1.08.06 Inventaris van het archief van de Nassause Domeinraad: Raad en Rekenkamer te Breda, 1170-1580 (1582): Stukken betreffende rechten en goederen van Anna van Buren, 1166-1580: Inventaris LET OP: Charters uit dit archief kunnen voorlopig alleen via de balie op de studiezaal worden aangevraagd. S.W.A. Drossaers Nationaal Archief, Den Haag 1955 Deze digitale toegang is in 2009 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.2. Eindredactie: Florie Barnhoorn, 24 december 2009. This finding aid is written in Dutch. Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: S. Muller Fz., J.A. Feith en R. Fruin Th.Az., Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven, ontworpen in opdracht van de Vereeniging van Archivarissen in Nederland, 2e druk, Erven B. van der Kamp, Groningen 1920. 7 oktober 2011 1. Hoofdrubrieksnummering van 1,2,3 vervangen door A, B, C. omdat dit een fout opleverder bij reserveren via gahetna.nl. Tijdelijke aanpassing dus - op verzoek van Maddie Baten, totdat archievenoverzicht aangepast is. Gijsbert Kruithof. 24 januar 2012 2Verwijzing naar digitale indexen opgenomen, Caroline Leistra 10 januari 2013 3Inventarisnummer 912, 1212, 1214 en 1215 aangepast met toevoegen resp. 912.1576, 912.1580, 212.290, 212.291, 1214.487, 1215.914, 1215.915 (beschrijvingen getransfigeerde charters toegevoegd)door Caroline Leistra. 14 januari 2015 4Verwervingstabellen, oorspronkelijk uit 1.08.10, toegevoegd door Hans Punt. Beschrijving van het archief Nassause Domeinraad: Raad en Rekenkamer te Breda II Nassause Domeinraad / Anna van Buren 1166-1580 1262 12,30 meter; 2315 inventarisnummers. Het merendeel der stukken is in het Middelnederlands, een gedeelte is in het Nederlands. Charters en geschreven documenten, kennis van het middeleeuwse handschrift is noodzakelijk. Nationaal Archief, Den Haag Raad van de graaf van Buren te Buren Raad en Rekenkamer van de prins van Oranje te Breda Dit archief bevat charters en stukken betreffende de goederen en rechten, door Anna van Egmond, gravin van Buren, medegebracht bij haar huwelijk met Willem I. Het gaat dan voornamelijk om stukken betreffende aan de van Egmonds toebehorende heerlijkheden (o.a. Buren, IJsselstein, Arkel) over o.a. aankomsttitels, goederenbeheer, verhouding tot de landsheer, bestuur en rechtspraak, militaire aangelegenheden en waterstaatszaken. Daarnaast zijn er ook stukken betreffende onroerende goederen en inkomsten uit goederen niet gelegen in aan de Egmonds toebehorende heerlijkheden, betreffende collatierechten en betreffende personen, voornamelijk uit het geslacht van Egmond. Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer De bezittingen van Anna van Egmond

In dit deel worden de stukken behandeld betreffende de goederen en rechten, door Anna van Egmond, medegebracht bij haar huwelijk met WILLEM I, berustende deels op het kasteel te Buren, deels in de Rekenkamer te Breda in het jaar 1581, voor zover deze stukken later onder de Domeinraad te 's-Gravenhage zijn gekomen.

De Egmonds, begonnen als advocati en leenmannen van de abdij, wisten zich van deze banden, voor zover deze niet in hun voordeel waren, in het einde van de 14e en het begin van de 15e eeuw los te maken. Zij waren rijk door huwelijken en gezocht om hun rijkdom, o.a. als geldschieters van hun souvereinen, hetgeen hun weer hoge ambten bezorgde. De eerste aanwinst door huwelijk was de heerlijkheid IJselstein, waarnaar zij zich noemden, totdat zij graven van Buren werden. Niet minder belangrijk was het huwelijk van Jan II in 1409 met Maria van Arkel, van moederszijde erfgename van Gelre en Zutfen, van vaderszijde van de Arkelse goederen, die o.a. aanspraken op Leerdam inhielden. Frederik vermeerderde het bezit met Buren door schenking, met Cranendonk en Eindhoven door koop en met Leerdam door bevestiging van de bovengenoemde aanspraken. Door zijn huwelijk met Aleid van Culemborg kreeg zijn zoon Floris de Zeeuwse goederen Sint-Maartensdijk, Scherpenisse e.a.. Floris zelf kreeg door huwelijk de pandschap van Grave en Kuik, door gift Jaarsveld, door koop Ackoy, en Cortgene door erfenis. Zijn schoondochter Françoise de Lannoy eindelijk bracht bij haar huwelijk met Maximiliaan van Egmond, behalve Odijk en Beverweerd, enige goederen in Frankrijk mede, waarvan haar kleinzoon Philips Willem de meeste verkocht. Hetzelfde deed hij met Jaarsveld, dat Floris in 1489 van Maximiliaan van Oostenrijk had gekregen.

De Raad van de graaf van Buren

Het beheer van de goederen van de Burense tak van het geslacht Egmond was te Buren gecentraliseerd.

Een Raad vinden we te Buren, evenals dit te Breda het geval was, eerst in het eerste kwart van de 16e eeuw in de stukken vermeld. In 1522 gaan inwoners van Sint-Maartensdijk in beroep bij de Raad van de graaf. In 1527 houdt de Raad zich bezig met de verdediging van Buren. In Buren zelf, waar van ouds beroep op de Hoge Brug van het kasteel bestond, werd bij ordonnantie van 1545 beroep van de Brug op 's graven Raad toegestaan.

Uitgezonderd de bemoeienis met de verdediging, die men onder politie zou kunnen indelen, schijnt de Raad te Buren zich uitsluitend met justitie te hebben ingelaten en niet met administratie. Het woord Rekenkamer komt dan ook in de stukken niet voor. Dat de raad Brielis Van Rapenburch zich zowel herhaaldelijk naar Sint-Maartensdijk begeeft om processen te beëindigen als te Buren rekeningen controleert en afhoort, moet dan als een personele unie beschouwd worden van lid van de Raad en toezichthouder op de rentmeesters en de rentmeester-generaal.

Hoe het ook zij, de beheersfunctie over de Burense goederen is later overgegaan op de Raad en Rekenkamer te Breda. De Raad van Buren ging in 1581 uiteen.

De Raad en Rekenkamer te Breda

Na de dood van zijn vrouw Anna Van Egmond (1558), belastte Willem I als voogd van zijn zoon Philips Willem, die de nalatenschap van zijn moeder had geërfd, de Rekenkamer te Breda met het opperbeheer. De rentmeestersrekeningen werden te Breda afgehoord of ter plaatse door afgevaardigden uit Breda, die zo nodig elders zitting hielden bv. te IJselstein; de Raad werd gehoord bij het nemen van beslissingen en zonder zijn voorkennis mochten geen verpachtingen worden gehouden. Dit zijn slechts enkele van de vele voorbeelden van zijn bemoeienis met het beheer van het Burense goederencomplex. In 1563 kreeg de Raad te Breda dan nog de bevoegdheid in appèl recht te spreken in processen te Buren, IJselstein, Leerdam óf elders, een bevoegdheid, die de Raad van de graaf van Buren had bezeten

Zie Ie deel, bl. XXIII.

.

Na de confiscatie van de goederen van prins Willem I in 1568 werkte de Raad te Breda onder oppertoezicht van de Raad van Beroerten. Voor de goederen van Philips Willem stelde Philips II daartoe twee momberheren aan, Charles, baron van Berlaymont, hoofd van de Financiën, gouverneur van Namen, en Philippe, heer van Oignies, groot-baljuw van Brugge en het Vrije, beide verwanten van de pupil van moederszijde, die beide te vergeefs hadden getracht zich aan de benoeming te onttrekken

Afschrift van de akte van aanstelling in het Kon. Huisarchief zie Inv. XII Afd. 5, no. 14.

. De raad Hovelmans te Breda werd door de voogden belast met het beheer.

Nadat de prins bij de pacificatie van Gent in het bezit van zijn goederen hersteld en in 1577 teruggekeerd was, droeg hij het beheer van de goederen van Philips Willem op aan zijn dochter Maria om dat tezamen met haar vader te voeren, d.w.z. zij zou in alles door zijn raden gekend worden. Na zijn dood (1584) werd zij door de Staten-Generaal gemachtigd het beheer over de moederlijke goederen, gelegen binnen de Verenigde Provinciën, te blijven voeren en daartoe raden te benoemen. Deze raden waren te Delft gevestigd, totdat de graaf van Hohenlohe, met wie Maria in 1595 gehuwd was, in 1603 een Rekenkamer te Buren instelde

Verslag omtrent oude gemeente- en waterschapsarch. in de prov. Utrecht over 1892 R. Fruin, Inventaris van het archief der Gemeente IJselsten, no. 20.

.

In 1609 nam Philips Willem zelf het beheer in handen, waartoe hij in 1606 toestemming had gekregen van de Staten-Generaal. Hij vestigde zijn Rekenkamer te Breda

Zie verder de Inleiding tot het Ie deel.

Geschiedenis van het archiefbeheer Het archief te Breda

Voor de archieven der Burense goederen hadden de wijzigingen in het beheer vóór 1581 geen grote gevolgen gehad. De verzamelingen bleven, waar zij waren, en werden daar voortgezet.

Wel vormde zich te Breda een nieuw archief. Zo werden de bijlagen bij de te Breda afgehoorde rekeningen daar vastgehecht aan een lias "Ontvangsten uit Buren". Eveneens werden stukken naar Breda gebracht, wanneer dat voor een onderzoek of beter inzicht in het beheer nodig was, zodat het kon voorkomen, dat de griffier niet wist, of bepaalde stukken te Breda dan wel te Buren waren. De griffier Piggen, na de inneming van Breda door de Spanjaarden aldaar gebleven als bewaarder van de charters, zegt dan ook in 1584

Ie deel Reg. no. 3451.

een deel van de Burense charters onder zich te hebben en krijgt in 1587 van Florent de Berlaymont, die zijn vader Charles als voogd van Philips Willem was opgevolgd, volmacht de stukken te verzamelen, die zich te Breda bevonden aangaande de goederen, die Philips Willem van vaders- zowel als van moederszijde had geërfd, ook voor zover deze in Frankrijk lagen, met opdracht daarvan een inventaris te maken, totdat een besluit tot transport genomen zou zijn

Nass. Dom. Oude Inv. Fol. 1846. no. 7.

.

In de Inleiding tot het Ie deel is reeds gezegd, dat het grootste deel van het archief te Breda eerst in 1637 naar Den Haag werd overgebracht.

Het archief te Buren

De archieven, die op het kasteel te Buren gebleven waren, zijn onder prins Maurits naar Den Haag overgebracht. In 1619 (Philips Willem was in 1618 overleden) liet hij "alsoo tot Buren noch diversche charters zijn" door enige raden een onderzoek daarnaar instellen met last deze te inventariseren, waarna hij een beschikking zou nemen aangaande het transport naar Den Haag

Nass. Dom. Inv. Hingman, no. 5613.

. De raden besteedden er enige dagen aan, maar vonden er nog maar weinig, dat volgens hen de moeite waard was. Dit weinige werd naar Den Haag gebracht en door de griffier Le Sage aldaar gevoegd bij de Burense archieven, die zich reeds in Den Haag bevonden.

Deze raden hebben bij hun nasporingen op het kasteel te Buren niet gezien "de groote verzameling (later) haveloze papieren", een "rudis indigestaque moles"

Jaarverslagen van het Rijksarchief te 's-Gravenhage 1882, 1883.

, waarvan het in 1849 bekend werd, dat zij te Culemborg voor scheurpapier verkocht was. Toen het Rijk er 400 gulden voor bood, bleken de heren Beeldsnijder van Voshol, Drieling en Van Asch Van Wijck reeds eigenaars te zijn geworden. Beeldsnijder verrijkte er zijn verzameling autografen uit, Van Asch van Wijck publiceerde een groot aantal charters, brieven enz. in de Werken van het Historisch Gezelschap te Utrecht, waarna hij er enkele van verkocht. Toen de erven Beeldsnijder en Drieling van deze onverdeelde boedel af wilden zijn, werd het Rijk in 1857 eigenaar voor het dubbele van de eerst geboden som

R. Fruin. De Gestie van Dr. R. C. Bakhuizen van den Brink. Fruin neemt, zoals hij zegt, het verslag van deze geschiedenis over uit het in het Algemeen Rijksarchief aanwezige H. S. van Van Riemsdijk: Verslag aangaande het archief van het graafschap Buren.

.

De bestanddelen van deze verzameling zijn zo heterogeen, dat zij geen houvast geven tot het vinden van een oorzaak der scheiding van deze stukken van de overige. Zowel zeer oude charters betreffende verschillende personen en goederen als pakken bijlagen bij de rentmeestersrekeningen uit het midden der 16e eeuw bevinden zich er onder, de grote verzameling brieven aan Frederik, Floris en Maximiliaan van Egmond zowel als vele andere personalia, waaronder die met betrekking tot Cornelis van Bergen, heer van Zevenbergen. De aanwezigheid van deze laatste zou evenals die van de brieven op Grave als plaats van herkomst kunnen wijzen. Cornelis van Bergen was de zwager van Floris van Egmond. Floris' schoonvader, Cornelis van Bergen, pandheer van Grave en Kuik, woonde te Grave en stond aan Floris bij huwelijksvoorwaarden toe met zijn a.s. vrouw zijn intrek te nemen op het kasteel te Grave, waar zij inderdaad veelal gewoond hebben evenals hun zoon Maximiliaan.

Nog kort geleden ontving het Algemeen Rijksarchief

Dank zij de Rijksarchivaris in Noord-Brabant

de huwelijksvoorwaarden van Floris' dochter Anna, welk stuk als omslag van een register in het gemeentearchief te Grave had gediend. De aanwezigheid van personalia van Philips van Hohenlohe doet evenwel vermoeden, dat de stukken, tijdens het beheer van de Hohenlohe's voor Philips Willem, zich weder te Buren bevonden, maar niet bij de overige archieven geplaatst waren.

Eerdere inventarisaties van het archief

Na enige mislukte pogingen, door anderen gedaan, schiep Jhr. Mr. Th. van Riemsdijk, in 1882 benoemd tot Rijksarchivaris aan het Algemeen Rijksarchief, orde in de massa, die overgebleven was van de archieven van de Nassause domeinen, en maakte een voorlopige globale inventaris, verdeeld in 5 hoofdafdelingen

De eerste afdeling bevatte stukken, behorende tot het archief van de graven en hertogen van Gelre, welke stukken in hoofdzaak op het kasteel te Buren gekomen zijn, doordat Arnold van Egmond, hertog van Gelre, daar herhaaldelijk verbleef, voordat hij het slot aan Frederik van Egmond schonk; deze stukken werden in 1884 afgestaan aan het Rijksarchief in Gelderland. Dezelfde weg ging later een deel van de stukken uit de IVde afdeling, welke het rentambt Buren betroffen, uit de 17e en 18e eeuw dateren en waarschijnlijk deel uitmaakten van het archief van de rentmeester, alsmede de stukken van de Ve afdeling, die tot het archief van de Leenkamer aldaar behoorden. Het resultaat van de onderzoekingen, die Van Riemsdijk voor de ordening moest doen, heeft hij neergelegd in twee opstellen, getiteld: Verslag aangaande het archief van het graafschap Buren en De heerlijke rechten en goederen der graven van Buren, beide in handschrift aanwezig op het Algemeen Rijksarchief.

. De tweede afdeling bevatte de stukken, behorende tot het archief van de graven van Buren.

De collectie Beeldsnijder werd in 1921 door Prof. Fruin werd opgelost. De charters uit deze verzameling werd verdeeld over diverse charterverzamelingen op het Algemeen Rijksarchief. Ook het Burense archief werd hersteld in het bezit van stukken die er van ouds toe behoorden.

Het archief van de Raad en Rekenkamer te Breda is als onderdeel van het archief van de Nassause Domeinraad in 1827-1828 voorlopig, en in 1834 definitief aan het (Algemeen) Rijksarchief overgedragen.

Het archiefblok bevat archiefstukken onder verschillende rechtstitels verworven.

De verwerving van het archief

Het archiefblok bevat archiefstukken onder verschillende rechtstitels verworven.

Inhoud en structuur van het archief 1.08 Verantwoording van de bewerking

In de voorliggende inventaris zijn de stukken uit de tweede afdeling van de inventaris van Van Riemsdijk (zie onder Geschiedenis van het archiefbeheer) beschreven tezamen met de Burense stukken die zich in het archief van de Domeinraad te 's-Gravenhage bevonden. Het spreekt vanzelf, dat het werk van Van Riemsdijk mij de inventarisatie in hoge mate heeft vergemakkelijkt.

Van het beginsel dat de stukken beschreven zouden worden voor zover zij onder bewaring van de Domeinraad te 's-Gravenhage zijn gekomen, is op één punt afgeweken. Een belangrijke verzameling charters en papieren is nl. te Buren van het overige archief afgeraakt. Ze zijn als de verzameling Beeldsnijder door koop in 1857 verworven en in 1921 over een aantal charterverzamelingen verdeeld. Hoewel deze stukken dus niet onder de Domeinraad te 's-Gravenhage hebben berust, worden zij hier toch met de overige beschreven.

Ordening van het archief

De indeling van dit tweede deel van de Inventaris van de Nassause Domeinraad is dezelfde als die van het eerste behoudens twee uitzonderingen. De stukken, daar beschreven onder het hoofd schuldvorderingen, zijn hier opgenomen onder de stukken betreffende personen, waarvan zij toch in de praktijk moeilijk te scheiden waren. Ten tweede is geen afzonderlijke afdeling gemaakt voor leenzaken. Ook hier zijn de stukken ingedeeld naar de heerlijkheden en de heerlijkheden naar het jaar van aankomst aan het geslacht van Egmond.

In een aanhangsel zijn ondergebracht: 1) stukken, afkomstig van de bij de reformatie opgeheven kapittels van IJselstein en Sint-Maartensdijk, voor zover zij geen betrekking hebben op goederen en niet vallen onder het hoofdstuk "Bemoeienis van de heer met geestelijke stichtingen"; 2e) stukken aangaande goederen, toebehoord hebbende aan Cornelis van Bergen, zwager van Floris van Egmond, en de daarmede in verband staande stukken betreffende personen; 3e) stukken, bestemd voor Wolferd van Borselen uit de tak Brigdamme, en 4e) stukken, waarvan het verband met het archief niet is gebleken.

Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen

Volledig openbaar Beperkingen aan het gebruik

Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

Gezien de ouderdom en kwetsbaarheid van de stukken is raadpleging van een gedeelte niet mogelijk.

Gezien de ouderdom en kwetsbaarheid van de stukken is raadpleging van een gedeelte niet mogelijk.

Andere toegang toegang nr. 1.08.07 toegang nr. 1.08.08 Op de brieven (1467-1548) van Anna van Buren met betrekking tot haar rechten en goederen is een digitale regestenlijst (oud toegangsnummer 1.08.09 en 1.08.10) beschikbaar. Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in; Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

LET OP: Charters uit dit archief kunnen voorlopig alleen via de balie op de studiezaal worden aangevraagd.

Citeerinstructie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Nassause Domeinraad: Raad en Rekenkamer te Breda II, nummer toegang 1.08.06, inventarisnummer ...

VERKORT: NL-HaNA, Nassause Domeinraad / Anna van Buren, 1.08.06, inv.nr. ...

Verwant materiaal Beschikbaarheid van kopieën

charters, rollen

Afgescheiden archiefmateriaal

Ook voor dit onderdeel van het archief van de Domeinraad is het te betreuren, dat de verdeling tussen het Rijksarchief en het Koninklijk Huisarchief in 1834 niet oordeelkundiger is geschied dan het geval is. Het betreft hier in hoofdzaak huwelijksvoorwaarden, testamenten enz., die hun voornaamste belang ontlenen aan de bijzonderheden aangaande de goederen, die er in vermeld worden. Uit hun verband gerukt, vormen zij nu een enigszins "zwevende eigendom" in het Huisarchief.

Verwante archieven

Toegang nr. 1.08.01 Raad en Rekenkamer te Breda tot 1585 (de nalatenschap van Willem de Zwijger) Toegang nr. 1.08.11 Nassause Domeinraad sinds 1585

Bijlagen Verwervingstabellen

 

 

 

 

 

 

 

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen A. Stukken van algemene aard. 1 http://proxy.handle.net/10648/6cc4868a-b470-4e2d-850a-2150d373439c Notities aangaande verschillende zaken, die met of ten behoeve van de graaf van Buren besproken moeten worden. z.d. 5 stukken

Waarschijnlijk uit de tijd van graaf FLORIS VAN EGMOND

2 http://proxy.handle.net/10648/775221fb-3c78-49f4-95da-07f2a7e84e35 Brieven van de gewezen raad JAN BRIELIS VAN RAPENBURCH te Buren aan de rentmeester-generaal ADRIAN VAN CAMONS, 1550. Met brief van dezelfde aan de executeurs-testamentair van MAXIMILIAAN VAN EGMOND. 1549 5 stukken
B. Stukken betreffende de heerlijkheden afzonderlijk. I Het land van IJselstein

R. FRUIN, Verslag omtrent oude gemeente- en waterschapsarchieven in de provincie Utrecht over 1892. IDEM, De vrije heerlijkheden, gelegen in het grensgebied tusschen Gelderland, Holland en Utrecht. In : Versl. En Meded. Oud-Vad. Recht VIII, bl. 352 e.v. J.J. DE GEER, Eiteren en IJsselstein. In : Bijdr. tot de gesch. en oudh. der prov. Utrecht, 1860, bl. 1-179 ; IDEM, Onuitgegevene oorkonden betreffende het slot, de stad en de heerlijkheid van IJsselstein. In : Codex Dipl. van het Hist. Gen. te Utrecht IV: 2, 1860, bl. 78-167. W.A. VAN SPAEN, Historie der heeren van Amstel, van IJsselstein en van Mynden, 1807. A. JOH. MARIS, Uit de Geschiedenis van Polsbroek. In : Jaarboekje van Oud-Utrecht, 1944.

De hoge heerlijkheid van IJselstein kwam door het huwelijk van GYOTE, erfdochter van IJselstein, met JAN I, heer van Egmond, in 1330, aan de EGMONDS. Zij omvatte het slot en de stad van die naam en de drie schoutambten IJselstein, Benschop en Noord-Polsbroek. In het schoutambt IJselstein lagen de gerechten Opburen of Oudeland, Meerlo en Overijsel, later IJselveld geheten, die gaandeweg, als delen van IJselstein, niet meer afzonderlijk genoemd worden. Nagenoeg het gehele gebied werd oorspronkelijk in erfpacht of in leen gehouden 1e van het Sticht d.w.z. de bisschop of de kapittels van de Dom, Oudmunster of St. Marie, 2e van de Amstels, van wie de heren van IJselstein in een jongere tak afstamden, en 3e van Holland

De Stichtse lenen.

ARNOUD VAN AMSTEL kocht in 1277 het gerecht van Eiteren aan weerszijden van de IJsel met cijns, veer en visserij van WALTER UTEN GOYE, met goedvinden van JOHAN VAN KUIK als leenheer, die zelf voor deze goederen weer leenman was van het Sticht

Inv. no. 3.

Dit was blijkens een beleningsakte van 1319

Inv. no. 13.

de hoge heerlijkheid over het gebied, dat zich uitstrekte links van de IJsel van Opburen tot Snodelhoek en rechts van het Gein tot Fellenoord. Bij de villa Eiteren was vóór 1279 de burcht IJselstein gebouwd, waarschijnlijk door GIJSBRECHT VAN AMSTEL heer ARNOUDSZ., de eerste AMSTEL, die zich naar IJselstein noemde en die in een akte van 1279

Cod. Dipl., IV : 2, bl. 85 en DE GEER, bijdr., bl. 355.

spreekt over zijn voorvaders, die heren waren van Benschop, Noord-Polsbroek en IJselstein, "dat daer toe behoert". Bij deze burcht, die een Hollands leen was, kwam de latere stad tot ontwikkeling, vooral toen de parochiekerk van Eiteren naar IJselstein was verplaatst, waar zij in 1310 onder het patronaat van St. Nicolaas werd ingewijd. In 1331 had IJselstein stadsrecht. Dit, behalve de burcht, Stichtse leengoed, verkocht OTTO VAN KUIK in 1327 met al zijn andere lenen en manschappen in het Sticht aan WILLEM III, graaf van Holland, waarbij hij zijn leenheren verzocht er de graaf mede te belenen

F. VAN MIERIS, Groot charterboek der graaven van Holland enz., I 1753, bl. 379.

Van die belening komt in de practijk natuurlijk niets en Holland beschikt er verder over als over vrij goed

De Amstelse lenen.

Van heer GIJSBRECHT, heer van Amstel, hield zijn neef, de bovengenoemde GIJSBRECHT, heer van IJselstein, gerecht, tienden, de kerkgift en 32 morgen land in Benschop, gerecht en tienden van Noord-Polsbroek en het halve gerecht van Opburen in leen. Deze goederen gaf JAN II, graaf van Holland, in 1300 na verbeurdverklaring wegens medeplichtigheid aan de moord op FLORIS V, aan zijn broeder, GUY VAN HENEGOUWEN, gedurende diens leven of totdat hij een bisdom of een daarmee gelijk te stellen goed zou krijgen

A.W., bl. 11.

Tegen deze afspraak in gaf GUY, bisschop van Utrecht geworden, de goederen niet terug maar beleende er in 1314 heer GIJSBRECHT, heer van IJselstein mede, wiens zoon ARNOUT inmiddels gehuwd was met GUY's dochter MARIA. JAN, heer van Amstel, heer GIJSBRECHTSZ. droeg na GUY's dood in 1317 zijn aanspraken op deze Amstelse goederen over aan GIJSBRECHT en zijn zoon ARNOUT, waarop graaf WILLEM III in 1318, en zijn opvolgers na hem, er de heren van IJselstein mede beleenden

De Hollandse lenen.

Het was eveneens door bemiddeling van GUY VAN HENEGOUWEN, dat WILLEM III in 1309 GIJSBRECHT en zijn zoon ARNOUT na de verbeurdverklaring weer beleende met de goederen, die ARNOUD VAN AMSTEL.overl. 1291 van Holland had gehouden. Dit waren het huis te IJseistein, met 32 morgen land, waar het huis op stond, 71/2 hoeve in Gein, 60 in Rijpikerwaard, 44 in Benschop, 75 in Polsbroek, 18 in Hoencoop en 12 in Blokland. Zo was tenslotte Holland leenheer voor de drie groepen van goederen geworden, maar ARNOUD VAN IJSELSTEIN vond het toch nodig zich te verzekeren tegen moeilijkheden van de Stichtse kant

Inv. no. 18.

In de beleningsakten worden sindsdien de lenen niet meer onderscheiden, maar wordt slechts gesproken van de goederen, die de beleende of zijn vader van de grafelijkheid placht te houden. In 1364 wordt ARNOUDS dochter GUYOTE, die reeds in 1330 gehuwd was met JAN VAN EGMOND, met IJselstein beleend, waardoor het in het bezit van het geslacht EGMOND komt. Van het kapittel van St. Marie te Utrecht kreeg GIJSBRECHT VAN IJSELSTEIN in 1279 een aantal goederen in erfpacht. Bij deze gelegenheid zowel als bij een hernieuwing in 1285 wordt breedvoerig vermeld, dat noch GIJSBRECHT noch zijn voorouders enig recht op deze goederen konden doen gelden, maar dat hij ze dan nu in erfpacht krijgt. Dit zijn de dagelijkse gerechten te IJselstein, gelegen vóór het slot, en voorts te Meerlo en in Overijsel, een gebied, dat zich uitstrekte van de Maarn-dijk langs de IJseldijk tot aan het slot, met de tijnsen van de hofsteden te IJselstein, Meerlo en Overijsel en de smalle tienden. Voorts de tienden te Opburen, Eiteren en Maarne en de visserij aldaar in de IJsel

DE GEER, Bijdr., bl. 355 en 357 en Cod. Dipl. IV ; 2, bl. 85 en 87.

Dit gerecht te Meerlo met tijns uit de hofstede aldaar moet niet verward worden met het land met gerecht, tijns en tienden, dat c. 1166

Inv. no. 33.

en later regelmatig in erfpacht werd uitgegeven door het Kapittel van Oudmunster en in 1313 als het goed, genaamd Merlo, wordt vermeld. Dit goed, dat in 1263 in de villa Eiteren lag tussen de Utweg en de Heeswijker Zijdwinde verkocht AGNESE VAN MERLO, vrouw van BAERNT VAN DORENWERD, in 1311 aan GIJSBRECHT, heer van IJselstein, zoals haar voorouders het hadden van Oudmunster. In dezelfde akte verkoopt zij hem evenwel ook de "oude hofstede van Merlo" in heer GIJSBRECHT VAN IJSELSTEINS gerecht, welke hofstede GIJSBRECHT in 1333 aan het kapittel van St. Marie verkocht. Zij blijkt dan te zijn een stuk land, groot 4 morgen, dat PETER VAN MERLO en zijn zoon LAM in leen hielden van GIJSBRECHT en dat door overlijden van LAM vrij gekomen was

Cod. Dipl. IV ; 2, bl. 104.

Vermoedelijk moet deze oude hofstede wèl in verband gebracht worden met het Merlo, dat St. Marie in 1279 in erfpacht gaf aan GIJSBRECHT VAN IJSELSTEIN zie boven. Van Oudmunster hielden de heren van IJselstein verder nog gerecht, tijns en tienden van Achtersloot in erfpacht. IJselstein behoorde met Leerdam en Buren tot de vrije heerlijkheden en heeft zich altijd vrij gehouden van Holland, waaraan het leenroerig was. Het Hof van Holland werd ten opzichte van IJselstein incompetent verklaard en bijdragen in belastingen werden slechts vrijwillig of onder protest en met akte van non-prejudicie betaald

Zie onder de afdeling

: Verhouding tot Holland.. Van de plaatselijke gerechten was beroep op het Leenhof, waarvoor later de Domeinraad in de plaats treedt

A Aankomsttitels van de heerlijkheid en van heerlijke rechten. A.1 IJselstein met Benschop en Noord-Polsbroek. 3 http://proxy.handle.net/10648/c6a25f34-8445-4e7c-bd5e-ec2614320d46 Akte van verkoop door WALTERUS VAN DEN GOYE aan heer ARNOLDUS VAN AMSTEL van gerecht, cijns, veer en visserij van Eiteren. 1277 1 charter

reg. no. 10

4 http://proxy.handle.net/10648/b0cebaeb-f3b8-430c-b803-a21176ccfa18 Akte, waarbij graaf DIDDERIC VAN CLEVE verklaart, dat GISELBRECHT VAN YSELSTEYN, op bevel van de graaf van Holland, de heer van Amstel ontzegd heeft, op voorwaarde, dat hij zijn Amstelse lenen behoudt. 1296 1 charter

reg. no. 16

5 http://proxy.handle.net/10648/bbb70387-fbd1-453a-95ac-d205793409eb Akte van schenking van de heerlijkheden Benschop en Polsbroek en het huis te IJselstein door graaf JAN VAN HOLLAND aan heer WOLFERT VAN BORSELE, heer van Zandenburg. 1299 1 charter

reg. no. 22

6 http://proxy.handle.net/10648/47823074-37fc-42b8-ad17-7e6cd2c1fc6e Akte van belening van heer GUY VAN HENEGOUWEN door zijn broeder JAN II, graaf van Holland, met de bezittingen in het Sticht van HERMAN VAN WOERDEN, GHISEBRECHT VAN AMSTEL, GHISEBRECHT VAN YSELSTEIN, ARNOUD VAN BENSCHOP en degenen, die schuldig zijn aan de dood van graaf FLORIS VAN HOLLAND, benevens met Naardingerland. 1300 1 charter

reg. no. 23

7 http://proxy.handle.net/10648/67f72b09-e47e-496a-9864-8d639229c0fe Akte van belening van GHISEBRECHT VAN YSELSTEYN en zijn zoon ARNOUT door WILLEM III, graaf van Holland, met het huis te IJselstein en het goed, dat wijlen heer ARNOUT VAN AMSTEL van de grafelijkheid hield, 1309. Met vidimussen dd. 1330 en 1337 en bepalingen betreffende vererving. 3 charters en 1 stuk

reg. nos. 27, 90-92 en 122

8 http://proxy.handle.net/10648/0961f396-0fd0-464a-b604-8df82f8123a7 Akte van belening van heer GHISEBRECHT VAN YSELSTEYN en zijn zoon ARNOUT door WILLEM III, graaf van Holland, met de burcht te IJselstein en het goed, dat heer ARNOUND VAN AMSTEL van de grafelijkheid hield. 1313 1 charter

reg. no. 46

9 http://proxy.handle.net/10648/fb341f1c-890f-45fd-9609-f55cdb557896 Akte van belening van heer GHYSELBRECHT, heer van IJselstein, door GUY, bisschop van Utrecht, met gerecht, tienden, land en kerkgift in Benschop en gerecht en tienden in Noord-Polsbroek, 1314. Met vidimus dd. 1317 2 charters

reg. nos. 53 en 60

10 http://proxy.handle.net/10648/104c964d-cd49-4017-af1f-f7f4a0f82cf6 Akte, waarbij JOHAN, heer van Amstel, heer ARNOUD VAN YSELSTEYN en zijn vader, heer van IJselstein, gerecht en tienden van Benschop en Polsbroek geeft benevens al wat heer ARNOUD VAN AMSTEL van JOHANS vader in leen hield. 1317 1 charter

reg. no. 61

11 http://proxy.handle.net/10648/01f45af3-1b4b-4fb9-9412-1d13d7a851b4 Akte van belening van GHIZEBRECHT, heer van IJselstein, door WILLEM III, graaf van Holland, met gerecht, tienden, 32 morgen land en de kerkgift van Benschop, gerecht en tienden in Noord-Polsbroek en het halve gerecht en visserij van Opburen. 1318 1 charter

reg. no. 62

12 http://proxy.handle.net/10648/63af2b1e-4bd0-4891-9d7d-f2ab0e0a1446 Akte, waarbij HENRIC en WOUTER VAN HERMALEN HENRIXZ. afstand doen van hun gerechten en goederen in Opburen en. Harmelen ten behoeve van heer ARNOUT VAN YSELSTEYN, 1323. Met akte, waarbij graaf WILLEM III deze goederen schenkt aan ARNOUTS vrouw, MARIA. 1310 2 charters

reg. nos. 32 en 73

13 http://proxy.handle.net/10648/2bb467f4-07d6-47f9-b831-971532920e9a Akte van belening van heer GHISEBRECHT, heer van IJselstein, door WILLEM III, graaf van Holland, met de hoge heerlijkheid van het land, zich uitstrekkende op de ene IJseloever van Opburen tot Snodelhoek en op de andere van Oudegein tot Fellenoord, 1327. Met oudere beleningsakte dd. 1319 2 charters

reg. nos. 66 en 80

14 http://proxy.handle.net/10648/fab0e693-5adb-4927-86b2-678c9755a580 Akte van belening van heer ARNOUD, heer van IJselstein, door WILLEM IV, graaf van Holland, met de burcht aldaar, het gerecht van Benschop en Noord-Polsbroek en het hoog gerecht van Opburen tot Snodelhoek en van Oudegein tot Fellenoord. 1344 1 charter

reg. no. 172

15 http://proxy.handle.net/10648/63bda819-a3ed-498a-b574-0290152ce295 Akte van belening van heer ARND, heer van IJselstein, door MARGARETA, gravin van Holland, met de burcht en de stad aldaar en het goed, dat heer ARNOUD VAN AMSTEL van de grafelijkheid hield, het gerecht van Benschop en Noord-Polsbroek en het hoog gerecht van Opburen tot Snodelhoek en van Oudegein tot Fellenoord. 1346 1 charter

reg. no. 191

16 http://proxy.handle.net/10648/7ce94f20-55e9-4f12-ae1d-c23093ebf725 Akte, waarbij MARGARETA, gravin van Holland, bepaalt, dat de lenen, die MARIA, vrouwe van IJselstein, en haar man van de grafelijkheid houden, niet zullen versterven, zolang een wettig kind van MARIA leeft. 1346 1 charter

reg. no. 194

17 http://proxy.handle.net/10648/8a3196d1-a92e-42ac-aef5-54e02333f672 Akte van bevestiging door WILLEM DE VERBEIDER van alle brieven, door zijn voorgangers aan heer ARNOUD, heer van IJselstein, gegeven. 1348 1 charter

reg. no. 201

18 http://proxy.handle.net/10648/6cf03708-a20e-4e5e-96f5-f88161534ac1 Vidimus van de brief dd. 1346, waarbij bisschop JAN VAN ARKEL heer AERNOUT, heer van IJselstein, belooft hem te zullen belenen met zijn Hollandse lenen, die eertijds het Sticht toebehoorden, wanneer deze ooit aan het Sticht terug mochten komen. 1351 1 charter

reg. nos. 195 en 240

19 http://proxy.handle.net/10648/54104a3d-b034-4d9f-8006-a31ab174af76 Akte van belening van heer AERNOUD, heer van IJselstein, door WILLEM V, graaf van Holland, met al het goed, dat hij van de grafelijkheid hield. 1354 1 charter

reg. no. 261

20 http://proxy.handle.net/10648/29cdd5ca-54e2-40b1-8652-f85e9b2bfbbe Akte van bevestiging door AELBRECHT VAN BEIEREN van alle brieven, aan heer AERNOUD, heer van IJselstein, gegeven door zijn voorgangers. 1358 1 charter

reg. no. 283

21 http://proxy.handle.net/10648/02a9043e-3932-4b78-8993-718628ba9998 Akte van belening van GHYOTE, vrouwe van IJselstein, door AELBRECHT VAN BEIEREN met al wat haar vader van de grafelijkheid van Holland in leen hield. Met afschrift op perkament. 1364 2 charters

reg. no. 321

22 http://proxy.handle.net/10648/0517c867-082e-450e-827e-dd4d4ba571cf Akte van belening van heer JOHAN, heer van Egmond en IJselstein, door JAN VAN BEIEREN, met de heerlijkheid IJselstein. 1421 1 charter

reg. no. 678

23 http://proxy.handle.net/10648/c5d8c7d8-fa46-4dc8-b685-38e23c8c6138 Akte, waarbij PHILIPS VAN BOURGONDIË verbiedt heer WILLEM VAN EGMOND, heer van IJselstein, in het bezit zijner heerlijkheid te hinderen. 1433 1 charter

reg. no. 773

24 http://proxy.handle.net/10648/ef5c0307-b3d1-4114-8c98-9f06eef83539 Akte van belening van heer WILLEM VAN EGMOND, heer van IJselstein, door PHILIPS VAN BOURGONDIË met de heerlijkheid IJselstein. 1436 1 charter

reg. no. 804

25 http://proxy.handle.net/10648/bf7346a6-dbf5-4ce6-943b-27f135429435 Akte van belening van FREDERIK VAN EGMOND met de heerlijkheid IJselstein, 1469. Met bijbehorende stukken dd. 1462-1469 en bewijsstukken betreffende de belening van zijn vader dd. 1453 11 charters en 3 stukken

reg. nos. 931, 932, 934, 937, 1005, 1016. 1022, 1028, 1048, 1057, 1065-1067

26 http://proxy.handle.net/10648/d3384b74-d982-468c-a72b-72842744d73e Magescheid tussen JOHAN, FREDERIK en WILLEM VAN EGMOND van de nalatenschap van hun ouders. 1483 1 charter

reg. no. 1226

27 http://proxy.handle.net/10648/31cc1982-4688-4e58-a7ad-7df20e4d2df9 Akte van belening van FLORIS VAN EGMOND, heer van IJselstein, met de heerlijkheid IJselstein. 1523 1 charter

reg. no. 1570

28 http://proxy.handle.net/10648/0d2ecacd-3cd4-4ea8-947d-61c22af4d79d Akten betreffende de belening van ANNA VAN EGMOND met de heerlijkheid IJselstein, Met afschrift dd. 1571. 1553 2 Charters en 1 stuk

reg. nos. 1829 en 1832

A.2 Achtersloot. 29 http://proxy.handle.net/10648/499dde1d-3c62-4045-a584-5b5637471b0a Akte van verpachting door het kapittel van Oudmunster te Utrecht aan heer JOHAN, heer van Egmond en IJselstein, en zijn vrouw GUYOTE van gerecht, tijns en tienden in Achtersloot gedurende GUYOTES leven. 1364 1 charter

reg. no. 320

30 http://proxy.handle.net/10648/d2b3aefe-f2f1-4cb7-b4dd-145f5052ca1d Akte van verpachting voor het leven door het kapittel van Oud-munster te Utrecht aan AERND, heer van Egmond en IJselstein, van gerecht, cijns en tienden in Achtersloot. 1375 1 charter

reg. no. 378

31 http://proxy.handle.net/10648/6e5f1e70-61b8-4b9a-9d45-cdbedc3440f1 Akte van verpachting voor het leven door het kapittel van Oudmunster te Utrecht aan heer JOHAN, heer van Egmond en IJselstein, van gerecht, cijns en tienden in Achtersloot. 1409 1 charter

reg. nos. 594 en 595

32 http://proxy.handle.net/10648/3bfc03e2-4ec2-492e-a7e3-f774f018caf4 Kwitantie voor WILLEM VAN EGMOND van een termijn pacht voor gerecht, tienden en cijns in Achtersloot, uitbetaald aan het kapittel van Oudmunster te Utrecht. 1442 1 charter

reg. no. 869

A.3 Meerlo. 33 http://proxy.handle.net/10648/267e01e1-1662-44e7-a906-953a1b64cd83 Akte van verpachting voor het leven door het kapittel van Oudmunster te Utrecht aan heer JOHANNES VAN MERLOE van een stuk land met tiend, cijns en gerecht in Eiteren. 1263. Met oudere pachtakte dd. c. 1166 2 charters

reg. nos. 1 en 7

34 http://proxy.handle.net/10648/6485645e-952a-4a18-ac04-865b1fa899b8 Akte van bevestiging door het kapittel van Oudmunster te Utrecht van de verkoop door AGNESE VAN MERLO, vrouw van BERNARD VAN DORWERDE, aan heer GHISEBERT VAN YSELSTEYN van haar gerecht, tiende en tijns te Meerlo. Met oudere brieven dd. 1311. 1313 3 charters

reg. nos. 36, 39 en 45

35 http://proxy.handle.net/10648/aebfd309-483a-4572-931d-614929e4dad9 Akte, waarbij KATHERINA VAN YSELSTEYN, vrouw van DANYEL VAN GHORE, belooft haar vader, heer van IJselstein, het haar vermaakte goed van Meerlo kwijt te schelden in ruil voor ander. land. Met lijstje van stukken betreffende Meerlo. 1356 1 charter en 1 stuk

reg. no. 268

36 http://proxy.handle.net/10648/0a7b52db-7be1-42a0-8be8-19c814042a9d Akte van verkoop door JOOST VAN KRUININGEN aan FLORIS VAN EGMOND van het Hofland en 11 morgen land in Benschop, de waarden in en langs de IJsel, die hij in leen heeft van IJselstein, voorts 8 morgen land in Benschop, 13 morgen 1 1/2 hond land in Meerlo en cijns, tienden en gerecht aldaar, 1518. Met beleningsakte dd. 1506, machtiging tot opdracht dezer goederen voor zover het Montfoortse lenen zijn, en kwitantie dd. 1518 3 charters en 1 stuk

reg. nos. 1450, 1531, 1535 en 1536

37 http://proxy.handle.net/10648/403ec175-38f7-4212-9222-191bdd857b4d Akte, waarbij het kapittel van Oudmunster te Utrecht het goed, cijns, tienden en gerecht te Meerlo in erfpacht geeft aan FLORIS VAN EGMOND, heer van IJselstein. 1518 1 charter

reg. nos. 1538 en 1539

38 http://proxy.handle.net/10648/01344ec5-f1e5-42eb-9f26-6fa49a2f27ca Akte, waarbij het kapittel van Oudmunster te Utrecht het goed, cijns, tienden en gerecht te Meerlo in erfpacht geeft aan ANNA VAN EGMOND. 1549 1 charter

reg. nos. 1775 en 1776

39 http://proxy.handle.net/10648/3d18e135-39ff-4dd5-b01d-5253aafe8d53 Akte, waarbij het kapittel van Oudmunster te Utrecht het goed, cijns, tienden en gerecht te Meerlo in erfpacht geeft aan prins WILLEM VAN ORANJE, 1558. Met erfpachtbrief dd. 1552 2 charters

reg. nos. 1810, 1811, 1857 en 1858

40 http://proxy.handle.net/10648/d2e02a31-c333-4f7f-9dd7-746d04fd24a9 Machtiging van prins WILLEM VAN ORANJE als voogd van zijn zoon PHILIPS WILLEM voor ADRIAEN VAN CAMONS, drost van Jaarsveld, om in leen te ontvangen de goederen, die ANNA VAN EGMOND in leen had van Montfoort, voorts Jaarsveld en de weerd bij Vianen van den heer van Brederode, en in erfpacht te ontvangen Meerlo en andere erfpachten van het kapittel van Oudmunster e.a. te Utrecht. 1558 1 charter

reg. no. 1856

B Verhouding tot de grafelijkheid van Holland. 41 http://proxy.handle.net/10648/37461724-a6c1-4383-ab4d-6b5ebb353400 Akte, waarbij WILLEM VAN BEIEREN, verbeider, heer ARNOUD, heer van IJselstein, toestaat degenen, die uit Utrecht verdreven zijn, als burgers van IJselstein op te nemen. 1346 1 charter

reg. no. 199

42 http://proxy.handle.net/10648/d9f4fe75-082a-4c4f-a6b9-c6cbd71f7543 Privilege van tolvrijheid, verleend door MARGARETHA VAN HENEGOUWEN aan ARNOUD, heer van IJselstein, ten behoeve van de burgers van IJselstein. 1350 1 charter

reg. no. 237

43 http://proxy.handle.net/10648/a819b826-c102-4236-9e7e-82ad68748e1b Akte, waarbij ALBRECHT VAN BEIEREN verklaart, dat heer AERNOUD, heer van IJselstein, vrijwillig en niet rechtens manschappen naar Den Haag stuurt voor de oorlog tegen de stad Delft. 1359 1 charter

reg. no. 287

44 http://proxy.handle.net/10648/9020a6ae-badc-43f3-a3c1-f003a5fd6d21 Akte, waarbij JAN VAN BEIEREN WILLEM VAN EGMOND c.s. de hem bij de overgave van IJselstein gedane beloften kwijtscheldt. 1418 1 charter

reg. no. 648

45 http://proxy.handle.net/10648/df2ad028-b4e1-4245-a282-a5ccff3e1678 Akte, waarbij PHILIPS VAN BOURGONDIË WILLEM VAN EGMOND toestaat, om zijn gevangenen in de hertogelijke sloten op te sluiten. 1442 1 charter

reg. no. 874

46 http://proxy.handle.net/10648/1f8ef0e9-6f98-45d7-87db-76848244307e Akte, waarbij PHILIPS VAN BOURGONDIË verklaart, dat de toestemming van de heer van Egmond tot betaling van morgengeld voor de heerlijkheid IJselstein van geen prejudicie zijn zal. 1462 1 charter

reg. no. 997

47 http://proxy.handle.net/10648/c19c3662-5efb-4228-a1ab-a4e6c514d5d8 Akte, waarbij het Hof van Holland aan FREDERIK VAN EGMOND, heer van IJselstein, de berechting van een zekere moord aldaar overlaat met voorbehoud van de berechting, in zoverre het een misdrijf tegen de landsheer is. 1469 1 charter

reg. no. 1068

48 http://proxy.handle.net/10648/d5c790dc-1ff5-4207-8bcf-01ab4151f258 Twee relazen van de deurwaarder van het Hof van Holland over de weigering van het gerecht te IJselstein tot medewerking bij de berechting van THONIS HOEFLANT, kanunnik aldaar, omdat het Hof niet competent is in IJselstein. 1528 1 stuk

reg. nos. 1593 en 1594

49 http://proxy.handle.net/10648/01899fe8-53fc-46f3-a1a8-10777544ddd5 Stukken betreffende vrijstelling van aan Holland op te brengen belastingen voor IJselstein, Leerdam, Ackoy en Jaarsveld en berechting van wederdopers en naaktlopers te IJselstein door het Hof van Holland. 1544 en 1545 2 charters en 8 stukken

reg. nos. 1708, 1711, 1712, 1719, 1721, 1722, 1724, 1725 en 1729

50 http://proxy.handle.net/10648/f29b71e9-c8c1-4d15-9167-5f64f2a3d7ae Rapport van de Rekenkamer van Holland over bijdragen in belastingen, betaald door IJselstein, Leerdam e.a., die pretenderen daarvan vrijgesteld te zijn. Minuut. 1553 1 cahier 51 http://proxy.handle.net/10648/74681f8c-eaf2-49e9-a1cb-0d8f4f5cbdb7 Dagvaarding van het Leenhof van Holland en enige personen voor de Grote Raad te Mechelen in verband met de al of niet appellabiliteit van het Leenhof te IJselstein. Met deurwaardersrelaas. 1547 1 katern

reg. no. 1736

52 http://proxy.handle.net/10648/30a8b31b-e746-47ea-b47b-863f218f06b2 Dagvaarding van CORNELIS ADRIAENSZ. voor de Grote Raad wegens wederrechtelijk appelleren van de rechtbank van IJselstein op het Hof van Holland. Met relaas. 1558 1 charter en 1 stuk

reg. nos. 1865 en 1866

53 http://proxy.handle.net/10648/458269c0-ed92-4628-b4e0-d18c2c1f09b4 Bevel van het Hof van Holland aan de drost van IJselstein om hangende het antwoord op het rekest der edelen geen nieuwigheden op het gebied van de godsdienst te gedogen. 1566 1 stuk

reg. no. 1919

C Verhouding tot de bisschop van Utrecht. 54 http://proxy.handle.net/10648/a6d031e1-86fe-4947-98a1-5902c3287ef9 Akte, waarbij GUY VAN HENEGOUWEN, bisschop van Utrecht, 3 jaarmarkten te IJselstein instelt. 1310 1 charter

reg. no. 34

55 http://proxy.handle.net/10648/bf3bcdb6-60ea-40d8-bd8e-ef7dcefff77a Akte, waarbij de bisschop tolvrijheid schenkt aan de burgers van IJselstein voor de sluis te Gein. 1331 1 charter

reg. no. 96

D Verhouding tot de hertogen van Gulik en Kleef. 56 http://proxy.handle.net/10648/0801f377-c243-4bcb-9abd-7f8c08a55181 Akte, waarbij WILLEM, hertog van Gulik en Berg, de burgers van IJselstein vrijdom van tol geeft gedurende het leven van FREDERIK VAN EGMOND. 1501 1 charter

reg. no. 1399

57 http://proxy.handle.net/10648/050eafcc-2a34-4082-8622-54fa288be44b Akte, waarbij JAN, hertog van Kleef, de inwoners van IJselstein vrijdom van tol geeft gedurende het leven van FREDERIK VAN EGMOND. 1501 1 charter

reg. no. 1400

E Verhouding tot de stad Oudewater. 58 http://proxy.handle.net/10648/395e7e55-b800-4203-a59e-532656abe096 Akte, waarbij de regering van de stad Oudewater heer AERNOUD, heer van IJselstein, belooft, geen IJselsteiners poortrecht te geven, tenzij zij zich metterwoon te Oudewater vestigen. 1355 1 charter

reg. no. 266. F

F Bestuur en rechtspraak. 59 http://proxy.handle.net/10648/e0322ba3-9975-4cac-bfbd-e0145fa9f00f Keur voor het land van IJselstein, gegeven door ARNOUD, heer van IJselstein, 1348. Met confirmatie dd. 1531 van een confirmatie dd. 1509 en 16e-eeuws afschrift. 1509 en 16e-eeuws 2 charters en 1 stuk

reg. nos. 212, 1472 en 1627

60 http://proxy.handle.net/10648/9772e974-5fc6-41f5-86d1-b3d09d37dd9c Ordonnantie van FLORIS VAN EGMOND voor het Leenhof te IJselstein als Hof van appèl, 1533. Met daaraan vastgehechte ordonnantie van MAXIMILIAAN VAN EGMOND voor de drost dd. 1541 1 katern en 1 stuk

reg. nos. 1640 en 1684

61 http://proxy.handle.net/10648/62a723e6-afb2-478f-af25-fd5984e7c0d4 Rekening van burgemeesters van IJselstein, afgehoord 1540 Januari 13. 1538 November - 1539 November 1 katern in smal folio

Deze en volgende rekeningen zijn onder Bestuur geplaatst, omdat de heer geen inkomsten uit dit beheer trok en aangenomen moet worden, dat hij een exemplaar van de rekeningen kreeg als toeziener op het beheer van deze functionarissen. De drost neemt dan ook steeds de eerste plaats in onder degenen, die de rekeningen afhoren

62 http://proxy.handle.net/10648/4a81e1dc-68be-4be4-b782-ac1c7240559f Rekening van burgemeesters van IJselstein, 1539 November-1540 November, afgehoord 1541 Februari 9. Met bijlagen dd. 1540 1 katern in smal folio en 2 losse bladen 63 http://proxy.handle.net/10648/86930615-d2f9-494d-b64d-c67beaf6c3fe Rekening van schutmeesters van IJselstein, afgehoord 1539 April 24. 1538 April - 1539 April 1 katern in smal folio 64 http://proxy.handle.net/10648/7d6c7958-4c12-49f0-afe0-654a206a11a5 Rekening van kerkmeesters van IJselstein, afgehoord 1539 December 12. 1537-1539 2 katernen in smal folio 65 http://proxy.handle.net/10648/282104d1-2b40-4d1d-93fc-522155a527c9 Bijlagen bij de rekening van kerkmeesters van IJselstein. 1537-1539 3 stukken 66 http://proxy.handle.net/10648/727f1fc4-6f6e-4a77-8ebd-cb910f4972a1 Bijlagen bij rekeningen van burgemeesters van Benschop. 1539-1541 11 stukken 67 http://proxy.handle.net/10648/a322fdd6-9c02-4669-b2ae-ac56fabfcc7a Rekening van burgemeesters van Polsbroek, afgehoord. 1538 November - 1539 November 1 katern smal folio

Niet raadpleegbaar

68 http://proxy.handle.net/10648/93231e55-9062-4812-a58a-c34653a7ce6a Rekening van de morgengelden in de Hoge Biezen, afgehoord 1541 Februari 19. 1539 November - 1540 November 1 katern smal folio 69 http://proxy.handle.net/10648/a1d56562-adf2-4154-9124-6fd961e9a173 Rekening van de morgengelden in het Oudelant beneden de poort, afgehoord 1541 Februari 20. 1539-1540 1 katern smal folio 70 http://proxy.handle.net/10648/c94f94a4-93d1-48b1-9c50-824d91a71c9c Rekening van de morgengelden in het Oudelant boven de poort, afgehoord 1541 Februari 19. 1540-1541 1 katern smal folio 71 http://proxy.handle.net/10648/71f454ab-4c9e-4385-91af-a54efacea6d9 Rekening van JAN VAN NYEREN JANSZ. betreffende het beheer van het moederlijk erfdeel van zijn dochter ANNA, afgehoord door de drost 1539 Juli 28. 1535-1538 1 katern smal folio 72 http://proxy.handle.net/10648/ea049307-394e-4e8b-8eff-03dafaef6d3a Akte, waarbij schepenen van Utrecht getuigen, dat WILLEM WYSEL in zijn proces tegen heer AERNOUD, heer van IJselstein, en in dat tegen de graaf van Holland recht verkregen heeft volgens Utrechts recht. 1315 1 charter

reg. no. 55

73 http://proxy.handle.net/10648/d6fdeedf-50f3-4788-9ca7-e631c7eb32c3 Akte, waarbij de bisschop van Utrecht de heer van IJselstein beveelt, van zijnentwege het hoog gerecht van de heren van Oudmunster in Achtersloot uit te oefenen. 1324 1 charter

reg. no. 76

74 http://proxy.handle.net/10648/d53128f5-e4e9-4d42-a72e-2429b563b60a Akte van getuigenis betreffende het feit, dat BORGHMAN, TYDEMAN GHERIJTSZ. op de markt te IJselstein met een piek gestoken heeft. 1345 1 charter

reg. no. 187

75 http://proxy.handle.net/10648/8a395535-d01e-4fb9-9502-acb40039b534 Akte, waarbij mannen van de heer van IJselstein getuigen HELMICH, zoon van heer HELMICH VAN HARDERWIJK, ter dingtaal te IJselstein gedagvaard te hebben. 1350 1 charter

reg. no. 234

76 http://proxy.handle.net/10648/30b52f7b-ad4f-433a-9ad4-0e85a2e2e363 Klacht van de stad Elburg, gericht aan heer ARNOUD, heer van IJselstein, over de gevangenneming aldaar van twee van haar burgers. c. 1362 1 stuk

reg. no. 309

77 http://proxy.handle.net/10648/4a4f346a-dee7-44cc-b384-c51427f4ce30 Verklaring van schepenen van Asperen, dat de doodslag op ZUURMONT VAN HYNDERSTEYN en ROELOF VAN WIJC gepleegd is op verzoek van OTTE VAN HOKELEM MAESZ., en dat geen inwoner van het Sticht daaraan schuldig is. 1382 1 charter

reg. no. 409

78 http://proxy.handle.net/10648/6768442d-0bb7-485b-8665-60a9bc980835 Akte, waarbij schout en schepenen van IJselstein getuigen, dat aan de heren van IJselsteyn vanouds het recht toebehoort, voor de weeskinderen aldaar een momber aan te stellen, zo de geboren momber hun niet bevalt. 1397 1 charter

reg. no. 502

79 http://proxy.handle.net/10648/22b2c53f-6ff9-40be-a77f-f24d764c7367 Akte, waarbij JAN ANDRIESZ. belooft geen wraak te zullen nemen op de dienaren van de heer van IJselstein over de hem opgelegde gevangenschap. 1443 1 stuk

reg. no. 882

80 http://proxy.handle.net/10648/a4a1a6dd-543a-419b-8d8b-e70b1c53c0a7 Akte van getuigenis door JAN AELLERTSZ., dat ADRIAEN HENRICSZ. DE HOLLANDER WILLEM AERNTSZ. te Jutfaas met een piek vervolgd heeft. 1505 1 stuk

reg. no. 1434

81 http://proxy.handle.net/10648/97a958d4-fec8-4ea9-91cf-ffa6a55464df Akten, waarbij getuigenis wordt afgelegd betreffende het afkeurenswaardige gedrag van de koster van Benschop, GHERRIT FLORISZ. 1519 2 stukken

reg. nos. 1550 en 1551

G Waterstaatszaken. 82 http://proxy.handle.net/10648/3f8f5ab1-0007-4946-8701-065b43e423f7 Akte van vergunning, verleend door HARBAREN VAN HAASTRECHT aan de inwoners van Benschop tot uitwatering van hun land door Polsbroek en Haastrecht naar de IJsel. 1289 1 charter

reg. no. 13

83 http://proxy.handle.net/10648/82d2a66b-0d5c-408a-a1ab-869caa59b190 Akte van vergunning, verleend door heer GHISEBRECHT, heer van IJselstein, en heer GHERET VAN DEN VLIET aan de inwoners van Polsbroek tot het maken van een watergang. 1313 1 charter

reg. no. 48

84.74 http://proxy.handle.net/10648/efc109b5-0e02-4319-b816-6afc1d78c97d Dijkbrief, gegeven door de bisschop van Utrecht voor de Lekdijk Benedendams. 1323 1 charter

reg. no. 74

85 http://proxy.handle.net/10648/ae5af67c-e0ec-42f2-81f1-bdb787000af8 Akten, waarin door de grafelijkheid van Holland, de bisschop van Utrecht en anderen verklaard wordt, dat de heer van IJselstein als gunst, en zonder daartoe verplicht te zijn, bijdraagt tot herstel van de Lekdijk Benedendams. 1327-1444 18 charters

Aan deze uitzonderingspositie van de heren van IJselstein kwam een einde door de dijkbrief van 1454 Augustus 10 (Gr. Placcaatb. van Utrecht II, bl. 109). Zie in verband hiermede reg. nos. 90 en 91.

reg. nos. 81, 225, 381, 384, 427, 625, 633,697, 699, 725, 766, 767, 811, 821, 846 en 892

86 http://proxy.handle.net/10648/0f8eb56e-5e24-4efb-bdbc-b5c495ca7cd1 Akte, waarbij priorin en convent van Vrouwenklooster te Oostbroek verklaren, dat heer GHISEBRECHT VAN YSELSTEYN met het verstrekken van aarde voor een dijk bij de IJseldam geen antecedent te haren gunste geschapen heeft. 1336 1 charter

reg. no. 113

87 http://proxy.handle.net/10648/dd545ee9-b0f5-45d1-9e37-d45c2b02a8ff Akte, waarbij de bisschop van Utrecht de heer van Egmond machtigt tot het aanstellen en afzetten van een dijkgraaf op de Lekdijk tussen de IJseldam en Schoonhoven. 1386 1 charter

reg. no. 437

88 http://proxy.handle.net/10648/e5f38269-6905-4ed7-97b4-36404b21999e Schepenakte van de stad Oudewater aangaande het maken van een brug in het land van Polsbroek over de Benschopper wetering met toestemming van de heer van IJselstein. 1407 1 charter

reg. no. 581

89 http://proxy.handle.net/10648/b646cbb2-bb3d-493b-8fbb-31ed5616806e Akte van goedkeuring door de bisschop van Utrecht tot het maken van een zijl in de landscheiding van Benschop tot afwatering van Jaarsveld. 1444 1 charter

reg. no. 891

90 http://proxy.handle.net/10648/e160bcfb-e186-46c4-8c3a-2109a94895d6 Akte, waarbij PHILIPS VAN BOURGONDIË aan de heer van IJselstein belooft hem te helpen zijn onderzaten desnoods te dwingen hun verplichtingen ingevolge het dijkrecht op de Lekdijk Benedendams na te komen. 1454 1 charter

reg. no. 944

91 http://proxy.handle.net/10648/1da927a1-a09f-471c-957b-2828162f017f Akte, waarbij HENRICK, burggraaf van Montfoort, erfdijkgraaf van de Lopikerwaard, de heer van IJselstein zijn mogelijke verplichtingen van vóór de dijkbrief van 1454 kwijtscheldt. 1457 1 charter

reg. no. 957

H Bemoeienis met geestelijke stichtingen te IJselstein.

De stukken, in de oude Inventaris van de Domeinraad vermeld onder "Geestelijke goederen", zijn opgenomen in het hoofdstuk Beheer, afdeling Geconfisqueerde goederen, voor zover zij goederen, en in het Aanhangsel, voor zover zij stichting en inrichting betreffen. De stukken betreffende geestelijke stichtingen, in de oude Inventaris niet opgenomen onder "Geestelijke goederen" en dus vóór de confiscatie in het archief van de heer aanwezig, zijn onder de afdeling Bemoeienis met geestelijke stichtingen of onder het hoofdstuk Collatierechten behandeld

H.1 De Sint-Nicolaaskerk. 92 http://proxy.handle.net/10648/a8cb5c50-17c2-4e19-9c88-caa6275175d9 Akte, waarbij AERNOUT DIE SLAPER, pastoor te IJselstein, belooft zich te houden aan de brief dd. 1346, waarbij AERNOUD, heer van IJselstein, en zijn vrouw MARIA de priesters aldaar verscheidene voorschriften betreffende de kerkdienst hebben gegeven. Met de akte van 1346. 1353 2 charters

reg. nos. 198 en 251

93 http://proxy.handle.net/10648/b452f4ff-9d24-44b7-96e0-b3943c80cbd1 Akte, waarbij rector en kapelaans van de kerk te IJselstein heer ARNOLD, heer van IJselstein, beloven niet zonder zijn toestemming onroerend goed te zullen aanvaarden, in het bijzonder niet in IJselstein, Benschop of Polsbroek. 1362 1 charter

reg. no. 306

94 http://proxy.handle.net/10648/896509f7-c5f6-4f76-af48-550ca314c46f Akte, waarbij deken en kapittel oorkonden, dat WILLEM VAN EGMOND, heer van IJselstein, aan het kapittel 2 morgen land te Benschop op het Rietveld en andere goederen heeft geschonken voor een 8ste prebende. 1448 1 charter

reg. no. 913

H.2 De Cisterciënser abdij O.-L.-Vrouwenberg. 95 http://proxy.handle.net/10648/97b0b0dd-2e20-47e5-b469-71efcf38121a Stukken betreffende de stichting van een Cisterciënser klooster te Eiteren door GHISELBERTUS en ARNOLDUS VAN YSELSTEYN. 1342-1344 4 charters

reg. nos. 149, 153, 159, 174 en 175

96 http://proxy.handle.net/10648/1d2f81b9-7ca3-4706-9c77-8d57711702bf Akte, waarbij de abt van de Cisterciënser abdij te Eberach belooft een abt en 8 monniken aan te stellen in de abdij, die te Eiteren gesticht zal worden door de heer van IJselstein, 1342. Met een uit het Latijn in het Hollands vertaald gezegeld exemplaar. 1342 2 charters

reg. no. 152

97 http://proxy.handle.net/10648/45a0e46c-77ec-4ed9-a8d7-9a18d84d49b5 Fraterniteitsbrief van het generaalkapittel van de Orde voor allen, die het te stichten Cisterciënser klooster te Eiteren zullen begunstigen. 1342 1 charter

reg. no. 154

98 http://proxy.handle.net/10648/b6e2a6a4-9e8c-4780-968c-acaf68efd206 Akte van schenking van 5 hoeven land te Dalfsen aan de te stichten abdij te Eiteren door Hubertus van Budel, kanunnik te Utrecht. 1342 1 charter

reg. no. 150

99 http://proxy.handle.net/10648/86137e8a-6f20-4c22-974e-195eb9d8975b Akte, waarbij paus CLEMENS VI het Cisterciënser klooster Beata Maria te Eiteren het genot van al de door de H. Stoel aan de Orde geschonken privileges toestaat. 1343 1 charter

reg. no. 158

100 http://proxy.handle.net/10648/a8e20e2f-d842-468f-9643-c1b453fe6499 Vidimus van het privilege van exemptie door paus INNOCENTIUS III aan de Cisterciënser abdij te Eberach gegeven d.d. 1204. 1343 1 charter

reg. nos. 2 en 160

101 http://proxy.handle.net/10648/19006c52-82b2-42d4-9031-36fc714785e2 Bewijs van ontvangst namens de abt van Eberach voor AERNOUT, heer van IJselstein, van boeken, ornaten enz., eertijds ten behoeve van het klooster te Eiteren aan heer GHISEBRECHT VAN YSELSTEYN verpand. 1362 1 charter

reg. no. 308

102 http://proxy.handle.net/10648/10a3ce89-bc58-4fdd-8506-3bf7368ebea7 Stukken betreffende de dagvaarding van de bisschop van Utrecht op verzoek van heer ARNOLD, heer van IJselstein, wegens onrecht, abt en convent van Eiteren aangedaan. 1349 en 1350 4 charters

reg. nos. 224, 226-228 en 254

103 http://proxy.handle.net/10648/de2cd91c-9d56-471e-9c83-ebf178eeff6a Akte, waarbij het klooster Onzer-Lieve-Vrouwenberg verklaart toestemming te hebben van JAN, heer van Egmond en IJselstein, tot het bouwen van een rosmolen. 1415 1 charter

reg. no. 638

104 http://proxy.handle.net/10648/2bf1e7a7-8d80-4cb8-a0ab-20dad1f85b57 Akte, waarbij het klooster Onzer-Lieve-Vrouwenberg verklaart van heer WILLEM, heer van IJselstein, vergunning te hebben gekregen.om ten hoogste 70 morgen land in de heerlijkheid IJselstein te bezitten. 1435 1 charter

reg. no. 797

H.3 Het gasthuis. 105 http://proxy.handle.net/10648/43349c7d-d789-4fd0-9e9b-947aab9a1072 Akte, waarbij WILLAM HAESKAINZ. 7 hond land in Benschop geeft aan het gasthuis of een andere, door de heer van IJselstein aan te wijzen stichting. 1352 1 charter

reg. no. 243

I Goederenbeheer. I.1 In het algemeen. 106 http://proxy.handle.net/10648/51af2525-72fa-434c-b565-75e043f1b68e Relaas van de deurwaarder van het Hof van Brabant over dagvaarding van ANNA HEY als borg van de rentmeester van IJselstein. 1573 1 charter en 1 stuk

reg. nos. 1950 en 1951

107 http://proxy.handle.net/10648/6d7e59a9-d3a9-455a-9571-a068d9c63120 Kwitanties voor NICLAES DIE WELDIGHE, (rentmeester?), voor betalingen, gedaan namens de heer van IJselstein. 1321-1337 9 charters

reg. nos. 70, 101, 104, 105, 108-110, 112, 119

108 http://proxy.handle.net/10648/7ffa408b-1abf-47eb-9a2e-064c624017f2 Kwitanties voor HENRICK VAN HERMALEN, (rentmeester?), voor betalingen, gedaan namens de heer van IJselstein. 1340 2 charters 109-115 Kwitanties, declaraties, orders tot betaling enz., ingekomen bij de rentmeester van IJselstein. 1434-1549 7 omslagen 109 http://proxy.handle.net/10648/67aa54e8-1ce7-4955-9546-d80223149edd 1434-1437. Bij ALBRECHT VAN EGMOND, bastaard. 110 http://proxy.handle.net/10648/c8238305-b27c-45e4-a869-c2bd9145bba4 1438-1443. Zonder vermelding van de rentmeester. 111 http://proxy.handle.net/10648/f88aaa25-2e21-43f7-9e63-bf7aa2715fe0 1445-1450. Bij AELBRECHT REYNERSZ. 112 http://proxy.handle.net/10648/897a1fb1-7396-443b-90ee-a8dc6d2477c3 1464-1482. Bij ALBRECHT VAN EGMOND, de jonge, baljuw en. 112A http://proxy.handle.net/10648/65e5fa27-7d0c-4364-b738-b9d9fc8101ac Kwitanties, declaraties enz., ingekomen bij onbekende ambtenaren, 1487, 1514-1536 1 pak 113 http://proxy.handle.net/10648/cc07f84a-e5b4-40e4-b781-42a1d81735c4 Kwitanties, declaraties enz., ingekomen bij onbekende ambtenaren, zonder jaartal

Niet raadpleegbaar

114 http://proxy.handle.net/10648/034d9212-523b-4dca-956d-283cb6c2eca0 1539-1541. Bij DIERIC MANGELMAN. 115 http://proxy.handle.net/10648/be76c09e-9623-4b06-b2a6-0e8697f421c7 1543-1549. Bij JAN VAN BERCK.
116 http://proxy.handle.net/10648/e5af0e53-554d-4e3e-addd-f065655c0173 Kwitanties enz., ingekomen bij WILLEM TORCK, drost van IJselstein. 1525-1534 1 omslag

Betreffen het innen van pachten en tienden en het uitbetalen van arbeidsloon voor reparaties aan de gebouwen enz. van de heer

I.2 Inkomsten uit heerlijke rechten. 117 http://proxy.handle.net/10648/5bfd6310-551f-40b6-b000-547cf9c33fc6 Rekening van de drost GIJSBRECHT VAN BAEXEN, van de breuken en van de ontvangst van de lenen, afgehoord door MAXIMILIAAN VAN EGMOND. 1540-1541 1 katern 118 http://proxy.handle.net/10648/d0965479-0baa-41bc-8cbc-3a27320fd90f Bijlagen bij de rekeningen van de drost GIJSBERT VAN BAEXEN. 1539-1544 en 1546 1 omslag 119-120 Rekeningen van LUYT VAN VUREN van het schoutambt van Benschop. 1524-1525 en 1534-1535 2 katerns smal folio en 1 blad

De ontvangsten betreffen inkomsten uit heerlijke rechten

119 http://proxy.handle.net/10648/06aaffed-492f-4b58-ae23-991de9c290bf Rekening van , 1524 Maart - 1525 Maart, af te horen door FLORIS VAN EGMOND.

Niet raadpleegbaar

120 http://proxy.handle.net/10648/caa501ac-b9a2-4b63-857f-658a3572000e Rekening van , 1533 Maart - 1534 Maart, afgehoord door FLORIS VAN EGMOND. Met bijlage dd, 1533

Niet raadpleegbaar

121-122 Rekeningen van LUYT VAN VUREN van het schoutambt van Noord-Polsbroek. 1532-1534 2 katerns smal folio

Zie de noot bij nos. 119 en 120

121 http://proxy.handle.net/10648/7baaee32-2100-4c94-8103-ac5830334ad5 Rekening van , 1532 April - 1533 April, afgehoord door FLORIS VAN EGMOND. 122 http://proxy.handle.net/10648/8afdeae3-a8ae-40b7-908a-a677b763b4d9 Rekening van , 1533 April - 1534 April (fragment).

