1.05.10.01 Inventaris van het digitale duplicaat van het archief van de Gouvernementssecretarie der Kolonie Suriname, (1684) 1722-1828 R. Bijlsma Nationaal Archief, Den Haag 1917 Deze digitale toegang is in 2006 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.1. Eindredactie: Elena Magnée-Smirnova, 27 september 2006 This finding aid is written in Dutch. Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: S. Muller Fz., J.A. Feith en R. Fruin Th.Az., Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven, ontworpen in opdracht van de Vereeniging van Archivarissen in Nederland, Erven B. van der Kamp, Groningen 1898; S. Muller Fz., J.A. Feith en R. Fruin Th.Az., Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven, ontworpen in opdracht van de Vereeniging van Archivarissen in Nederland, 2e druk, Erven B. van der Kamp, Groningen 1920 1 maart 2015 4Redactionele wijzingingen n.a.v. digitalisering en overbrenging naar Suriname door Diederick Kortlang. 12 januari 2014 3 A-nummers toegevoegd door Diederick Kortlang 5 januari 2012 2 Op niet raadpleegbaar gezet ivm verwarring over restauratie (geheel of gedeeltelijk), melding Frans van Dijk 15 november 2011 1 Link naar digitale index toegevoegd door Pauline van den Heuvel Beschrijving van het archief Digitaal Duplicaat: Oud Archief Suriname: Gouvernementssecretarie Gouvernementssecretarie 1684-1828 merendeel 1722-1828 DD123 589506 scans Het merendeel der stukken is in het Nederlands Nationaal Archief, Den Haag Gouverneur en Raden van Suriname 1684-1722 Gouverneur-Generaal en Raden van Suriname 1722-1802 Gouverneur-Generaal van Suriname 1722-1802 Texier, Bernard, (r. 1779-1783) Provisioneel Bewind van Suriname 1802-1803 Commissaris-Generaal van Suriname 1803-1804 Engelse Gouverneur van Suriname 1804-1816 Bureau van het Militair Commandement van Suriname 1823-1828 Dit archief is onderverdeeld in drie delen, te weten stukken van de Gouvernementssecretarie tot 1816, stukken van de periode 1816-1828 en stukken van het bureau van het militair commandement uit de periode 1823-1828.Het eerste deel bevat uitgebreide correspondentie over de periode 1728-1816 met de directeuren der Sociëteit van Suriname en sedert juni 1796 met het Comité tot de Zaken van de Koloniën en Bezittingen op de kust van Guinea en in Amerika, inclusief registers en bijlagen. Verder zijn er militaire monsterrollen, betaallijsten en sterktestaten en ingekomen rekesten met beschikkingen. Dit archief bevat tevens een reeks gouvernementsjournalen (1728-1816), notulen van het Hof van Politie en Criminele Justitie (1722 - 1812), alsmede bij dit Hof ingekomen brieven van diverse autoriteiten.Het tweede deel bevat een reeks van gouvernementsjournalen(1816-1828), ingekomen rekesten met resoluties en correspondentie met het Departement van Koloniën.Het derde deel, inzake het Militair Commandement, bevat stukken betreffende de schutterij, gecondemneerde personen, monsterrollen en soldijbetalingen. NIET RAADPLEEGBAAR IVM RESTAURATIE Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer

Met het octrooi van 23 september 1682 deden de Staten-Generaal de kolonie in handen van de bewindhebbers van de West-Indische Compagnie vallen. Volgens art. XVII van dit octrooi zou aan de gouverneur het hoogste gezag in de kolonie competeren; art. XX voegde daaraan de beperking toe dat, alhoewel de gouverneur in alle zaken zo politiek als militair het opperste gezag toekwam, hij evenwel gehouden was in zaken van enig belang te samen met de Politieke Raad een beslissing te nemen.

Ten gevolge van de overeenkomst, op 21 mei 1683 aangegaan tussen de West-Indische Compagnie, de stad Amsterdam en Cornelis van Aerssen van Sommelsdijck tot oprichting van de Sociëteit van Suriname, kwam de gouverneur van Suriname in dienst van deze Sociëteit te staan.

Behalve zijn aanstelling als gouverneur kreeg de landvoogd van de Staten-Generaal en de Sociëteit tevens commissie als militair gezaghebber. De bevoegdheid van de gouverneur vinden wij nader uitgewerkt in de instructie, die de Sociëteit bij het optreden van iedere nieuwe titularis placht vast te stellen; dienaangaande is o.a. te raadplegen de Instructie met Particuliere Memorie, in 1742 de gouverneur Mauricius bij zijn vertrek naar Suriname meegegeven (aanwezig in inv.nr. 221, bijlagen 4 en 5) en verder hetgeen wordt medegedeeld in Hartsinck, Beschrijving van Guyana, II, pagina 872 en in de Geschiedenis der Kolonie van Suriname, door een gezelschap van geleerde Joodsche Mannen aldaar, II, pagina 23.

Reeds tijdens het gouverneurschap van Carel de Cheusses (1728-1734) werd voor de landvoogd in de missiven van directeuren der sociëteit de titel 'Gouverneur-Generaal' gebruikt. Deze term komt ook voor in de resolutie van directeuren van 11 september 1737, bij welke Gerard van de Schepper tot gouverneur werd aangesteld.

Gedurende de bezetting van Suriname door de Engelsen in de jaren 1799-1802 bleef de gouverneur-generaal in functie. Bij de overname van de kolonie voor de Bataafse republiek in december 1802 trad ter vervanging van de gouverneur-generaal een provisioneel bewind op; dit voorlopig bestuur werd in december 1803 vervangen door een commissaris-generaal. Tijdens het Engelse bestuurstijdperk 1804-1816 bleef het ambt van gouverneur bestaan.

Naamlijsten van de gouverneurs van Suriname met de data van hun bestuur zijn te vinden in: Geschiedenis der Kolonie van Suriname, door een gezelschap van geleerde Joodsche mannen aldaar (Amsterdam 1791); Van Sypesteyn, Beschrijving van Suriname ('s-Gravenhage 1854); Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië ('s-Gravenhage-Leiden 1914-1917).

Geschiedenis van het archiefbeheer

De tak van dienst, die onder de gouverneurs werkzaam was en hun archief in bewaring had droeg de naam van Gouvernementssecretarie; (de omschrijving 'boeken, documenten enz. berustende ter Gouvernementssecretarie' treffen wij in de archiefstukken aan, wanneer van het gouverneursarchief sprake is.)

Tot de voorschriften, welke de directeuren van de Sociëteit voor een optredende gouverneur vaststelden, behoorde de opdracht om het archief van zijn voorganger over te nemen. Zulks geschiedde o.a. in 1737 bij de bestuursaanvaarding van de gouverneur Van de Schepper. De particuliere Instructie of Memorie voor Mauricius van 30 mei 1742 hield in art. 1 het voorschrift in om van de gewezen gouverneur Van de Schepper tegen ontvangbewijs over te nemen diens papieren en documenten betreffende 'het gouvernement of de oeconomie der Sociëteit' mitsgaders de boeken, charters en papieren, aan gouverneur Van de Schepper uit de boedel van diens voorganger Raye overgegaan; kopie van het ontvangbewijs zou aan directeuren van de Sociëteit moeten worden gezonden.

Ter voldoening aan deze opdracht zond Mauricius bij missive van 5 december 1742 aan directeuren een 'Inventaris van de Secreete papieren, documenten en chartres, zowel concernerend het Gouvernement als specterend de Secretarie, op 6 November 1737 door Gouverneur Van de Schepper overgenomen', en een dergelijke inventaris (evenwel zonder bijvoeging van de term 'secreete') van stukken, door hem zelf op 4 december 1742 overgenomen.

Niet zozeer op de secrete stukken als wel op de bescheiden, welke bewaard werden ter Gouvernementssecretarie, heeft betrekking de 'Inventaris van 't Gouvernementssecretarie in de Colonie Suriname anno 1771'; deze inventarisatie geschiedde ingevolge de opdracht, aan gouverneur Jan Nepveu bij particuliere memorie gegeven, om de papieren van zijn voorganger Wigbold Crommelin over te nemen en te doen ordenen. Nepveu meldt over deze ordening aan directeuren (bijlage 440a tot missive van 26 oktober 1771 in inv.nr. 90): 'De papieren, van de heer Oud-Gouverneur Crommelin overgenomen, zijn nu alle in order ingebonden en de boeken genommerd volgens Inventaris, zijnde dienvolgens alle in een vertrek op een van de bovekamers van 't gouvernement gerangeert'.

De inventaris van 1771 noemt de verschillende soorten van archiefstukken op en geeft bovendien bij elke serie een stuksgewijze beschrijving van de delen, welke de serie vormen. Bij deze inventaris sluiten dan de latere inventarissen aan, die men bij elke gouverneurswisseling opmaakte. Zij zijn evenwel minder uitvoerig, daar zij slechts het aantal delen opnoemen waaruit elke serie bestaat. In het archief van de Gouvernementssecretarie zijn aanwezig de minuten, in dat van directeuren van de Sociëteit

Kortheidshalve heb ik steeds deze benaming gebruikt. De gebruikelijke titel van 'Directeuren van de Geoctroyeerde Sociëteit van Suriname' werd bij besluit van 4 juni 1778 vervangen door 'Directeuren en Regeerders van de Colonie Suriname' en, voor de briefwisseling met de Staten-Generaal, door 'Directeuren van de Colonie Suriname'.

de kopieën van de inventarissen, opgemaakt bij het overlijden van Jan Nepveu 27 februari 1779, bij het aftreden van gouverneur-generaal Beeldsnijder Matroos 27 december 1784, en bij het vertrek met verlof van gouverneur-generaal Wichers 12 juni 1790. Bovendien berust in het archief van de Raad der Amerikaansche Koloniën en Bezittingen een kopie-inventaris van de Gouvernementssecretarie, samengesteld 10 december 1803 bij de vervanging van het provisioneel bewind in Suriname, terwijl in het archief van het Departement van Koophandel en Koloniën bewaard wordt een kopie-inventaris, opgemaakt 27 februari 1816 bij gelegenheid van de overname van de kolonie door het Nederlandse bestuur. Nog komt een opgave van de tot de Gouvernementssecretarie behorende stukken voor op een 'Inventaris van alle boeken, papieren, charters en documenten, tot de Gouvernements-Archieven behoorende', circa 1839 te Paramaribo opgemaakt; deze inventaris geeft o.a. ook een beschrijving van het archief van het in 1828 opgeheven Hof van Politie en Criminele Justitie. Laatstelijk geordend werd het archief van de Gouvernementssecretarie, voor zoverre het gedeelte vóór 1828 aangaat, na de inventarisatie door mr. A. Telting bij zijn bezoek aan de kolonie in 1899, waarvan het verslag met een lijst van de oude administratieve archieven van de kolonie Suriname wordt aangetroffen in de Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven (VROA) 1900.

De inventaris van 1771 wijst uit dat reeds destijds van het archief uit het tijdperk, voorafgaande aan het bestuur van de in 1742 in functie getreden gouverneur Mauricius, slechts een gering gedeelte bewaard was gebleven. Een tweede lacune valt op te merken voor het Engelse bestuurstijdperk; de stukken uit deze periode zijn evenwel niet verloren gegaan, maar in 1816 door de aftredende Engelse landvoogd Bonham meegenomen. Wolbers in zijn Geschiedenis van Suriname pagina 596 deelt mede dat Bonham daartoe overging 'to prevent the Dutch gaining any information as to our correspondence with certain persons in Suriname';

De verwerving van het archief

Het archief is bij Koninklijk Besluit of ministeriële beschikking overgebracht.

Inhoud en structuur van het archief Inhoud

De stukken, in deze inventaris beschreven, vormen het archief van de gouverneurs die vóór het herstel van het Nederlands bestuur over Suriname in 1816 in de kolonie gefungeerd hebben.

In het archief van de Gouvernementssecretarie zijn geen stukken bewaard gebleven uit de periode voorafgaande aan het octrooi van 23 september 1682.

Verantwoording van de bewerking

Bij mijn inventarisatie heb ik, op aanwijzing van de inventaris van 1771 en de daarbij aansluitende jongere inventarissen, tot het archief van de Gouvernementssecretarie teruggebracht enkele stukken die bij de ordening van het jaar 1899 bij het archief van het Hof van Politie waren beschreven.

Deze inventaris is een samenvoeging van de volgende inventarissen:

Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven (VROA) 1917, bijlage IX (inv.nrs. 1-612)

Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven (VROA) 1927, bijlage II (inv.nrs. 613- 765)

Inventaris van archief, overgebracht in 1930 (inv.nrs. 766-795).

De beschrijvingen zijn nu per rubriek bij elkaar gezet. Dat heeft tot gevolg dat de nummering niet meer opeenvolgend is. In de concordantie is te vinden op welke pagina de inventarisnummers te vinden zijn.

Aanwijzingen voor de gebruikerOpenbaarheidsbeperkingenVolledig openbaar Beperkingen aan het gebruik

Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

Andere toegang

Op de oudste Gouverneursjournalen (inventarisnummers 1-2) is een digitale index beschikbaar (oud nr. 1.05.19.02).

Aanvraaginstructie

Het originele archief bevindt zich in Suriname. U dient de digitale duplicaten via de website te raadplegen

Citeerinstructie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG: Nationaal Archief Suriname, Oud Archief Suriname: Gouvernementssecretarie, nummer toegang 1.05.10.01, inventarisnummer ...

VERKORT: NA Suriname, Gouvernementssecretarie Suriname tot 1828, 1.05.10.01, inv.nr. ...

Verwant materiaal Beschikbaarheid van kopieën

Dit is een kopiebestand

Afgescheiden archiefmateriaal

Bij de overbrenging van de Surinaamse archieven naar het moederland in 1916 zijn in de kolonie achtergebleven de oudtijds tot het gouverneursarchief behorende warrands of uitgiftebrieven van gronden door het gouvernement, met de daarbij behorende kaarten; deze stukken zijn thans in gebruik bij de administratie van de domeinen in Suriname (zie 1.11.06.05).

De bescheiden uit het Engelse tijdperk berusten thans op H.M. State Papers Office te Londen.

Verwante archieven

Wegens de onvolledigheid en de gebrekkige toestand waarin vele stukken in het archief van de Gouvernementssecretarie verkeren kan het raadzaam zijn bij onderzoekingen kennis te nemen van de archieven van de besturen in het moederland, met welke de gouverneurs van Suriname in geregelde briefwisseling hebben gestaan, te weten directeuren van de Sociëteit van Suriname (1.05.03) en, voor de periode na 1795, het Comité tot de Zaken van de Koloniën en Bezittingen op de kust van Guinea en in Amerika (2.01.28.01), en de Raad der Amerikaansche Koloniën en Bezittingen (2.01.28.02).

Vooral het archief van de Sociëteit levert een gewenste aanvulling tot het archief van de Gouvernementssecretarie, doordat het de volgende series bevat: Register van uitgaande brieven naar Suriname. 1683-1779. Brieven met bijlagen uit Suriname. 1683-1794. Gouverneursjournalen van Suriname. 1742-1795. Verder kunnen ook geraadpleegd worden de Microfilms Uitgiftebrieven van Gronden te Suriname, 1743-1824 (1.11.06.05)

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen 1 GOUVERNEMENTSSECRETARIE TOT 1816 1-25 Journalen 1728-1816 25 delen

Op de oudste gouvernementsjournalen (inventarisnummers 1-2) is een digitale index beschikbaar (oud nr. 1.05.19.02).

Van de nummers 1, 2, 19, 20, 22 en 23 zijn afschriften vervaardigd op en voor het Algemeen Rijksarchief (zie Verslag Algemeen Rijksarchief over 1894).

1 http://proxy.handle.net/10648/be1ca5cd-26f0-4570-89ff-fbdc78baf74b Journaal 1728 nov. 15 - 1734 feb. 2 2 http://proxy.handle.net/10648/35bfad99-b9e8-425b-9336-a4c02d333f7d Journaal 1735 dec. 20 - 1738 mrt. 29 3 http://proxy.handle.net/10648/6b5807bb-cad7-47ba-a91e-69be0bcea853 Journaal 1742 okt. 14 - 1744 juni 21.Lijsten 1742 nov. 3 - 1744 juni 1. 4 http://proxy.handle.net/10648/d78157d5-5360-4e64-9a8b-48905519609e Journaal 1744 juni 22 - 1748 juli 23.Lijsten 1744 aug. 21 - 1748 juli 10. 5 http://proxy.handle.net/10648/0e8e6a4b-00db-43d1-be4c-dbeb1cab9cd6 Journaal 1748 juli 24 - 1751 apr. 18.Lijsten 1748 aug. 2 - 1751 apr. 19. 6 http://proxy.handle.net/10648/47a39768-0b37-4156-90e7-c0d3027765b3 Journaal 1751 apr. 13 - 1754 aug. 9.Lijsten 1751 mei 12 - 1754 okt. 26. 7 http://proxy.handle.net/10648/85f868cf-046e-4b55-92b2-e6bae9b78416 Journaal 1754 aug. 10 - 1757 sep. 26.Lijsten 1754 okt. 27 - 1757 okt. 3.

Niet raadpleegbaar

8 http://proxy.handle.net/10648/57e7e1b5-0703-42e6-b3d8-79ad9214a281 Journaal 1757 sep. 27 - 1764 feb. 20.Lijsten 1757 okt. 3 - 1764 feb. 20. 9 http://proxy.handle.net/10648/fd3033eb-f8eb-4d8e-a5f2-ac8f12be0b3f Journaal 1764 feb. 20 - 1771 okt. 19.Lijsten 1764 feb. 27 - 1771 okt. 5. 10 http://proxy.handle.net/10648/cc5eec29-e079-4798-a321-5943f61b34de Journaal 1771 okt. 19 - 1776 jan. 4.Lijsten 1771 okt. 26 - 1776 jan. 27. 11 http://proxy.handle.net/10648/780c67f6-beba-4ca2-a1bb-5f9effe8b058 Journaal 1776 jan. 5 - 1780 mrt. 31.Lijsten 1776 feb. 3 - 1780 apr. 1. 12 http://proxy.handle.net/10648/88db8963-d0c9-4d3d-9ea4-71f41f8d8137 Journaal 1780 apr. 1 - 1782 sep. 27.Lijsten 1780 apr. 11 - 1782 dec. 24.

Niet raadpleegbaar

13 http://proxy.handle.net/10648/59aca189-714f-4038-ae7b-a054b1ed6725 Journaal 1782 sep. 28 - 1784 dec. 24.Lijsten 1782 dec. 16 - 1785 jan. 18.

Niet raadpleegbaar

14 http://proxy.handle.net/10648/5a80c55c-badb-453f-a68b-48167e9a5479 Journaal 1784 dec. 25 - 1788 juli 25.Lijsten 1785 mrt. 7 - 1788 juli 26. 15 http://proxy.handle.net/10648/dc49f5fa-d8e1-4fa8-9430-e0c354323919 Journaal 1788 juli 26 - 1790 juni 11.Lijsten 1788 aug. 29 - 1790 juni 26. 16 http://proxy.handle.net/10648/b8cc7ec7-5853-4ca6-abf0-de57d23e51c8 Journaal 1790 juni 12 - 1792 aug. 23.Lijsten 1790 juni 26 - 1792 sep. 28. 17 http://proxy.handle.net/10648/fc657df3-523a-45bf-aee7-2f1b59eb50b9 Journaal 1792 aug. 24 - 1794 dec. 31.Lijsten 1792 sep. 28 - 1794 nov. 11. 18 http://proxy.handle.net/10648/4ebe686a-701f-4072-9df0-ec39a2a85dd6 Journaal 1795 jan. 1 - 1797 dec. 31.Lijsten 1795 jan. 2 - 1798 jan. 29. 19 http://proxy.handle.net/10648/61ef61df-8301-41f9-94ff-5d2bb1a5b318 Journaal 1798 jan. 1 - 1799 aug. 16.Lijsten 1798 aug. 9 - 1799 jan. 31. 20 http://proxy.handle.net/10648/b96bfae4-c247-402a-83bf-6d3c854fe9c1 Journaal 1799 aug. 17 - 1802 dec. 2 21 http://proxy.handle.net/10648/0bc6ebbc-34b6-4e1d-87c3-6b0777a118e6 Journaal 1802 dec. 3 - 1803 dec. 9.Lijsten 1803 jan. 9 - 1803 mei 4. 22 http://proxy.handle.net/10648/a3f7ecf7-1290-4aca-8e5e-0a11a9f8fa64 Journaal 1804 mei 6 - 1808 mrt. 12 23 http://proxy.handle.net/10648/4a7df5f0-d157-40d9-9506-9ddbe64da9ed Journaal 1809 mei 5 - 1811 nov. 8

De beginbladen ontbreken.

