1.10.57 Inventaris van het archief van D.A. Meerman van der Goes [levensjaren 1748-1805], (1755) 1769-1795 Soemartini Nationaal Archief, Den Haag 1968 Deze inventaris is gecodeerd in EAD versie 1.0 door Ton van Velzen en Mark de Lannoy augustus 2002 This finding aid is written in Dutch. 21 november 2012 3Afbeeldingen ingevoegd door Hans Punt. 22 juni 2012 2 inv.nr. 42A ingevoegd door Diederick Kortlang. 26 mei 2008 1 Markeringsfouten verbeterd door Henny van Schie. Beschrijving van het archief Collectie Meerman van der Goes Meerman van der Goes 1755-1795 merendeel 1769-1795 1188 1,71 meter; 263 inventarisnummers. Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief. Nationaal Archief, Den Haag Verenigde Oostindische Compagnie, Tweede Advocaat Meerman van der Goes, Daniël Adriaan (1748-1805) D.A. Meerman van der Goes: advocaat der VOC. Bevat ambtelijke stukken. Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer

Daniel Adriaan Meerman van der Goes werd de 5de februari 1748 te Leiden geboren uit een Delfts regentengeslacht, waarvan leden reeds sinds het midden van de 15de eeuw functies uitoefenden. Hij was een zoon van mr. Adriaan van der Goes (1719-1759) en van Magdalena Hester van Eys (1717-1759), dochter van Daniel van Eys en Sara Dozy.

Zie de bibliografie

Zijn vader was aanvankelijk lid van de Veertigraad (1747) en Schepen (1754) te Leiden en na het overlijden van diens vader, mr. Willem Adriaan van der Goes (1696-1751), ontvanger van Gemene Landsmiddelen over Leiden en Rijnland. Vermoedelijk werd Daniel genoemd naar zijn grootvader van moederszijde: Daniel van Eys, Adriaan naar zijn vader en Meerman naar de familienaam van zijn grootmoeder van vaderskant, Maria Allegonda Meerman (1689-1744), echtgenote van mr. Willem Adriaan van der Goes.

Behalve de familienaam Van der Goes werd de naam Meerman door hem en zijn nakomelingen als familienaam gebruikt. Dit blijkt ook uit het wapen dat de tak Meerman van der Goes voerde: Gevierendeeld: I en IV: in zwart 3 zilveren bokkenkoppen met gouden hoorns, zijnde van der Goes; II en III: in zwart een zilveren meerman met de staart, waarin een slag, horizontaal naar links gericht, met zilveren stormhoed op het hoofd en in de opgerichte rechterhand een naar links gerichte zilveren gebogen Turkse sabel met gouden gevest en aan de linkerarm een ovaal zilveren schild met smalle gouden rand waarop een gouden kruis stond, zijnde Meerman. Helmteken en schildhouders waren als bij het wapen Van der Goes, d.i. helmteken: 3 zilveren bokkenkoppen tussen 2 zilveren fazantenveren, en schildhouders: 2 omkijkende bokken met gouden hoorns.

Blijkens het "Album Studiosorum Academiae Lugduno Bataviae" (blz. 1066) werd Daniel Adrianus Meerman van der Goes, "Leidensis" en 12 jaar oud., de 17e maart 1760 als "honoris ergo" en de 3e juli 1765 (blz. 1085) als "juris studiosus" ingeschreven. Hij promoveerde te Leiden 18 september 1769 op het proefschrift "De Pactis Successoriis".

Zijn dienst in de Oost-Indische Compagnie begon in 1776. Bij resolutie van de Heren Zeventien genomen binnen Middelburg in Zeeland op vrijdag 29 maart 1776, werd mr. Daniel Adriaan Meerman van der Goes benoemd tot adjunct-advocaat van de Compagnie op een jaarlijks tractement van fl. 1000,- ingaande de 1e april 1776, mits hij participeerde met fl. 3000,- kapitaal. Tegelijk met de benoeming van mr. F. W. Boers, tweede advocaat van de Compagnie tot eerste advocaat, volgde bij de resolutie van Heren XVII d.d. 7 april 1777 de benoeming van mr. D.A. Meerman van der Goes tot tweed advocaat op een tractement van fl. 2000,-, dat een jaar daarna bij resolutie van Heren XVII d.d. 9 oktober 1778 tot fl. 3000,- werd verhoogd.

Na de benoeming tot tweede advocaat werd mr. D.A. Meerman van der Goes bij resolutie van Heren XVII d.d. 1 oktober 1777 tot de secrete zaken gecommitteerd. Tijdens zijn ambtstermijn bij de Compagnie werd hem op verzoek van de kamer Amsterdam en bij resolutie van Heren XVII d.d. 21 oktober 1779 opgedragen de post van chartermeester bij genoemde kamer te nemen, tegen een jaarlijkse douceur van fl. 800,-.

Het ambt van advocaat bij de Compagnie (ook wel "Minister" genoemd) werd in 1614 ingesteld. Oorspronkelijk had de Compagnie slechts één advocaat, doch de toenemende omvang van de werkzaamheden dwong spoedig tot de aanstelling van een tweede advocaat en later ook van een adjuct-advocaat. De eerste advocaat genoot een jaarlijks tractement van fl. 3100,-, een huishuur van fl. 1000,- en fl. 250,- voor briefporti, de tweede advocaat fl. 2000,- en de adjunct-advocaat fl. 1000,-. Om hun inkomsten te vermeerderen genoten ze verder nog velerlei voordelen, zoals bv. 1000 zilveren dukatons als verering, etc.

De aanstelling van de advocaten van de Compagnie geschiedde op de voorwaarden genoemd bij de "Instructie voor de Advocaten van de Generale Nederlandsche Geoctroyeerde Oost Indische Compagnie".

Zie bijlage

Uit de Instructie van 1755 blijkt dat de functie van de advocaat voor het grootste deel bestond uit het secretariaat van de vergaderingen van Heren XVII en die van de kamer Amsterdam en zeker niet de thans gangbare betekenis van het woord advocaat dekt. Tot de werkzaamheden van de advocaat behoorden het bijwonen van de vergaderingen van de Heren XVII, de Haagse Besognes en Commissies, het aan de orde stellen van zaken in de vergadering, het lezen van missiven, requesten, remonstrantiën etc., het optekenen van de resoluties en het registreren in "Secreete boeken of notulen", die evenals andere geheime stukken en papieren door de advocaat werden bewaard. Hij moest de generale missiven van de Gouverneur-Generaal en Raden van Indië extraheren, doorlezen en zich een mening vormen over alle verbalen, dagregisters, resolutieboeken en brieven van de opperhoofden van de verschillende comptoiren. Aan de hand hiervan werden door hem voorts alle minuten voor de antwoorden van Heren XVII opgesteld. Hij nummerde alle ingekomen- en uitgaande stukken en schreef ze in registers en copieboeken.

In de meeste en belangrijkste commissies had de advocaat zitting en een raadgevende stem. Vaak werden hem vertrouwelijke zendingen opgedragen, of vergezelde hij de gecommitteerde(n) naar de Staten Generaal of naar Engeland. Kwam de beurt van het voorzitterschap van Heren XVII aan de kamer Zeeland,dan werd hem door de Generale Compagnie verzocht bij de terugkeer van retourschepen aldaar aanwezig te zijn en de zaken van de Generale oostindische Compagnie waar te nemen.

De plaats van de uitoefening van zijn functie was de kamer Amsterdam en hij was bovendien verplicht zijn diensten te verlenen aan deze kamer en aan de respectieven departementen van de kamer. Het voorbereiden van de particuliere vergaderingen van in-en in de kamer Amsterdam en de daarbij behorende werkzaamheden behoorde tot zijn taak. Want feitelijk was de advocaat van de Compagnie ook tevens de advocaat van de kamer Amsterdam. Volgens één van de voorwaarden voor zijn aanstelling moest hij minstens fl. 3000,- in de V.O.C. participeren, wat meestal neerkwam op deelname voor dit bedrag in de kamer Amsterdam. Bij aanvaarding van hun ambt moesten de advocaten de eed afleggen, dat zij gedurende hun diensttijd geen andere functies dan bij de Compagnie zouden vervullen. Voorts werd hun verboden giften, gaven of geschenken van Compagniesdienaren of van personen die bij de vergadering van Heren XVII of bij de respectieve kamers belang hadden, aan te nemen. Aangezien de werkkring waarin de advocaten zich bewogen zeer belangrijk was, konden zij, en dan vooral de eerste advocaat, veel invloed uitoefenen.

De eerste en tweede advocaat van de Compagnie hadden de beschikking over enige klerken. Zo was Pieter van Duin als klerk aan de tweede advocaat, mr. D.A. Meerman van der Goes, toegevoegd; toen Pieter van Duin in 1780 tezamen met mr. Pieter Jacobus Guepin tot klerk van de eerste advocaat werd aangesteld, volgde Roelof Jacobus Dozy hem op als klerk van de tweede advocaat.

De slechte toestand van de Oostindische Compagnie was in 1780 in een kritiek stadium gekomen. Op het einde van dat jaar verklaarde Engeland de oorlog aan de Republiek. Deze oorlog had voor de Oostindische Compagnie loodnottige gevolgen.

In Azië gingen tal van forten en factorijen met de daar aanwezige voorraden en goederen verloren. Vele schepen, vaak met rijke ladingen, vielen in handen van de Engelsen. Anderen moesten naar neutralere havens uitwijken en/of een anderen route nemen dan gebruikelijk was. Zij bereikten daardoor pas na een jaar de Nederlandse havens. Uit vrees dat de Engelsen de schepen zouden veroveren, had gedurende de jaren 1781, 1782 en 1783 geen vervoer naar Nederland plaats. De goederen lagen daardoor te Batavia opgehoopt en in Amsterdam kwam een tekort aan contanten.

Bij het uitbreken van de oorlog en vooral toen het gerucht in omloop kwam, dat er geen gelden voor aflossing van de anticipatiepenningen in voorraad waren, werd de druk op het opvragen van de anticipatiepenningen met de dag groter, vooral in Amsterdam, waar zich meer dan 2/3 van de anticipatiepenningen bevond. Gedwongen door de steigende nood, wendden de Bewindhebbers zich reeds in het begin van het jaar 1781 tot de Staten van Holland teneinde surseance van betaling te verkrijgen. Bij de Staten-Generaal werd aangedrongen tot versterking van convooi voor de Indië bestemde schepen. Dit liep tenslotte uit op een subsidie van de Generaliteit, ofschoon later bleek, dat alleen Holland zijn quota betaalde.

Dit was het begin van een reeks subsidies en gegarandeerde negociaties door Holland verleend, doch ook het begin van een sterke controle op de Oostindische Compagnie, die langzamerhand tot een directe inmenging uitgroeide. Doordat de bewindhebbers hun toevlucht hadden genomen tot de Staten was het onmogelijk om de invloed van de Staat te weren.

Bij de pogingen tot verbetering en hervorming van de Oostindische Compagnie konden de bewindhebbers zich niet onttrekken aan de politieke strijd die na de oorlog met Engeland steeds heviger werd. Het Vijfde Departement

Bij de reeds bestaande vier departementen, d.i. van de ontvangst, de equipagie of scheepsuitrusting, de rekenkamer en de handel, werd in 1786 op voorstel van de Staten van Holland (en niettegenstaande de protesten van de kamer Zeeland een nieuwe commissie toegevoegd, belast met het verzorgen van de correspondentie van -en naar Indië. Deze commissie, het z.g. "Preparatoir Besogne" of het Vijfde Departement werd later het Departement tot de Indische Zaken genoemd.

dat door de bemoeiingen van de Staten van Holland werd opgericht, bleef een doorn in het oog van de bewindhebbers.

Mr. D.A. Meerman van der Goes heeft tot 1785 bij de Compagnie gediend. Bij resolutie van de Heren XVII d.d. 7 december 1781 werd hem dispensatie van de eed op het 11e artikel van de Instructie

Zie bijlage

verleend, zodat hij na oktober 1781 tot en met november 1784, behalve advocaat van de Compagnietevens pensionaris van de stad Amsterdam was, welk ambt hij tot 1795 bekleedde.

Hoewel hij na 1784 zijn advocaatschap bij de Compagnie had neergelegd, betekende dit niet dat zijn bemoeiingen zich niet meer tot de zaken van de Compagnie uitstrekten. Uit zijn collectie blijkt, dat hij stukken betreffende de Oostindische compagnie -lopende over de jaren 1785-1791- in zijn bezit had en de gang van zaken bijhield.

Opmerkelijk is het nauwe verband tussen de regering van Amsterdam en het bewind van de Oostindische Compagnie, doordat veelal dezelfde personen zowel functies in de Amsterdamse magistraat bezetten, als zitting hadden in het bestuur van de V.O.C. Het overwicht van Amsterdam ten opzichte van de overige steden van Holland en van de Generaliteit in zijn algemeen was ook duidelijk te merken in de verhouding van de kamer Amsterdam tot de andere kamers (gevolg van overheersende financiële aandeel van de kamer Amsterdam in de Compagnie).

Bij resolutie d.d. 17 november 1784 had de Presidiale Kamer ingestemd met het eervol ontslag verleend aan mr. D.A. Meerman van der Goes en als blijk voor zijn goede en trouwe diensten, werd hij met 1000 zilveren ducatons vereerd, ook ontving hij zijn leven lang een bewindhebbersportie specerijen en had hij het gebruik van de binnen -en buitenjachten van de Compagnie.

Als tweede advocaat van de Compagnie werd mr. D.A. Meerman van der Goes bij resolutie van Herem XVII d.d. 28 april 1785 vervangen door de adjunct-advocaat, mr. Pieter Graafland Jansz.

Na het aftreden van mr. F.W. Boers als eerste advocaat hadden Heren XVII op voorstel van kamer Amsterdam, bij resolutie d.d. 12 juli 1787, mr. D.A. Meerman van der Goes als eerste kandidaat en mr. S.C. Nederburgh (de tweede advocaat) als tweede, voor de opvolging voorgedragen. De Erfstadhouder/ Opperbewindhebber benoemde echter, bij zijn brief d.d. 14 juli 1787 mr. S.C. Nederburgh tot eerste advocaat. Na de afzetting van de pensionaris mr. E.F. Berckel, fungeerde mr. D.A. Meerman van der Goes als eerste pensionaris van de stad Amsterdam. Bij resolutie d.d. 27 januari 1792, in aanmerking genomen hebbende "de ijver en de affectie waarmede de pensionaris Van der Goes die post nu seedert den jaare 1781 waargenomen en vele goede diensten aan de stad bewezen heeft", hadden Vroedschap en Burgemeesters van Amsterdam goed gevonden om zijn jaarlijkse tractement met een bedrag van fl. 1000,- te vermeerderen, ingaande primo augustus 1791. Tot en met 17 januari 1795 werden de notulen van de vergadering van de vroedschap en burgemeesters van Amsterdam door mr. D.A. Meerman van der Goes opgemaakt.

