1.05.12.01 Inventaris van de archieven van Curaçao, Bonaire en Aruba, 1707-1828 (1859) R. Bijlsma, T. van der Lee Nationaal Archief, Den Haag 1989 Deze digitale toegang is in 2006 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.1. Eindredactie: Otto van der Meij, 20061206. This finding aid is written in Dutch. Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: Leidraad bij de lessen in het ordenen en beschrijven van archieven, geheel herziene editie, Stichting Archiefschool, 's-Gravenhage 1983; Lexicon der Nederlandse Archieftermen, Stichting Archiefpublikaties, 's-Gravenhage 1983. 15 jan 2015 2 Aantal kleine verbeteringen aangebracht naar aanleiding van aantreffen manuscriptverbeteringen in depotexemplaar van de toegang, door Gijs Boink. 8 maart 2013 1 Bijlagen verwerkt door Hanno de Vries. Beschrijving van het archief Curaçao, Oude Archieven tot 1828 Curaçao, Bonaire en Aruba tot 1828 1707-1859 merendeel 1707-1828 153 126,50 meter; 1717 inventarisnummers. Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten. Nationaal Archief, Den Haag College van Commercie en Zeezaken van Curaçao, Bonaire en Aruba College van de Wees-, Onbeheerde- en Desolate Boedelkamer van Curaçao, Bonaire en Aruba College voor Commercie en Zeevaart van Curaçao, Bonaire en Aruba Commandeur van Aruba Commandeur van Bonaire Commissarissen en Raden van Curaçao, Bonaire en Aruba Commissarissen van Mindere Questiën en Verschillen van Curaçao, Bonaire en Aruba Directeur ad interim van Curaçao, Bonaire en Aruba Directeur en Raden van Curaçao, Bonaire en Aruba Engelse Civiel Gouverneur van Curaçao, Bonaire en Aruba Engelse Gouverneur en Commandant van Curaçao, Bonaire en Aruba Engelse Governor and Commander in Chief van Curaçao, Bonaire en Aruba Engelse Luitenant-Gouverneur van Curaçao, Bonaire en Aruba Engelse Ontvanger van de Zegelrechten van Curaçao, Bonaire en Aruba Evangelisch-Lutherse Gemeente te Curaçao Gouverneur van Curaçao, Bonaire en Aruba, 1804-1807 Gouverneur-Generaal van Curaçao, Bonaire en Aruba Grote Raad van Curaçao, Bonaire en Aruba Hervormde Gemeente te Curaçao Hof van Civiele en Criminele Justitie van Demerary Hoofdontvanger van Curaçao, Bonaire en Aruba Kleine Raad van Curaçao, Bonaire en Aruba Magazijnmeester van alle Magazijnen op Curaçao, Bonaire en Aruba Militaire Commandant van Curaçao, Bonaire en Aruba Nederlands-Portugees-Israëlitische Gemeente te Curaçao Ontvanger-Generaal van Curaçao, Bonaire en Aruba Portugees-Joodse Gemeente te Curaçao Raad Boekhouder-Generaal van Curaçao, Bonaire en Aruba Raad Contrarolleur-Generaal van Curaçao, Bonaire en Aruba Raad Controleur-Generaal van Curaçao, Bonaire en Aruba Raad van Civiele en Criminele Justitie van Curaçao, Bonaire en Aruba Raad van Politie van Curaçao, Bonaire en Aruba Raad van Politie van Curaçao, Bonaire en Aruba, Secretaris fungerend als Notaris Raad voor Administratie van het Pensioenfonds voor Ambtenaren in de Nederlandse Westindische Koloniën te Curaçao Receiver of Stamp-duties of Curaçao, Bonaire en Aruba Rooms-Katholieke Kerk te Curaçao, Bonaire en Aruba Schutterij van Curaçao Vendumeester en Ontvanger der Recognities van Curaçao, Bonaire en Aruba Vendumeester van Curaçao, Bonaire en Aruba Weeskamer van Curaçao, Bonaire en Aruba Bennebroek Gravenhorst, J. Teylingen, P.Th. Van Jutting, J.N.C. Lourentszoon, Hendrik Pletsz Schagen, Jan van Gruijs, Gerrit De oud-archieven van Curaçao, Bonaire en Aruba bevatten stukken van een groot aantal instellingen op bestuurlijk terrein (politiek, juridisch, militair, religie) van deze eilandenTot de stukken behoren reeksen resoluties, notulen, rekesten met daarop genomen beslissingen en ook gerechtsrollen (met sententies). Verder zijn er journalen van gouverneurs en commandeurs, reglementen en instructies en aanstellingen van ambtenaren. Ook is er veel correspondentie, met name in de vorm van uitgaande brieven. Voor financiële instellingen als de weeskamer zijn er onder meer grootboeken, kasboeken, venduboeken en boedels.Van religieuze instellingen zijn er gegevens over dopen-, trouwen- en begraven. Er zijn protocollen van secretariële en notariële akten en akten van hypotheek. Het archief bevat ook vrijbrieven (manumissies) betreffende het officieel vrijkopen of vrijgeven van slaven. Tevens zijn er de nodige gegevens over de lokale scheepvaart (inclusief de kaapvaart): handel, stranding, passagiers, desertie e.d.Er zijn diverse eigentijdse toegangen als registers en repertoria. Archiefvorming Geschiedenis van het archiefbeheer De geschiedenis van het Oud-archief Curaçao

De archieven van Curaçao en onderhorige eilanden Bonaire en Aruba tot 1828 zijn voor het merendeel in 1917, in het kielzog van de Surinaamse archieven, naar Nederland overgebracht volgens het Koninklijk Besluit van 22 december 1915.

Aangezien zich onder de reeds naar Nederland overgebrachte Surinaamse archieven ook archiefbescheiden van na 1816 bevonden, werd middels een tweede Koninklijk Besluit van 7 juli 1919 ook de overbrenging van de Surinaamse en de Curaçaose archieven tot 1828 mogelijk gemaakt.

Staatsblad (1915) nr. 519; (1919) nr. 469.

Van de 35 kisten met Curaçaose archieven werden er 26 in 1917 naar Nederland overgebracht. De wegens gebrek aan laadruimte op Curaçao achtergebleven 9 kisten met de archieven van vóór 1816 en de daarbij gevoegde archieven van 1816-1828 (voor zover nog niet in Nederland aanwezig) werden in de jaren 1920, 1921 en 1931 naar Nederland getransporteerd.

In mei 1900 had mr. A. Telting, commies bij het Algemeen Rijksarchief, in opdracht van de minister van Koloniën verslag uitgebracht over zijn reizen in 1899 naar Suriname en Curaçao in verband met het treffen van een regeling ten behoeve van het ordenen en het inventariseren van de aldaar aanwezige oude archieven.

VROA 1900 pp. 899-906.

Ook de materiële staat van de oude archieven kwam in zijn rapport aan de orde. In tegenstelling tot de oude Surinaamse archieven, liet hij zich vrij positief uit over de Curaçaose archieven. Het in 1890 opgetrokken stenen gebouw voldeed volgens hem aan de eisen die in een tropisch klimaat worden gesteld. Voor de komende jaren zou er voldoende ruimte beschikbaar zijn. De archieven waren door een ambtenaar van de gouvernementssecretaris enkele jaren eerder "rubrieksgewijze onder verschillende hoofden ingedeeld".

De heer Th. Morren, oud-commies van het ARA, had in 1916 in opdracht van het ministerie van Koloniën persoonlijk de overbrenging van de archieven ter plaatse overzee geregeld. In een brief d.d. maart 1916 aan de Algemeen Rijksarchivaris mr. R. Fruin sprak hij zijn voldoening uit over het "ordentelijk gebouw", waarin de oude archieven werden bewaard.

Archief van het Algemeen Rijksarchief (1800-1940) nr. 176 (ingekomen op 28 april 1916, nr. 359).

Een speciaal geval vormde het archief van de in 1875 opgeheven Wees- en Boedelkamer dat naar zijn mening in zijn geheel overgebracht zou moeten worden. Een advies dat werd opgevolgd.

Voordat de archieven van Curaçao op het Algemeen Rijksarchief konden worden geplaatst, werden zij na aankomst in Amsterdam direct doorgezonden naar Utrecht voor ontsmetting in verband met nog in de archiefstukken aanwezig ongedierte.

De door Bijlsma in de inleiding genoemde lijsten van in de loop der jaren verdwenen archiefbescheiden zijn als bijlage I bij deze inventaris opgenomen. De lijst van "de boeken en papieren ( ... ) rakende de secretarie" is door Hamelberg gepubliceerd.

Hamelberg, Documenten (1901), pp. 181-183.

Geschiedenis van de inventarisatie van het Oud-archief Curaçao

Voor de periode van 1913-1931 kan men in de VROA regelmatig vernemen hoe het met de overbrenging en met de inventarisering van de Westindische archieven gesteld is. Een archivaris laat gaarne de bronnen spreken, zeker als ze in een zo duidelijke taal als die van de Algemeen Rijksarchivaris mr. R. Fruin zijn gesteld.

Nadat Fruin in 1913 verslag heeft uitgebracht over het rapport van mr. A. Telting anno 1900 over de Surinaamse archieven begin hij in 1914 aandacht te geven aan de Curaçaose archieven.

VROA 1914 I, pp. 45-46.

In 1917 constateert Fruin dat "van geen enkel bestuurscollege het archief volledig is overgebracht, zodat ook het wel hierheen overgebrachte gedeelte voor alsnog niet kan worden geordend".

VROA 1917 I, pp. 29-30.

Twee jaren later schrijft hij "gelijk ik in mijn verslag over 1917 berichtte, waren in dit jaar niet alle uit de kolonie Curaçao voor Nederland bestemde, door de heer Morren uitgezochte archivalia aangekomen. Negen kisten bleken van een zodanig formaat te zijn, dat zij door HM's Holland niet konden worden meegenomen. Sedert was de inhoud der kisten in 31 kleinere overgepakt, en deze zijn in den loop van 1919 met de Zeeland hierheen overgebracht en te Utrecht ontsmet. Daarmede zijn alle archivalia, die krachtens het Koninklijk besluit van 22 december 1915 Staatsblad no. 519 door het gouvernement der West-Indische eilanden voor overbrenging naar het moederland waren aangewezen, hier aangekomen. Inmiddels zijn zowel het zo- even aangehaalde Koninklijk besluit als dat van den zelfden datum Staatsblad no. 518 betreffende de overbrenging der Surinaamsche archieven bij de Koninklijke besluiten van 7 juli 1919 Staatsblad no. 468 en 469 in dier voege gewijzigd, dat de archieven der koloniën Suriname en Curaçao zullen moeten worden overgebracht, voor zoover zij anterieur zijn aan 1 augustus 1828, en de notariële archieven die in de beide koloniën aanwezig zijn, dat alsnog de West-Indische archieven uit de jaren 1816-1828 in het Algemeen Rijksarchief zullen worden opgenomen".

VROA 1919, p. 21.

In 1920 bericht de Algemeen Rijksarchivaris: "de binders en de hulpbinders zijn ook in 1920 voortdurend met hun bind- en herstellingswerk bezig geweest. Eén der binders was daarbij weder nagenoeg uitsluitend belast met de verzorging der West-Indische archieven. Hij hield zich in de eerste plaats bezig met de archieven van den burgelijken stand, die van Curaçao, St. Eustatius en St. Martin naar het Algemeen Rijksarchief zijn overgebracht. ( ... ) Deze archivalia toch zullen vermoedelijk het drukst geraadpleegd worden, voornamelijk door genealogen; zij moeten dus het eerst in zulk een staat worden gebracht, dat zij bij raadpleging niet verder geschonden worden. ( ... ) De verzorging der West-Indische archieven zal nog veel tijd en moeite vereischen. Het papier der archieven heeft door verdroging zijne cohaesie verloren en knapt bij het omslaan eener bladzijde of het doorbladeren van een register af, zoo daarbij niet met groote voorzichtigheid te werk wordt gegaan. Nog erger staat het natuurlijk met de papieren, die door insecten beschadigd zijn of door de inwerking der inkt. Het is niet doenlijk alle defecte of zwakke bladen te beplakken en men zal moeten volstaan met het tussenleggen van dunne vellen tot bescherming der bladen. Gelukkig heeft het Algemeen Rijksarchief door tusschenkomst van den minister van Buitenlandse Zaken weder als van ouds eene belangrijke hoeveelheid van het onmisbare Japansche papier mogen verwerven. Dit is te gelukkiger, omdat de nieuwelings overgenomen archieven van Curaçao in even deerniswaardigen toestand verkeeren als die van Suriname. Die, van St. Eustatius en St. Martin overgenomen, verkeeren gelukkig in beteren toestand".

Nog in hetzelfde jaar 1920 rapporteert Fruin in de volgende bewoordingen over de inventarisering: "Nadat in den aanvang van 1920 de volledige verzameling van de archieven der West-Indische eilanden tot 1816 door de tweede zending van verpakte stukken op het Algemeen Rijksarchief was aangekomen, kon terstond met de inventariseering er van worden aangevangen."

Voor de beschrijving van Curaçao en onderhoorige eilanden Bonaire en Aruba en dat van St. Eustatius droeg zorg Mr. Bijlsma. Doordat nog in het najaar van 1920 het gedeelte van het Curaçaose archief over 1816-1833, waarvan de overbrenging bepaald was door het Koninklijk besluit van 7 juli 1919 no. 469, op het Algemeen Rijksarchief arriveerde, kon ook dit gedeelte in de beschrijving worden begrepen. De inventaris van het Oud-archief Curaçao met onderhoorige eilanden Bonaire en Aruba tot 1828 kwam gereed. Bij de Curaçaose archieven bevindt zich, behalve de collectie tot 1838, die overgenomen is krachtens de Koninklijke besluiten, bovendien het geheele archief van de in 1875 opgeheven Wees- en Boedelkamer met dat van de in 1870 opgeheven Hypotheekbank van Curaçao. Het komt mij gewenscht voor, met de stukken van Curaçao na 1828 op dezelfde wijze te handelen als indertijd geschied is met de Surinaamsche archieven na 1828: er zijn toen lijsten van deze stukken opgemaakt en van de minister van Koloniën heb ik daarna toestemming gekregen ze op den voorzolder van het Rijksarchiefgebouw te doen opbergen. Bij de opberging kunnen dan tevens de boedelpapieren, die in 40 portefeuilles dossiersgewijze, maar overigens zonder eenige orde bewaard zijn, aan de hand van de thans opgemaakte lijsten, in chronologische volgorde worden gerangschikt."

VROA 1920 II, pp. 708, 15.

In 1924 kon de Algemeen Rijksarchivaris in zijn verslag mededelen dat nog een collectie uit Curaçao was ontvangen, "die eene aanvulling vormde van de vroeger ontvangen archieven. De thans gezonden collectie bevatte voor een deel ook oude stukken, die blijkbaar wegens den vergevorderden staat van ontbinding, waarin zij verkeerden, destijds waren achtergehouden. De verzameling is beschreven als een supplement tot den inventaris van het Oud-archief van Curaçao en onderhoorige eilanden Bonaire en Aruba, welke bij het jaarverslag over 1920 is gevoegd. Het supplement kwam gereed en is achter dit verslag afgedrukt. Bij het herstellen der vele delen die geheel uit elkaar waren geraakt en waarvan de fragmenten, naar gelang de ordening vorderde, geleidelijk terecht konden worden gebracht, heeft de adjunct-commies Brouwer mr. Bijlsma de helpende hand geboden".

VROA 1924 I, pp. 32-33.

Tot zover de geschiedenis van de archivalia van vóór 1828.

Zagen wij reeds dat het jaar 1816 administratief niet het begin betekende van nieuwe registers en series; het jaar 1828 bleek in de praktijk ook geen duidelijke cesuur op te leveren. Bij KB van 12 mei 1930

Staatsblad (1930), nr. 166; de in VROA 1931 I op p. 42 genoemde datum van 12 maart 1930 is onjuist, evenzo no. 566 van het Staatsblad van 1930.

werd dan ook besloten de koloniale en notariële archieven van Curaçao tot 1 januari 1846 naar het ARA over te brengen.

Nog in 1930 arriveerden de stukken in Nederland.

Uit de verslagen van 's Rijks oude archieven anno 1931 blijkt dat de heer Hoogendijk met de inventarisatie werd belast. Reeds toen was duidelijk dat bij het overzenden van de oude archieven de tijdgrenzen van 1828 en 1846 niet in acht genomen waren

VROA 1931 I, p. 42.

Thans vormen de archivalia van na 1828 een bestand dat een betere inventarisatie behoeft.

Inmiddels is ook gebleken dat het Centraal Historisch Archief te Curaçao nog een groot aantal archivalia van vóór 1828 bevat. In de opnieuw bewerkte inventaris van het Oud-archief Curaçao tot 1828 is zoveel mogelijk aangegeven welke archivalia zich thans nog in het CHA bevinden. Voor de periode 1828-1846 dient een dergelijk onderzoek nog te worden gedaan.

De verwerving van het archief

Het archief is bij Koninklijk Besluit of ministeriële beschikking overgebracht.

Inhoud en structuur van het archief Inhoud

Enkele opmerkingen over de aard van de stukken (OAC 2-167).

Resoluties

Resoluties zijn besluiten dan wel beschikkingen op door ambtenaren (fiscaal, boekhouder-generaal, weesmeesters) of belanghebbenden verstrekte schriftelijke adviezen en rapporten.

Het komt ook voor dat gecommitteerden uit de Raad gevraagd wordt nader rapport in een bepaalde zaak uit te brengen. De Raad kan dat rapport “approberen” dan wil zeggen overnemen en op basis daarvan de zaak verder afhandelen. Ook kan op basis van het rappport “gecondemneerd” worden. In dat geval wordt direct gevonnist op basis van het rapport. Ook opdrachten aan de fiscaal om gerechtelijke procedures te beginnen of opdrachten aan de administrateurs van de één procent kaapvaartkas om de door de fiscaal ingediende rekeningen ten behoeve van de justitie te voldoen worden in de vorm van resoluties gegoten.

Belangrijk zijn ook de practisch jaarlijks voorkomende resoluties in verband met de taxatie voor de hoofd- en familiegelden alsmede betreffende de financiële controle door gecommitteerden uit de Raad over de weeskamer, de kaapvaartkas en de gereformeerde armenkas.

Rekesten met de daarop genomen beschikkingen

De rekesten bevatten vezoekschriften van particulieren en ambtenaren aan Directeur en Raden, waarop een definitieve dan wel een voorlopige beslissing kan volgen in de vorm van een appointement of een resolutie. In het laatste geval wordt na de voorlopige uitspraak het rekest in handen gesteld van een bij de zaak betrokken persoon of instelling (weeskamer) om te “dienen van schriftelijk belang”. Er volgt dan op een later tijdstip een definitieve beschikking, waarbij de rekesten van vroegere datum met de voorlopige extract-besluiten en het ingediende rapport (“belang”) als bijlagen zijn opgenomen.

Gerechtsrollen

De gerechtsrollen bevatten alle zaken die op de zittingsdag (de rolzitting) aan de orde komen. In de linkerkolom van de rol leest men de uitspraak (definitieve of voorlopige) en in de rechterkolom zijn de namen van de partijen en het onderwerp van het geschil vermeld die op die dag dienen. De uitspraak kan dus een eindvonnis zijn, maar kan ook een eenvoudig uitstel tot over veertien dagen zijn. In dat geval komt de zaak later weer op de rol, al dan niet voor eindvonnis.

Akten van eedsaflegging en van revisie op vonnissen

De akten van eedsaflegging betreffen eden af te leggen “ingevolge en ter voldoening van het vonnis in dato … door de Raad gewezen”.

De eed wordt meestal afgenomen door de directeur of één van de Raden.

Bij de akten van revisie wordt voor de secretaris verklaard dat van een vonnis de dato … herziening (revisie) word verzocht bij de Staten-Generaal. De verzoeker is de partij die door de Raad in het ongelijk is gesteld. Deze akten komen of wel afzonderlijk genummerd achter in de registers voor of wel verspreid tussen de gerechtsrollen of in de bijlagen.

Bijlagen

De bijlagen worden voor het merendeel gevormd door de processstukken.

Tot de meest voorkomente processstukken behoren akten van appel, van reauditie en van gijzeling, akten van attestatie, arresten, certificaties (van chirurgijns,zeelieden etc), cognossementen, conslusies van eis, gedrukte couranten (Amsterdamse, Haarlemse en Leidse), dagvaardigen, edictale citaties, insituaties, informaties op vraagpunten, kwitanties, lijksten van maandgelden (gages), monsterrollen, procuraties, rekeningen, rekeninge-courant, verhoren op vraagpunten, zeeassuranties etc. Onder de bijlagen treft men verder aan de lijsten van familie- en hoofdgelden en stukken betreffende de financiële administratie ten behoeve van de weeskamer, de kaapvaartkas (“de gemene landsmiddelen”) en de gereformeerde armenkas.

Edictale citaties bevatten vnl. oproepingen tot aangifte van vorderingen vanwege overlijden of vertrek van personen, en vanwege het opheffen van compagnieschappen.

Vrijbrieven (manumissies) betreffen het officieel vrijkopen of vrijgeven van slaven.

1.05 Verantwoording van de bewerking

In 1978 besloten de regeringen van de Nederlandse Antillen en Nederland tot het microficheren van de Antilliaanse archieven.

Enerzijds dient op grond van de materiële toestand van de archieven de raadpleging daarvan zoveel mogelijk te worden beperkt, anderzijds neemt de wetenschappelijke belangstelling toe en dient het verleden optimaal toegankelijk gemaakt te worden. Door herinventarisering en een daarop gebaseerde verfilming en microfichering zou het doel bereikt moeten worden.

Ondergetekende had een deel van het Oud-archief Curaçao en onderhorige eilanden Bonaire en Aruba reeds grondig leren kennen ten behoeve van de samenstelling van het West-Indische Plakaatboek.

De opzet was ten eerste om alle chronologische lijsten, beschrijvingen en overzichten van archivalia van het Oud-archief Curaçao die ten behoeve van het West-Indisch Plakaatboek waren opgesteld te completeren, te uniformeren en in een beperkte oplage te vermenigvuldigen.

Bovendien zouden zij als basis dienen voor de microfichering. Ten tweede de inventaris van Bijlsma met de daarbij behorende supplementen te herzien en vervolgens ten derde het Oud-archief Curaçao te microficheren.

Ad 1.Uiteindelijk is in 11 "gele" banden het Oud-archief Curaçao tot 1828 uitvoerig beschreven. Enkele voorbeelden. Bij een serie, zoals die van de resolutie- en sententieregisters (OAC 2 - 102) werd exact aangegeven, waar zich de resoluties, de sententies en eventueel ook de rekesten met hun beschikkingen in de desbetreffende registers bevinden, met vermelding van data en aantallen bijlagen.

Voor de serie registers van plakkaten, publicaties, edictale citaties, manumissiebrieven etc. (OAC 168 - 230) werden nieuwe inhoudstafels vervaardigd, voorzover ze geheel of gedeeltelijk niet meer aanwezig waren.

Ad 2.De indeling en de nummering van de Bijlsma inventaris bleven gehandhaafd. De archivalia werden zonder uitzondering opnieuw bekeken en gecontroleerd. De beschrijvingen van de diverse series en afzonderlijke nummers uit de inventaris van het Oud-archief Curaçao werden zonodig aangevuld of gecorrigeerd, en via een nader toegelicht.

Aan praktisch alle afdelingen (archief van de Gouverneur, archief van de Raad van Politie, archief van de Raad van Civiele en Criminele Justitie etc.) werden uitvoerige inleidingen toegevoegd.

De serie boedelrekeningen van de Weeskamer (OAC 1271 - 1302) werd opnieuw geordend en van een persoonsnamenindex voorzien, wat de toegankelijkheid van dit onderdeel ten goede zal komen.

De serie processtukken van de Raad van Civiele en Criminele Justitie (OAC 1653 - 1667) werd zo ook toegankelijker gemaakt.

Ad 3.De verfilming en microfichering van het Oud-archief Curaçao, Bonaire en Aruba tot 1828 is inmiddels voltooid.

Het is de bedoeling dat ook de archivalia tot 1846, zowel die in het Algemeen Rijksarchief te Den Haag als die in het Centraal Historisch Archief te Willemstad op Curaçao, beschreven en verfilmd zullen worden en als één geheel zullen worden uitgebracht.

's-Gravenhage, 23 september 1988.

Drs. T. van der Lee.

Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen

Volledig openbaar Beperkingen aan het gebruik

Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

Andere toegang

Voor de stukken na 1828, zie toegang 1.05.12.02 - Inventaris van het archief Curaçao, Bonaire en Aruba, 1828-1845.

Zie ook toegang 1.05.16 - Archieven van Curaçao, Bonaire en Aruba: Chronologische en systematische index op de Gouverneursjournalen van Curaçao, 1743-1806

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in; Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Curaçao, Oude Archieven tot 1828, nummer toegang 1.05.12.01, inventarisnummer ...

VERKORT: NL-HaNA, Curaçao, Bonaire en Aruba tot 1828, 1.05.12.01, inv.nr. ...

Verwant materiaal Beschikbaarheid van kopieën

Afgescheiden archiefmateriaal

Het Centraal Historisch Archief te Curaçao bezit ook nog een aantal archivalia.

Verwante archieven

Zie voor de resoluties over de ontbrekende jaren van vóór en na 1726 ook het archief van de tweede West-Indische Compagnie, nummer toegang 1.05.01.02, inv.nrs. 213-217.

Bijlagen Lijst van literatuur waarnaar is verwezen

Bijlsma, R., 'Het oud archief van Curaçao en onderhoorige eilanden Bonaire en Aruba', VROA 1920, 1e deel. Bijlsma, R., 'Het oud archief van Curaçao en onderhoorige eilanden Bonaire en Aruba', VROA 1924, 1e deel. Hoogendijk, E., 'Het oud archief van Curaçao en onderhoorige eilanden Bonaire en Aruba.' Supplement ('s-Gravenhage 1934). (gestencild exemplaar.) Eerste Jaarlijksch Verslag van het Geschied-, Taal-, Land- en Volkenkundig Genootschap gevestigd in Willemstad (1897) Hamelberg, J.H.J., De Nederlanders op de West-Indische eilanden. Documenten I. (Amsterdam 1901). Inventaris van het archief van de West-Indische Compagnie. ('s-Gravenhage z.d.). (xerox van geschreven exemplaar.) Marle, C.H. van, Inventaris van het archief van de Directie ad interim / Raad der Colonien ('s-Gravenhage 1973). (gestencild exemplaar.) Nederlandsche Jaerboeken, inhoudende een verhael van de merkwaerdigste geschiedenissen, die voorgevallen zijn binnen den omtrek der Vereenigde Provintien. (Amsterdam 1764). Deel XVIII. Schiltkamp, J.A., De geschiedenis van het notariaat in het octrooigebied van de West-Indische Compagnie. (diss. 's-Gravenhage 1964). Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargangen 1917, 1920 en 1931. VROA, jaargangen 1901, 1915, 1918, 1920, 1921, 1925 en 1932. West-Indisch Plakaatboek. Publikaties en andere wetten alsmede de oudste resoluties betrekking hebbende op Curaçao Onder redactie van J.A. Schiltkamp en J.Th. de Smidt. (Amsterdam 1978). 2 delen

Lijst van afkortingen

Oud Archief van Curaçao Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven West-Indische Compagnie West-Indisch Plakaatboek

Archiefbescheiden, oorspronkelijk deel uitmakend van het Oud Archief Curaçao en onderhorige eilanden Bonaire en Aruba

In zijn brief van 31 december 1774

WIC 610, pp. 21-84

aan de bewindhebbers van de WIC en aan de representant van de prins van Oranje geeft de gouverneur Rodier een opsomming van alle door boven genoemden aan directeuren en gouverneurs geschreven missiven alsmede van alle door directeuren en gouverneurs van Curaçao aan de bewindhebbers van de WIC en de representant geschreven brieven over de periode 1708-1774. (1708 nov. 17 - 1774 maart 7) (1708, 1712-1714, 1716-1724, 1738-1774); 196 brieven. (1739-1746, 1748-1774); 102 brieven. Lijst van brieven van de bewindhebbers en de representant van de prins gericht aan de gouverneur van Curaçaoalsmede van brieven van de gouverneur van Curaçao aan boven genoemden. Deze brieven waren chronologisch geordend en bevonden zich in het kabinet in de raadzaal, waarvan de secretaris de sleutel onder zich had. (1709 sep. 10 - 1730 okt. 18) (1709, 1710, 1714-1730); 289 brieven. Lijst van brieven van de bewindhebbers en de representant van de prins gericht aan de gouverneur van Curaçao, die door de secretaris Hendrik Willem Both Hendriksen aan de gouverneur Rodier waren overgedragen. Deze brieven bevonden zich eveneens in een kabinet in de raadzaal. (1741 mei 3 - 1774 dec. 31); 1233 brieven. (1743, 1745-1759, 1763-1774); 110 brieven. Lijst van brieven van de bewindhebbers en de representant van de prins gericht aan de gouverneurs Isaac Faesch, Jcob Bosvelt en Jean Rodier, door laatstgenoemde aangetroffen op het gouvernement, alsmede van de door de gouverneurs geschreven brieven. Deze brieven waren ook in het bovengenoemde kabinet in de raadzaal geplaatst. Lijst van de “kassaboeken en de gequiteerde rekeningen” van 1740 tot 1774. Deze elf boeken waren in een kist in de raadzaal opgeborgen. Lijsten van boeken en papiere opgeborgen in gesloten kasten in het “huys binnen ’t fort” behorend tot de secretarie alsmede van garnizoens-, vivres- en materiaalboeken, en journalen en grootboeken.

Van alle hierboven vermelde correspondentie en financiële administratie tussen bewindhebbers van de WIC en gouverneurs van Curaçao over de jaren 1708 tot 1774 is in het Oud-archief van Curaçao en onderhorige eilanden niets meer teruggevonden.

In een brief van de gouverneur Rodier van 16 februari 1776

WIC 610, pp. 336-338.

aan de bewindhebbers van de WIC bericht hij dat de secretaris Johannes de Veer Abrahamz. twee particuliere klerken heeft gehuurd om de secretarie op orde te brengen.

“De reedenen waarom des Edele Compagnies chartres en papieren voorheen in geen goede en geschikte order zijn gerangeert geweest, is, dat wanneer de Gouverneurs en secretaris een partij boeken, brieven en protokollen gehad hebben, zijn die in kassen off kisten geset, en gebragt op de solders van de kerk.

Hebbende de secretarissen ordinaris gehouden bij haar de protokollen van omtrent 20 a 30 jaeren te vooren, en die in goede order gehouden, en alle de boeken en papieren die in de kisten waeren op de solders van de kerk zijn voor een groote gedeelte opgegeeten off gedistrueert door de kakerlaken, motten, housluysen, en kleyne wormen. Selfs heeft aen gemanqueert, een heele partey brieven, cassaboeken, die sullen achtergehouden zijn, door de weeduwen van dei Gouverneurs off haer executeurs. In toekoomende sal alles in order blijven, als sijnde daartoe de noodige kasse, kabinetten geaproprieert en solgvuldig bewaert.

Op de secretarij in order te brengen, met heeft veel moeyte gehad, om alles in order te schikken, buyten de twee clerquen, hebben beyde de secretaris alles naar moeten sien, eerst de secretaris de Veer, en in sijn absentie de secretaris van den Kleynen Raad Hendrik Willem both Hendriksen.

Als Uw Edele Groot Achtbaere mochten goedvinden voor d’ onkosten van de twee klercquen extraordinaris geheurt toe te leggen ps. 600 en voor de personeele moeyte van de secretarissen ps. 400 saemen eene somma van een duysent pesos, soude (onder corectie gesegt) de secretaris schadelos gestelt sijn, en voor de personeele moeyte voldaen”.

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen Het oud-archief van Curaçao, Bonaire en Aruba I Archieven van Directeur en Raden, -1803; van Commissarissen en Raden, 1803 - 1804

De regeling van het bestuur over Curaçao en de onderhorige eilanden Bonaire en Aruba was vastgelegde in de instructie voor de directeur. De directeur ontving zijn commissie en instructie tot 1674 van de vergadering van de Heren XIX en daarna van de Heren X van de West-Indische Compagnie, na bekrachtiging door de Staten-Generaal. De oudste nog aanwezige instructie voor de tweede directeur Jacob Pietersz. Tolck, opvolger van directeur Van Walbeeck, dateert van 1638.

WIP I nr. 1 (art. 3) blz. 3

Tijdens zijn bestuursperiode (1639 - 1641) bestond de Raad uit de directeur, de luitenant van de militie, de commissaris van de koopmanschappen van enige aanwezige schippers van de WIC. De Raad mocht niet meer dan 7 personen bevatten. De directeur zat de Raad voor, bracht voorstellen ter tafel en had een dubbele stem bij het staken der stemmen. De Raad wisselde met de jaren van samenstelling. Met het aantreden van Matthias Beck in juni 1655 als vice-directeur hadden naast hem zitting in de Raad de luitenant van de militie, de commies en de vaandrig van de militie (resp. voor Compagnies- dan wel militaire zaken), terwijl hij voor kwesties tussen de "vrije luyden" onderling een beroep kon doen op twee vrije burgers; "vrij", in die zin dat zij als koopman of planter niet aan Compagnie of militaire hiërarchie gebonden zijn.

WIP I nr. 39 (art. 3) blz. 53.

De taken en de bevoegdheden van de directeur zijn veelal tot in detail in de instructie geformuleerd. Het aantal artikelen van de instructies varieerde van zevenentwintig in 1638 tot meer dan vijftig in 1764. De aard van de onderwerpen hing vaak samen met de tijdsomstandigheden, waarin de instucties tot stand kwamen.

De instructie van 24 augustus 1679 voor directeur Nicolaes van Liebergen bepaalde o.a. dat de directeur in alle zaken, zo van "policie als van oorlog", het hoogste gezag had. In zaken van belang zou hij de Raad bijeenroepen. De Raad nam echter niet alleen besluiten over de door de directeur naar voren gebrachte zaken i.v.m. bestuur en wetgeving, maar zij besliste eveneens over civiele en criminele zaken.

WIP I nr. 43 (art. 3) blz. 66.

Tijdens het roerige bewind van Van Liebergen werd de Raad gevormd door de directeur, de commissaris van de pakhuizen en magazijnen, de kapitein-luitenant van de burgerij, de vaandrig van de militie en door de twee oudst in rang aanwezige schippers van de WIC of bij afwezigheid door twee deskundige en aanzienlijke burgers van gereformeerde huize.

WIP I nr. 43 (art. 6) blz. 67.

De beslissingsmacht van de directeur was in die tijd minder groot dan algemeen wordt aangenomen. In feite moest hij de Raad voor alles inschakelen en haar bij zijn beleid betrekken. De samenstelling van de Raad onder directeur Du Fay (1721 - 1730) week in zoverre van de vorige af, dat de Raad werd uitgebreid met de kapitein-luitenant van de militie, de commissaris van de slavenhandel en een derde burger.

WIC 473 (1721 okt. 28) fo. 41.

Soms kon het optreden van een directeur aanleiding geven tot het aanbrengen van wijzigingen in de instructie. Machtsmisbruik van directeur Juan Pedro van Collen tegenover zijn Raad en vooral in justitiële zaken, leidde zo tot een vrij belangrijke verandering in de instructie van zijn opvolger directeur Isaac Faesch.

WIP I nr 139 (artt. 5 - 7) blz. 188 - 189.

Deze verloor zijn dubbele stem bij het staken der stemmen, wanneer het rechtszaken betrof. Bovendien werd aan het vijfde artikel van zijn instructie toegevoegd dat hij de Raad ook zou bijeenroepen voor het maken van nieuwe wetten, reglementen en keuren, naast andere belangrijke zaken. Verder diende men - in verband met een snellere afwikkeling van jusitiële zaken - om de veertien dagen te vergaderen. Aan zijn Raad werd de kapitein van de militie toegevoegd.

In de instructie van 14 mei 1764 voor directeur Jean Rodier was de samenstelling van de Raad practisch onveranderd gehandhaafd.

Nederlandse Jaarboeken dl. 18 (1764) blz. 468 - 487.

De kapitein-luitenant van de militie verdween en de luitenant kwam in zijn plaats. Het zou trouwens nog tot in de negentiger jaren van de 18e eeuw duren voordat het militaire element geheel en al uit de Raad was verdwenen. Johannes de Veer Abrahamsz. (1782 - 1796) was de laatste directeur onder het bewind van de WIC en de eerste directeur die namens de Staten-Generaal het bestuur uitoefende. Zijn bestuursperiode werd gekenmerkt door talrijke twisten tussen hem, de Raad en de burgerij. Bovendien botsten het garnizoen en de burgers en braken er rellen uit tussen Frans- en Prinsgezinde burgers op het eiland. Het vervullen van vakatures in de Raad na het aftreden van de drie militairen in 1792 stelde de directeur voor grote problemen. Het was uitermate moeilijk gebleken om burger-opvolgers voor de militairen te vinden. De Veer zag zich genoodzaakt een beroep te doen op de Directie van de Raad der Coloniën in Den Haag, met het verzoek om nieuwe orders, omdat zijn instructies van 12 april 1782 in deze geen uitsluitsel gaf.

WIC 19 fo. 267vo - 280.

Dit verzoek resulteerde in de partikuliere memorie van 9 oktober 1793 die een provisionele instructie voor de directeur inhield.

Archief Raad der Coloniën 13 blz. 182 - 205.

De directeur kreeg het opperbestuur over de militie; in geval van oorlog of dreiging van binnenuit zou een Grote Krijgsraad worden bijeengeroepen, samengesteld uit een gelijk aantal politieke raden en militairen. De Raad zou worden gevormd door de directeur, de fiscaal, de kapitein van de burgerij, de boekhouder-generaal en drie burgers van Protestantse huize. In de periode sep. 1796 tot 1800 werd het bestuur door twee directeuren ad interim waargenomen. De boekhouder-generaal Jan Jacob Beaujon vervulde het ambt tot dec. 1796 en werd toen wegens vermeende Engelse sympathieën uit zijn functie ontheven. Zijn opvolger Johan Rudolph Lauffer, die in dec. 1796 de functie ging waarnemen, bleef ook tijdens het Engelse bewind van 1800 tot 1803 naast de militaire gouverneur als civiel gouverneur aan het bestuur deelnemen.

Na het vertrek van de Engelsen en tot de komst van gouverneur Changuion werd het bestuur in 1804 tijdelijk opgedragen aan de commissarissen Berch en De Veer.

WIP II nr. 521 (1803 jan. 13) blz. 603.

1 http://proxy.handle.net/10648/5e0ece71-1de9-4ad8-a1f3-ac95dadd8137 Minuut-notulen van de vergadering van Directeur en Raden in verband met de Franse brandschatting, 1713 februari 16 - 1713 maart 23 1 katern

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

De minuut-notulen van 1713 zijn afgedrukt in de bijlagen van het Eerste Jaarlijksch Verslag van het Geschied-, Taal-, Land- en Volkenkundig Genootschap gevestigd te Willemstad, Curaçao (1897) blz. 113 - 137

2 - 19 Resoluties en sententies van Directeur en Raden, en van commissarissen van "Mindere Questiën en Verschillen" (Kleine Zaken), ingekomen rekesten met de daarop genomen beschikkingen, met processtukken en bijlagen, 1727 - 1756 18 banden

Vanaf inv. nr. 5 zijn ook akten van revisie en van eedsaflegging op vonnissen in de banden opgenomen.

2 http://proxy.handle.net/10648/26d8d681-fde8-45c1-8d53-d1914014763c 1727 mrt. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Zie voor 1709, 1720, 1721 en 1724, inv. nr. 1516 - 1519.

Niet raadpleegbaar

3 http://proxy.handle.net/10648/da727057-6574-4b31-9925-5839f51bf5d3 1729 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

4 http://proxy.handle.net/10648/fc63a715-160a-432d-8618-dc4f6a2a2475 1739 feb. - oct., dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Zie voor 1731 - 1733, 1735 - 1738, inv. nr. 1520 - 1525.

Niet raadpleegbaar

5 http://proxy.handle.net/10648/02cb6a61-ebbf-47cd-91a4-d5e2fafaddee 1740 jan. - juni, aug. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

6 http://proxy.handle.net/10648/e8048df6-8e35-4c87-a844-5eb81cbbfc15 1741 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Hierin ook "akten judicieel" (notulen) van commissarissen tot het houden der dingtalen.

Niet raadpleegbaar

7 http://proxy.handle.net/10648/ff688fde-e23f-427a-9f20-dc51ad058c77 1742 feb. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

8 http://proxy.handle.net/10648/7cf2fc34-3cc9-4ffe-aed6-f301bf9c5d42 1743 jan. - nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

9 http://proxy.handle.net/10648/c1800fac-77ae-40f6-a11f-23058696174d 1745

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

Niet gefolieerd en bewerkt.

10 http://proxy.handle.net/10648/21f74673-a2c2-4698-a9a7-53d0d1034604 1748 jan. - mei, aug. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Hierin ook sententies van de "extraordinaire geëligeerde" Raden.

Niet raadpleegbaar

11 http://proxy.handle.net/10648/9559c11d-af9e-451f-8abe-24f40ec73c01 1749 jan. - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Hierin ook sententies van de "extraordinaire geëligeerde" Raden.

Niet raadpleegbaar

12 http://proxy.handle.net/10648/c128fdd7-5148-4abe-8d42-1868aa9ffea7 1749 juli - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Hierin ook sententies van de "extraordinaire geëligeerde" Raden.

Niet raadpleegbaar

13 http://proxy.handle.net/10648/faeba3aa-9b97-4619-833a-77639cd28633 1750 jan., mrt., apr., juni - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

14 http://proxy.handle.net/10648/76901191-c19c-413b-b5c7-37bfe2848328 1747 - 1750

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Hierin ook kladgerechtsrollen van 1747, 1748 en 1750.

Niet raadpleegbaar

15 http://proxy.handle.net/10648/b5cd5444-255f-4c88-9f75-e8a64615a7f7 1751 feb. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

16 http://proxy.handle.net/10648/941f3a51-280a-4532-b251-375942feb1ce 1752 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

17 http://proxy.handle.net/10648/849f8ed8-20ff-4503-9563-2fc06430d7ac 1753 jan. - juni - okt. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

18 http://proxy.handle.net/10648/045f5b65-ed0d-489d-83fd-8a508cec54c5 1754 jan. - mei, juli - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Hierin ook gerechtsrollen van Directeur en Raden, en van Commissarissen tot het houden der dingtalen.

Niet raadpleegbaar

19 http://proxy.handle.net/10648/72461fe9-1ce7-4f18-a46d-6c7ecc18bf5c 1756 mrt. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Hierin ook gerechtsrollen van Directeur en Raden, en van Commissarissen tot het houden der dingtalen.

Niet raadpleegbaar

20 http://proxy.handle.net/10648/86f565d9-1978-4b4f-8f41-9a2fec17aeba Gerechtsrol van Commissaris-sen tot het houden der dingtalen. 1740 oktober - 1741 feb. - juni 1 band

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

21 - 22 Gerechtsrol en sententies van Directeur en Raden, van Commissarissen van "Mindere Questiën en Verschillen" (Kleine Zaken) en van Commissarissen tot het houden der dingtalen, 1744 - 1750 2 banden 21 http://proxy.handle.net/10648/44b43ae1-12ee-40e2-be61-3f885ee5b552 1744 jan. - 1747 dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

22 http://proxy.handle.net/10648/1788f701-fa14-41fb-97d0-581a0544e3f7 1750 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Hierin ook processtukken en bijlagen betreffende de slavenopstand van 1750.

Niet raadpleegbaar

23 - 51 Gerechtsrol, sententies en resoluties van Directeur en Raden, ingekomen rekesten met de daarop genomen beschikkingen, akten van revisie en van eedsaflegging op vonnissen. Met processtukken en bijlagen, 1759 - 1773 29 banden 23 http://proxy.handle.net/10648/0d9e4b5e-66ec-4d63-9bd3-2b3543d4dee6 1759 feb. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Zie voor 1758 inv. nr. 1530.

Niet raadpleegbaar

24 http://proxy.handle.net/10648/bb9b7580-5835-4c28-9e43-98fe7cb04e5c 1760 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

25 http://proxy.handle.net/10648/bd6db75f-543a-44fd-9c34-3a734e079e3f uitsluitend rekesten, akten van revisie en van eedsaflegging. 1761 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

26 http://proxy.handle.net/10648/01a14947-bd64-4b32-8a86-f2b6d8ca66cd uitsluitend gerechtsrollen, resoluties en gerechtsrollen van Commissarissen van Kleine Zaken over 1761 jan., apr. - juli, sep. - nov. 1761 sep. - nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

27 http://proxy.handle.net/10648/d89dd7c0-4f4f-4775-8768-548ef1e35172 1762 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Hierin ook gerechtsrollen van Commissarissen van Kleine Zaken over mei, juni en okt. 1762.

Niet raadpleegbaar

28 http://proxy.handle.net/10648/0a5f9e86-f513-4f1d-9c9e-e73105fd04d9 uitsluitend bijlagen (processtukken). 1762

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

29 http://proxy.handle.net/10648/fefe867c-e24c-4ec6-9b1f-bccb96abdb9e gerechtsrollen en resoluties. 1763 jan. - juni, rekesten 1763 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

30 http://proxy.handle.net/10648/2833c9af-6fdf-4504-8651-402fa17a9608 uitsluitend gerechtsrollen, resoluties en gerechtsrollen van Commissarissen van Kleine Zaken over dec. 1763. 1763 juli - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

31 http://proxy.handle.net/10648/ae6e8365-7070-48ad-b6e1-30ffaa596c96 1764 jan. - sep., nov. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

32 http://proxy.handle.net/10648/9f9db61c-f1bf-4d5f-a0c7-f96d97e1cb72 uitsluitend gerechtsrollen, resoluties. 1765 jan. - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

33 http://proxy.handle.net/10648/25246119-ebc7-49cd-831a-8b323ffeced6 gerechtsrollen en resoluties. 1765 juli - dec. rekesten en akten van revisie. 1765 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

34 http://proxy.handle.net/10648/9bb6668e-17c3-49c9-9d25-902b238fad9f uitsluitend gerechtsrollen, resoluties en akten van revisie. 1766 jan. - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

35 http://proxy.handle.net/10648/806d3839-eb09-4ad8-b331-9a49fb7ccb78 gerechtsrollen, resoluties en akte van revisie. 1766 juli - dec. rekesten. 1766 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

36 http://proxy.handle.net/10648/d70cf847-d705-49fd-92b4-770d9e498521 uitsluitend gerechtsrollen en resoluties. 1767 jan. - mrt., mei - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

37 http://proxy.handle.net/10648/1d44c633-fe0d-4944-990b-297d8c01171b gerechtsrollen en resoluties. 1767 aug. - nov. rekesten. 1767 feb. - nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

38 http://proxy.handle.net/10648/5fedeec3-d30f-4cbc-b249-0b4dfb1e051b uitsluitend gerechtsrollen, resoluties en akten van revisie. 1768 jan. - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

39 http://proxy.handle.net/10648/1ceb9bcf-8acf-4355-ad9a-7bf2e7ef68c3 gerechtsrollen en resoluties. 1768 juli - dec. rekesten en akten van revisie. 1768 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

40 http://proxy.handle.net/10648/9e30ab49-3323-4a2f-975c-32d924f765cb uitsluitend gerechtsrollen, resoluties, akte van revisie en gerechtsrollen van commissarissen van Kleine Zaken over mrt. 1769. 1769 jan. - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Zie voor juli - dec. (gerechtsrollen) en jan. - dec. (rekesten) inv. nr. 1531.

Niet raadpleegbaar

41 http://proxy.handle.net/10648/245ed318-09c5-42ef-be81-660446e64b3e uitsluitend gerechtsrollen. 1770 jan. - okt.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel op inv. nrs. 41 en 42.

