1.05.03 Inventaris van het archief van de Sociëteit van Suriname, (1650) 1682-1795 (1796) M.E. van Opstall Nationaal Archief, Den Haag (c) 1976 Deze digitale toegang is in 2006 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.1. Eindredactie: Jaap van Rijswijck, 20070301 This finding aid is written in Dutch. Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: Leidraad bij de lessen in het ordenen en beschrijven van archieven, Rijks Archiefschool, Utrecht 1974; Archivistische Terminologie, Rijks Archiefschool, Utrecht 1975. 23 april 2014 4 Datering inventarisnummer 192 aangepast van 1664 naar 1774 na controle, door Caroline Leistra. 20 jan 2014 3 verwijzingen naar GAVOC en GAWIC ingehangen door Gijs Boink. 14 september 2012 2Concordanties toegevoegd door Hanno de Vries. 15 november 2011 1 Link naar digitale index toegevoegd door Pauline van den Heuvel Beschrijving van het archief Sociëteit van Suriname Sociëteit van Suriname 1650-1796 merendeel 1682-1795 117 49,45 meter; 566 inventarisnummers. Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gothische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief. Nationaal Archief, Den Haag Directie van de Sociëteit van Suriname Ploeg, J., Commies ter Equipage van de Sociëteit van Suriname De Sociëteit van Suriname was juridisch eigenaar van de Nederlandse kolonie Suriname. Ze wordt opgericht in 1683 door de West-Indische Compagnie, de Stad Amsterdam en de familie Sommelsdijck, die ieder voor eenderde deel het eigendomsrecht verkrijgen. De Sociëteit wordt opgeheven in 1795. Het archief bevat o.a. financiële administratie, kaarten en tekeningen, resolutis, secrete notulen en soldijboeken. Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer De Sociëteit van Suriname

Suriname is in Nederlandse handen gekomen bij de vrede van Breda. Tevoren was het een Engelse kolonie onder leiding van lord Parham. De Zeeuw Abraham Crijnssen verovert het Engelse fort in 1667, waarmee Zeeland een monopoliepositie verwerft tot grote ergernis van Holland, dat het gebied aan de Staten-Generaal wil overdragen. In 1679 stellen de Staten van Zeeland voor Suriname op bepaalde voorwaarden aan de West-Indische Compagnie te verkopen. Zes juni 1682 bereikt men een akkoord

getekend 6 januari 1683

, en voor f. 260.000 wordt Suriname aan de W.I.C. overgedaan. De verhouding tussen Suriname en het moederland wordt geregeld bij het octrooi van 23 september 1682.

inv. no. 117

Daar de W.I.C. voorziet dat de lasten van de kolonie voor haar alleen te zwaar zullen zijn, worden de stad Amsterdam en Cornelis van Airssen van Sommelsdijck uitgenodigd een partnerschap met de Compagnie aan te gaan. Ieder der partners neemt voor 1/3 deel in de op te richten Sociëteit van Suriname, bij contract gerealiseerd op 21 mei 1683.

inv. no. 120

De Staten-Generaal behouden het oppergezag en zullen bijdragen in de verdediging van de kolonie. De Directie van de Sociëteit benoemt met goedkeuring van de Staten-Generaal een gouverneur, die de eed aflegt op beide colleges. Deze gouverneur heeft in de kolonie het oppergezag over burgers en militairen te land en te water, maar in belangrijke zaken is hij verplicht de Raad van Politie samengesteld uit de voornaamste burgers te raadplegen.

Soc. Sur. 17, f, 43vo Instructie voor gouverneur van Sommelsdijck

De gouverneur benoemt met toestemming van de Directie alle ambtenaren, die betaald moeten worden uit de belastingopbrengst van de kolonie zelf. Alleen het salaris van de gouverneur, de commandeur, de raadfiscaal en de krijgsmacht komt uit de kas van de overheid. Aangezien men niet royaal is, leiden de tekorten aan gelden voor de verdediging herhaaldelijk tot conflicten.

Zie inv. nrs. 523-526

Werkwijze.

In de Directie van de Sociëteit heeft elke deelgenoot drie à vier afgevaardigden, maar ieder lid brengt één stem uit. Beslissingen worden bij meerderheid van stemmen genomen. In de stemmingsprocedure van de Directie moet in 1770 een verandering komen, omdat de familie Sommelsdijck haar aandeel heeft verkocht. De stad Amsterdam heeft dit overgenomen voor f. 700.000, maar op grond van de overeenkomst van 1683 moet ook de andere partner hier deel aan hebben. In 1771 koopt de W.I.C. voor f. 350.000 de helft van het aandeel, zodat Amsterdam en de Compagnie gelijkberechtigd zijn.

W.I.C. 15, f 172 Res. X 28 nov. 1771

Het even getal is in geval stemming niet erg praktisch, maar tot een duidelijke oplossing komt het niet.

Soc. Sur. 86, Secrete notulen 1707-1794. Los stuk dd. 16 juni 1773

De voorzitter is altijd een afgevaardigde van de stad Amsterdam

Soc. Sur. 17, f 43vo e.v.

in welke plaats de Sociëteit zijn zetel heeft. De Directie beschikt over een secretaris, die verschillende klerken onder zich heeft. Boekhouders zorgen voor de geldzaken.

De Sociëteit zal resideren op het West-Indisch Huis en gebruik maken van enkele suppoosten van de W.I.C.

Soc. Sur. 17,f 22vo

Brieven moeten eerst getekend worden door een afgevaardigde van Amsterdam, vervolgens door vertegenwoordigers van de andere leden. Instructies, memories etc. moeten getekend worden door een van de heren van Amsterdam met het contraseign van de secretaris. De los- en laadoedulen kunnen getekend worden door twee heren van de Directie als het om schepen in Amsterdam en omgeving gaat, in Zeeland, op de Maz in het Noorderquartier en in Stad en Lande moet dit gebeuren door Bewindhebbers van de W.I.C.

Soc. Sur. 17, f 32

De brieven ingekomen uit de kolonie worden gesorteerd en voor een deel in "recueils" geplaatst,

W.I. Committé 192, p. 367

waarnaar in de lijsten van bijlagen bij de gouverneursbrief verwezen wordt. Deze recueils zijn verloren gegaan op enkele stukken na, in de inventaris opgenomen onder de nummers 506-508, 510, 512, 515-521. De overige brieven worden ingebonden. In deze banden vindt men de lijsten van meegezonden bijlagen.

Voor de inrichting van het bestuur in Suriname zij verwezen naar de literatuur.

J. Wolbers, Geschiedenis van Suriname, p. 164-193; Mr. J.J. Hartsinck, Beschrijving van Guyana of de Wilde Kust in Zuid-Amerika II, p. 872-892

De opheffing van de Sociëteit

Na de vervanging van de W.I.C. door de Raad over de Coloniën in America en over de bezittingen van den staat in Africa in 1792 zijn de Directie van Berbice en de Sociëteit van Suriname blijven bestaan. De samenwerking tussen de drie colleges is niet bevredigend en daarom komt Holland met het voorstel

Res. St. Gen. 18 maart 1795

de Coloniale Raad, de Directie en de Sociëteit op te doeken en te vervangen door één college voor alle gebieden, nl. een Committé tot de zaken van de Coloniën en Bezittingen in Africa en America (kort: het West-Indisch Committé). Zeeland heeft bedenkingen, beducht zijn voordelen met betrekking tot handel en bevoorrading van die gebieden kwijt te raken, maar als alle gewesten voor zijn en met de Zeeuwse bezwaren rekening wordt gehouden, zal de Zeeuwse afgevaardigde niet tegen werken.

Res. St. Gen 5 sept. 1795

Negen oktober neemt de Staten-Generaal het besluit om de Colonieraad, de Directie en de Sociëteit te vernietigen, waarbij "alle desselfs leden en ministers dadelijk onvermindert hunne verantwoording van gehouden directie en administratie ontslagen en gelicentieerd" worden. Het opvolgend Committé is een centraal college, zetelend in Den Haag. Er blijft om praktische redenen een verdeling in departementen, maar deze hebben geen eigen zelfstandigheid meer.

Res Sjt. Gen 9 okt. 1795

De Directie van de Sociëteit heeft tot 1 november de tijd om orde op zaken te stellen.

Res. St. Gen 9 okt 1795

Een publicatie met de wijzigingen gaat uit op 23 oktober.

Res. St. Gen 23 okt. 1795

De 31e oktober vergadert de Directie voor het laatst, de leden gaan uiteen onder betuiging van dank aan elkaar voor de goede samenwerking "met de aangename voldoening, dat hunne arbeid door den Godelijken zegen niet zonder vrugten geweest is ... " en " ... met den vuurige wensch, dat ook deeze aangelegene colonie onder het nieuwe bestuur steeds in kragt en voorspoed mooge toeneemen en meer en meer een vruchtbaren Bron van Nationalen Welvaart worden".

Soc. Sur. 85, f 299

Het nieuwe Committé stuurt 5 november bericht aan het Hof van Politieke en Criminele Justitie te Suriname van de veranderingen, die als gevolg van de resolutie van de Staten-Generaal d.d. 9 oktober 1795 in het opperbestuur van de kolonie zijn aangebracht, hetgeen op 3 juni 1796 in de kolonie bekend gemaakt word.

W.I. Committé 104, p. 1183

De eerstvolgende brief van gouverneur Friderici is dan officieël gericht aan het nieuwe bestuur.

W.I. Committé 104, p. 1181

Geschiedenis van het archiefbeheer

Na de instelling van het West-Indisch Committé is het archief van de Sociëteit overgegaan naar deze instelling. De voormalige secretaris van de Sociëteit, dan lid van het Committé, A. Vereul, krijgt opdracht om een verslag te maken van de handelingen en van de bezittingen van de Sociëteit

W.I Committé 192, p.5. 20 nov. 1795

, waaronder vallen de gebouwen, het meubilair en het archief. Op 21 juni 1796 doet Vereul zijn "aanspraak" tot de leden van het Comitté, waarbij behoren een aantal zeer belangrijke bijlagen.

W.I. Committé 192, p. 367. e.v.

Tot de ruimten in gebruik bij de Sociëteit behoren een aantal vertrekken in het West-Indisch Binnenhuis op het Singel, waar de Directie en de administratie zetelden; het West-Indisch Slachthuis of het West-Indisch Magazijn; het Werfhuis voor de recruten, gehuurd, liggende op het Roeterseiland aan de Keerweer bij de Plantage,

W.I. Committé 192, p. 334, 342

en tenslotte een zolder van het pakhuis de Koorndrager, voor de opslag van suiker.

W.I. Committé 192, p. 334

Uit de beschrijving van de papieren blijkt, dat de Sociëteit op 13 november 1793 een gedeelte van de administratie, varierend in jaren voor de verschillende stukken, over de periode 1683-1778, verpakt in zeven kisten, heeft laten overbrengen naar het West-Indisch Buitenhuis.

W.I. Committé 192, p. 367

De rest van de papieren blijft voorlopig op zijn oude plaats, onder toezicht.

W.I. Committé 192, p. 603. 13 sept. 1796

Speciale zorg en aandacht vraagt Vereul voor de verzameling kaarten

W.I Committé 192, p. 368-389

die hij heeft beschreven volgens de ordening waarnaar in de overgekomen papieren wordt verwezen. Veel kaarten en tekeningen zijn indertijd uit de correspondentie gelicht en daar opgeborgen in aparte portefeuilles. Het is een prachtige moment-opname van het officiële kaartenbezit betreffende Suriname.

Wat verder met het archief gebeurt blijft in het duister tot 1810. Dan worden West-Indische papieren van verschillende plaatsen in de stad gebracht op het pakhuis Batavia, staande aan het einde van de Rapenburgerstraat bij het Rapenburg,

Eerste afdeling, Oude inventarissen West-Indië, XXVIII, Pakhuis Batavie.

waar al een gedeelte van het archief ligt. Van het W.I. Buitenhuis komt niet zoveel: 66 banden financiële administratie betreffende de negotie en de uitrusting van slaafschepen, 23 consumptieboeken over de jaren 1688-1696, alles defect en een pakket rekeningen over 1725-1748.

idem, f 78

Iets meer komt uit een huis aan de Groenburgwal, waarbij papieren in kisten.

Na de Franse tijd heeft de regering alleen belangstelling voor de stukken, die nog nodig zijn in verband met uitbetalingen e.d. Op het Binnenhof worden de bovenvertrekken terzijde van de grote loterijzaal gereed gemaakt om deze stukken ten behoeve van het ministerie van Koloniën op te bergen.

Min. van Kol. 3. 16 december 1814, no 718

Vanaf 1815 worden voortdurend stukken uit Amsterdam overgezonden, van het Koloniaal Etablissement, dat gevestigd in het Oost-Indisch Binnenhuis, de archieven beheert en uitdunt. In 1816 worden van de Surinaamse papieren o.a. de resoluties van de Directie van de Sociëteit overgezonden (1683-1795, 69 delen), een deel secrete notulen (1707-1794), vier delen minuutnotulen (1792-1795) met nog enkele financiële stukken betreffende de tweede helft van de 18e eeuw.

Min. van Kol 37. 11 sept. 1816, no 5452a

Tot 1821 worden geregeld kisten koloniale stukken, zowel Oost- als West-Indische, naar Den Haag gestuurd, maar de inhoudslijsten van de zendingen zijn niet meer te vinden. In 1821 vindt de eerste grote vernietiging plaats in oktober/november, waarbij 28920 kilo papier is verkocht.

Dossier inventarisatie eerste afdeling. Losse stukken 1816-1843

Er is sprake van een nieuwe bergplaats voor koloniaal papier nl. de Oude Werf. Deze wordt met het pakhuis Batavia overgedaan aan Domeinen in1826

Min. van Kol. 537, 3 jan. 1827 no 121

ter gelegenheid waarvan de koloniale stukken naar het O.I. Binnenhuis en het W.I. Slachthuis worden overgebracht. Twee jaar later wordt alle materiaal, behalve de soldijboeken, naar het W.I. Slachthuis vervoerd.

Min. van Kol. 644, 30 okt. 1828 no 67

In 1832 geeft de minister zijn fiat aan een plan om deel van de J.W.I. archieven, die bij het departement berusten naar Amsterdam terug te zenden.

Min. van Kol. 841, 30 mei 1832 no 6

Tot 1856 blijft de zaak zoals hij is, dan worden de koloniale archieven, behalve het soldijkantoor, dat in 1884 volgt, overgebracht naar het ARA in Den Haag, voorzien van de bestaande inventarissen.

Min. van Kol. 541, 15 sept. 1856, no 19. Lijsten van uit Amsterdam verzonden stukken.

De verwerving van het archief

De rechtstitel is (nog) onbekend

Inhoud en structuur van het archief 1.05 Inhoud

1. De overgekomen papieren veranderen van aard in de loop der jaren. In het begin worden carga's, cognossementen, uitslagen van het wegen van suiker e.d. in de band opgenomen. Dit eindigt ongeveer 1745. Ook de vermelding van schepen, waarmee de brieven zijn overgekomen, vervalt na 1726. In de tafel van ieder deel is bij de brief van de gouverneur een lijst van bijlagen gevoegd. Tot 1760 wordt de beschrijving van deze bijlagen opgenomen in de tafel, nadien niet meer. Na 1760 dient men de "inventarissen" op de bijlagen te gebruiken om te weten welke stukken met de gouverneursbrief zijn meegekomen.

2. Twee brieven van gouverneur Friderici d.d. 24 november 1794, met bijlagen nrs. 955-964 en d.d. 22 januarie 1795 met bijlagen nrs. 965-988 ontbreken. Hoewel zij volgens de lijst wel zijn verzonden,

Gouverneursarchief Suriname 17 en 18. Journaal van Friderici, lijsten van verzonden brieven.

zijn zij noch bij de Sociëteit noch bij het West-Indisch Committé ingekomen.