Genealogie

Geschiedenis van het archiefbeheer

Volgens de Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven komstig van mr. D.A. Meerman van der Goes in 1878 door mr. C.W. Hubrecht aan het Algemeen Rijsarchief geschonken. Mr. C.W. Hubrecht was lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland en was gehuwd met de kleindochter van mr. D.A. Meerman van der Goes, Jkvr. Jacoba Adriana Petronella Meerman van der Goes, die in 1872 was overleden. Blijkens de correspondentie gevoerd tussen de Algemene Rijksarchivaris enerzijds en mr. C.W. Hubrecht en de archivaris van Amsterdam anderzijds, zijn de persoonlijke stukken, in overeenstemming met de afspraak, aan de familie teruggegegven en een gedeelte dat uitsluitend Amsterdam betrof, aan het archief van de stad Amsterdam afgestaan. Een aantekening van de korte inhoud van die stukken is in het archief van het Algemeen Rijksarchief gevoegd bij de brief van de Algemene Rijksarchivaris aan de archivaris van Amsterdam d.d. 11 december 1878.

De verwerving van het archief

Het archief is door schenking verworven.

Inhoud en structuur van het archief 1.10 Inhoud

Waarschijnlijk zijn de officieele stukken die bij de collectie aangetroffen zijn, door mr. D.A. Meerman van der Goes exofficio onder zich gehouden ten dienste van zijn werkzaamheden. Door de functies die mr. D.A. Meerman van der Goes bekleedde en de "merkwaardige" positie van de stad Amsterdam heeft een vermenging van verschillende stukken plaats gevonden, waarin moeilijk een scheiding is aan te brengen. De collectie betreffende de Oostindische Compagnie heeft slechts een fragmentarisch karakter. Maar daar de stukken zich uitstrekken over het gehele arbeidsveld van de Compagnie, kunnen zij een waardevolle aanvulling vormen op het archief van de Oostindische Compagnie zelf. Persoonlijke stukken die nog bij de collectie aanwezig zijn, zijn vermoedelijk achtergebleven stukken van de teruggestuurde familiepapieren. Bij de ordening van de correspondentie is geen scheiding aangebracht tussen de brieven die door de advocaat zijn opgemaakt of ontvangen en die brieven, die door de advocaat zijn opgemaakt of ontvangen en die brieven die door zijn opdrachtgevers zijn ondertekend of ontvangen, daar anders een te kunstmatige scheiding zou zijn ontstaan.

Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen

Volledig openbaar Beperkingen aan het gebruik

Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in; Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Collectie Meerman van der Goes, nummer toegang 1.10.57, inventarisnummer ...

VERKORT: NL-HaNA, Meerman van der Goes, 1.10.57, inv.nr. ...

Verwant materiaal Beschikbaarheid van kopieën

Afgescheiden archiefmateriaal

Stukken betreffende Urk en Schokland die in de collectie aanwezig waren, zijn in het Algemeen Rijksarchief gevoegd bij de archivalia betreffende de eilanden Urk, Emmeloord en Ens. Deze archiefstukken uit diverse verzamelingen afkomstig zijn beschreven door Mej. Ch.J.A.M. Schaepman.

Verwante archieven

Behalve de bovengenoemde stukken die bij de collectie Meerman van der Goes behoorden, bevinden zich onder de collectie Brugmans in het Algemeen Rijksarchief enige bescheiden, die afkomstig zijn van Mr. D.A. Meerman van der Goes. Mr. Pibo Anthony Brugmans was in 1793 tot Tweede Advocaat der Oostindische Compagnie benoemd en bekleedde dit ambt tot 1796.

Waarschijnlijk zijn deze stukken op de tweede-advocaatskamer van het Oostindisch Huis te Amsterdam achtergebleven en zodoende onder de papieren-Brugmans terecht gekomen. De collectie is door Dr. de Hullu beschreven in het Jaarverslag 1919 en de stukken afkomstig van Mr. D.A. Meerman van der Goes zijn in de derde afdeling van de beschrijving opgenomen onder de nummers:

Overgenomen uit de beschrijving van Dr. de Hullu. Zie Jaarverslag 1919, blz. 24(166)-25(167), 205(347)-206(348) en 221(363)-222(364).

Inv.nr. 149: Briefwisseling van Meerman van der Goes met den advocaat-fiscaal der Admiraliteit van Amsterdam Mr. J.C. van der Hoop over verschillende marine zaken. 1781 april 17-1783 april 12. 1 omslag

Inv.nr. 150: Copie-brief van Meerman van der Goes aan de Nederlandschen Consul te Cadix J.W. Nagel over finantieële zaken. 1782 februari 14. 1 stuk.

Inv.nr. 151: Brief aan Meerman van der Goes over compagnieszaken van de advocaat-fiscaal der Admiraliteit van Zeeland J. Steengracht. Met bijlagen. 1783 januari 22. 1 stuk

Inv.nr. 152: Brieven aan Meerman van der Goes van P.E. van de Perre en F.W. Boers te Parijs. 1783 mei 4. 1 stuk.

Publicaties Aa, A.J. van der, Biographisch Woordenboek der Nederlanden, Haarlem 1852 Berckel, G.J.A. van, Bijdrage tot de geschiedenis van het Europeesche Opperbestuur over Nederlandsch-Indië, 1780-1806, Leiden 1880 Colenbrander, H.T., De Patriottentijd, deel III, 's-Gravenhage 1899 Colenbrander, H.T., Koloniale Geschiedenis;, deel II, 's-Gravenhage 1926 Dam, Pieter van, Beschryvinge van de Oostindische Compagnie, deel I; uitgave F.W. Stapel in: Rijks Geschiedkundige Publicatiën, 63, s-Gravenhage 1927 Elias, Johan E., De vroedschap van Amsterdam, 1578-1795, deel II, Haarlem 1905 Knuttel Wzn, G., De schilderijen in het hofje Meermansburg te Leiden in:Oud Holland, 32e jrg. 1914 Lauts, G., Geschiedenis van de macht der Nederlanders in Indië, Amsterdam 1859 Het Nederlandsch Adelsboek, 18e jrg. 1920 Rietstap, J.B., Wapenboek van den Nederlandschen Adel met Genealogische en Heraldische Aantekeningen, deel I Groningen 1883
Bijlagen Instructie voor d'advocaten van de Generale Nederlandsche geoctroyeerde Oost Indische Compagnie.

Art.1.

D'advocaten van de Compagnie zullen t'allen tijden, zo wanneer de Vergadering van 17ne, het Haagsch besoigne of een Commissie van particuliere Gecommitteerdens uyt de Zeventhiene bij een zullen weezen, gehouden zijn, d'eerste te compareeren en de laaste uyt de Vergadering te scheyden.

Art. 2.

Zullen alle Remonstrantien, Requesten, Missiven en 't geen voorts ter vergadering zal voorkomen, van den presideerenden overneemen en dezelve overluyd leezen, mitsgaders de conclusien en Resolutien, die successivelijk bij den Praesiderenden zullen werden genomen, pertinentelijk en getrouwelijk aantekenen en bij eerste gelegentheyd ter vergadering resumeren en gearresteert zijnde registreren.

Art. 3.

Alle 't geene door ordre van deeze vergadering in Secreete boeken of notulen geregistreert en tot dien eynde door d'Advocaten opgesloten bewaart zal werden, als ook alle andere secreete stukken en papieren, daartoe zal niemand acces, of daar van visie en lecture hebben, dan alleen de leeden, die uyt deze vergadering tot zodanige secreete besoignes zijn gecommitteerd geweest, of namaals daartoe speciaal zullen werden geauctoriseert.

Art. 4.

Zullen alle zaken, ter Vergadering voorkomende of verhandelt wordende, zo wanneer de dienst van de Compagnie zulks eenigzints vereysschen zal, secreet houden.

Art. 5.

Zullen ook gehouden zijn alle stukken, papieren, missiven en Registers, tegenwoordig zijnde of nog te komen, gade te slaan, ofte te doen slaan, en daar benevens alle missiven van deeze Vergadering uytgezonden zijnde, in een register volgens den datum agter den anderen te doen afschrijven, dan wel in de Resolutien der Vergadering insereeren.

Art. 6.

Alle missiven, die van deeze Vergadering naar Indien zullen werden geschreeven, zullen d'Advocaten in een particulier copyboek, daar van te houden, agter den anderen doen inschrijven.

Art. 7.

Zullen meede van alle de Resolutien, bij deeze Vergadering genomen, als ook van de brieven, door dezelve naar Indien afgevaardigt, den zin of korten inhoud in margine doen noteren en zorg dragen, dat de generale Registers op de gemelde Resolutien en Brieven daarmeede werden aangevult.

Art. 8.

Zullen insgelijks gehouden zijn een apart Register, naar d'ordre van 't alphabeth, op de toenamen geschikt, te formeeren van alle de personen die in Indien eenige condemnatie 't haren laste ontfangen hebben, gelijk mede van zulke die gedeporteert of gecondemneert, hier te lande zouden mogen arriveren, dog alleen van zodanige personen, waarvan dit in de brieven of Resolutien uyt Indien zal werden bekent gestelt, ten eynde de Vergadering van 17ne en de respective kameren ten allen tijde daarvoor te konnen dienen.

Art. 9.

D'Advocaten zullen gehouden zijn in de gewone jaarlijkse Haagsche Besoignes over de lecture en de examinatie der brieven en papieren uyt Oost Indien ontfangen, nevens 't geene aan het zelve verders is gedemandeert, de voornaamste zaken daar bij voorkomende, getrouwelijk t'annoteren en daarvan een verbaal te formeeren, ten eynde daaruyt, alsmeede uyt de consideratien der present zijnde leeden de concept minuten der brieven, die de Vergadering van 17ne goedvinden zal, daarop naar Indien te laten afgaan, intestellen.

Art. 10.

Zullen alle de quaestien en processen, die de Compagnie zo active, als passive alreede hangende of uytstaande heeft en na deezen nog zouden mogen komen voor te vallen, wel en behoorlijk moeten examineren, ten eynde d'Advocaten of Procureurs, die daar in zouden mogen werden gebruykt, volkomentlijk t'instrueeren.

Art. 11.

D'Advocaten zullen zig moeten ontslaan van alle ampten, functien en bedieningen, en hunne personen alleenlijk stellen en laten employeeren ten dienste van de meergemelde Compagnie in 't generaal, en des verzogt zijnde, van yder kamer in 't particulier, zonder dat zij ook, gedurende hunne bedieningen, eenige andere ampten, of functien buyten de Compagnie zullen aanvaarden, ofte zig met eenige proceszaken van andere, 't geeven van advysen, en wat dies meer is, mogen bemoeyen.

Art. 12.

D'Advocaten zullen daar en boven nog staan en blijven ten dienste der kamer tot Amsterdam mitsgaders in derselver particuliere vergaderingen meede compareeren, en de Resolutie bij dezelve te neemen, te registreeren, mitsgaders nog alles te doen en te verrigten, daar in gemelde kamer, of de respective departementen in dezelve kamer, hunnen dienst nodig zou mogen hebben, zo als dit voor dezen altijd gedaan en gebruykelijk is geweest.

Art. 13.

Zo wanneer de kamer van Zeeland haar beurte zal weezen, om te praesideeren zal eene der advocaten, na den inval der rethour-schepen, daartoe van gemelde kamer versogt zijnde, gehouden zijn aldaar te compareeren, in den dienst van de generale Compagnie waartenemen.

Art. 14.

D'Advocaten zullen geen giften, gaven of geschenken mogen aannemen van eenige dienaren van de Compagnie in d'Indien, of hier te lande zijnde, nog ook van eenige andere personen, die ter Vergadering van de 17ne of eenige particuliere kamers iets zouden mogen hebben te verzoeken, solliciteeren of pretendeeren, directelijk of indirectelijk, niets uytgezondert.

Art. 15.

D'Advocaten zullen gehouden zijn zig tusschen de respective kameren althoos onzijdig te gedragen, zonder zig des eenes zaak meerder aan te neemen, als des anderen, ofte zig tegens eenige van dezelve in eeniger maniere partijdig te betonen, neen, maar in 't generaal aan alle Bewindhebberen, van wat kamer het ook zou mogen zijn, egaalijk hebben toe te dragen en te bewijzen alle eer en respect.

Art. 16.

D'Advocaten zullen gehouden zijn gedurende hunnen dienst een yder voor hun hooft, te participeeren een actie van drie duyzend guldens, oud capitaal, in eene der kameren van de generale Oost Indische Compagnie en dat op zodanige conditien, als de Bewindhebberen zelfs, volgens het octroy, ampliatie, nader interpretatie en continuatie vandien, hunne capitalen in de gemelde Compagnie gehouden zijn te participeeren.

Art. 7.

D'Advocaten zullen gehouden zijn, voor den aanvank hunner bediening te beloven en te zweeren, dat zij in alle getrouwigheyd den dienst van de Compagnie zullen waarnemen en hen naar den inhoud dezer Instructie punctuelijk reguleeren, en voorts doen den Eed, die Bewindhebberen bij d'aanvaarding hunner bedieningen gewoon zijn te presteren, item nog den eed van zuyvering, en die op het Placaat tegens het verkopen van ampten of aannemen van verbode giften, bij Haar Hoog Mogende gearresteert, in dato 10 december 1715.

Art. 18.

Eyndelijk behoud de Vergadering van 17ne aan zig t'allen tijde d'interpretatie, vermeerdering of vermindering van deeze Instructie, om daar in te doen, zo zij ten meesten dienste van de Compagnie bevinden zal te behoren.