Niet raadpleegbaar

123 http://proxy.handle.net/10648/eebfd4e9-d53a-48b1-8b71-55c6fdcf7a91 Akten, waarbij verschillende personen de heer van IJselstein beloven niet zonder zijn toestemming elders poorter te zullen worden. 1328 en 1342 2 charters

reg. nos. 83 en 148

124 http://proxy.handle.net/10648/d5268139-ed9b-4f67-8492-b05cb520ef32 Akte, waarbij ROELOF BLOG en zijn borgen AERNOUD, heer van IJselstein, beloven binnen een bepaalde termijn poorters van IJselstein te zullen worden. 1349 1 charter

reg. no. 231

I.3 Onroerende goederen. a In het algemeen. 125 http://proxy.handle.net/10648/bfac89a8-9774-4656-973a-9551ef863332 Notitie aangaande leengoederen, die de heer van IJselstein houdt van de bisschop van Utrecht, de hertog van Gelre, de Dom en het kapittel van Oudmunster te Utrecht. 14e(?) eeuw 1 stuk 126 http://proxy.handle.net/10648/e02d0155-1bef-45b1-9fd6-0aa67b067d73 Akte van overdracht door LYSEBET, dochter van ARNOUD VAN AMSTEL, aan GHISEBRECHT, heer van IJselstein, van alle goederen, haar door haar vader nagelaten. Met bijbehorende akte van getuigenis. 1319 2 charters

reg. nos. 67 en 68

127 http://proxy.handle.net/10648/0fe404ca-c909-4d50-99bf-4c261385ac28 Akte, waarbij GHISEBRECHT VAN EYTEREN, priester, vicaris van Sint Jan te Utrecht, verklaart, dat zekere 2 morgen land, door hem geërfd, lekegoed zullen blijven. 1327 1 charter

reg. no. 79

128 http://proxy.handle.net/10648/79c7f4d7-6e81-486e-9d53-6d5dfe4d3e43 Akte van verbintenis van verschillende goederen, merendeels in het land van IJselstein, voor bedragen, die GHISEBRECHT, heer van IJselstein, schuldig is aan GELIJS VAN LOCHORST, HERMAN VAN DER STRIPEN en STEVEN HENRIXZ. VAN BOECHOUT. 1330 1 charter

reg. no. 88

129 http://proxy.handle.net/10648/c2885f5a-4c82-4556-98e2-d8344972c8cf Stukken betreffende verkoop en opdracht door HADEWIJCH, dochter van WILLAM heer EVERTSZ., vrouw van HEYNRIC DE WOLF, aan heer ARNOUD, heer van IJselstein, en zijn vrouw MARIE van al het leengoed, dat zij van laatstgenoemde in leen hield. 1342 3 charters

reg. nos. 145-147

130 http://proxy.handle.net/10648/24b7e295-8d47-4aef-b3d8-dc30d82d8afb Stukken betreffende de afstand van hun ouderlijk erfdeel te doen door OTTE, JOHAN, WILLEM en AGNISE, kinderen van heer GHISEBRECHT, heer van IJselstein, ten behoeve van hun broeder, heer ARNOUD, heer van IJselstein, 1343-1347. Met akten van toewijzing aan OTTE van zijn erfdeel dd. 1311 en van belening daarmede door ARNOUD dd. 1343 benevens transumpt van enige van deze akten dd. 1363 9 charters

reg. nos. 41, 42, 163, 165, 166, 168, 169, 205 en 314

131 http://proxy.handle.net/10648/d7c9efcb-a01d-434b-ac8e-551d431f32b0 Akten, waarbij WILLEM BARAED VAN DER HAYE, ten behoeve van zijn schoonvader ARNOUD, heer van IJselstein, afstand doet voor hem en zijn vrouw van de nalatenschap van zijn schoonmoeder. 1347 2 charters

reg. nos. 202 en 203

132 http://proxy.handle.net/10648/145ede60-5352-4fae-88fe-b99d2edc8968 Akte, waarbij KATERIJN, dochter van heer ARNOUD, heer van IJselstein, afstand doet van haar ouderlijk erfdeel ten behoeve van haar vader, heer van IJselstein. 1347 1 charter

reg. no. 210

133 http://proxy.handle.net/10648/ac4c548c-977b-446f-9fb0-2b82975a3b45 Verklaring van WILLEM V, graaf van Holland, dat hij in 1353 GHISEBRECHT VAN YSELSTEYN beleend heeft met het goed, dat zijn vader, heer OTTE VAN YSELSTEYN, van Holland in leen had, 1355. Met beleningsakte voor heer OTTE en machtiging tot belening dd. 1346 3 charters

reg. nos. 192, 193 en 265

134 http://proxy.handle.net/10648/fe8f2248-4d18-432a-b7ce-82492d623d06 Akte, waarbij COENE VAN OESTERWIJC CUSERSZ. AERNOUD, heer van IJsselstein, belooft 8 morgen te kopen om ermede beleend te worden. 1357 1 charter

reg. no. 273

135 http://proxy.handle.net/10648/37d39e00-c564-45d1-85e6-661436d2bc84 Akte, waarbij KURSTIAEN VAN TULE en ROELOF VAN TRICHT, broeders, afstand doen van het door hun broeder, heer WILLEM VAN TULE, aan de heer van IJselstein vermaakte goed, aan de IJselsteinse zijde van de Lek, benevens van de pacht van een tiend te Ouderkerk. 1361 1 charter

reg. no. 301

136 http://proxy.handle.net/10648/fc7d2a05-4f17-4770-bd8b-5a550effa371 Akte, waarbij GHYOTE, vrouwe van IJselstein, haar neef, GHISEBRECHT VAN YSELSTEYN, beleent met het goed, dat hij van haar vader hield. 1364 1 charter

reg. no. 318

137 http://proxy.handle.net/10648/073ae328-a319-4430-8823-7deda0ab7c7a Akten, resp. van schepenen en van leenmannen van IJselstein inhoudende, dat HENRIC SNOYE JACOB RULLENZ. land in IJselstein zal kopen om daarmede door GHYOTE, vrouwe van IJselstein, beleend te worden. 1369 2 charters

reg. nos. 357 en 358

138 http://proxy.handle.net/10648/0c9955e0-b999-4078-a7eb-c364340da5f5 Akte, waarbij AERNOUT, heer van Egmond en IJselstein, zijn neef GHISEBRECHT VAN YSELSTEYN beleent met het goed, dat zijn vader en hij van AERNOUTS voorvaderen in leen hielden. 1375 1 charter

reg. no. 377

139 http://proxy.handle.net/10648/683539a4-d931-4e2d-ad65-a96721cc9a93 Akte, waarbij JOHAN HERBOERT en ESSE EVERT GRUTERS dochter heer AERNDT, heer van IJselstein, beloven de schade, te lijden door het eventueel in gebreke blijven van heer AERNDT VAN GOER, niet te zullen verhalen op enig leengoed van de heer van IJselstein. 1389 1 charter

reg. no. 515

140 http://proxy.handle.net/10648/6dff8b70-d92c-449e-a310-aae1b749a3c6 Akte, waarbij GHERIJT SCAEP belooft WILLEM VAN EGMOND, heer van IJselstein, 2 1/2 morgen land in het land van IJselstein op te dragen om ermede beleend te worden. 1431 1 charter

reg. no. 756

141 http://proxy.handle.net/10648/281fbab9-7b17-46b1-8cf3-3327dd63af28 Stukken met betrekking tot een proces tussen inwoners van IJselstein, Benschop en Polsbroek ener-, en het kapittel ten Dom anderzijds, over ontzetting uit erfpacht. 1565-1567 3 charters en 21 stukken

reg. nos. 1908-1913, 1915, 1916, 1926, en 1928

b IJselstein. 142 http://proxy.handle.net/10648/5afc3f87-5b2f-42eb-8d11-fd41538438af Akte van belening van GHISEBRECHT, heer van IJselstein, door WILLAEM heer EVERAET JONGHENZ. met de Poelwaard naast IJselstein en 20 morgen over de IJsel bij Eiteren. Met beleningsakte van de Poelwaard dd. 1312. 1326 2 charters

reg. nos. 43 en 78

143 http://proxy.handle.net/10648/4bf4d3c6-3b17-4e5e-be64-2d5c5ac4ca2b Akte van transport van een stuk land te IJselstein aan WILLEM MOLNEVEN VAN TULE door kerkmeesters van IJselstein. 1348 1 charter

reg. no. 211

144 http://proxy.handle.net/10648/079a7614-6b06-44f5-b66d-bea5d3c23b9b Akte van belening van CLAES MUGGHE door AERNOUT, heer van IJselstein, met 5 1/2 morgen ten Noorden van de IJsel, na opdracht door CLAES MUGGHE. 1351 1 charter

reg. no. 242

145 http://proxy.handle.net/10648/f21396c2-b5a4-453b-98e8-c23d0b96f3f4 Akten, waarbij de officiaal van Utrecht en de pastoor van IJselstein een ruil van land goedkeuren, aangegaan door de heer en de vorige pastoor, waarbij de heer een hofstede aan de stadsmuur kreeg. 1353 2 charters

reg. nos. 252 en 253

146 http://proxy.handle.net/10648/d384948e-1a95-44f6-802c-9b393569e5bc Akte, waarbij WILLEM VAN EGMOND, heer van IJselstein, door ruil het bezit krijgt van 13 morgen land aldaar. 1438 1 charter

reg. no. 836

147 http://proxy.handle.net/10648/f992be68-4461-4122-b87c-17050da8b4c6 Akte, waarbij ZYBRANDT PAEUWE een hofstede met huizen te IJselstein in erfpacht geeft aan JACOB BORRE HEYNRICXZ., 1446. Met akte van overdracht van de erfpacht aan MERGRIET ZYBRANDT PAEUWES weduwe. 1450 2 charters

reg. nos. 906 en 920

148 http://proxy.handle.net/10648/116c0a8e-26b5-4292-8f26-eb998fc0753d Akte van transport van een huis te IJselstein in de Twystraat door GHERIJT VOET aan WILLEM ARNTSZ. 1496 1 charter

reg. no. 1369

149 http://proxy.handle.net/10648/28749999-ad94-4986-a4d4-0213dbac1612 Stukken betreffende de eigendom van de stadssingel voor de prins van Oranje, 1560. Met akte van verkoop van de singel aan MAXIMILIAAN VAN EGMOND dd. 1548 2 charters en 2 stukken

reg. nos. 1761, 1879, 1880, 1882 en 1885

150 http://proxy.handle.net/10648/861f0e73-3bb5-4711-9a6d-45afc3054ae2 Akte van belening van heer GHISELBERT VAN YSELSTEYN door de bisschop van Utrecht met 24 morgen land genaamd de Wolvingskamp in Achtersloot, nog 8 morgen aldaar en 4 morgen aan de IJsel bij Maarn. Met oudere beleningsakte dd. 1310 en akten betreffende opdracht dd. 1311. 1311 4 charters

reg. nos. 29, 37, 38 en 40

151 http://proxy.handle.net/10648/c1d583a8-a12d-48d7-bac7-8bd15c27f53d Vidimus van een akte van belening van GHERARD VAN VOORNE LAMBRECHT SPIKERSZ. door heer GHISEBRECHT VAN YSELSTEYN met een hoeve land aan de Achtersloot dd. 1310, 1329 1 charter

reg. nos. 33 en 87

152 http://proxy.handle.net/10648/0d835f19-669d-4864-8831-6c26cd102511 Vidimus van een vonnis dd. 1379, waarbij CLAES DIE WELDIGHE het recht op 400 franse schilden wordt toegewezen ten nadele van heer PIETER UTEN HAMME, onder verband van diens goederen in Achtersloot. 1384 1 charter

reg. nos. 400 en 415

153 http://proxy.handle.net/10648/7a92d9b1-9652-4dc9-8ef9-e3514967970b Akte, waarbij het kapittel van Oudmunster te Utrecht de prins van Oranje als voogd van zijn zoon PHILIPS de helft van hun goederen in Achtersloot, in hun geheel 165 morgen groot, in erfpacht geeft. Met oudere erfpachtbrieven dd. 1549 en 1551. 1558 3 charters

reg. nos. 1773, 1774, 1789, 1790, 1861 en 1862

154 http://proxy.handle.net/10648/dad75ef4-c5d4-4c8a-b2b5-0941204ee823 Akte, waarbij het kapittel van Oudmunster te Utrecht de prins van Oranje als voogd van zijn zoon PHILIPS de helft van hun goederen in Achtersloot, in hun geheel 161 1/2 morgen groot, in erfpacht geeft. Met oudere erfpachtbrieven dd. 1549 en 1552. 1558 3 charters

reg. nos. 1777, 1778, 1812, 1813, 1859 en 1860

155 http://proxy.handle.net/10648/ad9834ba-7ab5-4adf-b0f1-a23afc810076 Akte van belening van jonkvrouw HASE, vrouw van HEYNRIC WOLF, door MARIE, vrouwe van IJselstein, met 3 viertel land in de Hoge Biezen. 1343 1 charter

reg. no. 157

156 http://proxy.handle.net/10648/0408be78-f312-422d-839e-f7a4fcb30116 Akte van belening van heer ARNOUD VAN YSELSTEYN door de bisschop van Utrecht met een erf aan de Gein. 1328 1 charter

reg. no. 85

157 http://proxy.handle.net/10648/61c7c590-c26c-4f1f-9d34-98fadb9feeaa Akte van belening van PHILIPS WILLEM VAN NASSAU door JOHAN, burggraaf van Montfoort, met 8 morgen land in Meerlo en 7 1/2 hond op het Oudeland. Met oudere beleningen dd. 1519 en 1549. 1558 3 charters

reg. nos. 1546, 1779 en 1864

158 http://proxy.handle.net/10648/64294c72-b3b4-49e2-96d0-b4007e6d5144 Akte van transport van 1 1/2 hoeve en 22 morgen land te Opburen door GIJSEBRECHT HEINRICSZ. aan AERNOUD, heer van Egmond en IJselstein. Met akte van opdracht van dit goed door WILLEM VAN YSSELT dd. 1396 en kwitantie voor de koopsom dd. 1398. 1397 3 charters

reg. nos. 494, 496 en 513

159 http://proxy.handle.net/10648/3b9734e4-b38a-474c-bee7-a7bb31ab1312 Is vervallen. 160 http://proxy.handle.net/10648/6f8f5c7f-858b-4b67-9ce9-29d0ff049046 Akte van belening door AERNOUT, heer van Egmond en IJselstein, van zijn nicht ALEYD, dochter van GHISEBRECHT GOEDSCALCS, met 8 morgen 5 hond land op het Oudeland beneden Eiteren. Met beleningsakte dd. 1375 2 charters

reg. nos. 181 en 376

161 http://proxy.handle.net/10648/2f82493d-2b97-481e-a043-3565d512fadd Brief van FLORIS VAN EGMOND aan GHIJSBRECHT VAN BAECXEN over het heergewaad voor Rijpikerwaard. 1539 1 stuk

reg. no. 1665

c Benschop.

Zie ook Inv. no. 36

162 http://proxy.handle.net/10648/eb30a5b7-80f4-458d-942a-153a8a00ad97 Akte, waarbij ELIZABETH, dochter van ARNOUD VAN BENSCHOP, met haar man, STEVEN VAN ALMELO, afstand doet van haar vaderlijk erfdeel in Benschop en Polsbroek, maar niet van wat haar oom, heer GHISEBERT, heer van IJselstein, haar heeft toegewezen. 1310 1 charter

reg. no. 31

163 http://proxy.handle.net/10648/bb31900c-5d60-498f-b92b-0f15be70f84f Akte, waarbij MATHYES WILLAMSZ. VAN DE HEE belooft, slechts met goedvinden van heer GHISEBRECHT, heer van IJselstein, te zullen handelen met betrekking tot het goed, dat hij verkregen heeft van JAN VAN DER MAELSTEYDEN in Benschop, Polsbroek, aan de Vlist en in het land van Haastrecht. 1314 1 charter

reg. no. 51

164 http://proxy.handle.net/10648/12ab6338-7950-4a01-b759-031367d4aaa4 Machtigingsbrief van het convent van Vrouwenklooster te Oostbroek tot transport van een halve hoeve land in Benschop. 1332 1 charter

reg. no. 97

165 http://proxy.handle.net/10648/a95202bc-7e5c-4aa3-be20-9d88a68348ca Kwitantie van AGNIESE VAN YSELSTEYN, vrouw van HENDRIK VAN MONTFOORT, voor haar vader, GHIJSBRECHT, heer van IJselstein, aangaande de uitkoop van een hoeve land in Benschop, haar bij boedelscheiding toegewezen. 1335 1 charter

reg. no. 106

166 http://proxy.handle.net/10648/5d5b1279-c0c3-473b-aaf6-158a5d7c137a Akte, waarbij schout en schepenen van IJselstein SCOUTE MARTIJNSZ. 3 morgen land in Benschop in erfpacht geven. 1338 1 charter

reg. no. 127

167 http://proxy.handle.net/10648/f4d4915f-310e-418a-9653-d11165d74072 Akte, waarbij HENRIC CRAGHE 12 morgen land in Benschop schenkt aan het Sint Barbara-altaar in de Geertekerk te Utrecht. 1339 1 charter

reg. no. 128

168 http://proxy.handle.net/10648/e9853dc4-c9cc-4f61-bedd-f1a1fb777f50 Akte van transport van 4 morgen land in Benschop aan heer ARNOUD, heer van IJselstein, door ROELOF SPIKER WILLAM SPIKERSZ. 1344 1 charter

reg. no. 177

169 http://proxy.handle.net/10648/e01d84cd-d74c-48fb-9b1a-724c225658d3 Akte van belening van KATERINE, vrouwe van Goor, met 2 hoeven en 11 morgen land in Benschop en enige waarden in de IJsel door haar vader, ARNOUD, heer van IJselstein, 1349. Met oudere beleningsakten dd. 1344 en 1348 3 charters

reg. nos. 179, 223 en 229

170 http://proxy.handle.net/10648/97809665-e4f6-499a-b67c-31e30340c3c5 Akte van belening van heer GHISEBRECHT VAN YSELSTEYN door AERNOUT, heer van IJselstein, met 12 morgen land in Benschop. 1353 1 charter

reg. no. 247

171 http://proxy.handle.net/10648/cb1befa2-a082-4700-9287-c1e3feb07d76 Akte, waarbij GHISEBRECHT, heer van Vianen en den Goye, knaap, belooft, heer ARNOUD, heer van IJselstein, bij kinderloos overlijden van zijn vrouw BIATRIS, haar huwelijksgift, bestaande uit 10 1/2 morgen 1 hond land in Hopenesse en 4 1/2 morgen in Benschop, terug te geven. 1353 1 charter

reg. no. 250

172 http://proxy.handle.net/10648/33307b8f-8766-4670-a5c1-5534afb7848d Transumpt van een akte, waarbij GHISEBRECHT VAN YSELSTEYN zijn zuster KERSTINE, vrouw van heer WILLEM VAN TULE, beleent met 9 morgen land in Benschop, en van een bevestigingsakte daarvan. 1361 1 charter

reg. nos. 297-299

173 http://proxy.handle.net/10648/a5ff84f5-68f4-406a-8b0d-c1d8917b17eb Stukken betreffende een geschil tussen de vrouwe van Egmond en IJselstein en JAN VAN BLOIS over de eigendom van 16 1/2 morgen land in Benschop. Met oudere akten over het land van 1337-1359. c. 1375 7 charters en 2 stukken

reg. nos. 123, 139, 161, 164, 170, 274, 288, 386-388

174 http://proxy.handle.net/10648/8fbdbccb-ffa9-47ea-8783-d2014a2935d6 Akte, waarbij JOHAN VAN DER HAER LOEFSZ. belooft heer JOHAN VAN EGMOND, heer van IJselstein, 2 viertel land in Benschop te geven in ruil voor 10 morgen in Maarsenbroek. 1409 1 charter

reg. no. 593

175 http://proxy.handle.net/10648/f78c6f81-896b-4d9f-8c6a-c22a7276d765 Akte, waarbij LEYDE AERNTS VAN HOVEN 1 viertel land leengoed in Benschop opdraagt aan de heer van IJselstein. 1410 1 charter

reg. no. 605

176 http://proxy.handle.net/10648/e26bfe8a-670c-48b0-a76e-6f96b85774d0 Akten, waarbij ANDRIES SCREVELSZ. de heer van IJselstein belooft land in Benschop te kopen om daarmede beleend te worden. 1419 en 1422 3 charters

reg. nos. 658, 682 en 684

177 http://proxy.handle.net/10648/a29f6cfa-8a76-4413-8bbb-7c07adddc48b Akte, waarbij PETER DIE JONGHE een schikking maakt met de heer van IJselstein over vergoeding van schade door verkoop van leengoed in Benschop. 1421 1 charter

reg. no. 679

178 http://proxy.handle.net/10648/f1227e55-676c-47c7-9954-82abc160d071 Akte, waarbij SYBERT JACOPSZ. 2 morgen land in Benschop in pacht krijgt van de heer van IJselstein. 1439 1 charter

reg. no. 837

179 http://proxy.handle.net/10648/c60bad7f-271d-406c-b9ed-be39afc552b5 Akte, waarbij WYLLAM SCREVELSZ. belooft WILLEM, heer van IJselstein, 4 morgen land in Benschop op te dragen, om die in leen te ontvangen. 1444 1 charter

reg. no. 884

180 http://proxy.handle.net/10648/9a430fbe-feae-45f1-8fa5-50329ea67a86 Akte van transport door AERNT HEINRICXSZ. van 1 1/2 morgen land in Benschop aan FREDERIK VAN EGMOND, heer van IJselstein. 1476 1 charter

reg. no. 1161

181 http://proxy.handle.net/10648/89781a8d-1dfe-4162-8965-efc93e8e4ff2 Akte van transport van 11 morgen 2 hond land in Benschop door GHIJSBRECHT VAN MONTFOORT aan FREDERIK VAN EGMOND, heer van IJselstein. 1484 1 charter

reg. no. 1240

182 http://proxy.handle.net/10648/b142e4e4-c38f-4e75-881f-31721d390408 Akte van opdracht van tweemaal 1 morgen land in Benschop aan FLORIS VAN EGMOND, heer van IJselstein, door CLAES CORNELISZ. VAN VUEREN en WILLEM AIRTSZ. in ruil voor 4 morgen verkocht leengoed. 1532 1 charter

reg. no. 1636

183 http://proxy.handle.net/10648/be14658e-216b-4b7d-9061-8814745d4a0f Akte, waarbij JACOBUS JACOBUSZ. verklaart, dat op 9 Januari 1535 aan JACOB VAN AMSTEL VAN MIJNDEN brieven betreffende 10 en 17 morgen land in het Oudeland en in Benschop dd. 1473, 1484, 1505 en 1513 zijn overgedragen. 1535 1 stuk 184 http://proxy.handle.net/10648/c8681d20-c7d4-4ce0-b7ac-7b3c3e789ce6 Akte, waarbij de schout van Benschop verklaart, dat de kerkge-boden gedaan zijn voor JAN ANDRIESZ. betreffende 5 morgen 2 hond land in Benschop. 1563 1 charter

reg. no. 1899

185 http://proxy.handle.net/10648/97dd6ffa-b5ea-4dbd-85e9-b2f2e8d39f1c Akte van verkoop van een hofstede te Benschop door de Sint-Nicolaaskerk te IJselstein aan CORNELIS JAN PETERSZ. 16e eeuw 1 charter

reg. no. 1964

d Noord-Polsbroek. 186 http://proxy.handle.net/10648/1c7e1537-2bbc-4e78-a8d3-cfd74dc3281a Akte van transport door priorin en convent van Vrouwenklooster te Oostbroek van 4 morgen 5 hond land in Polsbroek aan GILLES WOUTERSZ. 1357 1 charter

reg. no. 279

187 http://proxy.handle.net/10648/9d15d7c1-09a7-422f-901a-f350ba64a84a Akte van belening van ANDRIES GHISEBRECHT JANSZ. door AERNOUT, heer van Egmond en IJselstein, met het Molenviertel in Polsbroek. 1388 1 charter

reg. no. 442

188 http://proxy.handle.net/10648/de029e3f-8372-47e3-ac63-cdc7c743cd11 Akte, waarbij WILLEM VAN EGMOND de verkoop van 1/2 hoeve land in Polsbroek door JAN VAN EGMOND aan LEYDE, weduwe van AERNT VAN HOVEN, bevestigt. 1411 1 charter

reg. no. 616

189 http://proxy.handle.net/10648/cff670ee-e94a-43cb-9513-7c1f0219bef1 Akte van transport van 2 morgen land in Noord-Polsbroek aan FLORIS VAN EGMOND door de erfgenamen van GHIJSBERT HEINRICKSZ., 1524. Met oudere akte dd. 1497 2 charters

reg. nos. 1377 en 1573

190 http://proxy.handle.net/10648/bec92c58-e111-455e-b231-7a45ca9e4470 Akte van transport van 12 en 4 morgen land in Noord-Polsbroek aan FLORIS VAN EGMOND door NEELL SNYDER en PELL ARIËN PELLENSZ. 1524 1 charter

reg. no. 1574

191 http://proxy.handle.net/10648/958dddf9-b3ac-435c-88dd-f79f7773ae04 Akte van transport van 7 morgen land in Noord-Polsbroek aan FLORIS VAN EGMOND door JAN HEINRICKSZ. kinderen. 1524 1 charter

reg. no. 1575

192 http://proxy.handle.net/10648/663e89a8-325a-4dbf-96e5-c9e61828501e Stukken betreffende de verkoop van 25 morgen land in Noord-Polsbroek aan prins WILLEM VAN ORANJE door MARGRIET VAN BERGEN, gravin van Buren enz. 1553 3 stukken

reg. nos. 1837-1839

I.4 Inkomsten uit Onroerende goederen. 193 http://proxy.handle.net/10648/15c378b3-cc74-4653-9c20-cadbd1869263 Lijst van renten uit het land van IJselstein, verschenen op 29 Juni. 1527 1 stuk 194 http://proxy.handle.net/10648/b687f85c-176a-4bf1-bb54-36371f6b0be8 Schuldbekentenis van een aantal personen betreffende verschillende bedragen in geld uit landerijen en huizen te IJselstein voor de heer van Egmond en IJselstein. 1414 1 charter

reg. no. 632

195 http://proxy.handle.net/10648/8413aa8b-8eea-4a13-ad18-18c49f34df79 Stukken betreffende een tiendkwestie tussen heer WILLEM VAN EGMOND en het kapittel van Sint Marie te Utrecht. 1436 1 charter en 1 stuk

reg. nos. 805 en 809

196 http://proxy.handle.net/10648/912b3dfd-8f02-4b25-8db3-087bf340eacd Kwitantie voor heer WILLEM VAN EGMOND voor 100 schilden, betaald aan Sint Marie te Utrecht voor de tienden te IJselstein. 1447 1 charter

reg. no. 909

197 http://proxy.handle.net/10648/0642f363-5403-4bb6-8cd9-824f61144e7e Akte, waarbij het kapittel ten Dom te Utrecht aan heer AERNOUT, heer van IJselstein, zijn tienden in Achtersloot verpacht. 1344 1 charter

reg. no. 173

198 http://proxy.handle.net/10648/4be1f4b2-4926-4ea5-8e87-1abe5d4bd2c2 Akte van belening van BARTE, vrouw van heer GHISEBRECHT, heer van IJselstein, door WILLEM III, graaf van Holland, met de tienden in Noord-Benschop en Noord-Polsbroek. 1318 1 charter

reg. no. 63

I.5 Afgeloste rentebrieven. 199 http://proxy.handle.net/10648/6396ed95-f593-466e-bb42-6ca9fa531c80 Lijfrentebrief, groot 4 rijnse guldens jaarlijks, ten behoeve van YDE HENRICK DE GOYERS dochter en GHERIJT AERNT DE BRUNENZ. ten laste van IJselstein. (Verlopen). 1472 1 charter

reg. no. 1115

200 http://proxy.handle.net/10648/95526718-b19a-4fe5-94b0-190502a675f4 Lijfrentebrief, groot 4 rijnse guldens jaarlijks, ten behoeve van YDE HENRIC DE GOYERS dochter en KORSGEN JACOP DE BRUNEN dochter, ten laste van IJselstein.(Verlopen). 1472 1 charter

reg. no. 1116

201 http://proxy.handle.net/10648/bc9829f0-ac82-460e-a11e-bd8d1d1b60b9 Akte van verkoop aan en belening met een rente, groot 500 gulden jaarlijks, uit IJselstein en Sint-Maartensdijk voor ROB-BRECHT, jonkgraaf VAN DER MARK. Afgelost in 1551. 1538 2 charters en 1 stuk

reg. nos. 1661, 1662 en 1788

I.6 Geconfisqueerde geestelijke goederen.

Op Sint-Nicolaasdag in het jaar 1577 had te IJselstein een beeldenstorm plaats en namen de hervormden bezit van de aan die heilige gewijde kerk. Met toestemming van de Domeinraad te Breda werd een predikant benoemd en de hervormde godsdienst is er sedert dien zonder onderbreking uitgeoefend. De goederen van het kapittel, het klooster O.-L.-Vrouwenberg, de vicarie in het gasthuis, het altaar van Sint Catherina in de kerk, de vicarie te Eiteren, waar na de verplaatsing van de kerk naar IJselstein een kapel was gebleven, en die van het O.-L.-Vrouwengilde te IJselstein werden geconfisqueerd door de heer. De rentmeester kreeg naast het beheer van de domeinen ook dat der geestelijke goederen maar hield de beide administraties afzonderlijk van elkaar. Die der geestelijke goederen is in de uit latere tijd bewaarde rekeningen verdeeld in le. het beheer van de klooster- en 2e. die van de kapittelgoederen tezamen met die van de andere bovengenoemde stichtingen. Onder dit hoofdstuk heb ik de stukken opgenomen, die in de oude inventaris van de Raad gebracht zijn onder het hoofd "Geestelijke Goederen", voor zover zij betrekking hebben op goederen ; de andere, die de stichting betreffen en wat daarmede in verband staat, en die met de beheersstukken tezamen in beslag zijn genomen, zijn in het Aanhangsel achteraan geplaatst. De documenten, beschreven onder de hoofden: Stukken, betrefiende bemoeienissen met geestelijke stichtingen, en stukken, verband houdende met collatierechten, berustten van ouds in het archief der heren van IJselstein

a Het kapittel van St. Nicolaas. aa Goederenbeheer. aaa In het algemeen. 202 http://proxy.handle.net/10648/3cd94a40-4e0d-44bf-9cc3-71a0331e5a3a Akte, waarbij twee personen zich borgstellen voor de rentmeester van het kapittel. 1494 1 charter

reg. no. 1359

bbb Onroerende goederen. IJselstein. 203 http://proxy.handle.net/10648/09add78a-a12c-4b2a-976d-5f456727cbd0 Akte, waarbij GHERIJT VAN VOLLENHO verklaart aan pastoor en kapelaans 2 pond jaarlijks schuldig te zijn uit zijn huis te IJselstein. 1384 1 charter

reg. no. 414

204 http://proxy.handle.net/10648/0336a8fc-96d9-4b34-b15a-5a2286c84065 Akte, waarbij GHIJSBERT JACOPSZ. DIE WELDYGE een huis te IJselstein in de Achterstraat aan de Plaets in erfpacht krijgt van het kapittel. 1434 1 charter

reg. no. 789

205 http://proxy.handle.net/10648/bd8362ba-a524-41d9-b64f-5b577dda0675 Akte van transport van een huis en hofstede te IJselstein in de Achterstraat door PAUWELS VAN ESCHEREN. Met oudere transportakte dd. 1504. 1531 2 charters

reg. nos. 1424 en 1626

206 http://proxy.handle.net/10648/07d93abe-34f2-4b8b-a441-7e8a75d9a4a9 Akte, waarbij HENRICK LUBBERTSZ. VLUGH een huis te IJselstein in de Achterstraat in erfpacht krijgt van het kapittel, waaraan hij het eerst heeft overgedragen. 1563 1 charter

reg. no. 1900

207 http://proxy.handle.net/10648/2e234c38-e41b-4a16-b774-2a8c7ae7c9f1 Akte van transport van een huis te IJselstein naast het kerkhof door AERNT COPPEN GELIJSZ. aan DIRC SYMONSZ., deken. 1435 1 charter

reg. no. 792

208 http://proxy.handle.net/10648/667324f9-98ce-4b89-b641-5f4980174719 Akte van transport van een huis te IJselstein tussen de Haven en de Kerkstraat door WILLEM GRUENENWOUT aan AELBRECHT VAN EGMONT. Met oudere transportakte en erfpachtbrief dd. 1476. 1501 3 charters

reg. nos. 1163, 1164 en 1407

209 http://proxy.handle.net/10648/ca6115c6-e0b5-4cf5-9a9b-6442d3379eb9 Akte, waarbij JAN HUGHENSZ. een huis te IJselstein aan de Kerkstraat in erfpacht krijgt van het kapittel. Met akte van verkoop aan het kapittel van de rechten, die kanunnik JAN DAMASZ. op het huis had dd. 1500. 1515 2 charters

reg. nos. 1394 en 1513

210 http://proxy.handle.net/10648/58799c5a-f233-4ab4-81cf-d77ae46e0cb5 Akte van transport van een half huis te IJselstein in de Kerkstraat door WILHEM AIRNTSZ., kanunnik,. Met oudere transportakte en rentebrief dd. 1530. 1538 3 charters

reg. nos. 1607, 1608 en 1663

211 http://proxy.handle.net/10648/ac5838d5-eb30-47f2-9aea-f94a5d2cad4c Akte, waarbij AERNT VAN DEN KREYTIER een huis te IJselstein in de Papestraat in erfpacht krijgt van GHERIJT VAN GENT en JOHAN PETERSZ., priesters in de kerk van Benschop. 1472 1 charter

reg. no. 1117

212 http://proxy.handle.net/10648/c3bcdae5-16ea-4684-8ac0-6c4154923468 Akte, waarbij WILLEM HASEKIJNSZ. een huis te IJselstein in de Twystraat in erfpacht krijgt van GOESSWIJN BOUWELINC. 1351 1 charter

reg. no. 239

213 http://proxy.handle.net/10648/b4903b35-0c30-4867-a0ba-ce24c4c4828b Akte, waarbij het kapittel in het bezit wordt gesteld van een huis te IJselstein in de Twystraat wegens achterstallige rente. Met rentebrief dd. 1398. 1435 2 charters

reg. nos. 510 en 791

214 http://proxy.handle.net/10648/acdb9a61-4985-474d-9dc8-11337748031b Akte, waarbij REYNER AELBERTSZ. een huis te IJselstein in de Twystraat in erfpacht krijgt van het kapittel. 1441 1 charter

reg. no. 865

215 http://proxy.handle.net/10648/cec34a9a-3131-4ffc-b9ec-455a1fcbf2f0 Akte van transport van een huis te IJselstein aan de Vest door FYE, weduwe van JAN COENRAET, aan LOURENS HEINRICXZ. 1477 1 charter

reg. no. 1166

216 http://proxy.handle.net/10648/997cbd3d-f514-4ddd-ae34-d496b6fb9d33 Akte, waarbij WILLEM VAN EGMONT VAN DER WATERINGHEN van der Wateringhen, weduwe VAN NAELTWIJCK, het kapittel een huis te IJselstein schenkt. 1464 1 charter

reg. no. 1014

217 http://proxy.handle.net/10648/b6530904-70be-4a8d-846c-6ce0df9cf0a3 Akte van transport van 1, 6 en 2 morgen land in IJselstein door DIRC VAN HONSWIJK. 1427 1 charter

reg. no. 719

218 http://proxy.handle.net/10648/4dc9b540-f010-41a1-a43f-232a30d11f56 Testament van ARNOLDUS VAN BOEMEL en zijn vrouw ALEYT, waarin zij aan het kapittel land te IJselstein vermaken. Met lijst van door ALEYT nagelaten goederen. 1443, z.d. 1 charter en 1 stuk

reg. no. 878

219 http://proxy.handle.net/10648/80964d74-f61f-4f5e-a725-aeb6f37149ea Akte, waarbij het kapittel 3 1/2 morgen land in IJselstein tussen de IJseldijk en de IJselwetering in erfpacht geeft aan REYER GIJSBERTSZ., die het land eerst aan het kapittel heeft overgedragen. Met oudere transportakte van het land dd. 1541. 1541 2 charters

reg. nos. 1685 en 1686

220 http://proxy.handle.net/10648/de4152b3-ba1f-4b74-a7cf-bb9c4e7e9afe Akte, waarbij het kapittel 2 morgen land in IJselstein aan ARIAEN WILLEMSZ. VAN ROYEN verpacht. 1545 1 charter

reg. no. 1727

221 http://proxy.handle.net/10648/26136fa7-13ff-42ec-99a9-1f8cd74dd24f Akte, waarbij het kapittel van Oudmunster te Utrecht mr. FOLPAERT JANSZ., kanunnik te IJselstein, 328 morgen land in Achtersloot in erfpacht geeft. 1522 1 charter

reg. nos. 1566 en 1567

222 http://proxy.handle.net/10648/d58165f5-8151-448e-902d-8b35b1a5d159 Akte van transport van 4 morgen land in de Hoge Biezen door JAN AERNTSZ.aan DIRCK HUBERTSZ. 1504 1 charter

reg. no. 1427

223 http://proxy.handle.net/10648/8757949b-7a16-43f3-8862-aa3698ac7168 Akte van belening van het kapittel door FREDERIK VAN EGMOND met 4 morgen land in de Lage Biezen, afkomstig van JACOB AELBERTSZ. en zijn neef mr. AELBERT AELBERTSZ., beide in leven deken van IJselstein. Met oudere transportakten en stukken betreffende boedelscheiding tussen JACOB AELBERTSZ. en zijn broeder AELBERT AELBERTSZ. dd. 1435-1519. 1519 14 charters en 2 stukken

reg. nos. 794, 929, 962, 981, 982, 1060, 1070, 1237, 1326, 1428, 1474, 1475, 1517, 1548 en 1549

224 http://proxy.handle.net/10648/27020aab-77c3-4775-ac41-cbce9f76acd4 Akte van transport van 5 1/2 hond land in Meerlo door DIRCK JOESTEN C.S aan JAN BOUWEN. 1496 1 charter

reg. no. 1376

225 http://proxy.handle.net/10648/09c08594-9b70-4bf7-83da-2ac465674152 Akte van transport van 2 maal 2 morgen land in Meerlo door JORDEN VAN DER MAET en GHERIJT SAELL aan het kapittel. 1515 1 charter

reg. no. 1512

226 http://proxy.handle.net/10648/8c4acd3e-9973-48c2-854e-d876cc2a3506 Akte, waarbij het kapittel aan THOMAS CLAESZ.VAN TRICHT 3 morgen land in Meerlo verpacht. 1555 1 charter

reg. no. 1847

227 http://proxy.handle.net/10648/d48e4e96-5936-49eb-8ce5-5fef858bd58f Akte, waarbij het kapittel aan HILLICHGEN, weduwe van DIRCK JANSZ., 1 morgen land in Meerlo in erfpacht geeft. 1566 1 charter

reg. no. 1921

228 http://proxy.handle.net/10648/b3c366e2-e623-4b50-866c-7678997f616b Akte, waarbij het kapittel aan WILLEM HEYNDRICKSZ. BOEREFIJN 2 morgen land in Meerlo in erfpacht geeft. 1569 1 charter

reg. no. 1932

229 http://proxy.handle.net/10648/0786bc84-b0e1-41a6-b0f8-3cee572ab93c Akte, waarbij ARNOLD, heer van IJselstein, 16 hond land geheten de Witacker in het Oudeland aan de priesters van de kerk schenkt. 1354 1 charter

reg. no. 257

230 http://proxy.handle.net/10648/f2d7144e-2155-4480-aa4f-3ead7153a629 Akte, waarbij ARNOUD, heer van IJselstein, aan de beneficianten van de kerk te IJselstein land schenkt in Opburen, het Oudeland, Meerlo en Benschop, 1360. Met oudere akte betreffende het land in Meerlo. 1360 2 charters

reg. nos. 292 en 293

231 http://proxy.handle.net/10648/090dc311-d83a-4510-af62-c7d25dd2bf9e Akte, waarbij AERNT VAN MUDEN c.s. 5 hond land in Eiteren in het Oudelant aan het kapittel schenken. 1432 1 charter

reg. no. 770

232 http://proxy.handle.net/10648/c9de69f7-71d0-422d-878e-bb7ee1406fe9 Akte van transport van 6 1/2 morgen land in het Oudeland door HERMAN CLAESZ. aan JAN VAN WELY RUTGERSZ. 1474 1 charter

reg. no. 1140

233 http://proxy.handle.net/10648/1403a64f-cb0c-40e5-95e4-ea8aa4fb1e4f Akte, waarbij AERNT PETERSZ. 3 morgen land in het Oudeland pacht van JACOB AELBERTSZ., kanunnik. 1501 1 charter

reg. no. 1402

234 http://proxy.handle.net/10648/ed82a40a-4f8c-4295-b64a-e4b0b56a7e63 Akte van transport van 1 1/2 hond land in het Oudeland door PETER JANSZ. aan WEYN, vrouw van HERMAN 'T HOEN. 1507 1 charter

reg. no. 1461

235 http://proxy.handle.net/10648/17b80ccb-fc28-4afd-81cc-9b53c4c92332 Akte, waarbij kerkmeesters 4 1/2 morgen land in het Oudeland bij Eiteren aan het kapittel toewijzen ter vervanging van me-moriegeld, dat gebruikt is voor de bouw van koor, kooromgang en sacristie. 1510 1 charter

reg. no. 1479

236 http://proxy.handle.net/10648/6c022c13-b220-41b4-9f59-ec5d5ddb8ee1 Akte van schenking van 6 1/2 morgen land in het Oudeland door JACOBUS ALBERTUSZ., cantor te Eindhoven, aan het kapittel. 1512 1 stuk

reg. no. 1487

237 http://proxy.handle.net/10648/6ad534b9-7c89-44a6-8336-d0fc94aa4d4b Akte, waarbij ARIAEN JAN SPENGENSZ. 2 morgen land in het Oudeland in Eiteren pacht van het kapittel. 1545 1 charter

reg. no. 1726

238 http://proxy.handle.net/10648/9172445d-b506-4335-8ec0-595eaa2777e2 Akte, waarbij GERRIT JOESTENSZ. 5 morgen land in het Oudeland in pacht krijgt van het kapittel. Met oudere pachtbrieven dd. 1515 en 1539 en met transportakten van de helft van het land dd. 1480, 1490 en 1515. 1548 6 charters

reg. nos. 1190, 1308, 1506, 1508, 1666 en 1748

239 http://proxy.handle.net/10648/e2d7c669-df00-4f38-9723-852be4fefd97 Akte, waarbij JAN WILLEMSZ. BOREFIJN 2 morgen land in het Oudeland in pacht krijgt van het kapittel. 1563 1 stuk

reg. no. 1898

240 http://proxy.handle.net/10648/987b8201-7e94-4c6d-a02b-9c09bd419fd1 Eigendomsbewijs van een akker in Overijsel (IJselveld) in de Elfhoeven, afkomstig van GIJSBERT VAN BAIXEN. 1529 1 charter

reg. no. 1599

241 http://proxy.handle.net/10648/dc42f467-e3a1-4152-b65a-72d2a2cc3b83 Akte, waarbij HEINRICK ARIAENSZ. de Hooge Weerd tegenover het Gein in pacht krijgt van het kapittel. 1510 1 charter

reg. no. 1476

242 http://proxy.handle.net/10648/f06a3d61-5a39-4d4f-a227-8c35d9592310 Akte, waarbij het kapittel de landaanwas aan de Hooge Weerd tegenover het Gein van FREDERIK VAN EGMOND geschonken krijgt. Met rapport over de aanwas dd. 1515. 1520 1 charter en 1 stuk

reg. no. 1555

243 http://proxy.handle.net/10648/a69b7497-0f67-4c45-9f00-259a6de0b078 Akte, waarbij GERRIT REYERSZ. 8 morgen land op de Hooge Weerd, 10 1/2 morgen tegenover het Gein en 2 halve morgens aldaar in pacht krijgt van het kapittel. Met oudere pachtbrief dd. 1545 en akte van overeenkomst betreffende de pacht van hetzelfde land dd. 1529. 1554 3 charters

reg. nos. 1603, 1728 en 1843

Benschop. 244 http://proxy.handle.net/10648/715e617d-7376-4853-acc9-f536e811eeb5 Akte, waarbij het kapittel 8 hond land in Benschop krijgt uit de nalatenschap van heer WILLEM VAN TULE. 1362 1 charter

reg. no. 303

245 http://proxy.handle.net/10648/698205f3-6e1b-497a-9578-d93828670cf9 Akte, waarbij ARNOUD, heer van IJselstein, 5 1/2 hond land in Benschop aan de kapelaans geeft. 1363 1 charter

reg. no. 312

246 http://proxy.handle.net/10648/a8825ef1-261f-4eaf-bfe2-a9e9c730a32f Testament van NYCLAES MUGGHE, waarbij hij 2 morgen land in Benschop aan de kerk vermaakt. Met wijzigend toevoegsel dd. 1391. 1368 2 charters

reg. nos. 350 en 456

247 http://proxy.handle.net/10648/c2115ef5-5d71-4d66-8b26-764f19b06003 Akte van transport van zekere percelen land, o.m. in Benschop, aan het kapittel door GHERIJT CLAESZ. 1441 1 charter

reg. no. 856

248 http://proxy.handle.net/10648/89db1caa-b0c3-4eb9-bc47-c7f4cc5e4faa Akte betreffende de eigendom voor het kapittel van 1/2 morgen land in Benschop, afkomstig van het gilde van Sint Barbara te IJselstein. 1470 1 charter

reg. no. 1077

249 http://proxy.handle.net/10648/91e36289-3fd5-43e7-89e8-f8d9419aeef8 Akte, waarbij GHERIJT VAN GENT, pastoor te Benschop, 7 morgen land aldaar verpacht aan EGBERT WILLEMSZ. 1472 1 charter

reg. no. 1107

250 http://proxy.handle.net/10648/77a63d8e-4307-42d5-ba15-a5605c7353e7 Akte van transport van 2 1/2 morgen land in Benschop door ADRIAEN CLAISZ. c.s. aan het kapittel. 1487 1 charter

reg. no. 1285

251 http://proxy.handle.net/10648/89507ae2-37a7-471a-a6ad-98300060e338 Akte, waarbij het O.-L.-Vrouwengilde te IJselstein erkent, dat 4 morgen land te Benschop, hun vermaakt door THOMAS JANSZ., in leven deken te IJselstein, bij verzuim van de hun opgelegde verplichtingen aan het kapittel zullen vervallen. 1493 1 charter

reg. no. 1338

252 http://proxy.handle.net/10648/c31fb043-20ff-448f-9710-28556e80eaa3 Akte van overeenkomst aangaande de huur van een huis aan het Speelveld te Benschop tussen GERRIT HARMENSZ. en het kapittel. Met oudere huurakte dd. 1524. 1528 2 charters

reg. nos. 1578 en 1592

253 http://proxy.handle.net/10648/6958bbba-b694-4b91-80df-f7807f84a236 Akte, waarbij GIELIS WILMSZ. 3 morgen land in Benschop in pacht krijgt van het kapittel. Met oudere pachtakte dd. 1521. 1531 2 charters

reg. nos. 1561 en 1619

254 http://proxy.handle.net/10648/04cb01af-3b57-4eed-ac65-962f959177a1 Akte, waarbij CLAES DIRCK HOLLENZ. 1 1/2 morgen land in Benschop in pacht krijgt van het kapittel. 1531 1 charter

reg. no. 1620

255 http://proxy.handle.net/10648/f30367b4-7e20-44b4-b757-f8460d871463 Akte, waarbij JAN DIRCKSZ. en JACOP JANSZ. BRAS 14 morgen land in de Kerkckhoef of het Papenland in Benschop in pacht krijgt van het kapittel. Met oudere pachtakten dd. 1515, 1521 en 1529, een pachtakte van de helft van het land dd. 1494 en één van 1/4 dd. 1503. 1537 6 charters

reg. nos. 1346, 1420, 1505, 1560, 1600 en 1654

256 http://proxy.handle.net/10648/abbfe755-b622-4732-81a7-0299e4ea9f61 Akte, waarbij ARIAEN ARIAENSZ. VERKERCK 4 morgen land in Benschop in pacht krijgt van het kapittel. Met oudere pachtakten dd. 1506, 1513 en 1534, een transportakte dd. 1454 en een rentebrief dd. 1348 1543 6 charters

reg. nos. 214, 943, 1448, 1490, 1644 en 1704

257 http://proxy.handle.net/10648/213a9a5e-900f-4b84-8cec-c2729274d9de Akten, waarbij HERMAN FRANSZ. 7 morgen land in Benschop in pacht krijgt van het kapittel. Met oudere pachtakten van 1495-1543, transportakten dd. 1468 en 1488 en volmacht dd. 1488. 1555 10 charters

reg. nos. 1059, 1295, 1296, 1360, 1418, 1491, 1569, 1633, 1702 en 1846

258 http://proxy.handle.net/10648/a7140bf6-97a9-4f1e-a625-19bd6d167d54 Akte van consignatie van 10 gulden pacht door FRANCK DAEMSZ. ten behoeve van de vicarie op het Sint-Catherina-altaar in de kerk te IJselstein. 1561 1 stuk

reg. no. 1886

259 http://proxy.handle.net/10648/3b6d6f00-ef73-40d7-9996-7539091ca568 Akte, waarbij SCREVEL SCREVELSZ. 3 morgen land in Benschop in pacht krijgt van het kapittel. 1562 1 charter

reg. no. 1892

260 http://proxy.handle.net/10648/7a8fcbc0-82ba-487e-8e3e-b2b66eb3fd74 Akte, waarbij GIJSBERT JOESTENSZ. 7 hond land in Benschop van het kapittel in erfpacht krijgt. Met oudere erfpacht-brieven dd. 1566 en 1572. 1573 3 charters

reg. nos. 1920, 1923, 1947 en 1948

261 http://proxy.handle.net/10648/581b008a-a72e-4738-99a5-f15bd96952bd Akte, waarbij DAEM JANSZ. 4 morgen land in Benschop van het kapittel in erfpacht krijgt. Met oudere erfpachtbrieven dd. 1536 en 15.. 1577 3 charters

reg. nos. 1649, 1955, 1956 en 1965

Noord-Polsbroek. 262 http://proxy.handle.net/10648/4feae7aa-5b06-4925-acf1-b70884530af8 Akte, waarbij JAN, heer van Egmond en IJselstein, het kapittel 5 morgen land in Noord-Polsbroek geeft in ruil voor 4 andere. 1414 1 charter

reg. no. 630

263 http://proxy.handle.net/10648/49249050-aef9-4f06-8092-7fc8c0681fd5 Akte, waarbij JAN GHERIJTSZ. ? van 5 morgen land in Polsbroek van het kapittel in erfpacht krijgt. 1505 1 charter

reg. no. 1431

264 http://proxy.handle.net/10648/4bf55cdc-3274-4df0-9bf1-4cc7b2d595b7 Akte, waarbij ADRIAEN THONISZ. 4 morgen 5 hond land in Noord-Polsbroek van het kapittel in erfpacht krijgt. 1540 1 charter

reg. no. 1682

265 http://proxy.handle.net/10648/a113a57c-4b1d-41c8-869c-118d9ed87ce4 Akte, waarbij MARTEN JANSZ. SNOECK(?) 2 morgen land in Noord-Polsbroek van het kapittel in erfpacht krijgt. 1540 1 charter

reg. no. 1681

266 http://proxy.handle.net/10648/5dc71509-56a5-4dd6-aeac-0eee9aa1c256 Akte, waarbij CLAES ANDRIESZ. 5 morgen land in Noord-Polsbroek van het kapittel in erfpacht krijgt. 1540 1 charter

reg. no. 1683

267 http://proxy.handle.net/10648/5ff3c40c-1c22-492e-bb19-9c82ebd7ed30 Akte, waarbij ADRIAEN SEBASTIAENSZ. 8 morgen land in Noord-Polsbroek van het kapittel in erfpacht krijgt. Met oudere erfpachtbrief dd. 1542, erfpachtbrieven van deze 8 of 8 aangrenzende morgen dd. 1507-1529, transportakte van de 16 morgen tezamen aan het kapittel met volmacht namens FREDERIK VAN EGMOND dd. 1506. 1552 9 charters

reg. nos. 1449, 1451, 1458, 1488, 1581, 1582, 1597, 1693 en 1803

268 http://proxy.handle.net/10648/e62f2975-7a1f-4db5-8a0c-cca4fb8d6140 Akte, waarbij WILLEM MATHIJSZ. 5 morgen land in Noord-Polsbroek van het kapittel in erfpacht krijgt. 1553 1 charter

reg. no. 1830

Buiten het land van IJselstein. 269 http://proxy.handle.net/10648/f8bea1cc-5fc4-41c4-bbfa-b09e7eb1ae8e Stukken betreffende de eigendom van de hofstede "het Schaar" met aangrenzend land te Bergharen in het land van Maas en Waal voor WOLTER VAN BAEXEN. 1482-1494 6 charters

reg. nos. 1222, 1223, 1229, 1230, 1312 en 1353

270 http://proxy.handle.net/10648/129d172d-6346-42b4-a403-b525d9d94500 Akte, waarbij JOHANNA VAN BAEXEN WOLTERS dochter HENRICK VAN AERDE toestaat een rente uit 5 morgen land, geheten de Aarnskamp, te Bergharen na 5 jaar af te lossen. Met akte van transport van Arntz camp, groot c. 3 1/2 morgen, dd. 1489. 1495 2 charters

reg. nos. 1304 en 1366

271 http://proxy.handle.net/10648/65a25fb1-4cc1-452d-939b-3fecba9c628f Akte van verkoop van een huis te Utrecht bij de Plompe Toren door AELBERT AELBERTSZ. aan zijn broeder JACOB, priester. 1503 1 charter

reg. no. 1423

ccc Inkomsten uit onroerende goederen. IJselstein. 272 http://proxy.handle.net/10648/8bcc144f-1703-4003-8c83-add9ac79a921 Rentebrief, groot 40 schellingen jaarlijks, uit een huis te IJselstein. 1382 1 charter

reg. no. 408

273 http://proxy.handle.net/10648/d2596abf-de23-4206-a5c6-9b8849562628 Rentebrief, groot 1 pond jaarlijks, uit een huis te IJselstein. 1383 1 charter

reg. no. 413

274 http://proxy.handle.net/10648/b3171a21-39e7-4b3f-8367-143cf1f2c78a Rentebrief, groot 5 witte stuivers jaarlijks, uit een huis te IJselstein voor het kapittel en 2 voor de kosterij. 145? 1 charter

reg. no. 973

275 http://proxy.handle.net/10648/890eb950-2238-40d9-9f91-e822c525138e Akte, waarbij het gerecht te IJselstein een verzoek tot schatting van een huis aan de Achterstraat wegens schuld toestaat, onder voorbehoud van 2 postulaatguldens jaarlijks uit dat huis voor het kapittel. 1469 1 charter

reg. no. 1069

276 http://proxy.handle.net/10648/fa8e046f-5878-4e51-abfe-3d4dfce32661 Rentebrief, groot 9 stuivers jaarlijks, uit een huis te IJselstein in de Achterstraat. 1474 1 charter

reg. no. 1145

277 http://proxy.handle.net/10648/360bcbea-8dc6-432f-a246-371a7ecee5b0 Rentebrief, groot 2 rijnse guldens jaarlijks, uit een huis te IJselstein aan de Achterstraat. 1485 1 charter

reg. no. 1266

278 http://proxy.handle.net/10648/dec39a3d-66f3-499e-b009-3f9255ab36c5 Rentebrief, groot 12 stuivers jaarlijks, uit een huis te IJselstein in de Benschopstraat. 1502 1 charter

reg. no. 1410

279 http://proxy.handle.net/10648/7182ffca-c2c0-42e4-9c88-811fa05e6cb7 Rentebrief, groot 1/4 gouden pieterman jaarlijks, uit een huis te IJselstein op de Haven. 1398 1 charter

reg. no. 509

280 http://proxy.handle.net/10648/67aa0ce0-6782-4067-941a-ab34c566d4a1 Rentebrief, groot 2 maal 2 stuivers jaarlijks, uit de beterschap van twee huizen te IJselstein aan de Haven. 1487 1 charter

reg. no. 1280

281 http://proxy.handle.net/10648/08d48c95-dd5f-4910-8ef8-145792f8ee06 Rentebrief, groot 6 gulden jaarlijks, uit 2 1/2 morgen land in de Clinckhoeff aan de Hoge Dijk te IJselstein. Met oudere transportakte van het land dd. 1537. 1538 2 charters

reg. nos. 1657 en 1664

282 http://proxy.handle.net/10648/ba42ff01-954d-4aba-9d13-cc382b7a09f4 Rentebrief, groot 5 stuivers jaarlijks, uit een huis te IJselstein in de Kerkstraat. 1503 1 charter

reg. no. 1419

283 http://proxy.handle.net/10648/6b3a1482-f5e7-41fc-b510-7a7fb501e386 Rentebrief, sprekende van 1 gouden philipsgulden jaarlijks, uit een huis te IJselstein aan de Kerkstraat, 1520. Geschonken aan het kapittel. 1529 2 charters

reg. nos. 1556 en 1598

284 http://proxy.handle.net/10648/5cd7aa4c-d1f1-4d05-afc4-fe79645a4e07 Rentebrief, groot 1 1/2 rijnse gulden jaarlijks, uit de beterschap van een huis te IJselstein op de hoek van de Pape- en de Kerkstraat voor de executeurs van de deken THOMAS JANSZ. 1477 1 charter

reg. no. 1165

285 http://proxy.handle.net/10648/3ac237fd-f2d4-48a7-8841-d14f34c86f3d Rentebrief, groot 8 stuivers jaarlijks, uit een huis te IJselstein in de Papestraat. 1499 1 charter

reg. no. 1387

286 http://proxy.handle.net/10648/af44933a-ce5f-450b-9f29-a36e8e8e2f2e Stukken betreffende de nalatenschap van WILLEM AERTSZ., waarbij aan het kapittel een huis wordt vermaakt en een rente, groot 1 rijnse gulden jaarlijks, uit het Schoutenhuis. 1510 en 1515 2 stukken

reg. nos. 1480 en 1507

287 http://proxy.handle.net/10648/1d406ddf-4450-41c1-a2f4-76d45821ec3d Rentebrief, groot 3 pond jaarlijks, uit het huis bij de sluis te IJselstein voor ERKENRAET HENRIC KEYSERS. 1350 1 charter

reg. no. 233

288 http://proxy.handle.net/10648/108ea60e-b075-4626-8afc-05e93f1411bf Rentebrief, groot 2 pond jaarlijks, uit een huis te IJselstein in de Twijnstraat. 1485 1 charter

reg. no. 1273

289 http://proxy.handle.net/10648/cae3a44b-b5b2-40a6-bb9e-909f98a2797b Rentebrief, groot 1 pond jaarlijks, uit een huis te IJselstein in de Voorstraat. 1485 1 charter

reg. no. 1257

290 http://proxy.handle.net/10648/d6f76907-634c-4446-a1ce-393ff172aec9 Rentebrief, groot 5 pond jaarlijks, uit 1 morgen land in Achtersloot. 1467 1 charter

reg. no. 1056

291 http://proxy.handle.net/10648/a131e464-d602-4458-a945-9d101568459c Rentebrief, groot 1/2 beierse gulden jaarlijks, uit 2 1/2 morgen land, geheten de Hoge Kamp, in Achtersloot. 1470 1 charter

reg. no. 1080

292 http://proxy.handle.net/10648/58a9a217-b747-4ff7-a374-9e32d6ed1b6d Rentebrief, groot 16 stuivers jaarlijks, uit 1 morgen land in Achtersloot. 1486 1 charter

reg. no. 1276

293 http://proxy.handle.net/10648/0aa3a2e5-c16d-44df-83df-2e492827ad3b Rentebrief, groot 12 stuivers jaarlijks, uit 1/2 hoeve land in Achtersloot. 1522 1 charter

reg. no. 1563

294 http://proxy.handle.net/10648/20e2575c-bc10-4365-9543-b9a09381e710 Stukken betreffende de vermaking aan het kapittel van een rente, groot 2 rijnse guldens 16 stuivers jaarlijks, uit land in de Hoge Biezen. 1516 2 charters

reg. nos. 1518 en 1519

295 http://proxy.handle.net/10648/39648f72-3b7e-429e-9383-f44c11d8f77c Rentebrief, groot 1 pond jaarlijks, uit 1 morgen land in Eiteren op het Oudeland. 1441 1 charter

reg. no. 862

296 http://proxy.handle.net/10648/8c62c40e-8e62-4ba4-9324-820afea3102e Rentebrief, groot 7 pond jaarlijks, uit land op het Oudeland aan de Eyteren steeg. 1485 1 charter

reg. no. 1268

297 http://proxy.handle.net/10648/392bafa2-f3bd-44de-8ce4-20749679a97c Rentebrief, groot 18 stuivers jaarlijks, uit 2 1/2 morgen land op het Oudeland. 1500 1 charter

reg. no. 1396

298 http://proxy.handle.net/10648/8f34d8c4-42dc-4a62-aa60-45d73fb58c1b Rentebrief, groot 1 1/2 postulaatgulden jaarlijks, uit 1 1/2 morgen land tot het houden van een memorie voor PETERNEL VAN DER MOELENS(?). 1450 1 charter

Van dit zwaar beschadigde stuk is geen regest te maken. In dorso staat: "Nou Jacop Jansz. erve"

Benschop. 299 http://proxy.handle.net/10648/b687baae-4dc7-4c0b-8b47-1caedcd6371e Akte, waarbij CLAES KIVITSZ. wordt veroordeeld tot betaling van 10 pond achterstallige rente en 30 schellingen jaarlijks aan pacht van 1 morgen land te Benschop aan de priesters te IJselstein. 1382 1 charter

reg. no. 407

300 http://proxy.handle.net/10648/e89f99eb-cb72-4845-97e9-541055331a29 Akte van overwijzing van een rente, groot 3 pond zwarten en 5 schellingen jaarlijks, op een halve morgen land in Benschop ten behoeve van het kapittel. 1515 1 charter

reg. no. 1510

Buiten het land van IJselstein. 301 http://proxy.handle.net/10648/d9c6a0e3-122f-4c29-82a3-e2cc33e28394 Rentebrief, groot 18 stuivers jaarlijks, uit 5 hond land te Berg-haren voor de kosterij aldaar. 1484 1 charter

reg. no. 1236

302 http://proxy.handle.net/10648/d9c198cb-b4ca-4e9c-af32-b3f8ed26f22a Rentebrief, groot 15 carolusgulden jaarlijks, uit 2 morgen land in Boven-Jaarsveld. 1563 1 charter

reg. no. 1901

303 http://proxy.handle.net/10648/bbc3b354-436a-47f0-995d-1c54abbb4f11 Rentebrief, groot 3 pond hollands jaarlijks, uit een huis te Schoonhoven aan de Haven voor JAN TOLNAER HUGHENZ. 1383 1 charter

reg. no. 412. reg. 411

304 http://proxy.handle.net/10648/f8d2828b-f183-4388-b15e-3473adfb0efd Rentebrief, groot 30 schellingen jaarlijks, uit een huis te Schoonhoven aan de Schoenmakerssteeg voor JAN TOLNER HUGHENZ. 1384 1 charter

reg. no. 421

bb Inschulden. 305 http://proxy.handle.net/10648/5e51424e-0d13-477e-a901-06b5c6626f37 Rentebrief, groot 2 pond groten jaarlijks, voor de kapelaans ten laste van AERND, heer van IJselstein. 1389 1 charter

reg. no. 447

306 http://proxy.handle.net/10648/da7f1b23-bdc8-4f85-a67f-f07cce6545d3 Akte, waarbij het kapittel 120 rijnse guldens ontvangt voor het doen van zielmissen voor HENRICK GEREYTSZ. SPYKER en zijn vrouw ELIZABETH JANSDOCHTER. 1519 1 charter

reg. no. 1543

307 http://proxy.handle.net/10648/ac6832ca-51f4-4806-8622-500005ac9604 Ontvangbewijs van 120 rijnse guldens, vermaakt aan het kapittel door MR. GHIJSBERT EVERTSZ., priester en kanunnik te IJselstein. 1518 1 charter

reg. no. 1542

b Het klooster O.-L.-Vrouwenberg. 308 http://proxy.handle.net/10648/8536d11f-29e5-4a46-914f-e0c05c1e38cd Akte, waarbij prior en convent verklaren, dat de rente, groot 3 gouden franse schilden jaarlijks, geschonken door JUTTE WOLFERS dochter VAN CULEMBORCH, weduwe van JACOP VAN ALCKEMADEN, tot het doen van memories voor haar en haar man, bij verzuim van het klooster aan het kapittel komen zal. 1465 1 charter

reg. no. 1030

309 http://proxy.handle.net/10648/3588de5e-35bb-4a59-b7f6-d519194b9ab1 Ratificatie door de visitator van O.-L.-Vrouwenberg van de vestiging van een rente, groot 18 carolusguldens 5 stuivers jaarlijks, op 3 morgen land in Oud-Eiteren ten behoeve van JOHAN CRAP, prebendaat van de Dom te Utrecht. (Gecancelleerd.) 1567 1 charter

reg. no. 1927

310 http://proxy.handle.net/10648/2b4a3ae3-b1d4-4e4a-b3a6-34c308eda4d0 Akte van verpanding van 4 morgen land op Over-Oudeland door prior en subprior van O.-L.-Vrouwenberg aan CORNELIS JANSZ. DE WILDE. (Gecancelleerd). 1573 1 charter

reg. no. 1952

c Het altaar in het gasthuis. 311 http://proxy.handle.net/10648/f492091d-7607-4211-9342-5f3f2c63814f Akte, waarbij heer ARNOUD VAN IJSELSTEIN 4 morgen land in Polsbroek, 1 1/2 in Benschop en 17 1/2 hond in het Oudeland geeft tot het stichten van een altaar in het gasthuis te IJselstein of elders, 1356. Met vidimus dd. 1357 2 charters

reg. nos. 271 en 272

II Heerlijkheden afkomstig van Jan van Arkel

TH.F. VAN RIEMSDIJK, De heerlijke rechten en goederen der graven van Buren. H.S. in het Algemeen Rijksarchief. I.A.NIJHOFF, Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland I-VI, 1830-1875. A.KEMP, Leven der doorluchtige heeren van Arkel, 1656.

In 1409 huwde JAN VAN EGMOND, heer van IJselstein, MARIA VAN ARKEL na haar in 1406 ontvoerd te hebben. Zij was een dochter van JAN VAN ARKEL en JOHANNA VAN GULIK, zuster van de kinderloze REINOUD, hertog van Gelre. Daar MARIA 'S enige broeder WILLEM in 1417 bij het beleg van Gorinchem sneuvelde, werden MARIA 'S zoons de erfgenamen zowel van de Gulikse als van de Arkelse goederen. Bij een broederdeling, die JAN VAN EGMOND zijn beide zoons in 1438 liet maken

Inv. no. 326.

behield ARNOLD de Gulikse en WILLEM de Arkelse goederen, voor zover deze niet in Gelre lagen, terwijl aan WILLEM ook de goederen van zijn vader d.w.z. Egmond en IJselstein werden toegezegd. Bovendien werd WILLEM bevestigd in het bezit van de goederen en inkomsten, die zijn grootmoeder JOHANNA VAN GULIK hadden toebehoord in de Over- en Neder-Betuwe en die ARNOLD hem reeds in 1433 had afgestaan. JAN VAN ARKEL had oorspronkelijk bezeten het land van Arkel met Gorinchem, het land van der Lede met Leerdam en het land van Schoonderwoerd, het land van Hagestein en de heerlijkheid Haastrecht. Verder nog de heerlijkheid Pierpont in het hertogdom Bar in Frankrijk, het land van Mechelen, beide ten huwelijk medegebracht door zijn moeder ELISABETH VAN BAR, en aanspraken op het land van Kleef, afkomstig van zijn grootmoeder ELISABETH VAN KLEEF. Daar ARNOLD Pierpont kreeg en de verdere aanspraken, evenmin trouwens die op Pierpont, ooit tot iets geleid hebben, kunnen die verder buiten beschouwing blijven. Van de overige bezittingen was na de Arkelse oorlogen en een tienjarige gevangenschap van JAN VAN ARKEL, waaruit PHILIPS VAN BOURGONDIË hem in 1425 ontsloeg, niets meer over dan Leerdam en Haastrecht, beide Stichtse lenen - wat Haastrecht betreft, met uitzondering van het huis, dat een Hollands leen was. - Met Leerdam werd JAN VAN ARKEL kort voor zijn dood in 1428 te Leiden, met goedvinden van PHILIPS VAN BOURGONDIË, beleend door SWEDER VAN CULEMBORG, bisschop van Utrecht in ballingschap, met Haastrecht in 1426 door het Kapittel van Oudmunster. Haastrecht is na de belening van WILLEM VAN EGMOND in 1428 niet meer in leen uitgegeven

Hagestein was in 1405 veroverd door WILLEM VI en FREDERIK VAN BLANKENHEIM en werd geslecht ; de heerlijkheid kwam aan het Sticht.

Nadat Leerdam in 1407 door Holland veroverd was, kreeg JAN VAN BEIEREN het bij het verdrag van Woudrichem in 1419 als leen van JACOBA VAN BEIEREN en JAN VAN BRABANT. Hij stelde WILLEM VAN YSENDOORN aan tot ambtman en kastelein, maar toen hij deze wegens ongewenste financiële verplichtingen kwijt wilde zijn, beloofde hij JAN, heer van Egmond, het ambt op voorwaarde, dat hij aan WILLEM VAN YSENDOORN betaalde, wat deze nog uit het ambt tegoed had, hetgeen geschiedde ; JAN VAN EGMOND had het ambt dus in pandschap. Met zijn hulp liet zijn zoon ARNOLD zich na de dood van zijn grootvader, JAN VAN ARKEL, als diens leen-volger huldigen als heer van Leerdam, maar hij is er nooit mede beleend. JACOBA schonk het als beloning voor bewezen diensten aan VRANK VAN BORSELEN, zoals JAN VAN ARKEL het gehad had, maar na haar geheime huwelijk in 1433 gedwongen zich aan PHILIPS VAN BOURGONDIË te onderwerpen, kreeg zij o.a. Leerdam, zoals JAN VAN EGMOND het pandsgewijs bezat. Dat was dus niet meer dan het kasteleinschap. PHILIPS was bereid de pandschap af te lossen, doch JACOBA gaf er de voorkeur aan Leerdam tegen andere goederen te ruilen. JAN VAN EGMOND handhaafde zich tegenover afgevaardigden van PHILIPS in zijn ambt en bleef Leerdam bewaren voor zijn zoon ARNOLD. Deze, ook niet gesteld op dit weinig zekere bezit, stond het in 1438 af aan zijn broeder WILLEM "in alre maten als hy dat oick nu heefft." WILLEM had na de dood van zijn vader, JAN VAN EGMOND, niet de moed deze toestand voort te zetten en bood aan rekening en verantwoording af te leggen van het kasteleinschap sedert 1430. Na een proces deed hij, ingevolge beslissing van 1460, afstand tegen aflossing van de pandsom en in 1466 nam PHILIPS VAN BOURGONDIË bezit van stad, slot en land. VAN MARIA VAN BOURGONDIË wist WILLEMS zoon FREDERIK VAN EGMOND gedaan te krijgen, dat zij in 1477 een akte opstelde, waarbij hij Leerdam kreeg als een onversterfelijk leen, ten eerste wegens bewezen diensten, ten tweede omdat de heerlijkheid aan JAN VAN ARKEL had toebehoord, en ten derde omdat WILLEM VAN EGMOND haar tot 1466 bezeten had en aan de voorwaarden, waarop hij afstand gedaan had, niet was voldaan. Zij maakte dus geen onderscheid tussen heerlijkheid en kasteleinschap. Dit deden wel de Rekenkamer en de Grote Raad, die hun goedkeuring weigerden, omdat de EGMONDS nooit de heerlijkheid hadden bezeten, maar slechts als officieren van de grafelijkheid rechten hadden uitgeoefend. FREDERIK liet zich daarop benoemen tot kapitein, kastelein, drossaard en rentmeester en riep de hulp in van MAXIMILIAAN VAN OOSTENRIJK. Toen de Rekenkamer aan deze een secretaris stuurde met de akte van 1477 en haar bezwaren daartegen, wist FREDERIK de secretaris de brief afhandig te maken. Dit gebeurde in 1488 en daarbij schijnt het gebleven te zijn

Inv. nos. 329 en 330.

In 1494 werd FLORIS VAN EGMOND als gemachtigde van zijn vader met Leerdam beleend, nadat hij had aangetoond, dat zijn vader het sinds de akte van 1477 ongestoord had bezeten. In 1498 verhief MAXIMILIAAN VAN OOSTENRIJK het evenals Buren tot een rijksgraafschap. FREDERIKS opvolgers FLORIS en MAXIMILIAAN werden er, niettegenstaande verzoek daartoe, niet mede beleend, ANNA, de gemalin van WILLEM I, eerst na een proces voor het Leenhof van Holland, onverminderd het recht van de keizer en het proces. Op dezelfde wijze werd PHILIPS WILLEM in 1559 beleend. Het graafschap Leerdam, oudtijds geheten de heerlijkheid van der Lede, bestond uit de polders Over-Boei- en Over-Heikop, Hoog-Middelkoop, Hoog-Leerbroek en Hoog-Oosterwijk, Bruinsdeel, de Meent, Loosdorp, Oud- en Nieuw-Schaik en Kort-Gerecht. Het werd begrensd door het land van Arkel, de heerlijkheid Vianen, het graafschap Culemborg, de heerlijkheid Ackoy en de Linge. Het rechtsgebied strekte zich ook uit over de heerlijkheid Schoonrewoerd, gelegen in Over-Heikop, die geen afzonderlijk gerecht had, en het Overeind van de heerlijkheid Spijk. Spijk was verdeeld in een Over- en een Nedereind, waarvan het Overeind leenroerig was aan Leerdam en in Holland, het Nedereind in Gelderland lag. De graaf van Leerdam zette in het Overeind een schout en 4, de heer van het Nedereind aldaar een schout en 3 schepenen. De eerste oefende in Spijk het collatierecht twee tegen de ander één keer uit

"Register en leenboeck van de leenen der greflickheyt van Lederdam" enz. in Inv. no. 346.

In Schoonrewoerd behoorde dit recht aan de proost van Sint Marie te Utrecht. In 1613 schonk prins PHILIPS WILLEM het Overeind van Spijk aan CORNELIS VAN AERSSEN, die het andere deel in 1611 had gekocht van GERARD VAN RENOY

A. J. VAN DER AA, Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden X, 1847, bl. 625.

Leerdam bleef tot 1795 aan de NASSAUS

A Het land van Arkel. A.1 Waterstaatszaken. 312 http://proxy.handle.net/10648/07078424-02d5-44d9-9a4b-d38855847fbf Akte van overeenkomst tussen OTTE, heer van Arkel, DIDDERIC, heer van Brederode, JAN VAN HERLAER, heer van Ameide, ARNT VAN ARKEL, JAN VAN LANGHERAK, HERBAREN VAN LYESVELT, ridders, DANEL heer DANELSZ. VAN TALOYSEN en WILLEM VAN SLINGLANT, knapen, over het bestuur van hun waterschap. 1366 1 charter

reg. no. 332

313 http://proxy.handle.net/10648/49d3eab3-8708-41fa-8253-854f97aee79a Vidimus van een akte dd. 1375, waarbij hertog ALBRECHT VAN BEIEREN het dijkrecht van de ambachtsheren tussen Lek en Merwede uitbreidt. 1379 1 charter

reg. nos. 380 en 401

314 http://proxy.handle.net/10648/33e2d303-c3e0-4d86-9ae6-f84eeb93b285 Belofte van JAN, heer van de Lek, zich te zullen houden aan de uitspraak, gedaan door hertog ALBRECHT VAN BEIEREN tussen hem ener-, en de heren van Arkel en Brederode, de vrouwe van Herlaer, de heer van Ameide, WILLLEM VAN BREDERODE, JOHAN VAN ARKEL, GHISEBERT VAN LANGERAK, HERBEREN VAN LIESVELD, ridders, en WILLEM VAN SLINGELAND anderzijds, in hun geschil over een watergang door het land van de Lek, 1384. Met de uitspraak dd. 1384 en akte, waarbij de heer van Arkel vergunning krijgt tot afwatering van zijn land door het land van Ameide in de Lek dd. 1377 3 charters

reg. nos. 397, 417 en 419

A.2 Onroerende goederen en inkomsten uit onroerende goederen. 315 http://proxy.handle.net/10648/4200786a-e3ca-45c1-95ba-c8cc04bc161f Akte, waarbij MARGRIYETE, weduwe van HUGHE SYMON DOEDENZ., de heer van Arkel haar lenen teruggeeft. 1353 1 charter

reg. no. 249

316 http://proxy.handle.net/10648/a6116ebc-f8c7-41b7-b49b-95df582dc96e Akte van belening van JAN VAN ARKEL, ridder, door de bisschop van Utrecht met de tienden van het gerecht van ARNOUD VAN HOUWENINGE, van Kedichemmerveld, Rietveld en Oosterwijker veld en met 7 morgen tiendvrij land, alles in het land van Arkel. 1305 1 charter

reg. no. 25

B Haastrecht. B.1 Aankomsttitels van het huis en de heerlijkheid. 317 http://proxy.handle.net/10648/7531edde-0ef0-49dd-846e-40e3c50a9a78 Akte van belening van HARTBEREN VAN HAASTRECHT, ridder, door FLORIS, graaf van Holland, met het huis te Haastrecht met 50 morgen land. 1290 1 charter

reg. no. 14

318 http://proxy.handle.net/10648/a9baec62-b7bc-49b7-bfab-dbb29afee3b9 Akte van belening van JAN, heer van Arkel, door de proost van Oudmunster te Utrecht met de heerlijkheid Haastrecht, het gerecht van Tienhoven, een akker land in de heerlijkheid Hagestein en land in Schalkwijk. 1426 1 charter

reg. no. 718

B.2 Onroerende goederen. 319 http://proxy.handle.net/10648/de9aa47e-779d-46e0-875e-56edc4a42b78 Akte van verhuring door DIDDERIC VAN ARKEL van 3 vierendelen land te Haastrecht aan JACOB DEN HONT. 1344 1 charter

reg. no. 180

320 http://proxy.handle.net/10648/d5e03693-c1ed-419b-8e23-6f13d14e68d2 Akte, waarbij POUWELS VAN HAASTRECHT voor zich en zijn erfgenamen verklaart elk slot, dat zij in het land van Haastrecht zullen doen bouwen, van OTTO, heer van Arkel, in leen te zullen houden. 1372 1 charter

reg. no. 370

C Slingeland. 321 http://proxy.handle.net/10648/0051c545-5193-46ef-a8cd-f9107ce5e3a9 Akte van belening van OTTO VAN ARKEL met Slingeland door heer JAN, heer van Arkel. 1263 1 charter

reg. no. 6

D Leerdam en Spijk. D.1 Aankomsttitels van de heerlijkheid. 322 http://proxy.handle.net/10648/3359255f-6a5d-48f1-8ba0-2296d7249006 Akte van belening van JOHAN, heer van Arkel, door SWEDER, bisschop van Utrecht, met het land en de heerlijkheid van der Lede, de stad Leerdam, het land en de heerlijkheid van Schoonrewoerd en de landen, tienden en goederen, die hij verder van het Sticht in leen had, Miet afschrift. 1428 1 charter en 1 stuk

reg. no. 724

323 http://proxy.handle.net/10648/fcb80c69-18ad-4cb6-944e-288d862b84aa Akte, waarbij PHILIPS VAN BOURGONDIË JACOBA VAN BEIEREN de heerlijkheden Borselen, 's-Gravenzande, Maasland en Vlaardingen geeft in ruil voor een aantal heerlijkheden in Noord-Holland, Leerdam, het land van der Lede en Schoonrewoerd, 1433. Met akte, waarbij PHILIPS haar 1000 hollandse schilden jaarlijks uit Leerdam belooft, totdat hij de pandschap van de heer van Egmond afgelost zal hebben dd. 1433, en akte, waarbij JACOBA Gorinchem, Leerdam en Schoonrewoerd aan FRANK VAN BORSELEN schenkt dd. 1430 3 charters

reg. nos. 747, 779 en 782

Reg. 777

324 http://proxy.handle.net/10648/6f6e5344-a6cb-4aa8-8a4c-9898554db359 Akte van overeenkomst tussen WILLEM en ARNOLD VAN EGMONT betreffende renten in de Betuwe, waarbij vroeger gemaakte overeenkomsten, o.a. die betreffende Haps en Leerdam, van kracht blijven. 1434 1 charter

reg. no. 785a

325 http://proxy.handle.net/10648/69a98e3b-2b06-43e4-8d4e-20a48a54ab8d Akte, waarbij ELYSABETH VAN GÖRLITZ, weduwe van JAN VAN BEIEREN, JAN, heer van Egmond en IJselstein, ontslaat als kastelein en drost van Leerdam en Schoonrewoerd, 1437. Met bijbehorende stukken dd. 1422 1 charter en 3 stukken

reg. nos. 691-694 en 818a

326 http://proxy.handle.net/10648/efef8c89-34b8-4642-8be0-15f82511f6cf Akte van boedelscheiding tussen ARNOLD, hertog VAN GELRE, en zijn broeder WILLEM VAN EGMOND. 1438 1 charter

reg. no. 823

327 http://proxy.handle.net/10648/8e92427a-4963-4d69-869f-479004e68b24 Regeling gemaakt door de hertogin VAN BOURGONDIË en haar Raad, volgens welke JAN, heer van Egmond, stad, slot en land van Leerdam aan de hertog zal overleveren tegen voldoening van hetgeen hij te goed heeft uit de tijd, dat hij kastelein van Leerdam was, 1444. Concept met vertaling in het frans. Met lijst van vorderingen van JAN VAN EGMOND over de jaren. 1422-1438 3 stukken 328 http://proxy.handle.net/10648/1928a1ca-c1e0-4c75-a0c3-d29a391e5f40 Stukken betreffende de aanspraken, die de graaf van CHAROLAIS maakt op de heerlijkheid Leerdam. 1460 9 stukken

reg. nos. 983, 984, 986-988

329 http://proxy.handle.net/10648/b9ff98ba-0113-412e-9025-3914222733ca Akten van aanstelling van FREDERIK VAN EGMOND als kapitein en drost van Leerdam en het land van der Lede, 1477 en 1482. Met bijbehorende stukken dd. 1477 en 1482 3 charters en 1 stuk

reg. nos. 1169, 1171, 1172 en 1217

330 http://proxy.handle.net/10648/cca86b90-c1eb-4e60-8322-25ab5625e0a5 Stukken betreffende de belening van FREDERIK VAN EGMOND met Leerdam, 1477-(c. 1496). Met twee vidimussen van de beleningsakte dd. 1580 5 charters en 8 stukken

reg. nos. 1167, 1168, 1173, 1287, 1358, 1962 en 1963

331 http://proxy.handle.net/10648/0aeafd90-5dc2-44af-b360-55acf3d21555 Akte, waarbij het Leenhof van Holland de graaf van Buren en Leerdam uitstel geeft voor de belening met de goederen, nagelaten door zijn vader, 1523. Met afschrift van de beleningsakte aangaande Leerdam dd. 1477 1 charter en 1 stuk

reg. nos. 1167 en 1569a

332 http://proxy.handle.net/10648/3c72a9eb-d541-493c-a3f4-448c1905da41 Verklaring van het Leenhof van Holland, dat MAXIMILIAAN VAN EGMOND zich niet heeft schuldig gemaakt aan wanverzoek in zake de belening met Leerdam, 1540. Met afschrift van de beleningsakte dd. 1477 1 charter en 1 stuk

reg. nos. 1167 en 1679

333 http://proxy.handle.net/10648/253a0c67-9aa3-4770-8df2-b0fd56f3cd9d Kwitantie van CORNELIS SUYS, raad in het Leenhof van Holland, de procureur-generaal bij het Hof van Holland en een secretaris voor de rentmeester-generaal van Zuidholland voor ontvangen reis- en copieerkosten in zake het proces over Leerdam en het land van der Lede. 1556 1 stuk 334 http://proxy.handle.net/10648/3df4f503-1eb5-46f4-9a37-5ff6c5571f07 Akte, waarbij OTTE VAN VUEREN, heer van Nederspijk, belooft, dat de graaf van Holland, heer van Arkel, en zijn aanhang, in het bijzonder de heer van IJselstein, geen nadeel zal ondervinden van zijn bezit van het huis te Spijk. 1494 1 charter

reg. no. 1357

D.2 Verhouding tot de landsheer. 335 http://proxy.handle.net/10648/4ac50059-8d95-4935-816b-a1241c566d23 Privilege van tolvrijheid en belofte van onscheidbaarheid van Gelre voor de inwoners van Leerdam, het land van der Lede en Schoonrewoerd, Met 2 afschriften. 1428 1 charter en 2 stukken

reg. no. 729

336 http://proxy.handle.net/10648/99c87faf-6a60-424c-ad89-0281544f9dea Akte van bevestiging der privileges van Leerdam door MAXIMILIAAN en MARIA VAN BOURGONDIË. 1481 1 stuk

reg. no. 1207

337 http://proxy.handle.net/10648/fbf26f59-2da7-459e-83a7-f38e79c5480a Akten, waarbij verschillende personen getuigen, dat goederen van het kapittel te Gorinchem, gelegen in Arkel, Nuland, Leerbroek en Spijk, niet vrijgesteld waren van schatting en verponding. 1539 1 charter

reg. nos. 1667, 1671 en 1672

338 http://proxy.handle.net/10648/0a49aa3d-fa31-41b6-a745-3eede2b13de9 Akte, waarbij Philips II het verzoek van de prins VAN ORANJE betreffende belastingvrijheid voor Leerdam, Schoonrewoerd, Ackoy, het Overeinde van Spijk, IJselstein, Benschop, Polsbroek en Jaarsveld voorlopig toestaat, 1556. Met afschrift van 1569 en bijbehorende stukken dd. 1558 en z.j. 1 charter en 3 stukken

reg. nos. 1850 en 1863

D.3 Militaire aangelegenheden. 339 http://proxy.handle.net/10648/9c2d9a14-7432-4974-b796-1945ff1bd004 Belofte van JOHAN, graaf van Egmond, stadhouder-generaal van Holland, aan OTTE VAN ARKEL, heer van Heukelom, dat hij hem slot en stad van Heukelom, door hem bezet in verband met de inneming van Leerdam door de Geldersen, terug zal geven, zodra de oorlog beëindigd is. 1496 1 charter

reg. no. 1374

339A http://proxy.handle.net/10648/171bcb66-e386-41db-98fd-2d33ab80184a Lijsten van verkocht buitgemaakt vee, 1506. Met rekening van oorlogslasten gevorderd in de Tielerwaard dd. 1503 en 1504 3 stukken 340 http://proxy.handle.net/10648/7c55f87b-f498-43f5-ac1f-d091491f359e Brief van de heer van Bokhoven aan de drost van Leerdam, waarin hij hem waarschuwt voor KAREL VAN GELRE. 1537 1 stuk 341 http://proxy.handle.net/10648/ba59df7a-4b8f-45d1-ab65-5b5597ece36b Correspondentie met de drost van Leerdam over een neutraliteitsverdrag met 's-Hertogenbosch. 1542 3 stukken

reg. no. 1695

342 http://proxy.handle.net/10648/62816e24-cfeb-4a10-9a21-49fe44698c07 Paspoort voor ENGELBERT VAN NAMEN, busmeester van Leerdam. 1544 1 stuk 343 http://proxy.handle.net/10648/d343458a-7b89-47f1-9571-4d0d1ddab70d Request van de ingezetenen van Spijk aan de prins VAN ORANJE betreffende vrijstelling van waakdienst op het slot van Leerdam. Met beschikking. 1553 1 stuk

reg. no. 1840

D.4 Waterstaatszaken. 344 http://proxy.handle.net/10648/46f57478-e56d-46b3-bcd0-b0eabca3b226 Akte, waarbij JOHAN, heer van Arkel, aan de kapittels van de Dom en van Oudmunster te Utrecht en anderen een watergang van Everdingen naar Schoonrewoerd verkoopt. 1284 1 stuk

reg. no. 12

345 http://proxy.handle.net/10648/82243d83-8a85-42df-b409-efccd96d8fbe Remonstrantie van "de vijf heren" (Arkel, Vianen, Hagestein, Leerdam en Everdingen) aan die van Dordrecht, bemiddelaars tussen hen en die van de Alblasserwaard, over het onderhoud van de Diefdijk. midden 16e eeuw 1 katern
D.5 Goederenbeheer. a Algemeen. 346 http://proxy.handle.net/10648/6c9fd034-55a4-4377-ad42-b336a51f804a Register van heerlijke rechten, domeinen en inkomsten van FLORIS VAN EGMOND, graaf van Buren enz., in Leerdam, Schoonrewoerd, het Overeind van Spijk en Ackoy. 1509 en 1515 1 katern in perkament

Het register, dat 16 bladen bevat, geeft eerst de heerlijke rechten, domeinen en inkomsten in Leerdam, het land van der Lede, Schoonrewoerd en het Overeind van Spijk Fol. II-V, daarna "het register" een lijst van de lenen in Leerdam, Hoog-Oosterwijk, Middelkoop, Over-Heikop en Nieuw-Schaik fol. VI-IX; deze lijst is vervaardigd in 1509 uit oude brieven, omdat het oude register in de oorlog verloren was gegaan, en heeft enkele notities van 1522, 1527 en 1533; vervolgens de heerlijke rechten en inkomsten in het Overeind van Spijk fol. IX en X en ten slotte de heerlijke rechten, domeinen, inkomsten en morgentalen in Ackoy Fol. XI-XVI vo.. Het register der morgentalen in Ackoy, welke heerlijkheid FLORIS VAN EGMOND in 1513 gekocht had, is gemaakt op 10 Mei 1515 door drossaard en heemraden

347 http://proxy.handle.net/10648/62278001-6275-4928-8ec8-c9cfcf40b2a6 Rekening van de rentmeester van het graafschap Leerdam,WALICH GERITSZ., Afgehoord door FLORIS VAN EGMOND. 1536-1537 1 cahier 348 http://proxy.handle.net/10648/738faa2b-89c6-4d47-8e8f-78a6c587aa98 Kwitanties, declaraties enz., ingekomen bij WALICH GERITSZ., burggraaf van Leerdam, rentmeester van Leerdam en Ackoy. 1515-1541 1 omslag 349 http://proxy.handle.net/10648/fe8546f0-01d7-4b27-8566-714fd8583f09 Kwitanties, declaraties enz., ingekomen bij JACOB HUYGENSZ., rentmeester van Leerdam en Ackoy. 1541-1548, 1550 en 1562 1 omslag 350 http://proxy.handle.net/10648/f35a5631-c5f8-4dab-8406-7b6b64dc8fbc Stukken betreffende uitgaven voor keuken en bottelarij. 1511 en 1523 1 deel, 3 cahiers en 1 blad
b Inkomsten uit heerlijke rechten. 351 http://proxy.handle.net/10648/c8ec4f0a-317a-4ce5-916c-5d8ae49bd2a1 Rekening van de drost van Leerdam en Ackoy van de breuken en nakopen, 1545-1546. Afgehoord door MAXIMILIAAN VAN EGMOND. 1547 Augustus 24 1 blad in folio

Van deze inkomsten kreeg de graaf uit Leerdam twee, en de drost één derde; uit Ackoy en Spijk kreeg ieder de helft

352 http://proxy.handle.net/10648/a6306c42-2cbe-4fc8-a640-346584cf6528 Register van de hoendercijns [in Leerdam]. z.d. 1 deeltje
c Onroerende goederen. 353 http://proxy.handle.net/10648/a8adcea3-9544-4b8d-a808-5cecb03e59f6 Akte, waarbij JAN VAN ARKEL aan GOETSCALCK TIELMAN OEMSZ. 12 morgen land in de hoeve op Hoog-Oosterwijk verpandt. 1425 1 charter

reg. no. 710

354 http://proxy.handle.net/10648/41260cf0-b7fe-4be6-b89a-dd65af9173a3 Akte, waarbij JAN VAN ARKEL aan HENRIC NOYDENZ. 4 morgen land in de hoeve op Hoog-Oosterwijk verpandt. 1425 1 charter

reg. no. 711

355 http://proxy.handle.net/10648/31db1daa-299c-44f0-8925-b39d34fa71fb Eis van de stadhouder van de lenen in het land van der Lede tot vervallen verklaring van het leen van LAMBERT LAMBERT MILLINCKSZ. op Hoog-Oosterwijk wegens wanverzoek, (1524). Met afschriften van de akten van belening dd. 1365 en de akte van opdracht dd. 1357 4 stukken

reg. nos. 275 en 328.

