1.04.17 Inventaris van het archief van de Hoge Regering van Batavia, 1602-1827 M.A.P. Roelofsz, M. de Lannoy, J.H. de Vries Nationaal Archief, Den Haag 2002 Deze digitale toegang is in 2007 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.2. Eindredactie: Gijsbert Kruithof, 24 januari 2007. This finding aid is written in Dutch. 20 jan 2014 5 verwijzingen naar GAVOC en GAWIC ingehangen door Gijs Boink. 18 maart 2013 4Splitsingen in romeinse cijfers (!) n.a.v. herverpakkingsoperatie aangebracht, inv.nr. 172 weer op aanwezig gezet doorDiederick Kortlang. 15 mrt 2013 3 inv.nr. 241* hernummerd naar 241A door Gijs Boink. 24 november 2011 2inv.nr. 530 weer op aanwezig gezet door Diederick Kortlang. 24 november 2011 1Inventarisnummer 15 toegevoegd. Deze kwam boven water tijdens het herverpakkenCaroline Leistra. Beschrijving van het archief Hoge Regering van Batavia Hoge Regering Batavia 1602-1827 167 1047 inventarisnummers. Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief. Nationaal Archief, Den Haag Gouverneur-Generaal Raad van Indië Bevat in de 19e eeuw uit Batavia overgebrachte stukken, voornamelijk uit het archief van de Hoge Regering, betreffende het algemene bestuur en het bestuur van vestingen in Bantam, Batavia en het ressort, Bengalen, Borneo, China, Ceylon, Cheribon, Coromandel, Japan, Java's Noordoostkust, Kaap de Goede Hoop, Malabar, Malakka, Perzië, Sumatra, Souratte en Timor. Archiefvorming Geschiedenis van het archiefbeheer

In 1863 werden uit Indië naar Nederland verzonden eenige verzamelingen van archiefstukken, waarvan een groot gedeelte laatstelijk in Batavia was bewaard op de zolder der graan- en ijzerpakhuizen. Hoewel het oorspronkelijk de bedoeling was geweest, alleen het archief van de Nederlandsche factorij op Decima to c.1842 en het archief van de Kerkeraad der Nederlandsch Hervormde gemeente naar Batavia naar Nederland over te brengen, werden op last van de Gouverneur-Generaal daarenboven overgezonden 'al die oude documenten, welke in het archief ter Algemeene Secretarie aanwezig zijn en betrekking hebben op Formosa, China, Bengalen, Coromandel, Malabar, Ceylon, Perzië en Kaap de Goede Hoop"

R. Fruin, De Gestie van Dr. R.C. Bakhuizen van den Brink als Archivaris des Rijks, blz. 219.

, gebieden waar Nederland niet langer gezag uitoefende. Niet alleen de stukken afkomstig uit de archieven van die verloren gegane gebiedsdeelen, maar ook stukken behoorend tot het archief van de Hoge Regeering, die op deze streken betrekking hadden, werden overgezonden. Men voerde de scheiding echter zeer inconsequent uit, aangezien er blijkens de inventaris van het Landsarchief door Mr. J.A. van der Chijs tal van dergelijke stukken te Batavia zijn achtergebleven, terwijl zich bij de overgezonden collectie stukken bevinden betreffende Java's Noordoostkust, Sumatra en andere streken tot het tegenwoordig overzeesch rijk van Nederland behoorend. Verder werden ook overgezonden registers, afkomstig uit het archief van de boekhouder-generaal te Batavia en eveneens in de graan- en ijzerpakhuizen bewaard.

Corr. Alg. Rijksarchief Ingek. brieven 22 januari 1863 e.v.

Bij de afbraak van het Kasteel te Batavia heeft men omstreeks 1810 de Archieven moeten verplaatsen. Bij die verplaatsing is vermoedelijk een groot aantal stukken verloren gegaan; een gedeelte werd echter overgebracht naar de graan- en ijzerpakhuizen, in de nabijheid vam het Kasteel gelegen.

J.A. van der Chijs, Inventaris van 's Lands Archief, blz. IV.

Terwijl niet meer is na te gaan de plaats, waar het grootste gedeelte van het archief geplaatst werd, bevindt het zich na 1847 in de toenmalige lokalen van de Algemeene Secretarie.

J.A. van der Chijs, Inventaris van 's Lands Archief, blz. VI.

In 1810 heeft men waarschijnlijk reeds een scheiding gemaakt tusschen stukken betreffende de nog in bezit zijnde en de verloren gegane gebieden. De Archieven op de bewusten zolder opgeborgen geraakten echter in een schandelijk verwaardloosden toestand. En zoo werd in 1860 aan Mr. H.D. Levysohn Norman en Mr. J.A. van der Chijs van Regeeringswege opgedragen te onderzoeken, of die papieren nog eenige waarde hadden. De onverdragelijke hitte op dien zolder maakte, dat beiden om intrekking van de aan hen verstrekten last verzochten. Later werd aan Mr. Van der Chys het onderzoek opnieuw opgedragen met vergunning de uit te zoeken stukken bij gedeelten naar het gebouw van de Algemeene Secretarie te doen overbrengen en eindelijk werden met die taak belast Mr. D. Koorders, Mr. N.I. van den Berg en Dr. L.W.G. de Roo.

J.A. van der Chijs, Inventaris van 's Lands Archief, blz. VI.

Gebrek aan ruimte in de lokalen van de Algemeene Secretarie maakte ten slotte, dat alles wat op de zolder der graan- en ijzerpakhuizen nog bruikbaar werd bevonden, tegelijk met het Archief van Decima naar het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage werd overgezonden.

J.A. van der Chijs, Inventaris van 's Lands Archief, blz. VI.

In 1878/79 maakte I.A. Leupe een begin met de inventariseering.

Verslagen 's Rijks Oude Archieve 1878, blz. 6; idem 1879, blz. 6.

Wellicht zijn toen, maar misschien ook reeds eerder, vele van die bescheiden onder andere verzamelingen verspreid geraakt.

Als in 1888 de adjunct-archivaris Mr. J.E. Heeres de door de dood van Leupe gestaakte arbeid weer opneemt en de zending van 1862 aan een nieuw onderzoek onderwerpt, kan hij vele van die verspreid geraakte stukken weer aan de hand van bij de overdracht opgemaakte lijsten weer terecht brengen.

Verslagen 's Rijks Oude Archieve 1893, blz. 8.

In 1893 wordt door Mr. Heeres een voorlopige beschrijving van de verschillende collecties beëindigd, terwijl in 1901 Dr. H.T. Colenbrander deze beschrijvingen aanvult, door de vondst van stukken in de Archieven der Kamers van de O.I.C., die echter deel hadden uitgemaakt van de zending uit Indië in 1863.

Verslagen 's Rijks Oude Archieve 1901, blz. 9.

Het Kerkeraadsarchief moet in deze jaren naar Indië zijn teruggezonden. Mr. J.E. Heeres had de beschrijving der stukken, die uiteraard een voorlopig karakter droeg, ingedeeld volgens de bezittingen, waarop de stukken betrekking hebben. Daar nieuwere inzichten op archivistisch gebied een andere indeeling vereischten, waarbij de stukken naar hun herkomst geordend behoorden te worden en volgens dit herkomstbeginsel dor Heeres, voortgezet door Dr. Colenbrander, alleen het archief van Decima was geordend, werd in 1935/36 de verzameling aan een nieuw onderzoek. Uit de collectie werden gelicht de stukken afkomstig afkomstig van de Nederlandsche factorij te Kanton. Van dit archief werd een inventaris vervaardigd door de heer J.J.G. Bolduan. Voorts werden uitgelicht de stukken afkomstig van de archieven van de verschillende Voor-Indische Nederlandsche factorijen, volgens artikel 8 van het Tractaat van Londen van 17 Maart 1824 (het zoogenaamde Sumatratractaat) door Nederland aan Engeland afgestaan.

Daar Ceylon reeds in 1802 bij de Vrede van Amiens en de bezittingen op de kust van Malabar krachtens het Londensche tractaat van 13 Augustus 1824 aan Engeland waren gekomen, bestonden in 1824 deze etablissementen in Voor-Indië uit de factorijen in Bengalen, op de Kust van Coromandel en Madura en in Souratte. Tot het verrichten van de overgave van de gebieden in Voor-Indië benoemde de Hoge Regeering te Batavia 6 Februari 1825 drie commissarissen. De instructies voor elk dezer commissarissen hielden ten aanzien van de vergave der archieven de volgende bepaling in: "Hij is geautoriseerd van aan de Britsche gecommitteerden over te geven (voor de commissaris te Sadras is hier bijgevoegd: en op de onderscheiden kantoren te doen overgeven) alle archieven, plans en kaarten met al hetgeen tot de administratie behoort, met uitzondering echter van het Secreet Verbaal en archief, en van de zoodanige papieren als noodig zijn tot de verantwoordingen, alle welke stukken herwaarts zullen worden opgezonden". Zoowel in de uit Indië naar het Algemeen Rijksarchief overgezonden archivalia als in het Landarchief en de Britsch-Indische archieven komen mededeelingen voor, op welke wijze dit voorschrift is uitgevoerd. Een overzicht van de gegevens ontleend aan de naar 's-Gravenhage overgebrachte documenten geeft Mr. R. Bijlsma in "De aan Nederland gebleven bescheiden van de etablissementen in Voor-Indië (Nederlandsch Archievenblad no. 3/4, 1931-1932), een aanvulling op het gedrukte verslag van een onderzoek in 1929/1930 op last van de Gouverneur-Generaal ingesteld door prof. J. van Kan, getiteld: "Compagnies bescheiden en aanverwante archivalia in Britsch-Indië en op Ceylon", in welk verslag niet genoemd worden de instructie van februari 1825 en het voorschrift betreffende de overgave der archieven.

De archieven echter, waarover deze maatregelen getroffen werden, moeten maar een gedeelte uitgemaakt hebben van de documenten, die in 1795 bij de overdracht van de Nederlandsche bezittingen in Voor-Indië aan Engeland, in de Nederlandsche factorijen aanwezig waren. De teruggave van de Nederlandsche bezittingen in 1817-1818 werd deze archieven noodlottig. Want al berusten de archieven van Malabar en Ceylon nu ook onder de Engelsche autoriteiten, zij zijn toch in hoofdzaak behouden gebleven, terwijl de archieven van de gebieden door Nederland in 1817-1818 terug ontvangen voor een groot gedeelte verloren zijn gegaan. Niet alleen verwaarloozing, maar ook selselmatige vernietiging door de Engelschen hebben hiertoe medegewerkt.

Stelselmatige vernietiging, omdat het Engelsche bestuur er veel aan gelegen was dat de aanspraken die Nederland in 1817 en 1818 deed gelden, niet met bewijzen gestaafd konden worden. In "De Nederlandsche factorijen in Voor-Indië in den aanvang der 19e eeuw" (Bijdr. tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Ned. Indië, 1901) en in "Het Nederlandsch-Indisch bestuur in het midden van 1817" geeft P.H. van der Kemp uitvoerige bijzonderheden over de lijdensgeschiedenis van deze archieven. De daar medegedeelde feiten zijn voor een goed deel ontleend aan het Generaal Verslag van den Commissaris tot de overgave J.A. van Braam, in afschrift aanwezig in deze collectie Hoge Regeering Batavia (inv.nr. 286).

Van het archiefrestant der Nederlandsche Voor-Indische bezittingen, deel uitmakend van de collectie, in 1862 naar Nederland gezonden, is door dr. W.J.M. Buch in 1936 een inventaris vervaardigd. Zooals dr. Buch terecht in zijn inleiding tot dien inventaris opmerkt, was het soms moeilijk uit te maken, welke stukken tot het archief van de Hoge Regeering en welke tot de archieven van de voormalige Nederlandsche Voor-Indische bezittingen behoord hebben. Dr. Buch heeft zich bij dit onderzoek laten leiden wat Coromandel en Souratte betreft door lijst, opgemaakt bij de overdracht van deze bezittingen in 1825 aan de Engelschen en waarop de aan Nederland blijvende documenten vermeld worden, overigens beslisten de aard der stukken, benevens teekens en merken op de omslagen. Alleen die stukken waarvan het volstrekt zeker was dat zij tot de Voor-Indische archiefrestanten behoord hebben, zijn door dr. Buch in zijn inventaris opgenomen. Maar daardoor zijn er in de resteerende Collectie Hoge Regeering Batavia verschillende stukken waarvan het twijfelachtig is of zij werkelijk deel hebben uitgemaakt van het archief der Hoge Regeering.