3. In het archief van de W.I.C. bevinden zich resoluties van de Directie van de Sociëteit over de jaren 1683-1689 (W.I.C. 1144) en brieven uit Suriname over de jaren 1700-1753 en 1763-1792, die echter niet gelijk zijn aan de brieven in de serie overgekomen papieren van de Sociëteit (W.I.C. 1137-1143).

Verantwoording van de bewerking

De eerste die zich heeft beziggehouden met het inventariseren van het archief van de W.I.C. en de Nederlandse bezittingen in Amerika is P.A. Leupe geweest.

37. V.R.O.A. 1865-1877 p. 135

Mr. A. Telting heeft vervolgens de inventarisatie herzien, omdat Leupe verzamelingen gemaakt had van documenten betreffende gelijksoortige onderwerpen.

38. V.R.O.A. 1894 p. 6

Het werk van Telting is uitgescreven in de inventaris die tot nu toe in gebruik is. Ook heeft Telting zich bezig gehouden met de Surinaamse kaarten.

39. V.R.O.A. 1896 p. 14

Bij het maken van deze nieuwe inventaris zijn toegevoegd de stukken uit de collectie Verspreide West-Indische stukken die tot het Sociëteitsarchief behoorden, de oude beschrijvingen zijn vernieuwd, de indeling is overzichtelijk gemaakt en er is een inleiding bijgekomen.

Aanwijzingen voor de gebruikerOpenbaarheidsbeperkingenVolledig openbaar Beperkingen aan het gebruik

Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

Op de Gouverneursjournalen (inventarisnummers 199-202) is een digitale index beschikbaar (oud nr. 1.05.19.01).

Op de overgekomen brieven en papieren uit de sociëteit van Suriname (inventarisnummers 212-403) is een digitale index beschikbaar.

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in; Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Sociëteit van Suriname, nummer toegang 1.05.03, inventarisnummer ...

VERKORT: NL-HaNA, Sociëteit van Suriname, 1.05.03, inv.nr. ...

Verwant materiaal Beschikbaarheid van kopieën

Bijlagen Concordans

Concordans van oud aanvraagnummer in de inventaris van het archief van de Sociëteit van Suriname van de hand van Telting (1894) naar het huidige aanvraagnummer in deze inventaris Oud nummer Nieuw nummer 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34 35 35 36 36 37 37 38 38 39 39 40 40 41 41 42 42 43 43 44 44 45 45 46 46 47 47 48 48 49 49 50 50 51 51 52 52 53 53 54 54 55 55 56 56 57 57 58 58 59 59 60 60 61 61 62 62 63 63 64 64 65 65 66 66 67 67 68 68 69 69 70 70 71 71 72 72 73 73 74 74 75 75 76 76 77 77 78 78 79 79 80 80 81 81 82 82 83 83 84 84 85 85 86 404 87 405 88 86 89 87 90 88 91 90 92 91 93 92 94 93 95 94 96 95 97 96 98 97 99 98 100 99 101 101 102 101 103 102 104 16 105 103 106 104 107 105 108 106 109 107 110 108 111 109 112 126 113 212 114 213 115 214 116 215 117 216 118 217 119 218 120 219 121 220 122 221 123 222 124 223 125 224 126 225 127 226 128 227 129 228 130 229 131 230 132 231 133 232 134 233 135 234 136 235 137 236 138 237 139 238 140 239 141 240 142 241 143 242 144 243 145 244 146 245 147 246 148 247 149 248 150 249 151 250 152 251 153 252 154 253 155 254 156 255 157 256 158 257 159 258 160 259 161 260 162 261 163 262 164 263 165 264 166 265 167 266 168 267 169 268 170 269 171 270 172 271 173 272 174 273 175 274 176 275 177 276 178 277 179 278 180 279 181 280 182 281 183 282 184 283 185 284 186 285 187 286 188 287 189 288 190 289 191 290 192 291 193 292 194 293 195 294 196 295 197 296 198 297 199 298 200 299 201 300 202 301 203 302 204 303 205 304 206 305 207 306 208 307 209 308 210 309 211 310 212 311 213 312 214 313 215 314 216 315 217 316 218 317 219 318 220 319 221 320 222 321 223 322 224 323 225 324 226 325 227 326 228 327 229 328 230 329 231 330 232 331 233 332 234 333 235 334 236 335 237 336 238 337 239 338 240 339 241 340 242 341 243 342 244 343 245 344 246 345 247 346 248 347 249 348 250 349 251 350 252 351 253 352 254 353 255 354 256 355 257 356 258 357 259 358 260 359 261 360 262 361 263 362 264 363 265 364 266 365 267 366 268 367 269 368 270 369 271 370 272 371 273 372 274 373 275 374 276 375 277 376 278 377 279 378 280 379 281 380 282 381 283 382 284 383 285 384 286 385 287 386 288 387 289 388 290 389 291 390 292 391 293 392 294 393 295 394 296 395 297 396 298 397 299 398 300 399 301 400 302 401 303 402 304 403 305 417 306 418 307 421 308 419-420 309 500-501 310 541 311 542 312 543 313 544 314 545 315 546 316 547 317 548 318 549 319 550 320 551 321 552 322 553 323 554 324 492 325 555 326 111 327 127 328 128 329 129 330 130 331 131 332 132 333 133 334 134 335 135 336 136 337 137 338 138 339 139 340 140 341 141 342 142 343 143 344 144 345 145 346 146 347 147 348 148 349 149 350 150 351 151 352 152 353 153 354 154 355 155 356 156 357 157 358 158 359 159 360 160 361 161 362 162 363 163 364 164 365 165 366 166 367 167 368 168 369 169 370 170 371 171 372 172 373 173 374 174 375 175 376 176 377 177 378 178 379 179 380 180 381 181 382 182 383 183 384 184 385 194 386 195 387 412 388 196 389 197 390 198 391 406 392 407 393 408 394 409 395 411 396 186 397 410 398 185 399 413 400 414-414A 401 187 402 188 403 189 404 190 405 143 406 192 407 199 408 200 409 201 410 202 411 203 412 204 413 205 414 206 415 207 416 208 417 209 418 210 419 211 420 415 421 416 422 422 423 457 424 423 425 458 426 424 427 459 428 425 429 460 430 426 431 461 432 427 433 462 434 428 435 463 436 429 437 464 438 430 439 465 440 431 441 466 442 432 443 467 444 433 445 468 446 434 447 469 448 435 449 470 450 436 451 471 452 437 453 472 454 438 455 473 456 439 457 474 458 440 459 475 460 441 461 476 462 442 463 477 464 443 465 478 466 479 467 444 468 445 469 480 470 446 471 481 472 447 473 482 474 448 475 483 476 449 477 450 478 484 479 451 480 485 481 452 482 486 483 453 484 487 485 488 486 454 487 489 488 455 489 490 490 456 491 491 492 493 493 494 494 495 495 496 496 497 497 498 498 498

Concordans van stukken, afkomstig uit de collectie Verspreide West-Indische Stukken: van oud aanvraagnummer in de inventaris van die collectie naar het huidige aanvraagnummer in deze inventaris Oud nummer Nieuw nummer 39 523 280 514 418 506 419 510 420 507 421 512 422 505 423 513 424 536 425 508 427 511 428 566 429 565 430 110 463 503 484 532 565 502 675 564 685 504 715 537 716 191 733 516 734 517 735 518 736 519 737 520 738 521 739 522 764 562 765 122 766 558 767 559 768 560 769 561 770 563 772 114 773 118-119 774 121 775 120 776 124 779 524-525 780 526 782 515 783 557 949 509 950 535 974 556 976 125 1255 539 1331 528 1332 529-531 1384 538 1387 540 1389 533 1390 534 1398 527

Concordans van stukken, afkomstig uit het archief van de West-Indische Compagnie: van oud aanvraagnummer in de inventaris van dat archief naar het huidige aanvraagnummer in deze inventaris Oud nummer Nieuw nummer 1323a, 4 113 1323a, 5 115 1323a, 7 116 1323a, 8 117

Concordans van stukken, afkomstig uit het archief van de Raad van Koloniën: van oud aanvraagnummer in de inventaris van dat archief naar het huidige aanvraagnummer in deze inventaris Oud nummer Nieuw nummer 2489

Publicaties Literatuur R. Bakhuizen van den Brink, Overzigt van het Nederlandsche Rijksarchief, Den Haag 1854 H. van Breen, 'Cornelis Aerssen van Sommelsdijk, gouverneur van Suriname. 1683-1688,' in: Tijdschrift voor Geschiedenis, Land- en Volkenkunde jrg. 16 (1901), pp. 1-20 R. Bijlsma, 'David Is. C. Nassy, schrijver van de "Essay historique sur Surinam",' in: Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde V, 6 (1919), pp. 219 e.v. H. Fruin, De gestie van Dr. R.C. Bakhuizen van den Brink als archivaris des rijks, 1854-1865, Den Haag 1926 Geschiedenis van de kolonie van Suriname, door een gezelschap van geleerde Joodsche mannen aldaar, Amsterdam 1791 Mr. J.J. Hartsinck, Beschrijving van Guiana of de Wilde Kust in Zuid-Amerika, Amsterdam 1770, 2 dl. Surinaamsche Staatkundige Almanak voor den jaare 1793 J.C.M. Warnsinck, Abraham Crijnssen, de verovering van Suriname en zijn aanslag op Virginië in 1667, Amsterdam 1936 J. Wolbers, Geschiedenis van Suriname, Amsterdam 1861
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen A Resoluties 1-16 Minuutresoluties met (losse) bijlagen 1683 juni 3 - 1742 december 19 16 delen 1 http://proxy.handle.net/10648/e40d130c-c9e8-483b-a7e1-e3cab75c8778 1683 juni 3 - 1684 december 21 2 http://proxy.handle.net/10648/f3019bda-cc21-4ef2-afdc-1ef8e65fbd5b 1683 februari 14 - 1686 december 13 3 http://proxy.handle.net/10648/c3c496d0-da2a-4d36-bf8d-84dd6d01bbc5 1687 januari 8 - 1689 december 7 4 http://proxy.handle.net/10648/9ba37aca-2f13-41e6-8e1e-d66d6a20a410 1690 januari 3 - 1695 december 5 5 http://proxy.handle.net/10648/099efbae-db6f-4fd3-b660-38d59b125b67 1696 juni 29 - 1698 december 29 6 http://proxy.handle.net/10648/499a702b-59cc-4664-94ff-fab883fedb9e 1699 februari 10 - 1704 december 17 7 http://proxy.handle.net/10648/409f7a62-585a-439d-be1c-c19a7d5d0652 1705 januari 23 - 1710 december 5 8 http://proxy.handle.net/10648/fb4f812b-3583-4a5a-b8c1-b3ee5e0eb3ec 1711 januari 7 - 1716 december 16 9 http://proxy.handle.net/10648/254eba79-9576-42d6-a44f-a6538a552f0d 1717 januari 6 - 1721 december 8 10 http://proxy.handle.net/10648/41651aef-ec1f-42a1-8322-9a41b23f30ec 1722 januari 7 - 1725 december 5 11 http://proxy.handle.net/10648/7859c4f2-513d-44a2-95d7-284d7d38d04d 1726 maart 6 - 1729 december 1 12 http://proxy.handle.net/10648/819be7a8-7436-4ee3-9ccb-60cf74dbf1c8 1730 februari 9 - 1732 december 10 13 http://proxy.handle.net/10648/06e9d746-891e-4dcc-9993-70b788375f18 1733 januari 7 - 1735 december 31 14 http://proxy.handle.net/10648/517e1d9b-f7d6-4fdf-ab2b-c70cf835fb00 1736 januari 8 - 1738 december 31 15 http://proxy.handle.net/10648/fed100bb-60c7-4f97-94c3-cd672a6e5ba0 1739 februari 4 - 1740 december 28 16 http://proxy.handle.net/10648/de569749-cdd0-4d91-a148-7cd9f3207004 1741 januari 4 - 1742 december 19

Met bijlage: Octrooi verleend aan Wilhelm Hack om onderzoek te doen naar bodemschatten. Gedrukt.

17-85 Registers van resoluties 1683 juni 3 - 1795 oktober 30 69 delen

Klappers op voornaam.

