantekeningen betreffende de familie van der Marck, (tweede helft 19e eeuw) 1 omslag 471 http://proxy.handle.net/10648/c2ef5c3c-9bcb-4987-8abf-cee487b95655 Genealogische aantekeningen betreffende de familie Orizandt, (18e eeuw) 1 omslag 472 Genealogische aantekeningen betreffende de familie van Panhuys, (tweede helft 19e eeuw) 4 pakken 472A http://proxy.handle.net/10648/bf322e2c-6f56-4b44-b4e6-edb1ab631f6c Pak 1. 472B http://proxy.handle.net/10648/90221e22-b715-4745-91d8-94188df4f20e Pak 2. 472C http://proxy.handle.net/10648/186ef132-eb18-4603-88bc-52a19d7b5450 Pak 3. 472D http://proxy.handle.net/10648/e293c2da-d7bf-4880-9dd1-5f9b2092a932 Pak 4. 473 http://proxy.handle.net/10648/9126ddd3-c442-41c3-a1c4-8a0866f905be Kranteknipsels betreffende leden van de familie van Panhuys, 1862-1919 1 omslag 474 http://proxy.handle.net/10648/a88036c3-395e-49d5-bca3-3ec3fc2dd96a Genealogische aantekeningen betreffende de familie Polman Gruys, (tweede helft 19e eeuw) 1 omslag 475 http://proxy.handle.net/10648/6b2bcf0e-75ba-40fd-9254-15d0492d59d1 Genealogische aantekeningen betreffende de familie Radermacher, (tweede helft 19e eeuw) 1 omslag 476 http://proxy.handle.net/10648/4cd57097-678b-49ef-983d-4e2e2dcc1e59 Genealogische aantekeningen betreffende de familie Rengers, (tweede helft 19e eeuw) 1 omslag 477 http://proxy.handle.net/10648/6a1e3e0c-be74-4964-8d21-3fed0eb630ec Genealogische aantekeningen betreffende de familie de Sart, (tweede helft 19e eeuw) 1 omslag 478 http://proxy.handle.net/10648/07019a30-cc31-4679-91d7-c053ec9dbb91 Genealogische aantekeningen betreffende de familie thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, (tweede helft 19e eeuw) 1 omslag 479 http://proxy.handle.net/10648/e662422f-1daf-4534-8b58-1791369276be Genealogische aantekeningen betreffende de familie de Waes, (tweede helft 19e eeuw) 1 omslag 480 http://proxy.handle.net/10648/093db134-76f0-41e3-a42d-eccd90938f86 Afbeeldingen van wapens van de families Chatvelt, Copes, Halkett, Heldewier, van Panhuys en de Sart, (19e eeuw) 1 omslag
II. Stukken van zakelijke aard a. van de familie van Panhuys 1. in Nederland a) in de provincie Groningen 1) Finsterwolde 481 http://proxy.handle.net/10648/99874615-774f-4197-9ddf-a1071feb3917 Bevelschrift voor Jean François Adrien van Panhuys, afgegeven door de deurwaarder D. Borsje te Schoonhoven om te komen tot herziening van de grenzen van het buitendijkse land van de Finsterwolderpolder in overleg met de andere eigenaren, 1849 1 stuk 482 http://proxy.handle.net/10648/472954f4-118f-452c-bd6d-86fca24faf15 Stukken betreffende het beheer van landerijen in de Reiderwolderpolder voor de erven Abraham van Panhuys, 1865-1871, 1877-1885 1 omslag b) in de provincie Limburg 1) Maastricht 483 http://proxy.handle.net/10648/213a13c7-9919-4c46-81bf-79a2e49d21dd Akte van verkoop door het echtpaar Pierre Deleuze en Geertruyd Daclair aan Pieter Bernard le Vasseur des Rocques en Henrietta Maria van Panhuys van een huis gelegen aan de Papestraat te Maastricht, 1783 1 stuk 484 http://proxy.handle.net/10648/e6c0367b-9731-4826-bb4e-5f1f5b57ec37 Akte van hypotheek ten behoeve van Hubert Nolens en ten laste van Pieter Bernard le Vasseur des Rocques en Henrietta Maria van Panhuys, onder verband van hun huis aan de Papestraat te Maastricht, 1784; met kwitantie van Hubert Nolens voor Henrietta Maria van Panhuys, 1789 1 stuk 485 http://proxy.handle.net/10648/1158498e-a644-4953-9f86-166e12ff735d Stukken betreffende de huurovereenkomst van mevrouw Capadoce met de eigenaars van het pand aan de Place de la Paix (voorheen St. Servaasklooster) nr. 6 te Maastricht, 1801-1802 3 stukken 486 http://proxy.handle.net/10648/e9e8e0b9-5caf-4e28-93eb-f38350280826 Akte van verkoop door Jacques Pierre Nolens en Christine Nolens aan Johan Cornelis van Panhuys en Marie Sophie Delwarde van een huis gelegen aan de Place de la Paix (voorheen St. Servaasklooster) nr. 6 te Maastricht, twee exemplaren. 