Zoowel de archieven van de voormalige Nederlandsche bezittingen in Voor-Indië als de stukken Hoge Regeering Batavia zijn door P.H. van der Kemp geraadpleegd voor verschillende van zijn publicaties, t.w. De Nederlandsche factorijen in Voor-Indië in den aanvang der 19e eeuw (Bijdr. tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Ned.Indië. 1901); het Ned. Indisch bestuur in het midden van 1817. Den Haag 1915. (In het bijzonder hoofdstuk II, de overneming van de factorijen in Voor-Indië, krachtens besluit d.d. 28 Juni 1817, No. 1, blz. 169 e.v.); De jaren 1817-1825 der Nederlandsche factorijen in Hindostans Oostkust (Bijdr. Taal-, land- en Volkenkunde van Ned. Indië, 1918, afl. 1-2).

Voor het Algemeen Rijksarchief ontleent de collectie Hoge Regeering Batavia in het bijzonder haar belang aan de stukken uit het begin der 19e eeuw, al geven verschillende documenten uit de 18e eeuw een aanvulling op hetgeen zich in de overgekomen papieren van het Archief der Kamer Amsterdam van de O.I.C. bevindt.

In 2001-2002 is de inventaris gedeeltelijk herzien door dr. M. de Lannoy en drs. J.H. de Vries. Bij deze bewerking zijn de beschrijvingen van een aantal inventarisnummers gecorrigeerd en zijn enkele series gereconstrueerd die in de inventaris van mw. Roelofsz hun oorspronkelijke samenhang hadden verloren. Verder is een rubrieksindeling aan de inventaris toegevoegd. Tenslotte is de geografische indeling (de hoofdrubrieken) in alfabetische volgorde gezet ten einde beter aan te sluiten bij het archief dat in Jakarta berust. In afwachting van een definitieve herinventarisering is de nummering van de inventaris van mw. Roelofsz gehandhaafd.

De verwerving van het archief

Het archief is bij Koninklijk Besluit of ministeriële beschikking overgebracht.

1.04 Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen

Volledig openbaar Beperkingen aan het gebruik

Een klein aantal stukken van dit archief is in een slechte materiële staat, wat tot gevolg heeft dat het niet aangevraagd kan worden. Een opgave van de desbetreffende inventarisnummers op deze plaats is nagelaten, aangezien de materiële staat en de bijbehorende raadpleegmogelijkheden niet een permanente situatie vormen (restauratie, verfilming, etc.). Bij het aanvragen met de terminal krijgt u een mededeling ter zake.

Materiële beperkingen

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in; Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Hoge Regering van Batavia, nummer toegang 1.04.17, inventarisnummer ...

VERKORT: NL-HaNA, Hoge Regering Batavia, 1.04.17, inv.nr. ...

Verwant materiaal Beschikbaarheid van kopieën

Een gedeelte van het archief is op microfilm verfilmd. In de inventaris is aangegeven, om welke stukken het gaat. De microfilms zijn in zelfbediening raadpleegbaar.

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen 1 Zaken van algemene aard (inv.nrs. 1-43) 1.1 Algemeen 10-11 Generaal reglement betreffende de afschrijvingen van onderwichten en minderheden te Batavia en andere kantoren van de Compagnie in Indië, door Gouverneur-Generaal en Raden. 1752 augustus 15. 2 katernen 10 http://proxy.handle.net/10648/2c24a61c-cef8-4ae7-9103-e09895746bf1 Zonder herdruk van het gewijzigde reglement. 11 http://proxy.handle.net/10648/304fd80b-fe06-4129-b8d9-0c864a58a355 Met herdruk van het gewijzigde reglement, gedateerd 15 augustus 1764. 18 http://proxy.handle.net/10648/4b801cce-99db-443c-8273-cce411358ef6 Bijvoegselen en veranderingen in de concept-Bataviase statuten. 1765-1773. 1 deel

Fragment.

19-20 Statuten van Batavia, op last van de Gouverneur-Generaal Van der Parra opgesteld. Copieën. 1766. 2 delen 19 http://proxy.handle.net/10648/50020171-9482-49da-8aca-04a38e569332 Fol. 1-298. 20 http://proxy.handle.net/10648/55f631fd-ea93-49aa-ba8b-78d31114372c Fol. 299-617. 21 http://proxy.handle.net/10648/01986f9d-0c24-4196-a052-0ae57aa41e48 Ontwerp van orders, reglementen, instructies, tabellen en formulieren door E.S. Smit in opdracht van de Raad van Indië, d.d. 4 oktober 1796. Gedrukt. 1797. 1 deel 34 http://proxy.handle.net/10648/85401081-8c6d-45cd-9a66-f5fee4daffac Register houdende memorie .... in de vergadering van Gouverneur-Generaal en Raden en missiven van leden der Hoge Regering aan bestuurderen der Compagnie in Patria betreffende geschillen tussen de Gouverneur-Generaal Camphuys en leden der Hoge Regering. Copieën. 1685 1 deel
1.2 Resoluties 1 http://proxy.handle.net/10648/45e43eb1-8a83-4340-9077-437ce8d840cc Resolutiën van Gouverneur-Generaal en Raden. 1791 mei 3 - augustus 31. 1 deel 1.3 Missiven 29 http://proxy.handle.net/10648/66eb5b59-be18-4fdb-87fb-bfa96d0f7ddd Extract patriase missive, geschreven aan de Gouverneur-Generaal en Raden te Batavia, houdende zaken betreffende Bengalen, Ceylon, Coromandel, Malabar en Souratte. Authentiek copie. 1794. 1 deel 30-33 Missive van commissarissen-generaal aan Heren XVII, houdende een ontwerp voor de toekomstige staat van de O.I. Compagnie in Indië. Met bijlagen. Met alfabetische repertoria en tafels. Authentieke copieën. 4 juli 1795. 4 omslagen 30 http://proxy.handle.net/10648/8add6dcf-aaa4-4e0b-b2af-a11971632273 Missive. 31 http://proxy.handle.net/10648/f4d17f30-c5e9-4639-975e-7533a3807985 Missive.

Gelijkluidend aan inv.nr. 30.

32 http://proxy.handle.net/10648/8c0f8d3d-bc7d-403e-900c-bf08c887411a Bijlagen nr. 1-35. Met inhoudsopgave. 33 http://proxy.handle.net/10648/33f120f8-83e8-4568-b787-377f9f6082f1 Bijlagen 1-35. Met inhoudsopgave.

gelijkluidend aan inv.nr. 32

1.4 Plakkaten 2 http://proxy.handle.net/10648/a7021b73-94d8-45f8-bb34-e759ad67834d Plakkaten, uitgevaardigd door de Hoge Regering. Gedrukt 1667-1770. 1 omslag 12 http://proxy.handle.net/10648/f75e656f-ccd1-45a8-8251-18bbfd6f6799 Ordonnantie van de Gouverneur-Generaal Van Imhoff op het gezegeld papier. Met alfabetische index. 1756 mei 26. 1 deel 13 http://proxy.handle.net/10648/1b84cfaf-dfb0-46ef-905a-74b268eecca4 Ordonnantie van de Gouverneur-Generaal Van der Parra, houdende wijzigingen van de ordonnantie op het gezegd papier d.d. 26 mei 1756. Met alfabetische index. 1767 september 29. 1 deel 1.5 Instructies 3 http://proxy.handle.net/10648/cceac1f4-c36e-4e19-aba0-f85582e888eb Instructiën voor scheepsgezagvoerders en ambtenaren in Indië. Authentieke copieën 1626-1709. 1 deel 4 http://proxy.handle.net/10648/1ae2b696-0254-4a68-9b3b-18d05d67484d Instructie voor Gouverneur-Generaal en Raden. Copie. 1650 april 26. 1 deel 5 http://proxy.handle.net/10648/3145b5fa-936c-4a1f-b631-e24bad0efa61 Concept-instructies voor Gouverneur-Generaal en Raden en voor President en Raden van Justitie te Batavia. Na 1739. 1 deel 6 http://proxy.handle.net/10648/381e4458-188b-4d52-b3bd-adc52d3ab42c Register houdende adviezen van Gouverneur-Generaal Van der Parra en Raden van Indië aan Bewindhebbers betreffende de bestaande instructies voor Gouverneur-Generaal en Raden. Copieën. 1762-1764. 1 deel

Met een memorie van de Gouverneur-Generaal Van Imhoff over de Regering van Indië. c. 1764.

7-8 Instructie voor de hoofdofficieren ter zee in dienst van de O.I. Compagnie. Gedrukt. 1768 oktober 10 2 omslagen 7 http://proxy.handle.net/10648/b8914378-a080-4685-a03a-244929ea07fd Zonder bijlagen. 8 http://proxy.handle.net/10648/d1173660-0906-46c6-8860-e6d222d139fc Met bijlagen (1728-1769). 9 http://proxy.handle.net/10648/5d80e8b7-0972-4af3-ab57-92dd73f70335 Secrete instructie voor de schepen Crabbendijke en Amesteyn op reis naar Batavia. 1740. 1 stuk
1.6 Personeel 14 http://proxy.handle.net/10648/8b0d801b-df97-4c22-8eb0-d53b683a8122 Generaal reglement betreffende de bevordering en tractementsverhoging van de Compagniesdienaren te Batavia en op de buitenkantoren, vastgesteld in de Raad van Indië 31 juli 1753. Gewijzigd herdrukt. Met alfabetische index. 1767 september 29. 1 deel 15-17 Generale reglementen betreffende de bevordering en de tractementsverhoging der Compagniesdienaren te Batavia en op de buitenkantoren. 18e eeuw ? 3 omslagen 15 http://proxy.handle.net/10648/7bcf6119-ea30-452f-beab-3ee617bbd28a eerste omslag 16 http://proxy.handle.net/10648/db1d8c1c-370c-4220-bbd4-1ce747fe1ebe tweede omslag 17 http://proxy.handle.net/10648/ac9e6da2-1b63-43d9-9e16-90c3ca947bbd derde omslag 1.7 Handel 22 http://proxy.handle.net/10648/d7010402-3cd1-4d1a-8740-fb2ac26ad46e Modelposten als voorbeeld voor het afsluiten van de Bataviase en Japanse negotieboeken van 1767-1768. c. 1767. 1 deel 23 http://proxy.handle.net/10648/92447e7e-9f43-451d-a082-f7fdb0f8c6bf Extracten uit de notulen, gehouden in de Raad van Indië, betreffende het bijhouden van de negotieboeken te Batavia en op de buitenkantoren. 1798, 1801. 1 omslag 24 http://proxy.handle.net/10648/f9d22167-6c2f-42cc-b959-9617aeac3093 Overzicht van de handel van de O.I. Compagnie, c. 1740-1749. Met indices. Na 1749. 1 deel 25-26 Memorie "aantoonende op wat wijze de vaart uit Nederland op de Westersche Comptoiren in Indië en vandaar terug zouden kunnen worden gederigeerd". Met antwoord hierop van Heren XVII. Met bijlagen. c. 1775. 2 omslagen 25 http://proxy.handle.net/10648/becd28d2-99b6-4b01-b3a0-10276a13a96b Memorie. 26 http://proxy.handle.net/10648/c4f44eb1-31fb-46c6-8e6e-a0fabf462edc Bijlagen. 27-28 Memorie voor Bewindhebbers betreffende de vrije vaart en handel tussen Batavia en de westerkwartieren van de Compagnie in Indië. Copie. c. 1794. 2 omslagen

Waarschijnlijk opgesteld door of op last van de Gouverneur-Generaal.

27 http://proxy.handle.net/10648/911a20ff-03ad-4ddf-994c-37678fbc3e6c Originieel. 28 http://proxy.handle.net/10648/9e013eb5-2549-4fae-b2e6-dc1f440016d2 Copie uit Malabar (1794).
37 http://proxy.handle.net/10648/5365fb39-6fee-477d-b55f-0992d1085aa9 Missive van Mr. Jacob Binkhorst, koopman, en Pieter Houque, onderkoopman werkzaam op het Compagniesprovisiemagazijn te Batavia, aan de directeur-generaal Van Riemsdijk over boter, verzonden met het schip Borselen. 1767. 1 stuk 39 http://proxy.handle.net/10648/ea042d6b-3660-48ed-8d2f-4789442797a2 Memorie van ... Kraane over de Amphioen-Societeit. Met bijlagen. z.j. 1 deel

Hierbij een rapport van het "praeparatoir besoigne" over deze memorie (1791).