Zie de brief aan FLORIS VAN EGMOND dd. 1524 Januari 11 en uitgaande brieven van dezelfde dd. (1524).

356 http://proxy.handle.net/10648/f527a670-cf60-4c16-8809-a2e374a52a88 Protest van GERTRUYDT HEINRICKS dochter, weduwe van LENAERT JANSZ., bij leenmannen van Gelre tegen de weigering van HERBEREN DE COCK VAN NEERIJNEN om de opdracht van haar leengoederen te Over-Heikop te accepteren en er GIJSBERT JANSZ. mede te belenen. 1541 1 charter

reg. no. 1687

357 http://proxy.handle.net/10648/a77434e2-53da-48a2-97e6-8ea6151ce205 Akte van transport van 4 morgen land in Nieuw-Schaik door HERMAN DOIRTWOUT RUTGHERSZ. aan JAN VAN ARKEL. 1392 1 charter

reg. no. 460

358 http://proxy.handle.net/10648/bfc77b36-0883-48a9-80d5-d583a6dfbcf5 Akte van transport van een erf met griending in Oud-Schaik door FLORIS MERTENS aan de graaf van Leerdam. 1570 1 charter

reg. no. 1934

359 http://proxy.handle.net/10648/3e099a30-6e1d-4cd0-b64d-f5bb00ddd991 Dit nummer is vervallen.
d Tienden. 360 http://proxy.handle.net/10648/7eb09bdc-fb19-4d55-9ec1-3edb3ccc7f94 Fragment van een register van de verkoop der tienden in Leetdam. 1517 1 katern in smal folio 361 http://proxy.handle.net/10648/5e8006ad-832f-4a46-97c7-af3c410be03e Registers van de verkoop der tienden in Leerdam en Schoonrewoerd. 1528 en 1532-1538 8 katerns in smal folio 362 http://proxy.handle.net/10648/6c343f13-5acc-41a9-aa5a-5bbfa07b2a5e Register van de door de rentmeester verstrekte zaaihaver om te zaaien in de tienden in Leerdam, Schoonrewoerd en Ackoy. 1522-1536 1 katern in smal folio
III Buren en Beusichem

Zie NIJHOFF's Gedenkwaardigheden; VAN SPAEN's Oordeelkundige inleiding tot de historie van Gelderland; het HS van TH. F. VAN RIEMSDIJK; R. FRUIN, De vrije heerlijkheden. In: Versl. en Meded. O.V.R. VIII; A. C. F. KOCH en A. JOH. MARIS, Meentgenootschappen in hét land van Buren. In: Bijdr. en Meded. der Ver. Gelre XLIX.

In 1298 moest OTTO, heer van Buren, met zijn zoon ALARD de burg te Buren overgeven aan de graaf van Gelre, die er hen vervolgens mede beleende. Al sloeg de feodaliteit hier nog alleen op het slot, zoals VAN SPAEN reeds opmerkte, uit de beleningsakte van 1367 blijkt, dat ook de heerlijkheid niet vrij eigen was gebleven. Op ALARDS zoon OTTO, die in 1326 niet meer onder de levenden was, volgde OTTO's broeder LAMBERTUS, die in 1329 beleend werd. LAMBERTUS' zoon ALARD zou door huwelijk met MABELIA VAN CATS de heerlijkheid Beusichem verworven hebben, die in 1431 voor een deel door verpanding verloren ging aan Culemborg

Zie echter A. JOH. MARIS, De vereniging van Beusichem met Buren in Bijdr. als boven L.

ALARD werd opgevolgd door zijn gelijknamige zoon, die in 1367 met Buren beleend werd. Hij werd nogmaals beleend in December 1402, maar droegzijn lenen in 1403 op ten behoeve van zijn kleinzoon WILLEM, zoon van de reeds in 1398 overleden GIJSBRECHT; WILLEM stond toen onder voogdij van zijn oom OTTO, waaruit hij in 1415 werd ontslagen

A. P. VAN SCHILFGAARDE, Het- archief der heeren en graven van Culemborg II, 1949, reg. no. 614.

Hij verloor Buren in 1435 in zijn strijd met hertog ARNOLD VAN GELRE, die Buren als een afzonderlijke bezitting beheerde. Deze verpandde het in 1446 aan GERARD, heer van Culemborg, aan wie het niet gelukte in het bezit ervan te geraken. Wel kreeg hij van ARNOLDS zoon ADOLF erkenning van de pandschuld in 1467. Nadat ARNOLD in 1470 verlost was uit zijn gevangenschap, die hij sinds 1465 in Buren doorbracht, beloonde hij zijn neef FREDERIK VAN EGMOND voor bewezen trouw en daardoor geleden verliezen in 1472 met slot, stad, land en heerlijkheid van Buren als vrij eigen goed. GERARD VAN CULEMBORG schonk zijn aanspraken op Buren als huwelijksgift aan zijn zoon JASPAR. Na een mislukte poging, zich in het bezit te stellen, wendde JASPAR zich tot KAREL DE STOUTE, die toen pandheer van Gelre was. Deze gelastte FREDERIK VAN EGMOND en de andere executeurs van ARNOLDS testament de schuld aan CULEMBORG te voldoen. De executeurs bleven echter niet alleen in gebreke, maar FREDERIK wist zelfs van KAREL DE STOUTE bevestiging te verkrijgen van de schenking, hem door ARNOLD gedaan. Het Hof te Mechelen deed bovendien in 1476 uitspraak ten gunste van FREDERIK. In 1498 werd Buren tot rijksgraafschap verheven.

Het land van Buren bestond uit Buren, sinds 1395 stad, en 6 dorpen nl. Beusichem, Asch, Erichem, Buurmalsen, Zoelmond en Tricht. Een door de heer aangestelde ambtman, later drost genoemd, had de leiding bij de plaatselijke gerechten, waarvan beroep mogelijk was op het gerecht voor de brug van het kasteel te Buren. Hier werd recht gesproken door de heer met 28 geërfden, later gewijzigd in 14 landschepenen. Bij ordonnantie van 1545 stelde MAXIMILIAAN VAN EGMOND beroep van de brug op "'s graven camer" of raden in, waarvoor, bij de vereniging van het beheer der goederen van ANNA VAN EGMOND met die van prins WILLEM I, de Domeinraad te Breda in de plaats trad

A Aankomsttitels van de heerlijkheid. 363 http://proxy.handle.net/10648/e7d1828d-33e9-4d02-a746-8b5df2cec5d9 Akte, waarbij OTTE, heer van Buren, en zijn zoon ALARDUS hun kasteel aldaar aan de graaf van Gelre overgeven en het als leen terugkrijgen. 1298 1 charter

reg. no. 19

364 http://proxy.handle.net/10648/efc6e648-5d17-47ca-a809-3779e11d3cf8 Akte, waarbij REINOUT, graaf van Gelre, zijn geschil met ALART VAN BUREN beëindigt, waarbij aan ALART enig rechtsgebied tussen Mariënwaard en Tricht en de visserij in de Linge aldaar worden ontnomen. 1314 1 charter

reg. no. 50

365 http://proxy.handle.net/10648/504f918c-dbc4-4ca5-b5cb-e1cf8d6c9799 Akte van kwijtschelding van de leenmanschap van de heerlijkheid Buren voor ALART VAN BUREN. 1367 1 charter

reg. no. 339

366 http://proxy.handle.net/10648/dd8b6b52-8760-47c0-826c-bc04fce764f3 Akte van belening van WILLEM VAN BUREN met de heerlijkheid Buren met de Linge en met die van Beusichem met de Lek. 1404 1 charter

reg. no. 556

367 http://proxy.handle.net/10648/e1517abf-f0a2-4662-b9c5-fefbd77f8988 Stukken met betrekking tot de strijd tussen WILLEM, heer van Buren en Beusichem ener-, en ARNOLD, hertog van Gelre, en zijn broeder WILLEM anderzijds, in het bijzonder over het bezit van Buren, 1438-1447 en 1454. Met bijbehorende stukken dd. 1422 en 1423 18 charters en 4 stukken

reg. nos. 683, 689, 696, 715, 826, 845, 864, 870-872, 877, 881, 890, 894, 896, 900, 907, 910, 911 en 946

368 http://proxy.handle.net/10648/60e31061-58d7-41bd-83d7-a4c91d731cf7 Akte van schenking van slot, stad en land van Buren c.a. door ARNOLD, hertog van Gelre, aan FREDERIK VAN EGMONT. 1472 1 charter

reg. no. 1112

369 http://proxy.handle.net/10648/2d7af201-e0ad-4fec-be96-e5fe33cfbda8 Vonnis van de Grote Raad te Mechelen, waarbij aan JASPAR VAN CULEMBOURG zijn aanspraken op Buren, uit hoofde van verpanding in 1446, worden ontzegd, 1476. Met oudere akte hierop betrekking hebbende dd. 1446 en vidimus van een akte dd. 1467, 1488 3 charters

reg. nos. 905, 1047, 1157 en 1298

370 http://proxy.handle.net/10648/68343e1e-ad68-4038-8c1c-dfc6fe7e4e77 Akte, waarbij Buren, ingevolge arbitrage tussen KAREL, hertog van Gelre, en FREDERIK VAN EGMOND, aan deze en zijn zoon FLORIS gegeven wordt gedurende hun leven. Met akte, waarbij partijen beloven zich aan de uitspraak te zullen houden. 1494 2 charters

reg. nos. 1354 en 1355

371 http://proxy.handle.net/10648/4eb1edd5-e424-423b-8414-256e77b66a03 Kwitantie van JOHAN, heer van Culemborg, voor ARNOLD, hertog van Gelre, sprekende van 1000 gld. als eerste termijn van de terugkoop van de heerlijkheid Beusichem, 1439. Met oudere akte dienaangaande dd. 1437 en stuk betreffende een huwelijk tussen een dochter van BUREN en een zoon van CULEMBORG, waarbij de eerste Beusichem als huwelijksgift zou medekrijgen d.d. c. 1436 2 charters en 1 stuk

reg. nos. 819 en 839

B Verhouding tot de landsheer. 372 http://proxy.handle.net/10648/84611d33-d7ea-4045-a35d-6839dabde1d8 Akte van verheffing van Buren en Leerdam tot rijksgraafschap. 1498 1 charter

reg. no. 1384

373 http://proxy.handle.net/10648/8ebc2aa2-1127-4679-a920-96b39a8a5650 Vergunning van Rooms koning MAXIMILIAAN VOOR FREDERIK VAN EGMONT, graaf van Buren, om nader omschreven munten te slaan. 1502 1 charter

reg. no. 1416

374 http://proxy.handle.net/10648/29dd86d4-7024-43f1-a814-0c16094fc7ef Bevel van keizer MAXIMILIAAN en aartshertog KAREL om de lenen en achterlenen van de graaf VAN BUREN te verheffen en opgave te doen van grootte en waarde. 1511 1 charter

reg. no. 1484

375 http://proxy.handle.net/10648/0d2e32cf-3cb9-4220-8de0-dfbaaa493d06 Akte waarbij KAREL V FLORIS VAN EGMONT 2 jaar tijd geeft om zich met zijn lenen en regalia te laten belenen. 1525 1 charter

reg. no. 1583

C Bestuur en rechtspraak. 376 http://proxy.handle.net/10648/71647aeb-7c67-44d3-8556-d1efd18fdd91 "Poortrecht van Bueren". 16e eeuw 1 deel

Dit deel bevat 16e-eeuwse afschriften van het Poortrecht van 1395, de landrechten van 1380 lees 1383 en 1358 lees 1368, het recht van "voorscheiding" van 1394 en het landrecht van 1416. Op de laatste bladzijde staat: "PELGRUM FRANCKINSZ. hoert dit boeck toe". In 1552 komt een PELLEGRUM VRANCKENSZ. voor als schepen van Buren reg. no. 1804. Het poortrecht van 1395 is gedrukt in Versl. en Meded. van O.V.R. VIII, bl. 28, het landrecht van 1383 in II, bl. 66, dat van 1368 in VIII, bl. 26, het recht van voorscheiding en het landrecht van 1394 in IV, bl. 75

377 http://proxy.handle.net/10648/0b27cdcc-f166-4674-a1f1-2d82a0ba93b3 "Poortrecht van Bueren". 16e eeuw 1 deel

reg. no. 24

Dit deel is, te oordelen naar de foutieve dateringen, een 16e-eeuwse copie van Inv. no. 376. Het bevat bovendien een index op de inhoud van de bovengenoemde rechten, een ordonnantie op de rechterlijke inrichting van het land van Buren dd. 1501 en een akte van verkoop door JAN VAN ARKEL van een watergang naar de Linge tot afwatering van een zeker gebied dd. 1305 Januari 6

378 http://proxy.handle.net/10648/f20a394c-badd-4b0f-83a9-5fd7f3d8d95d Extracten uit het landrecht van Buren van 1383 en 1395. 16e eeuw 4 stukken 379 http://proxy.handle.net/10648/6bc6664c-d22a-4e6a-8fa4-40ad0d366836 Akten van overeenkomst tussen JOHAN, heer van Culemborch, en de stad ener- en WILLEM, heer van Buren en Beusichem, anderzijds over de behandeling en berechting van hun wederzijdse onderdanen in elkaars heerlijkheden. 1425 en 1431 2 charters

reg. nos. 706 en 764

380 http://proxy.handle.net/10648/8f7e2287-024b-4160-8f4f-fe11386df691 Verzoek van MAES en HUBERT JANSZ. aan FLORIS VAN EGMOND om niet toe te staan, dat de behandeling van hun proces tegen JAN VAN EWICKS kinderen van de hofstad Reigersfort wordt overgebracht naar het Leenhof van Buren. 1525? 1 stuk

reg. no. 1585

381 http://proxy.handle.net/10648/1f20ec0a-2e84-421a-a317-545db0136dc8 Brief van JAN VAN YSENDOREN aan FLORIS VAN EGMOND om steun tegen de drost van Buren, die ten onrechte heeft beschikt over 4 hond land in de Santcuelen, die geestelijk goed waren. c. 1530 1 stuk

reg. no. 1614

382 http://proxy.handle.net/10648/c492f4b9-41ff-4213-b60f-78fcbddda12b Certificaat aangaande de usance bij procesvoering, in het bijzonder over grond, in Buren, Beusichem en Zoelmond, Malsen en Tricht, afgegeven ten behoeve van IDA, weduwe van DIRCK LOEFF. 1555 1 charter

reg. no. 1848

383 http://proxy.handle.net/10648/9db84d95-e4ef-4ecc-b070-05372aed046f Instructie van CH. DE BERLAYMONT voor de landbode van het graafschap Buren. 1572 1 stuk
D Militaire aangelegenheden. 384 http://proxy.handle.net/10648/f1541fcd-7e74-4476-8b16-8b800bb491f8 Rekening van ontvangsten cn uitgaven van "dingtalen" (oorlogslasten), gevorderd in de Neder-Betuwe. c. 1516 2 cahiers

De rekening wordt afgelegd door JASPER VAN EESCHAREN, die als rentmeester van Buren voorkomt in de jaren 1516-1520

385 http://proxy.handle.net/10648/dbd921d5-951e-42db-a766-a3fac54f5a40 Rekening van uitgaven, betaald uit de opbrengst van dingtalen. c. 1516 1 cahier

Daar de "buetmeesters", die de vorderingen uitvoerden, dezelfde zijn als die in de Rekening onder no. 384, zal deze van dezelfde tijd zijn

E Waterstaatszaken. 386 http://proxy.handle.net/10648/237ed3e4-f640-4355-9043-6c914a45b657 Stukken aangaande het onderhoud van de rivier de Linge. 1462, 1544, 1563 en 1566 1 charter en 11 stukken

reg. nos. 998 en 1922

387 http://proxy.handle.net/10648/5ec89b08-dcd5-4ce2-bbac-936e22bb3aff Correspondentie tussen de Raad en Rekenkamer te Breda en verschillende functionarissen te Buren en IJselstein onderling en met buurmeesters van Maurik met betrekking tot een geschil over toedamming van de Maurikse wetering door buurmeesters van Buren. Met bijlagen. 1555 en 1556 1 omslag 388 http://proxy.handle.net/10648/072a6d24-0e21-49e5-b5ab-e8b38be88a72 Overeenkomst tussen Beusichem en Zoelmond ener-, en Culemborg anderzijds, over opening van de sluis bij de Neust en het onderhoud van de Bisschopsgraaf, 1558. Met ratificatie door de graaf VAN BUREN dd. 1560 2 charters

reg. nos. 1867 en 1878

389 http://proxy.handle.net/10648/dc40c25f-f2ca-4c1b-9ca9-eefe9701565b Akte van overeenkomst tussen de prins VAN ORANJE voor zijn zoon PHILIPS WILLEM en FLORIS, graaf van Culemborg, over het onderhoud van een brug c.a. over de Bisschopsgraaf bij Lanxmeer. 1562 1 charter

reg. no. 1890

F Bemoeienis met geestelijke stichtingen. 390 http://proxy.handle.net/10648/be0ba633-5748-49ac-bd0e-e94cf2c4ac3c Statuten voor de chorisocii te Buren, goedgekeurd door MAXIMILIAAN VAN EGMOND, graaf van Buren. 1545 1 charter G Goederenbeheer. G.1 Algemeen. 391 http://proxy.handle.net/10648/71fccc14-c49f-4836-92dc-14aa6ccfdada Akte van volmacht van de prins VAN ORANJE voor zijn gemalin, ANNA VAN EGMOND, voor het beheer zijner goederen tijdens zijn afwezigheid. 1557 1 charter

reg. no. 1852

392 http://proxy.handle.net/10648/c4357145-18c3-4dd9-a7de-0d1582b5eec0 Rekening van de rentmeester MICHIEL MONTENS over het jaar 1576, afgehoord in 1578 door de raden te Breda, JAN HOVELMANS en MICHIEL PIGGEN. 1 deel 393-397 Kwitanties, declaraties enz., ingekomen bij de rentmeester. 1516-1565 3 omslagen en 3 stukken 393 http://proxy.handle.net/10648/e8412496-f1b1-4a28-9439-275cb34265dd Bij JASPAR VAN EESCHAREN, 1516 en 1518 2 stukken 394 http://proxy.handle.net/10648/f099b3ac-a116-4f45-8bec-4e0ac3fcf7cb Bij BARTHOLOMEUS MECKINCK, 1527-1533 1 omslag 395 http://proxy.handle.net/10648/341fd337-65a6-4152-aa49-f05aada500cb Bij PETER PLOENIS, 1534-1538 1 omslag

Bevat tekening galerij kasteel van Buren

396 http://proxy.handle.net/10648/10958d24-5466-46ab-ad16-11724836985b Bij JAN PLOENIS, 1540-1550 1 omslag 397 http://proxy.handle.net/10648/62e017a3-d554-46a2-bc18-09493db7f837 Bij ongenoemde rentmeester en, z.j. 1 omslag
398 http://proxy.handle.net/10648/4e7c9201-ca51-4cb1-9dca-b579dce4677a Kwitanties, declaraties enz., ingekomen bij EMONT VAN BUCHEL als kastelein of stadhouder van Buren. 1523-1529 1 omslag

Betreft onderhoud van het huis en omgeving

399 http://proxy.handle.net/10648/00cff11f-30e2-41f0-b7e0-44cf4d526901 Kwitanties, declaraties enz., ingekomen bij PAUWELS VAN ESSCHAREN, kastelein op het huis te Buren. 1536-1547 1 omslag 400 http://proxy.handle.net/10648/fcac6f22-a945-42bd-8dbc-5cd52f50f741 Kwitanties, ingekomen bij de keukenmeester op het huis te Buren, ANTHONIS SPLINTER. 1542-1548 1 omslag 401 http://proxy.handle.net/10648/419b47d6-e1a9-419b-8157-31abde0ea320 Rekening van uitgaven voor levensmiddelen ten behoeve van het huis te Buren, gehouden door de rentmeester JAN PLOENIS over November 1539-November 1540 en wekelijks afgehoord door de drost en de kastelein. 1 deel
G.2 Inkomsten uit heerlijke rechten. 402 http://proxy.handle.net/10648/8cd676e9-d379-4afa-8721-094042c60402 Bijlagen bij rekeningen van EMONT VAN BUCHEL, drost van Buren. 1508, 1519-1521 1 omslag 403-406 Rekeningen van LOEFF VAN HONSSELER, drost van Buren. 1522-1529 en 1540-1541 4 katerns 403 http://proxy.handle.net/10648/8ef03c84-7a84-4da1-a0db-3aad9f9d44e0 Rekening van de breuken in het land, en de halve breuken in de stad van Buren benevens van de lenen over Maart 1522-Maart 1523, afgehoord door FLORIS VAN EGMOND. 404 http://proxy.handle.net/10648/2242c298-c091-4e8b-b8bd-8df738b928fb Rekening van de schatting, de lenen en de breuken en halve breuken in land en stad van Buren over het jaar 1527-1528, afgehoord in 1529 door graaf FLORIS en zijn "vrienden en dienaren", EMONT VAN BUCHGEL, stadhouder, BARTHOLOMEUS MECKIJNCK en HENRICK RENOY. 405 http://proxy.handle.net/10648/4b23d615-8fa1-46ef-bbe8-b7ea8d001645 Rekening als vermeld onder no. 404 over het jaar 1528-1529, afgehoord door dezelfden. 406 http://proxy.handle.net/10648/806765e8-3c64-4ba8-a41f-ea35920333a1 Rekening over het jaar 1540-1541, afgehoord door MAXIMILIAAN VAN EGMOND, GOESSEN VAN LAWIJCK, drost, PAUWELS VAN EESSREN, kastelein, JAN BRIELIS VAN RAPENBURCH en JAN PLOENIS, rentmeester van Buren, in, Mei 1541

De drost, LOEFF VAN HONSSELER, overleed in de loop van dit jaar

407 http://proxy.handle.net/10648/567761e1-ed38-4718-8957-cc929f9915bb Rekening van het drostambt, gedaan door PAUWELS VAN EESCHEREN, kastelein op het huis te Buren, na overlijden van de drost, LOEFF VAN HONSSELER, en lopende over ongeveer het laatste halve jaar van het rekeningsjaar 1540-1541, afgehoord door MAXIMILIAAN VAN EGMOND. 1 katern 408-411 Rekeningen van GOESEN VAN DER LAWICK, drost van Buren, van de breuken in het land en de halve breuken in de stad van Buren benevens van de lenen. 1541-1542, 1545-1548 4 katerns 408 http://proxy.handle.net/10648/80403d00-9ccb-4fae-b64f-110239a18815 Rekening over 1541-1542, afgehoord in 1543 door MAXIMILIAAN VAN EGMOND, JAN BRIELIS VAN RAPENBURCH, ADRIAEN DE CAMONS, JAN PLONIES, rentmeester, en THONIS SPLINTER, keukenmeester te Buren. 409 http://proxy.handle.net/10648/f127251f-9a4f-4701-93d0-e7e6abaa0ed4 Rekening over 1545-1546, afgehoord in 1547 door MAXIMILIAAN VAN EGMOND, JAN BRIELIS VAN RAPENBURCH en JAN PLOENIS, rentmeester van Buren. 410 http://proxy.handle.net/10648/a8c0fc4b-4117-4c62-ae51-c7a8dbe132aa Rekening over 1546-1547, afgehoord in 1548 door MAXIMILIAAN VAN EGMOND, JAN BRIELIS VAN RAPENBURCH, JAN PLOENIS, rentmeester, en THONIS SPLINTER, keukenmeester te Buren. 411 http://proxy.handle.net/10648/9324a258-de0b-4f51-8cc8-9be4fde5e954 Rekening over 1547-1548, afgehoord in 1550 door JAN VAN BERCK, rentmeester van IJselstein, daartoe gemachtigd door JACOP VAN AMSTEL VAN MIJNDER, JAN BRIELIS VAN RAPENBURCH, ADRIAEN DE CAMONS en PETER PLOENNIS, daartoe aangewezen door de (executeurs?) van wijlen MAXIMILIAAN VAN EGMOND. 412 http://proxy.handle.net/10648/5d5abaff-0b87-4a36-aa97-3080d768dca1 Kwitanties, declaraties enz. ingekomen bij LOEFF VAN HONSSELER, drost van Buren. 1525-1540 1 omslag 413 http://proxy.handle.net/10648/d54dafba-e4e2-4bd8-862f-a8733d125c38 Kwitantie voor de drost van de gravin VAN BUREN. 1546 1 stuk 414 http://proxy.handle.net/10648/5745ed6f-d5d3-4f8d-8f0e-ce026d609ad1 Lijst van personen, die LAMBRECHT VAN BUREN keurmede schuldig zijn van hun land. c. 1330 1 stuk

LAMBRECHT, zoon van ALARD, heer van Buren, werd met Buren beleend, in 1329

415 http://proxy.handle.net/10648/95314198-c1d0-4b62-9493-3c5ba4a940de Akte, waarbij het graafschap Buren belooft naar aanleiding van de huldiging van de prins VAN ORANJE gedurende 10 jaar 5 stuivers per morgen land op te brengen en in 5 jaar 1000 gulden te betalen. 1554 1 stuk

reg. no. 1844

G.3 Onroerende goederen. 416 http://proxy.handle.net/10648/931df592-40e2-4060-832f-73e7329bf40b Verzoek namens de inwoners van het land van Buren geen nieuwe verpachtingen te houden vóór de terugkomst van de graaf. c. 1530 1 stuk

reg. no. 1615

417 http://proxy.handle.net/10648/7913676e-8961-49c3-8eca-16946c730f66 Akte waarbij JASPAR, heer van Culemborg, 19 stukken land in het land van Buren en Beusichem en 7 renten uit huizen en landerijen aldaar in erfpacht krijgt van het kapittel van St. Barbara te Culemborg. 1487 1 charter

reg. no. 1281

418 http://proxy.handle.net/10648/4c68952c-2e81-4410-9514-ece0b52d04b1 Akte van gerechtelijke verkoop ten behoeve van FREDERIK VAN EGMOND van de goederen, die de Staten of inwoners van Utrecht en het Nedersticht bezitten in Beusichem, Buurmalsen en Zoelmond, 1495. Met stukken betreffende een schuldvordering van FREDERIK op de stad Utrecht dd. 1488 en 1491 en akte van beslaglegging dd. 1489 4 charters en 3 stukken

reg. nos. 1305 en 1361-1363

419 http://proxy.handle.net/10648/bfe38394-8da4-4ba7-8aec-402e1831435d Arbitrale uitspraak in een geschil tussen de graaf VAN BUREN en ERARD VAN PALLANT, waarbij de laatste alle waarden in de Lek onder Buren en Beusichem krijgt in ruil voor 12 morgen land aldaar, 1535. Met oudere akte betreffende de eigendom van een zandbank in de Lek voor de graaf VAN BUREN dd. 1530 2 charters

reg. nos. 1610 en 1647

420 http://proxy.handle.net/10648/78d962e7-0372-4787-a467-90dc0a2e9f03 Akte, waarbij FREDERIK VAN EGMOND van de abdij Oostbroek de goederen, die de heren van Buren bij hun burcht aldaar en in Erichem van de abdij in erfpacht hadden, in eigendom krijgt, in ruil voor de hoeve "Op de Laeck" te Asch en 2 stukken land te Malsen, 1502. Met oudere stukken betreffende de erfpachtgoederen dd. 1418 en 1438-1441 en twee akten betreffende afdoening van geschillen tussen de abdij en FREDERIK VAN EGMOND dd. 1520 7 charters en 5 stukken

reg. nos. 651, 827-830, 848, 861, 1411, 1413, 1554 en 1557

421 http://proxy.handle.net/10648/cb447f4f-08eb-4a5f-b29b-aa70db783dbb Verklaring van schepenen te Buren aangaande schade, geleden door de pachter van een stuk land op de Pegge. 1548 1 stuk

reg. no. 1742

422 http://proxy.handle.net/10648/1e9a5579-cb3f-4dde-b17d-91ab36139409 Kwitanties voor de rentmeester-generaal van het sterfhuis Buren voor de hoofdsom en achterstallige termijnen van een rente, gevestigd op de bouwhoeve Wijckelen te Buren, betaald aan WILLEM VERBORCH, 1552. Met oudere stukken betreffende de eigendom van de hoeve dd. 1475-1539 11 charters en 4 stukken

reg. nos. 1154, 1197, 1198, 1500, 1504, 1558, 1668-1670, 1673-1676, 1786, 1796, 1804 en 1805

423 http://proxy.handle.net/10648/cddd0194-450e-4683-a9d4-f7389527ed3d Akte, waarbij ERAERT VAN PALLANT aan FLORIS VAN EGMOND een stuk land te Asch, geheten het Ryderwout, en 4 stukken te Buurmalsen overdraagt. 1537 1 charter

reg. no. 1655

424 http://proxy.handle.net/10648/148ae0b6-2e62-4297-9ac3-041039d9a8ac Akten van verkoop van 4 morgen 2 1/2 hond 30 roeden land in het Burense en 2 morgen in het Malsener broek door WILLEM, heer van Buren en Beusichem, en zijn vrouw, ERMGAIRT VAN DER LIPPE, aan GUERT STAY. 1429 2 charters

reg. nos. 737 en 738

425 http://proxy.handle.net/10648/47774e87-c369-4f4c-b258-37a2b14f496b Eigendomsbewijs voor de graaf VAN BUREN van een hofstede, groot 1 hond land te Buurmalsen, afkomstig van GOESEN VAN HOENSELAER en zijn vrouw JOHANNA VAN ASPEREN EN VUREN. 1557 1 charter

reg. no. 1853

426 http://proxy.handle.net/10648/3740dacb-5256-4ea6-ba9e-581552c1573c Akte, waarbij het kapittel van St. Pieter te Utrecht opnieuw "de Edel Hofstad" te Buurmalsen c.a. in erfpacht ontvangt van de graaf VAN BUREN. 1562 1 charter

reg. no. 1891

427 http://proxy.handle.net/10648/f2f9da57-c645-4622-a256-bc489ec72fbe Brief van de Regulieren te Zalt-Bommel aan de graaf VAN BUREN over de eigendom van een erf te Buurmalsen. 16e eeuw 1 stuk

reg. no. 1966

428 http://proxy.handle.net/10648/2343ebb9-6725-4316-bbb1-bcce9c3d97df Akte van verkoop van 2 stukken land te Erichem door ARNOLT, hertog van Gelre, aan de commandeur van de Duitse Orde in de commende Ootmarsum. 1435 1 charter

reg. no. 796

429 http://proxy.handle.net/10648/8e9e9554-63d4-4f41-a02c-2cb13916584c Brief betreffende dubbele verhuring van 3 1/2 morgen land te Erichem. 1553 1 stuk

reg. no. 1831

430 http://proxy.handle.net/10648/8e58e6b7-4ce6-4e05-a284-9133fecc477e Akte van belening van JUTTE VAN DEN BOEGAERT, vrouw van DIRICK VAN BUREN, met de hofstede Reigersfort in Tricht. 1456 1 charter

reg. no. 956

431 http://proxy.handle.net/10648/41f5d284-8db9-4565-b815-745b01f78bca Concept van voorwaarden, waarop WOUTER VAN ECHTELT, rentmeester, het land, dat de graaf VAN BUREN buiten de Singel (te Buren ?) bezit, voor de helft bebouwen zal op eigen kosten. 16e eeuw 1 stuk
G.4 Tienden. 432 http://proxy.handle.net/10648/038060dc-ffb7-40e9-90b8-19fbcf4690b8 Akte, waarbij het kapittel van Sint Jan te Utrecht erkent 50 gulden jaarlijks schuldig te zijn aan de inwoners van Beusichem en Zoelmond ter vervanging van de maaltijd bij de jaarlijkse verkoop van de tienden aldaar, 1562. Met akte van dezelfde inhoud, uitgaande van de tegenpartij dd. 1562 1 charter en 1 stuk

reg. no. 1894

IV De heerlijkheid Baar.

Bij magescheid van 1483 kreeg WILLEM VAN EGMONDS oudste zoon JAN, later graaf van Egmond, Baar, dat afkomstig was van zijn moeder, WALBURG VAN MEURS

433 http://proxy.handle.net/10648/16835f0a-8f66-4fbf-89b7-65dc4a6bb1db Akte van opdracht door WILLEM VAN EGMOND aan de hertog van Gelre van de heerlijkheid Baar ten behoeve van WILLEMS zoon FREDERIK. 1465 1 charter

reg. no. 1029

V Cranendonk en Eindhoven

De bovenstaande gegevens zijn om te beginnen geput uit de collectie CUYPERS VAN VELTHOVEN op het Rijksarchief te 's-Hertogenbosch. CUYPERS maakte c. 1880 te Brussel uittreksels uit de archieven van de Rekenkamer, en in het bijzonder uit de Comptes des reliefs des fiefs, en van het Leenhof van Brabant. De heer L. BRIL, conservator aan het A.R.A. te Brussel, heeft deze uittreksels met grote bereidwilligheid voor mij geverifieerd en zo nodig aangevuld, waarvoor ik hem hier nogmaals mijn dank betuig. Bovendien maakte hij mij opmerkzaam op het bestaan van een uitvoerige uiteenzetting van de standpunten van de twee partijen in het proces van 1439 (Leenhof van Brab. proces no. 9). Kennisneming van dit stuk heeft vele raadsels opgelost. Verder zijn geraadpleegd A. VERKOOREN, Inventaire des chartes et cartulaires du Luxembourg I-V, 1914-1921, en id. des duchés de Brabant et de Limbourg I-VIII, 1910-1923; A. WAUTERS, Table chronologique des chartes etc. concernant l'histoire de Belgique I-XI, 1866-1946; G. D. FRANQUINET, Les Schoonvorst. In: Publ. de Limbourg XI, bl. 228 e.v.

In 1484 kocht FREDERIK VAN EGMOND slot en heerlijkheid of de baronie van Cranendonk met de stad Eindhoven en de dorpen Woensel, Maarheeze, Soerendonk en Budel van JACOB, graaf van Horne. Na de koop rezen al spoedig moeilijkheden over een op de heerlijkheid rustende lijfrente, die JACOB VAN HORNE in gebreke bleef te betalen. Het gevolg was, dat HERBERCH VAN BRONCKHORST, weduwe van JAN DICBIER, vrouwe van Mierlo, die de dupe was, het vruchtgebruik kreeg toegewezen, hetgeen jaren lang zo bleef.

JACOB VAN HORNE had zelf de heerlijkheid verkregen door koop in 1457, maar ook in de 13e eeuw waren de HORNES heer van Cranendonk geweest. Hoe zij er toen aan gekomen zijn, is niet bekend. Dat een WILLEM VAN HORNE het door huwelijk met een erfdochter VAN WICKERODE verworven zou hebben

Zoals F. V. GOETHALS beweert in Dictionnaire généalogique et héraldique des familles nobles de Belgique, 1849-1852, op Hornes, bl. 54 en 57.

is niet bewezen. Er is aangaande de opvolgende heren van Cranendonk en Eindhoven niet veel bekend en wat er over gepubliceerd is, is dikwijls niet geheel juist. De opvolging ging dan ook niet eenvoudig in zijn werk. Op WILLEM VAN HORNE, die als heer van Cranendonk voorkomt in de jaren 1327-1338, volgt zijn broeder DIRC, vermeld in 1341 en 1342. Hij geeft met zijn vrouw, ALIJT VAN HORNE, in 1342 gemeentegrond aan inwoners van zijn heerlijkheid Budel c.a. Deze ALIJT VAN HORNE is vermoedelijk dezelfde, die nog als vrouwe van Cranendonk voorkomt in 1343 en 1354 en die een dochter was van DIRCS broeder WILLEM. Zij zou dan gehuwd zijn geweest met haar oom.Haar huwelijk met JAN VAN POLANEN, heer van Breda, waarvoor de paus in 1343 dispensatie verleende wegens verwantschap

G. BROM, Bullarium Trajectense I, 1891, bl. 442.

vond geen voortgang door haar gezondheidstoestand. JAN VAN POLANEN huwde haar zuster ODA en ALIJT werd abdis van de Premonstratenser abdij Keizersbosch bij Neer in Limburg. ALIJT wordt opgevolgd door de kinderen van haar zuster ERMGART, gehuwd met THOMAS, heer van Zevenborn Septfontaines, nl. door WILLEM vermeld 1354-1356, NICOLAES verm. 1357-1364 en JAN verm. 1370-1385. Zij lieten geen van drieën kinderen na, zodat de heerlijkheid vererfde op hun zuster ELISABETH, gehuwd met JAN VAN RODENMACHER, heer van Milberg. ELISABETHS zuster ERMGART, gehuwd met GILLIS VAN BERLAER en vrouwe van Haps

Zie, A. P. VAN SCHILFGAARDE, Het archief van het huis Bergh, 1932, Inl., bl. 167. Zij werd dat na de dood van haar broeder JAN, die gehuwd was geweest met JUTTE, vrouwe van Haps.

werd in 1386 beleend met Cranendonk, maar verkocht haar aanspraken aan JAN VAN BOECHOUT. ELISABETH, ondanks ERMGARTS belening, vrouwe van Zevenborn, Milberg en Cranendonk, had twee zoons, JAN en WILLEM en twee dochters, ALIJT, gehuwd met ARNDT VAN KERPEN, en ERMGART ?, gehuwd met JAN VAN RULDINGEN RAVILLE. JAN kreeg Milberg, WILLEM Zevenborn, terwijl Cranendonk onverdeeld aan beide bleef. JAN schijnt zich aan het bezit van Cranendonk niets gelegen te hebben laten liggen en zelfs zijn deel aan WILLEM te hebben overgedaan, van welke overdracht later de geldigheid betwist wordt. WILLEM bezwaarde de heerlijkheid zozeer, hij moest o.a. de rechten, die JAN VAN BOECHOUT er op verkregen had, afkopen, dat hij de hulp inriep van MARGARETHA VAN SCHOONVORST-DE MERODE en haar zoon JAN VAN SCHOONVORST, burggraaf van Montjoie. Zij kregen Cranendonk eerst in pand, later in bezit. Na de dood van WILLEM werd in 1411-1412 JAN VAN SCHOONVORST ermede beleend en kort na hem verschillende andere pretendenten, hetgeen evenmin verwondering behoeft te baren als de belening van ERMGART bovengenoemd, daar het Leenhof van Brabant de verheffen aannam zonder te verifiëren, of de verheffer recht had of slechts beweerde te hebben

Mededeling van de heer BRIL.

Inmiddels zaten de rechthebbenden niet stil. LIJSBETH, vrouwe van Zentelleer St. Hilaire, dochter van JAN VAN MILBERG, liet zich met Cranendonk belenen op instigatie van JAN VAN BERNSTORF, haar germain neef als zoon van ERMGARD en JAN VAN RULDINGEN. Zij had grotere kans op een belening dan hij, daar de rechten van een broeders dochter voorrang hadden boven die van een zusters zoon. Zij liet zich met de heerlijkheid belenen, zoals haar grootmoeder ELISABETH VAN MILBERG EN CRANENDONK haar gehad had, en deed er vervolgens afstand van ten behoeve van JAN VAN BERNSTORF. Deze werd in het bezit gehinderd door 1e WILLEM VAN MONTFORT, die rechten pretendeerde te hebben door koop, en 2e door JACOB VAN GAESBEEK als man van MARGARETHA VAN SCHOONVORST, nicht van JAN VAN SCHOONVORST en opvolgster in zijn rechten. JAN VAN BERNSTORF begon nu in 1439 een proces, dat, wat het geschil met WILLEM VAN MONTFORT betrof, beslist werd ten gunste van BERNSTORF. Met JACOB VAN GAESBEEK kwam hij tot een schikking : de heerlijkheid werd gemeenschappelijk bezit van JAN VAN BERNSTORF, zijn broeder GEORG en hun nicht LIJSBETH voor de ééne, en van JACOB VAN GAESBEEK en zijn vrouw voor de andere helft. De eerste partij verkocht haar aandeel in 1451 aan CORNELIS VAN ZUYTOERT, waarna deze tezamen met JACOB VAN GAESBEEK de gehele heerlijkheid transporteerde aan JAN, bastaard VAN St. POL, heer van Habourdin. In 1457 verkocht deze haar aan JACOB, graaf van Horne, ten behoeve van wie MARIE VAN SCHOONVORST, vrouw van JAN VAN GAVERE VAN HÉRIMEZ, als opvolgster van haar zuster MARGARETHA, afstand deed van haar rechten.

Afgaande op hetgeen uittreksels uit leenakten of mededelingen naar overlevering, opgenomen in de oudste leenregisters

Algemeen Rijksarchief te Brussel : Leenhof Brabant, Register I Latijns boek, fol. 3; Reg. II Stootboek, fol. 47; Reg. IV Spechtboek, fol. 190; Chambre des Comptes, Rek. 1385-1386, 1387-1388 en 1411-1412.

ons mededelen, kreeg WILLEM VAN HORNE 1327-1338 alleen de "mansio" te Cranendonk met de villa Marnaise Maarheeze en "appartinentia". Zijn opvolgers kregen de stad belening 1370-1385 of de villa 1387 Eindhoven en land en burg van Cranendonk in één akte verenigd, beide met hetgeen daartoe behoort. Tot Eindhoven behoorde Woensel, tot Cranendonk Maarheeze, Zoerendonk en Budel. Het gehucht Acht of Op Acht, dat in de stukken voorkomt, was met één schepen vertegenwoordigd in de schepenbank van Woensel

Zie H. A. BACHIENE, Beschrijving der Vereenigde Nederlanden IV, 1777, bl. 591.

Alle bovengenoemde dorpen vielen onder de iurisdictie van de drossaard van Eindhoven. Wanneer Eindhoven stadsrecht heeft gekregen, is niet bekend, maar in 1232 schonk hertog HENDRIK I VAN BRABANT aan "opidum et burgenses" van Eindhoven dezelfde rechten libertatem et sententias als 's-Hertogenbosch had, met hofvaart op die stad; tevens kregen zij toen een weekmarkt

Gedrukt bij F. N. SMITS, Beknopte geschiedenis van Eindhoven I, 1887, bl. 6.

Aan de formulering in de uittreksels, opgenomen in de leenregisters, kan niet veel waarde gehecht worden, hetgeen ook blijkt uit de benaming "villa" in een latere belening dan die, waarin Eindhoven stad genoemd zou zijn. In 1399 werd de parochiekerk van St. Catherina te Eindhoven door JAN VAN BEIEREN, elect van Luik, met goedvinden van WILLEM VAN MILBERG tot een collegiale verheven met 9 kanunniksprebenden. De hertog van Brabant en de heer hadden beurtelings de collatie van deze prebenden, waarbij de heer het recht twee, tegen de hertog één keer uitoefende

Gedrukt bij A. MIRAEUS, Opera diplomatica IV, 1748, bl. 425. Zie ook E. PONCELET, Cartulaire de l'église de Saint-Lambert de Liège VI, 1933, bl. 157.

A Aankomsttitels van de heerlijkheid. 434 http://proxy.handle.net/10648/cb12cf84-ac19-4569-ba41-dfc22d253bfd Verdrag tussen FREDERIK VAN EGMOND en JACOB, graaf van Horne, ter beëindiging van hun onenigheden, voortvloeiende uit de verkoop van de heerlijkheid Cranendonk met de stad Eindhoven en de dorpen Woensel, Budel, Maarheeze en Soerendonk door de laatste aan de eerste. Met akten van verkoop en belening dd. 1484 en bijbehorende stukken dd. 1484-1486. 1510 5 charters en 3 stukken

reg. nos. 1238, 1239, 1241, 1251, 1256 en 1477

1238: charter + stuk.

435 http://proxy.handle.net/10648/25241afc-1391-47fd-bc86-96dbbc76b677 Stukken betreffende de uitwinning van de heerlijkheid door vrouwe HERBERCH VAN BRONKHORST EN BATENBURG, weduwe van heer JAN DICBIER, vrouwe van Mierlo. Met retroacta dd. 1470-1484. 1487-1509 11 charters en 4 stukken

reg. nos. 1083, 1152, 1241, 1245, 1288, 1294, 1297, 1306, 1313, 1341, 1370-1372, 1375, 1469 en 1470

1375: charter + stuk

436 http://proxy.handle.net/10648/b2476c87-7a91-4891-8c19-cdc8f409973a Akte, waarbij de rector van het Sint-Geertruidsklooster te 's-Hertogenbosch en WALBURCH VAN MANDERSCHEIDT verklaren, dat eerstgenoemde een aantal hierin vermelde stukken in bewaring heeft genomen ten behoeve van WALBURCH VAN MANDERSCHEIDT en haar stiefzoon, FLORIS VAN EGMOND. 1522 1 stuk

In margine een aantekening, dat deze stukken op 1 Mei 1540 op het huis te Grave zijn gebracht. Zij betreffen de koop van Cranendonk en de moeilijkheden met de vrouwe van Mierlo

437 http://proxy.handle.net/10648/8dd2d0ff-e5ca-4d15-b302-54874cae61e6 Akte van belening van ANNA VAN EGMOND met de heerlijkheid. 1549 1 charter

reg. no. 1769

438 http://proxy.handle.net/10648/bebdc481-f891-4d48-bddf-2f8895335fda Denombrement van de heerlijkheid dd. 1440. Authentiek extract van. 1555 1 stuk
B Bestuur en rechtspraak. 439 http://proxy.handle.net/10648/0d5bbed9-240e-4213-b5af-8c5246319433 Uiteenzetting over de bediening van het drostambt van Cranendonk, opgesteld bij de benoeming van GODERT VAN DER LIECK, 1506. Minuut. Met kennisgeving aan JOHAN VAN DEN BERGH, kastelein, dat VAN DER LIECK in zijn plaats is aangesteld, dd. 1506 2 stukken 440 http://proxy.handle.net/10648/afbaea82-d605-4ee1-bd83-a07da5fc7d47 Antwoord van GODEFRIDUS ITTER, pastoor te Eindhoven, op de hem namens de bisschop van Luik gestelde vragen in zake zijn vermeende ketterij. c. 1525 1 katern

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

441 http://proxy.handle.net/10648/e7cf4766-7a5d-46e0-b1aa-63864d34db6d Verzoeken van het dorp Woensel aan graaf MAXIMILIAAN VAN EGMOND om hulp in zijn proces met Oorschot over de gemeenteheide onder Cranendonk. c. 1540 2 stukken 442 http://proxy.handle.net/10648/b01490a5-078b-4fb1-a235-d8b67e64b4cc Brief van de drost van het land van Cranendonk over een verzoening van partijen na doodslag. 1568 1 stuk

reg. no. 1931

C Goederenbeheer. C.1 Algemeen. 443 http://proxy.handle.net/10648/919dd18a-8783-4def-af74-40e79c153783 Commissie voor JOHAN CREEFT als rentmeester van Cranendonk en Eindhoven. 1540 1 stuk

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

444 http://proxy.handle.net/10648/91d09c96-3f6e-4acf-961d-4419e9181234 Kwitanties, declaraties enz., ingekomen bij de rentmeester DANIEL VAN GHERWEN. 1532, 1533 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

445 http://proxy.handle.net/10648/12714204-bd22-4de1-a029-5af69b5d715c Kwitanties, declaraties enz., ingekomen bij de rentmeester JAN CREEFT. 1533-1547 1 pak

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

446 http://proxy.handle.net/10648/0f45e48c-eaec-40ce-a730-5f0034bbcf7c Kwitanties, declaraties enz., ingekomen bij de kastelein. 1532-1540 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

C.2 Inkomsten uit heerlijke rechten. 447 http://proxy.handle.net/10648/d3ea125b-cab4-41bc-8f8d-e9a004d5b450 Sollicitatie van DIERCK VAN DEN BERGH naar het schoutambt van Eindhoven en Woensel na resignatie door DANIEL BORMANS, drost van Cranendonk. z.d. 1 stuk

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

C.3 Uitgegeven renten e.a. lasten. 448 http://proxy.handle.net/10648/49a3a265-5bcd-4d60-a015-512e98648daf Kennisgeving van de stad Eindhoven, dat heer ROBBRECHT VAN AREMBERCH als vredesbemiddelaar genoegen heeft genomen met een oorlogsschatting van 400 gulden voor het land van Cranendonk. 1499 1 charter

reg. no. 1391

449 http://proxy.handle.net/10648/441d15d0-6d30-4724-b728-afc97081751b Verdrag tussen FREDERIK VAN EGMOND ener-, en de bezitters van renten uit het land van Cranendonk en CORNELIS VAN ZEVENBERGEN anderzijds, waarbij de rentetrekkers genoegen nemen met de helft van hun rente, en CORNELIS VAN ZEVENBERGEN gedurende twee jaar 1000 gulden jaarlijks wordt beloofd. 1502 1 stuk

reg. no. 1408

450 http://proxy.handle.net/10648/107fc498-c9f5-466f-bba0-0a01fe1d0019 Rentebrief, groot 180 keurvorster guldens jaarlijks, uit de heerlijkheid Cranendonk met de stad Eindhoven en de dorpen Woensel, Budel, Maarheze en Soerendonk voor BERNARD VAN DEN BOMGAERT. 1532 1 charter

reg. no, 1628

451 http://proxy.handle.net/10648/b6d07089-205a-4a75-8098-a52576d7404c Machtiging van de momber van prins PHILIPS WILLEM voor de rentmeester tot vestiging van 12000 gulden aan renten op goederen te Eindhoven, Woensel, Zon en Stratum. 1577 1 charter

reg. no. 1957

C.4 Afgeloste rente- en erfpachtbrieven. 452 http://proxy.handle.net/10648/e221d0a9-cd8a-4292-943c-153f665161ab Stukken betreffende het recht van aflossing voor FREDERIK VAN EGMOND van een rente, groot 200 rijnse guldens jaarlijks, uit Cranendonk. 1495 en 1502 2 charters

reg. nos. 1365 en 1417

453 http://proxy.handle.net/10648/0af04ce5-08b7-4347-8df6-5fd96a710b91 Twee erfpachtbrieven, groot resp. 5 en 24 mud rogge jaarlijks, uit goederen te Acht in de parochie Woensel voor JOHANNES KOC, zoon van GODEFRIDUS VAN GEMERT, en HENRICUS VAN DOERNE, 1375 en 1442. Metakten van overdracht en bijbehorende stukken dd. 1414-1519 en Kwitantie wegens aflossing van beide erfpachten gezamenlijk door de heer dd. 1552 13 charters

reg. nos. 379, 631, 646, 647, 844, 867, 868, 921, 923, 924, 945, 950, 1160, 1315, 1397, 1398, 1409, 1544 en 1827

454 http://proxy.handle.net/10648/263a2be0-0b59-4407-9123-96b9035e1150 Rentebrief, groot 7 mud rogge jaarlijks, uit goederen te Acht in de parochie Woensel voor BARTOLDUS VOGET, 1381. Met vidimus van 1476, akte van overdracht dd. 1414 en kwitantie wegens aflossing van 3 mud daarvan dd. 1552 3 charters en 1 stuk

reg. nos. 404, 635, 1159 en 1802

455 http://proxy.handle.net/10648/eb1e3c94-5256-4ed6-a299-3ef15ffbfa03 Vidimussen van een erfpachtbrief, groot 10 mud rogge jaarlijks, uit het goed Ten Gruythuse in Woensel voor GERARDUS RAET dd. 1375, 1386 en 1476. Met akten van overdracht dd. 1386-1452 en stukken betreffende de aflossing dd. 1552 11 charters en 2 stukken

reg. nos. 375, 435, 436, 544, 546, 547, 549, 813, 814, 927, 1158, 1799, 1801 en 1818

456 http://proxy.handle.net/10648/dd6582de-7aec-4ef4-8617-6b25f2e3762c Twee akten van belening elk met een rente, groot 100 carolusguldens jaarlijks, uit de goederen van Cranendonk en Eindhoven ten behoeve van DIDIER BOISOT, 1533. Met twee kwitanties wegens aflossing en twee bijbehorende stukken dd. 1552 en 1553 4 charters en twee stukken

reg. nos. 1643, 1824, 1825, 1826 en 1828

457 http://proxy.handle.net/10648/e3a369a9-cbc7-4619-86a4-4aa36b2b218d Twee akten, waarbij JAN, heer van Bergen op Zoom, twee renten, groot 600 en 405 rijnse guldens jaarlijks, uit zijn heerlijkheid verkoopt ten behoeve van FLORIS VAN EGMOND, 1513 en 1522. Met stukken betreffende schadeloosstelling door graaf FLORIS onder verband van Sint-Maartensdijk, Cranendonk en Eindhoven dd. 1513 en stukken betreffende opheffing van het verband door ANNA VAN EGMOND dd. 1552 en 1553 8 charters en 1 stuk

reg. nos. 1494-1497, 1565, 1808, 1809, 1821, 1822, 1833

458 http://proxy.handle.net/10648/59dcad7c-e2a0-4109-a135-0613074d2ebe Rentebrief, groot 250 carolusguldens jaarlijks, uit de heerlijkheid Cranendonk c.a. voor WOLFF FRANCK, 1531. Met bijbehorende stukken dd. 1531 en 1532 en kwitantie wegens aflossing dd. 1552 5 charters en 1 stuk

reg. nos. 1624, 1625, 1629, 1630 en 1889

459 http://proxy.handle.net/10648/1d114fba-e106-4c79-aa3f-8fdccd2b396c Rentebrief, groot 400 carolusguldens jaarlijks, gevestigd op Cranendonk en Eindhoven voor LOYS VAN BLOYS, heer van Treslong, 1540. Gecancelleerd. Met extract uit het leenregister van Brabant dd. (16de eeuw). 1 charter en 1 stuk

reg. no. 1680

VI Gestel, Strijp en Stratum.

Deze drie dorpen werden 23 October 1559 door de hertog van Brabant verpand aan prins WILLEM I. Ook Ekart werd, als behorende tot Strijp, mede verpand maar werd daar later van gescheiden, waarna het een afzonderlijke heerlijkheid vormde. De oude Inventaris van de Nassause Domeinen vermeldt de verpandingsakte wel

Fol. 624, XXXIX

maar het stuk is niet meer aanwezig. Deze dorpen hebben tezamen één schepenbank; de drossaard is dezelfde als die van Eindhoven

BACHIENE, a.w., bl. 616.

VI.1 Inkomsten uit heerlijke rechten. 460 http://proxy.handle.net/10648/99fdecdb-8914-4454-a38e-e442e533ef1d Akte van overdracht van de gruit te Gestel, Strijp en Stratum door de erfgenamen van DIRCK PETERSZ. VAN DER HOFSTADT aan prins WILLEM I behoudens een cijns aan de hertog van Brabant, 1566. Met vonnis van de Raad van Brabant in een proces tussen de gruitmeester en de brouwers dd. 1531 en stukken betreffende de uitvoering daarvan dd. 1532 en 1533 6 charters en 1 stuk

reg. nos. 1623, 1631, 1632, 1634, 1639 en 1917

VI.2 Afgeloste renten. 461 http://proxy.handle.net/10648/43c623e9-c331-406f-bf56-847ef5f1bd5f Stukken betreffende twee erfpachten, resp. van 8 en 6 mud jaarlijks, uit de tienden van Stratum, 1415 en 1422. Met akten van verkoop en aflossing dd. 1490-1552 9 charters

reg. nos. 637, 685-688, 1310, 1334, 1473 en 1807

VII Sint-Maartensdijk en Scherpenisse.

VRANCK VAN BORSELEN, graaf van Oostervant, was de eerste, die de goederen in Zeeland, later door ANNA VAN EGMOND ten huwelijk medegebracht, in één hand verenigde. De Zeeuwse lenen waren kwade lenen en vervielen bij gebreke van zoons aan de grafelijkheid. De rentmeester verkocht ze daarna aan de meestbiedende, meestal een verwant, die ze tegen een lagere prijs dan niet-verwanten kon "lossen"

Zie over het Zeeuwse leenrecht, de ambachten en de naam ambachtsheer in Zeeland R. FRUIN, Inventaris van de Leenregisters van Bewesten Schelde, 1911, Inleiding; IDEM, De provincie Zeeland en haar rechterlijke indeeling vóór 1795, 1933; ID., Schot en bede in Zeeland. In: Versl. van de alg. verg. v. h. Hist. Gen. te Utrecht, 1903; I. H. GOSSES, De rechterlijke organisatie van Zeeland in de Middeleeuwen, 1917.

Zo kocht VRANCK, grootvader van de graaf van Oostervant, in 1368 2825 gemeten ambacht met ambachtsgevolg in het land van Sint-Maartensdijk, die na de dood van zijn broeder FLORENS beschikbaar waren geworden

Zie over Sint-Maartensdijk Archief van het Zeeuwsch Genootschap der wetenschappen IV en F. NAGTGLAS, Zelandia illustrata II, 1880, bl. 316.

Behalve hetgeen FLORENS had toebehoord, kreeg VRANCK bij dezelfde akte de goederen, die verbeurd verklaard waren op de kinderen van PIETER GHERONXZ. of GHERONTSZ. VAN OVERBORDENE. Dit geslacht, gevestigd in de parochie Overbordene

Deze parochie wordt éénmaal vermeld in de Tiendregisters van Utrecht Bronnen kerkel. rechtspr. bisdom Utrecht, II, bl. 161. Het huis te Sint-Maartensdijk en het dorp Haestinge zullen aan deze, Overbordene aan gene zijde van het water de Borden hebben gelegen.

was zeer gegoed in het land van Sint-Maartensdijk. Zij hadden er een slot, dat in 1342 door de BORSELENS c.s. belegerd werd

Zei. Illustr. t.a.p.; Arch. Z. Gen. IV, bl. 100; VAN MIERIS, a.w. II, bl. 659; Werken v. h. Hist. Gen., Nieuwe serie, no. 30, II, bl. 38.

In 1354 kocht FLORENS VAN BORSELEN 1600 gemeten ambacht, die aan de grafelijkheid vervallen waren door overlijden van PIETER GHERONTSZ., en 900 gemeten, die verbeurd verklaard waren door verraad van PIETERS zoon JAN

Leenk. Holl. no. 48, fol. 32.

In het volgende jaar bevestigde graaf WILLEM V FLORENS in de brieven, die hij had van het goed van Sint-Maartensdijk, ambachten, molens, tienden "of in wat goede dat geleghen sy"

Leenk. Holl. no. 25, fol. 3.

In 1357 wordt FLORENS heer van Sint-Maartensdijk genoemd en in 1418 werd de toenmalige FLORENS beleend met het gehele land van Sint-Maartensdijk met alle heerlijkheid.

Bij een akte van 1368 werd aan het dorp Haestinge dezelfde tolvrijheid verleend, die het in 1357 onder FLORENS had ontvangen. Haestinge was de oorspronkelijke benaming van de latere stad Sint-Maartensdijk. Het dorp strekte zich uit van de watermolen tot Sluysee en Pannekine en van de Middeldijk tot de Borden

Reg. no. 278.

"De poort van Haestingen, die men Sint-Maartensdijk noemt"

Reg. no. 445

vermeld in 1389, wijst er op, behalve dat het dorp inmiddels een stad is geworden, dat de oude naam begon te verdwijnen. Dat de graaf VAN OOSTERVANT toch nog in 1434 aan JACOBA VAN BEIEREN slot en land van Sint-Maartensdijk met de stad Haestinge als douarie geeft, behoeft niet meer te betekenen dan dat ook hier, zoals zo dikwijls, een oude beschrijving van een leen zich door de eeuwen handhaaft.

Het huis te Sint-Maartensdijk, dat VRANCK VAN BORSELEN in vrijen eigendom bezat, droeg hij in 1374 op aan de graaf, die hem er vervolgens mede beleende als met een onversterfelijk leen met hoge heerlijkheid. De heerlijkheid omvatte het huis met het daaraan liggende dorpje en het eigen erf met de grachten binnen de buitenste singel tot in de Borden, benevens 16 gemeten ambacht, waarin het huis en het dorp gelegen waren

Reg. no. 374.

Dat een Zeeuws leen als onversterfelijk leen werd uitgegeven, geschiedde slechts bij uitzondering en als gunstbewijs. VRANK VAN BORSELENS kleinzoon, de graaf VAN OOSTERVANT, die reeds in 1456 van PHILIPS VAN BOURGONDIË vergunning had gekregen zijn goederen te vermaken aan wie hij wilde, liet deze met een enkele uitzondering na aan zijn zuster ALIENORA, gehuwd geweest, eerst met JAN VAN BUREN, en daarna met GIJSBRECHT VAN NYENRODE; zij werd er in 1471 mede beleend. In 1485, vier maanden voor haar dood, droeg zij haar Hollandse en Zeeuwse lenen op aan het Leenhof ten behoeve van haar achterkleinzoon FLORIS VAN EGMOND, die er vervolgens mede beleend werd. De tienden uit Sint-Maartensdijk en Scherpenisse, die zij in erfpacht had van Oudmunster, had zij hem al in 1474 gegeven. Haar kleinzoon, JASPER VAN CULEMBORCH, broeder van FLORIS' moeder ALEID, kwam hiertegen in verzet, zich erop beroepende, dat hij, als naaste erfgenaam, ab intestato de nalatenschap behoorde te erven, temeer daar in Maartensdijk en Scherpenisse mannelijke voor vrouwelijke nakomelingen in aanmerking kwamen, dus hijzelf en zijn nakomelingen vóór de nakomelingen van zijn zuster ALEID. Bij uitspraak van de Grote Raad in 1500 bleef FLORIS in het bezit van Sint-Maartensdijk en Scherpenisse alsmede van de tienden

Het vonnis van de Grote Raad van 1500 bevindt zich in het archief van het Huis de Haar Inv. no. 82 en heeft blijkens een dozsale notitie vroeger in het archief van de Nass. Domeinraad berust; een photo berust thans op het Algemeen Rijksarchief.

In Scherpenisse kwam FLORENS VAN BORSELEN in 1394 door koop van ALBRECHT VAN BEIEREN in het bezit van alle ambacht, dat door de dood van zijn neef FLORENS RASENZ. aan de grafelijkheid was vervallen

Leenk. Holl. no. 52, fol. 120. Het charter staat vermeld in de oude Inv. van de Nass. Domeinraad, maar is niet bewaard gebleven. De hier genoemde RAES was een broeder van FLORENS en VRANK de oude.

Dit bezit breidde hij in 1400 uit met goederen, verbeurd verklaard op de zoons van ADRIAEN VAN NYENHOVE, en in 1406 met die, afkomstig van wijlen JAN VAN BORSELEN, broeder van PHILIPS, heer van Borsele en Cortgene

Leenk. Holl. no. 54, ult. cap., fol. 7.

Dit alles te zamen gaf FLORENS in 1407 als douarie aan zijn vrouw OEDE VAN BERGEN, die er als met een recht leen mede beleend werd. Het gevolg was, dat bij de belening van ALIENORA, die in 1471 het ambacht in Scherpenisse ontving, dat haar broeder VRANK van zijn vader had geërfd, de goederen van OEDE aan de grafelijkheid voorbehouden en van de belening uitgezonderd werden. In de beleningsakte

Reg. no. 1091.

wordt dit niet met zoveel woorden gezegd, maar wel in de akte, zoals zij in het leenregister is ingeschreven

Leenk. Holl. no. 118, cap. Zeeland, fol. 12vo.

die uitvoeriger is dan de akte, die ALIENORA in handen kreeg.

Terwijl de BORSELENS zich van 1357 af steeds heer van Sint-Maartensdijk noemen, schijnen zij de titel "heer van Scherpenisse" niet de moeite waard gevonden te hebben. Evenmin wordt in de beleningsakten van een heerlijkheid Scherpenisse gesproken, doch wel van het ambacht, dat A of B in Scherpenisse bezit, of van zijn vader geërfd heeft

De ambachten waren immers in Zeeland splitsbaar tot in het oneindige; een ambachtsheerlijkheid behoorde aan een aantal portionarissen en iedere portionaris was ambachtsheer.

Toch hadden de BORSELENS in Scherpenisse de hoge heerlijkheid. In de handvest, die FLORENS VAN BORSELEN in 1420 voor bewezen diensten kreeg van JAN VAN BRABANT ten behoeve van Scherpenisse, kreeg hij het recht breuken, inclusief doodslag, te berechten en keuren te maken

Leenk. Holl. no. 112, fol. XLV.

Dit zal een bevestiging van een eerder verkregen recht geweest zijn, zoals met Sint-Maartensdijk het geval was, waarvoor hij op dezelfde dag een gelijkluidende handvest kreeg

T.a.p., fol. XVIII.

terwijl de heer daar toch sinds lang de hoge heerlijkheid bezat; beide werden door JAN VAN BRABANT te Sint-Maartensdijk uitgevaardigd. FLORIS VAN EGMOND wordt in 1491 heer van Sint-Maartensdijk en Scherpenisse genoemd, misschien om bij JASPER VAN CULEMBORCH geen twijfel over zijn aanspraken te laten bestaan.

Behalve Sint-Maartensdijk en Scherpenisse op het eiland Tholen, bezat de graaf VAN OOSTERVANT nog de heerlijkheden Borsele op Zuid-, en Cortgene op Noord-Beveland, met andere goederen op dat eiland

A Aankomsttitels van de heerlijkheden. 462 http://proxy.handle.net/10648/67a84b96-8118-42c2-9537-465027226903 Akte, waarbij hertog ALBRECHT VAN BEIEREN aan heer VRANCK VAN BORSELEN als recht leen verkoopt het ambacht van Sint-Maartensdijk, afkomstig van VRANCKS broeder, heer FLORENS, en van de kinderen van PIETER GHERONTSZ. VAN OVERBORDENE, behoudens het veer, en voorts op Noord-Beveland 167 gemeten ambacht bewesten de Waal, benevens het ambacht in het Kleine en dat in het Nieuwe Landekijn van Cats, dat FLORENS bezat, 1368. Met oudere akten aangaande de goederen, afkomstig van de OVERBORDENE's dd. 1311 en 1338 3 charters

reg. nos. 35, 124 en 353

463 http://proxy.handle.net/10648/7724c1f3-3cb9-45d3-9ee9-8c1dda29e3c9 Akten, waarbij de heer van Sint-Maartensdijk de gorzen, genaamd het Stroyt en Ravensoord, ter bedijking krijgt, 1369 en 1416. Met akten ter vaststelling van de afmeting van de polder de Waerheit en certificaat van het berij dd. 1470 en 1471 3 charters en 1 katern

reg. nos. 359, 641, 1064, 1081, 1092 en 1098

De gorzen het Stroyt en Ravensoord vormden later de polder de Waerheit in het Uiterste Nieuweland

Afrchief Zeeuwsch Genootschap IV, bl. 123.

464 http://proxy.handle.net/10648/0c04f385-8763-4d0c-8be3-62d6d1232b96 Akte van belening van heer VRANK VAN BORSELEN met het huis te Sint-Maartensdijk met het aangrenzende dorpje en 16 gemeten ambacht met hoge heerlijkheid tot een onversterfelijk leen. 1374 1 charter

reg. no. 374

465 http://proxy.handle.net/10648/76bf24ad-bae3-4d64-9250-b6f4f9250a96 Akte, waarbij hertog ALBRECHT VAN BEIEREN heer FLORIS VAN BORSELEN belooft te zullen belenen met het veer tussen Sint-Maartensdijk en Scherpenisse na de dood van zijn dienaar PLAMER, 1399. Met bevestiging door graaf WILLEM VI dd. 1406 2 charters

reg. nos. 525 en 574

466 http://proxy.handle.net/10648/31ab333d-96be-4ae0-a9e5-d3f0e29ed231 Bevelschrift van hertog ALBRECHT VAN BEIEREN tot het instellen van een onderzoek naar de grond van een klacht van heer FLORIJS VAN BORSELEN als zou hij tekort zijn gedaan in het door zijn vader bedijkte Nieuweland in Sint-Maartensdijk. 1400 1 stuk

reg. no. 537

467 http://proxy.handle.net/10648/e93f4146-5405-4d67-9c6e-829cac134326 Akte, waarbij HEINRICK, RAESSE en FLORENS VAN BORSELEN, JAN VAN BOTTELANT JANSZ., WOLVAERD VAN SCHERPENISSE en ADRIAEN VAN DEN NIEWENHOVEN hun aandeel in de veren tussen Scherpenisse en Duiveland aan MATTHIJS WILLEMSZ. afstaan gedurende zijn leven. 1370 1 charter

reg. no. 364

468 http://proxy.handle.net/10648/55bc64fe-0575-46b8-8970-53690945236b Akte, waarbij hertog ALBRECHT VAN BEIEREN heer FLORIS VAN BORSELEN, heer van Sint-Maartensdijk, een bedrag aan schot kwijtscheldt, omdat hij teveel heeft betaald voor de koop van 442 gemeten ambacht in Scherpenisse. 1395 1 charter

reg. no. 484

469 http://proxy.handle.net/10648/7a44ea04-c56b-4f36-a79f-e7da075255c8 Akte van belening van OEDE VAN BERGEN, vrouwe van Sint-Maartensdijk, met alle ambacht in Scherpenisse, toebehoord hebbende aan FLORENS VAN BORSELEN RAESZ., JAN en JAN, zoons van ADRIAEN VAN NYENHOVE en JAN VAN BORSELEN, 1407. Met oudere akten op deze goederen betrekking hebbende dd. 1400 en 1401 en op de douarie, door heer FLORENS VAN BORSELEN aan zijn vrouw OEDE VAN BERGEN toegezegd dd. 1395 en 1407 5 charters

reg. nos. 482, 536, 540, 579 en 580

470 http://proxy.handle.net/10648/7d8e3a28-1e69-403b-9df4-abc22cc7e10a Stukken betreffende de eigendom voor heer FLORENS VAN BORSELEN, heer van Sint-Maartensdijk, van alle ambacht, dat GODEVAERT en CORNELIS JAN BLOX zoons in Scherpenisse bezaten, 1409 en 1413. Met oudere stukken betreffende de eigendom van land aldaar voor JAN BLOC GODEVAERTSZ. en GOVAERD JANSZ. dd. 1379, 1387, 1391 en 1393 6 charters

reg. nos. 402, 438, 458, 471, 597 en 627

471 http://proxy.handle.net/10648/42891701-f04f-4404-bc77-9d537fbf6a3c Akte van belening van heer FLORIJS VAN BORSELEN, heer van Zuilen en Sint-Maartensdijk, met de hoge heerlijkheid van Sint-Maartensdijk als onversterfelijk leen en met het ambacht, dat hij bezit in Scherpenisse. 1418 1 charter

reg. no. 650

472 http://proxy.handle.net/10648/d7bb38cb-4bbc-4a5f-a394-119ee954bf09 Akte, waarbij de wederzijdse schenkingen van douariegoederen tussen heer FRANCK VAN BORSELEN en wijlen JACOBA VAN BEIEREN ongedaan worden gemaakt, 1436. Met akten betreffende de schenkingen en de huwelijksvoorwaarden dd. 1434 en 1435 en vidimus van de huwelijksvoorwaarden dd. 1444 7 charters

reg. nos. 784, 787, 788, 798-800, 803, 810, 886

473 http://proxy.handle.net/10648/49638811-83b0-4310-9d48-53d548b4557f Akte van belening van ALIENORA VAN BORSELEN, vrouwe van Zuilen, met het land van Sint-Maartensdijk met heerlijkheid, alle ambacht in Scherpenisse, dat haar broeder daar bezat, en de hoge heerlijkheid de Schoot in Rijnland. 1471 1 charter

reg. no. 1091

474 http://proxy.handle.net/10648/003598bf-9966-4797-a1b2-04c102080726 Akte van surséance, verleend aan ALYENORA VAN BORSELEN, vrouwe van Sint-Maartensdijk, gedurende haar leven, in zake haar proces tegen de grafelijkheid over een bedrag in geld, dat zij schuldig zou zijn, en over de versterfelijkheid van 967 gemeten ambacht in Scherpenisse. Met bevelschrift aan de Rekenkamer te Mechelen tot verlening. 1474 2 charters

reg. nos. 1143 en 1144

475 http://proxy.handle.net/10648/1e3b7fb1-51b3-43f4-b386-a997f1af3164 Stukken betreffende de belening van FLORIS VAN EGMOND met, en de inbezitstelling van de heerlijkheid Sint-Maartensdijk, de ambachten in Scherpenisse, die VRANC VAN BORSELEN van zijn vader FLORENS erfde, en de tienden, die BRUYSTIJN VAN HERWIJNEN in Mallant en Poortvliet had, na opdracht door ALIENORA VAN BORSELEN, 1485. Met oudere akten betreffende de tienden dd. 1393-1406 9 charters

reg. nos. 470, 497, 539, 573, 1258, 1259 en 1262-1264

476 http://proxy.handle.net/10648/9f9ad7fa-8ae5-4d02-a4cd-ef8433ad4efe Akte, waarbij FREDERIK VAN EGMOND de heerlijkheden Sint-Maartensdijk en Scherpenisse aan zijn zoon FLORIS, heer van Sint-Maartensdijk en Scherpenisse, overdraagt, 1491. Met akte, waarbij FLORIS VAN EGMOND zijn vader het vruchtgebruik van zijn moederlijk erfdeel geeft dd. 1484 2 charters

reg. nos. 1253 en 1314

477 http://proxy.handle.net/10648/f9d24ce6-f4a2-42e6-983e-3d697e19e298 Stukken met betrekking tot het proces tussen JASPER VAN CULEMBORG ener-, en FREDERIK en FLORIS VAN EGMOND anderzijds, over de nalatenschap van ALIENORA VAN BORSELEN, vrouw van GIJSBRECHT VAN NYENRODE, vrouwe van Sint-Maartensdijk en Scherpenisse. 1393-1418, 1474-1491 en 1506 5 charters en 9 stukken

reg. nos. 470, 497, 573, 650, 1133, 1135, 1136, 1183, 1192, 1209, 1218, 1267, 1269-1271, 1300, 1314, 1318-1320, 1447

De uitspraak in dit proces dd. 1501 Febr. 12 bevindt zich in het archief van het Huis de Haar, Inv. no. 82.