24 http://proxy.handle.net/10648/184a86e7-a7b1-4660-a50c-f5d873999592 Journaal 1811 nov. 11 - 1813 dec. 29 25 http://proxy.handle.net/10648/5bd4d821-3aca-47a8-a9eb-35f4414ff71d Journaal 1814 jan. 1 - 1816 jan. 9
26-33 Register van uitgaande brieven aan directeuren der Sociëteit van Suriname en, sedert juni 1796, aan het Comité tot de Zaken van de Koloniën en Bezittingen op de kust van Guinea en in Amerika. 1744-1799 8 delen 26 http://proxy.handle.net/10648/4df3e535-4971-4bfe-a8f7-cf9dd714c08d 1744 nov. 16 - 1747 mei 7. 27 http://proxy.handle.net/10648/de0f0f0d-41eb-49f9-afd9-93a7b25e376b 1751 nov. 12 - 1756 aug. 20 28 http://proxy.handle.net/10648/c49c182e-96df-413b-aa7e-2dd8ffd5d067 1756 sep. 7 - 1760 dec. 20

Niet raadpleegbaar

29 http://proxy.handle.net/10648/5dfcc215-340a-479e-9392-6504c7d61c56 1761 apr. 25 - 1766 aug. 25 30 http://proxy.handle.net/10648/8363e48c-5925-4861-82c3-5437984b6bee 1767 jan. 31 - 1772 okt. 21 31 http://proxy.handle.net/10648/11b7363a-adcd-4cec-8bd8-c0d64a265e1b 1773 mrt. 24 - 1779 feb. 13 32 http://proxy.handle.net/10648/0845f2b1-9b50-4f4e-bef4-5a6955e674ca 1779 mrt. 15 - 1785 jan. 18 33 http://proxy.handle.net/10648/5410ce67-c78e-4cec-9a12-8eab68b2402e 1785 mrt. 7 - 1799 aug. 22
34-161 Bijlagen bij de uitgaande brieven aan directeur der Sociëteit van Suriname en, sedert juni 1796, aan het Comité tot de Zaken van de Koloniën en Bezittingen op de kust van Guinea en in Amerika. 1743-1799 128 banden

Hierin o.a. de bij de gouverneur ingekomen stukken, afgezonden door bestuurscolleges, militaire gezaghebbers, ambtenaren en ingezetenen van de kolonie, benevens de minuten van uitgegane stukken aan dezelfden. De volgende data zijn die van de uitgaande brieven aan de directeuren der Sociëteit, bij welke de afschriften de hier beschreven stukken als bijlagen zijn gevoegd. Zie de inv.nrs. 26-33 en 3-21.

34 http://proxy.handle.net/10648/32317131-ca96-4f79-a69c-3684321b52f2 1743 jan. 5 - juli 25

Hierbij fragment van de bijlagen bij brief van 1744 januari 15.

35 http://proxy.handle.net/10648/420f76e3-df7d-499c-91e6-635ee458cbc0 1745 jan. 25 - juli 12 36 http://proxy.handle.net/10648/6d38d1f1-d238-4fb5-af82-4a0f665f65da 1746 jan. 1 - mei 14 37 http://proxy.handle.net/10648/8f424570-20c7-4a09-bc6f-36ae4abd3b48 1746 juni 22 - 1747 feb. 4 38 http://proxy.handle.net/10648/22167c7d-efd7-4013-9e55-7644b7a91f6a 1747 mrt. 7 - aug. 28 39 http://proxy.handle.net/10648/67895749-9cd7-445a-afb5-8cb6ff772f58 1747 sep. 25 - 1748 mrt. 11 40 http://proxy.handle.net/10648/db47fe7c-1b4f-4f59-92a2-e541bbf3fea0 1748 apr. 1 - dec. 28 41 http://proxy.handle.net/10648/e195518d-42ce-4a10-84c6-d9065a8e8709 1749 mrt. 8 - juli 7 42 http://proxy.handle.net/10648/e9d77011-2544-4635-a3a4-ceef52a81a27 1749 juli 30 - 1750 jan. 25 43 http://proxy.handle.net/10648/60f6c35f-fe9b-4c7f-9cf3-bbc806d0904f 1750 feb. 14 - okt. 6 44 http://proxy.handle.net/10648/50891e52-c302-4073-a84b-9f9e15201117 1750 okt. 26 - 1751 mrt. 30 45 http://proxy.handle.net/10648/eaa95064-3ad7-4fe9-8ec2-b3e925fd1c69 1751 mei 22 - 1752 jan. 22 46 http://proxy.handle.net/10648/de28c1ce-64ba-4e3c-86a2-40bb22bab050 1752 mei 6 - 1753 mrt. 6 47 http://proxy.handle.net/10648/56341a79-e69c-48bb-83e6-2e3171e55d41 1753 mrt. 31 - juli 9 48 http://proxy.handle.net/10648/652e951c-978a-49b2-96b4-070e76977112 1753 juli 21 - 1754 apr. 17 49 http://proxy.handle.net/10648/d480af20-59da-49db-864b-0611652cc16e 1754 okt. 27 - 1755 apr. 19 50 http://proxy.handle.net/10648/2a21835b-1cd9-40b3-bae2-0ac1b1f25fba 1755 mei 21 - juli 14 51 http://proxy.handle.net/10648/0e5dbfe6-a950-42a7-a65c-da301d300f53 1755 aug. 11 - 1756 jan. 17 52 http://proxy.handle.net/10648/ac5487f8-559f-488f-95c4-4ca5905a52af 1756 jan. 19 - mrt. 24 53 http://proxy.handle.net/10648/91e77fbb-1a69-46b0-a9c9-404fc23b5579 1756 apr. 17 - aug. 20 54 http://proxy.handle.net/10648/1af00aa9-055b-4d44-9025-28329e9d9f6f 1756 sep. 7 - 1757 jan. 2 55 http://proxy.handle.net/10648/e50d20dc-51e1-4047-ae9e-3e3492c600ca 1757 jan. 8 - apr. 5 56 http://proxy.handle.net/10648/e06fd56e-faa5-4986-9cad-5e81b731e9ba 1757 apr. 8 - juli 9 57 http://proxy.handle.net/10648/5d265f5d-f1d0-4e37-bedf-2f1773e565ac 1757 juli 25 - okt. 3 58 http://proxy.handle.net/10648/f940dbcb-5a62-41e1-b463-5e404dd17635 1757 okt. 3 - 1758 feb. 25 59 http://proxy.handle.net/10648/6ab742b2-f851-4873-868b-14e1fadf9d73 1758 mrt. 11 - juni 13 60 http://proxy.handle.net/10648/4de87311-d04d-4d57-b432-782caad830a8 1758 juli 29 - 1759 jan. 13 61 http://proxy.handle.net/10648/5cb53d9d-2664-4552-8be0-90a1972c5037 1759 feb. 3 - apr. 7 62 http://proxy.handle.net/10648/1cd3d9ac-2ad6-43b1-8f9b-1b612e9aaf62 1759 apr. 28 - sep. 8 63 http://proxy.handle.net/10648/47688cb1-3480-4e2e-92c1-74104110b40e 1759 okt. 6 - 1760 feb. 16 64 http://proxy.handle.net/10648/3ebe7ed5-ea5a-42f3-a210-5d750ec6a2e6 1760 feb. 23 - juli 26 65 http://proxy.handle.net/10648/4086b30d-7ddd-43ac-9431-f6dcf04f1cfd 1760 sep. 13 - 1761 mrt. 28 66 http://proxy.handle.net/10648/9fe631c2-085d-4d1e-80d4-75cd7732bd91 1761 apr. 4 - nov. 14 67 http://proxy.handle.net/10648/0a8501ab-13c8-4a86-9d36-281308a38b5d 1761 dec. 19 - 1762 mei 15 68 http://proxy.handle.net/10648/24ebb5d7-60dd-4d21-b35f-a088f9f01a7b 1762 mei 25 - dec. 4 69 http://proxy.handle.net/10648/06eb5397-79d4-433f-9562-37eaaffa6b4a 1763 jan. 15 - mrt. 14 70 http://proxy.handle.net/10648/52304bde-163f-48b4-ab76-5c2300b97261 1763 mrt. 26 - juli 13 71 http://proxy.handle.net/10648/1d3d2c6d-36ef-4caa-aa95-7f39c8c1bf88 1763 juli 23 - okt. 8 72 http://proxy.handle.net/10648/5514731c-7b5d-4991-9b59-edb6980272a3 1763 okt. 22 - 1764 jan. 14 73 http://proxy.handle.net/10648/be26eea7-efcc-4f9e-8a9b-e8a82720ece5 1764 feb. 6 - apr. 7 74 http://proxy.handle.net/10648/5f6885d4-8cc0-4463-b32c-04b1af193bfe 1764 apr. 28 - juli 16 75 http://proxy.handle.net/10648/3b94512c-0f7a-41d5-a7a6-d424351d8364 1764 aug. 8 - nov. 17 76 http://proxy.handle.net/10648/cc2e4cb2-8b15-40d8-8b79-9194abca7cbe 1764 dec. 8 - 1765 apr. 6 77 http://proxy.handle.net/10648/0873d982-f2ac-49f3-9766-a039eecefb83 1765 apr. 13 - okt. 7 77A http://proxy.handle.net/10648/b893f8b7-cd46-4c4f-9f4f-eda59a21918c Afgesplitst van inv.nr. 77 78 http://proxy.handle.net/10648/8ccd8a99-ac48-438e-96d9-86a2fa3eee36 1766 jan. 18 - mei 3 79 http://proxy.handle.net/10648/75993e4c-4dac-4b78-b29b-128863b610bd 1766 mei 10 - nov. 3 80 http://proxy.handle.net/10648/901015c3-64bb-4c46-8758-b8b905c2654c 1767 jan. 10 - apr. 4

Niet raadpleegbaar

81 http://proxy.handle.net/10648/3edbded5-5dfc-435a-ac28-527018cb9e1e 1767 apr. 25 - sep. 26

Niet raadpleegbaar

81A http://proxy.handle.net/10648/cb77b586-133e-4bfd-86e6-7cdae17ab39c Afgesplitst van inv.nr. 81 82 http://proxy.handle.net/10648/3346a201-d893-4934-83d8-3bce6988fff1 1767 okt. 3 - 1768 feb. 4

Niet raadpleegbaar

82A http://proxy.handle.net/10648/9e427712-a7a0-45d0-9c52-131a3675a61d Afgesplitst van inv.nr. 81 83 http://proxy.handle.net/10648/077e20b2-cb49-408a-b9d9-1e2e3c8ff577 1768 feb. 24 - juli 16

Niet raadpleegbaar

83A http://proxy.handle.net/10648/14991b32-5aba-4ba7-a5f0-6d635529d300 Afgesplitst van inv.nr. 83 84 http://proxy.handle.net/10648/113d7965-a7ac-49d9-b69d-a0d7a79a1810 1768 aug. 6 - 1769 jan. 2

Niet raadpleegbaar

84A http://proxy.handle.net/10648/9cc673ca-dbcc-4cfd-9c4d-aaf94d89defb Afgesplitst van inv.nr. 84 85 http://proxy.handle.net/10648/52649fe2-2880-4f4b-a896-f3da0fd4d9c4 1769 jan. 21 - apr. 24

Niet raadpleegbaar

85A http://proxy.handle.net/10648/2eb3b75b-7346-4612-9c4c-a321012e3a7f Afgesplitst van inv.nr. 85 86 http://proxy.handle.net/10648/9e36b6c1-9733-48d1-9bb8-340725e489f0 1769 mei 1 - juli 1

Niet raadpleegbaar

86A http://proxy.handle.net/10648/2b875c8d-d41c-4b14-a56b-b04f9938c45d Afgesplitst van inv.nr. 86 87 http://proxy.handle.net/10648/751fff9b-eadd-4512-9958-c7c4cfe844ff 1769 juli 15 - 1770 apr. 21

Niet raadpleegbaar

87A http://proxy.handle.net/10648/c88fe90f-2276-4def-9d31-e0e724b34de7 Afgesplitst van inv.nr. 87 88 http://proxy.handle.net/10648/3cbeeff1-b9a1-46cf-81ca-d72f07b7892d 1770 mei 5 - okt. 27

Niet raadpleegbaar

88A http://proxy.handle.net/10648/ae3459bd-ec87-4ccc-838f-a3277e14a64f Afgesplitst van inv.nr. 88 89 http://proxy.handle.net/10648/f3c570e3-1b8a-4d78-be8a-f60117506086 1771 jan. 19 - apr. 6

Niet raadpleegbaar

89A http://proxy.handle.net/10648/8937821c-288e-4d58-a079-f44944b981d8 Afgesplitst van inv.nr. 89 90 http://proxy.handle.net/10648/fe995dd5-8b08-4e05-8f2c-160dd8d77db1 1771 mei 4 - nov. 13

Niet raadpleegbaar

90 http://proxy.handle.net/10648/f32746d6-41d0-4e35-89c4-69f25070fcef Afgesplitst van inv.nr. 90A 91 http://proxy.handle.net/10648/4d2b87a1-8282-482f-a60e-faf64f5570ce 1772 jan. 20 - apr. 17

Niet raadpleegbaar

91 http://proxy.handle.net/10648/e3903dba-1b08-4f12-a60d-42f34e46262b Afgesplitst van inv.nr. 91A 92 http://proxy.handle.net/10648/cd0e2f61-9a18-4a5b-8ff0-7a0e26b1880b 1772 mei 2 - okt. 21

Niet raadpleegbaar

92A http://proxy.handle.net/10648/2ac12ff1-bfbf-4cdc-a3f8-c05cc6d5ed32 Afgesplitst van inv.nr. 92 93 http://proxy.handle.net/10648/6c3758c4-4b76-444a-a783-e1b5c5d7235e 1773 jan. 23 - mrt. 24

Niet raadpleegbaar

93A http://proxy.handle.net/10648/cc50e498-a2ad-4490-b2dc-d2d1a307da78 Afgesplitst van inv.nr. 93 94 http://proxy.handle.net/10648/7de24ad9-7df8-446a-961d-f64c5efab1f4 1773 apr. 14 - sep. 11

Niet raadpleegbaar

94A http://proxy.handle.net/10648/c8a29657-d05d-425b-92fa-caa645ef5980 Afgesplitst van inv.nr. 94 95 http://proxy.handle.net/10648/18f2667b-e731-44a5-8622-686a709cba90 1773 sep. 25 - okt. 16

Niet raadpleegbaar

95A http://proxy.handle.net/10648/60ee141a-e52b-43df-a083-79c552745baa Afgesplitst van inv.nr. 95 96 http://proxy.handle.net/10648/981d2a91-2a42-4ad7-a4b9-e3a0906da220 1774 jan. 29 - feb. 12

Niet raadpleegbaar

96A http://proxy.handle.net/10648/d51ec163-af70-481e-b68e-3b322e533852 Afgesplitst van inv.nr. 96 97 http://proxy.handle.net/10648/1da1374d-1ca4-4b0c-bc1e-f088d2e6934b 1774 feb. 19 - juni 8

Niet raadpleegbaar

97A http://proxy.handle.net/10648/e2a3c9ec-214d-4265-b613-412df02cbc8a Afgesplitst van inv.nr. 97 98 http://proxy.handle.net/10648/6060fb1e-572b-43b2-8f5b-1013afa05862 1774 juni 18 - okt. 12

Niet raadpleegbaar

98A http://proxy.handle.net/10648/64f35277-caac-413d-a7bf-359ab1a7d940 Afgesplitst van inv.nr. 98 99 http://proxy.handle.net/10648/e4107a4c-7fad-4e1e-b093-69ebbca415c8 1775 jan. 18 - apr. 5

Niet raadpleegbaar

99A http://proxy.handle.net/10648/ab5fb361-9f2e-4846-981a-ce5f2ca1a264 Afgesplitst van inv.nr. 99 100 http://proxy.handle.net/10648/255af559-8150-42f2-8a7f-e7a75ba33ee1 1775 apr. 8 - sep. 30

Niet raadpleegbaar

100A http://proxy.handle.net/10648/066ef543-d8b2-4ed3-9990-751e6e5c5792 Afgesplitst van inv.nr. 100 101 http://proxy.handle.net/10648/603624d0-619f-4fae-9fca-76fb519b1f92 1776 jan. 27 - mrt. 30

Niet raadpleegbaar

101A http://proxy.handle.net/10648/0f0caeb2-dd50-43fa-a55f-84c52be540fd Afgesplitst van inv.nr. 101 102 http://proxy.handle.net/10648/07e05925-9d78-4f1f-8361-db0f115fdd41 1776 apr. 13 - okt. 19

Niet raadpleegbaar

102A http://proxy.handle.net/10648/982945c9-2ff1-4673-b152-c45ec4925cd3 Afgesplitst van inv.nr. 102 103 http://proxy.handle.net/10648/6f3f30e4-54f5-4a11-9059-acce4d6e0c0f 1777 feb. 15 - mrt. 1

Niet raadpleegbaar

103A http://proxy.handle.net/10648/56756ce8-a072-4be9-bcb3-becbd3b3ac26 Afgesplitst van inv.nr. 103 104 http://proxy.handle.net/10648/73feba21-92a0-4c01-bf5b-2c4885bfb8b1 1777 mrt. 19 - sep. 10

Niet raadpleegbaar

104A http://proxy.handle.net/10648/9de51efe-3761-4612-9ce9-4afe795c211b Afgesplitst van inv.nr. 104 105 http://proxy.handle.net/10648/648df0ff-f986-4af9-a475-bc8754fa3758 1778 jan. 17

Niet raadpleegbaar

105A http://proxy.handle.net/10648/96fcd8f5-8ce2-40ec-a041-0abf778601c8 Afgesplitst van inv.nr. 105 106 http://proxy.handle.net/10648/56110ee0-2442-49ad-af0d-0debec26ef74 1778 jan. 17 - mrt. 28

Niet raadpleegbaar

106A http://proxy.handle.net/10648/aaee74c6-968c-4fe6-aa2a-fa45ae8a060e Afgesplitst van inv.nr. 106 107 http://proxy.handle.net/10648/e92e9c92-60d1-4094-8b55-bd8ebb0b3224 1778 apr. 8 - okt. 14

Niet raadpleegbaar

107A http://proxy.handle.net/10648/06ff2b64-2924-4111-8773-360a9b4e6273 Afgesplitst van inv.nr. 107 108 http://proxy.handle.net/10648/f422699e-28a4-486d-970e-85eb191a486c 1778 okt. 14 - 1779 mrt. 15

Niet raadpleegbaar

108A http://proxy.handle.net/10648/1a604923-8ea1-41db-832d-c16d725aac52 Afgesplitst van inv.nr. 108 109 http://proxy.handle.net/10648/5787f51b-401a-4592-ba59-c4947fae8ae6 1779 mrt. 15 - okt. 2

Niet raadpleegbaar

109A http://proxy.handle.net/10648/b0d78b37-3185-4a52-88c5-40ef77796b4d Afgesplitst van inv.nr. 109 110 http://proxy.handle.net/10648/6454e806-1208-4865-bc24-bb617997c777 1780 feb. 7

Niet raadpleegbaar

110A http://proxy.handle.net/10648/f65eba92-c2d7-4fea-ba59-7d810a6304ea Afgesplitst van inv.nr. 110 111 http://proxy.handle.net/10648/aec4641b-5ac4-4ec5-9d11-cead0058739d 1780 apr. 1 - okt. 18

Niet raadpleegbaar

111A http://proxy.handle.net/10648/91468e68-4211-4ffe-b457-28f352144ae8 Afgesplitst van inv.nr. 111 112 http://proxy.handle.net/10648/41452612-3ba5-484a-b818-a8f46c483774 1781 feb. 24 - mrt. 12

Niet raadpleegbaar

112A http://proxy.handle.net/10648/b40ca36c-99c3-495c-99d6-8bd6e8a3b551 Afgesplitst van inv.nr. 112 113 http://proxy.handle.net/10648/4f361428-5397-4540-87db-bd93ea26bbbf 1781 apr. 16 - 1782 juli 24

Niet raadpleegbaar

113A http://proxy.handle.net/10648/d036575a-9673-4a82-b22f-f698c4d362b6 Afgesplitst van inv.nr. 113 114 http://proxy.handle.net/10648/7f5f2cbd-aea7-4160-9ae2-511cf7a7aaed 1782 juli 24

Niet raadpleegbaar

114A http://proxy.handle.net/10648/cfcb570d-6e5c-4028-97f5-6d593657bc77 Afgesplitst van inv.nr. 114 115 http://proxy.handle.net/10648/9eb90611-474b-4c0d-9bb1-3140b4a8256c 1782 juli 24

Niet raadpleegbaar

115A http://proxy.handle.net/10648/e07dfa9c-7d36-441b-97b6-5a224ed8bede Afgesplitst van inv.nr. 115 116 http://proxy.handle.net/10648/00ecdabc-1512-4b5f-9da2-4af36afbc74f 1782 dec. 14 - 1783 juni 4