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen Ambtelijk A De tweede advocaat in opdracht van Heren XVII, kamer Amsterdam en de daaruit ontstane commissies. I Vergaderingen a Algemeen 1 http://proxy.handle.net/10648/bd65c942-932d-4806-bee6-ac2e33811ab3 Convocaties, agenda's, leggers van Overgekomen Papieren en concept- resoluties van de vergaderingen van Heren XVII; tevens concept-resoluties van de besoignes en commissies voor persoonlijk gebruik van de tweede advocaat der Compagnie, mr. D.A. Meerman van der Goes. 1777-1783 1 omslag 2 http://proxy.handle.net/10648/497f8b63-58ef-4821-a8b5-be5b1aee2c81 Lijst, houdende opgaven van commissorialen gedaan in het jaar (niet ingevuld), oktober en april. (Concept). z.d. 2 stukken b Aantekeningen en resoluties. 3 http://proxy.handle.net/10648/bef5d14a-dd59-4b69-a351-6f8d0037f95b Aantekeningen, gehouden door mr. D.A. Meerman van der Goes van het verhandelde en de daarop gevolgde besluiten in de vergaderingen van het Haags Besoigne over de ingekomen stukken van Azië en Kaap de Goede Hoop van het jaar 1776 en primo 1777. 1778 1 omslag 4 http://proxy.handle.net/10648/de400559-3b9f-4951-b632-b43c8c30a8b3 Resolutie van de Secrete Commissie aangaande de ingekomen missiven. (Minuut). 1783 februari 2 stukken 5 http://proxy.handle.net/10648/11db3ac0-14e5-47d1-b55f-09ef2e0f21b3 Extract uit de resoluties van de bewindhebbers der V.O.C. ter kamer Amsterdam betreffende de termijn van het verblijf van de compagnies-gecommitteerden te Parijs. (Afschrift). 1783 1 stuk II Correspondentie 1 Minuten van brieven met daarbij behorende ingekomen brieven van meer algemeen karakter. a Stadhouder (opperbewindhebber). 6 http://proxy.handle.net/10648/94a7177f-e9df-4b68-a7b0-7abdb890feac Missiven van en aan de tweede advocaat van de V.O.C., D.A. Meerman van der Goes aan en van de Prins van Oranje. (Origineel en minuut). 1781-1782 6 stukken. 7 http://proxy.handle.net/10648/d6fa45cb-be08-4be8-99db-663ffa21f6d8 Missiven, gewisseld tussen graaf T(homas) I(saac) de Larrey, secretaris van de prinsen van Oranje, en de tweede advocaat van de V.O.C. mr. D.A. Meerman van der Goes betreffende brieven van Gouverneur en Raad van de Kaap aan de Prins van Oranje. (Origineel en minuut). 1782 2 stukken b Raadpensionaris. 8 http://proxy.handle.net/10648/28bf7d34-90fc-45f6-8636-a7580ed6d306 Brieven van en aan de 2e advocaat van de V.O.C. mr. D.A. Meerman van der Goes aan en van de raadpensionaris van Holland en West-Friesland, mr. P(ieter) van Bleyswyk. (Origineel en minuten). 1781-1782/'83 8 stukken c Advocaat-fiscaal van de Admiraliteit. 9 http://proxy.handle.net/10648/98d26327-3a11-493d-ad46-7c4a724310bb Missiven, gewisseld tussen de tweede advocaat van de V.O.C. mr. J(ohan) C(ornelis) van der Hoop. (Origineel, afschriften en minuten). 1781-1783 1 omslag 10 http://proxy.handle.net/10648/e11c4fc8-8af8-408e-a74e-e5cf2fb5194b Missiven, gewisseld tussen de tweede advocaat van de V.O.C., mr. D.A. Meerman van der Goes en de advocaat-fiscaal van de Admiraliteit op de Maze te Rotterdam, mr. D(irk) R(udolph) wijckerheld Bisdom. (Afschriften en origineel). 1782-1783 1 omslag 11 http://proxy.handle.net/10648/6c67c262-2ad6-4f88-99ff-fc7a91ab0c87 Missiven, van en aan de tweede advocaat van de V.O.C. mr. D.A. Meerman van der Goes aan en van de advocaat-fiscaal van de Admiraliteit van Zeeland, mr. J(ohan) Steengracht van Oosterland. (Minuten en origineel). 1783 3 stukken d Bewindhebbers 12 http://proxy.handle.net/10648/e17c7f79-f65e-4128-875b-e16c89ea6c41 Brieven, gewisseld tussen de bewindhebbers der V.O.C. J Graafland Pietersz. en de tweede advocaat van de V.O.C., mr. D.A. Meerman van der Goes. (Origineel en afschriften). 1781-1783 1 omslag

Met een onvolledige lijst van brieven.

13 http://proxy.handle.net/10648/6183e80e-98da-4e09-890f-a473750fd663 Brieven van en aan de heren bewindhebbers der V.O.C. ter kamer Amsterdam aan en van de tweede advocaat der V.O.C. mr. D.A. Meerman van der Goes. (Origineel en minuten). Met bijlage. 1782 7 stukken
e Diverse personen. 14 http://proxy.handle.net/10648/3d941d2e-1380-4d7d-80c7-26b8bbe76876 Brieven, gewisseld tussen de tweede advocaat van de V.O.C., mr. D.A. Meerman van der Goes en de eerste directeur van de Deense Compagnie, Patrick Alstromer te Gothenbourg. (Origineel en afschrift). 1781 2 stukken 15 http://proxy.handle.net/10648/8f2eda59-bc78-4e98-8c24-ba3333c78a35 Brieven van en aan de tweede advocaat van de V.O.C. mr. D.A. Meerman van der Goes aan van de heer D. Balguerie. (Origineel en afschrift). 1781, 1782 5 stukken 16 http://proxy.handle.net/10648/06b0255f-ba1e-420e-97f7-947f2e5ed2ab Brieven, gewisseld tussen de tweede advocaat van de V.O.C., mr. D.A. Meerman van der Goes en de heer Giuliano Ricci te Livorno. (origineel en afschrift). 1783 2 stukken
2 Minuten van brieven met daarbij behorende ingekomen brieven betreffende speciale onderwerpen. 17 http://proxy.handle.net/10648/4be79574-1c69-4d77-9038-50676140f5a9 Brieven van de tweede advocaat der V.O.C. mr. D.A. Meerman van der Goes aan de eerste advocaat mr. F.W. Boers tijdens de missie van Boers-v.d. Perre in Frankrijk naar aanleiding van de oorlog tegen Engeland. (Afschriften en minuten). 1781-1783 1 omslag

In bijvoegde lijst blijkt dat de oorspronkelijk ook aanwezig waren de brieven van de 1e advocaat mr. F.W. Boers aan de 2e advocaat mr. D.A. Meerman van der Goes.

18 http://proxy.handle.net/10648/ab9aebb4-fcf2-467b-91a4-398a0ad1ab70 Brieven, gewisseld tussen mr. D.A. Meerman van der Goes en de heren mr. F.W. Boers en P. E. van de Perre in Parijs, betrekking hebbende op de Frans-Nederlandse militaire ondernemingen in Azië en aan de Kaap. (Afschriften en Minuten). 1782-1783 1 omslag 19 http://proxy.handle.net/10648/93437958-b66c-422e-bb64-ae6ccf962ca3 Missiven van en aan de tweede advocaat van de V.O.C. mr. D.A. Meerman van der Goes aan en van de griffier van de Staten-Generaal, H. Fagel betreffende het verzoek van J. Fr. Schmidt aan de Staten-Generaal. (Origineel en minuut). 1782 2 stukken
3 Uitgaande stukken betreffende speciale onderwerpen. a Europa. aa Stadhouder (opperbewindhebber). 20 http://proxy.handle.net/10648/643547ec-82d4-40b3-85fe-16d305ec4eb9 Missiven van de tweede advocaat mr. D.A. Meerman van der Goes aan de Prins van Oranje betreffende de bestemming van 's Lands schepen. (Minuut). 1783 januari 2 stukken 21 http://proxy.handle.net/10648/581214af-3b63-4485-b02a-750078f687ec Missive van de tweede advocaat mr. D.A. Meerman van der Goes aan de Prins van Oranje betreffende het voorstel om enige snel zeilende vaartuigen in gereedheid te brengen om wanneer de vrede gesloten is terstond naar Indië te vertrekken. (Afschrift). 1783 maart 13 1 stuk bb Staten-Generaal (griffier). 22 http://proxy.handle.net/10648/7dd00195-5472-4e27-8d2e-5f3d9a81e8c6 Missive van Heren XVII aan de Staten-Generaal betreffende de financiën der V.O.C. en de verliezen van de Compagnie wegens de oorlog met Engeland. (Afschrift). 1783 juni 3 1 stuk cc Bewindhebbers, commissies V.O.C. 23 http://proxy.handle.net/10648/17f612ee-e303-49f0-9060-3c5dac2d465e Missive van mr. D.A. Meerman van der Goes aan de bewindhebbers ter kamer Amsterdam over enige door hem door te zenden resoluties van de Staten-Generaal. (Afschrift). 1781 augustus 26 1 stuk 24 http://proxy.handle.net/10648/c0824c14-dae4-410d-b4a1-ad2892b232f4 Missive van mr. D.A. Meerman van der Goes aan de bewindhebbers ter kamer Amsterdam betreffende zijn audiëntie bij de raadspensionaris. (Afschrift). 1781 oktober 15 1 stuk 25 http://proxy.handle.net/10648/b65e196a-10cc-4119-a901-7ea63adeadb8 Brieven van de bewindhebbers der V.O.C. ter kamer Amsterdam betreffende het verblijf van Compagnies gecommitteerden mr. W.F. Boers en P.E. van de Perre te Parijs. (Originele en Minuten). 1783 3 stukken 26 http://proxy.handle.net/10648/27b793a3-bc50-4878-9969-5a09826597ba Missive van het Haagse Besogne aan de kamer Amsterdam betreffende de gelden voor Azië. (Concept). 1782 augustus 23 1 stuk dd Consuls, commissarissen etc. 27 http://proxy.handle.net/10648/84b81da0-12b3-4b90-a3f0-472e1cd5afc1 Missiven van het geheim comité en van de Heren XVII aan Jan Willem Nagel en Maurits Jacob Robe, consuls te Cadix; de commandeur der retourvloot Cornelisz.; de oppperhoofden en de Brede Raad van de retourschepen te Cadix betreffende; compagniesaangelegenheden, in het bijzonder die betrekking hebben op de retourschepen. Met een lijst van de brieven. (Minuten en afschriften). 1781 1 omslag 28 http://proxy.handle.net/10648/6dc8e494-caae-4225-9dd1-38c8b9c28cbe Missiven van het geheim comité en de advocaten van de V.O.C. mr. F.W. Boers en mr. D.A. Meerman van der Goes aan Jean Christoffel van Deur, commissaris in de Sont te Elseneur betreffende compagnieszaken. (Minuten). 1781, 1782 7 stukken 29 http://proxy.handle.net/10648/de1d4344-9402-4335-9a15-ab07dd8ab385 Missiven van de advocaten der V.O.C. mr. F.W. Boers en mr. D.A. Meerman van der Goes aan Jan Hendrik Fasmer, consul te Bergen betreffende compagniesaangelegenheden. (Minuten). 1781, 1782 3 stukken 30 http://proxy.handle.net/10648/812f5906-5ede-4384-b149-92ad9aecac16 Missiven van de tweede advocaat van de V.O.C. mr. D.A. Meerman van der Goes aan de heren Von Oosten en Von Craghe, gouverneur en commandant van de troepen te Drontheim. (Minuten). 1781, 1783 2 stukken 31 http://proxy.handle.net/10648/f6c5b781-445a-4c5a-8f20-0ee7a6f71b42 Missiven van de tweede advocaat van de V.O.C. mr. D.A. Meerman van der Goes aan de Minister van Staat (gezant) te Hamburg; Hogguer betreffende een oproep voor de gebroeders Box. (Minuut). 1782 2 stukken. 32 http://proxy.handle.net/10648/2d55e98a-e3f2-46ec-9e77-703fe578c010 Missiven van de tweede advocaat van de V.O.C. mr. D.A. Meerman van der Goes aan Christiaan Albrecht graaf van Rechteren, gezant van de Republiek te Kopenhagen betreffende compagnieszaken. (Minuten). 1782, 1783 5 stukken ee Diverse personen. 33 http://proxy.handle.net/10648/5fe644e3-b5ef-41ef-8996-f4b24fb55b7c Brieven van mr. D.A. Meerman van der Goes aan diverse personen. (Concepten en afschriften). 1782-1786 7 stukken b Azië en Kaap de Goede Hoop. aa Algemeen. 34 http://proxy.handle.net/10648/5666b321-70b4-42e5-9b4b-b39c737763b3 Missiven van de Heren XVII houdende instructies voor de Gouverneur-Generaal te Batavia en de Gouveneurs van Ceylon en de Kaap in verband met de oorlog. (Afschrift). 1782 3 stukken 35 http://proxy.handle.net/10648/ea8e9a59-e774-4144-99e8-d72598fcff24 Missive van de tweede advocaat mr. D.A. Meerman van der Goes aan de gouverneurs, commissarissen of andere opperhoofden van comptoiren van de V.O.C. op Ceylon of Malabar houdende instructie voor deze comptoiren. (Afschrift). 1783 januari 15 1 stuk 36 http://proxy.handle.net/10648/1c24dac2-ba2c-4b6a-b36d-8ce2678a150a Missiven van Heren XVII aan de Gouverneur-Generaal van Ned. Indië en de gouverneurs van Ceylon en de Kaap betreffende inlichtingen over de vredesonderhandelingen en hetgeen daartoe betrekking heeft. (Minuten). 1783 juni 1 stuk 37 http://proxy.handle.net/10648/1bd5860d-ef9f-4800-a3d1-83fc138ec778 Missiven van de tweede advocaat mr. D.A. Meerman van der Goes aan de Gouverneur-Generaal te Batavia en de gouverneurs van Ceylon en de Kaap betreffende de vorderingen van de vredesonderhandelingen. (Afschrift). 1783 augustus 29 3 stukken 38 http://proxy.handle.net/10648/418727e7-3c45-4105-8d1b-0f6e18fc87b9 Missiven van de tweede advocaat mr. D.A. Meerman van der Goes aan de Gouverneur-Generaal te Batavia en de gouverneurs van Ceylon en de Kaap betreffende de ondertekening van de preliminaire vredesartikelen. (Minuut). 1783 september 21 2 stukken bb Gouverneur-Generaal en Raden te Batavia. 39 http://proxy.handle.net/10648/bc8ba27e-7b67-4b56-80b6-0828e4413a0d Missive van de gevolmachtigden van Heren XVII aan Gouverneur-Generaal en Raden van Ned. Indië betreffende maatregelen in de oorlog. (Minuut). 1782 oktober 17 1 stuk 40 http://proxy.handle.net/10648/f6db30e9-386d-4f91-9065-6d9fa59442a7 Missive van de Secrete Commissie van de V.O.C. aan de Hoge Regering te Batavia betreffende de instructie om retourschepen met ladingen te zenden zodra er vrede komt. 1782 december 18 1 stuk 41 http://proxy.handle.net/10648/7a1aa060-e9ee-4200-9b8c-853133ab571a Missive van de tweede advocaat mr. D.A. Meerman van der Goes aan de Gouverneur-Generaal van Ned. Indië betreffende het zenden van retourschepen. (Minuut). 1783 maart 10 1 stuk 4 Ingekomen stukken betreffende speciale onderwerpen. a Europa. bb Staten-Generaal (griffier). 42 http://proxy.handle.net/10648/0a6fd7a6-fec0-442e-9764-6f81f5186eb7 Missive van de Staten-Generaal aan de bewindhebbers van de V.O.C. betreffende het vertrek en verblijf van de landsschepen in de Indische zeeën. (Afschrift). 1782 december 16 2 stukken 42A http://proxy.handle.net/10648/67e0c506-1790-47b6-9766-4778e3431168 Missive van de prins van Oranje als opperbewindhebber van de VOC aan de Heren XVII met bericht van de benoeming van de eerste advocaat S.C. Nederburgh, de kapitein ter zee S.H. Frijkenius, de gouverneur-generaal W.A. Alting en de directeur-generaal H. van Stokkum tot commissarissen generaal (Afschrift). 1791 mei 23 1 stuk 43 http://proxy.handle.net/10648/35d106f5-b0c9-4b77-b7b0-d01eb302ac6f Missive van de heer H. Fagel, griffier van de Staten-Generaal aande tweede advocaat van de V.O.C. mr. D.A. Meerman van der Goes betreffende het verzoek van baron Von Reischach, ambassadeur van de Keizer van Duitsland in Den Haag, om aanbevelingsbrieven voor de heren Hydingen, Marter, Boos, Mol en Stupitz, die in opdracht van de Keizer naar verschillende plaatsen van Oost-en West-Indië willen reizen, z.g. voor natuurwetenschappelijk onderzoek. Met bijlagen. (Origineel en afschriften). 1782 6 stukken cc Bewindhebbers en compagniesdienaren. 44 http://proxy.handle.net/10648/2b81afab-8494-4df2-8811-db35af28b723 Brief van de klerk Van Twist aan de tweede advocaat mr. D.A. Meerman van der Goes ter informatie van voorgevallen compagnieszaken, met bijlage van een afschrift-brief van de heer Frans Johan Landman. 1781 december 13 2 stukken 45 http://proxy.handle.net/10648/69f1bd59-8157-47d7-b689-c2c7f34e1413 Missiven van de equipagemeester der V.O.C. Adriaan Arend Titsingh aan de tweed advocaat der V.O.C. mr. D.A. Meerman van der Goes. Met een onvolledige lijst van de missiven. (Origineel). 1781-1782 1 omslag 46 http://proxy.handle.net/10648/3a58b7d9-789e-4278-90a5-2535fa0dffdd Brief van J. Paardekoper in het schip Ganges aan de Heren XVII. (Origineel). 1782 mei 12 1 stuk 47 http://proxy.handle.net/10648/213d4acc-058a-42d3-b424-a025c1702e0e Brieven van de heer Adriaan Salomon van der Hoop, bewindhebber der V.O.C. ter kamer Amsterdam, aan mr. D.A. Meerman van der Goes. (Origineel). 1786 4 stukken dd Gezanten etc. 48 http://proxy.handle.net/10648/437cf6b1-e3bd-427c-83d4-a0b3842a7223 Missiven van Jan Walraad graaf van Welderen, gezant van de Republiek in Engeland aan de Staten-Generaal betreffende de scheepvaart der Denen volgens een artikel van de overeenkomst van gewapende neutraliteit tussen Denemarken en het hof Engeland. Met bijlagen. (Afschriften). 1780 6 stukken 49 http://proxy.handle.net/10648/f01b958a-758e-4932-998f-5538706b2c42 Missiven van de Franse gezant bij de Republiek, Paul François de Quellon, hertog de la Vauguyon, aan de tweede advocaat van de V.O.C. mr. D.A. Meerman van der Goes. (Origineel). 1781 8 stukken 50 http://proxy.handle.net/10648/e999f8b2-ac66-4355-abd7-70062474a3cf Missiven van de heer Thimothy Nucella, agent/correspondent van de V.O.C. mr. F.W. Boers en mr. D.A. Meerman van der Goes. (Origineel). 1781 2 stukken 51 http://proxy.handle.net/10648/3ff167a5-5d4d-40c2-a851-f5497c0bb43a Missive van de heer J. Doringer aangaande de memorie van baron Von Reyschach, ambassadeur van de Keizer van Duitsland betreffende de kwestie over het varen onder Keizerlijke vlag. Met bijlage. (Afschrift en origineel). 1782 maart 2 stukken 52 http://proxy.handle.net/10648/6bdd9233-ea08-48b8-9323-eee6bf1e7e33 Brief van de heer G. van Staveren te Leiden, aan mr. D.A. Meerman van der Goes betreffende een memorie van de heer Saint Saphorin over een Deens schip aan de Kaap. (Origineel) 1782 juni 22 1 stuk 53 http://proxy.handle.net/10648/f2205095-d376-42b7-9a32-cfcebb6d21fc Missiven van de Pruisische gezant, baron de Thulemeier aan de pensionaris van de stad Amsterdam mr. D.A. Meerman van der Goes. Met een nota van de bewindhebber der V.O.C. J. Graafland Pietersz. (Origineel). 1782 1 omslag