17 http://proxy.handle.net/10648/862b8b02-ac19-4580-ad7b-bb24ed366004 1683 juni 3 - 1684 december 22 18 http://proxy.handle.net/10648/a1189fd4-e856-49a6-b263-b9a3290d7c76 1685 februari 14 - 1686 december 13 19 http://proxy.handle.net/10648/0b66f26c-ac43-458c-9152-eca57eb404a2 1687 januari 8 - 1689 december 7 20 http://proxy.handle.net/10648/638ea3f9-b069-4383-a570-fdf5196604bb 1690 januari 3 - 1695 december 5 21 http://proxy.handle.net/10648/fedfb576-9862-4194-b1c7-d4a9dde63d81 1696 juni 29 - 1701 december 27 22 http://proxy.handle.net/10648/8648b344-d40e-48c3-9be9-d9af2e1505e2 1702 januari 2 - 1705 december 30 23 http://proxy.handle.net/10648/75f07ce7-9145-4194-ba8a-fdb01d276666 1706 januari 18 - 1710 december 5 24 http://proxy.handle.net/10648/a7db7188-d435-4ff3-9cf2-00fa6403808f 1711 januari 7 - 1716 december 16 25 http://proxy.handle.net/10648/008fb454-61e0-4cb2-90ce-d9f49f98ec5e 1717 januari 6 - 1721 december 8 26 http://proxy.handle.net/10648/dea527f7-b6ec-42cc-9ffc-3f34183835f5 1722 januari 7 - 1725 december 5 27 http://proxy.handle.net/10648/1e52e7dc-725e-4583-8132-22ac052b55b6 1726 maart 6 - 1729 december 1 28 http://proxy.handle.net/10648/8bc0088d-99cf-43f7-9de0-b384463258b7 1730 februari 9 - 1732 december 10 29 http://proxy.handle.net/10648/d95eaa7d-bb65-4e23-8c1d-3e66752e3425 1733 januari 7 - 1733 december 31 30 http://proxy.handle.net/10648/056ddf36-4d03-4dac-afc7-403781697768 1736 januari 18 - 1738 december 31 31 http://proxy.handle.net/10648/44109c9f-2dc3-4e00-bf1a-95d915b11331 1739 februari 4 - 1740 december 28 32 http://proxy.handle.net/10648/55652702-e924-48f2-9f53-500f715ad1c3 1741 januari 4 - 1742 december 19 33 http://proxy.handle.net/10648/ca20156c-8968-4194-aabf-d1bd9335edf7 1743 januari 2 - 1743 december 18 34 http://proxy.handle.net/10648/b075c7ac-5b84-4b0c-9c70-520b76e2ff4a 1744 januari 8 - 1744 december 16 35 http://proxy.handle.net/10648/b82f305d-0dbd-4bae-9b40-cb22bb2ba214 1745 januari 6 - 1745 december 15 36 http://proxy.handle.net/10648/257d88d3-0771-4989-91da-8b7cd5e760fd 1746 januari 5 - 1746 december 21 37 http://proxy.handle.net/10648/1d64a724-9a2e-4315-8611-847de0d7d79f 1747 januari 4 - 1747 december 21 38 http://proxy.handle.net/10648/db783c6a-f512-448c-b18f-69e47ecd28c0 1748 januari 4 - 1748 december 19 39 http://proxy.handle.net/10648/d13c4ef7-6453-4367-91bb-bba7d9d5cb52 1749 januari 2 - 1749 december 17 40 http://proxy.handle.net/10648/c9632fc0-6f8a-4b98-b966-9dcaa48a2c60 1750 januari 7 - 1750 december 16 41 http://proxy.handle.net/10648/7c085697-4d60-4e2f-a8fa-df8a70911bb1 1751 januari 6 - 1751 december 15 42 http://proxy.handle.net/10648/4f2ae80d-c34f-4922-868a-4cd5539987f7 1752 januari 5 - 1752 december 25 43 http://proxy.handle.net/10648/72bebdc9-d7fb-4e37-8c4c-52b33e6b8d25 1753 januari 3 - 1753 december 24 44 http://proxy.handle.net/10648/e0ab942d-aac2-4dbe-8a4d-e3616b7c39db 1754 januari 2 - 1754 december 18 45 http://proxy.handle.net/10648/f1b91b1a-c244-4c62-9938-ff056230f362 1755 januari 8 - 1755 december 17 46 http://proxy.handle.net/10648/f2a142a5-2d0c-48fb-aac0-c7ca5a200de5 1756 januari 7 - 1756 december 15 47 http://proxy.handle.net/10648/0e56a34f-1544-4ba8-bd47-0a4be89ef0c4 1757 januari 5 - 1757 december 21 48 http://proxy.handle.net/10648/fef417d0-ce86-4952-8221-a7bcec4fce7b 1758 januari 4 - 1758 december 20 49 http://proxy.handle.net/10648/30b1c879-1cb3-4a60-bac4-416c6d1bdbb0 1759 januari 17 - 1759 december 19 50 http://proxy.handle.net/10648/132f614f-26e5-4f0a-ae80-f3e618996a26 1760 januari 2 - 1760 december 17 51 http://proxy.handle.net/10648/49d956ef-a9a3-49d1-aa8f-5d369fa962fe 1761 januari 7 - 1761 december 16 52 http://proxy.handle.net/10648/bfb141da-be60-49a6-9a6a-89f7ce5b0891 1762 januari 6 - 1762 december 15 53 http://proxy.handle.net/10648/efe9ea41-d10a-4402-80a4-31fd1c3fa55f 1763 januari 5 - 1763 december 21 54 http://proxy.handle.net/10648/4aa884da-817e-45a4-ad77-dbbd4e6f8ecf 1764 januari 4 - 1764 december 19 55 http://proxy.handle.net/10648/57490186-4b95-4240-9aec-f90bdab84214 1765 januari 2 - 1765 december 18 56 http://proxy.handle.net/10648/d5db6d45-f5dd-4487-8595-7b733b9d021d 1766 januari 15 - 1766 december 3 57 http://proxy.handle.net/10648/8243b1d7-ce24-44a5-b11d-f78b3aa2a57d 1767 januari 7 - 1767 december 16 58 http://proxy.handle.net/10648/63e333d4-83f9-4dde-82b9-dd7b0b9300b1 1768 januari 6 - 1768 december 21 59 http://proxy.handle.net/10648/01701167-4f84-435b-81cb-a3f5c846efc0 1769 januari 4 - 1769 december 20 60 http://proxy.handle.net/10648/60560690-60a5-4047-a070-1b97f78e1140 1770 januari 3 - 1770 december 31 61 http://proxy.handle.net/10648/2c4ff11f-6a10-4e8a-a1dd-a67f307b632d 1771 januari 2 - 1771 december 18 62 http://proxy.handle.net/10648/367daf70-f371-451f-9630-e049625e5e7a 1772 januari 2 - 1772 december 29 63 http://proxy.handle.net/10648/a5226fe5-252a-40c1-bafa-69238018fa03 1773 januari 20 - 1773 december 15 64 http://proxy.handle.net/10648/2fe0ab07-10ae-4c33-88e5-7b3cceeee0a5 1774 januari 6 - 1774 december 21 65 http://proxy.handle.net/10648/444a1708-1393-40fd-aa70-9c8e0534e2d5 1775 januari 4 - 1775 december 20 66 http://proxy.handle.net/10648/48651a5e-423c-4fc5-a163-1e6e1f2f1426 1776 januari 3 - 1776 december 18 67 http://proxy.handle.net/10648/9a4f17dd-638e-4c7f-8a2f-8f2dbdc96dba 1777 januari 15 - 1777 december 17 68 http://proxy.handle.net/10648/ec774daf-e9c7-431c-b8f6-8f1ec58c5124 1778 januari 7 - 1778 december 30 69 http://proxy.handle.net/10648/db90f4ec-16e1-494c-948c-b1d4622a4cf6 1779 januari 20 - 1779 december 20 70 http://proxy.handle.net/10648/3a700316-de10-43c9-8913-3c810b8662ac 1780 januari 5 - 1780 december 20 71 http://proxy.handle.net/10648/ad18d49b-a013-4406-ab2e-52f018ce5876 1781 januari 3 - 1781 december 31 72 http://proxy.handle.net/10648/efe80c5d-99c6-4e78-b6b4-7d779a03922b 1782 januari 7 - 1782 december 24 73 http://proxy.handle.net/10648/b726acb2-c499-4685-9866-8dddd116bea4 1783 januari 8 - 1783 december 17 74 http://proxy.handle.net/10648/8d7212d6-2a4f-4dc9-851d-338cdfbf7e84 1784 januari 3 - 1784 december 31 75 http://proxy.handle.net/10648/36b984da-37bd-4249-9218-11f427f0afaa 1785 januari 12 - 1785 december 28 76 http://proxy.handle.net/10648/9f83dd91-8039-434d-ae03-f37399306883 1786 januari 11 - 1786 december 13 77 http://proxy.handle.net/10648/ad89f7b3-1721-4fa5-9a88-c2f39c1610b2 1787 januari 3 - 1787 december 28 78 http://proxy.handle.net/10648/3eb70432-47d4-4871-a5b7-8d6e282ed5f2 1788 januari 9 - 1788 december 31 79 http://proxy.handle.net/10648/022e9b11-78dd-4415-8c37-1e9ea7981ec3 1789 januari 21 - 1789 december 30 80 http://proxy.handle.net/10648/12cd8593-d654-4c42-9a47-69b36455ae75 1790 januari 6 - 1790 december 22 81 http://proxy.handle.net/10648/b7219bf0-4d57-446d-aeb0-5a624daac37a 1791 januari 19 - 1791 december 27 82 http://proxy.handle.net/10648/6e87887a-7f0b-4b34-a3fb-b419a05ffa86 1792 januari 8 - 1792 december 19 83 http://proxy.handle.net/10648/8a6acdb4-fd64-4def-9344-19ec95283af1 1793 januari 2 - 1793 december 31 84 http://proxy.handle.net/10648/20248a7f-011c-46d6-87db-a7f3ae1b2435 1794 januari 27 - 1794 december 30 85 http://proxy.handle.net/10648/46fa1459-aef0-4d06-ab0e-32e5839fe731 1795 januari 21 - 1795 december 30
86-87 Registers van secrete resoluties, met losse bijlagen, o.a. betreffende de kritiek op de verdediging. 1707 oktober 15 - 1795 oktober 26 2 delen 86 http://proxy.handle.net/10648/bfe3ce1f-167c-47de-8e50-e6ba50dc4aef 1707 oktober 15 - 1794 mei 7

Fols 1V-2: gefacsimileerd in Grote Atlas van de West-Indische Compagnie deel II p. 471

87 http://proxy.handle.net/10648/ae9ba3cb-6478-4f37-94bc-7cf404776d96 1795 april 27 - 1795 oktober 26
B Uitgaande stukken I Uitgaande van de Directie 88 http://proxy.handle.net/10648/dbad526a-72e5-468a-b9fb-334d45089847 Minuten van brieven aan de Gouverneur en anderen in Suriname. 1783 januari 30 - 1785 december 14 1 deel. 89 http://proxy.handle.net/10648/802e40f5-855f-4f20-a224-1e955b5b2f5c Register met minuten van geschreven binnenlandse brieven. 1791 - 1795 1 deel.

Met klapper op geadresseerden.

90-102 Registers van brieven aan de Gouverneur en andere overheidspersonen. 1683 oktober 9 - 1779 juni

Met klappers op geadresseerden.

90 http://proxy.handle.net/10648/09299ade-8b0e-4601-920b-5b304a447360 1683 oktober 9 - 1687 december 1 91 http://proxy.handle.net/10648/aedd516e-45a1-4a05-a0b4-6121f29d5fef 1687 december 27 - 1690 maart 13 92 http://proxy.handle.net/10648/1b09951f-f8b1-48f6-b39f-31d06daa98a6 1690 april 5 - 1695 december 30 93 http://proxy.handle.net/10648/1671bb0b-c386-4b81-bf36-42362a0c2e8e 1696 april 30 - 1705 december 30 94 http://proxy.handle.net/10648/ed27ba80-12b5-4af6-a1e9-3d0f76ee1b29 1706 april 24 - 1716 december 2 95 http://proxy.handle.net/10648/4de6b6cc-c690-4884-9713-9a008ed6a1d0 1717 maart 4 - 1732 december 23 96 http://proxy.handle.net/10648/423519d2-3e03-4ae1-9746-34fdd2d8bab6 1733 februari 4 - 1739 december 30

Foliëring niet geheel correct.

97 http://proxy.handle.net/10648/cb325bb9-26af-423a-a513-4f2beaf30c08 1740 april 11 - 1744 december 16 98 http://proxy.handle.net/10648/c3d6f583-aefb-4281-9e7e-bcab4edcd223 1745 januari 6 - 1751 december 15 99 http://proxy.handle.net/10648/43c4a55f-421b-485b-86b6-ea66c4309453 1752 januari 5 - 1759 december 19 100 http://proxy.handle.net/10648/1e7218d7-69a7-483b-bb6e-d57392cb25c6 1760 januari 2 - 1765 december 4

Hierin los een brief van Gouverneur Crommelin dd. 10 september 1761, met bijlage.

101 http://proxy.handle.net/10648/9b6f1b13-e8d0-4f9d-b95b-78ce27e964ca 1766 januari 15 - 1772 december 29 102 http://proxy.handle.net/10648/d854ced4-a48e-4ba9-a877-ee953248c81c 1773 januari 20 - 1779 juni 16

Klapper ontbreekt.

103-109 Registers van brieven aan de Bewindhebbers van de West-Indische Compagnie en andere instellingen en personen. 1683 juni 11 - 1773 juni 16 7 delen

Met klappers op geadresseerden.

103 http://proxy.handle.net/10648/7b8acffb-7a74-4ff4-a46e-0085ff4b0089 1683 juni 11 - 1699 december 21 104 http://proxy.handle.net/10648/3d216ac5-4f6a-464a-8f16-e5fb5857fef6 1700 maart 2 - 1734 april 20

Met losse klapper.

105 http://proxy.handle.net/10648/aecfe021-fdaf-4cb0-b9be-0113ff6d4a62 1734 april 28 - 1745 december 31

Foliëring niet correct.

106 http://proxy.handle.net/10648/0a76f08c-a28b-4006-ac88-ebb9598fad90 1746 februari 11 - 1750 augustus 7 107 http://proxy.handle.net/10648/6002f349-18cd-463a-a4c0-b491fcecde34 1750 september 5 - 1756 december 22 108 http://proxy.handle.net/10648/2d2ac2ce-d878-478e-b6a2-1b407bc20908 1757 februari 10 - 1765 december 4

Klapper ontbreekt.

109 http://proxy.handle.net/10648/810809fc-5b2c-4e92-ae23-0bb122d35aa4 1766 februari 20 - 1773 juni 16

Klapper ontbreekt.

110 http://proxy.handle.net/10648/9c381f73-1ffd-4b11-bdfb-b3b862132e17 Instructie voor C. Lubbe, commies ter equipage. Afschrift. 1776 mei 15 1 stuk
II Uitgaande van ondergeschikte colleges 111 http://proxy.handle.net/10648/79f077c4-83b0-42d4-9834-265ed0497259 Register van brieven van J. Ploeg, commies er equipage te Amsterdam aan C.G. Petschke, contrarolleur-generaal te Paramaribo. 1794 februari 15 - 1796 januari 20 1 deel
C Ingekomen stukken I Ingekomen uit Nederland a Secrete kas 112 http://proxy.handle.net/10648/981853df-1b69-4378-8476-c401d57d1962 Lijst van de inhoud van de secrete kas ("de ijzere kist") opgemaakt door W. Six, secretaris. 1791 maart 4 1 stuk 113 http://proxy.handle.net/10648/5832c120-ecc3-429d-adfe-e6edcc15a360 Octrooi verleend door de Staten-Generaal bij de overdracht van Suriname door de Staten van Zeeland aan de West-Indidische Compagnie. 1682 september 23 1 charter Met een deel van een segel van de Staten-Generaal, waarop het contra-zegel goed zichtbaar is. 114 http://proxy.handle.net/10648/0beb1209-9c73-4fc2-83b0-4ea5cdb92814 Acte waarbij de Staten van Gelre en de Graafschap Zutphen subsidie beloven voor de verdediging van Suriname. 1682 november 29 1 stuk 115 http://proxy.handle.net/10648/768f7e99-bf63-44ca-b028-6154f1bcf631 Acte waarbij de Staten van Holland en West-Friesland subsidie beloven voor de verdediging van Suriname. 1682 juli 3 1 charter Met een restant van een zegel van de Staten van Holland. 116 http://proxy.handle.net/10648/22305ac3-4d72-4b1d-9c3e-66b09e40c057 Acte waarbij de Staten van Utrecht subsidie beloven voor de verdediging van Suriname. 1682 september 19 1 charter 117 http://proxy.handle.net/10648/dcb74cf7-201a-4ba4-9268-9cf479b6a01a Acte waarbij de Staten van Groningen en Ommelanden subsidie beloven voor de verdediging van Suriname. 1682 september 23 1 charter 118 http://proxy.handle.net/10648/9979b436-538f-4bb5-a98d-a1477358ee6a Nader accoord tussen de Staten van Zeeland en de West-Indische Compagnie, waarbij Suriname vrij en onbelast aan de Compagnie wordt overgedragen. 1683 januari 6 1 stuk 119 http://proxy.handle.net/10648/bfc6014d-ee77-421e-af64-937aa32751b8 Resolutie van de Staten van Overijssel betreffende het verlenen van subsidie voor de verdediging van Suriname. 1683 maart 23 1 stuk 120 http://proxy.handle.net/10648/17663baf-0149-428f-ab54-c99a3c2b49dd Voorwaarden waarop de W.I.C. met de stad Amsterdam en C. van Aerssen van Sommelsdijck gekomen is tot het vormen van de Sociëteit van Suriname. 1683 mei 21 1 stuk 121 http://proxy.handle.net/10648/e9ca7507-6a00-4153-8d79-e7ee588696ff Kwitansie voor de Directie van de Sociëteit voor ƒ 260.000 betaald aan de W.I.C. 1708 december 7 1 stuk 122 http://proxy.handle.net/10648/17ea8a98-562b-4fed-848d-ffb470966d96 Akte van een verklaring van Samuel Nassy betreffende de grens tussen Suriname en Cayenne, opgemaakt door notaris S. Pelgrom te Amsterdam. 1700 december 3 1 stuk 123 http://proxy.handle.net/10648/156574c9-79c1-483d-a463-9a319a01dee5 Akte van een regeling van de geschillen tussen de familie van Aerssen van Sommelsdijck enerzijds en de W.I.C. anderzijds, opgemaakt door notaris S. Pelgrom te Amsterdam. Afschrift. 1708 november 20 1 stuk

Zie resolutie van 30 maart 1709.