1802 2 stukken 487 http://proxy.handle.net/10648/0e964029-c2c1-468e-aa32-20384ace3bc3 Akte van hypotheek ten behoeve van Alexandrine A.C.C. barones van Dopff en ten laste van Johan Cornelis van Panhuys en Marie Sophie Delwarde, onder verband van hun huis aan het St. Servaasklooster nr. 723 te Maastricht, 1822 1 stuk 488 http://proxy.handle.net/10648/4fe78cb4-7d1d-4ba6-a9ab-0271463fbed3 Onderhandse akte waarbij Johan Cornelis van Panhuys zijn huis, gelegen aan het St. Servaasklooster nr. 723 te Maastricht verhuurt aan zijn zoon en schoondochter Henri Ernest van Panhuys en Zénobie Louise Dibbets, 1844 1 stuk 2) Vaals 489 http://proxy.handle.net/10648/77c2655b-6b20-45c5-a456-43f19ae395b2 Proces-verbaal van een veiling, gehouden te Maastricht, waarbij Johan Cornelis van Panhuys uit staatsbezit percelen bouw- en weiland, gelegen in de gemeente Vaals, koopt, met bijlagen. 1811 1 omslag 490 http://proxy.handle.net/10648/92d63a49-ecbd-4345-bdf5-048a60c369d8 Akte van verkoop door Jean Langohr en Anna Maria Rompen aan Johan Cornelis van Panhuys van een perceel bouwland in de gemeente Vaals, 1813 1 stuk 491 http://proxy.handle.net/10648/b91deb5b-472b-439d-9303-a06d377d0d37 Akte van verkoop door Maria Catharina Rompen aan Johan Cornelis van Panhuys van twee percelen bouwland in de gemeente Vaals, 1817 1 stuk 492 http://proxy.handle.net/10648/73cf3447-1961-497c-b8c6-f5c17060d1c7 Akte van verkoop door Eva M. Snoeck, Jan Snoeck en Michiel Snoeck aan Johan Cornelis van Panhuys van een perceel bouwland in de gemeente Vaals, 1818 1 stuk 493 http://proxy.handle.net/10648/6ac856bd-08d6-4928-a7e5-9836940dfdc8 Akte van verkoop door Anna Maria Rompen aan Johan Cornelis van Panhuys van een perceel bouwland in de gemeente Vaals, 1818 1 stuk 494 http://proxy.handle.net/10648/de6b7b9d-b452-4bc9-ae77-c18614f15055 Akte van verkoop door Johan A. Crutzen aan Johan Cornelis van Panhuys van een perceel weiland in de gemeente Vaals, 1820 1 stuk 495 http://proxy.handle.net/10648/691354a2-abca-4def-811b-6bb92aebcd51 Akte van verkoop door Martinus Gimmenich aan Johan Cornelisvan Panhuys van een perceel weiland in de gemeente Vaals, 1821 1 stuk 496 http://proxy.handle.net/10648/590eb8d6-b32b-49aa-a381-d31b10daadaf Akte waarbij Johan Cornelis van Panhuys aan Antoon Kicken het hof Wittes met de daarbij behorende landerijen, gelegen in de gemeente Vaals, verpacht, 1825 1 katern 3) Valkenburg-Houthem 497 http://proxy.handle.net/10648/02043048-df27-4bad-a1cb-3af93088f680 Proces-verbaal van een veiling, gehouden in opdracht van de rechtbank van eerste aanleg in Maastricht, waarbij Johan Cornelis van Panhuys uit het onteigende bezit van Martin Weusten percelen bouw- en weiland koopt in de gemeente Oud-Valkenburg, Houthem, Schin op Geul en Hulsberg, 1806 1 katern 498 http://proxy.handle.net/10648/b19eb7b6-1742-48db-ba21-ce35020c08e7 Akte van verkoop door Johan Cornelis van Panhuys aan Joseph Smits van een perceel bouwland in de gemeente Vroenhove, 1834 1 stuk 4) Voerendaal 499-520 Stukken betreffende de heerlijkheid Dammerscheidt, 1747-1820 8 stukken, 11 katernen en 4 omslagen 499 http://proxy.handle.net/10648/6aee5625-d25a-468a-a223-a18f195a54ad Stukken betreffende de verdeling van de heerlijkheid Dammerscheidt tussen de zes kinderen van Caspar von Elmpt en Agnes Sybilla van Sussekern, 1747 1 omslag 500 http://proxy.handle.net/10648/65551ede-f537-4386-8e46-b68cc203e397 Akte van verkoop door Carl Joseph von Elmpt aan zijn zuster Anna Maria von Elmpt van zijn