Niet raadpleegbaar

42 http://proxy.handle.net/10648/4eef3df5-a604-40e6-9815-cf76c02cafa8 gerechtsrollen. 1770 nov. - dec. resoluties en rekesten, akten van revisie en van eedsaflegging. 1770 jan - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

43 http://proxy.handle.net/10648/34302459-738b-4d95-93a7-6b808453b21a uitsluitend gerechtsrollen. 1771 jan. - mrt.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel

Niet raadpleegbaar

44 http://proxy.handle.net/10648/25d8122e-c318-4e4a-ae7c-ee2f9582c082 uitsluitend gerechtsrollen. 1771 apr. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel

Niet raadpleegbaar

45 http://proxy.handle.net/10648/c0f47fe9-6967-4e8b-9956-633e49d2e8d0 uitsluitend rekesten, resoluties en akten van revisie en van eedsaflegging. 1771 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel

46 http://proxy.handle.net/10648/61bd26c6-7e7f-4dad-8f50-5bc5af1f4734 uitsluitend gerechtsrollen. 1772 jan - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel op inv. nrs. 46 en 47.

47 http://proxy.handle.net/10648/b17c887d-d17c-4243-89aa-213d63560ab5 uitsluitend gerechtsrollen. 1772 juli - okt.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

48 http://proxy.handle.net/10648/db58bfb5-506f-464a-87a5-bfe9b6c45efc gerechtsrollen. 1772 nov. - dec. rekesten, resoluties en akten van revisie en van eedsaflegging. 1772 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel

Niet raadpleegbaar

49 http://proxy.handle.net/10648/0cd168c6-0a82-4f1c-a03f-65385eadd209 uitsluitend gerechtsrollen. 1773 feb. - mrt.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel op inv. nrs. 49 - 51

Niet raadpleegbaar

50 http://proxy.handle.net/10648/7c311572-47ad-4ce8-8845-4803dfaf016c uitsluitend gerechtsrollen. 1773 apr. - aug.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

51 http://proxy.handle.net/10648/18e3521e-243d-4302-8e35-81c6b7cce65a gerechtsrollen. 1773 sep. - dec. rekesten, resoluties en akten van revisie en van eedsaflegging. 1773 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel (op rekesten, resoluties en akten van revisie en van eedsaflegging).

Niet raadpleegbaar

52 - 72 Ingekomen rekesten met de daarop genomen beschikkingen, resoluties van Directeur en Raden, akten van revisie en van eedsaflegging op vonnissen. Met bijlagen. 1774 - 1789 21 banden 52 http://proxy.handle.net/10648/16093c4b-3000-4ea9-950b-f0fd48112755 1774 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel

Niet raadpleegbaar

53 http://proxy.handle.net/10648/d6c8f3c5-abd6-4521-a41e-e387405ae76d 1775 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel. Hierin ook de gerechtsrol van 1775 (okt. - nov.), zie voor jan. - sep. 1775 inv. nr. 76.

Niet raadpleegbaar

54 http://proxy.handle.net/10648/5e125f6c-6b7c-4da7-9a9c-acd5339a2686 1776 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

55 http://proxy.handle.net/10648/5cbb5098-1e4d-4d80-87ed-00506229a9bb 1777 feb. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

56 http://proxy.handle.net/10648/2f89aef7-9c91-4a63-82f2-e790eb170f9e 1778 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

57 http://proxy.handle.net/10648/208bb78e-5430-4b64-b9e4-c2e0df80a98a 1779 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

58 http://proxy.handle.net/10648/11c10130-56ce-4a6c-9e46-91233b1268e3 1780 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

59 http://proxy.handle.net/10648/19b8f375-d8f6-4642-80e0-7f63a01f3fae 1781 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

60 http://proxy.handle.net/10648/a5c996eb-1414-4f1c-999a-74bc7aec4c4a 1782 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

61 http://proxy.handle.net/10648/8b78de54-13b7-4dc8-b45a-6e3154e8cf79 1783 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel, uitsluitend resoluties.

62 http://proxy.handle.net/10648/17b64c8a-2848-4ada-9880-52d81ba993a0 1783 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel, uitsluitend rekesten.

63 http://proxy.handle.net/10648/09fc66ae-655c-4b5f-aa64-fdbe11f5db0e 1784 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

64 http://proxy.handle.net/10648/47df811e-fd73-4824-a595-6c187ac1647e 1785 jan. - juli

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

65 http://proxy.handle.net/10648/59ace325-e212-4fda-910b-e4634dd42ec3 1785 aug - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Zie voor tafel, inv. nr. 64.

Niet raadpleegbaar

66 http://proxy.handle.net/10648/95c80af7-1196-4197-8a1e-0bcb26ff3df4 1786 jan. - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel. Zie voor akten van revisie en van eedsaflegging, inv. nr. 67.

67 http://proxy.handle.net/10648/de07cf48-fbfb-4a7d-b94d-d4cae2f5d703 1786 juli - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

68 http://proxy.handle.net/10648/3c4a1f7c-af56-44f7-99a2-b0d11d85a9d5 1787 jan. - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel. Zie voor akten van revisie, inv. nr. 98.

Niet raadpleegbaar

69 http://proxy.handle.net/10648/2430cee7-1007-4be6-bf52-538df96bb1f0 1787 juli - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel. Zie voor akten van revisie, inv. nr. 98.

70 http://proxy.handle.net/10648/7f54a64a-9216-499c-8e01-a03c7e2f093b 1788 jan. - mrt., mei - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

71 http://proxy.handle.net/10648/4b7e3d9e-d347-46eb-b6ea-9b50da648f09 1788 juli - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

72 http://proxy.handle.net/10648/307683df-6ffa-4335-b2af-03bc2b991b3a 1789 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel. Zie voor akten van revisie en eedsaflegging, inv. nr. 102.

Niet raadpleegbaar

73 - 102 Gerechtsrol en sententies van Directeur en Raden. Met processtukken en bijlagen, 1774 - 1789 30 banden 73 http://proxy.handle.net/10648/9b30c55d-4c73-4f33-85f5-88f9f67e5743 1774 jan. - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel op inv. nrs. 73 en 74

74 http://proxy.handle.net/10648/d4b56066-4767-4476-a303-0ff34faaf812 1774 juli - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

75 http://proxy.handle.net/10648/d77d1a76-06a7-4f0e-98ae-ea6c91ae9d42 1775 jan. - apr.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel op inv. nrs. 75 en 76.

76 http://proxy.handle.net/10648/f203a083-4196-4ee3-97f4-48e575c06ac4 1775 mei - sep.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Zie voor okt. - dec., inv. nr. 53.

77 http://proxy.handle.net/10648/25038500-b8a5-4c1d-8d10-5532a3f2377f 1776 jan. - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel op inv. nrs. 77 en 78.

Niet raadpleegbaar

78 http://proxy.handle.net/10648/de30253a-c38c-4fa5-b1fa-7f6a57e3ef0b 1776 juli - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

79 http://proxy.handle.net/10648/00366b80-42c8-4768-900d-2a888247df48 1777 jan. - mei

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

80 http://proxy.handle.net/10648/022c75ed-933d-416a-a1c3-1b48153b8b57 1777 juni - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

81 http://proxy.handle.net/10648/b4ec82d9-00da-4fb9-97d8-0422adb8bd64 1778 jan. - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

82 http://proxy.handle.net/10648/3bad8b0d-557e-4fb3-aee0-a396cc124ac5 1778 juli - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

83 http://proxy.handle.net/10648/e6f6a38b-e293-4056-87d1-3e3211905553 1779 jan. - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

84 http://proxy.handle.net/10648/7a823024-c302-466c-84cb-e6e839ae03f2 1779 juli - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

85 http://proxy.handle.net/10648/de4061b8-69d2-45ed-8e3b-ee54558edfc6 1780 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

86 http://proxy.handle.net/10648/c38e47a9-9f47-49b3-89ba-f6bb3004e10d 1781 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

87 http://proxy.handle.net/10648/e55bbeae-3c03-4237-b83b-e9e6259bb6bc 1782 jan. - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

88 http://proxy.handle.net/10648/bd5d498b-cf1b-4629-a0ee-fcd2a90be362 1782 juli - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

89 http://proxy.handle.net/10648/549ff1ee-8fd2-4c77-964c-99a45b8d6754 1783 jan. - apr.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

90 http://proxy.handle.net/10648/1377cdd5-2eeb-44e9-ba16-2d4a9fded561 1783 mei - aug.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

91 http://proxy.handle.net/10648/4d99c907-f7dd-46b6-bf6f-4df2b5c7fd64 1783 sep. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel op inv. nrs. 89 - 91.

92 http://proxy.handle.net/10648/e032ff42-76b4-4cf4-854b-7e2d637cc5a0 1784 jan. - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

93 http://proxy.handle.net/10648/d9144e27-51d7-4352-8629-2d4200a801f2 1784 juli - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

94 http://proxy.handle.net/10648/6422e2b7-01ab-4309-bb6d-09828220c033 1785 jan. - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel op inv. nrs. 94 en 95.

95 http://proxy.handle.net/10648/19c771f3-f76c-44e0-a6df-50c362194ceb 1785 juli - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

96 http://proxy.handle.net/10648/583d2257-4550-4b98-8c6d-7d4442d63c38 1786 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

97 http://proxy.handle.net/10648/4e8c6f62-4d1d-4b95-b456-26d4a3611ea9 1787 jan. - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

98 http://proxy.handle.net/10648/1c5d9733-3e2d-4a89-bc81-045e97f627f8 1787 juli - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel. Hierin ook akten van revisie.

99 http://proxy.handle.net/10648/1ca3f9b9-9e4b-41a4-b1df-cabc3bdf2998 1788 jan. - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

100 http://proxy.handle.net/10648/624e4d48-c9a4-4707-b05b-cb3d54ae70ec 1788 juli - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

101 http://proxy.handle.net/10648/1ca84dd6-9fe6-48b1-a26c-0b7f3304dffa 1789 jan. - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

102 http://proxy.handle.net/10648/bfc0d14f-76b0-49d6-9272-b9d16eb88803 1789 juli - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel. Hierin ook akten van revisie en één akte van eedsaflegging.

103 - 114 Minuut-notulen van de gewone en buitengewone vergaderingen van Directeur (Commissarissen) en Raden. Met bijlagen. 1791 - 1804 12 banden

In het algemeen worden onderwerpen van politie en justitie in de notulen behandeld. Onder het hoofd politie vallen wetgeving zoals het ontwerpen van publicaties, ordonnanties, reglementen en instructies en het bestuur waaronder enerzijds het beantwoorden van ingekomen brieven van de Staten-Generaal, de bewindhebbers van de West-Indische Compagnie en autoriteiten van de "Vaste kust" (Spaanse kust) en eilanden uit de omgeving en anderzijds het in behandeling nemen van en beschikken over door particulieren en ambtenaren ingediende rekesten.

Uitspraken betreffende door burgers bij de Raad ingebrachte bezwaren tegen een te hoge aanslag voor de hoofd- en familiegelden zijn eveneens in de notulen te vinden.

Twee gecommitteerden uit de Raad brengen verslag uit van die door hen verrichte controle op de financiële administratie van overheidsinstellingen (weeskamer, één procent kaapvaartkas, gereformeerde armenkas). Rekening en verantwoording zijn meestal als bijlagen bij de notulen aanwezig.

Wat de justitie betreft, worden in de notulen alle door de Raad opgeroepen en afgedane civiele zaken vermeld. De nummers van de in de notulen behandelde zaken corresponderen met de nummers van de op de rol ingeschreven zaken. Radencommissarissen tot het houden der dingtalen brengen ook verslag uit van de door hen verrichte werkzaamheden. De daarvan bijgehouden notulen- en sententieregisters worden door de Raad geresumeerd, goedgekeurd en getekend. Door de raden-commissarissen aan de Raad gerenvoyeerde zaken alsmede reaudities en appellen van sententies van respectievelijk raden-commissarissen en commissarissen van "mindere questien en verschillen" (kleine zaken) worden in de Raad behandeld en afgedaan. Criminele zaken worden rechtstreeks door de fiscaal in de Raad gebracht en beslist. De verhoren op vraagpunten ("interrogatoriën") van verdachten en getuigen vinden plaats voor raden-commissarissen tot het houden der dingtalen.

Behalve minuut-notulen van directeur en raden treft men ook minuut-notulen van de gezamenlijke vergaderingen van de Raad met de militaire autoriteiten aan. Deze Gecombineerde Raad komt samen om maatregelen te treffen in geval van oorlog of oorlogsdreiging.

103 http://proxy.handle.net/10648/2c9482d4-eaa9-4bee-abfb-93f6c71a95e9 1791 jan. - dec. 1792 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

104 http://proxy.handle.net/10648/9eef2891-1193-4ab1-93b2-e573afe377d1 1793 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

105 http://proxy.handle.net/10648/a8a8cba9-054e-4e4a-b0d8-a1116e771bf6 1794 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

106 http://proxy.handle.net/10648/6705f1bf-95da-4714-b3c4-623f652fe2af 1795 jan. - dec. 1796 aug - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

107 http://proxy.handle.net/10648/989b3b1a-97e7-466e-a53b-8d2c8ca31f29 1793 jan., mrt., mei - dec. 1794 jan., mrt. - apr., juni, sep., nov. - dec. 1795 jan. - feb., apr., juni, okt. - nov. 1796 jan. - mrt., juni 1796 jan. - aug

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

In inv. nr. 107 zijn de minuut-notulen van de Raden van Civiele en Criminele Justitie over 1793 - 1796 afzonderlijk ingebonden. De minuut-notulen van de Raden van Politie over jan. - aug. 1796 bevinden zich eveneens in inv. nr. 107.

Niet raadpleegbaar

108 http://proxy.handle.net/10648/491cbc50-d437-4504-bafc-95ff3fbe481e 1797 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

109 http://proxy.handle.net/10648/e7f63924-6089-40e0-a65d-73df36cb7eca 1798 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

110 http://proxy.handle.net/10648/ba379ab2-902d-4400-90c8-11192148e5d1 1799 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

111 http://proxy.handle.net/10648/e769c90c-7096-452f-b8c0-134006bf2af8 1800 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

112 http://proxy.handle.net/10648/983294c5-f30f-4843-8635-9b0afe0cabd8 1801 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

113 http://proxy.handle.net/10648/7aafd8c1-4ea6-489c-8231-684bdbff3ae8 1802 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

114 http://proxy.handle.net/10648/9b0c39aa-500c-4559-8f1c-30ae127a140e 1803 jan. - dec. 1804 jan. - sep.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

115 - 131 Resoluties van Directeur (Commissarissen) en Raden. Met bijlagen. 1790 - 1804

Vanaf januari 1803 wordt het bestuur waargenomen door de commissarissen C. Berch en A. de Veer.

WIP II nr. 521 (1803 januari 13), blz. 603 - 604.

115 http://proxy.handle.net/10648/85af2fae-a217-4e7f-855a-c88e660bfecb 1790 jan. - feb., apr. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

116 http://proxy.handle.net/10648/b3632d9c-802f-48c4-b877-8f298de56acf 1791 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

117 http://proxy.handle.net/10648/04842cec-0976-4848-af38-7da474c8ec0b 1792 jan., mrt. - aug., nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

118 http://proxy.handle.net/10648/ebcaa274-4617-4bd3-ad4d-5f8f636ec61c 1793 jan. - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

119 http://proxy.handle.net/10648/4b5db4db-4b73-4cd0-9304-d03d415e5e90 1793 juli - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

120 http://proxy.handle.net/10648/afca6423-78f2-45ca-b68c-dc981c6ddc5e 1794 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

121 http://proxy.handle.net/10648/2e8440ab-50cc-4829-895b-3ab0df081161 1795 jan. - feb., apr. - dec

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

122 http://proxy.handle.net/10648/6c9e301f-4c81-4cc2-bca8-72e21b5523d6 1796 jan., mrt., mei - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

123 http://proxy.handle.net/10648/6d0f7c7e-3109-451a-ac29-c873d8287aad 1796 jan., juni - sep., dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel. Uitsluitend zaken van de fiscaal.

Niet raadpleegbaar

124 http://proxy.handle.net/10648/c8db0e44-ce6a-4717-ae6a-56b41ac3e67f 1797 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

125 http://proxy.handle.net/10648/4ffb24c0-40dc-4a58-9a77-7afbbd346a27 1798 jan. - okt., dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

126 http://proxy.handle.net/10648/e368b376-debb-447a-a56e-bef46bc51c30 1799 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

127 http://proxy.handle.net/10648/a255b8fc-5124-4180-a66a-fe281d1e56b5 1800 jan. - juli, sep. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

128 http://proxy.handle.net/10648/0c6e36b8-06b1-4fe5-88ba-807eccb88b72 1801 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

129 http://proxy.handle.net/10648/c6697162-810d-4bdd-862e-a0462d0da613 1802 feb. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

130 http://proxy.handle.net/10648/a7f69f7c-781b-44d9-8757-7ee3f9463c53 1803 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

131 http://proxy.handle.net/10648/96a13508-dfc8-4f24-adfe-87579e3eba93 1804 jan. - dec. 1804 jan., mrt. - okt.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

132 - 146 Ingekomen rekesten bij Directeur (Commissarissen) en Raden met daarop genomen beschikkingen. Met bijlagen. 1790 - 1804 15 banden

Elke band met tafel.

132 http://proxy.handle.net/10648/a55ada2e-0244-46a4-8252-a14a988a4c4b 1790 jan. - feb., apr. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

133 http://proxy.handle.net/10648/2cc94830-b4ca-4314-a5dc-a834e0176f2c 1791 jan - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

134 http://proxy.handle.net/10648/ca0d0180-3da6-48bb-ae09-3791aff3956a 1792 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

135 http://proxy.handle.net/10648/bf634bd3-e142-4d56-8538-cde7bcdc0007 1793 jan. - juli, sep. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

136 http://proxy.handle.net/10648/4f1c61a8-7ed6-4d03-997a-e9f00c6a0fa6 1794 jan. - nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

137 http://proxy.handle.net/10648/373c3c1c-0526-4172-8d4f-2dc02897531c 1795 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

138 http://proxy.handle.net/10648/a27c2d60-0ae6-4ba6-97c1-15e6750dc359 1796 jan. - mrt., mei - juni, aug. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

139 http://proxy.handle.net/10648/67ec826f-afc9-40e9-aefa-2447623f5662 1797 feb. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

140 http://proxy.handle.net/10648/1f454b0f-63f1-4ad4-ad62-9d46952d35a2 1798 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

141 http://proxy.handle.net/10648/180b3880-df50-4a01-9a5f-5b3df93a4b94 1799 feb. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

142 http://proxy.handle.net/10648/45a1ae3d-b814-4d1d-8424-3072eee77784 1800 jan. - juli, okt. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

143 http://proxy.handle.net/10648/1dcc99d3-a7be-4626-81dd-a61c005dd492 1801 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

144 http://proxy.handle.net/10648/637bb942-753d-41f3-9226-d4a7b2977d96 1802 jan. - nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

145 http://proxy.handle.net/10648/4038a964-e775-4547-84a9-9d15a6ffa3dc 1803 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

146 http://proxy.handle.net/10648/e3fbf7fd-48ed-48ce-b8cd-289c24217af4 1804 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

147 - 164 Gerechtsrol en sententies van Directeur (Commissarissen) en Raden, akten en revisie en van eedsaflegging op vonnissen. Met processtukken en bijlagen. 1790 - 1803 18 banden 147 http://proxy.handle.net/10648/8fe70877-c660-4560-97c5-fe901a8df028 1790 jan. - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

148 http://proxy.handle.net/10648/6fbdeb96-97d9-4da3-897f-366e39343022 1790 juli - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

149 http://proxy.handle.net/10648/ec5b4524-d1b4-4a30-b2c3-ee92a963d910 1791 jan. - mei

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

150 http://proxy.handle.net/10648/666bf016-d75d-4130-b02f-e9bab716471d 1791 juli - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

151 http://proxy.handle.net/10648/40554600-81ad-41b5-aa7d-259995a08fb7 1792 jan. - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

152 http://proxy.handle.net/10648/fddf1e09-afde-4a0c-925f-3e6916203591 1792 aug. - nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

153 http://proxy.handle.net/10648/480478d2-d41a-46de-a07e-e93b50993cc7 1793 jan., mei - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

154 http://proxy.handle.net/10648/e1de4084-cfaf-46d1-85b1-e73d4aa2bab5 1793 juli - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

155 http://proxy.handle.net/10648/b0c9e302-8db6-45db-b36b-ba2a16cec814 1794 apr., juni, aug. - nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

156 http://proxy.handle.net/10648/573d2e17-72d4-4aa3-b418-3c3638bea0f5 1795 jan. - feb., apr., juni - juli, okt. - nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

157 http://proxy.handle.net/10648/d19293e9-a991-43fc-8923-1fd306b3b4fb 1796 jan. - mrt., juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

158 http://proxy.handle.net/10648/3592092d-0439-43b0-b0b8-8dc91581ebc0 1797 feb., mei - juli, sep. - nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

159 http://proxy.handle.net/10648/6c8536ac-ab5a-46de-8e5c-cbb2251cdf7a 1798 mrt., juli, sep. - okt.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

160 http://proxy.handle.net/10648/ca934d2a-ee9f-4d02-ae0f-4d5cdffe233e 1799 apr., juni - juli, dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

161 http://proxy.handle.net/10648/9b5be6c3-7390-4fc3-853d-95a07e6e15c4 1800 mei - juli, dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

162 http://proxy.handle.net/10648/259c61c8-b2b4-41e9-90c5-9bf55af5767b 1801 jan. - mei, juli - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

163 http://proxy.handle.net/10648/4ff82aa4-8be9-4e9f-8f3f-9ce48f7cac0b 1802 feb. - juni, aug. - okt., dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

164 http://proxy.handle.net/10648/f3a50516-c4ad-4068-8337-a3a8c6c461db 1803 juni, aug. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel. Zie voor jan. en mei - aug. 1803 tevens inv. nr. 619.

165 -167 Minuut-notulen van de vergaderingen van Raden-Commissarissen tot het houden der dingtalen. Met bijlagen. 1789 - 1801 3 banden

Raden-Commissarissen zijn twee leden uit het college van de Raad, die gecommitteerd worden "omme de processen en alle andere incidenteele saken te faciliteeren".

Zie het Reglement voor de Grote Raad van Curaçao van 2 augustus 1740 (art. 12 - 27), WIP I nr. 140 blz. 202 - 203.

In hun vergaderingen worden door de fiscaal op zijn verzoek verdachten en getuigen onder ede verhoord. Voor een scherper verhoor was een nadere toestemming van de Raad noodzakelijk. Door advocaten, procureurs en gemachtigden van partijen worden bij raden-commissarissen verzoeken ingediend om revisie te mogen "interjecteren" van sententies en beschikkingen van de Raad. Na een gunstige beslissing wordt de secretaris door raden-commissarissen gemachtigd om aantekening van revisie te doen en een akte van revisie voor de Raad op te maken.

Raden-commissarissen kunnen ook pogingen doen tot een minnelijke schikking of verzoening van partijen. Verzoeken van personen om tot makelaars te mogen worden geadmitteerd worden ten overstaan van raden-commissarissen door twee advocaten onderzocht. In de vergaderingen worden tevens de zaken van de dingtalenrol opgeroepen en afgedaan. In moeilijke kwesties verwijzen raden-commissarissen de zaak naar de Raad of vragen de directeur naar hun vergadering te komen voor nader advies.

Ook doleantiezaken betreffende hoofd- en familiegelden kunnen door raden-commissarissen worden behandeld en beslist.

165 http://proxy.handle.net/10648/6afb52b0-c328-4348-8ef8-db0484067711 1709 sep. - 1792 dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

166 http://proxy.handle.net/10648/15b2b3c0-0b6d-43a5-b456-1ed101598515 1793 feb. - 1797 dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

167 http://proxy.handle.net/10648/566f41bf-82c6-4c9f-9340-aafe953c2a0c 1798 jan. - 1801 sep.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Zie voor het vervolg van de serie inv. nr. 642.

Niet raadpleegbaar

168 - 230 Plakaten, publicaties, edictale citaties, vrijbrieven, paspoorten, zeebrieven, commissies, instructies en eden van ambtenaren, 1722 - 1803 63 banden

Naast publicaties (plakaten) met algemene wetgevende maatregelen vindt men ook bekendmakingen en waarschuwingen van algemene of bijzondere aard zoals bekendmakingen betreffende oorlogsdreiging, echtscheidingen of het bevriezen van krediet voor een echtgenote en waarschuwingen tegen het verbergen van met name genoemde voortvluchtige slaven.

De edictale citaties bevatten voornamelijk oproepingen tot aangifte van vorderingen vanwege overlijden of vertrek van personen en vanwege het opheffen van compagnieschappen.

De vrijbrieven (manumissies) betreffen het officieel vrijkopen of vrijgeven van slaven. De bijlagen bestaan uit kwitanties, onderhandse vrijbrieven en verzoeken aan de secretaris voor het passeren van vrijbrieven.

De paspoorten (en zeebrieven) worden afgegeven aan schippers en anderen vanwege reizen naar bepaalde bestemmingen (o.a. het Caraïbisch gebied en Europa).

De commissies bevatten akten van aanstelling voor ambtenaren of militairen; in vele gevallen met eden (van zuivering of van trouw) en/of instructies.

Zie voor publicaties edictale citaties, vrijbrieven etc. (1804 - 1806), inv. nrs. 519 -521, voor publicaties (1807 - 1827), inv. nrs. 552 -541, voor edictale citaties (1807 - 1827), inv. nrs. 398 -414, voor vrijbrieven (1808 -1815 en 1816 - 1827), inv. nrs. 415 - 419 en 542 - 552, voor commissies en instructies (1807 - 1827), inv. nrs. 256 - 271.

168 http://proxy.handle.net/10648/73a12a0e-0d8b-401a-b3fa-1267ba594578 1722 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Zie voor 1720 (1 stuk) inv. nr 1533.

169 http://proxy.handle.net/10648/8f945ae6-df35-4e7a-94e2-d596885bd9c5 1723 apr. - sep., nov. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

De nrs. 2 - 8 ontbreken. Hierin ook 2 stukken van 1716 en 1722.

170 http://proxy.handle.net/10648/57406531-44c6-47a0-b475-6aa5b41a17dd 1737 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

171 http://proxy.handle.net/10648/8e026bb7-8543-42a9-a7de-3de300131aa3 1738 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Hierin 1 stuk van 1737.

172 http://proxy.handle.net/10648/d6d4f636-26d5-4dd6-b06c-592b712d2d30 1741 apr. - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Hierin een stuk van 1739. De nrs. 1 - 34 ontbreken.

Niet raadpleegbaar

173 http://proxy.handle.net/10648/e420b33e-c764-4859-87a0-4496b78a9a7a 1741 juli - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel. Hierin 1 stuk van 1742.

Niet raadpleegbaar

174 http://proxy.handle.net/10648/92fd6e48-6d72-436d-9d9a-51465bd5e2a5 1742 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Hierin 1 stuk van 1743.

Niet raadpleegbaar

175 http://proxy.handle.net/10648/478637b9-b472-4325-844e-cfb125565832 1743 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

176 http://proxy.handle.net/10648/9b3e3f4e-48d9-44ba-b7a2-e7d8f1d79660 1744 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

De nrs. 10 - 19 ontbreken.

Niet raadpleegbaar

177 http://proxy.handle.net/10648/2ad48845-549c-47f8-a7fb-83ef303e48fa 1745 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

178 http://proxy.handle.net/10648/76e28306-937c-400a-838b-89abee6f523a 1746

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Inv. nr. 178 heeft slechts een inhoudstafel.

Niet raadpleegbaar

179 http://proxy.handle.net/10648/9fca2256-3875-4a9d-93a9-4805f49f7e99 1747 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel. Hierin 5 stukken van apr. en sep. 1746.

180 http://proxy.handle.net/10648/a9c4c3cf-9335-46a3-bbc7-6d774a96346e 1748 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Nr. 1 ontbreekt.

181 http://proxy.handle.net/10648/c3628f20-0357-4e04-a335-dd3af1c993b6 1749 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met onvolledige tafel (de nrs. 91 - 109 ontbreken in de tafel).

Niet raadpleegbaar

182 http://proxy.handle.net/10648/3e026889-d290-4da0-9e1d-805c61fa0e25 1750 jan. - nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

183 http://proxy.handle.net/10648/1e6c5346-8a6f-4d4d-9fa4-8b9a69e09671 1751 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

184 http://proxy.handle.net/10648/1763f0e5-631b-40b2-badf-e54c7c8f3e6f 1752 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

185 http://proxy.handle.net/10648/96407745-13bf-42c1-bd1d-86ada4b41ce7 1753 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

186 http://proxy.handle.net/10648/b0be54a1-cb09-4839-8524-3d18989604f8 1754 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

187 http://proxy.handle.net/10648/e674ab6b-b4ec-44c9-90a3-f1ce058749b4 1755 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

188 http://proxy.handle.net/10648/07d59694-06c1-4ed3-9add-5a7efcaeb8a9 1756 jan. - mrt., mei - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

189 http://proxy.handle.net/10648/810a9099-5d3d-4352-b824-1de9cae602d6 1756 dec. - 1757 dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel. Zie voor 1758 inv. nr. 1534.

190 http://proxy.handle.net/10648/c5a15fac-c9c2-4e8c-95e9-efaad3d9c819 1759 mei - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

De nrs. 1 - 62 en 65 - 105 ontbreken.

191 http://proxy.handle.net/10648/72c5784a-0e2c-41f9-a536-8cad728efa13 1760 feb. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

De nrs. 1 - 22 ontbreken. De stukken zijn niet chronologisch ingebonden. Zie voor 1761, inv. nr. 1535.

192 http://proxy.handle.net/10648/ed35070d-16f0-4a84-aa7c-698782ebcd6a 1762 dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

De nrs. 1 - 145 ontbreken.

193 http://proxy.handle.net/10648/074365c6-58bc-45ad-981a-459bcc95df1d 1763 apr. - 1764 dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

194 http://proxy.handle.net/10648/2c68adb7-9d2b-4c9e-a813-30b20ad3964b 1765 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

195 http://proxy.handle.net/10648/5e3e468b-8922-4c42-864d-2ab88f641515 1766 jan. - mei, juli - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

De nrs. 1 en 2 ontbreken.

Niet raadpleegbaar

196 http://proxy.handle.net/10648/3302c4e0-5f8c-4a1d-94fb-8658370be8f9 1767 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

197 http://proxy.handle.net/10648/fd725631-8630-43e6-8086-4628f94af4f0 1768 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met onvolledige tafel (de nrs. 72 - 77 ontbreken in de tafel).

198 http://proxy.handle.net/10648/8cf9ccfd-e970-4253-8a95-d59cb205b71a 1769 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

199 http://proxy.handle.net/10648/3e20c4d4-7c18-4551-8982-88799b143b0a 1770 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

200 http://proxy.handle.net/10648/ac019eb1-58c3-4818-96a5-5d197389f3d1 1771 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

201 http://proxy.handle.net/10648/e177c7c0-60ff-48ce-bff8-42c8ca1e1c75 1772 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

202 http://proxy.handle.net/10648/4f22b731-d0b6-41a0-a642-7dbed05e160c 1773 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

203 http://proxy.handle.net/10648/5c0be9c1-554d-4b52-8920-e40a24589998 1774 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

204 http://proxy.handle.net/10648/2e39d447-02b5-42cd-a996-6056c2660ff1 1775 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

205 http://proxy.handle.net/10648/74180d79-2f4b-478f-9e8f-f3300e97b7e0 1776 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

206 http://proxy.handle.net/10648/b0ebb4de-89ab-4d45-882e-e05cde186acf 1777 jan. - apr., juni - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

207 http://proxy.handle.net/10648/a053b01a-a886-44e8-acc3-fac584c7f1e2 1778 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met onvolledige tafel (de nrs. 68 - 108 ontbreken in de tafel).

208 http://proxy.handle.net/10648/eccf27de-2191-47ba-93b1-e41c2aa24c65 1779 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met onvolledige tafel (de nrs. 1 - 39 en 205 - 213 ontbreken in de tafel).

209 http://proxy.handle.net/10648/d4e027b5-7091-44d8-b8ba-7fc9ce61f59a 1780 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

210 http://proxy.handle.net/10648/b145c61c-d166-41f6-b5d7-ecbff2ea0183 1781 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

211 http://proxy.handle.net/10648/d13ab50b-bb0d-4885-881d-8153387c125f 1782 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

212 http://proxy.handle.net/10648/ab85d45b-3005-4955-b2ff-018eae1187bf 1783 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

213 http://proxy.handle.net/10648/6f80fcfe-17e9-4a34-b457-e62f1e532447 1785 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

214 http://proxy.handle.net/10648/8520c37e-74d9-47c7-9e89-531322d2a27d 1786 jan. - nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

Met tafel. De nrs. 113 - 121 ontbreken.

215 http://proxy.handle.net/10648/8fb4001c-e239-42bc-bc3c-284d154c28fe 1787 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

216 http://proxy.handle.net/10648/6093c10c-d14b-481a-b6f8-e281e271d97e 1789 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

217 http://proxy.handle.net/10648/90d858f6-ed63-44de-be56-aa3140b716ca 1790 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

218 http://proxy.handle.net/10648/1ab4e39d-7a0c-4ee0-92d8-7aa586dfdde2 1791 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

219 http://proxy.handle.net/10648/7c712ddf-f139-4662-83b8-49c115321cf7 1792 jan. - nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

220 http://proxy.handle.net/10648/a62afdf8-2b60-42ed-9c9a-d28ab78f8df1 1793 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

221 http://proxy.handle.net/10648/7225a6ec-40b9-4281-b9c6-b10dd23afc0a 1794 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

222 http://proxy.handle.net/10648/bfd89046-36cd-49e5-b55a-3e663e18597d 1795 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

223 http://proxy.handle.net/10648/d428f882-ae98-4610-b0bb-4f781535f284 1796 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

224 http://proxy.handle.net/10648/cf3f294d-5322-4f4a-879e-5955615a0cde 1797 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

225 http://proxy.handle.net/10648/d95ad478-6d7c-4e89-afc3-fb3c78b0d492 1798 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

226 http://proxy.handle.net/10648/9fefcb4b-ad5e-43c1-8eb6-67756c2037c7 1799 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

227 http://proxy.handle.net/10648/61d032a2-3b85-4598-99c2-e06a1d9a203d 1800 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

228 http://proxy.handle.net/10648/84022831-3c75-4e2b-bb9e-448ee3461229 1801 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

229 http://proxy.handle.net/10648/f3330047-7bbd-4a37-bf7a-5acead751941 1802 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met onvolledige tafel (de nrs. 6 - 66 (vrij brieven) en 1 - 15 (commissies met eden) ontbreken in de tafel).

230 http://proxy.handle.net/10648/a6387bb3-a8c9-4c2a-962b-745bd52e70ae 1803 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

231 http://proxy.handle.net/10648/401ed422-4fc1-40ae-b624-cc5d2578b469 Dossier betreffende een missie van J. N. van Starckenborgh naar Jamaica vanwege het reclameren van door Engelse kapers aldaar opgebrachte Hollandse schepen. 1780 1 pak

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bij commissie van Gouverneur en Raden van 29 maart 1780

inv. nr. 209 nr. 72.

krijgt het raadslid J.N. van Starckenborgh de opdracht om met de golet "Zierikzee" naar Jamaica te gaan en aldaar uit naam van de gouverneur een officieel protest over te brengen vanwege het door Engelse schepen kapen en opbrengen van onder Hollandse vlag varende schepen. In het dossier bevinden zich de volgende stukken: rekesten, brieven, protestnota, juridische adviezen, memories, rekeningen, kwitanties, lijsten van geleverde goederen en van financiële bijdragen etc.

232 http://proxy.handle.net/10648/5ed25794-9b05-4485-a480-6ba2237a5adf Stukken betreffende door het gouvernement en de burgers van Curaçao gedane voorschotten en leveranties van goederen en materialen ten behoeve van het Franse fregat "La Vengeance" en de "Guadeloupsche Divisie". Minuten en (authentieke) afschriften. 1800, 1803, 1807, 1808 1 deeltje en 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

De stukken betreffen een verantwoording van de door het gouvernement en de burgers van Curaçao in de periode van februari tot september 1800 gedane voorschotten in de vorm van aanzienlijke geldbedragen en hoeveelheden levensmiddelen en scheepsbenodigdheden ten behoeve van in die periode binnengelopen Franse oorlogsschepen. De Guadeloupsche Divisie bestond uit een eskader van 10 gewapende schepen met aan boord 3 compagnieën soldaten onder bevel van een generaal. Deze expeditie was vanuit Guadeloupe naar Curaçao gezonden onder het mom van bescherming en versterking van het eiland tegen een "door de Engelschen beraamde onderneeming".

inv. nr. 111 f. 220 - 226

233 http://proxy.handle.net/10648/67b08236-55ae-44fe-a2ca-187592ebbcc4 Register van uitgaande stukken van de raad-fiscaal P. Th. van Teylingen, 1792 - 1793

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

De uitgaande stukken van de raad-fiscaal aan Directeur en Raden omvatten rekesten, "representaties", memories, vertogen, conclusies van eis, adviezen etc. In de register komen vele stukken betreffende de Franse vluchtelingen uit Santo Domingo voor en een aantal strafzaken.

Niet raadpleegbaar

II Archieven van de Gouverneur (Gouverneur-Generaal), van de Raad van Politie (Politieke Raad) en van de Raad van Civiele en Criminele Justitie, 1804 - 1828

Het staatsbewind van de Bataafse Republiek stelde bij Besluit van 12 juni 1804 een "Provisioneele instructie voor de Politicque Regeeringe op het eiland Curaçao en onderhorige eilanden vast".

WIP II nr. 650, blz. 640 - 647 (artt. 1 - 51).

Onder dezelfde dagtekening werd een instructie voor de nieuwbenoemde gouverneur gearresteerd.

WIP II nr. 559, blz. 630 - 640 (artt. 1 - 46).

Volgens deze provisionele instructie zou de politieke regering berusten bij de gouverneur en zes raden van Politie. De fiscaal en de boekhouder-generaal namen uit hoofde van hun functies met een adviserende stem deel aan de Raad; de overige vier raden werden uit de ingezetenen gekozen.

Op 10 september 1804 werd de nieuwe gouverneur door de leden van het waarnemend bestuur (de commissarissen Berch en De Veer) geïnstalleerd en op 18 september benoemde de gouverneur als president van het college de nieuwe raadsleden.

Inv. nr. 452, blz. 217 - 219.

Tevens wees de gouverneur voorlopig de nieuwe Raad aan als college voor de Civiele en Criminele Justitie. Een afzonderlijke Raad van Civiele en Criminele Justitie zou in werking treden na de aankomst van een in Nederland te benoemen vice-president. Uit de archiefstukken blijkt dat deze Raad van Justitie een eigen administratie voerde en zich als een afzonderlijke college beschouwde.

In de vergadering van de Raad van Politie van 1 mei 1806 bracht de gouverneur de secrete resolutie van de Raad der Amerikaanse Coloniën en Bezittingen van 19 september 1805 nr. 1 in de Raad, waarbij de instelling van een afzonderlijke college voor Justitie gelast werd, bestaande uit de gouverneur als president zonder stem; een vice-president en zeven rechters gekozen uit de ingezetenen. Het duurde echter tot 18 december 1806, voordat de gouverneur tot de installatie van een Raad van Civiele en Criminele Justitie kon overgaan.

Inv. nr. 558, blz. 108.

Na de verovering van Curaçao door de Engelsen op 1 januari 1807 bleven de Raad van Politie en de Raad van Civiele en Criminele Justitie aanvankelijk bestaan; tot leden van de Raad van Civiele en Criminele Justitie werden door de Engelse luitenant-gouverneur benoemd de commissarissen van het college van "Mindere Questiën en Verschillen".

Inv. nr. 455, nr. 2.

Op 27 februari 1807 werd de tijdelijk waarnemend luitenant-gouverneur opgevolgd door een "Governor and Commander in chief".

Inv. nr. 522, nr. 9.

Onder diens bestuur werden op 2 juni 1807 de Raad van Politie en de Raad van Civiele en Criminele Justitie weer tot één college samengevoegd met de gouverneur als president, en de fiscaal, de boekhouder-generaal en vier burgers als leden van de Raad.

Inv. nr. 522, nr. 35.

Ook sindsdien bleven echter de Raad van Politie en de Raad van Civiele en Criminele Justitie als afzonderlijke lichamen optreden en hadden deze colleges elk hun eigen administratie.

Op 4 maart 1816 keerde Curaçao terug onder het Nederlands bestuur en trad het Reglement op het beleid van de regering, het justitiewezen, de handel en scheepvaart op Curaçao en onderhorige eilanden in werking, vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 14 september 1815 no. 58.

Inv. nr. 245, nr. 1A, blz. (1 - 38). Gedrukt.

Volgens dit reglement was het hoge uitvoerend gezag gevestigd in de persoon van de gouverneur-generaal, die tevens de functie van opperbevelhebber van de land- en zeemacht vervulde. De instructies voor de gouverneur-generaal en de contrarolleur-generaal zijn bij het reglement opgenomen. In de artt. 1 - 21 van het reglement zijn de bevoegdheden van de gouverneur-generaal nader geformuleerd. In genoemd reglement handelen de artt. 23 - 43 en 44 - 63 respectievelijk over de Raad van Politie en de Raad van Civiele en Criminele Justitie. In de inleidingen bij de genoemde colleges werden de bovenvermelde artikelen nader toegelicht.

a. Gouverneur (gouverneur-generaal), 1816 - 1827 234 - 244 Journaal van de gouverneur, 1816 - 1827 11 banden

De journalen van de gouverneur bevatten, behalve het verslag van het dagelijks gebeuren, afkondigingen van uitgevaardigde publicaties, benoemingen, ontslagen, data van gehouden raadsvergaderingen met de aantekening "zie notulen", inspekties, informatie over de kwestie met de "Independenten" van Venezuela en Colombia, berichtgeving over de aankomst en het vertrek van schepen, eedsafleggingen etc. Vanaf ca. juli 1820 worden ingekomen brieven van ambtenaren met data en nrs. in de journalen vermeld en behandeld. Zie voor de bijlagen bij de journalen van 1819 - 1827 en de alfabetische index op de journalen van 1820 - 1827, de Archieven van Curaçao en onderhorige eilanden na 1828 nrs. 30 en 31.

234 http://proxy.handle.net/10648/1d4ab81d-bc49-4bdf-b529-ee6fcab05af4 1816 mrt. - 1818 dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

235 http://proxy.handle.net/10648/4ee45966-4a75-40c3-bb26-4d63a165a066 1819 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

236 http://proxy.handle.net/10648/933ce755-c3cd-4ba8-a5e6-715d7a7e6f12 1820 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

237 http://proxy.handle.net/10648/ad5875e6-7d4e-4ac7-a5c3-442bf59ee19d 1821 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

238 http://proxy.handle.net/10648/71b06c20-9d67-466b-8e60-962b86691345 1821 juli - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

239 http://proxy.handle.net/10648/c49a4c6f-56e4-43ad-93f5-f62889bfe1dd 1822 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

240 http://proxy.handle.net/10648/e40562fa-0d3b-4e68-be0b-9500a1c70f96 1823 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

241 http://proxy.handle.net/10648/264eab94-c649-405f-b92a-720fed89f528 1824 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

242 http://proxy.handle.net/10648/b6e233d9-3112-4184-8f6a-1072b4cf65a7 1825 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

243 http://proxy.handle.net/10648/1f157362-b744-4aff-a47c-8526d13d361a 1826 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

244 http://proxy.handle.net/10648/5211b75f-44a8-46f4-990b-a147ef23b8a1 1827 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

245 - 250 Minuut-reglementen, -instrukties, -ordonnanties en tarieven. 1815 - 1827 6 banden

Elke band met tafel. Hierin ook authentieke handschriften en gedrukte exemplaren.

245 http://proxy.handle.net/10648/1e2442a3-aec2-4800-8a7d-536a7fc6cd4f 1815 sep. - 1816 okt.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

246 http://proxy.handle.net/10648/63d98849-7d6f-4d27-bd11-4bdce4a9979e 1817 mrt., apr., juli, sep.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

247 http://proxy.handle.net/10648/aacd279c-3243-45b8-b844-f34be87f62d8 1818 jan. - 1819 sep.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

248 http://proxy.handle.net/10648/ff4d035d-1730-403b-80cb-3d955a190cc4 1820 mei - 1824 nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

249 http://proxy.handle.net/10648/804c3cf5-6671-4315-8f8c-c95a8162fa96 1825 jan. - 1826 dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

250 http://proxy.handle.net/10648/d9c93ae3-78bd-40d7-b188-01250c9c89f6 1827 feb. - apr.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

251 - 252 Minuut-reglementen; -instrukties en tarieven, 1820 - 1824 2 banden

Hierin ook authentieke afschriften.

251 http://proxy.handle.net/10648/2bb7b637-4ca2-4be5-ba8a-865b702b306e 1820 dec. - 1822 juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

De nrs. 1 - 10 ontbreken.

252 http://proxy.handle.net/10648/cdf26fc6-a2a3-44de-bfcd-4df8eb44e979 1823 jan., dec. - 1824 nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Zie voor 1825 - 1829, de Archieven van Curaçao en onderhorige eilanden na 1828 nr. 318 (Toegang 1.05.12.02).

253 - 254 Register van reglementen, instrukties en ordonnanties, 1816 - 1819 2 delen 253 http://proxy.handle.net/10648/4acc1feb-16ae-447e-b111-bae97ad1e1bc 1816 mrt. - 1818 jan.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

254 http://proxy.handle.net/10648/c395b04a-4092-4812-aed5-30b3f82a126c 1818 feb. - 1819 mrt.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

255 http://proxy.handle.net/10648/9120ca63-99db-4217-b355-ebb271b639fa Register van reglementen, instrukties en ordonnanties, 1816 - 1818 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel. Het register bevat 50 nrs., waarvan de nrs. 1 - 48 overeenkomen met de nrs. 1 - 48 van inv. nr. 253. De nrs. 49 en 50 zijn gelijk aan de nrs. 1 en 2 van inv. nr. 254.

Aan de achterzijde van het register, voorafgaande aan de tafel, bevindt zich een verslag van de commandant van het oorlogsschip "de Prins van Orange" (Lewe van Aduard), over de gebeurtenissen, die na de aankomst van gouverneur A. Kikkert op Curaçao, van 27 februari tot 5 september 1816 hebben plaats gehad.

256 - 258 Copieën van diverse reglementen, ordonnanties, instrukties en tarieven, 1816 - 1826 3 banden

Het merendeel van de reglementen etc. komt ook voor in inv. nrs. 245 - 248.

256 http://proxy.handle.net/10648/060d08cd-e949-43f6-a6af-5c8f88461d40 1816 juni - 1824 nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel. Gedrukt en geschreven.

257 http://proxy.handle.net/10648/ff23a2cf-d780-41c8-bdf1-d29ae9cfd0f6 1817 apr. - 1826 juli

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

258 http://proxy.handle.net/10648/fd35dc3a-8c66-4e9b-9454-9a18b357ec14 1816 mrt. - 1824 dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

259 - 271 Akten van aanstelling en van eedsaflegging van ambtenaren, 1807 - 1827 13 banden In de Engelse periode van 1807 - 1816 maart zijn de akten van aanstelling in het Engels gesteld met soms een Nederlandse vertaling. Het betreft aanstellingen van civiele en militaire ambtenaren.

Elke band met tafel. Zie voor de jaren 1804 - 1806 de inv. nrs. 519 - 521.