1.8 Betrekkingen met inheemsen 35 http://proxy.handle.net/10648/44052649-d800-4c65-b7d8-79c62aedc49c Relaas van de oorsprong en het verloop van de "Javase Oorlog" tussen de Hoge Regering en Javaanse vorsten. 1741-1755. 1 deel 40-43 Brieven in het Perzisch en Telugu geschreven. z.d. 4 delen

Meeste van de jaren 1689-1693, vooral betrekking hebbend op Coromandel. Zie Jos Gommans, Lennart Bes en Gijs Kruijtzer, Dutch sources on South Asia c. 1600-1825 : volume 1 : bibliography and archival guide to the National Archives at The Hague (The Netherlands) (New Delhi 2001), 370-377.

40 http://proxy.handle.net/10648/2b2db62e-880b-4c5a-a71d-ac767cd6de16 Deel

Niet raadpleegbaar

41 http://proxy.handle.net/10648/3a2ff480-337b-4d9b-ad98-b933fe219398 Deel

Niet raadpleegbaar

42 http://proxy.handle.net/10648/a9c480f8-a7c8-4799-9574-775ebd4115e5 Deel

Niet raadpleegbaar

43 http://proxy.handle.net/10648/ead3749d-15b9-4c90-a4c8-3131af39fe8b Deel

Niet raadpleegbaar

1.9 Betrekkingen met Europese mogendheden 36 http://proxy.handle.net/10648/dd3825c0-c206-4ec6-b40f-90ca0479032a Brieven en copie-brieven van de Prins van Oranje, Dupleix, bestuurders van de Engelse O.I. Compagnie en anderen aan de Gouverneur-Generaal Van Imhoff. Met alfabetische index. 1747-1750. 1 deel 38 http://proxy.handle.net/10648/1becb255-68ea-4a86-b09f-3af78f3ed723 Translaat en uittreksel uit een Engels verbaal betreffende het beleg door en de overgave van Manilla aan de Engelsen in 1762 door de Spanjaarden. Na 1762. 1 stuk
2 Bantam (inv.nrs. 1004-1005) 1004 http://proxy.handle.net/10648/a23e4149-09e6-49ca-8e3a-53f8c5021998 Memorie betreffende handelsaangelegenheden in de Bantamse en Lampongse districten, 2 juli 1776. gevolgd door een memorie over de krijgsmacht van de Compagnie bij Straat Soenda en die van de vorst van aldaar. 1 omslag z.j.

Fragment.

1005 http://proxy.handle.net/10648/caab6014-3a7d-4abc-8194-234bb79883e1 Memorie over de staat van zaken in Bantam. 1783. 1 deel
3 Batavia en omgeving (inv.nrs. 1006-1011) 1006 http://proxy.handle.net/10648/bc3dd8b7-d690-416f-a5dd-7b931519f349 Legger van verhuurde en onverhuurde landerijen in de nabijheid van de stad Batavia. 1e helft 18e eeuw. 1 omslag

Fragment.

Zie 4.VELH inv.nrs. 452.1 t/m 452.28 voor de bijbehorende kaarten.

1007 http://proxy.handle.net/10648/8417caf4-85bb-4dca-afb5-7af437b9c748 Correspondentie en verslagen van het door bestuurders van de Compagnie in Indië verhandelde, betreffende het vervoer van vuilnis van Batavia naar een van de eilanden en de watervoorziening van de Bataviase stadsgrachten. Copieën. 1696-1750. 1 lias

Hierbij een origineel landmeters rapport.

1008 http://proxy.handle.net/10648/389f9d12-1eac-47c8-95f2-11dbaef3734a Register van rapporten, uitgebracht aan de Gouverneur-Generaal betreffende Batavia's luchtgesteldheid en gezondheidstoestand. Copieën. 1753. 1 deel 1009 http://proxy.handle.net/10648/4e168410-a234-472e-b20f-6a9d0c0148dc Berichten aan de Gouverneur-Generaal Van der Parra over de hospitalen te Batavia, door R. de Klerk, raad van Indië, als eerste buiten-regent van de hospitalen, en door G. Maas. 1768. 1 omslag

G. Maas komt in het O.I. Jaarboekje voor onder de "gequalificeerde personen en mindere bedienden van de Justitie".

1010 http://proxy.handle.net/10648/17d9b76d-70fb-4e2f-848e-2cb51e398cf6 Verhandeling over de voor de gezondheid nadelige gesteldheid van Batavia door F. van Boeckholtz voor het Bataafsch Genootschap der proefondervindelijke wijsbegeerte te Rotterdam. c. 1800. 1 deel 1011 http://proxy.handle.net/10648/7df6fb68-604c-49d8-b596-98696a1bb746 Stukken betreffende de sluis van Tangerang. Met retroacta (1759-1777). Origineel, concepten en afschriften. 1791-1802. 1 deel
4 Bengalen (inv.nrs. 163-299) 4.1 Algemeen 163-171 Extracten uit patriase en Bataviase missiven en resolutiën voor de Westerkantoren, in het bijzonder voor Bengalen. Met repertoria. 1617-1774. 9 delen 163 http://proxy.handle.net/10648/1a8cd386-5ec5-452a-ab58-1c2408be48d1 1617-1752 164 http://proxy.handle.net/10648/a4eea977-9159-4660-8844-d1ac158116e1 1657-1728 165 http://proxy.handle.net/10648/fdccfe22-8348-4268-a2a3-dc8151ee2560 1657-1736 166 http://proxy.handle.net/10648/c0e71e6a-c4d3-4f98-a2be-c57b42960195 1740-1744 167 http://proxy.handle.net/10648/8efdf965-c09f-40c6-9606-2031dc36b2db 1744-1753 168 http://proxy.handle.net/10648/9a093c48-760a-4324-9079-561cd9661355 1753-1760 169 http://proxy.handle.net/10648/e42ec401-4ad4-44aa-a842-6928373e1389 1760-1770 170 http://proxy.handle.net/10648/2113139b-0bdc-45be-904d-d2b5dbb086aa 1764-1768 171 http://proxy.handle.net/10648/54f8c46b-a608-4145-bde8-acf51b43eca6 1770-1774 213 http://proxy.handle.net/10648/0dc7734c-11cf-4d45-8959-572ae445c18a Stukken betreffende het ontwerp ter reductie van de omslag in de directie Bengalen. 1786-1791. 1 deel 241A http://proxy.handle.net/10648/d75a5ff7-1933-45dd-9049-938640f8a35d Register, houdende diverse stukken. 1 deel Bedenkingen van de raad extraordinaris R. Schegen over de instructie of het reglement door de commissaris A. van Rhede voor de directie van Bengalen nagelaten, in het bijzonder de handel betreffende. Copie. c. 1691. Missive van de raad van Indië Van Riemsdijk aan Gouveneur-Generaal en Raden over de middelen tot verbetering van de vervallen staat van de Bengaalse directie. Met Bijlage. 1763. "Aparte"memorie, nagelaten door de aftredende directeur J. Bacheracht aan zijn opvolger J.M. Ross. Copie. 1777. 242 http://proxy.handle.net/10648/a9205f2e-e7d9-46f2-9b54-3995b37351cd Beantwoording van secrete memorie van menage door directeur en Raad te Hooghly toegezonden aan Gouverneur-Generaal en Raden. Met copie-bijlagen. 1756. 1 deel 243 http://proxy.handle.net/10648/535839b1-984e-45bc-901a-3ae409f45bad Concept verhandeling over het Bengaalse muntwezen. Na 1756. 1 deel

Volgens opschrift door de Gouverneur-Generaal opgesteld.

251 http://proxy.handle.net/10648/cb285aa9-b72b-4864-95bb-7150ab992cb1 "Project van vermindering van 's Comps. omslag in Bengalen, tot bespaaring der ongelden, die thans in de directie jaarlijks komen te vallen", door J. Bacheracht. Met copie-bijlagen. 1773. 1 deel 262 http://proxy.handle.net/10648/dbf607a9-0a43-4058-a2bf-e8c468e1bf0c Extract-missive uit Hooghly betreffende het verweerschrift van den commandeur van Sumatra's Westkust, Chr.L. Senft, tegen de klachten van den gewezen directeur van Souratte, Taillefert. 1760. 1 deel 264 http://proxy.handle.net/10648/efac97e4-f4e8-484e-8fd4-ad80061f3551 Stukken betreffende de schuldvordering van de O.I.C. op de gewezen Bengaalse directeur Adriaan Bisdom. Copieën. 1762-1772. 1 deel 271 http://proxy.handle.net/10648/efc89329-a613-41a1-a956-c8d933bc43bb Beantwoording door de Raad te Hooghly van de marginale aantekeningen van de Hoge Regering naar aanleiding van de controle op de Bengaalse negotieboeken van 1785-1789. Met bijlagen. 1793. 1 deel 273 http://proxy.handle.net/10648/6cdc4692-840d-4e53-b648-7033f5d1ee4a Translaten, vervaardigd in Bengalen, van Engelse reglementen op de uitoefening van de civiele en criminele justitie, het invorderen van belastingen. 1787-1791. 1 deel 287 http://proxy.handle.net/10648/1f442c40-31fc-41aa-acdf-31c2d5718bbe Minuut missiven van J.A. van Braam, commissaris tot de overname der Nederlandse bezittingen, aan commissarissen-generaal en aan de Gouverneur-Generaal. 1817. 1 deel 286, 288-291 Generaal verslag betreffende de overname van de Nederlandse bezittingen in Bengalen uit handen van de Engelsen, opgesteld door de commissaris tot de overname, J.A. van Braam, voor de commissaris-generaal. Met bijlagen. 1818. 5 delen 286 http://proxy.handle.net/10648/0441727b-ecf3-4940-a30b-a8fa849dfa93 Generaal verslag. 288 http://proxy.handle.net/10648/005ea0a1-a5b3-429d-ab59-2d51d15326cb Bijlage no. 4: Brieven van de Vice-President en Raden te Calcutta aan de commissaris Van Braam. 1817. 289 http://proxy.handle.net/10648/6709e3be-9d82-4984-93e6-f116d1aa657c Bijlage no. 5: Brieven van de Britse commissaris G. Forbes aan de Nederlandse commissaris Van Braam. Met copie-bijlagen. 1817. 290 http://proxy.handle.net/10648/e9a8d074-2607-4a7e-8391-91b0d017ac03 Bijlage no. 6: Handelingen en besluiten van decommissaris J.A. van Braam tot de overname van de Nederlandse bezittingen op de kust van Indië te Chinsurah. Met geïnsereerde bijlagen en tafel. Authentiek copie. 1817. 291 http://proxy.handle.net/10648/81b55cad-5950-4b21-bed4-5b737954c1d9 Bijlage no. 7: Instructiën door de commissaris Van Braam voor verschillende nieuw benoemde ambtenaren in de van Engeland overgenomen bezittingen in Voor-Indië (Bengalen, Souratte). 1817. 297 http://proxy.handle.net/10648/1a68c199-897d-434e-a3c9-8acf8a4440f3 "Engelsche Ains" of voorschriften betreffende de rechtspleging te Chinsura, enz.. Met begeleidende missiven van de resident Overbeek aan de Gouverneur-Generaal van 26 juli 1823 en 12 oktober 1825. 1793-1825. 1 deel 298 http://proxy.handle.net/10648/d35fb8f4-9200-4877-9ba9-e9fa2b3fb073 Algemeen verslag van de resident van Chinsura D.A. Overbeek aan de Gouverneur-Generaal. Met bijlagen. 1824. 1 omslag 299 http://proxy.handle.net/10648/1dfe2b78-3c01-461e-85e9-2c4b873478ad Algemeen verslag over Chinsura, in het bijzonder de rechterlijke organisatie in Bengalen betreffende, door de resident voor het Hoog Gerechtshof van Appel van Nederlands-Indië. Authentiek copie. 1824. 1 deel
4.2 Resolutiën 214 http://proxy.handle.net/10648/b217b273-4a10-4506-b393-d0d920880edf Extract secrete resolutiën van directeur en Raad te Hooghly. Copie. 1763 Maart 16 - september 23. 1 deel 215-221 Aparte en secrete resolutiën van directeur en raad van politie te Hooghly. Copieën. 1789-1794. 7 delen 215 http://proxy.handle.net/10648/b403037b-0722-4006-ab53-919b5156bdae 1789 216 http://proxy.handle.net/10648/77cf8509-6d9d-4acb-ab10-d6360715112a 1790 217 http://proxy.handle.net/10648/5240658f-9c5b-4800-ba19-8dbc8c9d6c79 1791 februari-maart. 218 http://proxy.handle.net/10648/5308e244-e385-4f10-95b1-62c94cd0a731 1791 mei-december. 219 http://proxy.handle.net/10648/6513e9a8-5f36-4357-a645-85fbbe98e944 1792 220 http://proxy.handle.net/10648/ffe212ee-94b5-4e2b-a5c5-603e1e2fe418 1793 221 http://proxy.handle.net/10648/1199468a-1be1-4f1c-9786-6bb056ff676d 1794 222-228 Bijlagen tot de aparte en secrete resolutiën van directeur en raad van politie te Hooghly. 1760-1795 7 delen

Hierbij originelen en minuten van de directeur van Bengalen.