aandeel in de heerlijkheid Dammerscheidt, 1748 1 stuk 501 http://proxy.handle.net/10648/c36354a8-4f53-48ee-b104-172d9ce103b6 Authentiek uittreksel uit het gichtregister van het Leenhof van Valkenburg waarbij Anna Maria von Elmpt erkend wordt als eigenaresse van het aandeel van haar broer Carl Joseph von Elmpt in de heerlijkheid Dammerscheidt, 1748 1 katern 502 http://proxy.handle.net/10648/9824a96a-7f7c-4239-8e3d-40a639c9d1c5 Akte van verkoop door Jean Martinus von Elmpt aan zijn zuster Anna Maria von Elmpt van zijn aandeel in de heerlijkheid Dammerscheidt, 1748 1 stuk 503 http://proxy.handle.net/10648/569428f9-0c5d-4852-b4f8-fa7af1aaf5f6 Authentiek uittreksel uit het gichtregister van het Leenhof van Valkenburg waarbij Anna Maria von Elmpt erkend wordt als eigenaresse van het aandeel van haar broer Jean Martinus von Elmpt in de heerlijkheid Dammerscheidt, 1748 1 katern 504 http://proxy.handle.net/10648/80bb6668-13a4-4306-8528-6356285b95e8 Testament van Jan Willem von Elmpt, authentiek afschrift, 1761, 1792 1 katern 505 http://proxy.handle.net/10648/250669ab-48c1-4a22-911a-aa9a0cc437c8 Akte waarbij aan Leonard von Elmpt door de Raad en het Leenhof van Brabant en de Landen van Overmaze toestemming wordt gegeven testamentair te beschikken over de onder de jurisdictie van dat hof vallende leengoederen, 1767 1 katern 506 http://proxy.handle.net/10648/79d26228-0cde-4f94-8269-8a31004b1153 Testament van Leonard von Elmpt, 1767 1 katern 507 http://proxy.handle.net/10648/5aa1605c-761f-4efa-930e-6f7c2f60e342 Testament van Anna Catharina von Elmpt, weduwe van Jan de Root, 1768 1 katern 508 http://proxy.handle.net/10648/a4a610a3-b65a-456a-9c5d-11330140b431 Authentiek uittreksel uit het gichtregister van het Leenhof van Valkenburg waarbij Anna Maria von Elmpt erkend wordt als eigenaresse van het aandeel van haar broer Jean Martinus von Elmpt in de heerlijkheid Dammerscheidt, authentiek afschrift, 1771, 1748 1 katern 509 http://proxy.handle.net/10648/59398061-c97a-4599-834a-01b9f3405ac4 Akte waarbij Frans Philip von Elmpt aan zijn zuster Anna Maria von Elmpt levenslang vruchtgebruik geeft op 14 bunder land gelegen binnen de heerlijkheid Dammerscheidt, 1783 1 katern 510 http://proxy.handle.net/10648/238184e7-123b-469a-87ad-0f6ffb674a1c Akte van hypotheek ten behoeve van de kinderen van Jerome de Dopff en Françoise de Prevost de Matha en van Anne M.E. de Prevost de Matha en ten laste van Anna Maria von Elmpt. onder verband van haar bezittingen gelegen binnen de heerlijkheid Dammerscheidt, 1775 1 katern 511 http://proxy.handle.net/10648/cfb1facf-340d-403c-8d3f-4042a262e71b Authentiek uittreksel uit het gichtregister van het Leenhof van Valkenburg waarin de hypotheek ten laste van Anna Maria von Elmpt is ingeschreven, 1775 1 katern 512 http://proxy.handle.net/10648/f5cf5003-97f0-407e-b682-dcd96cc2ce23 Akte waarbij Henricus van Mechelen 675 kleine roeden land, gelegen in de heerlijkheid Dammerscheidt, ruilt voor 316 kleine roeden land met opstallen, gelegen onder Hemmen en Wijlre, met zijn zoon Caspar van Mechelen, 1790 1 stuk 513 http://proxy.handle.net/10648/a7810f07-3ea9-412f-b291-53362912fad0 Akte van verkoop door Henricus van Mechelen aan zijn zoon Caspar van Mechelen van 125 kleine roeden land, gelegen in de heerlijkheid Dammerscheidt, 1792 1 stuk 514 http://proxy.handle.net/10648/6a30c994-5283-48fa-b740-c73ad33e355a Akte waarbij Anna Maria von Elmpt pecelen bouw- en weiland gelegen binnen de heerlijkheid Dammerscheidt verpacht, 1801-1809 1 omslag 515 http://proxy.handle.net/10648/1d6813f1-a28f-4cd6-80e2-85d0c8f552e6 Authentiek uittreksel uit het gichtregister van het Leenhof van Valkenburg waarin de akte waarbij het vruchtgebruik van 14 bunder