Hierbij ook en afschrift en translaat der resolutie van de Koning van Pruisen aangaande de scheepvaart en zeehandel van de Pruisische onderdanen gedurende de oorlog.

ee Diverse personen. 54 http://proxy.handle.net/10648/8c2fdf63-c8ba-4452-acc5-e3e2b4d397f8 Brieven en verzoekschriften van diverse personen aan mr. D.A. Meerman van der Goes. (Origineel). 1776-1789 1 omslag 55 http://proxy.handle.net/10648/cf9f235a-9e92-4bea-bc29-5bc9e736eac7 Brieven van de heer V. Meuschen (?) aan mr. D.A. Meerman van der Goes betreffende verschillende zaken. (Origineel). 1781 4 stukken 56 http://proxy.handle.net/10648/316f10ee-0431-4db9-ba95-189973b647bd Missive van mr. Pieter Cornelis Hasselaer (van de beide Eemnessen), burgemeester van Amsterdam en oud-dienaar van de V.O.C. in Indië aan de tweede advocaat van de V.O.C. mr. D.A. Meerman van der Goes betreffende het huldebetoon voor de leden van de Hoge Regering te Batavia. (Origineel). 1782 december 29 1 stuk
b Azië en Kaap de Goede Hoop. aa Algemeen. 57 http://proxy.handle.net/10648/4cc184d3-14ad-4fea-ae62-a67feec70e92 Missive houdende rapport over compagnieszaken in Azië. (Afschrift). 1777-1779 1 stuk

De brief is niet compleet.

58 http://proxy.handle.net/10648/4a1312ee-6522-41bc-aaae-106fed68e4c8 Register van de stukken, die door de eerste secretaris der Hoge Regering, D. Goetbloed, aan de tweede advocaat van de V.O.C. werd gezonden. (Origineel). 1780 oktober 30 1 stuk
bb Compagniesdienaren. 59 http://proxy.handle.net/10648/6bde4b08-8b98-411b-aea7-2c2fc9e29e36 Missive van Abraham Josias Sluysken, secunde en hoofdadministrateur te Suratte aan de tweede advocaat van de V.O.C., mr. D.A. Meerman van der Goes. (Origineel en afschrift). 1779 2 stukken
B Organisatie en bestuur van de Compagnie. I Organisatie en bestuur in Europa. 1 Toestand van de Compagnie en pogingen tot herstel. 60 http://proxy.handle.net/10648/87305273-461a-4cf2-a196-f14126cb0a6a Praeadvies van de hoofdparticipanten van kamer Amsterdam betrekking hebbende op de zorgelijke toestand van de V.O.C. (Afschrift). 1755 1 stuk 61 http://proxy.handle.net/10648/0c2c6c45-38c5-4d5d-86a5-060c418b757e Extract uit de resoluties van de V.O.C. ter kamer Zeeland. 1779 april 12 1 stuk 62 http://proxy.handle.net/10648/6dd0bedb-df5d-4209-a013-18e819d30ce0 Vertoog van Heren XVII aan de Staten-Generaal aangaande de slechte toestand van de V.O.C. wegens de oorlog met Engeland. (Afschrift). 1783 november 9 1 stuk 63 http://proxy.handle.net/10648/503c77c0-c403-491c-aa7d-f91c02c1e1ff Memorie van specificatie van de buitengewone uitgaven die de V.O.C. moet doen vanwege de oorlog tegen Engeland. (Afschrift). Z.d. 1 stuk 64 http://proxy.handle.net/10648/bdbe79f3-a678-4deb-9ece-c388e0aeafe9 Missiven van de bewindhebbers van de V.O.C. aan de Staten-Generaal en aan de Staten van Holland houdende de slechte toestand van de V.O.C. (Concept). 1783 juli 14 2 stukken 65 http://proxy.handle.net/10648/0abeddb6-06a1-4996-9787-bf56b04cca20 Rapport van de bewindhebbers ter kamer Amsterdam aan de Staten van Holland betreffende de toestand van de V.O.C. (Afschrift). 1783 december 1 1 stuk 66 http://proxy.handle.net/10648/569709ed-7fa0-4b55-b259-9c21878a74fc Stukken houdende ontwerp tot verbetering van de directie en het beheer der V.O.C. (Concepten en minuten). 1783 4 stukken

Hierbij aantekeningen van mr. D.A. Meerman van der Goes.

67 http://proxy.handle.net/10648/d24c33eb-7a40-45c5-b568-31716be49620 Schema van het rapport van de Buiten-Bewindhebbers (extra-ordinaris) betreffende het plan tot verbetering van het bestuur van de V.O.C. Z.d. 1 stuk 68 http://proxy.handle.net/10648/e6c1656b-3a18-4235-98f7-aa102d0f6f62 Notitie met betrekking tot de plannen ter verbetering van de V.O.C. Z.d. 1 stuk 69 http://proxy.handle.net/10648/e9fe1c26-1bfa-4e92-990f-bf07418a544d Memories van opmerkingen op het verschil tussen het Amsterdamse en het Haagse plan betreffende het herstel van de V.O.C. (Concept). Z.d. 1 stuk 70 http://proxy.handle.net/10648/0a1c462f-a153-4ba6-9127-9ea79b0305fe Memorie van consideratien op de resolutie van Zeeland betreffende het plan ter verbetering in de directie van de V.O.C. (Afschrift). 1786 1 stuk 71 http://proxy.handle.net/10648/3290147c-bc30-4c7b-a809-709e0c7d9e2c Extract uit het register van de resoluties van de Staten van Zeeland betreffende hun bereidwilligheid om de V.O.C. uit hun financieele zorgen te helpen. (Afschrift). 1789 maart 9 1 stuk 72 http://proxy.handle.net/10648/c1f07602-695c-4fd0-be13-8b5ccd220e3f Brief van mr. D.A. Meerman van der Goes betreffende zijn mening over de Zeeuwse resolutie ten opzichte van de slechte toestand van de V.O.C. (Concept). Z.d. 1 stuk. 73 http://proxy.handle.net/10648/ed8609b0-9880-4dad-b3b9-06c90c0053bf Extract uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland betreffende financieele zaken van de V.O.C. (Concept). 1789 1 stuk 74 http://proxy.handle.net/10648/84a97b92-0532-404f-9ff9-048feac3986c Memorie houdende adviezen van de Gecommitteerde Raden betreffende de kritieke toestand van de V.O.C. (Concept). Z.d. 1 stuk 75 http://proxy.handle.net/10648/245232a1-5198-4ad6-bb0e-a43a5b24bc16 Secrete bijlagen tot het nader rapport van de gecommitteerden tot de zaken der O.I.C., over de staat en de omstandigheden van die maatschappij. (Gedrukt). 1791 1 omslag

Het rapport zelf is niet bij de stukken van Meerman van der Goes bewaard.

76 http://proxy.handle.net/10648/05bd2e7d-c72c-4781-8068-029337b91373 Memorie over de wenselijkheid tot het houden van een vergadering van Heren XVII ter beraadslaging over de kritieke toestand van de V.O.C. Z.d. 1 stuk 77 http://proxy.handle.net/10648/e1f6536e-98bc-4fda-8f7d-ee93162e0ba8 Aantekeningen houdende belangrijke zaken betreffende de V.O.C., die speciale aandacht nodig hebben. (Afschrift). Z.d. 1 stuk 78 http://proxy.handle.net/10648/5b3c188a-e7bc-48ca-bafc-0bee04c84f4d Ontwerp voor de voorwaarden waarop de V.O.C. aan de benodigde gelden geholpen zou kunnen worden. (Afschrift). Z.d. 1 stuk 79 http://proxy.handle.net/10648/f4884583-08c2-45e7-a5be-70cf18344973 Protestnota van het Amsterdamse raadslid Jan Petrus Scholten tegen de genomen resolutie betrekking hebbende op de veranderingen in het bestuur van de V.O.C. (Afschrift). Z.d. 1 stuk
2 Bewindhebbers, hoofdparticipanten, Vijfde Departement. 80 http://proxy.handle.net/10648/090e6b31-e4c5-41c1-bc87-8c211252659a Extract uit de resoluties van de bewindhebbers ter kamer Amsterdam betreffende de benoeming van mr. Jan Baptista Slicher tot bewindhebber. (Afschrift). 1785 februari 23 1 stuk 81 http://proxy.handle.net/10648/a7584900-7b0d-4f13-a5b9-98008ac8f8ef Eis en sententie van het Hof van Holland in de zaak tussen de bewindhebbers van de V.O.C. ter kamer Zeeland en Daniel Barbe, predikant te Middelburg. (Minuut en afschrift). 1770 2 stukken 82 http://proxy.handle.net/10648/1b558864-f512-4f9c-a056-d00747f6768c Brief van de heer A. van Zeebergh aan mr. D.A. Meerman van der Goes betreffende de aanstelling van hoofdparticipanten. (Origineel). 1784 september 25 1 stuk 83 http://proxy.handle.net/10648/96aeb9c9-7a5b-4b38-8800-82a13729bda5 Brief van mr. D.A. Meerman van der Goes betreffende de aanstelling van de hoofdparticipanten. (Minuut). 1784 september 30 1 stuk 84 http://proxy.handle.net/10648/9d426ce6-9fb2-4f26-b5bd-5869c39a4801 Brief van de heer J.B. Bicker aan mr. D.A. Meerman van der Goes houdende zijn mening over de aanstelling van hoofdparticipanten. (Origineel). 1784 oktober 2 1 stuk 85 http://proxy.handle.net/10648/18379da4-7c8b-4507-b0ff-50f9bf99377d Particuliere aantekeningen van mr. D.A. Meerman van der Goes betreffende de hoofdparticipanten. Z.d. 1 stuk 86 http://proxy.handle.net/10648/3b569ce1-ac5c-4b48-bab4-6d83d453eb6b Stukken houdende het resultaat van het onderzoek door een commissie betreffende de hervorming in het Vijfde Departement van de V.O.C. en het compagniesbeleid. (Afschrift en minuten). Z.d. 2 stukken

Deze commissie was geauthoriseerd door de vroedschap van Amsterdam.