222 http://proxy.handle.net/10648/14987a7f-933f-4eb6-b507-eb332f3886b7 1760 223 http://proxy.handle.net/10648/7154066c-c7d2-4a77-b9c2-2fb840b69b21 1764-1767 224 http://proxy.handle.net/10648/d84b0d56-07ee-4761-bbb6-ae95b1f28edc 1775-1776 225 http://proxy.handle.net/10648/4955ad53-20c1-4c72-8ec2-18224dcd0539 1777-1779 226 http://proxy.handle.net/10648/1cf0758d-1ee0-48a3-8452-4d61a9c77298 1784-1785 227 http://proxy.handle.net/10648/2b811143-fccb-4606-ac53-54bae335bbf2 1786-1787 228 http://proxy.handle.net/10648/9c32451b-0e48-49b4-9cf7-7714778405bf 1795
229-232 Resolutiën van directeur en raad van politie te Hooghly. Met alfabetische repertoria. Copiën. 1791-1794. 5 delen 229 http://proxy.handle.net/10648/357e16c8-61a6-4d45-b107-45d53573e57d 1791 januari-maart. 230 http://proxy.handle.net/10648/e9cad15c-5f1f-447b-b40a-7cea28974ac0 1791 april-december. Met bijlagen. 231 http://proxy.handle.net/10648/44c9d547-1c06-4df2-8c2c-4bba36768c4a 1792 januari-maart. 232 http://proxy.handle.net/10648/e98ca712-740f-4ed0-85fd-aacdce54a8f2 1794 maart-december. 233 http://proxy.handle.net/10648/d223f0d5-5a04-4805-a5da-51d51ace72c0 Resolutiën van directeur en raad van politie te Hooghly betreffende het herzien van de memorie van menage. Met bijlagen. 1791-1792. 1 deel 283 http://proxy.handle.net/10648/75c50103-4acf-4645-a130-d622a650b62c Notulen van de Raad te Chinsura. Copie. 1795 juli 18 - augustus 5. 1 deel 292 http://proxy.handle.net/10648/186a14d6-cb02-433e-97b8-d96ffdfcae0f Register, houdende handelingen en besluiten van D.A. Overbeek, resident van Chinsura. Met geïnsereerde bijlagen. Copie. 1818. 1 deel 293-296 Chinsurase "residentieele" resolutiën, gehouden door de resident D.A. Overbeek. Met geïnsereerde bijlagen en tafel. Copieën. 1822-1825. 4 delen 293 http://proxy.handle.net/10648/6bc441e2-b548-4bca-95cd-04e8bc9fd95a 1822 294 http://proxy.handle.net/10648/cd7fd8b4-efd3-4d22-8ec5-689f7552a2d5 1823 295 http://proxy.handle.net/10648/d2ec5672-b1f3-49f8-8482-c72a57123dc9 1824 296 http://proxy.handle.net/10648/cdea4f2d-96bc-4b69-924b-43723e478721 1825
4.3 Missiven 4.3.1 Ingekomen missiven 180-199 Brieven van dedirecteur en Raad van Bengalen aan Gouverneur-Generaal en Raden. Met bijlagen en lijsten van de naar Batavia overgezonden papieren en repertoria op sommige der registers. 1777-1802. 20 delen 180 http://proxy.handle.net/10648/660550bd-d310-4d64-9cfa-7916cc32b4cb 1777-1780 181 http://proxy.handle.net/10648/a3fa4ad3-e0a2-4a12-9bfe-54838e2d1bf9 1790-1791 183 http://proxy.handle.net/10648/2b5ab35e-632d-472c-94f5-a0d677054985 Bijlagen bij inv.nr. 181. 182 http://proxy.handle.net/10648/fd3b985d-30ac-43a8-82f8-787627fde729 1791 184 http://proxy.handle.net/10648/109cd53a-aed0-4c09-be3a-0c41f69199bd 1791 185 http://proxy.handle.net/10648/e374f898-c387-4874-8a4d-46db6ae5ec11 1791 186 http://proxy.handle.net/10648/1588c004-f54f-4f9a-9bd6-47e2dbcb9f7e 1791 190 http://proxy.handle.net/10648/f76eccf6-22ad-4405-8c9e-ed0a8435c5a1 Generaal register van de brieven en bijlagen, ontvangen in 1792. 187 http://proxy.handle.net/10648/0916cf5e-766c-49d1-8370-b372cd133aec 1792 189 http://proxy.handle.net/10648/7af26139-b585-4696-b902-16e50ce6cf82 1792. Duplicaat. 188 http://proxy.handle.net/10648/5087e599-504a-40ea-b498-61f61669465d Bijlagen bij inv.nr. 187. Tweede deel. 192 http://proxy.handle.net/10648/1508552c-1bed-4dd9-8f58-e9d2848d892c Generaal register van de brieven en bijlagen, ontvangen in 1793. 191 http://proxy.handle.net/10648/3d8ec32c-e0e9-42b7-bcf5-ab85f6f83bde Bijlagen bij de brieven, ontvangen in 1793. Tweede deel. 194 http://proxy.handle.net/10648/caf14e9a-7ec4-4552-b584-2d0efd026180 Generaal register van de brieven en bijlagen, ontvangen in 1794. 193 http://proxy.handle.net/10648/c081ac10-5a8a-4911-806c-1ef56c6f45aa Bijlagen bij de brieven, ontvangen in 1794. Tweede deel. 196 http://proxy.handle.net/10648/5ac0be89-024c-4459-920f-5cc5deaecdbb Generaal register van de brieven en bijlagen, ontvangen in 1795. 197 http://proxy.handle.net/10648/8dc708bb-438b-4d1a-b51d-8e85920eddb8 1795. Triplicaat. 195 http://proxy.handle.net/10648/7b324180-b1cd-451a-988c-d43ab6fb956d Bijlagen bij de brieven, ontvangen in 1795. 199 http://proxy.handle.net/10648/8e6a2b67-e0c7-4e1e-9518-51cdedabfba9 1802 198 http://proxy.handle.net/10648/04e51601-2073-4765-aaae-c923c5e1585d 1802. Duplicaat. 208, 210 Brieven van de directeur van Bengalen aan Gouverneur-Generaal en Raden. Met bijlagen. 1788-1791. 2 delen 208 http://proxy.handle.net/10648/e51c7a04-fcf8-497f-886b-b27a28ecdd4c 1788-1789 210 http://proxy.handle.net/10648/b04099f3-1cb6-4736-8b53-27ad2ebc3bd8 1790-1791 200-205 Secrete en aparte brieven van Bengalen aan Gouverneur-Generaal en Raden. Met bijlagen en lijsten van naar Batavia en Nederland overgezonden stukken. 1790-1795. 6 delen 200 http://proxy.handle.net/10648/389c4d77-d601-4d86-992f-54888bbff081 1790 201 http://proxy.handle.net/10648/5792836d-e5d7-4122-8769-abdcf2ef0d07 1791 202 http://proxy.handle.net/10648/50ab2950-b2e7-413b-8409-502881e62667 1792 203 http://proxy.handle.net/10648/84c6ced8-2111-4e9a-9ede-7c94170d17df 1793 204 http://proxy.handle.net/10648/31d2d699-1a26-4966-b489-186b5a9b6475 1794 205 http://proxy.handle.net/10648/5b2689d8-c2b8-4958-8f9b-c94884a1764f 1795 4.3.2 Uitgaande missiven 207 http://proxy.handle.net/10648/7d5d516c-581a-4edf-acb5-2febc41b5a7f Brieven van Gouverneur-Generaal en Raden aan de directeur van Bengalen. Met bijlagen. 1785-1786. 1 deel 173-179 Minuut missiven van Gouverneur-Generaal en Raden aan de directeur van Bengalen. Met bijlagen. 1790-1803. 7 delen 173 http://proxy.handle.net/10648/b895d92f-ad4f-4937-954e-457341d606a6 1790 174 http://proxy.handle.net/10648/b32bb206-0cb6-41a1-a0b2-1434bca713c8 1791 175 http://proxy.handle.net/10648/62eed785-7ae7-4325-a4fd-6ee7b0884b91 1792 176 http://proxy.handle.net/10648/cca92a45-306a-44b2-ba50-78c7ed6f4a0e 1793 177 http://proxy.handle.net/10648/a49febdf-3634-49c0-96d4-6a7ec2a91cb9 1794 178 http://proxy.handle.net/10648/628b0c5f-071f-41b7-baca-e0d7d597ba59 1797 179 http://proxy.handle.net/10648/dfda767d-732e-44c1-ae4b-6c667f87d799 1803 284 http://proxy.handle.net/10648/83ebbd37-13b0-49de-98a2-7e7c344ba62a Minuut "afgaande papieren en brieven [van Batavia] naar het gouvernement van Bengalen etc." 1808-1809. 1 deel 4.3.3 Correspondentie van directeur (en raad) van Bengalen met derden 172 http://proxy.handle.net/10648/dad6a0f2-6a15-48b7-aac6-c008d898b63a Extracten uit missiven van Heren XVII, de Hoge Regering en de directie in Bengalen betreffende Banquibazaar. 1745-1753 1 deel 172A http://proxy.handle.net/10648/5d9da134-d722-4a34-849f-7e40aff6dbf6 Secrete missiven van en aan de directie in Bengalen. 1757/1759. 2 delen 209 http://proxy.handle.net/10648/a790c542-ea59-461f-9274-32e5ed861e76 Brieven van de directeur van Bengalen aan Heren XVII. 1790-1791. 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

In zeer slechte materiële staat. Voor raadpleging slechts beschikbaar op microfilm (filmnr. 3487-1).

4.4 Dagregisters 234-236 Dagregister van Hooghly. Copieën. 1790-1792 3 delen 234 http://proxy.handle.net/10648/f4974659-ab18-4d31-a299-f3edda44d050 1790-1791 235 http://proxy.handle.net/10648/b84b7235-94e6-40de-8a8d-a73885d3d714 1791-1792 236 http://proxy.handle.net/10648/518d1a77-c49c-44c8-b07a-db45472ffdd9 1792 279 http://proxy.handle.net/10648/72787446-f77f-4f46-bf7e-1746bfeff986 Dagregisters, scheepsrapporten van de schepen Spaarne, Vrouwe Agatha, Nieuwstad en Schagen voor de directeur van Bengalen. 1790-1794. 1 pak 4.5 Instructies 241 http://proxy.handle.net/10648/392bc698-403a-4760-b8f8-69fe3cf8cfb4 Register, houdende diverse stukken. 1 deel Instuctie en reglement, opgemaakt door H.A. van Rhede tot Drakestein, heer van Mijdrecht, als commissaris vanwege de Heren XVII, voor directeur en Raad van Bengalen. Copie. 1687. Bedenkingen van N. Schagen betreffende enige punten uit de instructie van Van Rhede berteffende de handel. 1691. 4.6 Memories van overgave 245 http://proxy.handle.net/10648/b5e4f334-a5a3-4186-a0d3-4ec5cbd92aeb Memorie van A. Bisdom, aftredend directeur van Bengalen, voor zijn opvolger Louis Taillefert. Met authentieke copie. 1760. 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

In zeer slechte materiële staat. Voor raadpleging slechts beschikbaar op microfilm (filmnr. 2842-3).