259 http://proxy.handle.net/10648/89dd888d-7f52-470d-b06b-2c5fe717364a 1807 jan. - 1808 jan.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

260 http://proxy.handle.net/10648/6d1f2664-00f3-4c2b-84e6-2286919af7de 1808 jan. - okt.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

261 http://proxy.handle.net/10648/b17f5b25-e79c-41af-a295-1d3eb57871ce 1809 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

262 http://proxy.handle.net/10648/22f5bbcf-7f8a-42ac-97e7-707315684b96 1810 jan. - nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

263 http://proxy.handle.net/10648/5a4a6779-d63b-4802-aaa0-4761b69e1a0a 1811 feb. - okt., dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

264 http://proxy.handle.net/10648/d398e74d-4c4a-4c18-a666-02890357865d 1812 jan. - juni, aug., okt. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

265 http://proxy.handle.net/10648/227ed0f3-b1ee-463b-abf3-fc68f131ff90 1813 feb., mrt., juli, aug.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

266 http://proxy.handle.net/10648/ee09fa46-a36b-4505-ad0e-8ab17f129e10 1815 jan., feb., mei - sep.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

267 http://proxy.handle.net/10648/eabeabb2-6ed1-4aa3-b027-31e9cecc078e 1816 jan. - mrt. juli - juni, sep. okt.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

268 http://proxy.handle.net/10648/4a68dbf6-b65b-46ee-96d4-fb250d9720c9 1817 jan., feb., apr., sep. okt.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

269 http://proxy.handle.net/10648/d3f37fbf-975f-44eb-802f-47fc402ca67c 1818. jan. - 1819 dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

270 http://proxy.handle.net/10648/f9de5f8c-a72c-4068-9870-4fe6272e7625 1820 jan. - 1824 sep.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

271 http://proxy.handle.net/10648/29846372-c858-4e8f-acb4-76237037d5df 1825 jan. - 1827 mrt.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

272 http://proxy.handle.net/10648/75e90e81-07a0-4212-a7e8-3650a52f83b2 Register houdende extracten uit het verbaal van de Staatsraad met akte van aanstelling van ambtenaren, 1815 - 1836 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met chronologische index. Het register bevat akten van aanstelling, die niet in inv. nrs. 266 - 271 voorkomen.

273 - 283 Minuut-publicaties van Gouverneur (gouverneur-generaal) en Raden, 1816 - 1827 11 banden 273 http://proxy.handle.net/10648/d77c6f32-c5fd-4619-b515-b34645ccd0d9 1816 mrt. - mei - juli okt.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

274 http://proxy.handle.net/10648/8793173a-fd12-4fa9-bf02-642ffe69af9a 1817 jan. - 1818 dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

275 http://proxy.handle.net/10648/29572640-8823-48e4-9094-b248adcdd8d0 1819 jan. - apr - juli, nov. dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

276 http://proxy.handle.net/10648/edd13ac4-3ef1-422d-aed3-0b2b056822da 1820 feb., mei - sep. nov., dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

277 http://proxy.handle.net/10648/7a694a3c-9638-4df9-929d-b7c70af20cc3 1821 jan. - aug., okt. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

278 http://proxy.handle.net/10648/6d4c4fd0-87d7-4469-ae68-1df3b148705d 1822 jan., feb., apr. - juli, dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

279 http://proxy.handle.net/10648/5d1e7283-2c27-427e-a663-a120d2601eb0 1823 jan., mrt., mei - juli, sep., nov., dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

280 http://proxy.handle.net/10648/ae485f7c-a936-4c13-bdec-e6e1650377a7 1824 mrt., apr., juni - aug. okt. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

281 http://proxy.handle.net/10648/e2a52150-7b33-49a7-bbb5-cae5461ee3a6 1825 jan., mrt., apr., juni, juli, sep., okt., dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

282 http://proxy.handle.net/10648/139a1cc0-d85f-461c-8195-7a602d2591c8 1826 jan., mrt., juli, sep. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

283 http://proxy.handle.net/10648/94cb3077-7149-493b-8648-1ca87d4e5814 1827 feb., mei, juni, dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

284 - 288 Copieën van publicaties van Gouverneur (gouverneur-generaal) en Raden, 1816 - 1827 5 banden

Gedrukt en in afschrift. Deze publicaties zijn identiek aan de in de inv. nrs. 273 - 283 opgenomen minuut-publicaties.

284 http://proxy.handle.net/10648/42473cf7-073d-4e17-84e6-bdd29aba6f06 1816 - 1818

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

285 http://proxy.handle.net/10648/ba91e8ea-1cd2-4c94-98ad-3dc3ea385726 1819 - 1821

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

286 http://proxy.handle.net/10648/5574db4a-a5fe-40b6-a235-79f22d639324 1822 - 1824

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

287 http://proxy.handle.net/10648/cb5ac3d3-9d52-4ade-a478-f567867bb319 1825 - 1827

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

288 http://proxy.handle.net/10648/fc13462c-cfb9-4e8c-855a-d069ca1bd992 1827

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

289 - 300 Ingekomen rekesten met de daarop genomen beschikkingen, 1816 - 1827 12 banden

De bij Gouverneur en Raden ingediende rekesten bevatten verzoeken betreffende allerlei zaken zoals: toestemming om te mogen begraven, benoemingen in en ontslagen of verlof uit 's Lands dienst, verlenging van burgerrecht, convooibegeleiding, toestemming voor het sluiten van huwelijken, oprichting van drankwinkels en tapperijen, bouw van kalkovens (in verband met de vestingbouw), uitvoer en verkoop van slaven, verzoeken van de fiscaal om personen te mogen horen en verhoren op vraagpunten etc. Achterin sommige banden bevinden zich losse rekesten die bestemd waren om te worden doorgezonden naar Nederland. Zie voor chronologische repertoria op de ingekomen rekesten, inv. nr. 301 (1816 - 1823).

Zie ook toegang 1.05.12.02: de Archieven van Curaçao en onderhorige eilanden na 1828 nr. 166 (1824 - 1833).

289 http://proxy.handle.net/10648/35ed0f96-0571-4413-805f-86496cd999eb 1816 mrt. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

290 http://proxy.handle.net/10648/9f7067de-6b1b-4c74-af36-43e65ad21307 1817 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

291 http://proxy.handle.net/10648/6ce31f98-85ed-402c-9f9e-c1d0d384e8f7 1818 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

292 http://proxy.handle.net/10648/4ded6db2-667b-4ce2-a36f-5009e42d745b 1819 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

293 http://proxy.handle.net/10648/bae122e5-0cc0-436b-a9be-f3ccf1e46e97 1820 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

294 http://proxy.handle.net/10648/b378f2fd-db15-4f84-a200-fa1f27cdcc8c 1821 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

295 http://proxy.handle.net/10648/e7757caf-9346-44bc-a6e6-82b64bbb6fec 1822 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

296 http://proxy.handle.net/10648/dc21327d-e118-497b-91f4-759785eaddf2 1823 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

297 http://proxy.handle.net/10648/1d2f1be0-674c-4056-8c93-5bfb9f6ac66e 1824 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

298 http://proxy.handle.net/10648/a8b2abca-bf9b-45c7-908b-a14a4aaf3bff 1825 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

299 http://proxy.handle.net/10648/3a6dda42-5055-42d8-a03b-f64bc30a9f59 1826 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

300 http://proxy.handle.net/10648/17bdca02-a3f2-4227-a5ed-bde1aaa623bc 1827 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

301 http://proxy.handle.net/10648/b548f7cb-ab04-4d0c-93bc-a7ea6a0e8a56 Chronologisch repertorium op de ingekomen rekesten, 1816 - 1823 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Het chronologisch repertorium geeft het nummer en de datum van het rekest, de naam van de rekestrant, de inhoud van het rekest, de daarop genomen beschikking en de datum van de beschikking.

Zie voor de jaren 1824 - 1827, de Archieven van Curaçao en onderhorige eilanden na 1828 nr. 166 (Toegang 1.05.12.02).

302 http://proxy.handle.net/10648/067f123b-bdae-4465-a199-24afed97fcad Ingekomen rekesten om lijken te mogen begraven. Met de daarop genomen beschikkingen, 1823 - 1827 1 band

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel. In de verzoeken wordt toestemming aan de gouverneur gevraagd om lijken "buiten prejuditie" te mogen aanvaarden en ter aarde te bestellen. Men vermeldt in het verzoek dat men niet op de hoogte is van de staat van de boedel. Er worden ook verzoeken ingediend om lijken op de plantage te mogen begraven. In de beschikking wordt medegedeeld dat toestemming wordt verleend, indien niemand zich daartegen stelt. Men wordt verzocht bij ab intestato overlijden daarvan kennis te geven aan de weeskamer.

303 - 305 Ingekomen Koninklijke Besluiten betreffende civiele- en militaire zaken op Curaçao. Authentieke afschriften. 1814 - 1826 3 banden

Ook enkele geschreven en gedrukte reglementen en instrukties.

Zie voor de inhoudstafel op inv. nrs. 302 - 305, het supplement van 1934, inv. nr. 1612. Zie voor het chronologisch repertorium op inv. nr. 303, het supplement van 1934, inv. nr. 1624.

303 http://proxy.handle.net/10648/3aa11fef-aa8b-49d9-b4e6-1ba8f87a60fa 1814 jan. - 1819 juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

304 http://proxy.handle.net/10648/0cac9d47-cc94-466c-82bc-2b500920a245 1819 okt. - 1824 sep.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

305 http://proxy.handle.net/10648/dca06eb3-0a90-489c-b453-5569b3465ab0 1824 sep. - 1826 sep.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

306 http://proxy.handle.net/10648/b42e624d-5089-469c-a5f7-2c7695a24225 Cognossementen van voor Curaçao en andere plaatsen bestemde victualiën en goederen. Met bijlagen. 1815 - 1818, 1820, 1822, 1825, 1827, 1833 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Naast cognossementen van victualiën en goederen, die voor Curaçao waren bestemd, zijn er ook cognossementen voor Amsterdam, St. Eustatius, New York en Puerto Cabello. De cognossementen voor Amsterdam betreffen goederen, die vanwege hun slechte kwaliteit werden teruggezonden.

Enkele cognossementen hebben bijlagen in de vorm van facturen en recu's. Zie ook inv. nr. 382.

307 - 317 Ingekomen brieven van civiele ambtenaren. Met bijlagen. 1816 - 1827 11 pakken

De serie bevat o.a. de ingekomen brieven van de raad contrarolleur-generaal, de ontvanger-generaal, de raad-fiscaal, de adjunct-fiscaal, de predikanten, de magazijnmeester en de opzichters van het "schoolwezen", waarin aan Gouverneur en Raden verantwoording wordt afgelegd van het gevoerde beleid.

Tot deze serie behoren ook een groot aantal begeleidende brieven van ambtenaren bij diverse bijlagen, die voor het merendeel niet meer bij de brieven aanwezig zijn. Deze bijlagen vormen een afzonderlijke serie, zie inv. nrs. 378 - 397.

Zie voor de inhoud van de ingekomen brieven van civiele ambtenaren, de alfabetische repertoria inv. nrs. 340 - 342 en de Archieven van Curaçao en onderhorige eilanden na 1828, nr. 125 (Toegang 1.05.12.02).

307 http://proxy.handle.net/10648/3eed7243-6d4a-49ed-ba73-466821a5a4f6 1815 juli - 1817 juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

308 http://proxy.handle.net/10648/ee3f128b-fefe-4367-be90-4067a14dd29c 1817 juli - 1818 dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

309 http://proxy.handle.net/10648/c438187a-06d6-4bb1-8c60-b1868c57347f 1819 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

310 http://proxy.handle.net/10648/2df814ee-3c1e-4905-b72b-53d3bdfd8db0 1820 jan. - 1821 mrt.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

311 http://proxy.handle.net/10648/ad52cda6-ea7f-4c96-841a-342de665c30b 1821 apr. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

312 http://proxy.handle.net/10648/3edf0712-604d-4346-b4eb-dfe851e17502 1822 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

313 http://proxy.handle.net/10648/41d61cd1-f0d8-4f4e-966a-7c2ae3698692 1823 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

314 http://proxy.handle.net/10648/44de223e-0434-4aa8-916d-a8bb64dd9547 1824 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

315 http://proxy.handle.net/10648/d3c4e0c5-7f84-4804-ba76-982a00116f05 1825 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

316 http://proxy.handle.net/10648/2c8a9566-7e3f-4347-b69a-98ef4dbb3c63 1826 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

317 http://proxy.handle.net/10648/2fe0a98d-615b-4289-b325-a099f4d8195f 1827 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

318 - 323 Ingekomen brieven van militaire autoriteiten. Met bijlagen. 1816 - 1827 6 pakken

De serie bevat o.a. de ingekomen brieven van de commandanten van op Curaçao gelegerde troepen, de garnizoenscommandanten, de commandanten van de artillerie en de kapitein-ingenieur (later kolonel) van de genie.

Daarnaast komen brieven voor van de auditeurs- militair, de commissarissen van de boedels van overleden militairen, de administrateurs van de troepen, de chirurgijns-majoor en de hospitaalmeesters. Het betreft ook hier voor het merendeel begeleidende brieven bij diverse bijlagen vanwege militaire, financiële en justitiële zaken.

Zie voor de inhoud van de ingekomen brieven, de alfabetische repertoria inv. nrs. 340 - 342.

Zie ook de Archieven van Curaçao en onderhorige eilanden na 1828 nr. 125 (Toegang 1.05.12.02).

318 http://proxy.handle.net/10648/799f2c17-b144-44a1-868f-ddb45ee4462e 1816 jan. - 1817 dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

319 http://proxy.handle.net/10648/b0f9110e-9e92-45a0-ba85-2e1ad27a8804 1818 jan. - 1819 dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

320 http://proxy.handle.net/10648/cc5de267-0433-4748-93d6-15525e888587 1820 jan. - 1821 dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

321 http://proxy.handle.net/10648/e4496734-d804-4d9b-ae46-45a929a06af5 1822 jan. - 1823 dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

322 http://proxy.handle.net/10648/a35b7c27-dcc5-4241-9bca-77b04a424960 1824 jan. - 1825 dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

323 http://proxy.handle.net/10648/b71f6aba-3aa0-4c7f-84f3-b247fc762296 1826 jan. - 1827 dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

324 - 327 Ingekomen brieven van marinecommandanten. Met bijlagen. 1817 - 1827 4 pakken

De serie bevat o.a. de ingekomen brieven van de commandanten, de officieren, de schrijvers (victualiemeesters), de chirurgijns en de zeekrijgsraden van de op Curaçao gestationeerde oorlogsschepen. De brieven geven informatie over materiële aanvragen, contacten met Suriname en de Bovenwindse eilanden, desertie, justitie, reparatiewerkzaamheden, ziekte en overlijden van bemanningsleden. Daarnaast rapporten van de commandanten over gemaakte reizen in verband met convooien, kaapvaart en inspekties ten behoeve van Aruba en Bonaire.

De brieven zijn voor een groot deel begeleidende brieven bij diverse bijlagen (processen-verbaal, rapporten (wekelijkse-), rekesten, staten van de bemanning en het tafelgeld etc.).

Zie voor de inhoud van de ingekomen brieven, de alfabetische repertoria inv. nrs. 340 -342.

Zie ook de Archieven van Curaçao en onderhorige eilanden na 1828 nr.125 (Toegang 1.05.12.02).

324 http://proxy.handle.net/10648/cc3ce3d0-6c31-4e97-bba1-0ea3f070ed57 1816 dec. - 1821 dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

325 http://proxy.handle.net/10648/a5afa198-dd97-495d-aba1-6d5f8a335ee0 1822 jan. - 1823 dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

326 http://proxy.handle.net/10648/9d33f5b1-be80-49e5-8d84-869b217c2cdf 1824 jan. - 1825 dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

327 http://proxy.handle.net/10648/f215bab4-689f-4f99-9b74-bd713866123b 1827 jan. - 1827 juli

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Zie voor aug. - dec. 1827, de Archieven van Curaçao en onderhorige eilanden na 1828 nr. 76 (Toegang 1.05.12.02).

328 - 330 Ingekomen brieven van de schutterij en de landstorm. Met bijlagen. 1823 - 1825 3 pakken

De serie bevat o.a. de ingekomen brieven van de commandanten van de schutterij en de landstorm, de officieren van de compagnieën, de chirurgijn-majoor, de administrateurs en de auditeur-militair.

De brieven gaan over aanstellingen, vrijstellingen, verloven, ontslagen van officieren, verzoeken om voorschotten en subsidies, aanvragen voor materialen, contributies voor het corps muzikanten, afschrijvingen uit het contributantenregister in verband met overlijden of verblijf buitenslands.

De brieven zijn voor een deel begeleidende brieven bij diverse bijlagen (afschriften van de administratie, certificaten van de chirurgijn-majoor, processen-verbaal en sententies). In inv. nrs. 378 - 397 zijn de bij de brieven ontbrekende bijlagen gedeeltelijk aanwezig.

Zie voor de inhoud van de ingekomen brieven, de alfabetische repertoria inv. nrs. 340 - 342.

Zie ook de Archieven van Curaçao en onderhorige eilanden na 1828 nr. 125 (Toegang 1.05.12.02).

328 http://proxy.handle.net/10648/117b97b8-f661-4dc5-9036-e53fda659a96 1823 jan - mrt., mei. - juli, sep. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Zie voor 1816 - 1822, inv. nrs. 307 - 312.

329 http://proxy.handle.net/10648/85c9c0dc-2b7c-4a2d-9858-8fe4169760b6 1824 jan. - juni, aug. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

330 http://proxy.handle.net/10648/f15f38df-cdf4-4807-aa20-495c985d88b9 1825 jan. - juni, aug., sep., nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Zie voor 1826 en 1827 inv. nrs. 1619 en 1820.

331 - 337 Ingekomen brieven van commandeurs van Bonaire en Aruba. Met bijlagen. 1816 - 1827 7 pakken

De serie bevat o.a. de ingekomen brieven van de commandeurs, de ambtenaren en particulieren.

De brieven gaan over aanstellingen en ontslagen van ambtenaren, aankomst en vertrek van (gouvernements) schepen met door hen ingevoerde materialen en levensbehoeften (waaronder vooral mais) en uitgevoerde producten zoals hout, kalk, brandhout, hout, houtskool en vee. Daarnaast informatie over stranding van schepen, problemen met schepen van de "Independenten" uit Colombia en Venezuela (blokkades en kaapvaartzaken).

Voor de jaren 1824 - 1827 geven de brieven aan Aruba zeer veel inlichtingen over de goudwinning aldaar.

De brieven zijn voor een deel begeleidende brieven bij diverse bijlagen (correspondentie met de "Independenten" afschriften van financiële administratie). Een deel van deze bijlagen bevindt zich in inv. nrs. 378 - 397.

Zie voor de inhoud van de ingekomen brieven, de alfabetische repertoria inv. nrs. 340 - 342.

Zie ook de Archieven van Curaçao en onderhorige eilanden na 1828 nr. 125 (Toegang 1.05.12.02).

331 http://proxy.handle.net/10648/9fc9367a-a741-4524-8449-8ce10fabfd0c 1816 apr - 1817 dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

332 http://proxy.handle.net/10648/d8c1eb98-5e75-41fe-adc2-f19525ffd556 1818 jan. - 1819 dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

333 http://proxy.handle.net/10648/c16bf5cc-4bc9-4591-b7b6-f0c086fed781 1820 jan. - 1822 apr.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

334 http://proxy.handle.net/10648/b78b49d5-6a3b-4f4a-b2c6-d8957f30efc4 1822 mei - 1824 nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

335 http://proxy.handle.net/10648/d959ad02-2ab5-47d2-b97f-a5af0f3737af 1825 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

336 http://proxy.handle.net/10648/f8ca87aa-3559-4b01-a3cd-3917c5fadf94 1826 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

337 http://proxy.handle.net/10648/a02f4f9a-757f-45bf-b383-ff9ab60443b9 1827 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

338 - 339 Ingekomen brieven uit het buitenland. Met bijlagen. 1816 - 1825 2 pakken

De serie bevat o.a. ingekomen brieven uit Colombia (Bogota), Venezuela (Caracas, Coro, Cumana, La Guaira, Maracaibo en Puerto Cabello), van de eilanden Haiti, St. Domingo, St. Eustatius, St. Maarten, St. Vincent en Trinidad.

De brieven uit Colombia en Venezuela gaan voornamelijk over handelsrelaties, blokkades, kaapvaart en teruggave van gevluchte slaven. Daarnaast brieven van Nederlandse consuls in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika. De correspondentie tussen de gouverneurs van St. Eustatius en Curaçao in 1827 handelt over de verscheping van tras uit St. Eustatius naar Curaçao in verband met defensie van het eiland.

Zie voor de inhoud op de ingekomen brieven, de alfabetische repertoria inv. nrs. 340 - 342.

Zie ook de Archieven van Curaçao en onderhorige eilanden na 1828 nr. 125 (Toegang 1.05.12.02).

338 http://proxy.handle.net/10648/1be3ad5b-bb8d-450b-ace2-a3ccee8882d6 1816 feb. - 1821 dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

339 http://proxy.handle.net/10648/50558009-f4a0-405b-9c42-8d7a01430bd4 1822 jan. - 1825 dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

340 - 342 Alfabetisch repertorium op de ingekomen brieven, 1817 - 1827 3 delen

Het alfabetisch repertorium geeft het nummer van de ingekomen brief, de naam of functie van de afzender, de datum en korte inhoud van de brief, het nummer en de datum van ontvangst van de brief. Bij het raadplegen van het repertorium dient rekening gehouden te worden met het feit dat sommige personen alleen met functie en zonder naam worden vermeld.

De repertoria hebben betrekking op de serie ingekomen brieven inv. nrs. 307 - 339.

Zie voor de jaren 1821 - 1824, het supplement van 1934 inv. nr. 1623 (gemerkt 4).

340 http://proxy.handle.net/10648/0841c74f-5d85-444f-bef3-6d916772fee3 1817 - 1818 juli Gemerkt 2.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

341 http://proxy.handle.net/10648/ed66b2b3-9b8c-4166-bc3d-ccb2ae9ec3fb 1818 aug. - 1820 Gemerkt 3.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

342 http://proxy.handle.net/10648/098e542a-b9ff-4bb7-9dec-44accdffa527 1825 - 1827 juni Gemerkt 5.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

343 http://proxy.handle.net/10648/84510ea9-0307-4ea4-afb5-36497a5c3937 Dossier inzake het financiële beheer van de weeskamer, 1808. Met retroacta. 1782 - 1807 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Het dossier bevat twee brieven van de weesmeesters, een balans van 1807, staten en uittreksels uit de resolutie- en sententieregisters van de Raad van Politie. Het betreft het verweer van weesmeesters tegen door burgers van Curaçao ingebrachte klachten over het door hen gevoerde financiële beleid.

344 http://proxy.handle.net/10648/2473939e-b801-478f-95f9-93accf0ee7bf Ingekomen brieven van en uitgaande brieven aan de opperbergraad (C.E.) Stifft, belast met een geologisch onderzoek op Curaçao, Bonaire en Aruba. Minuten en afschriften. 1827 juni - oktober 1 band De minuten hebben een Duitse tekst met een Nederlandse vertaling.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel. De uitgaande brieven zijn in afschrift als katern bij de ingekomen brieven ingevoegd.

345 http://proxy.handle.net/10648/6e6bd3f5-13f4-4e4a-b07b-b5cba776f9fb Geologische beschrijvingen van Curaçao, Bonaire en Aruba. Met een rapport over de voortzetting van goudwinning op Aruba door de opperbergraad (C. E.) Stifft. 1827 1 pak Duitse tekst met Nederlandse vertaling.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

346 http://proxy.handle.net/10648/a2c1494f-af32-471a-be92-94e7faf42474 Rapporten van de raad-fiscaal betreffende het aantal gevangenen per maand, 1827 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

De raad-fiscaal brengt aan het begin van iedere maand in de Raad verslag uit van het aantal op het fiscalaat aanwezige gevangenen.

De rapporten geven de namen en voornamen, de geboorteplaats, de leeftijd, de godsdienst, de dag van gevangenneming en het verloop van de procedure.

Zie voor de jaren 1822 aug. - 1831 juni, de Archieven van Curaçao en onderhorige eilanden na 1828 nrs. 681 - 683 (Toegang 1.05.12.02).

347 http://proxy.handle.net/10648/96e4479c-70ba-4f49-957c-d5dee4881913 Journaal van de commandeur van Bonaire. Met bijlagen. 1816 - 1827 1 pak

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

De journalen van de commandeur geven informatie over aankomst en vertrek van (gouvernements) schepen (namen van schepen en schippers, onder welke vlag, herkomst, bestemming en lading), geboorte en overlijden van slaven, afgifte van mais en andere levensbehoeften voor slaven en vrije lieden, vangst van ezels, stand van de veestapel in de veekralen van Sero Moreno en Santa Barbara.

Daarnaast gegevens over de werkzaamheden van slaven en vrije lieden zoals de bouw van kalkovens, het kappen van hout, het graven en schoonmaken van de waterputten en het rapen van zout. Meldingen over het stranden van schepen etc. Uit de journalen blijkt dat uit Curaçao gemiddeld om de tien dagen gouvernementsschepen arriveerden voor het afleveren van levensbehoeften en materialen en voor het vervoeren van hout, kalk en zout naar Curaçao.

Voor de jaren 1816 - 1827, zie ook inv. nr. 1697 (supplement 1934).

Zie ook de Archieven van Curaçao en onderhorige eilanden na 1828 nr. 173 (Toegang 1.05.12.02).

348 - 350 Journaal van de commandeur van Aruba. Met bijlagen. 1816 - 1826 2 banden en 1 pak

In de journalen van Aruba - vergeleken met de inhoud van de journalen van Bonaire - staan de werkzaamheden van de commandeur centraal. Bij de journalen van Bonaire ligt het accent meer op de arbeid van slaven, vrije lieden en blanken.

De commandeur van Aruba houdt zich vooral bezig met het passeren en registreren van akten, het afgeven van zeepassen en vergunningen en het tekenen van zegels ten behoeve van akten (zie bijlagen).

Tevens vaardigt hij waarschuwingen uit en publiceert uit Curaçao ontvangen bekendmakingen. Daarnaast beantwoordt hij de uit Curaçao gekomen brieven van de gouverneur en ambtenaren en doet aanvragen voor levensbehoeften en materialen. Het vermelden van zaken als de aankomst en het vertrek van passagiers en schepen, stranding van schepen etc. komt in de journalen op de tweede plaats. De journalen over de jaren 1824 - 1827 staan in het teken van goudwinning.

Voor de jaren 1821 - 1827, zie ook inv. nrs. 1490 -1492.

348 http://proxy.handle.net/10648/f16d5a02-53c2-4816-8f29-175badb4b309 1816 mrt - 1821 dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

349 http://proxy.handle.net/10648/5c0f36f8-c189-4f3e-bf24-f79906d5a313 1821 dec. - 1826 dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

350 http://proxy.handle.net/10648/f46b5001-d923-4c49-ab18-fe491c1de95c 1817 - 1820 sep. 1 pak

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

351 http://proxy.handle.net/10648/67d207ab-2a1a-4ea6-a601-3406f06b348a Publicaties en proclamaties van St. Eustatius. Afschriften. 1809 - 1826 1 omslag De nrs. 2 - 6 en 30 met Engelse tekst.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

352 - 354 Register van uitgaande brieven naar Nederland, 1816 - 1820 3 delen

De uitgaande brieven zijn gericht aan de koning, de Staatsraad directeur-generaal van het Departement van Koophandel en Koloniën (sedert juli 1818) de minister van Publiek Onderwijs, Nationale Nijverheid en Koloniën, de minister van Marine en in een enkel geval aan particulieren. De serie bevat o.a. begeleidende brieven van de gouverneur bij rekesten, rapporten, journalen en notulen met bijlagen, bij aanvragen voor levensbehoeften, materialen en goederen, bij processtukken van militaire- en burgerkrijgsraden en bij stukken, waarin de civiele en militaire autoriteiten verantwoording afleggen over hun financiële administratie. Daarnaast worden brieven uit Nederland beantwoord en wordt kennis gegeven van benoemingen, ontslagen etc. De verwikkelingen in de Spaanse provincies aan de "Vaste Kust" en de rol van de "Independenten" in deze gebieden krijgen in de uitgaande brieven veel aandacht.

Zie voor de inhoud van de uitgaande brieven, het chronologisch repertorium inv. nr. 355.

352 http://proxy.handle.net/10648/e905642e-5752-4412-9603-517f3d47f3bf 1816 feb. - 1817 mrt.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

353 http://proxy.handle.net/10648/93c82712-5145-4043-a581-7ef7e0bb3a90 1817 mrt. - 1818 aug.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

354 http://proxy.handle.net/10648/734c361d-6ada-4823-8270-44f55fc4ecbd 1818 sep. - 1820 juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

De registers van uitgaande brieven, nrs. 4 en 5, over de jaren 1820 - 1825 bevinden zich in het Centraal Historisch Archief te Willemstad onder de nummers 5097 en 5098.

Zie voor de jaren 1826 - 1827, de Archieven van Curaçao en onderhorige eilanden na 1828 nr. 262 (Toegang 1.05.12.02).

355 http://proxy.handle.net/10648/1007dd38-ba0d-49d7-b6ff-0b74696ff17d Chronologisch repertorium op de uitgaande brieven naar Nederland, 1816 februari - 1824 juni 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Het chronologisch repertorium geeft het nummer en de datum van de brief, de naam of functie van de geadresseerde, een korte inhoud van de brief, het aantal bijlagen, de datum van verzending, de naam van het schip, waarmede de brief is verzonden en onder het kopje "aanmerkingen" de datum van de brief uit Nederland.

Het chronologisch repertorium over de jaren 1824 - 1836 bevindt zich in het Centraal Historisch Archief te Willemstad onder nummer 5087.

356 - 364 Register van uitgaande brieven aan civiele ambtenaren, 1816 - 1827 9 delen

De uitgaande brieven zijn voornamelijk gericht aan de contrarolleur-generaal, de fiscaal, de adjunct-fiscaal, de president van de Raad van Civiele en Criminele Justitie, de landsmakelaars, de vendumeester, de magazijnmeester, de districtmeester, de havenmeester, de landsdrukker, de weesmeesters etc.

De serie bevat o.a. brieven met autorisaties voor de contrarolleur-generaal tot aankoop of afgifte van levensbehoeften en materialen, meestal op aanvraag van de magazijnmeester. Daarnaast autorisaties voor dezelfde ambtenaar voor het verzenden van geld en materialen ten behoeve van goudexploitatie naar Aruba met marineschepen.

Tevens brieven voor de Raad van administratie voor het pensioenfonds betreffende aanstellingen en ontslagen van ambtenaren, en voor de fiscaal aangaande allerlei justitiële zaken. De brieven aan de landsmakelaars en de vendumeester handelen over toestemming of vergunning voor het houden van openbare verkopen van beschadigde goederen. Voorts een groot aantal begeleidende brieven bij disposities, reglementen en instructies.

Zie voor de inhoud van de uitgaande brieven, de alfabetische repertoria inv. nrs. 365 - 366,

Zie ook de Archieven van Curaçao en onderhorige eilanden na 1828 nr. 55 (Toegang 1.05.12.02).

356 http://proxy.handle.net/10648/6f95b9d0-6a9c-41a7-8a8e-caa75c67dd40 1816 jan. - 1817 mei

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

357 http://proxy.handle.net/10648/09827112-98bf-4e5c-9d55-0fa403ba6109 1817 mei - 1818 jan.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

358 http://proxy.handle.net/10648/f1647061-cfee-4d98-8d0f-d170fe3be866 1818 jan. - 1819 dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

359 http://proxy.handle.net/10648/5e197fc8-d88a-48df-b949-2094e4887504 1820 jan. - 1821 nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

360 http://proxy.handle.net/10648/78d71bc6-874e-4964-ae97-f9246643a2fd 1821 nov. - 1823 jan.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

361 http://proxy.handle.net/10648/5c3d6600-29be-413e-bd81-81e081dba029 1823 jan. - 1824 mei

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

362 http://proxy.handle.net/10648/d67c05ab-ecaf-4cd1-9737-3bc943d99ae3 1824 juni - 1825 mei

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

363 http://proxy.handle.net/10648/8e3e366a-e220-4032-a408-3cabd6aa5474 1825 mei - 1826 juli

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

364 http://proxy.handle.net/10648/fbe417fd-85d6-4a2f-af9c-f36036af90f4 1826 juli - 1827 sep.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Zie voor sep. - dec. 1827 de Archieven van Curaçao en onderhorige eilanden na 1828 nr 263 (Toegang 1.05.12.02).

365 - 366 Alfabetisch repertorium op de uitgaande brieven aan civiele ambtenaren, 1816 - 1824 2 delen

Het alfabetisch repertorium geeft de naam of functie van de geadresseerde, een korte inhoud van de brief, de datum en het nummer van de brief en het nummer van het register van uitgaande brieven.

365 http://proxy.handle.net/10648/342d3738-ce34-415f-89bb-003a31e02713 1816 - 1819

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

366 http://proxy.handle.net/10648/5f4a47b6-3643-4a47-8b52-c1d7bd9ca7c7 1820 - 1824 sep.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alfabetische index op functies.

Zie voor de jaren 1824 okt. - 1827 de Archieven van Curaçao en onderhorige eilanden na 1828 nr. 55 (Toegang 1.05.12.02).

367 http://proxy.handle.net/10648/9633f853-35d4-40e0-9f0b-5789a80f3d2d Register van uitgaande brieven aan militaire autoriteiten, 1816 februari - 1823 mei 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

De uitgaande brieven zijn voornamelijk gericht aan de commandant van de troepen, de kapitein-ingenieur (belast met het opmeten van het eiland en met de zorg voor de militaire gebouwen, lid van de commissie tot inspektie van uit Nederland aangevoerde bouwmaterialen), de majoor van artillerie (aanvragen van materieel voor de artillerie), de kapitein-adjudant van de gouverneur (belast met bijzondere missies, o.a. naar Aruba, lid van de krijgsraad), de auditeur-militair, de president en leden van de krijgsraad (belast met justitiële zaken), de administrateurs van het garnizoen (belast met de financiële administratie, de aankoop en afgifte van goederen en materialen, het verkopen van onbruikbare goederen, het uitbetalen van premies voor het opsporen van deserteurs, het verlenen van opdrachten voor het drukken van allerlei militaire stukken zoals losse bladen voor de stamboeken), de commissarissen van de boedels van overleden militairen (belast met de afwikkeling van nalatenschappen), de chirurgijn-majoor (belast o.a. met de administratie van het militaire hospitaal). Daarnaast sedert 1820 vele begeleidende brieven bij disposities van de gouverneur.

Zie voor de inhoud van de uitgaande brieven, het alfabetisch repertorium inv. nr. 1625.

368 http://proxy.handle.net/10648/94f5f80b-103e-42f1-b5b6-f69304b420bd Alfabetisch repertorium op de uitgaande brieven aan de Raad van Administratie belast met de vestingbouw, 1826 - 1827 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Het alfabetisch repertorium geeft de functie van de geadresseerde, een korte inhoud van de brief, de datum en het nummer van de brief en het nummer van het register van uitgaande brieven.

Zie voor het register van uitgaande brieven over de jaren 1826 nov. - 1827, de Archieven van Curaçao en onderhorige eilanden na 1828 nr. 275 (Toegang 1.05.12.02).

369 http://proxy.handle.net/10648/86954e08-cd4c-445d-b38d-edfd12649b76 Alfabetisch repertorium op de uitgaande brieven aan de schutterij en de landstorm, 1823 - 1827 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Het alfabetisch repertorium geeft de naam of functie van de geadresseerde, een korte inhoud van de brief, de datum en het nummer van de brief en het nummer van het register van uitgaande brieven.

Zie voor de jaren 1816 - 1822, de registers van uitgaande brieven aan civiele ambtenaren en voor de inhoud van de uitgaande brieven over die jaren, de alfabetische repertoria inv. nrs. 365 - 366.

Zie ook de Archieven van Curaçao en onderhorige eilanden na 1828 nr. 55 (Toegang 1.05.12.02).

Het register van uitgaande brieven over de jaren 1823 - 1827 bevindt zich in het Centraal Historisch Archief te Willemstad onder nummer 4999.

370 - 371 Register uitgaande brieven aan marinecommandanten, 1816 - 1827 september 2 delen

De uitgaande brieven zijn voornamelijk gericht aan de commandanten van de op Curaçao gestationeerde marineschepen. De serie bevat o.a. brieven betreffende de staat, de overplaatsing en ziekte van bemanningsleden op de schepen, het aanvragen en leveren van medicamenten, victualiën en water voor de schepen, het benoemen van de president en leden van zeekrijgsraad en van officieren-commissarissen in verband met onderzoek voor de krijgsraad, het instellen van commissies tot inspektie van uit Nederland aangevoerde victualiën, het convooi verlenen aan de Nederlandse koopvaardijschepen door de Monapassage (tussen Puerto Rico en de Dominicaanse Republiek) en naar Puerto Cabello en La Guaira en terug naar Curaçao, het doen van kruistochten tussen Bonaire, Curaçao en de "Vaste Kust" ter bescherming van de handel en scheepvaart, het maken van reizen naar Suriname via St. Eustatius en St. Maarten en naar Aruba (in verband met de aanvoer van levensbehoeften en materialen voor het militaire detachement te Aruba en het goudtransport naar Curaçao), het onderhouden van depêches aan de consuls(-generaal) te Cuba, Mexico, Guatemala en Truxillo, en het geven van orders voor saluutschoten vanwege verjaardagen van leden van het Koninklijk Huis.

Zie voor 1827 okt. - dec., de Archieven van Curaçao en onderhorige eilanden na 1828 nr. 276 (Toegang 1.05.12.02).

Zie voor de inhoud van de uitgaande brieven, inv. nr. 372.

370 http://proxy.handle.net/10648/28279aab-9824-423d-a3b2-4b02097f9b8b 1816 dec. - 1824 feb.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

371 http://proxy.handle.net/10648/564a7c10-6050-4c21-a6c7-cfb9c2d0d6ce 1824 mrt. - 1827 okt.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Zie voor okt. - dec. 1827 de Archieven van Curaçao en onderhorige eilanden na 1828 nr. 276 (Toegang 1.05.12.02).

372 http://proxy.handle.net/10648/e2f39920-556f-4b3d-bab1-3676b129a809 Alfabetisch repertorium op de uitgaande brieven aan marinecommandanten, 1816 - 1826 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Het alfabetisch repertorium geeft de naam van de geadresseerde, een korte inhoud van de brief, de datum en het nummer van de brief en het nummer van het register van uitgaande brieven.

373 - 374 Alfabetisch repertorium op de uitgaande brieven aan de commandeurs van Bonaire en Aruba, 1816 - 1827 2 delen

Het alfabetisch repertorium geeft de naam of functie van de geadresseerde, een korte inhoud van de brief, de datum en het nummer van het register van uitgaande brieven.

Zie voor het register van uitgaande brieven aan de commandeurs over 1817 - 1827, de Archieven van Curaçao en onderhorige eilanden na 1828 nr. 279 (Toegang 1.05.12.02).

373 http://proxy.handle.net/10648/aa8d3800-d165-41c0-8dd8-74637cfce382 1816 apr. - 1823 mrt.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

374 http://proxy.handle.net/10648/e133c09e-6719-42fd-bcd8-4e573f506651 1823 apr. - 1827 jan.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

375 - 376 Register van uitgaande brieven aan buitenlandse autoriteiten, 1816 - 1825 2 delen

De uitgaande brieven zijn o.a. gericht aan de zaakgelastigde (Washington) en de consuls (Philadelphia en New York) in de Verenigde Staten van Amerika (handelsbetrekkingen en tarieven van in- en uitvoerrechten), de ambassadeur Fagel te Londen (verzending van brieven via de ambassade naar Nederland), de gouverneurs van Caracas, Coro, La Guaira en Maracaibo (uitvoer van mais, terugvordering van gekaapte schepen en aandoen van havens door Nederlandse marineschepen), admiraal Brion en generaal Bolivar te Colombia (terugvordering van gekaapte schepen, de missie van kapitein-luitenant ter zee De Quartel naar Bogota, vestiging van handelsagenten), de gouverneurs van St. Thomas en St. John (stranding van schepen, boedels van overleden personen), Jamaica (handelsbetrekkingen), Haiti (toelating en bescherming van koopvaardijschepen in de haven van Curaçao varend onder de vlag van Haiti en terugvordering van gevluchte slaven) en St. Eustatius (brieven van de gouverneur van Curaçao met bekendmaking betreffende allerlei zaken).

Zie voor de inhoud van de uitgaande brieven het repertorium op de uitgaande brieven, inv. nr. 377.

375 http://proxy.handle.net/10648/7131a9bf-12ea-4a5f-8899-8a5cb016e613 1816 feb. - 1821 dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

376 http://proxy.handle.net/10648/2a8fe213-e460-4d1f-9b5f-7c07b0d0455f 1821 dec. - 1823 dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Zie voor 1825 juni - 1827 de Archieven van Curaçao en onderhorige eilanden na 1828 nr. 284 (Toegang 1.05.12.02).

377 http://proxy.handle.net/10648/dc189b7f-27bf-48f6-b80e-c26f56d9fd78 Alfabetisch repertorium op de uitgaande brieven aan buitenlandse autoriteiten, 1816 - 1826 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Het alfabetisch repertorium geeft de geografische aanduiding, een korte inhoud van de brief, de datum en het nummer van de brief en het nummer van het register van uitgaande brieven.

378 - 397 Bijlagen bij de ingekomen brieven, waarvan (authentieke) afschriften met de uitgaande brieven naar Nederland zijn verzonden, 1798 - 1828 12 pakken, 8 omslagen 378 http://proxy.handle.net/10648/73f87d02-0182-44a4-b005-3eb60c1f18a6 Naamlijsten van civiele ambtenaren op Curaçao, Bonaire en Aruba, 1816, 1820 - 1827 1 pak

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

De lijsten beginnen met het nummer 1 en vervolgen met de nummers 21 - 49. Met aantekening op de achterzijde van de lijsten betreffende de datum van de brief, waarop de afschriften naar Nederland zijn verzonden.

379 http://proxy.handle.net/10648/775d0bec-89f4-49e8-973d-be5494081902 Rapporten en processen-verbaal van ambtenaren. Met bijlagen. 1816, 1818 - 1827 1 pak

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Geordend op de datum van de uitgaande brieven.

De in de tafel vermelde stukken zijn genummerd van 1 - 225. De in dit pak aanwezige stukken lopen tot nummer 44.

De rapporten en processen-verbaal bevatten voornamelijk verslagen en handelingen van de raad-fiscaal over justitële zaken, van de raad contrarolleur-generaal over financiële kwesties, van commissies belast met inspektie van op Curaçao gestationeerde marineschepen, en van particuliere personen die voor de gouverneur bepaalde missies hebben vervuld.

380 http://proxy.handle.net/10648/f893be7e-ec32-458d-9863-972c78f701e8 Rapporten en processen-verbaal van commissies belast met de inspektie van met Nederlandse schepen aangevoerde goederen en levensbehoeften ten behoeve van het garnizoen en anderen, 1816 - 1827 1 pak

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Geordend op de datum van de uitgaande brieven.

De rapporten en processen-verbaal betreffen de inspekties van militaire goederen, rantsoenen en bouwmaterialen door in opdracht van de gouverneur samengestelde commissies. De commissies bestaan uit de magazijnmeester van alle magazijnen, de raad contrarolleur-generaal, officieren van het garnizoen en burgers (kooplieden). In de rapporten en processen-verbaal zijn de goederen gespecificeerd, verder worden de namen van de commissieleden, de schippers en de schepen vermeld.

Zie voor de tafel op de nrs. 1 - 234, de Archieven van Curaçao en onderhorige eilanden na 1828 nr. 171 (Toegang 1.05.12.02).

381 http://proxy.handle.net/10648/4be1d1e3-7a78-488e-a450-0fa6b032cdc9 Aanvragen en opgaven van benodigde goederen en materialen door civiele ambtenaren en militaire authoriteiten, 1816 - 1828 1 pak

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gedrukt en geschreven.

Geordend op de datum van de uitgaande brieven.

De aanvragen en opgaven zijn voornamelijk bestemd voor het militaire garnizoen, het militaire hospitaal, de artillerie en 's lands civiele en militaire gebouwen en versterkingen. De goederen en materialen bestaan uit medicijnen, wapenuitrusting, geschut, ammunitie, bouwmaterialen, schrijfbehoeften etc.

382 http://proxy.handle.net/10648/7e7f36c8-3c66-457f-ae9a-97a979e32a26 Cognossementen, 1816 - 1827 1 pak

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gedrukt en geschreven. De nrs. 1 en 2 ontbreken.

Geordend op de datum van de uitgaande brieven.

De cognossementen (ladingvrachtbrieven) bevatten de overeenkomst tussen schipper en inlader van de goederen. Met specificatie van de goederen en vermelding van afzender, geadresseerde, schipper, schip, vrachtprijs en het aantal lasten. Sedert 1818 komen de cognossementen in deze serie eveneens in geschreven vorm voor. De geschreven cognossementen worden meestal op een later tijdstip verzonden, evenals de gedrukte afschriften. De originele gedrukte cognossementen zijn gelijktijdig met de schipper meegegeven.

383 http://proxy.handle.net/10648/dfae7fee-350e-4c43-82d1-2a0985037a0e Akten van verklaringen betreffende kaapvaart en militaire zaken, 1815 - 1827 1 pak

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Geordend op de datum van de uitgaande brieven en van de kwartaal-journalen van de gouverneur.

De nrs. 1 - 11 behoren bij de uitgaande brieven; de nrs. 12 - 58 behoren als bijlagen bij de journalen; van beide categorieën zijn afschrifren naar Nederland verzonden.

De serie bevat voornamelijk verklaringen van schippers of bemanningsleden van door de "Independenten" gekaapte Nederlandse en Spaanse schepen en van bemanningsleden van op Curaçao in beslaggenomen "Independente" kaperschepen. Daarnaast ook verklaringen betreffende benoemingen, overplaatsingen en medische certificaten van en voor militairen.

Zie voor de tafel op nrs. 1 - 58, de Archieven van Curaçao en onderhorige eilanden na 1828 nr. 371 (Toegang 1.05.12.02).

384 http://proxy.handle.net/10648/6df674e1-3ad9-403a-8185-838748dd8859 Contracten betreffende de leverantie van goederen en materialen ten behoeve van het gouvernement, 1815 - 1818, 1822 - 1827 1 pak

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

De contracten omvatten in hoofdzaak leveranties van vers water (garnizoen, forten, en militair hospitaal), vers vlees, fruit en levensmiddelen (militair hospitaal), brood (troepen), kantoorbehoeften, olie, kaarsen, lampkatoen, en mais ('s lands magazijn). De contracten zijn afgesloten met kooplieden en burgers. De contracten voor verfhout uit Bonaire zijn afgesloten met de kooplieden Jutting en Cortland Parker.

385 http://proxy.handle.net/10648/62b62c95-645e-40b5-9f59-e92038ac60bf Inventarissen van gouvernementsslaven en eigendommen op Curaçao, Bonaire en Aruba. Met taxaties van gebouwen en geschuts-onderdelen, 1816, 1818, 1819, 1823 - 1828 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

De stukken bevatten, behalve inventarissen van gouvernementsslaven op Bonaire en Curaçao, ook taxaties van gouvernementsschepen op Curaçao, Bonaire en Aruba. Daarnaast calculatieve berekeningen van het artilleriemateriaal op Curaçao en inventarissen van de overdracht van archieven door ambtenaren op Curaçao, Bonaire en Aruba.

386 http://proxy.handle.net/10648/46a6121f-af39-4765-861a-1ae1b86dcd3b Stukken betreffende de afwikkeling van nalatenschappen van militairen en ambachtslieden, 1796 - 1828 1 pak

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel. De stukken bevatten de boedelpapieren van op Curaçao overleden militairen en ambachtslieden, werkzaam bij de vestingwerken. Onder boedelpapieren bevinden zich staten van dienst, akten van aanstelling, boedelbeschrijvingen, boedelrekeningen, kwitanties en vendulijsten.