land, gelegen binnen Dammerscheidt, voor Anna Maria von Elmpt wordt erkend, authentiek afschrift, 1808, 1783 1 katern 516 http://proxy.handle.net/10648/163cb38c-05f0-4c39-a5d2-60095cb03ea1 Lijst van pachters van percelen bouw- en weiland gelegen binnen Dammerscheidt, (ca. 1810) 2 stukken 517 http://proxy.handle.net/10648/eb61a588-aba8-4c0c-9018-ed3c8d1786aa Stukken betreffende een hypotheek ten behoeve van Ferdinand J.G.M. baron de Dopff en ten laste van Johan Cornelis van Panhuys, onder verband van zijn bezittingen, gelegen binnen Dammerscheidt, 1810-1844 1 omslag 518 http://proxy.handle.net/10648/9fbbdf09-1c16-4e4d-9865-32ae3823f1c8 Akte waarbij Johan Cornelis van Panhuys percelen bouw- en weiland, gelegen binnen Dammerscheidt, verpacht, 1810-1822 1 omslag 519 http://proxy.handle.net/10648/8fd5f277-54ce-4ba2-a464-fdcef38f0291 Akte van verkoop door Jean Gaspard van Mechelen en Anna Maria Ritzen aan Johan Cornelis van Panhuys van een perceel bouwland gelegen binnen Dammerscheidt, 1811 1 stuk 520 http://proxy.handle.net/10648/70a9cac6-bd6d-4a7c-bf06-8ea55cfb4b94 Akte van verkoop door Johanna Maria Douven aan Johan Cornelis van Panhuys van een perceel bouwland gelegen binnen Dammerscheidt, 1820 1 stuk 521-530 Stukken betreffende de heerlijkheid Haeren, 1770-1882 4 stukken, 2 katernen, 2 delen en 2 omslagen 521 http://proxy.handle.net/10648/a223f32e-2c3f-4495-a677-9f8262d58e5e Register van akten betreffende Haeren en Lindeloff, 1770-1803 1 deel 522 http://proxy.handle.net/10648/1fcb5383-9e22-4fbc-a4d4-80dcd66c8b74 Register van aantekeningen van Willem Hendrik van Panhuys betreffende het beheer en de administratie van Haeren en Lindeloff, 1791-1798 1 deeltje 523 http://proxy.handle.net/10648/5e663c52-64f0-4be8-b91c-98a131709e8e Akte waarbij Willem Hendrik van Panhuys een perceeltje grond, behorend bij de tuin van het huis Haeren, ruilt voor een perceel grond van Gerardus Habetz, 1793 1 stuk 524 http://proxy.handle.net/10648/0d0fce6d-8e19-43fe-987b-7d19e47d3969 Onderhandse akte van verkoop door Willem Hendrik van Panhuys aan Nicolaas Linden van een perceel weiland, behorend tot de landerijen van het huis Haeren, 1795 1 stuk 525 http://proxy.handle.net/10648/584299df-9212-4bd6-ae04-60078da500b4 Onderhandse akte waarbij Willem Hendrik van Panhuys en Johannis Eusen verklaren dat de eerste in 1797 een perceel grond van de hoeve Lindeloff geruild heeft voor een perceel grond uit het bezit van de laatste, 1801 1 stuk 526 http://proxy.handle.net/10648/7961b392-e3d0-40fa-a496-11e44d77c0d1 Bestek en voorwaarden voor de bouw van een grafkelder op het terrein van het huis Haeren en enige herstelwerkzaamheden aan het huis, opgesteld door J.W. Sanders in opdracht van Willem Hendrik van Panhuys, 1806 1 katern 527 http://proxy.handle.net/10648/1e283654-a719-48d2-bee2-5be2e496538d Onderhandse akte van verkoop door Jeanne Elisabeth Wilhelmine van Panhuys aan haar broer Johan Cornelis van Panhuys van een perceel bouwland behorend bij de hoeve Lindeloff, 1808 1 stuk 528 http://proxy.handle.net/10648/f399c2ee-0ce5-47e8-99f2-c10f62f8ad04 Stukken betreffende een proces gevoerd door Johan Cornelis van Panhuys contra zijn voormalige pachter Jan L. Fouragie wegens door hem geleden schade door een brand in de schuur van het huis Haeren, 1829-1837 1 omslag 529 http://proxy.handle.net/10648/5883d884-cb87-45d0-af3f-4393b9b7b921 Akten waarbij de heren van Haeren de bij het huis behorende hoeve verpachten, 1843-1858 1 omslag 530 http://proxy.handle.net/10648/68ef7771-7e70-40c1-9840-cb4e051d013c Akte van verkoop door de erven Eugène François Auguste van Panhuys aan Jean M.F. van Oppen van het huis Haeren met de daarbij behorende landerijen, 1882 1 katern 531 http://proxy.handle.net/10648/02d5b579-81ff-42fe-9c59-8c311e0b1825 Akte van verkoop door Anthony Hartmans, mede namens zijn kinderen, aan Johan Cornelis van Panhuys van vier percelen bouw- en weiland, gelegen in de gemeente Voerendaal, met retroacte van 1801. 