Niet raadpleegbaar

116A http://proxy.handle.net/10648/dcfd2083-e9d2-4a1b-b63b-5500146a03a2 Afgesplitst van inv.nr. 116 117 http://proxy.handle.net/10648/bcc3a6ad-97f6-4b2f-8e85-3fa8ef551f62 1783 juni 4 - juli 17

Niet raadpleegbaar

117A http://proxy.handle.net/10648/e460cc84-6c19-4e77-866c-4971c84b0382 Afgesplitst van inv.nr. 117 118 http://proxy.handle.net/10648/280a9a50-60e9-42c1-b7f9-4a5b1fd97db4 1783 sep. 13

Niet raadpleegbaar

118A http://proxy.handle.net/10648/417084c1-2653-46aa-b515-7910b736af0d Afgesplitst van inv.nr. 118 119 http://proxy.handle.net/10648/59cbb695-8dd6-46d5-9421-42ad2aad553b 1784 jan. 17

Niet raadpleegbaar

119A http://proxy.handle.net/10648/625c5ace-d2fb-4173-ac48-37ae2b51157a Afgesplitst van inv.nr. 119 120 http://proxy.handle.net/10648/ec5e11ac-3221-46f9-9d93-d43e35af925e 1784 apr. 24 - okt. 6

Niet raadpleegbaar

120A http://proxy.handle.net/10648/23c3880c-5d48-4439-a99e-eba45083bbb5 Afgesplitst van inv.nr. 120 121 http://proxy.handle.net/10648/28230dc4-2bdf-4a37-bbcd-ddffcb447522 1785 jan. 18

Niet raadpleegbaar

121A http://proxy.handle.net/10648/e56185f1-1b06-42dd-b2ae-fbfc4e0f7168 Afgesplitst van inv.nr. 121 122 http://proxy.handle.net/10648/9bac11f7-fc80-4e03-bab9-bad03f1516d7 1785 mrt. 7

Niet raadpleegbaar

122A http://proxy.handle.net/10648/6ecc4a0f-dc8b-4b0e-a2a9-1a0df9d9b1ca Afgesplitst van inv.nr. 122 123 http://proxy.handle.net/10648/3d9d7333-c889-4d3d-9fc0-e90f6411b999 1785 mrt. 7 - juni 4

Niet raadpleegbaar

123A http://proxy.handle.net/10648/12e2dce6-46e5-4373-ab18-f224275f75d4 Afgesplitst van inv.nr. 123 124 http://proxy.handle.net/10648/4f764b9e-752e-42b2-9933-8270c7fce671 1785 juli 9 - dec. 25

Niet raadpleegbaar

124A http://proxy.handle.net/10648/cbf91a6e-36bb-44dc-85be-bd810003ca5f Afgesplitst van inv.nr. 124 125 http://proxy.handle.net/10648/2be49b30-8046-4925-a225-b6577399c9cb 1786 feb. 18 - mei 24

Niet raadpleegbaar

125A http://proxy.handle.net/10648/8ff1f403-3a16-4894-b9cd-bc438c8e101c Afgesplitst van inv.nr. 125 126 http://proxy.handle.net/10648/0781031a-5498-4092-a1ca-d4b377416563 1786 mei 24 - sep. 27

Niet raadpleegbaar

126A http://proxy.handle.net/10648/69daaa37-117f-42db-8932-0783408aa9b5 Afgesplitst van inv.nr. 126 127 http://proxy.handle.net/10648/5cde88a0-5656-4f18-b24b-ac764f27361d 1787 mrt. 3 - 7

Niet raadpleegbaar

127A http://proxy.handle.net/10648/6bc1404e-5881-45ea-9f92-a0ec11e97c9a Afgesplitst van inv.nr. 127 128 http://proxy.handle.net/10648/6b7fb421-4273-463f-84fa-8b7910142909 1787 apr. 7 - juli 18

Niet raadpleegbaar

128A http://proxy.handle.net/10648/be039a12-6c25-42fa-96a0-d25b89667f56 Afgesplitst van inv.nr. 128 129 http://proxy.handle.net/10648/1f29dc57-a777-4533-b58d-02d0be799575 1787 aug. 28 - dec. 1

Niet raadpleegbaar

129A http://proxy.handle.net/10648/cc59fa7e-9585-445f-af49-c3689df4c0cf Afgesplitst van inv.nr. 129 130 http://proxy.handle.net/10648/6e15cd1a-46e5-4e23-86c3-52d21444530a 1788 mrt. 2

Niet raadpleegbaar

130A http://proxy.handle.net/10648/a198ee02-f43e-4501-b52a-7840b6ede1d0 Afgesplitst van inv.nr. 130 131 http://proxy.handle.net/10648/55835cb6-380d-42cf-af7d-75a3f659f5c9 1788 mrt. 12 - juni 28

Niet raadpleegbaar

131A http://proxy.handle.net/10648/32d09b97-2700-43fe-92be-2ec17a941c74 Afgesplitst van inv.nr. 131 132 http://proxy.handle.net/10648/f3cdd0dd-7201-4c9f-b346-67b0cbbbee6d 1788 juli 26 - okt. 25

Niet raadpleegbaar

132A http://proxy.handle.net/10648/68e6dc1f-e85a-4a85-92e3-4ec0c078c27a Afgesplitst van inv.nr. 132 133 http://proxy.handle.net/10648/ef97d008-6d50-4cd3-afc5-78f1311d7d39 1789 feb. 25

Niet raadpleegbaar

133A http://proxy.handle.net/10648/a8a2e43e-28da-4306-a35e-3ba20d51cf23 Afgesplitst van inv.nr. 133 134 http://proxy.handle.net/10648/ab217e71-e8f9-43fe-b3a2-18e74b6757e5 1789 feb. 25 - juli 18

Niet raadpleegbaar

134A http://proxy.handle.net/10648/d6861e74-b91c-4c34-b3eb-e05067e6d512 Afgesplitst van inv.nr. 134 135 http://proxy.handle.net/10648/12ab4e6f-4b61-44ae-b322-a52f54cd483d 1789 juli 18 - sep. 16

Niet raadpleegbaar

135A http://proxy.handle.net/10648/6e2feb55-61a4-48a0-b00e-c6c8214c9189 Afgesplitst van inv.nr. 135 136 http://proxy.handle.net/10648/219db503-b8ab-4d4f-87f6-c20db5533f67 1790 feb. 27 - mrt. 10

Niet raadpleegbaar

136A http://proxy.handle.net/10648/5beafedb-83fe-4b63-8cc3-5cd31adf7877 Afgesplitst van inv.nr. 136 137 http://proxy.handle.net/10648/66482f30-e706-41b7-a539-caa60f62e2b1 1790 mrt. 31 - juni 26

Niet raadpleegbaar

137A http://proxy.handle.net/10648/bd8ad418-bef0-4e04-ac54-e2d487612156 Afgesplitst van inv.nr. 137 138 http://proxy.handle.net/10648/a67a5bfb-f2ed-4339-b490-d0ad568febb9 1790 juni 26 - sep. 11

Niet raadpleegbaar

138A http://proxy.handle.net/10648/2cbe7d31-6e02-4501-ab05-40faddd2d2bb Afgesplitst van inv.nr. 138 139 http://proxy.handle.net/10648/fb21f1c3-a246-4747-ad26-97d4b37a4958 1791 mrt. 5

Niet raadpleegbaar

139A http://proxy.handle.net/10648/0127f792-6eee-4c28-b18a-e78708ab1924 Afgesplitst van inv.nr. 139 140 http://proxy.handle.net/10648/68bda603-185f-4fc0-bcf4-c73e080c0529 1791 mrt. 5 - mei 18

Niet raadpleegbaar

140A http://proxy.handle.net/10648/6a0f94d5-de92-49dc-b785-1c2c1e18ddd6 Afgesplitst van inv.nr. 140 141 http://proxy.handle.net/10648/f54be94e-8538-4219-9fc1-a8b5375edb73 1791 juni 27 - sep. 17

Niet raadpleegbaar

141A http://proxy.handle.net/10648/1c7afe49-b8cd-49ac-a6ce-de2e0440bdbe Afgesplitst van inv.nr. 141 142 http://proxy.handle.net/10648/afdad388-170a-4f49-bbde-24304f2431d9 1791 sep. 27 - 1792 apr. 18

Niet raadpleegbaar

142A http://proxy.handle.net/10648/aa47c2b1-d3d3-4e71-bb3c-29802bc32b80 Afgesplitst van inv.nr. 142 143 http://proxy.handle.net/10648/28d37866-3baf-4a1c-9465-7fb32dcf8db0 1792 mei 19

Niet raadpleegbaar

143A http://proxy.handle.net/10648/298c3fc7-fd3a-48d7-afdd-f828031fa613 Afgesplitst van inv.nr. 143 144 http://proxy.handle.net/10648/aac446b2-4466-4618-b8b0-f0a55aca8bef 1792 juli 21 - nov. 12

Niet raadpleegbaar

144A http://proxy.handle.net/10648/edd1c95b-3d72-4f51-ba7e-e7f657715d76 Afgesplitst van inv.nr. 144 145 http://proxy.handle.net/10648/161ab29b-4423-433f-8053-02074c4aa619 1793 feb. 9

Niet raadpleegbaar

145A http://proxy.handle.net/10648/b61c26d0-6841-49fe-8cc8-10305e4149be Afgesplitst van inv.nr. 145 146 http://proxy.handle.net/10648/1b44ef67-108b-462d-858b-07da09f62ad9 1793 apr. 6 - juni 10

Niet raadpleegbaar

146A http://proxy.handle.net/10648/04e2cfc7-5c41-4a6c-9190-68ac00cdb198 Afgesplitst van inv.nr. 146 147 http://proxy.handle.net/10648/6c39bce8-88da-4fec-acaa-4b70b51af639 1793 juli 17 - aug. 16

Niet raadpleegbaar

147A http://proxy.handle.net/10648/a85330be-1191-4698-9cfb-80e7def721d7 Afgesplitst van inv.nr. 147 148 http://proxy.handle.net/10648/287a429d-f018-44b3-ac7a-533acbcc5ff5 1793 aug. 16 - nov. 8

Niet raadpleegbaar

148A http://proxy.handle.net/10648/a37c993d-b70b-414f-8cb8-3be97f3b89a3 Afgesplitst van inv.nr. 148 149 http://proxy.handle.net/10648/dded138b-6e9f-4809-ad2d-fef0cbf17a9d 1794 feb. 18

Niet raadpleegbaar

149A http://proxy.handle.net/10648/b6c74516-0d45-4955-9243-0ce533a95dd7 Afgesplitst van inv.nr. 149 150 http://proxy.handle.net/10648/2b343f76-873a-487e-b5b1-0159836bcbee 1794 mei 26 - juni 12

Niet raadpleegbaar

150A http://proxy.handle.net/10648/adf7d136-a215-4b6a-b358-02bb4a58e563 Afgesplitst van inv.nr. 150 151 http://proxy.handle.net/10648/fb9f4e59-c5d8-43b2-85fb-64ef6028f83e 1794 juli 16 - nov. 24

Niet raadpleegbaar

151A http://proxy.handle.net/10648/9bb05cdc-ef35-4a61-84f3-3c28507d340d Afgesplitst van inv.nr. 151 152 http://proxy.handle.net/10648/b80494c1-c1e4-42f3-a4b4-6ef52426f222 1794 nov. 29 - 1795 juni 5

Niet raadpleegbaar

152A http://proxy.handle.net/10648/b6abdc23-9782-4d41-94bd-bff567ca1cb9 Afgesplitst van inv.nr. 152 153 http://proxy.handle.net/10648/b86ebe0d-e492-4694-b5e5-f857337335f4 1795 juli 20 - aug. 14

Niet raadpleegbaar

153A http://proxy.handle.net/10648/95df52de-dcb9-48a3-a338-f7f9dbfe951e Afgesplitst van inv.nr. 153 154 http://proxy.handle.net/10648/95ec2dc1-980f-4cda-911f-e280cf56d5e0 1795 sep. 26 - nov. 9

Niet raadpleegbaar

154A http://proxy.handle.net/10648/9f39457a-a44b-46ad-94b1-7a2d5e038393 Afgesplitst van inv.nr. 154 155 http://proxy.handle.net/10648/451d03c4-991e-4e53-b9d7-d8bf1ac6cb61 1796 feb. 3 - mei 4

Niet raadpleegbaar

155A http://proxy.handle.net/10648/e23befdb-7750-48d6-97f5-4a5ccff0074a Afgesplitst van inv.nr. 155 156 http://proxy.handle.net/10648/6f1f1018-ccd5-42ec-9b73-4b3c6a428df5 1796 juni 8 - juli 16

Niet raadpleegbaar

156A http://proxy.handle.net/10648/b5eaa0d9-3fbc-4adc-b7e2-ac66bbf3a71a Afgesplitst van inv.nr. 156 157 http://proxy.handle.net/10648/f1f71a51-8dbd-485b-b436-fc817fa85e6e 1796 aug. 28 - dec. 2

Niet raadpleegbaar

157A http://proxy.handle.net/10648/c58e72a8-e379-4678-9b6e-eee144a0bcf4 Afgesplitst van inv.nr. 157 158 http://proxy.handle.net/10648/34a408a4-5443-4d34-b1d6-861613ea0340 1797 apr. 1 - juni 26

Niet raadpleegbaar

158A http://proxy.handle.net/10648/ea583f21-cfe2-4869-baa1-7bb25013790e Afgesplitst van inv.nr. 158 159 http://proxy.handle.net/10648/2e4ed6f0-4628-4552-ae22-7184d0921705 1798 jan. 29

Niet raadpleegbaar

159A http://proxy.handle.net/10648/6d8de041-5c0d-4184-9221-f8f7856d0c7d Afgesplitst van inv.nr. 159 160 http://proxy.handle.net/10648/76e82a1f-a95b-4347-b802-712ea57a4c19 1799 jan. 31

Niet raadpleegbaar

160A http://proxy.handle.net/10648/77d5b739-da45-4102-bd08-23a7f2314736 Afgesplitst van inv.nr. 160 161 http://proxy.handle.net/10648/df4f8ee1-6fc1-40a6-964d-da7091486a23 1799 apr. 16 - aug. 22

Niet raadpleegbaar

161A http://proxy.handle.net/10648/55e7a1bb-85d0-43ee-b574-42f380df3442 Afgesplitst van inv.nr. 161
162-193 Militaire monsterrollen-betaallijsten en sterktestaten (bijlagen, buiten de algemene serie gebonden). 1774-1798 42 banden

De onderstaande data zijn die van de tijdperken waarover de stukken lopen.

162 http://proxy.handle.net/10648/45587f10-1fb6-4f08-8889-f3166710a892 1774 sep. - 1775 apr.

Niet raadpleegbaar

162A http://proxy.handle.net/10648/3c3acf7f-eb8c-4c36-912a-31ee3b874257 Afgesplitst van inv.nr. 162 163 http://proxy.handle.net/10648/2420c84f-d555-477d-a8be-a7f8549bc549 1775 apr. - aug.

Niet raadpleegbaar

163A http://proxy.handle.net/10648/6450be81-76cf-49fb-8d3e-d0aa63a9c1a1 Afgesplitst van inv.nr. 163 164 http://proxy.handle.net/10648/0b096139-719e-41d5-a59b-167c89b0539e 1775 sep. - 1776 aug.

Niet raadpleegbaar

164A http://proxy.handle.net/10648/260b8833-feec-4eeb-8cd2-594267ebd01d Afgesplitst van inv.nr. 164 165 http://proxy.handle.net/10648/9c783ce3-ca31-4757-8876-ab75630cf826 1776 sep. - 1777 juni

Niet raadpleegbaar

165A http://proxy.handle.net/10648/d170c573-db0c-404c-b9a0-0ed1a758197a Afgesplitst van inv.nr. 165 166 http://proxy.handle.net/10648/1b9928f8-9ba4-49c9-9907-677219010481 1777 juli - 1778 aug.

Niet raadpleegbaar

166A http://proxy.handle.net/10648/bce0f33e-7df2-42ea-934b-86fc0ca0e02c Afgesplitst van inv.nr. 166 167 http://proxy.handle.net/10648/33c4a045-075c-4514-ba1f-ad0d670ce03f 1779 jan. - aug.

Niet raadpleegbaar

167A http://proxy.handle.net/10648/ca7121f0-e333-4d2e-a228-7a6340557c36 Afgesplitst van inv.nr. 167 168 http://proxy.handle.net/10648/e2058aaa-4a1c-4a10-a211-629099ac6499 1779 sep. - 1780 aug. 169 http://proxy.handle.net/10648/be844c91-2f1e-41fc-8c47-97a4c452c670 1780 sep. - 1781 feb. 170 http://proxy.handle.net/10648/2eb202a9-7466-4591-811f-ab82c5f64f8e 1781 mrt. - dec. 171 http://proxy.handle.net/10648/013afa36-7a2f-4df9-bb5b-776432458dd3 1782 172 http://proxy.handle.net/10648/e653976a-8941-4947-9360-b89bd5efb5f5 1783 173 http://proxy.handle.net/10648/1b4fd1e5-3b57-4677-b735-6debdc2505cf 1784 jan. - juni 173A http://proxy.handle.net/10648/f3892b28-ec61-4124-910e-70380aa0faaf Afgesplitst van inv.nr. 173 174 http://proxy.handle.net/10648/6addc51e-ea9d-4738-89c4-31183d2daa31 1784 juli - dec. 175 http://proxy.handle.net/10648/af08fc57-9945-42af-a876-32ae9eb74a8a 1785 176 http://proxy.handle.net/10648/939ad6e8-da1c-429c-9c9f-1af8a6a51b73 1786 177 http://proxy.handle.net/10648/7670c17a-a1e1-4f0c-8ad5-68fe45abbd2e 1787 jan. - juni 178 http://proxy.handle.net/10648/51994f9d-722b-4709-8dcb-4e9a5a48e1c2 1787 juli - dec. 179 http://proxy.handle.net/10648/3771ef71-641f-4547-bfc6-25587ae8d69a 1788 jan. - juni 180 http://proxy.handle.net/10648/9819fcd7-030f-401e-b80a-d98976a28d10 1788 juli - dec. 181 http://proxy.handle.net/10648/42c8c4ff-4b93-4c8f-89a0-9e7a867b5208 1789 jan. - juni 182 http://proxy.handle.net/10648/c4a42842-a3ff-49e2-9000-8187795c732f 1789 juli - dec. 183 http://proxy.handle.net/10648/57df333d-ef99-4275-a263-5a8651aaa334 1790 jan. - juni 184 http://proxy.handle.net/10648/5936498f-b250-4960-b746-fbb7132c5a92 1790 juli - dec. 185 http://proxy.handle.net/10648/9d0ddb9e-9992-4ffa-85c0-b336f534318f 1791 jan. - aug. 186 http://proxy.handle.net/10648/2d9874df-86a3-4cf8-8d39-53b94572515e 1791 sep. - dec. 187 http://proxy.handle.net/10648/a12704d1-9033-4f47-a47d-f22225d9d4f5 1792 187A http://proxy.handle.net/10648/42f12817-b3cf-4f94-add4-7aa34af4d544 Afgesplitst van inv.nr. 187 188 http://proxy.handle.net/10648/e8cf8670-ed2f-4132-ba00-571fdda33523 1793 189 http://proxy.handle.net/10648/666663b2-5c6c-43d1-b623-9c4b30870386 1794

Niet raadpleegbaar

190 http://proxy.handle.net/10648/1af16649-fd1c-4954-a311-861c5de707f5 1795 191 http://proxy.handle.net/10648/0f4b568a-5250-4b06-ba34-24ca11b40c1b 1796 192 http://proxy.handle.net/10648/ddb86826-5bca-4116-9356-8ffcb9762d7d 1797 jan. - juni 193 http://proxy.handle.net/10648/80685e0b-ea8d-48d9-9403-d546bb449de8 1798
194 http://proxy.handle.net/10648/8a5097f2-c7dc-4a13-959d-9ff41efd9998 Register van uitgaande stukken van particuliere aard van de gouverneur Bernard Texier. 1780-1783 1 deel 195-196 Register van uitgaande stukken. 1809-1816 2 delen 195 http://proxy.handle.net/10648/8d5a8ec2-8e13-4594-9fd0-d5d50f409d94 1809 juli - 1811 nov. 4 196 http://proxy.handle.net/10648/22bbae93-f7ad-440a-92a5-3e3a113ab16e 1811 nov. 10 - 1816 feb. 197-220 Ingekomen stukken, afgezonden door directeuren der Sociëteit van Suriname en, sedert december 1795, door het Comité tot de Zaken van de Koloniën en Bezittingen op de kust van Guinea en in Amerika. 1753-1798 24 banden 197-208 Originelen. 1756-1798 197 http://proxy.handle.net/10648/3cd68690-0b1e-443f-b2bc-07b08c6c254b 1756 mrt. 3 - 1757 mrt. 2 198 http://proxy.handle.net/10648/34905eab-dec7-43fb-ab04-b3c7cda88f30 1764 jan. 30 - 1768 mei 18 199 http://proxy.handle.net/10648/1d3b1cbd-3d7a-406a-8174-08ef0be1694e 1775 jan. 4 - 1776 nov. 20 200 http://proxy.handle.net/10648/746464c4-11fc-463c-abd5-8b489c8d18f1 1777 mrt. 5 - 1778 dec. 30 201 http://proxy.handle.net/10648/78418d5b-ced4-42ee-9c29-b7d7eb3c426e 1779 feb. 5 - 1780 dec. 20 202 http://proxy.handle.net/10648/f016ed84-4453-491b-bb14-88527c223b18 1780 dec. 20 - 1783 dec. 17 203 http://proxy.handle.net/10648/4c39c29b-9fb7-48e4-ba6f-93277fd90958 1784 mrt. 6 - 1785 dec. 14 204 http://proxy.handle.net/10648/8aa84464-62d1-4fa8-a7aa-ae0125736c15 1786 apr. 12 - 1787 nov. 20 205 http://proxy.handle.net/10648/6428e8a3-3300-4634-88f1-482c4aa2e566 1788 apr. 23 - 1789 dec. 30 206 http://proxy.handle.net/10648/1893d2c3-5fe9-40a9-883a-6efff35bd9b2 1790 jan. 6 - 1791 okt. 19 207 http://proxy.handle.net/10648/33853df8-5101-40b1-a373-df47ad4aa504 1791 nov. 2 - 1792 dec. 19 208 http://proxy.handle.net/10648/8b58d854-a9fc-446d-9685-195e20633f4f 1794 nov. 17 - 1798 sep. 21

In dit nummer bevinden zich ook duplicaten.