124 http://proxy.handle.net/10648/41a8f59d-c3dc-4581-923a-4be460102014 Extract van een akte van volmacht voor François Cornelis, baron van Aerssen van Sommelsdijck om voor de verschillende leden van het huis Sommelsdijck de hun toekomende uitdelingen in ontvangst te nemen, opgemaakt te 's-Gravenhage. 1761 december 11 1 stuk
b Losse stukken 125 http://proxy.handle.net/10648/704812f6-d4ac-4afb-80dc-6a26ccc1a4fe Request van J. van der Marsche en andere belanghebbenden om een regeling te treffen voor de aanvoer van slaven naar, de defensie van en de vrije handel op de kolonie Suriname. Gedrukt. 1716 april 1 1 stuk 126 http://proxy.handle.net/10648/29aa0d51-66ac-495f-a064-6a0d990d2e56 Brieven van de stadhouder en van de prinses-gouvernante betreffende het senden van troepen, alsmede een plan om strijd te voeren tegen de Marrons (Weglopers). Met bijlagen. Expedities en afschriften. 1750 juni 5 - 1752 mei 30 1 band
II Ingekomen uit de kolonie a Stukken betreffende het bestuur 1 Ingekomen series afschriften van resoluties, ordonnanties en journalen van de Gouverneur en diverse bestuursorganen. 127-181 Resoluties van Gouverneur en Raden. Met bijlagen. Afschriften. 1695 november 7 - 1795 januari 6 55 banden

Tot 1756 liggen de bijlagen los, van 1756 - 1760 zijn zij ingebonden, daarna ingeschreven.

127 http://proxy.handle.net/10648/286b26d6-fd6e-4ae0-a4d4-47bc24abcf1f 1695 november 7 - 1705 oktober 29 128 http://proxy.handle.net/10648/f92925bf-1974-4614-8df2-07cbdfd5d321 1706 januari 11 - 1709 november 30 129 http://proxy.handle.net/10648/5a059092-d8fb-4aba-8366-92a7cff32cee 1709 oktober 17 - 1713 december 12 130 http://proxy.handle.net/10648/418fc365-a274-4163-abb5-6d5595b95541 1714 januari 10 - 1718 november 21 131 http://proxy.handle.net/10648/a79f855b-c311-49c9-a351-dff98a9d4b3c 1719 januari 16 - 1724 mei 13 132 http://proxy.handle.net/10648/c07fc41d-d368-4496-a45d-f3184b18365a 1724 juli 19 - 1731 november 29 133 http://proxy.handle.net/10648/a2ac6124-6060-465e-8ec8-2d4e938f8e25 1732 januari 21 - 1736 november 29 134 http://proxy.handle.net/10648/5a90254e-a75a-4f2f-81f7-a75d58e2cddc 1737 januari 21 - 1740 december 7 135 http://proxy.handle.net/10648/c37cd98a-a9df-4866-8528-e177041032d2 1741 januari 19 - 1743 december 24 136 http://proxy.handle.net/10648/189ce64b-6ad1-411c-92ae-44ec78e95b61 1744 januari 2 - 1745 januari 3 137 http://proxy.handle.net/10648/4e3d80ff-06d7-4fc8-9ddb-2ab130e4cfae 1745 februari 1 - 1745 december 14 138 http://proxy.handle.net/10648/c7334c68-aae2-4954-8ddf-50685ebbd098 1746 januari 7 - 1747 januari 3 139 http://proxy.handle.net/10648/dcf92df7-6329-4961-b301-3188fba53d5e 1747 februari 6 - 1747 december 20 140 http://proxy.handle.net/10648/f43d05c0-d5aa-4aba-928a-4c6a09948bb5 1748 februari 11 - 1748 december 8 141 http://proxy.handle.net/10648/9f19ffbf-d251-41ea-9599-9eee9db39211 1748 december 21 - 1749 december 20 142 http://proxy.handle.net/10648/d85470e9-3f01-4883-b9c7-54bbbc7b8cce 1750 februari 2 - 1750 december 17 143 http://proxy.handle.net/10648/aba29c74-54e3-4284-a5d0-42e646a6e2ec 1750 december 18 - 1751 december 28 144 http://proxy.handle.net/10648/5c0e6de0-66cc-4fee-a985-3a637fc8eaa2 1752 januari 11 - 1752 december 27 145 http://proxy.handle.net/10648/63c0c94b-2fb8-48c0-acc1-887d596685c6 1753 februari 3 - 1753 december 27 146 http://proxy.handle.net/10648/a28c8a33-e9b9-4a4a-9e7a-adcf429c8244 1753 december 28 - 1754 december 28 147 http://proxy.handle.net/10648/a2451091-35e2-41f2-9c1a-39cf70f0f83b 1755 januari 11 - 1756 januari 13 148 http://proxy.handle.net/10648/ed4f3962-8356-4a1b-bc2d-2ba3afc588d4 1756 januari 14 - 1756 december 28 149 http://proxy.handle.net/10648/3723990f-dd0f-4f27-a7b8-f0610f25f8a0 1757 februari 7 - 1757 december 30 150 http://proxy.handle.net/10648/85a35d84-4d22-4ddd-997c-f8cd02bbc82b 1758 januari 27 - 1758 december 28 151 http://proxy.handle.net/10648/ecd045dc-db2f-4066-8f41-82760c5ae124 1759 februari 12 - 1759 december 28 152 http://proxy.handle.net/10648/559507f9-a410-4eb0-9651-78a3d7332009 1760 januari 2 - 1760 december 20 153 http://proxy.handle.net/10648/209dfc29-90f2-4623-bdaf-1493e77774d1 1761 januari 17 - 1762 januari 16 154 http://proxy.handle.net/10648/304fe15a-50ed-482e-96c5-1e544c9f362f 1762 februari 2 - 1763 januari 31 155 http://proxy.handle.net/10648/d194d859-8883-4ca5-8cd3-bfc1ca692cb3 1763 februari 7 - 1763 december 24 156 http://proxy.handle.net/10648/cfac616f-e133-478c-b53a-68bfc5a10960 1763 december 26 - 1765 januari 21 157 http://proxy.handle.net/10648/572552c0-bb5e-4245-8408-8741cb91e075 1765 februari 4 - 1765 december 18 158 http://proxy.handle.net/10648/463a94c7-df37-42a1-ac06-919ee0c838f8 1765 december 20 - 1766 december 19 159 http://proxy.handle.net/10648/6edb6ebc-319d-433a-8590-1b0f74a770bd 1766 december 24 - 1768 januari 16 160 http://proxy.handle.net/10648/6d4fd319-def6-4f21-a83d-f9a61c45839d 1768 februari 2 - 1768 december 16 161 http://proxy.handle.net/10648/ae3b7ad2-1a90-47db-a606-50e7009cd97b 1768 december 17 - 1769 december 13 162 http://proxy.handle.net/10648/0f2badc4-f92a-4a16-ba26-008c075bc103 1769 december 15 - 1770 december 17 163 http://proxy.handle.net/10648/7b8a22e4-9990-4c16-b9d3-022902be7839 1770 december 18 - 1772 januari 27 164 http://proxy.handle.net/10648/f42c4694-1669-4395-b82b-60327e69c14a 1772 februari 3 - 1772 december 21

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

165 http://proxy.handle.net/10648/837817f0-027b-4a20-8926-057e9a1c5d03 1772 december 22 - 1773 december 23

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

166 http://proxy.handle.net/10648/e9c4dc7a-43eb-4409-9f52-0cf4815aeef6 1773 december 24 - 1774 december 15 167 http://proxy.handle.net/10648/0bd55391-034c-443d-bf15-b31817f85f70 1774 december 26 - 1776 januari 5 168 http://proxy.handle.net/10648/5d6b8571-2d60-4985-9115-b3b1e0844900 1776 februari 5 - 1776 december 24 169 http://proxy.handle.net/10648/fd904348-bba1-4276-b64f-73557e41d656 1776 december 25 - 1778 januari 27 170 http://proxy.handle.net/10648/40053009-2940-42f3-add3-99c83ca937e3 1778 februari 2 - 1778 december 21 171 http://proxy.handle.net/10648/778c1133-38bd-41ab-8135-aab73adeb208 1778 december 22 - 1779 december 22 172 http://proxy.handle.net/10648/3c4db883-4d2f-426f-872f-b4da1f64a93a 1779 december 27 - 1781 januari 24 173 http://proxy.handle.net/10648/7c44be1e-aa08-4318-8c47-c009082295ea 1781 februari 5 - 1782 februari 1 174 http://proxy.handle.net/10648/7d9a84aa-82cf-4d45-bbd4-f1cb8fd43f9d 1782 februari 4 - 1782 december 20

Hierin los de resoluties van de grote gecombineerde krijgsraad.

175 http://proxy.handle.net/10648/a83221a0-6e7f-4632-8576-f7e1b1070849 1782 december 20 - 1783 december 27 176 http://proxy.handle.net/10648/9936ef55-f6da-48fa-97dc-f8ec5d4d4b77 1784 december 9 - 1784 december 29 177 http://proxy.handle.net/10648/cf617e24-1036-4189-999b-2f166250bbaa 1785 januari 17 - 1785 december 29 178 http://proxy.handle.net/10648/0bc3ddc7-74f6-4c83-9475-e7fcc7874683 1786 januari 6 - 1787 december 24 179 http://proxy.handle.net/10648/18778765-0399-45eb-8e54-c3499a2374d9 1788 december 11 - 1789 december 23 180 http://proxy.handle.net/10648/f1db3936-5e71-4cfb-9ae6-19b3f92c7849 1790 februari 1 - 1793 januari 11 181 http://proxy.handle.net/10648/53c55ba3-2000-4602-bdc6-9d567eaeb5f6 1793 januari 17 - 1795 januari 6
182-183 Klappers op de resoluties van Gouverneur en Raden over de jaren 1733 - 1778 2 delen 182 http://proxy.handle.net/10648/eb7ced07-2b36-44aa-a2f2-6919beecf709 A-L 183 http://proxy.handle.net/10648/f02def04-cdf5-4eef-82f1-f571aca8f886 M-Z 184-185 Resoluties van Gouverneur en Raden betreffende de verdediging van de kolonie, de gepacificeerde bosnegers en het vrijkorps. 1790 augustus 16 - 1795 juni 12 2 banden 184 http://proxy.handle.net/10648/7133c111-a886-4626-beae-9f2c3ce9a6d6 1790 augustus 16 - 1795 januari 6 185 http://proxy.handle.net/10648/ab478370-7043-437e-b528-6f9ae58ce6ba 1795 maart 24 - 1795 juni 12 186 http://proxy.handle.net/10648/6ff07c22-97d4-4f15-9ff7-151e65f1b24a Resoluties van Gouverneur en Raden en het Hof van Civiele Justitie. Afschriften. 1776 februari 8 - 1776 februari 19 1 katern 187-189 Registers van ordonnantien en bekendmakingen van Gouverneurs en Raden. 1683 november 27 - 1779 juli 1 3 delen 187 http://proxy.handle.net/10648/73f2f8a5-a713-4013-9906-478b459056df 1683 november 27 - 1741 februari 13 188 http://proxy.handle.net/10648/88922a4d-74cb-4c1f-8acc-09a3918b774d 1740 januari 26 - 1763 december 23 189 http://proxy.handle.net/10648/cba88350-578b-4e37-93f2-6969d2340ba7 1763 augustus 2 - 1779 juli 1 190 http://proxy.handle.net/10648/5bb48f8a-bc9d-4b8e-b627-f921e4b3f65f Tafel op de ordonnantien en bekendmakingen van Gouverneur en Raden. 1683 november 27 - 1771 december 12 1 deel 191 http://proxy.handle.net/10648/829244c3-039b-4285-931f-7191b4c0e1fb Bekendmaking van gouverneur Jan Nepveu betreffende het schatten van plantages. Paramaribo. 1779 januari 5 1 stuk 192 http://proxy.handle.net/10648/4be715d1-e000-4c77-b1ac-3ea6e2f3af34 Plakkaten en ordonnantien van Gouverneur en Raden. Gedrukt. 1764 februari 14 - 1794 februari 3 1 band

Een geschreven notificatie d.d. 12 augustus 1793.

193 http://proxy.handle.net/10648/ec05fcd3-c8f1-400b-a123-72ce67dd9c69 Bekendmakingen en plakkaten van het Hof van Politie en Criminele Justitie. 1759 december 27 - 1762 februari 11 1 band 194-195 Resoluties van de Kleine of Conferentieraad. Afschriften. 1778 februari 12 - 1795 mei 29 1 band, 1 omslag

Deze raad is ingesteld door de Directeuren van de Sociëteit bij missive van 20 augustus 1777. Taakomschrijving: toezicht, medewerking en autoriteit over alle zaken van de Commandeur, boekhouder-generaal en administrateur-generaal. Zie ook V.R.O.A. 1917 p. 303 (652).

194 http://proxy.handle.net/10648/cdc5ed2a-e917-4eea-b5c7-1cef80c6fba5 1778 februari 2 - 1794 april 30 1 band 195 http://proxy.handle.net/10648/a47b5b07-685b-4a22-913c-bc6dfd4c7b8b 1793 september 5 - 1794 juni 21 1 omslag
196 http://proxy.handle.net/10648/859a3da8-0aa8-4940-9431-93c274634f11 Resoluties van het college van houtvesters en van de commissarissen der Gemeene Weide. Afschriften. 1773 mei 22 - 1794 augustus 7 1 band

Dit college is op 17 Mei 1773 afgesplitst van de commissie voor Kleine Zaken door een besluit van het Hof van Politie. Taakomschrijving: zorg voor de Gemeene Weide; opzicht op wegen, straten, rooing van huizen en aanplanting van oranjebomen; zorg voor de broodzetting; opzicht op de houtmarkt; schoeiing van de waterkant. Het college is opgeheven in 1816, de bevoegdheden zijn overgegaan op het Hof van Politie.

Zie ook V.R.O.A. 1922 p. 134 (170).

197-198 Resoluties van de commissarissen der nieuwe Wees-, Curatele- en Onbeheerde Boedelkamer. Afschriften. 1788 december 4 - 1794 december 18 2 banden 197 http://proxy.handle.net/10648/c6a75c16-5b78-42bb-ac54-88a966b5b9fc 1788 december 4 - 1793 juli 4 198 http://proxy.handle.net/10648/5986eae2-1c2b-461f-9a06-38772c6ad98b 1793 juli 18 - 1794 december 18 199-211 Journalen van de Gouverneurs. Afschriften. 1742 oktober 14 - 1795 januari 28 13 banden

Op de Gouverneursjournalen (inventarisnummers 199-202) is een digitale index beschikbaar (oud nr. 1.05.19.01).