1807 1 katern en 1 stuk 532 http://proxy.handle.net/10648/0291f9d6-17a7-46d8-a920-d4631d8cd994 Akte waarbij Johan Cornelis van Panhuys percelen weiland gelegen in de gemeente Voerendaal verpacht, 1811-1814 1 omslag 533 http://proxy.handle.net/10648/47bdcd0c-6ea0-4761-bd08-7f7c6c6a6757 Akte van verkoop door Mathieu Laval, namens zijn kinderen, aan Johan Cornelis van Panhuys van een perceel weiland gelegen in de gemeente Voerendaal, 1812 1 katern 534 http://proxy.handle.net/10648/5297865c-e0b0-4161-b9bf-57078bff528f Akte van verkoop door de kinderen van Jean M. Penris aan Johan Cornelis van Panhuys van vijf percelen bouw- en weiland, gelegen in de gemeente Voerendaal, met retroacte van 1801. 1812 1 katern en 1 stuk 535 http://proxy.handle.net/10648/52edc3d3-d0bb-4d5f-a619-c80968aa296c Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg in Maastricht inzake een vordering wegens achterstallige pacht van Johan Cornelis van Panhuys op Etienne Ortmans, waarbij de gedaagde veroordeeld wordt tot betaling van het verschuldigde bedrag, 1814 1 katern 536 http://proxy.handle.net/10648/20067247-e383-4bdf-b533-549e80f35b7b Akte van verkoop door Hendrik Jongen van Johan Cornelis van Panhuys van een perceel weiland gelegen in de gemeente Voerendaal, 1819 1 stuk 537 http://proxy.handle.net/10648/df86cd1f-5f0c-4a9e-9a39-5cb9f3eafca3 Authentiek uittreksel uit de kadastrale legger van de gemeente Voerendaal betreffende in deze gemeente gelegen onroerende goederen van Eugène François Auguste van Panhuys, 1857 1 stuk 5) Wittem 538 http://proxy.handle.net/10648/44bf0306-99be-498b-bca8-b2aab198a2a3 Akte van verkoop door Johan Cornelis van Panhuys aan Joseph Vlicks van een perceel bouwland gelegen in de gemeente Wittem, 1812 1 stuk 2. in Belgie a) in de provincie Limburg 1) Montenaken 539 http://proxy.handle.net/10648/58fda0ea-7bee-476a-af21-976b80620c9a Akte van verkoop door de weduwe Matthijs Creeken en Frederik Swinnen aan Hendrik Aemilius van Panhuys van een perceel bouwland gelegen in Montenaken, met retroacta van 1730-1744. 1744 1 omslag b. van de familie Chatvelt 1. in Nederland a) in de provincie Noord-Brabant 1) Eethen 540 http://proxy.handle.net/10648/4ecb5a87-3ce5-47d5-a889-c881b162b1a9 Akte waarbij Johan Willem Vincent van Wittenhorst François Chatvelt beleent met drie morgen weiland gelegen onder Meeuwen, 1704 1 charter 541 http://proxy.handle.net/10648/35c6d576-3dc8-4814-bf3e-4311a4b4560d Akte waarbij Catharina Dicx, weduwe van Constantijn le Leu de Wilhem, voor haar minderjarige zoon Diederik le Leu de Wilhem, Jacob Laurens Chatvelt beleent met drie morgen weiland gelegen onder Meeuwen, 1739 1 charter 542 http://proxy.handle.net/10648/41d5c676-b98f-4d4a-a35a-d3212b96cdce Stukken betreffende het beheer voor Jacob Laurens Chatvelt van drie morgen weiland gelegen in Meeuwen, 1737-1755 1 omslag c. van de familie Heldewier 1. in Nederland a) in de provincie Limburg 1) Heerlen 543 http://proxy.handle.net/10648/6d0d1586-c289-4981-9981-a09e19b7f438 Stukken betreffende een geschil tussen Gerarda Vos, weduwe van Johan Willem Heldewier, en haar schoonzuster Judith Halkett, weduwe van Johan Adolf Heldewier, met betrekking tot het eigendomsrecht van het landgoed "De Heyhof", 1764-1765 1 omslag 544 http://proxy.handle.net/10648/2222ff7a-2ce7-4378-94ae-32bc50e4b185 Stukken betreffende de overdracht van "De Heyhof" door Gerarda Vos aan Judith Halkett en haar kinderen, 1765 1 omslag 545 http://proxy.handle.net/10648/d3c1240e-de8c-4a8e-bb02-3777688e2637 