246 http://proxy.handle.net/10648/2db69642-c712-460d-afed-c50d73064399 Gedenkschrift, betreffende de Bengaalse directie door L. Taillefert, aftredend directeur van Bengalen, voor zijn opvolger G.L. Vernet. Met copie-bijlagen en inhoudsopgaven. Authentiek copie. 1763. 1 deel 249-250 Memorie over de staat van de Bengaalse directie door G.L. Vernet, aftredend directeur van Bengalen, voor zijn opvolger B. Verserwel Faure. Met inhoudstafel en copie-bijlagen. Origineel en authentiek copie. 1770. 2 delen (gelijkl.) 250 http://proxy.handle.net/10648/73a9bdb9-40dc-4b3f-bc67-3b3dbf1a7e41 Origineel. 249 http://proxy.handle.net/10648/9ce9e4e8-78dd-436b-a0ec-c3347c4b0683 Copie. 252-256 Memorie van J. Bacheracht, aftredend directeur van Bengalen, voor zijn opvolger J.M. Ross. Met bijlagen (1757-1776).Origineel en authentiek copie. 1776-1777. 5 delen 252 http://proxy.handle.net/10648/99871a1d-f88c-423c-83d3-e738af54349f Memorie.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Voor raadpleging slechts beschikbaar op microfilm (filmnr. 3487-2).

253 http://proxy.handle.net/10648/6b385879-7b49-48a6-b60b-c01fc078319e Bijlagen: Memorie van 1775. 255 http://proxy.handle.net/10648/37bbd712-5bb8-4ce9-8679-079029ff4128 Copie van inv.nr. 253. 256 http://proxy.handle.net/10648/7376a6ce-0519-40e5-baae-62aae35676d3 Copie van inv.nr. 253. 254 http://proxy.handle.net/10648/74340646-20c6-4ad0-b9ad-0af98a664558 Bijlagen: Memorie van 1773.
4.7 Personeel 237 http://proxy.handle.net/10648/2c81ca4d-3dd6-4c87-81c5-6177c77f6ebc Reglement voor de Compagniesdienaren in Bengalen, opgesteld door L. Taillefert. Met copie begeleidend schrijven door deze aan de politieke raad te Hooghly. Copie. 1755. 1 deel 238-240 Register, houdende acten van aanstelling van Compagniesdienaren. Authentieke copieën. 1791-1795 3 delen 238 http://proxy.handle.net/10648/046182c5-78ac-4ed9-a696-e1e3bbb4e86a 1791-1792 239 http://proxy.handle.net/10648/72f88307-4c1b-4584-8622-e8662ea16b4e 1793-1794 240 http://proxy.handle.net/10648/f21ae01a-a51f-43e9-8b2f-7d6fb0693f24 1794-1795 4.8 Handel 244 http://proxy.handle.net/10648/9363c299-b98a-4dcc-86bf-8cd6418a29e7 Beschrijving van Bengalen en de handel aldaar door P. van den Velde, raad ordinaris van Indië, om te dienen tot verbetering van de slechte toestand. 1757. 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

In zeer slechte materiële staat. Voor raadpleging slechts beschikbaar op microfilm (filmnr. 2842-2).

257 http://proxy.handle.net/10648/5014b19d-8c60-4a64-91b2-47789ef068e6 Memories van J.M. Ross, directeur van Bengalen, over de lijnwaadhandel en de eisen van koopwaren uit Nederland en Indië. Copieën. c. 1777. 1 deel 258 http://proxy.handle.net/10648/70806ad7-661c-43fc-bcd1-2b632b36addf Brieven van een "vrijkoopman in Bengalen" aan de Gouverneur-Generaal van de Engelse O.I.C. in Azië over het verval van de handel in Bengalen en mogelijke maatregelen tot verbetering. Copieën. 1782. 1 deel 267 http://proxy.handle.net/10648/9ab189f0-69a7-45f8-a3ad-0ed5822da00e Stukken betreffende een commissie opgedragen aan de directeur van Bengalen Ross tot bezorging van 600 lasten rijst ten dienste van het Ceylonse gouvernement. Copieën. 1777-1779. 1 deel 281-282 Stukken betreffende het kartelschip Schagen, afgezonden naar Mauritius. 1794, 1795. 2 delen 281 http://proxy.handle.net/10648/edc20ae8-065b-4ba8-90e3-8bcf990ab7ae deel 1 282 http://proxy.handle.net/10648/c28d13ab-13f4-49ed-9f78-22a4ac3b4783 deel 2
4.9 Wees- en boedelkamer 263 http://proxy.handle.net/10648/ed14da3f-9a75-4b40-9ee5-c11f7d03ca14 Stukken betreffende de nalatenschap van A.J. de Wilde, koopman en secunde te Kassimbazaar. Copieën. 1761. 1 deel 266 http://proxy.handle.net/10648/785346f5-f46f-457c-b95a-e4bdd9ff85c6 Request aan Heren XVII van de gewezen opperchirurgijn in Bengalen Jan Christiaan Hoen om restitutie van gelden aan de Compagnie voorgeschoten. Met bijlagen. Copieën. 1771-1772. 1 deel 4.10 Justitie 265 http://proxy.handle.net/10648/69e30356-53e2-433a-b6f6-2db47efa7ef4 Stukken betreffende het proces gevoerd voor de Raad van Justitie in Bengalen tegen Louis de Saumaise, gewezen vaandrig, gedeserteerd en in dienst getreden van de Engelse O.I.C. 1766. 1 deel 268I - 286IV Stukken betreffende de beschuldigingen ingebracht tegen de fiscaal en dorpsmeester van Bernagoor W. baron von Danckelmann wegens afpersingen in vereniging met de dorpsbenjaan Parbotti Tsjern Raay gepleegd. 1780, 1781. 4 omslagen 268I http://proxy.handle.net/10648/5c44f47e-bc20-424b-9309-cac0adfd16e7 Bestanddeel 1 268II http://proxy.handle.net/10648/aae6808a-a1b7-44e9-9714-209f1f401835 Bestanddeel 2 268III http://proxy.handle.net/10648/fa3b9d4e-cc77-4564-b7e2-e6832c781578 Bestanddeel 3 268IV http://proxy.handle.net/10648/c4b1df6e-0ed7-47e3-9977-42c90c679943 Bestanddeel 4 270 Stukken betreffende het conflict tussen de onderkoopman te Hooghly Jacob Eilbracht met de directeur Ross en de fiscaal Von Danckelmann en de beschuldigingen tegen Jacob Eilbracht uitgebracht over frauduleuze handelingen met de goederen van het verongelukte schip De Jonge Hellingman. 1780, 1781. 5 omslagen 270I http://proxy.handle.net/10648/416f6d17-2349-47fd-bb81-06102420d7c0 Bestanddeel 1 270II http://proxy.handle.net/10648/28cebbc6-d1f3-40c6-8916-4f7ad4350447 Bestanddeel 2 270III http://proxy.handle.net/10648/c3029817-1c11-468d-8dc2-e1f1853909d5 Bestanddeel 3 270IV http://proxy.handle.net/10648/e32a5168-aa80-497e-9154-29b848b69904 Bestanddeel 4 270V http://proxy.handle.net/10648/d0491c7c-24eb-4573-b6de-c3aa2efc98b4 Bestanddeel 5 272 http://proxy.handle.net/10648/6d190973-14df-4537-89d9-0806d9facb59 Stukken betreffende de zaak van de onderkoopman en translateur in de Perzische taal C.L. Eilbracht, beschuldigd van belediging van de Bengaalse regeering. 1787. 1 deel 274 http://proxy.handle.net/10648/550b7f7a-4177-4bf2-b812-e4518706c012 Stukken betreffende het proces voor de Raad van Justitie te Hooghly tegen de opperkuiper op het schip Vrouw Agatha Johan Carel Piasky, beschuldigd van brutaliteit en ongehoorzaamheid tegenover zijn meerderen. Met lijst der stukken. Authentieke copieën. 1790. 1 deel 275-278 Stukken betreffende processen voor de Raad van Justitie te Hooghly tegen scheepsvolk en militairen gedeserteerd uit de zeedienst van de O.I.C. Met repertoria. 1790-1794. 4 delen 275 http://proxy.handle.net/10648/7cafb6e2-e06e-4eb7-bc76-8996ba1d4ebd 1790 276 http://proxy.handle.net/10648/aafec86e-df8b-4afe-94a7-9b7c74fcef45 1791 277 http://proxy.handle.net/10648/2df226bd-a128-482f-9b5f-68bc2c6462fa 1793 278 http://proxy.handle.net/10648/db204163-585e-452b-addb-0a614d28a7d6 1794 4.11 Betrekkingen met inheemsen 269 http://proxy.handle.net/10648/2bbafa5a-9874-4b57-a488-3f97455d43a5 Verantwoording en deductie inzake de onlusten te Barnagoor van de directeur van Bengalen aan Gouverneur-Generaal en Raden. Met bijlagen en repertorium. 1781. 1 deel 4.12 Betrekkingen met Europese mogendheden 206 http://proxy.handle.net/10648/9719af53-b8ee-4c60-a91b-7f36fd6acc0d Brieven met Nederlandse vertaling van Warren Hastings aan de directeur van Bengalen inzake de overgave van bezittingen van de Nederlandse O.I.C. aan de Engelsen. Met bijlagen en lijst der stukken. 1781-1782. 1 deel 211 http://proxy.handle.net/10648/3b50db62-b7c3-4dc9-bad1-05e28ddd56b3 Correspondentie gewisseld tussen de Engelse autoriteiten in Bengalen en de Nederlandse Compagniesbeambten aldaar. 1785. 1 deel 212 http://proxy.handle.net/10648/1b55497f-54bc-4942-b5ae-599e0143c1ce Copie correspondentie tussen de Nederlandse en Engelse autoriteiten in Bengalen, geïnsereerd in de resolutiën van de directeur en Raad te Hooghly. 1785-1794. 1 deel 247 http://proxy.handle.net/10648/c490b9a3-f311-439a-917b-f9050773a72a Minuut-memorie van G.L. Vernet voor de gouverneur van de Engelse O.I.C. te Calcutta, houdende klachten over de belemmering van de handel van de Nederlandse O.I.C. door de Engelsen. Met copie-bijlagen. 1768. 1 deel 248 http://proxy.handle.net/10648/03d98d9e-c198-4656-a7b1-53660a23a76c "Memoire sur tous les differents griefs dont les Nations Européennes établies à Bengale ont a se plaindre contre les Anglois au suject du commerce." z.j. (2e helft 18e eeuw). 1 deel 259 http://proxy.handle.net/10648/a7ee43ac-5606-47b3-a646-03e9338c367d Stukken betreffende de ondernemingen van Nederlandse schepen tezamen met Engelse schepen tegen schepen van de Compagnie van Ostende in Bengalen. 1728-1731. 1 omslag 260 http://proxy.handle.net/10648/96019aa3-1767-4d3b-9743-248590450536 Extracten uit de secrete instructiën voor Ceylon, Coromandel, Bengalen en Malabar en uit de secrete resolutiën betreffende een expeditie tegen de Engelsen in Bengalen, en resolutiën van de door de dienaren der O.I.C. genomen en uitgevoerde maatregelen. 1759-1760. 1 deel 261 http://proxy.handle.net/10648/539cff3b-34d3-434f-a582-e76556062330 Antwoord van Bewindhebbers van de O.I.C. aan de Staten-Generaal op de klachten van Engeland wegens de vijandelijkheden tussen de Engelse en de Nederlandse O.I.C. in Bengalen. Copie. c. 1760. 1 deel 280 http://proxy.handle.net/10648/a2630f5e-ee31-426f-a83f-aa746dcb0ee8 Missive van G.F.J. de Ravellet te Pondicherry aan Gouverneur-Generaal en Raden, houdende zijn verdediging tegen de beschuldigingen van de gezaghebber Jacob Eilbracht. Met bijlagen. 1791. 1 deel 285 http://proxy.handle.net/10648/4dc30e01-f854-4537-9e9b-84251711ec77 Brieven van de Engelse autoriteiten in Bengalen aan de Gouverneur-Generaal Daendels. Met bijlagen. 1808-1809. 1 deel
5 Borneo (Bandjarmasin) (inv.nr. 44) 44 http://proxy.handle.net/10648/b65b06c9-a9f7-46f2-8dff-6d9282c50e01 Missive van sergeant Hartman op Poeloe Laut aan de opperkoopman C. Hoffman, opperhoofd te Bandjarmasin, over moeilijkheden met zeerovers. Gevolgd door een copie-relaas door W. Kruysweg van een tocht van Bandjarmasin naar de Doessoense bovenlanden in 1789. Copieën. 1789 juni 23. 1 deel 6 Ceylon (inv.nrs. 505-598) 6.1 Algemeen 505-515 Extracten van missiven en resolutiën uit Patria en van de Hoge Regering voor Ceylon. Met repertoria. 1680-1785. 11 delen 505 http://proxy.handle.net/10648/03dde958-c97d-4162-8cc8-778cdadf3962 1680-1735 506 http://proxy.handle.net/10648/ace28201-a013-4fd7-914d-fe2757b1af4e 1736-1747. Deel I. 507 http://proxy.handle.net/10648/305a12ab-260b-4ba0-9f35-42061d31d078 1736-1747. Deel II. 508 http://proxy.handle.net/10648/6cd1ba99-19bb-4182-b7c1-afcef78af94d 1736-1745 509 http://proxy.handle.net/10648/a85fc1d1-df32-4e61-97e8-ca765b231915 1746-1755

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

In zeer slechte materiële staat. Voor raadpleging slechts beschikbaar op microfilm (filmnr. 2553-6).