387 http://proxy.handle.net/10648/8df71bc5-55d2-4007-abcd-5ee110d0a0e0 Stukken betreffende ondermeer "het fonds ter vernietiging van afgekeurde Johannissen", het samengaan van de Hervormde en Lutherse Kerk, het kapen van Nederlandse schepen alsmede uittreksels uit de notulen en sententies van de Raad van Civiele en Criminele Justitie, 1816 - 1827, 1846 1 pak

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Geordend op de datum van de uitgaande brieven naar Nederland.

De nrs. 1, 3, 32, 39, 43, 70 en 78 - 83 ontbreken Zie voor een beschrijving van de stukken de bijlage ad inv. nr. 387

Zie voor de tafel, de Archieven van Curaçao en onderhorige eilanden na 1828 nr. 293 (Toegang 1.05.12.02).

388 http://proxy.handle.net/10648/e304b7a9-d969-4b25-b64c-3eb2b8a6a62d Staten van inkomsten uit belastingen, alsmede begrotingen van de kerkgenootschappen, 1816 - 1817 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Geordend op de datum van de uitgaande brieven naar Nederland.

Zie voor de nrs. 3 en 4, inv. nr. 387 nr. 26 (staten van inkomsten uit belastingen op Bonaire en Aruba over 1816).

389 http://proxy.handle.net/10648/a5d9ecd9-d31c-4660-8df4-9f1a7038b6b4 Functieomschrijvingen van ambtenaren en staten van de door hen ontvangen emolumenten, 1817 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Geordend op de datum van de uitgaande brieven naar Nederland.

De nrs. 1 - 3 hebben een afschrift.

390 http://proxy.handle.net/10648/c60077db-c03a-4d3c-9556-d223e0f5beec Uittreksels uit kranten in Caracas over onlusten te Venezuela, 1817 - 1819 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Geordend op de datum van de uitgaande brieven naar Nederland.

391 http://proxy.handle.net/10648/59105bc0-8e0e-455b-8896-51267444014b Lijsten van voor het garnizoen en het militaire hospitaal aangekochte en aanbestede goederen, 1816 - 1820 1 pak

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Geordend op de datum van de uitgaande brieven naar Nederland.

392 http://proxy.handle.net/10648/f476fe74-b657-427c-8c1b-f781ad145465 Begrotingen van kosten ten behoeve van het onderhoud en de bouw van militaire gebouwen, 1816 - 1819, 1821 1 pak

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Geordend op de datum van de uitgaande brieven naar Nederland.

393 http://proxy.handle.net/10648/c0a27462-b60c-4edf-8c0a-775a99d104c3 Stukken betreffende het fonds van de 1% kaapvaartkassa, 1816 - 1818, 1822 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Geordend op de datum van de uitgaande brieven naar Nederland.

De stukken met de nrs. 1 - 3 bevatten staten met financiële gegevens over de stand van zaken bij de 1% kaapvaartkassa op 1 januari 1807, 4 maart 1816 en 1 september 1798.

De nrs. 4 en 5 bevatten respectievelijk een lijst van hypotheeknemers van 19 juni 1822 en een procesverbaal wegens "het storten van 13 acten van Hypotheek..." in de reservekas.

394 http://proxy.handle.net/10648/6ee258b2-5799-441a-a29a-bf1381dbef13 Staten van verhoogde militaire tafelgelden, 1824 - 1828 1 pak

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

De tafelgelden vormen een toelage voor marine-officieren en onderofficieren om te voorzien in de kosten van de tafel.

De stukken betreffende de verhoogde tafelgelden gaan vergezeld van kwitanties en aanvragen om het verhoogde tafelgeld.

Zie voor de tafel op de nrs. 1 - 145, de Archieven van Curaçao en onderhorige eilanden na 1828 nr. 371 (Toegang 1.05.12.02).

395 http://proxy.handle.net/10648/ef4de55d-f00c-4282-98f2-43d3731616cd Sterktestaten van het bataljon schutterij en het corps landstorm, 1822 - 1828 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Nr. 2 ontbreekt.

Geordend op de datum van de uitgaande brieven naar Nederland.

De staten geven het aantal officieren, onderofficieren en manschappen per compagnie van de schutterij in Willemstad, alsmede het aantal officieren e.a. van de afdelingen van het corps landstorm in de oost-, midden-, en westdivisie.

396 http://proxy.handle.net/10648/1f1b319d-a6e2-4734-bda6-560763bd2044 Adviezen en rapporten van diverse ambtenaren aan de gouverneur, vanwege onderwerpen als vacatures, rekesten, betreffende vonnissen van militairen, blokkades, kaapvaart etc., 1820 - 1821 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Geordend op de datum van uitgaande brieven naar Nederland.

De nrs. 1 - 8 zijn bijlagen bij de uitgaande brieven; de nrs. 9 - 29 bijlagen bij de journalen. De stukken bevatten ondermeer adviezen en rapporten (berichten) van de raadfiscaal, de president en leden van de raden van politie en justitie, de raad contrarolleur-generaal.

397 http://proxy.handle.net/10648/4eb1ee42-348a-4425-998b-58c43d16b051 Ingekomen brieven en rekesten bij de minister van Koloniën en de gouverneur, 1815, 1817 - 1819, 1823 - 1824 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Geordend op de datum van uitgaande brieven naar Nederland.

De stukken bevatten brieven en rekesten vanwege benoemingen, verbanningen naar Bonaire van militairen, een inspektiereis naar Suriname, het pensioenfonds, blokkade van de "Vaste Kust" door de "Independenten" etc.

398 - 414 Edictale citaties vanwege vorderingen op boedels, alsmede publicaties betreffende ondermeer scheidingen van tafel en bed. 1807 - 1827 17 banden

Zie voor de jaren 1722 - 1806, inv. nrs. 168 - 230, 1534 (1758), 1535 (1761) en inv. nrs. 519 - 521.

398 http://proxy.handle.net/10648/e6d958d0-e960-4f89-8910-021d6f528cef 1807 feb. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

399 http://proxy.handle.net/10648/7bebc50b-8670-43b9-becf-8f0fbabec3b0 1808 jan., - feb., apr., mei, aug., - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

400 http://proxy.handle.net/10648/c0924069-9f45-41f3-80d4-79590ea28428 1809 jan. - mei, sep. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

401 http://proxy.handle.net/10648/b464c264-a569-4be2-a7e9-32a96aa103c8 1810 feb. - 1812 dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

402 http://proxy.handle.net/10648/5b5eb96b-5eef-40ce-ad37-fa710d791b3a 1813 jan. - 1814 dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

403 http://proxy.handle.net/10648/d4fbfc4a-bd6b-4383-91c2-86ef174bc68b 1815 jan - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

404 http://proxy.handle.net/10648/3b20c3ec-d175-4dd8-9474-58b7bc5944b3 1816 apr. - 1817 dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

405 http://proxy.handle.net/10648/9bc34c34-9a66-44a9-9700-4d42fb4449c5 1818 jan - mrt., mei - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

406 http://proxy.handle.net/10648/a9a4f091-07eb-4f9a-888e-8aa5f3c7ae97 1818 jan. - juni, aug., okt., nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

407 http://proxy.handle.net/10648/983d60ff-46ad-4f5e-96b9-d69d1d35c9ee 1820 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

408 http://proxy.handle.net/10648/7410687a-7c46-40ea-803c-1512b972f2e6 1821 apr. - nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

409 http://proxy.handle.net/10648/9891fb95-72b2-4de8-8b27-2fa8e8b5efcd 1822 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

410 http://proxy.handle.net/10648/17e1e337-b065-4a17-936b-eeae0a621dbe 1823 mrt. - mei, juli, okt. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

411 http://proxy.handle.net/10648/84c8714f-81b9-4d27-93bb-330451a5da06 1824 jan., mrt. - juni, aug., nov., dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

412 http://proxy.handle.net/10648/89302777-0a07-4562-a59b-386a391878d8 1825 jan., feb., apr. - sep.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

413 http://proxy.handle.net/10648/5db5edd6-366c-4cf4-9e2a-1ec925be4c42 1826 jan. - mei, aug., sep., nov., dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

414 http://proxy.handle.net/10648/a9d92deb-8993-4f04-9db7-6f4ccb1fe1e7 1827 jan. - mrt., mei - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

415 - 419 Manumissiebrieven voor vrijgekochte of vrijgegeven slaven. Met bijlagen. 1808 - 1815 5 banden Met Engelse tekst. De bijlagen hebben soms een Nederlandse tekst.

Zie voor de jaren 1722 - 1803, inv. nrs. 168 - 230, 1534, 1535; 1804 - 1806, inv. nrs. 519 - 521 en 1816 - 1827, inv. nrs. 542 - 552. Onder de bijlagen bevinden zich borgtochten

WIP II nr. 560, art. 16:3, blz. 643; zie ook de publicatie van 14 september 1808, WIP II nr. 632, blz. 729.

, kwitanties en onderhandse vrijbrieven.

415 http://proxy.handle.net/10648/38c28a66-ee78-40f5-9df0-8efb8cc2ac76 1808 sep. - 1810 jan.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

416 http://proxy.handle.net/10648/f1c1d045-cc72-448c-b546-442f9b1086cb 1810 mrt. - 1812 nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

417 http://proxy.handle.net/10648/c8a930f3-273e-451b-80fd-7475e7e3c1f5 1811 feb. - 1812 nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

418 http://proxy.handle.net/10648/dd594eb5-e560-47e6-b267-f6d509f386a2 1813 mrt. - 1814 dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

419 http://proxy.handle.net/10648/247bbf2f-cf6b-45ee-9e93-2b995cc76710 1815 apr., juni, sep., okt.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

420 - 445 Akten van zekerheidstelling om geen passagiers in te schepen of te ontschepen zonder toestemming van de gouverneur, 1807 - 1816 maart 26 banden De akten hebben een Engelse tekst.

De serie bevat borgtochten voor schippers, waarbij reders of kooplieden (eigenaars van de schepen) zich garant stellen. De borgtochten geven de namen van de schipper, de borgsteller en het schip, type schip, borgsom.

420 http://proxy.handle.net/10648/6759bc34-9ec5-414d-bdd8-871499939e0f 1807 mrt. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

421 http://proxy.handle.net/10648/ff0e9c4f-6a2a-456e-af1d-373e2bae59e1 1808 jan. - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

422 http://proxy.handle.net/10648/dcdf0f0a-26e4-461c-a053-7c014b2297b8 1808 juli - sep.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

423 http://proxy.handle.net/10648/adb7e068-3ca8-4205-8f2a-0860b79988ee 1809 okt. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

424 http://proxy.handle.net/10648/f5da138a-c023-4c63-b301-0e66e190cbd0 1809 jan. - apr.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

425 http://proxy.handle.net/10648/37a11a69-0745-4cc8-b0a9-75c818b73036 1809 mei - aug.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

426 http://proxy.handle.net/10648/d6b657ee-2767-44d9-b2f2-d082fba71160 1809 sep. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

427 http://proxy.handle.net/10648/1a3c589a-db13-4035-b87d-7be9e35ef1c0 1810 jan. - apr.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

428 http://proxy.handle.net/10648/e12d410c-9dbe-4cda-b5bf-2f594f424456 1810 mei - aug.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

429 http://proxy.handle.net/10648/25144408-9d69-4f0e-947d-23e79dca45c5 1810 sep. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

430 http://proxy.handle.net/10648/ec359801-c5d7-4384-a70d-58f0b24bda03 1811 jan. - apr.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

431 http://proxy.handle.net/10648/9a828c3a-51c2-4806-8a87-1688b626d767 1811 mei - aug.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

432 http://proxy.handle.net/10648/5b67ab38-bc07-4c42-ac56-67c1b9c7769e 1811 sep. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

433 http://proxy.handle.net/10648/e8dc4f3f-115f-42ff-a649-ddc75ca0504a 1812 jan. - apr.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

434 http://proxy.handle.net/10648/deac354a-36a0-48ac-a7ff-9fae1f361de0 1812 mei - aug.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

435 http://proxy.handle.net/10648/cb72a9fc-ea68-4f73-8ba0-b1f8b67402ef 1812 sep. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

436 http://proxy.handle.net/10648/d3088fdf-6c5b-4bad-9943-231d3227fc65 1813 jan. - apr.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

437 http://proxy.handle.net/10648/3401badc-865f-4877-b170-891e37d6321d 1813 mei - aug.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

438 http://proxy.handle.net/10648/2a7fb631-477e-4f3c-adb1-c136279e8312 1813 sep. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

439 http://proxy.handle.net/10648/fbb97864-4a02-4130-8e22-bd24766c9839 1814 jan. - apr.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

440 http://proxy.handle.net/10648/dc2c52f2-bfaf-449b-b5af-964033e571f1 1814 mei - aug.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

441 http://proxy.handle.net/10648/e3c78f67-49bb-4dd4-950c-38b4419bc4b1 1814 sep. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

442 http://proxy.handle.net/10648/35ef91e7-7b0c-48e2-9ebe-d1beb71ef2bb 1815 jan. - apr.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

443 http://proxy.handle.net/10648/7c10be9c-9aff-4637-a131-5db481840f82 1815 mei - aug.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

444 http://proxy.handle.net/10648/af362448-4e95-419f-8357-3dd3dd309bf4 1815 sep. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

445 http://proxy.handle.net/10648/17e8bd59-c221-43e1-b7a9-a74fcbaa753c 1816 jan. - mrt.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

446 - 447 Akten van zekerheidsstelling om geen deserteurs van Engelse oorlogschepen aan boord te nemen en te verbergen, 1808 - 1809 2 banden De akten hebben een Engelse tekst.

De serie bevat beëdigde verklaringen van en borgtochten voor schippers, waarbij de reder of koopman (eigenaar van het schip) zich garant stelt voor de schipper tegen een borgsom van 550 (1808) en 2000 (1809) dollars.

De akten gegeven de namen van de schipper, het schip en de borgsteller, type schip en bedrag borgsom.

446 http://proxy.handle.net/10648/a96f06f2-565d-4ad8-8a67-d929928c4f58 1808 aug., - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

447 http://proxy.handle.net/10648/6946c644-b676-4c5b-93b0-a71dfd09ca64 1809 jan. - mei

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

448 - 450 Akten van zekerheidsstelling vanwege naar elders vertrekkende slaven. Met bijlagen. 1808 - 1810 3 banden De akten hebben een Engelse tekst.

Bij publicatie van 15 juni 1808

WIP II nr. 615, blz. 710 - 711

worden eigenaren van slaven verzocht zich garant te stellen voor de terugkeer van naar elders vertrekkende slaven. Schippers dienen, in geval van overlijden of andere onvoorziene omstandigheden, certificaten te overleggen. De akten geven de namen van de slaven, de schipper, het schip en de borgstellers, de bestemming en het bedrag van de borgsom.

448 http://proxy.handle.net/10648/d7fc3333-1da5-4cc7-bc91-ed36aa593f41 1808 juli - okt., dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel

Niet raadpleegbaar

449 http://proxy.handle.net/10648/ae47d42a-5672-445e-927f-10d1e2366e8c 1809 mrt., apr. (?)

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

450 http://proxy.handle.net/10648/5174da08-72dc-438d-a06d-e626b59d5f42 1810 jan., apr., juni, juli, okt., nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel

Niet raadpleegbaar

451 http://proxy.handle.net/10648/8342ac56-294a-4159-a1ea-a639ec445362 Akten van verklaring van reders en schippers betreffende het voor eigen risico varen naar Haiti, 1807 1 band De akten hebben een Engelse tekst.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel. Bij publicatie van 24 maart 1807

WIP II nr. 596, blz. 691 - 692

word aan reders (kooplieden) en schippers toegestaan voor eigen risico naar Haiti te varen en aldaar handel te drijven.

De reder (koopman) en schipper blijven verantwoordelijk voor alle te lopen risico's zoals het gekaapt worden van schip en lading gedurende de reis.

De akten geven de namen van de reder (koopman), de schipper en het schip.

Niet raadpleegbaar

b. Raad van Politie, 1804 - 1827

In de "Provisionele instructie voor de politicque regeeringe op het eiland Curaçao en onderhorige eilanden" van 12 juni 1804

WIP II nr 560 blz. 640 - 647. Zie ook het "Huishoudelijk reglement van orde voor den Raad van Politie en provisioneel ook van Justitie des eylands Curaçao", WIP II nr. 562 (artt. 1 - 3, 11 - 25) blz. 649 - 654.

zijn bij de artt 1 tot 51 de bevoegdheden en werkzaamheden van de Raad van Politie geregeld.

Het 1e artikel van de instructie stelt vast dat de politieke regering zal worden gevormd door de gouverneur en zes raden. De gouverneur wordt op voordracht van de Raad der Americaansche Coloniën en voorzien van een instructie, door het Staatsbewind benoemd (art. 2).

Bij de artt. 3 en 5 wordt bepaald dat de fiscaal, de boekhouder-generaal en vier ingezetenen deel uitmaken van de Raad; de fiscaal en de boekhouder-generaal hebben hierin een adviserende stem.

De vier uit de ingezetenen gekozen raden hebben voor een periode van acht jaar zitting in de Raad; om de twee jaar wordt een nieuw raadslid verkozen (art. 10).

De Raad word bij haar werkzaamheden geassisteerd door de 1e secretaris en bij diens afwezigheid door zijn plaatsvervanger, de 2e secretaris (art. 13). De vergaderingen van de Raad vinden om de twee maanden, op de derde dinsdag van de maand, plaats; de gouverneur of zijn plaatsvervanger (de raad-fiscaal) kan, indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven, binnen vierentwintig uur een buitengewone vergadering bijeenroepen (art. 15).

De Raad heeft de "directie" over kerken en armen, alsmede over alle andere openbare administraties inzake wezen, minderjarigen en andere toezicht behoevende personen; zij oefent het bestuur uit over stad en eiland, over de administratie van de kleine of landskas en over publieke werken, zoals gebouwen, wegen, straten, goten en marktplaatsen.

De Raad vaardigt publicaties uit vanwege de prijzen van levensmiddelen en het ijken van maten en gewichten; verzoeken om manumissie van slaven worden door haar in behandeling genomen en goedgekeurd of geweigerd (art. 16). Zij kan voorstellen indienen en reglementen ontwerpen ter bevordering van de landbouw, veeteelt, handel en scheepvaart, daarbij zorgdragend dat initiatieven in deze niet strijdig zullen zijn met de belangen van het moederland (art. 17).

Besluiten betreffende defensieaangelegenheden zullen in een gemeenschappelijke vergadering (Gecombineerde Krijgsraad) van gouverneur, raden en commandanten van de krijgsmacht worden genomen (art. 18).

Voor de besluitvorming in de Raad wordt de aanwezigheid van minstens drie raden vereist (art. 19). De Raad beslist bij meerderheid van stemmen; wanneer de gewone stemmen staken dan worden de adviserende stemmen van de raad-fiscaal en raad-boekhouder-generaal meegeteld; wordt dan nog geen meerderheid gevonden dan beslist de stem van de gouverneur als president van de Raad (art. 20).

Het is mogelijk via een commissie uit de Raad en door de raad-fiscaal of de raad-boekhouder-generaal in justitiële of financiële zaken schriftelijk rapport uit te brengen, maar de uiteindelijke beslissing blijft voorbehouden aan de Raad (artt. 24 en 28).

Van de door de secretaris vervaardigde notulen van de vergaderingen zal een authentiek afschrift bij eerste gelegenheid aan de Raad der Americaansche Coloniën worden verzonden (art. 27). Verzoeken om onder curatele stelling, aanstelling van bewindvoerders en opsluiting van personen uit hoofde van krankzinnigheid of wangedrag dienen aan de Raad te worden gericht (art. 30).

Bij afwezigheid van de gouverneur zal zijn plaats worden ingenomen door de tweede in rang volgende raad (de raad-fiscaal); besluiten over geen spoed vereisende zaken zullen tot de terugkomst van de gouverneur worden uitgesteld (art. 31). Het is niet toegestaan dat vader en zoon of broers en halfbroers gelijktijdig zitting hebben in de Raad. Neven en zwagers mogen deel uitmaken van de Raad, mits hun aantal niet meer dan twee bedraagt (art. 36).

Weigert een verkozen raadslid zijn functie te aanvaarden, dan dreigt hem een sanctie van 3000 gulden (art. 38). Personen ouder dan zestig jaar, raadsleden met een staat van dienst van zesentwintig jaar en degenen die door lichaamsgebreken ongeschikt zijn, worden van het raadslidmaatschap vrijgesteld (art. 39). Verzoeken van particulieren of van overheidsdienaren inzake particuliere aangelegenheden moeten schriftelijk worden ingediend; ambtelijke verzoeken kunnen mondeling worden ingediend (art. 40).

De raden mogen niet zitten over zaken van familieleden tot in de vierde graad (art. 42). Voor de periode 1816 tot 1828 zijn in het regeringsreglement van Curaçao en onderhorige eilanden, goedgekeurd bij KB no. 58 van 14 september 1815

Inv. nr. 245 nr. 1A (gedrukt) blz. 12 - 21

, bij de artt. 23 tot 43 wederom de bevoegdheden en werkzaamheden van de Raad van Politie vastgesteld.

Het is duidelijk dat de provionele instructie van 1804 bij de formulering van de op de Raad van Politie betrekking hebbende bepalingen als basis voor dat reglement heeft gediend. In feite verandert er weinig.

De artt. 23 - 40 van het regeringsreglement van 1815 geven in zeer beknopte vorm datgene weer, dat in de artt. 1 - 34 van de provisionele instructie van 1804 zeer omstandig en uitvoerig wordt omschreven, met uitzondering van de artt. 35 - 40, die practisch volledig gelijk zijn aan de artt. 16, 17, 30, 32 en 34 van de provisionele instructie van 1804.

Inhoudelijk nieuw zijn de artt. 41 - 43 uit het regeringsreglement, waarbij in het 41e artikel regelingen voor de gewapende burgermacht worden aangekondigd en bij de artt. 42 en 43 nader wordt ingegaan op de economische voordelen, die de eilanden Bonaire en Aruba inzake de bosbouw, veeteelt, kalkbranderijen en zoutpannen ten behoeve van Curaçao kunnen hebben.

452 - 475 Minuut-notulen van vergaderingen. Met bijlagen. 1804 - 1827 24 banden

De vergaderingen van de Raad van Politie worden in de regel begonnen met de "resumptie" (lezing) en de ondertekening van de notulen van de voorgaande vergadering.

In de notulen kan men zoal de volgende zaken aantreffen: kennisgevingen betreffende benoemingen en overlijden van raadsleden en ambtenaren; afkondigingen van publicaties inzake wetgeving; arrestaties van concepten van instructies en reglementen (na 1815 "onder Zijner Majesteits nadere approbatie"); beschikkingen op ingediende rekesten (b.v. manumissie van slaven en kwesties over boedelzaken die onder het beheer van de weeskamer vallen); mededelingen betreffende uit Nederland ingekomen besluiten en brieven; controle van de financiële administraties van de weeskamer en de armenkas van de Gereformeerde gemeente; behandeling van rapporten inzake door de raad-fiscaal, de auditeur-militair en de stadschirurgijn ingediende rekeningen en van rapporten van de commissie belast met het horen van belastingschuldigen in verband met hoofd- en familiegeld.

Aangezien men van vonnissen van de Kleine Raad (sedert 1816 het College van Commercie en Zeezaken) in beroep kon gaan bij de Raad van Politie, treft men ook appèlzaken in de notulen aan.

452 http://proxy.handle.net/10648/1f5722ba-af36-42cc-9e0a-a98504c277f3 1804 sep. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

(kladnotulen)

453 http://proxy.handle.net/10648/05c79012-8833-435e-b2c2-c5796b4b4baa 1805 jan. - 1806 mei

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

454 http://proxy.handle.net/10648/282608bf-4e78-43dd-a5cd-8717a68ea64e 1806 mei - juli, sep. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

455 http://proxy.handle.net/10648/c56c1584-c960-40ad-8bba-7fbbe13d98db 1807 jan. - feb., juni - juli, sep. - nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

456 http://proxy.handle.net/10648/893be70c-9175-45a0-875f-eab00187629c 1808 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

457 http://proxy.handle.net/10648/4265a09a-182d-4a4f-9ad9-c5bb17c88472 1809 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

458 http://proxy.handle.net/10648/2a3087a6-a784-47c0-b1ae-b0e5f9a27140 1810 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

459 http://proxy.handle.net/10648/2f355b55-2547-49cc-ae0f-5ccb986d3e1e 1811 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

460 http://proxy.handle.net/10648/0f95bf2b-11ea-4982-ab0e-7af5ea42ea4c 1812 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

461 http://proxy.handle.net/10648/846666f9-5226-4421-a363-f2a6c496880f 1813 feb. - nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

462 http://proxy.handle.net/10648/da7fae3a-9736-4ab0-84b6-2c7f0907ad04 1814 jan., mrt. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

463 http://proxy.handle.net/10648/86c315f6-6a2b-4237-abc1-7bba7c752fdd 1815 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

464 http://proxy.handle.net/10648/12d4d6e6-249c-4b8b-9596-f2347d28f141 1816 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

465 http://proxy.handle.net/10648/f73963ad-4e83-4ee3-9316-1998e251cf94 1817 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

466 http://proxy.handle.net/10648/82ef1158-ee74-4850-ad81-85ae7d5a0ad7 1818 jan. - apr., juni - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

467 http://proxy.handle.net/10648/bb0d9c8d-f4dd-40e9-8fb7-a0f73ba3e301 1819 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

468 http://proxy.handle.net/10648/773613bf-32f9-4286-a546-02163bab57b4 1820 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

469 http://proxy.handle.net/10648/47090424-34e0-4fee-9026-ca6725fc77b5 1821 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

470 http://proxy.handle.net/10648/808c1b4f-7797-4887-bce9-ef04adfc6f29 1822 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

471 http://proxy.handle.net/10648/301fd167-3134-44c9-81d4-ead0fb521676 1823 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

472 http://proxy.handle.net/10648/28c0e34e-a18f-4663-aa94-ffb21d68cf29 1824 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

473 http://proxy.handle.net/10648/18c76a1f-b138-436f-881a-40cc12bb2399 1825 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

474 http://proxy.handle.net/10648/cc31ee31-c6c9-493f-93ab-945c968d3d6c 1826 jan. - mei, juli - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

475 http://proxy.handle.net/10648/d273acc7-c13e-41a2-8ded-631d24731331 1827 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

476 http://proxy.handle.net/10648/ca616672-7c0b-44cb-87c2-e808b37e1595 Minuut-notulen van de gecombineerde vergaderingen van de Raad van Politie en van de Krijgsraad, 1805 1 band

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

De notulen bevatten de verslagen van de door de gecombineerde vergadering van de Raad van Politie en Krijgsraad genomen maatregelen en de daarop gevolgde adviezen in verband met een Engelse landing in het benedendistrict bij Porto Marie.

De vergaderingen werden bijgewoond door zes leden van de Raad van Politie, door twee landmachtofficieren, door drie marineofficieren en door één officier van de burgerdienst.

De adviezen bij de respectievelijke vergaderingen ingebracht, bevinden zich als aparte bijlagen bij de notulen.

477 - 499 Ingekomen rekesten met de daarop genomen beschikkingen. Met bijlagen. 1804 - 1827 23 banden

De bij Gouverneur en Raden ingediende rekesten bevatten verzoeken van inwoners en colleges (b.v. weeskamer) betreffende allerlei zaken zoals: verlening van vrijbrieven voor slaven, registratie van vrijbrieven door de secretaris, benoeming van curators, executeurs-testamentair en voogden, ontbinding van huwelijken, uitstel van "solemnisatie" van huwelijken, afkondiging van twee huwelijksgeboden in plaats van drie in verband met vertrek (b.v. schippers), ontheffing van belastingen, uitstel van betalingen, authorisaties aan de secretaris om akten van transport te mogen passeren, verhoging van tractementen of salarissen, toestemming voor het oprichten van loterijen, betaling van door de fiscaal, de auditeur-militair en de stadschirurgijn ingediende declaraties etc.

477 http://proxy.handle.net/10648/1b380529-03da-444b-8efb-d9b4a515caae 1804 sep. - 1805 dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel

478 http://proxy.handle.net/10648/2974e3ee-33f8-4dd2-bd70-ef643f814d7f 1806 jan. - apr.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

479 http://proxy.handle.net/10648/4f1fe424-e369-4e44-b0d5-65b45dced29f 1807 jan. - feb., juni - juli, sep.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

480 http://proxy.handle.net/10648/42a0f40a-c2c7-48c3-805f-c4fb14bb2960 1808 jan., mrt. - mei, juli - okt.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel

Niet raadpleegbaar

481 http://proxy.handle.net/10648/32b29a86-1b7a-47cb-81be-d64e38de5fcb 1809 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

482 http://proxy.handle.net/10648/34add414-a597-4d6e-b809-4d9c8f683942 1810 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel

483 http://proxy.handle.net/10648/345d23fc-7225-4641-a2df-fc3a58e5f729 1811 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

484 http://proxy.handle.net/10648/016a56fd-97b9-4aa7-b546-afc7d11fe3da 1812 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

485 http://proxy.handle.net/10648/0e9ac046-8935-4d1b-bb74-e283b0c1d594 1813 jan. - nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

486 http://proxy.handle.net/10648/1beaa767-1668-44f1-825e-775829d109ec 1814 jan., mrt. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

487 http://proxy.handle.net/10648/b88e9139-ac0b-4cd2-aab3-468bc10088de 1815 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

488 http://proxy.handle.net/10648/486f6f55-235b-4a89-ab61-a424f1c2c06e 1816 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

489 http://proxy.handle.net/10648/ecc038b8-43b8-4dd3-9deb-e032020e2975 1817 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

490 http://proxy.handle.net/10648/32011641-8290-4d65-bd6e-53a0b38bb087 1818 jan. - mrt., juni, aug. - sep., nov. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

491 http://proxy.handle.net/10648/4a3a61f6-07bc-469f-9f5b-49d767d41bd1 1819 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

492 http://proxy.handle.net/10648/27207f2b-783a-490f-891b-7b42d452639b 1820 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

493 http://proxy.handle.net/10648/05d1a9f8-c662-4963-97ae-831d26a4af78 1821 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

494 http://proxy.handle.net/10648/9abbc0d7-4e2f-4322-b267-cbf69fc3403f 1822 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

495 http://proxy.handle.net/10648/3805d9e1-7037-44f6-b6cd-52836355cf76 1823 jan. - apr., juni - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel

496 http://proxy.handle.net/10648/249a3033-773b-4ef2-92df-a56eaa22641b 1824 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

497 http://proxy.handle.net/10648/dccc80ef-49c8-46fa-8198-45a843b8cf6b 1825 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

498 http://proxy.handle.net/10648/4fa4a338-81f2-4516-80da-b09fbf496641 1826 jan. - mei, juli - nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

499 http://proxy.handle.net/10648/d8ea5e6d-755f-483e-9392-4e0d0fa731c8 1827 jan. - sep., dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

500 - 518 Ingekomen berichten en rapporten op de rekesten. Met bijlagen. 1804 - 1827 19 banden

In de provisionele instruktie voor de politieke regering van 12 juni 1804

WIP II nr. 560 blz. 644 - 645.

wordt bij art. 28 bepaald dat "De Raad zal vermogen alvorens op de voorkomende zaaken te disponeren, te requireeren het schriftelijk bericht, consideratiën, en advies van zodanige collegiën of particuliere persoonen, welke tot de voor handen zijnde zaaken betrekkings hebben, en zal verplicht zijn in zaaken de hoogheid van landen, wetten, privilegiën en placaaten concerneerende van de raad-fiscaal en in zaaken van finantiën van den raad en boekhouder-generaal, zonder dat zij echt verplicht zullen zijn de gegeevene adviesen te volgen".

500 http://proxy.handle.net/10648/75da46b8-2a57-4697-95ac-bd8be4fe6cee 1804 sep. - 1806 mrt.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

501 http://proxy.handle.net/10648/81440565-52d9-43f3-82b7-0c77162b021c 1807 juli, - sep., nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

502 http://proxy.handle.net/10648/b1a07816-e0f9-463b-b9f8-3b8069fb4266 1808 jan., - juli, sep., nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

503 http://proxy.handle.net/10648/7e36ca2a-29a7-4c04-b3d5-942ed1f1acd1 1809 mrt. - apr., aug., nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

504 http://proxy.handle.net/10648/7f455459-d004-47a1-91d0-5ab606b9baac 1810 jan., - apr., mei, juli - nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

505 http://proxy.handle.net/10648/6c9342e2-d00e-43bc-a0ca-04742b5e6ae9 1811 feb. - mrt., mei - aug., okt. - nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

506 http://proxy.handle.net/10648/43d58abd-f891-4229-8004-57610746bc5b 1812 jan., - apr. - juni, sep. - nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

507 http://proxy.handle.net/10648/86fb2e59-6cc0-47a5-a6dc-6b079264d0b3 1813 feb. - mrt., mei - juni, okt. - nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

508 http://proxy.handle.net/10648/daf9c891-e4d4-41aa-9397-822bff5f5e97 1814 juli - 1815 aug.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

509 http://proxy.handle.net/10648/0a7ee92a-c142-4294-a731-6dd345ba9a61 1816 juni - 1817 nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

510 http://proxy.handle.net/10648/4381684d-45b8-4d16-a782-72406d1d64c4 1819 jan. - feb., mei, aug. - sep., nov. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

511 http://proxy.handle.net/10648/eef52bfa-727e-41ef-a6f2-e84eca3d4884 1820 mrt., - mei, aug. - sep., dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

512 http://proxy.handle.net/10648/53931702-78a0-41a8-a5fd-d13b3085f017 1821 jan., - mrt., mei, juli, dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

513 http://proxy.handle.net/10648/24b3a2c2-227f-4c29-97d4-e116edb654dc 1822 mrt. - apr., juni, aug.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

514 http://proxy.handle.net/10648/219bb92f-6c01-4a64-97f3-c8a4a949dbd2 1823 feb. - mrt., juni - sep., nov. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

515 http://proxy.handle.net/10648/b858f07b-30e6-4058-b8b5-f4d3298664b7 1824 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

516 http://proxy.handle.net/10648/32851d3c-f323-481d-a8e5-8be26261f16d 1825 feb. - nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

517 http://proxy.handle.net/10648/50541a0e-db05-4618-a26a-5e613733803c 1826 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

518 http://proxy.handle.net/10648/8ad00d9e-6c49-41d5-b38e-849702f93a62 1827 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

519 - 521 Publicaties, edictale citaties, vrijbrieven, paspoorten, commissies, instrukties en eden voor ambtenaren. Met bijlagen. 1804 - 1806 3 banden

Elke band met tafel. Zie voor opmerkingen betreffende publikaties, edictale citaties, vrijbrieven etc., de inv. nrs. 168 - 230.

519 http://proxy.handle.net/10648/96e2fcf9-6744-4350-b2f5-f18729d5e643 1804 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

520 http://proxy.handle.net/10648/8662efca-0cde-4489-8aef-9c24e2c3bad9 1805 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

521 http://proxy.handle.net/10648/964cc191-3d2b-4a00-a18f-c7b79cd8682d 1806 feb. - sep., nov. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

522 - 541 Publicaties, Met bijlagen. 1807 - 1827 20 banden Over het algemeen hebben de publikaties tussen 1807 en 1816 maart een Engelse en Nederlandse tekst.

Elke band met tafel. In deze serie publikaties bevinden zich ook publicaties betreffende het vrijkopen of vrijgeven van slaven, waarbij personen, die een vordering op vrijgemaakte slaven hebben, worden verzocht zich binnen een bepaalde termijn bij de secretaris te melden. Deze publikaties van vrijgevingen komen niet in de series met manumissie-brieven (inv. nrs. 415 - 419, 542 - 552) voor.

522 http://proxy.handle.net/10648/b7b18acf-1f5a-434c-b300-265b8e414751 1807 jan. - dec.; 1808 jan.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Eén waarschuwing

523 http://proxy.handle.net/10648/efd3fe4f-ed5f-4fad-858f-899cd93be7e2 1808 feb. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

524 http://proxy.handle.net/10648/eb7fb393-519f-4d1a-8599-f0b4cac4f740 1809 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

525 http://proxy.handle.net/10648/7ae747dc-43f6-49c3-ac49-2506d542091f 1810 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

526 http://proxy.handle.net/10648/2bb94cf3-c374-42ac-9960-cadbbc5efbbc 1811 jan. - aug., okt. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

527 http://proxy.handle.net/10648/ab3b98e6-af08-4521-88c2-af98202d2e60 1812 apr. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

528 http://proxy.handle.net/10648/10c1b0d5-4c94-4bcc-ae90-f436cb851c7a 1813 jan. - mei, juli - okt. dec.; 1814 feb. - apr., juni - okt., dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

529 http://proxy.handle.net/10648/5e44e33c-b56f-4ca9-91fc-efd17c867fd6 1815 jan. - mei, juli - aug., nov. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

530 http://proxy.handle.net/10648/65868ac8-aecd-4b57-9886-58260ffc9ccf 1816 jan. - apr., juni - juli, sep. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

531 http://proxy.handle.net/10648/85093bc7-b948-49ad-8e22-b55c60a2dcc1 1817 mrt. - juni, aug. - okt., dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

532 http://proxy.handle.net/10648/d3c3b632-10fc-4750-8600-b1e2c2e879a4 1818 mrt., - juni - okt., dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

533 http://proxy.handle.net/10648/533bfab8-777f-4a70-ab5b-5c6757c5b557 1819 feb. - mei, okt. - juli, nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

534 http://proxy.handle.net/10648/d46ba4a5-c2c6-4552-8959-09b1afdd9efb 1820 jan. - mrt., juni, aug. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

535 http://proxy.handle.net/10648/b0c63745-967a-4c92-a2f6-79522ad0fb00 1821 jan. - feb., apr., juli - sep., nov. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

536 http://proxy.handle.net/10648/52470e33-d390-47cc-9af5-ccdd70f198be 1822 jan. - mrt., mei - aug., okt. - nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

537 http://proxy.handle.net/10648/ba86578a-d8e2-49ee-85d7-c6ec1dfbf768 1823 feb. - mrt., juni - juli, sep. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

538 http://proxy.handle.net/10648/8a8369b2-e22c-4723-b7a2-0734bafbb051 1824 jan., - mrt., mei - sep., nov. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

539 http://proxy.handle.net/10648/b7f52b0d-8777-4455-bf6c-a38510131b96 1825 jan. - aug., dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

540 http://proxy.handle.net/10648/a1df0e26-ba70-4c94-a253-f5a987bbc3e0 1826 jan. - mrt., juli - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

541 http://proxy.handle.net/10648/097796f9-4df7-497e-8d29-9bb4ac140523 1827 jan. - feb., apr. - okt., dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

542 - 552 Manumissiebrieven voor vrijgekochte of vrijgegeven slaven. Met bijlagen. 1816 - 1827 11 banden

De serie manumissiebrieven bevat vrijbrieven voor vrijgekochte of vrijgegeven slaven. Met bijlagen in de vorm van borgtochten, kwitanties, attestaties en onderhandse vrijbrieven.

Krachtens het 16e artikel van de instruktie voor de politieke regering van 12 juni 1804

WIP II nr. 560 blz. 642.

en het 36e artikel (2e afdeling) van het regeringsreglement van 14 september 1815

ARA inv. nr. 245 nr. 1 A (gedrukt) blz. 17.

was men verplicht voor het onderhoud van vrijgekochte of vrijgegeven slaven borgen te stellen.

Zie voor vrijbrieven in de jaren 1720 - 1803, 1804 - 1806 en 1808 - 1815: inv. nrs. 168 - 230, 519 - 521 en 415 - 419.

542 http://proxy.handle.net/10648/c5027ec5-f9bf-4788-81d5-44df09d9e84e 1816 feb., mei

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

543 http://proxy.handle.net/10648/b6b83348-bd31-4f76-840d-9c644aa44514 1817 jan., mrt., juni, dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

544 http://proxy.handle.net/10648/ffb3426e-406a-4259-b02c-26698efe6d07 1818 mei, dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

545 http://proxy.handle.net/10648/9bcf2c83-fd1c-4bba-872f-55b22dca84f1 1819 feb., sep., nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

546 http://proxy.handle.net/10648/d15706a5-533c-4b8e-bc0d-92f0f39de656 1820 nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

547 http://proxy.handle.net/10648/8fcc87c5-5543-46eb-b439-492551db4002 1821 sep. Met tafel. 1822 aug. - sep., dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

548 http://proxy.handle.net/10648/d0bbf18c-ccc5-475b-8f7b-c7c5833c6461 1823 aug., okt. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

549 http://proxy.handle.net/10648/e9d2cafd-993a-4507-a1f5-aa300fb66079 1824 jan., apr. - juni, aug. - sep., nov. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

550 http://proxy.handle.net/10648/70ecad2a-19b2-4a80-8861-ca1db75ea854 1825 feb., apr., sep., dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

551 http://proxy.handle.net/10648/9e598bc5-efe5-4107-8e29-595120556542 1826 mrt., apr., juli, sep. - okt.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

552 http://proxy.handle.net/10648/8f57e73a-b2ec-4cef-b71d-ceb4c2da8d9b 1827 mrt., apr., aug. - sep., nov. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

553 http://proxy.handle.net/10648/304a9971-74d1-4830-af0d-6ba01fefe6ae Akten van appèl van vonnissen van het College van Commercie en Zeezaken, 1816 - 1824 1 band

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel. Het regeringsreglement van 14 september 1815 nr 58 bepaalde in art. 64 dat een College van Commercie en Zeezaken

Zie voor het Archief van het College van Commercie en Zeezaken inv. nrs. 772 - 793 en inv. nrs. 1685 - 1686.

zou worden ingesteld. Het College van Commercie en Zeezaken verving in feite van 1816 - 1828 het College van "Mindere Questien en Verschillen" (Kleine Zaken). Bij art. 65 van genoemd reglement werd vastgesteld, dat van zaken die een bedrag van driehonderd gulden te boven gingen beroep mogelijk was bij het College van Raden van Politie.

Inv. nr. 1A (gedrukt) blz 27 - 28.

554 - 555 Stukken betreffende een half procent belasting op onroerend goed ten behoeve van het "fonds" tot vernietiging der bewijzen van afgekeurde Johannissen, 1818 - 1824 1 deel en 1 omslag

Bij publikatie van 25 september 1818, art. 6

Inv. nr. 532 nr 15.

werd bepaald dat van onroerend goed (huizen, gebouwen, plantages en land) alsmede van het bedrag van alle hypotheken (met uitzondering van onroerend goed dat behoort tot hypotheken ten behoeve van armen- en kerkenkassen) een half procent belasting per jaar in twee termijnen ten behoeve van het op 13 juli 1818 opgerichte fonds tot vernietiging der bewijzen van "afgekeurde Johannessen" moest worden betaald.

Inv. nr. 532 nr. 6, art. 11.

554 http://proxy.handle.net/10648/6a53799f-af16-4597-9551-5b01f0c38723 Kohier. 1818 - 1819

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Afschrift. Met vermelding van eigenaars, soort onroerend goed, hypotheek, wijk, divisie of district, koopsom en verschuldigde half procent belasting.

555 http://proxy.handle.net/10648/d956041d-29ce-4b95-b1e8-19ff7f2be3f4 Concept-instruktie voor de commissarissen van het "fonds", staten, lijsten, kwitanties en een kasboek ten behoeve van het "fonds", 1818 - 1824

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

556 http://proxy.handle.net/10648/0c34cfd6-bee3-4299-a638-939c78f9f260 Stukken betreffende de verplichte geldlening van viermaal één procent ten behoeve van het gouvernement, 1797 - 1825 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

In verband met de slechte toestand van de Koloniale Kas werd bij publikaties van 9 mei 1797 en 24 december 1799

WIP II nrs. 465 en 490, blz. 544 en 582.

overgegaan tot een verplichte geldlening van "vier maal een honderdste penning" aan het land van vier termijnen en tot een verplichte jaarlijkse geldlening tegen wissels of obligaties.

De stukken omvatten de publikatie van 9 mei 1797, een extract uit de staat van vorderingen ten laste van het gouvernement in verband met de geldleningen, met specificatie van de afwikkeling van de schuld in 1823, obligaties, lijsten van personen met de door hun gedane betalingen, kwitanties en brieven.

c. Raad van Civiele en Criminele Justitie

In het "Huishoudelijk reglement van orde voor den Raad van Politie en provisioneel ook van Justitie des eylands Curaçao" van 21 november 1804

WIP II nr. 562 blz. 649 - 651.

worden, krachtens de artt. 2 en 4 tot 10, de taken en de werkzaamheden van de Raad van Civiele en Criminele Justitie en van de raden-commisarissen geformuleerd. Het 2e art. van het reglement bepaalt dat de werkzaamheden van de Raad zullen worden verdeeld in de werkzaamheden van Politie en in die van Civiele en Criminele Justitie. In het 4e art. worden 2 leden van de Raad tot het houden der rollen in zaken van civiele en criminele justitie gecommitteerd, bijgestaan door één van de secretarissen. De radencommissarissen worden voor drie maanden benoemd en houden om de veertien dagen zitting, met uitzondering van de dagen waarop de Raad in gewone of buitengewone zitting vergadert.

Op dinsdag, woensdag en donderdag wordt van 's morgens negen uur tot 's middags twaalf uur zitting gehouden. De dinsdag is bestemd voor het houden van de ordinaire rol en voor het in ontvangst nemen van memoriën en rekesten betreffende de civiele justitie. De rest van de dinsdagmorgen en de woensdag tot half elf worden besteed aan het houden van de geprivilegieerde rol, daarna volgt tot twaalf uur de executierol. De donderdag wordt gebruikt voor het afdoen van fiscaalszaken en het houden van de fiscaalsrol.

De raden-commissarissen wijzen vonnis op incidenten en beschikken op de aan hen voorgedragen rekesten. De leden van de Raad vanouds bekend onder de naam van commissarissen tot het houden der dingtalen kunnen zonder machtiging van de Raad de plano vonnis wijzen en uitspraak doen, zoals tot nu toe door voornoemde commissarissen is gedaan. Van hun vonnis wijzen en uitspraken zullen zij verslag doen aan de Raad in de eerst volgende gewone of buitengewone zitting van de Raad.

Reauditie van hun vonniswijzen en uitspraken is mogelijk bij de voltallige Raad (art. 5).

Krachtens art. 6 worden de vonnissen en uitspraken met open deuren uitgesproken. De secretaris zal van alle vonnissen en uitspraken en van alle verdere voorvallende zaken een protocol houden, dat door de commissarissen na elke zitting zal worden getekend (art. 7). Alle "afgeloope" justitiële zaken zullen na het uitwisselen van stukken en inventarissen uiteindelijk voor de Raad worden afgepleit, op een daartoe vast te stellen dag (art. 8).

Om de Raad in staat te stellen tot het doen van een definitieve uitspraak, zullen de commissarissen in de eerst volgende gewone of buitengewone zitting verslag uitbrengen van het bij art. 5 bepaalde (art. 9).

Alle criminele eisen "tot capitaale straffen, lijfstraffen, confinementen, bannissementen etc." zullen door de raad-fiscaal voor de Raad worden gebracht (art. 10).

Bij art. 18 wordt bepaald dat de secretaris afzonderlijk notulen zal houden van de werkzaamheden van de Raad van Politie en van die van de raad van Civiele en Criminele Justitie.

In het regeringsreglement van Curaçao en onderhorige eilanden, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 14 september 1815 nr. 58,

Inv. nr. 245 nr. 1A blz. 21 - 27.

zijn de werkzaamheden en bevoegdheden van de Raad van Civiele en Criminele Justitie in de artt. 44 - 63 geformuleerd.

Bij art. 46 wordt bepaald dat de Raad van Civiele en Criminele Justitie zal bestaan uit een door de koning te benoemen president en uit vier raden, bijgestaan door een secretaris; de raden hebben voor zes jaar zitting in de Raad en de benoeming van de raden geschiedt door de gouverneur uit een nominatie van drie.