Akte waarbij Judith Halkett, Johanna Gerarda Heldewier, Johan Willem Heldewier en Arnolda Elisabeth Heldewier afstand doen van hun rechten op "De Heyhof" ten gunste van Charles Heldewier, (ca. 1766) 1 stuk b) in de provincie Utrecht 1) Utrecht 546 http://proxy.handle.net/10648/b9de2baf-f374-412c-bdc0-e6606d5a3556 Stukken betreffende een geschil tussen Abraham Vos en Catharina Johanna Vos en hun tante Johanna Hester Heldewier betreffende de eigendomsrechten van een huis, gelegen aan de Nieuwe Gracht, in het bezit van de laatste, 1773 1 omslag 2. in Duitsland a) in het hertogdom Gulik 1) heerlijkheid Ter Waarden 547 http://proxy.handle.net/10648/221ca8fa-21fb-47ad-af4a-064f0c8ba1dd Stukken betreffende een proces gevoerd door Johann G. Freiherr von Blanche zu Radelo contra de erven Francisco von Furth inzake het eigendomsrecht van de heerlijkheid Ter Waarden, door Francisco von Furth gekocht van Johan Willem Heldewier en Johan Adolph Heldewier, en betreffende de daaruit voortvloeiende eis tot schadevergoeding van de erven Francisco von Furth op de erven Heldewier, met retroacta van 1744-1780. 1781-1784 1 omslag
C. STUKKEN WAARVAN HET VERBAND MET HET ARCHIEF NIET BLIJKT 548 http://proxy.handle.net/10648/8fd900fc-ee2d-4334-823a-0075e19f9ffc Landkaart van het hertogdom Limburg uit de atlas "Germania Inferior" van Pieter Kaerius, 1616 1 stuk 549 http://proxy.handle.net/10648/bb60e588-383f-416b-81a4-6383e7bd31b1 Brief van Henr. van den Gevel aan Roeland à Kinschot, waarin hij een aantal recepten meedeelt voor medicijnen, 1664 1 stuk 550 http://proxy.handle.net/10648/5bca7c49-2c5b-4be7-ba54-2776e2cb6fb8 Akte van aanstelling door de Staten-Generaal van Louis de Catulle tot ritmeester van een compagnie Lanciers, authentiek afschrift, 1666, 1596 1 stuk 551 http://proxy.handle.net/10648/e256165b-d552-404b-a1cc-fafefe3a9e26 Testament van Gillis vanHeussen, authentiek uittreksel, 1670, 1650 1 stuk 552 http://proxy.handle.net/10648/fe75e4e3-a1be-47ea-b4a5-9410fceb1063 Testament van Gerrit van Heussen, authentiek uittreksel, 1670, 1662 1 stuk 553 http://proxy.handle.net/10648/eec7cf1e-a073-4133-94ad-54f7b3df3862 Authentiek uittreksel uit het Leenregister van Walhorn betreffende de overdracht in de jaren 1629-1638 van goederen van de familie Crummel, (ca. 1670) 1 katern 554 http://proxy.handle.net/10648/82e65a74-57d7-46aa-95a0-5b36e3ec5dea Stukken betreffende de adellijke afstamming van de familie Schuyl van Walhorn, 1672 1 omslag 555 http://proxy.handle.net/10648/360470cd-2c71-4554-9e35-c3e9bd60b2a1 Onderhandse akte waarbij Joan David van den Ende een obligatie van f 10.000,- verkoopt aan Johan Werner Meinertzhagen, 1720 1 stuk 556 http://proxy.handle.net/10648/c42772dd-912c-4a58-b11b-266862b64301 Staat van het grondgebied van de Republiek en Oostenrijk in de omgeving van Maastricht, 1747 1 katern 557 http://proxy.handle.net/10648/b370a38f-8f9a-4050-8f41-4df2a538f32e "Ordre en Reglement Waar na sig de Troupes zoo te voet als te Paard van 's Lands Militie, marcheerende of logeerende over en op den Bodem van den Staat, preciselijk sullen hebben te regileren". verordening van de Stadhouder met betrekking tot de manier waarop de troepen van de Republiek zich dienen te gedragen. Gedrukt. 1750 1 stuk 558 http://proxy.handle.net/10648/726c5eea-1ab8-413c-960a-d83278f24e9c Verzoek om inlichtingen omtrent Judocus Edmondius Swinne, wonende te Baexem, voorheen wonende te Maastricht, met afschrift. (ca. 1760) 2 stukken 559 http://proxy.handle.net/10648/88f269ef-7177-4f34-abb6-5e82f853b9be Aflevering van de "Gazette des Pays-Bas". Gedrukt. 