Niet raadpleegbaar

209-220 Duplicaten. 1753-1794 209 http://proxy.handle.net/10648/71227ee4-29cd-4163-8568-ae27cdc46bec 1753 feb. 21 - 1754 mei 5

Niet raadpleegbaar

210 http://proxy.handle.net/10648/1ce959e5-e905-45d7-8ccd-77b6dce2ae96 1764 jan. 30 - 1768 mei 18

Niet raadpleegbaar

211 http://proxy.handle.net/10648/96fe2494-5234-4ddc-ba5c-882868965f97 1769 mrt. 1 - 1771 sep. 18

Niet raadpleegbaar

212 http://proxy.handle.net/10648/eaa6ab61-1ec7-4766-9d79-3762b351a14b 1772 feb. 13 - 1774 dec. 21

Niet raadpleegbaar

213 http://proxy.handle.net/10648/66346aec-c469-4519-b0d4-fec4aca2851f 1775 jan. 4 - 1776 nov. 20 214 http://proxy.handle.net/10648/b95ae6f5-3e3e-4f46-8a40-4e7ff2775e14 1777 mrt. 5 - 1778 dec. 30 215 http://proxy.handle.net/10648/22eb7006-1baa-427d-b455-d72f85828012 1779 feb. 15 - 1783 dec. 17 216 http://proxy.handle.net/10648/a877d6f8-5689-40dc-b72e-ba745d675471 1784 mrt. 6 - 1785 dec. 14 217 http://proxy.handle.net/10648/0cecb8cb-475c-4e8d-a12b-c1dcd1e6d5c3 1786 apr. 12 - 1787 nov. 20 218 http://proxy.handle.net/10648/d9f91967-f64a-4daf-b801-5f59a4a8df81 1788 apr. 23 - 1789 dec. 30 219 http://proxy.handle.net/10648/19eb11af-ffe2-4e35-becf-896d85f4d0df 1790 jan. 6 - 1791 okt. 19 220 http://proxy.handle.net/10648/a7dc9843-7ce7-47c9-a9ad-6198cb2f8d66 1791 nov. 2 - 1794 nov. 26
221-277 Bijlagen tot de ingekomen stukken (originelen en duplicaten), afgezonden door directeuren der Sociëteit van Suriname en, sedert december 1795, door het Comité tot de Zaken van de Koloniën en Bezittingen op de kust van Guinea en in Amerika, met lijsten van bijlagen. 1742-1794 57 banden 221 http://proxy.handle.net/10648/75b320d7-cc96-4b1a-ae89-8f7a0d5d1040 1742 juli 6

Niet raadpleegbaar

221A http://proxy.handle.net/10648/36d58716-b82b-46e6-ad91-28359246d2a6 Afgesplitst van inv.nr. 221 222 http://proxy.handle.net/10648/c482c366-e2ff-4ed7-a864-3ed8a479fe87 1742 okt. 3 - 1744 apr. 1

Niet raadpleegbaar

223 http://proxy.handle.net/10648/6bf46632-55b7-48db-901c-acb9cc8b4413 1744 aug. 5 - 1745 dec. 15

Niet raadpleegbaar

224 http://proxy.handle.net/10648/89395b9d-5261-424c-a46e-9d0fd1f3ae28 1746 jan. 19 - 1748 dec. 5

Niet raadpleegbaar

225 http://proxy.handle.net/10648/f9ffde20-0de9-4fba-95ed-4cb4d69f5d3c 1749 feb. 6 - 1751 apr. 10 226 http://proxy.handle.net/10648/a9e47121-04cd-41b7-aa12-c6bea6da12ac 1751 aug. 4 - 1752 aug. 2 227 http://proxy.handle.net/10648/6da84f7e-1299-442d-abff-ae5659c3874c 1753 feb. 7 - 1754 mei 1 228 http://proxy.handle.net/10648/c1acdf18-f599-41a7-aabe-87a20411ad45 1754 aug. 7 - 1755 mei 7 229 http://proxy.handle.net/10648/06c87d35-0615-442b-888d-48baf71401a0 1755 juni 4 - 1756 aug. 4 230 http://proxy.handle.net/10648/0d3471eb-bf73-4389-ab5e-cb6f1bff3ce6 1756 nov. 18 - 1757 mrt. 2 231 http://proxy.handle.net/10648/6e8584b5-11fe-45cb-bb4e-65f4555514f2 1757 mei 4 - 1759 mei 2 232 http://proxy.handle.net/10648/4f48c1e1-9152-4e0b-acd3-1cc4d7122499 1759 mei 2 - 1763 aug. 3 233 http://proxy.handle.net/10648/e0567cc5-2855-4858-8777-7c6279bd5143 1763 okt. 5 - 1768 juli 6 234 http://proxy.handle.net/10648/ebe09216-4d9f-43ab-96fe-cf11377e1844 1768 aug. 3 - 1769 dec. 20 235 http://proxy.handle.net/10648/628e1242-a2a3-4794-9ad5-8f5490d6d3b0 1770 mrt. 20 - dec. 5 236 http://proxy.handle.net/10648/032c8d91-2eac-4224-b342-2d7e737381d3 1771 apr. 2 - dec. 18 237 http://proxy.handle.net/10648/2e98db54-eebe-438d-b636-9e39137b1a18 1772 feb. 17 - dec. 10 238 http://proxy.handle.net/10648/8c8a8590-3b3f-422f-b162-e9afe88a41fd 1773 jan. 20 - dec. 15 239 http://proxy.handle.net/10648/09cbfecd-4d1d-4190-afdc-b35889cc77cf 1774 mrt. 2 - dec. 21 240 http://proxy.handle.net/10648/1e25e034-65ec-4e6c-812c-7e5bd9940512 1775 jan. 4 - 1776 nov. 20 241 http://proxy.handle.net/10648/a985ba54-8fd7-49bd-a8ed-ff8650cf9b02 1777 mrt. 5 - 1778 dec. 30 242 http://proxy.handle.net/10648/0cef07d6-abb6-4687-9b42-aa46cbf589ff 1779 feb. 15 - 1780 dec. 20 243 http://proxy.handle.net/10648/09002d94-48f7-4348-b21a-6b77db2faaec 1781 feb. 21 - 1782 nov. 20 244 http://proxy.handle.net/10648/5e82a040-9c43-426f-97e3-6e15c7e1a0f2 1783 feb. 5 - dec. 17 245 http://proxy.handle.net/10648/1ecb5458-55c3-44f0-820f-4fac6c7a8d1c 1784 mrt. 6 - 1785 nov. 30 246 http://proxy.handle.net/10648/447e0738-104e-4031-a39c-605e0469e37b 1786 apr. 12 - 1787 nov. 28 246A http://proxy.handle.net/10648/c53c3a77-f1b7-404b-85f0-a868db3f1bfb Afgesplitst van inv.nr. 246 247 http://proxy.handle.net/10648/810dcf2a-c1f5-41f8-adf8-e5165fd6d3b3 1788 apr. 23 - 1789 dec. 30 248 http://proxy.handle.net/10648/5e574372-f217-46e6-89be-41cdd00a1034 1790 mrt. 24 - 1791 okt. 19 249 http://proxy.handle.net/10648/e8900f6a-020c-4fa6-808a-bc92c5d20774 1791 nov. 2 - 1792 dec. 12 250 http://proxy.handle.net/10648/0312acda-fc3e-4717-92eb-478c235758bb 1793 mrt. 6 - 1794 nov. 26 251 http://proxy.handle.net/10648/207d7a26-69aa-4a6f-9a28-b3daa4ed93ff 1794 dec. 17 - 1798 juli 26 252 http://proxy.handle.net/10648/18b74c63-41d6-4e08-9da1-db55f36a7707 1744 aug. 5 - 1745 dec. 15

Niet raadpleegbaar

253 http://proxy.handle.net/10648/b9544edd-19d7-4303-8a0a-7ddd930ec2f5 1746 jan. 19 - 1748 dec. 5 254 http://proxy.handle.net/10648/11b2bb4f-f334-4742-aec1-815f89f82b36 1749 feb. 6 - 1751 apr. 10 255 http://proxy.handle.net/10648/37a0b941-a3ed-42d2-9774-448945b40275 1751 aug. 4 - 1752 aug. 2 256 http://proxy.handle.net/10648/919af8cd-c1e9-4311-84b1-01a01e6d9bd5 1753 feb. 7 - 1754 mei 1 257 http://proxy.handle.net/10648/7c9b27be-f845-4f20-ac5b-c6b49de5d60b 1756 apr. 7 - 1757 mrt. 2 258 http://proxy.handle.net/10648/6b0bfa2f-4458-45d9-b532-ef4df3af2a6f 1757 mei 4 - 1758 juli 5 259 http://proxy.handle.net/10648/6688edd1-499c-455e-93e8-18d693cfac0f 1758 juli 5 - 1759 aug. 1 260 http://proxy.handle.net/10648/46e5a9f5-b841-469b-8064-ad8ca84e0a61 1759 aug. 1 - 1762 mrt. 3 261 http://proxy.handle.net/10648/130ea610-81b5-46a9-b6f1-824fd2e7f493 1762 mei 5 - 1765 jan. 2 262 http://proxy.handle.net/10648/fa75b886-d57f-4af0-8bcd-2878d06a92fc 1765 feb. 6 - 1768 juli 6 263 http://proxy.handle.net/10648/9236d019-b858-49bd-a7b6-262fd1712d96 1768 aug. 3 - 1769 dec. 20 264 http://proxy.handle.net/10648/8d6ce196-b285-41fd-923c-608cafa47a14 1770 mrt. 20 - dec. 5 265 http://proxy.handle.net/10648/32987709-cdb1-4403-9073-98f03d3c1656 1771 apr. 2 - dec. 18 266 http://proxy.handle.net/10648/60cd5aff-05b3-40a7-9a64-10f0aec12ba6 1772 feb. 17 - dec. 10 267 http://proxy.handle.net/10648/44df0980-e00f-4366-a4bf-2aac4a52620e 1773 jan. 20 - dec. 15 268 http://proxy.handle.net/10648/624dd647-9caf-4ae4-abb4-6a4a246b4b59 1774 mrt. 2 - dec. 21 269 http://proxy.handle.net/10648/cd21c28d-102e-4567-8240-3ff2b38a465f 1775 jan. 4 - 1776 nov. 20 270 http://proxy.handle.net/10648/b8310fd0-a46f-4670-b4a1-de5c87372fda 1777 mrt. 5 - 1778 dec. 30 271 http://proxy.handle.net/10648/c4ec5a1b-1540-4af9-a544-282bad814b93 1779 feb. 15 - 1780 dec. 20 272 http://proxy.handle.net/10648/bb634edd-4ab6-4376-881e-3f3050d0b3dc 1781 feb. 21 - 1782 nov. 20 273 http://proxy.handle.net/10648/1cee75a7-732c-4643-86b5-7885a79c295f 1783 feb. 5 - dec. 17 274 http://proxy.handle.net/10648/ae157afa-36ca-4c1c-9157-340b659cb1a4 1784 mrt. 6 - 1785 nov. 30 275 http://proxy.handle.net/10648/2378080e-c5bd-4647-a9bd-2e68eef0477d 1786 apr. 12 - 1787 nov. 28 276 http://proxy.handle.net/10648/8d116bd5-f74a-4689-a228-35cbe245143d 1788 apr. 23 - 1789 dec. 30 277 http://proxy.handle.net/10648/e2bec6c2-aafe-433d-9ab5-7b3f9ddc1330 1790 mrt. 24 - 1794 juni 11
278-283 Lijsten van bovenstaande bijlagen (buiten de algemene serie gebonden). 1742-1770 6 banden

De lijsten na 1770 zijn bij de bijlagen gebonden.

278 http://proxy.handle.net/10648/bac0f7c6-e61b-442f-8315-641e2cf49d09 1742 juli 6 - 1751 apr. 10

Niet raadpleegbaar

279 http://proxy.handle.net/10648/42198f07-63b3-45c5-855c-91387eaac09a 1751 aug. 4 - 1754 mei 1 280 http://proxy.handle.net/10648/09daba8b-0443-4e0b-aa80-4425392e8fda 1754 juli 3 - 1757 mrt. 2 281 http://proxy.handle.net/10648/6d857b6c-1b94-4efa-8f0a-64281d50e027 1757 mei 4 - 1768 juli 6 282 http://proxy.handle.net/10648/697f38ba-17ae-40c1-9e34-ef191aaaa1c2 1757 juni 1 - 1768 juli 6 283 http://proxy.handle.net/10648/312c7473-7d02-4e34-84db-f3adca3c5295 1768 aug. 3 - 1770 dec. 5
284-523 Ingekomen rekesten met daarop genomen beschikkingen, benevens de op de rekesten ingewonnen berichten enz. 1722-1816 240 banden 284 http://proxy.handle.net/10648/22a53ac3-12ce-4c90-8ff5-3c1cde5df552 1722 285 http://proxy.handle.net/10648/0c031b8d-99ba-4415-b0ac-4cb6121a1d9b 1723

Niet raadpleegbaar

286 http://proxy.handle.net/10648/29e306ee-a8a5-43bf-b852-ff4db425a1de 1724

Niet raadpleegbaar

287 http://proxy.handle.net/10648/2e8a9d76-6b3b-483a-a4ad-96273051e80d 1725

Niet raadpleegbaar

288 http://proxy.handle.net/10648/5aae8d16-3616-4461-a2f8-c8f0b72beed7 1734

Niet raadpleegbaar

289 http://proxy.handle.net/10648/e7a47255-52a6-4dec-a9c8-d5dddf27ac75 1736 jan. - feb.

Niet raadpleegbaar

290 http://proxy.handle.net/10648/933b8f5e-3c7a-4ea5-b15e-2de9e1566e53 1736 mrt. - juni

Niet raadpleegbaar

291 http://proxy.handle.net/10648/95c727aa-6dd3-44a9-a5af-bb3ae07ce56b 1736 juli - aug.

Niet raadpleegbaar

292 http://proxy.handle.net/10648/035d6bb7-fec1-463b-9cff-ecad64e49f43 1736 okt. - dec.

Niet raadpleegbaar

293 http://proxy.handle.net/10648/86916c24-9fc3-4f69-b68a-e4699ebe9c5e 1737 jan. - mrt.

Niet raadpleegbaar

294 http://proxy.handle.net/10648/922505f4-da25-4168-bfe0-732f7177844c 1737 apr. - juli

Niet raadpleegbaar

295 http://proxy.handle.net/10648/8f6379df-9779-4959-9820-c242ed09fb13 1737 aug. - dec.

Niet raadpleegbaar

296 http://proxy.handle.net/10648/bb591ffd-95c6-48ec-9e11-f6afd27edb66 1738 jan. - apr.

Niet raadpleegbaar

297 http://proxy.handle.net/10648/2d4b19fd-2f2c-400c-99a6-7bf39562e833 1740 jan. - 1741 feb.

Niet raadpleegbaar

298 http://proxy.handle.net/10648/efc52d49-a6bf-4594-a803-2b8706986289 1743

Niet raadpleegbaar

299 http://proxy.handle.net/10648/c72adca8-fa0a-4c01-b3c8-5cfadad89b8f 1744

Niet raadpleegbaar

300 http://proxy.handle.net/10648/c9e890c8-2758-4de3-96bc-559183574432 1745

Niet raadpleegbaar

301 http://proxy.handle.net/10648/e133d83a-3079-46d1-91b0-9e26c5dc12f6 1746

Niet raadpleegbaar

302 http://proxy.handle.net/10648/2191d169-2724-4397-8c68-32b8f9f41ee0 1747

Niet raadpleegbaar

303 http://proxy.handle.net/10648/408c62e2-ea05-43c3-93f4-94f8dd4f4311 1748

Niet raadpleegbaar

304 http://proxy.handle.net/10648/ea43bde6-bb72-4602-b195-ddcc4c39a2fd 1749 jan. - apr.

Niet raadpleegbaar

305 http://proxy.handle.net/10648/17623c54-14a8-4175-87fe-702023277078 1749 mei - aug.

Niet raadpleegbaar

306 http://proxy.handle.net/10648/04bbb8d9-a3b4-4f8f-8e4c-60e08bcb9160 1749 sep. - dec.

Niet raadpleegbaar

307 http://proxy.handle.net/10648/fa4c3083-c44c-4b0f-baf8-92ab2f2975a7 1750 jan. - juli

Niet raadpleegbaar

308 http://proxy.handle.net/10648/aa13fb6d-0364-4798-89f8-358f795a534b 1750 aug. - dec.

Niet raadpleegbaar

309 http://proxy.handle.net/10648/71a13211-f92b-4bdd-8fee-d175c7f7fb98 1751 jan. - apr.

Niet raadpleegbaar

310 http://proxy.handle.net/10648/473bfe84-65ea-49f6-b0c6-f82447781986 1751 mei - aug.

Niet raadpleegbaar

311 http://proxy.handle.net/10648/c5b10f85-7cfb-449e-a58a-240907e3504a 1751 sep. - dec.

Niet raadpleegbaar

312 http://proxy.handle.net/10648/b97d51fb-7a5f-4c18-af16-6b6ca29cd777 1752 jan. - mei

Niet raadpleegbaar

313 http://proxy.handle.net/10648/b42a225b-c2db-41bf-bd2c-39075dae00b9 1752 juni - dec.

Niet raadpleegbaar

314 http://proxy.handle.net/10648/26ad73d3-a125-48b4-8d92-622dcd0bf612 1753 jan. - mei

Niet raadpleegbaar

315 http://proxy.handle.net/10648/a3009574-0339-4b96-aef0-1ab5b59dd9e8 1753 juni - dec.

Niet raadpleegbaar

316 http://proxy.handle.net/10648/49256060-f267-4b5b-af0e-0786b14af6c7 1754

Niet raadpleegbaar

317 http://proxy.handle.net/10648/57f3e800-201d-442f-9fc6-bb1577db6b0c 1755 jan. - juni

Niet raadpleegbaar

318 http://proxy.handle.net/10648/066003d0-fc3c-4553-b830-a1fc162cbb42 1755 juli - dec.

Niet raadpleegbaar

319 http://proxy.handle.net/10648/02ad31e6-2a05-447d-bc53-d88a9f5f770e 1756 jan. - juni

Niet raadpleegbaar

320 http://proxy.handle.net/10648/4bb93650-9fb2-41d2-8489-2d08236986f1 1756 juli - dec.

Niet raadpleegbaar

321 http://proxy.handle.net/10648/2e8b814e-2470-467a-ae74-9c3f7425994d 1757 jan. - juni

Niet raadpleegbaar

322 http://proxy.handle.net/10648/deb60d69-2006-498c-9f60-3a83843f7ea1 1757 juli - dec.

Niet raadpleegbaar

323 http://proxy.handle.net/10648/d3fcb9a4-3586-40f3-8f92-9c9a8c9c2fec 1758 jan. - apr.