199 http://proxy.handle.net/10648/669c064a-f371-4f3b-a4fd-6d94b795e04b 1742 oktober 14 - 1744 december 27 200 http://proxy.handle.net/10648/73a457a1-da31-4af4-b409-ac0a4b973166 1744 december 27 - 1747 december 26 201 http://proxy.handle.net/10648/c8bc0811-d605-4c78-a0b4-8d24799b012f 1747 december 27 - 1751 april 30 202 http://proxy.handle.net/10648/50535c41-a264-483b-8911-2218d0061c87 1751 april 13 - 1755 januari 3 203 http://proxy.handle.net/10648/35c89e8c-5f0e-4484-aca5-dbca06f64589 1755 januari 4 - 1757 januari 8 204 http://proxy.handle.net/10648/a4f65c39-0581-4705-bec7-b5837c4bfc62 1757 januari 8 - 1760 december 19 205 http://proxy.handle.net/10648/fc7bf672-0b72-42e4-9339-4b049dac4442 1760 december 20 - 1765 december 28 206 http://proxy.handle.net/10648/46aceacf-5e8e-4546-aaa1-aa7eb89a276d 1765 december 29 - 1771 januari 21 207 http://proxy.handle.net/10648/a9527e18-4bbb-4728-943c-e945beeab40f 1771 januari 21 - 1778 januari 21 208 http://proxy.handle.net/10648/e304e662-87d4-401f-84e7-716e842dccb8 1778 januari 16 - 1784 januari 13 209 http://proxy.handle.net/10648/36a3dc29-78cc-49c2-9625-713e998034a2 1784 januari 14 - 1788 februari 24 210 http://proxy.handle.net/10648/039e2605-e015-4c0d-811e-3bd4a667151e 1788 februari 25 - 1793 februari 7 211 http://proxy.handle.net/10648/443a14bd-5d47-44a3-a621-8b9aab227750 1793 februari 9 - 1795 januari 20
2 Ingekomen brieven en papieren van de Gouverneur en ander overheidspersonen. Een klapper op resoluties. 212-403 Ingekomen brieven en papieren van de Gouverneur en andere overheidspersonen. Met bijlagen. 1683 november 16 - 1794 december 31 191 banden

Op de overgekomen brieven en papieren uit de sociëteit van Suriname is een digitale index beschikbaar.

Tot 1726 met vermelding van schepen, waarmee de stukken zijn overgekomen. Tot ~1745 zijn ook carga's, cognossementen e.d. opgenomen. Na 1760 zijn de "inventarissen" van de bijlagen bij de brieven van de Gouverneur niet meer uitgeschreven in de tafels.

212 http://proxy.handle.net/10648/d5926d28-dac4-4760-ae3b-ac6b2e94c1e3 1683 november 16 - 1684 november 20 213 http://proxy.handle.net/10648/dc511289-d414-4eb1-9efa-15a1ef109dff 1685 januari 8 - 1685 mei 20 214 http://proxy.handle.net/10648/a86b9923-2d91-4d6a-a95b-36938844a642 1685 augustus 8 - 1686 december 26 215 http://proxy.handle.net/10648/9d28d0a6-9a9c-4f07-b8ce-60f26c8bcd77 1686 januari 10 - 1686 september 2 216 http://proxy.handle.net/10648/1171c49b-e5bb-4b2a-adbf-45f43e127d75 1686 september 26 - 1687 juni 10 217 http://proxy.handle.net/10648/f475a9e1-2856-434e-acc5-cecf5c093f8e 1687 juli 24 - 1688 maart 1 218 http://proxy.handle.net/10648/19452365-77bc-4999-ba49-e8cc0fde70d1 1688 april 15 - 1688 september 11 219 http://proxy.handle.net/10648/ea4cfc35-2e57-4f9b-b75c-42e038dbf229 1688 oktober 22 - 1689 juni 21 220 http://proxy.handle.net/10648/68f0e987-4fe2-4c9c-9a0c-71d96b9e269f 1689 oktober 11 - 1690 augutus 18 221 http://proxy.handle.net/10648/3a07ad9d-d809-4718-a9a1-554b40f86646 1691 januari 15 - 1692 december 29 222 http://proxy.handle.net/10648/b663615d-bcc3-42b1-82e5-1cc1b6f66eac 1693 april 21 - 1694 februari 24 223 http://proxy.handle.net/10648/9bc7e50f-255e-4c61-b603-b8907f9d6d85 1694 maart 12 - 1695 januari 29 224 http://proxy.handle.net/10648/a715dc24-f7b5-444f-83d0-2196077d27af 1695 november 20 - 1697 april 8 225 http://proxy.handle.net/10648/35a81b1f-31aa-4a33-85e5-8f89be0af77e 1697 juli 4 - 1697 december 28 226 http://proxy.handle.net/10648/e801877b-de51-465e-ae93-0d3d8e397e8a 1698 maart 26 - 1699 maart 16 227 http://proxy.handle.net/10648/076b5dcd-f178-4385-8edc-e64505393cc9 1699 mei 29 - 1699 december 30 228 http://proxy.handle.net/10648/b6752185-b68e-461b-82e3-76dca2821ac2 1700 maart 3 - 1701 juni 22

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

229 http://proxy.handle.net/10648/9ebe9c9b-391c-47cd-9db2-20bafff1c8db 1701 augustus 9 - 1702 september 8 230 http://proxy.handle.net/10648/3834fd7b-9806-42b9-bf6a-3bcf5ac5f0e4 1702 november 17 - 1703 december 4 231 http://proxy.handle.net/10648/83599df7-274f-49a6-bce9-07a86660a983 1704 februari 22 - 1704 juli 28 232 http://proxy.handle.net/10648/4d8bc601-15ff-45f5-a6af-6583433fd5d3 1705 maart 23 - 1705 oktober 1 233 http://proxy.handle.net/10648/a52cc6ad-8df1-460a-b179-93b7e213a838 1706 maart 28 - 1707 eptber 27 234 http://proxy.handle.net/10648/f940f385-9dc1-43f4-95b2-c7497e536d05 1707 februari 17 - 1707 oktober 19 235 http://proxy.handle.net/10648/d2b86f2f-46dc-43c2-a6c5-e8e8b5c736d1 1708 maart 4 - 1708 december 4 236 http://proxy.handle.net/10648/2334651b-8803-4932-9fc8-e59da6463be4 1709 maart 25 - 1709 december 9 237 http://proxy.handle.net/10648/e21cd665-dc8b-4243-87d9-1b932165631d 1710 april 1 - 1710 december 22 238 http://proxy.handle.net/10648/43f33044-3790-4136-b2aa-fef15319c96f 1711 maart 27 - 1711 september 14 239 http://proxy.handle.net/10648/a861b2f4-4a39-4740-9f8a-277c93ea94dd 1712 maart 31 - 1712 december 10 240 http://proxy.handle.net/10648/5390b88b-147b-4f27-b418-f4d51f001024 1713 februari 7 - 1713 oktober 30 241 http://proxy.handle.net/10648/57e5a16b-b18c-4d61-b74b-4327b769c79d 1714 februari 14 - 1714 oktober 8 242 http://proxy.handle.net/10648/92d6c19a-68f6-40d7-af83-f48d8b9f723f 1715 februari 23 - 1715 oktober 5 243 http://proxy.handle.net/10648/bef21c34-2fc7-4f10-a930-16ddbd1b9360 1716 januari 20 - 1716 oktober 17 244 http://proxy.handle.net/10648/8f18d076-f5ae-4b59-aeec-c0611d6057a3 1717 maart 23 - 1717 oktober 9 245 http://proxy.handle.net/10648/bb6a178a-4cf8-4e03-b29d-12c2c2a3a05d 1718 maart 5 - 1718 december 26 246 http://proxy.handle.net/10648/d302bd55-0a2f-4f68-b742-59ba3a7fdfb8 1719 februari 8 - 1719 december 4 247 http://proxy.handle.net/10648/fb91385a-74f5-470f-a9f9-494f5c8f1ea0 1720 maart 28 - 1720 juli 27 248 http://proxy.handle.net/10648/4544047b-d968-42b5-b544-253edd2b4b08 1721 februari 22 - 1721 september 15 249 http://proxy.handle.net/10648/a52351c9-4ba5-4fea-bcfa-722d5938e636 1722 maart 21 - 1722 oktober 24 250 http://proxy.handle.net/10648/2d40f487-262d-48b4-9504-45ccc889644a 1723 april 10 - 1723 december 18 251 http://proxy.handle.net/10648/f1db00f1-39d2-44ec-a6f0-aa36f661ad72 1724 maart 15 - 1724 december 25 252 http://proxy.handle.net/10648/3ea8063a-5e83-48c6-9850-0fad42f5ed79 1725 februari 8 - 1725 oktober 16 253 http://proxy.handle.net/10648/43fbf54e-6e71-45d0-8ff6-89cbe934269e 1726 februari 12 - 1726 december 18 254 http://proxy.handle.net/10648/d31337f2-3abc-4f44-b6df-83623ac72e50 1727 februari 14 - 1727 december 30 255 http://proxy.handle.net/10648/7bc17eaa-4cb2-4feb-a29a-d5a8ae2b44f0 1728 februari 28 - 1728 december 24 256 http://proxy.handle.net/10648/c2c456f4-9e9f-457c-aa75-56e57e6af1c6 1729 januari 24 - 1729 december 20 257 http://proxy.handle.net/10648/a5fd48cc-f08b-49de-a311-5ad7d332dda7 1730 januari 14 - 1730 december 2 258 http://proxy.handle.net/10648/cb67703c-0cfa-44aa-a5af-b2456108e981 1731 januari 2 - 1731 november 17 259 http://proxy.handle.net/10648/6bf9213c-8c22-4466-8756-672b4a0dd795 1732 januari 24 - 1732 december 26

Losse Tafel.

260 http://proxy.handle.net/10648/5f63b9e8-1589-4757-a5f0-d3f39ce999b2 1733 januari 26 - 1733 december 30 261 http://proxy.handle.net/10648/7f2747c9-e369-48b0-9059-67afd2fec383 1734 januari 17 - 1734 december 29

Tafel ontbreekt.

262 http://proxy.handle.net/10648/5a0776ff-1903-4c46-b0bc-f82ce7057a48 1735 januari 14 - 1735 december 22 263 http://proxy.handle.net/10648/0ad3ead8-8542-4b1b-9b25-059f90d4080c 1736 januari 7 - 1736 december 28 264 http://proxy.handle.net/10648/74ff9c24-1a76-4b9a-a810-be1241a0343e 1737 januari 15 - 1737 november 29 265 http://proxy.handle.net/10648/d1ff65ce-71a9-4817-899f-551d4929e105 1738 januari 28 - 1738 december 28 266 http://proxy.handle.net/10648/7fa2700a-3b59-455a-8e8f-7d6673769788 1739 januari 22 - 1739 december 6 267 http://proxy.handle.net/10648/9e0a41fd-e08a-453f-b7f5-fee0f098b4c2 1740 januari 8 - 1740 december 27

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

268 http://proxy.handle.net/10648/b6f61904-5877-4f35-b874-6db028ffed3d 1741 januari 12 - 1741 december 14

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

269 http://proxy.handle.net/10648/8d643dd3-3589-4eea-8aa4-4d1deebcb41e 1742 januari 13 - 1742 juni 20

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

270 http://proxy.handle.net/10648/3180c215-c4c4-4e04-98d7-cb42f3400a05 1742 juli 11 - 1742 december 5

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

271 http://proxy.handle.net/10648/5b8f8914-2db6-4479-bab8-ff5e6bbf2566 1743 januari 5 - 1743 juli 2

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

272 http://proxy.handle.net/10648/baf3f6ec-436e-4022-91be-5f193ce69637 1743 juli 12 - 1743 december 14

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

273 http://proxy.handle.net/10648/8cc1d354-8804-4046-81e3-a7e54d1d06c2 1744 januari 15 - 1744 juni 22

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

274 http://proxy.handle.net/10648/1b004f7a-3468-4537-8aa8-7d48dddbea40 1744 augustus 7 - 1744 december 26

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Fol. 473V: gefacsimileerd in Grote Atlas van de West-Indische Compagnie deel II p. 344 fols. 475V-476: gefacsimileerd in Grote Atlas van de West-Indische Compagnie deel II p. 344

275 http://proxy.handle.net/10648/25dc87b2-8b3a-4deb-b1cb-c9f6fbc62459 1745 januari 25 - 1745 juni 7

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Tekeningen van het beschreven kruishuis in no. 274 f.477.

276 http://proxy.handle.net/10648/1ab6184b-b022-4c1a-8877-8ce938a2faa0 1745 juli 1 - 1745 december 16

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

277 http://proxy.handle.net/10648/4dd63bc7-70ab-4592-9414-f55d3c399487 1746 januari 1 - 1746 juni 22

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

278 http://proxy.handle.net/10648/aee1c864-153b-445f-99d7-cb1bf66d64f5 1746 juli 9 - 1746 december 24

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

279 http://proxy.handle.net/10648/b46f5e91-7f3a-4c5a-8ea2-d7dc4f9daad2 1747 januari 6 - 1747 mei 31

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

280 http://proxy.handle.net/10648/ff0c4def-d24d-4674-9265-ec5534045504 1747 juli 15 - 1747 december 22

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

281 http://proxy.handle.net/10648/385b62f0-78ef-48e1-92c0-0da4acd0cf37 1748 januari 25 - 1748 juni 8

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

282 http://proxy.handle.net/10648/b68b36c4-2011-446e-8667-9f3db29c1d97 1748 juli 1 - 1748 december 28

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

283 http://proxy.handle.net/10648/819ef8cb-d2d6-47fd-afd5-fec6e603fb3f 1749 februari 8 - 1749 juni 10

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

284 http://proxy.handle.net/10648/e1f698df-1b12-4755-96f9-d0600686b8ed 1749 juli 1 - 1749 december 11

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

285 http://proxy.handle.net/10648/82eb7eed-fa7e-4975-9ba8-bca566212874 1750 januari 1 - 1750 mei 24

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

286 http://proxy.handle.net/10648/4f18219e-8d74-40ef-abec-e2ef6a0e1959 1750 juni 13 - 1750 december 29

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

287 http://proxy.handle.net/10648/71ec24f9-1035-45f5-ba83-e1767c89996e 1751 januari 19 - 1751 juni 30

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

288 http://proxy.handle.net/10648/84f8a49d-a19b-4dd8-b9e1-0301bdd00256 1751 juli 3 - 1751 december 31

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

289 http://proxy.handle.net/10648/2fd95a66-9ae5-4562-bf63-0ffb0db5160a 1752 januari 10 - 1752 juni 12

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

290 http://proxy.handle.net/10648/31062817-fa49-4552-bd5b-5fc18bcc329d 1752 juli 1 - 1752 december 30

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

291 http://proxy.handle.net/10648/d2b46f12-5881-4cb0-8232-e482eb7ab403 1753 januari 8 - 1753 juni 9

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

292 http://proxy.handle.net/10648/a6c2a266-cfb6-4be2-8b8a-8ac21918e98e 1753 juli 9 - 1753 december 31

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

293 http://proxy.handle.net/10648/c7e4958e-f1e3-4f08-b068-391a78f672ff 1754 januari 12 - 1754 juni 21

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

294 http://proxy.handle.net/10648/603a9b1d-6bde-4dee-8fe8-24f9f57ebe34 1754 juli 10 - 1754 december 1

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

295 http://proxy.handle.net/10648/3ef7cb97-4aa9-4607-bbc2-171b950c7cb6 1755 januari 16 - 1755 juni 16

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

296 http://proxy.handle.net/10648/66556096-770f-487d-9195-5a2878fa8adb 1755 juli 14 - 1755 november 1

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

297 http://proxy.handle.net/10648/9f598e46-8bc1-4cc7-b554-0abc08fea3c0 1756 januari 11 - 1756 april 25

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

298 http://proxy.handle.net/10648/84035ca8-942f-4ced-ba37-aa2ed2b584f9 1756 mei 3 - 1756 augustus 21

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

299 http://proxy.handle.net/10648/11de0996-c5f8-46e3-a609-f84420881cff 1756 september 7 - 1756 december 24

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

300 http://proxy.handle.net/10648/d41b66cc-0a88-4dac-aff1-353f8d2b3266 1757 januari 2 - 1757 april 30