Bij art. 47 wordt geregeld dat de president een jurist zal zijn, geboren in Nederland of in één der koloniën, met de leeftijd van tenminste 30 jaar. De politieke overheid zal zich niet met de administratie van de justitie bezighouden, maar de Raad zal van alle invloed vrij en onafhankelijk recht spreken uit naam van de koning (art. 51).

Voorlopig zal de Raad volgens de bestaande wetten rechtspreken (art. 52).

Uiterlijk binnen twee maanden zal een verbeterde versie van de oude manier van procederen met de consideratie van de gouverneur daarop voor goedkeuring naar het Ministerie van Koophandel en Koloniën worden overgezonden (art. 53).

De Raad zal in alle staten van het proces partijen voor zich of voor commissarissen mogen doen verschijnen om tot het aangaan van een minnelijke schikking te disponeren en zal altijd, voordat de zaak ter rolle dient, "een zoodanige comparitie ten fine van accoord moeten ordonneren" (art. 54). Van provisionele of interlocutoire vonnissen is geen hoger beroep, uitzonderingen daargelaten, mogelijk (art. 55).

Van definitieve vonnissen, in eerste instantie door de Raad afgewezen, kan men binnen een vast te stellen tijd, in beroep gaan bij een daartoe aan te wijzen gerechtshof in Nederland (art. 56). Raadsleden zullen niet deelnemen aan de behandeling van zaken van personen, met wie zij direct of indirect in de derde of tweede graad verwant zijn (art. 57). De conclusie tot het vonnis wordt door de president met meerderheid van stemmen opgemaakt (art. 58). De leden van de Raad en de secretaris zijn tot geheimhouding verplicht wat betreft hun eigen stem en die van de anderen (art. 59).

Alle vonnissen en rechterlijke bevelen van de Raad van Civiele en Criminele Justitie worden op naam van president en raden op Curaçao uitgevaardigd, door de president geparafeerd en gecontrasigneerd door de secretaris en met het zegel van de Raad bekrachtigd.

De gouverneur mag niet op eigen gezag gratie of pardon verlenen. In uitzonderlijke gevallen is hij bevoegd geheel of gedeeltelijk gratie te verlenen, na het advies van de raad-fiscaal en van de President van de Raad van Civiele en Criminele Justitie te hebben ingewonnen. Indien de gouverneur met één van de leden van de Raad voor gratieverlening is, dan mag tot gratieverlening worden overgegaan; in het tegenovergestelde geval, kan de gouverneur tot opschorting van de ten uitvoerlegging van het vonnis met een half jaar overgaan, en de stukken van het proces met de consideraties van de gouverneur, de raad-fiscaal en de president naar Nederland overzenden, om daarop door de koning te worden gedisponeerd (art. 63).

557 - 580 Minuut-notulen van de vergaderingen van de Raad van Civiele en Criminele Justitie. Met bijlagen. 1805 - 1827 24 banden

In de vergaderingen worden de voorafgaande notulen "geresumeerd" (gelezen), goedgekeurd en getekend.

Bij het begin van het nieuwe jaar leggen advocaten en procureurs de eed af. De raad-fiscaal brengt elke maand verslag uit van het aantal op het fiscalaat aanwezige gedetineerden. De raden-commissarissen, die om de drie maanden worden benoemd, rapporteren over de door hen verrichte werkzaamheden en leggen hun notulen en sententie-registers ter goedkeuring over. Er worden voordrachten gedaan voor raadsleden, geassumeerde raden (rechter-plaatsvervangers) en justitiële ambtenaren. Het college doet uitspraak over zaken die op de rol staan; over conclusies van eis van de raad-fiscaal, over door personen verzochte reauditie en appèl van vonnissen van respectievelijk raden-commissarissen en commissarissen van kleine zaken, en over door raden-commissarissen aan het voltallig college verwezen zaken. Verzoeken om interjectie van appèl bij het Nationaal Gerechtshof worden behandeld. Op de bij de Raad ingediende rekesten worden, soms na het inwinnen van adviezen, beschikkingen genomen. Eveneens worden brieven en rapporten van de gouverneur,

De gouverneur treedt van 1805 tot 1816 als president van de Raad op; na 1816 wordt een jurist tot president van de Raad benoemd.

de raad-fiscaal en anderen door de Raad in behandeling genomen. De criminele sententies worden in een buitengewone vergadering van de Raad "geresumeerd", goedgekeurd en getekend en vervolgens na afloop van de vergadering met open deuren "gepronuntieerd" (uitgesproken).

557 http://proxy.handle.net/10648/e4085493-aa7a-4b82-abf5-8fbf166f5a5c 1805 jan. - 1806 mrt.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

558 http://proxy.handle.net/10648/6375a7c9-9ddb-4d32-97b1-3d91e02aff52 1806 mei - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met index.

559 http://proxy.handle.net/10648/29eaa4b0-a590-4612-8553-a6dcea0a5319 1807 aug. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

560 http://proxy.handle.net/10648/d1e7ffb4-82aa-4e67-9d11-34cee57590f1 1808 feb. - sep., nov. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

561 http://proxy.handle.net/10648/c4c74e96-bb6f-4eea-8ded-68a24e07a345 1809 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

562 http://proxy.handle.net/10648/623e6ecc-feed-46d4-be33-23b22483f8a3 1810 jan. - nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

563 http://proxy.handle.net/10648/56407d35-3c9d-45b3-88a0-58859f9a401e 1811 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

564 http://proxy.handle.net/10648/c8e17aa6-8b1f-418a-ae8d-f130ee6910d1 1812 jan. - aug., okt. - nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

565 http://proxy.handle.net/10648/770e07cc-8d5d-41b0-9cc4-895632aee6c6 1813 feb. - nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

566 http://proxy.handle.net/10648/2bc7d2e3-aa5b-452d-b65e-fb985aa87d31 1814 jan. - mrt., mei - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

567 http://proxy.handle.net/10648/b5e8eb0a-0a88-4b83-adcd-820837036c97 1815 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

568 http://proxy.handle.net/10648/dcea44bf-9955-4a7f-9f66-0b9f1d76fcba 1816 jan. - feb.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

569 http://proxy.handle.net/10648/1f5fba36-3f8d-4147-8cc1-177efe356d5c 1816 apr. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

570 http://proxy.handle.net/10648/cebcebf9-9459-44df-8909-55c312ee71a3 1817 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

571 http://proxy.handle.net/10648/206abefc-0a3b-41d2-8b74-633520802551 1818 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

572 http://proxy.handle.net/10648/03ead20e-ed31-46f8-8f2a-ba0b954299f8 1819 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

573 http://proxy.handle.net/10648/056135bc-d12f-483d-bef7-e8551dda2c44 1820 jan. - mrt., mei - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

574 http://proxy.handle.net/10648/40cc3fc9-8b33-4b84-8d73-458d8e4cc9f6 1821 jan. - juni, aug. - nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

575 http://proxy.handle.net/10648/7365a1a0-b95d-4462-ba0f-b4686f1c28be 1822 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

576 http://proxy.handle.net/10648/0d01fb3b-ece2-44ae-8b44-66fdaa703607 1823 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

577 http://proxy.handle.net/10648/95f7657b-ff92-4aed-bdcf-fc180912ed10 1824 jan. - nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

578 http://proxy.handle.net/10648/1bfe4ae9-abcc-4a1a-bd2b-fcdbd1306339 1825 jan. - nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

579 http://proxy.handle.net/10648/8328b868-d063-4b11-a171-3879c8919ca6 1826 jan. - nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

580 http://proxy.handle.net/10648/215cbfa6-42e4-4b9c-a2d2-3ad197038fc5 1827 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

581 - 600 Ingekomen rekesten met de daarop genomen beschikkingen. Met bijlagen. 1805 - 1827 20 banden

De aan de Raad gerichte verzoeken zijn over het algemeen van de volgende inhoud: afgifte van gerechtelijke stukken, alimentatie en echten van kinderen, bijeenroepen van buitengewone vergaderingen, ontbinden van huwelijken (ook in verband met langdurige afwezigheid buitenlands), openbare verkoop van roerend- en onroerend goed, ontslag uit detentie, opschorten van gerechtelijke procedures, pro deo procesvoering en rechtsbijstand, reauditie van vonnissen, scheiding van tafel en bed, schikking in strafzaken sluiten van huwelijken van militairen, toelating tot de ambten van advocaat, procureur en vertaler, uitstel van betalingen, voordrachten van taxateurs. Verzoek van de raad-fiscaal om onderzoeken te mogen instellen i.v.m. vechtpartijen etc., verzoeken van genoemde om een zaak te mogen "entameren" en verzoeken van de adjunct-fiscaal personen te mogen dagvaarden.

Zie voor de inhoud van de rekesten inv. nrs. 590 - 597 en 599 - 600. ad inv. nr. 618 blz. 11 - 21.

581 http://proxy.handle.net/10648/e0df6e97-ac96-481b-921a-e2191affb869 1805 jan. - 1806 mrt.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

582 http://proxy.handle.net/10648/a122e520-d04e-423a-8635-63066d28f181 1807 aug. - okt., dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

583 http://proxy.handle.net/10648/22e9c12d-92b4-4a43-baa2-03ff9116b3fc 1808 feb. - mrt., juli - aug.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

584 http://proxy.handle.net/10648/0fde05c9-fa7b-47dd-a9d6-23f275657947 1809 jan. - mrt., juni - okt., dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

585 http://proxy.handle.net/10648/40d82325-bd9c-4789-8caa-c179f6072a2f 1810 jan., apr. - juli, okt.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

586 http://proxy.handle.net/10648/85afd80c-6837-417d-9701-387189304bba 1811 feb., apr. - okt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

587 http://proxy.handle.net/10648/1857704d-a0c3-4463-a4b5-936ae3dc761a 1812 jan. - apr., juni - juli, okt. - nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

588 http://proxy.handle.net/10648/b960d0e6-900f-42b1-b19a-2e1a23b302bd 1813 apr. - 1814 dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

589 http://proxy.handle.net/10648/c160fe1c-2210-441e-a61b-d2d6227eccf6 1815 jan. - feb., mei - nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

590 http://proxy.handle.net/10648/7c98c78c-fd9e-4627-86a7-c7f40f14a66d 1816 apr., juni - aug., okt., dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

591 http://proxy.handle.net/10648/5fe10b86-a3dd-4eac-b06b-d0b9a86c2be3 1817 jan. - 1818 dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

592 http://proxy.handle.net/10648/3f511116-bbbd-4408-a08c-5c6cd87b53ef 1818 dec. - 1819 nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

593 http://proxy.handle.net/10648/85a89ff4-d737-48f2-95ae-f54029c8908d 1820 jan. - mrt., mei - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

594 http://proxy.handle.net/10648/4a15a295-6920-4ecd-8e11-a828614d1cad 1821 jan. - apr., aug. - nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

595 http://proxy.handle.net/10648/9f085c99-8a83-41ae-9233-e73b7f339619 1822 jan. - feb., apr. - aug., okt. - nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

596 http://proxy.handle.net/10648/64e4dccc-8ccb-4930-b6ce-156253c376f1 1823 jan., apr., juni, aug. - okt.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

597 http://proxy.handle.net/10648/09d6a20c-f52e-437e-bab8-6b3ebb46d28e 1824 jan. - juni, aug. - sep.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

598 http://proxy.handle.net/10648/3f04c1e3-e148-40d9-a018-efbc96c70ae3 1825 jan. - apr., juni - aug okt. - nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

599 http://proxy.handle.net/10648/dee7a3af-c3db-43f8-81bb-0493059d868e 1826 jan. - mrt., mei, juli sep., nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

600 http://proxy.handle.net/10648/a87e12fa-9d73-4c13-a971-3e0df1902d82 1827 jan. - mei, sep. - nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

601 - 617 Ingekomen berichten en rapporten op rekesten. Met bijlagen. 1805 - 1827 17 banden

Deze serie omvat berichten en rapporten van de raad-fiscaal, de adjunct-fiscaal, de procureurs, het college van de wees-, desolate- en boedelkamer, de executeurs-testamentair, de sequesters en particuliere personen op bij Gouverneur, sedert 1816 President en Raden, ingediende rekesten. President en Raden geven de genoemde rekesten soms in handen van de genoemde colleges en personen "om te dienen van bericht". Op grond van deze berichten en rapporten komen President en Raden uiteindelijk tot een conclusie.

Zie voor indieners van berichten en voor namen van rekestranten inv. nrs. 609 - 615 en 617, ad inv. nr. 618 blz. 5 - 7.

601 http://proxy.handle.net/10648/4c45d8e5-cfca-49d9-9d5d-ff428deec14a 1805 juli - 1806 mrt.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

602 http://proxy.handle.net/10648/61cfe1c9-607c-4e5a-bc9a-86862ed5e052 1807 okt.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

603 http://proxy.handle.net/10648/4f41cd4f-dfaf-4508-8ea7-70459e3fb46d 1809 jan., mei, juli, dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

604 http://proxy.handle.net/10648/409e0f58-bd69-42eb-8d22-1d4a78820091 1810 jan., nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

605 http://proxy.handle.net/10648/2d87a3a6-8daf-4e15-bcf2-b09b0e72502b 1811 mei, aug.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

606 http://proxy.handle.net/10648/75fb8c19-6033-4e75-b03b-3325778f84ae 1812 jan., mei, juli

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

607 http://proxy.handle.net/10648/bd87e1e9-bd63-4568-bbcc-cd55331e7ed4 1813 aug - 1814 nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

608 http://proxy.handle.net/10648/145721c5-892b-4665-961d-7a8049935b98 1814 dec. - 1815 nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

609 http://proxy.handle.net/10648/07324ac1-3b15-4be4-9b30-1e0806c8c86a 1816 juni - 1817 nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

610 http://proxy.handle.net/10648/1fca408f-f087-424a-a6e0-b72461501f84 1818 jan. - feb., apr. - mei, juli, okt.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

611 http://proxy.handle.net/10648/8d1fe065-72c8-4062-a895-b3696b838ae8 1819 mrt. - 1820 okt.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

612 http://proxy.handle.net/10648/8680e75a-fe11-4f4b-a56c-e3d778efbc5b 1821 apr., juni - sep.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

613 http://proxy.handle.net/10648/42b4b3c4-ab1c-4459-b490-5cb42e1ef534 1821 nov. - 1822 nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

614 http://proxy.handle.net/10648/854fe658-610b-46ea-90b2-0ace0217824f 1823 apr., juni - okt.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

615 http://proxy.handle.net/10648/9d1ccaff-dd27-42ea-bbaf-e4259cbe0288 1823 dec. - 1824 aug.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

616 http://proxy.handle.net/10648/d6231866-4921-4c76-a208-a214c6deaff1 1825 feb., mrt., mei

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

617 http://proxy.handle.net/10648/8134e249-22ab-481c-aed2-655326bdb13e 1826 okt; 1827 ongedateerd

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

618 http://proxy.handle.net/10648/19180a3e-6605-4356-814f-052f785c13e5 Tafel op de ingekomen rekesten en op de daarop ingewonnen berichten, 1816 - 1859 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Fo's 5 - 9: tafel op de ingewonnen berichten over 1816 - 1825 en 1828 - 1836 (de fo's 1 - 4 zijn blanco).

In de tafel worden de namen van de berichtgevers of rapporteurs en die van de rekestranten vermeld.

Fo's 11 - 46: tafel op de rekesten over 1816 - 1859 mrt. (vanaf 1840 worden de rekesten en de berichten in één tafel gecombineerd).

Voor de jaren 1816 - 1831 vermeldt de tafel de namen van de rekestranten en geeft een summiere inhoudsopgave van het betreffende rekest (b.v. pro deo procederen, onder curatele stelling, toelating als advocaat etc.). Over de jaren 1832 - 1846 geeft de tafel alleen de namen van de rekestranten. Van 1847 - 1859 worden, behalve de namen van de rekestranten en een korte inhoudsopgave, ook de data van de raadsvergaderingen vermeld.

619 - 628 Gerechtsrol met sententies, 1803 - 1826 10 banden

Bij deze gerechtsrollen bevinden zich geen bijlagen in de vorm van processtukken. Vanaf gerechtsrol nr. 14 met datum 24 mei 1804 worden de soorten rollen, zoals fiscaals-, executie-, ordinaire-, pleit-, geprivilegieerde- en re-auditierol, vermeld. De tafel geeft de namen van partijen en de nummers van de zaken op de rol. Zie voor opmerkingen betreffende de gerechtsrol ad inv. nrs. 724 - 764.

619 http://proxy.handle.net/10648/3e02c54c-f5b7-42b1-9ea9-83de802b9616 1803 feb. - 1806 dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

620 http://proxy.handle.net/10648/02a96e96-0e2d-47b4-a520-ff7b80a4c534 1807 aug., - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

621 http://proxy.handle.net/10648/7140ebf6-0b54-4401-b1e1-191584eba446 1812 apr. - mei, okt. - nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

622 http://proxy.handle.net/10648/4d78c636-2ce2-4340-9c69-0bf29744bb83 1813 feb. - 1814 dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

623 http://proxy.handle.net/10648/aa198b19-7b70-4a7c-8dc2-40bb53a86d93 1815 jan., mrt. - apr., sep. - nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

624 http://proxy.handle.net/10648/51d9e851-b4a0-4cf1-9d8a-7d53f8f5edb7 1816 mei - 1820 dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

625 http://proxy.handle.net/10648/38bd0a33-9360-46ab-8fbc-2d299985fba3 1821 jan. - 1822 dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

626 http://proxy.handle.net/10648/f5408604-d860-4f04-bea8-434a127a093f 1823 jan. - 1824 jan.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

627 http://proxy.handle.net/10648/4a9cfe32-a36d-4fcc-bb74-ed53b1493735 1825 feb. - aug., okt. - nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

628 http://proxy.handle.net/10648/5cf0d41f-1a24-471c-9a1b-e4a340de11c6 1826 jan., mrt., mei - juli, sep., nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

629 - 632 Publicaties, instrukties en reglementen. Gedrukt. 1821 - 1826 4 banden

De inv. nrs. 629 - 632 zijn vergeleken met de inv. nrs. 227 - 282, 248 - 249 en 535 - 539.

629 http://proxy.handle.net/10648/ab9579b5-d3bd-4508-a078-e46f458eb7f3 1821 feb. - 1822 dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

630 http://proxy.handle.net/10648/38738259-d086-4346-88a7-6e537601a88d 1823 feb. - 1824 dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

631 http://proxy.handle.net/10648/3390bab8-aa02-4c4d-a068-b65271452b31 1825 jan., mrt. - okt., dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

632 http://proxy.handle.net/10648/7615b5b5-0a06-42a6-96eb-bbf01ffe1271 1826 jan. - mrt., okt. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

633 - 641 Akten van attestatie en van eedsaflegging op vonnissen, 1806 - 1827 9 banden

Het betreft hier verklaringen van personen ten verzoeke van derden, die onder ede ten overstaan van de President of een lid van de Raad van Civiele en Criminele Justitie een eerder afgelegde verklaring bevestigen. In dat geval gaat de verklaring aan de akte van eedsaflegging vooraf.

Of wel men verschijnt voor de President van de Raad van Civiele en Criminele Justitie en verklaart uit liefde der waarheid en ter voldoening van het hieraan "geannexeerde" vonnis van de Raad onder ede, dat hij of zij persisteert bij eerder onder ede afgelegde verklaringen.

633 http://proxy.handle.net/10648/e98a3881-95b4-44ad-9f48-5f83fc401d3c 1806 jan. - mrt., aug. - sep.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

634 http://proxy.handle.net/10648/e159cd28-8ef8-4e32-9699-1725efe01195 1807 mrt. - 1808 nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

635 http://proxy.handle.net/10648/d1298bc6-a87e-41f8-af6e-6829419bc822 1817 aug. - 1821 nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

636 http://proxy.handle.net/10648/30977711-5011-4248-a22c-778e7a550b0a 1822 mrt. - juni, aug. - nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

637 http://proxy.handle.net/10648/82c59351-f90c-438d-b879-97a78124b470 1823 jan., mrt. - mei, juli - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

638 http://proxy.handle.net/10648/bebecc80-158d-4792-ad6b-e4cd6c314ea9 1824 jan. - mrt., juni - juli, sep. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

639 http://proxy.handle.net/10648/544c00dd-b9bf-42a0-bdad-7055e6dd8a82 1825 mrt. - apr., juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

640 http://proxy.handle.net/10648/43e3dcf4-0aa4-4871-9868-29a5f2178dff 1826 jan., apr. - mei

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

641 http://proxy.handle.net/10648/012fa6b3-3fb8-4d6f-b423-6a9e0be6b927 1827 jan., mei, sep - okt.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

c.1 Raden-commissarissen "tot het houden der dingtalen" 642 - 653 Minuut-notulen van de vergaderingen van de raden-commissarissen "tot het houden der dingtalen" (commissarissen van de rol). Met bijlagen. 1802 - 1827 12 banden De inv. nrs. 644 - 651 hebben een Nederlandse en (of) Engelse tekst.

Bovenaan de bladzijde van de notulen is aangetekend wanneer de zaken door het voltallig College van Civiele en Criminele Justitie zijn beslist.

Zie voor opmerkingen betreffende de raden-commissarissen ad inv. nrs. 165 - 167.

642 http://proxy.handle.net/10648/5ccc5a0d-acd4-4ace-a3af-481e4304555e 1802 jan. - 1806 dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

643 http://proxy.handle.net/10648/595fed0e-cdbb-4adb-9333-263f587536ac 1807 juli - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

644 http://proxy.handle.net/10648/a51a9c93-3d04-4134-aecb-275ec973b43c 1808 feb. - apr., juni - juli, sep. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

645 http://proxy.handle.net/10648/53e000ab-7aff-424b-810f-ac606be6fa9c 1809 feb. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

646 http://proxy.handle.net/10648/10004e04-164a-4628-b519-d6ad12219ee6 1810 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

647 http://proxy.handle.net/10648/0f39d22c-bb1c-46bf-81e9-ecd0082c637b 1811 jan. - sep., nov. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

648 http://proxy.handle.net/10648/35a56bf6-f3ab-4552-b757-f1134489c799 1812 jan. - sep., nov. dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

649 http://proxy.handle.net/10648/a2e77bf0-2dde-4c8f-a534-fe22c70cfa83 1813 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

650 http://proxy.handle.net/10648/091c73bd-0918-407f-8c17-d1e7385f6dda 1814 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

651 http://proxy.handle.net/10648/2029f00e-feb6-41b3-b33d-3761cfab303f 1815 jan. - sep., nov. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

652 http://proxy.handle.net/10648/09bcf158-6d71-4008-9258-7aba3e01762a 1826 juni - nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

653 http://proxy.handle.net/10648/89ab0604-2282-4fbf-89de-6dead8f5d89e 1827 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

654 - 674 Gerechtsrol met sententies van raden-commissarissen "tot het houden der dingtalen" (commissarissen van de rol), 1804 - 1827 21 banden

Vanaf 1808 - 1811 komen naast de sententies van de raden-commissarissen eveneens uitspraken van Gouverneur en Raden voor.

Zie voor opmerkingen betreffende de gerechtsrol ad inv. nrs. 724 - 762.

654 http://proxy.handle.net/10648/c499a139-ca22-42f7-bb0f-0c24505b70be 1804 nov. - 1806 dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

655 http://proxy.handle.net/10648/09eaf61c-28fc-4450-b208-766461ce0e19 1807 juli - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

656 http://proxy.handle.net/10648/754e4208-cfb5-4a2a-8fb5-0a820391e6a4 1808 feb. - aug., nov. dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

657 http://proxy.handle.net/10648/43088847-d0df-42ab-8573-6751f653e6db 1809 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

658 http://proxy.handle.net/10648/e79523c4-14c4-4628-93ce-3ea8f2803a02 1810 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

659 http://proxy.handle.net/10648/2a61dca7-04f2-4cc8-9881-64c4cabc8182 1811 jan. - sep., nov. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

660 http://proxy.handle.net/10648/d0240a7a-a792-4042-94ed-51f7388b6cb8 1812 jan. - sep., nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

661 http://proxy.handle.net/10648/215ed52b-a3ec-4a40-bb82-c639d92d9f8f 1813 jan. - nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

662 http://proxy.handle.net/10648/2afcca44-fc26-43a5-917c-18d83325ce0d 1814 jan. - aug., okt. - nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

663 http://proxy.handle.net/10648/77c33781-8c50-40dd-a705-18b38d416d4c 1815 jan. - sep., nov. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

664 http://proxy.handle.net/10648/90bbd1c3-ef38-492c-9aaf-cc85bebaef2a 1816 mei - 1817 dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

665 http://proxy.handle.net/10648/2a8521d1-46f1-448e-80e6-487f07461f9c 1818 jan. - nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

666 http://proxy.handle.net/10648/50bcfd0e-5912-4d68-aa51-8ffc06d63343 1819 jan. - feb., apr., - nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

667 http://proxy.handle.net/10648/e6deaec0-9461-48c6-84f2-4a8808913d7a 1820 jan. - nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met onvolledige tafel.

668 http://proxy.handle.net/10648/9762f5e3-faac-465f-aaca-a0bb9bfba6fc 1821 jan. - nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met onvolledige tafel.

669 http://proxy.handle.net/10648/cbdc8880-bc5b-4932-a348-408335b6ac86 1822 jan. - nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

670 http://proxy.handle.net/10648/2e4d8921-db1b-4fa5-b1dd-71491457d076 1823 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

671 http://proxy.handle.net/10648/a3751e00-8966-4a45-9666-bd2123702754 1824 jan. - nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

672 http://proxy.handle.net/10648/c1734689-4a57-4170-a5a8-9c49dc2fa944 1825 jan. - nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

673 http://proxy.handle.net/10648/6663bd6b-ce54-4290-832f-29623555137d 1826 jan. - nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

674 http://proxy.handle.net/10648/83d2c714-35fd-4d71-bb70-eba26143ddd2 1827 jan. - nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

675 http://proxy.handle.net/10648/96cb241f-d78b-48e6-b010-cf22d0fec083 Minuut-notulen van de gewone en buitengewone vergaderingen van de raden-commissarissen "tot het houden der dingtalen" (commissarissen van de rol), 1827 1 band

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

De notulen bevatten voornamelijk verhoren op vraagpunten van personen in verband met vechtpartijen en van bemanningen van te Curaçao gearriveerde schepen.

676 http://proxy.handle.net/10648/db0338f8-9fe9-48fb-9f03-84c4f5dab02d Kladgerechtsrol met sententies van de raden-commissarissen "tot het houden der dingtalen" (commissarissen van de rol), 1825 1 band

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

De kladgerechtsrol is de enig overbleven rol die nog inzicht kan verschaffen over de wijze waarop de rollen qua indeling en nummering van de zaken werden gehouden. Uit de kladgerechtsrol kan worden geconcludeerd, dat er een directe uitspraak dan wel een beslissing op een later tijdstip volgde. Bij royering van zaken werd dat in de marge van de desbetreffende zaak aangetekend. In de minuut-gerechtsrollen vindt men de nummers van de geroyeerde zaken niet meer terug.

677 - 680 Akten van reauditie van vonnissen van raden-commissarissen "tot het houden der dingtalen" (commissarissen van de rol) en van appèl van vonnissen van commissarissen van "Mindere Questiën en Verschillen" (Kleine Zaken), 1806 - 1825 4 banden

Bij reglement op de manier van procederen in reauditie van Gouverneur en Raden van 2 juli 1803

WIP nr. 574, artt. 1 - 2 blz. 663 - 664.

wordt bepaald dat men van vonnissen en beschikkingen van raden-commissarissen in beroep kan gaan bij het voltallig College van Civiele en Crimienele Justitie. Hiertoe diende men vierentwintig uur na afkondiging van het vonnis of na kennisgeving van de beschikking bij raden-commissarissen beroep aan te tekenen.

Van vonnissen en commissarissen van "Mindere Questiën en Verschillen" (Kleine Zaken) was middels een akte van appèl beroep mogelijk bij de Raad van Civiele en Criminele Justitie. De appèlzaken worden in eerste instantie door de twee raden-commissarissen in behandeling genomen, maar in vele gevallen doorverwezen (gerenvoyeerd) naar het voltallige College van Civiele en Criminele Justitie.

677 http://proxy.handle.net/10648/22b4e8c1-1ee9-4899-8838-91003dbbdc64 1806 juni - aug., okt - nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

678 http://proxy.handle.net/10648/ea577570-4f90-417e-93cd-f289547506b7 1808 dec. - 1810 dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

679 http://proxy.handle.net/10648/3a3a5184-76bb-4008-9921-ecff05d1c651 1811 sep. - 1814 nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

680 http://proxy.handle.net/10648/78c50114-fb0f-460d-9889-f1e881ac58c7 1817 sep. - 1825 jan.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

c.2 Raad-fiscaal 681 - 692 Ingekomen gouvernements-beschikkingen. Met bijlagen. 1817 - 1824 12 banden

Elke band met tafel. Deze serie bevat de begeleidende missiven bij extracten uit gouverneursjournalen, waarin beschikkingen van de gouverneur voorkomen, betreffende o.a. aanstellingen en eedsaflegging van ambtenaren, ondervragen van personen, vertrek van personen, toelage van de fiscaal, bijhouden van registers voor aankomende en vertrekkende schepen, verstrekken van vergunningen voor het uitoefenen van beroepen, procederen tegen kapiteins van kaperschepen, desertie van militairen, en scheepsvolk, toezending van rekeningen, verband houdende met de gerechtelijke invordering van belastingen. Voorts beschikkingen betreffende uit Nederland gedeporteerde militairen, kwesties met de Portugees-Joodse gemeente, te laat inleveren van ambtelijke stukken, samenstelling van het fiscaals kantoor, betalen van schout, dienaren en scherprechter door de fiscaal, maandelijkse rapporten inzake op het fiscalaat aanwezige gedetineerden en driemaandelijkse aanvragen voor kantoorbehoeften.

In deze registers komen eveneens beschikkingen en kennisgevingen inzake Bonaire en Aruba voor.

681 http://proxy.handle.net/10648/c2dfdc78-35cb-4b46-9f81-6208e9a16310 1817 okt - 1819 dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

682 http://proxy.handle.net/10648/9fae130e-9675-46e0-bc62-3a3102fd6fa6 1819 dec. - 1820 dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

683 http://proxy.handle.net/10648/12ae56a7-6bb8-43ee-b95a-19f28483d0d3 1821 jan. - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

684 http://proxy.handle.net/10648/1ab243c3-f6bd-4542-a973-ca849d296894 1821 juli - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

685 http://proxy.handle.net/10648/984b4676-a3b9-4bbe-9e13-f06d6f874eba 1822 jan. - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

686 http://proxy.handle.net/10648/167f316e-58e3-43bb-8f72-7e12ad9f47ed 1822 juli - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

687 http://proxy.handle.net/10648/249bb7a1-44a0-4414-9315-bc2ed09b97a7 1823 jan. - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

688 http://proxy.handle.net/10648/003fa2b0-d7da-462d-bb32-7644a742c334 1823 juli - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

689 http://proxy.handle.net/10648/7b7167ae-bcb6-4cce-bb01-e3bdb55e13f5 1824 jan. - mrt.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

690 http://proxy.handle.net/10648/fd8ef0f6-7d68-464d-b691-f0977fbdadec 1824 apr. - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

691 http://proxy.handle.net/10648/1fdeead7-7850-4115-9933-51894eb18e85 1824 juli - sep.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

692 http://proxy.handle.net/10648/09ca7abf-0677-4dcf-b6bf-da363b4a036f 1824 okt. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

693 - 701 Ingekomen brieven. Met bijlagen. 1816 - 1824 9 banden

Elke band met tafel. De brieven zijn afkomstig van de gouverneur, de raad-contrarolleur, de hoofdontvanger, de militaire- en marinecommandanten, de president en raden van Civiele en Criminele Justitie, de commandeurs van Bonaire en Aruba, de wijk- en districtmeesters en particulieren.

De brieven van de gouverneur bevatten kennisgevingen inzake aanstellingen, eedsafleggingen en overlijden van ambtenaren, voorts machtigingen voor drie maandelijkse aanvragen voor kantoorbehoeften en richtlijnen voor de raad-fiscaal als waarnemend gouverneur bij afwezigheid van de gouverneur. Brieven betreffende het vreemdelingenbeleid, in- en uitklaring van schepen, kwesties met de "Independente" kapers, inbraken in gouvernementsgebouwen en in huizen van particulieren. De brieven van de militaire- en marinecommandanten handelen over deserties, kwesties met militairen en scheepslieden aan de wal.

De brieven van de raad contrarolleur en de hoofdontvanger bevatten voornamelijk gegevens over financiële kwesties (boetes, gerechtelijke invordering van belastinggelden).

De brieven van de wijk- en districtmeesters geven informatie over het in de divisies en wijken voorgevallene met slaven, vrije lieden en burgercompagnieën, klachten van planters over slaven en omgekeerd.

693 http://proxy.handle.net/10648/c1b1d5cb-0183-4bbe-ae1d-6ab28d243dfd 1816 mrt. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

694 http://proxy.handle.net/10648/b4635c90-be69-4703-8dfd-f394a3dd2d47 1817 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

695 http://proxy.handle.net/10648/d23d8345-0b4f-4c17-af8a-933c3a8e5066 1818 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

696 http://proxy.handle.net/10648/ada47d36-b172-4ae7-849f-0e813cbfa7f7 1819 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

697 http://proxy.handle.net/10648/da030637-a9fc-4308-afa4-99f5951073b3 1820 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

698 http://proxy.handle.net/10648/5df6e2c7-ef74-4f6d-9327-913b486246bb 1821 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

699 http://proxy.handle.net/10648/cc749068-3850-4ad2-bd3b-3c46761a2cf6 1822 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

700 http://proxy.handle.net/10648/0177a407-89de-43e3-9d1a-be88bb1aff80 1823 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

701 http://proxy.handle.net/10648/b3fa8cf7-55b7-4289-bb8d-1eb1237dd7d0 1824 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

702 - 713 Ingekomen brieven en gouvernementsbeschikkingen, 1825 - 1827 12 banden

Elke band met tafel. Zie voor opmerkingen betreffende de inhoud van de beschikkingen en brieven, ad inv. nrs. 681 - 692 en 693 - 701.

702 http://proxy.handle.net/10648/2429fb21-e42c-4935-a014-8ce53e16d13b 1825 jan. - mrt.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

703 http://proxy.handle.net/10648/b56aeee0-726e-46a3-a399-cd0cc4d83fdc 1825 apr. - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

704 http://proxy.handle.net/10648/e3dae169-4bb8-4e5a-9868-115b56b52c8b 1825 juli - sep.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

705 http://proxy.handle.net/10648/e7658f41-acbc-4bfc-a411-8b9c92804cdf 1825 okt. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

706 http://proxy.handle.net/10648/738f885e-aa8b-44cf-81ac-1c55bbcbc9c8 1826 jan. - mrt.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

707 http://proxy.handle.net/10648/e6fc83a2-1b9c-4cf3-bfb5-cce8b7cb6041 1826 apr. - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

708 http://proxy.handle.net/10648/ac5e7d48-f0b7-4fe9-9e37-9920cdd6ecd5 1826 juli - sep.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

709 http://proxy.handle.net/10648/fd401e39-d186-4d5c-9d0a-f42c9faff700 1826 okt. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

710 http://proxy.handle.net/10648/b590a14f-8fe5-4044-a7f1-abb47f3cac51 1827 jan. - mrt.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

711 http://proxy.handle.net/10648/e5ac7a47-11c9-4095-a7b9-379c9634af92 1827 apr. - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

712 http://proxy.handle.net/10648/72b8885f-c8a0-4c76-9c80-9223049c24b6 1827 juli - sep.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

713 http://proxy.handle.net/10648/22b477de-c855-4c5a-8b1b-f3f9657d8bb8 1827 okt. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

714 http://proxy.handle.net/10648/cf45a528-5709-482c-a1a1-241bc460e779 Journaal van de commissaris van politie, 1827 1 band Op de kaft wordt deze band aangeduid als "Copie van het dagboek gehouden door den commissaris van Politie van het eiland Curaçao".

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bij beschikking van de gouverneur van 15 maart 1827

Inv. nr. 244 nr. 214 blz. 167 - 168; zie voor de instruktie (artt. 1 - 25, inv. nr. 250 nr. 4).

wordt voor de commissaris van politie op het eiland Curaçao een instruktie vastgesteld, waarbij in art. 14 wordt bepaald dat hij een journaal zal houden van zijn dagelijkse werkzaamheden en daarvan wekelijks een afschrift zal zenden aan de gouverneur. Daarnaast zal hij "van elk buitengewoon geval, zoo van sluikerijen, gevangenneming in flagranti delicto, oproerigheid, zamenrotting, openbare rustverstooring, straatschending en dergelijke meer van eenen belangrijken aard" dadelijk schriftelijk rapport doen.

Zijn werkzaamheden bestaan o.a. uit het houden van rondes in de morgen en de avond met de onderschout en agenten, het inspekteren van goten en straten voor de huizen, het controleren van het gewicht van het brood, begeleidende missiven van de raad-fiscaal bij door hem opgemaakte procesverbalen betreffende diefstallen en andere overtredingen en het ondertekenen van de maandelijkse vergunningen voor het houden van drankwinkels.

De commissaris van politie is ondergeschikt aan de raad-fiscaal (art. 1).

715 - 718 Register van uitgaande brieven van de raad-fiscaal aan gouverneur en ambtenaren, 1817 - 1826 4 banden

De uitgaande correspondentie aan de gouverneur bevat brieven over arrestaties van personen, aanvragen van kantoorbehoeften en verlof, het vinden van vondelingen, het toezenden van de extract-notulen van de Raad van Civiele en Criminele Justitie en van de maandelijkse rapporten betreffende op het fiscalaat aanwezige gedetineerden, het verhoren van personen, toegebrachte verwondingen aan personen door militairen en anderen, de aanwezigheid van de militaire detachement bij ten-uitvoerlegging van vonnissen, de toezending van sententies en conclusies van eis, de aangevraagde machtigingen voor het storten van boetes in de koloniale kas.

De correspondentie met de districtmeesters bevat brieven over het arresteren van deserteurs en weggelopen slaven en over het beschikbaar stellen van slaven voor het verrichten van werkzaamheden.

De correspondentie met de commandeurs van Bonaire en Aruba bevat brieven over diefstallen van vee en het opzenden van aldaar te werk te stellen slaven en gedeporteerde militairen. De correspondentie met de president van de Raad van Justitie handelt over het bijeenroepen van buitengewone vergaderingen inzake het officie-fiscaal.

Zie voor een korte inhoudsopgave, ad inv. nrs. 340 - 342: Repertorium op de bij de gouverneur ingekomen brieven.

715 http://proxy.handle.net/10648/c1fc419a-1e94-4213-a436-a3ac7c0a990e 1817 sep. - 1820 feb.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

716 http://proxy.handle.net/10648/b8ef79c7-618a-4a5b-8a1c-bb3e072bb483 1820 feb. - 1822 dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

717 http://proxy.handle.net/10648/39d9a225-1793-48ac-9f3f-f36011f2d19e 1823 jan. - 1824 juli

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

718 http://proxy.handle.net/10648/25c60010-744b-4684-a528-b3301836a503 1824 aug. - 1826 apr.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

719 - 722 Register van bij de raad-fiscaal gedane opgaven van aangemonsterd scheepsvolk, 1821 - 1826 4 delen Op de kaft worden deze registers aangeduid als "Monsterboeken".

Elk deel met alfabetische index op scheepsnamen.

De registers vermelden de namen van schepen, schippers, scheepsvolk, type schip, onder welke vlag varend, bestemming en maandgage. De monsterrol wordt ondertekend door de raad-fiscaal, de reder en de schipper.

Zie voor 1826 okt. - 1828 de Archieven van Curaçao en onderhorige eilanden na 1828 nr. 671 (Toegang 1.05.12.02).

719 http://proxy.handle.net/10648/0182f8be-27d2-447f-a2a0-c6c43732c1be 1821 jan. - 1822 aug.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

720 http://proxy.handle.net/10648/cc874fc8-eaa9-42fe-84eb-55cf8bccc7a1 1822 sep. - 1823 dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

721 http://proxy.handle.net/10648/f4f9f594-623a-4107-9dd0-63f1ddf2a0a7 1824 jan. - 1825 feb.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

722 http://proxy.handle.net/10648/76ac42fa-d5d0-479b-ae89-6f1889adeafd 1825 mrt. - 1826 sep.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

723 http://proxy.handle.net/10648/aa5ac299-7279-473c-8654-218745a9616f Register van te Curaçao aangekomen en vertrokken vreemdelingen, 1819 - 1821 1 deel Op de kaft wordt dit register aangeduid als "Lijst der passagiers te Curaçao gearriveerd met den aanvang van het jaar 1819"

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Het register is onderverdeeld in kolomen, waarboven vermeld staat: 1) het nummer van de passagier, 2) de maand en datum van aankomst, 3) de achter- en voornaam van de passagier, 4) de geboorteplaats, de ouderdom en de leeftijd, 5) de naam van het schip en van de schipper, 6) de plaats van herkomst, 7) met welk oogmerk 8) bij wie op Curaçao bekend, 9) de duur van het verblijf, 10) het adres, 11) met of zonder paspoort gekomen en zo ja door wie afgegeven, 12) de handtekening van de passagier, 13) de dag, waarop de passagier, voorzien van een paspoort, Curaçao weer heeft verlaten, 14) aanmerkingen.

Zie voor 1821 mei - 1828 de Archieven van Curaçao en onderhorige eilanden na 1828 nr. 310 (Toegang 1.05.12.02).

III Archief van Commissarissen van mindere questien en verschillen (de Kleine Raad), 1757 - 1815

In 1717 werd door directeur Jonathan van Beuningen een afzonderlijk college ingesteld, dat zich zou bezighouden met de rechtspraak in civiele zaken tot 300 pesos.

WIC 603 fo. 1187 (het bedrag werd op 5 mei 1761 verhoogd tot 600 pesos).

Bij missive van 20 april 1717 deelde directeur Van Beuningen aan de vergadering van Tienen mede dat: "dewijle door de continueele indispositie van de heeren Kerckrinck en Redoch den Raad veeltijts geen sessie kon hebben, ende het egter van grote noodsakelijkcheyt is dat de vreemdelingen en opgeseetenen in hunne regtzaaken niet werden opgehouden, hebben ten dien eynde met communicatie van den Raad goedgedagt een regtbank van commissarissen van "Mindere Questiën en Verschillen" aan te stellen, bestaande in 5 perzoonen".

WIC 206 fo. 284vo, fo. 314.

De vergadering van Tienen verleende bij resolutie van 9 november 1717 haar goedkeuring en sprak in de brief van 30 november 1717 de verwachting uit, dat "die regtbank van vrugt en nutte sal mogen sijn".

WIC 4 fo. 210vo, WIC 70 fo. 155vo.

De rechtbank kreeg in de volksmond de naam van de Kleine Raad. De directeur van Curaçao fungeerde als voorzitter, bijgestaan door 5 commissarissen. De secretaris van de Grote Raad trad ook als secretaris op bij de Kleine Raad.

In verband met het niet zo goed funktioneren van de Kleine Raad (ongeregelde zittingsdagen; geen geschikte kandidaten voor de funktie van commissaris) alsmede vanwege geschillen met de Grote Raad, werd in een buitengewone vergadering van Directeur en Raden van 9 mei 1746 besloten de rechtbank van commissarissen te ontbinden en te vervangen door 2 extra-ordinaire raden met de fiscaal als president. Dit driemanschap nam gedurende drie jaar de werkzaamheden over en hield zich daarnaast bezig met " 't expedieeren van nogh andere zaken, die tot ontlastinge van den Grooten Raad konde dienen"

WIC 593 fo. 194.

Van de door hen gewezen vonnissen was ook beroep "bij maniere van reauditie" bij de Grote Raad mogelijk.

Na het vertrek van de fiscaal van Schagen in 1749 keerde men terug tot de oude toestand van vóór mei 1746. Op 5 mei 1749 werden wederom 5 commissarissen van "Mindere Questiën en Verschillen" benoemd, waarbij één van de commissarissen de vergaderingen voorzat

Inv. nr. 181 nr. 39.

Door het benoemen van een afzonderlijke secretaris voor de Kleine Raad, bij resolutie van de Tienen van 20 augustus 1756, werden de administraties van beide colleges gescheiden en ging de Kleine Raad vanaf 1757 een eigen archief vormen.

WIC 13 fo. 133. Zie voor 1720 - 1756 inv. nrs. 2 - 22 en 1516 - 1529.

Tijdens het Engelse tussenbestuur (1807 - 1816) werd op 20 december 1808 door de Grote Raad een reglement voor de Kleine Raad vastgesteld, met het oogmerk de procesgang te vereenvoudigen en te versnellen. In hetzelfde jaar werd de Kleine Raad adviescollege voor de landdrosten, die aan het hoofd stonden van het in drie divisies verdeelde Curaçao. De burgers konden op hun beurt weer in beroep gaan bij de Grote Raad van uitspraken van de landdrosten, die in geschillen over civiele zaken tot 100 pattinjes als rechters mochten optreden.

WIP II nrs. 639 en 623 (instructie, 1808 aug. 1, art. 3) en ("verdere instructien ...", 1808 aug. 23, art. 5).

Bij het Regeringsreglement van 14 september 1815 (art. 64) werd het college van commissarissen van "Mindere Questiën en Verschillen" vervangen door het College van Commercie en Zeezaken.

Inv. nr. 245 nr. 1A (gedrukt).

724 - 764 Gerechtsrol met sententies. Met bijlagen, akten van appèl en van eedsaflegging op vonnissen. 1757 - 1815 41 banden

De gerechtsrol bevat alle zaken die op de zittingsdag aan de orde komen. In de linkerkolom is de uitspraak vermeld en in de rechterkolom zijn de zaken voor de rechtsdag achtereen ingeschreven. Het komt regelmatig voor dat op één zittingsdag verschillende groepen van zaken behandeld worden.

Het is niet duidelijk welk systeem aan deze groepering ten grondslag ligt. Het kan ook zijn dat iedere schorsing van de zitting met een handtekening werd afgesloten; na de schorsing werden dag en datum herhaald en volgt aan het eind weer een ondertekening. De processtukken vormen de bijlagen bij de gerechtsrollen en bevatten diverse soorten stukken zoals rekeningen courant, dagvaardingen, insinuaties, cognossementen, akten van appèl en van eedsaflegging, monsterrollen, rekesten, extracten uit de resolutie- en sententieregisters.

724 http://proxy.handle.net/10648/881a93a4-1871-4e54-8301-1528b53c7cf7 1757 sep. - 1758 mrt.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alfabetische index op persoonsnamen.

Niet raadpleegbaar

725 http://proxy.handle.net/10648/c278842e-2762-4f46-8924-21e10fd8a8a0 1759 mei, juli - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel

Niet raadpleegbaar

726 http://proxy.handle.net/10648/91cd6375-71ff-4d93-bd8b-17491bef4017 1760 dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

Zie voor 1761 - 1763, inv. nrs. 26, 27 en 30

727 http://proxy.handle.net/10648/0827ed0e-b719-4e3c-95ad-95a076614cdb 1764 mrt., juni - aug., okt.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

728 http://proxy.handle.net/10648/a1ba4ce4-4bca-4219-bc1a-7dd195c93e2d 1764 okt. - nov. 1764 okt., akten van appèl. 1764 nov., akten van eedsaflegging.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

729 http://proxy.handle.net/10648/7f9de55a-3015-48ec-b7e2-324049345e3a 1765 dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

730 http://proxy.handle.net/10648/8b335cf0-b2ef-4677-9afa-81f7a57806fb 1766 feb. - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

731 http://proxy.handle.net/10648/4e07ca77-3317-4130-87de-2a3d7ca32ee1 1766 juni - aug., okt. 1766 sep., nov., akten van appèl.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

732 http://proxy.handle.net/10648/e14abe22-7e66-430d-b8dc-ed31e7fd407d 1768 mei - aug., nov. - dec. 1768 aug. - sep., dec. akten van appèl.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

733 http://proxy.handle.net/10648/3cc006cc-6d38-4075-b8ff-59ce27603433 1769 feb. - mrt.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Zie voor 16 mrt. 1769, inv. nr. 40.