Niet raadpleegbaar

324 http://proxy.handle.net/10648/76e34185-ec38-4966-9e90-eb9ad8df1c33 1758 mei - aug.

Niet raadpleegbaar

325 http://proxy.handle.net/10648/75b3d203-50c0-490f-8574-44334746a1be 1758 sep. - dec.

Niet raadpleegbaar

326 http://proxy.handle.net/10648/8db33b20-9c63-4414-8c93-7ae1e3a807a7 1759 jan. - apr.

Niet raadpleegbaar

327 http://proxy.handle.net/10648/b67b1f34-9f02-41e0-b04c-f7cf98f713af 1759 mei - aug.

Niet raadpleegbaar

328 http://proxy.handle.net/10648/cc814f45-a1f6-415e-b392-bbe8ba07873b 1759 sep. - dec.

Niet raadpleegbaar

329 http://proxy.handle.net/10648/b581aa54-6cd8-42c5-8831-1817e3fb18dd 1760 jan. - apr.

Niet raadpleegbaar

330 http://proxy.handle.net/10648/80ba5906-6f9f-434e-af99-0b46a6156623 1760 mei - juli

Niet raadpleegbaar

331 http://proxy.handle.net/10648/0537fa17-42bd-49cc-b894-94637b07f4a2 1760 aug. - dec.

Niet raadpleegbaar

332 http://proxy.handle.net/10648/50b9b30e-d2ca-4305-bf8f-56986f088656 1761 jan. - apr.

Niet raadpleegbaar

333 http://proxy.handle.net/10648/ebac9938-10e4-4fa8-9cc2-0681c00df062 1761 mei - aug.

Niet raadpleegbaar

334 http://proxy.handle.net/10648/d93ba0f9-4c78-4dec-b61c-7ff53e25daa1 1761 sep. - dec.

Niet raadpleegbaar

335 http://proxy.handle.net/10648/262cab29-4d67-4a47-acd9-584a31cef3a7 1762 jan. - juni

Niet raadpleegbaar

336 http://proxy.handle.net/10648/21c682e3-3408-405a-adc3-903dbb5aaae8 1762 juli - dec.

Niet raadpleegbaar

337 http://proxy.handle.net/10648/ba2bb7d8-4b56-4fe8-9c94-d664fd83efe1 1763 jan. - juni

Niet raadpleegbaar

338 http://proxy.handle.net/10648/bf1ede9e-e457-4f1a-a76c-56daece64d71 1763 juli - dec.

Niet raadpleegbaar

339 http://proxy.handle.net/10648/4bc3dbeb-b966-421e-875d-51f108b4f573 1764 jan. - juni

Niet raadpleegbaar

340 http://proxy.handle.net/10648/0a8597db-fc1e-4a69-9d6e-56363029054d 1764 juli - dec.

Niet raadpleegbaar

341 http://proxy.handle.net/10648/23eaab42-1fc2-41bd-941f-8fc20ba8c073 1765 jan. - juni

Niet raadpleegbaar

342 http://proxy.handle.net/10648/21a09629-1251-40fe-b939-2656bcd8184d 1765 juli - dec.

Niet raadpleegbaar

343 http://proxy.handle.net/10648/0d8b965f-cbaf-48b2-87e5-2a0327407068 1766 jan. - juni

Niet raadpleegbaar

344 http://proxy.handle.net/10648/99e7bcae-90fb-4b6d-9702-f91f888f9af5 1766 juli - dec.

Niet raadpleegbaar

345 http://proxy.handle.net/10648/2d060b65-1cf6-4002-b0a6-723a0ba0ee15 1767 jan. - juni

Niet raadpleegbaar

346 http://proxy.handle.net/10648/57261872-a0a8-4486-9dcf-a6bd6d247dad 1767 juli - dec.

Niet raadpleegbaar

347 http://proxy.handle.net/10648/94aaa6c6-a021-47d6-84af-2dcce5a02c44 1768 jan. - juni

Niet raadpleegbaar

348 http://proxy.handle.net/10648/64f01f13-08bf-41cd-9cfa-1c4ffdd8f3d0 1768 juli - dec.

Niet raadpleegbaar

349 http://proxy.handle.net/10648/57e45e7a-3cf7-4e55-99a4-14633cdc52d2 1769 jan. - juni

Niet raadpleegbaar

350 http://proxy.handle.net/10648/6fc27521-ae6f-48ce-8776-36b75801cc7d 1769 juli - dec.

Niet raadpleegbaar

351 http://proxy.handle.net/10648/faa99fc8-b38d-46a5-b51f-479175e0e097 1770 jan. - juni

Met alfabetische naamwijzer.

Niet raadpleegbaar

352 http://proxy.handle.net/10648/fde1fb39-073f-4b06-991e-db95b39d06a5 1770 juli - dec.

Met alfabetische naamwijzer.

Niet raadpleegbaar

353 http://proxy.handle.net/10648/d69d3fea-8c8e-4b74-b617-11036695dcc4 1771 jan. - juni

Met alfabetische naamwijzer.

Niet raadpleegbaar

354 http://proxy.handle.net/10648/435d4155-1b5b-4a4d-9526-937ee19bd011 1771 juli - sep.

Met alfabetische naamwijzer.

Niet raadpleegbaar

355 http://proxy.handle.net/10648/dca00f38-b69e-4654-a354-46d70d998d4c 1771 okt. - dec.

Met alfabetische naamwijzer.

Niet raadpleegbaar

356 http://proxy.handle.net/10648/bdddfb45-23bd-4768-81c0-bdcd5c46bfdb 1772 jan. - mrt.

Met alfabetische naamwijzer.

Niet raadpleegbaar

357 http://proxy.handle.net/10648/1d6410f0-5db3-44f4-bcd1-f6f57f66bb2e 1772 apr. - juni

Met alfabetische naamwijzer.

Niet raadpleegbaar

358 http://proxy.handle.net/10648/9e791315-8c0a-4fba-8ca2-f53c4f0fb819 1772 juli - sep.

Met alfabetische naamwijzer.

Niet raadpleegbaar

359 http://proxy.handle.net/10648/7eea507c-70e0-4157-926b-93037e2b83ae 1772 okt. - dec.

Niet raadpleegbaar

360 http://proxy.handle.net/10648/c6fad73b-d8cc-4fef-bd1b-17d0da189169 1773 jan. - mrt.

Met alfabetische naamwijzer.

Niet raadpleegbaar

361 http://proxy.handle.net/10648/72ad2061-7b72-444b-bec1-d1e2be71ed65 1773 apr. - juni

Met alfabetische naamwijzer.

Niet raadpleegbaar

362 http://proxy.handle.net/10648/1ea9e8f3-2b68-4110-b401-cafb54ee63d9 1773 juli - sep.

Niet raadpleegbaar

363 http://proxy.handle.net/10648/c3439c9f-92b5-4837-9abf-dcb9f7e95a88 1773 okt. - dec.

Met alfabetische naamwijzer.

364 http://proxy.handle.net/10648/3a85bb88-fb68-4265-a817-aa291840abcf 1774 jan. - mrt.

Niet raadpleegbaar

365 http://proxy.handle.net/10648/fd7b44e2-231d-4b1f-b40d-6d20cda3837d 1774 apr. - juni 366 http://proxy.handle.net/10648/1c9259d1-22e7-4cee-91a4-101a56567628 1774 juli - sep.

Met alfabetische naamwijzer.

367 http://proxy.handle.net/10648/077809d5-8e06-4ee2-bfe1-90f2ba9d14e8 1774 okt. - dec.

Met alfabetische naamwijzer.

368 http://proxy.handle.net/10648/00e29f65-fd91-48fb-a823-12030e24406b 1775 jan. - mrt.

Met alfabetische naamwijzer.

369 http://proxy.handle.net/10648/693823fe-d13a-40db-81e9-14461553ca80 1775 apr. - juni

Met alfabetische naamwijzer.

370 http://proxy.handle.net/10648/36a5bebe-4fae-495a-bd64-acffc7960acb 1775 juli - sep.

Met alfabetische naamwijzer.

371 http://proxy.handle.net/10648/e76adff0-ef30-4b7a-b78d-4d6ea15cbf65 1775 okt. - dec.

Met alfabetische naamwijzer.

Niet raadpleegbaar

372 http://proxy.handle.net/10648/0779ced8-cb06-408d-b564-003a521aac3a 1776 jan. - mrt.

Met alfabetische naamwijzer.

373 http://proxy.handle.net/10648/a2ae798b-1cb5-44c1-bbe5-da834103955a 1776 apr. - juni

Met alfabetische naamwijzer.

374 http://proxy.handle.net/10648/667a2984-c62f-4d78-9176-44f6aa6fce66 1776 juli - sep.

Met alfabetische naamwijzer.

375 http://proxy.handle.net/10648/2eac71b6-54f1-460b-9932-a6376b11612d 1776 okt. - dec.

Met alfabetische naamwijzer.

376 http://proxy.handle.net/10648/4ac7a1b6-af35-409a-b263-b7b2c3005c1c 1777 jan. - mrt.

Met alfabetische naamwijzer.

Niet raadpleegbaar

377 http://proxy.handle.net/10648/1e08b5f5-19f9-4535-9336-619bb23f2ab6 1777 apr. - juni

Met alfabetische naamwijzer.

378 http://proxy.handle.net/10648/8a6cbd81-bfc1-4586-8ad2-5a026ff4ee93 1777 juli - sep.

Met alfabetische naamwijzer.

379 http://proxy.handle.net/10648/93350f00-1dcb-48d4-925f-13636052145e 1777 okt. - dec.

Met alfabetische naamwijzer.

380 http://proxy.handle.net/10648/698c42aa-2bb4-47ba-b735-d2c47a5c10e9 1778 jan. - mrt.

Met alfabetische naamwijzer.

381 http://proxy.handle.net/10648/e85b0d86-bcf4-445a-9a74-776e3ecf6fe2 1778 apr. - juni

Met alfabetische naamwijzer.

Niet raadpleegbaar

382 http://proxy.handle.net/10648/2085e981-9994-4e0c-962c-67ce4802e867 1778 juli - sep.

Niet raadpleegbaar

383 http://proxy.handle.net/10648/f5a1eb89-8d55-4ec5-a95e-62afca814278 1778 okt. - dec.

Met alfabetische naamwijzer.

Niet raadpleegbaar

384 http://proxy.handle.net/10648/884b080a-26a2-4a76-af5f-0f879b2eee19 1779 jan. - mrt.

Met alfabetische naamwijzer.

Niet raadpleegbaar

385 http://proxy.handle.net/10648/944b9a31-f9d0-4052-b996-0283d9d20f5a 1779 apr. - juni

Met alfabetische naamwijzer.

Niet raadpleegbaar

386 http://proxy.handle.net/10648/b8756bb4-0792-4454-94a1-609824a49c03 1779 juli - sep.

Met alfabetische naamwijzer.

Niet raadpleegbaar

387 http://proxy.handle.net/10648/9306eb47-63a5-44ab-9269-6f2907990759 1779 okt. - dec.

Met alfabetische naamwijzer.

Niet raadpleegbaar

388 http://proxy.handle.net/10648/13d47b97-0f35-466f-a2fb-ca2131465944 1780 jan. - mrt.

Met alfabetische naamwijzer.

Niet raadpleegbaar

389 http://proxy.handle.net/10648/11eb9e62-160a-4aa8-bf53-67a704548cb8 1780 apr. - juni

Met alfabetische naamwijzer.

Niet raadpleegbaar

390 http://proxy.handle.net/10648/37aea970-29fe-454c-9dd1-986f8e6c93d5 1780 juli - sep.

Met alfabetische naamwijzer.

Niet raadpleegbaar

391 http://proxy.handle.net/10648/406dfd0f-4426-45a8-8f3c-f37f0c894930 1780 okt. - dec.

Met alfabetische naamwijzer.

Niet raadpleegbaar

392 http://proxy.handle.net/10648/e4f586ca-733b-412b-9d5b-1a50498a83e1 1781 jan. - juni

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

393 http://proxy.handle.net/10648/69ef0620-e471-4325-9067-fa487ab1e408 1781 juli - dec.

Met alfabetische naamwijzer.

Niet raadpleegbaar

394 http://proxy.handle.net/10648/43864838-966e-4e3f-aaad-0251fedf67ba 1782 jan. - juni

Met alfabetische naamwijzer.

Niet raadpleegbaar

395 http://proxy.handle.net/10648/3b4fbc5f-5272-43b8-b6f3-0e84125ac679 1782 juli - dec.

Met alfabetische naamwijzer.

Niet raadpleegbaar

396 http://proxy.handle.net/10648/a43e08b2-af6a-4c7c-9e08-73957e7f6a37 1783 jan. - juni

Niet raadpleegbaar

397 http://proxy.handle.net/10648/3ff7d928-7323-4f44-9751-fc77a89d204c 1783 juli - dec.

Niet raadpleegbaar

398 http://proxy.handle.net/10648/9633cc9c-63be-4234-86b4-517c7963df70 1784 jan. - juni

Niet raadpleegbaar

399 http://proxy.handle.net/10648/c0f3492c-4937-40cb-8a07-7a64f2f37566 1784 juli - dec.

Met alfabetische naamwijzer.

Niet raadpleegbaar

400 http://proxy.handle.net/10648/1ff0bce6-1f72-4548-89e4-a39ce9a724b7 1785 jan. - juni

Met alfabetische naamwijzer.

Niet raadpleegbaar

401 http://proxy.handle.net/10648/6e85761c-04a8-4c1e-9efc-febfc14046d7 1785 juli - dec.

Met alfabetische naamwijzer.

402 http://proxy.handle.net/10648/69b88a9c-b105-43e4-ade5-c5ee4bc500d4 1786 jan. - juni

Met alfabetische naamwijzer.

403 http://proxy.handle.net/10648/3f23ecef-9bd1-4763-8d87-2136e5fd6762 1786 juli - dec.

Met alfabetische naamwijzer.

Niet raadpleegbaar

404 http://proxy.handle.net/10648/8aed4d6e-d6fd-42b7-961b-5f0c8b9728a2 1787 jan. - juni

Niet raadpleegbaar

405 http://proxy.handle.net/10648/6f1621d9-7f99-408f-a09c-7704c1462f98 1787 juli - dec.

Niet raadpleegbaar

406 http://proxy.handle.net/10648/25e33781-0efe-4962-9770-7f195922bee2 1788 jan. - juni

Met alfabetische naamwijzer.

407 http://proxy.handle.net/10648/c55d73e7-fe4e-4b01-a90e-8715555c7c25 1788 juli - dec.

Met alfabetische naamwijzer.

408 http://proxy.handle.net/10648/f778a65b-9177-4730-a1aa-c6a56ca2dd59 1789 jan. - juni

Met alfabetische naamwijzer.

Niet raadpleegbaar

409 http://proxy.handle.net/10648/71bcff65-b675-4ba3-9e12-7485158bee7b 1789 juli - dec.

Met alfabetische naamwijzer.

Niet raadpleegbaar

410 http://proxy.handle.net/10648/bc1384e0-9594-4bd1-aaa4-8f2cd40a44ba 1790 jan. - juni

Met alfabetische naamwijzer.

411 http://proxy.handle.net/10648/e2fb72fd-c639-4803-9a83-91720d73f44f 1790 juli - dec.

Met alfabetische naamwijzer.

412 http://proxy.handle.net/10648/6c5e5585-8e67-4b70-b0b4-c960a107e461 1791 jan. - juni

Met alfabetische naamwijzer.

413 http://proxy.handle.net/10648/7375d548-78f8-4b41-b8d1-706a3ec78b91 1791 juli - dec.

Met alfabetische naamwijzer.

414 http://proxy.handle.net/10648/1d138aa2-4ecb-4518-9baa-4059dc7b4fd8 1792 jan. - juni

Met alfabetische naamwijzer.

415 http://proxy.handle.net/10648/655323f7-563c-4f98-bef3-6ee7d844f59c 1792 juli - dec.

Met alfabetische naamwijzer.

416 http://proxy.handle.net/10648/2c7a282f-6471-481b-adf8-304e321a8660 1793 jan. - juni

Met alfabetische naamwijzer.

417 http://proxy.handle.net/10648/038bb42b-8359-4649-b5ba-3e6246354640 1793 juli - dec.

Met alfabetische naamwijzer.

418 http://proxy.handle.net/10648/7a959f43-16e6-4d5e-980a-bd8faffc1ba6 1794 jan. - apr. 419 http://proxy.handle.net/10648/58ead898-9dbc-42b4-aa7f-9005d32119ba 1794 mei - aug.

Met alfabetische naamwijzer.

420 http://proxy.handle.net/10648/2a02441a-08d2-4f3f-96df-191960aa9dd4 1794 sep. - dec.

Met alfabetische naamwijzer.

421 http://proxy.handle.net/10648/7890a25a-a581-414b-8280-d4b6c12e38db 1795 jan. - mrt.

Met alfabetische naamwijzer.

422 http://proxy.handle.net/10648/f6933c24-abc5-4cc8-bb94-1279112b59a9 1795 apr. - juni

Met alfabetische naamwijzer.

423 http://proxy.handle.net/10648/f73538d5-fbea-4bf6-9b91-9c2023c4a0e9 1795 juli - sep.

Met alfabetische naamwijzer.

424 http://proxy.handle.net/10648/b757372a-739c-4d56-a1d3-964f68921868 1795 okt. - dec.

Met alfabetische naamwijzer.

425 http://proxy.handle.net/10648/ac6b12df-7d4b-4eee-a811-45b8b0b66c19 1796 jan. - mrt.

Met alfabetische naamwijzer.

426 http://proxy.handle.net/10648/a79cb9ae-5fe5-4b7f-9a7c-3d41649976b9 1796 apr. - juni

Met alfabetische naamwijzer.

427 http://proxy.handle.net/10648/6a6b392c-7e65-4a96-8c3a-551767fecf2b 1796 juli - sep.

Met alfabetische naamwijzer.

428 http://proxy.handle.net/10648/68bd025f-b66f-4c2a-8a0a-0dcb1ad34648 1796 okt. - dec.

Met alfabetische naamwijzer.

429 http://proxy.handle.net/10648/7e5e0542-1ebf-4088-9b2d-1371fd0d34ea 1797 jan. - mrt.

Met alfabetische naamwijzer.

430 http://proxy.handle.net/10648/103428a2-b2ff-4976-b728-aac78202177b 1797 apr. - juni

Met alfabetische naamwijzer.

431 http://proxy.handle.net/10648/efc6acd0-8666-4d66-8e45-167fcf72be10 1797 juli - sep.

Met alfabetische naamwijzer.

432 http://proxy.handle.net/10648/5131d8a0-bfeb-44ec-a96c-672cec00a617 1797 okt. - dec.

Met alfabetische naamwijzer.

433 http://proxy.handle.net/10648/3dae3997-fc4e-47c6-96d1-f06806d240b2 1798 jan. - mrt.

Met alfabetische naamwijzer.

434 http://proxy.handle.net/10648/2e862f3d-8751-4b77-9b3d-0b46fd10ba74 1798 apr. - juni

Met alfabetische naamwijzer.

435 http://proxy.handle.net/10648/bf7a5771-dc69-4535-92f7-65ab5a02eeca 1798 juli - sep.

Met alfabetische naamwijzer.

436 http://proxy.handle.net/10648/6e137fde-e440-418d-b6eb-66d5916e2b93 1798 okt. - dec.

Met alfabetische naamwijzer.

437 http://proxy.handle.net/10648/7f799e6e-7859-4b5a-a853-8e1f8f12b1de 1799 jan. - mrt.

Met alfabetische naamwijzer.

438 http://proxy.handle.net/10648/f3d56219-8b75-4291-9e34-069a510538d0 1799 apr. - juni

Met alfabetische naamwijzer.

439 http://proxy.handle.net/10648/3fbd9775-56d9-461c-b697-73372c33bed9 1799 juli - aug. 8

Met alfabetische naamwijzer (over inv.nrs. 439 en 440).

440 http://proxy.handle.net/10648/f979186b-2a52-457e-8cc7-80356fc41635 1799 aug. 8 - sep. 441 http://proxy.handle.net/10648/dbf98c24-c29b-4a08-826f-b8ec21deed90 1799 okt. - dec. 442 http://proxy.handle.net/10648/9fdfdf24-d356-4c49-86e3-07475295cadb 1800 jan. - feb. 12

Met alfabetische naamwijzer (over inv.nrs. 442 en 443).

443 http://proxy.handle.net/10648/12a6fe4e-d00d-4e60-9cfa-b1c4f05dff3a 1800 feb. 13 - mrt. 444 http://proxy.handle.net/10648/510bbc13-f26e-4e85-9782-d99d1498e1c2 1800 apr. - juni

Met alfabetische naamwijzer.

445 http://proxy.handle.net/10648/0e39af5f-0f93-4a78-879e-f08565aa1342 1800 juli - sep.