478 http://proxy.handle.net/10648/a1d63a58-7867-492f-966a-c11b72d80331 Akte van belening van prins PHILIPS WILLEM met zijn moederlijke goederen, nl. de heerlijkheid Sint-Maartensdijk, de ambachten in de parochie van Scherpenisse, die heer VRANCK VAN BORSELEN erfde van zijn vader heer FLORENS, het huis van Sint-Maartensdijk met het daaraan grenzende dorpje, de tienden, die heer VRANCK VAN BORSELEN van zijn moeder erfde, en de heerlijkheden Kortgene, Ackoy, Leerdam met het land van der Lede en IJselstein. 1559 1 charter

reg. no. 1875

B Verhouding tot de landsheer. 479 http://proxy.handle.net/10648/7f74648a-dc97-4e47-932c-a5c6933833d2 Akte, waarbij WILLEM IV, graaf van Holland en Zeeland, aan de inwoners van Scherpenisse vrijdom van tol geeft, 1341. Met vidimus dd. 1564 2 charters

reg. nos. 142 en 1906

480 http://proxy.handle.net/10648/efd9ac56-1f46-4016-aae7-c4b6480324ff Akte, waarbij WILLEM V, graaf van Holland en Zeeland, als gunstbewijs voor FLORENS VAN BORSELEN, heer van Sint-Maartensdijk, aan de inwoners van het dorp Haestingen in Sint-Maartensdijk vrijdom van tol geeft, 1357. Met vidimus dd. 1564 2 charters

reg. nos. 278 en 1905

481 http://proxy.handle.net/10648/ecff2744-78b9-4546-83aa-06e94af11613 Akte van bevestiging door hertog ALBRECHT VAN BEIEREN van alle privilegebrieven, die ALIENORA VAN BORSELEN, vrouwe van Zuilen en Sint-Maartensdijk, van zijn voorgangers heeft gekregen, 1390. Met vidimus dd. 1398 2 charters

reg. nos. 452 en 508

482 http://proxy.handle.net/10648/3d73084c-5215-4d48-a070-47ae15895aa2 Akte van bevestiging door JACOBA VAN BEIEREN van alle privilegebrieven, die FLORENS VAN BORSELEN, heer van Sint-Maartensdijk, van haar voorgangers heeft gekregen. 1417 1 charter

reg. no. 643

483 http://proxy.handle.net/10648/5c0522bc-f4d1-47b8-b68f-9700814249fd Bevel van hertog PHILIPS VAN BOURGONDIË aan de ambachten van Scherpenisse en Westkerke om de beden tot 29 Augustus 1433 en de toekomstige te betalen aan JACOBA VAN BEIEREN tot wederopzeggens toe, 1435. Met akte, waarbij hij JACOBA toestaat de beden van haar goederen op Zuid-Beveland en Tholen te innen tot een bedrag van 6000 hollandse schilden dd. 1433 2 charters

reg. nos. 775 en 802

484 http://proxy.handle.net/10648/8c6e84c8-9dfe-4567-9654-0c2b6cece5c0 Brief van FLORIS VAN EGMOND aan GRANVELLE met verzoek zijn rekest aan de keizer te steunen, waarin hij voor zich en zijn erfgenamen vrijstelling vraagt van betaling van schot van Sint-Maartensdijk, en de keizer vraagt hem 98 gemeten land in IJselstein als goed leen te geven voor bewezen diensten, temeer, nu hij vergeefs tracht de 12000 gld. te krijgen, die de keizer hem heeft gegeven voor het Bilt, Afschrift of minuut. 1538 1 stuk
C Verhouding tot de paus. 485 http://proxy.handle.net/10648/a59fbe1e-c6f7-4488-907d-66f15fe0812c Akte, waarbij paus JOHANNES XXIII toestaat, dat te Sint-Maartensdijk des Zondags na de mis markt gehouden wordt, zoals dat de gewoonte was. 1414 1 charter

reg. no. 636

D Bestuur en rechtspraak. 486 http://proxy.handle.net/10648/9606f65a-542c-41f0-a813-a24b10422a55 Informatie naar de schade, geleden door landpachters en bezitters van tienden onder Sint-Maartensdijk, Scherpenisse en Poortvliet, bij het noodweer in 1469, Titelblad. 1471 1 stuk 487 http://proxy.handle.net/10648/f3b51e28-40a7-44e8-a972-1c483f34ded1 Vonnis van schepenen van Sint-Maartensdijk, waarbij zij de zaak tussen de erfgenamen van FRANCISCUS DESPOMEREAUX ener-, en WILLEM HARTZ. anderzijds, over een erf, verwijzen naar de Raad van de graaf VAN BUREN, Afschrift. 1522 1 stuk 488 http://proxy.handle.net/10648/cbf5469b-bd9d-4552-a30a-d667ab0b024b Verzoek van ....... aan de graaf VAN BUREN om vernietiging van een vonnis, gegeven door schepenen van Sint-Maartensdijk. In margine notitie van de raad J. BRIELIS VAN RAPENBURCH, dat aan het verzoek voldaan is, 1536. Met notities van dezelfde over verschillende kwesties met genoemde schepenen dd. 1531 en 1532 2 stukken 489 http://proxy.handle.net/10648/19f9e414-041a-4d14-9890-a220bd9eba53 Akte, waarbij schepenen van St. Maartensdijk getuigen, dat de stadhouder van de baljuw in appèl is gegaan van hun vrijspraak ten behoeve van PIETER OELENSZ. 1537 1 stuk 490 http://proxy.handle.net/10648/d2cd4b58-f5ac-40e6-a35e-35e124761c99 Verzoek van JACOB CORNELISZ. aan mr. JAN BRIELIS VAN RAPENBURCH, raad van de graaf VAN BUREN, om de baljuw van Sint-Maartensdijk te bevelen heer CORNELIS, organist aldaar, assistentie te verlenen bij het innen van een rente ten behoeve van zijn kapelrie. 1538 1 stuk 491 http://proxy.handle.net/10648/55e9a281-87ce-4bf9-9407-9f1b3c2dfbe8 Rekesten van inwoners van Sint-Maartensdijk aan de Raad van de graaf VAN BUREN, 1540 en 1541. Met bijbehorende stukken dd. 1540 6 stukken E Dijkwezen. 492 http://proxy.handle.net/10648/7154561d-a30b-49b5-bb2f-0b0d6ad99a9b Ordonnantie aangaande de dijkage in Sint-Maartensdijk. 1533 1 stuk 493 http://proxy.handle.net/10648/7429ca44-bba9-4f04-a4db-b4e5f19a4849 Ordonnantie op de bedijking van de Breede Vliet tussen Sint-Maartensdijk en Sint-Annaland, 1541. Met oudere stukken over deze bedijking dd. 1511, 1523 en 1533 1 charter en 3 stukken

reg. no. 1572

494 http://proxy.handle.net/10648/5acd9c4d-44e7-421d-83e4-3da91455afa0 Stukken betreffende de verplichting van de pachters van vrij vroonland in de Muyepolder in Sint-Maartensdijk om bij te dragen in het onderhoud van de Muyendijk. Met akte van uitgifte van het Muyegors dd. 1480 en 2 bijbehorende stukken. 1552-1561 3 charters en 3 stukken

reg. nos. 1191, 1819, 1820, 1851 en 1888

495 http://proxy.handle.net/10648/c407a3ab-bb95-49e0-85ed-616e10d1e92a Akte, waarbij VRANK VAN BORSELEN, heer van Sint-Maartensdijk, het Nieuweland van Sint-Maartensdijk, geheten de Stroyt en Tser Andries' schor, ter bedijking uitgeeft. 1370 1 charter

reg. no. 367

496 http://proxy.handle.net/10648/980f7c7b-61e1-4a21-bbdf-333929600b8b Ordonnantie voor de.heerlijkheden Scherpenisse en Westkerke voor gemeenschappelijke dijkage, 1575. Met accoord en bijbehorende stukken dd. 1575 en 1403 en akten betreffende geschillen over dezelfde dijkage dd. 1403 en 1401 3 charters en 4 stukken

reg. nos. 541, 542, 557, 1953 en 1954

De ordonnantie is gedrukt in Archief van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1952-1953, bl. 39.

557 charter + stuk

F Bemoeienis met geestelijke stichtingen te Sint-Maartensdijk.

Zie de noot boven inv.no. 92

F.1 De kerk. 497 http://proxy.handle.net/10648/99a3c506-6f45-4e60-aca7-75d3139d5c6c Akte, waarbij JAN MARANT JANSZ., timmerman, in opdracht van FLORIS VAN BORSELEN, heer van Sint-Maartensdijk, aanneemt de houten kap van de kerktoren aldaar te timmeren. 1406 1 charter

reg. no. 568

498 http://proxy.handle.net/10648/23aaae6c-ff27-4ba1-9f8d-154bbf236d93 Declaratie van de aanspraken van het kapittel op 25 pond groten, te betalen door de erfgenamen van mr. JAN BRANT, in leven deken te Sint-Maartensdijk en officiaal van Utrecht, wegens non-residentie van de gewezen deken. Met dupliek van de erfgenamen op de repliek, door deken en kapittel ingeleverd bij de graaf van Oostervant en zijn raad, Met bijbehorende stukken. c. 1470 3 stukken

De declaratie is zeer beschadigd. Zij is getekend door JOH. KEYLL, die in 1470 voorkomt als raad en medicus van de heer van Sint-Maartensdijk, terwijl één van de bijbehorende stukken, blijkens dorsale notitie, in Maart 1469 door het kapittel werd overgelegd

499 http://proxy.handle.net/10648/c5775d2a-980b-4784-a016-87740dba7ece Afschriften van akten, betrekking hebbende op de verheffing tot een collegiale kerk. 15e eeuw 1 katern

reg. nos. 723, 731, 740, 768, 801, 812 954 en 1177

De afschriften zijn voorzien van marginale aantekeningen; alle akten zijn in originali aanwezig behalve die dd. 1429 October 8 en 1432 April 4. Achterin zijn opgenomen eedsformulieren en uittreksels uit de statuten.

500 http://proxy.handle.net/10648/96319066-52f3-4586-ac48-eb1f34ce8e1c Akte, waarbij FLORIS VAN EGMOND, de privileges, door de graaf VAN OOSTERVANT aan de kerk te Sint-Maartensdijk geschonken, bevestigt, 1501. Met authentiek afschrift van het Statuut en de privileges, door de graaf van Oostervant gegeven dd. 1435 2 charters

reg. nos. 801 en 1406

F.2 Het Regulierenklooster. 501 http://proxy.handle.net/10648/9ff49ccd-c333-42b6-a25e-711994b179f7 Akte, waarbij FLORENS VAN BORSELEN, heer van Sint-Maartensdijk, het door hem gestichte klooster voor Regulieren aldaar 50 engelse nobels jaarlijks schenkt en het enige rechten geeft en belooft, Gecancelleerd. 1411 1 charter

reg. no. 618

Graaf WILLEM VI gaf FLORENS VAN BORSELEN op 30 April 1411 50 pond zwarten jaarlijks uit de opbrengst van het schot te Poortvliet, die hij tot nog toe in leen had, in vrije eigendom, waarop FLORENS ze in tegenwoordigheid van de graaf overgaf aan de Regulieren, die voortaan zouden wonen in de Sint-Martijnskapel in het land van Sint-Maartensdijk

VAN MIERIS, a.w. IV, bl. 167, waar meer bijzonderheden over het verdure beloop der stichting te vinden zijn.

De bovenvermelde akte wordt in de 17e-eeuwse Inventaris Fundatiebrief genoemd.

G Goederenbeheer. G.1 Algemeen. 502 http://proxy.handle.net/10648/67e113ab-9dce-4fa8-88fd-81b36ff9d92d Akte van aanstelling van JOHAN VOSS VAN AVEZAET als rentmeester van Sint-Maartensdijk en Scherpenisse. 1485 1 charter

reg. no. 1260

503 http://proxy.handle.net/10648/4f35105e-11d0-4886-9a7e-cee3f5c8869b Akte van aanstelling van GILLIS VAN BORRE als rentmeester van Sint-Maartensdijk en Scherpenisse, de goederen op Zuid- en Noord-Beveland en Wolfaartsdijk, Met afschrift. 1534 1 charter en 1 stuk

reg. no. 1645

504 http://proxy.handle.net/10648/cc93fb6c-d05a-4a1d-8dc7-c2b02f4673fa Rekening van de rentmeester LAMBERT BAKEN over het jaar 1575, afgehoord. 1578 April 28 1 deel

L. BAKEN kreeg zijn commissie als rentmeester op 10 November 1571 van de door PHILIPS II aangestelde momherheren van. prins PHILIPS WILLEM

Overgebracht : HINGMAN 9205

505 http://proxy.handle.net/10648/12205453-23eb-4401-966b-279c275babfd Rekening van JEHAN LIENS over het jaar 1576, afgehoord. 21 September 1580 1 deel

JEHAN LIENS kreeg zijn commissie op 30 April 1577, dus na de pacificatie, weder van WILLEM I als vader en wettige "toesiender" van zijn zoon PHILIPS WILLEM. De rekening werd ten burele van de Raad en Rekenkamer te Breda afgehoord door de raad PIGGEN en de griffier VOGELSANCK. Evenals bij de voorgaande rekening het geval was, werden de bijlagen te Breda gehecht aan de lias "tot de ontvangst van het huis van Bueren"

overgebracht : HINGMAN 9206

506-510 Kwitanties, declaraties enz., ingekomen bij de rentmeester. 1468-1547 12 stukken en. 2 omslagen 506 http://proxy.handle.net/10648/47b28a83-167f-45e2-be67-9b27be5c4bc1 Bij ongenoemde rentmeesters, 1468 en c. 1473 507 http://proxy.handle.net/10648/d61239c2-e6f1-4378-b441-ed5145a9814b Bij JACOB BOM, (1479), GIJSBERT AELBERTSZ. (1479-1480), en JOHAN VOS VAN AVEZAET, (1485). 508 http://proxy.handle.net/10648/904792ae-f132-4d1d-8172-ccd08fda43f4 Bij EVERT VAN ECK en zijn zoon, 1493-1517 509 http://proxy.handle.net/10648/18f25fd5-664e-40a7-b831-974cbd2a56d7 Bij CORN. PIETERSZ., 1517-1531 510 http://proxy.handle.net/10648/31579acc-fd30-45ac-b329-d84b2812c522 Bij GILLIS VAN BORRE, 1534-1547 511 http://proxy.handle.net/10648/48ddd150-d0f4-4d7e-ad57-9d04ce880e69 Rekening van EVERT VAN ECK, rentmeester van Sint-Maartensdijk, van persoonlijke uitgaven van FREDERIK VAN EGMONT. 1498 1 cahier 512 http://proxy.handle.net/10648/8e372d9e-0b4d-4cb0-b7dd-d48be89a02d2 Machtiging van KAREL VAN BARLAYMONT als momber van PHILIPS WILLEM, graaf van Buren, voor enige personen om in rechten aanspraak te maken op zekere goederen te Steenbergen, door de gewezen rentmeester van Sint-Maartensdijk verbonden voor het tekort op zijn rekening, Met oudere stukken betreffende borgstelling, beslaglegging enz. in deze zaak dd.1570-1573. 1573 5 charters en 3 stukken

reg. nos. 1936, 1938, 1942-1946 en 1949

G.2 Inkomsten uit heerlijke rechten. 513 http://proxy.handle.net/10648/e3a671c8-75f8-4adb-b60b-8469b2a2c343 Akte, waarbij GIELIS HEINRIXZ. en JAN PIETERSZ. beloven inwoners van Sint-Maartensdijk te zullen worden. 1354 1 charter

reg. no. 258

514 http://proxy.handle.net/10648/d2889274-5275-41ec-887e-e2757fc424b5 Akte, waarbij BOUDEN WITTENZ., priester, zijn rechten op de voogdij over PIETER HUGHE, kind van PIETER ZWIETENSZ., overdraagt aan VRANCK VAN BORSELEN, heer van Sint-Maartensdijk en Pendrecht. 1371 1 charter

reg. no. 369

515 http://proxy.handle.net/10648/a8edd3ee-db32-4320-8c3e-e706e1f19dc9 Akte, waarbij WICMAN CLAYSZ. belooft onderzaat te worden van FLORENS VAN BORSELEN, heer van Sint-Maartensdijk, met 25 gemeten land. 1400 1 charter

reg. no. 532

516 http://proxy.handle.net/10648/06cda9a2-edde-45e6-90c7-f3166383f082 Akte van aanstelling als schout van Scherpenisse voor JAN GIELIJSZ. 1517 1 charter

reg. no. 1526

517 http://proxy.handle.net/10648/ba255474-8af9-494e-bdf7-b157a6519ac0 Kwitantie van FLORIS VAN EGMONT voor de baljuw van Sint-Maartensdijk, sprekende van 50 pond vlaams, betaald voor het baljuwschap. 1534 1 stuk 518 http://proxy.handle.net/10648/9f9e1b3e-519d-426f-ad10-9340458e97de Ligger van de pachten van de dijken, gorzen, vronen, visserijen en veer te Sint-Maartensdijk en Scherpenisse alsmede van de erven van de abt van Middelburg aldaar. 1513 1 deel 519 http://proxy.handle.net/10648/916f6706-ec1a-483f-aaf0-3d8b32ffe420 Ligger van de pachten van de dijken, gorzen en visserij in Sint-Maartensdijk en Scherpenisse. 1519 1 katern 520 http://proxy.handle.net/10648/36c868bc-2a9c-43a4-89f9-370333b0efd9 Rekening van de accijns te Sint-Maartensdijk. 1515 1 katern

Niet raadpleegbaar

521 http://proxy.handle.net/10648/4ab74ce8-6d91-45a4-942e-f030e7b40e14 Verpachtcedels van tienden, accijns, waag, boomgaarden en molens in Sint-Maartensdijk, Scherpenisse en Poortvliet. 1519 en 1526 2 katerns 522 http://proxy.handle.net/10648/5cb584f8-4e95-4384-8b66-038a6f62a0dd Verpachtcedel van de accijns en de molens in Sint-Maartensdijk en Scherpenisse, 1538. Met notitie van de raad BRIELIS VAN RAPENBURCH over de molen te Sint-Maartensdijk na de dood van de molenaar in. 1536 2 stukken 523 http://proxy.handle.net/10648/fac96036-a2de-478a-8731-1886028744e9 Rekening van de loskaden te Scherpenisse. 1520 1 stuk
G.3 Onroerende goederen. a Algemeen. 524 http://proxy.handle.net/10648/456a1986-bbed-47a2-a652-6dae351df373 Akte van kwijtschelding door hertog ALBRECHT VAN BEIEREN ten behoeve van heer FLORENS VAN BORSELEN van achterstallig schot van diens landen en ambachten Beoosterschelde. 1398 1 charter

reg. no. 511

525 http://proxy.handle.net/10648/d13f83ff-57b2-45f5-9400-0865f1d06593 Kwitantie voor heer FLORENS VAN BORSELEN voor het schot, betaald van zijn ambachten in Scherpenisse, Westkerke, Poortvliet en Sint-Maartensdijk. 1402 1 charter

reg. no. 543

526 http://proxy.handle.net/10648/78c291ab-c57f-4164-9cd9-1645a7563d0d Akte van vrijgeleide van de hertog van Brabant voor heer VRANCK VAN BORSELEN, heer van Zuilen en Sint-Maartensdijk, om hulde te komen doen voor zijn leengoederen. 1424 1 stuk

reg. no. 700

527 http://proxy.handle.net/10648/536e12ca-0481-49d8-b173-2d833652fab6 Akte van belening van heer VRANCK VAN BORSELEN door JAN VAN BEIEREN met alle goederen, die wijlen JAN de bastaard VAN BORSELEN in leen had. 1424 1 charter

reg. no. 701

528 http://proxy.handle.net/10648/4f494635-cde4-4ae7-b353-65b9cb1f7ccc Akte, waarbij JAN, hertog van Brabant, heer VRANCK VAN BORSELEN, heer van Zuilen en Sint-Maartensdijk, belooft kopers van zijn goederen in Zeeland daarmede te zullen belenen, mits hij genoeg overhoudt om leenman te blijven. 1425 1 charter

reg. no. 705

529 http://proxy.handle.net/10648/0557a97e-f40e-46d1-9380-6ba96f9bebda Notariële akte van het besluit van de vierschaar om een beslissing over het protest van de graaf van Oostervant tegen betaling van achterstallig schot uit te stellen tot de volgende vierschaar. 1440 1 charter

reg. no. 849

b Sint-Maartensdijk. 530 http://proxy.handle.net/10648/ef42c917-c2ff-4604-b9af-d777164ff6b1 Akte, waarbij GHERAERT VAN BORSELEN aan zijn broeder, heer van Sint-Maartensdijk, zijn goederen aldaar verkoopt. 1370 1 charter

reg. no. 363

531 http://proxy.handle.net/10648/46fab80e-a664-4bb3-ae4a-fc2d374cd7fa Akte van verkoop aan heer VRANCK VAN BORSELEN, heer van Sint-Maartensdijk en Pendrecht, door WOLFAERT en GHEERONT VAN STAPELE van 3 gemeten 40 roeden land in het Oudeland. 1376 1 charter

reg. no. 392

532 http://proxy.handle.net/10648/fe7b7d33-a56d-401d-940b-1e9e55dd8501 Akte van transport aan heer VRANK VAN BORSELEN, heer van Sint-Maartensdijk, door het Predikherenklooster te Zierikzee van alle land en inkomsten, die het in Sint-Maartensdijk bezat. 1384 1 charter

reg. no. 422

533 http://proxy.handle.net/10648/4158d764-7c93-4e3b-b8bb-31cd11b1f59b Kwitantie voor heer FLORIS VAN BORSELEN, heer van Sint-Maartensdijk, voor schot van 2825 gemeten ambacht in Sint-Maartensdijk en 1050 gemeten in Scherpenisse. 1399 1 charter

reg. no. 530

534 http://proxy.handle.net/10648/1f24f86e-0d5b-4f98-8e07-be772fd29b58 Lijst van ontvangen landpachten in het Oudeland over het jaar. 1403-1404 1 stuk 535 http://proxy.handle.net/10648/24f24937-b6ba-4d9a-a782-a8fec6ef97fa Akte van verkoop aan heer FLORENS VAN BORSELEN, heer van Sint-Maartensdijk, door WIETE THONIJSZ. en ZOETE STEVENS' dochter van het land aldaar, dat zij geërfd hebben van mr. JAN WILLEMSZ. 1413 1 charter

reg. no. 629

c Scherpenisse. 536 http://proxy.handle.net/10648/6edb455d-0e6e-4720-8722-7c913f5f388b Akte van beslaglegging op 210 roeden land te Scherpenisse ten behoeve van heer RAES VAN BORSELEN en ten laste van GHERIJT JANSZ. 1376 1 charter

reg. no. 389

537 http://proxy.handle.net/10648/d663ea14-1cb7-4044-8dc6-75f1b1c0c6d5 Schepenvonnis, waarbij heer FLORIS VAN BORSELEN, heer van Sint-Maartensdijk, wordt veroordeeld om de vrouw van ARNOUT GILLISZ. schadeloos te stellen voor land, aan hem verkocht uit ARNOUTS nalatenschap, 1397. Met eigendomsbewijs voor ARNOUT GILLISZ. van land in de Zoute polder te Scherpenisse dd. 1397 2 charters

reg. nos. 500 en 505

538 http://proxy.handle.net/10648/14939506-bb5c-469d-92d4-8d93ce3fa782 Akten, waarbij verschillende personen ten behoeve van heer FLORENS VAN BORSELEN, heer van Sint-Maartensdijk, afstand doen van hun aanspraken op een erf, dat als douarie aan SOFYE, dochter van WOLFAERT GOVAERDSZ. was gegeven, 1411. Met eigendomsbewijs voor FLORENS VAN BORSELEN van het goed, dat WOLFVART KEMPENSZ. heeft geërfd van zijn grootmoeder, jonkvrouw SOFYE dd. 1409 6 charters

reg. nos. 598 en 610-614

d Poortvliet. 539 http://proxy.handle.net/10648/51f36b7e-84ab-48e5-a26f-de319c4ff50b Akte van verkoop aan heer FLORENS VAN BORSELEN, heer van Sint-Maartensdijk, door JACOB VAN RIJSOIRDE, heer van Albrandswaard, van het goed Mallant. 1420 1 charter

reg. no. 671

540 http://proxy.handle.net/10648/b4c74411-e46c-4060-9083-1cc20948136a Brief van ADOLF VAN KLEEF EN DE MARK, heer van Ravestein, aan GIJSBRECHT VAN NYENRODE, heer van Sint-Maartensdijk, over gemeenschappelijke indijking van gorzen te Malland. 1475 1 stuk

reg. no. 1146

541 http://proxy.handle.net/10648/777b0c3d-80c6-490a-b2d5-7cf3a77483eb Akte van verkoop aan FLORIJS VAN BORSELEN, heer van Sint-Maartensdijk, door HUGE WOUTERSZ. van 7 gemeten land in Poortvliet. 1404 1 charter

reg. no. 566

542 http://proxy.handle.net/10648/e5bc1203-e034-4c95-ae86-c3c350ebd20f Akte van transport aan heer FLORENS VAN BORSELEN, heer van Sint-Maartensdijk, van 4 gemeten land in Poortvliet door JAN RAVEN. 1407 1 charter

reg. no. 577

543 http://proxy.handle.net/10648/1211c9e3-4de2-4330-bbe2-06d5aed71931 Dit nummer is vervallen.
G.4 Tienden en andere inkomsten uit onroerende goederen.

Zie ook Inv. no. 475

a Sint-Maartensdijk. 544 http://proxy.handle.net/10648/b0e1525e-bb61-4ffc-971f-429aef15c926 Lijst van te ontvangen tienden of renten. 14e eeuw 1 stuk 545 http://proxy.handle.net/10648/daeeb9b0-bf3e-47f0-a316-4d0b262e726b Kwitantie voor heer FLORENS VAN BORSELEN, heer van Sint-Maartensdijk, voor de koopsom van zekere tienden, uitbetaald aan CLAES DIRCSZ. 1416 1 charter

reg. no. 640

546 http://proxy.handle.net/10648/be755376-d343-47c3-b1d4-e1b32fc17532 Pachtcedel van de tienden in Sint-Maartensdijk en Scherpenisse. 1478 1 katern

Niet raadpleegbaar

547 http://proxy.handle.net/10648/4fed2054-7de4-4156-86c1-5de5fa3de988 Lijsten van tienden in Sint-Maartensdijk, gegaard in. 1515 2 stukken

Niet raadpleegbaar

548 http://proxy.handle.net/10648/caf3f542-114e-4723-8162-9daf23791306 Ligger van de pachten van de tienden in Sint-Maartensdijk en Scherpenisse alsmede van de tienden van de abt van Middelburg in Sint-Maartensdijk, Met afschrift van een akte van overeenkomst tussen de heer en vrouwe van Sint-Maartensdijkende abt. 1516 1 deel en 1 stuk 549 http://proxy.handle.net/10648/d50df507-4a97-4391-ad66-df0ec8ff9a8c Lijsten van derrietienden in Sint-Maartensdijk. 1517 en 1519 2 bladen 550 http://proxy.handle.net/10648/42db82b2-dc47-4b55-9918-dad4d4455c93 Liggers van de vlas- en meekraptienden in Sint-Maartensdijk en Scherpenisse. 1517, 1519 en 1527 3 katerns 551 http://proxy.handle.net/10648/44342933-aac9-4658-b3a2-4f7557dec304 Cohier van de verkoop van de opbrengst aan korentienden in Sint-Maartensdijk. 1541 1 katern 552 http://proxy.handle.net/10648/72cff6d3-5d66-401b-86fd-79b6f1af7805 Rentebrief, groot 13 pond tournoois jaarlijks, gevestigd op een huis met erf in het Nieuweland te Sint-Maartensdijk, voor de kinderen van ELWOUD VAN DEN SCORE en BADELOGHE JAN VRANKENS dochter. 1232 1 charter

reg. no. 95a

553 http://proxy.handle.net/10648/5671ce18-7a49-41dd-9e79-d71bd8fa7503 Akte van overeenkomst tussen GIJSBRECHT VAN NYENRODE en zijn vrouw ALIENORA VAN BORSELEN, heer en vrouwe van Sint-Maartensdijk, ener-, en de abdij van Sint Marie te Middelburg anderzijds, over de eigendom voor de abdij van 27 gemeten tienden in het Oude Nieuweland en het Middelland. 1474 1 charter

reg. nos. 1128 en 1129

554 http://proxy.handle.net/10648/55722656-517c-412d-93c0-144e46267a7b Akte, waarbij PHILIPS WILLEM, graaf van Buren, 30 gemeten tienden in het Nieuwe land van Sint-Maartensdijk op de Waerheit in erfpacht krijgt van het kapittel van Oudmunster te Utrecht, 1559. Met oudere akten van erfpacht dd. 1474 en 1487 3 charters

reg. nos. 1133, 1134, 1290 en 1869

555 http://proxy.handle.net/10648/9daf7d60-f7e8-4d56-a586-0492742f86d2 Akte, waarbij PHILIPS WILLEM, graaf van Buren, 173 gemet 50 roeden, 20 gemet en 2 1/2 gemet tienden in het Nieuweland te Sint-Maartensdijk in erfpacht krijgt van het kapittel van Oudmunster te Utrecht, 1559. Met oudere erfpachtakten dd. 1474 en 1487 en akte van verkoop aan FLORIS VAN BORSELEN, heer van Sint-Maartensdijk, van de 2 1/2 gemet door WILLEM HOLLANDER dd. 1399 4 charters

reg. nos. 527, 1135, 1138 1291 en 1870

556 http://proxy.handle.net/10648/f7705b9a-71d5-4481-8247-c2ed6aa316c3 Akte, waarbij PHILIPS WILLEM, graaf van Buren, 15 gemeten 135 roeden tienden in het Muyegors ten Westen, 5 gemeten 135 roeden in het Vergors ten Oosten van Sint-Maartensdijk en 12 1/2 gemet 14 roeden in Ravensoord in erfpacht krijgt van het kapittel van Oudmunster te Utrecht. 1559 1 charter

reg. no. 1871

557 http://proxy.handle.net/10648/824b7d12-cbdf-4700-b4be-58cd7d12a26e Kwitantie voor PHILIPS WILLEM, graaf van Buren, groot 616 gulden, betaald aan het kapittel van Oudmunster te Utrecht ter verkrijging in erfpacht van 293 gemeten 139 roeden tienden te Sint-Maartensdijk en Scherpenisse. 1559 1 stuk

reg. no. 1872

b Scherpenisse en Poortvliet. 558 http://proxy.handle.net/10648/04397656-22f6-4baf-9129-17e9e179af72 Lijsten van tienden in Scherpenisse. 1514 en 1515 2 bladen 559 http://proxy.handle.net/10648/fe51e9b7-d22e-4744-99f3-16e9c139d1f0 Cohier van de verkoop van de opbrengst aan tienden in Scherpenisse en Poortvliet. 1541 1 katern 560 http://proxy.handle.net/10648/ab45bbde-575f-4e46-a278-25f1cf89b21f Akte van bekrachtiging door graaf WILLEM VI van de verkoop van een aantal tienden in Scherpenisse en Mallant door hertog ALBRECHT VAN BEIEREN aan heer FLORENS VAN BORSELEN, 1406. Met de akte van verkoop dd. 1400 2 charters

reg. nos. 534 en 575

561 http://proxy.handle.net/10648/d146ff9d-f93b-4777-ac4a-d91704f398aa Akte, waarbij heer FLORENS VAN BORSELEN, heer van Sint-Maartensdijk, de darink-, lammer- en vlastienden benevens 11 gemeten land in Mallant in pacht krijgt van LAUWERENS VAN CATS. 1408 1 charter

reg. no. 591

562 http://proxy.handle.net/10648/a3425f86-5cab-48f6-ac1b-141fdfeb2bf4 Akte, waarbij prins WILLEM I van het kapittel van Oudmunster te Utrecht de novale tienden van de polder de Pluimpot en van het Choralengors in Malland in erfpacht krijgt, Met afschrift. 1557 1 charter en 1 stuk

reg. no. 1854

563 http://proxy.handle.net/10648/294251a7-b5b6-42da-b671-380a1c0bced2 Akte, waarbij PHILIPS WILLEM, graaf van Buren, 30 gemeten tienden tussen Westkerke en Poortvliet en 23/4 gemet aldaar( ?) in erfpacht krijgt van het kapittel van Oudmunster te Utrecht, 1559. Met akte, waarbij FLORIS VAN EGMOND deze tienden in erfpacht verkrijgt dd. 1487 2 charters

reg. nos. 1292 en 1873

G.5 Uitgegeven renten. 564 http://proxy.handle.net/10648/a44c5a02-1d69-4e7c-9d94-29aacb2e5944 Akte, waarbij FLORIS VAN EGMOND, heer van Sint-Maartensdijk, twee renten, elk groot 50 rijnse guldens jaarlijks, resp. aan JAN VAN DER AA GHEERTSZ. en AERD VAN DIEST, één van 100 dergelijke guldens aan MARGRIET VRANCX, weduwe van WILLEM PETERS, en één, groot 66 gulden 13 stuivers, aan JACOB SAECK verkoopt, gevestigd op de heerlijkheid Sint-Maartensdijk. 1513 1 stuk

reg. nos. 1492 en 1493

G.6 Afgeloste rentebrieven. 565 http://proxy.handle.net/10648/9056aab0-31c5-4916-9ac8-3d67610e512d Kwitantie van BEATRIJS SMEEDS, weduwe van JAN VAN POPENDONC, genaamd BEHAGHEL JAN, en haar zoon JAN voor een lijfrente, groot 3 pond jaarlijks, uit Sint-Maartensdijk. 1389 1 charter

reg. no. 445

566 http://proxy.handle.net/10648/7fd9eaff-f955-4707-aa71-2dc9a91501f9 Rentebrief, groot 250 rijnse guldens jaarlijks, gevestigd op de heerlijkheden Sint-Maartensdijk en Kortgene voor PIETER DAMANT, 1527. Met akte van aflossing en kwitantie voor achterstallige rente dd. 1551 1 charter en 2 stukken

reg. nos. 1586-1588, 1793 en 1794

567 http://proxy.handle.net/10648/bb92a8a3-dd5f-4636-8f44-260cd3ed950d Rentebrief, groot 100 rijnse guldens jaarlijks, gevestigd op de heerlijkheid Sint-Maartensdijk, voor JAN, heer van Bergen op Zoom, 1506. Met akte van verkoop aan JANS zoon ANTHONIS dd. 1523 en akte van aflossing dd. 1552 2 charters en 2 stukken

reg. nos. 1445, 1571 en 1806

568 http://proxy.handle.net/10648/486fe76f-ef85-40d1-830c-ae25b69b3598 Rentebrief, groot 20 rijnse guldens jaarlijks, gevestigd op de heerlijkheden Sint-Maartensdijk en Cortgene, voor LIJSBET GHOOTENS, weduwe van HUYBRECHT VAN CORTRIJCK, 1527. Afgelost in 1552. Met akte van verkoop aan HEYNDRICK HEYNDRICXZ. VAN HELMONT dd. 1550 2 charters

reg. nos. 1586, 1587, 1589, 1782 en 1817

569 http://proxy.handle.net/10648/84d69063-72b8-4835-ad6e-6596ce0c63ac Rentebrief, groot 67 rijnse guldens jaarlijks, gevestigd op de heerlijkheden Sint-Maartensdijk en Cortgene, voor JAN HUYGS, 1527. Afgelost in. 1553 2 charters

reg. nos. 1586, 1587, 1590 en 1835

570 http://proxy.handle.net/10648/4fde2c1f-237c-42b4-aef2-92e709dd894a Rentebrief, groot 400 rijnse guldens jaarlijks, gevestigd op de heerlijkheid Sint-Maartensdijk, voor FREDERICK VAN SOMBREF, 1538. Afgelost in 1552. Met bijbehorende stukken dd. 1538, 1552 en 1553 5 charters

reg. nos. 1658, 1659, 1660, 1815, 1823 en 1834

G.7 Geconfisqueerde goederen

Zie B. M. DE JONGE VAN ELLEMEET, Geschiedkundig onderzoek naar den rechtstoestand der Zeeuwsche geestelijke goederen enz., 1906.

In 1577 ging Tholen ingevolge de Pacificatie van Gent over tot de prins VAN ORANJE. Het beheer der geestelijke goederen werd in Zeeland gesteld onder een rentmeester van het "Extra-Ordinaris". Deze rentmeester was rekenplichtig aan een College van Gecommitteerde Raden, dat door de prins in overleg met de Staten was ingesteld. Hieraan werden onttrokken de goederen van de kerken en gilden in Maartensdijk en Scherpenisse, daar deze goederen door de Raad en Rekenkamer te Breda namens de graaf VAN BUREN waren aangeslagen krachtens het patronaatsrecht zowel als "van andere tytle van Hoocheyt ende gerechticgheyt". Gecommitteerde Raden legden zich daar aanvankelijk niet bij neer, bevreesd, dat dit voorbeeld navolging zou vinden, maar blijken toch spoedig toegegeven te hebben. Uit het door de Domeinraad in beslag genomen archief wordt men wel gewaar, hoe nauw de band tussen de heer en de kerk was en hoe de kerk, met de stichting van het kapittel en vele vicarieën, ook het grootste deel van haar bezittingen en inkomsten aan de heer te danken had. Het was dus niet onredelijk, dat de heer deze goederen aan zich trok, nu de oude bezitters, die ze tot hun onderhoud hadden ontvangen

Zie de clausule in de.akten dd. 1342 betreffende de stichting van het klooster O.-L.-Vrouwenberg te IJselstein, waar als voorwaarde wordt gesteld, dat bij verplaatsing van het klooster alle goederen ter beschikking van de heer komen.

zij het noodgedwongen, verdwenen waren. Natuurlijk bracht dit de verplichting tot onderhoud der gebouwen en uitbetaling van alimentatie aan oud-officianten mede. Het beheer van de geestelijke goederen werd ook in dit geval evenals in dat van IJselstein door de Rekenkamer niet vermengd met dat der andere goederen. Tot het laatste toe hebben er twee series rekeningen naast elkaar bestaan. Ook de charters zijn in de oude inventaris in een afzonderlijke afdeling beschreven, waaraan ik mij bij de indeling van de stukken gehouden heb

Zie de noot op blz. 18 onder Bemoeienis met geestelijke stichtingen.

Het kapittel van Sint Maarten. a Goederenbeheer. aa In het algemeen. 571 http://proxy.handle.net/10648/e96f14ac-c5c1-45c5-a8ef-0bba3baf1ef3 Akte, waarbij FRANCK VAN BORSELEN, graaf van Oostervant, de rentmeester van het kapittel dezelfde bevoegdheid geeft om in rechte op te treden als de rentmeester van zijn domeinen heeft. 1463 1 charter

reg. no. 1011

572 http://proxy.handle.net/10648/e13859dc-8d1e-4a1b-a0c5-2df7b1873f2e Akte, waarbij GHIJSBRECHT VAN NYENRODE en ALYENORA VAN BORSELEN, heer en vrouwe van Sint-Maartensdijk, de rentmeester van het kapittel aldaar dezelfde bevoegdheid geven om in rechte op te treden als de rentmeester van hun domeinen heeft. 1475 1 charter

reg. no. 1155

573 http://proxy.handle.net/10648/10349165-3291-49fe-bfad-afc328a6a138 Akte van taxatie van de goederen van een kapelrie op het Sint-Geertruidsaltaar in de kerk te Sint-Maartensdijk ter betaling van retributie van goederen in de dode hand, zonder consent verworven en niet geadmortiseerd, 1516. In dorso kwiteringen dd. 1517-1520. Met lijst van de goederen. 1516, 1517-1520 1 charter en 1 stuk

reg. nos. 1516, 1522, 1545 en 1553

574 http://proxy.handle.net/10648/954600b6-f0fc-4bd6-857c-ba19c9d2e7c8 Beschikking op een request van deken en kapittel aan MAXIMILIAAN VAN EGMOND, om ergens 4 gemeten land, die zij van hem in pacht hebben, uit te mogen turven. 1544 1 stuk

reg. nos. 1717 en 1718

575 http://proxy.handle.net/10648/1e1676d7-8361-4e8c-843f-2379b1f55788 Rekening van het St. Jans altaar in de kerk te Sint-Maartensdijk. 1519 1 stuk
bb Onroerende goederen Sint-Maartensdijk. Sint-Maartensdijk. 576 http://proxy.handle.net/10648/34e6ac59-e7b8-4ad8-a54e-db34b108854f Akte, waarbij aan het kapittel de eigendom van een huis te Sint-Maartensdijk wordt toegewezen, wegens schuld van de eigenaar, LYEMAN PIETERSZ. 1431 1 charter

reg. no. 759

577 http://proxy.handle.net/10648/2440d242-45e4-4533-9368-d3e94fdef0e0 Akte van stichting van een vicarie van Sint Jan in de kerk te Sint-Maartensdijk door ALIENORA VAN BORSELEN, waaraan zij een aantal goederen aldaar en in Ravensoord schenkt, 1480. Met akte betreffende betaling van een rente uit deze goederen door de vicaris aan deken en kapittel dd. 1482 1 charter

reg. nos. 1196 en 1213

578 http://proxy.handle.net/10648/eb1048e3-a0b5-43de-aa88-94eedd029536 Akte, waarbij ALIENORA VAN BORSELEN aan de dekenie een huis te Sint-Maartensdijk achter de kerk schenkt. 1481 1 charter

reg. no. 1199

579 http://proxy.handle.net/10648/6a7162b1-2334-48cf-b0fa-a57bec1eb807 Akte, waarbij WILLEM PIJNSZ. de koralen van Sint-Maartensdijk toestaat een tekort aan door hem verkocht land op het terrein van het Hoeghe Huys aldaar te verhalen op een daaraan grenzend stuk land, groot 1/2 gemet 42 roeden. 1518 1 charter

reg. no. 1532

580 http://proxy.handle.net/10648/8350a4e3-6575-4b7a-8f51-5de8aa673f28 Akte, waarbij HEINRIC JACOPSZ. VRANCKE ten behoeve van het kapittel afstand doet van zijn rechten op de goederen, die zijn oom, WILLEM VRANCKENZ, te Sint-Maartensdijk bezat. 1482 1 charter

reg. no. 1220

581 http://proxy.handle.net/10648/c742b844-6af6-4daf-aef2-c531c72fb011 Schepenvonnis, waarbij aan mr. JAN WILLEMSZ., kanunnik en dr. in de medicijnen, een aantal goederen in Screvelsblok, het Oude-, het Middelland, het Oude Nieuweland en de Zuidhoek te Sint-Maartensdijk wordt toegewezen ten nadele van de erfgenamen van LIJSBET KERSTIAENS dochter ter zake van schuld, 1500. Met akten van verkoop van een aantal goederen in het Middelland en het Uiterste Nieuweland aan JACOB DIERICS dochter, welke na haar dood deel zullen uitmaken van mr. JAN WILLEMSZ. nalatenschap dd. 1505-1507 8 charters

reg. nos. 1393, 1435, 1436, 1441, 1452-1454 en 1462

582 http://proxy.handle.net/10648/22fb6787-74e1-47b6-af6d-d99d89a1244f Akte van verkoop door MATHIJS JANSZ. aan mr. ANDRIES CORNELISZ., priester, van 500 roeden weiland te Sint-Maartensdijk in het Oudeland. 1499 1 charter

reg. no. 1390

583 http://proxy.handle.net/10648/2b58b25f-4a56-4976-b726-1744f0af1ec6 Akte van verkoop door de kinderen van wijlen JAN YSENOUTSZ. aan JAN COSTIJNSZ., kanunnik te Sint-Maartensdijk, van 1 gemet 9 roeden land in het Oudeland aldaar. 1505 1 charter

reg. no. 1440

584 http://proxy.handle.net/10648/2b39a73e-7b41-4c1a-b7fb-514327582e07 Akte van verkoop door WELLEBOERT CORNELISZ. aan mr. JAN PIETERSZ. CRAGE, priester, van 1 gemet 16 roeden land te Sint-Maartensdijk in Jan Daechshoek in het Oudeland. 1508 1 charter

reg. no. 1463

585 http://proxy.handle.net/10648/882facf3-8129-432b-aad1-ff2f8ebc0b60 Akte van verkoop door JAN HUGHENZ., barbier, aan LYEVEN HUGHENSZ., priester, van 200 roeden land te Sint-Maartensdijk in het Middelland. 1458 1 charter

reg. no. 960

586 http://proxy.handle.net/10648/9f540109-10cd-40a8-ae57-6e435ffb7540 Akte van transport door FLORIJS DIERICXZ. aan mr. JAN CLAYSZ., schoolmeester, van 409 roeden land in Sint-Maartensdijk in het Middelland. 1458 1 charter

reg. no. 963

587 http://proxy.handle.net/10648/4faa1150-83a1-4ab0-a7bc-a0f59419d85a Akte van verkoop door MERGRIETE PERTOENS weduwe aan de kapelanie van St. Jan in de kerk te Sint-Maartensdijk van 7 kwartier 5 roeden land aldaar in het Middelland. 1504 1 charter

reg. no. 1426

588 http://proxy.handle.net/10648/dae2827a-d592-4d3b-8643-748e0151f9e4 Akte van beslaglegging door GILLIS ARIAENSZ. op het huis van JAN CLAESZ. DE ZWAELLUWE in Sint-Maartensdijk in het Middelland. 1505 1 charter

reg. no. 1433

589 http://proxy.handle.net/10648/6bc4aa14-8597-4eb2-a322-c1c73e6a8876 Akte van verkoop door de kinderen van wijlen JAN YSENOUTSZ. aan JAN PIETERSZ. CRAGE, kanunnik te Sint-Maartensdijk, van 2 gemeten min 44 roeden land aldaar in het Middelland. 1505 1 charter

reg. no. 1439

590 http://proxy.handle.net/10648/dd26baf8-f44e-47e2-8c6d-cfc4c565c526 Akte, waarbij CORNELIS JACOBS NAEUOEGE belooft zijn aanspraken op zijn borg, MATHEEUS-CORNELISZ., niet te zullen laten gelden voor goederen, door deze verkocht aan het kapittel. Met akte van verkoop van 2 1/2 gemet 1 roede land in Sint-Maartensdijk in het Middelland door MATHEEUS CORNELISZ. aan het kapittel. 1507 2 charters

reg. nos. 1456 en 1457

591 http://proxy.handle.net/10648/7b60dac2-f2be-4dfc-9a75-2f40db41fff3 Akte van verkoop door JANNETTGEN CORNELIS' dochter aan de scholasterie te Sint-Maartensdijk van 1 gemet 1/2 kwartier land aldaar in het Middelland. 1510 1 charter

reg. no. 1478

592 http://proxy.handle.net/10648/6f6c6ff3-ded2-47f2-8e1b-991482f1b7cd Akte van verkoop door PIER PIERSZ. aan de scholasterie te Sint-Maartensdijk van V1/2 gemet 1/2 kwartier land aldaar in het Middelland. 1512 1 charter

reg. no. 1485

593 http://proxy.handle.net/10648/525f3daa-8afd-451d-af2e-269263498f0c Akte van verkoop door GHERAERT SPLINTERSZ. aan mr. JAN CLAYSZ., de schoolmeester, van 22 roeden land te Sint-Maartensdijk in het Oude Nieuweland. 1457 1 charter

reg. no. 959

594 http://proxy.handle.net/10648/c5bb74fe-5afb-4553-8e7e-f01ed853ae15 Akte van beslaglegging namens het kapittel op de goederen van wijlen GILLIS HEYNRIXZ. te Sint-Maartensdijk in het Oude Nieuweland. 1458 1 charter

reg. no. 965

595 http://proxy.handle.net/10648/d8752ba0-5a91-4ff8-90df-2910a38ed72d Akte, waarbij aan deken en kapittel de eigendom wordt toegewezen van 1/2 gemet land te Sint-Maartensdijk in het Oude Nieuweland ten laste van ADRIAEN PIER BEUYENSZ. 1464 1 charter

reg. no. 1012

596 http://proxy.handle.net/10648/a9e4fd66-1090-4e69-b5aa-b59a8bd00c70 Akte van verkoop door CORNELIS JAN DANIËLSZ. aan mr. JAN CLAES KEYLSZ., dr. in de medicijnen, van 7 kwartier 35 roeden land te Sint-Maartensdijk in het Oude Nieuweland. 1466 1 charter

reg. no. 1034

597 http://proxy.handle.net/10648/8a13e108-f4ee-4287-96f6-a32d7226e979 Akte van verkoop door PIETER WILLEMSZ., wagenmaker, aan PIETERNELLE JANS dochter van 1 1/2 gemet 16 roeden land te Sint-Maartensdijk in het Oude Nieuwe land, 1467. Met akte van volmacht dd. 1466 2 charters

reg. nos. 1040 en 1052

598 http://proxy.handle.net/10648/cd39d69c-4dd4-4432-8eff-993cb43c6ee6 Akte, waarbij EVERT JANSZ. VAN ECK 4 gemeten 70 roeden land te SintMaartensdijk in het Oude Nieuweland verkoopt ten behoeve van de kapelanie van St. Jan. 1505 1 charter

reg. no. 1429

599 http://proxy.handle.net/10648/4209961f-905c-4ae9-aa31-bed4e9eb5173 Akte van verkoop door PIETER LEMSZ. aan CORNELIS EWOUTSZ. van 1 gemet 18 roeden land te Sint-Maartensdijk in het Oude Nieuweland en 60 roeden in het Oudeland. 1505 1 charter

reg. no. 1444

600 http://proxy.handle.net/10648/18337e9f-fd28-45b7-940b-bad3811d1726 Akte van bekrachtiging door de bisschop van Utrecht van de stichting van een vicarie door FLORENS VAN BORSELEN in de kerk te Sint-Maartensdijk, 1419. Met de stichtingsakte, waarbij aan de vicarie land in het Nieuweland wordt geschonken dd. 1419 2 charters

reg. nos. 659 en 662

601 http://proxy.handle.net/10648/1b0c2d39-07ce-41e4-8a69-bdf461dbb026 Akte van stichting van een kapelanie ter ere van de H. Maria e.a. in de kerk te Sint-Maartensdijk door WALTERUS VAN BOUCHOUT, kanunnik, pastoor te Gouda, welke begiftigd wordt met tweemaal 10 gemeten in het Nieuwe, en 4 in het Oude Nieuweland en waarvan de heer van Sint-Maartensdijk de collatie zal hebben, 1450. Met akte van bekrachtiging door de bisschop van Utrecht dd. 1450 2 charters

reg. nos. 917 en 918

602 http://proxy.handle.net/10648/773b1c86-3a4e-46c1-bc04-65cbbc4e72b7 Akte, waarbij aan deken en kapittel de eigendom van een erf te Sint-Maartensdijk in het Nieuweland wordt toegewezen, afkomstig van JAN SYMOENSZ. 1481 1 charter

reg. no. 1200

603 http://proxy.handle.net/10648/c4c4c407-ecb0-497c-80a8-d0cd3cec1f77 Akte, waarbij aan deken en kapittel de eigendom van een erf te Sint-Maartensdijk in het Nieuweland wordt toegewezen, afkomstig van wijlen CORNELIS PIER WEELDE. 1481 1 charter

reg. no. 1211

604 http://proxy.handle.net/10648/7c7bcfc8-84e5-4af1-9e05-c7669ff67419 Akte, waarbij de executeurs-testamentair van AERST VAN DER AA 22 gemeten 67 1/2 roede land in 6 stukken, gelegen te Sint-Maartensdijk in het Uiterste Nieuweland, en 9 gemeten 121 roeden in 3 stukken in het Oude Nieuweland aldaar, overdragen tot stichting van een kapelanie op het Sint-Katrijnenaltaar in de kerk aldaar, 1472. Met oudere verkoopakte van de 9 gemeten 121 roeden land door één der executeurs aan JACOB GORIJSZ. als eerste kapelaan dd. 1472 2 charters

reg. nos. 1110 en 1111

605 http://proxy.handle.net/10648/1dcd647d-aa74-4379-b274-19549f9cb446 Akte van verkoop door PIETER PIERS TOEN aan de koralen te Sint-Maartensdijk van 200 roeden land aldaar in het Uiterste Nieuweland. 1478 1 charter

reg. no. 1176

606 http://proxy.handle.net/10648/f66b8aba-7e1b-4699-a97e-7f0567f2d970 Akte, waarbij THONIS PIERSZ. 22 gemeten 64 roeden land te Sint-Maartensdijk in het Uiterste Nieuweland in pacht neemt van JACOB GORIJSZ., priester. 1486 1 charter

reg. no. 1278

607 http://proxy.handle.net/10648/f0d3c695-87b7-41f5-8876-aa2331df5f56 Akte van transport van 3 gemeten land te Sint-Maartensdijk in het Uiterste Nieuweland door MEYREYNIS HEYNRICCZ. aan CORNELIS JANSZ., 1505. Met oudere transportakte dd. 1505 2 charters

reg. nos. 1430 en 1432

608 http://proxy.handle.net/10648/dd73a5d3-331f-469e-b910-e4cc64c7d302 Akte van verkoop door JACOB OELEZ. aan MICHIEL JANSZ. van 500 roeden land te Sint-Maartensdijk in het Uiterste Nieuweland. 1507 1 charter

reg. no. 1459

609 http://proxy.handle.net/10648/5d40b0c3-edda-450a-bd9d-802e393b3315 Akte van verkoop door JACOP JAN HUGHEN aan JACOP DYRIX dochter van 1 1/2 gemet 16 roeden land te Sint-Maartensdijk in het Uiterste Nieuweland. 1515 1 charter

reg. no. 1503

610 http://proxy.handle.net/10648/54860cab-1012-412f-9c47-aee4111f3174 Akte van verkoop van 1 1/2 gemet 1/2 kwartier land in Ravensoord door HUGE GOVERTSZ. ten behoeve van de kapelanie van Sint Jan te Sint-Maartensdijk. 1505 1 charter

reg. no. 1442

611 http://proxy.handle.net/10648/44d0793e-e4d7-4ab9-bac8-b6b4a3d4e4c0 Akte van stichting van een vicarie in de kerk te Sint-Maartensdijk door WOLFERUS PETRUSZ., die daaraan 11 gemeten min 50 roeden aldaar, 5 3/4 gemet in Ravensoord en nog 1 1/2 gemet min 27 roeden land schenkt en waarvan de heer van Sint-Maartensdijk het collatierecht zal hebben, 1444. Met akte van bekrachtiging door de bisschop van Utrecht dd. 1445 2 charters

reg. nos. 888 en 895

Scherpenisse. 612 http://proxy.handle.net/10648/5dfd0070-6c37-47ae-9d84-0362a2b4b467 Akte van transport door JAN CLAYS JANSZ. ZOON aan deken en kapittel van 2 gemet min 19 roeden land te Scherpenisse in de Zoute polder. 1437 1 charter

reg. no. 818

613 http://proxy.handle.net/10648/aa678eb7-10af-462a-8080-1a459e3f7254 Akte van verkoop door ANTHONIS LAUWERISZ. aan mr. JAN CLAYS KEYLSZ. van 1 gemet 18 1/2 roede land te Scherpenisse, 1462. Met oudere verkoopakten van dit land dd. 1462 3 charters

reg. nos. 995, 999 en 1003

614 http://proxy.handle.net/10648/ef2d758b-cae3-4528-b097-334c3596578b Akte van verkoop van 1 1/2 gemet 10 roeden land te Scherpenisse door kerkmeesters aldaar aan mr. JAN CLAYS KEYLISZ. ten behoeve van de bouw van een nieuw koor aldaar, 1462. Met akte van bekrachtiging door provisor en deken van Zuid-Beveland dd. 1463 2 charters

reg. nos. 1004 en 1008

615 http://proxy.handle.net/10648/5e269fe2-1672-41ac-a0b7-01a0afbf1c3b Akte van verkoop door GHIJSBRECHT VAN NIEUWENROEDE aan de koralen te Sint-Maartensdijk van 4 1/2 kwartier land te Scherpenisse. 1472 1 charter

reg. no. 1105

616 http://proxy.handle.net/10648/3c02232f-f998-4dc5-9346-75395d4eccb7 Akte van verkoop door CLAIS JACOPSZ. aan deken en kapittel van 54 roeden land. 1517 1 charter

reg. no. 1529

617 http://proxy.handle.net/10648/18759e92-e30f-44f3-a213-c9e664dee5f4 Akte van verkoop door PIETER VAN DALEM c.s. aan het kapittel van 2 gemeten 1 kwartier land te Scherpenisse. 1472 1 charter

reg. no. 1114

Westkerke. 618 http://proxy.handle.net/10648/93bdf01c-df74-4772-9a91-63a07473d68b Akte van verkoop door JAN ANDRIESZ. aan CORNELIS MOCHGIELSZ., priester, van 4 1/2 gemet min 37 roeden land te Westkerke in de Sint-Geertruidspolder. 1464 1 charter

reg. no. 1013

619 http://proxy.handle.net/10648/a3408e8e-2d69-4bd7-8f0d-3b5daee4efd1 Akte van verkoop door FLORIS VAN BUTLANT aan mr. JACOB OBRECHTSZ., priester, van 4 gemeten 130 roeden land te Westkerke. 1466 1 charter

reg. no. 1035

620 http://proxy.handle.net/10648/056f313f-f2aa-4160-bfe8-65122d608a85 Akte van verkoop door JACOP JANSZ. aan de koralen te Sint-Maartensdijk van 1 1/2 gemet min 8 roeden land te Westkerke. 1472 1 charter

reg. no. 1113

621 http://proxy.handle.net/10648/cf1fe810-2dae-4262-86d0-defdcc643c73 Akte van verkoop door MICHIEL CORNELISZ. aan de koralen te Sint-Maartensdijk van 5 1/2 kwartier land te Westkerke. 1472 1 charter

reg. no. 1109

622 http://proxy.handle.net/10648/2cfe4150-8e66-42f3-9d05-11ec5a8322a0 Akte van verkoop door PIETER JANSZ., koster, aan deken en kapittel van 5 gemeten 120 roeden land te Westkerke. Met akte van vrijwaring. 1508 2 charters

reg. nos. 1464 en 1466

623 http://proxy.handle.net/10648/0e40adbd-64c2-431e-a4c7-e146e53199ae Akte van verkoop door JAN COSTIJN aan deken en kapittel van, 5 gemeten min 70 roeden en 1 gemet min 13 roeden land te Westkerke, 1512. Met oudere verkoopakte van de 1 gemet min 13 roeden dd. 1506 2 charters

reg. nos. 1446 en 1489

Poortvliet. 624 http://proxy.handle.net/10648/c4c3a36d-e691-4bc9-9eb1-e8f0f8623049 Akte van verkoop door JACOP GHOVAERTSZ. aan JAN PIER SAMENSZ. van 3 gemeten min 50 roeden land in Poortvliet. 1432 1 charter

reg. no. 771

625 http://proxy.handle.net/10648/1fa6c314-e188-400b-a3bb-0b04ed6b54a8 Akten van transport door JACOB JANSZ. genaamd COPPEN THIJSZ. aan deken en kapittel van 2 gemeten 15 roeden land en 1/4 van de onroerende goederen, die HEYNRIC MATHIJS in Poortvliet bezat en hem heeft nagelaten. 1440 1 charter

reg. no. 853

626 http://proxy.handle.net/10648/4cec28a7-3485-46b9-9f24-e7d6ee8e476a Akten van transport door FLORIJS DYERIXZ. en AERENT PIER SAMESENSZ. van resp. 3 gemet min 27 roeden en 1 1/2 gemet land in Poortvliet aan MEEUS MARTENSZ. 1444 2 charters

reg. nos. 887 en 889

627 http://proxy.handle.net/10648/8a518cd7-0244-43dc-ab18-4d345f0e60d3 Stukken betreffende de eigendom voor WILLEM BUCHOUT van 3 1/2 gemet min 21 schachten land in Hoesmans hoek te Poortvliet, afkomstig van JAN YENZ. 1445 2 charters

reg. nos. 902 en 903

628 http://proxy.handle.net/10648/0d22ae38-07d2-4a78-a430-5604f90128ab Akte van transport door ANDRIES PIETERSZ. aan CORNELIS MICHIELSZ., priester, van 2, 1 en 1 1/2 gemet land in Poortvliet, 1460. Met oudere transportakten van deze drie stukken land, resp. dd. 1443, 1446 en 1453 4 charters

reg. nos. 882a, 908, 936 en 974

629 http://proxy.handle.net/10648/c1e2d60a-6dd8-4edc-b9cb-c4fd1b4460b2 Akte van verkoop door PIER MEEUSZ. aan CORNELIS MICHIELSZ., kanunnik te Sint-Maartensdijk, van 6 gemeten min 1 kwartier land te Poortvliet. 1461 1 charter

reg. no. 994

630 http://proxy.handle.net/10648/d2d4d489-4d6c-4e5b-b9e7-f220e0f1e35b Akte, waarbij WILLEM HEYNRICXZ. aan het kapittel al zijn goederen, grenzende aan goederen van het kapittel, overdraagt, benevens de rechten, die hij en DOMIS JANSZ. hebben op de nalatenschap van HENYRIC MATHIJSZ., 1463. Met akten betreffende de overdracht door DOMIS JANSZ. van zijn rechten aan WILLEM HEYNRICXZ. dd. 1455 4 charters

reg. nos. 947-949 en 1009

631 http://proxy.handle.net/10648/bdd2741b-68c1-42a7-ad68-5c5620394604 Akte van verkoop van 5 gemeten min 47 roeden land aan de heerweg te Poortvliet door JAN OUDE JANSZ. aan CORNELIS MICHIELSZ., kanunnik te Sint-Maartensdijk. 1465 1 charter

reg. no. 1032

632 http://proxy.handle.net/10648/133c623d-8964-481c-9753-0480777ad845 Akte van stichting van een vicarie op het altaar van Sint Michiel en Sint Adriaan in de kerk te Sint-Maartensdijk door ADRYAEN JANSZ., kanunnik, waarbij hij een aantal goederen in Poortvliet schenkt en het collatierecht geeft aan de heer van Sint-Maartensdijk. 1468 1 charter

reg. no. 1058

633 http://proxy.handle.net/10648/e11fdac5-6829-4b95-860e-ea4cdd580e64 Akte van verkoop door JAN PIER SAMENZ. aan CORNELIS MICHIELSZ., kanunnik te Sint-Maartensdijk, van een huis met hofstede en 131 roeden land in Poortvliet. 1466 1 charter

reg. no. 1039

634 http://proxy.handle.net/10648/64389f8d-bb55-4e34-9c07-965f5a7dd113 Akte van transport door JACOB JANSZ. aan CORNELIS MICHIELSZ., kanunnik te Sint-Maartensdijk, van 1 gemet 28 roeden land in Poortvliet. 1467 1 charter

reg. no. 1049

635 http://proxy.handle.net/10648/9c9010a5-61b9-4db0-b832-8ef291ebe4f2 Akte van stichting van een kapelanie ter ere van St. Anthonis door FRANCK VAN BORSELEN, graaf van Oostervant, waarbij hij een aantal goederen in Poortvliet, Sint-Maartensdijk, Scherpenisse en in de Gertrudepolder schenkt, 1467. Met akte, waarbij hij de schenking uitbreidt met land in de Ruggedijk dd. 1470 2 charters

reg. nos. 1053 en 1082

636 http://proxy.handle.net/10648/c25ebfea-d998-4847-8035-30f676d25c4c Akte van verkoop door MAYKE MARINUS' dochter aan het kapittel van 4 gemeten min 36 roeden land in Poortvliet in CORNELIS LEM DEYNOUTSZ. hoek. 1518 1 charter

reg. no. 1540

637 http://proxy.handle.net/10648/26d0053e-fd95-4ec8-8133-c7af011fbbc9 Akte van verkoop door JAN HEYNRICKXZ. BIGGE aan ANDRIES GOOLESEN, kanunnik te Sint-Maartensdijk, van 1 1/2 gemet min 20 roeden land te Poortvliet in GARBYE BOEIYNS hoek. 1521 1 charter

reg. no. 1562

Borsele. 638 http://proxy.handle.net/10648/a346cd57-e3f1-4bce-a256-0c3c61ca7f2f Akte van transport aan de graaf van OOSTERVANT van 9 stukken land, tezamen groot 11 1/2 gemet 30 roeden en 4 gemeten min 12 1/2 roede, te Monster in Borsele, 1461. Met akten van af-panding ten nadele van WILLOUDT CORNELISZ. dd. 1461 en 2 vidimussen dd. 1463 6 charters

reg. nos. 989, 990, 992, 993, 1006 en 1007

639 http://proxy.handle.net/10648/560e362a-5a73-4921-810c-510c11d616a0 Akte van transport aan de graaf VAN OOSTERVANT van 4 gemeten min 12 1/2 roede land te Monster in Borsele, 1469. Met akten van afpanding ten nadele van CORNELIS WILLOUDSZ. en WILLOUDT CORNELISZ. dd. 1466 en 1467 en akten, waarbij WILLOUDT CORNELISZ. zich borg stelt voor de pachter van de accijns enz. in Borsele dd. 1459 en deze zelf in pacht neemt dd. 1460 6 charters

reg. nos. 968, 978, 1036, 1043, 1055 en 1071

640 http://proxy.handle.net/10648/e5118b25-e654-4ca7-8a7a-b19d9a4cceb6 Akte van transport aan de graaf VAN OOSTERVANT van een stuk land te Westkerke in Borsele na afpanding ten nadele van ADRIAEN JAN ADRIAENSZ. 1470 1 charter

reg. no. 1085

641 http://proxy.handle.net/10648/6216c8a4-9267-4696-a0a0-4eec96f04180 Akte van verkoop aan de erfgenamen van de graaf van OOSTERVANT van 60 roeden land in Westkerke in Borsele door ADRIAEN JAN ADRIAENSZ. 1472 1 charter

reg. no. 1104

cc Renten uit onroerende goederen. 642 http://proxy.handle.net/10648/94abe095-e7d2-402b-b1fc-e28807f84da7 Rentebrief, groot 100 rijnse guldens jaarlijks, uit nader aan te wijzen goederen van ALIENORA VAN BORSELEN, vrouwe van Sint-Maartensdijk. 1478 1 charter

reg. no. 1177

643 http://proxy.handle.net/10648/38199a69-3b8b-40ff-a649-9c5533ced60c Stichtingsakte van een officie op het Sint-Jacobsaltaar in de kerk te Sint-Maartensdijk door JOHANNIS NICOLAUS OUTGHERSZ., priester, 1483. In dorso akten van schenking aan het officie van renten en land te Sint-Maartensdijk en Poortvliet en op Duiveland dd. 1485 en 1524, en akte, waarbij één dier renten, groot 1 pond vlaams jaarlijks, gevestigd wordt op land in Poortvliet dd. 1528 1 charter

reg. nos. 1224, 1274, 1579 en 1591

644 http://proxy.handle.net/10648/144bc152-5aa6-416b-9a95-8baacfc6badb Schuldbekentenis, groot 36 pond vlaams, verzekerd op een huis achter de kerk, voor de kapelrie op het Sint-Kathrijnenaltaar te Sint-Maartensdijk, 1472. Met akte van verkoop van het huis door PHILLIPS CAPOEN aan de graaf VAN OOSTERVANT met belofte van de opbrengst de kapelrie te stichten dd. 1470 en oudere verkoopakte van het huis dd. 1455 3 charters

reg. nos. 951, 1076 en 1106

645 http://proxy.handle.net/10648/1bda06f0-8a21-4efa-afd4-e1b77054a129 Akte, waarbij MAXIMILIAAN VAN EGMOND deken en kapittel een rente, groot 6 pond vlaams jaarlijks, belooft, gevestigd op een gors in Poortvliet en 13 1/2 gemet land in Sint-Maartensdijk in het Oudeland, in ruil voor huurland. 1544 1 charter

reg. no. 1715

646 http://proxy.handle.net/10648/7e5b3593-d943-44cb-b18e-1adc173dd842 Verklaring van de kapelaan PIETER CORNELISZ. REMUER aangaande de ontvangst sinds 1508 van een rente uit 8 gemet 1/2 kwartier land in de polder Mosselhoek te Tholen. 1541 1 charter

reg. no. 1689

647 http://proxy.handle.net/10648/13d30883-81d3-4ee5-bfa6-70b8bc4c170d Akte, waarbij CLAES PLEYNOETSZ. en GHERIJT DAMAESZ. aan JAN TOLNAER HUGHENZ. 4 pond hollands jaarlijks, toebehorende aan het O.-L-.Vrouwenaltaar in de kerk te Schoonhoven en gevestigd op een stuk land tussen de Haven en de Koestraat aldaar, beloven te betalen, welke akte niet langer van kracht zal zijn dan één jaar na het aftreden van de oorkondende schepenen. 1383 1 charter

reg. no. 411

Zie inv.no. 303.

b Inschulden. 648 http://proxy.handle.net/10648/4d8fcd1b-90aa-4c7d-be72-f6a57e7d6477 Akte, waarbij VRANK VAN BORSELEN, heer van Sint-Maartensdijk, 1 pond jaarlijks uit de bieraccijns schenkt ten behoeve van de kosterij aldaar. 1376 1 charter

reg. no. 394

649 http://proxy.handle.net/10648/0d027f10-3fd7-44a7-b477-dd3b417a7899 Akte, waarbij deken en kapittel FRANCK VAN BORSELEN beloven jaarlijks verschillende missen voor JACOBA VAN BEIEREN en na zijn dood ook voor hem te zullen doen tegen 100 gouden pieters jaarlijks, 1437. Met schenkingsakte van de 100 gouden pieters dd. 1437 2 charters

reg. nos. 812 en 815

650 http://proxy.handle.net/10648/91c991bf-511d-454d-9826-d874c9606f3a Testament van FRANCK VAN BORSELEN, graaf van Oostervant. 1470 1 charter

reg. no. 1087

651 http://proxy.handle.net/10648/ea845456-4b40-4bd7-958a-a836ac2f8d57 Akte van borgstelling voor OOLAERDT BERTOLMEEUSZ., vicecureit van Gapinge, voor hetgeen hij jaarlijks moet betalen aan deken en kapittel van Sint-Maartensdijk, 1487. Met akten, waarbij beslag wordt gelegd op pastoorsgoederen te Gapinge wegens het niet betalen van schot. 1474 4 charters

reg. nos. 1130, 1131, 1147 en 1282

652 http://proxy.handle.net/10648/bcb5a495-5b54-443a-a08f-268a2446f439 Testament van mr. PIETER THOENMANS uit Wemeldingen, deken te Sint-Maartensdijk. 15e eeuw 1 stuk 653 http://proxy.handle.net/10648/a7436881-4c52-4b7e-9a16-cdc8014f187f Testament van GERARDUS ADRIAENSZ MANNEE en zijn vrouw JOHANNA CLAUS' dochter. Met nadere clausule. 1508 1 charter

reg. nos. 1467 en 1468

654 http://proxy.handle.net/10648/512cb082-1a7b-403b-bc20-a307a9764e49 Akte betreffende de betaling van twee dubbele jaargetijden door JACOP ARIAENSZ. SMIT. 1514 1 charter

reg. no. 1502

655 http://proxy.handle.net/10648/fdd46def-49db-4bed-bfa0-d77b76868b10 Belofte van WILLEM ADRIAENSZ., priester, om 2 schellingen jaarlijks te betalen ten behoeve van het beneficie van Sint Andries in de kerk te Sint-Maartensdijk. 1533 1 charter

reg. no. 1638

VIII Goederen op Noord-Beveland met de heerlijkheid Cortgene en de gorzen Orizand en Colijnsplaat

Zie Archief Zeeuwsch Gen. V, bl. 49; NAGTGLAS, a.w. II, bl. 135

Cortgene, de enige stad op Noord-Beveland, erfde PHILIPS VAN BORSELEN van zijn vader CLAES. Toen de tak Cortgene in 1431 met PHILIPS uitstierf, verkocht JACOBA VAN BEIEREN het aan VRANK VAN BORSELEN uit de tak Sint-Maartensdijk. Bij dezelfde akte kreeg deze de andere goederen op Noord-Beveland, die in dit hoofdstuk beschreven worden, zoals PHILIPS VAN BORSELEN ze bezeten had

Leenk. Holl. no. 62, fol. 149 vo.

JACOBA had Cortgene in 1418 tegelijk met Borsele tot een hoge heerlijkheid verheven

VAN MIERIS, a.w. IV, bl. 461.

VRANK VAN BORSELEN schonk het met toestemming van KAREL DE STOUTE aan zijn bastaardzoon FLORENS, die er in 1470 mede beleend werd

Leenk. Holl. no. 118, cap. Zeeland, fol. 9

. Daar FLORENS' zoon VRANK, uit zijn huwelijk met KATHERINA VAN EGMOND, geen nakomelingen naliet, vermaakte deze Cortgene aan FLORIS VAN EGMOND, neef zowel van hemzelve als van zijn vrouw. FLORIS werd in 1522 beleend met de heerlijkheid, stad en slot met 993 gemeten ambacht, veren, aanwassen en alle heerlijkheid

Leenk. Holl. no. 124, cap. Zeeland, fol. 31

. In 1530 werd Cortgene overstroomd en eerst in 1681 weder bedijkt. WILLEM III schonk het in 1670 aan WILLEM VAN NASSAU-ODIJK

A Op Noord-Beveland. A.1 Titels van aankomst. 656 http://proxy.handle.net/10648/808f36c6-b9de-4d84-ba7f-7423fadd7558 Stukken betreffende verrekening van wederzijdse vorderingen tusschen VRANCK VAN BORSELEN en PHILIPS VAN BOURGONDIË, waarbij de laatste aan VRANCK VAN BORSELEN vergunt zijn goederen op Noord-Beveland te vermaken aan zijn bastaardzoon, FLORENS, als recht leen. 1459-1462 5 charters en 5 stukken

reg. nos. 970-972, 985, 1001 en 1002

657 http://proxy.handle.net/10648/c0d6b929-9f7d-4ae3-afe6-9eff5322aac3 Akte, waarbij KAREL V de tienden op Noord- en Zuid-Beveland na overlijden van FRANS VAN BORSELEN overdraagt aan FLORIS VAN EGMOND en PHELIPS VAN LALAING, 1524. Met akte, waarbij KAREL V aan FLORIS VAN EGMOND 3000 pond vlaams schenkt als tegemoetkoming bij de lossing van de ambachten aldaar, afkomstig van FRANS VAN BORSELEN, en van zijn helft van de tienden dd. 1522 1 charter en 1 stuk

reg. nos. 1568 en 1577

658 http://proxy.handle.net/10648/fc5243bf-0d58-4799-9964-0066120d9154 Akte van belening van MAXIMILIAAN VAN EGMOND met 4620 1/2 gemet 47 1/2 roede ambacht op Noord-Beveland. 1540 1 charter

reg. no. 1678

659 http://proxy.handle.net/10648/3d9c4e73-170e-4fa3-8a37-19c8ea567fcb Stukken betreffende het bezit van het klooster Onzer-Vrouwenkamer of Waterlooswerve te Domburg van schorren te Emelisse, Ekinge en Hamerstede. 1550 en 1563 3 stukken

reg. nos. 1785, 1896, 1897 en 1902

660 http://proxy.handle.net/10648/906630c6-cd02-4ceb-b90c-64480dc53ca9 Stukken ten bewijze, dat de prins VAN ORANJE niet verzuimd heeft de door zijn zoon geërfde goederen op Noord-Beveland te verheffen. 1566 1 charter en 2 stukken

reg. nos. 1924 en 1925

661 http://proxy.handle.net/10648/13c3c14e-e049-4b4b-93dd-db9bf97663bf Stukken betreffende de eigendom voor de graaf VAN BUREN van enige stukken ambacht in Emelisse, het Nieuweland van Cats en Hamerstede, bij verzuim vervallen aan de grafelijkheid, 1568-1570. Met bijbehorende stukken betreffende o.a. betaling van deze goederen en van 198 gemet 141 1/2 roede land te Koningshem en Welle dd. 1569-1571 1 charter en 7 stukken

reg. nos. 1929, 1933, 1937 en 1941

A.2 Verhouding tot de landsheer. 662 http://proxy.handle.net/10648/a0ffac32-6880-4bab-af6d-0f71d15f858c Vonnis van de Grote Raad, waarbij de rentmeester van Zeeland wordt veroordeeld tot restitutie aan de heer van Cortgene van een bijdrage in de oorlogslasten, waarvan Cortgene exempt is. 1497 1 charter

reg. no. 1381

A.3 Dijkwezen. 663 http://proxy.handle.net/10648/b38b9bbb-0509-4a65-b332-7ac9f0ea2c17 Commissiebrief voor verschillende personen om met de graaf VAN BUREN de dijkdoorbraken op Noord-Beveland te inspecteren. Met akte, waarbij KAREL V ten behoeve van de dijkage afstand doet van schot en een brief van de keizer aan de graaf VAN BUREN. 1530 2 charters en 1 stuk

reg. nos. onthecht en 1611-1613

A.4 Bemoeienis met de kerk. 664 http://proxy.handle.net/10648/cc34fd7f-188f-4fa4-9ef7-a0dd79ba907b Rentebrief, groot 20 schellingen jaarlijks, uit land, dat de kerk te Cortgene bezit in het Oude land te Grijsoord voor HUGHE BRUYS, pastoor te Cortgene, 1531. Afgelost door de graaf VAN BUREN, collator van de kerk, in 1542. Met bijbehorende akte dd. 1531 3 charters

reg. nos. 1616, 1617 en 1694

A.5 Beheer. a Algemeen. 665 http://proxy.handle.net/10648/2122f06f-fd0c-49ee-99aa-f07eaccb61df Accoord tusschen FLORIS VAN EGMOND ener-, en de weduwe van de rentmeester CORNELIS PIETERSZ. en het kind van wijlen de rentmeester CORNELIS CORNELISZ. anderzijds, over de rekeningen van Noord- en van Zuid-Beveland met Hongersdijk over de jaren 1529-1531 en twee rekeningen van de beversing van Cortgene.Oorspronkelijk en afschrift 1535 Met bijlage dd. 1529-1530 b Tienden en andere inkomsten. 665A http://proxy.handle.net/10648/a63d087f-923c-4b3f-9730-c70e1f6f3552 Kwitanties, declaraties enz., ingekomen bij Cornelis Cornelisz., baljuw en rentmeester van Cortgene. 1527-1534 1 omslag 666 http://proxy.handle.net/10648/4c05574d-2103-4f23-8d42-ccf6be819155 Ligger van de pachten van de tienden en molens te Cortgene. 1529 1 deel c Uitgegeven renten. 667 http://proxy.handle.net/10648/cd0a1396-5067-4620-8068-974a96e64532 Vonnis van de Grote Raad te Mechelen, waarbij FLORIS VAN EGMOND wordt veroordeeld tot betaling van 200 pond vlaams jaarlijks uit zijn goederen te Cortgene en 125 dergelijke ponden uit de Schaapspolder aan JOHAN DE HESDIN en de erfgenamen van diens vrouw, MARIE DE STRABANT. 1536 1 charter

reg. no. 1648. Borsele-Brigdamme en nadat deze zonder zoons na te laten gestorven waren, kreeg VRANK het als douarie. Hij kocht in 1453 het recht er over te mogen beschikken, niettegenstaande dat het douariegoed was, en vermaakte het aan JASPER VAN CULENBORCH, kleinzoon van zijn zuster ALIENORA

B Het Orizand.