Niet raadpleegbaar

734 http://proxy.handle.net/10648/6ce4373c-2efb-4339-87cb-db55e09bf915 1770 feb. - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel op inv. nrs. 734 en 735.

Niet raadpleegbaar

735 http://proxy.handle.net/10648/287aa48b-a39e-402c-a2a7-1ee405b38ec4 1770 juli, sep. - nov. 1770 feb. - nov., akten van appèl. 1770 mrt. - sep., nov., akten van eedsaflegging.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

736 http://proxy.handle.net/10648/9af9366e-720a-4dc3-b1d7-97d88bfe40d9 1771 okt. - dec. 1771 okt. - dec. akten van appèl. 1771 okt. - nov. akten van eedsaflegging. 1772 feb. - mrt., aug. 1772 mrt. akten van appèl. 1772 feb. - mrt., mei, aug. akten van eedsaflegging. 1773 feb. akten van eedsaflegging.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

737 http://proxy.handle.net/10648/f1d3f4d9-6947-4e4a-a0ca-861b51374f7e 1773 okt. - dec. 1774 feb. - nov. 1773 okt., dec. akten van appèl. 1774 feb. - mrt. akten van appèl. 1773 nov. - dec. akten van eedsaflegging. 1774 mrt.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

738 http://proxy.handle.net/10648/e9dee8d3-fa19-4298-925e-2c5a481828ed 1775 sep. - nov. 1776 feb. - mrt., mei, juli 1778 feb. - mrt., mei - juli, sep. - nov. 1779 jan. 1775 nov. - dec., akten van appèl. 1776 feb. - mrt., juni - aug. akten van appèl. 1778 mrt., mei, aug. - okt. akten van appèl. 1779 feb. akten van appèl. 1775 sep., nov. akten van eedsaflegging 1776 juni, dec. akten van eedsaflegging 1777 feb. akten van eedsaflegging 1778 mrt., okt. akten van eedsaflegging

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

739 http://proxy.handle.net/10648/31e5fbb1-5e76-4eda-a355-2ac176a97cea 1780 mrt., mei - juni, aug., nov. - dec. 1780 mrt., juni - juli, nov. - dec. akten van appèl.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

740 http://proxy.handle.net/10648/30b73e45-7452-4e5e-bdac-63dcbe7de557 1782 okt. - dec. 1782 okt., dec. akten van appèl. 1782 nov. akten van eedsaflegging. 1783 jan. - sep., nov. - dec. 1783 jan., apr. - juli, dec. akten van appèl. 1783 mei, okt. - nov. akten van eedsaflegging.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

741 http://proxy.handle.net/10648/55b350d8-1016-4514-980b-7e6bb6cab2d6 1784 jan., mrt., mei, juli - aug., nov. 1784 mrt., juni, aug. - sep., dec. akten van appèl. 1784 mrt., aug., dec. akten van eedsaflegging. 1785 feb., apr. - mei

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

742 http://proxy.handle.net/10648/f444c4c0-27b8-45ee-a77c-1ad81eccb1b7 1785 juni, aug., okt. - dec. 1785 juli, okt. - nov. akten van appèl. 1785 juli, dec. akten van eedsaflegging. 1786 mrt. - juni, aug., okt. - nov. 1786 mei - juni, akten van appèl. 1786 sep., akten van eedsaflegging.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

743 http://proxy.handle.net/10648/20c819cc-6e53-478c-9911-7d1e1193f823 1787 juni - sep., nov. 1787 juli, dec. akten van appèl. 1787 sep. akten van eedsaflegging. 1788 jan., apr. - ... 1788 ? akten van appèl. 1788 juli, okt. akten van eedsaflegging.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

744 http://proxy.handle.net/10648/fa873e75-b57e-41a2-95f7-0dedf0c17a28 1789 feb., mei, aug., okt., dec. 1789 feb., juni, aug. - sep., dec. akten van appèl. 1789 dec., akten van eedsaflegging.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

745 http://proxy.handle.net/10648/c1bc2719-2708-43d1-97e7-4e0bfce176e2 1790 feb., juni, aug. - sep., nov. 1790 juli, akten van appèl. 1790 jan., mrt., juli, sep. akten van eedsaflegging.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

746 http://proxy.handle.net/10648/cb427601-596d-4494-a625-ceac51a7a3b7 1791 feb. - mrt., mei, juli, nov. 1791 mrt., nov., dec., akten van appèl. 1791 feb. - mrt., akten van eedsaflegging.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

747 http://proxy.handle.net/10648/ca7f2a51-d05f-4d42-888e-6b92d5d85f01 1792 feb., mei, juli - aug., nov 1792 mrt., akten van appèl. 1792 mrt., juni, juli, akten van eedsaflegging.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

748 http://proxy.handle.net/10648/f0c316da-c267-4133-b0c8-bf429d2877b2 1793 feb., juni, okt. 1793 dec., akten van appèl. 1793 sep., nov., akten van eedsaflegging.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

749 http://proxy.handle.net/10648/4fa07f3f-4614-48a8-aec1-0bdeb200a072 1794 feb., apr., sep., dec. 1794 okt., akten van appèl.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

750 http://proxy.handle.net/10648/f8d6fda1-a57f-4f86-ab24-646f1cfabe37 1795 mrt., juli, dec. 1795 feb., - apr., juni, aug., dec. akten van appèl. 1795 jan. - feb., dec., akten van eedsaflegging.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

751 http://proxy.handle.net/10648/a058b0c2-0b43-436b-94d1-ce9410629741 1796 feb., nov. - dec. 1796 feb., nov. - dec., akten van appèl. 1797 jan., akten van appèl. 1796 mrt., juli, dec., akten van eedsaflegging.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

752 http://proxy.handle.net/10648/6c2ec660-fffb-4b82-a599-fd3ba69c9140 1798 okt. 1798 nov., akten van appèl.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel

Niet raadpleegbaar

753 http://proxy.handle.net/10648/268b8948-03c1-4f25-936a-2298128bb0f8 1804 mei - juli, okt. 1804 juli, akten van appèl.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

754 http://proxy.handle.net/10648/d5222c5e-4f56-4373-a1ad-c16c2cf3f384 1805 feb. - apr., okt. - nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

755 http://proxy.handle.net/10648/2b2551db-9e77-4538-8bf1-9470b69d1666 1806 feb., apr. - juni, aug. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

756 http://proxy.handle.net/10648/0f354615-db60-4df8-b317-10f7b6da6c30 1807 okt. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

757 http://proxy.handle.net/10648/d0e817a2-7af4-4de5-8961-c93bb9c408c7 1808 feb., juli, okt. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

758 http://proxy.handle.net/10648/b0078ade-7194-4ef6-b2ae-1b656895c17c 1809 feb. - mrt., mei - sep., nov. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

759 http://proxy.handle.net/10648/bc1014bb-2b97-4620-bee3-c2b63c9a0ea6 1710 jan. - juni, aug. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

760 http://proxy.handle.net/10648/c5cd238d-48c5-4d7b-8394-dc922f2ad4e3 1811 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

761 http://proxy.handle.net/10648/0d8420b2-ed11-4367-93d8-8519311fb277 1812 jan. - juli, sep. - nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

762 http://proxy.handle.net/10648/5d40b336-7651-43ee-9193-4cd8cf64c85b 1813 jan., apr. - nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

763 http://proxy.handle.net/10648/96a56e87-0364-4c8b-b1c2-30363e49a76d 1814 mei, juli - aug., nov. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

764 http://proxy.handle.net/10648/c6d67ce9-8823-4a4a-b7be-594542e7911a 1815 apr., juni, aug., okt.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

IV Archief van het college van Commercie en Zeezaken, 1803 - 1827

Bij art. 64 van het Regeringsreglement van 14 september 1815 werd het College van Commercie en Zeezaken ingesteld.

Inv. nr. 245 nr. 1 A (gedrukt, blz. 27 - 28).

Dit College kwam in de plaats van de rechtbank van Commissarissen van "Mindere Questiën en Verschillen" (de Kleine Raad). Het College van Commercie en Zeezaken was samengesteld uit 2 leden (geaccrediteerde kooplieden en "personen der commercie en zeezaken kundig") en werd voorgezeten door een lid van de Raad van Politie. De leden werden de eerste maal door de gouverneur-generaal benoemd en daarna uit een voordracht van drie personen, opgesteld door de Raad van Politie. De secretaris van de Raad van Politie was belast met de administratie van het Colllege.

In tegenstelling tot de Raad van Civiele en Criminele Justitie, die zich vooral bezig hield met de gewone voorkomende civiele- en strafprocedures, beperkte het College van Commercie en Zeezaken zich voornamelijk tot zaken betreffende handel en zeevaart. Art. 65 van het Regeringsreglement noemt in dit verband kwesties over vrachten, assuranties, averij, "rafactiën", lossen en laden van schepen, geschillen tussen reders, schippers en zeelieden alsmede tussen kooplieden en makelaars

Inv. nr 245 nr. 1 A (blz. 28).

Practizijns werden niet tot het College toegelaten. Partijen dienden dus in persoon te verschijnen zonder juridische bijstand. Kwesties beneden de 300 gulden of 150 pesos werden de plano afgedaan. Van zaken boven de 300 gulden was beroep mogelijk bij de Raad van Politie. Binnen acht dagen diende men dan door de secretaris van de Raad van Politie appèl te doen aantekenen. Ook kon het College kennisnemen van "kleine zaken" tot een bedrag van 150 gulden of 75 pesos, ook al waren deze niet van commerciële aard. Nadat het College op 5 maart 1816 bij publicatie van gouverneur-generaal en Raden was ingesteld, werd op 17 juni van dat zelfde jaar een Reglement op de manier van procederen voor het College van Commercie en Zeezaken gearresteerd.

Inv. nr. 273 nr. 3 en inv. nr. 245 nr. 11.

765 - 771 Minuut-notulen, 1803 - 1815 7 banden In de Engelse periode van 1 jan. 1807 tot 4 mrt. 1816 zijn de notulen in het Engels en Nederlands gesteld. Het is niet duidelijk of de Engelse tekst de oorspronkelijke of een vertaling van de Nederlandse tekst is.

In de minuut-notulen worden de posten op de rollen opgeroepen en afgehandeld. De nummers die niet meer op de rollen voorkomen zijn terug te vinden in de kladrollen. Van deze kladrollen is slechts het exemplaar van 1825 Inv. nr. 676) bewaard gebleven.

De linkernummers van de notulen corresponderen met de rechternummers van de gerechtsrollen.

765 http://proxy.handle.net/10648/f0e7f1ce-433d-4f3b-922b-492559190371 1803 sep. - 1806 dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

766 http://proxy.handle.net/10648/b54f0063-9a23-474d-b81e-ca97874a643c 1807 okt. - 1808 dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

767 http://proxy.handle.net/10648/2fb89e3b-f9f6-4be8-95c1-f0660a044b21 1809 feb. - 1810 dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

768 http://proxy.handle.net/10648/7d11a472-d5a8-4fec-8304-8e10b8cb610e 1811 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

769 http://proxy.handle.net/10648/16773c61-4d54-453e-b1c7-43a8c00ecdf5 1812 jan. - juli, sep. - nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

770 http://proxy.handle.net/10648/93620907-441b-4250-a50e-ac630779416e 1813 jan. - 1814 dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

771 http://proxy.handle.net/10648/94c212df-264c-4bf2-85fd-79b2cbdae23a 1815 apr., juni, aug., okt.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

772 - 781 Minuut-notulen Met bijlagen. 1818 - 1827 10 banden

Zie voor opmerkingen betreffende de inhoud van de notulen bij inv. nrs. 765 - 771.

Zie voor 1816 apr. - 1817 mei, inv. nr. 1685.

772 http://proxy.handle.net/10648/08b104a7-4421-42bb-8274-553afe38b142 1818 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Zie voor 1816 apr. - 1817 mei, inv. nr. 1685.

773 http://proxy.handle.net/10648/b04cb2da-6268-4b18-8958-5ee6c4b3e667 1819 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

774 http://proxy.handle.net/10648/b31eb6d6-268a-406c-aa54-2edea87b0d67 1820 jan., mrt. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

775 http://proxy.handle.net/10648/bd830ee9-5626-43b2-b48c-ac5cb543ceab 1821 feb. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

776 http://proxy.handle.net/10648/84939743-9e6a-43c4-88c7-3fc058ed2aae 1822 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

777 http://proxy.handle.net/10648/3d933e81-17c3-404a-a7c8-81365a9eaab3 1823 jan. - aug., okt. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

778 http://proxy.handle.net/10648/9f167ff8-3f2a-4d36-af46-a93c8a37d3e7 1824 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

779 http://proxy.handle.net/10648/05379f20-6510-4a32-9a19-f80ae9cb23e2 1825 jan. - nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

780 http://proxy.handle.net/10648/7d4ec231-418c-4445-8771-74c45cc7b77b 1826 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

781 http://proxy.handle.net/10648/8f9b1798-aa62-4aaf-bb8c-5d0367c062e8 1827 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

782 - 793 Gerechtsrol met sententies, 1816 - 1827 12 banden

Zie voor opmerkingen betreffende de inhoud van de gerechtsrol bij inv. nrs.724 - 764.

Zie voor de dagvaardingen van 1822 - 1823, inv. nr. 1686.

782 http://proxy.handle.net/10648/d9f069f4-b607-43a6-a285-2badbbed477b 1816 apr. - juli, sep. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

783 http://proxy.handle.net/10648/482d0028-1130-4185-b3e1-ba1b750e459f 1817 jan. - apr., juli - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

784 http://proxy.handle.net/10648/553b953d-80a4-4ce8-a24d-66cfc19ac49b 1818 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

785 http://proxy.handle.net/10648/77374b08-dae4-4147-8479-ea39506277c1 1819 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

786 http://proxy.handle.net/10648/d8385f0d-9027-4257-994b-30c3850e7a3b 1820 jan., mrt. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

787 http://proxy.handle.net/10648/013c82f3-4462-423b-8010-c0925be30130 1821 feb. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

788 http://proxy.handle.net/10648/6ac9b46b-79e5-4652-9358-a493c580d781 1822 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

789 http://proxy.handle.net/10648/83c82630-946a-4c4d-94f4-7120cd29d954 1823 jan. - aug.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

790 http://proxy.handle.net/10648/bbcfc8a1-8e0c-4f46-90f4-501e5048a012 1824 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

791 http://proxy.handle.net/10648/087084d2-4129-4277-af17-ee04182f00bd 1825 jan. - nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

792 http://proxy.handle.net/10648/d06a6f8b-28c3-45e8-9515-9d00218e6127 1826 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

793 http://proxy.handle.net/10648/16ad9b92-776c-4197-9e12-df53a5cd007b 1827 feb. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

V Secretaruële en notariële protocollen, 1708 - 1828

In deze afdeling zijn samengevoegd de secretariële en notariële akten. De secreariële akten zijn de akten van transport van onroerend goed, de akten van hypotheek (deze bevinden zich in een afzonderlijke serie), de akten van ondertrouw en trouw en de beëdigde verklaringen. Deze akten worden vòòr 1740 gepasseerd voor de directeur en in bijzondere gevallen voor twee raden van Politie. Nadien wordt bij reglement voor de Grote Raad van 2 augustus 1740 bepaald, dat twee gecommitteerden uit de Raad (raden-commissarissen) zullen worden belast met " 't verlijden van transporten en hypothecatiën en diergelijken".

WIP I nr. 140 art. 23 blz. 203.

Verder vindt men in de secretariële protocollen ook niet secretariële akten zoals de (half) jaarlijkse inventarissen van eigendommen van de West-Indische Compagnie (slaven, gebouwen en materialen) en lijsten van de familie- en hoofdgelden. Deze door de desbetreffende ambtenaren ingezonden inventarissen en lijsten worden door de secretaris geregistreerd en ondertekend. In het reglement op de heffing van zegelbelasting van 30 september 1808 zijn onder de vierde afdeling alle soorten van "secretariale actens" opgenomen.

WIP II nr. 635 blz. 739 - 741.

Van de notariële akten maken deel uit de akten van attestatie, de boedelbeschrijvingen en boedelscheidingen, de insinuaties, de procuraties, de testamenten, de akten van huwelijkse voorwaarden, de akten van transport van slaven en schepen, de wisselprotesten, etc.

WIP II nr 635 blz 741 - 745.

Deze akten worden tot 1756 opgemaakt door en verleden voor de secretaris als notaris en bij diens afwezigheid door de eerste beëdigd klerk, in de akten aangeduid als secretaris provisioneel. Naast de secretaris van directeur en raden hebben respectievelijk de raad-fiscaal Jan van Schagen en de eerste beëdigd klerk Hendrik Pletsz in de jaren 1738 - 1748 en 1753 - 1755 (inv. nrs. 842 - 869 en inv. nrs. 870 - 872) de bevoegdheid om als notaris op te treden.

Inv. nr. 171 nr. 67, WIC 13 fo. 33.

Na het overlijden van de secretaris van de Grote Raad in 1756 en mede door de opgelopen achterstand in het afhandelen van zaken bij de Kleine Raad wordt, op voorstel van directeur I. Faesch, besloten tot het aanstellen van een secretaris bij de Grote Raad en een secretaris bij de Kleine Raad; beiden "met admissie en qualificatie omme als notaris te fungeeren".

WIC 13 fo. 113 0 113vo.

In de instruktie van 20 augustus 1756 voor deze functionarissen wordt bij art. 6 bepaald, dat de secretaris "goede sorgen sal dragen ende wel letten dat van alle actens en contracten, die voor hem als een publicq persoon sullen werden gepasseert, duydelijk en conform de intentie van de comparante de extentien werden gemaakt ende daaraf behoorlijke registers gehouden werden omme des gerequireert goede copijen daaraf te konnen uytgeven".

WIP I nr. 248 blz. 300.

Bij de door de Raad der Coloniën gearresteerde instruktie voor de secretarissen van 17 april 1792,

WIP II nr. 405 blz. 483.

) wordt in het 8e art. een aanvulling gegeven op art. 6 van de instruktie van 1756, die als volgt luidt: "Zo noghthans dat hij alle de uiterste wille of actens die voor hun worden gepasseerd zal moeten geheim houden zonder ietwes daarvan aan wie het ook zij te openbaaren, veelmin copien of extracten te geeven dan alleenlijk aan hun die daartoe als erven ab intestato of ex testamento zijn geregtigd; dienvolgens zal hij de voorzeide actens van uiterste wil zorgvuldig moeten bewaaren en in een afzonderlijk register brengen en accuraat register op hetzelve maaken en in een aparte geslootene kas op 't secretarie custodieeren".

Een register als hier bedoeld ontbreekt in het Oud-archief. In art. 10 van dezelfde instruktie wordt verder bepaald, dat hij ook een afzonderlijk boek zal houden: " 1ste van alle prisatien, 2e van alle hypotheecquen en verbanden en op ieder derzelve een behoorlijk register doen formeeren, teneinde dezelve bij requisitie ten eerste en konnen gevonden worden". Al sedert 1721 vindt met deze zekerheidsrechten afzonderlijk geregistreerd (inv. nrs. 1135 - 1223 en inv. nrs. 1564 - 1568).

Tijdens het Engelse tussenbestuur op Curaçao van 1800 - 1803 en 1807 - 1816 staat een Engelse secretaris aan de hoofd van de secretarie, bijgestaan door een Nederlands gedeputeerd of assistent gedeputeerd secretaris.

Schiltkamp (1964) blz. 98.

De akten blijven echter in het Nederlands gesteld, met uitzondering van de akten in inv. nr. 1007, die voor het merendeel uit Engelse akten bestaan. In de periode 1801 - 1803 functioneert naast de Nederlandse secretaris ook de Engelse secretaris Ch. Douglas.

In de daartussen liggende periode van 1803 - 1807, waarin Curaçao weer onder Nederlands gezag komt, worden de gedeputeerd secretarissen in 1806 voor korte tijd door één secretaris vervangen. De in bovengenoemde periode vermelde secretarissen hebben allen de notariële bevoegdheid.

In de artt. 9 en 8 van de door de gouverneur-generaal en de raden van Politie gearresteerde instrukties van 18 maart 1816

Inv. nr. 245 nrs. 6 en 7.

) respectievelijk voor de secretaris van Politie en voor de secretaris van Civiele en Criminele Justitie zijn de notariële werkzaamheden van de beide secretarissen geregeld, bovendien is in het hoofd van hun instrukties de volgende zinsnede toegevoegd: "Waarnemende tevens het ambt van notaris".

Bij Koninklijk Besluit nr. 70 van 19 juni 1816

Inv. nr. 530 nr. 30.

wordt bepaald, dat de akten van hypotheek en de akten van transport van onroerend goed voor de raden van Politie zullen worden gepasseerd.

794 - 841 Protocollen van secretariële en notariële akten van de secretarissen van Directeur (gouverneur) en Raden, 1708 - 1760 48 banden 794 http://proxy.handle.net/10648/44c6f085-1057-40d9-994e-2453009c725a 1708 nov. 1709 aug., nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

795 http://proxy.handle.net/10648/af4311fc-7fb2-4f0a-862d-2952c8b1b155 1717 juli - aug.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Zie voor 1719 jan., dec., inv. nr. 1543 en voor 1720 aug., okt. - nov., inv. nr. 1544.

Niet raadpleegbaar

796 http://proxy.handle.net/10648/a2d21720-9a73-4430-b7a8-e5e2cff9457e 1721 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

797 http://proxy.handle.net/10648/1edec79c-b102-40fe-897c-5271138a63ea 1722 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Zie voor 1722 mrt., 1723 jan. - dec., inv. nr. 1545 en voor 1724 apr. - aug. en 1728 apr., inv. nrs. 1546 en 1547.

798 http://proxy.handle.net/10648/98bd9538-f745-4a5a-a0e9-e9ec4781f7ad 1727 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

799 http://proxy.handle.net/10648/d2f10c2d-7f59-4a8e-9198-62803477c25d 1729 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

800 http://proxy.handle.net/10648/3e44b16e-ed30-411c-98cd-182d81baddb8 1731 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alfabetische index op voornamen.

Niet raadpleegbaar

801 http://proxy.handle.net/10648/c6d76b42-848d-4b19-b67b-d8604e1046fd 1733 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

802 http://proxy.handle.net/10648/1e8d1010-1191-430a-a1f9-650bdc3e3c25 1734 jan. - apr.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

803 http://proxy.handle.net/10648/542bf897-8f9f-40ba-8b13-e71ef428ef80 1734 mei - nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

804 http://proxy.handle.net/10648/f5492099-816a-4ea4-aade-7726dac4e896 1735 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

805 http://proxy.handle.net/10648/73fd8953-d4bc-4f41-8513-e821701b13e0 1736 jan. - nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

806 http://proxy.handle.net/10648/1b3b546b-6e85-409d-86be-8540615ea1af 1737 jan. - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

807 http://proxy.handle.net/10648/b5b705de-f31f-43e5-b53b-7ac2958bed3a 1737 juli - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

808 http://proxy.handle.net/10648/ef6aa8e2-73db-4ae1-99bc-82f3ff50ae99 1738 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Zie voor 1739 januari - dec. inv. nr. 1548 en voor 1549.

Niet raadpleegbaar

809 http://proxy.handle.net/10648/86d0f6a6-be2a-4a8f-8f72-ea94440c8570 1740 juli - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Zie voor apr. - juni, inv. nr. 1550.

810 http://proxy.handle.net/10648/94d89288-ef1f-4b63-936a-2d1e43e2bd90 1741 apr. - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

811 http://proxy.handle.net/10648/22165336-83fe-4f43-bee4-00864149f697 1741 juli - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

812 http://proxy.handle.net/10648/18fd9459-a1ea-460b-8d50-e912abbd99fb 1742 jan. - aug.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

813 http://proxy.handle.net/10648/adc926cc-898d-43d6-ace6-0fc4eab36788 1742 sep. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

814 http://proxy.handle.net/10648/b4012408-c023-49a7-9099-89063f491113 1743 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

815 http://proxy.handle.net/10648/cbafcfd2-1fd6-42e4-ad8c-fdf4600f4ba6 1744 jan. - okt.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

816 http://proxy.handle.net/10648/73374a80-272e-4a6b-8686-230115d0c112 1745 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

817 http://proxy.handle.net/10648/72ba294a-3bce-4bb0-be0f-b43c92e04c62 1746 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

818 http://proxy.handle.net/10648/4de7645c-5725-449e-8ee6-4c3800421f00 1747 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

819 http://proxy.handle.net/10648/540ec550-0edd-4b01-8cb5-898380c5bf4a 1748 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

820 http://proxy.handle.net/10648/eafc000a-7b10-42f9-b3a6-2e79ec5e67c3 1749 jan. - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

821 http://proxy.handle.net/10648/19459bf4-c04f-4952-b42c-41d2fb713277 1749 juli - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

822 http://proxy.handle.net/10648/56af69ad-75a0-4fe4-ae77-b739b5d0aa45 1749 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

823 http://proxy.handle.net/10648/2a678a41-258c-42bb-908d-dfc9c08d9b96 1749 jan. - nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

824 http://proxy.handle.net/10648/36f2e116-fedc-4887-acd0-b6d350eaab71 1750 juli - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Zie voor feb. - mei, inv. nr. 1551.

Niet raadpleegbaar

825 http://proxy.handle.net/10648/05cde9c2-0c1d-490b-9ff5-29d48b18bb71 1751 jan. - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Zie voor sep., inv. nr. 1552.

Niet raadpleegbaar

826 http://proxy.handle.net/10648/6f481034-5cca-41c2-bc00-d3c94beb3f3f 1752 jan. - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

827 http://proxy.handle.net/10648/7b1d1aa2-471e-45f2-910a-4ecb9a636d9c 1752 juli - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

828 http://proxy.handle.net/10648/606b1802-f342-4528-8c00-68ea8d2e997c 1753 jan. - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

829 http://proxy.handle.net/10648/c39af315-0457-488e-97b7-7869a385554d 1753 juli - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

830 http://proxy.handle.net/10648/4453365a-8040-4c36-9d90-6cf32904cc91 1754

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

831 http://proxy.handle.net/10648/6337cb98-b5be-4ed7-a927-5bdf9014e166 1755 mei - juli

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Zie voor jan. - feb. en aug. - sep., inv. nrs. 1553 en 1554.

Niet raadpleegbaar

832 http://proxy.handle.net/10648/b250e73a-c699-42e3-af11-bcb97565b0ba 1755 sep. - nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

833 http://proxy.handle.net/10648/daf0f63b-ad5d-434c-9f70-132696473a4f 1756 juli - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

834 http://proxy.handle.net/10648/fb604f78-5a27-44f4-9439-8a06a3a84c37 1756 dec. - 1757 juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1756 apr. - juni inv. nr. 1555.

Niet raadpleegbaar

835 http://proxy.handle.net/10648/e7289989-9da0-4536-aa37-0150f972cbc0 1757 juli - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alfabetische index op soort akten.

Niet raadpleegbaar

836 http://proxy.handle.net/10648/ca8134b7-4e54-4ceb-96bb-ee97acdf39e0 1758 feb. - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alfabetische index op soort akten.

Niet raadpleegbaar

837 http://proxy.handle.net/10648/da628d54-0ec2-4815-98e9-ca8625ba9494 1758 mei - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

838 http://proxy.handle.net/10648/b0fb1093-d6d7-4dcf-a20f-e4090d574e1c 1759 jan. - feb.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Zie voor mrt. - apr., inv. nr. 1556.

Niet raadpleegbaar

839 http://proxy.handle.net/10648/4c5e7f2c-e662-42b2-9277-1c19e5291ae9 1759 mei - aug.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

840 http://proxy.handle.net/10648/5fc13c67-df66-444a-8d9a-a42fb69d6165 1759 sep. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

841 http://proxy.handle.net/10648/2f8235b6-17cb-42d6-ba58-02324de7ed41 1760 feb.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

842 - 869 Protocol van notariële akten van notaris Jan van Schagen, 1738 - 1748 28 banden

Aan de fiscaal Van Schagen wordt bij publicatie van 25 september 1738 door directeur en raden notariële bevoegdheid verleend.

Inv. nr. 171 nr. 67.

842 http://proxy.handle.net/10648/bf971421-4431-4b69-aca1-3a0f28bef55c 1738 okt. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

843 http://proxy.handle.net/10648/df2b8905-be1c-4498-a690-a6136e6ff518 1739 jan. - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

844 http://proxy.handle.net/10648/8046a1b8-9b7b-4e41-8f5e-cc95bd1ab31e 1739 juli - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

845 http://proxy.handle.net/10648/c8cef6ec-488f-4d35-a31d-ef7672d251e7 1740 jan. - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

846 http://proxy.handle.net/10648/f5df1456-1437-4e25-9bf4-c84aed51e929 1740 juli - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

847 http://proxy.handle.net/10648/6c8ff347-9b2c-448b-9872-65a3167a8e69 1741 juli - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

848 http://proxy.handle.net/10648/55b11893-33d7-43a6-88db-7891e8c8ba95 1742 jan. - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

849 http://proxy.handle.net/10648/0dc577bd-2b97-425c-8b99-5a43c700076e 1742 juli - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

850 http://proxy.handle.net/10648/8dda7184-8908-4e98-8b29-b832bfec4560 1743 jan. - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

851 http://proxy.handle.net/10648/753da89d-f6f2-44f1-bb9a-cd032986c9dc 1743 juli - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

852 http://proxy.handle.net/10648/963600e2-9877-45bc-9ca7-350a900c600f 1744 jan. - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

853 http://proxy.handle.net/10648/efec723a-de8a-40d5-bd03-cf0e4e524ad1 1744 juli - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

854 http://proxy.handle.net/10648/5cd3adaa-613a-42a9-ae49-c0ae7bfd88bc 1745 jan. - mrt.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

855 http://proxy.handle.net/10648/fb1597d6-efe6-43b5-954b-755937db3b06 1745 apr. - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

856 http://proxy.handle.net/10648/f181c664-fbae-4740-82a1-86204bc641fa 1745 juli - sep.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

857 http://proxy.handle.net/10648/353c2511-a705-4cc2-9c38-b10ecc068b4a 1745 okt. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met onvolledige tafel.

Niet raadpleegbaar

858 http://proxy.handle.net/10648/fd9754b7-1ad6-4d2c-9130-f4083f89f2f9 1746 jan. - mrt.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

859 http://proxy.handle.net/10648/0220789b-443d-49bc-bcca-c63a6f093eca 1746 apr. - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

860 http://proxy.handle.net/10648/297e4152-443a-4b46-a3f4-4abba68a3966 1746 juli - sep.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

861 http://proxy.handle.net/10648/816c41cc-39fb-404d-8e83-b2bb9b385707 1746 okt. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

862 http://proxy.handle.net/10648/b546bc2d-8d94-49a2-b5f6-6c1bb270cf04 1747 jan. - mrt.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met onvolledige tafel.

Niet raadpleegbaar

863 http://proxy.handle.net/10648/239bd6e7-d822-4c6f-aaff-5dbee1e3a638 1747 apr. - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

864 http://proxy.handle.net/10648/9a181826-63af-4e21-9c27-7fc662ee3d79 1747 juli - sep.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

865 http://proxy.handle.net/10648/37c2077c-4529-4748-8382-74cac3981bd5 1747 okt. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

866 http://proxy.handle.net/10648/510ed457-f3b9-4232-8b07-976d2add312e 1748 jan. - mrt.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

867 http://proxy.handle.net/10648/e1b98b92-fdcb-4d3d-a868-38f1784e4f83 1748 apr. - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

868 http://proxy.handle.net/10648/989e0ded-5b7f-4f40-96af-2cdaa120b847 1748 juli - sep.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

869 http://proxy.handle.net/10648/5f3e8822-e319-4774-9290-dfbc6cd88003 1748 okt. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met onvolledige tafel.

Niet raadpleegbaar

870 - 872 Protocol van notariële akten van notaris Hendrik Pletsz Lourentszoon, 1753 - 1755 3 banden

Hendrik Pletsz Lourentszoon wordt op 15 mei 1753

WIC 408 fo. 81vo.

door de Kamer Amsterdam van de W. I. C. tot notaris aangesteld. Zijn benoeming wordt op 15 september 1753 door de Heren X van de W. I. C. goedgekeurd.

WIC 13 fo. 33.

870 http://proxy.handle.net/10648/436da484-b511-4e77-8a6f-f8a6066f9bad 1753 juli - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

871 http://proxy.handle.net/10648/48e5cd9d-6bd8-40e9-bf14-476e4d24ccec 1754 jan. - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

872 http://proxy.handle.net/10648/b8687cbc-111f-47a6-9afd-2991a41a8742 1754 juli - 1755 jan.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

873 - 895 Protocollen van secretariële en notariële akten van de secretarissen Jacobus Buijs en Gijsbert Vos Janszoon, 1758 - 1766 33 banden

Jacobus Buijs wordt op 20 augustus 1756

WIC 13 fo. 133.

tot secretaris van de Kleine Raad aangesteld. In die funktie en na het overlijden op 23 april 1760

WIC 602 blz. 1271.

van de secretaris van de Grote Raad R. Bughij, neemt hij het secretariaat van de Grote Raad waar. Nog voor zijn officiële aanstelling op 13 september 1762,

WIC 14 fo. 30vo.

overlijdt hij. Gijsbert Vos Janszoon, sinds 13 september 1762 secretaris van de Kleine Raad, volgt hem op als waarnemend secretaris tot zijn officiële aanstelling op 14 mei 1764.

WIC 14 fo. 167vo.

873 http://proxy.handle.net/10648/6a2f872c-492d-45fa-879e-d65750baccd5 1758 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel. Zie voor 1757 apr. - dec., inv. nr 1557.

874 http://proxy.handle.net/10648/9eecdfc2-19fa-46fc-b198-b607ee00e6bb 1759 jan. - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alfabetische index op soort akten.

875 http://proxy.handle.net/10648/3dc06a32-f285-4857-92c9-dfa15ac94db5 1759 juli - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met onvolledige alfabetische index op soort akten.

876 http://proxy.handle.net/10648/c44a7f4c-1d6b-4c27-8437-cca8dac6fca3 1760 jan. - apr.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met onvolledige alfabetische index op soort akten.

877 http://proxy.handle.net/10648/a52f67ce-a774-43e2-8f1b-3a867c956c76 1760 apr. - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

878 http://proxy.handle.net/10648/ee14205c-0ee4-49b6-bc07-bb91550c00f2 1760 juli - sep.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

879 http://proxy.handle.net/10648/05ab09b7-0f7a-4ba3-bd99-04d0a3281202 1760 okt - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

880 http://proxy.handle.net/10648/c5347a25-4bab-4d57-a8f4-ab2cd7df6453 1761 jan. - mrt.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met onvolledige tafel.

Niet raadpleegbaar

881 http://proxy.handle.net/10648/ba720c32-50b2-497a-92e5-91163e736dc5 1761 apr. - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

882 http://proxy.handle.net/10648/40a4749d-c012-4b1c-a792-c86950fdf22b 1761 juli - sep.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

883 http://proxy.handle.net/10648/49c9d505-7c8c-4955-8da2-e45d05a486de 1761 okt. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met onvolledige tafel.

Niet raadpleegbaar

884 http://proxy.handle.net/10648/1b14c03d-d965-491e-bb7e-97321a4c5669 1762 jan. - mrt.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

885 http://proxy.handle.net/10648/7351fd78-44db-40f2-80a6-bcefe6b4bfc6 1762 apr. - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

886 http://proxy.handle.net/10648/d49b9e15-902c-431e-8001-2ce6206d2d3b 1762 juli - sep.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

887 http://proxy.handle.net/10648/f5c60889-79aa-4689-9e90-076ce5345224 1762 okt. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

888 http://proxy.handle.net/10648/6ba5b501-55d2-4fd6-bf64-879f6f98ec67 1763 jan. - apr.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

889 http://proxy.handle.net/10648/940bc33c-1315-47c8-b56f-83a2c6d655e6 1763 mei - aug.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

890 http://proxy.handle.net/10648/daef23c1-0d22-495c-98c5-456d7ad4e5a7 1763 sep. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

891 http://proxy.handle.net/10648/9f6819c2-b238-4651-9bd4-c444e1559686 1764 jan. - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

892 http://proxy.handle.net/10648/e0530580-10a8-4900-b7d7-93880855a21a 1764 juli - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

893 http://proxy.handle.net/10648/f17bbcc1-d8a9-4337-a216-f1aa303021e6 1765 jan. - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel. Zie inv. nr. 1558.

894 http://proxy.handle.net/10648/880c87c2-2d21-4c15-bcee-84d6121e8472 1765 juli - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

895 http://proxy.handle.net/10648/9e70b034-a21d-4d90-a13a-df80808e7b61 1766 jan. - juli

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

896 - 938 Protocol van secretariële en notariële akten van de secretaris Johannes de Veer Abrahamsz, 1764 - 1782 43 banden

Johannes de Veer Abrahamsz. wordt op 14 Mei 1764

WIC 14 fo. 168.

tot secretaris van de Kleine Raad aangesteld.

Sinds eind juni 1766 neemt hij waar voor de secretaris van de Grote Raad Gijsbert Vos Janszoon en na diens overlijden op 13 februari 1767

WIC 605 p. 700.

volgt hij hem in die funktie als waarnemend secretaris op. Zijn officiële benoeming dateert van 12 november 1768.

Inv.nr. 198 nr. 21.

Na zijn benoeming tot directeur van Curaçao op 18 april

Inv.nr. 211 nr. 131.

wordt het secretariaat van de Grote Raad van augustus tot oktober 1782 door Laurens Luijdens waargenomen.

896 http://proxy.handle.net/10648/3194d6c4-5ec0-491d-bc0c-1bb18649b1f7 1764 sep. - dec. (notariële akten)

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

897 http://proxy.handle.net/10648/951e46b1-2dde-424e-83bf-bd3dbfc04395 1765 jan. - dec. (notariële akten)

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

898 http://proxy.handle.net/10648/35de8cdd-f95e-42f9-9cf5-b179876baf28 1766 jan. - juni (notariële akten)

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

899 http://proxy.handle.net/10648/5f12d5d8-cb0b-4d48-bad3-7913fcb30d17 1766 juli - sep.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

900 http://proxy.handle.net/10648/bdec649b-eb9e-4f0f-b50a-f7bf2ff45d2f 1766 okt. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

901 http://proxy.handle.net/10648/d30257ba-f8a4-4110-9e9d-4f17596ab68b 1767 jan. - dec. (secretariële akten)

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Zie voor 1767 jan. - apr. en sep. - dec. (notariële akten), inv. nrs. 1559 en 1560.

Niet raadpleegbaar

902 http://proxy.handle.net/10648/48730bc1-ab64-4f77-97ce-164b98defa80 1768 jan. - juni (notariële akten)

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met onvolledige tafel.

Niet raadpleegbaar

903 http://proxy.handle.net/10648/c7fe6122-0bb2-4f5c-a18e-ac2d35aee939 1768 sep. - dec. (notariële akten)

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

904 http://proxy.handle.net/10648/b77d66c6-001e-4965-acd0-4256518fe505 1768 jan. - dec. (secretariële akten)

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

905 http://proxy.handle.net/10648/f2ac353f-278f-4276-a184-d48fd2da33f6 1769 jan. - dec. (notariële akten)

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

906 http://proxy.handle.net/10648/8175f3ed-f3c9-4b15-ba75-31ba0715bb06 1769 jan. - dec. (secretariële akten)

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

907 http://proxy.handle.net/10648/28bcb19b-c135-46eb-b8bf-218b06b47ee0 1770 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

908 http://proxy.handle.net/10648/b67802b3-2731-46bc-8049-aef252ecdad6 1771 jan. - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alfabetische index op soort akten.

909 http://proxy.handle.net/10648/c387aa6c-4958-44cf-899d-6f64f3e5fb91 1771 juli - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Voor index, zie inv. nr. 908.

910 http://proxy.handle.net/10648/145eb822-ca89-4262-a39f-9c92f857fdb5 1772 jan. - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alfabetische index op soort akten.

911 http://proxy.handle.net/10648/7f36eb38-884d-4d8b-af90-f80353dea2c0 1772 juli - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Voor index, zie inv. nr 910.

Niet raadpleegbaar

912 http://proxy.handle.net/10648/33693cb9-2499-459d-8fc7-35ea5de7f1ca 1773 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alfabetische index op soort akten.

Niet raadpleegbaar

913 http://proxy.handle.net/10648/6278ee69-ac6f-4824-a3fa-ae27b0375027 1774 jan. - sep., nov. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alfabetische index op soort akten.

Niet raadpleegbaar

914 http://proxy.handle.net/10648/32db4dce-2649-466c-ac45-46a43b2de4f1 1775 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alfabetische index op soort akten.

Niet raadpleegbaar

915 http://proxy.handle.net/10648/dcfb58f1-bfd7-4b39-a5f5-0fe0aa11dc7a 1776 jan. - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alfabetische index op soort akten.

916 http://proxy.handle.net/10648/6ce0431a-98c2-45cd-99dd-86544830b076 1776 juli - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Voor index, zie inv. nr. 915.

917 http://proxy.handle.net/10648/c9ed322d-4666-46dd-92d4-6aa3c467a5cd 1777 jan. - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alfabetische index op soort akten.

918 http://proxy.handle.net/10648/13912d68-60a0-4851-89bc-a37f59ed770a 1777 juli - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

919 http://proxy.handle.net/10648/df375383-fb9d-46af-9a70-42a432bd4423 1778 jan. - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

920 http://proxy.handle.net/10648/50870a0d-98df-43ef-a9e2-3caa7fe302a6 1778 juli - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

921 http://proxy.handle.net/10648/429556c8-ccf5-4a67-ad7b-8be15a29ccca 1779 jan. - mrt.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

922 http://proxy.handle.net/10648/82e6fed3-a777-40e8-8d5b-a1dc079b0387 1779 apr. - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

923 http://proxy.handle.net/10648/7d7f6502-d8cd-4930-b4aa-bfab2c9ee89a 1779 juli - sep.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

924 http://proxy.handle.net/10648/5b51c220-06b1-428d-a8fd-031a341bfd9f 1779 okt. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

925 http://proxy.handle.net/10648/5918ed96-cd89-403f-b6fd-445292b8c64d 1780 jan. - feb.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

926 http://proxy.handle.net/10648/468b6a8b-81a4-441a-8bd9-e82ecac00dc2 1780 mrt. - apr.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

927 http://proxy.handle.net/10648/c97691de-0843-4ca0-a748-3d8f5d6aa1f3 1780 mei - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

928 http://proxy.handle.net/10648/26b57ce5-b207-4de4-a4ba-4c10eef5d841 1780 juli - aug.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

929 http://proxy.handle.net/10648/4427684c-9f34-42c1-a801-c7710d094f2f 1780 sep. - okt.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

930 http://proxy.handle.net/10648/09381810-ae9d-4bfb-8557-2e0ec929732d 1780 nov. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

931 http://proxy.handle.net/10648/68326b86-ab05-4f1d-a95c-357d142404df 1781 jan. - mrt.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

932 http://proxy.handle.net/10648/c007ae90-e40d-4d13-a052-b99993d5128b 1781 apr. - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

933 http://proxy.handle.net/10648/a5b6f54f-c497-48ab-b1af-00cd12e791c0 1781 juli - sep.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

934 http://proxy.handle.net/10648/fc543d53-e6a4-4a52-9e9f-e425a7aa69a1 1781 okt. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

935 http://proxy.handle.net/10648/3bbe9eff-5ff9-49dd-bfd9-c47bfac682c6 1782 jan. - mrt. (notariële akten)

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

936 http://proxy.handle.net/10648/59fa9f5f-7dd4-4e7c-a2ea-1875d868a295 1782 apr. - juni (notariële akten)

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

937 http://proxy.handle.net/10648/8628d815-7f91-401f-b1e9-f6976dcf18f6 1782 juli - okt. (notariële akten)

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

938 http://proxy.handle.net/10648/b8ac851f-b76c-4ca3-8f60-e214ab21674a 1782 jan. - okt. (secretariële akten)

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

939 - 957 Protocol van notariële akten van de secretaris van de Kleine Raad, mr. H.W. Both Hendriksen, 1769 - 1778 19 banden

Mr. H.W. Both Hendriksen wordt op 12 november 1768

WIC 15 fo. 150.

tot secretaris van de Kleine Raad benoemd, met de bevoegdheid van notaris.

939 http://proxy.handle.net/10648/db158cb9-3d6c-4671-a429-a00d2810a26a 1769 mrt. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alfabetische index op soorten akten.

Niet raadpleegbaar

940 http://proxy.handle.net/10648/38ab8acc-45fb-4d58-ae28-fd0d8a27942a 1770 jan. - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alfabetische index op soorten akten.

941 http://proxy.handle.net/10648/483e0211-63d1-47bf-a9d9-8a9fc725bfcc 1770 juli - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Voor index, zie inv. nr. 940.

942 http://proxy.handle.net/10648/5b085346-cc30-46da-a9a1-3166cf9c557a 1771 jan. - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alfabetische index op soorten akten.

Niet raadpleegbaar

943 http://proxy.handle.net/10648/8179a029-b11d-4430-9893-9a4eca8fd9ec 1771 juli - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Voor index, zie inv. nr. 942.

Niet raadpleegbaar

944 http://proxy.handle.net/10648/2dfb4a0b-ae43-441a-8bf5-90d397b83d93 1772 jan. - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alfabetische index op soorten akten.

Niet raadpleegbaar

945 http://proxy.handle.net/10648/c17e5e26-68e7-433b-ae36-ab7c1ba7ca90 1772 juli - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Voor index, zie inv. nr. 944.

Niet raadpleegbaar

946 http://proxy.handle.net/10648/57f8fb65-7f1d-4b64-a42a-6c69b1deca18 1773 jan. - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alfabetische index op soorten akten.

Niet raadpleegbaar

947 http://proxy.handle.net/10648/8066d0b6-5089-4234-94ec-3b44dfb59522 1773 juli - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Voor index, zie inv. nr. 946.

948 http://proxy.handle.net/10648/660568ed-ecc7-4ddb-99f8-cafb7a40210f 1774 jan. - apr.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alfabetische index op soorten akten.

Niet raadpleegbaar

949 http://proxy.handle.net/10648/f17e6103-f4d6-4829-82d3-9b8dcf3958d2 1774 mei - aug.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Voor index, zie inv. nr. 948.

Niet raadpleegbaar

950 http://proxy.handle.net/10648/ef34feb4-0863-45c9-8f06-8a853de026f1 1774 sep. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Voor index, zie inv. nr. 948.

Niet raadpleegbaar

951 http://proxy.handle.net/10648/e0813121-3dbf-4dbd-bd27-0acbe396bb1e 1775 jan. - apr.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alfabetische index op soorten akten.

952 http://proxy.handle.net/10648/da41f78f-8c78-4621-a521-edfd6c680b7c 1775 mei - juli

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Voor index, zie inv. nr. 951.

Niet raadpleegbaar

953 http://proxy.handle.net/10648/a370e435-8593-47f3-94ce-0c166627dec4 1775 aug. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Voor index, zie inv. nr. 951.

Niet raadpleegbaar

954 http://proxy.handle.net/10648/c4e9fdb8-f725-4a55-ac37-4ce32cf4122a 1776 jan. - juli, okt., dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alfabetische index op soorten akten.