510 http://proxy.handle.net/10648/441a7df6-8419-4b0a-a022-d6d91d51843f 1756-1761 511 http://proxy.handle.net/10648/00147333-a75d-4193-8f26-8aa3e0a0f803 1761-1765 512 http://proxy.handle.net/10648/07b839ae-05c9-4aa3-b098-ecf34caf4b38 1765-1770 513 http://proxy.handle.net/10648/daf83eb6-5080-47a1-8908-091fe4fd8af8 1771-1775 514 http://proxy.handle.net/10648/e233f1b8-98f1-46cd-9bd2-7c62b1a39848 1776-1780 515 http://proxy.handle.net/10648/4fb578f7-8bc0-481b-928c-7dd2cd4132cb 1780-1785
516 http://proxy.handle.net/10648/f595193a-aa80-4c5a-a40b-1a43301fab03 Extracten uit missiven en resolutiën van Heren XVII, de Hoge Regering en van de Raad van Ceylon betreffende de kerkelijke zaken aldaar. Met repertorium. Authentiek copie. 1643-1760. 1 deel 539 http://proxy.handle.net/10648/07d5ade8-18ed-454a-bf51-d78ca60ce712 Gedrukte "Ordre en Reglement op de wachten en andere zaeken in de garnisoen-plaetsen onder het Ceilonsche Gouvernement". 1767. 1 deel

Hierbij een copie van een verhandeling van de Koning van Pruisen over de krijgskunst. 1762; benevens een beschrijving van de Singalsese oorlog, geschreven door C.C. Wohlfahrt.

542 http://proxy.handle.net/10648/d3380742-91b5-4408-9563-b959e3709703 Beschrijving d.d. 24 september 1675 van de "staet en gelegentheyt des Eylants Ceylon, de landen van Madure, Zuyder Cormandel, Malabar en Canara" door Rijklof van Goens, als rapport van zijn "superintendentie" over die "quartieren" uitgebracht aan de Gouverneur-Generaal en Raden van Indië, met het copie "nader advys raeckende het bestier der saecken op Ceylon" door R. van Goens met een naschrift. Copieën. 1675-1680. 1 deel 543-544 Aanmerkingen door Hendrik Adriaan van Rheede en Rijklof van Goens de jonge aan Gouverneur-Generaal en Raden over de staat van de Compagnie op Ceylon. Met bijlagen.Copieën. 1677, 1680. 2 delen 544 http://proxy.handle.net/10648/3c53b090-85d0-4850-874d-883736b85385 1677 november 23. 543 http://proxy.handle.net/10648/e98bd9d9-e0eb-4bb5-8e36-51be1f835c94 1680 februari 25. 545 http://proxy.handle.net/10648/1017f650-13f5-4402-bd3a-42766ff8e345 Memorie van P. de Graauwe, aftredend commandeur van het fort en de sterkte en de landen van "Batticuloe, Paneme, Coetjaar, Trincoemale", o.a. inhoudende een beschrijving van die landen en bevolking, voor zijn opvolger J. Bloemert. Authieke copie (1681). 1676 1 deel 546 http://proxy.handle.net/10648/670148ec-13c3-4bb5-9e40-a3b7d7a252e9 "Speculatieve consideratiën nopende den staet en de gelegentheyt van d'E. Compagnie op het Eylandt Seylon", met extracten uit memorien en verhandelingen over Ceylon. Copie. 1681. 1 deel 571 http://proxy.handle.net/10648/787cde3e-d249-47ce-a669-7d8f865d9f02 Secrete beschrijving van het gouvernement Ceylon door de raad ordinaris J. Schreuder. 1756. 1 deel 572 http://proxy.handle.net/10648/c7d3398a-efcb-4cc6-824a-acb725fa8c64 "Beknopte Historie van de voornaamste gebeurtenissen op Ceylon sinds de komst der Nederlanders en van de vestiging der O.I.C. 1602-1757". Authentiek copie. z.d. 1 deel 580 http://proxy.handle.net/10648/a0486814-eb65-41ee-8d90-a04f02472423 "Historie van de door de Candianen op den uytgang van het jaar 1760 in Compagnies landen verwekte revoltes" door P. Blankert, onderkoopman, op last van de gouverneur Jan Schreuder samengesteld uit minuten en originelen ter secretarie van Politie berustend. c. 1762. 1 deel 582 http://proxy.handle.net/10648/a9f7257e-2af3-48c4-b5ff-198837bb253f Rapporten van de opperkooplieden C. Rose, A. Moens en C.C. Wolfarth aan de Gouverneur en Raad van Ceylon over de provincies Chilau en en Putelan. Met een kaart van Chilau. Authentieke copieën. 1765-1766. 1 deel 583 http://proxy.handle.net/10648/d8739f47-4a7c-4b17-b521-8109f8b9f505 Memories voor de Gouverneur-Generaal door de kapitein-ingenieur C.F. Reimer en andere stukken w.o. een translaat van een memorie opgesteld door de kapitein-ingenieur en directeur van de fortificatiën te Pondichery, De la Lustrière, betreffende de verdediging van de bezittingen der V.O.C. te Ceylon. 1787. 1 deel 584 http://proxy.handle.net/10648/383dd6d1-5914-494f-97a3-c2f249044d53 Memories door C.F. Reimer voor de Gouverneur-Generaal over de vestingwerken van Tricomale en Oostenburg. Authentiek copie. 1788. 1 deel 585 http://proxy.handle.net/10648/8a533a3d-be6b-48ce-9666-ff5b4ee37175 Memorie over de staat der "Wannijsche" landen (Wannias) op Ceylon door Th. Nagel voor de gouverneur W.J. van der Graaff. Met bijlagen. Copie. 1793. 1 deel 594 http://proxy.handle.net/10648/4d8ca821-5ffa-46dd-801a-16384173f475 Verweerschrift voor de gouverneur van Ceylon van de opperkoopman en dessave van Mature. Mr. C. van Angelbeek tegen de beschuldigingen van de commandeur P. Sluysken, betreffende de opstand in de dessavonie van Mature. Met bijlagen. Copieën. 1790-1791. 1 deel 595 http://proxy.handle.net/10648/6724a2dd-ffb3-4540-b6bc-e9fee6c1d91b Aantekeningen van de vergaderingen, gehouden door de commissarissen uit de Ceylonse regering D.F. Fretz en A. Samlant met Mr. C. van Angelbeek, opperkoopman en secunde te Gale en dessave van de Maturese landen over de klachten van ingezetenen van de dessavonie over Van Angelbeek. Met geïnsereerde bijlagen. Authentieke copieën. 1790. 1 deel 596 http://proxy.handle.net/10648/f238a72c-b5ab-4e54-bd1a-c4ba727e21cc Brieven te Colombo ontvangen van de gecommitteerden tot de Maturese zaken D.Th. Fretz en A. Samlant. Met bijlagen. Copieën. 1790. 1 deel 597 http://proxy.handle.net/10648/c9727014-7359-4169-a800-4f72ef5331aa Brief van de commandeur te Gale Sluysken aan de gouverneur Van der Graaff en de Raad te Colombo betreffende de Maturese dessavonie. Authentieke copie. 1790. 1 deel 598 http://proxy.handle.net/10648/851a42b5-9c2f-4e12-a683-9a743f021581 Rapporten van de overgave van verschillende administratiën te Colombo en Gale aan de Engelsen in het jaar 1796. Copieën. 1796-1799. 1 deel
6.2 Resolutiën 532 http://proxy.handle.net/10648/0478c327-64ee-46b3-986d-4ae0d2fa9f60 Secrete resolutiën genomen in de Raad van Ceylon betreffende het militair departement. Authentieke copieën. 1791 Maart 31 - juni 17. 1 deel 6.3 Missiven 6.3.1 Ingekomen missiven 523-527 Secrete en aparte brieven van Gouverneur en Raad van Ceylon aan de Hoge Regering. Met bijlagen. 1789-1808. 5 delen 523 http://proxy.handle.net/10648/eb7f320a-69ab-4829-b69f-63239c9c10ee 1789-1790 524 http://proxy.handle.net/10648/0d130601-6fac-44d0-b18e-63922c922aae 1791 525 http://proxy.handle.net/10648/20cd5f66-4854-41a2-a965-065e71719771 1795 526 http://proxy.handle.net/10648/e5c66d4d-70c9-4544-980c-9f0f9fdd431a 1797 527 http://proxy.handle.net/10648/fbe619b6-e280-405e-81fd-646879c2e789 1807-1808 529 http://proxy.handle.net/10648/b34d524f-19c9-47b0-af80-5aad9e33cb41 Lijst der brieven e.a. stukken in Batavia ter Generale Secretarie ontvangen door de Hoge Regering van R. Prediger, als commissaris belast met het afhalen van de civiele en militaire Compagniesdienaren van Ceylon. 1807. 1 deel 528 http://proxy.handle.net/10648/a7161f2c-9143-4d55-b081-fb6afd32c7e2 Lijst van de brieven e.a. stukken ontvangen van Ceylon ter Generale Secretarie te Batavia. 1808. 1 deel 6.3.2 Uitgaande missiven 521 http://proxy.handle.net/10648/050cb251-39e3-468c-822d-5f95f6766de4 Minuut afgaande aparte en secrete brieven van Batavia naar Ceylon. 1793-1797. 1 deel 6.3.3 Correspondentie van gouverneur en raad van Ceylon met derden 520 http://proxy.handle.net/10648/38a32123-d349-48f1-9b76-1d9f829e7b2a Missiven van de Raad aan de Kaap de Goede Hoop aan Gouverneur en Raad op Ceylon. Met bijlagen. 1791. 1 deel 518-519 Secrete en aparte brieven te Ceylon ontvangen van diverse plaatsen in Voor-Indië. Copieën en duplicaten. 1791, 1793. 2 delen 518 http://proxy.handle.net/10648/37910f5f-7195-4dac-a01c-2bbf288e3ae0 1791 519 http://proxy.handle.net/10648/1d55ee88-1db5-447c-b16b-27637053b1a2 1793 522 http://proxy.handle.net/10648/c34a3583-159e-4a11-b861-36abe8e603d7 Brieven ingekomen te Colombo van de buitenposten. 1796. 1 deel 530 http://proxy.handle.net/10648/2780d2f4-0302-42db-a405-b323f6f9c226 Secrete en aparte brieven van Colombo naar diverse plaatsen van Ceylon en op het vasteland van Voor-Indië. Authentieke copieën. 1791. 1 deel

Ontbreekt.

531 http://proxy.handle.net/10648/1b01d860-ad02-43e2-ba97-1579eef788bb Secrete en aparte brieven van Colombo naar omliggende plaatsen. 1796. 1 deel
6.4 Dagregister 533-535 Dagregister gehouden door de Gouverneur van Ceylon, bij het doen der algemene inspectie. Met bijlagen en inhoudsopgave. Copieën. 1760-1761. 3 delen 533 http://proxy.handle.net/10648/df514dfe-4696-4286-ac6f-a0e45015fce2 Dagregister.