Het gors Orizand, vroeger Worighezant, door de Grote Faal gescheiden van Noord-Beveland, werd in 1361 door ALBRECHT VAN BEIEREN ter bedijking uitgegeven. De bedijking kwam niet tot uitvoering, zodat het in 1580 nog een onbedijkt schor was, bestaande uit West- en Oost-Orizand. Beide verdwenen in de loop der 17e eeuw

Zie Arch. Zeeuwsch Gen., V, bl. 85 en A.A. BEEKMAN, Holland, Zeeland en West-friesland in 1300. III. Zeeland (Geschiedkundige atlas van Nederland, Tekst bij Kaart V), 1921, bl. 70.

Titels van aankomst. 668 http://proxy.handle.net/10648/8f217aed-5ab7-47ae-a649-0642a4c37972 Kwitantie van CLAES VAN BORSELEN, heer van Brigdamme, voor JAN de bastaard VAN BORSELEN heer VRANCKENZ. voor 600 gulden, door deze betaald als deel van de koopsom voor het stuk van het gors Orisant, dat JAN VAN BEIEREN, elect van Luik, heeft verkocht aan CLAES VAN BORSELEN, FLORIJS, heer van Sint-Maartensdijk, e.a. 1409 1 stuk

reg. nos. 590 en 600

669 http://proxy.handle.net/10648/762d7ed4-5d01-4389-9e90-18b18f1eba77 Machtiging van CORNELIS LIEVENSZ. WERCKENDET voor enige personen om zich te verzetten tegen interpositie van een decreet betreffende openbare verkoop van een veertiende deel van het gors Orisant, dat hij gemeenschappelijk met wijlen MAXIMILIAAN VAN EGMOND bezat. Met extract uit het decreet dd. 1548. 1550 2 stukken

reg. no. 1781

670 http://proxy.handle.net/10648/1a9ab0d5-6809-4bb7-b463-e7830d5060c9 Stukken betreffende de eigendom voor- en verpachting door de graaf VAN BUREN van een achtste part van het gors Orisant, afkomstig van PIETER WOUTERSZ. 1570 en 1578 2 charters en 2 stukken

reg. nos. 1935 en 1958-1960

C Colijnsplaat.

De aanwas Colijnsplaat, ten N.O. van Noord-Beveland en door de Kleine Faal daarvan gescheiden, werd in 1489 voor het eerst onder die naam aan FLORIS VAN BORSELEN, heer van Cortgene, ter bedijking uitgegeven. Inpoldering bleef evenwel uit en in 1517 werd de uitgiftebrief bevestigd. FLORIS VAN EGMOND erfde het van VRANK VAN BORSELEN in 1522.

Zie Arch. Zeeuwsch Gen., V, bl. 84.

670A http://proxy.handle.net/10648/35c9e976-4a28-41c0-b133-97f44b63b5db Akte, waarbij KAREL V de cijns uit het gors Colijnsplaat ten behoeve van VRANCK VAN BORSELEN verlaagt, 1519. Met akte, waarbij de uitgifte van het gors dd. 1489 bevestigd wordt, 1517. 1519, 1517 2 charters

reg. nos. 1528 en 1547

670B http://proxy.handle.net/10648/5576cef1-2194-4794-b2fd-f517143df402 Akte van overeenkomst tussen FLORIS VAN EGMOND ener-, en KATERINE VAN EGMOND, weduwe van VRANCK VAN BORSELEN, heer van Cortgene, anderzijds, over diens nalatenschap, waarbij zij het vruchtgebruik krijgt van Colijnsplaat en een huis te Tervuren. Met oudere akten betreffende de eigendom van het huis dd. 1516 en 1517. 1522 4 charters

reg. nos. 1514, 1515, 1525 en 1564

670C http://proxy.handle.net/10648/b555bb45-19c0-40c8-b1bc-e116fd1c54d5 Twee kwitanties voor MAXIMILIAAN VAN EGMOND van de executeurs van het testament van KATERINE VAN EGMOND, weduwe van VRANCK VAN BORSELEN, heer van Cortgene. 1544 en 1546 2 stukken

reg. nos. 1713 en 1733

IX Borsele

Zie Arch. Zeeuwsch Gen. VI; REYGERSBERCH-BOXHORN, Chronijk van Zeeland, 1644, bl. 403; BEEKMAN, a.w.

Met de naam Borsele werden oorspronkelijk enige eilanden aangeduid ten Zuid-Westen van Zuid-Beveland, waarmede zij in 1300 verenigd waren. Dit waren West- en Oost-Borsele en West- en Oost-Baarland. West- en Oost-Borsele waren van elkaar gescheiden door de Yve en door verbastering van Yve-zode (zode is dijk) werd het westelijke deel Borsele bewesten Vijfzoden genoemd; de drie andere delen verloren de naam Borsele. In Borsele bewesten Vijfzoden verenigde PHILIPS VAN BORSELEN langzamerhand alle ambacht in één hand; de laatste portie kreeg hij na overlijden van zijn broeder JAN in 1406

Leenk. Holland no. 54, ult. cap., fol. 7 vo.

In 1418 werd Borsele tot hoge heerlijkheid verheven. Na PHILIPS dood gaf JACOBA VAN BEIEREN het aan de broeders BOUDEWIJN en FLORENS uit de tak Borsele-Brigdamme en nadat deze zonder zoons na te laten gestorven waren, kreeg VRANK het als douarie. Hij kocht in 1453 het recht er over te mogen beschikken, niettegenstaande dat het douariegoed was, en vermaakte het aan JASPER VAN CULENBORCH, kleinzoon van zijn zuster ALIENORA

671 http://proxy.handle.net/10648/054b200c-aa8f-4294-bd4b-14be9fe1717c Akte, waarbij FRANCK, heer van Borsele, graaf van Oostervant, van PHILIPS, hertog van Bourgondië, het recht koopt om de heerlijkheid Borsele bewesten Vijfzoden, hem als douarie gegeven, te mogen vermaken, 1453. Met kwitantie voor de koopsom dd. 1453 en akte van protest van FRANCK VAN BORSELEN om bede te betalen in strijd met zijn douariebrief dd. 1441 3 charters

reg. nos. 933, 935 en 857

X Pendrecht.

VRANK VAN BORSELEN komt in 1371 en later voor met de titel "heer van Pendrecht", zo ook VRANK II en zijn zuster ALIENORA, vrouw van GIJSBRECHT VAN NYENRODE. Deze werd er in 1476 mede beleend. In de uitspraak over ALIENORA'S nalatenschap

Zie bl. 81, noot 2

wordt het vermeld als een schor, geheten de heerlijkheid van Pendrecht; het maakte geen deel uit van de goederen, die FLORIS VAN EGMOND erfde. Het dorp was bij de vloed van 1373 voor goed verdwenen

671A http://proxy.handle.net/10648/dd0c3a69-ab2a-4e06-bb22-1741a15ecc67 Privilege van tolvrijheid voor de inwoners van Pendrecht, geschonken door graaf Floris V. 1290 1 charter

reg. no. 15

XI De pandschap van de stad Grave en het land van Kuik.

Bij de voorwaarden voor het huwelijk van FLORIS VAN EGMOND, heer van IJselstein, en MARGRIET VAN BERGEN, dochter van CORNELIS, heer van Zevenbergen

12 November 1500 in Koninklijk Huisarchief, Inv. 12, V, 10, 2e.

kreeg de bruid de rechten op het ambt en de pandschap van stad en slot van Grave en het land van Kuik, zoals haar vader die bezat, mede. Zolang deze in het bezit bleef, zou hij 800 rijnse guldens jaarlijks betalen aan het echtpaar, dat desgewenst zijn intrek te Grave bij de ouders kon nemen. In December 1508 kreeg FLORIS wegens overlijden van zijn schoonvader het ambt van drossaard en kapitein van Grave, Kuik en Kessel, zoals CORNELIS VAN BERGEN het vervuld had

D. PARINGET, Beschrijving van de stad Grave en den lande van Cuyk II, 1752, no. 59.

FLORIS noemde zich gouverneur en pandheer. Grave en Kuik, oorspronkelijk als Brabants leen in het bezit van de heren van Kuik, was in 1400 door JOHANNA, dochter van WENNEMER VAN CUYCK, aan WILLEM, hertog van Gelre en Gulik, afgestaan

Arch. Nass. Dom., Fol. 654, no. I, thans overgedragen aan het Rijksarchief in Gelderland. Gedrukt in Nijhoff's Gedenkw. III, no. 233

. KAREL DE STOUTE had er zich als pandheer van Gelre laten huldigen, maar op verzoek van de Staten van Brabant had MAXIMILIAAN VAN OOSTENRIJK het met Brabant herenigd en bij die gelegenheid tevens bepaald, dat Grave hofvaart op Den Bosch zou hebben

PARINGET, a.w. II, no. 52

. Toen Grave hierop zowel van Gelre als van Brabant beschrijvingen ter dagvaart kreeg, beval MAXIMILIAAN, dat het aan geen van beide gehoor zou geven doch neutraal tussen beide zou blijven tot andere tijden

T.a.p., no. 54.

In 1550 loste KAREL V de pandschap af aan ANNA VAN EGMOND, gravin van Buren, met financiële steun van Grave en Kuik, verleend uit dankbaarheid

T.a.p., nos. 71, 73 en 74.

Hij bevestigde de privileges en verklaarde, dat zij "apart" en alleen van zichzelve dependent zouden zijn, zoals zij onder de heren van Kuik en de hertogen van Gelre en Brabant en derzelver pandheren geweest waren. Van de vonnissen zou geen appèl, maar wel reformatie mogelijk zijn op de Raad van Brabant. PHILIPS II verpandde het in 1559 wederom, nu aan prins WILLEM I en kreeg, evenals KAREL V bij de aflossing, nu, alweer uit dankbaarheid, een bijdrage bij de verpanding. De prins kreeg het als Brabants leen. Prins MAURITS kreeg het in 1611 als onversterfelijk leen in bezit, waarna de ORANJES het tot 1795 hebben behouden

A Titels van aankomst. 672 http://proxy.handle.net/10648/cff4c109-b9cf-423c-bf4f-869783ff5e69 Akte, waarbij geschillen, tussen FLORIS VAN EGMOND ener-, en het sterfhuis van CORNELIS VAN BERGEN anderzijds, in verband met de pandschap van Grave en het land van Kuik geregeld worden. Met bijbehorend stuk. 1509 1 charter en 1 stuk

reg. no. 1471

673 http://proxy.handle.net/10648/392c9a44-fb5a-4bc8-98d1-de79935301cc Akte van verpanding van de stad Grave en het land van Kuik aan prins WILLEM VAN ORANJE. 1559 1 charter

reg. no. 1874

674 http://proxy.handle.net/10648/9ff851c0-01f0-4ba3-a2c6-5cab8cb67caf Akte, waarbij het land van Kuik prins WILLEM VAN ORANJE 16000 carolus guldens geeft ter tegemoetkoming in de betaling van de pandschap. 1560 1 charter

reg. no. 1881

B Verhouding tot de landsheer. 675 http://proxy.handle.net/10648/1b30a4bc-f19f-427d-943b-61aabcef6aec Stukken ten bewijze, dat de stad Grave en het land van Kuik ressorteren onder de Raad van Brabant. 1550 6 stukken

reg. no. 1780

C Bestuur en rechtspraak. 676 http://proxy.handle.net/10648/bdb2c648-e0dd-4adb-9c56-5444f7f4bb1f Stukken, ingekomen bij JACOB VAN AMSTEL VAN MIJNDEN, ambtman van GRAVE. 1538-1542 5 stukken

J. VAN AMSTEL VAN MIJNDEN werd in 1538 aangesteld door graaf FLORIS VAN EGMOND

677 http://proxy.handle.net/10648/85e4c769-b0b6-440e-b30a-90c8611bdc10 Brief aan de raad BRIELIS VAN RAPENBURCH betreffende een rechtsvordering van PETER JANSZ. 1549 1 stuk
D Militaire aangelegenheden. 678 http://proxy.handle.net/10648/3b130f2e-3d17-48d8-a979-2dacfd698539 Stukken betreffende garnizoen en verdediging van Grave, 1513 en 1531-1543. Met rekening van dingtalen dd. 1528 2 katerns en 5 stukken E Bemoeienis met geestelijke stichtingen. 679 http://proxy.handle.net/10648/d977e6b4-9eae-4a8a-8d2f-66d43a07f53f Brief van JOHANNES VAN BALEN, priester, aan de deken van de kerk te Grave, waarin hij deze kennis geeft van de maatregelen, die namens de aartsdiaken van Utrecht genomen zullen worden tegen FRANS HAENEN, die wederrechtelijk in het bezit is gekomen van het altaar van St. Anna in genoemde kerk. z.d. 1 stuk F Goederenbeheer. F.1 Algemeen. 680 http://proxy.handle.net/10648/e46aa8dc-55de-4ea7-b5ce-70b973ee8411 Bijlagen bij de rekening van de rentmeester van Grave over het jaar. 1509 2 stukken 681 http://proxy.handle.net/10648/078552b8-18d6-4a5d-bc5d-471f820dec1c Uittreksel uit de principale rekening van het land van Kuik en de stad Grave over November 1510-November 1513, gemaakt door de rentmeester HENRICUS CREEFT. 1 katern 682 http://proxy.handle.net/10648/8d5c72ea-259b-498f-8b5e-2823495eadc0 Kwitanties, declaraties enz., ingekomen bij de rentmeester HENRICUS CREEFT. 1512-1537 1 pak 683 http://proxy.handle.net/10648/98022f84-9eca-42b7-8ad4-923fbd33304b Kwitanties, declaraties enz., ingekomen bij de rentmeester PETER PLOENIS. 1539-1545 1 omslag 684 http://proxy.handle.net/10648/e83cc7c8-c92e-47dd-b3a2-5c69e0770be2 Stukken, ingekomen bij niet genoemde ambtenaren van Grave en het land van Kuik. 1510-1536 1 omslag

Zeer waarschijnlijk alle voor de rentmeester bestemd geweest

F.2 Onroerende goederen. 685 http://proxy.handle.net/10648/5b8c95b2-3b51-49c4-8fae-f80708c71736 Akte van transport van een huis te Grave op de stadsmuur door DERICK VAN RIJSWIJCK aan hertog ARNOLD VAN GELRE, 1471. Met oudere akte van gerechtelijke verkoop van het huis dd. 1471 2 charters

reg. nos. 1093 en 1097

686 http://proxy.handle.net/10648/2f619348-d5f3-45b4-8885-a73f211a278e Instructie voor JAN VAN GALEN als bewaarder van het oude huis te Grave tijdens de afwezigheid van graaf MAXIMILIAAN VAN EGMOND en zijn vrouw. 1545 1 stuk 687 http://proxy.handle.net/10648/ffcdcb1c-cf97-44ac-a58a-66707bd06d3c Bestekken enz. voor de betimmering van de grote zaal en andere reparaties in het slot, de bouw van een huis tussen de oude en de nieuwe stal en van een brug. 1544 en 1545 5 stukken 688 http://proxy.handle.net/10648/6c82ebaf-2318-4396-9289-48548bc15692 Stukken met betrekking tot de aflossing van de hof en de goederen van Rendonk onder Kuik door het Karthuizerklooster St. Sophie te Vucht, 1559-1562. Met retroacta dd. 1449-1489 en 1551 1 dossier
F.3 Afgeloste renten. 689 http://proxy.handle.net/10648/4410ab9c-9337-4455-baeb-ab5bc55287e9 Rentebrief, groot 75 pond vlaams jaarlijks, gevestigd op de stad Grave en het land van Kuik ten behoeve van GODEVAERT VAN VECHEL, 1552. Met kwitantie voor de hoofdsom dd. 1553 2 charters

reg. no. 1797

690 http://proxy.handle.net/10648/8679dc12-a97d-47cb-8051-9bd12d00c0fc Rentebrief, groot 18 pond vlaams jaarlijks, gevestigd op het gemaal van de stad Grave en het gemaal en de watertol van de stad Grave en het land van Kuik ten behoeve van JAN ROELOFFSZ. BRUESSERE, 1552. Met kwitantie voor de hoofdsom dd. 1553 2 charters

reg. no. 1800

691 http://proxy.handle.net/10648/dc117609-37fc-4f4e-8803-c517b40f08d9 Rentebrief, groot 18 pond vlaams jaarlijks, gevestigd op het gemaal van de stad Grave en het gemaal en de watertol van de stad Grave en het land van Kuik ten behoeve van FRANS VAN DER CAMMEN, 1552. Met kwitantie voor de hoofdsom dd. 1553 2 charters

reg. no. 1798

XII Ackoy

Zie Leenk. Holland; A. P. VAN SCHILFGAARDE, Het archief der heeren en graven van Culemborg, 1949, en A. H. MARTENS VAN SEVENHOVEN, Schets van de geschiedenis der burgelijke gemeenten in Gelderland. In : Bijdr. en Meded. Ver. Gelre XII.

Zie ook Inv. nos. 346, 351 en 478

FLORIS VAN EGMOND kocht slot en heerlijkheid Ackoy met hoog en laag gerecht in 1513 van JOOST VAN KRUININGEN. Hij werd er eerst in 1517 mede beleend, nadat JOOST VAN KRUININGEN het nog in 1514 in leen had ontvangen. Het was leenroerig aan de heren van Voorne en in die kwaliteit traden later de graven van Holland bij de beleningen op. In 1330 bevestigde de hertog van Gelre ten behoeve van GERARD VAN VOORNE de kwijtschelding van leenplicht voor Ackoy aan Gelre. HERBEREN VAN HEUKELOM is de oudste heer van Ackoy, die in de hier beschreven stukken voorkomt. Hij werd er in 1386 mede beleend zoals zijn vader OTTO VAN ARKEL het gehad had. Na zijn dood verkocht zijn zoon JAN het in 1417 aan HUBRECHT VAN CULEMBORCH. Van HUBRECHTS' vrouw YOLANTE VAN GAESBEEK vererfde het in 1454 op haar broeder JACOB, die het aan WILLEM VAN BOXMEER verkocht. In 1475 werd JAN VAN MONTFOORT er mede beleend na opdracht door WILLEM VAN BOXMEER, en in 1489 AGNIESE VAN MONTFOORT, vrouw van JAN VAN KRUININGEN. Hun zoon Joost verkocht het aan FLORIS VAN EGMOND. Ackoy was onafhankelijk zoals Buren en Leerdam; de hoge regering berustte dus bij de Domeinraad. Met Leerdam had het één drossaard en werd het in 1795 bij Holland ingelijfd

A Aankomsttitels van de heerlijkheid. 692 http://proxy.handle.net/10648/d493e7bf-157c-4659-a295-744613a6510f Uitspraak door graaf WILLEM III in het geschil tussen REINOUD, graaf van Gelder, en GHERAERD, heer van Voorne, waarbij onder meer de opheffing van de leenroerigheid van het huis van Ackoy aan Gelre bevestigd wordt. 1330 1 charter

reg. no. 94

693 http://proxy.handle.net/10648/4ee49a6e-11d2-4a13-9c43-85325e7d7e5b Stukken betreffende de koop van Ackoy en de afbetaling door graaf FLORIS VAN EGMOND aan JOOST, heer van Kruiningen. 1513-1518 1 charter en 3 stukken

reg. nos. 1499, 1501, 1523 en 1541

694 http://proxy.handle.net/10648/f90e3ebf-429d-4438-83c8-755c80456b22 Akte van belening van FLORIS VAN EGMOND met de heerlijkheid. 1517 1 charter

reg. no. 1521

695 http://proxy.handle.net/10648/bdd17153-1cb0-4b4b-b283-9e2f4970fd68 Getuigenis aangaande de rechten van de heerlijkheid Ackoy op de visserij in de Linge. 1528 1 charter

reg. no. 1595

B Rechtspraak. 696 http://proxy.handle.net/10648/949994b1-904c-4fce-9d7b-6afdaf424525 Extract uit het schepenregister van Ackoy betreffende een doodslag. 1535 of later 1 stuk C Goederenbeheer. C.1 Algemeen. 697 http://proxy.handle.net/10648/9c785de7-8eb0-4f7d-9129-e29a4c746379 Akte van borgstelling voor LAUWERIS ANTHONISZ., aangesteld tot schout en rentmeester van Ackoy. 1474 1 charter

reg. no. 1142

698 http://proxy.handle.net/10648/372b8ecc-c13f-4142-81ac-ff2e09f089aa Rekening van de rentmeester HANS WIJNGAERT, afgehoord door FLORIS VAN EGMOND. 1534 Febr. - 1535 Febr. 1 katern in smal folio 699 http://proxy.handle.net/10648/f41daf60-c9f2-430c-aa1b-5bc9bde64361 Declaraties, kwitanties enz., ingekomen bij de rentmeester HANS WIJNGART. 1535-1540 1 omslag 700 http://proxy.handle.net/10648/f812f4d3-18cc-4633-81b9-00307d0d7ccb Bijlage bij de rekening van de rentmeester. c. 1545 1 blad

Uit andere stukken blijkt, dat DIRCK OTTENSZ., die dit stuk ondertekend heeft, secretaris van Ackoy was in 1541-1543, 1546 en 1548

C.2 Onroerende goederen. 701 http://proxy.handle.net/10648/d8f0c3fb-9a3d-4161-b656-0108efcd73d8 Akte van transport van twee morgen land, geheten het Vette Land, in Ackoy door ADRIAEN WILLEMSZ. aan de graaf van Buren, 1559. Met oudere transportakte van de helft van dat land dd. 1552 2 charters

reg. nos. 1816 en 1868

702 http://proxy.handle.net/10648/d64ca473-b1bd-4acd-b0a3-063ca7bc0b02 Akte van transport van 1 1/2 morgen land in Ackoy door WILLEM CORNELISZ. PEERTCOPERS aan de graaf VAN BUREN als onderpand voor een schuld. 1578 1 charter

reg. no. 1961

C.3 Tienden en andere inkomsten uit onroerende goederen. 703 http://proxy.handle.net/10648/5a7fb60e-e1cf-4107-96a3-139beae85638 Register van de cijnsen en pachten in Ackoy. 1449 of later 1 katern 704 http://proxy.handle.net/10648/93716ec1-f68a-45f8-bd13-b61ab734f2e6 Lijsten van verkoop van tienden. 1529, 1533, 1541-1543, 1546 en 1548 2 bladen en 4 katerns 705 http://proxy.handle.net/10648/4c8ccfcd-03fa-48cf-9d15-f8c43dd2d9f1 Lijst van verpachting van land en verkoop van tienden. z.d. 3 stukken 706 http://proxy.handle.net/10648/631fa20e-5580-40c4-a162-5e607b609008 Antwoord van KAREL VAN EGMOND aan ENGELBRECHT VAN NASSAU, dat zijn omstandigheden niet toelaten de heer van Kruiningen de pacht van zijn tienden in Ackoy te schenken. 1498 1 stuk

reg. no. 1385

XIII Boxmeer. A Titels van aankomst.

ANNA, dochter van WILLEM VAN EGMOND en MARGRIET VAN MEER, en daardoor vrouwe van Haps en Boxmeer, huwde in 1506 met WILLEM VAN DEN BERGH, uit welk huwelijk een zoon OSWALD werd geboren. Na de dood van WILLEM VAN DEN BERGH in 1511 hertrouwde zij met PHILIPS VAN VIRNEBURG. Ook uit dit huwelijk werd een zoon geboren, die echter op jeugdige leeftijd stierf. PHILIPS matigde zich de rechten op Boxmeer en Haps aan, die hem betwist werden door de voogden van zijn stiefzoon OSWALD. PHILIPS werd ermede beleend en verkocht in 1533 zijn rechten aan FLORIS VAN EGMOND, wiens zoon MAXIMILIAAN ze tegen een hoge schadevergoeding afstond aan OSWALD VAN DEN BERGH

Zie VAN SCHILFGAARDE, Inleiding archief huis Bergh.

707 http://proxy.handle.net/10648/44a56beb-0f52-478a-8fbd-e79c47166d46 Stukken betreffende de verkoop door PHILIPS VAN VIRNEBURG van zijn rechten op Boxmeer en Haps aan FLORIS VAN EGMOND. 1533 2 stukken

reg. nos. 1641 en 1642

708 http://proxy.handle.net/10648/dda477f6-8aa4-45ba-98a0-db718bd3ed56 Stukken betreffende de overdracht van de heerlijkheden Boxmeer en Haps door MAXIMILIAAN VAN EGMOND aan OESWALT VAN DEN BERG met behoud van een rente, groot 1000 carolus-guldens jaarlijks, daaruit. 1545 2 charters en 1 stuk

reg. nos. 1730-1732

709 http://proxy.handle.net/10648/27143f7b-9d73-442e-90b4-2afcb6c6f10c Instructie voor BERNARD VAN DEN BOEGART, hofmeester, HENRICUS CREEFT, rentmeester, en JOHAN HAIGEN, secretarissen van de graaf van BUREN, om te doen wat nodig is bij de aanvaarding van het huis en de heerlijkheid Boxmeer en Haps. 1533 1 stuk
B Goederenbeheer. B.1 Algemeen. 710 http://proxy.handle.net/10648/639aa4bc-1c7a-4eb1-8f60-18d5eeaa8b61 Kwitanties, declaraties enz., ingekomen bij de rentmeester van Boxmeer en Haps. 1518, 1534-1545 1 omslag 711 http://proxy.handle.net/10648/540b5f86-2c54-4453-9cce-1774ad1465ea "Staet ende ordenancy (nye ord.) op den huyse Boxmeer". Lijst van lonen voor het personeel, inkomsten van ouds aan de drost toekomende, en voorstel van de drost om ook het rentmeesterschap waar te nemen. z.d. 1 blad 712 http://proxy.handle.net/10648/f0efda0f-38d7-4303-b386-74925b322287 Rekening van EVERT VAN HAREN, drost van Boxmeer, van arbeidsloon, betaald aan arbeiders op het huis te Boxmeer. 1534 1 katern

Niet raadpleegbaar

B.2 Inkomsten uit heerlijke rechten. 713 http://proxy.handle.net/10648/946c1864-2efe-4701-adc1-699cf16b5dbb Rekening van EVERT VAN HAREN, drost van Boxmeer, van ontvangsten aan breuken e.a. en uitgaven voor reparaties aan het huis te Boxmeer. 1534 1 katern

Niet raadpleegbaar

714 http://proxy.handle.net/10648/eb109056-a04e-4bed-afb8-d2eb074efa83 Rekening van EVERT VAN HAREN, drost van Boxmeer, van inkomsten aan renten, breuken enz. uit Boxmeer en uitgaven voor het huis en de molen. Afgehoord in 1546 te Grave door MAXIMILIAAN VAN EGMOND, JAN BRIELIS VAN RAPEN-BURCH, PIETER PLOENIS, rentmeester te Grave, en JAN PLOENIS, rentmeester te Buren. 1543-1544 1 cahier 715 http://proxy.handle.net/10648/e941f674-b70c-4496-9a80-7de63eb63aee Kwitanties, declaraties, enz., ingekomen bij de drost van Boxmeer. 1536-1545 1 pak
XIV Lingen.

Zie de inleiding bij MAXIMILIAAN VAN EGMOND, bl. 185. Lingen werd nog tijdens het leven van ANNA VAN EGMOND verkocht. (Zie Archief Nass. Domeinraad Deel I, Reg. no. 3451)

A Titels van aankomst. 716 http://proxy.handle.net/10648/9640dcba-d147-4b7d-b317-ed531aef9142 Akte van belening van ANNA VAN EGMOND met het graafschap Lingen, 1549. Met oudere stukken betreffende de onderwerping van CONRAD VAN TECKELENBURG aan KAREL V, de schenking aan en belening van MAXIMILIAAN VAN EGMOND dd.1546-1548 en een verdrag tussen KAREL VAN GELRE en NICOLAUS VAN TECKELENBURG over Lingen dd. 1544 2 charters en 8 stukken

reg. nos. 1735 en 1768

B Verhouding tot de landsheer. 717 http://proxy.handle.net/10648/369f325b-3c71-4eec-a267-a3d877a066ec Akte van bevestiging door KAREL V ten behoeve van OTTO, graaf van Tecklenburg, van een akte dd. 1475, waarbij keizer FREDERIK de privileges van de graven VAN TECKLENBURG bevestigt, Afschrift. 1521 1 katern C Verhouding tot de bisschoppen van Munster en Osnabrück. 718 http://proxy.handle.net/10648/7b0d8aea-6dba-431e-8407-79df1301721e Stukken betreffende onenigheden van de graven van TECKLENBURG, heren van Lingen, met de bisschoppen van Munster en Osnabrück. 15e en 16e eeuw 1 band en 3 katerns

Niet raadpleegbaar

719 http://proxy.handle.net/10648/05d37f9a-6503-4e37-bcd4-7880f213d5dc Register, waarin afgeschreven zijn allerlei oorkonden, missiven, dingtalen enz. betreffende het graafschap Tecklenburg en het graafschap Lingen. 1440-c. 1539 1 deel

Niet raadpleegbaar

720 http://proxy.handle.net/10648/4373902c-ab0b-4bb8-b09d-4cd1e7c0d080 Huwelijksvoorwaarden tussen CLAES, graaf van Tecklenburg, en EVA, gravin van Nassau-Beilstein. 1508 1 charter
XV Het huis Beverweerd C.A

Zie het H.S. van VAN RIEMSDIJK; Geneologische en Heraldische Bladen II, 1907, bl. 338 en Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden XII, 1772, bl. 332 e.v.

Het huis Beverweerd te Werkhoven was een Stichts leen, dat in de 13e eeuw, en, na een korte onderbreking, wederom in het begin van de 14e eeuw in het bezit was van een tak der ZUILENS. Door het tweede huwelijk van MECHTELD, dochter van heer JAN, (haar eerste man was OTTE VAN IJSELSTEIN), kwam Beverweerd in 1354 aan heer SWEDER VAN VIANEN, zoon van HENDRIK, heer van Vianen. Op SWEDER volgde zijn zoon JOHAN, beleend in 1395, gehuwd met ELISABETH, dochter van ALARD, heer van Buren. JOHANS ZOON GIJSBRECHT liet uit zijn huwelijk met CLEMENTIA VAN POUCQUES een dochter JOHANNA na, die Beverweerd aan het geslacht BOUCHOUT bracht door haar huwelijk in 1441 met JOHAN VAN BOUCHOUT, heer van Boulaer en Schendelbeke. Vóór haar huwelijk had JOHANNA enige jaren onder voogdij gestaan van haar tweede moeder ANNA, dochter van WOUTER DE HENNIN, heer van Bossu, die later de vrouw werd van WILLEM VAN EGMOND. JOHANNA'S zoon DANIËL, beleend in 1502, liet uit zijn huwelijk met MARIE VAN LUXEMBURG wederom alleen dochters na, van wie de oudste, MARIE, HUGO DE LANNOY, heer van Lannoy, Rollencourt, Wahaignies en Tronchiennes, huwde. Zij werd in 1527 beleend. Hun dochter FRANÇOISE werd de vrouw van MAXIMILIAAN VAN EGMOND en de moeder van ANNA, gemalin van WILLEM I. Françoise stierf in 1562, haar moeder in 1563, zodat PHILIPS WILLEM Beverweerd en de andere bovengenoemde goederen rechtstreeks van zijn overgrootmoeder, MARIE DE LANNOY, erfde. In 1564 werd hij met Beverweerd beleend, dat in 1536 tot een ridderhofstad was verklaard. Tot de annexen zijn te rekenen de goederen, die tezamen met het huis in eenzelfde akte in leen werden gegeven, terwijl hier tevens beschreven zijn de stukken betreffende goederen, die de heer van Beverweerd in de omliggende gemeenten bezat en die in de oude Inventaris onder het hoofd Beverweerd zijn gebracht. Zoals bekend is, vermaakte prins MAURITS Beverweerd aan zijn zoon LODEWIJK evenals de heerlijkheid Odijk, waarmede dezelfde tak der VIANENS, die Beverweerd bezat, door de heren van Vianen beleend werd. De heren van Vianen hadden het als een Gelders leen. Odijk vererfde op dezelfde wijze als Beverweerd op PHILIPS WILLEM. Prins MAURITS kreeg beide heerlijkheden eerst nadat PHILIPS DE MÉRODE, afstammeling van een jongere zuster van MARIE VAN BOUCHOUT en in 1620 beleend, afstand had gedaan in hetzelfde jaar

A Titels van aankomst. 721 http://proxy.handle.net/10648/7209930a-5c20-4173-8857-7b5cf91cacc3 Akte van belening van DANIËL VAN BOUCHOUT door de bisschop van Utrecht met het huis Beverweerd en bijbehorende goederen en rechten te Werkhoven, Odijk, Bunnik en IJselstein, 1525. Met beleningsakte met het land in IJselstein dd. 1351 en akte aangaande vermaking door JOHANNA VAN VIANEN van haar leengoederen aan haar DANIËL VAN BOUCHOUT dd. 1487 3 charters

reg. nos. 241, 1289 en 1584

B Goederenbeheer. B.1 Onroerende goederen te Werkhoven en elders. 722 http://proxy.handle.net/10648/01afcc6f-069f-4ea5-91df-3bbc70d26ee1 Akte van verkoop van een aantal goederen te Werkhoven, Jutfaas, het Goye, Schalkwijk en Odijk door heer JOHAN en heer ARNT VAN BUREN aan heer SWEDER VAN VIANEN. 1378 1 charter

reg. no. 398

723 http://proxy.handle.net/10648/dfdfea96-1c8f-435d-9f11-0254dd3c3175 Akte van belening van GHIJSBERT VAN COLVENSCOTEN door JOHAN VAN VYANEN, heer van Beverweerd, met het tinsgoed Cleine Langbalghen te Amerongen. 1403 1 charter

reg. no. 551

724 http://proxy.handle.net/10648/f3d96ee3-6296-4ec1-a38c-afda22cfae68 Akte van verkoop van de helft van 8 morgen land te Asch, geheten Roelofs Camp, door HENRIC VAN RAPERS aan JANNA VAN VYANEN, vrouwe van Beverweerd, 1473. Met oudere transportakte dd. 1465 2 charters

reg. nos. 1033 en 1118

725 http://proxy.handle.net/10648/653b1626-4a11-4ba2-a16f-b0f7b233fc2e Akte van transport van een hofstede te Bunnik door JOHAN VAN BEESDE aan JOHANNA VAN BOICHOUT, vrouwe van Boelaer, Beverweerd, Odijk enz. 1470 1 charter

reg. no. 1078

726 http://proxy.handle.net/10648/5c41dcbb-c63d-4107-aa39-912e929c2c61 Akte van belening van JOHAN SWEDERSZ. VAN VYANEN door de bisschop van Utrecht met 24 morgen land met gerecht in Driebergerbroek. 1368 1 charter

reg. no. 343

727 http://proxy.handle.net/10648/82caec57-a679-4d24-909a-88e5910e73d5 Akte, waarbij JUTTA, weduwe van GHIZEBRECHT HERMANSZ, haar rechten op een halve hoeve land in Driebergen verkoopt aan heer ZWEDER VAN VYANEN. 1392 1 charter

reg. no. 465

728 http://proxy.handle.net/10648/2a4eccd1-6480-4ef9-828c-711f7a72c16b Akte van belening van GODEVAERD JOHAN WOUTERSZ. door SWEDER VAN VYANEN met 3 morgen land in het Goye. 1358 1 charter

reg. no. 285

729 http://proxy.handle.net/10648/0f96c7d9-7fe8-4881-865c-d6efbd9c2ef4 Akte, waarbij ZWEDER VAN VIANEN het huis ten Goye in achterleen krijgt van zijn broeder GHISEBRECHT, heer van Vianen en den Goye. 1389 1 charter

reg. no. 446

730 http://proxy.handle.net/10648/70c8239a-24e8-4e9c-883d-c30f58dc0dcf Akte van aflossing van een leengoed, bestaande uit een erf te Jutfaas, door SWEDER VAN VYANEN en zijn vrouw MECHTELT VAN BEVERWEERD. 1356 1 charter

reg. no. 267

731 http://proxy.handle.net/10648/76b17936-e748-4c85-8935-acf4b9553c70 Akte van verkoop van een huis te Jutfaas door AERNT CLAESZ. aan JANNA VAN VYANEN, weduwe VAN BOELAIR, vrouwe van Beverweerd en Odijk. 1482 1 charter

reg. no. 1212

732 http://proxy.handle.net/10648/b44338ad-e144-4898-a448-f011ffb96ed9 Akte, waarbij heer JOHAN VAN KERSBERGEN en zijn vrouw van SWEDER VAN VIANEN 7 morgen 2 hond land op Lakerveld, geheten het Kyveland, ontvangen gedurende hun beider leven. 1385 1 charter

reg. no. 423

733 http://proxy.handle.net/10648/941aa8c5-80bb-47d4-acca-2eece9687ff0 Akte van verkoop van het goed "In den Wynkell" te Nieuwendijk door MECHTELT VAN VIANEN, gravin van Megen, aan JANNA VAN VIANEN VAN BEVERWEERD, vrouw van JOHAN VAN BOUCHOUT, 1454. Met oudere akte van overdracht dd. 1381 2 charters

reg. nos. 406 en 938

734 http://proxy.handle.net/10648/cef77d3c-b6aa-457e-a5bf-c57fbc070378 Akte, waarbij heer ZWEDER VAN VYANEN van ROELOF VAN TULE heer GHIJSEBRECHTSZ. 1/11 12 morgen land in Odijk, geheten de Kreyenhoeve, in erfpacht krijgt. 1393 1 charter

reg. no. 469

735 http://proxy.handle.net/10648/74b01549-159b-4a02-9a48-d99f249b97bc Akte van transport van 3 morgen land te Odijk door JOHAN VAN ROEMST aan JOHAN VAN VYANEN, heer van Beverweerd. 1415 1 charter

reg. no. 639

736 http://proxy.handle.net/10648/e00f83af-741e-44b9-b746-98aef06ffc13 Akte van belening van JOHANNA VAN VIANEN, vrouwe van Beverweerd, door GHERIT, heer van Culemborg, met 3 stukken land in Rijswijk, groot 10 hond, 2 morgen in het 's-Wijffsdijkveld en 3 1/2 morgen, geheten Struvenkamp. 1475 1 charter

reg. no. 1151

737 http://proxy.handle.net/10648/535b338e-01d3-4cd4-8ba4-33c89aa6625d Akte van transport van het goed Ten Veen te Werkhoven door ANNA VAN BOSSUUT, vrouwe van Brigdamme en Duiveland, aan haar (stief) dochter JANNA VAN VYANEN, vrouwe van Beverweerd, 1441. Met oudere akten betreffende dit goed dd. 1352-1437 en akte, waarbij ANNA VAN BOSSUUT van JANNA VAN VIANEN en haar man, JAN VAN BOUCHOUT, een aantal goederen als lijftocht krijgt, dd. 1441 8 charters

reg. nos. 246, 346, 347, 355, 365, 820, 859 en 860

738 http://proxy.handle.net/10648/9fbb8f87-d3f3-449a-a413-dde01b01e705 Akte van verkoop van 12 morgen land te Werkhoven door JOHAN DE ROVER en HUBRECHT DE PAEP DYDERIC MOEYAERTS zonen aan SWEDER VAN VYANEN. 1366 1 charter

reg. no. 333

739 http://proxy.handle.net/10648/cea09e54-3416-4706-ae1d-b7642ccfd3ab Akte, waarbij WILLEM VAN DEN RIJN van heer JAN VAN VYANEN 4 morgen land in Werkhoven huurt. 1392 1 charter

reg. no. 461

740 http://proxy.handle.net/10648/4a85dfab-708d-4210-a9ae-0b26a6379a6c Akte van transport van 4 morgen land, deel uitmakende van 22 morgen, te Werkhoven op Vlowijc door ALEID VAN VOORDE aan haar zoon GHERIJD VAN DEN VELDE. 1394 1 charter

reg. no. 477

741 http://proxy.handle.net/10648/5352051d-371d-4fd5-a60c-90be414f6df4 Akte van transport van 6 morgen land te Werkhoven op Vlowijc, deel uitmakende van 22 morgen, door DYRC VAN VOORDE aan JAN VAN VYANEN, heer van Beverweerd, 1398. Met akte, waarbij ALEID VAN VOORDE haar zoon DIRC VAN DEN VELDE beleent met 4 morgen, deel uitmakende van 22 morgen, dd. 1394 2 charters

reg. nos. 478 en 507

742 http://proxy.handle.net/10648/d4710483-5ae6-4c71-ae7b-ab2ee3a0b321 Akte van transport van 6 morgen land te Werkhoven door JOHAN VAN VOERDE DIRCSZ. en zijn vier broeders aan BERNYER DIRCSZ. 1395 1 charter

reg. no. 485

743 http://proxy.handle.net/10648/0ff26b21-5460-46cf-b1c9-a94de7cab1bb Akte, waarbij heer JOHAN VAN VYANEN, heer van Beverweerd, van de abdij Oostbroek 24 morgen land op Scoonoeversvelt bij Werkhoven voor het leven in pacht krijgt. 1406 1 charter

reg. no. 570

744 http://proxy.handle.net/10648/cb2d28f1-04ca-416a-a40e-d42bd29dca89 Akte van verkoop van de hoeve van der A te Werkhoven door ALFER VAN DER A aan HEYNRIC VAN RISENBORCH, 1421. Met akte, waarbij HEYNRIC VAN RISENBORCH door jonkvrouw GHERIJT VAN DER A met de hoeve beleend wordt dd. 1419 2 charters

reg. nos. 660 en 680

745 http://proxy.handle.net/10648/89ed6d1d-ebc9-431a-90c8-89de27363210 Akte, waarbij HENRIC VAN RISENBORCH ener-, en GHIJSBERT VAN VYANEN, heer van Beverweerd, anderzijds, overeenkomen, dat de laatste een hoeve land op Vlowijc te Werkhoven, waarmede hij HENRIC VAN RISENBORCH beleend heeft, na 3 jaar kan aflossen. 1424 1 charter

reg. no. 702

746 http://proxy.handle.net/10648/ff12e751-b961-43e9-a24b-8b9546a26ce4 Akte van overdracht van een hoeve land aan de Rijn te Werkhoven door LUBBERT VAN GROENENWOUDE aan JOHAN VAN BOUCHOUT, heer van Beverweerd. 1473 1 charter

reg. no. 1120

747 http://proxy.handle.net/10648/c01ffa2f-90d2-40bb-8cdf-1ac006e0cd0d Akte van transport van 8 en 10 hond land te Werkhoven door LUBBERT VAN GRUENENWOUDE aan JOHAN VAN BOUCHOUT, heer van Beverweerd. 1473 1 charter

reg. no. 1121

748 http://proxy.handle.net/10648/7c78761e-0768-44bb-af7e-6fd70e9e421b Akte van verkoop van 4 morgen 4 hond land door JAN VAN DEN VELDE AELBERTSZ. aan heer JAN VAN VYANEN VAN BEVERWEERD. 1397 1 charter

reg. no. 495

B.2 Inkomsten uit onroerende goederen. 749 http://proxy.handle.net/10648/f70dec6b-cb4a-4d45-b419-e2c0ecce6d72 Akte van overdracht door HEYNRIC VAN BLOEMENSTEYN, knaap, aan heer SWEDER VAN VIANEN van zijn rente uit 1/2 hoeve land in Honswijk. 1375 1 charter

reg. no. 385

750 http://proxy.handle.net/10648/b5e11695-f50e-491a-b491-f668dd83cc80 Akte, waarbij GHISEBRECHT, heer van Vianen en den Goye, zijn broeder SWEDER VAN VIANEN beleent met het haankoren uit Houten. 1386 1 charter

reg. no. 429

B.3 Waterstaatszaken. 751 http://proxy.handle.net/10648/97b2617c-6b13-4a87-b702-b8ec9429c15b Schouwbrief voor de watergang door de meren in het Bever-weerdse Broek. 1556 1 charter

reg. no. 1849

XVI Rollencourt e.a

Zie procesbundels in Archief Nass. Dom., Inv. Hingman nos. 665 en 666.

Bij haar huwelijk met MAXIMILIAAN VAN EGMOND, graaf van Buren, bracht FRANÇOISE DE LANNOY, dochter van HUGO en MARIE VAN BOUCHOUT, mede de heerlijkheden Lannoy in Henegouwen, Santes, Wahaignies, Cointise en Coquenplus onder Rijssel, Tronchiennes in Oost-Vlaanderen en Rollencourt in Artois. Alleen van de hoge heerlijkheid Rollencourt zijn stukken bewaard gebleven; zij was leenroerig aan het graafschap Saint-Pol. FRANÇOISE DE LANNOY gaf deze goederen aan haar dochter ANNA mede bij haar huwelijk met prins WILLEM I, uitgezonderd Tronchiennes, dat MAXIMILIAAN VAN EGMOND verkocht had, maar waarover FRANÇOISE beloofde niet te zullen "querelleeren". Nadat PHILIPS WILLEM deze goederen geërfd had van zijn overgrootmoeder, die haar dochter en kleindochter overleefde, heeft hij ze met toestemming van zijn zuster, MARIA VAN HOHENLOHE, alle verkocht behalve Lannoy. Deze heerlijkheid verwierf PHILIPS DE MÉRODE, die aanspraak maakte op deze bezittingen, omdat zij bij kinderloos overlijden van ANNA VAN EGMONDS kinderen zouden terugkeren aan de vrouwelijke linie

A Rollencourt. A.1 Titels van aankomst. 752 http://proxy.handle.net/10648/24cd4b5c-072f-4680-a382-5d1b27aea7f0 Huwelijksvoorwaarden tussen WALLERAN DE CHASTILLON, heer van Dampierre en Rollencourt, en JEHANNE DE SAVEUSES. 1449 1 charter

reg. no. 916

753 http://proxy.handle.net/10648/8e26dbd5-f17a-44a9-9623-cc185f0e691b Akte betreffende het vruchtgebruik van Rollencourt en Domvast voor JEHENNE DE SAVEUSES, weduwe van WALERAN DE CHASTILLON, heer van Dampierre enz., 1474. In duplo. Met akte van ratificatie dd. 1474 3 charters

reg. nos. 1126 en 1141

754 http://proxy.handle.net/10648/b5d76d88-0a57-469a-ac3d-112401d4300a Huwelijksvoorwaarden van MARGUERITE DE CHASTILLON en PHELIPPE DE LANNOY. In duplo. 1466 2 charters

reg. no. 1044

755 http://proxy.handle.net/10648/d73a0e39-47bb-4dd2-8a20-998c5ed59c8a Vidimus van een akte dd. 1500, waarbij de kinderen van PHELIPPE DE LANNOY en MARGUERITE DE CHASTILLON beloven zich aan een door hun ouders gemaakte boedelscheiding te zullen houden. 1517 1 charter

reg. nos. 1392 en 1527

756 http://proxy.handle.net/10648/1d6520dd-64f1-4796-bba4-bf59fd413854 Stukken betreffende de belening van FRANÇOISE DE LANNOY met de heerlijkheid Wahaignies, waaronder begrepen Cointise, en met de heerlijkheden Rollencourt, Santes en Lannoy. 1529 en 1530 4 charters

reg. nos. 1486, 1596, 1601, 1602, 1604-1606

757 http://proxy.handle.net/10648/a4060bff-7586-4e53-967f-a59418c30b65 Akte, waarbij BONNE, weduwe van PHELIPES DE LANNOY, in haar douarie van Rollencourt en Domvast bevestigd wordt. 1536 1 charter

reg. no. 1650

758 http://proxy.handle.net/10648/df91761f-03c7-4e08-93b7-58fc346f7da6 Akten, waarbij achtereenvolgens KAREL V en PHILIPS II aan FRANÇOISE DE LANNOY tijdelijk inkomsten uit in de oorlog met Frankrijk geconfisqueerde goederen toewijzen ter vergoeding van oorlogsschade, geleden in Rollencourt. 1553 en 1557 2 charters

reg. nos. 1836 en 1855

759 http://proxy.handle.net/10648/ae5d3844-0f22-4477-990b-04bdbec85322 Twee vonnissen van de Grote Raad ten gunste van FRANÇOISE DE LANNOY en ten nadele van MAXIMILIAAN VAN WITHEM en van GEORGE VAN WITHEM en PHELIPPE DOIGNIES over het bezit van Rollencourt en Cointise, 1560. Met vonnis in eerste instantie van het Provinciale Hof in Artois dd. 1555 3 charters

reg. nos. 1845, 1883 en 1884

760 http://proxy.handle.net/10648/1d81dbca-9b7c-4806-b7d1-79891d59e248 Testament van FRANÇOISE DE LANNOY, weduwe van MAXIMILIAAN VAN EGMOND, 1562. Afschrift. Met rapporten van ADRIAAN DE CAMONS en MARCQ VAN STEELAND, afgevaardigden van de prins VAN ORANJE, over Rollencourt, Wahaignies en Santes dd. 1562 6 stukken
A.2 Goederenbeheer. 761 http://proxy.handle.net/10648/b02072d8-3859-4ae2-b2ff-9c87d0ee78e4 Akte van transport van een hoeve in Rollencourt, leenroerig aan de heer, door BARBE DE CHASTILLON aan haar moeder JEHENNE DE SAVEUSES, vrouwe van Dampierre en Rollencourt, 1476. Met oudere verkoopakten dd. 1389-1476 5 charters

reg. nos. 448, 765, 785, 1156 en 1162

B De heerlijkheid Domvast.

Domvast lag tussen Auchy en Rollencourt. Zie ook Inv. nos. 753 en 757

762 http://proxy.handle.net/10648/b974cf70-edef-4e96-86ae-5dcf114e4a3b Akte, waarbij de abt van Saint-Silvin bij Auchy JEHENNE DE SAVEUSES, weduwe van WALERAN DE DAMPIERRE, in het bezit stelt van de aan de abdij leenroerige heerlijkheid Domvast, 1490. Met de koopakte dd. 1483 en koop- en beleningsakten dd. 1460 4 charters

reg. nos. 979, 980, 1228 en 1307

763 http://proxy.handle.net/10648/a8ad9117-7561-4d3d-8fee-bdfec3b094e8 Akte, waarbij de abt van Saint-Silvin bij Auchy als leenheer de cantuarie in de kerk te Rollencourt in het bezit stelt van 30 pond jaarlijks, gevestigd op de heerlijkheid Domvast, waarmede MARGUERITE DE CHASTILLON, vrouwe van Rollencourt, beleend is, 1493. Met akten van ratificatie van de schenking der rente voor het houden van zielmissen dd. 1491 en 1492 3 charters

reg. nos. 1317, 1323 en 1331

C Andere heerlijkheden en goederen. 764 http://proxy.handle.net/10648/10fd3893-c077-4cbf-9429-cea9c993be0e Stukken uit een proces over Béalencourt, leenroerig aan Rollencourt en aan twee gegadigden in leen gegeven, 1455-1468. Met een vidimus dd. 1492 10 charters en 6 stukken 765 http://proxy.handle.net/10648/d56d899d-4bbd-4422-9722-94a14ccd7fab Akte, waarbij JEHAN DE SOISSONS en zijn vrouw BARBRE DE CHASTILLON, vrouwe van Beauval, verklaren, dat PHELIPES DE LANNOY en zijn vrouw MARGUERITE DE CHASTILLON een rente, groot 320 pond, gevestigd op de heerlijkheid Beauval, hebben afgelost, 1496. Met akten betreffende de verwerving van Beauval door BARBRE DE CHASTILLON dd. 1474-1488 6 charters

reg. nos. 1127, 1184, 1185, 1187, 1219, 1299 en 1373

766 http://proxy.handle.net/10648/d83b147a-c5cf-4ee4-a5e4-b3a52dfe09c1 Akte, waarbij HUE, heer van Neuville en Alennes, ten behoeve van de heer van Lannoy afstand doet van zijn aanspraken op de heerlijkheid Maingoval. 1395 1 charter

reg. no. 486

767 http://proxy.handle.net/10648/8f3d27e3-64c5-4e20-a611-1d1d8c41de4e Vidimus van een akte dd. 1451, waarbij WALERAN DE CHASTILLON, heer van Dampierre, en zijn broeder LOYS, heer van Sompuis, in ruil voor hun helft van de nalatenschap van hun oom CHARLES, heer van La Rivière, de heerlijkheden La Rivière, Druy, Bruyères, Granches en Buisy en een huis te Parijs krijgen, 1479. Met oudere hierop betrekking hebbende akten dd. 1439 en 1454 3 charters

reg. nos. 840, 922, 941 en 1182

768 http://proxy.handle.net/10648/cd3a6b45-6aec-44b1-b9c7-c3d2f1d63d1e Akte van ratificatie van een akte dd. 1481, waarbij JEHENNE DE SAVEUSES, vrouwe van Dampierre en Rollencourt, een huis koopt te Hesdin, 1501. Met oudere akten betreffende dit huis dd. 1454-1470 6 charters

reg. nos. 940, 1037, 1038, 1074, 1204 en 1405

769 http://proxy.handle.net/10648/c5fbcfad-fe2a-4102-82d0-aa0f4d970c0d Huwelijksvoorwaarden van GILLEBERT, ridder, kastelein van Bergen, heer van Le Couppelle, en ALIANE, dochter van JEHAN LE POISSON, ridder. 1356 1 charter

reg. no. 270

Betreft goederen in Frankrijk.

C. Stukken betreffende onroerende goederen, niet gelegen in aan de Egmonds toebehorende heerlijkheden. I In Nederland. A Utrecht.

Zie ook no. 828

A.1 Het huis Stoutenburg bij Amersfoort en de Stoutenburgse lenen

Zie A. Joh. Maris, Eemnes, 1947 en Van voogdij tot maarschalkambt, 1954. Uit de leenregisters van IJselstein, thans in het Rijksarchief te Utrecht, eerder in het Algemeen Rijksarchief, kon vastgesteld worden, welke goederen tot de Stoutenburgse lenen behoorden.

Het huis Stoutenburg ten oosten van Amersfoort behoorde aan het geslacht VAN AMERSFOORT, dat zich later naar Stoutenburg noemde. Het was een Stichts leen. EVERARD VAN STOUTENBURG droeg het in 1316, na er mede beleend te zijn, op aan de leenheer, maar behield de aan het huis verbonden Leenkamer. De leengoederen onder deze Leenkamer kwamen voor een deel aan het geslacht IJSELSTEIN, waaruit heer ARNOUT in 1325 het huis Stoutenburg met het schoutambt van Amersfoort en Eemland in pandschap kreeg van bisschop JAN VAN DIEST; JAN VAN ARKEL loste het als momber van het Sticht in 1341 af. De hier vermelde goederen liggen alle in het oude kwartier van Eemland

770 http://proxy.handle.net/10648/1bab5bf6-e653-4a5c-825a-b1fab892b5f5 Bewijs van ontvangst, door JAN VAN ARKEL, momber van het Sticht, afgegeven aan heer ARNOUD VAN IJSELSTEIN, voor drie schuldbekentenissen dd. 1336, 1338 en 1340, na aflossing van de pandschap van het huis Stoutenburg en het schoutambt van Amersfoort en Eemland door de bisschop. 1340 1 charter

reg. nos. 111, 126, 136 en 140

771 http://proxy.handle.net/10648/e542fa21-1442-4dc7-bdbf-c1462f523ece Akte, waarbij REINOUD, hertog van Gelre, heer ARNOLD VAN YSSELSTEIN zijn partij kiezen voor zijn neef WILLAEM HASICKENZ. tegen de proost van Arnhem in de twist betreffende het huis te Stoutenburg vergeeft. 1343 1 charter

reg. no. 156

772 http://proxy.handle.net/10648/62f7f9ac-d302-4206-85c7-4db0d9409539 Akte van belening van GHISEBRECHT VAN STOUTENBERCH door JAN, heer van Egmond en IJselstein, en zijn vrouw GHYOTE met de goederen, die zijn broeder EVERAED van GHYOTE vader in leen hield. 1367 1 charter

reg. no. 337

773 http://proxy.handle.net/10648/3087a180-f9dd-4361-a8fb-6616c0b15323 Stukken betreffende de overdracht van het goed Emelaer aan heer ARNOUD VAN YSELSTEYN door de kinderen van JAN VAN WOUDEN-BERCH, 1328. Met vidimussen van een oudere akte dd. 1316 van verkoop van de goederen Emelaer en Daetselaer. 1316 en 1328 4 charters

reg. nos. 57, 58, 82, 84 en 86

774 http://proxy.handle.net/10648/1c137cac-2133-48f2-938a-c3efe0988c9c Verklaring van jonkvrouw AGNIESE VAN WOUDENBERCH, dat heer HARBAREN VAN RIEDE op haar verzoek 3 brieven betreffende haar lijftocht uit het goed te Woudenberg en het goed Overlaer in ontvangst heeft genomen van de heer van IJselstein. 1339 1 charter

reg. no. 129

775 http://proxy.handle.net/10648/8c0decc0-7a38-4283-93bf-3966fa1db3aa Machtiging van AERND VAN IJSELSTEIN tot bekendmaking van de door hem vastgestelde scheiding tussen twee door hem in leen uitgegeven goederen, behorende respectievelijk tot Scoenrevoert en Emelaer, 1392. Met getuigenverklaringen en aantekeningen dd. 1390 6 stukken

reg. nos. 449-451, 454 en 462

776 http://proxy.handle.net/10648/e449b357-8356-4f43-b2d6-f1c51614137f Akte van verkoop van het goed ten Bossche in de maalschap van Emmeklaar aan heer ARNOUD VAN IJSELSTEIN door RICOUD EVERAERDSZ. VAN DEN BOSCH en ARNOUD WILLEMSZ. VAN DEN BOSCH. 1339 1 charter

reg. no. 130

777 http://proxy.handle.net/10648/e4f95d47-0126-478f-8041-691867c5cea9 Stukken betreffende de overdracht van het goed te Middelaar door RICOUT GHERIJT KETHELAERSZ en zijn moeder WONNE aan heer ARNOUD VAN IJSELSTEIN, 1340. Met erfpachtbrief dd. 1272 3 charters

reg. nos. 8, 133 en 134

778 http://proxy.handle.net/10648/e33e13e6-ff3b-4ded-b521-94a183c08796 Akte, waarbij JAN BORRE VAN HAMERT heer WILLEM, heer van IJselstein, belooft hem de Laercamp in Rhenen op te dragen om er mede beleend te worden. 1432 1 charter

reg. no. 769

779 http://proxy.handle.net/10648/39d5c440-fe93-4a52-aab2-1eb6ae49289b Akte, waarbij JACOB LUDEMANSZ. zijn broeder REYNER de beschikking geeft over een erf te Strijthorst. 1433 1 charter

reg. no. 780

780 http://proxy.handle.net/10648/7185627e-ff19-4973-91dc-cfb06564d17a Akte van transport van 2 hoeven te Wede aan heer ARNOUT VAN IJSELSTEIN door HENRIC VAN WEDE en zijn vrouw GHEERTRUUT. 1334 1 charter

reg. no. 100

A.2 Overige goederen. 781 http://proxy.handle.net/10648/275c75e4-1ca2-47b0-aa94-1ef39879d79a Vidimus van een brief dd. 1330, waarbij WILLEM III, graaf van Holland, OTTE VAN IJSELSTEIN met verscheidenen stukken land beleent in Wijk, Maarseveen, Maarsen, Heikop, Odijk, Veen e.a., 1379. Met oudere beleningsakte dd. 1350 2 charters

reg. nos. 89, 236 en 399

782 http://proxy.handle.net/10648/6e19ddc2-afa8-406e-b908-f414a56939c3 Akte, waarbij WYLHEM VAN ZWETEN ? van c. 7 morgen land te Amerongen in den Spijck in erfpacht krijgt van WILLEM, heer van Egmond. 1475 1 charter

reg. no. 1149

783 http://proxy.handle.net/10648/9728ab71-592f-4fab-b6ce-16574decbf2e Vidimus van de akte van belening van SPLINTER VAN NYENRODE met het huis te Nyenrode te Breukelen dd. 1346, 1396 1 charter

reg. nos. 190 en 492

784 http://proxy.handle.net/10648/090b1a74-ccef-4fbb-a157-708bb36839ff Vidimus van de akte dd. 1347, waarbij GHYOTE VAN EGMOND EN IJSELSTEIN HENDRIK VAN HERMALEN beleent met het goed, dat hij van haar moeder in leen had, 1363. Met vidimus van de akte dd. 1323, waarbij heer ARNOUD en MARIA VAN IJSELSTEIN hem belenen met een aantal goederen in Harmelen. 1341 2 charters

reg. nos. 75, 143, 207 en 316

Zie ook Inventaris no. 12.

785 http://proxy.handle.net/10648/6ba0ab06-4419-4a20-ba93-589f52cb243b Akte, waarbij ADRIAEN VAN NAELTWIJCK belooft de kosten te zullen betalen van het proces over de eigendom van de helft van het schoutambt, tienden en cijns van Haanwijk en Bijleveld onder Harmelen, leenroerig aan IJselstein en in bezit genomen door FREDERICK VAN ZUYLEN VAN HARMELEN. 1560 1 charter

reg. nos. 1876 en 1877

786 http://proxy.handle.net/10648/acab3489-f8f4-4ca6-9448-51474bd63df1 Akte van belening van heer ARNOUD VAN YSELSTEYN door de bisschop van Utrecht met de helft van het gerecht van Jutfaas. 1340 1 charter

reg. no. 135

787 http://proxy.handle.net/10648/0b81ed57-c5ee-49f7-b1ea-a0346c436d54 Akte, waarbij de bisschop van Utrecht verklaart, dat zijn dienstmannen te Leusden met zijn toestemming een hoeve land tussen Bavoort en de Treek aldaar aan heer ARNOUD VAN YSELSTEYN hebben getransporteerd. 1334 1 charter

reg. no. 103

788 http://proxy.handle.net/10648/36386888-f386-45d7-be89-14e3ea9cf69b Akte van belening van JAN VAN DER HARE door AERNT, heer van Egmond en IJselstein, met 2 morgen land in Lopik. 1399 1 charter

reg. no. 529

789 http://proxy.handle.net/10648/cf8eab3a-451d-41fb-ba38-f9b418f4f300 Akte van belening van FREDERIK VAN EGMOND met het dorp (Zuid-) Polsbroek, afkomstig van CORNELIS VAN BERGEN, 1484. Met bevel tot inbezitstelling van MICHIEL VAN BERGEN van Zuid-Polsbroek e.a. goederen dd. 1482 2 charters

reg. nos. 1221 en 1249

790 http://proxy.handle.net/10648/1e0c20b3-cc79-42cd-aa15-acebcf61b457 Akte van opdracht van 9 morgen land in Velderbroek aan de Eem aan heer AERNT VAN YSELSTEYN door AELBRECHT VAN RENEN, 1348. Met volmacht voor HUBRECHT WOLF om over dit goed als vrij goed te beschikken dd. 1347 2 charters

reg. nos. 204 en 215

Dit land ligt waarschijnlijk bij Renen.

791 http://proxy.handle.net/10648/431e3e10-917c-45a8-90b4-aa38f18bd772 Akte betreffende de eigendom van 3 hoeven land in Rijzenburgerbroek voor GHYOTE, vrouwe van Egmond en IJselstein, 1369. Met 2 beleningsakten dd. 1336 3 charters

reg. nos. 116, 117, en 356

792 http://proxy.handle.net/10648/9eb324b2-ec0b-49fb-b638-b4457a4caece Akte van belening van GHIZEBRECHT VAN YSELSTEIN door hertog ALBRECHT VAN BEIEREN met 10 morgen land in het gerecht van de heer van Abcoude en met het erf en inkomsten, door GHIZEBRECHT geërfd van GHIZEBRECHT VAN RUWEEL. 1371 1 charter

reg. no. 368

GHIZEBRECHT VAN YSELSTEIN erfde van GHIZEBRECHT VAN RUWEEL het huis Ruwiel

VAN SPAEN, Hist. heeren van Amstel enz., bl. 154

793 http://proxy.handle.net/10648/a43e8774-6125-4207-9de5-373ffd3b5fe6 Akte van transport van 5 morgen land in Snelrewaard aan de Linschoten aan JAN VAN EGMOND door GHERET RUUSCH. 1420 1 charter

reg. no. 670

794 http://proxy.handle.net/10648/7a39cb1a-b0aa-4ef8-ba7c-8348693053f2 Akte van transport van een huis en erf in Utrecht aan heer ARNOLD VAN YSELSTEYN en zijn vrouw MARIA door het kapittel van St. Jan te Utrecht. 1331 1 charter

reg. no. 95

795 http://proxy.handle.net/10648/080fa696-06a8-4be5-959f-64242f72e9ab Akte van transport van 3 morgen land in Utrecht aan heer ARNT VAN YSELSTEYN door DIRIC FECKERDEY. 1344 1 charter

reg. no. 176

796 http://proxy.handle.net/10648/3fad64bd-c98c-41a9-bca0-d40a55a31e21 Akte, waarbij JACOB LOEFSZ. VAN RUWELE belooft heer ARNOUT, heer van IJselstein, 4 morgen land in de buurt van Utrecht op te dragen om ze in leen te ontvangen. 1352 1 charter

reg. no. 244

797 http://proxy.handle.net/10648/5a2a0c8c-fa6e-45f6-83ff-8b811040fd8e Akte, waarbij OEDE, vrouw van FLORENS VAN BORSELEN, heer van Sint-Maartensdijk, verklaart, dat zij voor haar douarie geen aanspraak zal maken op goederen, gelegen in het Sticht, met uitzondering van de stad Utrecht, 1419. Met akte, waarbij JACOB VAN LICHTENBERG, proost van Sint Pieter, aan FLORENS VAN BORSELEN erfelijk het gebruik van een huis te Utrecht geeft dd. 1419 ? 1 charter en 1 stuk

reg. nos. 661 en 664

798 http://proxy.handle.net/10648/02a33e69-1f99-4437-ad46-1a5f4b4e8a46 Akte, waarbij het convent der Regulieren van Jeruzalem te Utrecht heer FREDERIK VAN EGMOND tot zijn fundator aanneemt wegens verkoop van een huis aldaar door hem aan het klooster, 1493. Met akte van transport van een huis te Utrecht door ALIENORA VAN BORSELEN aan FREDERIK VAN EGMOND dd. 1484 benevens afschrift en contract over verkoop van een huis aldaar door bisschop DAVID VAN BOURGONDIË aan ALIENORA VAN BORSELEN en GIJSBRECHT VAN NIJENRODE dd. 1471 3 charters en 1 stuk

reg. nos. 1100, 1252 en 1342

1252 charter + stuk

Het is niet zeker maar wel waarschijnlijk, dat in deze drie charters sprake is van éénzelfde huis; zie Berigten van het Hist. Gen. te Utr. IV : 1, bl. 45

799 http://proxy.handle.net/10648/ef9ff1ba-be3c-40b5-b5d2-30efaf2882e4 Akte van belening van GHIJSBRECHT VAN DER WEYDE door AERNT, heer van Egmond en IJselstein, met een duifhuis en het land, waarop het staat, in Vleuten. 1404 1 charter

reg. no. 560

800 http://proxy.handle.net/10648/13236b80-ad45-44e0-8eb2-ef63416753f5 Akte, waarbij GHIJSBRECHT VAN DEN BOSSCHE erkent uit gratie door heer ARNOUD, heer van IJselstein, beleend te zijn met 16 morgen in het Broek, 14 in de Wierse en 22 bij de Nieuwe Dam, alle bij Vreeswijk. 1347 1 charter

reg. no. 200

801 http://proxy.handle.net/10648/6fd11358-400c-4046-80a8-36a5e32d661e Akten betreffende het transport van een stuk land, geheten die Tule, gelegen op Hopenesse buiten de Nieuwe Dam, door AERNOUD VAN LIESVELT aan de heer van IJselstein. 1354 2 charters

reg. nos. 259 en 260

802 http://proxy.handle.net/10648/ba827d9b-a96c-4553-9952-201b159a22a8 Akte van belening van heer ARNOUD VAN IJSELSTEIN door de bisschop van Utrecht met 5 morgen land in Werkhoven. 1334 1 charter

reg. no. 102

B Zuid-Holland. B.1 Op diverse plaatsen. 803 http://proxy.handle.net/10648/64259786-8159-4db0-a022-da35c3839749 Akte, waarbij ten behoeve van de heer van IJselstein de grenzen van zijn vrije hoeve te Aarlanderveen vastgesteld worden. 1357 1 charter

reg. no. 277

804 http://proxy.handle.net/10648/2f33b0c1-babe-45a3-9c49-e9df849861cc Akte van transport van 2 morgen land te Aarlanderveen door DIRC DEVER WILLEMSZ. aan JAN, heer van Arkel. 1397 1 charter

reg. no. 501

805 http://proxy.handle.net/10648/b4df1e4b-9821-4f6f-9305-5ddac0896047 Akte van transport van 12 morgen land in Alblas door SARIJS CLAWAERTSZ. aan JAN, heer van Arkel. 1397 1 charter

reg. no. 504

806 http://proxy.handle.net/10648/a9e2f3b2-c294-4fe6-98c0-a79e044d12f8 Akte van transport van 3 morgen land, geheten Michiels akker, in het land van Ameide door WILLEM EVERDEYSZ.aan OTTO, heer van Arkel. 1393 1 charter

reg. no. 467

807 http://proxy.handle.net/10648/aced0218-7305-4564-9679-7df351dfe2da Vidimus van een akte dd. 1394, waarbij HEINRIC, heer van Vianen enz., zich in zijn geschil met heer OTTO, heer van Arkel, en diens zoon JAN onderwerpt aan arbitrage, 1397. Met akte van bestand dd. 1392, waarbij Ameide en Everstein in handen van Holland en Gelre worden gesteld. 2 charters

reg. nos. 463, 479 en 498

808 http://proxy.handle.net/10648/c418887a-811b-45de-bee7-7dc4a61dc3b7 Akte, waarbij een getuigenverklaring wordt afgelegd aangaande de belening van heer OTTE VAN IJSELSTEIN door de heer van Valkenburg met een stuk land in Asperen. Met bijbehorende brief. 1361 2 charters

reg. nos. 294 en 295

809 http://proxy.handle.net/10648/f107ee3b-30e4-4dd6-a121-bab9acc114d4 Akte van transport van 7 gaarden land in Barendrecht door HUGHEMAN heer JANSZ. VAN SWINDRECHT aan JAN, heer van Arkel. 1346 1 charter

reg. no. 189

810 http://proxy.handle.net/10648/9d670af9-01fd-425a-ba05-586b97397ba3 Akte, waarbij WILLEM III, graaf van Holland, JAN, heer van Arkel, en JAN, diens broeder, waarborgt, dat hun rechten niet verkort zullen worden door het recht, dat hij aan de inwoners van Bergambacht, Cadijk, Koolwijk, Stolwijk en Beiersche heeft gegeven. 1330 1 charter

reg. no. 93

811 http://proxy.handle.net/10648/3e3cb41e-8731-4bae-80ee-7856783ab0e6 Akte van transport van 2 morgen land in Bergambacht door HERBAREN DIRC WIGGHERSZ. zoon aan OTTO, heer van Arkel. 1363 1 charter

reg. no. 315

812 http://proxy.handle.net/10648/c95020a9-2ae4-4a66-8bc2-dba893d89011 Akte, waarbij heer JOHAN VAN EGMOND zijn broeder heer WILLEM het ambacht van Berkel en Rodenrijs en venen in Veen-huizen belooft tot een onversterfelijk leen in afkorting van een schuld. 1411 1 charter

Groot en Klein Veenhuis ten N. van Hoevelaken.

reg. no. 615

813 http://proxy.handle.net/10648/f6023312-244d-470f-bf58-d1ebce709a0c Akte van transport van de helft van een stuk land en een huis tussen de Rotte en Bleijswijk door GOEDEVERT BERTOUTSZ. aan JAN VAN ARKEL, heer van Hagestein. 1395 1 charter

reg. no. 483

814 http://proxy.handle.net/10648/869495f4-5c04-4baf-a66d-7aaedfa6feb2 Akte van transport van 3 morgen land in Blommersdijk door FLORIJS VAN DER DUYNE aan de jonker(JAN) VAN ARKEL. 1394 1 charter

reg. no. 474

815 http://proxy.handle.net/10648/a098acb9-258c-49a3-82ad-c779c238691f Akte van transport van 6 morgen land in Blommersdijk door JACOP VAN DER DUUN aan de jonker(JAN) VAN ARKEL. 1397 1 charter

reg. no. 503

816 http://proxy.handle.net/10648/961add75-3e0e-4f5e-bb33-ea429a949937 Akte, waarbij JAN SYMONSZ. VAN BYZANTEN belooft heer ARNOUD, heer van IJselstein, de hofstede Byzanten in Dordrecht op te dragen om ermede beleend te worden. 1347 1 charter

reg. no. 209

817 http://proxy.handle.net/10648/741616d7-cde8-4644-9264-ee5ca0890864 Akte van verkoop van een halve hoeve land in Tienhoven onder Everdingen door MARGRIET HARMANSDOCHTER VAN EVERDINGEN, vrouw van REYENER DIE WILDE, aan JAN VAN SINSIJC. 1405 1 charter

reg. no. 567

818 http://proxy.handle.net/10648/86378ce6-b561-4db3-948a-5823667d8317 Vidimus van een akte dd. 1394, waarbij het Karthuizerklooster Sint Andries ter Zaliger Haven bij Amsterdam aan jonker JAN VAN ARKEL een huis en erf te 's-Gravenhage verkoopt, en van een oudere transportakte van dat huis dd. 1393, 1426 1 charter

reg. nos. 466, 472, en 717

819 http://proxy.handle.net/10648/937fc7ad-67b8-4f82-bc8a-31071157ed89 Akte, waarbij ADOLPH VAN DER MARK zich terugtrekt uit het proces tussen hem en de graaf van OOSTERVANT over het huis, genaamd huis te Brederode, te 's-Gravenhage. 1460 1 charter

reg. no. 977

820 http://proxy.handle.net/10648/dd89b163-1e88-4e55-9714-891e1851af18 Akte van transport van 15 morgen land te Haastrecht door FLORIJS VAN KIJFHOECK aan VRANK VAN BORSELEN, heer van Sint-Maartensdijk. 1429 1 charter

reg. no. 735

821 http://proxy.handle.net/10648/9d83ffba-d586-476c-8b25-220d39086ad4 Akte van transport van 14 1/2 morgen land in het land van Hagestein door DIRC DIE WOLF aan JAN VAN ARKEL, 1386. Met oudere transportakte dd. 1386 2 charters

reg. nos. 430 en 434

822 http://proxy.handle.net/10648/7410cedb-9ad7-4f95-b289-71a4a6ab7692 Akte van belening van WILLEM ZURMONT WILLEMSZ. door HERBEREN VAN HEUKELOM, heer van Ackoy, met 2 hoeven land in Heikop. 1410 1 stuk

reg. no. 604

Zie voor Heikop ook Inv. no. 781.