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

301 http://proxy.handle.net/10648/42c00916-0bbd-446c-b300-45a18b68a18d 1757 mei 7 - 1757 augustus 20 302 http://proxy.handle.net/10648/4e2d02a1-27d3-4435-b9d8-ac7c88f3810a 1757 september 8 - 1757 december 31 303 http://proxy.handle.net/10648/9c1a7e1d-6d88-448b-8d0e-f306b986d14c 1758 januari 2 - 1758 april 22 304 http://proxy.handle.net/10648/b7cd3641-7c07-4430-8a45-2164bb42048e 1758 mei 6 - 1758 augustus 19 305 http://proxy.handle.net/10648/30c032a4-2f89-4090-bcbf-fdb35e021b54 1758 september 16 - 1758 december 18 306 http://proxy.handle.net/10648/800c331c-6a72-40fe-8574-7713691264f0 1759 januari 13 - 1759 april 28 307 http://proxy.handle.net/10648/462f1b2e-5b32-4e06-8cd3-618171b75379 1759 mei 19 - 1759 augustus 18 308 http://proxy.handle.net/10648/3c651e2f-192a-4b8c-8566-26dfeedc41bc 1759 september 1 - 1759 december 28 309 http://proxy.handle.net/10648/d8c46ff2-2735-4641-a269-8644417258b1 1760 januari 1 - 1760 april 26 310 http://proxy.handle.net/10648/e8b80450-896b-45e7-868e-e178876de7f7 1760 mei 3 - 1760 juli 26 311 http://proxy.handle.net/10648/d177ead4-79ba-4a99-8812-65fd391d965b 1760 augustus 23 - 1760 december 22 312 http://proxy.handle.net/10648/9f3176f5-ccbb-44cc-b01b-3ca1234d4268 1761 januari 28 - 1761 april 25 313 http://proxy.handle.net/10648/f1a9774c-5831-4fa4-aef9-cd2b21929ee3 1761 mei 2 - 1761 augustus 25 314 http://proxy.handle.net/10648/7540f39d-cb53-41c5-a64b-256f2cc7db23 1761 september 5 - 1761 december 28 315 http://proxy.handle.net/10648/906473da-c9b8-43b9-87bc-53359b98e5fd 1762 januari 9 - 1762 april 24 316 http://proxy.handle.net/10648/be04f076-3f82-416d-bedf-8b55330be7ee 1762 mei 15 - 1762 augustus 28 317 http://proxy.handle.net/10648/fca91f8d-feee-4f76-9194-1d5274fc9ca0 1762 september 4 - 1762 december 31 318 http://proxy.handle.net/10648/219a7878-decf-40f7-9070-15fb4220fa2f 1763 januari 15 - 1763 april 30 319 http://proxy.handle.net/10648/35f44d21-5250-4de4-aaf8-a33a8333c11f 1763 mei 9 - 1763 augustus 27 320 http://proxy.handle.net/10648/3620be3e-19b3-4129-9ed5-ce2d7a7517aa 1763 september 3 - 1763 december 16 321 http://proxy.handle.net/10648/f87f3ecd-8066-4a09-b71e-32162adf1541 1764 januari 14 - 1764 april 28 322 http://proxy.handle.net/10648/0ea03ff3-ff53-46be-9786-0806c3bbf655 1764 mei 12 - 1764 juni 25 323 http://proxy.handle.net/10648/faf3a476-2d4a-4db9-998f-dd78ad9aa3e4 1764 juli 7 - 1764 september 27 324 http://proxy.handle.net/10648/d5b09d91-4178-4c09-8c3f-48c9db585ce6 1764 oktober 3 - 1764 december 29 325 http://proxy.handle.net/10648/405e652b-ec0c-42c5-9e45-c64be9112575 1765 januari 31 - 1765 april 27 326 http://proxy.handle.net/10648/ea666369-2ef8-4989-b73a-57cb6022f8c3 1765 mei 4 - 1765 augustus 26 327 http://proxy.handle.net/10648/b1fce0e2-3652-42c8-baf2-23f707fadca5 1765 september 2 - 1765 december 3 328 http://proxy.handle.net/10648/df863cd7-48bd-4a75-af06-c71335ba8cd8 1766 januari 18 - 1766 april 28 329 http://proxy.handle.net/10648/16423e02-b685-47b7-9dce-b45e24beafa8 1766 mei 3 - 1766 augustus 29 330 http://proxy.handle.net/10648/9022cbae-40b4-4367-9d3a-459a3da257e1 1766 september 2 - -1766 december 19 331 http://proxy.handle.net/10648/ce28cf0b-bdea-4557-935e-6d52a1b68b2c 1767 januari 10 - 1767 april 25 332 http://proxy.handle.net/10648/e4593ac5-23f8-4a56-8503-88dccc6da606 1767 mei 2 - 1767 augustus 24 333 http://proxy.handle.net/10648/9e1df84e-3c30-4d32-a2bd-2f2623a441d5 1767 september 14 - 1767 november 23 334 http://proxy.handle.net/10648/d193d9c1-a293-487e-8963-eef44389e9aa 1768 januari 23 - 1768 april 30 335 http://proxy.handle.net/10648/9667f4fa-ec38-4e97-9937-e86afefea865 1768 mei 3 - 1768 augustus 27 336 http://proxy.handle.net/10648/ccd1d145-98a2-437f-872f-d577fc64f190 1768 september 12 - 1768 december 20 337 http://proxy.handle.net/10648/27c559c5-673f-4fe5-948c-be91679fa522 1769 januari 2 - 1769 april 29 338 http://proxy.handle.net/10648/6f371071-197e-4bb9-9b0a-50f10840876b 1769 mei 1 - 1769 augustus 27 339 http://proxy.handle.net/10648/4b3ec458-af13-4653-9b61-ad92b6e5d343 1769 september 2 - -1769 december 12 340 http://proxy.handle.net/10648/a1533d28-8b8b-4ce8-ada3-fb5c99729205 1770 januari 1 - 1770 april 28 341 http://proxy.handle.net/10648/76e28ba8-4737-4d3c-9b3c-5ec8f33e23ca 1770 mei 5 - 1770 augustus 25 342 http://proxy.handle.net/10648/c75f6419-70d8-4089-a727-ae9aac6d0dec 1770 september 8 - 1770 december 6 343 http://proxy.handle.net/10648/ce340525-28e0-4f4f-b84d-d12568d3a635 1771 januari 19 - 1711 april 21 344 http://proxy.handle.net/10648/0cc9909b-35d8-4019-86d5-709f65efe8f6 1771 mei 4 - 1771 augustus 28 345 http://proxy.handle.net/10648/96e8dc42-fd80-467d-96bb-b1f8138bbfd0 1771 september 9 - 1771 november 23

Hierin een rekeningcourant van het vendukantoor over juli, augustus en september 1772.

346 http://proxy.handle.net/10648/59055d55-e562-463d-aeea-de112eaf8590 1772 januari 20 - 1771 april 29 347 http://proxy.handle.net/10648/f3c2a6c5-499e-4287-9a93-2e2c6878d078 1772 mei 2 - 1712 augustus 25 348 http://proxy.handle.net/10648/6a39b780-02fc-481e-8866-668dd1884583 1772 september 2 - 1772 november 5 349 http://proxy.handle.net/10648/f2670c72-e5a2-46f5-9c5f-f6a3556cf3c2 1773 januari 23 - 1773 april 28 350 http://proxy.handle.net/10648/a268ac6a-263d-45ce-92e3-28435a6c49ab 1773 mei 5 - 1773 augustus 30 351 http://proxy.handle.net/10648/a5a8a506-cb4c-4f88-8afb-dad8d3acb354 1773 september 11 - 1773 december 31 352 http://proxy.handle.net/10648/b833bec3-28a3-481e-b328-d56a9f38ba95 1774 januari 29 - 1774 april 30 353 http://proxy.handle.net/10648/f878535f-d154-4498-ba17-c03021975bef 1774 mei 4 - 1774 augustus 30 354 http://proxy.handle.net/10648/e77c6607-1a33-4c0d-b1e4-7e403bc98487 1774 september 3 - 1774 december 31 355 http://proxy.handle.net/10648/b0052a3f-690f-49b8-829f-e11b108593f4 1775 januari 7 - 1775 april 29 356 http://proxy.handle.net/10648/aa92a5eb-95c2-40f7-9602-f4312b6accce 1775 mei 1 - 1775 augustus 29 357 http://proxy.handle.net/10648/274d6fdb-1dcb-4e78-a09a-5c8766a10fa4 1775 september 16 - 1775 december 21 358 http://proxy.handle.net/10648/5342cec9-6ad6-48fb-9bfa-91a8a72762db 1776 januari 13 - 1776 april 19 359 http://proxy.handle.net/10648/ebfccc6b-f601-45bf-b089-e9385fd06127 1776 mei 1 - 1776 augustus 27 360 http://proxy.handle.net/10648/b17f78d4-4c8d-4be2-92d7-6fdcf2d6b873 1776 september 1 - 1776 december 20 361 http://proxy.handle.net/10648/1f27e70d-8eb7-4040-88fb-817b7033d8fe 1777 januari 31 - 1777 april 26 362 http://proxy.handle.net/10648/924330a9-150f-4e1c-acae-54f539be6ea8 1777 mei 3 - 1777 augustus 23 363 http://proxy.handle.net/10648/08e669e9-6c0b-4796-be0f-e8a22df585c6 1777 september 10 - 1777 december 30 364 http://proxy.handle.net/10648/4dcd21fb-16eb-454c-a727-b0a87c7b04c2 1778 januari 10 - 1778 maart 28 365 http://proxy.handle.net/10648/b78b4d44-28fd-4854-af44-a314016456aa 1778 april 4 - 1778 augustus 18 366 http://proxy.handle.net/10648/871c33e6-7acb-4cbd-9a15-0f2b20d3109b 1778 september 19 - 1778 december 16

f. 175-180 bevinden zich tussen f. 192 en 193.

367 http://proxy.handle.net/10648/822878fe-c514-4cca-a2c5-ffac001c65d5 1779 januari 9 - 1779 maart 27 368 http://proxy.handle.net/10648/35aeaf6e-85a8-4687-a0e7-3324874959a5 1779 april 10 - 1779 juni 23 369 http://proxy.handle.net/10648/d416d33f-a55e-4ce1-b8a3-cd7f6b08d529 1779 juli 3 - 1779 december 27 370 http://proxy.handle.net/10648/dec6cbca-c345-40a1-9baa-f82b606d5374 1780 januari 3 - 1780 maart 26 371 http://proxy.handle.net/10648/3489491f-0e8d-4bfc-9ffe-169a2694baa4 1780 april 1 - 1780 juni 10 372 http://proxy.handle.net/10648/de7bf23c-c8f6-4874-967e-01b71e53938f 1780 juli 26 - 1780 oktober 18 373 http://proxy.handle.net/10648/7a9b27a6-81cd-48b2-aa45-afefae13f9c9 1781 februari 20 - 1781 december 31

De "Inventarissen" op de bijlagen bij de brieven van de Gouverneur ontbreken.

374 http://proxy.handle.net/10648/da96438c-a80a-480d-96fb-3dfdb6662786 1782 februari 1 - 1782 juli 12

De "Inventarissen" op de bijlagen bij de brieven van de Gouverneur ontbreken.

375 http://proxy.handle.net/10648/96ec493c-cf12-43b6-ba9f-6f2a6139eca0 1782 juli 24

Hierna tafel voor no 376.

376 http://proxy.handle.net/10648/863d0d29-db1a-4789-90ea-f3d753b31205 1782 augustus 2 - 1782 december 14

Tafel in no. 375.

377 http://proxy.handle.net/10648/74a14ed6-c10d-47cc-b55a-e678d2576065 1783 januari 10 - 1783 juni 30 378 http://proxy.handle.net/10648/1804edbb-b087-44d7-867a-72de70f4a669 1783 juli 1 - 1783 oktober 25 379 http://proxy.handle.net/10648/d6912bf5-b788-4529-a049-8b1c788f31b6 1784 januari 17 - 1784 juni 30 380 http://proxy.handle.net/10648/582bef0f-0b87-466b-9a96-0d878e556e7f 1784 juli 2 - 1784 oktober 2 381 http://proxy.handle.net/10648/76c7cc24-7f33-4792-b0c9-c9f5701605e8 1785 januari 18 - 1785 maart 30 382 http://proxy.handle.net/10648/ac7c238f-2096-44e3-8187-1e5bd121e102 1785 april 2 - 1785 juni 22 383 http://proxy.handle.net/10648/9a2f1471-84a4-4a9a-9d8c-29916c0335a4 1785 juli 9 - 1785 december 25 384 http://proxy.handle.net/10648/f22cfe9e-d209-472d-8462-384a88e02762 1786 februari 18 - 1786 april 26 385 http://proxy.handle.net/10648/b285f589-3f25-438f-b17d-36f0779ba4bb 1786 mei 24 - 1786 juli 29 386 http://proxy.handle.net/10648/17bc4281-0ed0-4935-bb08-b51f2079fe83 1786 augustus 28 - 1786 december 11 387 http://proxy.handle.net/10648/17a39724-888b-421f-a1b3-80da8851ae50 1787 maart 6 - 1787 april 7 388 http://proxy.handle.net/10648/4caf18e0-3284-4189-b1ab-a5d07dbf3c80 1787 april 26 - 1787 juli 25 389 http://proxy.handle.net/10648/44ce114a-5968-4f80-893c-a531fb38e0a1 1787 augustus 28 - 1787 december 1 390 http://proxy.handle.net/10648/9b2afa9e-45b3-49e8-9a48-99223049ad53 1788 februari 9 - 1788 maart 12 391 http://proxy.handle.net/10648/b88c66f9-e189-4a72-beeb-e362dbd8693b 1788 maart 22 - 1788 september 20 392 http://proxy.handle.net/10648/0209c77c-463d-4d0a-ab02-a88ed91f55d4 1789 februari 21 - 1789 maart 19 393 http://proxy.handle.net/10648/3a91fb3c-a947-4f9d-87e6-6e7ef4bb5a75 1789 maart 28 - 1789 september 23 394 http://proxy.handle.net/10648/9b32b51e-b061-4670-8811-cb057811e6d9 1790 februari 27 - 1790 april 17 395 http://proxy.handle.net/10648/90a0885b-986c-4cb4-9075-07cf739bcace 1790 mei 1 - 1790 oktober 2 396 http://proxy.handle.net/10648/5eb8ef4f-b3e2-4a58-a064-f4d86e53e820 1791 maart 5 - 1791 april 2 397 http://proxy.handle.net/10648/3852714e-bc9a-4db3-885b-7608e3eabf95 1791 april 16 - 1791 november 5 398 http://proxy.handle.net/10648/51866214-2e25-4345-a83d-7db570b0f3ef 1792 februari 11 - 1792 juni 2 399 http://proxy.handle.net/10648/a43f3e3f-7c62-40dc-8761-1cacd04f4023 1792 juli 21 - 1792 november 12 400 http://proxy.handle.net/10648/e8068337-57c9-43d2-9c7c-1371bceee879 1793 februari 9 - 1793 mei l3 401 http://proxy.handle.net/10648/f33b1334-cf5a-4eab-988d-620e3d3cc4ff 1793 juni 10 - 1793 november 9 402 http://proxy.handle.net/10648/5ab704ef-853f-46ee-93f1-ff7427937034 1794 februari 18 - 1794 mei 28 403 http://proxy.handle.net/10648/3668d474-e226-42af-89c2-3e0e6afda328 1794 mei 28 - 1794 december 31
404-405 Klappers op resoluties van directeuren, brieven uit de kolonie overgekomen, gouverneursjournaal en resoluties van het Hof van Politie. 1763 - 1781 2 banden 404 http://proxy.handle.net/10648/0eaccf2c-bfaf-4bd1-a4db-1c5a3372690f A-L 405 http://proxy.handle.net/10648/bf044b6f-cd5c-4096-abd1-6f349ee90338 L-Z
b Stukken betreffende de rechtspraak. 1 Resoluties van rechtsprekende colleges. 406-410 Resoluties van het Hof van Civiele Justitie. Met geinserreerde bijlagen. Afschriften. 1737 november 1 - 1794 november 28 5 banden 406 http://proxy.handle.net/10648/aaf7c31e-f2f6-4517-92db-0ad22a75db4a 1737 november 1 - 1775 december 27 407 http://proxy.handle.net/10648/20d64bdb-399f-4206-a593-0832622812ea 1776 januari 15 - 1784 november 29 408 http://proxy.handle.net/10648/fdd7263c-4178-4715-811b-6b4468114cac 1785 januari 10 - 1787 november 29 409 http://proxy.handle.net/10648/79e91770-968f-4e79-ad04-03fc5bdb62a5 1788 januari 7 - 1792 november 30 410 http://proxy.handle.net/10648/da7c4b80-fe53-4440-8d67-475972908ed5 1793 januari 7 - 1794 november 28 411 http://proxy.handle.net/10648/9640f5e8-ddf9-4542-ba39-7ec981eb7006 Resoluties van Gouverneur en Raden in criminele zaken. Afschriften. 1747 januari 6 - 1749 september 15 1 pak 412 http://proxy.handle.net/10648/b1bfa26b-dd52-4cd2-9447-4c7be49991a8 Resoluties van commissarissen van Kleine Zaken. 1768 februari 2 - 1794 juni 21 1 band

Dit college is ingesteld op 10 juni 1691. In de loop der tijden is de samenstelling en de taak gewijzigd.