Niet raadpleegbaar

534 http://proxy.handle.net/10648/0629f7ff-fabb-445b-a796-98a1c13e8d97 Bijlagen. 535 http://proxy.handle.net/10648/1e2ed929-31fc-48c0-944f-2e731dc1f06e Bijlagen. Copie.
536 http://proxy.handle.net/10648/8f9b626e-5361-4f92-abdd-d9279e7ddbba Dagregister voor de gouverneur van Ceylon, Mr. Iman Willem Falck, door J.G. van Angelbeek, ordinaris ambassadeur aan het hof van de Keizer van Kandia. Authentiek copie. 1767 februari 4 - 1767 maart 23. 1 deel 537 http://proxy.handle.net/10648/58788880-f02e-4b87-a9d9-8dac3f2a0e42 Dagregister gehouden gedurende een inspectiereis in "het Koetjaarsche, Jambligamsche en Kaltokolampattoesche" door de onderkoopman en waarnemende gezaghebber te Trinkonomale Jacques Fabrice van Senden in het jaar 1786, benevens copie-missiven aan de gouverneur van Ceylon van Compagniesdienaren aldaar. Copie. 1785-1789. 1 deel
6.5 Instructies 517 http://proxy.handle.net/10648/b25a03c0-fb96-4758-a680-a80fd3b9acdb Extracten uit missiven van Bewindhebbers, houdende orders betreffende de directie van de Compagnieshandel op Ceylon. Met alfabetisch repertorium. 1680-1747. 1 deel 540 http://proxy.handle.net/10648/c6027eca-10cd-4830-a553-fa4b27a9d26b Minuut secrete instructiën en brieven van de Hoge Regering voor Ceylon, o.a. aan de gouverneur aldaar. 1759. 1 deel 541 http://proxy.handle.net/10648/2f1cb052-2598-4d21-9d6a-4909b6c020a3 Memorie van Anthony Pavilioen naar aanleiding van de instructie door de commissaris Rijkloff van Goens opgesteld aangaande het bestuur der landen van Jaffanapatnam en Manaar, met een aanvulling van deze instructie voor A. Pavilioen. Copie (17e eeuw). 1659. 1 deel 547-549 Instructie van Hendrik Zwaardecroon, commissaris van de kusten Malabar, Canara en Wingurla, voor de politieke raad te Jaffanapatnam. Copie. 1697. 3 delen (gelijkl.)

Met kantaantekeningen van de gouverneur van Ceylon, G. de Heere.

547 http://proxy.handle.net/10648/f5a13717-f7ac-424f-ae1b-ed054113f44b Deel 548 http://proxy.handle.net/10648/10a9d2ce-eec8-4c1b-9bf1-1c1423aa9205 Deel 549 http://proxy.handle.net/10648/cafa9e6e-7fd3-44ab-a2e0-0a1e532efb49 Deel
553 http://proxy.handle.net/10648/cdd3d10f-5eb8-4841-9f6a-e860bdeda8e8 Memorie van G. Woutersz., commandeur van Jaffanapatnam, aan de politieke raad aldaar, tot richtsnoer tijdens zijn afwezigheid. Copieën. 1732 Maart 13. 1 deel. 554 http://proxy.handle.net/10648/f227fce7-1a55-4669-a0d0-0d2ddaa5b108 Memorie van G. Woutersz., commandeur van Jaffanapatnam, aan Michiel Panneel, provisioneel dessave, en verdere leden van de politieke raad aldaar, behelzende de zaken die bij de parelvisserij dienen te worden verricht. 556 http://proxy.handle.net/10648/b490ff50-856a-4ef9-ac73-35184db698de Memorie van de gezaghebber en de Raad van Jaffanapatnam voor de gouverneur van Ceylon G.W. van Imhoff, met copie kantaantekeningen van dezen. Met bijlagen en tafel. 1738. 1 deel
6.6 Memories van overgave 550 http://proxy.handle.net/10648/a17c0cfa-650e-4cf5-9422-727dfc79cbf1 Memorie van mr. C.J. Simons, aftredend gouverneur van Ceylon, voor zijn opvolger H. Becker. Met bijlage. Copie. 1707. 1 deel 551 http://proxy.handle.net/10648/990198fd-81b4-44a0-bb3d-5c431c31148b Memorie van A. Becker, aftredend gouverneur van Ceylon, voor zijn opvolger J.A. Rumpf. Met inhoudsopgaven en bijlagen. Copieën. 1716.

Hierbij extracten uit de de afgaande brieven naar Ceylon en resolutiën etc. betreffende de onder Ceylon ressorterende kantoren (1707-1715).

552 http://proxy.handle.net/10648/d47f9fda-92bd-4a12-b45f-b2252c60b117 Register, houdende copieën van diverse stukken. 1 deel Memorie van H. Becker, aftredend gouverneur van Ceylon, voor zijn opvolger I.A. Rumph. 1716. Memorie van J.C. Pielat, commissaris over Ceylon, voor mr. D. van Domburgh, gouverneur van dit eiland. 1734. Memorie van D. Overbeek, aftredend pro interim gouverneur van Ceylon, voor zijn opvolger J.V. Stein van Gollenesse. Met summarium. 1743. Memorie van J.V. Steyn van Gollenesse, aftredend directeur van Ceylon, voor zijn opvolger G.J. Vreelandt. 1751. 555 http://proxy.handle.net/10648/a37055c5-292c-4242-8147-987dd8452bc3 Instructie van Gualtherus Woutersz., aftredend commandeur van Jaffanapatnam, voor zijn opvolger Iman de Jonge. Copie. 1737. 1 deel 562-566 Memorie van G.W. van Imhoff, aftredend gouverneur van Ceylon, voor zijn opvolger W.N. Bruyninck. Met bijlagen. Copieën. 1740 maart 11. 5 delen 562 http://proxy.handle.net/10648/5023b6a3-5d68-4dbc-a2b6-a324a5b74954 Memorie. Met marginale aantekeningen en register op de bijlagen. 563 http://proxy.handle.net/10648/00e456a5-3dce-48e2-b2bb-7e9c0237b42d Memorie. Met repertorium. 565 http://proxy.handle.net/10648/33ed610f-a195-4875-83c5-19d15838f13d Memorie. Met marginale aantekeningen en verslagen van de besognes van de Raad van Indië over deze memorie. 564 http://proxy.handle.net/10648/7e67cb04-ac56-43c4-b761-066c690f9bec Bijlagen. 566 http://proxy.handle.net/10648/6f31f16c-d7a7-4b94-9918-57c7f6777345 Verslagen van besoignes, gehouden door de gouverneur en politieke raad van Ceylon en eenige hoofden van onderhoorige kantoren, ovcer een memorie door de aftredenden gouverneur G.W. van Imhoff opgesteld, met aanteekeningen van de Hoge Regering over dese besoigness. Copieën. 1740. 1 deel 567 http://proxy.handle.net/10648/80d98b8c-637e-46bd-be9a-1b2bfe71c2f4 Memorie van D. Overbeek, aftredend pro-interim directeur van Ceylon, aan zijn opvolger Van Stein van Gollennesse. Authentiek copie. 1743. 1 deel 568-570 Memorie van J.V. Stein van Gollenesse, aftredend gouverneur van Ceylon, voor zijn opvolger G.J. Vreelandt. Copie. 1751. 3 delen (gelijkl.) 568 http://proxy.handle.net/10648/56a02be0-7836-4303-a6af-462cb54b91c8 Deel 569 http://proxy.handle.net/10648/c6b02288-6f48-4580-bd79-f807e2224e01 Deel 570 http://proxy.handle.net/10648/c728cea5-2d32-4038-a091-01cc9f80a4e8 Deel 573-574 Memorie van J.G. Loten, aftredend gouverneur van Ceylon, voor zijn opvolger J. Schreuder. Authentiek copie. 1757 februari 28. 2 delen

Met fragmenten uit deze memorie.

573 http://proxy.handle.net/10648/2e30ec2b-8a20-4807-9274-362a6eee9efe Deel 574 http://proxy.handle.net/10648/04536917-ca68-4b8e-b54c-c83d4d76d9a0 Deel
575-579 Memories van J. Schreuder, aftredend gouverneur van Ceylon, voor zijn opvolger L.J. van Eck. Met bijlagen en repertorium. Copieën. 1761, 1762. 5 delen 575-576 Memorie. 1761 december 5. 575 http://proxy.handle.net/10648/a8db8b42-e666-4d8b-be69-11134b58ef1d Bestanddeel 1. 576 http://proxy.handle.net/10648/1f0d66ab-1a2d-4cb7-aa00-4665f3f9b4ed Bestanddeel 2. 579 http://proxy.handle.net/10648/e6a20267-5b1d-444b-be14-86a5c0f5cd1b Memorie. 1762 maart 17. 578 http://proxy.handle.net/10648/e8ca3acf-4951-44c5-8d98-49758ac46079 Bijlagen. 580 http://proxy.handle.net/10648/edd6b3f1-0d8f-48e8-936a-fe6c59dfc061 Bijlagen. 577 http://proxy.handle.net/10648/dc6eaec8-a5bc-4e12-8ad9-bb2e918133f6 Bijlagen. 586 http://proxy.handle.net/10648/ca64b261-f2e7-4ec3-83bf-cb99ae27c6bf Memorie van W.J. van der Graaff, aftredend gouverneur van Ceylon, voor zijn opvolger J.G. van Angelbeek, met marginale aantekeningen ter ordonnantie van Gouverneur-Generaal en Raden van Indië. Authentiek copie. 1794. 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

In zeer slechte materiële staat. Voor raadpleging slechts beschikbaar op microfilm (filmnr. 1902).

6.7 Personeel 538 http://proxy.handle.net/10648/de4550ac-1568-4c54-8b9c-3c2d14b853b1 Provisionele reglementen en overzichtstaten houdende het aantal Europese Compagniesdienaren op Ceylon en onderhorigen, hun gages, emolumenten, rantsoeneering, etc. 1757-1758. 1 deel 6.8 Handel 557-558 Memorie betreffende de lijnwaadhandel ter Madurese kust door G.W. van Imhoff, opgesteld in verband met de waardebepaling der munt. Met bijlagen. Copie. 1738. 2 delen (gelijkl.)

In inv.nr. 557 een naamlijst van de inlandse hoofden en officieren onder de jurisdictie der O.I.C. te Bantam. 1734.

557 http://proxy.handle.net/10648/3aba06f4-32ef-4e90-b868-7e06495d224e Deel 558 http://proxy.handle.net/10648/1624fe75-a138-425d-8745-2f593eb1d9a3 Deel
559-560 Aanmerkingen van J.A. Sichterman, directeur van Bengalen, op de memorie van G.W. van Imhoff over de handel en waardebepaling van de munt op de kust van Madure. Met bijlagen. Copieën. 1739 juli 25. 2 delen (gelijkl.) 559 http://proxy.handle.net/10648/e4e2b861-630c-4216-9823-5ff5b7aa65b7 Deel 560 http://proxy.handle.net/10648/fd3044f0-b2eb-445d-b3dd-c04eb29a69d7 Deel 561 http://proxy.handle.net/10648/5c53fc63-a0a8-44b6-90b1-26855ef59ed8 Advies op de memorie van G.W. van Imhoff over de handel en munt op de kust van Madure door J.V. Stein van Gollenesse, commandeur van Malabar. Met bijlagen. Copieën. 1740. 1 deel 589 http://proxy.handle.net/10648/bf5769bd-91a1-4672-9f19-232d67e2f891 Stukken betreffende de Manaarse parelvisscherij en de veroveringen op de Malabaarse kust door de nabab Aidar Alichan, benevens copieën van verdragen gesloten tussen de O.I. Compagnie en de Indische Groten (1688-1753). Authentieke copieën. 1766. 1 deel 590 http://proxy.handle.net/10648/cdbba366-cd25-47b3-b609-43d35541e7e8 Stukken behorende tot de commissie van James Buchanan, gezant van de Nabob van Karnatika, Mahomet Alichan, naar Colombo inzake de paarlvisserij van Tutucorijn en Manaar. 1788. 1 deel
6.9 Justitie 587 http://proxy.handle.net/10648/353716fa-a854-46b4-93e9-b894c554c2a7 Register houdende acten verleden voor de Krijgsraad te Colombo. 1729 maart 17 - juli 27. 1 deel 588 http://proxy.handle.net/10648/e0a8e994-c535-4e4d-82fe-a373d337859f Advies aan Gouverneur-Generaal en Raden van de raad ordinaris W. Blom op een request van de gewezen leden van de krijgsraad van Colombo. 1736. 1 deel

In dit deel bevinden zich verder memories aan de Gouverneur-Generaal betreffende de eis van porselein van Colombo.