3 Equipage. a Algemeen. 87 http://proxy.handle.net/10648/5e18e5e4-47e5-4a8e-87a7-e1ce9bbd0f92 Brief van Adriaan Arend Titsingh, equipagemeester der V.O.C. ter kamer Amsterdam aan de bewindhebbers der V.O.C. met betrekking tot het Departement van de Equipagie. (Origineel). 1783 april 30 1 stuk 88 http://proxy.handle.net/10648/2003ead0-5507-49c4-b4e6-8db5f52640a1 Memorie houdende beschouwingen ten aanzien van de equipagiën ter zee. (Minuut). Z.d. (1793) 1 stuk 89 http://proxy.handle.net/10648/84ab7dd9-d5e7-46d8-ac03-8f3451fbae9f Aantekeningen betreffende compagniesrekeningen en een raming van compagniesbenodigdheden. (Concept). Z.d. 1 stuk b Bouw en huur van schepen. 90 http://proxy.handle.net/10648/cb3ca6a6-358c-490f-87f0-edd49c1cab2f Missive van de bewindhebbers van de V.O.C. ter kamer Amsterdam aan die van de kamer Rotterdam betreffende het bouwen van een schip. (Afschrift). 1783 1 stuk. 91 http://proxy.handle.net/10648/0680ca38-71a4-4298-90bd-5135d5df574f Fragment van en stuk betreffende de huur door de Compagnie van particuliere schepen voor de vaart op Indië. Z.d. 1 stuk c Bewapening en uitrusting. 92 http://proxy.handle.net/10648/378c1355-7ea2-4f47-a38d-35b89c1d8a5b Extract uit de resoluties van Heren XVII en van de Staten van Holland betreffende verlenging van dispensatie voor de heer J. Hope (van de firma Hope& Co.) van zijn eed als bewindhebbers der V.O.C. opdat hij het benodigde geschut aan de V.O.C. mag leveren. (Afschriften). 1774, 1781 2 stukken 93 http://proxy.handle.net/10648/3720bc26-67c0-4a50-a1a2-86eeaf62bfcb Brieven, gewisseld tussen Carel George graaf van Wassenaer, heer van Wassenaar en Twickel en de tweede advocaat van de V.O.C. mr. D.A. Meerman van der Goes betreffende de equipage van het schip "Princes Maria Louisa" onder bevel van kapitein Berghuis. (Origineel en minuut). 1781 2 stukken 94 http://proxy.handle.net/10648/6d26a4b7-5553-4095-8f89-41f889cfe1a9 Brieven, gewisseld tussen de tweede advocaat mr. D.A. Meerman van der Goes en de kapitein-ter-zee De Bruyn betreffende de strategie voor de gewapende compagniesschepen tijdens een aanval.. (Afschrift en origineel). 1781 augustus 31 2 stukken 95 http://proxy.handle.net/10648/02fac5ea-3ec7-46b5-81eb-a4c9a055e23b Ontwerp voor de uitrusting van het schip "Schoonderloo" door de kamer Delft tot een gewapend schip. (Afschrift). Z.d. 1 stuk 96 http://proxy.handle.net/10648/f38295a8-bafb-47dc-93c1-3facfcdca62e Notitie van voorwerpen behorende tot de uitrusting en bewapening van de schepen Holland, Voorberg, 't Zeepaard en de Ganges voor Batavia en de Kaap. (Afschrift). Z.d. 1 stuk d Personeel. 97 http://proxy.handle.net/10648/a9861ed0-cffe-47ab-9738-897a42c42cb3 Rapport betreffende de bemanning van het schip 't Zeepaard. (Origineel). 1781 augustus 27 1 stuk 98 http://proxy.handle.net/10648/02b33aad-4ac2-42ed-83cf-e20c1c7f9ce5 Missiven van Joan Carl Scholz, Nederlands consul op het eiland St. Michel aan de tweede advocaat van de V.O.C. mr. Meerman van der Goes betreffende in vrijheidstelling van de kapitein Herman Boers, J. Wisseling en J.H Grapé, gevangen door de Engelsen. (Origineel en afschrift). 1781 4 stukken 99 http://proxy.handle.net/10648/fe8971de-4a81-4a31-9b41-aaddd784ac55 Notities betrekking hebbende op de manschappen van de schepen Hoolwerf, 't Zeepaard, Voorberg en de Ganges. (Afschriften). 1781 6 stukken 100 http://proxy.handle.net/10648/4fd679d0-e294-43ea-a9ae-e5cb7021b0b6 Brieven, rekening en extract uit het aktenboek van het Hoge Gerechtshof van de Admiraliteit van Groot Brittanië betreffende het schip Vrouwe Catharina Wilhelmina en haar bemanning dat door het Engelse oorlogsschip Perseus is genomen. (Afschrift). 1781 4 stukken 101 http://proxy.handle.net/10648/742ec1de-158f-4c9b-bd75-085a0ead1a74 Rapport van A. Jager (klerk?) aan de bewindhebbers van Hoorn betreffende zijn onderzoek naar Pruisische onderdanen op V.O.C.-schepen. (Origineel). 1782 april 14 1 stuk 102 http://proxy.handle.net/10648/31397157-cbf7-42df-a69e-efb2d0b86c6a Rapport van het Departement van de Commercie betreffende de ziekte-en sterfgevallen op de schepen naar de Kaap. (Afschrift). Z.d.(c. 1780) 1 stuk

Het blijkt uit dit rapport niet duidelijk, waarom het Departement van de Commercie hiermede bemoeiingen had.

103 http://proxy.handle.net/10648/c2996348-6063-4143-98e6-b0a07d61fe4d Lijst van de bemanning op het schip Java. (Afschrift). Z.d. 1 stuk
e Aanwerving van manschappen. 104 http://proxy.handle.net/10648/d3e6cc72-dd5a-494f-88e7-d3f5e1608c48 Lijst, houdende de aantallen van recruten geleverd door met name genoemde luitenants. (Afschriften). 1780-1781 2 stukken 105 http://proxy.handle.net/10648/9eb040bf-0614-4858-b285-cad1dd86d147 brievn aan en van de advocaat van de V.O.C. met de bijhorende memories betrekking hebbende op het aanwerven van militairen voor Indië. (Originelen en afschriften). 1780-1782 1 omslag. 106 http://proxy.handle.net/10648/1f7af84d-0afa-4cd0-a70c-2dd17e7989e2 Ontwerp-aanstellingsbrief voor de luitenants in dienst van de V.O.C. belast met het aanwerven van manschappen. (Minuten). 1781 3 stukken 107 http://proxy.handle.net/10648/3908926f-4ca6-4808-942b-ddc699b28d6c Brief van de heer Bourgeois aan mr. D.A. Meerman van der Goes met getuigschriften inzake een recruut, die in Duitsland nog een straf moet ondergaan. (Origineel). 1781 3 stukken 108 http://proxy.handle.net/10648/db185874-0889-4bdb-a959-6ba15e5248c6 Missiven betreffende de aanwerving van manschappen gedaan door generaal-majoor baron Von Wilke. (Originelen en afschriften). 1781-1782 1 omslag 109 http://proxy.handle.net/10648/fbd02ee0-4822-4b7e-8558-ca63f77576c6 Brief van de tweede advocaat van de V.O.C. aan de consul te Genua betreffende de werving van matrozen van een schip van de V.O.C. (Afschrift). 1782 1 stuk. 110 http://proxy.handle.net/10648/8e82ac82-ef83-4f79-9985-412634cb0a91 Stukken betreffende de aanwerving van manschappen. 1783 3 stukken. 111 http://proxy.handle.net/10648/50866b51-b2ab-4264-b98d-601b82ef7a00 Lijst van aantal militairen door de respectieve luitenants aangenomen. (Afschrift). Z.d. 1 stuk 112 http://proxy.handle.net/10648/91aa212c-87cb-4c22-9581-7b58e822435a Vragenlijst met beantwoording door mr. D.A. Meerman van der Goes over de aanwerving van manschappen voor de V.O.C. Z.d. 1 stuk f Passagiers. 113 http://proxy.handle.net/10648/2e799d14-9a12-45cb-b71f-a67ffec398e8 Lijst der passagiers op de retourschepen naar Nederland. (Afschrift). 1780 1 stuk. g Overtredingen, rechtspraak etc. 114 http://proxy.handle.net/10648/7ff34439-2053-43bb-918e-9a7d386776dd Brief aan mr. D.A. Meerman van der Goes van G.J. van Dam betreffende de uitlevering van twee gevangen deserteurs van compagnieschepen. (Origineel). 1781 februari 18 1 stuk 115 http://proxy.handle.net/10648/173bae75-8c74-46d8-8187-1ea5e508121e Resolutie van de scheepsraad over de weigering van de officieren van het schip Java om zee te kiezen. (Afschrift). 1781 augustus 30 1 stuk 116 http://proxy.handle.net/10648/55eb5202-a04b-48ea-a3de-7c515813750f Missive van de tweede advocaat mr. D.A. Meerman van der Goes aan de Vice-admiraal A. Hartsinck betreffende toe te passen straffen tegen onwillige compagnies-scheepsmanschappen. (Afschrift). 1781 september 1 1 stuk 117 http://proxy.handle.net/10648/859e15e2-413f-4841-97b9-01d67240f9fc Missive van de bewindhebbers ter kamer Amsterdam aan de advocaat mr. D.A. Meerman van der Goes betreffende het berechten van manschappen, die zich crimineel schuldig hebben gemaakt. (Origineel). 1781 oktober 9 1 stuk 118 http://proxy.handle.net/10648/d0a1f9bc-0361-4fb6-ae4d-0eca5792b2ca Missiven, gewisseld tussen de tweede advocaat van de V.O.C. mr. D.A. Meerman van der Goes en de auditeur-militair van het garnizoen te Arnhem, mr. Johan Jacob van Hasselt en de heren van het Departement van Equipagie ter kamer Amsterdam betreffende de zaak van Johan Casimir baron de Prophalow, luitenant in dienst van de V.O.C. (Origineel en minuut). 1781 oktober 4 stukken 119 http://proxy.handle.net/10648/e8935ce0-619f-4720-9e33-0034f080e5bc Missive van de bewindhebbers ter kamer Amsterdam aan de advocaat mr. D.A. Meerman van der Goes betreffende het verzoek om assistentie van de commanderende officieren van 's Lands schepen voor het optreden tegen de soldaten op het schip Voorberg, die geweigerd hebben om het scheepwerk te verrichten, ingeval de commandant zulks nodig acht. (Origineel). 1782 februari 11 1 stuk 120 http://proxy.handle.net/10648/21758bff-59c5-4ff1-aff7-7712f31333e0 Brief van mr. D.A. Meerman van der Goes aan de bewindhebbers inzake zijn verzoek aan de Prins van Oranje als admiraal-generaal tot het houden van een krijgsraad om rust en orde op de compagniesschepen te handhaven. (Afschrift). 1782 februari 17 1 stuk 121 http://proxy.handle.net/10648/2d582142-ad92-464b-90df-1d81d959911d Brieven van mr. D.A. Meerman van der Goes aan de bewindhebbers ter kamer Amsterdam betreffende de deserteurs van het schip Voorberg die in Noordwijk gevangen zijn genomen. (Afschrift). 1782 februari 18 1 stuk 122 http://proxy.handle.net/10648/2464d516-e1a9-45f9-bccd-8b77d19c2a57 Missive van de bewindhebbers ter kamer Amsterdam aan de advocaat mr. D.A. Meerman van der Goes betreffende verzoek aan de stadhouder om de commanderende officieren in de grenssteden te bevelen de deserteurs van het schip "Voorberg" aan te houden. (Origineel). 1782 februari 21 1 stuk h Uitgezeilde schepen. 123 http://proxy.handle.net/10648/01985cab-b166-4370-820d-6e2045ebd4df Lijst van aangekomen en vertrokken schepen en vaartuigen in/van Batavia, sedert primo januari tot ultimo september 1780. (Afschrift). 1780 1 stuk 124 http://proxy.handle.net/10648/312bbd2b-59ee-44f1-a44d-9d696cd4d402 Missiven van Heren XVII aan de Staten-Generaal houdende verzoek om geleide voor compagniesschepen. (Afschrift). 1781 april 23 1 stuk 125 http://proxy.handle.net/10648/9bbcadb1-3902-40d5-a695-cd8698e5c103 Rapport van Jacob de Lange betreffende uitgezeilde schepen. (Afschrift). 1782 juli 2 1 stuk 126 http://proxy.handle.net/10648/5889ec1b-9545-4fbd-b893-e609b1466650 Missive van de tweede advocaat van de V.O.C. mr. D.A. Meerman van der Goes aan mr. J.C. v.d. Hoop, advocaat-fiscaal bij de Admiraliteit te Amsterdam, tevens lid van het Departement van Marine van Zijne Hoogheid betreffende de mogelijkheid over het vertrek van twee schepen uit Texel. (Minuut). 1783 juni 8 1 stuk. 127 http://proxy.handle.net/10648/a312c958-66ca-4127-a8ce-fb1a1a646382 Missive van de tweed advocaat van de V.O.C. ter kamer Amsterdam aan de kamer Zeeland houdende instructies voor de kapitein Segon, commandeur van het compagniesschip De Gerechtigheyd liggende in Zeeland. Met bijlage. (Minuut en afschrift). 1783 2 stukken i Opgelegde schepen. 128 http://proxy.handle.net/10648/9d8ca8a6-e630-454f-9e3d-771931ff4560 Lijst van opgelegde schepen bij de kamers Amsterdam, Zeeland, Delft, Rotterdam, Hoorn en Enkhuizen. (Afschrift). Z.d. 1 stuk 129 http://proxy.handle.net/10648/4224f171-ec85-407c-b719-0fdbf41b7b59 Overzicht van opgelegde schepen bij de diverse kamers. Z.d. 1 stuk
4 Stukken betreffende de loonadministratie. a Algemeen. 130 http://proxy.handle.net/10648/b4eb2d4d-023f-4449-bd36-496e1df94ac8 Samenvatting van de overgaande soldijrekeningen van Batavia nar de kamers Amsterdam, Zeeland, Delft, Rotterdam, Hoorn en Enkhuizen. (Afschrift). 1780 oktober 5 1 stuk 131 http://proxy.handle.net/10648/c201a0e8-8123-4865-80fe-8a15331d8a2d Brieven van enige officieren op de in Texel liggende schepen aan de heren bewindhebbers over te weinig uitbetaalde voorschotten. (Origineel). 1781 juli 2 stukken 132 http://proxy.handle.net/10648/2ea0eab8-9b44-474c-af1e-cdaaa0c226db Memorie van de boekhouders van de Monstering van de V.O.C. betreffende de te verstrekken emolumenten van de manschappen van de schepen Potzdam en Ooster Eems, die in het jaar 1782 naar China zijn gevaren. 1783 1 stuk 133 http://proxy.handle.net/10648/5ccd0ce3-8f5d-485b-bb18-15895c8c0611 Memorie over de inkomsten en uitgaven van de soldaten in dienst van de V.O.C. Z.d. 1 stuk 134 http://proxy.handle.net/10648/e23c5bc9-78ad-4285-87d9-342a463cdcb8 Aantekening betreffende de hoogte van de door de V.O.C. uit te betalen premies boven de gewone gages. Z.d. 1 stuk 135 http://proxy.handle.net/10648/c2c61273-8db0-491e-8f04-795fc863abdc Lijst houdende opgave van de gage en kostgelden voor de soldaten in Azië en de Kaap. (Afschrift). Z.d. 1 stuk b Monsterrol. 136 http://proxy.handle.net/10648/60d88836-627b-4a25-af82-28930d6884f1 Overzicht getrokken uit de generale monsterrollen van Azië en Kaap de Goede Hoop van het jaar 1773. 1 stuk c Stukken betreffende nalatenschappen. 137 http://proxy.handle.net/10648/3c4a6279-365c-4c31-8455-5e2c418bce4b Verzoekschrift van de voogden over de minderjarige erfgenamen van Rolland Palm, in leven opperkoopman en gezaghebber van Sumatra's Westkust, aan de Heren XVII betreffende diens nalatenschap. Met bijlagen. (Concept en afschriften). 1778 5 stukken.