823 http://proxy.handle.net/10648/4b715c74-f244-4715-b941-64cf3cbfa798 Akte, waarbij HENRIC DAPPER belooft heer ARNT VAN YSELSTEIN 6 pond erfpacht te betalen voor een hoeve in Hekendorp. 1321 1 charter

reg. no. 71

824 http://proxy.handle.net/10648/f78bc2f9-147e-4795-9f75-4a446886866f Akte, waarbij MICHIEL VAN BERGEN door MAXIMILIAAN VAN OOSTENRIJK in het bezit gesteld wordt van de buurschappen Hekendorp, Linschoten en de Waard, het huis te Linschoten met 20 morgen land en de ambachtsheerlijkheid Nieuweveen bij Delft, 1481. Met akte, waarbij de goederen ten nadele van JAN, burggraaf van Montfoort, verbeurd verklaard worden, dd. 1481 1 charter en 1 stuk

reg. nos. 1206 en 1210

825 http://proxy.handle.net/10648/90c39a1e-e847-48ae-ac07-2b738c8f6d9a Akte, waarbij DIERIC VAN HOUWENINGE, ridder, verklaart verschillende bezittingen in het gerecht van Houweningen in leen te houden van de heer van Arkel. 1348 1 charter

reg. no. 217

826 http://proxy.handle.net/10648/3c947406-6bcb-4889-b11c-1051f2f897b1 Akte van belening van FLORIS VAN EGMOND door WALRAVEN, heer van Brederode en Vianen, met het huis ter Does en 11 morgen land in Leiderdorp, 1518. Met akte van opdracht dd. 1517 en stuk betreffende overdracht van het huis door DIRCK VAN ZWIETEN aan GERIJT VAN LOCKHORST. 2 charters en 1 stuk

reg. nos. 1524 en 1537

827 http://proxy.handle.net/10648/76f730c5-4a91-4968-ac4b-0784c0c794e6 Akte van transport van 15 morgen 2 hond land in Nieuw-Lekkerland door WILLEM EVERDEYSZ. aan JAN, heer van Arkel. 1396 1 charter

reg. no. 488

828 http://proxy.handle.net/10648/33e02ccd-0204-49de-b534-148c22ec3d9f Akte van verpachting door deken en kapittel ten Dom te Utrecht aan JAN VAN ARKEL, heer van Hagestein enz., van hun gerecht, tijns en tienden in de parochie Leksmond, hun vierendeel van de Middelweerd en Jaarsvelder waard en hun tienden te Tul, 't Waal en Honswijk. 1392 1 charter

reg. no. 464

829 http://proxy.handle.net/10648/51ba5020-b7e8-4dbd-bb43-99dc63ebc2d3 Twee vidimussen, elk van een akte dd. 1430 betreffende verpanding van de heerlijkheid Middelharnis door JACOB VAN GAESBEEK aan VRANCK VAN BORSELEN en PHILIPS VAN CORTGENE. 1431 2 charters

reg. nos. 749, 750, 761 en 762

830 http://proxy.handle.net/10648/e261c897-1895-4688-8bba-a6cee0136804 Akte van transport van 4 morgen land in Overschie door WILLEM WILLEM AERTSZ. zoon aan JAN, heer van Arkel. 1398 1 charter

reg. no. 522

831 http://proxy.handle.net/10648/28221f60-5c89-40cb-bed4-ccddc44a8b76 Verklaring aangaande de eigendom van 1 1/2 weer land aan weerszijden van de Zwet te Rijnsaterswoude voor HENYRIC JACOPSZ. 1433 1 charter

reg. no. 783

832 http://proxy.handle.net/10648/841b4548-8a88-46f6-adb7-548444095eb7 Akte, waarbij CORNELIS VAN BERGEN belooft afstand te zullen doen van de Middelweerd bij Vianen in de Lek ten behoeve van ANNA VAN EGMOND. 1554 1 charter

reg. no. 1841

832A http://proxy.handle.net/10648/455cd480-558e-4ff2-9fdb-760de40f7d43 Akte van transport van diverse landen in en om Vlaardingen gelegen door Jan en Pieter Gerijtsz en Willem Florijnszoen van Dirc Phillips van Nijewenroede vrouw van der Weerd. 1397 (1 charter reg no 842a) 833 http://proxy.handle.net/10648/76b16e4e-1206-433b-8db6-a8457cb4e739 Akte van transport door HEYNRIC VAN NYEVELT aan FRANCK VAN BORSELEN, graaf van Oostervant, van 20 morgen land in Spaland en Vlaardingerambacht. 1439 1 charter

reg. no. 843

834 http://proxy.handle.net/10648/7204c37d-5e59-4614-84db-a3c6bf6021a8 Akte, waarbij het Leenhof van Holland aan jonkvrouwe WILLEM VAN DER WATERINGE toestaat, dat-het huis en goed van Wateringen bij kinderloos overlijden van haar vererven zal op WILLEM VAN EGMOND. 1428 1 charter

reg. no. 730

835 http://proxy.handle.net/10648/53d05208-7d80-4af4-98c2-df81483e677e Akte van belening van MARIE, vrouw van heer ARNOUT VAN YSELSTEIN, door graaf WILLEM III met de op JAN VAN CAMERIKE verbeurdverklaarde goederen in het land van Woerden. 1314 1 charter

reg. no. 54

B.2 Op Voorne. 836 http://proxy.handle.net/10648/2808cd24-2aed-449a-a908-16f6951d5d09 Akten betreffende de schenking door MECHTILD, vrouwe van Valkenburg en Voorne, aan FLORIS VAN BORSELEN, heer van Sint-Maartensdijk, van 1/7 van het bedijkte land in den Hoorn en de Ruggedijk in vrije eigendom en van de tienden in leen, 1367. Met akte, waarbij FLORENS VAN BORSELEN aan het kapittel van Sint Pancras op de Burg te Voorne een rente aflost met 73 1/4 gemet land in den Hoorn en de Ruggedijk dd. 1363 4 charters

reg. nos. 313, 340-342

837 http://proxy.handle.net/10648/16ad927a-9d69-40c8-ac3c-da4cd33c8513 Akten, waarbij de kerk van Sint Catherina te Brielle, het Regulierenklooster te Rugge bij den Briel en het Sint-Pancraskapittel op de Burg te Voorne elk een stuk van het Wedergors bij den Ouden Hoorn krijgen toegewezen om uit de opbrengst daarvan jaarlijkse zielmissen te houden voor VRANCK VAN BORSELEN, graaf van Oostervant. 1473 3 charters

reg. nos. 1122-1124

838 http://proxy.handle.net/10648/bc34646d-adae-45ac-9ef3-9e23f6512c33 Stukken betreffende de belening van ALIENORA VAN BORSELEN met het uitgors de Oosthoek op Voorne en de tienden van Oudenhoorn en de Ruggedijk, 1478 en 1480. Met oudere beleningsakten en verkoopcondities van de tienden te Oudenhoorn dd. 1369-1418 7 charters en 1 stuk

reg. nos. 354, 366, 584, 585, 645, 1174 en 1186

839 http://proxy.handle.net/10648/1bc4c35f-6b20-4150-967d-64aaa1ae5500 Akte, waarbij GIJSBRECHT VAN NYENRODE en ALIENORA VAN BORSELEN, heer en vrouwe van Sint-Maartensdijk, aan JAN VAN ASSENDELF, rentmeester van Noord-Holland, 18 gemeten 50 roeden land te Naters en een deel van de ambachtsheerlijkheid Natendal in het land van Voorne schenken. 1471 1 charter

reg. no. 1094

C Noord-Holland. 840 http://proxy.handle.net/10648/314c9460-428b-4998-88c5-45c15b1e18f5 Akte, waarbij MARIE, vrouw van heer ARNOUD VAN YSELSTEYN, en haar zuster ALEID, vrouw van OTTE VAN ASPEREN, na door haar vader GUY VAN HENEGOUWEN, bisschop van Utrecht, beleend te zijn, aan LYSABET, zuster van EGBRECHT VAN DEN BOSSCHE, in achterleen geven, wat EGBRECHT en zijn voorvaderen in leen hielden van de heren van Amstel, 1316. Met akte, waarbij de momberschap over EGBRECHTS dochter LYSEBET financieel geregeld wordt tussen haar oom GHISEBRECHT VAN DEN BOSSCHE ener-, en GHISEBRECHT VAN YSELSTEYN en zijn zoon ARNOUD anderzijds, dd. 1316 2 charters

reg. nos. 56 en 59

Waarschijnlijk is hier sprake van het goed Ten Bossche tussen Uitermeer en Muiden

Zie VAN SPAEN, a.w., bl. 155.

841 http://proxy.handle.net/10648/c8986391-7074-473c-a3de-2d65d4b31ff2 Akte, waarbij FLORENS VAN BORSELEN, heer van Sint-Maartensdijk, WOUTER WISSENSZ. beleent met 30 morgen land met daarop staande huizen te Hoogwoud, 1365. Met akte van opdracht van deze goederen door WOUTER WISSENZ. aan FLORENS VAN BORSELEN dd. 1365 2 charters

reg. nos. 329 en 330

D Gelderland.

Zie ook Inv. no. 828

D.1 Goederen in de Neder-Betuwe.

De goederen in de Neder-Betuwe waren onder het beheer van een afzonderlijke rentmeester gesteld; de stukken zijn daarom bij elkaar beschreven, zoals dat in de oude Inventaris het geval was. Bij het magescheid van 1483

Reg. no. 1226.

kreeg FREDERIK VAN EGMOND de inkomsten uit de Neder-, zijn broeder WILLEM die uit de Over-Betuwe. De Gulikse goederen in de Neder-Betuwe, waarvan in deze akte sprake is, zijn goederen, die bij de broederdeling tussen de zoons van JAN VAN EGMOND in 1438

Reg. no. 823.

aan WILLEM VAN EGMOND werden toegewezen en afkomstig waren van zijn grootmoeder JOHANNA VAN GULIK. De hier beschreven stukken zijn evenwel van later datum

842 http://proxy.handle.net/10648/ef969698-340d-43bc-a35a-4ebc0e98b87d Magescheid tussen JOHAN, FREDERIK en WILLEM VAN EGMOND van de nalatenschap van hun ouders. 1483 1 charter

reg. no. 1226

843 http://proxy.handle.net/10648/7c79d2d2-ec9f-4073-9449-2715d3ef0a16 Akte, waarbij MAXIMILIAAN, Rooms koning, aan WOLFAERT VAN POOLHEM en FREDERIK VAN EGMONT de goederen geeft, die geconfisqueerd zijn ten nadele van WILLEM VAN GHINT, de jonge. 1487 1 charter

reg. no. 1293

844 http://proxy.handle.net/10648/9ffd797d-5d56-4f17-9c0e-d89b0b7d0668 Beschikking op een rekest van MAXIMILIAAN VAN EGMOND om in het bezit gesteld te worden van een aantal goederen, door keizer MAXIMILIAAN en koning PHILIPS aan zijn grootvader FREDERIK VAN EGMOND verpand, 1543. Met stukken ten bewijze van de rechten van de requestrant dd. 1481-1499 en 1544 8 charters, 2 katerns en 1 stuk

reg. nos. 1279, 1284, 1301, 1322, 1388, 1389, 1705-1707

Dit betreft Tiel, het drostambt van de Neder-Betuwe, de dorpen Rijswijk, Ravenswaai, Zoelen en Avezaat en het drostambt van het land van Kessel.

845 http://proxy.handle.net/10648/ccef7696-3904-4d23-b97f-d711baf77e88 Akte van transport van 3 morgen land te Hien door JACOP VAN OYE aan JOHAN VAN BEMMEL. 1445 1 charter

reg. no. 893

846 http://proxy.handle.net/10648/5681a53c-d5f7-4ca1-bd1d-ffa766346813 Informatie aangaande den hoeve Gheysperde onder Hien en Doodewaard. z.d. 1 stuk 847 http://proxy.handle.net/10648/45614dc3-0988-4e73-a4c1-809aa0e342a1 Eigendomsbewijs voor GIJSBERT VAN BEMMEL van de goederen, die OTT VAN WELY bezat in Hien. 1464 1 charter

reg. no. 1015

848 http://proxy.handle.net/10648/1eed092b-04d9-4453-ab43-bf679fba67ad Advies van de rentmeester aan de graaf van BUREN over verkoop van 42 morgen land geheten "de Hof tot Westringen", gelegen te Hien, en 21 morgen en het veer met de tol te Opheusden, 1544. Met akte van verpanding van de Westringen (groot 40 morgen) en het land te Opheusden (groot 20 morgen) aan ZWEDER VAN BRAKELL dd. 1531 1 stuk en 1 charter

reg. no. 1621

849 http://proxy.handle.net/10648/7b961cbc-1e58-4271-a6ba-84f2339ad8da Akte, waarbij REYNER VAN AESSWIJN, heer van Brakel, en zijn vrouw JOSYNA VAN BROICHUYSEN alle goederen en inkomsten, die MAXIMILIAAN VAN EGMOND bezit in het kerspel Ingen, in pand nemen, 1542. Afgelost. Met vidimus dd. 1543 2 charters

reg. nos. 1691 en 1703

850 http://proxy.handle.net/10648/59bfa8cd-0d0a-471c-9eb1-1b32965d0ab9 Akte van verkoop van 16 hond land te Ommeren door BERNDT VAN VULLICK HENRICXSZ. aan graaf FREDERIK VAN EGMONT. 1517 1 charter

reg. no. 1520

851 http://proxy.handle.net/10648/5c9a8950-e9b3-4652-b6cf-0230687e89e0 Akte van verhuring van de Moerse of Egmondse weerd in de buurtschap Ooi, kerspel Echteld, aan ADRIAEN VAN ROSSUM EN HENRICK..... 1536 1 stuk

reg. no. 1652

852 http://proxy.handle.net/10648/bb9a3303-a199-4dfb-9f96-6222f37b84b0 Akte, waarbij prins WILLEM VAN ORANJE een weg koopt van de bandijk te Ooi tot de Egmondse weerd. 1564 1 charter

reg. no. 1904

853 http://proxy.handle.net/10648/0f37be97-83ee-40c2-a481-14f3ee429bf3 Akte betreffende het onderhoud van dijken, grenzende aan 10 morgen land te Opheusden, door FLORIS VAN EGMONT verkocht aan JOHAN VAN WESE. 1531 1 charter

reg. no. 1622

854 http://proxy.handle.net/10648/6e29ba64-1acb-4a45-ae11-fc7f330de702 Akte van opdracht van de hofstede "Muuswijnckell" met 52 morgen land in Ravenswaai door HUBRECHT, heer van Culemborg, aan de hertog VAN GELRE om ermede beleend te worden. 1402 1 charter

reg. no. 545

855 http://proxy.handle.net/10648/31e21ba7-cf6e-4cd6-934a-b65325504aea Akte van verkoop van 5 hond land in Rijswijk door AELBERT WONDER en zijn dochters aan FREDERIK VAN EGMONT. 1484 1 charter

reg. no. 1242

856 http://proxy.handle.net/10648/3115e869-eef1-43e6-a13a-e42d38edfdec Arbitrale uitspraak tussen graaf FREDERIK VAN EGMOND ener-, en zijn gewezen rentmeester JAN VAN BEECK anderzijds, waarbij de rentmeester de Overbroektiend in Rijswijk mag behouden tegen afstand van rechten op andere goederen in de Betuwe en schuldvorderingen, 1501. Met bijbehorend stuk dd. 1493 2 stukken

reg. no. 1401

857 http://proxy.handle.net/10648/372aeb5d-11ac-4e32-bad1-a127c356eb58 Akte van losbare verkoop van 1 morgen land in Rijswijk door FLORIS VAN EGMOND aan JAN VAN LEUWEN, bastaard. Gecancelleerd. 1532 1 charter

reg. no. 1635

858 http://proxy.handle.net/10648/0b8dea14-4a78-492c-9be5-f0a54c481276 Brief van de ambtman van de Neder-Betuwe aan de rentmeester van Buren, JAN PLOENIS, in zake een geschil met de inwoners van Rijswijk over de verplichting van de graaf VAN BUREN om jaarlijks een tiendmaaltijd te geven, 1561. Met bijlagen dd. 1550 5 stukken 859 http://proxy.handle.net/10648/fe618680-98f0-4fb1-9a98-d2581a3d34d2 Akte, waarbij koning PHILIPS alle goederen en inkomsten in Zoelen, die geconfisqueerd zijn op WILLEM VAN ROSSEM en burgers van Tiel, aan FREDERIK VAN EGMOND geeft. Met relaas van de rentmeester over de inbezitstelling. 1505 1 charter en 1 stuk

reg. nos. 1437 en 1438

860 http://proxy.handle.net/10648/cea60f65-7562-4be1-b219-021cb4f6ea9c Rekening van het huis te Zoelen over de tweede helft van het jaar. 1507 1 deel

De rekening is voor een groot deel verteerd

861 http://proxy.handle.net/10648/3898f18e-3b24-4046-b69b-a9fd308a531c Stukken betreffende de koop door de prins VAN ORANJE van een stukje weerd onder Wamel en van de Middelweerd tegenover Tiel, afkomstig van de erven FOYERT, 1567-1569. Met twee akten betreffende de begrenzing van ieders aandeel in de Middelweerd dd. 1554 en 1563 2 charters en 4 stukken

reg. nos. 1842 en 1903

862 http://proxy.handle.net/10648/ab22fe0b-6aaa-49dc-84a0-f4bcec3d0892 Akte betreffende aflossing door WILLEM VAN EGMOND aan HUBERT WOLFFS erfgenamen van hun renten in de Betuwe. 1434 1 charter

reg. no. 786

863 http://proxy.handle.net/10648/5c1288cd-0840-4b98-976d-48354217fd0c Rentebrief, groot 64 rijnse guldens jaarlijks, gevestigd op de Egmondse weerd te Echteld voor HENRICA VAN AESWIJN, vrouw van JOEST VAN GEMEN genaamd VAN PRAESTINCK, 1549. Afgelost in 1552. Met bijbehorende stukken dd. 1505, 1549 en 1551 4 charters en 2 stukken

reg. nos. 1443, 1770, 1772 1791, 1792 en 1795

Zie de noot onder no. 874.

864 http://proxy.handle.net/10648/3141cce0-1a1d-4f60-b311-b15a811e9ddf Rentebrief, groot 200 keizersguldens jaarlijks, voor de erfgenamen van JOHAN VAN CUYCK VAN METEREN en OTTO VAN HAEFTEN benevens voor de erfgenamen van JOHAN VAN METEREN en zijn zuster JACOBA, gevestigd op de Egmondse weerd te Echteld en de Volenweerd te Ochten, 1571. Met oudere akte van transport van de Volen- en de Middelweerd aan de graaf VAN BUREN dd. 1571 en stukken gediend hebbende in een proces over de losbaarheid van de in 1468 aan JOHAN VAN CUYCK verpande Volenweerd dd. 1468, 1541 en 1542 1 katern, 2 charters en 4 stukken

reg. nos. 1061, 1692, 1939 en 1940

865-866 Kwitanties, ingekomen bij de rentmeester van de goederen in de Neder-Betuwe. 1534-1549 2 omslagen 865 http://proxy.handle.net/10648/cece091e-83c0-453a-baf4-b999c07f61b1 Bij GERIJT VAN DER LAWICK, 1534 en 1535 866 http://proxy.handle.net/10648/f574babc-b6cf-47b4-be58-7ea5b1e7dfbc Bij DIRCK AERTSZ., 1535-1549
D.2 Overige goederen. 867 http://proxy.handle.net/10648/685e6b86-2fd6-4e41-8bc9-2d41311f421c Akte, waarbij HERMAN VAN WYE het leengoed "den Hof te Hoege Estel" in het kerspel Angerlo in vrije eigendom krijgt van ARNOLD, hertog van Gelre. 1435 1 charter

reg. no. 793

868 http://proxy.handle.net/10648/6a46ceda-109a-4d2e-872e-e43862a06d81 Akte van verkoop door FREDERIK VAN EGMONT van zijn slot c.a. te Beuningen aan GIJSBERT VAN WELDEREN, 1465. Met akte, waarbij GIJSBERT VAN WELDEREN ontslagen wordt van leenplicht dd. 1465, en lijst van akten betreffende het goed. 3 stukken

reg. nos. 1026 en 1027

869 http://proxy.handle.net/10648/b3c9cfbf-17f2-494c-ad32-a8eba123f18f Akte van belening van FLORENS VAN DALEM door AERNOUT, heer van IJselstein, met 9 morgen land, geheten des Rovers Kynderland, te Dalem. 1362 1 charter

reg. no. 304

870 http://proxy.handle.net/10648/d6c344a9-8c0f-4815-9e6a-7cb6e3ad280e Akte van verkoop van 5 1/2 en 1/2 morgen land in Deil in de Overste mate door GHIJSBRECHT VAN DEYLE aan JAN heer van Arkel. 1336 1 charter

reg. no. 114

871 http://proxy.handle.net/10648/5f6bdb16-a53d-4000-8a98-483fdb7aea03 Verklaring van heer DIDDERIC VAN AERNEM, dat hij verschillende goederen te Driel van de heer van Arkel in leen houdt. c. 1350 1 charter

reg. no. 238

872 http://proxy.handle.net/10648/2dc451b3-cac7-488e-aef3-d085c2345ece Akte van verkoop van 14 hond land in Geldermalsen door BAETKEN GIJSBERTS dochter aan JOEST DIERCKSZ. 1565 1 charter

reg. no. 1914

873 http://proxy.handle.net/10648/6d4c2263-62d8-488b-a7ea-4b3d9c589d54 Akte van transport van 7 morgen 1 hond en 2 morgen 5 hond land in Gellikum door CORSTIAEN VAN DER MOELEN aan AERNT, heer van IJselstein. 1362 1 charter

reg. no. 305

874 http://proxy.handle.net/10648/2389ea97-c378-4eee-aa0b-53ddd2321f06 Akte, waarbij HENRICA VAN AESWIJN, vrouw van JOEST VAN GEMMEN genaamd PROESTINCK, aan ANNA VAN EGMOND, gravin van Buren, een pandbrief van slot en drostambt van Hattem transporteert, 1549. Met akte van schenking van het ambt door ARNOUD VAN GELRE aan JAN VAN EGMOND, akten betreffende verpanding dd. 1430 en 1438 en inventaris van het slot dd. 1529 4 charters en 1 stuk

reg. nos. 704, 746, 822 en 1771

Waarschijnlijk bestaat er verband tussen deze stukken en die vermeld onder no. 863.

875 http://proxy.handle.net/10648/576abd48-a659-463f-942b-f278d7caf6bf Akte van transport van 8 morgen land te Hemert door HEYNRIC VAN VAUDERIC aan heer JAN, heer van Arkel. 1412 1 charter

reg. no. 622

876 http://proxy.handle.net/10648/9417e1fc-9030-48a3-bab6-c577d4f7a8ed Akte, waarbij hertog MAXIMILIAAN aan FREDERIK VAN EGMOND het huis Caelbeek, verbeurd door REYNIER VAN BROECHUYSEN, geeft, 1481. Met oudere beleningsakte dd. 1445 2 charters

reg. nos. 898, 899 en 1208

877 http://proxy.handle.net/10648/3f136264-8eb0-4ec6-8a96-1457b0a355cb Vidimus van de akte dd. 1281, waarbij HUBERT VAN BOSYNCHEM door de graaf van Gelre beleend wordt met het kasteel te Culemborg na opdracht door hemzelve. 1310 1 charter

reg. nos. 11 en 30

878 http://proxy.handle.net/10648/d2622479-e6ec-4854-8b57-51e22dc482c5 Akte, waarbij JOHAN, heer van Ghemen, WILLEM, heer van Buren en Beusichem, toestaat het leengoed Catshage onder Culemborg met 10 morgen land en de tienden in het Vreedstroo en op het Rietveld binnen een bepaalde tijd af te lossen. 1429 1 charter

reg. no. 744

879 http://proxy.handle.net/10648/b6f20c33-13d2-43e1-a142-43bc4d6a5160 Akte van belening van WILLEM GIJSBERTSZ. VAN BUREN met de heerlijkheid "In de Naeld" onder Culemborg. 1400 1 charter

reg. no. 535

880 http://proxy.handle.net/10648/b20bba98-045c-4a44-a3d6-57bfb963329c Akte, waarbij JOHAN ROELOFFSZ. 2 morgen land te Maurik in erfpacht krijgt van JASPAR, heer van Culemborg. 1494 1 charter

reg. no. 1356

881 http://proxy.handle.net/10648/d6c55794-f7ce-4169-980a-ec0a8a7dabe8 Akte van verkoop van 7 morgen 5 roeden land in Opijnen door COPKEN DONNERVEERT JACOPSZ. aan JAN, heer van Arkel. 1400 1 charter

reg. no. 533

882 http://proxy.handle.net/10648/823e9784-9ed4-4156-8686-a9b200f64832 Akte van verpanding door GHISELBERT VAN HERWIJNEN van al zijn goed te Zaltbommel aan heer JAN VAN ARKEL. 1312 1 charter

reg. no. 44

E Zeeland. E.1 Op Zuid-Beveland. 883 http://proxy.handle.net/10648/8a25560a-ccc5-400f-bfdd-297d4f5bed1c Akte, waarbij JACOBA VAN BEIEREN WILLEM DE BYE de ambachtsheerlijkheid 's-Gravenpolder geeft als Zeeuws leen, met afschrift. 1430 1 charter en 1 stuk

reg. no. 753

884 http://proxy.handle.net/10648/ee85d421-d0c1-408b-89e9-ac3bb67a73c1 Akte van verkoop door graaf WILLEM IV van zijn deel van het uitgors de Hongersdijk aan NICOLAES VAN BORSELEN heer AELBRECHTSZ. 1408 1 stuk

reg. no. 583

885 http://proxy.handle.net/10648/e7dbf5ca-4f9b-4798-9ecb-a781642a402e Akte van verkoop door hertog ALBRECHT VAN BEIEREN aan JAN VAN ARKEL, heer van Hagestein, van de ambachten in de Kreek, het Broek, Steenvliet, Hinkelenoord en elders op Zuid-Beveland, afkomstig van FLORENS VAN BORSELEN RAESZ. 1394 1 charter

reg. no. 475

886 http://proxy.handle.net/10648/0b6b0ac5-c531-4bcd-a171-5bcbb78f8211 Akte van bekrachtiging door graaf WILLEM VI van de ruil door ALIENORA VAN ZUILEN, vrouwe van Sint-Maartensdijk, van haar goed in het land van Heusden tegen de Scachtkijns-(of Schaeffkijns) polder met bijbehorend deel van de Ierseker en de polder, 1406. Met de ruilingsakte dd. 1386 en vidimus daarvan dd. 1391 3 charters

reg. nos. 432, 457 en 571

E.2 Op Walcheren. 887 http://proxy.handle.net/10648/23631c16-cc7f-4a7b-a594-4338cd67c77b Volmacht van ALIJT VAN LYNTHER, weduwe van DIRC VAN BORSELEN, voor haar zwager FLORENS om de inkomsten te innen uit de goederen op Walcheren en elders in Zeeland, haar door haar man nagelaten. Met andere stukken betreffende de nalatenschap. 1408 3 charters

reg. nos. 586-588

888 http://proxy.handle.net/10648/44cab0e6-a94a-40e5-b369-b547134a166e Akte van verkoop door graaf WILLEM VI aan FLORENS VAN BORSELEN van de ambachten, die zijn broeder DIRC VAN BORSELEN en ZUILEN eertijds op Walcheren bezat. 1411 1 charter

reg. no. 617

889 http://proxy.handle.net/10648/c1b1e907-4823-44b8-bcbc-9b3ae8a950a4 Akte van verkoop aan FLOREYS VAN BORSELEN, heer van Sint-Maartensdijk, van 4 gemeten land te St Maartensdyk door het Minderbroederklooster aldaar. 1394 1 charter

reg. no. 481

F Noord-Brabant. 890 http://proxy.handle.net/10648/1100453e-6b40-45b3-9d38-4760d2e37557 Akte van transport van 3 1/2 morgen land in Almkerk door GHISEBRECHT VAN RODE aan de heer van Arkel. 1361 1 charter

reg. no. 300

891 http://proxy.handle.net/10648/a77b78f5-9455-4e92-b676-366f3e368584 Akte, waarbij WOUTER BOEKELEER verklaart, dat de heer van Arkel hem erfelijk beleend heeft o.m. met een huis en land te Zandwijk. 1352 1 charter

reg. no. 245

892 http://proxy.handle.net/10648/efd84d15-6e9a-464c-b4e0-9f89a22d8ed4 Akte van transport van een huis en erf aan de stadsgracht te Woudrichem door CLAES VAN DEN CAMPE aan heer OTTE, heer van Arkel, 1376. Met akte, waarbij heer OTTE aan CLAES VAN DEN CAMPE de leenmanschap van het huis kwijtscheldt, dd. 1375 2 charters

reg. nos. 382 en 393

G Limburg. 893 http://proxy.handle.net/10648/a7f9097e-f203-4e46-a15a-66ba682e6f15 Akte van bevestiging door MAXIMILIAAN en PHILIPS VAN OOSTENRIJK van de overdracht van de helft van de heerlijkheid Horst in het land van Kessel door MATHIJS VAN MERWIJCK aan FREDERIK VAN EGMOND. 1492 1 charter

reg. no. 1322

H Friesland. 894 http://proxy.handle.net/10648/7d04ee88-644f-4edb-9440-6a3c519a92b2 Rekening van MARCELIS VAN ZEGERSCAPPELE, rentmeester van de graaf VAN BUREN, van ontvangst en uitgaven van diens gorzen genaamd het Buiten-Bilt, in Friesland, 1530-1532. Met stukken betreffende verpachting der gorzen dd. 1519 en 1525 1 cahier en 4 stukken
II In België. 895 http://proxy.handle.net/10648/64f12849-d0f6-412f-aa38-d347ffd0b37a Akte van belening van ALIENORA VAN BORSELEN met Eeckeren en Ettenhove door het Leenhof van Aerschot, 1471. Met akte van belening van MACHTILD VAN BORSELEN dd. 1375 en akte betreffende de opbrengst van de tienden aldaar dd. 1364 3 charters

reg. nos. 319, 383 en 1096

896 http://proxy.handle.net/10648/90bee51e-8e63-49b1-9428-9260a072b09e Akte van belening van ALIENORA VAN BORSELEN, vrouwe van Zuilen en Sint-Maartensdijk, met de heerlijkheid van de dorpen Hoogstraten, Rijckevorsel, Minderhout, Brecht en Zundert en het goed Evere, 1471. Met akten van belening met Evere dd. 1343 en 1420 4 charters

reg. nos. 155, 668, 669 en 1095

897 http://proxy.handle.net/10648/bf5c9ed4-5624-456f-b8f6-8a8d47ef8bde Arbitrale uitspraak tussen ADOLF, graaf van Nassau, en FREDERIK VAN EGMONDT, beide kopers van het slot Reckheim, ingevolge waarvan FREDERIK VAN EGMOND van de koop afziet. 1487 1 stuk

reg. no. 1283

D. Stukken betreffende inkomsten uit goederen, niet gelegen in aan de Egmonds toebehorende heerlijkheden. A Utrecht. 898 http://proxy.handle.net/10648/597e8a36-98f8-4bd6-a36a-3ca5bc52cba7 Akte, waarbij heer ARNOUT VAN YSELSTEYN van het kapittel te Amersfoort de tienden in Duist in erfpacht krijgt. 1340 1 charter

reg. no. 137

B Gelderland. 899 http://proxy.handle.net/10648/1e8fb34c-f05a-4e38-8a63-c9b3b07ac5d7 Bevelschrift van GUY, bisschop van Utrecht, aan de pastoor van Barneveld om te zorgen, dat de zogenaamde bisschopstienden in zijn parochie aan de bisschop betaald worden. 1307 1 charter

reg. no. 26

900 http://proxy.handle.net/10648/8c28ef06-d910-491c-b4f8-caed2f4fbd2c Schuldbekentenis, sprekende van 130 rijnse guldens, verzekerd op het goed te Uchten in het kerspel Ellekom ten behoeve van MEUS GERIJTSZ. 1456 1 charter

reg. no. 955

C Zeeland. 901 http://proxy.handle.net/10648/fad1acae-eb20-49b5-907f-0071e520bfba Akte van transport aan ALIENOER VAN ZULEN, vrouwe van Sint-Maartensdijk, van tienden te Reimerswaal door LANTSLOOT heer WILLEMSZ. VAN REYMERSWALE. 1388 1 charter

reg. no. 443

902 http://proxy.handle.net/10648/5da21d04-3cf2-4bea-8c09-4f95449cf632 Rekeningen van CORNELIS JANSZ., dijkgraaf te Goes, van de tienden, toebehorende aan de graven VAN BUREN en HOOGSTRATEN te 's Heer Arendskerke, Heinkenszand en Ovezande. 1528 en 1529 2 stukken 903 http://proxy.handle.net/10648/fa5bbd67-9924-47eb-bcf9-f58c87d3e483 Akte, waarbij het O.-L.-Vrouwenklooster te Middelburg FRANCK CLAEYSZ. VAN BORSELEN 1 1/2 vierendeel van de tienden te Meliskerke geeft als recht leen. 1365 1 charter

reg. no. 326

D Noord-Brabant. 904 http://proxy.handle.net/10648/df8989bb-ab08-44a2-ab6b-04ce6cddf7a5 Akte, waarbij GERARDUS VAN ASPEREN, heer van Tul, afstand doet van de nalatenschap van zijn schoonouders ten behoeve van zijn zwager JOHANNES, heer van Kuik, tegen een erfrente, groot 200 pond, uit de villa Asten. 1358 1 charter

reg. no. 284

905 http://proxy.handle.net/10648/03e0b555-8457-420d-b92a-cc899e408a67 Stukken betreffende de overdracht van een rente, groot 20 oude schilden jaarlijks, uit de tienden van Asten aan MACHTELD VAN BORSELEN, vrouw van JAN VAN KUIC, heer van Hoogstraten, door LOUIS VAN DEN KELRE, 1398. Met akte van opdracht voor het Leenhof van Brabant door RIKOUT DE KOC dd. 1385 3 charters

reg. nos. 425, 518 en 519

906 http://proxy.handle.net/10648/29514326-494f-469a-bd6f-bea326b37bba Bewijs van ontvangst voor VRANCK VAN BORSELEN, heer van Sint-Maartensdijk, afgegeven door AERND, heer van Egmond en IJselstein, voor 200 oude schilden aan tienden van Engelen en Vlijmen. 1384 1 charter

reg. no. 416

E. Stukken verband houdende met collatierechten. I In heerlijkheden, toebehorende aan de Egmonds. A IJselstein. 907 http://proxy.handle.net/10648/28b96bb0-7346-4374-b62e-a076b464b866 Akte van bevestiging door de bisschop van Utrecht van de stichting van 3 altaren in de kerk van IJselstein door heer GHISEL-BERTUS, heer van IJselstein, 1320. Met akte van goedkeuring van de stichting en verlening van het recht van collatie door het kapittel van Sint Marie te Utrecht dd. 1319 2 charters

reg. nos. 64 en 69

908 http://proxy.handle.net/10648/11c12980-4701-4cd7-b841-eceafbc18013 Akte van bevestiging door de bisschop van Utrecht van de stichting van 6 kapelanieën in de kerk te IJselstein door ARNOLDUS, heer van IJselstein, die er het recht van collatie over zal hebben. 1359 1 charter

reg. nos. 290 en 291

909 http://proxy.handle.net/10648/883661a6-8900-4f6f-8633-639ca7d4775f Akte, waarbij de pastoor van de kerk toestemming geeft tot de stichting van een kapelanie in de kerk door de vrouwe van IJselstein. 1373 1 charter

reg. no. 371

910 http://proxy.handle.net/10648/b373b679-ac21-47c4-af34-6ac43a948a91 Uittreksel uit de akte, waarbij de Sint Salvator te Utrecht de stichting door wijlen de heer van IJselstein en zijn dochter van 7 kapelanieën in de kerk te IJselstein bevestigt alsmede het recht van collatie van de stichters en hun nakomelingen. 1376 1 stuk

reg. no. 291

911 http://proxy.handle.net/10648/a70a807c-a8c6-4e68-a019-afe4b667471c Notariële akte aangaande de uitvoering van de opdracht van de paus tot verheffing van de parochiale kerk te IJselstein tot een collegiale. 1396 1 charter

reg. nos. 487 en 490

912 Akte, waarbij het kapittel van Sint Marie te Utrecht het collatierecht van de kerk in IJselstein, uitgezonderd het dekenaat, aan heer FLORIS VAN EGMOND en opvolgende heren van IJselstein geeft, 1524. Met akte van bevestiging door de bisschop van Utrecht dd. 1524 2 charters getransfigeerd

reg. nos. 1576 en 1580

912.1576 http://proxy.handle.net/10648/bad4a34b-cb47-47d4-a361-428df70b2c24 Akte van overdracht, 8 maart 1524 (reg.no. 1576) 912.1580 http://proxy.handle.net/10648/1498160b-e3e4-4afb-aa92-e023bc35377a Akte van bevestiging, 13 november 1524 (reg.no. 1580)
913 http://proxy.handle.net/10648/50e07180-9b88-4112-93a2-530efdadd76a Akte van getuigenis aangaande een lijfrentebrief, groot 4 pond zwarte tournooizen jaarlijks, uit 4 morgen land te Benschop voor JUTTE, zuster van wijlen heer JOHAN RUSCHEN. Gecancelleerd. 1340 1 charter

reg. no. 138

Dit stuk werd bewaard ten bewijze, dat blijkens het zegel de brief, die St. Marie te Utrecht had van het collatierecht van de kerk te IJselstein, vervalst was

B Graafschap Leerdam. 914 http://proxy.handle.net/10648/7686173f-ce53-4757-9f97-774225e4af3e Getuigenis van verschillende personen betreffende de collatie in de kerk van Spijk, 1536. Met akte betreffende de vervulling van een vacature dd. 1521 2 charters

reg. nos. 1559 en 1653

C Graafschap Buren. 915 http://proxy.handle.net/10648/b034fda2-e3d3-44da-95b8-80e02b3a0f0f Machtiging van de rector van de kapel van St. Catherina te Asch voor OTTO VAN DALEM om namens hem afstand te doen van de kapel in handen van ARNOLD, hertog van Gelre, en haar te verzoeken voor zijn zoon, JACOBUS VAN DALEM. 1447 1 charter

reg. no. 912

916 http://proxy.handle.net/10648/793de2ce-43cf-449e-b8f8-d837e7db51ab Akte van bevestiging door de bisschop van Utrecht van de overdracht van het collatierecht van een vicarie in de kerk van Tricht en één in de kerk te Deil door GIJSBERT VAN TUYL aan FREDERIK VAN EGMONT, graaf van Buren, gedaan in 1503, 1551. Met akten betreffende de stichting der vicarieën, benoemingen van vicarissen en schenkingen dd. 1345-1368 13 charters

reg. nos. 185, 196, 197, 206, 322-324, 348, 349, 351, 352, 1421 en 1787

917 http://proxy.handle.net/10648/5dda2d09-dde2-4e0d-93f3-c8d64ff0c7d4 Overeenkomst tussen prins WILLEM I als voogd van zijn zoon PHILIPS WILLEM en FLORIS, graaf van Culemborg, om het collatierecht van de kerk te Zoelmond beurtelings uit te oefenen. 1564 1 charter

reg. no. 1907

D Eindhoven. 918 http://proxy.handle.net/10648/c101cdbe-5304-43fc-9f17-e512aae680f2 Akte van stichting van een mis door FREDERIK VAN EGMOND op het altaar in het kasteel te Eindhoven. 1502 1 charter

reg. no. 1415

E Sint-Maartensdijk. 919 http://proxy.handle.net/10648/307c4d8c-e14a-4a97-bee9-f7b1582a72cb Akte van overeenkomst tussen het kapittel van Oudmunster te Utrecht ener- en FRANK VAN BORSELEN, heer van Sint-Maartensdijk, anderzijds, over de benoeming van de pastoor aldaar, 1377. Met vidimus van deze akte en van een akte van bekrachtiging door de bisschop van Utrecht dd. 1377, 1403 2 charters

reg. nos. 395, 396 en 558

920 http://proxy.handle.net/10648/44a75fa6-ea3a-4edf-ad49-b662ca2ec3f2 Oproep van de officiaal van Utrecht voor JOHANNES CRAEG, kanunnik te Sint-Maartensdijk, en BALTHASAR VAN CULEMBORCH, partijen in een geschil over de vervulling van een vacante prebende, om voor hem te verschijnen. 1490 1 charter

reg. nos. 1309 en 1311

921 http://proxy.handle.net/10648/f438523f-d13b-47e0-87f4-a2df5fe1ecf9 Bevel van de aartsdiaken ten Dom te Utrecht om HENRICUS KEMPENSZ., op voordracht van PETRUS GHEERONXSZ. VAN OVERBORDENE en zijn zoons, af te kondigen als bedienaar van de kapel van de H. Maria in de kerk te Sint-Maartensdijk. 1349 1 charter

reg. no. 230

922 http://proxy.handle.net/10648/75649061-1e87-4eb6-9a8d-c4e62c3160a2 Akte van begiftiging voor MATHEUS MATHEUSZ. met de kapelanie van S. Gertrudis in de kerk te Sint-Maartensdijk. 1497 1 charter

reg. no. 1378

923 http://proxy.handle.net/10648/59ec92a3-ee6c-4901-84d2-388bd716a64c Rekest van ARNOULD SARROT, meester van de koorknapen te St. Maartensdijk, om met het oog op zijn hoge leeftijd en ingevolge hem gedane belofte in aanmerking te mogen komen voor de eerstkomende vacante prebende aldaar, in de verwachting waarvan hij voorlopig bedankt heeft voor een aanbieding van kerkmeesters van Aardenburg om aldaar zangmeester te worden. z.d. 1 stuk
F Scherpenisse. 924 http://proxy.handle.net/10648/2b4216b5-7cdb-4d02-bca7-099d329d20a9 Akte van overeenkomst tussen het kapittel van Oudmunster te Utrecht ener-, en de ambachtsheren van Scherpenisse anderzijds, over de benoeming van de pastoor aldaar. 1354 1 charter

reg. no. 255

925 http://proxy.handle.net/10648/9e25eda5-22b7-4497-9aa2-e6a83628500a Akte, waarbij de rectors van de broederschap van de H. Maagd te Scherpenisse JOB JACOPSZ. aanstellen tot officiant van 4 missen per week, behoudens toestemming van FLORIS VAN EGMOND, ambachtsheer. 1513 1 charter

reg. no. 1498

G Ackoy. 926 http://proxy.handle.net/10648/ea251692-1d1f-4090-815b-aaac476d8468 Akte van voordracht door FLORIS VAN EGMOND aan proost en aartsdiaken van Arnhem van WILLEM VAN GRUNSFELT als pastoor van de kerk te Ackoy. 1537 1 charter

reg. no. 1656

H Rollencourt. 927 http://proxy.handle.net/10648/da6e50bc-915f-49ef-9e8d-5f2a0650b9f2 Akte, waarbij de vicarissen-generaal van de bisschop van Thérouanne JOHANNES LOGUET, priester, de kapelanie in de slotkapel te Rollencourt geven op voordracht van WALERAN DE CHASTILLON, heer van Rollencourt. 1471 1 charter

reg. no. 1101

928 http://proxy.handle.net/10648/c8d2e617-fe88-45fb-910b-f0e65ae83b37 Notariële akte, waarbij de officiaal van Thérouanne beveelt JOHANNES LE MUSNE in het bezit te stellen van de kapelanie in de slotkapel te Rollencourt. 1478 1 charter

reg. no. 1179

II Niet in heerlijkheden, toebehorende aan de Egmonds. A Ankeveen. 929 http://proxy.handle.net/10648/bf79e2f4-374f-4170-8055-67af36529509 Akte van begeving van de cure van de kerk te Ankeveen door heer GHISELBERTUS VAN YSELSTEYN aan GHERAERDUS HEYE, 1370. Met akte, waarbij het begevingsrecht bij arbitrage aan heer OTTO VAN IJSELSTEIN wordt toegekend dd. 1341 2 charters

reg. nos. 144 en 362

B Werkhoven. 930 http://proxy.handle.net/10648/b9e93e46-06f7-4df3-8eb8-961845f6bede Vergunning van JOHAN VAN BOECHOUT voor de bezitter van de vicarie van Sint Maarten en Sint Nicolaas in de kerk te Werkhoven om met een ander te ruilen. 1470 1 charter

reg. no. 1084

F. Stukken betreffende personen.

Bij de rangschikking van de stukken onder iedere persoon afzonderlijk is er naar gestreefd deze te plaatsen in de volgorde: familieaangelegenheden, financiële zaken en stukken op ambtelijk en politiek gebied

I Het geslacht Egmond. A Jan van Egmond en Guyote van IJselstein.

JAN, heer van Egmond, zoon van WOUTER en BEATRIX VAN DEN DOORTOGE, bracht door zijn huwelijk in 1330 met GUYOTE VAN IJSELSTEIN, dochter van ARNOUD en MARIA, die een dochter was van GUY VAN HENEGOUWEN, bisschop van Utrecht, de heerlijkheid IJselstein aan het geslacht VAN EGMOND. De opvolging van GUYOTES kinderen in IJselstein werd het echtpaar bij akte van 1330 verzekerd

VAN MIERIS, a.w. II, bl. 497.

GUYOTE werd er na de dood van haar vader in 1364 mede beleend. JAN VAN EGMOND was in 1351 zegelaar van WILLEM V, stadhouder van Noord-Holland in 1356, en raad van ALBRECHT VAN BEIEREN in 1358

TH. F. VAN RIEMSDIJK, Tresorie en kanselarij van de graven van Holland en Zeeland, 1908.

Hij stierf in 1369

931 http://proxy.handle.net/10648/9ed1f3ec-8b3c-4aad-944c-5f3d369b43d8 Akte van kwijtschelding door BEERTE VAN YSELSTEYN, vrouwe van Sars, voor haar zwager JAN, heer van Egmond en IJselstein, en zijn vrouw van enige bedragen in geld en roerende goederen uit de nalatenschap van haar vader. 1364 1 charter

reg. no. 317

B Jan van Egmond

Zie het H.S. van VAN RIEMSDIJK in het Algemeen Rijksarchief en zijn Tresorie en kanselarij; NIJHOFF 's Gedenkwaardigheden IV; DE GEER, Bijdr. Gesch. van Utrecht en Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek III, kol. 331-333.

JAN II, heer van Egmond en IJselstein, was een zoon van AREND, de zoon van JAN I, en ARENDS VROUW JOLANDA VAN LEININGEN. Hij huwde in 1409, na schaking in 1406, MARIA VAN ARKEL, dochter van JAN en van JOHANNA VAN GULIK, erfgename van het hertogdom Gelre. Zodoende bracht hij zowel de goederen van de heren van Arkel als van de hertogen van Gelre aan het huis EGMOND d.w.z. aan zijn zoons ARNOLD en WILLEM. Verdacht van verraad, verloor JAN VAN EGMOND in 1416 IJselstein bij verbeurdverklaring door WILLEM VI. Na WILLEMS dood in 1417 trachtte hij het tezamen met zijn broeder WILLEM te heroveren. Zij waren evenwel genoodzaakt het bij verdrag over te geven aan JAN VAN BEIEREN, waarop JACOBA het liet verwoesten. De EGMONDS kozen nu de zijde van JAN VAN BEIEREN, die JAN VAN EGMOND in 1421 met IJselstein beleende. in 1430 droeg deze het over aan zijn broeder WILLEM, na wiens kinderloze dood in 1451 het aan JANS jongste zoon WILLEM terugkwam. Onder JAN VAN BEIEREN bekleedden de EGMONDS belangrijke functies. JAN behoorde tot de uit acht leden bestaande Raad van den Hove en was stadhouder van Holland tijdens de afwezigheid van JAN VAN BEIEREN in 1420. Als geldschieter van de steeds in geldnood verkerende hertog, kreeg hij in 1422 het kasteleinschap van Leerdam in pand en kon zodoende zijn zoon ARNOLD, die zich als opvolger van zijn grootvader JAN VAN ARKEL beschouwde, behulpzaam zijn zich daar als heer te nestelen. Toen ARNOLD in 1423, door overlijden van hertog REINALD IV, op dertienjarige leeftijd hertog van Gelre werd, stelde hij zijn vader aan als ruwaard en landvoogd. JAN VAN EGMOND overleed in 1451

932 http://proxy.handle.net/10648/2a27ef52-d959-4f8f-b8dd-4338de98cf43 Kwitantie voor JAN, heer van Egmond en IJselstein, sprekende van 3000 rosekijns mottoenen, uitbetaald aan zijn broeders GHERIJT en AELBRECHT VAN EGMOND. 1386 1 charter

reg. no. 433

933 http://proxy.handle.net/10648/fbda9f2c-df60-4d9f-ae65-79805f0debf0 Bericht van JAN FLORISZ. aan JAN, heer van Egmond en IJselstein, dat hij diens kinderen op het slot te Oyen heeft gebracht en geld nodig heeft voor hun onderhoud. 1416 1 stuk

reg. no. 642

934 http://proxy.handle.net/10648/e2250f10-f8f5-4e08-a756-cdf1b7cf12a1 Uitspraak van hertog JAN VAN BEIEREN, zijn raden en de steden van Holland ter beëindiging van de vijandschap tussen de raden JAN, heer van Egmond en IJselstein, en HEYNRIC NOTHAFT, heer van Wernberg, ridders. 1423 1 charter

reg. no. 695

C Willem van Egmond en Anna van Bossu.

WILLEM VAN EGMOND, zoon van AREMD en JOLANDA VAN LEININGEN, huwde in 1441 ANNA DE HENNIN, dochter van WOUTER, heer van Bossu, vrouwe van Galmaerden, weduwe van JACOB VAN BORSELEN, heer van Zoutelande, Brigdamme en St. Laurens

H. OBREEN, Het geslacht van Borselen. In: Maandblad "De Ned. Leeuw" 1927, kol. 328..

Sinds 1430 was hij heer van IJselstein, dat zijn broeder JAN bij verdrag aan hem had overgedragen: ingevolge hetzelfde verdrag kwam het na zijn kinderloos overlijden in 1451 aan zijn neef WILLEM VAN EGMOND. Op politiek gebied onderscheidde hij zich evenzeer als zijn broeder JAN. Hij was achtereenvolgens tresorier, stadhouder en raad van JAN VAN BEIEREN en na diens dood tezamen met JACOB VAN GAESBEEK ruwaard. Later was hij raad van PHILIPS VAN BOURGONDIË

VAN RIEMSDIJK, Tresorie en Kanselarij..

ANNA VAN BOSSU was in 3e huwelijk getrouwd met WILLEM VAN EGMOND. Haar eerste man was GIJSBRECHT VAN VIANEN, heer van Beverweerd

935 http://proxy.handle.net/10648/b65d14e5-7778-49ad-8fe8-a2595e55d1fb Akte, waarbij PIETER DAPPER en JACOB VAN DER HEYE de heer van IJselstein beloven een brief ten laste van het schoutambt van Gouda en ten behoeve van de schout AERNT SYMONSZ. niet uit handen te zullen geven, voordat deze de heer van IJselstein voldaan heeft, 1441. Met schuldbekentenis voor AERNT SYMONSZ. dd. 1438 2 charters

reg. nos. 831 en 858

936 http://proxy.handle.net/10648/9e7bb1a8-c56a-4e7d-807c-67b8dcc04abc Vidimus voor ANNA VAN BOUSSUT, weduwe van JACOB VAN BORSELEN, heer van Brigdamme, van de akte dd. 1438, waarbij PHILIPS VAN BOURGONDIË de erfgenamen van PHILIPS VAN BORSELEN en KORTGENE, in leven rentmeester van Zeeland, 167 pond aan schot kwijtscheldt. 1438 reg. nos. 833 en 834 937 http://proxy.handle.net/10648/b125bc8a-33f6-490a-aeb4-3d239c7dd57a Akte van kwijtschelding door ANNA VAN BOUSSUT, vrouwe van IJselstein, van een borgstelling, te haren behoeve aangegaan door JAN RUYCHROK. 1465 1 charter

reg. no. 1023

D Willem van Egmond.

WILLEM VAN EGMOND, heer van Egmond en IJselstein, jongere zoon van JAN en MARIA VAN ARKEL, was gehuwd met WALBURG VAN MEURS, vrouwe van Baar. Zij hadden drie zoons. Door de oudste, JAN, werd WILLEM de stamvader van de graven van Egmond, door de tweede, FREDERIK, van de graven van Buren. De derde werd door huwelijk heer van Boxmeer. Bij de verdeling van goederen, die JAN VAN EGMOND zijn zoons ARNOLD en WILLEM in 1438 liet maken, waarbij ARNOLD het van zijn moeder geërfde hertogdom Gelre behield, kreeg WILLEM de ouderlijke goederen buiten Gelre gelegen, dus Egmond, IJselstein na de dood van zijn oom WILLEM, aan wie zijn vader het in 1430 gegeven had en het kasteleinschap van Leerdam, dat zijn vader van JAN VAN BEIEREN in pandschap had gekregen

Zie hiervoor bl. 47 de inleiding bij Heerlijkheden, afkomstig van JAN VAN ARKEL..

Deze pandschap werd in 1466 door PHILIPS VAN BOURGONDIË afgelost. Voorts zou WILLEM behouden de goederen en inkomsten in de Over-en Nederbetuwe, die afkomstig waren van zijn grootmoeder JOHANNA VAN GULIK en die ARNOLD reeds in 1433 aan WILLEM had afgestaan. De aanspraken op het land van Mechelen, ook ARKELS bezit, zouden de broeders gezamenlijk doen gelden. ARNOLD deed er in 1444 afstand van ten behoeve van zijn broeder, aan wie het met succes betwist werd door JAN VAN WESEMALE

Van deze aanspraken deden de EGMONDS geen afstand. In het magescheid tussen WILLEMS zoons in 1483 zie de akte, vermeld onder reg. no. 1226 worden zij aan JAN, de oudste zoon, toegewezen. Volgens OBREEN Nieuw Ned. Biogr. Wb. III, kol. 342 liet JAN VAN WESEMALE het land van Mechelen na aan KAREL DE STOUTE.

Tenslotte kreeg WILLEM Nergena van ARNOLD in pand; de hertog van Kleef nam dit in 1471 van hem over

NIJHOFF, Gedenkwaardigheden IV, bl. CXXVII..

In de strijd van ARNOLD tegen zijn zoon ADOLF en diens aanhang, had WILLEM aan ARNOLDS zijde een groot aandeel, waarmede hij tevens de Bourgondiërs diende. Toen ARNOLD in 1472 op het eind van zijn leven Gelre verpandde aan KAREL DE STOUTE, benoemde deze WILLEM tot stadhouder en in 1480 komt hij nog voor als gecommitteerde van MAXIMILIAAN VAN OOSTENRIJK. In de aanvang van 1483 stierf hij op 71 jarige leeftijd en werd te Grave begraven

938 http://proxy.handle.net/10648/c23bbe96-98a7-4215-8be1-a7c2c0d6f037 Machtiging van hertog ARNOLD VAN GELRE voor zijn broeder WILLEM VAN EGMOND e.a. tot uitvoering van zekere testamentaire beschikkingen. 1473 1 charter

reg. no. 1119

939 http://proxy.handle.net/10648/75205a20-226e-4c2f-b3d5-d105d6b42891 Verklaring van WILLEM VAN EGMONT, dat hij zich in zijn geschil met JOHAN, heer van Heukelom, aan de arbitrage van zijn broeder, de hertog van Gelre, onderwerpt. Met omschrijving van de arbitrage in duplo. 1433 1 charter en 2 stukken

reg. no. 778

940 http://proxy.handle.net/10648/a4f2eaa8-ca01-45b0-8b7d-ff80d5dff4ae Akte van bestand voor 3 maanden tussen hertog JOHAN VAN KLEEF, heer WILLEM VAN EGMOND, zijn zoon JOHAN, GERART, heer van Culemborg, en de stad Arnhem ener-, en hertog ADOLF VAN GELDER anderzijds. 1466 1 charter

reg. no. 1042

E Frederik van Egmond en Aleid van Culemborg.

FREDERIK, zoon van WILLEM en WALBURG VAN MEURS, was gehuwd le met ALEID VAN CULEMBORG 1471

Huwelijksvoorwaarden in Koninklijk Huisarchief, Inv. 12, V, 10, le.

2e met WALBURG VAN MANDERSCHEID. Hij stierf in 1521. Bij magescheid, tussen de drie zoons van WILLEM VAN EGMOND na zijn dood in 1483 gemaakt, behield FREDERIK IJselstein, hem reeds bij zijn huwelijk geschonken, en kreeg hij verder de goederen in de Nederbetuwe die in de Overbetuwe kreeg zijn jongere broeder WILLEM en het huis te Nijmegen. Hij heeft kans gezien zijn bezit aanmerkelijk uit te breiden. In de noot betreffende de goederen, afkomstig van JAN VAN ARKEL, is reeds vermeld, hoe hij met moeite Leerdam verwierf in 1477 en dat nog niet onbetwist. Zijn oom ARNOLD VAN GELRE, die hij, evenals zijn vader, hielp tegen ADOLF en met wie hij tezamen gevangen genomen werd in 1465, gaf hem als beloning in 1472 Buren. In 1484 kocht hij de heerlijkheid Cranendonk met de stad Eindhoven van JACOB VAN HORNE. Als echtgenoot van ALEID VAN CULEMBORG, kleindochter van ALIENORA VAN BORSELEN, vrouwe van Sint-Maartensdijk en Scherpenisse, voerde hij met goed gevolg strijd met zijn zwager JASPER om ALIENORA 'S nalatenschap te krijgen voor zijn zoon FLORIS. In de diverse oorlogen van zijn tijd nam hij een werkzaam aandeel. Behalve dat hij deelnam aan de strijd tegen het opstandige Gelderland, hetgeen hem een tweede gevangenschap bezorgde, nu van 1478-1481, streed hij met de Kabeljauwen en ten behoeve van bisschop DAVID VAN BOURGONDIË tegen Utrecht en later met MAXIMILIAAN VAN OOSTENRIJK tegen zijn neef KAREL VAN GELRE. Hij bekleedde verschillende ambten als kastelein van Schoonhoven, kastelein en baljuw van Muiden en het Gooiland en drost van het land van Kessel en van de Veluwe

941 http://proxy.handle.net/10648/abbd76a2-f83a-46f8-beab-b847e969b78b Akten dd. 1464 in verband met de huwelijksvoorwaarden van FREDERIK VAN EGMOND en ALIJT VAN CULENBORCH betreffende het slot te Ewijk en de nalatenschap van FRANK VAN BORSELEN. 1471 1 katern

reg. nos. 1017-1021

942 http://proxy.handle.net/10648/10f96f19-1891-401c-81e2-6298b42da30e Stukken betreffende het recht van FREDERIK VAN EGMOND en zijn vrouw ALEYT VAN CULENBORCH op de roerende goederen, nagelaten door VRANCK VAN BORSELEN, graaf van Oostervant, en hun betwist door JASPER VAN CULENBORCH, 1471 en 1475. Met lijst van juwelen, door ALEYT VAN CULENBORCH geërfd van VRANCK VAN BORSELEN, en lijst van vorderingen op zijn sterfhuis dd. 1471 4 charters, 1 deeltje, 1 rol en 5 stukken

reg. nos. 1148 en 1088-1090

rol = 942A

deeltje + stukken = 942

charters = 942.regestnr

De lijst van vorderingen is gedrukt in Hist. Gen. U. Cod. Dipl. I, 1, bl. 147, de lijst van juwelen in Kron. 1852, bl. 243

943 http://proxy.handle.net/10648/adcc3cea-773a-407f-bd95-18b0a2ad1d05 Akte, waarbij ALIENORA VAN BORSELEN aan FREDERICK VAN EGMONT al het huisraad vermaakt, dat zij in de stad Utrecht bezit, 1485. Met aangehecht testament dd. 1485, vidimus van de eerste akte dd. 1491, en lijst van schulden en vorderingen van de erflaatster. 3 charters en 1 katern

reg. nos. 1255, 1261 en 1321

944 http://proxy.handle.net/10648/435eb52c-0fca-4fd7-9a21-b064a0402bc1 Belofte van JACOP, graaf van Horne, dat hij zich zal houden aan de bemiddeling van FREDERICK VAN EGMONDT en KOERNELIS VAN BERGEN in de onenigheid tussen hem en zijn vrouw. 1493 1 stuk

reg. no. 1333

945 http://proxy.handle.net/10648/621a9a1f-87c7-48bb-b045-b73d5ab39035 Akte van ontheffing van FREDERICK VAN EGMOND door zijn vader, WILLEM, heer van Egmond, Baer enz., van de verplichting 800 rijnse guldens te betalen aan JOHAN VAN HULSS. 1469 1 charter

reg. no. 1063

946 http://proxy.handle.net/10648/bc81d1ed-7fb0-4f38-9abc-e2ba55a6f169 Nota's en afrekeningen ten behoeve of ten laste van FREDERIK VAN EGMONT. 1469, 1478 en 1494 7 stukken 947 http://proxy.handle.net/10648/c01a442d-a22b-467d-9690-f9444b6971d7 Kwitanties, ingekomen bij HERMAN VAN BERCK, dienaar van FREDERIK VAN EGMOND. 1481, 1485 1 omslag 948 http://proxy.handle.net/10648/d8804f52-f5a5-4f8e-897e-d32a011d1729 Bewijs van ontvangst voor FREDERIK VAN EGMOND, heer van IJselstein enz., van een rentebrief, groot 1000 rijnse guldens jaarlijks, ten laste van Utrecht, door hem als onderpand voor een schuld gegeven aan JOHAN VAN BAIXEN en JOHAN VAN DER A, heer van Bokhoven, 1494. Terugontvangen. Met vestigingsbrief van de rente dd. 1483 2 charters

reg. nos. 1234 en 1347

949 http://proxy.handle.net/10648/be379561-d314-4a3e-b2f6-334e02d9b7b0 vervallen. 950 http://proxy.handle.net/10648/4191df96-baf2-40c8-ae09-a278e0d73441 Akte van aanstelling van FREDERIK VAN EGMOND tot dijkgraaf van de Lekdijk tussen de Vaart en Schoonhoven. 1483 1 charter

reg. no. 1232

951 http://proxy.handle.net/10648/bda315c2-25d7-459c-9bf5-2070acee27c1 Kwitantie van HEINRICK ACKERMAN voor ANTHONIJS VAN DEN ABELE, sprekende van 650 rijnse guldens, voor het kastelein- en baljuwschap van Muiden. 1483-1484 1 charter

reg. no. 1225

ACKERMAN kreeg 12 October 1477 commissie als kastelein en baljuw; in Januari 1486 verklaart JOOST VAN DEN ABELE ANTHONIJSZ., dat hij het ambt heeft overgegeven aan FREDERIK VAN EGMOND, zoals hij en zijn vader het gehad hadden, en 7 Mei 1487 verklaren MAXIMILIAAN en PHILIPS VAN OOSTENRIJK, dat JAN VAN RIETVELT, procureur-generaal van Holland, die 8 Januari 1484 commissie had gekregen, afstand heeft gedaan ten behoeve van FREDERIK VAN EGMOND. Duidelijk is de gang van zaken dus niet

Zie D. TH. ENKLAAR, Middeleeuwsche rechtsbronnen van stad en lande van Gooiland 1932, bl. 184 e.v.

952 http://proxy.handle.net/10648/adc1af3c-36f0-44c7-88c4-d8c43962d9ec Memorie voor FREDERIK VAN EGMOND, graaf van Buren, over het baljuwschap van Gooiland, zoals heer DIRC VAN ZWIETEN dat bezit, z.d. Met twee akten aangaande een lening uit het ambt ten behoeve van MAXIMILIAAN VAN OOSTENRIJK dd. 1482 1 katern en 2 charters

reg. nos. 1215 en 1216

953 http://proxy.handle.net/10648/2cd4fe24-f412-4cf0-b6fe-9bf567d93366 Akte van overdracht van het baljuwschap van Schoonhoven door GERRIJT, heer van Assendelft, en zijn zoon CLAES aan FREDERIK VAN EGMOND, 1484. Met commissies en kwitanties, bij deze gelegenheid mede overgedragen, dd. 1478-1482 en akte van aanstelling van FREDERIK dd. 1481 5 charters en 4 stukken

reg. nos. 1175, 1180, 1181, 1193-1195, 1205, 1214 en 1243

FREDERIK VAN EGMOND was bij commissie van 1481 Juli 15 tot baljuw van Schoonhoven benoemd

Graf. Rekenk. no. 491, fol. CXXXIV.

maar het duurde tot 1484, voordat aan CLAES VAN ASSENDELFT was betaald, wat hem toekwam uit het ambt, en FREDERIK VAN EGMOND het aanvaarden kon.

954 http://proxy.handle.net/10648/2dfbee3e-e4a6-453a-b415-0e22f2a4415e Bevelschrift van koning MAXIMILIAAN tot uitbetaling van 90 pond aan FREDERIK VAN EGMOND als kastelein van Schoonhoven. 1492 1 charter

reg. no. 1324

955 http://proxy.handle.net/10648/fcbf583f-45b9-4848-b635-6a3ddfb26655 Akten van verpanding van het kasteleinschap van Schoonhoven en van het gebruik van het daartoe behorende Hofland door FREDERIK VAN EGMOND aan LODEWIJCK VAN MOERKERCKEN. 1497 en 1501 2 stukken

reg. nos. 1379 en 1403

956 http://proxy.handle.net/10648/8ac1ccf6-275e-4e36-baef-d6c6aa1a380c Akte, waarbij KAREL V de aanstelling van FREDERIK VAN EGMOND tot kastelein van Schoonhoven verlengt, 1515. Met machtiging voor diens zoon FLORIS om de eed af te leggen dd. 1515 2 charters

reg. nos. 1509 en 1511

957 http://proxy.handle.net/10648/318b3be9-912c-4cd5-afc1-0de42e2ca12f Lijst van excessen, waarom de landcommandeur de commandeur van Schoonhoven heeft moeten afzetten. z.d. 1 stuk 958 http://proxy.handle.net/10648/fbc2588e-d1a4-4f08-97ee-a09bba595d5c Akte van aanstelling van FREDERIK VAN EGMOND tot drost van de Veluwe. 1487 1 charter

reg. no. 1286

959 http://proxy.handle.net/10648/d865f558-41e8-4e86-a556-2a609d8f9e23 Akte van overeenkomst tussen FREDERICH, jonkgraaf van Nieuwenaar, en FREDERIK VAN EGMONT om ADOLF, hertog van Gelre, een vete aan te doen. 1467 1 charter

reg. no. 1050

960 http://proxy.handle.net/10648/09135789-3187-4089-b569-2bd99d8a0117 Akte, waarbij bisschop DAVID VAN BOURGONDIË de twist beëindigt tussen de stad Utrecht en FREDERIK VAN EGMOND, 1470. Met memorie van de stad IJselstein voor het Hof van Holland dd. 1466 1 charter en 1 stuk

reg. no. 1086

De memorie is gedrukt in Hist. Gen. U. Cod. Dipl. IV, 2, bl. 132-137.

961 http://proxy.handle.net/10648/56b0fb9e-b925-4bf8-8d9c-50946a55f1d0 Rekening van FREDERIK VAN EGMONT, van reis- en andere onkosten, gemaakt ten behoeve van hertog ARNOLT VAN GELRE, Fragmenten van het titelblad en van de eerste bladzijde. 1471-1476 2 stukken 962 http://proxy.handle.net/10648/54154441-d875-474d-9ff0-df45649c1376 Vredesverdrag, gesloten tussen MAXIMILIAAN VAN OOSTENRIJK en JAN, hertog van Kleef, Afschrift. Met bijbehorende stukken dd. 1483. 1483 4 stukken

Het verdrag naar een ander afschrift gedrukt bij NIJHOFF, a.w. V, no. 147

963 http://proxy.handle.net/10648/f7fbb76d-4224-47d4-80a4-f9542c02b530 Uitspraak, gedaan ter beëindiging van de strijd tussen DAVID VAN BOURGONDIË, bisschop van Utrecht, en de stad Amersfoort. 1483 1 charter

reg. no. 1233

964 http://proxy.handle.net/10648/422e0171-8fda-4c04-bc17-863aaf7a0c33 Akten met betrekking tot de schadevergoeding, door de stad Nijmegen te betalen aan FREDERIK en WILLEM VAN EGMONT na hun gevangenhouding aldaar in 1478, 1484. Met oudere akten dd. 1467 en 1481 5 charters en 1 stuk

reg. nos. 1045, 1201, 1246-1248

965 http://proxy.handle.net/10648/570a64bd-ea45-4eab-8229-877dd828c2a6 Rekening van hetgeen koning MAXIMILIAAN en aartshertog PHILIPS de heer van IJselstein schuldig zijn wegens de bewaring van de St. Kathrijnepoort te Utrecht, zijn wedde en de soldij voor de bezetting van Wageningen, Tiel enz. 1486-1489 1 katern 966 http://proxy.handle.net/10648/39e0e389-94c3-4e65-9d27-13240cbe1353 Voorwaarden, waarop SYMON VAN UNGERSBACH ingevolge commissie van koning MAXIMILIAAN voor FREDERIK VAN EGMONT de stad Wageningen aan deze zal overdragen. 1487 1 stuk 967 http://proxy.handle.net/10648/12c309ee-0fb0-4e81-90ed-16536d05f075 Verzoek van FREDERIK VAN EGMOND en HENRICK, heer van Ghemen, namens aartshertog PHILIPS aan de steden Zwolle, Deventer en Kampen om 3 maanden lang 1000 man in dienst te houden om koning MAXIMILIAAN, te Brugge gevangen gehouden, te hulp te komen. 1488 1 stuk 968 http://proxy.handle.net/10648/8e79d85d-07d0-4dda-a66d-be86bcb8e6e7 Verdrag tussen FREDERIK VAN EGMONT ener-, en DOWA GALAZ., OTTO YGHAZ c.s. en de stad Leeuwarden anderzijds, over werving en onderhoud van troepen en bewapende schepen tot onderwerping van Friesland aan de keizer. 1488 1 stuk

reg. no. 1302

969 http://proxy.handle.net/10648/9fe297ce-2cbf-4bcb-8f90-5dc65ae9967e Akte, waarbij FREDERIK VAN EGMOND JHERONIMUS LEY aanstelt tot stadhouder van Wageningen. 1491 1 stuk 970 http://proxy.handle.net/10648/5da481bb-5899-47d5-8641-6454b26b8336 Akte, waarbij ENGELBRECHT VAN OIRSBECK belooft man te zijn van FREDERIK VAN EGMONT. 1491 1 stuk 971 http://proxy.handle.net/10648/8801e16b-3c77-4c5a-858f-19ef9b773a41 Klachten van de bisschop en de vijf kerken, ridderschap en stad Utrecht bij de Rooms koning over de aanslag tegen de stad door FREDERIK en FLORIS VAN EGMONT, Afschrift. 1491 1 katern 972 http://proxy.handle.net/10648/4300074a-25c7-457e-916e-4e16501cf929 Brief betreffende een belofte van trouw van de stad Wageningen en enige functionarissen aan de Rooms koning, de stadhouder-generaal, ALBRECHT VAN SAKSEN, en de heer van IJselstein. 1492 1 stuk 973 http://proxy.handle.net/10648/a6a804c5-0af0-43d9-ab77-35fc4e083b99 Belofte van bijstand van HENRICH VAN HOMPESCH ten behoeve van [...]. 1 charter

reg. no. 1582

973A http://proxy.handle.net/10648/600e84a2-fc9b-49d6-b68d-473fed2ed5c7 Plan de campagne voor een veldtocht van Oudenbosch naar Leerdam onder de heer van IJselstein om de Geldersen tot onderwerping aan MAXIMILIAAN VAN OOSTENRIJK en PHILIPS DE SCHONE te brengen. 1496? 1 stuk 975 http://proxy.handle.net/10648/b5a35b7d-0f57-49af-89a0-63727ed88526 Bevel van de hertog van Kleef aan zijn ambtenaren om FREDERICK VAN EGMONT behulpzaam te zijn bij het brandschatten van de Over-Betuwe. 1499 1 charter

reg. no. 1386

976 http://proxy.handle.net/10648/a81d04d0-c25b-43db-a721-85fe2ece4e0f Brief van HANS SCHARFHUSE aan AERT VAN UTERT over het zenden van manschappen. 1504 1 stuk 977 http://proxy.handle.net/10648/b95333e3-ebf0-4b3c-80b5-b2fbf77f6469 Rekening van 500 gulden aan traktement voor FREDERIK VAN EGMOND, 1506. Met lijst van onkosten, gemaakt voor het afhalen van traktement, verschenen op 1 Februari. 1504 1 stuk 978 http://proxy.handle.net/10648/c95ebd0e-ae17-453b-9adc-2d3e6b46504c Voorwaarden waarop ...... zich met zijn slot en bezittingen in dienst begeeft van aartshertog PHILIPS VAN OOSTENRIJK. 1505? 1 stuk 979 http://proxy.handle.net/10648/e3e9e81b-7c09-4b35-a1ee-857ded17fa6b Verdrag tussen de graven EDZARD en UKO VAN OOSTFRIESLAND en de stad Groningen, Afschrift. 1506 1 stuk 980 http://proxy.handle.net/10648/1d6c93b7-af03-4806-a921-ba3642a4f79b Voorwaarden, waarop FREDERIK VAN EGMOND man wordt van GEORG, hertog van Saksen, erfgubernator van Friesland. 1506 1 stuk

reg. no. 1455

981 http://proxy.handle.net/10648/aff10e15-71f6-42ba-95e4-ce8e74773bd8 Akte, waarbij ERARD, bisschop van Luik, FREDERIK VAN EGMOND, graaf van Buren, benoemt tot zijn man, raad en "huys-gesinne", Met afschrift. 1507 1 charter en 1 stuk

reg. no. 1460

982 http://proxy.handle.net/10648/2246e1bc-6308-4e28-bbc5-736c63730a51 Akte van schadeloosstelling voor de graaf VAN BUREN voor zijn aandeel in 50.000 schilden, betaald als borgtocht voor de voltrekking van het huwelijk, beraamd tussen KAREL VAN OOSTENRIJK en MARIE VAN ENGELAND. 1508 1 charter

reg. no. 1465

983 http://proxy.handle.net/10648/f35a2e48-cb9e-4aca-9c74-10b6ef935b11 Brieven, ingekomen bij FREDERIK VAN EGMONT. 1467-1521 1 omslag

Zie de regestenlijst van de brieven

984 http://proxy.handle.net/10648/0c55d555-51ed-4147-9664-415373427a88 Brief over de verkoop aan de bastaard van IJselstein van een borstharnas voor een paard. 1504 1 stuk

reg. no. 1425

zie ook inv.nrs. 993+994

F Floris van Egmond en Margaretha van Bergen.

FLORIS, zoon van FREDERIK en ALEID VAN CULENBORCH huwde MARGARETHA VAN BERGEN, dochter van CORNELIS heer van Zevenbergen, en MARGARETHA VAN STRIJEN. Hij overleed in 1539. IJselstein, Leerdam, Buren en Cranendonk erfde hij van zijn vader, Sint-Maartensdijk en Scherpenisse van zijn overgrootmoeder ALIENORA VAN BORSELEN in 1485. Na een proces tussen JASPER VAN CULENBORCH, kleinzoon van ALIENORA, en FREDERIK VAN EGMOND, ten behoeve van zijn zoon FLORIS, werden beide heerlijkheden bij vonnis van de Grote Raad in 1500 toegewezen aan de EGMONDS

Het vonnis berust in het archief van het Huis de Haar, Inv. no. 82.

MAXIMILIAAN VAN OOSTENRIJK schonk FLORIS Jaarsveld, dat door PHILIPS WILLEM in 1608 verkocht werd en waarvan geen stukken in dit archief aanwezig zijn. Bij huwelijksvoorwaarden kreeg FLORIS in 1500 van zijn schoonvader de pandschap van Grave en Kuik op voorwaarde, dat CORNELIS VAN BERGEN haar kon behouden gedurende zijn leven, maar dan 800 gld. jaarlijks zou betalen

Koninklijk Huisarchief Inv. 3 2, V, 10, 2e.

Na de dood van laatstgenoemde in 1508, kreeg FLORIS Floris de pandschap ingevolge een verdrag met zijn zwager MAXIMILIAAN, in 1509. Het slot te Grave was reeds bij de huwelijksvoorwaarden ter beschikking gesteld van FLORIS en zijn vrouw, die daarvan een ruim gebruik gemaakt hebben; zij verbleven gewoonlijk te Grave. In 1513 kocht FLORIS Ackoy van JOOST VAN KRUININGEN en in 1522 kreeg hij Cortgene door erfenis van FRANK VAN BORSELEN

Gehuwd met CATHERINA, dochter van JAN VAN EGMOND.

zoon van FLORENS, de bastaardzoon van FRANK VAN BORSELEN, graaf van Oostervant. FLORIS VAN EGMOND werd in 1507 benoemd tot stadhouder van Gelre, in 1511 werd hij luitenant en coadjutor van zijn oom, JAN VAN EGMOND, de stadhouder-generaal van Holland, Zeeland en Westfriesland

L. PH. C. VAN DEN BERGH, Gedenkstukken tot opheldering der Nederlandsche geschiedenis enz. II, 1845, bl. 351.

wat hem, b.v. in de jaren 1514 en 1515, ten onrechte nu en dan de titel van stadhouder bezorgde. Hieraan kwam een einde met de benoeming van HENDRIK VAN NASSAU tot opvolger van JAN VAN EGMOND in 1515. In hetzelfde jaar werd FLORIS door KAREL V naar Friesland gezonden om er de hulde en eed in ontvangst te nemen na de overdracht van het gewest door GEORG VAN SAKSEN aan de keizer

G. F. THOE SCHWARTZENBERG EN HOHENLANDSBERG, Groot placaat en charterboek van Vriesland II, 1773, bl. 320.

FLORIS werd daarbij tot stadhouder benoemd, in welke waardigheid hij in 1517 werd opgevolgd door GEORGE SCHENCK VAN TAUTENBURG

Gehuwd met JOHANNA, dochter van JAN VAN EGMOND.

Zijn voornaamste functie was die van kapitein-generaal, die hij bekleedde sinds 1522 tot zijn dood en die na hem aan geen ander is verleend. Zijn voornaamste taak was de onderwerping van zijn neef KAREL VAN GELRE, welke hij niet meer beleefde. Tijdens zijn leven werden Friesland 1523, Utrecht 1528 en Groningen 1536 bedwongen. Een drukke correspondentie met Brussel en provinciale autoriteiten licht ons in over deze gebeurtenissen. Ambten van minder belang waren het kasteleinschap van Schoonhoven, waarin hij zijn vader in 1522 opvolgde

Rekenkamer Holland, Commissieboek IV, fol. 75vo.

en dat van Woerden, waartoe hij in 1523 benoemd werd

T.a.p., fol. 97 vo.

na de dood van JOHAN VAN WASSENAAR, en het ambt van ruwaard, baljuw en dijkgraaf van het land van Putten, waartoe hij reeds in 1498 commissie ontving

Holl. Graf. Rekenkamer, Rekeningen no. 3797. Zie ook A. HENNE, Histoire du règne de Charles Quint en Belgique, 1859, passim.