Met alfabetische naamwijzer.

446 http://proxy.handle.net/10648/55e646a0-6cfe-4252-b8f4-8ceb9a7c6f6f 1800 okt. - dec.

Met alfabetische naamwijzer.

447 http://proxy.handle.net/10648/b00eecb0-285d-4209-b71f-11dd07b8150b 1801 jan. - mrt.

Met alfabetische naamwijzer.

448 http://proxy.handle.net/10648/b377ead2-c32b-4758-b919-a67437e1c89a 1801 apr. - juni 449 http://proxy.handle.net/10648/1567d462-43c4-4acd-b686-e9ec480f379b 1801 juli - sep. 3 450 http://proxy.handle.net/10648/1354095f-ca3d-4fe1-8382-471cc84dc3a1 1801 sep. 3 - sep. 30 451 http://proxy.handle.net/10648/d88b8f5e-7677-4862-9a6f-71455ff5aa34 1801 okt. - dec. 452 http://proxy.handle.net/10648/6743f8c8-7d19-4707-8ae0-d3794b8f27d6 1802 jan. - mrt. 453 http://proxy.handle.net/10648/cedcc39f-02f5-41ff-bc97-6b98fac227c5 1802 apr. - juni 454 http://proxy.handle.net/10648/7a3a3be7-7610-4b33-a264-2f1e367f1a71 1802 juli - sep.

Niet raadpleegbaar

455 http://proxy.handle.net/10648/8b533060-aa79-4a66-9cb9-bf2370bb824e 1802 okt. - dec.

Niet raadpleegbaar

456 http://proxy.handle.net/10648/4b02580b-67ff-4aa4-b370-d7367880031b 1803 jan. - mrt.

Met alfabetische naamwijzer.

457 http://proxy.handle.net/10648/c910d578-d668-4db4-b584-ee84e52bce57 1803 apr. - juni 458 http://proxy.handle.net/10648/e4cf53c5-d8dc-41a8-a7f7-3f697cb0436e 1803 juli - sep. 459 http://proxy.handle.net/10648/6e4d3366-c83e-4e0f-9c5f-147bf0640c4b 1803 okt. - dec.

Met alfabetische naamwijzer.

Niet raadpleegbaar

460 http://proxy.handle.net/10648/a277221c-7d59-4d3f-aee5-7ec0b5a80126 1804 jan. - feb. 461 http://proxy.handle.net/10648/e7cc7984-2cf4-47a3-ac1a-a9b46e1d69f3 1804 mrt. - apr. 462 http://proxy.handle.net/10648/90bf0883-7171-4d6b-8424-c38d8898dcb6 1804 mei - juni

Met alfabetische naamwijzer.

463 http://proxy.handle.net/10648/2e2a7e92-fc6c-48a1-af15-881036daad63 1804 juli - sep. 464 http://proxy.handle.net/10648/20f28b1f-9571-4165-b889-7ad007e66398 1804 okt. - dec.

Met alfabetische naamwijzer.

465 http://proxy.handle.net/10648/81fa8c44-e821-4e28-9458-6da9dc9ded3e 1805 jan. - mrt. 466 http://proxy.handle.net/10648/834f6a7b-4c42-4b37-82bd-b68039c12911 1805 apr. - juni

Met alfabetische naamwijzer.

467 http://proxy.handle.net/10648/78af48e0-2c74-4563-bba1-9e52111cc350 1805 juli - sep.

Met alfabetische naamwijzer.

468 http://proxy.handle.net/10648/6502dcf9-4e36-4fff-94d1-a60efc2542f6 1805 okt. - dec. 469 http://proxy.handle.net/10648/7e47dea0-c86e-4e26-8bee-a99735c9279d 1806 jan. - mrt.

Met alfabetische naamwijzer.

470 http://proxy.handle.net/10648/6a069a62-981d-4fd1-8f9f-ae8d8cf16e58 1806 apr. - juni

Met alfabetische naamwijzer.

471 http://proxy.handle.net/10648/42829280-1432-4b20-b534-4ceed84eba49 1806 juli - sep.

Met alfabetische naamwijzer.

472 http://proxy.handle.net/10648/0c4a7492-1329-4b5e-9ff7-e88e16e8208b 1806 okt. - dec.

Met alfabetische naamwijzer.

473 http://proxy.handle.net/10648/8358c8a7-3953-42f0-a35d-893a04cd093c 1807 jan. - mrt. 14 474 http://proxy.handle.net/10648/115b2421-201d-4246-9eb4-2c637e7418d0 1807 mrt. 25 - juni 24 475 http://proxy.handle.net/10648/dfcc7042-1a62-4fbc-b3e8-baf5bad1b0e3 1807 juni 24 - sep. 15

Met alfabetische naamwijzer.

Niet raadpleegbaar

476 http://proxy.handle.net/10648/ce4fefee-27a2-4f60-8dc2-428ca8a7cafc 1807 sep. 15 - dec. 477 http://proxy.handle.net/10648/58095769-048a-4df4-aee2-48369e3cb5e3 1808 jan. - mrt.

Met alfabetische naamwijzer.

Niet raadpleegbaar

478 http://proxy.handle.net/10648/c3cc9de4-52d7-4790-98b4-04b8530d536b 1808 apr. - juni

Met alfabetische naamwijzer.

479 http://proxy.handle.net/10648/e83aee81-7cc5-4dcd-9905-2cdfd913a9a8 1808 juli - sep.

Met alfabetische naamwijzer.

Niet raadpleegbaar

480 http://proxy.handle.net/10648/3cd79501-175c-44cd-a9c6-b47fad9ae736 1808 okt. - dec.

Met alfabetische naamwijzer.

Niet raadpleegbaar

481 http://proxy.handle.net/10648/61e21477-6f11-4268-886b-e24b9667d066 1809 jan. - mrt.

Met alfabetische naamwijzer.

482 http://proxy.handle.net/10648/3c694f4a-db3d-4a61-81d1-fe6de43e4784 1809 apr. - juni

Met alfabetische naamwijzer.

Niet raadpleegbaar

483 http://proxy.handle.net/10648/2dd30f6b-fa4e-48bf-85c6-3bab65b12a46 1809 juli - sep.

Met alfabetische naamwijzer.

484 http://proxy.handle.net/10648/72167f91-b8d5-45be-a5e9-b324cfad6522 1809 okt. - dec.

Met alfabetische naamwijzer.

485 http://proxy.handle.net/10648/5865afd2-2f04-42a2-aa3c-e8f56882bd6f 1810 jan. - mrt.

Niet raadpleegbaar

486 http://proxy.handle.net/10648/a9e764f9-7ebd-4b1a-814f-4e36c6043d39 1810 apr. - juni

Niet raadpleegbaar

487 http://proxy.handle.net/10648/f9811127-97cd-4204-a939-ca9bc2925c86 1810 juli - sep.

Niet raadpleegbaar

488 http://proxy.handle.net/10648/01416113-6414-4970-b897-843c2123539a 1810 okt. - dec.

Met alfabetische naamwijzer.

Niet raadpleegbaar

489 http://proxy.handle.net/10648/b0096bd9-e300-4fe3-bd55-adf9d0bfa99d 1811 jan. - mrt.

Niet raadpleegbaar

490 http://proxy.handle.net/10648/91a27b44-6646-4a09-bf76-637cc0b6f031 1811 apr. - juni 491 http://proxy.handle.net/10648/06a20d13-a354-464e-93ed-190162ef82fa 1811 juli - sep.

Niet raadpleegbaar

492 http://proxy.handle.net/10648/2a0ab497-fbb9-4279-b24c-acf13875f60f 1811 okt. - dec.

Niet raadpleegbaar

493 http://proxy.handle.net/10648/aadc456e-9bbe-4e7f-839c-ce366ff888ad 1812 jan.

Niet raadpleegbaar

494 http://proxy.handle.net/10648/895c1da2-f8a0-4849-a20b-97f6d396110b 1812 feb. - mrt.

Niet raadpleegbaar

495 http://proxy.handle.net/10648/d62f4480-414d-4ef8-9c28-2785d2eaea27 1812 apr. - juni

Niet raadpleegbaar

496 http://proxy.handle.net/10648/f72ccda7-56a8-46b4-ba82-a2af5310a231 1812 juli - aug. 23 497 http://proxy.handle.net/10648/46651726-e6be-4003-9b2d-fe0951b21146 1812 aug. 25 - sep. 498 http://proxy.handle.net/10648/2d3ce217-3f4e-4c23-b03a-9413d0c02fd8 1812 okt. - dec. 499 http://proxy.handle.net/10648/8d6e361e-12d8-4a48-8ee1-24f264c01a6f 1813 jan. - feb.

Niet raadpleegbaar

500 http://proxy.handle.net/10648/a3d96629-33a6-4b3f-bf99-19e313ec182c 1813 mrt. 1 - mrt. 11

Niet raadpleegbaar

501 http://proxy.handle.net/10648/338df0dc-a4d1-4abc-95af-70e1251a29c8 1813 mrt. 13 - apr.

Niet raadpleegbaar

502 http://proxy.handle.net/10648/27224e32-29d6-4c39-ba02-511c661a21e8 1813 mei - juni

Met alfabetische naamwijzer.

Niet raadpleegbaar

503 http://proxy.handle.net/10648/4b73f505-ac05-4d99-8694-d17c5f59361a 1813 juli - aug.

Niet raadpleegbaar

504 http://proxy.handle.net/10648/dc4fc45b-9fe7-44a8-9003-f14c345fd3d2 1813 sep. - okt.

Niet raadpleegbaar

505 http://proxy.handle.net/10648/285f93dd-e0c1-403e-a5a9-d42d8456532b 1813 nov. - dec.

Met alfabetische naamwijzer.

506 http://proxy.handle.net/10648/e9124255-e718-479a-a75a-890a0ac6a44c 1814 jan. - feb. 507 http://proxy.handle.net/10648/ee782d10-8e30-4531-aba5-cf33fad45955 1814 mrt. - apr. 508 http://proxy.handle.net/10648/193da442-d4e0-4542-8923-01d107da2bd1 1814 mei - juni 509 http://proxy.handle.net/10648/2298bc15-437d-499f-ba92-80452489b3b3 1814 juli - aug.

Met alfabetische naamwijzer.

510 http://proxy.handle.net/10648/725a15a5-d406-47b2-8fad-bce52dd9d261 1814 sep. - okt. 511 http://proxy.handle.net/10648/4e844bd4-eec6-41ee-bdf2-d5b326388dc8 1814 nov. - dec. 512 http://proxy.handle.net/10648/994efecf-63f2-423b-929e-35525b91fde4 1815 jan. 513 http://proxy.handle.net/10648/4473846d-353b-4a3a-8fd6-f62095235b00 1815 feb. 514 http://proxy.handle.net/10648/84d0c074-afbc-4417-a9fb-e062fe9fa676 1815 mrt. 1 - 13 515 http://proxy.handle.net/10648/33102aaf-8577-4a92-9ec1-7efc0611ee2c 1815 mrt. 13 - 31 516 http://proxy.handle.net/10648/fcca0374-af54-4a02-a0d8-b97a0f781e66 1815 apr. - mei 517 http://proxy.handle.net/10648/3133da56-62d5-4c89-885e-4df3981ba3b6 1815 juni 518 http://proxy.handle.net/10648/891f9c12-22ad-46b0-9b8e-db842955c27f 1815 juli 519 http://proxy.handle.net/10648/bec97fcd-567e-4fee-b8b3-5b0d37a3cbea 1815 aug. 520 http://proxy.handle.net/10648/23d0b238-b1af-4520-a3f6-b6f741baaf1d 1815 sep.

Met alfabetische naamwijzer.

521 http://proxy.handle.net/10648/46a027ab-4378-4daa-8d9a-ef7fa2d23f7a 1815 okt. - nov. 522 http://proxy.handle.net/10648/9a5f3c9c-0c7e-488c-b173-28e6d532ac05 1815 dec.

Met alfabetische naamwijzer.

523 http://proxy.handle.net/10648/a2165c0f-92fa-4b7a-b347-26facc52a8cc 1816 jan. - feb.
524-529 Ingekomen rekesten van ingezetenen van de Joodse natie met daarop genomen beschikkingen, benevens de op de rekesten ingewonnen berichten enz. 1755-1802 6 banden 524 http://proxy.handle.net/10648/0b1c57f5-7126-44d9-932a-52270a811c4a 1755-1760

Niet raadpleegbaar

525 http://proxy.handle.net/10648/c8d250ef-2404-4c81-ba76-77788dbfabbf 1761-1770 526 http://proxy.handle.net/10648/05520343-8e22-45c6-8f18-06f1145c4c69 1772-1779 527 http://proxy.handle.net/10648/e34a4fb1-dcc8-4a45-a7db-49c5543e339a 1780 - 1784 juli 528 http://proxy.handle.net/10648/c070889b-937d-4528-a104-6b8649f297c4 1784 nov. - 1800 529 http://proxy.handle.net/10648/e2affdc8-64c6-48e2-835f-87da28885c1a 1801-1802

Niet raadpleegbaar

530 http://proxy.handle.net/10648/94f07c38-5d9b-4949-bc9f-1f27e1e0d3af Ingekomen rekesten van boedelcuratoren met daarop genomen beschikkingen. 1781 1 band 531-532 Register van ingekomen rekesten van boedelcuratoren met daarop genomen beschikkingen. 1782-1816 2 delen 531 http://proxy.handle.net/10648/514b06df-4ae0-4c91-bcc3-99e6279f4ace 1782-1784

Met alfabetische naamwijzer.

532 http://proxy.handle.net/10648/9beab5f8-e3b8-450a-9d7d-7ff5af07fa1b 1785-1816

Met alfabetische naamwijzer.

533 http://proxy.handle.net/10648/76da7fee-6e41-4a72-8401-61ba0636062d Ingekomen rekesten van Engelsen met daarop genomen beschikkingen. 1801-1802 1 band 534-537 Journaal van stukken, opgemaakt ter Gouvernementssecretarie ingevolge beschikkingen van de gouverneur. 1786-1800 4 delen 534 http://proxy.handle.net/10648/0e7f8d97-91a9-47c5-a566-6806193aa1d7 1786 okt. - 1790 juli 535 http://proxy.handle.net/10648/91003f6f-ee48-4120-8555-6237572c52ee 1790 aug. - 1793 dec. 536 http://proxy.handle.net/10648/17eedc9a-f591-46f2-a1d1-30258919ee16 1794-1797 537 http://proxy.handle.net/10648/ea32f89a-b7e3-4330-9eb2-8535895dcefc 1798 - 1800 jan. 31 538-543 Rekening en verantwoording van de administrateur-generaal wegens de administraties van de sociëteitsgronden enz. (Buitengronden bij Paramaribo, kostgrond 'Voorburg', houtgrond 'Victoria', houtgrond 'Weltevreden', steenspringerij 'Worsteling Jacobs'). 1783-1799 6 banden 538 http://proxy.handle.net/10648/34c0033f-78ce-46f2-b207-b57dd704638d 1783 - 1785 apr. 539 http://proxy.handle.net/10648/1a5852af-3da4-4294-81b3-6c55759b6858 1785 mrt. - 1786 540 http://proxy.handle.net/10648/6c0fde58-ae59-4b25-ba28-3ad85ad41d11 1787-1788 541 http://proxy.handle.net/10648/b046e6bb-8e4f-47d6-b15e-25409a5ef19c 1789-1790 542 http://proxy.handle.net/10648/afa5827c-994c-4752-8d78-8c61c677439b 1794-1796 543 http://proxy.handle.net/10648/e4a6a0b4-0d33-45ef-88ca-338890c67a2b 1797-1799 544 http://proxy.handle.net/10648/06060d4d-9108-456a-816c-ce82338a42f1 Journaal van de kapitein-luitenant-ingenieur Wollant van zijn zending naar de kolonie Cayenne. 1781 nov. - 1782 jan. 1 deel

Overlegd bij rapport aan de gouverneur van januari 1782. Zie o.a. dit rapport e.a. stukken, onder nummers 607 litt. a-k als bijlagen gevoegd bij de uitgaande brief van de gouverneur aan directeuren der Sociëteit van Suriname van 24 juli 1782.

544A http://proxy.handle.net/10648/47530206-b454-4acd-8a03-0a504daeb868 Journaal, gehouden door de luitenant-kolonel F.M Beutler op zijn expeditie naar de rivier Marowijne, afschrift. 1790 apr. - 1791 dec. 1 deel 545 http://proxy.handle.net/10648/26a96f9f-bfe4-4b8b-90e8-8165457d1fa4 Memorie betreffende de bevordering van de emigratie naar Suriname, naar aanleiding van de onderhandelingen tussen directeuren der Sociëteit van Suriname en regenten van het Aalmoezeniershuis te Amsterdam. Opgesteld en de gouverneur aangeboden door J.B. van Rensselaer te Paramaribo. 1763 1 deel

Steller van deze memorie was boekhouder van de garnizoenen in Suriname.

546-594 Kopie-notulen van ordinaris en extra-ordinaris vergaderingen van het Hof van Politie en Criminele Justitie. 1722-1812 49 banden 546 http://proxy.handle.net/10648/feb19e14-5991-4d78-98ce-b37fa5a7a1a9 1722 jan. 20 - 1727 mei 1 547 http://proxy.handle.net/10648/4efcf201-ac21-4893-9a92-b7bc44dbe116 1728 okt. 9 - 1731 nov. 1

Niet raadpleegbaar

548 http://proxy.handle.net/10648/48212544-1200-4c1c-8c65-42f578ea9df5 1732 jan. 21 - 1737 feb. 6

Bijgebonden zijn de kopie-notulen van 1730 januari 19-31 en augustus 4-5.

Niet raadpleegbaar

549 http://proxy.handle.net/10648/d2022294-5b98-497b-be8e-23116cbd6be8 1742 nov. 19 - 1743 dec. 24

Niet raadpleegbaar

550 http://proxy.handle.net/10648/d7aa0c4a-8627-45db-9ef9-cf7b025f9f04 1744 jan. 18 - dec. 22

Niet raadpleegbaar

551 http://proxy.handle.net/10648/86e6ba83-86a7-432b-9924-c46c1db8044d 1744 dec. 24 - 1745 dec. 14

Niet raadpleegbaar

552 http://proxy.handle.net/10648/f8075a2c-d413-4915-b0f9-184c715a57ad 1746 jan. 7 - 1747 jan. 3

Niet raadpleegbaar

553 http://proxy.handle.net/10648/fa3d1c8d-a4d9-453a-acc5-46b3ebb41581 1747 feb. 6 - dec. 30

Niet raadpleegbaar

554 http://proxy.handle.net/10648/e8d6acc3-bba7-4330-8d1f-8f14124e7073 1748 feb. 6 - 1749 jan. 8

Niet raadpleegbaar

555 http://proxy.handle.net/10648/de93a7d5-fc6f-4615-afd6-cb3e5095cc71 1749 jan. 11 - dec. 20

Niet raadpleegbaar

556 http://proxy.handle.net/10648/73f1a871-8425-40e3-ac80-e1d47e7f3c30 1750 feb. 2 - 1751 jan. 27

Niet raadpleegbaar

557 http://proxy.handle.net/10648/18438888-df41-4ab7-b3f8-33862b4a5225 1751 feb. 10 - 1754 jan. 3

Niet raadpleegbaar

558 http://proxy.handle.net/10648/f3c0b3a4-71db-4799-b4d3-096f63609a65 1754 jan. 9 - dec. 28

Niet raadpleegbaar

559 http://proxy.handle.net/10648/172ca59c-ca1f-40f1-ae91-345a85260503 1755 jan. 11 - 1756 jan. 22

Niet raadpleegbaar

560 http://proxy.handle.net/10648/600d8889-7ce2-4e82-8e6a-3db156a14503 1756 mrt. 15 - 1757 dec. 30

Niet raadpleegbaar

561 http://proxy.handle.net/10648/90659682-6c27-463f-b26f-f5d5b4cd1457 1758 jan. 27 - dec. 16

Bijgebonden zijn de kopie-notulen van 1756 januari 28-maart 13.

