1.05.11.05 Inventaris van het archief van het Militair Gerechtshof in Suriname, 1839 E. Hoogendijk Nationaal Archief, Den Haag 1933 Deze digitale toegang is in 2006 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.1. Eindredactie: Otto van der Meij, 20060710 This finding aid is written in Dutch. Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: Leidraad bij de lessen in het ordenen en beschrijven van archieven, geheel herziene editie, Stichting Archiefschool, 's-Gravenhage 1983; Lexicon der Nederlandse Archieftermen, Stichting Archiefpublikaties, 's-Gravenhage 1983. 12 november 2008 2Element [note] verwijderd na [head] binnen [dsc] door Henny van Schie. 17 september 2009 1Paragraaf Verantwoording van de bewerker toegevoegdOtto van der Meij. Beschrijving van het archief Suriname na 1828: Militair Gerechtshof Militair Gerechtshof Suriname 1839 137 0,01 meter; 1 inventarisnummers. Het merendeel der stukken is in het Nederlands Normale geschreven en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Nationaal Archief, Den Haag Militair Gerechtshof in Suriname Het archief van het Militair Gerechtshof in Siuriname bevat slechts één dossier uit 1839 over A.C. Webersbergen. Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer

Bij Koninklijk Besluit van 19 februari 1832, nummer 25 is vastgesteld een 'Reglement op de militaire rechtspleging bij de landmacht in de Nederlandsche West-Indische Bezittingen' en bij besluit van de gouverneur-generaal van 9 mei 1832 op de 10e d.a.v. afgekondigd (Gouvernementsblad van Suriname, publicatie nummer 7 van 1832).

Geschiedenis van het archiefbeheer De verwerving van het archief

De rechtstitel is (nog) onbekend

Inhoud en structuur van het archief 1.05 Verantwoording van de bewerking

De in deze inventarissen 1.05.11.01 tot en met 1.05.11.19 beschreven zijn op verschillende tijdstippen geïnventariseerd.

Deze inventarissen zijn eerder verschenen in de Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven (VROA) van 1916, bijlage XI en XII; 1917, bijlage XXI; 1919, bijlage VIII en 1922, bijlage IX en in typoscript. In 1992 zijn deze inventarissen geredigeerd.

Een aantal archieven zijn eerder in twee of meer delen verschenen (inventaris en supplement-inventarissen). Deze delen zijn in 1992 bij elkaar gevoegd, met in een aantal gevallen als gevolg dat volgorde van de inventarisnummers niet meer doorlopend is. Dit betreft de inventarissen van de archieven van de Nieuwe Wees-, Curatele- en Onbeheerde Boedelkamer in Suriname 1788-1828 (nummer toegang 1.05.11.13) en van het Notarieel archief van de kolonie Suriname 1699-1829 (nummer toegang 1.05.11.15).

Aanwijzingen voor de gebruikerOpenbaarheidsbeperkingenVolledig openbaar Beperkingen aan het gebruik

Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in; Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Suriname na 1828: Militair Gerechtshof, nummer toegang 1.05.11.05, inventarisnummer ...

VERKORT: NL-HaNA, Militair Gerechtshof Suriname, 1.05.11.05, inv.nr. ...

Verwant materiaal Beschikbaarheid van kopieën

Verwante archieven

Voor overige archieven betreffende de Nederlandse West-Indische bezittingen, zie toegangsnrs. 1.05.08.01 tm. 1.05.08.03; 1.05.10.01 tm. 1.05.10.10; en de nrs. 1.05.11.01 tm. 1.05.11.19.

LET OP: DIT ARCHIEF IS PER 7 DECEMBER 2011 NIET MEER RAADPLEEGBAAR WEGENS DIGITALISERING 1 http://proxy.handle.net/10648/8ac2d551-e3bb-439f-a24c-df71f34081be Stukken betreffende bezwaren van A.C. Webersbergen tegen een vonnis van de krijgsraad, ingebracht bij het Militair Gerechtshof. 1839 1 omslag