Niet raadpleegbaar

955 http://proxy.handle.net/10648/7d00e4fd-f602-478d-a69b-9234dd0c364e 1777 juli - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

956 http://proxy.handle.net/10648/caad543f-0389-479e-9038-fea1f6fd9b44 1778 jan. - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

957 http://proxy.handle.net/10648/e1b6f279-e5ba-43d3-89ab-e71e9566806c 1778 juli - nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

958 - 961 Protocol van notariële akten van de secretaris van de Kleine Raad A. Beaujon, 1782 - 1785 4 banden

A. Beaujon wordt op 26 april 1782

WIC 19 fo. 332.

tot secretaris van de Kleine Raad benoemd, met de bevoegdheid van notaris. Na zijn dood wordt het secretariaat van de Kleine Raad door mr. P.B. van Starckenborgh, secretaris van de Grote Raad, waargenomen (A. Beaujon is op 17 juni 1785 overleden.

WIC 613 p. 253.

Bijlsma's indeling is derhalve niet juist; van 1789 tot 1791 heeft A. Beaujon jr. het ambt van notaris, naast dat van secretaris van de Kleine Raad, vervuld).

958 http://proxy.handle.net/10648/b273c9da-5495-48b6-89dc-3add13abf562 1782 okt. - 1783 dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel op soort akten (A - P).

959 http://proxy.handle.net/10648/f8028c08-8cd4-4344-84cf-5b532bb51353 1782 okt. - 1783 dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel op soort akten (P - V).

960 http://proxy.handle.net/10648/051ce5ac-6265-451c-a535-7d6dacc0eaab 1784 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel op soort akten (A - V)

961 http://proxy.handle.net/10648/0727f60b-3dc9-4914-9555-862e8bfea09a 1785 jan. - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

962 - 964 Protocol van notariële akten van de secretaris van de Kleine Raad A. Beaujon jr., 1789 - 1791 3 banden

A. Beaujon jr. wordt op 15 mei 1787

WIC 21 p. 574.

tot secretaris van de Kleine Raad benoemd met de bevoegdheid van notaris.

962 http://proxy.handle.net/10648/5f5178ff-3f18-43f0-b309-5dcff4128235 1789 mei - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

963 http://proxy.handle.net/10648/f5128be7-d42f-4400-9b84-d2b6cc19a582 1790 mrt. - juli

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

964 http://proxy.handle.net/10648/a145f28e-7f04-4288-99c2-acfa73ee80d0 1790 aug. - 1791 apr.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

965 - 1083 Protocol van notariële akten van mr. P.B. van Starckenborgh, secretaris van de Grote Raad (1782 - 1792), van secretarissen (1792 - 1816) en van de secretaris van de Raad van Politie (1816 - 1828). 1782 - 1828 119 banden

Mr. P.B. van Strackenborgh wordt op 26 april 1781

Inv. nr. 211 nr. 217.

tot secretaris van de Grote Raad benoemd. Bij besluit van de Raad der Coloniën van 17 april 1792

Inv. nr. 219 nr. 139.

wordt een instruktie voor twee secretarissen vastgesteld. Op 18 maart 1816

Inv. nr. 245 nrs. 6 en 7.

worden een secretaris van Politie en een secretaris van Justitie benoemd.

965 http://proxy.handle.net/10648/7beedf62-704f-43a2-9609-6abe51dbdb51 1782 okt. - 1783 mrt.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

966 http://proxy.handle.net/10648/beff806c-2cf1-4b7c-bd8a-1542de5c4dc7 1783 apr. - aug.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

967 http://proxy.handle.net/10648/da8d8dc2-e95a-4868-96ab-df1437f642a0 1783 sep. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

968 http://proxy.handle.net/10648/e27c2ddd-6011-45c3-8112-1da700d97dc7 1784 jan - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

969 http://proxy.handle.net/10648/3d7e9dd3-bfc6-410c-a604-fb7fabb67cc3 1784 juli - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

970 http://proxy.handle.net/10648/cfea6f53-2b51-4664-9212-1330d960ed5a 1785 jan. - mrt.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

971 http://proxy.handle.net/10648/189795f4-801f-4c2e-a6ba-323f8633f56a 1785 apr. - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

972 http://proxy.handle.net/10648/65151832-212d-491f-9023-fac7a161f8fd 1785 juli - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

973 http://proxy.handle.net/10648/0003e26d-2071-4a32-9c6a-114ee410f889 1786 jan. - mrt.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel. (974).

974 http://proxy.handle.net/10648/4ba9c33b-cd14-4f73-af4e-a9107fbb2ac5 1786 apr. - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

975 http://proxy.handle.net/10648/e9f63a06-5c41-42bd-91f8-acab053c440d 1786 juli - sep.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel. (976).

976 http://proxy.handle.net/10648/c6d82a7b-cbbd-4b0d-b878-967785cde16f 1786 okt. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

977 http://proxy.handle.net/10648/c472fafe-9a43-4dd5-943d-b6dbd37e5c89 1787 jan. - apr.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

978 http://proxy.handle.net/10648/ab8db076-9a47-4f83-9cb3-217daf47173a 1787 mei - aug.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

979 http://proxy.handle.net/10648/eab7bbc0-7025-4947-a9eb-db92ea5e25f2 1787 sep. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

980 http://proxy.handle.net/10648/1e8f6b1c-9345-4014-b18d-769a60cded0e 1788 jan. - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

981 http://proxy.handle.net/10648/d2bb771a-8db9-4cd7-a062-541437c18c65 1789 jan. - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

982 http://proxy.handle.net/10648/4401597a-4c81-426d-a39a-0760060f8d90 1789 juli - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

983 http://proxy.handle.net/10648/05664c96-bffe-47f4-ba1b-0c77e32988f9 1790 jan. - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

984 http://proxy.handle.net/10648/de18a4b1-45a6-46df-bd4c-906209c8e870 1790 juli - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

985 http://proxy.handle.net/10648/feec85ef-df1d-45f0-834e-087d5d2895dd 1791 jan. - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

986 http://proxy.handle.net/10648/ab06c37c-f52e-48e0-9a4f-e5ff03d4da86 1791 juli - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

987 http://proxy.handle.net/10648/f8a01c6f-fc82-4d1b-844e-127a4b440f30 1792 jan. - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

988 http://proxy.handle.net/10648/f75baee0-d087-4961-8285-d41cb065de65 1792 juli - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

989 http://proxy.handle.net/10648/d9172a90-6970-4d4d-8bbb-401d71339047 1793 jan. - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

990 http://proxy.handle.net/10648/2ff86f78-82fe-424d-b40a-1f65df2eb280 1793 juli - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

991 http://proxy.handle.net/10648/c3ce3ec9-6b52-4d9a-8a64-ca3d5729a859 1794 jan. - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

992 http://proxy.handle.net/10648/11c2c9c5-bf3e-49e0-b064-69431977a8e4 1794 juli - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

993 http://proxy.handle.net/10648/d0ac338e-d3a9-49f7-aed3-4de5033e11f5 1795 jan. - juni.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

994 http://proxy.handle.net/10648/63f20208-bc4f-489a-97cf-800e7f1f1aba 1795 juli - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

995 http://proxy.handle.net/10648/ec53ece8-cf76-44dd-8ae0-036dd7ea080d 1796 jan. - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel op soort akten.

Niet raadpleegbaar

996 http://proxy.handle.net/10648/a472bb75-a26c-4a77-bc75-cc538d2f80f2 1796 juli - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

997 http://proxy.handle.net/10648/647012b8-2d64-4dab-81b1-77796a80f852 1797 jan. - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

998 http://proxy.handle.net/10648/0a2e5ce2-99a0-441f-95ef-4dc16fe23f07 1797 juli - dec

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

999 http://proxy.handle.net/10648/24aefc18-3dbe-4594-80f4-2ce6606d64c7 1798 jan. - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

1000 http://proxy.handle.net/10648/d74bd63c-e09f-4cdb-8982-6d95933f591c 1798 juli - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

1001 http://proxy.handle.net/10648/cf81e170-a179-431f-a9e8-af84b44d5855 1799 jan. - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

1002 http://proxy.handle.net/10648/0f231eed-4f70-46c7-a1b2-4e8441d37dd7 1799 juli - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

1003 http://proxy.handle.net/10648/9e0e75d8-c76e-46c9-abe0-d713eab0c192 1800 jan. - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

1004 http://proxy.handle.net/10648/24a97924-3d1c-4fee-a59b-834622777f4e 1800 juli - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

1005 http://proxy.handle.net/10648/c49ffe27-fec9-40d4-a704-d27de983b0f1 1801 jan. - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

1006 http://proxy.handle.net/10648/7a15199f-94f9-4fcd-9f8c-e1e95f155d10 1801 juli - okt.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

1007 http://proxy.handle.net/10648/de12cdba-059f-41e9-92c1-6721be72642c 1801 okt. - dec., 1802 jan. - feb., mei

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1008 http://proxy.handle.net/10648/90d8180d-a1ce-4d10-888c-6839297f8523 1802 jan. - apr.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

1009 http://proxy.handle.net/10648/8a179fea-8a75-4c54-a505-0ced975aa36e 1802 mei - aug.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

1010 http://proxy.handle.net/10648/4bbe8f3f-bccb-4d15-88b2-934c7645550c 1802 sep. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1011 http://proxy.handle.net/10648/de5fdd3e-4440-4df5-81f1-51a389429b6b 1803 jan. - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

1012 http://proxy.handle.net/10648/1ba331a0-038c-4ba0-800e-45de138a92eb 1803 juli - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

1013 http://proxy.handle.net/10648/719e47d6-1f98-43ce-9c08-1b490bdff2a8 1804 jan. - apr.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

1014 http://proxy.handle.net/10648/73973b41-b17c-4ad1-a393-d26404bd6d2a 1804 mei - aug.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

1015 http://proxy.handle.net/10648/0d58a38f-ecbf-4586-bcaf-4d083e97decc 1804 sep. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

1016 http://proxy.handle.net/10648/dc7133cd-c8c6-4d5d-815b-cdcebe9ff666 1805 jan. - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

1017 http://proxy.handle.net/10648/a201a2b1-8aa7-4fe2-b8d4-31786598537a 1805 juli - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

1018 http://proxy.handle.net/10648/5d7a9f9c-6135-4060-9484-28213108245a 1806 jan. - apr.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

1019 http://proxy.handle.net/10648/a9adcc27-bd24-4a8b-864b-f3281a13b638 1806 mei - aug.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

1020 http://proxy.handle.net/10648/91041d08-0569-4359-b77c-9ebceaace0f0 1806 sep. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alfabetische index op soort akten.

Niet raadpleegbaar

1021 http://proxy.handle.net/10648/0e75c8b2-0974-450b-ad1d-8cd86f6f0043 1807 jan. - apr.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alfabetische index op soort akten.

Niet raadpleegbaar

1022 http://proxy.handle.net/10648/4252c7ac-98e4-42dd-bbbc-20b9265abd5a 1807 mei - aug.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alfabetische index op soort akten.

Niet raadpleegbaar

1023 http://proxy.handle.net/10648/2c8b923b-504d-42a4-b33b-974cb6b512d2 1807 sep. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alfabetische index op soort akten.

Niet raadpleegbaar

1024 http://proxy.handle.net/10648/fad5cef3-a13d-4cd5-873b-1ae86a4ca5be 1808 jan. - apr.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alfabetische index op soort akten.

1025 http://proxy.handle.net/10648/ce0f0b35-caa7-4c10-b22e-3f1674d5452a 1808 mei - aug.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alfabetische index op soort akten.

1026 http://proxy.handle.net/10648/a7f62658-b458-4da2-a093-a9ab05ad44a8 1808 sep. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alfabetische index op soort akten.

Niet raadpleegbaar

1027 http://proxy.handle.net/10648/3797d414-f607-41c4-b8b1-10a49343c63a 1809 jan. - apr.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alfabetische index op soort akten.

1028 http://proxy.handle.net/10648/7c95cce6-10c9-4cd6-bf6c-b91d79d6b0c9 1809 mei - aug.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alfabetische index op soort akten.

1029 http://proxy.handle.net/10648/9397b1d0-307f-4fdb-91a0-e8947b310d7c 1809 sep. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alfabetische index op soort akten.

1030 http://proxy.handle.net/10648/89525ef2-b4e3-473f-829b-9b048f7f25de 1810 jan. - apr.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alfabetische index op soort akten.

Niet raadpleegbaar

1031 http://proxy.handle.net/10648/6ea5bc91-c955-4dae-95fc-38b3ca73c4d4 1810 mei - aug.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alfabetische index op soort akten.

Niet raadpleegbaar

1032 http://proxy.handle.net/10648/09a18ba9-c5a4-4691-8dcf-77d7f24803cb 1810 sep. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alfabetische index op soort akten.

1033 http://proxy.handle.net/10648/14d6904a-fcd2-4932-a5e1-9fcc7b5e1d13 1811 jan. - apr.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alfabetische index op soort akten.

Niet raadpleegbaar

1034 http://proxy.handle.net/10648/886ed680-6c52-47f1-9993-ab29f8c04a4f 1811 mei - aug.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alfabetische index op soort akten.

1035 http://proxy.handle.net/10648/a18fd1de-4851-4086-b791-b65e317a8af7 1811 sep. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alfabetische index op soort akten.

1036 http://proxy.handle.net/10648/935b42b9-b0a1-4e81-af3a-86728267eac4 1812 jan. - apr.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alfabetische index op soort akten.

Niet raadpleegbaar

1037 http://proxy.handle.net/10648/4e9d1137-73e2-4acd-aa8c-1e5a9a620136 1812 mei - aug.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alfabetische index op soort akten.

Niet raadpleegbaar

1038 http://proxy.handle.net/10648/73161968-0b6a-425b-8912-a3ff22bf749b 1812 sep. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alfabetische index op soort akten.

Niet raadpleegbaar

1039 http://proxy.handle.net/10648/a1016983-f037-4cef-8928-202c82a83423 1813 jan. - apr.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alfabetische index op soort akten.

Niet raadpleegbaar

1040 http://proxy.handle.net/10648/f981372b-047d-4ade-a832-36597e3839aa 1813 mei - aug.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alfabetische index op soort akten. Zie voor sep. - dec., inv. nr. 1561.

Niet raadpleegbaar

1041 http://proxy.handle.net/10648/1143e208-a6ca-4cb5-be90-413634685362 1814 sep. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Zie voor jan. - apr. en mei - aug., inv. nrs. 1562 en 1563.

Niet raadpleegbaar

1042 http://proxy.handle.net/10648/caa49c7a-37a5-45c5-b194-a49074033ea9 1815 jan. - apr.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alfabetische index op soort akten.

1043 http://proxy.handle.net/10648/3567cb7d-e245-4b58-bbe4-1043dbbe75dd 1815 mei - aug.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alfabetische index op soort akten.

1044 http://proxy.handle.net/10648/012a9a05-f12d-4e95-aed1-93787844b976 1815 sep. dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alfabetische index op soort akten.

1045 http://proxy.handle.net/10648/f461c705-4e33-4180-8f3a-13cf82e6c475 1816 jan. - apr.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alfabetische index op soort akten.

1046 http://proxy.handle.net/10648/bf026232-f550-435a-a2b5-4c8754d3458d 1816 mei - aug.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alfabetische index op soort akten.

1047 http://proxy.handle.net/10648/5b462dc2-c3a8-45c5-b82a-26024e2df9d1 1816 sep. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alfabetische index op soort akten.

1048 http://proxy.handle.net/10648/1b0dd0a8-a9bd-4b7e-a35c-a7c34a39540a 1817 jan. - apr.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alfabetische index op soort akten.

1049 http://proxy.handle.net/10648/06668cd7-df8e-46b8-8edf-0d5ff954be8f 1817 mei - aug.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alfabetische index op soort akten.

1050 http://proxy.handle.net/10648/1c74a26d-5798-4a3f-828e-f31bce185051 1817 sep. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alfabetische index op soort akten.

1051 http://proxy.handle.net/10648/6bc4e522-ec03-4f34-9604-b454a730ba3f 1818 jan. - apr.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alfabetische index op soort akten.

1052 http://proxy.handle.net/10648/53193d4a-75b2-4650-91b2-51f72f6c8bc1 1818 mei - aug.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alfabetische index op soort akten.

1053 http://proxy.handle.net/10648/c79e8d5f-f7a0-4263-99a6-de973297be49 1818 sep. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alfabetische index op soort akten.

1054 http://proxy.handle.net/10648/66d0abc0-a1cb-47d2-ad4e-de9b70172bf6 1819 jan. - apr.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alfabetische index op soort akten.

1055 http://proxy.handle.net/10648/45e6c61b-113c-4127-bfbc-85903997c793 1819 mei - aug.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alfabetische index op soort akten.

Niet raadpleegbaar

1056 http://proxy.handle.net/10648/1656e2fb-5e4a-452c-a453-58c9d15292a7 1819 sep. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alfabetische index op soort akten.

1057 http://proxy.handle.net/10648/cc09009c-b6c7-4ec0-99e4-b5748b6128bf 1820 jan. - apr.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alfabetische index op soort akten.

1058 http://proxy.handle.net/10648/c0a78dda-b59c-4442-9f6f-5990f75c5a4c 1820 mei - aug.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alfabetische index op soort akten.

1059 http://proxy.handle.net/10648/38e42ee6-a575-411f-b0d4-ddfa91f091e4 1820 sep. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alfabetische index op soort akten.

1060 http://proxy.handle.net/10648/d5a1fd07-b4f9-4069-91fd-a75819ac4f5c 1821 jan. - apr.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alfabetische index op soort akten.

1061 http://proxy.handle.net/10648/228f9723-7a98-4b8b-9f5f-1a9e36497fb7 1821 mei - aug.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alfabetische index op soort akten.

1062 http://proxy.handle.net/10648/9d81dce8-cc82-4f33-a2d1-119b4144566b 1821 sep. - dec

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alfabetische index op soort akten.

1063 http://proxy.handle.net/10648/cc399a43-a7f1-47df-bdf2-3ea339cc77e4 1822 jan. - apr.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alfabetische index op soort akten.

1064 http://proxy.handle.net/10648/e371bffa-e0b3-4d6f-a88d-fdc39fc22042 1822 mei - aug.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1065 http://proxy.handle.net/10648/fd58c18b-f409-42ea-86ba-318645d78786 1822 sep. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alfabetische index op soort akten.

1066 http://proxy.handle.net/10648/8c20f1bc-cbef-4c8e-8cbf-4c1282c47b18 1823 jan. - apr.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alfabetische index op soort akten.

1067 http://proxy.handle.net/10648/42d5038d-0e21-4e24-8b23-66018e2a00c8 1823 mei - aug.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alfabetische index op soort akten.

1068 http://proxy.handle.net/10648/86a26943-e329-4a0a-86b9-a47814006b46 1823 sep. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alfabetische index op soort akten.

1069 http://proxy.handle.net/10648/27a8ddbc-ff66-45e3-9ed6-0c790aed8f29 1824 jan. - apr.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alfabetische index op soort akten.

1070 http://proxy.handle.net/10648/d4df9d19-86a2-4e3a-b013-d0dc3209986e 1824 mei - aug.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alfabetische index op soort akten.

1071 http://proxy.handle.net/10648/fc3b1e6d-7304-4c85-a4b2-a4924b2e8f09 1824 sep. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alfabetische index op soort akten.

1072 http://proxy.handle.net/10648/ecf53190-f9fc-4314-9285-5044671d78ef 1825 jan. - apr.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1073 http://proxy.handle.net/10648/896c68ea-fa77-4cf7-b69c-3654c3997224 1825 mei - aug.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alfabetische index op soort akten.

1074 http://proxy.handle.net/10648/55fcf18f-582d-4d41-aa54-c8e20f447dac 1825 sep. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alfabetische index op soort akten.

1075 http://proxy.handle.net/10648/6c6b34ab-3b45-4568-9bbe-0a8b3a2cd511 1826 jan. - apr.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alfabetische index op soort akten.

1076 http://proxy.handle.net/10648/dd0f1350-fd0b-41c0-9b4a-10c87648c96f 1826 mei - aug.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alfabetische index op soort akten.

1077 http://proxy.handle.net/10648/bcc96c07-9815-4564-bb50-825706c7587c 1826 sep. - dec

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alfabetische index op soort akten.

1078 http://proxy.handle.net/10648/93754f8c-90af-44a0-99e4-9e5a0643606d 1827 jan. -. apr.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alfabetische index op soort akten.

1079 http://proxy.handle.net/10648/30e72557-39f7-4db4-afdf-a8f7a0d4e15a 1827 mei - aug.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alfabetische index op soort akten.

1080 http://proxy.handle.net/10648/69216444-bec3-4d4e-8b4c-645510d43406 1827 sep. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alfabetische index op soort akten.

1081 http://proxy.handle.net/10648/4ba4fbea-5183-4998-9275-06f006f3f689 1828 jan. - apr.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alfabetische index op soort akten.

1082 http://proxy.handle.net/10648/9fa782f7-ed8e-4930-9350-c99f19bc6017 1828 mei - aug.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alfabetische index op soort akten.

1083 http://proxy.handle.net/10648/3bee694f-07e4-4fd2-b81b-e509c4593b50 1828 sep. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alfabetische index op soort akten.

1084 - 1108 Protocol van secretariële akten (akten van transport van onroerend goed, met bijlagen; akten van ondertrouw en trouw) van mr. P.B. van Starckenborgh, secretaris van de Raad (1782 - 1792) en van secretarissen (1792 - 1806), 1782 - 1806 25 banden 1084 http://proxy.handle.net/10648/5eb71a20-6b4f-470d-8fa0-e27be0dc5df6 1782 nov. - 1783 juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

1085 http://proxy.handle.net/10648/ae2dcbfc-e7a2-4655-a4a7-17d3155fc6af 1783 juli - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

1086 http://proxy.handle.net/10648/92538729-d991-4021-98a8-5e34a2a4fcc8 1784 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

1087 http://proxy.handle.net/10648/02fa7e62-a739-463d-b793-cd112e26e494 1785 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

1088 http://proxy.handle.net/10648/dcab8db4-3e1b-41f5-8b56-f6bb9efa35bf 1786 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

1089 http://proxy.handle.net/10648/4fdf255c-d1b9-4cd3-b097-704337161266 1787 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1090 http://proxy.handle.net/10648/402e58ec-67d8-4751-b815-c33266e8a8dd 1788 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel, achterin.

1091 http://proxy.handle.net/10648/f70c97ee-8d4b-439f-a460-b28bbcc3b8a4 1789 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

1092 http://proxy.handle.net/10648/df7ee452-912a-4205-9f43-bc4712aa4e6b 1790 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

1093 http://proxy.handle.net/10648/cce672e3-825c-4391-be4d-bc653f1a629f 1791 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

1094 http://proxy.handle.net/10648/1eafae86-4850-4228-8fff-ff4ab561d031 1792 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

1095 http://proxy.handle.net/10648/707bb4b9-8160-4d76-9820-09fae7902c4f 1793 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

1096 http://proxy.handle.net/10648/ca389f9b-b6c9-41c4-b11d-4d32bbc97b5c 1794 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

1097 http://proxy.handle.net/10648/a5fbe263-be42-48ba-a002-c587aa8406b1 1795 jan. - dec

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

1098 http://proxy.handle.net/10648/46299c63-13e1-44d7-af5d-1f7b84fd8dbf 1796 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

1099 http://proxy.handle.net/10648/8470ab8f-8b1f-4247-986b-120eb4b2c92f 1797 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

1100 http://proxy.handle.net/10648/246a19eb-ee9e-486e-a051-c3cc536b4d72 1798 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

1101 http://proxy.handle.net/10648/4c4b4508-cbff-4862-a2ab-5d7c33518e2f 1799 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

1102 http://proxy.handle.net/10648/a9eebb32-c792-4636-8fed-a208a891e135 1800 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1103 http://proxy.handle.net/10648/2dc64937-e14a-4d69-b2ab-cd221eec51c8 1801 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

1104 http://proxy.handle.net/10648/10eedb70-6cde-470c-a846-8290b8cf77cd 1802 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel, achterin.

1105 http://proxy.handle.net/10648/4921444a-3341-4165-988b-abff6205cf5d 1803 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

1106 http://proxy.handle.net/10648/3c95b67d-659f-48be-a960-3adb9c5be317 1804 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

1107 http://proxy.handle.net/10648/eb318f82-a097-486c-8c9a-5860d04ac7f5 1805 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel, achterin.

1108 http://proxy.handle.net/10648/04dc7b41-630e-4595-afdb-f1352e5736ae 1806 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel, achterin.

1109 - 1128 Protocol van secretariële akten (akten van transport van onroerend goed; met bijlagen) van secretarissen (1807 - 1816) en van de secretaris van de Raad van Politie (1816 - 1826), 1807 - 1826 20 banden

Zie voor akten van ondertrouw en trouw (1807 - 1816), inv. nrs. 1454 - 1461.

1109 http://proxy.handle.net/10648/07012ab1-ff0c-4ce4-8fde-e124b8e721ac 1807 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

1110 http://proxy.handle.net/10648/cf700791-7e8e-406a-8db2-411c0d3cad6b 1808 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

1111 http://proxy.handle.net/10648/bdf4d72f-ed5a-49d9-9e9a-48d0bae40b82 1809 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

1112 http://proxy.handle.net/10648/61775f69-cdbf-4fa0-b0f5-f9cf4a5f7bdb 1810 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

1113 http://proxy.handle.net/10648/3ac04d35-4277-4b56-81c4-1f122fe73a67 1811 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

1114 http://proxy.handle.net/10648/d8474532-d7ff-468a-b1d3-69d82b7bdc5e 1812 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

1115 http://proxy.handle.net/10648/8c24b55e-af4f-4be2-84ee-aea432fe7b36 1813 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

1116 http://proxy.handle.net/10648/437465f2-eecf-488f-9675-12c4ac048016 1814 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

1117 http://proxy.handle.net/10648/a36f5179-9ac5-4923-a452-27187c000e4e 1815 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

1118 http://proxy.handle.net/10648/bc51dbcd-0a89-424d-861e-0e136517c67e 1816 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

1119 http://proxy.handle.net/10648/27192f27-035c-40e9-b5bd-ac3586b563ae 1817 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

1120 http://proxy.handle.net/10648/cb2b9ffc-c4bd-4304-bd63-d3be13086548 1818 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

1121 http://proxy.handle.net/10648/a41e5089-81d2-4800-b7a6-a942c141b18c 1819 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

1122 http://proxy.handle.net/10648/dc5f8c63-03da-4efe-8c65-80fdf6bcfe3d 1820 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

1123 http://proxy.handle.net/10648/3c35c6f3-a5f0-408e-a4cd-022b496ea4cd 1821 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

1124 http://proxy.handle.net/10648/c999ad73-2ef0-47a7-ae41-8c2127ed4496 1822 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1125 http://proxy.handle.net/10648/3e48aad9-677f-49b0-9bf5-71de5cffd225 1823 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1126 http://proxy.handle.net/10648/376ebe34-4a92-442c-8ec8-5f2e781e5c35 1824 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

1127 http://proxy.handle.net/10648/e9c5bfbb-99a5-40ce-b700-bfb084dd2990 1825 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met onvolledige tafel.

1128 http://proxy.handle.net/10648/f03e5790-6b8c-4003-ac30-20d8e972b107 1826 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

1129 - 1134 Protocol van notariële akten van de secretaris van de Raad van Civiele en Criminele Justitie, 1820 - 1825 6 banden

Bij instructie van 18 maart 1816, vastgesteld door gouverneur-generaal en raden van Politie, was de secretaris van de Raad van Justitie belast met de waarneming van het ambt van notaris.

Elke band met tafel, behalve inv. nr. 1129.

1129 http://proxy.handle.net/10648/044fe149-b84f-4630-bc21-62391619ac36 1820 mrt., mei - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1130 http://proxy.handle.net/10648/79579a09-163e-429e-9295-422f8fa55bc6 1821 jan., mrt., mei - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1131 http://proxy.handle.net/10648/e3e6b6cd-21d4-49ff-b3f8-a7a8cb6d2213 1822 jan. - mrt., mei - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1132 http://proxy.handle.net/10648/43b783b5-6717-43c5-8aa1-2eca7e56c166 1823 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1133 http://proxy.handle.net/10648/fc89515b-3f4d-443d-b20a-3091f06cd3e2 1824 jan. - aug., nov. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1134 http://proxy.handle.net/10648/305c62af-0f6c-4e06-9a4f-d0d651d40912 1825 feb. - 1826 mei

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

a. AKTEN VAN HYPOTHEEK

De akten van hypotheek worden van ca. 1724 tot augustus 1740 voor de directeur van Curaçao en onderhorige eilanden gepasseerd; bij afwezigheid van de directeur nemen twee gecommitteerden uit de Raad van Politie (raden-commissarissen) voor de directeur waar. Bij het reglement voor de Grote Raad van 2 augustus 1740 wordt in art. 23 bepaald, dat de akten van hypotheek door twee raden-commissarissen zullen worden verleden.

WIP I nr. nr. 140 blz. 201 - 204.

Bij ziekte of afwezigheid van een van beide commissarissen treedt de fiscaal als adjunct in die hoedanigheid op.

Het Koninklijk Besluit nr. 70 van 19 juni 1816

Inv. nr. 530 nr. 30.

bepaald dat de akten van hypotheek voor de Raden van Politie zullen worden gepasseerd. Er worden hypotheken verleend op onroerend goed (huizen, land en plantages) en op slaven.

In de akten van hypotheek worden in de marge bijzonderheden over de aflossing van de hypotheken aangetekend. De akten gaan in vele gevallen vergezeld van bijlagen in de vorm van borgtochten, procuraties en verzoekschriften.

De tafels op de akten van hypotheek vermelden de namen van de hypotheeknemers en -gevers.

1135 - 1223 Akten van hypotheek, 1724 - 1828 89 banden 1135 http://proxy.handle.net/10648/a7e0c3eb-1f70-4b83-943d-e9d568e4ffeb 1724 mei, juni, aug.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Zie voor 1707 (fragment), 1717 (fragment) en 1721 jan. - feb., apr. - dec., inv. nr. 1564 en voor 1722 okt. (fragment), inv. nr. 1565.

1136 http://proxy.handle.net/10648/c1e4da75-12de-4786-9f68-92821f0c4eef 1729 feb. - mrt., apr. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

1137 http://proxy.handle.net/10648/c8abc595-ba22-4e35-9c1d-87e8c63ef44d 1730 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

1138 http://proxy.handle.net/10648/f2489969-3c7b-4dd4-a2a5-e4bcc5239882 1732 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

1139 http://proxy.handle.net/10648/d308620d-d790-4cb3-b424-9a991da557f2 1733 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

1140 http://proxy.handle.net/10648/88e47854-4908-48a4-a8c0-d7795552f328 1737 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

1141 http://proxy.handle.net/10648/e86d960a-882a-4e17-af69-93f4ed9f7998 1738 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

1142 http://proxy.handle.net/10648/aadfc47a-f81c-49fd-aa5b-3dd6b6c6c466 1739 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

1143 http://proxy.handle.net/10648/52bacd60-1c52-40ed-adaa-482bcbc4507f 1740 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

1144 http://proxy.handle.net/10648/6375acab-89ec-4271-a4f2-141c6ba7de65 1741 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

1145 http://proxy.handle.net/10648/6550cc41-c10e-4a09-9a54-d05d5d661ae4 1742 feb. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

1146 http://proxy.handle.net/10648/5796c485-c93c-46cc-bec9-ced13f1df43c 1743 jan. - dec. 1744 jan., mrt.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

1147 http://proxy.handle.net/10648/8b6ef74e-3712-4be0-95d8-d289fc0b2eda 1745 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

1148 http://proxy.handle.net/10648/037de599-862e-42e4-b659-ebcf73b6e679 1746 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

1149 http://proxy.handle.net/10648/abf43e5e-a3f3-4adf-b395-47b5ae858f92 1747 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

1150 http://proxy.handle.net/10648/aceee6bb-1756-467b-888e-bf6d4b448374 1748 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

1151 http://proxy.handle.net/10648/1e0a682b-a36f-41b2-b1d2-2aec09d66a3b 1750 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Zie voor 1751 feb. - dec., inv. nr 1566.

Niet raadpleegbaar

1152 http://proxy.handle.net/10648/2cbfa1fa-ebc9-4d25-9296-057e5523a9f5 1752 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

1153 http://proxy.handle.net/10648/ae13bdf3-680f-496e-8f77-1e150552ec96 1753 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

1154 http://proxy.handle.net/10648/f7afb062-7ff0-4f2c-8f4c-0a9784c23472 1754 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

1155 http://proxy.handle.net/10648/e7bd00f7-6c9c-4a55-84b9-748dcac0dc42 1756 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

1156 http://proxy.handle.net/10648/772c9630-207d-4940-bc91-4728fb4f1d84 1757 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

1157 http://proxy.handle.net/10648/7ae96ce9-020a-4fc7-8c71-32c879ef31bc 1758 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Zie voor 1759 juli - sep., inv. nr. 1567.

Niet raadpleegbaar

1158 http://proxy.handle.net/10648/172cf76d-d053-4a53-92bf-d479745b3a79 1760 jan., mrt. 1761 juni - sep.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

1159 http://proxy.handle.net/10648/ca9f082f-420c-489f-9982-865bebc87b37 1762 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

1160 http://proxy.handle.net/10648/6e13b719-28ba-4660-a269-c4691f420319 1763 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

1161 http://proxy.handle.net/10648/6a5b672a-4bec-48ff-a03a-d9facac833ea 1764 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1162 http://proxy.handle.net/10648/faeaba3a-404e-4328-9864-f79b7ab6678b 1765 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

1163 http://proxy.handle.net/10648/45ebfdbf-bae6-4e09-a2e2-a363664be57c 1766 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

1164 http://proxy.handle.net/10648/d95deee8-9f7f-41d8-82a1-d985109966ea 1767 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

1165 http://proxy.handle.net/10648/30320e61-1c47-4541-a639-18ba264e4452 1768 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

1166 http://proxy.handle.net/10648/5d3cb208-53b0-4e20-a4c4-a693a4ffa1c1 1769 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1167 http://proxy.handle.net/10648/9590a657-3dd5-4d22-bd6f-ca87a9a3669a 1770 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1168 http://proxy.handle.net/10648/f833636d-052f-42df-a8b8-7c36ff2b2f60 1771 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

1169 http://proxy.handle.net/10648/777a83cf-f575-4b2e-a1b5-afe5784e6a5e 1772 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

1170 http://proxy.handle.net/10648/31f18c0f-29ac-4423-94ce-240aa5889e30 1773 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

1171 http://proxy.handle.net/10648/32e66ab8-b595-4f12-b3c2-175db07c9cff 1774 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

1172 http://proxy.handle.net/10648/9cdfcb64-e7c9-4620-aa28-a2f6d4d909e8 1775 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

1173 http://proxy.handle.net/10648/31ee9ec0-dc88-41fb-944c-deadf0387f2c 1776 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

1174 http://proxy.handle.net/10648/27d342de-c979-425b-952b-4ee4bb9e7d6a 1777 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

1175 http://proxy.handle.net/10648/045a9bfb-2981-4bfe-925d-79a2fe7ab4f1 1778 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

1176 http://proxy.handle.net/10648/63775813-325f-4016-8688-24027251b203 1779 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

1177 http://proxy.handle.net/10648/a8ba51e1-8472-4267-90c6-d805f3768f7e 1780 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1178 http://proxy.handle.net/10648/39981447-6187-4010-838d-83343b915d03 1781 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

1179 http://proxy.handle.net/10648/bcd67053-9a58-4f8e-be4e-9c4246ca596d 1782 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

1180 http://proxy.handle.net/10648/e84b4c3e-4f24-4703-9d75-d20b94f6f046 1783 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Zie voor 1784 jan. - dec., inv. nr. 1568.

Niet raadpleegbaar

1181 http://proxy.handle.net/10648/0e9cd6f2-0b23-4f09-94b7-aed1301d4b32 1785 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

1182 http://proxy.handle.net/10648/3d1c5a14-f15e-49cd-b5cd-1dd5291ab097 1786 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

1183 http://proxy.handle.net/10648/b4c5b96b-ed08-4504-8356-9320e722f7f6 1787 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

1184 http://proxy.handle.net/10648/deb335f8-f403-4714-9495-41df53016706 1788 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

1185 http://proxy.handle.net/10648/5c3c4256-191f-41bf-a0fc-12bfa00c9fca 1789 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

1186 http://proxy.handle.net/10648/bb0b3648-4d84-4080-9a1f-c81c87344e0c 1790 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

1187 http://proxy.handle.net/10648/ae944828-f7af-4b57-8f1e-e4db56f2f12c 1791 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

1188 http://proxy.handle.net/10648/ad0481aa-3e8b-46f3-9348-bb4cfe255142 1792 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

1189 http://proxy.handle.net/10648/faced274-719d-4381-9aae-620382dd2d6a 1793 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

1190 http://proxy.handle.net/10648/4d0b2abe-4f2f-4a48-a829-186490a4b43d 1794 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

1191 http://proxy.handle.net/10648/2ba6efb8-fd62-47f7-9e8e-35ddf42764e0 1795 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

1192 http://proxy.handle.net/10648/815c3c69-0c36-47ff-be2e-bfd579acbceb 1796 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

1193 http://proxy.handle.net/10648/9babbad4-36f3-4157-a94c-df7380cadc21 1797 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

1194 http://proxy.handle.net/10648/a2d999a6-de99-48e9-a405-64e9a71f82f8 1798 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

1195 http://proxy.handle.net/10648/f88628a6-eaa3-40b1-a9fa-0419df5f624a 1799 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

1196 http://proxy.handle.net/10648/f74822d3-5c86-4ece-b7d8-81b89345e1d2 1800 jan - juli, okt. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

1197 http://proxy.handle.net/10648/841a617b-78fc-4b47-a11f-bc86716c1de2 1801 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

1198 http://proxy.handle.net/10648/ef4cf9f6-d4bb-4639-b3d2-04debe079516 1802 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

1199 http://proxy.handle.net/10648/748967c0-5a9e-4f6a-9cb5-8fa46f0ebbf6 1803 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

1200 http://proxy.handle.net/10648/9740cec3-1cc0-45ff-8990-7e876a5d99fb 1804 jan., mrt. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

1201 http://proxy.handle.net/10648/db79b2e6-44a9-4a92-8300-4a08e3dd88c8 1805 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

1202 http://proxy.handle.net/10648/ae396102-ac31-41d8-bb2a-a2a12a2328ac 1806 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

1203 http://proxy.handle.net/10648/1f044f22-9243-4c78-a6c0-8ae11395b429 1807 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

1204 http://proxy.handle.net/10648/68e55a8a-71e5-4626-b6fe-32fcffe0aa5c 1808 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

1205 http://proxy.handle.net/10648/2dd6fff5-7544-4ac8-852b-6c1998712a82 1809 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

1206 http://proxy.handle.net/10648/856785a8-a297-4ea4-9da4-2a4442cf55d1 1810 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

1207 http://proxy.handle.net/10648/a1212af9-060d-46dc-b9ee-998c1647fee4 1811 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

1208 http://proxy.handle.net/10648/c3a6ebdc-708f-4ee8-a264-2c5ac62b6e7c 1812 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

1209 http://proxy.handle.net/10648/455cf8ba-c2f6-48a3-bd23-c730e4876d49 1813 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

1210 http://proxy.handle.net/10648/e187ee12-0d64-4e86-b1af-ba5b8f4b86e6 1814 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

1211 http://proxy.handle.net/10648/f5c8065c-2ea3-4c3d-a65f-0776e7da6c82 1815 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

1212 http://proxy.handle.net/10648/a6e204a7-88f3-4a79-a804-52303809347c 1816 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

1213 http://proxy.handle.net/10648/cf24c169-e383-43c3-bb82-ccc55b3f5b48 1817 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

1214 http://proxy.handle.net/10648/2fb3ca65-1ec6-435e-9bd3-f1ac494506f4 1818 jan. - mrt., mei, juli - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

1215 http://proxy.handle.net/10648/42a87cf6-e216-4ed0-bf6c-4e67dc970b95 1819 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

1216 http://proxy.handle.net/10648/091616ea-430b-4e64-8533-2cdea255947d 1820 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

1217 http://proxy.handle.net/10648/c1c497a4-76a2-438a-8981-a089925bff8f 1821 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

1218 http://proxy.handle.net/10648/73fceee8-1c8a-4f77-86e3-645974368441 1822 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

1219 http://proxy.handle.net/10648/a611316d-1db0-4f7b-b6bb-30eba778dede 1823 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

1220 http://proxy.handle.net/10648/820e6517-4886-43ff-8a39-386f5909f201 1824 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

1221 http://proxy.handle.net/10648/1c9072f1-94bb-42a3-9a41-346404974414 1825 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

1222 http://proxy.handle.net/10648/0cb00e3a-d43c-4638-8a01-084bc4a2e4f2 1826 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

1223 http://proxy.handle.net/10648/43e682ed-1d94-41dc-a33c-55f2511cda0b 1827 jan. - dec. 1828 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tafel.

1224 http://proxy.handle.net/10648/1a39135d-4deb-4232-a8eb-c062744a5de4 Alfabetische lijst van hypotheeknemers, 1827 - 1833 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met aantekening betreffende hypotheekgever, datum, bedrag, rente, aanvang rente, voorwaarde van betaling, verband, wanneer gepasseerd, datum afschrijving, jaar en nummer in de hypotheekakte.

1225 http://proxy.handle.net/10648/9d94620c-5542-4de4-8b5d-224c27cb37b0 Gedeponeerde besloten akten, waaronder testamenten, akten van protest en akte van huwelijkse voorwaarde, 1762 - 1824 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Waarvan enkele enveloppen geopend.

Bevat akten betreffende de volgende personen: - Harmen Thijsen, 1762. - Theodora Cornelia Vonk, weduwe van Jacobus Buijs, 1763. - Pieter Theodorus van Teijlingen, 1784. - Lucas Lans, 1795. - Anthony A. Rutgers, - Basden en Rutgers, 1797. - David Gemmill, 1800. - Patrick Richardson, 1802. - Dirk Schuurman jr. en toekomstig echtgenote Hillegonda Maria Kiebert, eerder weduwe van A.L. Hensley, 1805. - Ben Bunn, 1811. - Jean Joseph Sijmon de Souché, 1812. - Joseph Wickenden, 1813. - Pierre Dupin, 1823. - Martha Hendrina van Evertsz, gescheiden echtgenote van Willem Sirouet, 1823. - Joseph Barien, 1824.

Niet raadpleegbaar

VI Archief van de Wees-, Onbeheerde en Desolate Boedelkamer, 1709 - 1827

Naar alle waarschijnlijkheid dateert de Weeskamer op Curaçao uit het begin van het jaar 1696. In een missive van de Bewindhebbers van de tweede West Indische Compagnie van 21 december 1696 aan de directeur B. Bernagie van Curaçao en onderhorige eilanden wordt voldoening uitgesproken over het "opregten van een weeskamer ende het aanstellen van commissarissen tot die directie en administratie ...".

WIC 69 fo. 111vo.

In genoemde missive wordt verder medegedeeld, dat "tot narigtinge" op "U. Ed. begeren de ordonnantie van de weeskamer ter stede Amsterdam" zal worden toegezonden. Bovendien blijkt uit een voor in het journaal van 1777 Inv. nr. 1237) ingeschreven "notitie van boeken en goederen behoorende aan de weeskamer" dat de financiële administratie op 16 april 1696 met het grootboek (Lª. A) een aanvang heeft genomen.

Inv. nr. 1236 (niet gefolieerd).

Bij resolutie van Gouverneur en Raden van 23 september 1768 wordt besloten tot het ontwerpen van een provisionele instruktie en reglement voor de weesmeesters. De grote toename van het kapitaal van de weeskamer en het "sonder kennissie of authorisatie" van Gouverneur en Raden beleggen van gelden van particulieren tegen rente, het voor rekening van de weeskamer weer uitzetten van het kapitaal en "meer andere ongepermitteerde saeken... in prejudities der wezen" geven daartoe volgens de resolutie aanleiding.

Inv. nr. 39 (niet gefolieerd).

In art. 1 van de provisionele instruktie

WIP I nr. 303 (artt. 1 - 25) blz. 363 - 368.

wordt het bestuur van de weeskamer opgedragen aan twee weesmeesters. Aan hun zorg worden toevertrouwd "de perzoonen sorteerende onder de directie van de weeskamer, mitsgaders de administratie hunner capitalen, 't sij ex testamento off door disposities van den Edele Achtbare Raad daaraan gesubjecteerd". De artt. 2 - 8 en 13 - 21 regelen de financiële administratie van de weeskamer. Bij art. 9 wordt vastgesteld, dat de weesmeesters naar eigen goedvinden een boekhouder en een klerk kunnen aanstellen. De zittingsdagen van de weesmeesters, tweemaal per week, zijn in art. 11 vermeld. In art. 12 wordt bepaald, dat de weesmeesters in het voorjaar rekening en verantwoording van de door hun gevoerde administratie aan de Raad zullen afleggen.

Bij art. 13 wordt nadrukkelijk vastgelegd dat het beleggen tegen rente van geld van particulieren en het weer uitzetten daarvan voor rekening van de wezen niet wordt toegestaan. Art. 22 bepaalt: "wijders is door den Edele Achtbare Raad in consideratien genomen dat 't ampt van weesmeesters in niets lucratieff en is, maar integendeel moeyten en arbeyd aanbrengen, soo is bij den Raad geresolveert weesmeesteren (des begerende) toe te voegen alle boedels die ab intestato komen te existeren en ter dispositie van den Raad staan, om over gemelde boedels weesmeesteren aan te stellen en qualificeren als executeurs en daarvan te genieten de ordinarie provisie".

In de Engelse periode van 1807 tot 1816 wordt op 22 juni 1813 een nieuwe "Instructie voor de heeren weesmeesteren des eilands Curaçao" in het Engels en in het Nederlands uitgevaardigd. Bij art. 1 wordt de administratie van de weesmeesters uitgebreid met de "capitaalen" van personen die ab intestato zijn overleden. Bij art. 9 wordt het beheer van deze boedels, als ook die van vreemdelingen, uitvoerig geregeld

WIP II nr. 694 (artt. 1 - 12) blz. 815 - 818.

In het Regeringsreglement van 14 september 1815 wordt bij art. 67 bepaald, dat er een Wees-, Onbeheerde- en Desolate Boedelkamer zal zijn, bestaande uit de raad-fiscaal, de raad contrarolleur en twee "der kundigste en meest bevoegde personen, zoo mogelijk, geene negotie doende" en bijgestaan door een secretaris. De instruktie voor deze kamer zal door de gouverneur-generaal en de Raad van Politie worden geformuleerd

Inv. nr. 245 nr. 1A (gedrukt) blz. 20 - 29.

De "Instructie voor de Wees-, Onbeheerde en Desolate boedelkamer op het eiland Curaçao" die tot stand komt op 15 april 1817

Inv. nr. 246 nr. 1 (artt. 1 - 24). Zie ook het concept reglement van 21 september 1819, inv. nr. 247 nr. 6.

bepaalt in art. 2 dat de raad-fiscaal en de raad contrarolleur-generaal der Financiën "in de dadelijke administratie der gelden en goederen niet dan het oppertoezicht hebben en oeffenen"; de administratie der gelden blijft aan de twee overige leden, die "den titel van weesmeesteren gelijk van ouds zullen blijven voeren". De vier leden van het college worden in art. 4 aangeduid als "opper en onder weesmeesteren". In art. 13 wordt vastgesteld dat "de administreerende weesmeesteren zullen zorge dragen dat de boeken na het eindigen van het jaar onder toezicht van de Raad Fiscaal als President en den Raad Contrarolleur der Financien behoorlijk worden gesloten en de blance daaruit getrokken; en jaarlijks voor den Raad van Policie doen behoorlijk rekening, bewijs en reliqua door alle de leden getekend, met een specifieke aanwijzing waarin voor den tienden dag een behoorlijke maandstaat van ontvangst en uitgaaf door de administreerende weesmeesteren worden geformeerd en na alvorens door den Raad Fiscaal en den Raad Contrarolleur Generaal overhandigd en denzelven in de gewoone raadzitting te brengen".