Niet raadpleegbaar

562 http://proxy.handle.net/10648/852184f9-fd50-4d1a-8a55-6d3a8aaaf578 1758 dec. 18 - 1759 dec. 28

Niet raadpleegbaar

563 http://proxy.handle.net/10648/e526bfd5-ff50-48b1-8fc1-9339116c55af 1760 jan. 2 - dec. 12 564 http://proxy.handle.net/10648/ba5a301e-0c38-40a2-83bd-d4d859bbd65d 1760 dec. 16 - 1761 dec. 23 565 http://proxy.handle.net/10648/577362e4-5c98-47a5-8ed9-8b95e21bf88a 1761 dec. 24 - 1762 dec. 17

Niet raadpleegbaar

566 http://proxy.handle.net/10648/7589f7c3-de86-4489-a145-5349e6066cae 1762 dec. 18 - 1763 dec. 24

Niet raadpleegbaar

567 http://proxy.handle.net/10648/e407a851-fea3-4875-9eac-ca2436b77cb8 1763 dec. 26 - 1764 dec. 15

Niet raadpleegbaar

568 http://proxy.handle.net/10648/ee4a0f82-bf21-46cf-ba1f-e10357b3a222 1765 feb. 4 - 1766 jan. 29

Niet raadpleegbaar

569 http://proxy.handle.net/10648/3b0b70e2-503c-4bda-ba58-1562aaf7a788 1766 feb. 4 - 1767 jan. 27

Niet raadpleegbaar

570 http://proxy.handle.net/10648/ae7fb2a1-11ce-4c99-a260-271a02c56737 1768 feb. 2 - 1771 dec. 20

Niet raadpleegbaar

571 http://proxy.handle.net/10648/c8a59432-8daa-410a-ba31-3b5d3ed3213f 1771 dec. 21 - 1772 aug. 31

Niet raadpleegbaar

572 http://proxy.handle.net/10648/df8c7c10-5aa5-4c75-87d1-11e0c5722643 1772 sep. 3 - 1774 feb. 5

Niet raadpleegbaar

573 http://proxy.handle.net/10648/fcdcd1e8-a5a6-4d0a-86b5-9353a7c93386 1774 feb. 7 - 1776 jan. 5 574 http://proxy.handle.net/10648/8e2853b5-cbb3-4bdc-a843-ba1edce509a8 1776 feb. 5 - 1778 jan. 27 575 http://proxy.handle.net/10648/3a5f4704-9200-4a8a-97d8-24d0dc059fd8 1778 feb. 2 - dec. 21

Niet raadpleegbaar

576 http://proxy.handle.net/10648/bd45e7cd-edc0-45c4-833e-6a8454b5974e 1778 dec. 22 - 1779 dec. 22

Niet raadpleegbaar

577 http://proxy.handle.net/10648/ced4d5b7-0b3d-47dd-8faf-530cd4867956 1779 dec. 27 - 1780 dec. 18 578 http://proxy.handle.net/10648/0528ff7e-8d8b-44af-8f76-c0e1719670f3 1780 dec. 19 - 1782 dec. 24

Niet raadpleegbaar

579 http://proxy.handle.net/10648/6a26d9bc-395c-466e-acb8-ee53ce24de3e 1783 feb. 6 - 1784 dec. 29

Niet raadpleegbaar

580 http://proxy.handle.net/10648/ae901620-2ca8-402b-867e-951603038a53 1785 feb. 7 - 1786 dec. 21

Niet raadpleegbaar

581 http://proxy.handle.net/10648/34ebc349-60d9-4331-b196-32adf76634bd 1787 jan. 22 - 1789 jan. 16

Niet raadpleegbaar

582 http://proxy.handle.net/10648/68166dc9-3a87-4194-88b0-ff6627b0fddc 1789 feb. 2 - dec. 23

Niet raadpleegbaar

583 http://proxy.handle.net/10648/6bbd259f-1ffa-48b6-8e16-368179cd23b1 1790 feb. 1 - 1792 jan. 6

Niet raadpleegbaar

584 http://proxy.handle.net/10648/9591fdb2-aead-4fce-95e4-c368feeaf73c 1792 jan. 13 - 1793 sep. 2 585 http://proxy.handle.net/10648/b8431c96-d430-4114-9584-0b34e2644d9a 1793 sep. 12 - 1795 jan. 6 586 http://proxy.handle.net/10648/6da00782-f267-47e8-aa56-c1dc0b41fa38 1795 jan. 14 - dec. 30 587 http://proxy.handle.net/10648/60942027-82b2-4f7b-a7b7-3143bd559f7b 1796 jan. 8 - 1796 dec. 10 588 http://proxy.handle.net/10648/314e5e4b-026e-4083-acd8-022826259302 1797 jan. 26 - 1798 okt. 29

Niet raadpleegbaar

589 http://proxy.handle.net/10648/798aa454-fa50-434d-b631-c52835ff18ba 1800 feb. 3 - 1801 jan. 23

Niet raadpleegbaar

590 http://proxy.handle.net/10648/e11527f9-4006-4ce6-8f89-72518337c9ef 1802 feb. 1 - 1804 jan. 20 591 http://proxy.handle.net/10648/30c986f9-0484-4ef4-bb05-e7739467d71c 1806 feb. 3 - 1808 jan. 22

Niet raadpleegbaar

592 http://proxy.handle.net/10648/dba94e4f-1a73-4778-ad90-ce4cbdf34578 1809 feb. 6 - 1810 jan. 15 (gedrukt) 593 http://proxy.handle.net/10648/32fd37d3-af7c-4c52-84a9-4266795a624b 1810 feb. 5 - 1811 jan. 14 (gedrukt) 594 http://proxy.handle.net/10648/1d351159-0281-40e1-9573-2dbfa3f98c9b 1811 feb. 4 - 1812 jan. 8 (gedrukt)
595-605 Duplicaat-brieven door directeuren der Sociëteit van Suriname en, sedert oktober 1795, door het Comité tot de Zaken van de Koloniën en Bezittingen op de kust van Guinea en in Amerika gezonden aan het Hof van Politie en Criminele Justitie en aan het Hof van Civiele Justitie in Suriname. 1735-1798 11 banden 595 http://proxy.handle.net/10648/fffbeb7f-4d50-4941-a00f-dbdaff1e425f 1735-1740

Niet raadpleegbaar

596 http://proxy.handle.net/10648/84fe4ab6-0bf2-45ac-8363-c75aa312c5b4 1741-1745

Niet raadpleegbaar

597 http://proxy.handle.net/10648/91040b04-eb1a-4d85-92dd-9494c3e966bf 1746-1757

In dit nummer slechts weinig stukken over 1751-1757.

Niet raadpleegbaar

598 http://proxy.handle.net/10648/0c05b37e-6a61-4bd3-9e0f-2bd4874163d4 1754-1758

In dit nummer slechts enkele stukken.

Niet raadpleegbaar

599 http://proxy.handle.net/10648/63ca386e-809c-4d90-a593-8a0494c13fc5 1755 - 1768 aug.

Niet raadpleegbaar

600 http://proxy.handle.net/10648/e172093c-0921-43f2-aecb-4b0ebf81db98 1768 nov. - 1778 601 http://proxy.handle.net/10648/1b8d535b-400c-470e-9ffb-360c8aeeaad5 1779-1783 602 http://proxy.handle.net/10648/83492724-6118-4423-9ebd-fc565eee4bc3 1784-1787 603 http://proxy.handle.net/10648/05724575-fec5-4ee5-9447-5b6f77d4467c 1790 - 1791 okt. 604 http://proxy.handle.net/10648/0e75be81-83e8-41ce-98af-4425b79b426a 1791 nov. - 1794 605 http://proxy.handle.net/10648/faa336e5-561d-411c-be39-cc20b3cd40c0 1795-1798
606-609 Duplicaat-brieven, door de Staten-Generaal gezonden aan het Hof van Politie en Criminele Justitie in Suriname. 1733-1793 4 banden 606 http://proxy.handle.net/10648/819eac75-85ae-4f30-ae45-efdf75076084 1733 - 1771 mrt.

Niet raadpleegbaar

607 http://proxy.handle.net/10648/0abf9c99-523a-4150-9397-dce521ed002b 1771 aug. - 1780 608 http://proxy.handle.net/10648/26818b93-a42d-4700-9e47-aa8b1ef83e86 1784-1790 609 http://proxy.handle.net/10648/5ed38b94-45bd-4ff4-ae5e-fef5c7281d18 1791-1793
610 http://proxy.handle.net/10648/1075480e-793b-4d3f-a26d-6b4e346a74ac Register van brieven, door directeuren der Sociëteit van Suriname en door de Staten-Generaal gezonden aan het Hof van Politie en Criminele Justitie en aan het Hof van Civiele Justitie in Suriname. 1743-1748 1 deel

Niet raadpleegbaar

611 http://proxy.handle.net/10648/7aa0a5c2-e902-49dc-ae91-480c72d0fc99 Register van instructies en commissies voor ambtenaren in Suriname. 1756-1811 1 deel

Pagina's 1-16 ontbreken.

Niet raadpleegbaar

612 http://proxy.handle.net/10648/558e35e2-fb4a-40f8-98e8-60e5affb5208 Recueil van plakkaten en resoluties van het Hof van Politie en Criminele Justitie en van het Hof van Civiele Justitie betreffende zaken van civiele rechtspleging. 1684-1782 1 deel

Niet raadpleegbaar

613-614 Stukken, van welke afschriften als bijlagen zijn gevoegd bij de uitgaande brieven aan directeuren der Sociëteit van Suriname. 1744, 1792 2 banden 613 http://proxy.handle.net/10648/cbb5e845-d96b-4bb8-984d-682ce2aec45c 1744 jan. 15 - apr. 17

Niet raadpleegbaar

614 http://proxy.handle.net/10648/0b7d77aa-92d1-41f8-ac08-a48a3b740906 1792 mei 19 - juli 21

Niet raadpleegbaar

615 http://proxy.handle.net/10648/5a01598f-8c6c-4f86-8ef4-7bb93cf7d1e7 Reglement voor de militaire troepen in Suriname. (1778) 1 deel 616 http://proxy.handle.net/10648/3671ae7e-1ab6-44cb-8a4a-0abc6ea3650d Uittreksel uit het reglement voor de exercitie van de infanterie van de Staat. ongedateerd 1 deel 766-768 Register van ingekomen brieven bij de gouverneur van Suriname, van de gouverneur en andere autoriteiten in Frans Guyana. 1796-1799 3 delen

De delen zijn onderscheidenlijk gemerkt: 'A, B, C.'.

766 http://proxy.handle.net/10648/f03fb2bf-331c-4634-9f24-c0ef18c40cb8 1796 okt. 26 - 1797 juni 17 767 http://proxy.handle.net/10648/bf8ce4ed-8d73-4759-a66f-e0b7565e779e 1797 juni 20 - 1799 jan. 28 768 http://proxy.handle.net/10648/80e549e9-f132-4e74-b539-7f9394dcf500 1799
769 http://proxy.handle.net/10648/87b71669-bbac-4125-bd69-57eea46930c7 Minuut-notulen en resoluties van de Grote gecombineerde Krijgsraad, onder voorzitterschap van de gouverneur-generaal betreffende de sommatie van de Engelsen tot overgave van de kolonie. 17 augustus 1799. Met bijbehorende stukken. 1799-1800 1 dossier, in band 770 http://proxy.handle.net/10648/740fe84a-e541-44ea-84bd-97281b79d9d1 Stukken betreffende handelingen van de Aucaners. 1806 1 dossier 771 http://proxy.handle.net/10648/ef3835f3-55f7-4885-98a4-ba7a73b083be Stukken betreffende de koop van een huis en erf aan de Steenbakkersgracht te Paramaribo. (ca. 1786) 1 dossier

Niet raadpleegbaar

772 http://proxy.handle.net/10648/3168fcd3-90d5-429a-8223-b034bced43f0 Verklaringen van de land- of rooimeester te Paramaribo, omtrent metingen, enz. van erven en landen; met daarbij getekende kaartjes, deels afschriften. 1747-1784 1 pak

Met tafel.

Niet raadpleegbaar

773 http://proxy.handle.net/10648/8f43bdc3-1ff8-467e-857e-8bd2b895362e Stukken betreffende:- een verzoek van de gijzelaar Christoffel voor het gaan naar zijn ouders, 1772.- de ontvangsten en uitgaven op de plantage Mariënbosch, 1787.- de belasting bij verkoop van onroerende goederen, 1791.- de verkoop van de houtgrond Berg-op-Zoom, 1792.- het komen van schepen op de rede van Suriname, 1808.- de verkoop van slaven (1813?).- de militaire uitgaven, 1815. 1772-1815 1 omslag

Niet raadpleegbaar

2 GOUVERNEMENTSSECRETARIE, 1816-1828

Tegelijk met de arrestering van het Reglement op het beleid van de regering, het justitiewezen, de landbouw en scheepvaart in Suriname bij Koninklijk Besluit van 14 september 1815 nr. 58 werd vastgesteld een instructie voor de gouverneur-generaal van Suriname. Deze aanvaardde op 27 februari 1816 het bewind. De op 1 april 1822 opgetreden landvoogd had de titel van gouverneur. De waardigheid van gouverneur van Suriname kwam als afzonderlijk ambt te vervallen door de instelling van het ambt van gouverneur-generaal der West-Indische Bezittingen; diens bestuursaanvaarding had 20 mei 1828 plaats.

617-622 Gouvernementsjournaal. 1816-1828 6 delen 617 http://proxy.handle.net/10648/eafc7429-9500-4a0e-a39d-aa05b8b7426c 1816 feb. 27 - 1820 mrt. 11 618 http://proxy.handle.net/10648/1901c80b-a282-4bce-a8c1-19465c6e32d6 1820 mrt. 22 - 1821 dec. 31 619 http://proxy.handle.net/10648/d6019319-9628-44e2-b4bd-03a130fcc80b 1822 mrt. 11 - 1823 dec. 31 620 http://proxy.handle.net/10648/cea85b53-2f78-4fe0-8461-8548e32f6f80 1824 621 http://proxy.handle.net/10648/a24b9cad-23f3-4593-92c3-73dafae65878 1825 622 http://proxy.handle.net/10648/c9050840-6c86-417a-a7d5-d83a43ff13e7 1826 jan. 1 - 1828 mei 20 623-625 Ingekomen rekesten met daarop ingewonnen berichten benevens genomen beschikkingen. 1816 3 banden 623 http://proxy.handle.net/10648/bce42ec6-4b04-4a8b-8ecb-a13e1f250b7a 1816 feb. - apr. 624 http://proxy.handle.net/10648/82211e60-e689-437d-b536-894e4eefaf03 1816 mei 625 http://proxy.handle.net/10648/ec7fcfbd-2b1b-45fb-8cb1-ea4de8c88906 1816 juni - juli 11 626-642 Resoluties met ingekomen rekesten benevens daarop ingewonnen berichten. 1816-1819 17 banden 626 http://proxy.handle.net/10648/3e5a819a-e6e6-44f7-946b-62ca18e31646 1816 juli 15 - okt. 627 http://proxy.handle.net/10648/d15d0ab4-b0a9-4305-903e-8b990479d50d 1816 nov. - dec. 628 http://proxy.handle.net/10648/d4447ebb-5758-4f9c-8ab7-0c1b50a5c0c8 1817 jan. - mrt. 629 http://proxy.handle.net/10648/dd957223-7246-413f-b448-7e1a98f1286a 1817 apr. - mei 630 http://proxy.handle.net/10648/9be97cf7-b172-4709-867b-86c0217e9821 1817 juni 631 http://proxy.handle.net/10648/607ec8e9-6655-45e4-9c29-94c6d632727a 1817 juli 632 http://proxy.handle.net/10648/db956877-53a8-4055-a922-ecdc5ab57fa5 1817 aug. - sep.

Niet raadpleegbaar

633 http://proxy.handle.net/10648/a9b350b0-1826-46a8-89c8-338744462b1f 1817 okt. - nov. 634 http://proxy.handle.net/10648/fed44338-5c85-4b24-911e-061438563f12 1817 dec. 635 http://proxy.handle.net/10648/3757a7a4-fce7-4462-9865-9710d7696af5 1818 eerste kwartaal 636 http://proxy.handle.net/10648/c22a63bf-5c41-4447-a546-9d1e446990b0 1818 tweede kwartaal 637 http://proxy.handle.net/10648/d8c0c207-7f73-4893-893f-36e3775bd159 1818 derde kwartaal 638 http://proxy.handle.net/10648/f868221e-db4d-4d67-b4bd-6209d942a35b 1818 vierde kwartaal 639 http://proxy.handle.net/10648/b3a086e5-6b2f-4aad-9dcf-1cc3b3ea8dc4 1819 eerste kwartaal 640 http://proxy.handle.net/10648/f4a7990d-5fa9-41a4-abd6-b11d908b03d9 1819 tweede kwartaal 641 http://proxy.handle.net/10648/cb0959f9-8967-43fa-aff2-b8057c71f46f 1819 derde kwartaal 642 http://proxy.handle.net/10648/a6a65d92-91d7-419b-9111-63cad3531a05 1819 vierde kwartaal
643-646 Register van 'Handelingen en resolutiën'. 1819-1822 4 delen

Bij Gouverneursbesluit van 13 december 1819 werd bepaald het aanleggen van een 'algemeen journaal of register van het verhandelde'.