Dit geschreven concept-request door mr. D.A. Meerman van der Goes is opgemaakt waarschijnlijk ten behoeve van de voogden, o.a. mr. Adriaan van der Goes.

138 http://proxy.handle.net/10648/88a1f38a-6a27-4441-90b2-67eece8426ff Memorie betreffende de aanspraken van 's Compagnies makelaars te Suratte op de nalatenschap van de overleden secune Bangeman. Met bijlagen. (Afschrift). 1779 1 stuk 139 http://proxy.handle.net/10648/d69f1fe3-9dfb-4463-9c57-f0ce2f3a6a1c Missiven van de procureur P. Hoyer van Brakel aan de tweede advocaat van de V.O.C. mr. D.A. Meerman van der Goes betreffende de zaak van de bewindhebbers tegen Jolle Jolles en Johannes Rietveld over de insolvente nalatenschap van de V.O.C.-opperstuurman Cornelis van der Veurt. (Origineel). 1782 februari 3 stukken 140 http://proxy.handle.net/10648/5f55dba1-263c-4029-aa9e-9ed1a3826e77 Missiven van de heer Nicolai Eric Arbin, zaakwaarnemer/gezantschapssecretaris van de Republiek in Kopenhagen aan de tweede advocaat van de V.O.C. mr. D.A. Meerman van der Goes, betreffende compagniesaangelegenheden en een schuldvordering van Christoffel Jacob Dreyhaupt. Met bijlagen. (Origineel en afschrift). 1782 4 stukken
5 Stukken betreffende de koopmanschappen. a In-en verkoop van goederen en specie. 141 http://proxy.handle.net/10648/845b51c9-ea1c-435e-810b-5f675c047bca Resoluties van de besognes voor de verkoop van compagniesgoederen. (Concept). 1783 1 stuk 142 http://proxy.handle.net/10648/12bdd7b0-1c89-4945-84cf-e5a5031ae283 Berekening van de in-en verkoop van piasters. Z.d. 1 stuk 143 http://proxy.handle.net/10648/0708b809-9860-4541-abc4-1b941e48ef00 Notitie waarin wordt aanbevolen de prijzen van de artikelen laag te houden. (Afschrift). Z.d. 1 stuk b Retouren en veroverde goederen. 144 http://proxy.handle.net/10648/46b101ff-bce3-4c99-a821-46ea85a7bf03 Lijst, houdende opgave van ladingen der retourschepen. 1778 1 stuk 145 http://proxy.handle.net/10648/f47d5299-49d3-49d5-8c7b-54dc5fd6f95d korte opsomming van de ladingen van de schepen Anthonetta Coenrardina, Behemoth, De Concordia, Oud-Haarlem , Beervliet en Vreeburg. (Afschrift). 1780 1 stuk 146 http://proxy.handle.net/10648/b3782dad-a2d3-4a34-a4f2-6362e9d0e59a Lijst der retourschepen voor het najaar van 1780 en het voorjaar van 1781. (Afschrift). 1780/1781 (Gedrukt) 1 stuk 147 http://proxy.handle.net/10648/4c7d2f83-61bb-4b36-a6f8-f54740086015 Lijst van brieven en papieren rakende de retourschepen die in Trondhjem liggen. 1781 1 stuk 148 http://proxy.handle.net/10648/1d60a418-3141-4ee2-a80b-e24540394270 Nota's betreffende voorstellen om de ladingen van de uit China komende schepen Honcoop, de Pearl, Middelburg en Hoog Carspel aan de Kaap veilig te stellen, achterhaald door het nemen van die schepen door de Engelsen. (Afschriften). 1781 1 omslag 149 http://proxy.handle.net/10648/afeb1162-58ac-48f3-9fe2-e98d3d582060 Garantiebewijzen door de advocaten van de V.O.C. uitgegeven aan de bevrachters van het Pruisische schip De Goede Hoop en de Oostenrijkse schepen De Waaksaamheydt en De Societijd, waarvan de ladingen echter aan de Compagnie behoren. (Afschriften). 1781 3 stukken 150 http://proxy.handle.net/10648/9d789f15-7bfd-48fb-8d57-72dff49fd16d Missiven van de bewindhebbers der V.O.C. en het Geheime Committee aan de commandeur en verdere gezagvoerders van de retourschepen te Trondhjem en de bijbehorende zaken. (Minuten). 1781-1782 1 omslag 151 http://proxy.handle.net/10648/35382bcf-c6a3-414c-bb08-d5003af67aed Extract- resolutie van de Staten-Generaal betreffende maatregelen voor het vervoeren van retourladingen van de Kaap de Goede Hoop. (Afschrift). 1782 oktober 1 1 stuk 152 http://proxy.handle.net/10648/1c2bd2fe-2d11-4d32-ba1c-5a5925809fbe Memorie met een begeleidingsbrief van mr. D.A. Meerman van der Goes ter berekening van de schade die de V.O.C. geleden heeft gedurende de oorlog, die men op de Engelsen zou kunnen verhalen. (Minuut). 1783 januari 2 2 stukken. 153 http://proxy.handle.net/10648/fefaede7-00d2-4826-9beb-99f2dc40cd8e Notities en berekeningen van de schade door de V.O.C. geleden gedurende de oorlog tegen Engeland. (Afschrift). Z.d. 4 stukken c Compagniespakhuizen. 154 http://proxy.handle.net/10648/138bbdc7-ebbb-4c8e-a119-5adc9d79eb8b Aantekeningen betrekking hebbende op de zaken van de bewindhebbers van de V.O.C. tegen een aantal met name genoemde personen, wegens onrechtmatigheden in de pakhuizen van de Compagnie. (Minuut). Z.d. 1 stuk d Particuliere ondernemingen. 155 http://proxy.handle.net/10648/782ca03e-c90b-43b6-a007-612db9ee3fee Stukken betreffende het verzoek van J. van Rheenen en B.J. Artoys om afgifte van medegebrachte Kaapse wijn. (Minuut) 1779 2 stukken 156 http://proxy.handle.net/10648/f1285fda-5c64-43f4-9ce3-3d98ec3260ed verklaring ten behoeven van kapitein Adriaan ver der Giese op het schip Berlin, komende van Riga op de weg naar Kaap de Goede Hoop. (Origineel). 1782 1 stuk 157 http://proxy.handle.net/10648/71b2bc5f-194d-4272-a810-d6f3aac1afc7 extract uit het register der resoluties van de Staten-Generaal betreffende het voorval van het aangekomen particuliere schip De Antoinette in Bengalen, uitgerust door de firma Robert Charnouck te Vlissingen. (Afschrift). 1789 december 11 1 stuk 158 http://proxy.handle.net/10648/6d86b62d-fe9f-427c-9487-bd00d35acca3 Missive van de bewindhebbers der V.O.C. ter kamer Amsterdam aan de Staten-Generaal betreffende een verzoekschrift van Nicolaas en Jacob van Staphorst en Hubart, kooplieden te Amsterdam. (Afschrift). 1790 1 stuk. 159 http://proxy.handle.net/10648/82a7c82f-bf77-4ab7-bc03-19c5d789374b Memorie betreffende het request van de Amsterdamse kooplieden voor het opslaan van de ontladen goederen uit het Amerikaanse schip The Illustrious President. (Concept). Z.d. 1 stuk 6 Stukken betreffende financieele aangelegenheden. a Algemeen. 160 http://proxy.handle.net/10648/433e1bd3-2bba-4896-aa6b-e8e24443f1ba Begrotingen ten aanzien van de Kas der V.O.C. voor de 2½ laatste maanden van de jaren 1777,1778,1779 en 1781. 1777-1779, 1781 4 stukken. 161 http://proxy.handle.net/10648/790cd337-e90f-440b-a919-3a4229ca0e8b "Staat Generaal", algemeen overzicht der respectieve kamers van de V.O.C. sedert 1 juni 1779-31 mei 1780. 1780 1 stuk 162 http://proxy.handle.net/10648/61bed4b8-0d26-4fd4-b21f-ea2a4bed7f55 Antekeningen betreffende de berekeningen van het bankgeld van medio maart 1781-medio januari 1783. 1783 2 stukken 163 http://proxy.handle.net/10648/e3ef1556-430e-46e7-9209-5a0419b83ab8 Ramingen van de inkomsten en uitgaven van de V.O.C. voor de jaren 1794 en 1794/1795. 1794 2 stukken b Journalen en correspondentie betreffende financieele zaken, opgemaakt en ontvangen door D.A. Meerman van der Goes. 164 http://proxy.handle.net/10648/84a76696-7f29-4033-973c-94c6d6e370c0 Journaal van ontvangsten en uitgaven, gehouden door de tweed advocaat van de V.O.C., mr. Meerman van der Goes van maart 1781-september 1781. 1781 1 stuk 165 http://proxy.handle.net/10648/8fd032e5-8ff2-46d5-920f-ec846bb562d7 Journaal van ontvangsten en uitgaven, gehouden door de tweede advocaat van de V.O.C. mr. D.A. Meerman van der Goes van 1781 t/m mei 1782. 1782 1 stuk 166 http://proxy.handle.net/10648/916aceb0-7986-4928-9115-3d64e8ed3017 Journaal van ontvangsten en uitgaven, gehouden door de tweede advocaat van de V.O.C. mr. D.A. Meerman van der Goes van maart 1781-september 1783. 1783 1 stuk 167 http://proxy.handle.net/10648/c817ba16-1d10-45f6-b5bf-84c5d3c9f309 Journaal van ontvangsten en uitgaven van het Haags Besogne over de maanden juni 1782 t/m september 1782. 1782 1 stuk 168 http://proxy.handle.net/10648/e159ae6e-c4f3-4d3a-b476-834771d86bfd Brieven en financieele aantekeningen berteffende de vorderingen van voorgeschoten gelden en tractement door en voor de kastelein van het logement in Middelburg. (Origineel en afschriften). 1781-1782 1 omslag 169 http://proxy.handle.net/10648/a2184aed-c54d-4ab6-9a14-511ea249a882 Brieven van en aan de bewindhebbers en de advocaat van de V.O.C. ter kamer Amsterdam aan en van verscheidene personen betreffende de betalingen van onkosten en rekeningen ten dienst van de V.O.C. (Originelen en minuten). 1781-1783 1 omslag 170 http://proxy.handle.net/10648/ab3e2484-ea08-4361-8fa3-eb9c591ab08c Kwitanties van de tweed advocaat van de V.O.C. mr. D.A. Meerman van der Goes aan de bewindhebber, tevens kassier mr. Matthias Temminck voor rekening en ten dienste van de V.O.C. ter kamer Amsterdam. (Origineel). 1781-1783 1 omslag 171 http://proxy.handle.net/10648/de6429cc-90ad-4f57-9d18-f20f3219340f Wissels, kwitantie en andere stukken behandeld door de tweede advocaat van de V.O.C. ter kamer Amsterdam mr. D.A. Meerman van der Goes als gevolmachtigde van Heren XVII. 1781-1783 1 omslag 172 http://proxy.handle.net/10648/aa2e436f-b3da-4455-9c16-90111a45a024 Missiven van de gecommitteerden der V.O.C. te Parijs mr. P.E. v.d. Perre en mr. F.W. Boers aan de tweede advocaat van de V.O.C. ter kamer Amsterdam mr. D.A. Meerman van der Goes betreffende de wisselbrieven. (Originelen). 1781-1783 14 stukken 173 http://proxy.handle.net/10648/921ea8f4-eee8-41fa-9eb8-11daa4c0034b Brieven, rekeing-contant en pre-memorie betreffende de zaken tussen de V.O.C. en de firma Bromet & Co. te Amsterdam. (Origineel, minuten en afschriften). 1781,1783 6 stukken 174 http://proxy.handle.net/10648/58b6b6b4-ae16-42cf-a32a-7313a8ee43f0 Brieven van E. Craeyvanger, bewindhebber der V.O.C. te Amsterdam aan de tweede advocaat van de V.O.C. mr. D.A. Meerman van der Goes betreffende de geremitteerde wisselbrieven en de kwitanties. (Origineel). 1782 12 stukken 175 http://proxy.handle.net/10648/08de97f1-24cb-462c-95b4-cdc0e37fece8 Brieven van de heer Diederik Kerfbijl, Nederlands consul te Livorno aan de advocaat en bewindhebbers der V.O.C. ter kamer Amsterdam betreffemde voorschotgelden voor de heer Voorth. (Origineel en afschrift). 1782, 1783 3 stukken 176 http://proxy.handle.net/10648/fc44841f-b567-4f00-a43b-2181f1894426 Massive van mr. Cornelis Backer Czn., secretaris van de Admiraliteit van Amsterdam aan de tweede advocaat van de V.O.C. mr. D.A. Meerman van der Goes betreffende verzoek om toelichting over een vereffening van een rekening. (Origineel). 1783 april 9 1 stuk 177 http://proxy.handle.net/10648/1a431eb6-8b4f-48ec-9fed-48e8686faf0c Brieven, gewisseld tussen mr. Hendrik baron Hop, gevolmachtigde minister/gezant te Brussel en de tweede advocaat der V.O.C. mr. D.A. Meerman van der Goes betreffende voorschotten door Hop gedaan ten dienste van V.O.C.-schepen. (Origineel en minuut). 