Zie V.R.O.A. 1922 p. 127-128 (163-164).

2 Stukken betreffende aparte rechtszaken. 413 http://proxy.handle.net/10648/8dbd1831-18a0-4416-9149-59153f64f9eb Stukken over de zaak van Joachim Outgens, schipper van het schip Neptunes, wegens overspel. 1745 augustus 10 - 1745 augustus 31 1 pak 414 http://proxy.handle.net/10648/89e151c0-4e27-4c9b-9b3a-aac5e7875e24 Stukken betreffende de zaak van de Zwitserse families, in Suriname gekomen onder leiding van Bussy. 1747 - 1751 1 band 414A http://proxy.handle.net/10648/35fcf9a3-e024-40dc-81f5-3106e0e40334 Afscheidsrede van J.J. Mauricius. z.j. (1753) 1 stuk
c Stukken betreffende financiën 1 Stukken betreffende de belastingen. 415 http://proxy.handle.net/10648/0597e9c7-5493-4bbe-9c36-8202c7701ed8 Legger van akkergelden. 1757 april 6 - 1778 januari 7 1 deel 416 http://proxy.handle.net/10648/11a8d29a-2caa-45c2-9ee3-5019e4443173 Legger van akkergelden in volgorde van vervaldagen over het jaar (1777 ?) 1 deel 2 Stukken betreffende de Sociëteitsgronden bij Paramaribo 417 http://proxy.handle.net/10648/1c16d48c-ab05-4260-bd07-45ebfb9a3574 Rekeningen van de Sociëteitsgrond bij Paramaribo met inventaris van het bezit. 1778 februari 10, 1781, 1782, 1783 en 1785 1 band 418 http://proxy.handle.net/10648/0bc7965f-5f94-45e8-8447-c12203d5ae34 Rekeningen betreffende de houtgrond Weltevreden, met inventaris van het bedrijf. 1778 - 1788 1 band 419 http://proxy.handle.net/10648/5c307055-3a8c-4669-963c-fbf2fb0e5ce1 Rekeningen betreffende de koesgrond Voorburg, met inventaris van het bedrijf. 1779 november 9 - 1792 december 31 1 band

Inventaris 1779 in afschrift.

420 http://proxy.handle.net/10648/6d26e872-0c2e-4ee7-b248-69d6f6850a84 Rekening betreffende de kostgrond Voorburg. 1786 1 katern

Tweede exemplaar, eerste in no. 419.

421 http://proxy.handle.net/10648/2cbaaffe-ad44-4f70-b44d-70ba53d97dfb Grootboek van de plantage Gloria. 1788 februari 21 - 1793 december 31 1 band
3 Stukken betreffende de garnisoensboekhouding in Suriname 422-456 Soldijboeken: journalen. 1760 - 1791; 1793 - 1795 35 delen 422 http://proxy.handle.net/10648/9ff2557a-f894-4d7f-97e7-88c8a43a109e 1760 423 http://proxy.handle.net/10648/c5985316-edcd-4618-8277-67fe0dc71598 1761 424 http://proxy.handle.net/10648/6eedacb4-ef91-4ad2-a5c3-d09ffc30e662 1762 425 http://proxy.handle.net/10648/898b4c13-e74f-46bd-a8a3-5e18a5618802 1763 426 http://proxy.handle.net/10648/9757cf04-62cf-40e8-8a4f-a89b47212983 1764 427 http://proxy.handle.net/10648/0aa2737e-562d-4fbf-ba9b-172e39b4e80e 1765 428 http://proxy.handle.net/10648/71470c1d-d61a-441f-8e3b-ea2d3b0ab8ca 1766 (afschrift) 429 http://proxy.handle.net/10648/e8f79cd3-2562-4f24-9d82-241bc2843d56 1767 430 http://proxy.handle.net/10648/c6143e0e-e9cf-4e8d-88d7-82d2e35ff6a0 1768 431 http://proxy.handle.net/10648/1eca6671-a2b6-4392-b065-a5d7b941ec87 1769 432 http://proxy.handle.net/10648/b5862d6d-ba49-453c-8eb5-53941000d760 1770 433 http://proxy.handle.net/10648/507beae0-b3fb-4dbe-a93c-d0a7398ee7c5 1771 434 http://proxy.handle.net/10648/c05ea383-eaae-4def-a159-7a11222e6e08 1772 435 http://proxy.handle.net/10648/58216854-819d-4e0c-bde7-18be75f08448 1773 436 http://proxy.handle.net/10648/eabf012f-4430-4124-b81c-1b84817c8b09 1774 437 http://proxy.handle.net/10648/ab50f823-1f4b-44f7-8ab4-62381ff9e289 1775 438 http://proxy.handle.net/10648/64b531af-fd9f-4484-8bf0-d991a5b14591 1776 439 http://proxy.handle.net/10648/657dcead-4375-4e09-ac48-bb935be01664 1777 440 http://proxy.handle.net/10648/091743c8-34cd-4ccc-8ccf-8f4b1abffa48 1778 441 http://proxy.handle.net/10648/9995f178-f6c5-4a74-8a3f-eb6143f6f68e 1779 442 http://proxy.handle.net/10648/b953718b-80c6-4f41-b19d-f5bbceb3c4b1 1780 443 http://proxy.handle.net/10648/17174989-65b5-4cff-b99a-9732daca911c 1781 444 http://proxy.handle.net/10648/b5e61bca-e4a6-460a-8cf7-c2771afd733f 1782 445 http://proxy.handle.net/10648/6f3c2654-a59b-4561-8c23-4767f49e9c2c 1783 446 http://proxy.handle.net/10648/42e9311b-8046-4b85-8e58-4e11da7e4061 1784 447 http://proxy.handle.net/10648/58d58e65-f931-4056-9001-c2f335f730b2 1785 448 http://proxy.handle.net/10648/695d35ce-3b66-4239-8cdd-e14ac20c4b34 1786 449 http://proxy.handle.net/10648/b4e7aad2-341c-4c66-afda-2f81aac7c164 1787 450 http://proxy.handle.net/10648/4ecf0bf0-d075-4d81-9492-90c997c9d5b9 1788 451 http://proxy.handle.net/10648/bfaba5cd-4aaf-4aff-96f0-77613e95f721 1789 452 http://proxy.handle.net/10648/77d56984-1676-4296-b337-f9e93b4fe6b0 1790 453 http://proxy.handle.net/10648/d44cb87e-0e31-4664-aec3-8407bc75e042 1791 454 http://proxy.handle.net/10648/09b9d359-7554-47bf-a02f-dacb0078c9a6 1793 455 http://proxy.handle.net/10648/08e71c3a-2bb8-4f19-8ee5-1f7c8ab16e6f 1794 456 http://proxy.handle.net/10648/42b323d2-6c22-40d7-ac9b-7fae7b9adf5d 1795 457-491 Soldijboeken: grootboeken. 1760 - 1786; 1788 - 1795 35 delen

Met losse klappers op achternaam, die voor 1767, 1770, 1773 - 1786 ontbreken.

Tot 1788 vormt iedere soldaat een hoofd van rekening; na dat jaar de collectiviteit van het onderdeel. De soldaten worden ingeschreven bij aankomst, verder geen specificatie.

457 http://proxy.handle.net/10648/771399be-14d2-4bd2-a531-152965968cbf 1760 458 http://proxy.handle.net/10648/f9b133be-bf9c-43fb-89a7-a628110abe4a 1761 459 http://proxy.handle.net/10648/7f43fa56-3a06-4037-8845-9ce4e66e52e6 1762

Klapper bijgebonden.

460 http://proxy.handle.net/10648/53385e29-8cc6-456d-8c35-63f7fa816a2c 1763 461 http://proxy.handle.net/10648/0cb6190c-2158-4512-8912-b22c9b0f1ca8 1764

Klapper bijgebonden.

462 http://proxy.handle.net/10648/ee7e0f7e-214f-4122-b280-1328e4a6123a 1765 463 http://proxy.handle.net/10648/614f5b53-cfb8-4ef2-9af9-1b4a69412584 1766 464 http://proxy.handle.net/10648/ef8ab336-a8cc-4122-8c49-bb42e99e8762 1767 465 http://proxy.handle.net/10648/91cc043f-bebe-4a48-a095-85f145b92570 1768 466 http://proxy.handle.net/10648/88c6f92b-edb5-459a-a91d-3956a150accf 1769 467 http://proxy.handle.net/10648/13cae9bd-e4c1-4870-8ec8-d815cef85ff7 1770 468 http://proxy.handle.net/10648/b1a25874-9d54-4cf6-a810-7d99bd0c25a0 1771 469 http://proxy.handle.net/10648/b5ff0351-8ab1-48f4-bcae-174c53abf6af 1772 470 http://proxy.handle.net/10648/483aff3e-22b3-4a1a-b1be-11c3ee621a7c 1773 471 http://proxy.handle.net/10648/81d48bea-48b7-4de2-8f83-ba961cc7fcbd 1774 472 http://proxy.handle.net/10648/ea1ad9d9-c90b-4d80-afaf-fb741a5c0a3b 1775 473 http://proxy.handle.net/10648/48d04695-3e18-40e1-8847-eea473e32f93 1776 474 http://proxy.handle.net/10648/7924695a-1624-4e24-9954-b7d68c581bbb 1777 475 http://proxy.handle.net/10648/b81a82e8-884d-44b0-a8c0-29a6730ac2f4 1778 476 http://proxy.handle.net/10648/e1f1ef39-5b54-4a9e-a3bb-33312411d939 1779 477 http://proxy.handle.net/10648/54b69d6c-f4e6-4549-8ce4-a507f50b901e 1780 478 http://proxy.handle.net/10648/b7b49247-70ee-4714-a492-10d934a11bd1 1781 479 http://proxy.handle.net/10648/997ec7c0-13ae-484a-8341-7b1e7009407f 1782 480 http://proxy.handle.net/10648/cdd71622-acc0-49ba-94ab-66655599bb81 1783 481 http://proxy.handle.net/10648/5393e173-b10d-4d84-b22a-52873ba69dd1 1784 482 http://proxy.handle.net/10648/8b375df1-6d67-43c1-9579-c5be5cf5b374 1785 483 http://proxy.handle.net/10648/e1eeb2d1-11a6-467f-8020-7cb5a002dc3d 1786 484 http://proxy.handle.net/10648/cf7dae6e-9fd6-4c68-9907-7e4f052e71b4 1788 485 http://proxy.handle.net/10648/c069de71-2ab4-4cfd-b483-4f8977d5b7ba 1789 486 http://proxy.handle.net/10648/d313bf5f-33ed-4533-9f93-9790a9071c09 1790 487 http://proxy.handle.net/10648/917d848f-9d87-4638-bc1f-f435437cecd8 1791 488 http://proxy.handle.net/10648/4d696750-66bb-43f3-8c43-72dd2ac56d7e 1792 489 http://proxy.handle.net/10648/b61e9f37-7879-473b-b8cf-242598e2ffac 1793 490 http://proxy.handle.net/10648/88960f07-2bf6-477a-8d1a-6cb08a9207e9 1794 491 http://proxy.handle.net/10648/6e1b3d11-33fe-4124-9e25-a8a1c2efbf61 1795
492 http://proxy.handle.net/10648/ad2c31ec-0dde-45f2-8ed5-40d4c128bfca Staten houdende opgaven van soldij en schulden van officieren en kanonniers. 1774 - 1786 1 deel 493 http://proxy.handle.net/10648/aebc0491-b139-4fd8-969b-9baa63d75e2b Bijlagen tot de soldijrekening over de maanden november en december 1794 1 pak 494-499 Vendutieboeken betreffende boedels van overleden militairen. 1765-1766; 1768-1769; 1771-1772 6 delen 494 http://proxy.handle.net/10648/bdf9d2c9-35a2-4862-922a-86b5232ad939 1765 495 http://proxy.handle.net/10648/0fcd58ea-7946-49f7-874f-c30905dafe52 1766 496 http://proxy.handle.net/10648/7f24aedb-dee6-4c36-92f6-48aa37b961a7 1767 497 http://proxy.handle.net/10648/04070cdc-42a8-4d1c-be4c-3e79767089d2 1768 498 http://proxy.handle.net/10648/37768690-ef73-4f65-b81d-d72279d10df7 1769 499 http://proxy.handle.net/10648/ba6c295a-7aff-4af2-936f-d435953cf5b5 1770
d Stukken betreffende de Joodse natie 500 http://proxy.handle.net/10648/b972b80a-dd3d-45df-a079-5360a42e4aac Stukken betreffende meningsverschil tussen Joseph Main del Castilho en de regenten van de Portugese Joodse natie. 1784
D Stukken betreffende bijzondere onderwerpen

In deze rubriek zijn dossiers ondergebracht. Zo er verband bestaat met de resoluties van de Directie van de Sociëteit, is dit aangegeven.

I Stukken betreffende het grondgebied en de grenzen 502 http://proxy.handle.net/10648/4479060d-7f2e-4024-aff0-55a9e561e10f Accoorden en regelingen betreffende de kolonie Suriname. Gedrukt. 1682 augustus 3 - 1713 december 28 1 band 503 http://proxy.handle.net/10648/ef6c0399-601f-478c-ad78-964dcb368b6a Stukken betreffende de rechten gegeven door Karel II, koning van Engeland, aan Francis Willoughby, lord Parham met betrekking tot Suriname. 1650 juni 2 (o.s.), met een gewaarmerkt Engels afschrift d.d. 1768 augustus 6 en een geauthoriseerde Franse vertaling. 1768 oktober 24 1 omslag II Stukken betreffende plantages en bevolking.

De nrs. 506, 507, 508, 510, 512 zijn afkomstig van mr. J.C. van der Hoop, secretaris van de Sociëteit.

504 http://proxy.handle.net/10648/bd6c9399-68f5-4bd4-925c-d965ef2c522e Verklaring van Jacob Hengeveld, beëdigd landmeter, betreffende de grond van P. Thouron. Afschrift. 1725 oktober 23 1 stuk 505 http://proxy.handle.net/10648/1a27d08c-74c8-4ba6-8e6e-60e0bbbe3359 Lijst van uitgegeven plantagegronden in Paramaribo, opgemaakt door de Directie. 1719 - 1769

Zie Resolutie van 1769 december 17.