Aan deze voorschriften heeft men de hand gehouden, zoals blijkt uit de financiële administratie van de Weeskamer na 1828.

Inventaris van Archief van Curaçao en onderhorige eilanden na 1828 blz. 128 - 130 (Toegang 1.05.12.02).

Tot de jurisdictie van de Weeskamer behoren eveneens de eilanden Bonaire en Aruba; de regeling inzake deze eilanden is vastgelegd in de artt. 15 en 16 van de genoemde instruktie van 1817. Ter voorkoming van een te grote achterstand in het afwikkelen van boedels op deze eilanden wordt bij resolutie van 12 november 1817

Inv. nr. 1226 fo. 69.

besloten dat de directeur I. Debrot van Bonaire, de vice-commandeur J. van der Biest en J. H. G. Eman van Aruba als "geauthoriseerden" zullen worden aangesteld, "omme bij het overlijden van eenige ingezetenen of vreemdelingen hun perzonen te representeren".

Inv. nr. 1226 fo. 79 en fo. 83.

De bevoegdheden in deze voor de "geauthoriseerden" zijn bij de instrukties van 23 oktober 1817 geregeld.

Inv. nr 1226 fo. 81 en fo. 85.

Van de Weeskamer voor de Portugees-Joodse Gemeente is slechts het reglement van 23 oktober 1810 in het Portugees en het Engels in het Oud-archief Curaçao teruggevonden

WIP II nr. 667 (artt. 1 - 20) blz. 781 - 785.

1226 - 1236 Minuut-notulen van de vergaderingen van het College van de Wees-, Onbeheerde- en Desolate Boedelkamer. Met bijlagen. 1817 - 1827 11 banden

De bijlagen bij de notulen omvatten begeleidende missiven van de gouverneur-generaal bij extracten uit de journalen, extracten uit de notulen van de Raad van Politie, brieven van de "geauthoriseerden" op Bonaire en Aruba, rekesten en gedrukte publikaties van de gouverneur-generaal en Raden.

1226 http://proxy.handle.net/10648/c3ca76a4-a641-405d-8bc3-6da9c46615d8 1817 mei - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

1227 http://proxy.handle.net/10648/5588d28b-4504-40d2-bc5e-5556795babb7 1818 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

1228 http://proxy.handle.net/10648/da35d358-d6dc-4b1d-b0fb-b588c3006e36 1819 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

1229 http://proxy.handle.net/10648/ae035827-092e-4e91-9d39-c463410aa0e4 1820 jan. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

1230 http://proxy.handle.net/10648/09f5c298-4b6a-4758-90e4-c357ceab0328 1821 jan. - aug., nov. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

1231 http://proxy.handle.net/10648/c1a9681d-6d03-4d27-b880-32ab92045dbf 1822 jan. - mrt., mei, juli - sep., nov.- dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1232 http://proxy.handle.net/10648/05978d05-bc15-4b99-a9b8-df7eb32a9b4f 1823 jan. - feb., apr.-sep., nov. -dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1233 http://proxy.handle.net/10648/b71ff7e6-4a85-4262-b848-fbfd81c118f8 1824 jan. - sep., okt. - nov.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

1234 http://proxy.handle.net/10648/68a81562-8341-47dc-9eaa-31879cbfcb80 1825 jan. - feb., apr., juni - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

1235 http://proxy.handle.net/10648/f7535adb-6885-43e3-8ac6-5d445ef80ed5 1826 feb. - apr., juni - sep., nov. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1236 http://proxy.handle.net/10648/2b18aa76-4108-43b4-89e5-849dbd4b2da6 1827 jan. - feb., apr., juni - juli, sep. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

--- http://proxy.handle.net/10648/79bc68b4-36bd-4e32-9ac2-1cad0d27f62f Register van uitgaande brieven, 1771 december - 1821 januari 1 deel

1. Bij de inventarisering in 1920 zijn de nrs. 1227 - 1236 bij vergissing twee maal opgenomen. Inv. nr. 1227 bevindt zich niet in het Oud-archief Curaçao, maar in de Archieven van Curaçao en onderhorige eilanden na 1828 onder nr. 922 (Toegang 1.05.12.02).

2. De brieven zijn gericht aan de Gouverneur en Raden van Curaçao en verder aan particulieren te Curaçao, Bonaire, Aruba, Den Haag, Amsterdam en aan de regenten van het Gereformeerde weeshuis te Maastricht. Deze brieven zijn o.a. van belang vanwege de daarin vermelde gegevens inzake de overlijdensdata van op Curaçao en elders overleden personen.

1228A - 1239 Journalen, 1710 - 1815 12 delen + 4 stukken

Zie voor 1816 - 1828, de Archieven van Curaçao en onderhorige eilanden na 1828, nr. 941 (Toegang 1.05.12.02).

1228A http://proxy.handle.net/10648/a33a3248-53be-4115-8e62-baf5a8791071 1710 feb. - 1716

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1229A http://proxy.handle.net/10648/ea8c635e-b4a2-4ee3-ae91-c1e3ec36be72 1718 - 1727

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1230A http://proxy.handle.net/10648/8101fc6c-a515-448a-91e3-a0cdc1b9bac7 1728 - 1731

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1231A http://proxy.handle.net/10648/12392b3e-2239-430a-bf2f-cd67abb9bdb7 1733 - 1744 juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1232A http://proxy.handle.net/10648/a8070851-3ecf-4f9e-9d3b-04289d3c7326 1744 juli - 1758

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1233A http://proxy.handle.net/10648/00bbc3b6-1351-4c47-b887-2bfd44254e20 1759 - 1760

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1234A http://proxy.handle.net/10648/006b491c-f4c5-4287-aa0e-edb827e8088d 1761 - 1768 aug.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1235A http://proxy.handle.net/10648/7c40cd27-e331-410d-b619-eb094e8c34df 1768 sep. - 1776

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1236A http://proxy.handle.net/10648/42c9e14a-eb32-41e6-ac1c-740c6b03c21b 1777 - 1784

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1237 http://proxy.handle.net/10648/77fa3221-826c-4ec9-8b89-1faa65914ff7 1785 - 1795

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1238 http://proxy.handle.net/10648/5e166741-39e1-4291-8e0c-167f839a1783 1796 - 1804

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1239 http://proxy.handle.net/10648/3c6f643e-aa5a-4189-875e-a8267700f294 1805 - 1815

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1240 - 1251 Grootboeken, 1709 - 1815 12 delen

Zie voor 1816 - 1828, de Archieven van Curaçao en onderhorige eilanden na 1828, nr. 945 (Toegang 1.05.12.02).

1240 http://proxy.handle.net/10648/75a33e13-cc3a-4f35-8ba1-b821fc26cda2 1709 - 1717

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met klapper (op voornamen).

Niet raadpleegbaar

1241 http://proxy.handle.net/10648/b7a913d9-bf51-4c09-a72a-0353017831bb 1718 - 1727

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1242 http://proxy.handle.net/10648/9f2f193c-6e9f-42bf-8cd2-d58807845b63 1728 - 1732

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met klapper (op voornamen).

1243 http://proxy.handle.net/10648/ffb0eb9f-e3b9-48c8-922a-1dbb6dc00b75 1733 - 1744 juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met klapper (op voornamen).

Niet raadpleegbaar

1244 http://proxy.handle.net/10648/86f89a41-1f86-4ff3-9cb2-ae4802478d88 1744 juli - 1758

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met klapper (op voornamen).

Niet raadpleegbaar

1245 http://proxy.handle.net/10648/2e7cd146-3cee-4eb7-9115-c18aba4e23b0 1759 - 1760

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met klapper (op voornamen).

1246 http://proxy.handle.net/10648/50609cfd-1ab1-45eb-821c-074f5bfcbf98 1761 - 1768 aug.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met klapper (op voornamen).

1247 http://proxy.handle.net/10648/e056361b-ab7a-4677-8cf6-e67054559838 1768 sep. - 1776

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met klapper (op voornamen).

Niet raadpleegbaar

1248 http://proxy.handle.net/10648/4d12349a-063c-49f1-bc26-e8fbdf04ed0a 1777 - 1784

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met klapper.

Niet raadpleegbaar

1249 http://proxy.handle.net/10648/af7ae123-a49a-4f8b-820d-317d0224797e 1785 - 1795

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met klapper.

1250 http://proxy.handle.net/10648/20e5d0bd-43b8-4ea1-bbff-9eb6d25e34fd 1796 - 1804

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met klapper.

Niet raadpleegbaar

1251 http://proxy.handle.net/10648/00f0dc03-1f9c-40ad-97f9-2159bcdb38f7 1805 - 1815

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met klapper.

Niet raadpleegbaar

1252 - 1255 Kasboeken, 1777 - 1815 4 delen

Zie voor 1816 - 1828, de Archieven van Curaçao en onderhorige eilanden na 1828, nr. 924 (Toegang 1.05.12.02).

1252 http://proxy.handle.net/10648/e7c6cf85-46ec-474c-8ec1-7919b653c74c 1777 - 1784

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

1253 http://proxy.handle.net/10648/d819775d-f866-4485-b542-8d0287b6f970 1785 - 1795

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1254 http://proxy.handle.net/10648/8b0119ad-738d-400b-99ab-ae5f1d57144a 1796 - 1804

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1255 http://proxy.handle.net/10648/0199ad91-1602-47bf-87ab-df24da2317ed 1805 - 1815

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1256 - 1262 Kasrekeningboeken, 1770 oktober - 1827 6 delen + 1 pak 1256 http://proxy.handle.net/10648/ab94deb2-47a6-4153-806d-63b8f2880b32 1770 okt. - 1771

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

1257 http://proxy.handle.net/10648/ca7ac1f5-b146-43d5-9aca-9d2cb529106c 1772

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

1258 http://proxy.handle.net/10648/3f3a4745-8005-492c-b885-899a0f32a162 1773 - 1778

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

1259 http://proxy.handle.net/10648/fcef7346-acd9-4f3b-936f-d98a8dfc840a 1779 - 1787 juli

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

1260 http://proxy.handle.net/10648/d108294b-21c8-4e1c-8522-5b47b0016a45 1788 dec. - 1804 sep.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

1261 http://proxy.handle.net/10648/8ada3f03-8576-4ef1-8d07-41039c674c26 1805 mrt. - 1816 jan.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

1262 http://proxy.handle.net/10648/f80cf855-6f7f-49dc-a7f8-09f6aafe60d0 1818 - 1827

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

1263 - 1266 Memorialen der boedels, 1773 - 1818 januari 4 delen

Zie voor 1818 feb. - 1828, de Archieven van Curaçao en onderhorige eilanden na 1828, nr. 950 (Toegang 1.05.12.02).

1263 http://proxy.handle.net/10648/3b6c18b2-cab1-4400-b229-c2fbd800d279 1773 - 1776

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

1264 http://proxy.handle.net/10648/2f25a341-a01a-44da-8883-6202a1ad403a 1777 - 1789

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alfabetische index ( op voornamen).

Niet raadpleegbaar

1265 http://proxy.handle.net/10648/a330cd82-f5a9-4d7b-b21d-ad41b4c26c9c 1790 - 1801 jan.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alfabetische index.

1266 http://proxy.handle.net/10648/484ebedf-51f9-4995-b6d8-495634ede2e6 1801 feb. - 1818 jan.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alfabetische index.

1267 - 1270 Boedelrekeningboeken, 1769 - 1822 4 delen

Met alfabetische index.

Zie voor 1822 - 1828, de Archieven van Curaçao en onderhorige eilanden na 1828, nr. 953 (Toegang 1.05.12.02).

1267 http://proxy.handle.net/10648/db2060ba-0073-4f92-a122-8b319a8a77de 1769 - 1776

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

1268 http://proxy.handle.net/10648/aafffc87-5366-4ccb-af20-95f1deb0118c 1777 - 1794

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

1269 http://proxy.handle.net/10648/e7fe9566-1eae-4eff-ac55-95795a131a29 1794 - 1810

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

1270 http://proxy.handle.net/10648/3e9901af-5314-40ff-8853-fe3bd1a5cf43 1810 - 1822

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1271 - 1302 Boedelrekeningen. Met bijlagen. 1787 - 1827 32 omslagen

Bij het ordenen van de boedelrekeningen met bijlagen is de rekening-courant van elke boedel als uitgangspunt genomen. De bijlagen volgen daarna in chronologische volgorde. De bijlagen omvatten edictale citaties, extracten uit de notulen van de Raad van Politie, briefwisseling, hypotheekakten, inventarissen, kwitanties, procuraties, obligaties, rekeningen, rekesten, testamenten, testamentaire disposities, vendulijsten, vrijbrieven, wisselbrieven.

1271 http://proxy.handle.net/10648/9bbda7c7-0bf8-43d2-8304-e4420cd76211 1787 - 1790

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

- Esperansa Anthonie, 1778 - 1787 - Anna Jeems, weduwe van Cornelis Pletsz., 1768 - 1797 - Cornelis de Mey, 1775 - 1789 - Gijsbertha Pannekoek, weduwe van Guilleame Zeek, 1786 - 1788 - Johanna Maria de Quirigasoe, 1776 - 1788

Niet raadpleegbaar

1272 http://proxy.handle.net/10648/db7bec11-a724-4058-8e72-e354515f08f7 1794 - 1797

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

- Willem Crisson, 1762 - 1794 - Jannetje Elisabeth Franken, weduwe van Samuel Evertsz., 1795 - 1796 - Juan Anthony Mingeel, 1796 - 1797 - Françisco Perzano. 1791 - 1795 - Louisa Rou, Note: Zie ook inv. nr 1297. 1797 - Jan Scholten, 1794 - 1797 - François Sillary, 1794 - 1795

Niet raadpleegbaar

1273 http://proxy.handle.net/10648/8dc33283-64be-411a-80b8-e4331a7bca04 1798

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

- Jannetje Hendriks Conquet, 1798 - Gerrit Gehrels, 1789 - 1798 - Anthony Giron, 1797 - 1798 - Georgius Justus Hermanus Heshusius, 1796 - 1798 - Anna Christina Jansz., 1797 - 1798 - Anna Maria Kottes, weduwe van Pieter Pietersz., 1798 - Dorothea Willemina Langhals, 1797 - 1798 - Gijsbert Lemmers, 1786 - 1798 - Louis Levy, 1797 - 1798 - Manuel Manas, 1785 - 1798 - Maria Theresia Andries, 1798 - 1809 - Maria Roza Michel, 1794 - 1798 - Juan Pedro Nicolaas, 1779 - 1798 - François Noël, 1798 - Roelof Dircksz Tobel, Note: Zie ook (voor Tobel) inv. nrs. 1275 en 1291. 1790 - 1799

Niet raadpleegbaar

1274 http://proxy.handle.net/10648/7b224d1a-2ddc-472e-b04c-3874450a91c8 1799

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

- Jan Evertsz., 1776 - 1799 - Juan Grasia alias Juan Hato, 1798 - 1799 - Petronella Keli, 1776 - 1799 - Jannetje Elizabeth Aartsz. Kool, weduwe van David Mushart, 1784 - 1799 - Hendrik Albertus Pietersz., 1796 - 1801 - Cornelis Raven de Oude, 1782 - 1805 - Jean Baptiste Tierce, Note: Zie ook (voor Tierce) inv. nrs. 1278 II, 1284 en 1292 1794 - 1799

1275 http://proxy.handle.net/10648/dccdf446-a06c-4e18-a93f-6a0b20965512 1800

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

- Johan M. Brunings, 1776 - 1804 - Bernard da Costa, 1800 - Johan Frederik Hageman, 1800 - 1804 - James Hurst, 1800 - Anthony Jambree, 1789 - 1800 - Maria Isabella Killy, 1800 - Deborah Kock, 1781 - 1798 - Nicolaas L. de Lachou, 1797 - 1805 - Maria Augustina, 1800 - 1801 - Dirk Rijken, 1796 - 1809 - Pieter Mooy Semerel, 1778 - 1809 - Roelof Dircksz. Tobel, 1799 - 1800

Niet raadpleegbaar

1276 http://proxy.handle.net/10648/d2ab3593-c24e-478c-8e36-1bd1b0eef0c1 1801

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

- Anna Cecilia Bislik, weduwe van Lodewijk Cramer, 1797 - 1801 - Jan Georg Geist, 1801 - Anna Catharina Hoeversz., 1800 - 1801 - Albertus Molina, 1790 - 1801 - Jan Muscus, 1791 - 1801 - Elizabeth Niepage, echtgenote van David Gaerste, 1799 - 1801 - Pedro Simon, 1801 - Johannes L Raven, 1790 - 1801 - M. Roode, weduwe van Carel Estatio Brusoni, 1800 - 1801 - David Sterlingh, 1791 - 1801 - Johannes Teubner, 1801 - Janetta de Windt, weduwe van Jan Frederik Geyst, 1792 - 1801

1277 http://proxy.handle.net/10648/9d4c4237-b3f8-45d7-9417-7f6f9d2a6135 1802

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

- Anna Maria Carlo, 1802 - Coert Hansen, 1802 - Juan Baptiste alias Jakoeto, 1761 - 1802 - Jannetje Lamont, weduwe van Cornelis Dorcas, 1787 - 1802 - Maria Magdalena Meykes, 1802 - Coenraad Visser, 1794 - 1801

1278I http://proxy.handle.net/10648/eb77d63d-2bc2-41ee-9708-e5e7db90f429 1803

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

- Anna Maria, dochter van Santje van David Senior, 1803 - Anthony Augustien en Esperansa Anthony, 1794 - 1803 - Timothy Abbot, 1802 - 1803 - Juan Bentura alias Juan Jacmel, 1802 - 1803 - Christiaan Boom, 1802 - Charles Nicolaas Guyot, 1803 - Domingo Lasso, 1802 - 1803 - Maria Grasia Françisca, 1799 - 1802 - William Martin - Anthony de Mey, 1763 - 1803 - Liborus G. Meyer, 1785 - 1803

1278II http://proxy.handle.net/10648/fca5c9b5-edc5-4c7d-ab56-fc0c02ed9d4c 1803

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

-Hermanus Willem Pieter François Rojer, 1794 - 1819 -Felix de Soelje, 1803 - Dorothea Stokelie, 1795 - 1803 - Jean Baptiste Tierce, 1803 - Gijsbertha Vinck, 1800 - 1803 - Weduwe van Lourents Wendel, 1800 - 1803 - Paulus Werleman, 1767 - 1803 - Clara Willemsz., 1759 - 1803 - Anna Catharina Esther de Wit, weduwe van P. A. de Lange, eerder weduwe van Michiel Cambiaso, 1796 - 1802

1279I http://proxy.handle.net/10648/76cf85ea-28ac-4e3c-b857-dd2efb37c7ce 1804

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

- Ettienne Chatelaine, 1804 - Lodewijk Dircksz., 1801 - 1804 - Elisabeth Doller, weduwe van Abraham Guilleaume Arnoux, 1803 - 1804 - Cornelis van Eycken, 1772 - 1817 - Thomas Jacob Gomes, 1785 - 1805 - Cathalina Gouverneur, 1793 - 1804 - Theunis Cornelis Holm, 1804 - Elisabeth Janzon, weduwe van Hendrik van der Grijp, 1765 - 1817 - James Jones, 1794 - 1805 - P. A. de Lange, 1797 - 1803 - Leonora Matthei, 1791 - 1804 - Michinet en Latapie, 1799 - 1804

1279II http://proxy.handle.net/10648/a68f9b17-7c41-4cef-a2f2-815dd5b4d315 1804

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

- Jan Hendrik Otto Negenborn, 1786 - 1813 - Adrianus Propheet, 1790 - 1804 - Catharina Schonenboom, weduwe van Christiaan Puls, 1794 - 1804 - Pierre Susina, 1803 - 1804 - Pieter Theodorus van Teylingen, 1784 - 1814 - Maria Thijsen, weduwe van Jacobus H. Bel, 1804 - Jacques Trüe, 1804

1280 http://proxy.handle.net/10648/4afdc8b7-380d-42cb-aaa1-26c84c2c41cd 1805

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

- Adriana alias Faustina, 1770 - 1805 - Martin de Crasto, 1804 - 1805 - Jan Martin Daal, 1801 - 1805 - Ebetje Severina, dochter van Charles Nicolaas Guyot, 1804 - 1805 - Maria Frederica Hermes, weduwe van Christiaan Lodewijk Gerding, 1803 - 1805 - Juan Bastiaan alias Merica, 1802 - 1804 - Juan de Lacrus, 1783 - 1807 - Thomas Frans Paradijs, 1805 - 1808 - Pieter Mooy Semerel, 1805 - Sophia Girigoria alias Sophia Westman, 1805 - Martin Thijsen, 1804 - 1805 - Herman Winkler, 1805

1281 http://proxy.handle.net/10648/8885884c-0c0a-42b9-bd00-84367bf690f8 1806

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

- Jonas Arends te Aruba, 1786 - 1817 - Catharina Françisca, 1787 - 1812 - Martina Hijsen, 1805 - 1806 - Thomas D. James, 1806 - Maria Petronella del Pino, echtgenote van Guillermo Bod, 1798 - 1806 - Maria Magdalena Schina, 1783 - 1806 - Anna Fransina Swart, 1803 - 1806 - Thomas Andries, 1803 - 1804 - Anna Winkler, weduwe van Samuel Areson, Note: Zie ook (voor Winkler), inv. nrs. 1290 en 1294. 1805 - 1806

1282 http://proxy.handle.net/10648/9c91aa47-c046-4243-8bdf-608952dec95b 1807

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

- David Anderson, 1801 - 1807 - Frederik Godlieb Hendrik Beutner, 1794 - 1816 - Catharina Brugman, 1801 - 1807 - Andries van Kleysma, 1803 - 1806 - Maria Laan, weduwe van Hendrik Aartsz. Kool, 1806 - 1807 - Jan Hendrik Lisiet, 1781 - 1807 - Augustien Hernandus Santanna, 1800 - 1807 - Gabriel Veeris, 1778 - 1807

1283 http://proxy.handle.net/10648/11a40c63-760f-4cb0-b190-cda8b35f8b83 1808

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

- Anna Clara, 1808 - 1809 - Lourens Barens, 1791 - 1808 - Johanna Christina Beemers, weduwe van Gerrit B. Conquet, 1808 - Clara E. Boesem, weduwe van Anthony Vink, 1805 - 1809 - Louis Brunet, 1806 - 1808 - Ambrosie Fignon, 1792 - 1808 - Jan Matthias Graaff, 1786 - 1808 - Willemina Lixraven, weduwe van Jan Veeris, 1790 - 1808 - Louis Nicolaas alias Louis Plateer, 1797 - 1808 - Maria Lucia Anthony alias Ursila, 1806 - 1807 - Abraham Monis, 1807 - 1808 - C.L. Muller te Aruba, 1806 - 1808 - Martina Redondo, 1808 - Hendrik Rink, 1795 - 1809 - Caytano Romero, 1802 - 1808 - Joseph Vernet, 1799 - 1806 - Rudolphus Wildrik, 1794 - 1836

1284 http://proxy.handle.net/10648/f75f6c18-ff03-4ca3-a9ee-885b5d8bec06 1809

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

- Jean Pierre Gougert, 1803 - 1811 - Jean Baptista Lacroix, 1803 - 1809 - James Laurie, 1809 - 1810 - Matthias Maak, 1808 - 1809 - Dorothea Naar, weduwe van Pierre Barnje, 1807 - 1809 - Giles Parker, 1809 - 1810 - Pieter Pasquaal alias Pieter Schotborgh, 1807 - 1809 - Edward John Silk, 1809 - Jean Batiste Tierce, 1799 - 1809 - Hermanus Solikoffer Veeris, 1803 - 1809

1285 http://proxy.handle.net/10648/eae4e193-76bb-4e7b-b823-18ece59fc447 1810

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

- Mingeel Albertus, 1805 - 1810 - Catharina E. Blom, 1809 - 1810 - Maria Laan, weduwe van Hendrik Aartsz. Kool,

Zie ook (voor Laan), inv. nr. 1282.

1787 - 1808 - Maria Oliana,

Note: Zie ook (voor Maria Oliana), inv. nrs. 1289 en 1297.

1810 - Ridchard Raven, 1790 - 1810 - Willemina Somer, weduwe van L. Laan, 1782 - 1817

1286 http://proxy.handle.net/10648/94925a4c-ebef-46a0-abc5-c06c1b56c172 1811

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

- Cornelis Berch, 1797 - 1810 - Jurriaan Daniel Boom Czn., 1797 - 1812 - Maria Elisabeth Bonavasie Pietersz., weduwe van Cornelis Jansz., 1809 - 1811 - Anna Elizabeth Warnik, weduwe van Dirk Mulder, 1811

Niet raadpleegbaar

1287 http://proxy.handle.net/10648/477aabd5-94b5-4b50-9761-75b9ea98fd69 1812

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

- Andries Georgij, 1806 - 1813 - Agnes Jones, echtgenote van Isaac L. Georgij, 1808 - 1813 - Pieter Johan de Lange, 1810 - 1812 - J.P. Lebon, 1812 - Onno Lichtenvoort, 1798 - 1807 - Maria Catharina Lubon alias Cokot, 1812 - Lourens Luydens, zoon van Elias Luydens, 1812 - Maria Catharina Meyns, weduwe van Jacob Bolwigh, 1812 - Maria Françisca de Peyster, 1812 - Juan Hendrik Pletsz, 1794 - 1812 - Willem Pletsz, 1810 - 1812 - Coenraad Otto Rojer, 1810 - 1813 - Hendrik Smit te St. Thomas, 1812 - Michiel Wever, 1812 - 1815 - Nicolaas Hendrik Wouberg, 1812

Niet raadpleegbaar

1288 http://proxy.handle.net/10648/bfcf23a7-6518-46fe-86bf-8cf68e542cad 1813

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

- Neeltje Brands, minderjarige dochter van Johannes Brands, kleindochter van Neeltje Plaate, weduwe van R.S. Brands, 1813 - Anna Christina Bernardo, weduwe van Jacob Franken, 1813 - Christiaan Hendrik Fikkert, 1813 - Rebecca Floris, weduwe van Jacob Rodriques, en Lea Floris, weduwe van S. Kayser, 1813 - Susanna Gillinghuysen, weduwe van B. Specht, 1813 - Maria Frederica Hermes, weduwe van Christiaan Lodewijk Gerding, 1813 - Anna Maria Laurent, minderjarige dochter van Jean Baptiste Laurent, Zie ook inv. nr. 1299. 1810 - 1812 - Margaritha Leroux, 1812 - 1813 - Neeltje Plaate, weduwe van Robertus Sameul Brands, 1803 - 1813 - Lourens Raven, 1813 - Sara van Son, weduwe van Johannes Franco, 1813 - Maria Magdalena Touro, 1813 - 1816 - Aletta Veeris, weduwe van Jan Albert Plaate, 1813

Niet raadpleegbaar

1289 http://proxy.handle.net/10648/ccc589b7-101e-4b00-87bd-d4f6aa7655dd 1814

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

- Susanna Madronet Belfon, 1812 - 1814 - Wilhelmina Gijsbertha Brands, 1814 - Ann Christina Brison, echtgenote van Jan Ambrosi Berry, eerder weduwe van Jan Hendrik Ellinger, 1814 - Silverio Caviero, 1793 - 1814 - Helena Martina Duvallier, weduwe van Jean Luca Veneciano, 1799 - 1814 - Nesia van Ellis, 1787 - 1814 - Jacques Estornel, 1814 - Maria de Jong, weduwe van Paulus Hiel, 1768 - 1814 - Jean Benoit Lacroix, 1812 - 1819 - Willem Lacrum jr., 1813 - 1814 - Maria Magdalena Françisca, 1806 - 1814 - Maria Oliana, 1814 - 1815 - Johannes Schonenwolff, 1814 - José Minguel Sosa, 1814 - Susanna Jacobs van Starckenborgh, weduwe van Ludolph Johan Iden, 1813 - 1814 - Cornelia Stuylingh, weduwe van Theophile Borel Jansz., 1812 - 1815 - Lucas Walther en echtgenote Ignees de Hachet, 1812 - 1814

1290 http://proxy.handle.net/10648/e4d44424-614e-46cf-9fb0-2b70fc6c5f5e 1815

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

- Mathias Betorian, 1812 - 1815 - Dirk Born, 1815 - 1816 - Jean Jacob Chatelain, 1785 - 1815 - George Hoghenlijter, 1812 - 1815 -Elisabeth Kier, weduwe van Hendrik Eduard Pletz.

Zie ook (voor Kier), inv. nr. 1292.

1787 - 1807 - Maria Elisabeth Killy, 1814 - 1815 - Anna Maria Kock, 1815 - Maria Florentina, 1814 - 1815 - Anna Mathias, 1814 - 1815 - Johannes en Pieter de Mey, 1812 - 1815 - Aralande van der Palm, weduwe van John Pieter de Lange, 1815 - Pedro Françisco, 1814 - 1815 - Matthias Schotborgh Nzn., 1814 - 1815 - Charles Self, 1813 - 1815 - Johanna Elisabeth Semerel, weduwe van Jan Frederik Quast, 1814 - 1815 - Geertruyda Isabella Stridbeek, weduwe van Thomas Graval, 1789 - 1816 - David Tavares, 1811 - 1815 - Anna Winkler, weduwe van Samuel Areson, 1815

1291 http://proxy.handle.net/10648/4352e115-a218-4c16-8c99-0a151deccdd8 1816

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

- Frederik Christian Dietzel, 1780 - 1802 - Maria Cathalina Maduro, 1806 - 1816 - August Libregt Muller, 1804 - 1816 - Ida Niepage.

Zie ook (voor Niepage), inv. nr. 1299.

1815 - 1816 - Cornelia Jacoba Redoch, weduwe van Elias Luydens, 1771 - 1783 - J.R. Reershemius, zaakwaarnemer te Amsterdam, 1797 - 1807 - Cathalina de la Roza, weduwe van Johannes Naar, 1813 - 1816 - Claas Schotborgh te Demerary, 1816 - Roelof Dircksz., Tobel, 1816 - Maria Isabella Touro, 1778 - 1816 - Willem van Uytrecht, 1811 - 1813

1292 http://proxy.handle.net/10648/aa8889e3-8321-4049-8b2d-84df99e1e04b 1817

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

- Anna Petronella Alons, weduwe van Juan Pedro Maduro, 1815 - 1817 - Anna Helena van Thomas Pietersz. Beek, 1791 - 1817 - Bartholomeus Baptista, 1798 - 1817 - Maria Henrietta Hermes, weduwe van Nicolaas Verplaats, 1817 - Elizabeth Kier, weduwe van Hendrik Eduard Pletsz, 1817 - Gerrit Jan Kuyl, 1817 - Jean Pierre Letellier, 1803 - 1819 - Dianora Fransisca Monsanto, 1798 - 1810 - Oliana Françisca, 1817 - Gerrit Piers, 1817 - Jean Baptiste Tierce, 1809 - 1816 - Margaretha Weever te Aruba, 1812 - 1817

1293 http://proxy.handle.net/10648/3cbdb011-8f15-43f6-b45d-1963b59674d7 1818

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

- Angela da Costa Andrade, 1818 - James Cantford te Aruba, 1818 - Jean Baptista Chatelain, 1818 - Hendrik Anthony da Costa, 1816 - 1820 - Anna E. Daal, weduwe van Jan Schermer, 1818 - Maria Elisabeth Galjardo, weduwe van Jean François Molijn, 1786 - 1819 - Johan Lodewijk Hummel, 1817 - 1818 - Maria Martha Klinker, 1815 - 1818 - Martha, 1805 - 1818 - Catharina Poppe, 1818 - Maria Raquin, 1817 - 1818 - Cornelis en Johannes L. Raven, 1773 - 1818 - Franciscus Johannes Stöppel, 1818 - 1819 - Jan Vincent Verrey, 1782 - 1819

1294 http://proxy.handle.net/10648/c62716de-e864-4b94-b2fe-b8517fabeae3 1819

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

- Elisabeth Ellis, echtgenote van Hendrik Carel Wahl, 1818 - 1819 - Geert Meyer, 1818 - 1819 - Anthonetje Obergh te Aruba, 1805 - 1820 - Louisa Rou, 1819 - Jurriaan Schotborgh 1819 - Anna Winkler, weduwe van Samuel Areson, 1819

1295 http://proxy.handle.net/10648/51bf48ec-b758-46d4-afee-2d5735054723 1820

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

- Wilhelmina G. Brands, 1819 - 1820 - Maria Janetta Cabrol, weduwe van Felix de Castro, 1820 - Jan van Eek, 1819 - 1820 - John B. Frazier, 1818 - 1820 - Geertruyda de Jongh, weduwe van Johannes Westman, 1819 - 1820 - Cornelis Ringeling, 1791 - 1820 - George Thomson, 1813 - 1820 - Willemina Vrolijk, weduwe van Hendrik de Loos Crisson te Aruba, 1819 - 1820 - Cornelis Jacobus de Windt, 1819 - 1820

1296 http://proxy.handle.net/10648/d9f07c53-9d51-49d7-97b3-a287560c03d6 1821

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

- Catharina Bleek, weduwe van Nicolaas Hansen, 1815 - 1821 - Martin Lourens Ellis, 1821 - Willem Ellis, 1821 - David Gaerste jr., 1821 - Cicilia Oliana Galand, weduwe van Domingo Fransisco Andries, 1820 - 1821 - Maria Martha Gouverneur, 1820 - 1821 - Paulina Laroche, 1821 -Hendrik Willem Luydens, 1803 - 1821 - Elisabeth Fransisca Martin, 1821 - 1834 - Gabriel J. Muscus, 1820 - 1821 - Willemina Antonetta Noblet, 1818 - 1821 - Anna Barbera Pietersz., 1821 - Aletta Catharina Rasveldt, 1804 - 1820 - Ambrosius van Rijninck, 1819 - 1820 - Constantijn Schotborgh, 1820 - 1821 - Cornelis Spencer, 1818 - 1821

1297 http://proxy.handle.net/10648/0d490da0-1010-423d-87f3-ed58920e7116 1822

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

- Mordochay Raphael Alvares Correa, 1817 - 1822 - Fernando de la Cruce, 1822 - Jan Durant, 1822 - Nicolaas Evertsz. jr., 1813 - 1822 - J.G.L. Gehrels, 1821 - Willem Hendrik Gorsira, 1812 - 1822 - Adolph Imanuel Lehman, 1786 - 1822 - Elias en Jeosuah van Isaac I. Leon, 1822 - Maria Oliana, 1822 - Alexander Paret, 1817 - 1822 - Louisa Rou, 1820 - 1821 - Jan en Nicolaas Steeling, 1818 - 1827 - Leonora Sterling, weduwe van Thomas Machoro, eerder weduwe van Irauskin, 1822

1298I http://proxy.handle.net/10648/cccb4bd4-8dc1-4472-8811-cbda7dfc4a7a 1823

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

- Don Brino Ignacio di Abaiola, 1823 - Andries Bruno, 1823 - Jan Martin Ellis, 1814 - 1823 - Christiaan Wilhelm Jutting, 1812 - 1829 - Johannes Kraanwinkel, 1823 - Jan Oesenbergh, 1822 - 1823 - Gerrit Gijsbert van Paddenburgh, 1817 - 1823 - Simon Prince te Aruba, 1823 - 1824

1298II http://proxy.handle.net/10648/97c7c74d-7b27-4021-a4be-bebf3e8bca3b 1823

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

- Jan George Schotborgh, 1821 - 1823 - Ds. Isaac A. Sporon, 1818 - 1823 - Anna Maria Cornelia van Uytrecht, weduwe van Albert Kikkert, 1770 - 1843

1299 http://proxy.handle.net/10648/4122f99e-5dfe-48a5-9bdd-2c76216e90b9 1824

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

- Manuel d' Andiola te Aruba, 1824 - Joseph Guillermo Andries, 1812 - 1824 - Theodorus en Thomas Andries, 1824 - Fernando Chatelain, 1824 - Nicolaas Evertsz. jr., 1824 - Ambrosie Giribaldi, 1818 - 1824 - Robert Jones, 1824 - Anna Maria Laurent te St. Thomas, 1824 - Gerardus Muskus en Willemina Caro, 1796 - 1824 - Ida Niepage, 1801 - 1824 - Bonaventura John Turcq, 1821 - 1824 - Elisabeth Verplaats, 1812 - 1824

1300 http://proxy.handle.net/10648/caf0bd61-b90b-4b67-8408-f0c19b900cd9 1825.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

- William Martin, 1788 - 1825 - Louis Fermijn Paulus, 1825 - Jean Baptista Rondo te Rio de la Hache, 1825 - Matthias van der Voort, 1795 - 1825 - Anna Maria Weynekens alias Sara van Jan de Veer, 1825

1301 http://proxy.handle.net/10648/aa581294-87cc-4b25-8e8b-f6e4e84c5898 1826

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

- Weduwe van Haim G. de Costa Gomes, 1823 - 1826 - Maria E. Evertsz., 1826 - Moses Pinedo Jr., 1825 - 1826 - Johan Godfried George Scarbow, 1806 - 1826 - Martus Servo en Maria Ignees Martin, 1817 - 1826

1302 http://proxy.handle.net/10648/013f875d-c9e3-4395-881f-0baaccecd57c 1827

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

- Charles Higgins, 1825 - 1827 - Anna Elisabeth Kock, weduwe van Richard Bateman Lloyd, 1820 - 1827 - Paulina Augustina, 1827 - Hendrikje Raven, weduwe van Louis Monges, 1827 - Willemina Stempel, weduwe van Pieter Hansen, 1827

1303 http://proxy.handle.net/10648/54528395-e6cf-4192-a960-a02dc5412463 Register van administratie van huishuur, 1774 - 1783 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Van april 1774 tot juli 1783 had de weeskamer twee huizen in de Kuiperstraat in eigendom, van welke huizen gedurende genoemde periode kamers werden verhuurd.

In het journaal wordt onder de posten van huis en erf nr. 1 en 2 verwezen naar het "boekje van de huyshuur".

Niet raadpleegbaar

VII Oud-archief der administratie van financiën

Het regeringsreglement van Curaçao en onderhorige eilanden, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 14 september 1815 nr. 58

Inv. nr. 245 nr. 1A blz. 1 - 38.

bepaalt in de art. 70 en 71 dat de door de koning benoemde raad contrarolleur-generaal zal worden belast met de algemene controle en de zorg over de financiën en de magazijnen en in het bijzonder over de comptabele ambtenaren en hun kantoren.

In de instruktie van dezelfde datum

De instruktie voor de raad contrarolleur-generaal bevindt zich achter de instruktie voor de gouverneur-generaal.

worden bij de art. 1 - 25 de taken en werkzaamheden van de raad contrarolleur-generaal geformuleerd.

Bij zijn aankomst op Curaçao zal hij alle gelden of waardepapieren van alle comptabele ambtenaren, zoals de ontvanger-generaal, de magazijnmeester, de secretaris van de Raad van Politie, de accijnsmeester, de ontvanger van het middel op het kleinzegel, de havenmeester, de loods, de vendumeester, de waagmeester, de commandeur van Bonaire en de ontvanger van Aruba, opnemen en die comptabele ambtenaren voor het onder hen berustende saldo in een door hem op te maken grootboek debiteren; bovendien zal hij nagaan, welke gelden bij hen respectievelijk nog vanwege belastingen of anderszins moeten worden geïnd (art. 2).

In art. 4 wordt vastgesteld dat de kwitanties van de comptabele ambtenaren door de raad contrarolleur-generaal zullen worden geregistreerd, opdat hun kasboeken met het registratieboek kunnen worden geverifieerd. Alle ordonnanties der betaling zullen in een boek worden geregistreerd en getekend, voordat deze aan de gouverneur kunnen worden afgegeven (art. 5).

Art. 8 handelt uitvoerig over de reservekas.

Zie eveneens art. 22 van het regeringsreglement, inv. nr. 245 nr. 1A blz. 10 - 12.

De raad contrarolleur-generaal zal een afzonderlijk boek houden (reservekasboek) van de reservekas. De reservekas krijgt haar inkomsten uit de subsidies van het moederland ter bestrijding van de uitgaven voor militaire traktementen en soldijen en uit de saldi van de diverse comptabele ambtenaren, voor zover die saldi het bedrag van hun respectieve borgtochten overschrijden.

De reservekas wordt bewaard in het gouvermentshuis in de generale geldkamer in een ijzeren kist met drie sloten, waarvan één sleutel onder de raad contrarolleur-generaal berust. De twee andere sleutels berusten onder de gouverneur en de raad-fiscaal.

De raad contrarolleur-generaal zal van zijn werkzaamheden een nauwkeurig journaal houden, dat om de drie maanden ter verzending naar het moederland aan de gouverneur zal moeten worden overhandigd (art. 10).

Bij art. 13 wordt hem de controle en het algemene toezicht over de magazijnen opgedragen. Hij zal de gouverneur assisteren bij het opmaken van een staat en inventaris van alle in de magazijnen aanwezige voorraden en iedere magazijnmeester daarvoor bij een door hem te formeren generaal belastingregister specifiek moeten belasten (art. 14). Hij zal maandelijks aan de gouverneur een door hem getekende specifieke staat van ieder magazijn afzonderlijk inzenden, met aantekening betreffende de op de laatste van de maand aanwezige voorraden en de binnengekomen, uitgegane en onbruikbare materialen en goederen (art.19). Viermaal per jaar zal hij de magazijnen inspekteren (art. 22) en daarvan procesverbaal op maken ten behoeve van gouverneur (art. 24).

a. Raad contrarolleur-generaal, 1816 - 1828 1304 - 1313 Journaal van dagelijkse werkzaamheden, 1816 - 1827 7 delen

In de journalen wordt aantekening gehouden van de ingekomen en uitgaande brieven (gouverneur-generaal, ontvanger-generaal, magazijnmeester, commandeurs van Aruba en Bonaire), het bijwonen van de zittingen van de Raad van Politie en van de Weeskamer, het registreren en tekenen van assignaties, ordonnanties, wissels en van kwitanties en rekeningen van de comptabele ambtenaren, het bekend maken van de inschrijvingen voor wissels, het openen van biljetten van de inschrijvingen voor wissels, het inspekteren van de magazijnen en van de door de schepen uit Nederland aangebrachte goederen.

1304 http://proxy.handle.net/10648/191cedef-8492-47b6-bd53-acd1b7cfc9b9 1816 jan. - 1819 okt.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1305 http://proxy.handle.net/10648/26ea6e01-a515-4328-9405-80ce23526d23 1819 apr. - 1819 dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1306 http://proxy.handle.net/10648/ad0d6be3-92d2-4321-bd08-07bbcaba8ef3 1820

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1307 http://proxy.handle.net/10648/15f9b09c-5880-4711-a388-89375139380b 1821

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1308 http://proxy.handle.net/10648/ebd9d83a-16cf-4e03-ab6a-c68bb41debc3 1822

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1309 http://proxy.handle.net/10648/fe0ebcd7-cf15-44e2-8561-29a5d5885742 1823

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1310 http://proxy.handle.net/10648/e8f08d18-4eb5-42d0-b75f-5d046047cc36 1824 (band)

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1311 http://proxy.handle.net/10648/8e34f49e-62fe-4b46-9633-a1baa2b55d73 1825 (band)

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1312 http://proxy.handle.net/10648/e39c7bb6-8713-4ddb-b43e-a6f79e952c6a 1826

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1313 http://proxy.handle.net/10648/681040c4-a4f6-4c0d-900f-41bad877e04a 1827 (band)

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1314 - 1346 Ingekomen gouvernements-aanschrijvingen. Met bijlagen. 1819 - 1827 25 banden

Elke band met tafel. Om onduidelijke redenen heeft men bij de inventarisatie van 1920 de banden over de periode 1820 - 1823 per band twee nummers gegeven.

De aanschrijvingen bestaan uit begeleidende missiven van de gouverneur-generaal bij disposities inzake o.a. benoemingen, verlof, bevorderingen en ontslagen van ambtenaren; machtigingen tot aankoop van goederen, tot openbare verkoop van beschadigde of bedorven goederen uit de magazijnen; kennisgevingen van het overlijden van ambtenaren; toekenningen van pensioenen en gratificaties; authorisaties om uit de koloniale kas betalingen te mogen doen en om aan aanvragen van de commandeurs van Aruba en Bonaire te mogen voldoen.

1314 http://proxy.handle.net/10648/a93a4c1a-ab8a-4851-8c99-b251fb2fb819 1819

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1315 http://proxy.handle.net/10648/97ee6ba2-118f-4a06-ba86-bbf3117684fd 1820 jan. - mrt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1316 http://proxy.handle.net/10648/cc7157ac-e1b6-4104-b528-d6cacb5d35ed 1820 apr. - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1317 http://proxy.handle.net/10648/ecc0f94b-40af-4506-a08c-4981265b32d4 1820 juli - sep.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1318 http://proxy.handle.net/10648/d632942a-3573-4b65-91bd-6c8c50d04d42 1820 okt. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1319 http://proxy.handle.net/10648/ec74e4b3-1315-4196-8aaf-367f251a6e46 1821 jan. - mrt.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1320 http://proxy.handle.net/10648/2a13bb9e-5e7e-4459-9e30-d82e711f10a2 1821 apr. - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1321 http://proxy.handle.net/10648/558740ee-a03e-4aef-ad9e-2607cf27deb1 1821 juli - sep.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1322 http://proxy.handle.net/10648/7bc32128-9aee-4955-9251-007cfff8a45a 1821 okt. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1323 http://proxy.handle.net/10648/8738e0a3-2659-4365-99de-c356d98fc31b 1822 jan. - mrt.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1324 http://proxy.handle.net/10648/ebd329bd-9f4f-4ffa-afeb-68c27a630e56 1822 apr. - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1325 http://proxy.handle.net/10648/82df99fc-48b4-490f-8246-9aff1fcbdf88 1822 juli - sep.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1326 http://proxy.handle.net/10648/2f10b54a-f2ab-416e-bad7-372da6064747 1822 okt. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1327 http://proxy.handle.net/10648/993ca501-deca-4899-a3fb-dd5210d8e2ab 1823 jan. - mrt.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1328 http://proxy.handle.net/10648/84cf8041-a50f-42a4-a66f-1e264e135ef0 1823 apr. - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1329 http://proxy.handle.net/10648/b0408a0f-e67c-4484-aa41-0d2b9f359410 1823 juli - sep.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1330 http://proxy.handle.net/10648/b1cea846-0af5-4fa8-9fd2-b8a54529d705 1823 okt. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1331 http://proxy.handle.net/10648/de2c5f12-a70d-4019-9f0c-01c027b1a09d 1824 jan. - mrt.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1332 http://proxy.handle.net/10648/aefa8f25-757e-45ca-890d-03e65eeb086e 1824 apr. - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1333 http://proxy.handle.net/10648/9401cce3-06ed-4623-a09f-1708e11cb807 1824 juli - sep.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1334 http://proxy.handle.net/10648/04bcc4f2-5edf-4b29-b4b9-a72b8fcf365c 1824 okt. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1335 http://proxy.handle.net/10648/1c792064-7e52-4e57-940f-c1130b75c436 1825 jan. - mrt.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1336 http://proxy.handle.net/10648/126dac7c-6c84-45d6-bede-bd0a524ec20c 1825 apr. - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1337 http://proxy.handle.net/10648/bcd4a6e3-c110-4d7f-a8b1-edb4d4341294 1825 juli - sep.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1338 http://proxy.handle.net/10648/662fd188-452c-455b-84de-2ee0a2ff0f9b 1825 okt. - dec.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1339 http://proxy.handle.net/10648/fd67cf54-3b7d-488b-a6d4-613043aba026 1826 jan. - mrt.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1340 http://proxy.handle.net/10648/0d848558-82cd-47d7-8b47-252eb8f10349 1826 apr. - juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1341 http://proxy.handle.net/10648/e7d4bae7-de71-4351-aca3-3e60ed2db77f 1826 juli - sep.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1342 http://proxy.handle.net/10648/8afdefe7-cbf7-4397-af5c-0a7389bd6a16 1826 okt. - dec.