1783 2 stukken 178 http://proxy.handle.net/10648/0edd3cf6-3d91-4b8d-ad5f-b631fa0c7e2a Aantekeningen van mr. D.A. Meerman van der Goes houdende een raming van te doene uitgaven. 1790 1 stuk 179 http://proxy.handle.net/10648/4284888d-29f1-413e-9f4a-99e9fb122133 Declaratie van vacantiegelden en reiskosten voor de tweede advocaat van de V.O.C. in de commissies naar 's-Gravenhage. (Concept). 1781-1782 1 stuk 180 http://proxy.handle.net/10648/72dc48a4-15b1-41ea-a44f-6ca386d00c26 Aantekening houdende voorgeschoten porti betaald voor ontvangen brieven uit Parijs. Z.d. 1 stuk c Negotiaties, loterijen etc. 181 http://proxy.handle.net/10648/04c58d21-2e05-4477-80b6-fe333729ba98 Missiven van Heren XVII aan de Staten van Holland om steun ten aanzien van hun verzoek aan de Staten-Generaal voor het doen van een negotiatie. (Afschriften). 1781-1782 4 stukken 182 http://proxy.handle.net/10648/ed9081ea-aba3-4366-87e8-359d736401d2 Missive van Heren XVII aan de Staten-Generaal houdende verzoek om een negotiatie te mogen houden. (Afschrift). 1782 februari 21 1 stuk 183 http://proxy.handle.net/10648/74365a92-c4c6-4531-8ce4-056d2c09212f Missiven van de tweede advocaat der V.O.C. mr. D.A. Meerman van der Goes aan de Thesaurier-generaal Gillis betreffende de negotiatie voor de V.O.C. (Afschrift). 1782 februari 1 stuk 184 http://proxy.handle.net/10648/cda9a470-cac6-40eb-b8cc-49b57622ace7 Missive van de Heren XVII aan de Staten-Genraal betreffende de noodzakelijkheid van de aangevraagde negotiatie. (Afschrift). 1782 april 9 2 stukken 185 http://proxy.handle.net/10648/2096f964-5725-495f-8c6c-31f1302dba79 Missive van de bewindhebbers van de V.O.C. ter kamer Amsterdam aan de Staten van Holland houdende verzoek om de uit te geven negotiatie onder de provinciale garantie te stellen. (Afschrift). 1782 april 23 1 stuk 186 http://proxy.handle.net/10648/a67901d6-7f1a-4b2c-8868-037a8fecd465 Stukken betreffende de te doene negotiatie in de vorm van een loterij ten behoeve van de V.O.C. (Afschrift). 1783 november 3 stukken 187 http://proxy.handle.net/10648/e0efb287-a111-4639-80e1-cdc80c6eeb8e Extract uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland met de bijbehorende bijlagen betreffende een plan van een negotiatie van 7.000.000 gulden in de vorm van een loterij ten behoeve van de V.O.C. (Afschrift). 1784 (Gedrukt) 3 stukken 188 http://proxy.handle.net/10648/ab370070-1f38-4d4e-8362-6e50349dd2e3 Aantekeningen en aanmerkingen betreffende een plan tot negotiatie ten behoeve van de V.O.C. (Afschriften). Z.d. 3 stukken 189 http://proxy.handle.net/10648/0db8e66c-d079-4437-bcd7-daaf58b7fc78 Aantekeningen en berekeningen van de obligaties en loterijen van de uit te geven negotiatie ten behoeve van de V.O.C. Z.d. 3 stukken 190 http://proxy.handle.net/10648/13d8b0aa-1ccf-417c-9b8d-0da8e3c8ebaf Aantekeningen van een berekening van de interest van fl. 25.000,- die de Compagnie jaarlijks aan het Gemeene Land moet betalen (Concept). Z.d. 1 stuk d Subsidies. 191 http://proxy.handle.net/10648/d7bf4116-5979-49f6-8420-62e91951f6ea Missive van Heren XVII aan de Staten-Generaal houdende verzoek om subsidie uit de landkas voor de extra uitgaven waarmee de Compagnie zich vanwege de oorlog heeft moeten bezwaren. (Afschrift). 1781 september 6 1 stuk 192 http://proxy.handle.net/10648/0fecf786-f203-434a-ba71-844de04c03be Pro memorie van de Heren XVII over het verzoek om een subsidie van fl. 2.000.000,- uit de landkas. (Afschrift). 1781 1 stuk 193 http://proxy.handle.net/10648/02ca6075-28a9-4bc2-907d-e39400d8fddd Missive van Heren XVII aan de Staten-Generaal betreffende de nodige gelden voor het instandhouden van de handel. (Afschrift). 1783 juli 14 1 stuk 194 http://proxy.handle.net/10648/73a039e0-b1f5-4391-89f4-c80a3bb908ed Missive van Heren XVII aan de Staten-Generaal betreffende het verzoek om de nodige gelden binnen hetzelfde jaar nog te verlenen. (Afschrift). 1783 augustus 21 1 stuk 195 http://proxy.handle.net/10648/65698645-2963-41d9-98b2-877601198f7a Missive van de bewindhebbers ter kamer Amsterdam aan de Staten van Holland betreffende een subsidie bijwijze van lening desnoods na de verkoping van de ladingen eventueel te restitueren. (Afschrift) 1783 september 12 1 stuk e Dividenten, belasting etc. 196 http://proxy.handle.net/10648/83fb973c-7643-4fea-9612-5ce690062672 Missive van de bewindhebbers der V.O.C. ter kamer Amsterdam aan de Staten van Holland betreffende een uitstel voor de uitkering van dividenten aan de aandeelhouders van de V.O.C. (Afschrift). 1781 januari 31 1 stuk 197 http://proxy.handle.net/10648/eb9ea3d3-fc03-4671-8de2-4279408843c4 Missive van de bewindhebbers van de kamer Amsterdam aan de Staten vvan Holland houdende verzoek om de aandeelhouders van de V.O.C. vrijstelling te verlenen van het betalen van belastingen. (100e en 200e penning). (Afschrift). 1782 maart 7 1 stuk f Kwitanties geldzendingen. 198 http://proxy.handle.net/10648/ba62b8db-c72d-4d76-8b18-29603a20e44a Kwitantie voor de kamer Delft van Abraham Noë voor ontvangen geldzendingen. 1781 1 stuk 199 http://proxy.handle.net/10648/e9174563-aa8a-4840-8f7e-8def40b1aadb Kwitantie voor de kamers Amsterdam en Zeeland van Paulus Eduwaldus van de Perre voor ontvangen geldzendingen. 1781 2 stukken 200 http://proxy.handle.net/10648/78cb2607-794d-401a-a952-72bc579c3363 Kwitantie voor de bewindhebbers van de V.O.C. van Laurens Land inzake een som van fl.300,- van ontvangen gage etc. (Afschrift). 1783 februari 8 1 stuk g Muntzaken. 201 http://proxy.handle.net/10648/02f22887-6694-48a5-8a6c-2ef5c0af3da8 Notitie van het baar zilver en diverse muntspeciën door de respectieve kamers aangebracht sedert primo januari tot ultimo september 1780 door ieder schip afzonderlijk. (Afschrift). 1780 1 stuk h Wissels, assignaties. 202 http://proxy.handle.net/10648/eb87f144-dbbe-4e06-b73a-c6191332c25c Lijst van de op assignatie verstrekte gelden uit de betaling in Nederland. (Afschrift). 1780-1781 1 stuk 203 http://proxy.handle.net/10648/8699f726-d897-42a6-9adc-67d59fe46068 Nota van wisselbrieven uit Bengalen getrokken ten laste van de V.O.C., betaalbaar in het najaar van 1781 in handen van de firma Hope en Co. (Afschrift). 1782 1 stuk 204 http://proxy.handle.net/10648/e27903a3-d110-4009-a434-bb4a824107a2 Protestbrief van de notaris Pierre Frassinet te Amsterdam uit naam van Pye Rich en Comp. aan de Heren XVII wegens niet betaalde assignaties. (Origineel). 1782 1 stuk 205 http://proxy.handle.net/10648/ff340a69-bf0a-441d-b31a-e28fb71a2b25 Brief van J.C. Hartsinck cs., bewindhebbers der V.O.C. ter kamer Amsterdam betreffende hun weigering om bij acceptatie van wissels een gevolmachtigde te laten optreden. (Origineel). 1783 augustus 21 1 stuk i Correspondentie boekhouder kamer Amsterdam met de eerste advocaat. 206 http://proxy.handle.net/10648/a63da38a-9482-4bca-9363-23e54f953b0c Missiven aan en van de boekhouder van de kamer Amsterdam der V.O.C. Guill. Titsingh aan en van de eertse advocaat van de V.O.C. mr. F.W. Boers. (Originelen en afschriften). 1780-1781 1 omslag 7 Stukken betreffende het landseskader. 207 http://proxy.handle.net/10648/0187625d-83ca-4e4b-86b3-aea29f7ccc5e Instructie van de Prins van Oranje voor de kapitein Jacob Pieter van Braam, commandant van 's Lands schip van oorlog Utrecht, onder het ressort van het College der Admiraliteit van Amsterdam. (Afschrift). 1782 december 14 1 stuk 208 http://proxy.handle.net/10648/686e92ae-e8ca-46bf-bd8a-35107c236868 Brief van mr. Johan Elias Huydecoper van Maarsseveen, raad van Amsterdam betreffende de expeditie naar oost-Indië. (Origineel). 1782 december 16 1 stuk 209 http://proxy.handle.net/10648/0e2aae5f-f2d9-4bd2-9ee9-c21ebabc64d0 Memorandum van de Franse zaakgelastigde in Den Haag Berenger aan de raadspensionaris van Holland ter aanvulling van de instructies voor de kapitein J.P. van Braam. (Afschrift). 1782 december 16 1 stuk 210 http://proxy.handle.net/10648/09fda1ec-d9e3-4d5d-b9df-d496c33ec5b3 Beschouwingen van de V.O.C. op de instructie voor de kapitein J.P. van Braam van 14 december 1782. (Afschrift). 1782 december 19 1 stuk 211 http://proxy.handle.net/10648/76250cc5-f57c-426e-9ab6-234b040c9acb Aanvulling van de instructie door de Prins van Oranje gegeven aan de kapitein Jacob Pieter van Braam, commanderende 's Lands schip Utrecht. (Afschrift). 1782 december 31 1 stuk 212 http://proxy.handle.net/10648/b42239cc-a0a7-4531-9ab4-cdb7ddc5690b Memorie van Heren XVII aan de leden van het Departement van de zaken van Oorlog der Staten-Generaal houdende enige veranderingen in de resolutie van de Staten d.d. 16 december 1782. (Afschrift). 1783 januari 11 1 stuk 213 http://proxy.handle.net/10648/141c6787-2d9c-4486-aa42-29f37df7ddec Extract uit het register der geheime resoluties van de Staten-Generaal betreffende de verhoudingen in rang tussen de scheepofficieren van 's Lands vloot en de V.O.C.-dienaren in Azië. (Afschrift). 1783 januari 13 1 stuk 214 http://proxy.handle.net/10648/fe265184-13c0-433d-9cd8-3e969b1677a6 Missiven aan de kapitein Van Braam en Stavorinus betreffende het inttrekken van het 6e artikle van de instructie van de Prins van Oranje in dato 14 december 1782 in verband met de preliminaire vrede tussen Engeland en Frankrijk. (Afschrift). 1783 januari 25 1 stuk 215 http://proxy.handle.net/10648/b7145bca-7a92-43b2-a691-15230e27d4a7 Memorie en missive van de bewindhebber van de V.O.C. aan de Prins vanOranje om het landseskader, liggende aan de Kaap verder naar Batavia te zenden. (Minuut). 1783 juni 12 2 stukken 216 http://proxy.handle.net/10648/37e5d27f-320c-4812-8c42-f2e8e3995946 Missiven van de tweede advocaat mr. D.A. Meerman van der Goes aan Gouverneur-Generaal en Raden van Indië en de gouverneur aan de Kaap betreffende instructies inzake het landseskader onder J.P. van Braam. (Minuten). 1783 juni 13 3 stukken 217 http://proxy.handle.net/10648/cc5dca9f-4384-4e67-9c32-94e9d12289e9 Memorie betreffende het zenden van 's Lands schepen en de voorbereidingen daarvan. (Minuut). Z.d. 1 stuk 218 http://proxy.handle.net/10648/d55f91a1-b80d-4e7a-9da8-6bce03eb63b4 Nota voor mr. D.A. Meerman van der Goes over mede te geven papieren aan de vloot van 's Lands schepen. Z.d. 1 stuk 219 http://proxy.handle.net/10648/a3a7b8f8-0df6-40de-b13a-9fb8a3cc5720 Punten met marginale aantekeningen opgesteld ten aanzien van de voorbereidingen tot de zending van enige 's Lands schepen naar Indië. Z.d. 1 stuk 220 http://proxy.handle.net/10648/47cf16be-1666-476c-8138-3d766b7f945a Resolutie van het Geheime Committee van de V.O.C. betreffende het vertrek en verblijf van enige 's Lands schepen naar of in Indië. (Afschrift). Z.d. 1 stuk

Zie ook inv. nr. 42.