Behalve een zoon MAXIMILIAAN, liet hij twee dochters na, waarvan de oudste, ANNA, gehuwd was met le JOSEPH DE MONTMORENCY en 2e met JAN VAN HORNE EN ALTENA; de jongste, WALBURG, met ROBERT VAN DER MARCK, heer van Aremberg

F.1 Persoonlijke stukken. 985 http://proxy.handle.net/10648/c7bf636b-6dcb-472f-a467-1ac4b4367148 Kwitantie, sprekende van 650 gulden, door FLORIS VAN EGMOND betaald aan zijn schoonmoeder MARY, vrouwe van Zevenbergen. 1513 1 stuk 986 http://proxy.handle.net/10648/4dc388a6-8102-4e93-8dce-0bc92d9b1869 Bevelschrift van de Grote Raad te Mechelen aan de stad Utrecht om getuigen te zenden voor het proces tussen de heer VAN MONTIGNY voor zijn vrouw, ELISABETH VAN CULENBORCH, ener-, en FLORIS VAN EGMOND anderzijds. Met twee relazen. 1518 1 charter en 2 stukken

reg. nos. 1530, 1533 en 1534

987 http://proxy.handle.net/10648/4cac498a-2c87-4307-beb2-88104b5d25e3 Akte van schenking van 1500 pond vlaams jaarlijks door KAREL V aan FLORIS VAN EGMOND. 1519 1 charter

reg. no. 1552

988-991 Kwitanties, schuldbekentenissen enz., ingekomen bij dienaren van FLORIS VAN EGMOND. 1500-1539 6 stukken, 1 pak en 2 omslagen 988 http://proxy.handle.net/10648/8319635b-75f5-45ff-bf64-9e57bd94a4aa Bij LAMBERT VAN DEN KERCHOF, 1500 en 1511 989 http://proxy.handle.net/10648/3888563e-0ce3-427c-b295-83291368a50a Bij JENNIN SALMON, 1511-1525 990 http://proxy.handle.net/10648/0784459e-24a1-4244-aa49-fdea09977d0e Waarschijnlijk bij JENNIN SALMON, z.d. 991 http://proxy.handle.net/10648/c936417d-8706-42ba-ac9c-b6755c04ce8c Bij een dienaar, (bij verschillende rentmeesters), 1534-1539 992 http://proxy.handle.net/10648/81116bee-1b36-42fb-b65b-3bfe1a060487 Lijst van gobelins en meubelen, op last van FLORIS VAN EGMOND geleverd aan zijn zwager, bisschop van Luik. 1539 1 stuk 993 http://proxy.handle.net/10648/d310cc1b-57ff-4d80-9d13-af44bdd963a7 Akte, waarbij enige kapiteins zich na hun invrijheidstelling door de heer van IJselstein onderwerpen en hem kwijtschelden, wat hij hun schuldig was. 1493 1 charter

reg. no. 1337

In kantlijn, handgeschreven "Frederik van Egmont"

994 http://proxy.handle.net/10648/3e73fc8b-b889-448d-98ac-d0b0e91484ea Bevelschrift van MAXIMILIAAN VAN OOSTENRIJK aan CORNILLE DE BERGHES om de 50 man voetvolk, die onder de heer van IJselstein op het kasteel en in de stad Buren lagen, te wapenen en te betalen, 1498. Met bericht van C. VAN BERGEN en naamlijst. 1 charter en 1 stuk

reg. no. 1383

In kantlijn, handgeschreven "Frederik van Egmont"

995 http://proxy.handle.net/10648/e5c453cf-e161-40d9-ad2f-e8cefb114f57 Belofte van KAREL, hertog van Gelre, dat hij zich zal houden aan het verdrag, gesloten tussen hem en de hertog van Kleef, ook voor zover de heer van IJselstein daarbij betrokken is. 1501 1 charter

reg. no. 1404

996 http://proxy.handle.net/10648/a9db7ab1-ce4e-45e6-b058-30ad9bda047b Akten waarbij FLORIS VAN EGMONT en de stad Utrecht beloven, dat zij zich zullen houden aan de uitspraak van de landvoogdes in hun geschil, 1511. Met rekest van RUTGER VAN DEN BOETZELAER, heer van Asperen en Langerak, aan de landvoogdes om Utrecht te verbieden contributie te eisen van zijn onderdanen voor de onkosten van het beleg van IJselstein dd. 1511 3 stukken

reg. nos. 1482 en 1483

997 http://proxy.handle.net/10648/6df40e8f-d36b-46da-8a42-f5a0fd1b6fb8 Uitspraak, gedaan door FLORIS VAN EGMONT, graaf van Buren, en de abt van Bern, in een geschil tussen het convent van Mariënweerd en zijn gewezen abt JAN STERCK. 1539 1 stuk
F.2 Als ruwaard van Putten. 998-1000 Rekeningen particulier, gedaan door CORNELIS BOUWENSZ. DRENCKWAERT aan heer FLORIS VAN EGMOND, van de administratie van het ruwaard-, baljuw- en dijkgraafschap van het land van Putten. 1518-1527 3 katerns 998 http://proxy.handle.net/10648/0d9f20f2-9a99-4bf9-999d-62c84a2db155 1518-1520, afgehoord 11.....1521 door gecommitteerden van FLORIS VAN EGMOND. 999 http://proxy.handle.net/10648/ec543807-bcb8-4b7d-b645-0acbfb0e12b8 1520-1521, afgehoord 24 Juli 1522 als boven. 1000 http://proxy.handle.net/10648/c27acdbb-9223-4ab9-86a6-43c307d6fa40 1525-1527, afgehoord 8 Juni 1530 als boven.

De laatste rekening is gedaan door de weduwe van CORN. DRENCKWAERT. FLORIS VAN EGMOND kreeg 15 Maart 1498 commissie als kastelein van Geervliet en ruwaard, baljuw en dijkgraaf van het land van Putten, welk laatste ambt hij door CORN. VAN DRENCKWAERT liet waarnemen. Deze ambten werden door de grafelijkheid verpacht

Holl. Graf. Rekenkamer, Rekeningen no. 3797.

1001 http://proxy.handle.net/10648/05106a9a-4dec-4d62-8aa7-548f3b26cd96 Akte, waarbij FLORIS VAN EGMOND ANDRIES VAN BRONCHORST substitueert in de betrekking van ruwaard, baljuw, kastelein en dijkgraaf van Putten. 1537 1 stuk
F.3 Als stadhouder van Gelre. 1002 http://proxy.handle.net/10648/16bd9f97-3d62-4453-891d-df04c307e34c Notities aangaande tussenkomst van FLORIS VAN EGMOND, stadhouder-generaal van Gelre, ten gunste van JASPER VAN MERWIJCK voor de belening met Poederooien en ten gunste van JAN VAN DER AA, heer van Bokhoven, tot verkrijging van het ambtmanschap van de Tieler- en de Bommelerwaard. 1511 en 1508 2 stukken 1003 http://proxy.handle.net/10648/9fa4dd4f-7b9b-4448-88ed-3f0f93288913 Rekest van de stad Arnhem aan de stadhouder-generaal van Gelre om hulp tegen de hertog van Gelre of vergunning zichzelf te helpen. 1514 1 stuk 1004 http://proxy.handle.net/10648/dd3574b1-cb31-4364-8ce3-18f2a3454e86 Akte van toewijzing aan FLORIS VAN EGMONT, stadhouder van Gelre, van achterstallig traktement voor hemzelf en soldij voor zijn troepen. Met rekest, Afschriften. 1512 1 katern en 1 stuk F.4 Als coadiutor van de stadhouder van Holland. 1005 http://proxy.handle.net/10648/adda4623-6ba0-4bb0-bc8c-bf89df8c1a4e Monsterrollen van compagnieën enz. in dienst van graaf FLORIS VAN EGMONT. 1513-1515 3 stukken 1006 http://proxy.handle.net/10648/731cd4b8-1fda-4b68-ade6-77747b88d314 Twee kwitanties en een betalingsorder van FLORIS VAN EGMOND voor WILLEM GOUDT, rentmeester van Noord-Holland. 1512 3 stukken 1007 http://proxy.handle.net/10648/8f3ae34c-9651-4fc0-b77f-d4f7f7b97223 "Memorie van dat voortijts getracteert is. geweest bij mijn joncker VAN YSELSTEYN ende ander gecommitteerde, van de differenten ende gescillen van Dordrecht ende die steden van Noorthollandt" over de betaling van 's lands schulden, Met bijlage. c. 1513 2 stukken 1008 http://proxy.handle.net/10648/26918ed2-99a7-4579-b657-f69187f1f3af Rekest van JACOB WILLEMSZ., controleur van de tol te Iersekenoord, om hersteld te worden in het bezit van de pacht van de tol te Gorinchem,(1515). Met afschrift van een beschikking in ongunstige zin op een rekest van dezelfde om hersteld te worden in het bezit van de pacht van de tol in Zeeland dd. 1515 2 stukken 1009 http://proxy.handle.net/10648/d75f2b1e-a4ea-4178-b224-d85e75cd5dad Rekest van HENDRICK CRAIN te Wesel aan KAREL V om voor zijn vrouw ALIJT TAX en haar zuster uitbetaling te krijgen van 200 pond vlaams, die keizer MAXIMILIAAN schuldig was aan haar vader JACOP TACK, in leven muntmeester in Holland, (1515?). Met afschrift van een schuldbekentenis van hertog PHILIPS dd. 1455 2 stukken 1010 http://proxy.handle.net/10648/429a123d-9320-4c86-8776-5ceaf620a6c7 Rekest van enige bootsgezellen aan het Hof van Holland om de schout van Amsterdam, die last heeft de lading van zekere twee schepen te verkopen, te bevelen aan rekwestranten de opbrengst te geven van de tonnen teer, die zij naar scheepsrecht zelf hebben ingescheept in mindering van hun loon. z.d. 1 stuk 1011 http://proxy.handle.net/10648/b8ac7c4a-b584-40f5-9d1e-8d6dab76fe2c Ordonnantie van hertog PHILIPS VAN BOURGONDIË aan de Staten van Holland en Friesland om het aan het Hof te kennen te geven, indien hij brieven gegeven heeft in strijd met de privileges van landen en steden. 1452 1 stuk

reg. no. 928

F.5 Als stadhouder van Friesland. 1012 http://proxy.handle.net/10648/673978e9-ceda-4537-8a42-7a7d7ef87fc2 Brief aan TIAERD BURMANNIA, raad in Friesland, en memorie voor ANTHOINE DE WAUDRIPONT bij zijn zending naar Friesland, beide aangaande de bewapening van Friesland. 1515 2 stukken 1013 http://proxy.handle.net/10648/68d58ac4-d5e3-4be1-b23c-9af4fb98eea5 Instructie voor CLAISS VAN LAUTER tot het overbrengen van klachten-waarschijnlijk namens EVERWIJN, graaf van Bentheim, aan FLORIS VAN EGMOND, stadhouder-generaal van Friesland, over het niet-opnemen van de klager in het verdrag, gesloten tussen de prins van Castilië en de hertog van Gelre. 1515 1 stuk 1014 http://proxy.handle.net/10648/35f2551c-d90a-4248-94ef-3e774691653d Lijst van klachten van de Friezen over schendingen van het tractaat van. 1515 1 stuk F.6 Als kapitein-generaal. 1015 http://proxy.handle.net/10648/7b0bb13f-6750-49f6-b8c9-76edeae5efe0 Monsterrollen. 1528 2 stukken 1016 http://proxy.handle.net/10648/5cb4518c-12c5-4862-8c22-97acdf8e22cf Garnizoensregister. Lijst van personen, die in eenzelfde garnizoen zullen liggen. 1535 1 stuk 1017 http://proxy.handle.net/10648/a6108838-1dc6-459b-81e5-adab0399b881 Brief van graaf HENDRIK VAN NASSAU aan monsr. DE BOULLAN, houdende verzoek om zijn soldaten het in strijd met de privileges van de abdij St. Hubert weggevoerde vee terug te doen geven aan de meiers onder de abdij. 1521 1 stuk 1018 http://proxy.handle.net/10648/bfdcf284-ae06-41c0-bdd6-15cf2549f6a6 Ordonnantie van de landvoogdes tot vermindering van de bezetting op het blokhuis te Harlingen en regeling van de soldij, Aftschrift. 1525 1 stuk 1019 http://proxy.handle.net/10648/48244396-7760-4dea-aead-d5b53b93a338 Stukken met betrekking tot de strijd tussen de bisschop van Utrecht en KAREL VAN GELRE kort voor de onderwerping van de bisschop aan de keizer. 1527 1 katern en 6 stukken 1020 http://proxy.handle.net/10648/99c64b7e-8b33-4241-be63-3def3106841c Stukken met betrekking tot het verdrag, door de keizer met Overijsel gesloten te Kampen. 1528 4 stukken 1021 http://proxy.handle.net/10648/edd9e9a9-93f3-4961-87ec-24fd53fafea8 Geleidebrief en instructie van de koning van Denemarken voor zijn raad en hofmeester HENRICK VAN ANTDORFF bij diens zending naar Holland en Zeeland en de hertog van Gelre, Authentieke copieën. 1532 2 stukken 1022 http://proxy.handle.net/10648/07070800-5c90-4114-b60a-78ddb253be5c Wensen van de graven van Oostfriesland, te kennen gegeven aan FLORIS VAN EGMOND, om over te brengen aan de landvoogdes ter voorkoming van een gedwongen aansluiting hunnerzijds bij KAREL VAN GELRE. 1533-1534 1 stuk

Datering naar brieven aan FLORIS VAN EGMOND

1023 http://proxy.handle.net/10648/53d1cd1c-ac4e-4bef-ba33-611e0c912aeb Rekest van KATRYNE VOLCKERS te Leeuwarden om betaling van schulden, gemaakt door krijgsvolk, Met bijlage. 1537? 2 stukken
F.7 In niet nader aangeduide functies. 1024 http://proxy.handle.net/10648/a8075cfb-d461-4ef5-9472-3a47a43a9b27 Artikel van de Staten van Holland bij het accorderen van de bede, inhoudende verzoek, dat de landvoogdes bevelen zal, dat, hangende het onderzoek naar misbruiken bij de regeerders van Amsterdam, de verkiezing van vroedschappen en wethouders uitgesteld zal worden. 1538 1 stuk

Zie brief aan FLORIS VAN EGMOND dd. 1538 Mei 18

1025 http://proxy.handle.net/10648/61ef0fe2-f9c2-47e5-8c43-7b3f2e1fb07b Brief van graaf FLORIS aan de landvoogdes, waarin hij ten behoeve van graaf JEHAN VAN OVEREMDE bemiddelt ter zake van diens huwelijk met DOROTHEA d'AUSTRICE, bastaarddochter van MAXIMILIAAN VAN OOSTENRIJK, 1539. Met minuut van het huwelijksverdrag. 2 stukken 1026 http://proxy.handle.net/10648/db33cbea-a057-40c9-801a-3c74172be143 Propositie, gedaan in de Staten van Brabant, om tot renteaflossing te komen en de keizer een jaarlijkse bede toe te staan, 1538. Met "advertissement de ce que monsr. Ie conte DE BUEREN aura à besoingner à Bruxelles devers les Estas de Brabant", opdat zij erin toestemmen een lening, groot 240.000 pond, aan te gaan ten behoeve van de keizer dd. 1537? 2 katerns 1027 http://proxy.handle.net/10648/f4a690b7-e50b-40b7-bad5-8d6556ec4e22 Protest van de stad Antwerpen tegen de bevoorrechting van Kamerijk door het voorschrift, dat de kooplieden, die koopwaar naar Frankrijk willen brengen, hun weg over Kamerijk moeten nemen, waar een hoge impost betaald moet worden. z.d. 1 stuk 1028 http://proxy.handle.net/10648/29ecff37-feb7-4c8e-9b5f-3bd47599fb9c Bevelschrift aan FRANCHOIS VAN BAILLET, heer van Neerlinter, om GHEERDT VAN DEN BOSSCHE, gevangen genomen, omdat hij in Franse dienst is gegaan, in vrijheid te stellen. 1538 1 stuk 1029 http://proxy.handle.net/10648/6eda5b3b-e2b2-4af1-a482-64f0a876e3a9 Brieven ingekomen bij FLORIS VAN EGMONT. 1504-1539 1 pak

Zie de regestenlijst van de brieven

1030 http://proxy.handle.net/10648/4f028dc5-3fe1-4788-b1a2-0a88364bbcdc Minuten en afschriften van uitgaande brieven van FLORIS VAN EGMONT. 1516-1538 1 omslag

Als boven

1031 http://proxy.handle.net/10648/5dbbaf4f-83c2-44cf-a442-759269d1005b Kwitanties en schuldbekentenissen ten name van de vrouwe van IJselstein. 1509 en 1510 8 stukken
G Maximiliaan van Egmond en Françoise de Lannoy.

MAXIMILIAAN VAN EGMOND, zoon van FLORIS en MARGARETHA VAN BERGEN, huwde in 1531 FRANÇOISE DE LANNOY, dochter van HUGO, heer van Lannoy, Santes, Rollencourt, Tronchiennes, Wahaignies, Cointise en Coquenplus, en MARIA VAN BOUCHOUT, vrouwe van Boelare, Odijk en Beverweerd

Huw. voorw. Koninklijk Huisarchief, Inv. 12, V, 10, 6e.

Tronchiennes werd door MAXIMILIAAN, Rollencourt enz. door PHILIPS WILLEM verkocht; Lannoy kwam aan PHILIPS VAN MÉRODE, achterkleinzoon van FRANÇOISES zuster MARGARETHA. Alleen van Rollencourt zijn stukken bewaard gebleven. Voor bewezen diensten, in het bijzonder in de oorlog tegen het Smalkaldisch verbond, schonk KAHEL V aan MAXIMILIAAN de goederen, verbeurd verklaard op COENRAAD, graaf van Tecklenburg. Deze bestonden uit het graafschap Tecklenburg en de heerlijkheden Lingen en Reede. Bij verdrag van 1548 gaf MAXIMILIAAN aan COENRAAD zijn goederen terug, uitgezonderd Lingen met 4 bijbehorende dorpen. Voordat zijn belening daarmede plaats had gehad, stierf MAXIMILIAAN in December van hetzelfde jaar. Zijn dochter ANNA, die er in Februari 1549 mede beleend werd, verkocht het in 1550 aan KAREL V. In 1540 volgde MAXIMILIAAN VAN EGMOND GEORGE SCHENCK VAN TAUTENBURG op als stadhouder en kapitein-generaal van Friesland, Groningen en Overijsel

SCHWARTZENBERG, a.w. II, bl. 805 en 810.

Zijn militaire loopbaan was hij reeds onder zijn vader begonnen bij de verdediging van Arras tegen de Fransen en het beleg van St. Pol in 1537. KAREL V benoemde na FLORIS VAN EGMOND geen kapitein-generaal meer voor de gehele legermacht; in 1544 vormde hij twee legerkorpsen, waarvan er één, bestemd tot samenwerking met de Engelsen, onder MAXIMILIAAN werd gesteld. Tot zijn dood in 1548 nam hij deel aan verschillende veldtochten

HENNE, a.w.

Zijn nagelaten correspondentie is omvangrijk en veelzijdig, enerzijds door de ambten, die hij bekleedde en de goederen die hij bezat, anderzijds door zijn voogdij over de kinderen van zijn beide, vroeg weduwe geworden zusters. De brieven van zijn zuster ANNA zijn gedrukt

Hist. Gen. Utr. Kronijk 1852.

1 Persoonlijke stukken. 1032 http://proxy.handle.net/10648/313c81dc-a523-412e-a553-a97dbc1b8c2b Machtiging van graaf FLORIS VAN EGMONT voor zijn zoon MAXIMILIAAN om te trachten betaling te verkrijgen van de hertog VAN SAVOYE van een speelschuld, groot 213000 gouden schilden, 1533. Met getuigenis aangaande de schuld dd. 1531 2 charters

reg. nos. 1618 en 1637

1033 http://proxy.handle.net/10648/92587c44-9763-428e-92c3-91fc094de55c Getuigenverklaring aangaande een speelschuld, groot 5000 gouden schilden, ten behoeve van graaf MAXIMILIAAN VAN EGMOND en ten laste van JOHANNES BAPTISTA CORTEZ en ALVARO ALMARAZ. 1542 1 charter

reg. no. 1690

1034 http://proxy.handle.net/10648/2b8b8c8f-b818-43f8-a771-1dad8281b29e Kwitanties, declaraties schuldbekentenissen enz., ingekomen bij een secretaris van MAXIMILIAAN VAN EGMOND. 1535-1546 1 omslag 1035 http://proxy.handle.net/10648/4c6a3e5f-19c5-405f-80d4-7619b1f90733 Getuigenverklaring aangaande de authenticiteit van een brief van WILLEM VAN EGMOND dd. 1468, 1541 1 stuk

reg. no. 1688

1036 http://proxy.handle.net/10648/1a89d14a-3d5d-4d81-8f25-90838db5055e Stukken met betrekking tot de nalatenschap van JURRIËN SCHENCK VAN TAUTENBURCH en zijn vrouw JOHANNA VAN EGMOND. 1541-1544 5 stukken

JOHANNA VAN EGMOND was als dochter van JAN, stadhouder van Holland, een germain nicht van FLORIS en achternicht van MAXIMILIAAN VAN EGMOND

1037 http://proxy.handle.net/10648/0d07058d-a9a3-4155-b31f-c66ce4889dd9 Machtiging van MAXIMILIAAN VAN EGMONT voor zijn kamerling om 1660 gouden schilden, hem verschuldigd door ANTONIO CASTRIOTA, hertog van Fernandina, in ontvangst te nemen. 1548 1 charter

reg. no. 1741

1038 http://proxy.handle.net/10648/a44bcea1-8ea1-4525-99ea-31d27a5d312b Twee schuldbekentenissen, groot 500 en 300 gouden schilden, ten behoeve van graaf MAXIMILIAAN VAN EGMONT en ten laste van ANDRIEU DE SUCRE en akte van borgstelling door PHILIPPE DE MONTMORENCY, graaf van Horne. 1548 1 stuk

reg. nos. 1743-1745

1039 http://proxy.handle.net/10648/e04b27ce-adb5-4c8e-aefc-7f8f587819fe Schuldbekentenis van MAXIMILIAAN VAN EGMOND, groot 542 gulden, voor GASPAR SCHETZ. 1544 1 stuk 1040 http://proxy.handle.net/10648/4e558fe2-891a-4d9a-a1fc-08a3516864b9 Monitoria tot hulpverlening tegen de Turken. 1538-1541 6 stukken 1041 http://proxy.handle.net/10648/296a3c8b-ade8-40be-bd5b-5ee96a01cedb Beschrijvingsbrieven voor vergaderingen van de Rijksdag. 1543 en 1547 3 stukken 1042 http://proxy.handle.net/10648/6d99389c-b001-4feb-9dea-6092d03ebade Beschrijvingsbrieven voor vergaderingen van de Staten van Brabant. 1540, 1544, 1545 en 1548 4 stukken
2 Als stadhouder-generaal van Friesland, Groningen, Drente en Overijsel. a Algemeen. 1043 http://proxy.handle.net/10648/0c33e534-7aed-4fe3-8ab0-831b0facd526 Rekesten aan MAXIMILIAAN VAN EGMOND, stadhouder-generaal van Friesland, Groningen, Drente en Overijsel, en daarmede verband houdende stukken. z.d. 1 omslag 1044 http://proxy.handle.net/10648/e1308681-9964-4aba-bf82-7f9b198df575 Memorie aan de keizer over toestanden in de noordelijke provincies, die wijziging behoeven, (1540). Klad. Met inventarissen van de stadhouderlijke huizen te Genemuiden en Vollenhove dd. 1538 en lijsten van nodige reparaties aan die te Genemuiden en Leeuwarden benevens rol van de bezetting op het laatstgenoemde huis dd. 1540 1 katern en 5 stukken

Van de memorie is het eerste gedeelte gedrukt in Hist. Gen. U. Kronijk 1850, bl. 172

1045 http://proxy.handle.net/10648/49c9c0b9-81ac-468b-87fc-f89e0c4660cb Monsterrollen, garnizoensregisters enz. 1541-1547 15 stukken 1046 http://proxy.handle.net/10648/301f186d-ead5-48a1-bdb8-78812b6ce39c Stukken betreffende brandschatting in Gelre en op de Veluwe. 1542 2 stukken 1047 http://proxy.handle.net/10648/b6a3537c-c802-42cc-9748-2168f27f5928 Stukken betreffende het sluiten van neutraliteitsverdragen tussen de landen onder de keizer en die onder de hertog van Gulik. 1543 6 stukken 1048 http://proxy.handle.net/10648/4a7cf915-09c8-478e-a820-465c757083ff Rapport over het kamp van MAARTEN VAN ROSSEM voor Heinsberg en over troepenverzameling door dezelfde op de oostgrens. 1543 2 stukken

Het eerste stuk zeer geschonden

1049 http://proxy.handle.net/10648/71bdbe2f-c5e1-4f35-81ce-ef24fc5014f5 Instructies voor de keizerlijke commissaris, RAVER VAN BOXTEL, en de commandant van het huis Lingen, Authentiek afschrift. 1547 1 stuk
b Friesland. 1050 http://proxy.handle.net/10648/f4b26d3d-4b26-4e83-90ec-14d510d20de8 Bevestiging door KAREL V van artikelen betreffende de begeving van beneficies en grietenijen, hem door Friesland voorgelegd, Afschrift. 1539 1 stuk 1501 http://proxy.handle.net/10648/fb94dcd3-40b2-4469-912f-3201eace7e7c Commissie voor de benoeming van een controleur van de accijnzen te Sloten. 1540 1 stuk 1502 http://proxy.handle.net/10648/e624353e-f312-4505-9de0-da6cb92b98bd Rekest van het Hof van Friesland aan de keizer aangaande uitlevering van JORRIJT PYBENZ., vervalser van handtekeningen en zegels, Afschrift. 1540 1 stuk 1503 http://proxy.handle.net/10648/891ef076-9103-4a82-9b96-9e1a52a31ad0 Plakkaat van stadhouder en Raad van Friesland tegen het vagabonderen van gewezen voetknechten en tegen het zich begeven in vreemde dienst, Afschrift. 1542 1 stuk 1054 http://proxy.handle.net/10648/091b2362-573e-4a3a-96d9-68191526a977 Beschikking namens de landvoogdes op verschillende klachten, ingebracht door gedeputeerden van Friesland. 1543 1 katern 1055 http://proxy.handle.net/10648/a37af1a0-27c1-4d0f-a807-2ae1f848b832 Getuigenverklaring voor het Hof van Friesland van enige schippers, die op weg naar Hamburg door CRISTOFFEL VAN DRONTHEM namens de koning van Denemarken gevangen genomen werden. 1543 1 stuk 1056 http://proxy.handle.net/10648/975e0ec3-9b90-4aef-a35a-0520c7ad9720 Vergunning van de landvoogdes voor de provincie Friesland om, niettegenstaande het verbod van uitvoer, kaas uit te voeren naar het kwartier van Bremen en daaromtrent, Afschrift. 1543 1 stuk 1057 http://proxy.handle.net/10648/351a3bfa-62e7-4ea4-92c3-0e638e121e16 Rekest van drost en stad van Stavoren om een hoofd vóór de haven te laten maken. c. 1543 1 stuk

De drost HANS METSER komt als zodanig voor in 1543 en was in 1544 dood

1058 http://proxy.handle.net/10648/17ea6045-7b16-4178-a566-b398a15cdb95 Bevel aan onderbevelhebbers en krijgsvolk onder PHILIPS VON EBERSTAIN, CHRISTOFF VON WRIESBERG, FRIEDRICH SPET en HERWART VON LANGEN om de Friese erflanden, waar zij hun tekort aan betaling trachten te verhalen, te verlaten, 1547. Met ouder bericht hierover aan het Hof van Friesland dd. 1547 2 stukken 1059 http://proxy.handle.net/10648/e692f8d8-4e59-4c82-b002-69193368da9d Antwoord namens ARNT, graaf van Bentheim en Steinfurt, aan het Hof van Friesland, waarin hij een onderzoek toezegt naar. de gedragingen van enige van zijn onderdanen. 1548 1 stuk 1060 http://proxy.handle.net/10648/bc99d58a-d4a7-42fd-982b-2699886c3a2d Stukken betreffende een proces tussen burgers van Lubeck ener-, en MAXIMILIAAN VAN EGMOND, als stadhouder van Friesland anderzijds, over in beslagneming van twee Lubeckse schepen, 1543-1546. Met rekening van de opbrengst der goederen dd. 1548 2 charters en 10 stukken

reg. nos. 1716, 1723 en 1734

1061 http://proxy.handle.net/10648/b652177d-9067-489f-9e33-c9bb6a52a5c9 Brieven van sollicitatie naar grietenijen. 1547 en 1548 1 omslag

Betreffen:

I Baarderadeel (reg. nos. 1753, 1755,1756. 1758, 1759, 1763-1766). II Doniawerstal (reg. nos. 1746, 1747, 1749-1752, 1762, 1767). III Hennaarderadeel (reg. nos. 1737-1740 en 1760). IV Utingeradeel (reg. nos. 1754 en 1757).
1062 http://proxy.handle.net/10648/93b4d325-c1ff-465b-b67f-f01738d91294 Antwoord van het Hof van Friesland op een aantal klachten, ingediend door de Staten. z.d. 1 katern

Er wordt een plakkaat genoemd van 1543

c Groningen. 1063 http://proxy.handle.net/10648/348eaa05-da63-4144-9d6d-f02f836abb37 Rekest van hoofdelingen, eigenerfden en kerspelen in de Ommelanden van Groningen aan de stadhouder om de bevolen accijns in te trekken en de Ommelanden zelf een middel te laten zoeken, waardoor aan de keizer het beloofde geld wordt opgebracht. 1542 1 stuk 1064 http://proxy.handle.net/10648/4758db99-7117-4587-9112-d3bbec6d2b02 Beschikking ten gunste van JOHAN en HIDDE VAN EWSUM, erfgenamen van ONNO VAN EWSUM, supplianten, in hun proces over de nalatenschap tegen hun tante ADDA VAN DOERNUM, Afschrift. 1546 1 stuk d Overijsel. 1065 http://proxy.handle.net/10648/d7b43759-741a-48d3-9150-d233539cabe6 Commissie voor JOHAN VAN ITTERSUM als drost van IJselmuiden na de dood van zijn vader JOHAN, Afschrift. 1540 1 stuk 1066 http://proxy.handle.net/10648/ce6040f7-23c0-40b2-b290-b63d3b209995 Uitspraak gedaan door graaf MAXIMILIAAN VAN EGMOND als stadhouder tussen GOESSEN VAN RAESFELT, drost van Twente, en zijn vrouw AGNES VAN TWICKEL ener-, en VUIKO RIPPERDA en zijn vrouw JUTTE VAN TWICKEL anderzijds, in hun geschil over de huwelijksvoorwaarden van de beide eerstgenoemden, 1541. Afschrift. Met bijbehorende stukken dd. 1537-1541 5 stukken 1067 http://proxy.handle.net/10648/6ace3f8a-72f6-447d-b5cd-a788693d4b3c Instructie van de stad Zwolle voor haar afgevaardigde naar de stadhouder in de zaak van een non, die het klooster Mariënbosch aldaar verlaten heeft en teruggave van haar goederen eist. Met apostille van ...... (Brussel). 1541 2 stukken 1068 http://proxy.handle.net/10648/44cf6ffb-0df1-47d0-97f1-809eb1f5ee8a Brieven van WILLEM VAN IJSELSTEIN, drost van Genemuiden, ter weerlegging van over hem ingebrachte klachten. 1542, 1543 4 stukken

reg. nos. 1696-1701

1069 http://proxy.handle.net/10648/7f0bfbe2-1b96-4f1e-a8f2-4d0960b702d2 Stukken met betrekking tot de van Overijsel gevraagde bedragen tot onderhoud van ruiters en voetvolk. 1543 2 stukken 1070 http://proxy.handle.net/10648/bba879b0-3691-4a67-a233-0a7d118a06bc Stukken met betrekking tot het onderzoek, ingesteld door de drost van Vollenhove naar de verjaging van de raad te Steenwijk door schutten en gemeente. 1546 1 dossier 1071 http://proxy.handle.net/10648/511b5a12-14cd-427a-8dac-7819af3b534c Stukken betreffende een vermeende weigering van de stad Deventer om een inwoner te laten getuigen voor de procureurgeneraal van Holland. 1546 3 stukken 1072 http://proxy.handle.net/10648/ae61122a-e948-4819-915d-507f60cce5ad Stukken betreffende een geschil tussen de Sint-Nicolaaskerk te Deventer en geërfden van Epse ener-, en de schout van Zutfen anderzijds, over de Epser weerd. 1547 2 stukken 1073 http://proxy.handle.net/10648/59273a23-b4c6-4874-97c8-c1854de214b5 Lijst van artikelen, die de drost van Twente als afgevaardigde van het landschap heeft voorgelegd aan de stadhouder. z.d. 1 stuk 1074 http://proxy.handle.net/10648/625ec5b7-fdcd-4a6a-8f65-fa07b36f30a5 Bekentenis van twee misdadigers. z.d. 2 stukken 1075 http://proxy.handle.net/10648/0791b0ce-b9ad-4823-b6ea-27341c122aed Brief van A. DE CAMONS aan de rentmeester van Buren om op verzoek van de steden van Overijsel een authentieke copie te zenden van het keizerlijk placcaat van 1545, houdende verbod om met te enge netten te vissen, 1553. Met verzoek van de bovengenoemde steden dd. 1551 2 stukken
e Drente. 1076 http://proxy.handle.net/10648/d49ceab3-10e6-4082-9de1-495a39869530 Voorwaarden, waarop REYNOUT VAN BOURMANIA wordt aangesteld tot kastelein van Coevorden en drost van Drente na de dood van TAUTENBURG, Afschrift. 1540 1 stuk 1077 http://proxy.handle.net/10648/5b7d7179-5ccd-41cd-9727-bb2396243d84 Getuigenis voor het gerecht te Meppel aangaande de tol van het huis te Coevorden. 1543 1 stuk 1078 http://proxy.handle.net/10648/94a14b94-e2d2-4626-9ee6-dc32a5f3a984 Herhaald bevel van graaf MAXIMILIAAN VAN EGMOND aan de drost van Coevorden om te Deventer te komen en te antwoorden op de klachten van HENRIC VAN HAERST e.a., Afschrift. 1546 1 stuk 1079 http://proxy.handle.net/10648/52fd09c7-b058-491f-82eb-8a4ce173b66f Twee lijsten resp. van jaar- en maandgeld, uitbetaald aan de bezetting op het huis te Coevorden. z.d. 2 stukken 1080 http://proxy.handle.net/10648/17e4da65-0782-49f2-b90a-4cea0cc7852b Notitie aangaande het innen van de precariae in Drente. z.d. l stuk 1081 http://proxy.handle.net/10648/23ce6b34-8d2c-4a7c-9230-6d101c6798da Stukken betreffende benoemingen door de bisschop van Utrecht in Overijsel en Drente in 1523 en betreffende wederdoperij in 1534 en 1535. 1 katern en 3 stukken 1082 http://proxy.handle.net/10648/8f692551-cfae-4e9e-94c7-57ed1294f4be Brieven, ingekomen bij MAXIMILIAAN VAN EGMOND. 1533-1548 3 pakken

Zie de regesten van de brieven

1083 http://proxy.handle.net/10648/b373ceba-1a74-4f3b-bfd1-627b35033609 Minuten en afschriften van uitgaande brieven van MAXIMILIAAN VAN EGMONT. 1541-1547 20 stukken

Als boven

1084 http://proxy.handle.net/10648/0909d410-0ff9-449a-a327-133971bdf3ab Blad uit een register van "blanken", gehouden door GHIJSBERT VAN BAEXEN als secretaris van graaf MAXIMILIAAN VAN EGMOND. 1542 1 stuk

"Blanken" zijn door MAXIMILIAAN ondertekende blancovellen papier; in het register legt de secretaris verantwoording af van ieder gebruikt vel

1085 http://proxy.handle.net/10648/0fc6e360-a8b3-4766-840d-1b879c59204c Conclusie van eis van de schout van Breda tegen JAN VAN DEN WIJNGARDT, ridder. 1541 1 stuk

De WIJNGARDTS waren dienaren van de EGMONDS en JAN VAN DEN WIJNGARDT, die in dienst van RENÉ VAN CHALON was geweest, wilde terugkeren in die van MAXIMILIAAN VAN EGMOND

1086 http://proxy.handle.net/10648/d81e9780-3af9-4446-932d-f999a63d4a16 Brief van WALBURCH VAN EGMOND, vrouw van ROBERT VAN DER MARK EN ARENBERG, aan haar schoonzuster FRANÇOISE DE LANNOY. 1536 1 stuk

reg. no. 1651

H Anna van Egmond

Zie Hist. Gen. Utr. Kronijk 1852, bl. 47 en GOETHALS, Dict. généal. et hér. op HORNES.

ANNA, oudste dochter van FLORIS VAN EGMOND, huwde in 1523 JOSEPH DE MONTMORENCY, heer van Nivelle, zoon van PHILIPS en MARIA VAN HORNE. Na zijn dood in 1530 hertrouwde zij met JOHAN VAN HORNE, jongere zoon van JACOB en van JEANNE VAN GRUUTHUSE, die de titels van zijn oudere broeder JACOB erfde. Hij overleed in 1540 en daar met hem de HORNES zouden uitsterven, nam hij de kinderen uit ANNA'S eerste huwelijk aan, nl. PHILIPS VAN MONTMORENCY, heer van Nivelle, graaf van Horne, die in 1568 te Brussel onthoofd werd, en FLORIS, heer van Montigny, graaf van Horne, die in 1570 te Simancas overleed

1087 http://proxy.handle.net/10648/6032fe39-872f-4a2c-913d-0160261628ec Huwelijksvoorwaarden van ANNA VAN EGMOND en JOSEPH DE MONTMORENCY. 1523 1087A http://proxy.handle.net/10648/b2048e7e-cafc-4929-9e2d-5d3fe40deb59 Huwelijksvoorwaarden van ROBBRECHT VAN AREMBORG en WALBURG VAN EGMOND, Alschrift op perkament. 1523 1 stuk

ANNA VAN EGMOND, dochter van MAXIMILIAAN en FRANÇOISE DE LANNOY, geboren in 1533, gehuwd in 1551 met WILLEM I, prins van Oranje, gestorven in 1558

1088 http://proxy.handle.net/10648/0c6b027b-9bd2-4b2b-8c22-e7851847646d Rentebrief, groot 12 carolusguldens jaarlijks, voor COENRAEDT VAN DIEPHOLT ten laste van FLORIS VAN EGMOND, 1535. Afgelost in 1552. Met bijbehorende stukken dd. 1550 4 stukken

reg. nos. 1646, 1783, 1784 en 1814

II Het geslacht Oranje-Nassau. A Prins Willem I. 1089 http://proxy.handle.net/10648/64bc389d-6f8e-44f6-9350-82639856204c Kwitantie, sprekende van 80 pond 19 schellingen parijs, door de prins VAN ORANJE als voogd van zijn zoon PHILIPS WILLEM, heer van Boelare, betaald aan de stad Geerardsbergen. 1568 1 charter

reg. no. 1930

1090 http://proxy.handle.net/10648/c9fd0d97-d30b-4035-b423-1826135cdc55 Verzoekschrift van de O.L.V. Broederschap in de Sint-Janskerk te 's-Hertogenbosch aan de prins VAN ORANJE om voor de gebruikelijke zwanenmaaltijd op Nieuwjaarsdag weer 6 zwanen te schenken, zoals de graven van Buren gewoon waren te doen. Authentieke afschriften Met gunstige beschikking, 1562 en oudere schenkingsakten dd. 1507 en 1545 1 katern

In dorso: "van de 6 swanen, daarvan niet gesonden zijn sedert jaer van 1567 eenige swanen"

B Philips Willem prins van Oranje.

PHILIPS WILLEM, zoon van WILLEM I, prins van Oranje, en ANNA VAN EGMOND, geb. 1554, gehuwd met ELEONORA VAN BOURBON-CONDÉ, gestorven 1618

1091 http://proxy.handle.net/10648/37ae0d64-5e3e-4958-9eca-0deaf024781d Akte van aflossing door de graaf van Buren van een rente, gevestigd op een huis van de graaf van Culemborg te Brussel. 1561 1 charter

reg. no. 1887

III Andere geslachten.

Deze geslachten zijn gerangschikt in dezelfde chronologische volgorde als de heerlijkheden, welke zij het geslacht van EGMOND hebben aangebracht. Zij zijn alle verwant aan dit geslacht behalve dat VAN BUREN

A Het geslacht van IJselstein. 1 Gijsbrecht van IJselstein.

GIJSBRECHT VAN IJSELSTEIN was een zoon van ARNOUD en JOHANNA X. Hij was gehuwd met BERTA VAN HEUKELOM, dochter van OTTO VAN ARKEL, heer van Heukelom, en stierf in 1342 of 1343. Hij was maarschalk van het Sticht en verloor door zijn samengaan met Utrecht en door de moord op FLORIS V zijn goederen. Na verzoening werd hij in 1308 weer met IJselstein, en in 1317 door de graaf van Holland beleend met de oude Amstelse lenen Benschop en Noord-Polsbroek

1092 http://proxy.handle.net/10648/490c45b5-6685-4d9a-ab62-77b40a6d8659 Akte, waarbij het kapittel van Sint Marie te Utrecht heer GHISELBERTUS, heer van IJselstein, belooft een jaarlijkse memorie te zullen houden voor heer HERBERIN VAN YSELSTEYN. 1336 1 charter

reg. no. 115

1093 http://proxy.handle.net/10648/a6f1fbf3-e121-4c5b-8e52-f9cbf93a4576 Akte van schadeloosstelling voor heer GHISEBRECHT, heer van IJselstein, voor een borgtocht voor 11.264 pond, verschuldigd door OTTE, heer van Buren. 1322 1 charter

reg. no. 72

1094 http://proxy.handle.net/10648/3cd98acb-dfb3-45e6-9387-674846e7597c Akte van schadeloosstelling voor GHISEBRECHT, heer van IJselstein, voor een borgtocht voor 330 pond jaarlijks, verschuldigd door HUBRECHT DIE SCENKE. 1325 1 charter

reg. no. 77

1095 http://proxy.handle.net/10648/250581ba-61c0-479c-a557-1dab2ad99169 Akte van schadeloosstelling voor heer GHISEBRECHT, heer van IJselstein, voor een borgtocht voor 216 pond zwarte tournooizen, verschuldigd door HENRIC VAN DEN RINE. 1337 1 charter

reg. no. 118

1096 http://proxy.handle.net/10648/e4791161-97f7-4f1e-9ba3-e25953615820 Kwijtschelding door WOUTER VAN VOERSCOTEN GHERAERDSZ. voor heer GHISEBRECHT, heer van IJselstein, van alles wat deze hem schuldig is. 1340 1 charter

reg. no. 131

1097 http://proxy.handle.net/10648/f263a44d-e1e2-4723-b380-7809a1fa675b Akte van belening van heer GHISEBRECHT, heer van IJselstein, door WILLEM III, graaf van Holland, met een hert uit den Hout te Haarlem jaarlijks. 1314 1 charter

reg. no. 52

1098 http://proxy.handle.net/10648/2bc00667-c321-4666-99b6-d0abbe8723a4 Akte, waarbij FREDERIK, bisschop van Utrecht, en WILLEM, graaf van Henegouwen, zich in hun geschillen met REINOUT VAN GELDER onderwerpen aan de arbitrage van JAN VAN HENEGOUWEN, heer van Beaumont, en HEINRIC VAN VLAANDEREN, graaf van Lodi, waarvoor o.a. heer JAN, heer van Arkel, en heer Ghisebrecht, heer van IJselstein, zich borg stellen. 1319 1 charter

reg. no. 65

1099 http://proxy.handle.net/10648/df4104fa-1de7-4864-9c23-8aaf6d1e467f Akte, waarbij heer GHISEBRECHT, heer van IJselstein, zijn zoons, heer ARNOUT en heer OTTE, en SWEEDER, heer van Abcoude, met zijn zoons, heer GHISEBRECHT en JAN, knaap, zich tot onderlinge hulp verbinden. 1338 1 charter

reg. no. 125

1100 http://proxy.handle.net/10648/f38a063f-9c51-4d07-89b4-92cdca60263f Akte van vrijwaring door SYMON VAN ZEVENDER voor heer GHISEBRECHT, heer van IJselstein, tegen de gevolgen van overlevering van een huis, waarop beslag is gelegd door JAN VAN HENEGOUWEN, heer van Beaumont. 1341 1 charter

reg. no. 141

2 Arnoud van IJselstein.

ARNOUD, heer van IJselstein, was een zoon van GIJSBRECHT en BERTA VAN HEUKELOM. Hij was gehuwd met MARIE, dochter van GUY VAN HENEGOUWEN, bisschop van Utrecht, hetgeen hem vele goederen bezorgde. Voor zijn ontrouw aan de bisschop van Utrecht en zijn samengaan met WILLEM VAN BEIEREN werd hij gestraft met het tijdelijke verlies van IJselstein en beloond met Aarlanderveen en Oudshoorn. Hij was zegelaar van WILLEM V en raad van hertog ALBRECHT

VAN RIEMSDIJK, Tresorie en Kanselarij.

; hij overleed in 1363. Zijn dochter GUYOTE, gehuwd met JAN VAN EGMOND, erfde IJselstein

1101 http://proxy.handle.net/10648/9c9adbef-2015-4c9d-a1a1-84ee6b573281 Testament van AERNOUD, heer van IJselstein, 1361. Met twee akten met nadere beschikkingen dd. 1363 3 charters

reg. nos. 296, 310 en 311

1102 http://proxy.handle.net/10648/5d0e7f0f-443d-4c8d-bf45-b7401e34e4fd Akte van schadeloosstelling voor heer AERNOUD VAN YSELSTYN voor een borgtocht, groot 100 pond zwarte tournooizen, verschuldigd door WOUTERGHERRET SYMONSZ. VAN DER GOUDE, knaap. 1332 1 charter

reg. no. 98

1103 http://proxy.handle.net/10648/5f3940b8-1757-4451-84bf-d1a492dbdcbe Uitspraak van arbiters aangaande een schuld, groot 30 pond zwarte tournooizen, die JAN VAN WIJC heeft aan heer ARNT VAN YSELSTEYN. 1333 1 charter

reg. no. 99

1104 http://proxy.handle.net/10648/8841f8ae-1dbd-489a-b52d-8d0143afc11b Kwitantie voor heer ARNOLD VAN YSELSTYN, sprekende van 28 pond zwarte tournooizen, betaald aan de bisschop van Utrecht. 1337 1 charter

reg. no. 120

1105 http://proxy.handle.net/10648/0fad0d60-d432-410e-866d-36b3d206a317 Akte van kwijtschelding voor heer ARNOUD VAN YSELSTYN van 36 pond zwarte tournooizen, te betalen aan GHYSELBRECHT VAN WINNINGLAER en. GHYSELBRECHT LOEDENE GHIJSENZ. 1340 1 charter

reg. no. 132

1106 http://proxy.handle.net/10648/13066ce9-d722-4385-8505-8da4b166518c Stukken betreffende een schuld, groot 71 pond tournooizen, te betalen door heer AERNT VAN YSELSTYN aan ERMEGAERT, weduwe van JACOB NANNINXZ. 1343 en 1344 2 charters

reg. nos. 162 en 171

1107 http://proxy.handle.net/10648/08ee4489-32ba-43d0-a66a-145e2785f6c0 Ontvangbewijs voor heer AERNOUD, heer van IJselstein, afgegeven door HEYNRIC VAN AMSTELLE, kanunnik te Maastricht, van 6 brieven over verschillende onderwerpen, afkomstig van WILLEM OTTENZ. 1345 1 charter

reg. no. 186

1108 http://proxy.handle.net/10648/bd724ae7-7ce7-4770-b90c-af74bdcf8542 Akte, waarbij SOFFIJE VAN MAERSEN, weduwe van WILLEM HAESKIJNSZ., de heer van IJselstein belooft een schuldbekentenis, groot 500 schilden, terug te geven. 1364 1 charter

reg. no. 325

1109 http://proxy.handle.net/10648/173b5837-1c9a-4967-8326-37cc57054e75 Akte, waarbij COSIJN UTER HOEVE en SWERTE COSIJN beloven zich in hun twist over een schuld aan de uitspraak van de heer van IJselstein te zullen houden. 1344 1 charter

reg. no. 178

1110 http://proxy.handle.net/10648/bd0f000f-6210-4ae0-89cb-801df7bfdc27 Akte, waarbij CLAES AYSTER belooft zich inzake zijn misdrijven aan de uitspraak van de heer van IJselstein te houden. 1345 1 charter

reg. no. 182

1111 http://proxy.handle.net/10648/bb6318b0-59c0-4cc4-bbfe-b2a69bff47f2 Akte, waarbij JAN VAN BEAUMONT ARNOUD, heer van IJselstein, machtigt tot het aanstellen en afzetten van schepenen te Schoonhoven, Gouda en elders in Holland. 1345 1 charter

reg. no. 188

1112 http://proxy.handle.net/10648/7aee1bad-0ea8-46e4-a31b-d1d15204358e Akte, waarbij WILLEM VAN BEIEREN, verbeider, ARNOUD, heer van IJselstein, hulp tegen zijn vijanden belooft. 1347 1 charter

reg. no. 208

1113 http://proxy.handle.net/10648/cab536b3-4e87-4683-a86a-c854129e1b01 Akte, waarbij MARGARETA VAN HENEGOUWEN de voogdij over de kinderen van AMELYS VAN MIJNDEN, haar leenman, aan de heer van IJselstein opdraagt. 1350 1 charter

reg. no. 235

1114 http://proxy.handle.net/10648/b615c4c6-408c-4368-b443-84209bd874c4 Uitspraak door ARNOUD, heer van IJselstein, en BARTHOLOMEUS UTER WIJC, baljuw van JAN VAN BEAUMONT tussen DIRC GHEYENZ. c.s. ener-, en WILLEM c.s. anderzijds en CLAES VREDERIXZ. c.s. ener-, en WALICH ANDRIESZ. c.s. anderzijds. 1354 1 stuk

Heer van Beverwijk en Noordwijk.

reg. no. 262

1115 http://proxy.handle.net/10648/f91a306e-201b-47c7-a3d8-ca9f952583c7 Uitspraak door ARNOUT, heer van IJselstein, en BARTHOLOMEUS UTER WIJC, baljuw, namens JAN VAN BEAUMONT, tussen de magen van wijlen GHISEBRECHT VER en JONIJS en GHERIT DIE WITTE. 1354 1 stuk

reg. no. 263

1116 http://proxy.handle.net/10648/efa910d0-16fd-427d-93d4-c3f1b2b64448 Akte, waarbij ALBRECHT VAN BEIEREN heer AERNOUD, heer van IJselstein, vergoeding belooft voor onkosten, gemaakt in 's lands belang. 1358 1 charter

reg. no. 282

1117 http://proxy.handle.net/10648/5c938171-22c3-4795-a1d7-b4d3c25575e5 Akte, waarbij de vete tussen de heer van IJselstein en de zoons van WILLEM COCHOLLEN beëindigd wordt. 1342 1 charter

reg. no. 151

1118 http://proxy.handle.net/10648/480f9cd9-13b7-4a16-848d-c0a781c5352d Akten, waarbij heer GHERARD VAN ASPEREN, heer van Tul, broeder, ALEYD, weduwe, en ALEYD, dochter van wijlen OTTE, heer van Asperen en Hagestein, heer AERNOUD VAN YSELSTEYN teruggave verzoeken van de brieven, die hij heeft van heer OTTE, 1348. Met akte, waarbij de weduwe en heer GHERAERD VAN ASPEREN zich onderwerpen aan de uitspraak van heer AERNOUD VAN IJSELSTEIN in zake de voogdij over heer OTTES kinderen dd. 1346 4 charters

reg. nos. 195a en 219-221

1119 http://proxy.handle.net/10648/4c13e88a-facf-40b1-8a4f-a2ac4e397dad Akte, waarbij de proost van Arnhem uitspraak doet tussen de heer van IJselstein c.s. ener-, en de magen van wijlen OTTE VAN CATTENBROEC anderzijds, naar aanleiding van doodslag. 1358 1 charter

reg. no. 281

1120 http://proxy.handle.net/10648/bdac8a02-6447-4722-a096-77928eedd28f Vidimus van de akte dd. 1362, waarbij het kapittel te IJselstein 8 hond land in Benschop krijgt uit de nalatenschap van WILLEM VAN TULE uit handen van heer ARNOUD, heer van IJselstein, executeur. 1362 1 charter

reg. nos. 303 en 307

3 Jan van IJselstein.

JAN VAN IJSELSTEIN was een zoon van GIJSBRECHT en BERTA VAN HEUKELOM; hij was kanunnik van Sint Marie te Utrecht

1121 http://proxy.handle.net/10648/d63b7558-8e66-4b0b-becb-5ac64fd7c010 Akte, waarbij de bisschop van Luik JOHAN VAN YSELSTEYN, kanunnik en koster van Sint Marie te Utrecht, 700 pond jaarlijks belooft in ruil voor de goederen en inkomsten van de kosterij en in het bijzonder voor de pacht van de tienden van Erichem, 1365. Met akte van schadeloosstelling voor GIJSBRECHT, heer van IJselstein, door zijn zoon OTTE op voorwaarde, dat deze de rechten van zijn broeder JOHAN op de tienden te Erichem krijgt, dd. 1335 2 charters

reg. nos. 107 en 331

4 Willem van IJselstein.

WILLEM VAN IJSELSTEIN was een zoon van GIJSBRECHT en BERTA VAN HEUKELOM; hij was kanunnik te Utrecht

1122 http://proxy.handle.net/10648/a4c8aec4-bb52-4c12-8bd6-323e9b10cd54 Kwijtschelding voor WILLEM VAN YSELSTEYN van 100 pond, verschuldigd aan jonkvrouwe BERTRADE VAN DEN HOVE. 1343 1 charter

reg. no. 167

5 Gijsbrecht van IJselstein en Aleyd Tomaes Gijsbrechtsz. dochter.

GIJSBRECHT VAN IJSELSTEIN was een zoon van OTTE en BAERTE GRAUWERT PIETERS dochter, weduwe van GIJSBRECHT, heer van Ruwiel. Hij erfde het huis Ruwiel van zijn stiefvader. In 1389 huwde hij ALEYD TOMAES GIJSBRECHTSZ. dochter, omdat zijn zusters KERSTIJN en jonkvrouw JAN niet getrouwd waren

Koninklijk Huisarchief, Inv. 12, V, 10, 38e.

en was dood in 1390. Zijn vader OTTE was een zoon van GIJSBRECHT en BERTA VAN HEUKELOM

1123 http://proxy.handle.net/10648/695ae3a6-b869-4f65-823d-fbb8c9b63522 Schepenakte van het getuigenis, afgelegd door JACOB DE GRUTER, goud- en zilversmid, aangaande zijn weddenschap met een knecht van GHISEBRECHT VAN YSELSTEIJN over diens verheffing tot ridder na de slag bij Baesweiler. 1387 1 charter

reg. no. 441

1124 http://proxy.handle.net/10648/97efccae-c5e7-4adf-9ecd-5794ba316289 Vidimus van de brief dd. 1390, waarbij verschillende personen getuigen, dat wijlen GHISEBRECHT VAN YSELSTEIN met jonkvrouwe ALEYD TOMAES GHIJSBRECHTSZOONS dochter gehuwd is geweest. 1393 1 charter

reg. nos. 453 en 468

B Het geslacht van Arkel. 1 Jan van Arkel.

JAN, heer van Arkel, was de zoon van JAN en IRMGARD VAN KLEEF. Hij overleed in 1352 en werd opgevolgd door zijn broeder OTTO

1125 http://proxy.handle.net/10648/ba08e3f2-754a-4b6f-b609-d11f74d9ba16 Akte, waarbij JAN VAN LEYENBORGH heer JAN, heer van Arkel, belooft hem 50 pond jaarlijks, verschuldigd aan zijn zoon JAN, te zullen kwijtschelden. 1348 1 charter

reg. no. 222

1126 http://proxy.handle.net/10648/e377ab19-fdbf-499e-9413-c0e44d9ec5b3 Akte van schadeloosstelling door JAN UTEN POELE voor heer JAN, heer van Arkel, als borg voor 2000 schilden, te betalen aan SWEDER, burggraaf van Montfoort. 1349 1 charter

reg. no. 232

2 Jan van Arkel.

JAN, heer van Arkel, was de zoon van OTTE en ELISABETH VAN BAR. Hij was gehuwd met JOHANNA VAN GULIK en stierf in 1428. Zie verder de Inleiding bij Goederen, afkomstig van het geslacht VAN ARKEL

1127 http://proxy.handle.net/10648/e0a374fc-3646-4d69-8798-01dbce5cddf2 Akte van belening van JAN VAN ARKEL, heer van Hagestein, door graaf LODEWIJK VAN VLAANDEREN met 400 pond parijs jaarlijks uit de tol te Antwerpen. 1379 1 charter

reg. no. 403

1128 http://proxy.handle.net/10648/6b704737-7980-495b-9639-bec64b5cdc5b Akte van schadeloosstelling door enige inwoners van Dordrecht voor JAN VAN ARKEL als borg voor 750 franse franken, te betalen aan JAN VAN REYENENSTEYN. 1388 1 charter

reg. no. 444

1129 http://proxy.handle.net/10648/87ae31c3-7d31-44ff-8083-df76dc4dc31f Vidimus van een akte van schadeloosstelling door HEINRIC, heer van Vianen enz., voor, JAN VAN ARKEL als borg voor 500 pond oude gelderse guldens te betalen aan POUWELS VAN HAASTRECHT dd. 1394, 1397 1 charter

reg. nos. 480 en 499

1130 http://proxy.handle.net/10648/8c6ba923-0b21-4ec4-b1b6-71e2e6aa468f Schuldbekentenis van heer JAN VAN DEN WOUDE, groot 200 dordrechtse guldens, voor JAN, heer van Arkel. 1398 1 charter

reg. no. 514

1131 http://proxy.handle.net/10648/0b37f63a-cb74-4f62-8968-0f19908d37a3 Schuldbekentenis van heer AERNT VAN SCONOUWEN, groot 500 gouden engelse nobels, voor heer JAN, heer van Arkel. 1409 1 charter

reg. no. 596

1132 http://proxy.handle.net/10648/bd7ae38b-dde3-4552-b28f-5cc6b75e488c Schuldbekentenis van JAN VAN PULLE, groot 10 rijnse en 5 nieuwe guldens, voor heer JAN, heer van Arkel. 1410 1 charter

reg. no. 609

C Het geslacht van Buren

Zie Collectie DE GROOT, berustende onder het Kon. Genootschap voor Geslacht en Wapenkunde "de Ned. Leeuw" en VAN SCHILFGAARDE, Arch. heeren van Culemborg.

1 Willem van Buren.

WILLEM, heer van Buren en Beusichem, zoon van GIJSBRECHT en CATHARINA VAN LOON-HEINSBERG, was de laatste heer van Buren uit het geslacht van die naam. , Hij was gehuwd 1e met MARGARETHA VAN LIMBURG, 2e met ERMGARD VAN LIPPE en stierf in 1461. Hij behoorde van de aanvang af tot de tegenstanders van ARNOLD VAN EGMOND als hertog van Gelre, hetgeen hem op het verlies van Buren kwam te staan, dat ARNOLD in 1435 op hem veroverde. Ook andere goederen waren hem ontnomen en hoewel de Rooms koning op zijn hand was, is het hem niet gelukt in het bezit hersteld te worden

1133 http://proxy.handle.net/10648/a11393d1-3eb2-4cbc-9891-eb60850d7a82 Schuldbekentenis, groot 6000 franse schilden, van ARNOLD, hertog van Gelre, voor WILLEM, heer van Buren en Beusichem. 1426 1 charter

reg. no. 716

1134 http://proxy.handle.net/10648/f441d6c6-5321-4da6-9322-d434f47a9735 Schuldbekentenis, groot 3600 rijnse guldens, van JOHAN VAN HOIRNE e.a. voor WILLEM, heer van Buren en Beusichem. 1459 1 charter en 1 stuk

reg. no. 969

1135 http://proxy.handle.net/10648/5f4f06be-6f39-4f01-a0d3-a3a1723b3aa3 Akte van verbond tussen ROELOFF VAN DIEPHOLT en de stad-Utrecht ener-, en WILLEM, heer van Buren en Beusichem, en JOHAN VAN BUREN, proost van Aken, anderzijds, tegen de hertog van Gelre en SWEDER VAN CULENBORCH. 1427 1 charter

reg. no. 722

1136 http://proxy.handle.net/10648/93f71233-7d79-4984-b556-e76c8e5ff2f8 Stukken met betrekking tot arbitrage tussen ARNOLD, hertog van Gelre, en WILLEM, heer van Buren en Beusichem. 1428 3 charters

reg. nos. 726-728

1137 http://proxy.handle.net/10648/491c0b5a-7d87-419f-afbf-15928a8496c1 Stukken met betrekking tot een aanslag op Buren door de heer van Culemborg, 1436. Met lijst van punten van geschil tussen de heren van Culemborg en die van Buren dd. 1436 3 stukken

reg. nos. 807 en 808

1138 http://proxy.handle.net/10648/f57570aa-225b-44dd-97c4-65fa09dd87de Vrijsprekend vonnis van de vrijstoel te Velgist voor WILLEM VAN BUREN tegen DIDERICH VAN ROEKELL. 1453 1 charter

reg. no. 930

1139 http://proxy.handle.net/10648/1e9e69ab-8b5d-439b-a08f-3ac168b2c928 Akte, waarbij PHILIPS, graaf van Katzenelnbogen en Dietz, en FRANCK VAN CRONENBERG beloven WILLEM, heer van Buren, niet te zullen hinderen in het innen van boeten, vervallen in de tijd, dat hij stad, slot en tol van Linz bezat, 1456. Met akte van verpanding van Linz aan WILLEM VAN BUREN door de aartsbisschop van Keulen dd. 1451 2 charters

Bij Keulen.

reg. nos. 925 en 953

2 Jan van Buren.

JAN VAN BUREN, proost van Aken, was een zoon van GIJSBRECHT en CATHARINA VAN LOON-HEINSBERG. In 1425 kreeg hij Oyen en Dieden in pand van hertog ARNOLD VAN GELRE, die hij overigens met zijn broeder WILLEM bestreed. Bij een overval op de stad Culemborg in 1428 werd hij vermoord

1140 http://proxy.handle.net/10648/f3c1b975-d470-422e-b25f-94f2884a0036 Akte van schadeloosstelling door hertog JAN VAN BRABANT voor JAN VAN BUREN, proost van Aken, en GHEERLIC VAN GEMERT, schout van Den Bosch, als borgen voor 500 franse kronen, verschuldigd aan LAUREYNS VAN HAARLEM, goudsmid te Tricht. 1421 1 charter

reg. no. 674

1141 http://proxy.handle.net/10648/a60796b3-2dfa-4b59-ae3c-8dbade65f0d3 Akte van schadeloosstelling van JAN VAN ARKEL voor JOHAN VAN BUREN, proost van Aken, als borg voor 1000 franse kronen, verschuldigd aan WILLEM VAN GENT. 1426 1 charter

reg. no. 714

3 Alart van Buren.

ALART VAN BUREN was een zoon van GIJSBRECHT en CATHARINA VAN LOON-HEINSBERG

1142 http://proxy.handle.net/10648/8fa49cb5-a48b-4a93-85c3-34037c3fe524 Transsumpt van een schuldbekentenis van JAN VAN BEIEREN, groot 150 engelse nobels jaarlijks, uit het land van Arkel dd. 1422 en een belofte van schadeloosstelling van JAN VAN BRABANT voor schade, voortkomende uit de strijd tegen de hertog van Glocester, beide voor ALART VAN BUREN, 1446. Met oorspronkelijk van de akte van schadeloosstelling dd. 1424 2 charters

reg. nos. 690, 703 en 904

4 Gijsbrecht van Buren.

GIJSBRECHT VAN BUREN, zoon van WILLEM en ERMGART VAN LIPPE, werd geboren in 1422 en was domheer van Keulen en Luik

1143 http://proxy.handle.net/10648/cf76bf72-4779-48c7-a230-354ec021e725 Stukken betreffende de benoeming van GISELBERTUS VAN BUREN tot kanunnik en aartsdiaken van Condroz. 1440 en 1441 2 charters

reg. nos. 851, 852, 854 en 855

5 Alard van Buren.

ALARD VAN BUREN was een zoon van WILLEM en ERMGART VAN LIPPE

1144 http://proxy.handle.net/10648/04c6e7cd-e2d3-4f7b-b7a3-da39a9fe38df Dagvaarding voor gemachtigden van WILHELMUS VAN ALFTEREN, heer van Halmaal, om gehoord te worden in zake een overeenkomst tussen hem en ALARDUS VAN BUREN, kannunnik van St. Gereon te Keulen. 1474 1 charter

reg. nos. 919, 1099 en 1139

6 Vincent van Buren.

VINCENT, zich noemende heer van Buren en Beusichem, was een zoon van WILLEM en ERMGART VAN LIPPE. Wie de in de reg. no. 1125 vermelde BERND, zich eveneens noemende heer van Buren, is, is mij niet gebleken

1145 http://proxy.handle.net/10648/357b4fe5-0c49-4d75-a45d-4dfc20f98a56 Akte, waarbij WILLEM VAN GULIK enz. ENGELBERT HURTTE, dienaar van MARIA VAN BOURGONDIË, de gevangenneming van VINCENT VAN BUREN op diens verzoek vergeeft. 1478 1 charter

reg. no. 1178

1146 http://proxy.handle.net/10648/f7db6c3d-7dcc-493f-befd-b69a4bf49df8 Machtiging van VINCENT, heer van Buren en Beusichem, voor FREDERICK VAN HAREN om te procederen tegen JOHAN VAN NORPPRAIDT en JOHAN FELLE VAN WEVELICHAVEN wegens het niet nakomen van een borgstelling, aangegaan ten behoeve van VINCENTS vader, wijlen WILLEM, heer van Buren en Beusichem, 1481. Met akte van nietverschijnen van beide aangeklaagden voor een vrijgerecht dd. 1474 2 charters

reg. nos. 939, 1125 en 1203

D Het geslacht van Borselen van Sint-Maartensdijk

Zie Maandblad "de Ned. Leeuw" 1927 en VAN RIEMSDIJK, Tresorie en Kanselarij.

1 Florens van Borselen.

FLORENS VAN BORSELEN, ridder, heer van Sint-Maartensdijk, was een zoon van heer CLAES, heer van Brigdamme, en JANNE VAN SEVENBERGEN. Hij kocht in 1354 een grote uitgestrektheid ambacht in het land van Sint-Maartensdijk van het geslacht VAN OVERBORDENE en komt in 1357 voor met de titel van heer van Sint-Maartensdijk. Hij was baljuw van Zeeland Beoosterschelde, toen hij in 1353 door WILLEM V werd aangesteld tot bewaarder van diens grootzegel, welk ambt zijn vader vóór hem had bekleed. Als raad VAN ALBRECHT VAN BEIEREN komt hij voor in 1358 bij zijn ontslag en in 1359 in dezelfde omstandigheid als burchzaat van Heusden. Na een verzoening met hertog ALBRECHT, waarbij hij zegel en signet van WILLEM V alsmede zijn brieven aangaande Heusden moest inleveren, werd hij in 1362 ruwaard en in 1365 stadhouder van Zeeland; hij stierf in 1368

1147 http://proxy.handle.net/10648/0faacda9-b6ac-428d-94ee-7ce32d38c686 Belofte van bijstand van BOUDIJN LAUWENZ. voor FLORENS VAN BORSELEN, heer van Sint-Maartensdijk. 1367 1 charter

reg. no. 336

1148 http://proxy.handle.net/10648/64898ffe-dec1-48f4-8eeb-b51e4a8b3395 Belofte van bijstand van CLAIS LAUWERENSZ. voor FLORENS VAN BORSELEN, heer van Sint-Maartensdijk. 1367 1 charter

reg. no. 338

1149 http://proxy.handle.net/10648/57279f48-bbfc-4cf7-a97a-08e7a3f41a76 Akte, waarbij enige personen beloven zich te houden aan de uitspraak van heer FLORENS VAN BORSELEN in zake de boete, door hen te betalen wegens doodslag op WITTE WILLEMSZ. en FLORIJS HARNOUDSZ. 1367 1 charter

reg. no. 334

1150 http://proxy.handle.net/10648/7b6651b3-a83b-41a2-8cf8-c220ca45e280 Bewijs van ontvangst, afgegeven door ALBRECHT VAN BEIEREN voor het zegel en het signet van zijn broeder, hertog WILLEM, voor de brief aangaande het burggraafschap van Heusden e.a. brieven, 1359. Met order van hertog WILLEM voor de rentmeester Bewesterschelde om FLORENS VAN BORSELEN 900 brugse schilden te betalen voor op het huis te Heusden geleverd oorlogsmateriaal en levensmiddelen dd. 1357 3 charters

reg. nos. 276, 280 en 286

1151 http://proxy.handle.net/10648/2f9265ea-daa7-4300-a5a9-9c25dac591cc Akte van aanstelling tot stadhouder van Zeeland voor FLORENS VAN BORSELEN, heer van Sint-Maartensdijk. 1365 1 charter

reg. no. 327

1152 http://proxy.handle.net/10648/7ba8716d-29e7-4fac-9e77-f2ec7ec5f4b0 Akten, waarbij enige personen beloven zich aan de uitspraak van FLORENS VAN BORSELEN, heer van Sint-Maartensdijk, te zullen houden in zake een zekere strandvond, waarop deze aanspraak maakt namens de graaf. 1368 2 charters

reg. nos. 344 en 345

2 Vranck van Borselen en Alienora van Zuilen.

VRANCK VAN BORSELEN, ridder, heer van Sint-Maartensdijk, zoon van heer CLAES, heer van Brigdamme, en JANNE VAN SEVENBERGEN, huwde in 1369 ALIENORA, vrouwe van Zuilen, dochter van DIRCK en MARGARETHA VAN BAER. Hij kocht van de grafelijkheid de goederen van zijn overleden broeder FLORENS in 1368, en vermeerderde het bezit in het land van Maartensdijk met het gors de Stroyt. In 1374 liet hij zich belenen met de hoge heerlijkheid van het huis te Sint-Maartensdijk met de naaste omgeving en het dorp, dat hij tot nog toe als vrij eigendom had gehad. In 1366, en nog in 1381, was hij raad van ALBRECHT VAN BEIEREN en van 1381-1384 rentmeester van geheel Zeeland

K. HEERINGA, De rekeningen en andere stukken in 1607 uit de Hollandsche Rekenkamer naar de Zeeuwsche overgebracht, 1913, bl. 38.

Hij overleed in 1388, zijn vrouw in 1404. Zij vergrootte het Zeeuwse bezit door goederen, die zij had in het land van Heusden, te ruilen tegen goederen op Zuid-Beveland

1153 http://proxy.handle.net/10648/4af72ee7-5ab6-45ce-a4df-42015edf34e0 Huwelijksvoorwaarden tussen VRANCK VAN BORSELEN, heer van Sint-Maartensdijk, en ALIENORA VAN ZULEN. 1369 1 charter

reg. no. 360

1154 http://proxy.handle.net/10648/303f82a8-3ee7-42f7-8339-a2baa76c06fd Testament van FRANCK VAN BORSELEN, 1374. Met akte van bekrachtiging dd. 1374 en vidimus van een akte dd. 1386, waarbij hij wijzigingen in het testament aanbrengt. 1386 3 charters

reg. nos. 372, 373, 426 en 428

1155 http://proxy.handle.net/10648/5b13db6e-9919-4943-b328-896425e31590 Akte van schadeloosstelling van GHISEBRECHT VAN NYENRODE voor VRANCK VAN BORSELEN, heer van Sint-Maartensdijk, voor diens borgstelling voor verschillende schenkingen, door GHISEBRECHT beloofd bij het huwelijk van zijn zoon OTTE met HEYLWICH VAN VIANEN. 1382 1 charter

reg. no. 410

1156 http://proxy.handle.net/10648/5ec33cb0-0612-47d7-8d80-8a111304c4b0 Akte van schadeloosstelling van WILLEMAN VAN WELDAM voor VRANCK VAN BORSELEN voor 100 oude franse schilden, verschuldigd aan de heer van Abcoude. 1384 1 charter

reg. no. 418

3 Florens II van Borselen en Oede van Bergen.

FLORIS II VAN BORSELEN, ridder, zoon van heer VRANCK en ALIENORA VAN ZUILEN, heer van Sint-Maartensdijk, en, na de dood van zijn jongere broeder, heer DIRC, ook van Zuilen, was gehuwd met OEDE, dochter van HENDRIK VAN BOUTERSHEM, heer van Bergen op Zoom, en BEATRIX VAN POLANEN. Het goederenbezit breidde hij uit door aankoop van ambacht in Scherpenisse en verwerving door ruil van het gors Ravensoord, dat aan de eerder verkregen Stroyt grensde. Hij komt voor als raad van WILLEM VI in 1396 en 1404, werd baljuw van Poortvliet in 1406, ruwaard van Zeeland in 1418, tresorier in 1419 en was zegelbewaarder van JAN VAN BRABANT in 1419 en van JAN VAN BEIEREN in 1420. Hij overleed in 1422 evenals zijn vrouw; beide liggen begraven in de kerk te Sint-Maartensdijk

Arch. Zeeuwsch Gen. IV: 2, bl. 101..