643 http://proxy.handle.net/10648/1bbd59d3-0aaa-46e4-a76a-52731783bedd 1819 dec. 13 - 31 644 http://proxy.handle.net/10648/29df84ed-ad26-48c5-9e52-c683800bf78d 1820 645 http://proxy.handle.net/10648/4705acba-c750-4c28-ab89-6102a3e8a1bf 1821 646 http://proxy.handle.net/10648/9a3d71ff-8940-4a04-9670-b42cecca0415 1822 jan. 2 - mrt. 30
647-653 Ingekomen rekesten met daarop ingewonnen berichten. 1820-1822 7 banden 647 http://proxy.handle.net/10648/d416b192-5983-479b-945c-f6de72964bbd 1820 eerste halfjaar 648 http://proxy.handle.net/10648/b91be8f6-d0ff-4525-8e5e-77e07081e495 1820 tweede halfjaar 649 http://proxy.handle.net/10648/54916d4b-992c-49e2-9761-938fc343cccd 1821 eerste kwartaal 650 http://proxy.handle.net/10648/5e169e16-986f-4c99-92bd-233c00571901 1821 tweede kwartaal 651 http://proxy.handle.net/10648/c01006bb-a32c-4df5-aac0-119df83d7be1 1821 derde kwartaal 652 http://proxy.handle.net/10648/35207db3-e97f-4f3f-b100-ab977749467c 1821 vierde kwartaal 653 http://proxy.handle.net/10648/bc1ea315-1061-4af2-a312-ed7b0d453c9a 1822 eerste kwartaal 654-678 Resoluties met ingekomen rekesten benevens daarop ingewonnen berichten. 1822-1828 25 banden 654 http://proxy.handle.net/10648/5df8fdc5-55cc-4e08-a9c9-89a7b9685a80 1822 tweede kwartaal 655 http://proxy.handle.net/10648/791f3547-4d5e-4bd6-9463-3a53df07a797 1822 derde kwartaal 656 http://proxy.handle.net/10648/2ec8a195-46e4-46f7-8ebe-0ff3faf634c4 1822 vierde kwartaal 657 http://proxy.handle.net/10648/8ee5a459-331c-4f95-99ea-4d055ce9161b 1823 eerste kwartaal 658 http://proxy.handle.net/10648/9e14f8dc-ee83-4251-95cc-2971d53bf5b7 1823 tweede kwartaal 659 http://proxy.handle.net/10648/a1df3c5f-4b48-44db-89ad-48b3dc577a0f 1823 derde kwartaal 660 http://proxy.handle.net/10648/9b59419d-4e6e-4401-b6b9-50f896bca84f 1823 vierde kwartaal 661 http://proxy.handle.net/10648/af0404f3-e4ad-403b-9d79-466b03f027eb 1824 eerste kwartaal 662 http://proxy.handle.net/10648/c935f0a9-b523-4291-81df-dc0691ac75c9 1824 tweede kwartaal 663 http://proxy.handle.net/10648/4b942002-298e-4a4f-b32f-0b7b12525582 1824 derde kwartaal 664 http://proxy.handle.net/10648/bf33c1a6-49a8-45aa-90a8-25d942b8d60c 1824 vierde kwartaal 665 http://proxy.handle.net/10648/83a57c0d-71d0-48c2-832f-867b651a81c8 1825 eerste kwartaal 666 http://proxy.handle.net/10648/6506b518-80c2-45f5-8073-cb5d1e8d20fc 1825 tweede kwartaal 667 http://proxy.handle.net/10648/a9d503d8-1efb-4b6e-90f7-36836ab5c267 1825 derde kwartaal 668 http://proxy.handle.net/10648/85f120d8-985e-4051-b800-7ba17559794f 1825 vierde kwartaal 669 http://proxy.handle.net/10648/c148a373-8a68-4891-b127-a276e21e60f4 1826 eerste kwartaal 670 http://proxy.handle.net/10648/135bc72e-e8ba-4f4c-8fda-05fb5dddde56 1826 tweede kwartaal 671 http://proxy.handle.net/10648/c2732c08-adab-459e-8e58-4b0243ca896a 1826 derde kwartaal 672 http://proxy.handle.net/10648/38364f3b-ab47-4b44-82f3-b205273f7634 1826 vierde kwartaal 673 http://proxy.handle.net/10648/c1b247c2-5b9a-460d-8222-2c2194e127d5 1827 eerste kwartaal 674 http://proxy.handle.net/10648/bce5cd17-1118-4c5f-9581-5f94625284e7 1827 tweede kwartaal 675 http://proxy.handle.net/10648/1598758f-984a-4453-9c8e-4dc45df33ba1 1827 derde kwartaal 676 http://proxy.handle.net/10648/d66db67c-8962-4cfa-b623-f707b9485e92 1827 vierde kwartaal 677 http://proxy.handle.net/10648/70e338e9-0fcd-4e94-bc47-8fde2d310a34 1828 eerste kwartaal 678 http://proxy.handle.net/10648/8d31bd71-d01a-4310-8780-9f32903ddec7 1828 apr. - mei 19 679-699 Alfabetische naamwijzer op de resoluties. 1816-1827 21 delen 679 http://proxy.handle.net/10648/7e748e90-d90a-4f05-ac97-9aca69f31d10 1816 aug. - dec. 680 http://proxy.handle.net/10648/d893e8d9-2657-417b-ba18-f4d118dae11b 1817 681 http://proxy.handle.net/10648/0dddfa93-18ea-4b67-9a28-f08dcb9f5997 1818 682 http://proxy.handle.net/10648/7463449b-09ff-477c-9ccc-8cbab5e1fff4 1819 683 http://proxy.handle.net/10648/2c9f24d2-f1b8-46b4-b8d3-d0f35fdce609 1820 eerste kwartaal 684 http://proxy.handle.net/10648/701bc8bd-0022-4730-9cbc-daec1d05d926 1820 tweede kwartaal 685 http://proxy.handle.net/10648/679b5b55-b864-4027-beb2-5b2742560329 1820 derde kwartaal 686 http://proxy.handle.net/10648/94a37dbe-5a32-492d-8aa3-42af15e5f3c8 1820 vierde kwartaal 687 http://proxy.handle.net/10648/003dddf8-e010-4ec1-8fb7-4a580e6be202 1821 eerste kwartaal 688 http://proxy.handle.net/10648/f871ee81-3af2-4eef-906a-5fd50c2ab22f 1821 tweede kwartaal 689 http://proxy.handle.net/10648/0f49eff4-7b3d-4358-9682-0be9cb68730d 1821 derde kwartaal 690 http://proxy.handle.net/10648/05617771-d50c-4e37-8b00-f765b2e0a2fe 1821 vierde kwartaal 691 http://proxy.handle.net/10648/be7408c7-9d46-4d8a-bbcc-020f3cb66b21 1822 692 http://proxy.handle.net/10648/3d890d1c-dd0c-412e-8790-d2da5a8f4340 1823 693 http://proxy.handle.net/10648/5b98e627-0fbc-40ea-81e9-6091052ce2c2 1824 eerste halfjaar 694 http://proxy.handle.net/10648/9f717f01-c2cb-4231-9d34-36bdb15797b5 1824 tweede halfjaar 695 http://proxy.handle.net/10648/b7bb084f-72cd-4752-b57e-7b0b00f96a38 1825 eerste halfjaar 696 http://proxy.handle.net/10648/d2c02f51-2e82-4926-b368-504f951d9afa 1825 tweede halfjaar 697 http://proxy.handle.net/10648/55b32550-b1af-46a4-996e-5579da32116a 1826 eerste halfjaar 698 http://proxy.handle.net/10648/c260d1be-f6a9-4394-9c3d-a24779dc38d1 1826 tweede halfjaar 699 http://proxy.handle.net/10648/2bd6efdb-0648-4229-9938-8d701beb9532 1827 700 http://proxy.handle.net/10648/f22da988-7576-429a-9465-63b08d709c83 Tafel van resoluties. 1819 1 deel 701-714 Ingekomen brieven van het Departement van Koloniën, met bijlagen. 1815-1827 13 banden 701 http://proxy.handle.net/10648/dd599f1c-7a44-46f3-8c8f-8dfec8e428a6 1815 okt. - dec. 702 http://proxy.handle.net/10648/6f5c3d35-d60f-4c0f-b6bf-46c1914ee188 1816 703 http://proxy.handle.net/10648/7422ab4d-1547-4f5a-b4c6-11efba7b735a 1817 704 http://proxy.handle.net/10648/7b75b52c-1ae0-4c7f-9c37-a6a874396012 1818 705 http://proxy.handle.net/10648/b325f9d6-e2d6-4a5f-bd61-8f02737bcb01 1819 706 http://proxy.handle.net/10648/f36bd6ea-61ff-459e-8f89-66064575d10b 1820 707 http://proxy.handle.net/10648/b7b4c511-ead9-42d9-b1d2-c608b2386914 1821 708 http://proxy.handle.net/10648/17ba46c7-f177-448e-bbdf-35552eca7c68 1822 709 http://proxy.handle.net/10648/b618144e-7b82-4a71-8076-37162c066ac2 1823 710 http://proxy.handle.net/10648/95018d26-8c7d-4963-812b-95b8f678b943 1824 jan. - juli 711 http://proxy.handle.net/10648/7e58f5f6-b483-4e09-864e-6ce9c611f53f 1824 aug. - dec. 712 http://proxy.handle.net/10648/98d355e4-6726-413d-a820-ae947839d66e 1825 713 http://proxy.handle.net/10648/fbdac324-7094-4948-b46b-0bed34d30611 1826 714 http://proxy.handle.net/10648/054654a1-3655-4d15-897b-e7edef9a6cc7 1827 715-717 Ingekomen brieven van het Departement van Koloniën met bijlagen (duplicaat-serie). 1818, 1820, 1821 2 pakken 715 http://proxy.handle.net/10648/6da422e0-a8f0-40b5-b471-96b155141800 1818 716 http://proxy.handle.net/10648/a5d0fe7c-c26b-426d-8f85-8198abad6e80 1821 717 http://proxy.handle.net/10648/14ba1ae2-b0a4-47b7-ad73-e8d10697bc28 1820 1 band 718 http://proxy.handle.net/10648/c7f03326-038d-488a-bad3-503f092c32e3 Register van uitgaande brieven aan het Departement van Koloniën. 1816 jan. - 1819 sep. 1 deel 719 http://proxy.handle.net/10648/491d8ba1-ff3e-4c75-a38f-ecedd9b61bb4 Bijlagen tot de uitgaande brieven aan het Departement van Koloniën. 1818 jan. - 1819 sep. 1 band 720 http://proxy.handle.net/10648/33d13313-4195-46db-8b4a-dbae894dd13e Register van uitgaande brieven aan het Departement van Koloniën met bijlagen. 1820 jan. - 1822 mrt. 1 band 721-727 Register van uitgaande brieven aan het Departement van Koloniën. 1822-1828 7 delen 721 http://proxy.handle.net/10648/4af1c1f4-d0b2-4fee-b688-994504edb112 1822 mrt. - dec. 722 http://proxy.handle.net/10648/fecc3032-5277-4753-aca3-321673625f6e 1823 723 http://proxy.handle.net/10648/882d487b-1fa1-4cab-b07d-79d469bede02 1824 724 http://proxy.handle.net/10648/8c4f4045-70d7-4094-a9f5-6e11e6c56c3b 1825 725 http://proxy.handle.net/10648/fc9373d1-80f7-4ed3-86f9-1dcc8031f195 1826 726 http://proxy.handle.net/10648/fbd88e28-8420-49a1-bb69-e7a2de799b83 1827 727 http://proxy.handle.net/10648/e5c6a6c5-d927-44fb-8dde-c3e05af98258 1828 jan. - mei 728-733 Bijlagen tot de uitgaande brieven aan het Departement van Koloniën. 1822-1827 6 banden 728 http://proxy.handle.net/10648/fec692ed-6e53-46d1-a2fd-73467fc2dda6 1822 apr. - 1823 dec. 729 http://proxy.handle.net/10648/16d43f06-a14e-434a-93a2-b0a3a7675b8e 1824 730 http://proxy.handle.net/10648/fef2c088-da8c-480e-909b-54917065a21d 1825 jan. - juli 1 731 http://proxy.handle.net/10648/e21c01ab-d404-47d4-8200-98a192bd0ffb 1825 juli 4 - 1825 dec. 732 http://proxy.handle.net/10648/cfd12586-afa3-4abc-8fd2-1f4a9ec97a85 1826 733 http://proxy.handle.net/10648/8d0046c5-4cac-4fee-aa9d-f368d406042f 1827 734 http://proxy.handle.net/10648/21c742ec-360e-481e-b9bf-c69a6029714c Tafel van uitgaande brieven aan het Departement van Koloniën. 1816-1826 1 deel 735 http://proxy.handle.net/10648/684ab87c-7c35-4807-bbfa-372ded5798b5 Register van uitgaande brieven aan de Raad Contrarolleur-Generaal der Financiën. 1818-1822 1 deel 736 http://proxy.handle.net/10648/b44f9213-5208-4ae5-a7c5-afc78ae7f705 Register van uitgaande brieven aan de commissaris voor de militaire zaken en magazijnen. 1818-1822 1 deel 737 http://proxy.handle.net/10648/2b3e2052-faaa-42c7-9f3f-87d3b6c47abc Register van uitgaande brieven aan verschillende autoriteiten. 1820-1824 1 deel 738 http://proxy.handle.net/10648/fb7a5c9f-4233-4e06-a880-c2e4798099ba Stukken, door de afgetreden gouverneur-generaal Vaillant overgegeven aan gouverneur De Veer in april 1822. 1 band 739-740 Register van resoluties tot afgifte van extracten uit het journaal van de gouverneur. 1827-1828 2 delen 739 http://proxy.handle.net/10648/9e80d96d-3d3a-4661-af02-c56987b480c8 1827 740 http://proxy.handle.net/10648/991445fe-0e0e-4da6-8253-ecaaa4ef2157 1828 jan. - mei 741 http://proxy.handle.net/10648/e7a7ca33-2950-4904-90ce-847323037aa0 Staat van afgegeven extracten uit het journaal van de gouverneur. 1826-1827 1 deel 742 http://proxy.handle.net/10648/20914f51-eef4-442b-8324-9b979f0b9a1c Alfabetische naamwijzer op plakkaten, publicaties enz. 1781-(1829), aangelegd ca. 1822. 1781 - (1829) 1 deel 743 http://proxy.handle.net/10648/0da9a4c8-cd41-487d-941f-a53ea0af3aa1 Register van eedformulieren. (ca. 1816) 1 deel 744 http://proxy.handle.net/10648/3e9e3768-769f-4ed2-8859-a889e981ee3f Register van eedformulieren. (ca. 1822) 1 deel 745 http://proxy.handle.net/10648/0a3e78d1-e30e-4702-bf42-51ca51d3cabd Stukken betreffende ambtenaren ter secretarie. 1823-1828 1 omslag 746 http://proxy.handle.net/10648/dcdbefe9-00b3-4737-840b-d5db73d056f8 Lijst van namen van en opgaven betreffende aangekomen passagiers. 1816-1825 1 deel 747 http://proxy.handle.net/10648/7217b3de-c840-4edf-8c33-c6287478f589 Register van ontvangen leges. 1821-1825 1 deel 774 http://proxy.handle.net/10648/7f5983b9-7ed8-404a-9f15-8c63d4718793 Alfabetisch repertorium op het register van resoluties. 1819 dec. 13 - 31 1 deel 775 http://proxy.handle.net/10648/64cae40e-bf3d-4baa-b006-9105b96a6dce Ingekomen brieven van de commissaris-generaal voor de West-Indische Bezittingen J. v.d. Bosch. 1828 mei 28 - juli 31 1 pak

Niet raadpleegbaar

776 http://proxy.handle.net/10648/08dfb6a8-ed01-4555-a643-073ca360a4bb Ingekomen brieven van bevelhebbers van 's lands schepen. 1825-1826 1 omslag 777 http://proxy.handle.net/10648/20b3c00b-8278-47be-b502-a65d3f96eee4 Ingekomen brieven van de gouverneur van Curaçao en onderhorige eilanden betreffende merendeels de dienst van oorlogsschepen. 1821-1826 1 omslag 778 http://proxy.handle.net/10648/5a0e5788-4838-497b-a458-6280b4288a59 Ingekomen brieven van de gouverneur van St. Eustatius, St. Maarten en Saba. 1824-1825 1 omslag 779 http://proxy.handle.net/10648/47a89abc-9e68-4578-a4d0-8776880a0e1e Register van ingekomen stukken, met aantekening aan wie zij gezonden zijn, fragment. 1821 mei - 1822 apr. 1 deel

Niet raadpleegbaar

780 http://proxy.handle.net/10648/3fe68842-3e69-466c-a585-d01927cf03ee Brieven van de gouverneur van Suriname aan de gouverneur van St. Eustatius, St. Maarten en Saba, die van Curaçao en onderhorige eilanden, en scheepsbevelhebbers, betreffende merendeels zee- en militaire zaken. Deels afschriften en minuten. 1822-1826 1 omslag

Niet raadpleegbaar

781 http://proxy.handle.net/10648/2b5b1bd2-e33f-49a6-b683-6b75626cac6f Tafel van uitgaande brieven aan verschillende autoriteiten. 1828 mei 20 - juni 9 1 deel 782 http://proxy.handle.net/10648/d1db7a94-7c57-49c8-8e82-daf8dd3527fc Stukken betreffende de overname van de kolonie Suriname van de Engelsen. 1816 1 dossier, in band

De stukken zijn genummerd 1-74.

Niet raadpleegbaar

783 http://proxy.handle.net/10648/af3d7fe9-e7a1-45ab-87f8-7e997e4bbeae Stukken betreffende het Surinaamse papiergeld, afschriften. 1824-1825 1 dossier 784 http://proxy.handle.net/10648/3641a45e-c61b-423b-8cbe-f2a859815b31 Publicatie van de inwerkingtreding van het Koninklijk Besluit van 4 januari 1826 nr. 92 betreffende de slavenregisters, minuut, met bijbehorende stukken. 1826 mei 5 1 dossier 785 http://proxy.handle.net/10648/640981ea-5181-49a6-8b84-00b3fe6d0062 Proces-verbaal van de overgave van het gouvernement van Suriname door de oud-gouverneur A. de Veer aan- en de overname door de gouverneur-generaal van de gezamenlijke West-Indische bezittingen. P.R. Cantz'laar. Met bijlagen. 1828 mei 20 1 dossier

Niet raadpleegbaar

786 http://proxy.handle.net/10648/caa15e5f-ff49-4e5f-a1e1-00aeebb65907 Alfabetisch repertorium op het 'Recueil van afziening van het regt van naasting, enz.'. 1827 juli - dec. 1 deel 787 http://proxy.handle.net/10648/e226a41a-640a-4077-8089-fa4769e5f4dd - Rekest van I.J. Elias om vergoeding voor geleden schade, ongedateerd (nà 1815). - Certificaat betreffende de eigendom van een erf in de Soldatenstraat, 1820.- Koninklijk besluit inzake de judicatuur over de belastingen, 1821.- Koninklijk besluit inzake de judicatuur over het uitoefenen van de genees- en heelkunde, 1823.- Notificatie betreffende de schulden van ambtenaren, 1824. - Andere stukken, rakende verschillende zaken, 1821-1828 en ongedateerd.Merendeels afschriften. 1821-1828 en ongedateerd 1 pak

Met inhoudstafel gemaakt op het Algemeen Rijksarchief.

788 http://proxy.handle.net/10648/88194434-89af-4cf1-a322-aebb418a3298 Reglementen, instructies, publicaties en plakkaten.Merendeels afschriften. (nà 1796) - 1827 1 pak

Met inhoudstafel gemaakt op het Algemeen Rijksarchief.

3 BUREAU VAN HET MILITAIR COMMANDEMENT, 1823-1828 748-754 Ingekomen stukken. 1823-1828 7 banden

Elke band met tafel.

748 http://proxy.handle.net/10648/cc9e63ba-30aa-4ffe-8541-bdc42e93e483 1823 749 http://proxy.handle.net/10648/b33ccfc9-956e-40db-8be2-bc55a6e7789f 1824 750 http://proxy.handle.net/10648/856ba9bf-cb3a-45bb-9c83-5da2f199661e 1825 751 http://proxy.handle.net/10648/6702d81b-083c-4260-bf9d-d24a781a9350 1826 752 http://proxy.handle.net/10648/3241d0af-553f-4149-8caa-3c69f41be5d3 1827 eerste halfjaar 753 http://proxy.handle.net/10648/10bfcebd-ee17-46cf-90f5-9c2b88daf044 1827 tweede halfjaar 754 http://proxy.handle.net/10648/ef53c167-26d0-4817-bb6f-e680c3128762 1828 eerste halfjaar
755-756 Ingekomen stukken betreffende de schutterij. 1825-1828 2 banden

Elke band met tafel.

755 http://proxy.handle.net/10648/dfa4544f-abf4-448e-93c8-b1126bf95bda 1825-1827 756 http://proxy.handle.net/10648/689bfe6e-9a46-498a-83c3-cd5f0e42bcff 1828

Bijgebonden zijn enkele stukken 1826 mei-1827 augustus.

Niet raadpleegbaar

757 http://proxy.handle.net/10648/706f8cc4-8fcc-4876-8187-5eae2908f274 Ingekomen stukken betreffende gecondemneerde personen. 1825-1826 1 band

Met tafel.

758 http://proxy.handle.net/10648/a8cfe573-351e-4aa6-b634-5a6cf078a3ee Register van uitgaande orders en brieven. 1823-1828 1 band

Voorin militaire orders 1816 februari- juni.

Niet raadpleegbaar

759 http://proxy.handle.net/10648/4391fc8e-a34b-4f42-b53e-273316248a7b Tafel van orders. 1825-1827 1 deel

Niet raadpleegbaar

760 http://proxy.handle.net/10648/8a4ef87d-b35b-4049-9865-ec29a832bbe1 Militaire monsterrollen. 1823-1827 1 band

Niet raadpleegbaar

761-764 Staten van soldij-betalingen. 1823-1828 4 banden 761 http://proxy.handle.net/10648/9e987769-229c-485d-ad22-43aa6a345400 1823-1825

Niet raadpleegbaar

762 http://proxy.handle.net/10648/796ccc50-1cf3-4924-9a2c-c32c82414105 1826

Niet raadpleegbaar

763 http://proxy.handle.net/10648/12137aa6-c3d6-4994-8c19-6a8e3c0e8ce4 1827

Niet raadpleegbaar

764 http://proxy.handle.net/10648/02f96cd2-0263-46ba-8436-b6dff482c354 1828

Niet raadpleegbaar

765 http://proxy.handle.net/10648/4cb49709-93ed-4b4d-8e70-5917b5783cbc Lijst van slaven en vrije arbeiders werkzaam bij de genie. 1828 1 deel

Niet raadpleegbaar

789-791 Register van gewaarmerkte gouvernementsorders. 1819-1828 3 delen 789 http://proxy.handle.net/10648/0a77e558-4757-4862-ae11-a209bea9df90 1819 okt. 14 - 1823 dec. 24 790 http://proxy.handle.net/10648/4b3bd569-8c3c-4b5e-95ce-2e0ef138fb60 1824 jan. 3 - 1826 juli 31

Niet raadpleegbaar

791 http://proxy.handle.net/10648/fc8503ec-0269-4753-b034-8d3066ba5e4d 1826 aug. 1 - 1828 mei 20

Niet raadpleegbaar

792 http://proxy.handle.net/10648/d1833a0f-334e-4806-9886-3cf3e40d9261 Register van uitgaande brieven aan verschillende autoriteiten en anderen. 1819 nov. 30 - 1822 dec. 30 1 deel 793 http://proxy.handle.net/10648/794ba190-0484-4e64-926f-574caf693e4b 'Modellen behoorende bij de algemene voorschriften gegeven door de Kommissaris-Generaal van Oorlog op de uitvoering van het provisioneel reglement van administratie bij de landmagt, vastgesteld bij besluit van Zijne Majesteit van de 1n februarij 1819, Litt. I 5'. Gedrukt. 1819 1 deel

Voorin een 'Benamingslijst der modellen'.

794 http://proxy.handle.net/10648/83768a02-bc4d-4453-96c4-2934d0e58906 Wekelijkse betalingslijsten van opzichters en arbeiders werkzaam bij de fortificatiedienst op Curaçao. 1827 1 pak

Niet raadpleegbaar

795 http://proxy.handle.net/10648/751f54c5-6f88-4fc3-9227-f06c56337d4f - Kopie-rapport van de kolonel Verveer aan de luitenant-generaal baron Krayenhoff betreffende Curaçao en onderhorige eilanden, 1825.- Stukken over de vestingbouw op Curaçao, 1826-1827.- Inventaris (duplicaat) van de stukken van het militair-commandement door gouverneur-generaal De Veer overgegeven aan zijn opvolger Cantz'laar, 1828. 1825-1828 1 pak

Niet raadpleegbaar