1776 1 stuk 560 http://proxy.handle.net/10648/7379bec0-83fc-40e5-9510-d429eee2a373 Reglement voor de uit naam van keizerin Maria Theresia opgerichte Provinciale Brabantse Gevangenis te Vilvoorde. Gedrukt. 1779 1 katern 561 http://proxy.handle.net/10648/469940bc-9833-47d1-b4bc-35a314a04aa3 Akte waarbij de burgemeesters van Heerlen op verzoek van Jacob Kuhnen een verklaring afleggen betreffende het recht van de inwoners van Heerlen om in droge jaargetijden water te halen uit de beek bij de oliemolen, 1780 1 stuk 562 http://proxy.handle.net/10648/18776ba5-6c24-4c53-9516-bcc18230ef30 Fragment van een boek, waarvan schrijver en titel onbekend gebleven zijn, betreffende een proces contra de heren Varanchan de St. Genies, Boutet de la Toulière, Pinget, la Borde, la Faye en baron d'Arros, inzake een complot tegen Louis, hertog van Brunswijk. Gedrukt. 1785 1 katern 563 http://proxy.handle.net/10648/0a055c28-1b21-4488-8285-6f7f25e75dc9 Akte van aanstelling door W.D. Vignon, namens de lieutenantdrossaard van het land van 's-Hertogenrade, van Jan Boux tot schepen van 's-Hertogenrade, 1786; met akte van eedsaflegging door Jan Boux in verband met het aanvaarden van deze funktie, 1787 1 stuk 564 http://proxy.handle.net/10648/3a74c927-ce54-4c6b-a341-9bd39e3871a5 Lijst van voorwaarden voor de overgave van Maastricht aan de Franse troepen, 1794 1 katern 565 http://proxy.handle.net/10648/bcf0724e-ae2d-4fe0-874d-e32a15d7098d Tekst van een rede, gehouden door Joost Romswinckel in de Maarekerk te Leiden, ter gelegenheid van de oprichting van de Bataafse Republiek. Gedrukt. 1795 1 katern 566 http://proxy.handle.net/10648/72711053-ee37-4140-93bc-3d5834a269d6 Stukken betreffende een proces gevoerd door de erven J.A. von Clermont en P.A. van der Bloemen contra "Le Commissaire du Directoire Executif representant la Nation" inzake uitbetaling van een lijfrente, 1798 3 katernen 567 http://proxy.handle.net/10648/013aeed4-6c30-45db-854d-1a731fedd453 "Bestiering om zig te bevryden en te genezen van den Buykloop", circulaire uitgegeven door het gouvernement van Brussel, met aanwijzingen om de gevolgen van deze ziekte tegen te gaan. Gedrukt. (ca. 1800) 1 stuk 568 http://proxy.handle.net/10648/2d868f0a-064c-45da-9b99-cf953f3edb99 Tekst van een tweetal besluiten van het Uitvoerend Bewind van de Bataafse Republiek betreffende het verdagen van de Vergadedering van het Wetgevend Lichaam tot na de stemming over een ontwerpwet. Gedrukt. 1801 1 stuk 569 http://proxy.handle.net/10648/c26e9779-6455-4f44-8feb-3df2980b679d Tekst van een sonnet op keizer Nappoleon I, geschreven door Ch.Ph. Thomas, gedrukt. in het Frans, met een Nederlandse en een Latijnse vertaling; 1803 1 stuk 570 http://proxy.handle.net/10648/69e02c1c-68af-48fb-b3e7-aa4dcd5fbede Afleveringen van de "Journal du Département de la Meuse-Inférieure", gedrukt. 1806-1807; 1 omslag 571 http://proxy.handle.net/10648/4fc6a48d-71d0-4c09-a4e9-2b432831d299 Tekst van een verdrag, gesloten tussen keizer Napoleon I en zijn broer de koning van Holland, 1807 1 katern 572 http://proxy.handle.net/10648/17c978f0-fc1d-4509-9b54-1fcc27846d5f "Annonce", stuk waarin baron de Luninck de inwoners van de departementen van de Roer, de Maas en de Ourthe oproept zich aan te melden bij een nieuw te vormen regiment van vrijwilligers, dat zal assisteren bij de verdrijving van de Fransen, 1814 1 stuk 573 http://proxy.handle.net/10648/d31778cd-b9ef-4398-be0b-221a62e928c6 Circulaire van de commissarissen van de Prins van Oranje in de voormalige Generaliteitslanden aan de burgemeesters van de gemeenten aldaar betreffende de afgelegde eed van trouw, 1814 1 stuk 574 http://proxy.handle.net/10648/eafceb3d-6921-4d13-9dd1-cfecd7514808 Lijst van aannemers met hun borgen, die ingeschreven hebben voor een niet nader genoemd bouwwerk, (ca. 1820) 1 stuk 575 http://proxy.handle.net/10648/c5bcb11d-292d-41c2-8ea3-960aa485747c "Précis des faits relatifs à la destitution et à la poursuite devant les tribunaux de messieurs Hennequin un des bourgmestres, A. Lekens, Mockel cadet, J. B. Hardy, P. J. Cools, J. Bemelmans, B. Crutz, Stringnart aîné, T. baron d'Eimmenghaus-Frederking et Destouvelles, conseillers de la régence de la ville de Maestricht", verhandeling over het ontslag van één der burgemeesters en negen raden van het bestuur van de stad Maastricht. Gedrukt. 