8 Stukken betreffende het briefvervoer. 221 http://proxy.handle.net/10648/54bd0eb7-53a6-4676-b34e-a7b846e665d4 Brieven, gewisseld tussen de tweede advocaat der V.O.C. mr. D.A. Meerman van der Goes aan Egbert van Karnebeek te Kopenhagen betreffende het verzenden van brieven naar de Kaap en Indië. (Origineel en afschrift). 1781 december, 1782 januari 4 stukken 222 http://proxy.handle.net/10648/ccdbea69-a47d-4c5e-9449-62e2e2a397ed Missive van de tweede advocaat der V.O.C. mr. D.A. Meerman van der Goes aan Martin Holterman, ditecteur van de Gothenburgsche Compagnie te Gothenburg betreffende de verzending van compagniesbrieven. (Minuut). 1782 1 stuk 223 http://proxy.handle.net/10648/f652d4b6-70f6-42b8-bde6-d27db8946a32 Bewijs van ontvangst van missiven voor Batavia, Kaap de Goede Hoop en Ceylon van de kapitein van 's Lands schip Goes. (Origineel). 1783 februari 6 1 stuk 224 http://proxy.handle.net/10648/828f2bf3-69cc-4f27-a62d-fa4ffb541d15 Stukken betreffende het versturen van brieven van en naar Indië en de Kaap per Zweedse of Deense schepen, wegens de oorlog met Engeland. 1783 6 stukken. 9 Stukken betreffende het Compagnieslogement. 225 http://proxy.handle.net/10648/79bb0c0a-c9dc-4552-8e7e-f286681f9fce Memorie houdende reglement voor de knechten in het Compagnieslogement te 's-Gravenhage. (Minuut). 1769 2 stukken
II Organisatie en bestuur van de Compagnie in Azië en Kaap de Goede Hoop. a Azië. 1 Stukken betreffende de Hoge Regering te Batavia, nouvelles, plakkaten etc. 226 http://proxy.handle.net/10648/3080ba29-53e0-4c83-986a-80e90fb40c33 Register der marginalia, waarschijnlijk op het dagregister van het jaar 1778. (Afschrift). 1778 1 stuk 227 http://proxy.handle.net/10648/e258a823-65eb-4d50-a61a-7465e81643b7 Bataviase nouvelles, anno 1778. 1778 1 stuk 228 http://proxy.handle.net/10648/a181d396-3902-4c81-8c59-3f06e31930d9 Index van de marginalen op de Generale Missiven van de Gouverneur-Generaal te Batavia aan de bewindhebbers. 1779 december 31 1 stuk 229 http://proxy.handle.net/10648/51d898b7-0689-4609-b967-462e010a0707 Korte inhoud van de voornaamste zaken die voorkomen in de brieven van de Hoge Indische Regering te Batavia aan Heren XVII. (Afschrift). 1780 oktober 30 1stuk 230 http://proxy.handle.net/10648/1a4fb7cf-1467-4b6a-9cfd-ac2e4d2544e5 Alfabetisch repertorium der resoluties van de Hoge Regering sedert primo januari tot 24 september 1780. (Afschrift). 1780 1 stuk 231 http://proxy.handle.net/10648/70270f78-b982-4511-b2ae-ff6ed8473eba Bataviase nouvelles van januari tot oktober 1780. 1780 1 stuk 232 http://proxy.handle.net/10648/9ab7825e-eba1-490b-8605-27f46e3e5578 Plakkaten, aankondigingen etc. uitgegeven te Batavia sedert primo januari tot medio oktober 1780. 1780 1 omslag 233 http://proxy.handle.net/10648/c0dfb910-55ad-4125-b8a6-1e533a269327 Memorie houdende een voorstel om de zetel van de Hoge Regering van Batavia naar Semarang te verplaatsen met een reorganisatie van het bestuur. (Afschrift). Z.d. 1 stuk 2 Compagniesdienaren. 234 http://proxy.handle.net/10648/cef176ff-4594-4638-ad5e-84138469b8da Lijst, houdende het aantal Europese compagniesdienaren te Batavia. 1776 juli ultimo 1 stuk 235 http://proxy.handle.net/10648/de69ed4e-0af0-4149-a6a4-3d9ae43c9660 Lijst der gequalificeerde personen in dienst van de V.O.C. in Azië. (Afschrift). 1779 1 stuk 236 http://proxy.handle.net/10648/902ff01d-616a-4996-be56-df5fffeec7fe Lijst der Hoge Regering in Indië (Afschrift). 1779, 1783 2 stukken 237 http://proxy.handle.net/10648/593a39fa-683f-45cb-986c-89b170251746 Lijst, houdende het aantal overlevende en overleden manschappen uit Nederland sedert primo januari tot ultimo september 1780 op de aangekomen schepen. (Afschrift). 1780 1 stuk 238 http://proxy.handle.net/10648/92fd20be-49c4-4453-8952-6dd019653f2d Lijst van de overleden en dood-ingebrachte militaire zeevarenden en ambachtslieden in het hospitaalschip en de hospitalen in Batavia van januari tot medio oktober 1780. (Afschrift). 1780 1 stuk 239 http://proxy.handle.net/10648/1ecd21f2-fe8d-4a7e-a8fe-1bd55359ea31 Ontwerp-nota's betreffende de bezetting en versterking van vestingen en troepen der V.O.C. 1781 6 stukken 240 http://proxy.handle.net/10648/527e2729-1193-4db8-9b67-10ca48329178 Brief van mr. D.A. Meerman van der Goes aan Gouverneur-Generaal Alting te Batavia ter aanbeveling van de heer Massau, die tot water-fiscaal is benoemd. (Minuut). Z.d. 1 stuk 241 http://proxy.handle.net/10648/8f31ccb0-5d2f-43bb-8400-352d3eebce75 Rapport betreffende de toestand in de binnen- en buitenhospitalen te Batavia. (Afschrift). 1777 1 stuk.

Rapport over de sterfte op de schepen, 1779, 1781.

3 Financiën. 242 http://proxy.handle.net/10648/35b0ca5f-6eb0-47cc-bad0-0f1b6fea691c Memorie van alle bij de Compagnie te Batavia op- en zonder interest uitstaande kapitalen. (Afschrift). 1779-1780 3 stukken 243 http://proxy.handle.net/10648/58d28945-bbc1-4ee0-9117-a9f1d54fcead Notities van de restanten in de grote geldkamer en kassa te Batavia. (Afschriften). 1780 september ultimo 2 stukken 244 http://proxy.handle.net/10648/4e1d7074-d8c2-4ed4-94fb-a846f567674d Calculatie van de begroting voor Nederlands-Indië voor het jaar 1782. (Afschrift). 1780 oktober 13 1 stuk 4 Amfioensocieteit. 245 http://proxy.handle.net/10648/997880dd-3ae0-48f3-a8c3-7f2a991c7a94 Staat-rekening van de winsten op opium van de Amfioensocieteit. 1777 augustus ultimo 1 stuk 5 Java. 246 http://proxy.handle.net/10648/c58e88ab-b1e3-455b-9baa-fcf66ef7966c Stukken, houdende beschouwingen over de verpachtingen op Java met de bijbehorende bijlagen. (Afschriften). 1776-1778 5 stukken 6 Molukken. 247 http://proxy.handle.net/10648/ca93ed9c-d54c-44e8-9a3b-ce545acf8f0b Memorie over de mogelijklheden om de smokkelhandel in de Molukken te voorkomen. (Afschrift). Z.d. 1 stuk 7 China. 248 http://proxy.handle.net/10648/6c71da4e-0cd0-492b-8980-a167477743d2 Missive van de supercarga's van de Nederlandse factorij in Canton (China) aan de Gouverneur-Generaal te Batavia. (Afschrift). 1782 januari 6 1 stuk
b Kaap de Goede Hoop. 1 Algemeen. 249 http://proxy.handle.net/10648/29a5ab73-267c-4a9a-aef6-7ed0a98edc7a Missive uit Ostende geschreven aan de gouverneur van de Kaap de Goede Hoop betreffende compagnieszaken, waarvan de handtekening op de kopie niet is ingevuld. (Afschrift). 1781 januari 14 1 stuk 2 Compagniesdienaren en vrijburgers. 250 http://proxy.handle.net/10648/5b15a79a-3960-4b6d-b531-4df81ea93fea Extracten en kopieën van resoluties, brieven en andere stukken betrekking hebbende op de Kaapkolonie, in het bijzonder betreffende de Kaapse vrijburgers. Met lijst van de stukken. 1783-1785 1 omslag

Het vierde en laatste deel van de vier gedrukte delen.

251 http://proxy.handle.net/10648/7392bc62-28df-40eb-a8d9-b18e3e70b25b Rapport van de commissarissen benoemd door de kamers Amsterdam en Zeeland aan Heren XVII betreffende het onderzoek op de klachten van de Kaapse vrijburgers. (Afschrift). Z.d. 1 stuk 252 http://proxy.handle.net/10648/7eb17dfe-15c6-4f12-a8bc-1be08236c1e5 "Niew-jaars gift aan de Caabse burgerije", pamflet van een patriot. Z.d. 1 stuk
3 Militaire zaken. 253 http://proxy.handle.net/10648/49976a8c-5c09-4327-8cc5-7ce3e7a279d3 Stukken betreffende saluutschoten tot verwelkoming van aangekomen 's Lands fregatschepen ter Kaapse rede. (Kopieën). 1782 mei 2 3 stukken 254 http://proxy.handle.net/10648/34f1a33b-2f8f-4cdc-a67a-ded69adb55bb Aanmerkingen van P.H. Gilquin, directeur der fortificaties en chef der artillerie aan de Kaap de Goede Hoop, gericht aan Heren XVII op de extract-memorie van Kolonel Gordon. (Afschrift). 1784 1 stuk 4 Verhouding tot vreemde mogendheden. 255 http://proxy.handle.net/10648/e350dd80-eb9b-459e-8819-3e4a50f38438 Stukken betreffende klachten van de zaakgelastigde van Frankrijk te Den Haag aan de Staten-generaal over M. de Meuron, kolonel van een regiment Zwitsers in dienst van de V.O.C., wegens mishandeling van Franse onderdanen aan de Kaap. (Origineel en bijlagen). 1783 september 15 3 stukken 256 http://proxy.handle.net/10648/822c7c0c-ae42-47db-8e97-7198f884f3ad Missive van de gouverneur aan de Kaap de Goede Hoop, J. van Plettenberg aan de heren gedeputeerden bewindhebbers der V.O.C. te Parijs betreffende de memorie van de commissaris van de Franse marine Percheron te Kaap de Goede Hoop. (Origineel). 1783 2 stukken
C Aantekeningen van D.A. Meerman van der Goes voor persoonlijk gebruik bij zijn ambtelijke werkzaamheden. 257 http://proxy.handle.net/10648/2e4a00ec-7911-4fdd-b9d5-637093aa63d2 Aantekening voor persoonlijk gebruik betreffende een overeenkomst over 's lands inkomende-en uitgaande rechten tussen de V.O.C. en de Staten-Generaal. 1783 1 stuk 258 http://proxy.handle.net/10648/616f21ca-8202-4915-b89a-50a6c48c6e40 Aantekeningen voor eigen gebruik van mr. D.A. Meerman van der Goes over verschillende zaken. Z.d. 1 omslag 259 http://proxy.handle.net/10648/893e0c04-2d91-4eaf-8cd5-affe8a74c2a0 Eis en sententie van het Hof van Holland in de zaak tussen Suzanna Catherina Le Mont, weduwe en boedelhoudster van wijlen Jan van Schagen, in leven fiscaal over de eilanden van Curaçao, tegen de bewindhebbers van de West Indische Compagnie. (Afschriften). 1771 2 stukken

Vermoedelijk behoort dit stuk niet tot de papieren die door D.A. Meerman van der Goes in zijn functie van 2e advocaat van de V.O.C. zijn verzameld.

Particulier. Brieven en enveloppen van privé-correspondentie. 260 http://proxy.handle.net/10648/9897bfeb-8e78-432f-9c9c-a082542823f9 Brief met bijlage van Vrouwe Jacoba Petronella Meerman van der Goes-Van Reenen, echtgenote van de tweede advocaat der V.O.C. mr. D.A. Meermen van der Goes, aan haar moeder Vrouwe Rebecca Henriëtte van Reenen-Van Massow betreffende de Franse brieven. (Origineel). 1781 2 stukken 261 http://proxy.handle.net/10648/37a113b5-40a7-4be3-abf8-b5b5577ddba0 Enveloppen van brieven geadresseerd aan de heer Bordes, koopman en kleermaker te 's-Gravenhage. Met lakstempels. Z.d. 4 stukken 262 http://proxy.handle.net/10648/4791abe7-addd-4bfc-a355-b5bde6e35d3d Enveloppen van brieven geadresseerd aan Vrouwe Van reenen-Van Massow, schoonmoeder van de tweede advocaat der V.O.C., mr. D.A. Meerman van der Goes, te 's-Gravenhage. Met lakstempels. Z.d. 18 stukken

De brieven ontbreken.

Stukken berustende bij het Gemeentearchief Amsterdam --- http://proxy.handle.net/10648/172ab369-63ed-4243-a24c-5a9ad5a58ba7 Notulen, gehouden door Mr. D.A. Meerman van der Goes, Pensionaris der stad Amsterdam in de Besoignes en Groot-Besoignes der Staten van Holland en West-Friesland, gedurende de jaren 1782-1794 (uitgezonderd het jaar 1787) GA Amsterdam, arch. Burgemeesters, inv.nr. 733. --- http://proxy.handle.net/10648/484c4445-da86-40a6-b588-cd6caaba741a Notulen gehouden door Mr. D.A. Meerman van der Goes, Pensionaris der stad Amsterdam, in de ordinaris en extra-ordinaris vergaderingen van de Staten van Holland en West-Friesland, gedurende de jaren 1782-1786. GA Amsterdam, arch. Burgemeesters, inv.nr. 734. --- http://proxy.handle.net/10648/0da2f8e1-66b4-45c9-ae1e-46d917005332 Notulen, gehouden door Mr. D.A. Meerman van der Goes, Pensionaris van Amsterdam in de ordinaris en extra-ordinaris vergaderingen der Staten van Holland en West-Friesland, gedurende de jaren 1788-1789. GA Amsterdam, arch. Burgemeesters, inv.nr. 735. --- http://proxy.handle.net/10648/e1d50681-4f4c-45c4-8736-86948dbd9df9 Notulen, gehouden door Mr. D.A. Meerman van der Goes, Pensionaris der stad Amsterdam in de ordinaris en extra-ordinaris vergaderingen der Staten van Holland en West-Friesland, gedurende de jaren 1790-1795. GA Amsterdam, arch. Burgemeesters, inv.nr. 736. --- http://proxy.handle.net/10648/7e01906f-f13a-412f-a71b-478a711fb01f Bijlagen van rapporten der Gedeputeerden van Amsterdam in de vergadering der Staten van Holland, voornamelijk met betrekking tot de consulaten, 1787-1794; afkomstig van Mr. D.A. Meerman van der Goes. GA Amsterdam, arch. Burgemeesters, inv.nr. 836.