506 http://proxy.handle.net/10648/7489e248-6248-4410-b75a-948d4144b0b5 Stukken betreffende een plan opgesteld door Louis Nepveu tot uitgifte van gronden aan de Saramacca- en Coppenamerivier. 1770 april 21 - 1773 juli 6 1 omslag 507 http://proxy.handle.net/10648/c8944007-95de-4183-a5d4-dc7f452c8bce Rapport van J.F. Wollant, landmeter, aan de heren Directeuren over opmetingen van de rivier Saramacca en Coppename. Afschrift. z.d 1 stuk 508 http://proxy.handle.net/10648/7b655d75-56a8-4dca-a1cb-1b74db1241fb Voorstel om de groei van de bevolking van Suriname te bevorderen. Opgemaakt door secretaris A. Gootenaar. z.d. (na 1768) 1 stuk 509 http://proxy.handle.net/10648/d9eae87e-31c8-48c3-98bc-6c9239d004e1 Verslag over de toestand van de kolonie Suriname (door mr. C. Graafland en A. Gootenaar, voormalig secretaris van de kolonie). Met twee bijlagen. 1778 1 omslag 510 http://proxy.handle.net/10648/5a613e67-a502-4a44-b1fa-4cac4904e923 Brieven van A. Salonthay van Salontha aan mr. J.C. van der Hoop betreffende de bevolking en de kolonisatie van Suriname. Met bijlagen uit 1775 en 1776. 1778 november 23 - 1779 juli 5 1 omslag 511 http://proxy.handle.net/10648/cf8b74e0-85d4-4d37-a2d0-0c62bb7e2f29 Missive van gouverneur J.C. Wichers aan J.A. Munter, secretaris van de Sociëteit, d.d. 14 december 1784, met marginale aantekeningen. Afschrift. van ? (1791 of later) 1 stuk 512 http://proxy.handle.net/10648/e3f71af9-4784-401d-b1f5-38748786526e Voorstel (afkomstig van J.G. Wichers) om 20 à 25 families zich te laten vestigen tussen Paramaribo en de redoute Purmerend. z.d. (na 1785) 1 stuk 513 http://proxy.handle.net/10648/7d9403c4-3f6f-4331-8598-a5c182d128ce Uittreksel uit een brief van de vertegenwoordigers van crediteuren betreffende de concessie voor de plantage Concordia aan Rocqueville en van de Poll. z.d 1 stuk
III Stukken betreffende militaire aangelegenheden.

De nrs. 515-121 zijn afkomstig uit de portefeuille betreffende de "buitenlandse defensie".

514 http://proxy.handle.net/10648/f923bb6b-af88-47d4-9e30-30d3dc0b13c9 Verslagen van F.A. de Raineval, gouverneur a.i. en J. de Goyer, gouverneur, betreffende een expeditie naar de Orinoco. Afschriften. 1708 juli 4 - 1712 maart 31 1 omslag

Zie ook no. 564.

515 http://proxy.handle.net/10648/2067a9a1-9fdf-4851-bede-b428e2bc3e28 Extract-resolutie van de Staten van Holland en West-Friesland betreffende het namen van twee Engelse schepen in Suriname in maart 1781. Met bijlagen. Gedrukt. 1783 november 13 1 omslag 516 http://proxy.handle.net/10648/fe5ecd29-26e7-437f-bc75-0200f3c6df10 Uittreksel uit een missive van J.G.A. Böhm, officier bij de artillerie, betreffende het geschut in Suriname aanwezig. Fort Amsterdam. 1791 april 11 1 stuk 517 http://proxy.handle.net/10648/ae9a8d2e-3eeb-4063-a100-9cf482fdf673 Brief van B. Roelofswaert aan mr. J. Six, secretaris van de Sociëteit over het maken van brandkogels. Amsterdam. 1792 september 19 1 stuk 518 http://proxy.handle.net/10648/805feee6-b1c8-41b0-941f-68b64b205a1b Notulen van een conferentie over militaire zaken gehouden op het fort Nieuw-Amsterdam. Afschrift. 1793 april 20 1 stuk 519 http://proxy.handle.net/10648/38e77b0d-6673-4ac8-9885-bdbfbb186534 Lijst van de voorraad ammunitie en wapens op het fort Nieuw-Amsterdam, opgemaakt door J.G.A. Böhm. Met een afschrift. Afschrift. 1793 mei 22 2 stukken 520 http://proxy.handle.net/10648/8c372c7b-a3b5-45a4-bc2c-d4047df874ac Missive van gouverneur J.F. Friderici aan de Directie van de Sociëteit over de defensie van de kolonie. Twee exemplaren. Afschrift. 1793 mei 22 2 stukken 521 http://proxy.handle.net/10648/ab7d260e-d712-40a9-8360-19403693edf2 Rapport betreffende de artillerie opgemaakt door J.G.A. Böhm. Fort Nieuw-Amsterdam. 1794 januari 1 1 stuk 522 http://proxy.handle.net/10648/a7241c68-87fd-4ee2-b028-b91f59d5305b Secrete missive van gouverneur J.F. Friderici aan de Directie van de Sociëteit betreffende de defensie van de kolonie. Twee exemplaren. Afschrift. Paramaribo. 1794 februari 7 2 stukken
IV Stukken betreffende conflicten tussen de kolonisten en de Directie van de Sociëteit 523 http://proxy.handle.net/10648/f6330f5d-36f5-4150-a58b-1ba429d68c7f Memorie van grieven tegen de heren Directeuren van de Sociëteit ingediend bij de Staten-Generaal door de Raden van Politie en de kolonisten betreffende het onderhoud van de forten en het maken van nieuwe versterkingen. Met bijlagen. Gedrukt. 1733 (februari 27) 1 band 524 http://proxy.handle.net/10648/501eb85a-54db-47eb-b312-ba3b021faad7 Missive van de geëligeerde Raden van Politie en Criminele Justitie aan de Staten-Generaal betreffende het geschil met de directie over de huur van slaven. Gedrukt. 1746 januari 15 1 band

Deze zaak is beslist door de Staten-Generaal 16 januari 1749. Groot Plakaatboek VII, p. 1576.

525 http://proxy.handle.net/10648/5a1dbeb1-d05c-41d9-8c07-9f0805379118 Extract-notulen van Gouverneur en Rade, 1741 april 19 - 1744 augustus 22, behorende bij een Deductie betreffende de verdediging van de kolonie, ingediend bij de Staten-Generaal door het Hof van Politie en Criminele Justitie. Gedrukt. 1746 april 12 1 katern 526 http://proxy.handle.net/10648/95c1f420-88ff-42e9-a064-e0fa92933be3 Missive van de geëligeerde Raden van Politie en Criminele Justitie aan de Staten-Generaal betreffende klachten over het bestuur van de kolonie. Met bijlagen. Gedrukt. Paramaribo. 1774 november 29 1 katern
V Stukken betreffende financiële zaken a Algemeen 527 http://proxy.handle.net/10648/252a9543-d688-4c4b-9bee-c15edf584da6 Rapport over de periode 1683 - 1690 opgemaakt door P. de Lange, boekhouder en kassier van de Sociëteit, op verzoek van de stad Amsterdam. 1683 - 1690 1 deel 528-530 Afrekeningen betreffende de inkoop van Iers vlees voor de sociëteit en voor de West-Indische Compagnie van mr. J.C. van der Hoop. 1771 - 1777; 1779 - 1780 3 banden

Zie resolutie van 18 juni 1777.

528 http://proxy.handle.net/10648/e616625f-ea68-4ab9-bf0a-4edfdf3da915 1771-1777. Met bijlagen 529 http://proxy.handle.net/10648/76cb392a-ab3d-4591-b3cd-b43960c2eee8 1775-1777. Met bijlagen 530 http://proxy.handle.net/10648/e564b33c-cff7-4e18-a55d-016c626dd804 1779-1780.
531 http://proxy.handle.net/10648/8b374780-3402-443f-a057-a0bb03e7c271 Brief van Thomas Tulledale aan J.A. Munter, secretaris van de Sociëteit, betreffende de levering van Iers vlees. Rotterdam. 1785 mei 18 1 stuk 532 http://proxy.handle.net/10648/7762dc13-1483-475c-891c-893744a14a53 Declaratie van H. Geel, ingediend bij de assuradeur Harman Hoare, van gelden uitbetaald voor averij-grosse op zuiker aangevoerd in 1794. Met zes kwitansies. 1794 1 omslag 533 http://proxy.handle.net/10648/6fbfdc27-0cba-4341-82fe-78597a59a3e6 Assurantiebrieven van de firma Harman Hoare en Co. voor de schepen Lustrust, Vrouw Françoise Hermina, Claudius Civilis, Jongste Elias en Standvastigheid. 1794 1 omslag 534 http://proxy.handle.net/10648/b4cffcfd-5e28-45f8-97b4-ad20eddf1767 Cognossementen van Jan Hendrik Stuerke, schipper van de Standvastigheid. 1793 december 1 - 1794 februari 10 1 omslag 535 http://proxy.handle.net/10648/fc806276-31c4-499e-a762-0ec88f7083a7 Stukken betreffende het schatten van plantages, met lijsten van prijzen en kosten over de jaren. 1767 - 1777 1 omslag 536 http://proxy.handle.net/10648/ab1c70e6-c599-45ef-a2d9-264520c8ccf3 Begroting van de jaarlijkse kosten van een koffieplanter. z.d 1 omslag 537 http://proxy.handle.net/10648/8df3b6fc-080a-4e0a-a344-a865cce4e018 Extract-resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland betreffende een lening voor Suriname. Met bijlage. Gedrukt. 1779 augustus 25 - 1781 april 1 1 omslag 538 http://proxy.handle.net/10648/4b0a0dfb-c938-4098-ae51-89e0c459837f Overzicht van de lasten, die door de kolonie Suriname moeten worden opgebracht. z.d. (na 1788) 1 stuk 539 http://proxy.handle.net/10648/649f53c8-d37c-4473-8264-0da28f7c03a4 Balans van de kolonie Suriname over het jaar 1794. 1794 1 katern 540 http://proxy.handle.net/10648/61764a9f-5c2e-42d8-aac8-bb5b18413780 Memorie betreffende het kaartegeld. z.d 1 stuk
b Stukken betreffende militairen uitgezonden in dienst der Sociëteit. 541-554 Soldijboeken; grootboeken gehouden te Amsterdam. Met bijlagen. 1696 - 1779 14 delen

Gedeeltelijk geklapperd.

541 http://proxy.handle.net/10648/c1ffacec-1b51-4527-a21e-d065b17cf175 1696 - 1713 542 http://proxy.handle.net/10648/907ef06d-9250-4dee-83f8-900259c8f947 1713 - 1730 543 http://proxy.handle.net/10648/e1bd58e5-ccf1-4729-a143-8127f5869bc3 1730 - 1739 544 http://proxy.handle.net/10648/09dfefe1-abcd-409e-a373-1b5e8566851a 1740 - 1749 545 http://proxy.handle.net/10648/e34ddb69-3401-4ba3-9c11-349e10aefb24 1750 - 1756 546 http://proxy.handle.net/10648/98a2019a-1e20-4358-9495-00543c0a8ca8 1756 - 1760 547 http://proxy.handle.net/10648/cd493d2a-7b65-409b-8066-11bf7a58e0ec 1760 - 1763 548 http://proxy.handle.net/10648/7ca3b516-c116-4d8d-98dd-eba41e3ff486 1763 - 1765 549 http://proxy.handle.net/10648/aabb3d63-b4ba-4b0c-80f7-561bbbaaf2d5 1765 - 1768 550 http://proxy.handle.net/10648/b61a0bf3-dbdd-424f-ada6-c0a8742c9b43 1768 - 1770 551 http://proxy.handle.net/10648/77401fcb-66b6-4f72-8257-a6592f4bc92a 1770 - 1772 552 http://proxy.handle.net/10648/ade2b1f6-d0fa-4483-aa3f-7050e26f9355 1772 - 1774 553 http://proxy.handle.net/10648/3f2a9d80-1721-485a-ac5f-b506bb325696 1773 - 1777 554 http://proxy.handle.net/10648/3c4aba3f-78b1-46e0-a5df-cf85e20c0734 1777 - 1779
555 http://proxy.handle.net/10648/eae594c7-61c7-4b77-a70e-c78662dc92c5 Soldijboek; grootboek voor officieren die met verlof in Nederland verblijven. 1787 - 1789 1 deel
c Stukken betreffende de slavenhandel. 556 http://proxy.handle.net/10648/d87bdc54-492f-483c-81cd-059eadea0d65 Accoord tussen de W.I.C. en de Directeuren van de kolonie Suriname. Concept. z.d 1 katern 557 http://proxy.handle.net/10648/0c6c504c-c6b1-4650-9763-a86ac975e675 Extract-resolutie van de Staten van Holland en West-Friesland betreffende maatregelen om de teruglopende slavenhandel te stimuleren. Met bijlagen. Gedrukt. 1768 mei 30 1 omslag
E Stukken betreffende Suriname voor 1683 558 http://proxy.handle.net/10648/6518a8ac-368b-46b4-9fcb-770bfa059efc Bekendmaking van Gecommitteerde Raden van Zeeland betreffende de rechten te verlenen aan wie zich als kolonist in Suriname gaat vestigen. 2 exemplaren. Gedrukt. 1668 mei 3 2 stukken 559 http://proxy.handle.net/10648/d535edac-6829-4453-bb81-a88828388b5f Voorlopige overeenkomst gesloten tussen gezanten van Zeeland en Engelse afgevaardigden betreffende de verplichtingen van William Willougby ten opzichte van Suriname. Londen. 1668 juni 27 1 stuk 560 http://proxy.handle.net/10648/885873de-2f97-49fc-b04d-74434bff18dd Lijst van betalingen gedaan door het Comptoir-Generaal voor expedities naar Suriname gedurende de periode 1667 januari 1 - 1669 februari 8 1 stuk 561 http://proxy.handle.net/10648/94a9f81c-bce2-4d8c-b8ca-891ad7b8368e Extract-resoluties van de Staten-Generaal betreffende de aanstelling van Ph.J. Lichtenberg als commandeur van Suriname. 1669 januari 31 - 1669 februari 1 1 stuk 562 http://proxy.handle.net/10648/0a4ee12f-50de-4c3f-bfcf-b7c199d86e13 Dagverhaal van de onderhandelingen tussen de Engelse vertegenwoordigers en Ph.J. Lichtenberg, gouverneur van Suriname over het vertrek van de Engelse inwoners. 1671 januari 19 - februari 17 1 deel 563 http://proxy.handle.net/10648/68bfe1fe-62e6-4016-a586-c4a8ea8008a6 Extract-resolutie van Gecommitteerde Raden van Zeeland betreffende de aanstelling van J.P. Heynsius tot gouverneur van Suriname. 1674 oktober 22 1 stuk F Varia 564 http://proxy.handle.net/10648/ea5abdd1-9373-494e-be74-c24ae072be6e Extract-resoluties, concepten van brieven, berekeningen etc. (afkomstig van een lid van de Directie). 1682 - 1718 1 pak

zie ook nr. 514.

565 http://proxy.handle.net/10648/e48572b4-6dbf-4d3a-a1c5-a6e151f89da7 Kritische aantekeningen bij een geschrift over Suriname. Fragment p. 17-24; p. 33-40. z.d. (voor 1772) 566 http://proxy.handle.net/10648/df0b6991-4695-4ae6-b467-bbdd1f80abe3 Aantekeningen op een beschrijving van Suriname (door J.D. Herlein) van de hand van (Jan Nepveu). z.d. (na 1771) 1 band

P. 129-136; 169-280, 384- ... ontbreken.

Zie ook collectie Nepveu no. 19.