1821 1 deeltje 576 http://proxy.handle.net/10648/1ee91f9b-3ec0-42a6-8017-16aee6569b50 Tekst van het lied "Wien Nêerlandsch bloed in de aders vloeit", (ca. 1825) 1 stuk 577 http://proxy.handle.net/10648/c98a9341-8f45-4a52-b8d6-0afdfe429802 "Iets over den tegenwoordigen Oorlog op Java", memorie van onbekende schrijver, 1828 1 stuk 578 http://proxy.handle.net/10648/5bcdaaf0-23be-4671-b1ca-a189608ac980 "Mein letzter Wille", katoenen doek met opdruk, ter nagedachtenis aan koning Friedrich Wilhelm III van Pruisen, (ca. 1830) 1 stuk 579 http://proxy.handle.net/10648/191d7f11-ea00-42c7-97db-6c2e89e18c73 Lijst van leden der Tweede Kamer van de Staten-Generaal, (ca. 1830) 1 stuk 580 http://proxy.handle.net/10648/9d454c33-3edf-4cee-9b0c-97022dfbf71c "En Vie de Ste. Hélène, Le 7e Mai 1833", tekst van een gedicht op keizer Napoleon I, twee exemplaren. (ca. 1833) 2 stukken 581 http://proxy.handle.net/10648/9a09eb98-51bc-4397-95b4-5a562f482297 Kranteknipsel met de levensbeschrijving van Henri Daniel Guyot, 1834 1 stuk 582 http://proxy.handle.net/10648/f56a0e0d-20c9-4126-a6e0-c51901e69e0d Boekjes ten behoeve van de zending in Nederlands-Indië, gedrukt, in het Maleis, 1835, 1839 2 deeltjes 583 http://proxy.handle.net/10648/07730228-a7f5-4dc6-af6f-bdd6a4cdba74 "Echos Limbourgeois", gedichtenbundel door Auguste Clavareau, gedrukt. 1842; 1 deeltje 584 http://proxy.handle.net/10648/a5700959-6313-4d9c-a16b-fa1c1ed4aca1 Aantekening betreffende percelen grond in de gemeenten Heyden, Kerkrade en Simpelveld, in eigendom bij Maria Josepha Ortmans, echtgenote van Jacob Schillings, 1845 1 stuk 585 http://proxy.handle.net/10648/e21e9bda-0022-4fe2-89e5-003f8458b8f2 "Journal de Maestricht", aflevering van een krant van 11 september 1845 1 stuk 586 http://proxy.handle.net/10648/7bc993aa-1c7b-4488-b2fe-1cc6ac74892f Tabellen met verschillende maten en gewichten, in gebruik in Nederland. (ca. 1850) 3 stukken 587 http://proxy.handle.net/10648/aa27fe09-66f2-45de-892a-0e1bdba6b511 Afbeelding in borduurwerk van een kerk, (ca. 1850) 1 stuk 588 http://proxy.handle.net/10648/084ea4ac-b2d5-4530-85f3-12ea43e8491a Verhandeling over de oorzaken van de Krimoorlog, van onbekende auteur, 1854 1 katern 589 http://proxy.handle.net/10648/aab7b806-fe2d-4c86-9bc3-8a2f140c3a4a Programmaboekje van de maskerade gehouden door leden van het Leids Studentencorps ter viering van het 285-jarig bestaan van de Leisde Universiteit, met een litho van C.J. Bos, voorstellende de stoet van de maskerade, "De Intrede van den Hertog van Anjou binnen Antwerpen, den 19den Februarij 1582", 1860 1 katerntje en 1 stuk 590 http://proxy.handle.net/10648/ca9d780d-ffa5-43bd-9681-1820848f80fe Staat van landerijen, gelegen in diverse gemeenten in de provincie Limburg en in België, met daarbij vermeld de pachters van de verschillende percelen, (ca. 1870) 1 katern 591 http://proxy.handle.net/10648/48d80f5b-2eba-450e-8337-81cb39c28d2f Fotoportret van een onbekende man, vervaardigd door "Photogr. Atelier Deutmann" te Zwolle, (ca. 1880) 1 stuk 592 http://proxy.handle.net/10648/7a949550-2216-4888-99db-da776acd6d97 Catalogus van een veiling te Maastricht op 25 augustus 1908, door notaris A. Nierstrasz, 1908 1 katern