1157 http://proxy.handle.net/10648/5859efd4-ad2b-44b7-aab6-13058042a7a4 Akte, waarbij FLORIJS VAN BORSELEN, heer van Sint-Maartensdijk, verklaart, dat hij 1080 guldens van de 9000, die zijn vrouw, OEDE VAN BERGEN, ten huwelijk heeft medegebracht, heeft gebruikt om een rente af te lossen aan zijn zuster, de vrouwe van Hoogstraten 1398 1 charter

MECHTELD VAN BORSELEN, gehuwd met JAN VAN KUIK, heer van Hoogstraten.

reg. no. 506

1158 http://proxy.handle.net/10648/24bea12c-1bfc-4ae3-b426-62acdedbb8e7 Belofte van het klooster der Minderbroeders te Middelburg aan FLORIJS VAN BORSELEN, heer van Sint-Maartensdijk en Zuilen, een wekelijkse mis te zullen doen opdragen voor de ziel van zijn broeder, DIRC VAN BORSELEN, heer van Zuilen. 1408 1 charter

reg. no. 589

1159 http://proxy.handle.net/10648/5a9e8e76-2c36-4b24-b708-b3d448463975 Vidimussen van schuldbekentenissen voor STEVEN en DIDERICK VAN ZUILEN, grootvader en vader van ALIENORA VAN BORSELEN dd. 1337 en 1345, 1410 3 charters

reg. nos. 121, 183, 184, 601-603

1160 http://proxy.handle.net/10648/cc3f595d-d34d-4a99-941e-afcb33af2167 Accoord tussen JAN, heer van Bergen op Zoom, en zijn vrouw, JANNE VAN BERGEN, ener-, en FLORENS VAN BORSELEN en zijn vrouw, OEDE VAN BERGEN, anderzijds, over een rente, groot 500 gulden jaarlijks, 1420. Met huwelijksvoorwaarden van HENDRIK VAN BOUTERSHEM en BEATRISE VAN DE LECK dd. 1356 en akte van belening van OEDE VAN BERGEN met Bergen op Zoom dd. 1419 2 charters en 2 stukken

reg. nos. 269, 655, 656 en 667

1161 http://proxy.handle.net/10648/a1e9a86b-3a7d-4698-89a3-6f713c513d8e Testament van ALIENORA VAN BORSELEN, Afschriften. Met beschikkingen. 1398 2 stukken

reg. no. 516

1162 http://proxy.handle.net/10648/79a41b8b-d351-421e-9fd0-158ba4429f7a Akte van kwijtschelding door hertog ALBRECHT VAN BEIEREN van al hetgeen wijlen VRANCK VAN BORSELEN en zijn nakomelingen hem nog schuldig mochten zijn. 1386 1 charter

reg. no. 431

1163 http://proxy.handle.net/10648/d7fc8db9-9600-4746-83f1-ac697a2f1e79 Akte van schadeloosstelling door PIETER heer DIRCSZ. voor FLORIJS VAN BORSELEN, heer van Sint-Maartensdijk, sprekende van 1272 oude schilden, verschuldigd aan de jonker VAN ARKEL. 1394 1 charter

reg. no. 476

1164 http://proxy.handle.net/10648/ebe0a32a-f991-4ab4-a9be-38a34299b4d9 Kwitantie van HUYGHE VAN DEN POELE en zijn zuster ADELYSE, vrouw van PETER COLIJNSZ. VAN DEN BRAYNE, voor 200 gelderse guldens, die wijlen VRANK VAN BORSELEN, heer van Sint-Maartensdijk, en zijn vrouw ALIENORE, vrouwe van Zuilen, hun schuldig waren. 1402 1 charter

reg. no. 548

1165 http://proxy.handle.net/10648/51bd1fc1-99da-4067-b467-57b2c27581e7 Kwitantie voor FLORIJS VAN BORSELEN, heer van Sint-Maartensdijk en Zuilen, sprekende van 20 franse kronen, door hem als executeur van het testament van de vrouwe van Borselen betaald aan het klooster Ter Hunnepe. 1409 1 charter

reg. no. 599

1166 http://proxy.handle.net/10648/fa54563a-a7e7-4d41-a78e-758e56378e3f Kwitantie voor FLORENS VAN BORSELEN, heer van Sint-Maartensdijk, sprekende van 200 engelse nobels, betaald aan FLORIJS JACOBSZ. 1410 1 charter

reg. no. 607

1167 http://proxy.handle.net/10648/2e0b8a57-142f-4cf6-9748-e0bb7dad21d5 Kwitantie voor FLORENS VAN BORSELEN, heer van Sint-Maartensdijk en Zuilen, voor zijn gift van 2 engelse nobels, die hij jaarlijks aan het klooster der Minderbroeders te Zierikzee be taalt. 1410 1 charter

reg. no. 608

1168 http://proxy.handle.net/10648/291b9ad6-d2b7-44ac-9ddf-54d773e711da Akte, waarbij THOENMAN AERNTSZ., PIETE en JAN RIJN, gebroeders, FLORENS VAN BORSELEN, heer van Sint-Maartensdijk, beloven zijn vrienden te zijn en desgewenst zijn livrei te zullen dragen. 1412 1 charter

reg. no. 620

1169 http://proxy.handle.net/10648/ae437610-1d78-4aac-9861-7b85802e7f11 Akte, waarbij hertog ALBRECHT VAN BEIEREN aan FLORIJS, heer van Haemstede, CLAES VAN BORSELEN, heer AELBRECHTSZ., FLORIJS VAN BORSELEN en JAN VAN HEENVLIET, ridders, belooft het gerecht van Zierikzee voortaan op hun voordracht te benoemen. 1399 1 charter

reg. no. 526

1170 http://proxy.handle.net/10648/cbda47bf-3031-4b6b-bed1-a4abdfa99fbe Akte, waarbij FLORENS VAN BORSELEN beleend wordt met het baljuwschap van Poortvliet, 1396. Met akte van bekrachtiging door hertog WILLEM VI VAN BEIEREN dd. 1406 2 charters

reg. nos. 493 en 572

1171 http://proxy.handle.net/10648/b64f4208-31e4-4694-87aa-987886f77a51 Akte, waarbij FLORENS VAN BORSELEN door hertog JAN VAN BRABANT wordt aangesteld tot ruwaard van Zeeland gedurende 's hertogs afwezigheid. 1418 1 charter

reg. no. 649

1172 http://proxy.handle.net/10648/3b969539-0724-4914-8002-5e5edfa520b6 Akte, waarbij WILLEM BERICHS en LAMBRECHT BAIR beloven niets te zullen doen tegen de belangen van de hertogen WILLEM en JAN VAN BEIEREN, FLORENS VAN BORSELEN, heer van Sint-Maartensdijk, en zijn zoon VRANCK. 1408 1 charter

reg. no. 592

1173 http://proxy.handle.net/10648/433f7677-38d2-40ac-a6de-cb2f0be85220 Akte, waarbij CLAIS VAN BORSELEN, heer van Brigdamme, en FLORIS VAN DEN ABEELE, rentmeester Beoosterschelde, FLORIS VAN BORSELEN, heer van Sint-Maartensdijk, tot arbiter in hun geschillen benoemen. 1411 1 stuk

reg. no. 619

1174 http://proxy.handle.net/10648/9533753a-5261-48d4-a3ea-6919b40054c5 Uitspraak van FLORIS VAN BORSELEN, heer van Sint-Maartensdijk, en andere arbiters tussen HADEWYCH VAN BORSELEN, vrouwe van Vere en Zandenburg, en BOUDIJN VAN BORSELEN (en SOUBURG) over de voogdij van HADEWYCHS broeder JACOB VAN BORSELEN CLAESZ. 1413 1 charter

reg. no. 624

1175 http://proxy.handle.net/10648/1b48392c-465f-4400-a05b-20decb623091 Akten met betrekking tot de voogdij van FLORENS VAN BORSELEN over HENRIC VAN BORSELEN, heer van Vere. 1413 3 charters

reg. nos. 621, 623 en 626

1176 http://proxy.handle.net/10648/6872a728-95bb-407a-9938-765b5ea3be9a Akte, waarbij JAN VAN BEIEREN aan JAN VAN BRABANT en JACOBA VAN BEIEREN een wapenstilstand geeft voor een week. 1419 1 charter

reg. no. 652

1177 http://proxy.handle.net/10648/5959df9b-36a6-48d3-ad22-e2fe570f98ea Wensen, door Haarlem, Delft, Leiden, Amsterdam, Gouda en Schiedam kenbaar gemaakt bij de onderhandelingen te Woudrichem in 1419 tussen JAN en JACOBA VAN BEIEREN. 1 rol Gedrukt in Kronijk Hist. Gen. U. 1850, bl. 202 1178 http://proxy.handle.net/10648/30db97a5-0a5a-47ea-b2e2-16e1c1d85db0 Machtiging voor FLORENS VAN BORSELEN, heer van Zuilen en Sint-Maartensdijk, tresorier van Holland, om verschuldigde beden enz. te innen in Holland, Zeeland en Westfriesland, 1420. Met commissiebrief voor dezelfde als tresorier dd. 1419 2 charters

reg. nos. 653 en 665

1179 http://proxy.handle.net/10648/072e2b47-97ad-4e35-a9f0-f5a121d203c3 Akte van bestand tussen GIJSBERT VAN BRONCHORST, heer van Batenburg en Anhalt, ener-, en FLORIJS en VRANCK VAN BORSELEN anderzijds. 1421 1 charter

reg. no. 681

1180 http://proxy.handle.net/10648/d001f0ad-ffd1-413d-9382-de2f6455641b Brief van de Schotse natie te Brugge aan hertog JAN IV van Brabant, graaf van Holland enz., inhoudende, dat de klacht over schade, aan inwoners van Hoorn toegebracht door Schotse onderdanen, ter kennis gebracht zal worden van de hertog van Albany, regent van Schotland. c. 1421 1 stuk

Gedrukt in Kronijk Hist. Gen. U. 1855, bl. 100. MURDOC STEWART, hertog van Albany, was regent van 1420-1424

4 Dirc van Borselen.

DIRC VAN BORSELEN, ridder, zoon van VRANCK en ALIENORA VAN ZUILEN, kreeg de heerlijkheid Zuilen van zijn moeder. Hij was gehuwd met ALIJT VAN LINTER, dochter van RAES, heer van der Riviere, was rentmeester van Zeeland Beoosterschelde van 1403-1406 en stierf kinderloos in 1408. Zijn broeder FLORENS kocht zijn nagelaten goederen

1181 http://proxy.handle.net/10648/f8cac286-f422-4dba-a788-b8839c1ca6da Akte van schadeloosstelling van BOUDIJN en FLORIS VAN BORSELEN, broeders, voor DIRIC VAN BORSELEN, heer van Zuilen, voor 450 engelse nobels. 1403 1 charter

reg. no. 550

1182 http://proxy.handle.net/10648/5ae88e59-bdfd-4b0a-b750-35bbb8a3fbc0 Schuldbekentenis van WILLEM JAN HANELOESZ. voor DIERIC VAN BORSELEN, heer van Zuilen, rentmeester Bewesterschelde, sprekende van 6 engelse nobels. 1403 1 charter

reg. no. 554

1183 http://proxy.handle.net/10648/51128972-30a8-47af-9e16-84f0c167bc5c Kwitantie voor DIRC VAN BORSELEN, heer van Zuilen, sprekende van ? van twee schulden, groot resp. 100 kronen en 11 pond groten, betaald aan JAN BOUDIJNSZ. 1407 1 charter

reg. no. 576

1184 http://proxy.handle.net/10648/190a1bb9-0afd-4558-8d6d-e318124afac8 Kwitantie voor DIERIC VAN BORSELEN, heer van Zuilen, sprekende van 4043 willems dordrechtse guldens, betaald aan CLAEYS VAN BORSELEN, heer van Brigdamme. 1408 1 charter

reg. no. 582

1185 http://proxy.handle.net/10648/d74e7efa-7ebf-452b-bd66-aaccc6613bb7 Akte van aanstelling van DIRC VAN BORSELEN, heer van Zuilen, tot rentmeester Bewesterschelde. 1403 1 charter

reg. no. 552

1186 http://proxy.handle.net/10648/9f374ccf-72c0-4d57-bb7a-d1fdd443764b Akte van schadeloosstelling voor DIRC VAN BORSELEN, heer van Zuilen, van JAN ZADEL ter zake van 60 pond groten, deze geleend uit het rentmeesterschap Bewesterschelde. 1407 1 charter

reg. no. 578

5 Vranck van Borselen en Jacoba van Beieren.

VRANCK VAN BORSELEN, ridder, was een zoon van FLORIS en OEDE VAN BERGEN. Hij was heer van Sint-Maartensdijk en Scherpenisse, Borselen en Cortgene en, door zijn huwelijk met JACOBA VAN BEIEREN, graaf van Oostervant. Borselen had hij als douariegoed gekregen van JACOBA en nadat in 1453 PHILIPS VAN BOURGONDIË hem had toegestaan er desniettemin over te beschikken, vermaakte hij de heerlijkheid aan JASPAR VAN CULEMBORG, kleinzoon van zijn zuster ALIENORA. Cortgene, dat hij in 1431 na de dood van PHILIPS VAN BORSELEN, heer van Cortgene, had gekocht, schonk hij aan zijn bastaardzoon FLORENS, nadat hij daartoe eerst van PHILIPS en daarna van KAREL DE STOUTE vergunning had gekregen. Zijn overige goederen vermaakte hij aan zijn zuster ALIENORA. Hij bekleedde verschillende hoge functies als tresorier en raad van JAN VAN BEIEREN en werd in 1425 ruwaard van Zeeland. In hetzelfde jaar werd hij door ELISABETH VAN GÖRLITZ, weduwe van JAN VAN BEIEREN, aangesteld tot ruwaard van de landen van Arkel en Voorne, haar douariegoederen. Deze goederen moest hij in 1432 in handen van PHILIPS VAN BOURGONDIË stellen en 14 dagen later werd hij, hetzij verdacht van medeplichtigheid aan vijandige bedoelingen van ELISABETH VAN GÖRLITZ, hetzij dat het geheime huwelijk

Volgens VAN RIEMSDIJK, Tresorie, bl. 347 en P. J. BLOK, Geschiedenis van het Neder -landsche Volk, I, 1923, bl. 364, had het plaats in 1432; volgens Nijhoff's Bijdragen Vad. Gesch. 3e reeks VIII, bl. 47, is er nooit een geheim huwelijk gesloten.

met JACOBA aan PHILIPS bekend was geworden, gevangen genomen. Na in 1430 voor 8 jaar aangesteld geweest te zijn tot gouverneur van Holland en Zeeland, komt hij in 1433 na de verzoening tussen PHILIPS en JACOBA voor als lid van de in 1432 door PHILIPS ingestelde Raad. Hij stichtte de kapittelkerk te Sint-Maartensdijk in 1429 en overleed in 1470, 34 jaar na JACOBA. Hij werd in de kerk te Sint-Maartensdijk bijgezet

1187 http://proxy.handle.net/10648/f0d4c2e5-db73-4097-a23f-466ebb52e7f3 Schenkingsakte van 100 gouden pietermannen jaarlijks door FRANCK VAN BORSELEN, graaf van Oostervant, aan deken en kapittel te Sint-Maartensdijk voor het opdragen van zielmissen voor JACOBA VAN BEIEREN. Afschrift. 1437 1 stuk

reg. no. 812

1188 http://proxy.handle.net/10648/512d0010-36cf-42bb-8c6c-23ecfebc233c Kwitantie voor VRANCK VAN BORSELEN, sprekende van een vierde van 1374 bourgondische schilden, betaald aan DANEEL VAN BOUCHOUT, mede-erfgenaam van PHILIPS, heer van Borselen en Cortgene, 1438. Met vidimus van de akte dd. 1431, waarbij FRANCK VAN BORSELEN en FLORIS VAN BORSELEN, gouverneur van Holland enz., beloven aan de erfgenamen van PHILIPS te betalen, hetgeen hem nog toekwam van zijn rentmeesterschap van Bewesterschelde, 1431 en schuldbekentenis van JAN IV VAN BRABANT dd. 1419 3 charters

reg. nos. 663, 760, 763 en 832

1189 http://proxy.handle.net/10648/9fa813f6-e382-4b17-8923-c86982e5eda4 Machtiging van PHILIPS VAN BOURGONDIË voor VRANCK VAN BORSELEN als bewaarder van de duinen van de Hofkapel om ieder, die daar jaagt, te straffen, 1425. Met akte, waarbij het kapittel van de Hofkapel zijn duinen en wildernis aan VRANCK VAN BORSELEN verpacht dd. 1425 1 charter en 1 stuk

reg. nos. 709 en 712

1190 http://proxy.handle.net/10648/90369749-ac03-4923-ad88-a2945745133d Akte, waarbij JACOBA VAN BEIEREN belooft FRANCK VAN BORSELEN, heer van Zuilen en Sint-Maartensdijk, te zullen handhaven in het gouvernement van Holland; Zeeland en Friesland, in geval de hertog van Bourgondië komt te overlijden. 1431 3 charter

reg. no. 754

1191 http://proxy.handle.net/10648/65649388-6154-4bd1-bb99-fd880ddcc6eb Brief van de hertog VAN BOURGONDIË, waarin hij de graaf VAN OOSTERVANT en de heer VAN SANTES ontslaat als overmannen in een geschil tussen de weduwe en de erfgenamen van FLORIJS VAN HAEMSTEDE, Fragment. c. 1436 1 stuk

H. DE LANNOY, heer van Santes, was gouverneur van Holland, zoals hij in de brief genoemd wordt, van 1433-1440

1192 http://proxy.handle.net/10648/cae101f1-70f7-4a40-914b-04d7aa902735 Vidimus van een akte dd. 1425, waarbij PHILIPS VAN BOURGONDIË aan inwoners van Holland, Zeeland en Westfriesland belooft de schulden van JAN VAN BRABANT en van JAN VAN BEIEREN te betalen op voorwaarde, dat zij hem huldigen, alsmede hetgeen nog resteert van 90.000 kronen, die JAN VAN BRABANT schuldig was aan FLORENS VAN BORSELEN e.a., 1440. Met akte, waarbij JAN VAN BEIEREN FRANCK VAN BORSELEN belooft te betalen, wat hij aan diens vader FLORENS schuldig was dd. 1425 2 charters

reg. nos. 707, 708 en 847

1193 http://proxy.handle.net/10648/786cd8f2-4a88-438e-8f6e-d76297712a13 Vidimus van een uitspraak van de Raad van Holland dd. 1439 tussen ELISABETH VAN GÖRLITZ, hertogin van Beieren en van Luxemburg, ener-, en FRANCK VAN BORSELEN, heer van Sint-Maartensdijk, als ruwaard van de landen van Arkel en Voorne anderzijds, ten gunste van de laatste, 1444. Met akten betreffende de aanstelling van FRANCK VAN BORSELEN door ELISABETH VAN GÖRLITZ tot ruwaard benevens akte, waarbij PHILIPS VAN BOURGONDIË FRANCK VAN BORSELEN beveelt genoemde landen namens hem te besturen, en kwitantie dd. 1425-1442 9 charters en 2 stukken

reg. nos. 713, 720, 721, 740-742, 755, 758, 772, 842 866 en 885

1194 http://proxy.handle.net/10648/6a2a77ef-6320-4375-8a4e-4990f5bc605e Kwitantie van de weduwe van ADRIAEN VAN HEEMSKERK EN VAN DER WOERDT voor de graaf van OOSTERVANT van alle vorderingen, die haar man had op de houtvesterij van Holland, 1441. Met akten van aanstelling tot houtvester van de Haarlemmerhout dd. 1403, 1421 en 1433, en vidimus dd. 1440 van de akte van aanstelling van FRANCK VAN BORSELEN dd. 1436, benevens schuldbekentenissen van ALBRECHT en WILLEM VI VAN BEIEREN dd. 1404 en 1410, en akte, waarbij FRANCK VAN BORSELEN ontslagen wordt van de verplichting rekening te doen van het hout vesterschap dd. 1437 8 charters en 1 stuk

reg. nos. 553, 555, 562, 606, 673, 776, 806a, 817, 850 en 863

1195 http://proxy.handle.net/10648/7357c1f4-7a65-4ea8-a109-55af7ee19679 Akte, waarbij VRANCK VAN BORSELEN, graaf van Oostervant, als houtvester van Holland 10 morgen veenland, liggende in Noordwijkerhout, Lisse, Heemstede en Hillegom, krijgt als schadevergoeding. 1460 1 charter

reg. nos. 952 en 976

1196 http://proxy.handle.net/10648/69947653-5c7c-48df-a95b-80b8c1fdecd0 Akte van aanstelling van VRANCK VAN BORSELEN, graaf van Oostervant, tot kastelein van het slot Teilingen. 1445 1 charter

reg. no. 901

1197 http://proxy.handle.net/10648/3d857db3-cffe-4d10-bab3-434441e1247f Akte, waarbij hertog PHILIPS VAN BOURGONDIË JACOBA VAN BEIEREN vergunt te huwen, wie zij wil, mits het geen vijand is van hem of van zijn land. 1433 1 charter

reg. no. 774

1198 http://proxy.handle.net/10648/1b1601db-6d3c-4b85-be7f-782d573219fc Bevelschrift van hertog PHILIPS VAN BOURGONDIË aan die van de Nieuwburg en de plaatsen Oudorp, Graft, Koedijk, Oterleek, Sint-Pancras, Schermer en Ursem hulde te doen aan JACOBA VAN BEIEREN. 1433 1 charter

reg. no. 777

zie inv nr 323.

1199 http://proxy.handle.net/10648/a3a64278-3018-4181-9a20-8c9d75e6c036 Vidimus van de voorwaarden, gesteld door KAREL VI, koning van Frankrijk, voor het huwelijk van zijn zoon JEAN met JACOBA VAN BEIEREN dd. 1406, 1434 1 charter

reg. nos. 569 en 790

6 Alienora van Borselen en Gijsbrecht van Nyenrode.

ALIENORA VAN BORSELEN, dochter van heer FLORENS en OEDE VAN BERGEN, huwde 1e heer JAN VAN BUREN, overl. 1452, zoon van GIJSBERT, heer van Beusichem en Beesd, en CATHARINA VAN LOON-HEINSBERG, en 2e GIJSBERT, heer van Nyenrode, zoon van JOHAN EN YDA VAN BYLAND. Zij erfde de goederen van haar broeder VRANK en werd daarmede in 1471 beleend. Het grootste deel van deze goederen schonk zij aan haar achterkleinzoon FLORIS VAN EGMOND, hetgeen een proces tengevolge had tegen zijn moeders broeder, JASPAR VAN CULEMBORG. JASPAR en ALEID VAN CULEMBORG waren de kinderen uit het huwelijk van ALIENORA'S dochter ELISABETH VAN BUREN en GERARD VAN CULEMBORG. ALIENORA overleed in 1485, GIJSBRECHT VAN NYENRODE in 1476

1200 http://proxy.handle.net/10648/95cf0fea-070a-4543-bd37-d056eb2a36cc Mutueel testament van ALIENORA VAN BORSELEN, vrouwe van Zuilen en Sint-Maartensdijk, en GHIJSBERT VAN NYENRODE, 1471. Met akte van bekrachtiging door hertog KAREL VAN BOURGONDIË dd. 1471 2 charters

reg. nos. 1102 en 1103

1201 http://proxy.handle.net/10648/368dc4ba-cf26-416d-b746-2dfe8980ed22 Beschikkingen aangaande missen en uitdelingen, te doen na het overlijden van VRANK VAN BORSELEN, graaf van Oostervant, Gelijktijdig afschrift. 1470 1 stuk

Gedrukt in Kronijk Hist. Gen. U. 1855, bl. 35

1202 http://proxy.handle.net/10648/6354990d-0cd5-418f-87f0-a99b7d1a9a16 Schuldbekentenis van JAN VAN NYENRODE voor GHIJSBRECHT VAN NYENRODE, heer van Zuilen en Sint-Maartensdijk, groot 90 rijnse guldens 20 stuivers. 1474 1 stuk

reg. no. 1132

1203 http://proxy.handle.net/10648/d34a5802-e08d-47d9-8ede-7368bdb7e7cc Akte, waarbij bisschop DAVID VAN BOURGONDIË oorkondt, dat GIJSBERT VAN NYENRODE, baljuw van Gooiland, verschillende personen heeft gemachtigd tot het innen van zijn vorderingen. 1458 1 charter

reg. no. 966

E Het geslacht van Bouchout. Daniël van Bouchout.

DANIËL VAN BOUCHOUT, heer van Boelaer en Beverweerd, was een zoon van JOHAN EN JOHANNA VAN VIANEN, vrouwe van Beverweerd en Odijk

1204 http://proxy.handle.net/10648/6e191f61-d3bf-4e6d-83e5-9386beba1cd0 Kwitantie van LODEWIJK VAN LEEFDAEL voor DANEEL VAN BOECHOUT, heer van Boelaer, Beverweerd enz., voor een deel van zijn schulden, met uitzondering van die betreffende goederen en tienden. 1495 1 charter

reg. no. 1364

F Het geslacht de Châtillon. 1 Hue de Châtillon en Agnes de Séchelles. 1205 http://proxy.handle.net/10648/23f20135-fc50-46f2-84f4-0b0e534fec27 Akte, waarbij HUE DE CHASTILLON, heer van Dampierre en Rollencourt, en zijn vrouw AGNEZ DE SÉCHELLES, vrouwe van Poix, een kapel aanwijzen in de kloosterkerk van de abdij Notre-Dame te Valoyres om daar begraven te worden en inkomsten toezeggen voor missen voor hun zieleheil, 1384. Met akte van ratificatie door de abt van Cîteaux dd. 1385 2 charters

reg. nos. 420 en 424

1206 http://proxy.handle.net/10648/31456ff5-a324-49ec-a87d-fb6779dc0e99 Akte, waarbij AGNES DE SÉCELLES, weduwe van HUE DE CHASTILLON, een jaarlijkse rente in graan schenkt aan de abdij Saint-Silvin bij Auchy voor het doen van zielmissen. 1387 1 charter

reg. no. 440

2 Jehanne de la Rivière.

JEHANNE DE LA RIVIÈRE was de vrouw van JACQUES DE CHÂTILLON, zoon van HUE en AGNES DE SÉCHELLES

1207 http://proxy.handle.net/10648/3cb2b6d7-de37-4803-b55c-aa6038a313d8 Akte, waarbij JEHANNE DE LA RIVIÈRE, vrouwe van Dampierre enz., 720 francs schenkt aan het Karthuizerklooster Notre-Dame des Prez bij Montreuil tot stichting van een prebende voor het doen van zielmissen. 1443. In duplo 2 charters

reg. no. 876

3 Waleran de Châtillon en Jehanne de Saveuses.

WALERAN DE CHÂTILLON, heer van Dampierre, Rollencourt en Beauval, was een zoon van JACQUES en JEHANNE DE LA RIVIÈRE. Hij huwde in 1449 JEHANNE DE SAVEUSES en was dood in 1474

1208 http://proxy.handle.net/10648/387831cf-c0b6-4cc7-8190-f3d6f63414c2 Akte, waarbij WALERAN DE CHASTILLON en zijn vrouw JEHANNE DE SAVEUSES de schenking, aan de slotkapel te Rollencourt gedaan door ROGIER DOURS, heer van Rollencourt, bevestigen en vermeerderen met 12 pond jaarlijks, 1472. Met de schenkingsakte dd. 1228 2 charters

reg. nos. 3, 4 en 1108

1209 http://proxy.handle.net/10648/7b680499-2d93-4d83-8755-a53740867a65 Akte, waarbij pastoor en kerkmeesters van de parochiekerk te Hesdin beloven voor de schenking in geld, hun gedaan door JEHANNE DE SAVEUSES, vrouwe van Dampierre, de door haar verlangde plechtigheden te zullen verrichten. 1492 1 charter

reg. no. 1328

1210 http://proxy.handle.net/10648/5eb59284-568e-4b97-b737-31fc669c0bcd Akte, waarbij JEHENNE DE SAVEUSES, vrouwe van Dampierre, een aantal stukken land en renten schenkt aan de parochiekerk te Rollencourt voor een gezongen mis, 1503. Met oudere koopakten van een stuk land bij Hesdin en een rente uit land in Saint-Quentin dd. 1502 3 charters

reg. nos. 1412, 1414 en 1422

1211 http://proxy.handle.net/10648/b2f5f45d-6757-4d25-bc2e-2abd58d19f0a Akte, waarbij JEHENNE DE SAVEUSES; vrouwe van Dampierre, de inkomsten, die zij ontvangt uit land in Beauval, bestemt voor de parochiekerk aldaar voor het houden van jaargetijden. 1486 en 1500 2 charters

reg. nos. 1275 en 1395

G. Aanhangsel.

In dit aanhangsel zijn ten eerste opgenomen stukken betreffende geestelijke stichtingen, waarvan de goederen door de heer zijn geconfisqueerd bij de Hervorming. Ten tweede stukken, afkomstig van CORNELIS VAN BERGEN, zwager van FLORIS VAN EGMOND, ten derde stukken, bestemd voor leden van het geslacht VAN BORSELEN, die niet behoren tot de tak Sint-Maartensdijk, en ten slotte stukken, waarvan het verband met het archief der EGMONDS niet blijkt

1 Stukken betreffende geestelijke stichtingen.

Bij de splitsing tussen deze stukken, die eerst bij de Hervorming in het archief zijn gekomen, ener-, en die, vermeld onder de hoofden : Bemoeienis met geestelijke stichtingen en Stukken, verband houdende met collatierechten, die daarin van ouds berustten, anderzijds, heb ik mij gehouden aan de 17e eeuwse inventaris en hier opgenomen de stukken, die daarin onder het hoofdstuk Geestelijke goederen waren geplaatst, zonder dat zij goederen betroffen

I Te IJselstein. A Het kapittel van Sint Nicolaas. 1212 http://proxy.handle.net/10648/37b7abc2-a919-4e25-9c9b-7f7d5cc3e158 Stukken betreffende de stichting van 7 prebenden in de kerk te IJselstein. 1359, 1373 en 1376 5 charters, waarvan 2 getransfigeerd (reg. nos 290 en 291)

reg. nos. 289-291, 371 en 391

1212.290 http://proxy.handle.net/10648/11003d2f-e82a-43f3-87c0-1bb09e4911c2 Stichting van 6 kapelanieën door Arnold, heer van IJsselstein, 21 september 1359 (reg. no. 290) 1212.291 http://proxy.handle.net/10648/c1b009bd-cef1-42a3-b8d2-944d305e95c8 Bevestiging door Johannes bisschop van Utrecht, 21 september 1359 (reg. no. 291)
1213 http://proxy.handle.net/10648/9d05af46-b722-4481-97e9-0a0223d9f075 Akte, waarbij AERNT, heer van Egmond en IJselstein, de datum van ingang van het jaar van gratie, na overlijden van een kapelaan, vaststelt. 1376 1 charter

reg. no. 390

1214 http://proxy.handle.net/10648/7b3ef7c6-1afd-4ed4-ae42-d36a254c9b21 Notariële akte aangaande de uitvoering van de opdracht van de paus tot verheffing van de parochiale kerk te IJselstein tot een collegiale, 1396. Met de akte van de paus dd. 1396 en transumpt van deze akten dd. 1475 3 charters

reg. nos. 487, 489, 490 en 1150

1214.487 http://proxy.handle.net/10648/3c698c10-a50d-406c-9ef9-9ee4e31f8d61 Akte van paus Bonifatius IX, 7 februari 1396 (reg. no. 487)
1215 http://proxy.handle.net/10648/6b3bc59c-0f89-4940-b885-f68eabbb7502 Akte van stichting van een achtste prebende door WILLEM VAN EGMOND, heer van IJselstein, 1448. Met confirmatie door de bisschop van Utrecht, dd. 1448 2 charters

reg. nos. 914 en 915

1215.914 http://proxy.handle.net/10648/8aadefd6-7a10-487f-a783-e48e2722aa18 Akte van stichting, 9 december 1448 (reg. no. 914) 1215.915 http://proxy.handle.net/10648/9c0bfd94-ff47-4d52-abf8-993e8581c9bb Akte van confirmatie, 23 december 1448 (reg. no. 915)
1216 http://proxy.handle.net/10648/1290baf0-ebb3-4f5a-b3d9-ff7aa5e16d96 Akte, waarbij HENRICUS HENRICUSZ., kanunnik te IJselstein, geinstitueerd wordt in de vicarie van de H. Pancratius in de kerk van de H. Nicolaas te Benschop. 1510 1 charter

reg. no. 1481

B De abdij O.-L.-Vrouwenberg. 1217 http://proxy.handle.net/10648/6053cb9f-5f66-4fa2-90ff-5a4884e58987 Akte, waarbij de abt van het Cisterciënserklooster te Ebrach belooft een abt en 8 monniken aan te stellen in de abdij, die te Eiteren gesticht zal worden door de heer van IJselstein. 1342 1 charter

reg. no. 152

II Te Sint-Maartensdijk. het kapittel van Sint Maarten. 1218 http://proxy.handle.net/10648/c012e8b1-043d-4e93-99d6-8f1881bff2ad Stukken betreffende de verheffing van de parochiekerk te Sint-Maartensdijk tot een kapittelkerk, de installatie van de deken en 10 kanunniken en de incorporatie van de kerken te Gapinge en Scherpenisse, 1428 en 1429. Met kwitantie dd. 1459 6 charters

reg. nos. 723, 731-733, 736, 967

1219 http://proxy.handle.net/10648/1c0cd050-9d8b-4cae-acd2-61cd2b1ceed6 Stukken, waarbij de verhouding geregeld wordt tussen deken en kapittel van Sint-Maartensdijk en de pastoor van Gapinge na de incorporatie van de kerk aldaar in de kerk van Sint-Maartensdijk. 1435 en 1438 3 charters

reg. nos. 795 824 en 825

1220 http://proxy.handle.net/10648/094d577e-cc30-49aa-9b76-a7e6cd8eaca5 Akte, waarbij VRANCK VAN BORSELEN, heer van Zuilen en Sint-Maartensdijk, deken en kapittel vergunt een voogd te kiezen. 1430 1 charter

reg. no. 752

1221 http://proxy.handle.net/10648/3fcd2d2b-5aea-4a88-86b5-e49366f9a3bd Statuut en privileges voor deken en kapittel te Sint-Maartensdijk, gegeven door FRANCK VAN BORSELEN, graaf van Oostervant, heer van Sint-Maartensdijk. 1435 1 charter

reg. no. 801

1222 http://proxy.handle.net/10648/e3664320-967a-4041-ac44-bb958123acb1 Akte, waarbij JACOBA VAN BEIEREN de stichting van het kapittel bevestigt en het verschillende privileges schenkt, 1431. Met akte van bevestiging door PHILIPS VAN BOURGONDIË dd. 1436 en vidimus daarvan dd. 1437 3 charters

reg. nos. 757, 806, 816

1223 http://proxy.handle.net/10648/b8f338fa-2113-41f2-9e5a-87f12ded7cf7 Akte, waarbij paus Calixtus III de oprichting van het kapittel bevestigt en daaraan het recht van exemptie schenkt, 1456. Met vidimus dd. 1457 2 charters

reg. nos. 954 en 958

1224 http://proxy.handle.net/10648/ef8a9812-f3bd-4687-a165-74b7b54024c7 Akte, waarbij paus INNOCENTIUS VIII de abt van St. Geertruida te Leuven en de dekens der kerken in het bisdom Utrecht beveelt deken en kapittel te Sint-Maartensdijk in bescherming te nemen. 1484 1 charter

reg. no. 1254

1225 http://proxy.handle.net/10648/4bdfba14-7bfb-496b-b44f-701f7e9371e3 Herhaald vonnis van de apostolische commissaris in het geschil tussen HENRICUS SOUDENBALCH, deken te Sint-Maartensdijk, ener-, en vicedeken en kapittel anderzijds, over het dekenaat. 1497 1 charter

reg. nos. 1332 en 1380

1226 http://proxy.handle.net/10648/705b258a-2fd4-450d-81cf-5f8646ddf980 Akte van voordracht door vice-deken en kapittel van Sint-Maartensdijk aan de aartsdiaken te Utrecht van HENRICUS SOUDENBALCH, deken, tot rector van de kapelanie van Sint Adriaan in de Sint-Pieterskerk te Middelburg. 1483 1 charter

reg. no. 1227

1227 http://proxy.handle.net/10648/f052c406-fb51-49cd-92ae-dc5cd19c88e2 Akte, waarbij het kapittel van Sint-Maartensdijk als collator er bij het kapittel van de Westmonster te Middelburg als bezitter van het recht van institutie op aandringt, bij een vacature van het officie op het altaar van Sint Adriaan in genoemde kerk een waardig en bekwaam persoon aan te stellen. 1562 1 charter

reg. no. 1893

2 Stukken afkomstig van Cornelis van Bergen, heer van Zevenbergen. I Stukken betreffende goederen. A De heerlijkheid Zevenbergen. 1 Titels van aankomst. 1228 http://proxy.handle.net/10648/424b7d81-c4e8-4aaf-aac1-28782eab5c25 Stukken aangaande de verdeling tussen MARIE VAN ZEVENBERGEN, vrouw van CORNELIS VAN BERGEN, ener-, en haar zuster GHIJSBRECHTE VAN ZEVENBERGEN, vrouw van PHILIPS VAN WASSENAER, anderzijds, van de nalatenschap van hun ouders en grootouders. 1492-1497 2 charters en 13 stukken

reg. nos. 1235, 1250, 1329, 1330,1335, 1339, 1344, 1348, 1349, 1351, 1352, 1368

2 Uitoefening van heerlijke rechten. 1229 http://proxy.handle.net/10648/9d465cb9-5bed-4d14-82e8-ca4c0826bc7a Mededeling van de heer van Zevenbergen aan verschillende tollenaren, dat JAN ROELOFFSZ. poorter van Zevenbergen is en dus vrijgesteld van tol. 1491 1 charter

reg. nos. 1316

3 Beheer. 1230 http://proxy.handle.net/10648/d2f6c5d2-661d-4ccc-ac2c-0cdec84a14fe Rekening van de rentmeester CORNELIS JACOBSZ. over 1486-1487. Afgehoord 30 November 1487. 1 stuk 1231 http://proxy.handle.net/10648/72fa0f0e-88ef-41a5-aaaf-dc132b1e95bc Rekening van de kastelein van Zevenbergen van uitgaven wegens onderhoud en logies. 1493 1 stuk 1232 http://proxy.handle.net/10648/2271c9dc-2fff-4cfd-bfdc-a6c4430ec902 Rekest van kerkmeesters te Zevenbergen aan CORNELIS VAN BERGEN, heer van Zevenbergen, om de kerk, die door brand verarmd is, het land, geheten ,,der papen land", te geven. Met advies (van de rentmeester?). c. 1490 2 stukken 1233 http://proxy.handle.net/10648/08d9bb97-7728-4932-90ed-1fab9c859f8b Verzoekschrift van CORNELIS MOYS van Breda, priester, kapelaan te Zevenbergen, aan CORNELIS VAN BERGEN, heer van Zevenbergen, en zijn vrouw om 50 schilden jaarlijks voor de ene helft uit de accijns van Zevenbergen en voor de andere uit 20 morgen land, voor Luchtenborch gelegen, te mogen ontvangen, Met bijbehorend afschrift van twee akten dd. 1470 en 1480, 1492 2 stukken

reg. nos. 1075, 1188

B De heerlijkheid Heesbeen.

De ambachtsheerlijkheid Heesbeen was door het huwelijk van GEERTRUID VAN HEESBEEN met HUGEMAN VAN STRYEN aan de heren van Zevenbergen gekomen. GEERTRUID en HUGEMAN werden er in 1393 mede beleend

Leenk. Holland no. 52, fol. 73vo.

1234 http://proxy.handle.net/10648/3897d115-238b-46c2-9f9a-59e61c882f5b Akte betreffende de verkoop van het schoutambt van Heesbeen aan RIJCKOUT HENRIXCZ., kapelaan te Heusden, en zijn broeder REYMBOUT. 1484 1 stuk

reg. no. 1244

1235 http://proxy.handle.net/10648/c47e3633-5a01-4a10-b8aa-c79d4efaf198 Akte, waarbij enige personen AERNT VAN HEESBEEN de tijns uit 2 1/2 morgen en uit 4 hond land aldaar waarborgen. 1381 1 charter

reg. no. 405

1236 http://proxy.handle.net/10648/2b4640f4-d626-4f52-8edb-a88c6a86ebe6 Akte van verkoop van een tijns uit 28 morgen land te Heesbeen aan AERNT VAN ZEVENBERGEN. 1423 1 charter

reg. no. 698

C Goederen en inkomsten, afkomstig van het geslacht Vianen.

Door het huwelijk van AERNT VAN STRIJEN, heer van Zevenbergen, met vrouwe GERIJT VAN VIANEN kwamen de hieronder beschreven goederen en inkomsten aan de heren van Zevenbergen

1 Goederen en inkomsten in Vianen. 1237 http://proxy.handle.net/10648/5a4975d6-d3be-4005-955d-7cc1a3c1c754 Rekening van inkomsten uit goederen te Vianen, nagelaten door GIJSBRECHTE VAN ZEVENBERGEN, weduwe van PHILIPS VAN WASSENAER, heer van Voorburg, 1497. Met oudere stukken betreffende deze inkomsten. 1 katern en 2 stukken 1238 http://proxy.handle.net/10648/49b4e96d-08b0-4344-8ba3-2807a0f45e39 Akte van belening van JOHAN VAN VIANEN door zijn broeder HENRIC, heer van Vianen, met de helft van de tienden te Tul, 't Waal en Honswijk, de Jaarsvelder weerd te Achthoeven en 2 stukken land, groot 8 en 4 morgen. 1394 1 charter

reg. no. 473

2 De heerlijkheid Noordeloos.

GIJSBRECHT VAN VIANEN erfde de heerlijkheden Noordeloos en Slingeland van zijn vader, JAN, die ze in 1418 had gekocht van AERNT VAN LEYENBURCH

Van Mieris, a.w. IV, bl. 457.

en die c. 1442 stierf

1239 http://proxy.handle.net/10648/45c2b963-4040-4f3e-9020-94fb44589c0a Akte van bevestiging door graaf WILLEM VI van de verkoop van het huis te Noordeloos met het hofland door AERNT VAN LEYENBERCH aan HEYNRIC STOOCK POUWELSZ. en diens belening daarmede. 1413 1 charter

reg. no. 628

1240 http://proxy.handle.net/10648/a338fac7-b56b-49d3-8f55-9a120565e158 Akte, waarbij JAN VAN VIANEN, heer van Goye en Nieuwkoop, zijn schoondochter, MEYNE VAN HEEMSKERC, beleent met een lijfrente, groot 100 engelse nobels jaarlijks, uit Noordeloos en Menkeloos. 1430 1 charter

reg. no. 748

1241 http://proxy.handle.net/10648/aa57be34-3f78-43e1-af58-30e97d1945d7 [Akte van bevestiging door PHILIPS VAN BOURGONDIË van de] Akte, waarbij GHIJSBRECHT VAN VIANEN en zijn vrouw MEYNE VAN HEEMSKERK elkaar een lijftocht hebben vermaakt. 1442 2 charters

reg. no. 873

1242 http://proxy.handle.net/10648/974b20bd-5984-45b7-8a90-635d57401ea3 Akte, waarbij schepenen van Noordeloos verklaren, dat zij de aanklacht tegen JAN HEINRICZ. hebben voorgelegd aan de leenmannen en voor de brug op het huis te Noordeloos. 1465 1 stuk

reg. no. 1031

1243 http://proxy.handle.net/10648/ab396b4c-5927-4503-89c4-abca4c0407fc Belofte van schout en schepenen van Noordeloos aan ANDRIES PETERSZ., dat het vonnis in zijn zaak tegen SYMON GHERITSZ., dat zij aan het huis te Noordeloos gebracht hebben, binnen 6 weken uitgesproken zal worden. 1465 1 charter

reg. no. 1025

D Goederen, afkomstig van het geslacht Heemskerk.

In 1380 stierf met heer WOUTER, heer van het huis te Heemskerk en Luttik Oosthuizen, de hoofdtak van het geslacht HEEMSKERK uit. Heer GHERIJT VAN HEEMSKERK, kleinzoon van GHERIJT BARTHOUT HENDRICSZ. VAN HEEMSKERK

Zie H. J. KOENEN in Wapenheraut VII, 1903 en aldaar stamtafel tegenover bl. 444. GHERIJTS vader HERBEREN VAN DER WOERT was een achterneef van heer WOUTER.

zich noemende VAN DER WOERT

Zie de N.B. bij Gherijt van Heemskerk en Margriet van Cralingen op blz. 237.

kocht in 1398 van de grafelijkheid het huis te Heemskerk

Leenk. Holl. no. 52, fol. 303.

en het dorp Etershem

T.a.p., fol. 302vo.

: Luttik Oosthuizen had hij in 1397 van hertog ALBRECHT gekregen voor bewezen diensten, te houden, zoals heer WOUTER het gehouden had

T.a.p., fol. 265.

In 1399 kreeg hij het als vrij eigen goed

T.a.p., fol. 349.

en in 1417 kocht hij Terschelling van de grafelijkheid. Aan het huis te Heemskerk, het tegenwoordige Marquette, was hoge heerlijkheid verbonden

De ambachtsheerlijkheid van Heemskerk behoorde bij het huis Te Haerlem, ten Zuid-Oosten van het dorp gelegen en naar zijn bezitters aldus genoemd. Na het uitsterven der VAN HAERLEMS kwam het aan de POLANENS.

Toen GHERIJT VAN HEEMSKERK in 1422 uit Holland verbannen was, werd zijn vrouw, MARGARETHA VAN CRALINGEN, in 1427 met zijn goederen beleend wegens verzuim van haar echtgenoot om ze te komen verheffen

VAN MIERIS, a.w. IV, bl. 875.

Zijn dochter MEYNE bracht ze door haar huwelijk met GIJSBRECHT VAN VIANEN in dat geslacht

1 Het huis te Heemskerk. a Titels van aankomst. 1244 http://proxy.handle.net/10648/bf550e6e-5a56-4b39-82e8-b908f77876e1 Stukken betreffende de koop van het huis te Heemskerk door heer GHERIJT VAN HEEMSKERCK heer HARBERENSZ. van hertog ALBRECHT VAN BEIEREN. 1398, 1400 en 1404 3 charters

reg. nos. 520, 521, 531 en 563

1245 http://proxy.handle.net/10648/7b946a6a-ebeb-4b4b-967f-8669f85a6563 Akten betreffende de eigendom van het huis te Heemskerk, Afschriften uit de 15e eeuw. 1398-1429 1 stuk

reg. nos. 517, 521, 524, 528, 561, 666 en 745

1246 http://proxy.handle.net/10648/405a6f1a-3b8f-435b-b8d2-b285ed735574 Akte, waarbij JAN, hertog van Brabant, en JACOBA VAN BEIEREN een aantal personen, die zich borg hebben gesteld voor heer GHERIJT VAN HEEMSKERC, heer van Oosthuizen, schadeloosstelling beloven, 1419. Met oudere akte, waarbij JAN VAN BEIEREN heer GHERIJT schadeloosstelling belooft voor het verlies van het huis te Heemskerk en de heerlijkheid Oosthuizen dd. 1419 2 charters

reg. nos. 654 en 657

1247 http://proxy.handle.net/10648/cef96699-ea61-4229-9b9e-43fad7f3e4b4 Huwelijksvoorwaarden tussen GIJSBRECHT VAN VIANEN en MEYNE VAN HEEMSKERCK, waarbij zij de hofstede te Heemskerk met de duinen en de heerlijkheden Oosthuizen en Etershem medekrijgt en hij de heerlijkheden Noordeloos en Slingeland. 1429 1 charter

reg. no. 734

b Goederenbeheer. 1248 http://proxy.handle.net/10648/a4d401db-30c3-4cf0-979b-e8878ceeced1 Akte, waarbij heer WOUTER VAN HEEMSKERCK het klooster Sint Jan te Haarlem 8 pond hollands jaarlijks geeft uit een stuk land, geheten het Braens venne, gelegen bij het huis te Heemskerk, voor het houden van zielmissen voor zijn overleden vrouw MARGRETE VAN MOERMONT. 1367 1 charter

reg. no. 335

1249 http://proxy.handle.net/10648/08dcdab4-ecb4-49b9-b08d-e270534a5c40 Akte van verhuring van 50 geerzen land bij de hofstede van Heemskerk aan MEYNE VAN HEEMSKERCK, vrouwe van Noordeloos en Oosthuizen. 1465 1 charter

reg. no. 1024

1250 http://proxy.handle.net/10648/9d81e5ae-1c3b-4158-b23a-0eebf89d47f9 Akte, waarbij MEYNE VAN HEEMSKERCK, vrouwe van Noordeloos, het huis Heemskerk verpacht aan JAN VAN ASSENDELFF. 1467 1 charter

reg. no. 1054

2 De heerlijkheid Etershem

Zie A. A. BEEKMAN, Holland, Zeeland en Westfriesland in 1300.I. Holland's Noorderkwartier (Geschiedk. atlas), bl. 18 en G. DE VRIES AZN., Het dijks- en molenbestuur in Hollands Noorderkwartier, 1876, bl. 22-23, 299. Het onderhoud van de Keukendijk ten Z. van de Schardam was sinds 1435 opgedragen aan Oosthuizen en Etershem.

Zie ook no. 1247

1251 http://proxy.handle.net/10648/653acc35-4c8d-4b3d-b460-24e53343075b Verklaringen van schepenen van Etershem en van getuigen, dat de stad Edam verplicht is bij te dragen in het onderhoud van de Keukendijk, 1438 en 1439. Met bevelschrift van PHILIPS VAN BOURGONDIË aan Middelie en Koedijk om zich te komen verantwoorden over verwaarlozing van die dijk dd. 1421 3 stukken en 1 charter

reg. nos. 677, 835, 838 en 841

1252 http://proxy.handle.net/10648/a2a6c009-12e2-43c6-a217-c7deeb80c153 Verklaring van hertog JAN VAN BEIEREN, dat de rechten van de stad Hoorn in haar vrijheid niet verminderd worden door de overdracht van 6 huizen, binnen die vrijheid op Schardam staande, aan heer GERIJT VAN HEEMSKERCK. 1421 1 charter

reg. no. 676

1253 http://proxy.handle.net/10648/904f092d-92e3-430f-8c81-11a268f0eb56 Kwitantie voor de vrouwe van Noordeloos, sprekende van 20 pond, als termijnbetaling van de sluis van Schardam betaald aan de rentmeester van Kennemerland. 1469 1 charter

reg. no. 1062

3 Terschelling. 1254 http://proxy.handle.net/10648/52c5dbf8-a7f0-4e96-a283-f7d855dc2f79 Bevelschrift van de landvoogdes aan de ambtenaren van de heerlijkheid Terschelling om te zorgen, dat de ingezetenen de tiende penning van hun onroerende goederen en van hun inkomsten van koopmanschap opbrengen, bij weigering waarvan zij zich niet zullen kunnen beroepen op bevelen van hun heer, Afschrift. 1544 1stuk
E Goederen, niet gelegen in heerlijkheden, toebehorende aan de heren van Zevenbergen. 1254A http://proxy.handle.net/10648/8d36526c-101d-4548-8caf-ce1257cb76ed Brief, waarin PHILIPS VAN BOURGONDIË de graaf van Meurs verzoekt om de vrouwe van Heemskerk te beschermen in het bezit van een door haar gekochte waard in het land van Altena. z.j. 1 stuk. 1 charter

reg. no. 512

1256 http://proxy.handle.net/10648/36ad54ef-fba7-42ac-99ae-749c23f67218 Akte, waarbij GHERAET VAN DER A GHERAETSZ. een schuld van AERNT VAN ZEVENBERGEN overneemt in ruil voor diens tienden te Hedikhuizen, 1429. Met vidimus dd. 1391 van een verkoopakte der tienden dd. 1369, en schuldbekentenis van WILLEM VAN DER A voor AERNT VAN ZEVENBERGEN dd. 1442 3 charters

reg. nos. 361, 459, 743 en 875

1257 http://proxy.handle.net/10648/f5f578c1-0b3f-4350-ad57-5962bb4e3bc5 Belofte van JAN DIE CLERC om heer ARNOUT VAN HEESBEEN in het bezit te stellen van 2 1/2 morgen land met hofstede te Heusden. 1314 1 charter

reg. no. 49

1258 http://proxy.handle.net/10648/f5928749-7c65-4eaa-945e-e699c9d3c89f Vonnis van het Hof van Holland in een geschil tussen heer HENRIC VAN ZEVENBERGEN en de abt van Sint Truyen ener-, en ingelanden van het land van Heusden anderzijds, over het onderhoud van hoofden in de Maas en het aanleggen van nieuwe. 1470 1 charter

reg. no. 1073

1259 http://proxy.handle.net/10648/3379058b-fb37-4b55-abc4-42b145091396 Akte van belening van MEYNE VAN HEEMSKERCK, vrouw van GIJSBERT VAN VIANEN, met de hofstede Ter Woert te Naaldwijk als leen van IJselstein. 1430 1 charter

reg. no. 751

1260 http://proxy.handle.net/10648/b6fd9383-dbfa-47e9-816b-971ee8bbd237 Akte, waarbij GHERIJT YEVENZ. en TAMAS VALLIXZ. een tiend te Oostzaan kopen van heer GIJSBRECHT VAN VIANEN. 1443 1 charter

reg. no. 879

1261 http://proxy.handle.net/10648/4e34c7c2-92a2-4a37-aa54-00b48b716ebb Akte, waarbij hertog ALBRECHT VAN BEIEREN goedkeurt, dat PIETER JAN W...... de helft van het veer op de Vennip als leen verkoopt aan GHERIJT VAN HEEMSKERC. c. 1400 1 charter

reg. no. 538

MACHTELD, vrouwe van Voorne, gaf het veer op de , Vennip tussen Hillegom en 's Burggraven veen in 1371 aan HERBEREN VAN DER WOERT, vader van GHERIJT VAN HEEMSKERK bovengenoemd

Leenk. Holland no. 90, fol. 89.

Het vormde de verbinding tussen de oevers van het Leidse of Haarlemmermeer.

1262 http://proxy.handle.net/10648/fde8e2a1-a9ae-4457-abba-5ec8b7ae662c Akte van overdracht van 6? erfschaar weiland te Wijk en Aalburg door WILLEM VAN WEYNDELNESSE aan GHEERTRUDE VAN HEESBEEN, vrouwe van Zevenbergen. 1396 1 charter

reg. no. 491

1263 http://proxy.handle.net/10648/e5ac14b5-db5e-44c4-af31-3ee1c6778d6e Akte van scheiding tussen de vrouwe van Wissekerke, vrouw van heer GHEREIT VAN HEEMSKERK ener-, en haar dochter KATELINE, uit haar eerste huwelijk anderzijds, van hun gemeenschappelijk bezit te Wissekerke. 1313 1 charter

reg. no. 47

De vrouwe van Wissekerke was BEATRIX VAN HAERLEM, 3e vrouw van GHERIT VAN HEEMSKERK, die in 1333 overleed, en weduwe van JAN MULART, bastaardzoon van HENRICUS WISSE, heer van Vere

Zie Wapenheraut VII, bl. 238; Nijhoff's Bijdr. 4e reeks, I, bl. 81 en Ned. Leeuw 1927, kol. 304.

1264 http://proxy.handle.net/10648/8aa4617f-3465-4979-a519-0e89cba2f317 Machtiging van PHILIPS VAN WASSENAER voor GEERIJT HEINRICXZ. VAN BEEST om de rente, toekomende aan zijn vrouw en gevestigd op goederen in Zoelmond, te innen. 1486 1 charter

reg. no. 1277

F Niet nader aangeduide goederen. 1265 http://proxy.handle.net/10648/f694e5bf-b011-4b0b-9930-be39fa7c1c7b Akte van verkoop door de abdis van Rijnsburg aan GHERIJT VAN HEEMSKERK, ridder, van een goed, afkomstig van wijlen DIRC VAN HEEMSKERK. 1421 1 charter

reg. no. 675

1266 http://proxy.handle.net/10648/d4f499cd-1ba0-40a0-b309-63fcbe0590cd Akte van verkoop door JACOB VAN ZULEN VAN NYEVELT aan heer GHERIJT VAN HEEMSKERK, heer van Oosthuizen, van de goederen, die hij geërfd mag hebben van DIRC VAN HEEMSKERK. 1414 1 charter

reg. no. 634

II Stukken betreffende personen. A Het geslacht van Strijen, zich ook noemende van Zevenbergen. 1 Aernt van Strijen en vrouwe Gerijt van Vianen.

AERNT VAN STRIJEN, heer van Zevenbergen, was een zoon van AERNT en MARIE VAN ROTSELAER. Met hem sterft in 1492 het huis STRIJEN in de mannelijke linie uit. Zijn vrouw was een dochter van GHIJSBRECHT VAN VIANEN en MEYNE VAN HEEMSKERK. Door zijn huwelijk kwamen de goederen van Vianen en Heemskerk aan Zevenbergen. Dit waren, zoals we gezien hebben, de heerlijkheden Noordeloos, Menkeloos, Nieuwkoop en Noorden en enkele goederen van de kant der VIANENS, en het huis Heemskerk met hoge heerlijkheid, de ambachtsheerlijkheid Luttik Oosthuizen en de heerlijkheid Etershem van de HEEMSKERKS

1267 http://proxy.handle.net/10648/11091eeb-006b-4342-bc63-8a3be47745bd Stukken betreffende een geschil tussen STAES VAN BROECHUYSEN EN WEERDENBORCH als man van GHEERTRUDE VAN ZEVENBERGEN ener-, en haar broeders en zusters anderzijds, over de nalatenschap van hun ouders, AERNT VAN STRIJEN, heer van Zevenbergen, en MARIA VAN ROTSELAER, 1461-1463. Met testament van AERNT VAN STRIJEN dd. 1443 4 charters en 1 stuk

reg. nos. 880, 996, 1000 en 1010

1268 http://proxy.handle.net/10648/b3a80b67-7655-49ce-a805-fbd8689232de Transumpt van een request met gunstige beschikking van de paus, waarbij aan AERNT, HENDRIK, HUGO en GERYT VAN ZEVENBERGEN e.a. wordt vergund een eigen biechtvader te kiezen. 1475 1 charter

reg. no. 1153

1269 http://proxy.handle.net/10648/0cdd8b2e-0bd3-478a-9547-21f15e1ddd21 Testament van AERNT VAN ZEVENBERGEN, Afschrift. 1483 1 stuk

reg. no. 1231

1270 http://proxy.handle.net/10648/b54fe37b-cee6-4e65-a069-d214abcc732b Akte, waarbij AERNT VAN ZEVENBERGEN zijn vrouw een lijfrente toezegt, groot 200 gouden franse kronen jaarlijks, uit de accijns van Zevenbergen. 146? 1 charter

reg. no. 1072

1271 http://proxy.handle.net/10648/9b9d8ab0-b81b-4223-af10-0f8c029fabe2 Rentebrief voor AERNT VAN ZEVENBERGEN uit het baljuwschap van Amstel- en Waterland, waarvoor deze de schuld zal afdoen, waarmede GERIT VAN HEEMSKERK de dienst belast heeft, Met schuldbekentenissen van hertog ALBRECHT VAN BEIEREN voor GERIT VAN HEEMSKERK dd. 1404. c. 1460 3 charters

reg. nos. 564, 565 en 975

1272 http://proxy.handle.net/10648/caf965de-fb06-4e30-94cf-edc61fec8ecd Akte, waarbij de aanstelling van AERNT VAN ZEVENBERGEN tot baljuw van Amstelland, Waterland en Zeevang verlengd wordt tot 1486, 1481. Met stukken, betreffende geschillen over dit ambt resp. met HENRICK ACKERMAN en HENRICK WOLFAERTSZ. dd. 1477 en 1480 1 charter, 1 katern en 1 stuk

reg. nos. 1170 en 1202

1273 http://proxy.handle.net/10648/1773a828-49e0-44ba-9843-5019b3548ed1 Commissie voor heer AERNT, heer van Zevenbergen, als lid van de Raad voor Holland, Zeeland en Westfriesland. 1480 1 charter

reg. no. 1189

1274 http://proxy.handle.net/10648/1cd83df9-61e9-4711-9676-725f5efb57c4 Nota van hetgeen de heer VAN ZEVENBERGEN, ridder, raad in het Hof van Holland, nog toekomt aan residentiegeld, 1490. Met kwitantie voor de rentmeester-generaal wegens betaald residentiegeld dd. 1485 1 charter en 1 stuk

reg. no. 1265

1275 http://proxy.handle.net/10648/c2d2f103-9a67-47d5-a1a2-3015d75bafda Kwitantie, groot 100 schilden aan verschenen rente, door heer AERNT VAN ZEVENBERGEN betaald aan HENRICK VAN ETTEN. 1485 1 stuk

reg. no. 1272

1276 http://proxy.handle.net/10648/5731fb18-e94f-4d33-b149-50c428650036 Rekening van de keukenmeester van de heer VAN ZEVENBERGEN. 1492 1 stuk
2 Heinric van Strijen.

HEINRIC VAN STRIJEN was een zoon van AERNT en MARIE VAN ROTSELAER

1277 http://proxy.handle.net/10648/d5443262-cb6c-4a8f-b511-a25c684247c7 Kwitantie voor HEINRIC VAN STRIJEN voor de aflossing aan zijn broeder HUYGE van een rente, groot 28 rijnse guldens jaarlijks. 1470 1 charter

reg. no. 1079

3 Marie van Strijen, vrouwe van Zevenbergen, en Cornelis van Bergen.

MARIE, dochter van AERNT VAN STRIJEN, heer van Zevenbergen, en vrouwe GERIJT VAN VIANEN, was vrouwe van Zevenbergen, Ranst, Oosthuizen, Etershem, Noordeloos en Heesbeen en was gehuwd met CORNELIS VAN BERGEN, heer van Grevenbroek en Merxem. Zij stierf in 1529. CORNELIS VAN BERGEN, die de schoonvader werd van FLORIS VAN EGMOND, was raad en kamerling van koning MAXIMILIAAN en maarschalk in dienst van PHILIPS DE SCHONE; hij onderhandelde als gedeputeerde met de hertog van Saksen over de lossing van Friesland

J. L. VAN DER GOUW, Stukken afkomstig van het centraal bestuur tijdens de regering van Karei V enz., 1952. Zie ook Ned. Leeuw 1940, kol. 123.

Hij was pandheer van Grave en Kuik

1278 http://proxy.handle.net/10648/1684a46c-fedc-42e6-b418-8861b5752423 Lijsten van schulden van wijlen AERNT, heer van Zevenbergen, te 's-Gravenhage en Zevenbergen. 1492 2 katerns en 1 stuk

De lijsten zijn opgemaakt door AERT JANSZ. VAN DER SLUYSE, rentmeester, hof- en keukenmeester, kamerling en barbier

1279 http://proxy.handle.net/10648/989e02f1-7f64-4657-b498-ed8cbfd00931 Kwitantie voor heer PHILIPS VAN DER SPANGEN, sprekende van 10 rijnse guldens, betaald aan CORNELIS VAN DER HEYEN, priester, voor diensten, bewezen op het huis te Zevenbergen tijdens het leven van wijlen AERNT, heer van Zevenbergen. 1492 1 stuk

reg. no. 1327

1280 http://proxy.handle.net/10648/03cad58c-7c32-4418-a544-59c2be4e0b5d Schuldvordering van THOMAS BOCKELAER (rentmeester van Holland) op CORNELIS VAN BERGEN, groot 100 gulden. 1494 1 stuk

reg. no. 1350

1281 http://proxy.handle.net/10648/96ba7ef3-c582-4972-a8bb-1d7587e34746 Brief van de schout en één van de stad Zevenbergen aan de heer, houdende klachten over niet ontvangen emolumenten, z.d. In dorso beschikkingen dd. 1494 2 stukken 1282 http://proxy.handle.net/10648/1345bf45-c591-475e-8142-b6370ced07e4 Arbitrale uitspraak tussen CORNELIS VAN BERGEN ener-, en de stad Gouda anderzijds, in hun geschil over het schoutambt en baljuwschap van de stad, dat aan CORNELIS' zoon MAXIMILIAAN beloofd zou zijn, 1492. Met schuldbekentenis van koning MAXIMILIAAN voor CORNELIS VAN BERGEN wegens 1200 pond, hem geleend uit het baljuwschap van Gouda, dd. 1488 1 charter en 1 stuk

reg. nos. 1303 en 1325

4 Ghijsbrechte van Strijen.

GHIJSBRECHTE, jongere dochter van AERNT VAN STRIJEN' heer van Zevenbergen, en vrouwe GERIJT VAN VIANEN huwde in 1483 met PHILIPS VAN WASSENAAR, zoon van PHILIPS en HAZE VAN CATS, en ambachtsheer van Voorburg. Zij stierven kinderloos

1283 http://proxy.handle.net/10648/822d800f-8610-44cc-b01a-f929be07ba19 Bevel van het Hof van Holland aan JAN, heer van Wassenaar, om zijn nicht, vrouwe GHIJSBRECHTE VAN ZEVENBERGEN, weduwe van PHILIPS VAN WASSENAAR, haar douarie uit te betalen. Met relaas van de deurwaarder. 1493 2 charters

reg. nos. 1340 en 1345

1284 http://proxy.handle.net/10648/a70b43e3-f637-4080-8bb0-872e531bdcf3 Kwitantie voor GHIJSBRECHTE VAN ZEVENBERGEN voor 19 gulden, betaald aan GIELYS REYNERS. 1495 1 stuk

reg. no. 1367

1285 http://proxy.handle.net/10648/c186d5e0-97ab-483e-aa9a-47bb824d7480 Ontvangbewijs voor GHIJSBRECHTE VAN ZEVENBERGEN, vrouwe van Voorburg, voor het ordeteken van de orde van Sint Anthon, gedragen door wijlen haar vader, heer van Zevenbergen. 1493 1 stuk

reg. no. 1336

B Het geslacht van Bergen. Cornelis van Bergen. 1286 http://proxy.handle.net/10648/88202302-dd5e-4b54-91db-65902996f6f8 Stukken betreffende de vervulling van een vacerende kanunniksprebende in de kerk te Luik. 1544 2 charters

reg. nos. 1709 en 1710

1287 http://proxy.handle.net/10648/18f23268-916d-4136-97b8-6da6eb4aaa69 Bevelschrift van CORNELIS VAN BERGEN, bisschop van Luik, aan de officiaal te Diest om het keizerlijk concordaat in zake de rechtspraak te publiceren en te zorgen, dat het wordt nageleefd. 1544 1 stuk

reg. no. 1720

C Aanverwante geslachten. 1 Het geslacht van Vianen

Voor het geslacht VIANEN is voornamelijk geraadpleegd G. P. F. VERMAST, De heeren van Goye (Ned. Leeuw 1949 en 1950).

a Ghijsbert van Vianen

Ned. Leeuw 1949, kol. 384, 403 enz.

GHIJSBERT VAN VIANEN, zoon van HENRIC, heer van Vianen, en KATHERINA UTEN GOYE, was heer van Vianen en Goye en gehuwd met BEATRIJS VAN IJSELSTEIN. Hij overleed in 1391 en liet twee zoons na, HENRICK en JAN, die volgt

1288 http://proxy.handle.net/10648/2f55483b-dfa5-4b6a-9c5e-0c733e60bece Akte van borgstelling voor heer GHIJSBERT, heer van Vianen en den Goye, dat JOHAN DEYS KORSTIAENSZ. op een bepaalde dag te Vianen zal komen. 1391 1 charter

reg. no. 455

b Jan van Vianen.

JAN VAN VIANEN was de zoon van GIJSBERT en BEATRIX VAN IJSELSTEIN, dochter van ARNOUD en MARIE VAN HENEGOUWEN. Hij erfde Nieuwkoop

Met Nieuwkoop' werd Katerine uten Goye, vrouw van Henrick van Vianen, in 1349 beleend door de bisschop van Utrecht Ned. Leeuw 1949, kol. 381.

van zijn vader, kocht in 1418 Noordeloos en Slingeland van AERNT VAN LEYENBURCH

Van Mieris, a.w. IV, bl. 457

en werd in 1428 beleend met Goye, dat JACOB VAN GAESBEEK reeds in 1422 te zijnen behoeve had opgedragen

Ned. Leeuw 1949, kol. 405, 406.

na het hem verkocht te hebben. Zijn zoon GIJSBRECHT uit zijn huwelijk met JOHANNA VAN HERLAER huwde MEYNE VAN HEEMSKERK

1289 http://proxy.handle.net/10648/648e9a89-fed8-4a2c-bd00-6cf49f6c0da8 Belofte van AERNT en JAN VAN LEYENBERCH om heer JAN VAN VIANEN een som geld te betalen, wanneer Alblasserwaard en Noordeloos niet onzijdig blijven in de strijd tussen JAN en JACOBA VAN BEIEREN. 1418 1 charter

reg. no. 644

c Gijsbrecht van Vianen en Meyne van Heemskerk.

GHIJSBRECHT VAN VIANEN, heer van Nieuwkoop, Noordeloos, Menkeloos en Slingeland, zoon van JAN en JOHANNA VAN HERLAER, huwde in 1429 MEYNE VAN HEEMSKERK, vrouwe van Oosthuizen en Etershem, dochter van heer GHERIJT en MARGRIET VAN CRALINGEN

1290 http://proxy.handle.net/10648/01611e92-3e9d-4092-869a-06e195297315 Kwitantie voor heer GIJSBRECHT VAN VIANEN, heer van Noordeloos, sprekende van 12 nobels, aan landhuur, betaald aan SYMON AERTSZ. 1452 1 stuk

reg. no. 926

1291 http://proxy.handle.net/10648/eb53eca2-7a06-48b4-897d-62e46369e57e Dagvaarding door provisor en deken van Kennemerland van enige personen op een klacht van GIJSBRECHT VAN VIANEN. 1454 1 stuk

reg. no. 942

1292 http://proxy.handle.net/10648/7d875903-4fbf-46aa-865c-8e5b48f17805 Schuldbekentenis van ALBRECHT VAN EGMONDT voor de vrouwe van Noordeloos en Oosthuizen, sprekende van 64 rijnsguldens jaarlijks gedurende 10 jaar. 1467 1 stuk

reg. no. 1051

1293 http://proxy.handle.net/10648/dcbebcf1-4f8f-4183-bbd5-0670b2da9531 Testament van MEYNE VAN HEEMSKERCK, waarbij zij een kapelanie sticht en begiftigt in de kerk te Heemskerk of in het slot aldaar. 1466 1 charter

reg. no. 1041

d X, dochter van Gijsbrecht van Vianen. 1294 http://proxy.handle.net/10648/e7f8a6f5-8009-46d5-a3cd-5db3ef231b18 Bewijs van ontvangst voor de vrouwe van Noordeloos van 20 rijnse guldens, door haar ten behoeve van haar zwager AERNT, heer van Zevenbergen, gedeponeerd bij arbiters in hun geschil over de nalatenschap van haar vader, heer GHIJSBRECHT VAN VIANEN, 1461. Met vidimus van een akte dd. 1458, waarbij de heer van Zevenbergen zijn schoonzuster een door zijn vrouw bezegelde belofte toezegt, dat zij zich aan de uitspraak van arbiters houden zal. 1458 1 charter en 1 stuk

reg. nos. 961, 964 en 991

2 Het geslacht van Heemskerk. a Gherijt van Heemskerk

Voor het geslacht HEEMSKERK is voornamelijk geraadpleegd H. J. KOENEN, Het ridderlijk geslacht van Heemskerk in de Middeleeuwen. In: Wapenheraut VII, 1903,

GHERIJT heer GHERIJTSZ., heer van Heemskerk en Oosthuizen, ridder, baljuw van Amstelland en Rijnland, overl. 1358

1295 http://proxy.handle.net/10648/6b396c38-8a3c-414d-ac75-2947077de0e6 Akte, waarbij graaf WILLEM V verklaart, dat heer GHERIJT VAN HEEMSKERK hem vrijwillig en niet verplicht gevangenen heeft uitgeleverd. 1355 1 charter

reg. no. 264

b Gherijt van Heemskerk en Margriet van Cralingen.

GHERIJT VAN HEEMSKERK, ridder, heer van het huis Heemskerk, Oosthuizen, Etershem en Terschelling, was een zoon van heer HERBEREN VAN DER WOERT uit de jongere tak der HEEMSKERKS, die zich VAN DER WOERT noemde naar de hofstede Ter Woert in Naaldwijk. Deze hofstede had GHERIJTS grootmoeder ALEID VAN DER WOERT, vrouw van GHERIJT BARTHOUT HENDRICSZ. van HEEMSKERK geërfd en GHERIJT BARTHOUT was er in 1336 mede beleend. GHERIJTS vader HERBEREN noemt zich nog VAN DER WOERT, maar GHERIJT zelf, die de goederen verwierf, die heer WOUTER VAN HEEMSKERK, laatste afstammeling uit de hoofdtak, had bezeten, keerde terug tot de naam HEEMSKERK. Hij was gehuwd 1e met JOHANNA VAN CRANENBURG, 2e met MARGRIET VAN CRALINGEN. Hij vervulde vele belangrijke functies in dienst van de grafelijkheid en koos de zijde van JAN VAN BEIEREN, in wiens afwezigheid hij tezamen met JAN, heer van Egmond, stadhouder was. Nadat hij evenwel zijn medewerking geweigerd had bij de zoen tussen JAN VAN BEIEREN en de bisschop van Utrecht in 1422, werd hij uit Holland verbannen. Zijn vrouw werd in 1427 beleend met zijn goederen wegens verzuim van haar echtgenoot om deze te komen verheffen en "wy oec verstaen, dat hij .... vairdich ende gesteld is in Denemarcken te trecken"

VAN MIERIS, a.w. IV, bl. 875. Merkwaardigerwijze was hij ook in 1404 voornemens naar Denemarken te gaan en naar de koningin in het bijzonder reg. no. 563.

Hij stierf in 1430 buiten 's lands. Zijn dochter MEYNE huwde heer GHIJSBRECHT VAN VIANEN

1296 http://proxy.handle.net/10648/3368c439-0ac7-4d45-83f2-49b039c5e835 Kwitantie voor heer GERIJT VAN HEEMSKERCK, groot 90 schilden, betaald aan heer JAN VAN NUWENRODE. 1399 1 charter

reg. no. 523

1297 http://proxy.handle.net/10648/146bc4a9-eed8-48f4-ac79-4f6250d57884 Schuldbekentenis ingevolge huwelijksvoorwaarden van GILLIS VAN CRALINGEN voor zijn schoonzoon GHERIJT VAN HEEMSKERCK. 1420 1 charter

reg. no. 672

1298 http://proxy.handle.net/10648/d5a6d905-9fbf-451c-8c42-4f1a5cb0b36a Akte van aanstelling tot baljuw en rentmeester van Amstel- en Waterland en Zeevang voor heer GHERIJT VAN HEEMSKERCK. 1403 1 charter

reg. no. 559

1299 http://proxy.handle.net/10648/4a14ef3c-34ab-4c9f-a36b-999ce774f763 Belofte van het klooster Sint Agniet te Dordrecht om zielmissen te houden voor wijlen de vrouwe van Heemskerk en eventueel voor GHERIJT VAN HEEMSKERCK, hun dochter MEYN en haar man, GHIJSBRECHT VAN VIANEN. 1443 1 charter

reg. no. 883

1300 http://proxy.handle.net/10648/ac585cc4-8fb8-4997-9e97-ff7ed5636286 Kwitantie voor GILLIS VAN CRALINGEN, groot 300 philips bourgoense schilden, betaald aan zijn dochter MARGRIET, vrouwe van Heemskerk. 1440 1 charter

reg. no. 846a

1301 http://proxy.handle.net/10648/1ea455fb-2d27-475a-aa12-9c57b5feef4f Schuldbekentenis, groot 44 engelse nobels, van GIJSBERT VAN VIANEN, heer van Noordeloos en Oosthuizen, voor MARGRIETE VAN CRALINGEN, vrouwe van Heemskerk, In dorso gekwiteerd. 1433 1 charter

reg. no. 781

3 Stukken betreffende Wolferd van Borselen e.a. uit de tak Vere van het geslacht van Borselen

Zie Ned. Leeuw 1927, kol. 294 e.v.

Heer WOLFERD VAN BORSELEN, zoon van HENRICK WISSE, was heer van Vere en Zandenburg en wordt, voor zover bekend, voor het eerst vermeld in 1271. Zijn oudste zoon WOLFERD zette de tak Vere voort; door zijn jongste, heer CLAES, werd hij de stamvader van de takken Brigdamme en Sint-Maartensdijk. De aanwezigheid van de hierna beschreven stukken zou verklaard kunnen worden door de familierelatie tussen WOLFERD en zijn kleinzoons FLORENS en VRANK, eerste heren van Sint-Maartensdijk, of de stukken zijn op de één of andere manier medegekomen met de akte, waarbij graaf JAN aan WOLFERD het huis te IJselstein met Benschop en Polsbroek schonk reg. no. 22; zij zijn n.1. in de oude 17e-eeuwse inventaris bij de akten betreffende IJselstein beschreven. Heer WOLFERD werd door graaf JAN I, die geheel onder zijn invloed stond, beleend met Oudewater, Woerden en Beverwijk en werd in 1299 te Delft vermoord. Tussen zijn zoons en zijn moordenaars had in 1309 een verzoening plaats reg. no. 28

1302 http://proxy.handle.net/10648/77d8a052-3f65-4c84-9540-9c1700c40beb Akte van belening van WOLFERDUS en zijn broeders, zoons van HENRICUS genaamd WISSEN, door graaf FLORIS V met het leengoed, vervallen door de dood van hun broeder NICHOLAUS. 1276 1 charter

reg. no. 9

1303 http://proxy.handle.net/10648/cdfa677d-8800-42ec-a3e4-ffd4039f446a Bevelschrift van JAN, graaf van Holland enz., aan WOLFAERT VAN BORSELEN, heer van Zandenburg, om de inkomsten uit Holland te innen tot het bedrag, dat hij heeft voorgeschoten. 1297 1 charter

reg. no. 17

1304 http://proxy.handle.net/10648/e8bd8173-f73b-4e0b-b8d0-f5d30d41fe25 Schuldbekentenis, groot 100 pond engels, voor WOLFAERT VAN BORSELEN, heer van Zandenburg, van LAMBRECHT DIE VRIEZE. 1291 1 charter

reg. no. 18

1305 http://proxy.handle.net/10648/500c332a-9649-4f99-aa87-30305b9308ca Akte van belening van heer WULPHAERD VAN BORSELEN, heer van Zandenburg, door graaf JAN VAN HOLLAND met de stad Oudewater. 1298 1 charter

reg. no. 20

1306 http://proxy.handle.net/10648/9f8ff211-d2c5-4888-9f3a-a8a606272127 Bevel voor de inwoners van Woerden om WOLFAERT VAN BORSELEN, heer van Zandenburg, als heer te erkennen. 1299 1 charter

reg. no. 21

1307 http://proxy.handle.net/10648/562a258d-dd98-49f8-ad1f-05b2e5fc6a5e Zoenbrief tussen de zoons van WOLFAERT VAN BORSELEN ener-, en degenen, die betrokken waren bij de doodslag, begaan tegen WOLFAERT VAN BORSELEN, anderzijds. 1309 1 charter

reg. no. 28

1308 http://proxy.handle.net/10648/a59e161d-78a1-4ded-ad75-479ce59e6eb8 Akte betreffende de stichting van een parochiekerk te Vere door WOLFAERT (III) VAN BORSELEN, heer van Vere, en CLAEYS VAN BORSELEN 1348. Met ratificatie namens de bisschop van Utrecht dd. 1348 2 charters

reg. nos. 213 en 216

WOLFAERT III is een kleinzoon van de in de voorgaande stukken genoemde WOLFERD. Het stuk kan verband houden met collatierechten van de tak Sint-Maartensdijk, hoewel daarvan elders niets is gebleken.

4 Stukken waarvan het verband met het archief niet is gebleken. 1309 http://proxy.handle.net/10648/8d532d2a-5e5f-404d-808b-5c84e5da7e24 Vidimus van een akte dd, 1353, waarbij WILLEM V, graaf van Holland, GHERAERT VAN HERLAER, heer van Ammerzoden, 3487 1/2 oud schild betaalt voor bewezen diensten en KOENRAERD DE CLEYNE, die hem het geld geleend heeft, belooft het binnen het jaar terug te geven. 1354 1 charter

reg. nos. 256 en 248

1310 http://proxy.handle.net/10648/712b6725-a2cf-465a-909d-fcf3837a593c Kwitantie, groot 44 schilden, voor CLAES SYMON MYNICKENZ., afkomstig van de rentmeester van het convent van Egmond. 1361 1 charter

reg. no. 302

1311 http://proxy.handle.net/10648/29a58fa5-2839-4997-a465-497d1e0f9d87 Verslag van het onrechtmatig en eigenmachtig optreden van WILLEM bastaard VAN ZWIETEN, procureur-generaal in Holland, tegen JEHAN, heer van Sars en Liesvelt, wegens diens weigering toestemming te geven tot het huwelijk van zijn dochter met ADRIAEN VAN ZWIETEN. c. 1470 1 stuk 1312 http://proxy.handle.net/10648/173b63c7-c518-4436-b196-c040011b0ea8 Vonnis van schepenen van Monnikendam ten laste van GHERBRANT JACOPSZ. VELLICH wegens doodslag. 1486 1 stuk 1313 http://proxy.handle.net/10648/975d0f14-6829-4b63-9c56-573e6e525e35 Afwijzende beschikking van de landvoogdes op het verzoek van eigenaars en geërfden van de Lastage buiten Amsterdam om deze buurt te versterken en met Amsterdam te verenigen na verweer van Amsterdam en rapport van LODEWIJK VAN VLAANDEREN, heer van Praet enz., stadhouder van Holland en Utrecht, en de heer VAN ASSENDELFT, Fragment. c. 1546 1 stuk 1314 http://proxy.handle.net/10648/ee48dc47-6f7f-4099-a13a-f8db321523da Kwitantie voor de rentmeester van Zeeland voor erf- en maaggeld, uitbetaald aan verschillende personen na de dood van JACOB DES GRAVEN. 1387 1 charter

reg. no. 439

1315 http://proxy.handle.net/10648/09e59e14-19c8-4652-92a2-588acaf4e04c Rentebrief, groot 4 pond jaarlijks, voor JAN QUEVYN, rentmeester Bewesterschelde, ten laste van HUGE JANSZ., kanunnik van St. Pieter te Middelburg. 1445 1 charter

reg. no. 897

1316 http://proxy.handle.net/10648/7fdbc2c4-dfb4-4ad3-8626-2506cd472024 Brieven van graaf WILLEM VI aan de stad Utrecht en aan de vijf kerken om HERMAN VAN LOKHORST, domdeken, zijn broeder GHIJSBRECHT, kanunnik, JAN VAN SPIEGEL en IJSBRANT VAN DER A daadwerkelijk te vervolgen, Aischrift. 1413 1 stuk 1317 http://proxy.handle.net/10648/ae2ea051-0e8e-4759-921a-54b5ba66612e Akte van bemiddeling inzake de eigendom van een vaars tussen Mr. DIRCK ZAS, officier vanwege de graaf VAN AREMBERG in Zuid-Polsbroek, en PELL ADRIAENSZ. 1540 1 stuk

reg. no. 1677

1318 http://proxy.handle.net/10648/80ef4319-ceed-43d8-b88c-3a67542398d9 Ordonnantie voor het schuttersgilde te 's-Hertogenbosch, Afschrift. 1453 1 stuk 1319 http://proxy.handle.net/10648/94189124-3c87-4029-96b3-fbdbd7cc5254 Klacht namens heer PETER, kapelaan van de keizer, gericht tot de hertog van Kleef over het zich wederrechtelijk toeëigenen van de nalatenschap van zijn broeders dochter door JAN VAN HUSSEN, burgemeester van Haarlem. c. 1470 l stuk

In het stuk worden genoemd WILLEM VAN ZWIETEN, griffier van het Hof, en de stadhouder LODEWIJK VAN DEN GRUUTHUSE; de eerste was griffier van 1463-1467 en van 1477-1482, GRUUTHUSE was stadhouder van 1465-1477

1320 http://proxy.handle.net/10648/a3f1a0a6-dd33-4e71-90cf-67fadbfe1e53 Extract uit brieven, geschreven door JEHAN ANTHOINE MUSELETA, keizerlijk gezant bij de paus te Viterbo, aan de keizerlijke gezanten te Mirandula, ANDREA DE BURGO, ALONCÇO SANCHEZ en LOPES SO[....]. 1529? 1 stuk