6.10 Betrekkingen met inheemsen 581 http://proxy.handle.net/10648/cedd53b1-0777-40cc-b221-02d63771d6d0 Memorie betreffende het voorgevallene gedurende het jaar 1762 in the "Marruasche, Madureesche en Trevancoorsche" rijken en in de beneden landen van Madure, door het opperhoofd van Madure G. Sweepe. Authentiek copie. 1762. 1 deel 591 http://proxy.handle.net/10648/2dfc44df-a94f-41df-87ad-9f38658513f6 Diverse stukken merendeels de ambassade van Abraham Samlant, eerste koopman en negotie-boekhouder van Kandia betreffende, met rapporten over deze ambassade voor de gouverneur van Ceylon. 1766-1769, 1789. 1 deel

Hierbij ook enige particuliere brieven van gouverneur Van der Graaff aan zijn broeder.

592 http://proxy.handle.net/10648/6a212a18-c05b-41cf-8e7d-863c29a788a5 Vredestractaat tussen de O.I.C. en Kirti Srie Raja Singa, Keizer van Kandi op Ceylon. Gedrukt. 1766. 1 stuk. 593 http://proxy.handle.net/10648/3a16326a-3fbc-4146-9432-8bd3a6e53076 Verdrag gesloten tussen de O.I.C. vertegenwoordigd door de gouverneur W.J. van der Graaf en de Nabab van Karnatica als heer van Madura in Voor-Indië, vertegenwoordigd door Mr. I. Dott. Copie (1814). 1786. 1 stuk.
7 Cheribon (inv.nrs. 999-1003) 999 http://proxy.handle.net/10648/dd334695-9fb0-4647-af75-d36c9e008374 Memorie door de resident van Cheribon, de opperkoopman G.C. Gockinga, voor zijn opvolger J.L. Umbgrove. Authentiek copie. 1792. 1 deel 1000 http://proxy.handle.net/10648/7b70fb51-9aa2-4d9f-9100-5c8cb308019a Memorie van de resident van Cheribon J.L. Umbgrove over zijn residentie. 1792-1797. 1 deel 1001 http://proxy.handle.net/10648/6fe50492-90c9-4047-aec9-3bdfe5bb2a51 Particuliere secrete memorie over de residentie Cheribon. z.d. [eind 18e eeuw] 1 deel 1002 http://proxy.handle.net/10648/eb8dddee-cf1b-4370-8a1d-3bf0904e5dd8 Stukken betreffende een berekening van het jaarlijks inkomen van de resident te Cheribon. c. 1795. 1 omslag. 1003 http://proxy.handle.net/10648/afac4fd6-2322-473d-a37b-2ebd8dce06b9 Getuigenverklaringen ten overstaan van de boekhouder en scriba ter residentie Cheribon Augustin Henri Boens inzake de geheime samenkomst van de Chinese boedelmeester Tan Boenseeng met Cei Giemmioe, huisvrouw van de Chineeschen schilder Kouw Tjako. 1795. 1 omslag.

Hierin een verklaring van de zouthandelaar Jan Titsing aangaande de resident van Cheribon. 1788. 1 stuk.

8 China (inv.nrs. 53-140) 8.1 Missiven 8.1.1 Ingekomen missiven 74-136 Brieven te Batavia ingekomen van de Nederlandsche factorij in China. Met bijlagen en inhoudslijsten. Originelen en copieën. 1755-1810. 63 katernen

De serie is geordend op datum van ontvangst in Batavia.

74 http://proxy.handle.net/10648/5eb874e1-15db-4276-852f-003fd2323cf2 1755 december 31 - 1757 maart 15. 75 http://proxy.handle.net/10648/10d04094-6ab6-4351-a1e6-4233e9f52fbb Generaal register van de brieven en bijlagen, ontvangen in 1787-1789. 76 http://proxy.handle.net/10648/cd54f19d-f7c1-4a3b-8282-8ee0896f310a 1787 januari 10. 77 http://proxy.handle.net/10648/c8fd914c-d135-4b44-aa7d-66661b6b3d69 1787 januari 10. Duplicaat. 78 http://proxy.handle.net/10648/47c91a65-fdca-4dc9-8c41-ada57776c9d4 1788 januari 18 - mei 31. 79 http://proxy.handle.net/10648/a2a5d1b9-f8e7-4410-b47a-8c308afa29b4 1788 januari 18 - mei 31. Duplicaat. 83 http://proxy.handle.net/10648/e56b2061-6230-4315-be9d-d63ba516140e Generaal register van de brieven en bijlagen, ontvangen in 1790. 82 http://proxy.handle.net/10648/7a12113d-8942-42ca-922f-3d797e975743 1789 december 12 - 1790 januari 12. 80 http://proxy.handle.net/10648/6e1dc821-6b30-483d-a207-39d7ed944076 1789 december 26. Copie. 84 http://proxy.handle.net/10648/cf2bd58c-dddb-465c-a3cb-6cd82d3c5745 Generaal register van de brieven en bijlagen, ontvangen in 1791-1792. 85 http://proxy.handle.net/10648/f0de99af-89f5-478a-bc0d-0436d8f89cef 1790 november 1 - december 18. 86 http://proxy.handle.net/10648/7bc20c9b-9eed-41f0-be90-a39dd307d6bf 1790 november 4. Duplicaat. 81 http://proxy.handle.net/10648/bbe7fff8-8480-4c79-bd63-fffcbf2fcd93 1790 december 12. Copie. 87 http://proxy.handle.net/10648/f1cf7dc4-59bd-4f08-bc9c-17d5750863d1 1791 december 29 - 1792 oktober 31. 88 http://proxy.handle.net/10648/d8cfc664-55c8-478b-b948-3eeb0537a423 1791 december 19-29. Duplicaat. 91 http://proxy.handle.net/10648/a5b19e03-ca5f-4081-80f9-893ef3bbdf12 Generaal register van de brieven en bijlagen, ontvangen in 1793. 89 http://proxy.handle.net/10648/75135ddf-92f5-43ce-99b5-402cb050355c 1792 december 13 - 1793 november 28. 90 http://proxy.handle.net/10648/0569dba4-3ec3-4cd9-a014-33a837c7407c 1792 oktober 31 - november 22. Duplicaat. 94 http://proxy.handle.net/10648/8b3473a0-f123-4dfb-b10b-a5a46b8e0b78 Generaal register van de brieven en bijlagen, ontvangen in 1794-1795. 92 http://proxy.handle.net/10648/3ba3d210-49a8-4543-b4df-adc9e5a8c13a 1793 november 29 - 1794 maart 6. 93 http://proxy.handle.net/10648/dc43d540-e525-4898-b9d1-2b74c27e5df9 1795 januari 11. 95 http://proxy.handle.net/10648/ea60bdf7-785b-41a2-8185-84083c7b44ea 1794 december 14 - 1795 mei 26. 96 http://proxy.handle.net/10648/c5addcb7-e151-4e5b-ad82-701b3f8eb709 1795 maart 16. Duplicaat. 97 http://proxy.handle.net/10648/c6d8be54-400e-4e85-8828-7d38c0cdc2f0 1795 maart 16. Triplicaat. 100 http://proxy.handle.net/10648/3fd5703c-3e8e-4b71-9b2e-7262ea2f5fd1 Generaal register van de brieven en bijlagen, ontvangen in 1796. 98 http://proxy.handle.net/10648/b8f1e2da-18a2-4859-9f07-3b1e758a74ad 1796 januari 6. Met postscriptum. 99 http://proxy.handle.net/10648/b6b95c8a-adfa-4935-838b-7ff292f2a025 1796 januari 6. Zonder postscriptum. 101 http://proxy.handle.net/10648/a357eff1-1881-4872-b74d-a28013b56bb9 1796 december 31 - 1797 maart 15. 102 http://proxy.handle.net/10648/04955b6e-7ce4-429a-ad61-98e2eb3e0977 1796 december 31. 103 http://proxy.handle.net/10648/8e529988-b0ab-481f-93d6-45e18af39a8d 1796 december 31. Copie. 108 http://proxy.handle.net/10648/06008eb2-86ab-4daf-b3ba-29e9b7b6fdb9 Generaal register van de brieven en bijlagen, ontvangen in 1798. 107 http://proxy.handle.net/10648/28a4d629-565f-494c-a466-c77bcad6f3cf 1797 oktober 10 - 1798 februari 10. 104 http://proxy.handle.net/10648/3496cdfe-1a82-4c15-bff2-d43e5eca69a4 Bijlagen bij inv.nr. 107. 105 http://proxy.handle.net/10648/84b7fb05-667f-4cbc-99c8-e3c3c6848080 1797. oktober 10. Duplicaat. 110 http://proxy.handle.net/10648/16ac12f4-cd01-4748-853b-5152e27c8dec Generaal register van de brieven en bijlagen, ontvangen in 1798-1799. 109 http://proxy.handle.net/10648/32d7e7c1-7c85-4b2e-94a8-c65036945e5f 1798 december 31 - 1799 januari 9. 106 http://proxy.handle.net/10648/8d4bdc01-8b14-4a8d-8bbe-a25ac4f85dc3 1798 december 31. Duplicaat. 112 http://proxy.handle.net/10648/3a70374b-b6b5-4d34-9406-7f2454d6c639 Generaal register van de brieven en bijlagen, ontvangen in 1800-1801. 111 http://proxy.handle.net/10648/3440a381-46b3-4d58-9aac-50b5f58ea07d 1800 januari 13. 113 http://proxy.handle.net/10648/4415bc7a-6b5d-4277-90e6-5e3251fbb487 1800 januari 13. Duplicaat. 114 http://proxy.handle.net/10648/d68e52d0-b50a-4c3e-b373-c68a63e066d7 1802 maart 1. 115 http://proxy.handle.net/10648/c43bf0d8-759b-4ac3-9b69-eddaa6a72ece 1802 maart 1. Copie. 116 http://proxy.handle.net/10648/1617cdd8-fc80-4c3c-af37-74890a5ca357 1802 december 11 - 1803 januari 15. 117 http://proxy.handle.net/10648/7146965f-5ceb-4101-8f83-239fba726309 Bijlagen bij inv.nr. 116. 119 http://proxy.handle.net/10648/3cdd9c57-c9a8-42ea-bfee-1199d81583ff Bijlagen bij inv.nr. 116. 118 http://proxy.handle.net/10648/d1315c29-f684-4106-a856-9d6e1762b60d 1803 januari 15. Duplicaat. 122 http://proxy.handle.net/10648/a70eca59-a8b7-44b6-be27-4d18ead4044a 1803 december 31 - 1804 februari 17. 120 http://proxy.handle.net/10648/a3b063d3-dc38-46e5-80a8-de6c44932be5 Bijlagen bij inv.nr. 122. 121 http://proxy.handle.net/10648/0bc2616a-3e68-4940-b54f-b9b8a6047d5d Bijlagen bij inv.nr. 122. 123 http://proxy.handle.net/10648/7ce3e51b-4624-4305-b318-2e08409fa7e1 1803 december 31. Duplicaat. 125 http://proxy.handle.net/10648/fd61e136-726d-48bc-b803-122e67d2f47f 1804 november 28 - 1805 februari 18. 124 http://proxy.handle.net/10648/9ac1394f-f5f9-4ac5-bc15-053b0afad3cc Bijlagen bij inv.nr. 125. 126 http://proxy.handle.net/10648/077d7b04-d8ad-4364-bb77-0c53acb66eb9 1804 december 25 - 1805 januari 12. Duplicaat 127 http://proxy.handle.net/10648/b80f7a06-3f51-4dc9-a594-b98657201576 1805 december 28 - 1806 augustus 15. 128 http://proxy.handle.net/10648/d7b4ae71-cdf0-47b9-9cb1-b5bb27fde4e2 Bijlagen bij inv.nr. 127. 129 http://proxy.handle.net/10648/072ebc46-14bf-46c6-a112-cf9460ca87bd 1806 december 28 - 1807 januari 20. 131 http://proxy.handle.net/10648/eee062ae-8764-49d0-930e-8fb60be05fc0 1806 december 28. Copie. 130 http://proxy.handle.net/10648/e47c6aac-4d07-4716-aad4-ea609d1b8a07 1806 december 28. Copie. 132 http://proxy.handle.net/10648/98d53df4-de69-4cad-a881-e7a59ca90239 1807 december 3 - 1808 april 3. 134 http://proxy.handle.net/10648/2ac75367-fc6a-4b06-8749-68107342df88 1808 februari 10. 135 http://proxy.handle.net/10648/ad2507d9-3cb4-4f5e-99a5-ceb2638a6fae 1809 januari 28 - februari 15. 136 http://proxy.handle.net/10648/8cca5e5f-3c6a-46a5-9bd2-82766dccb62d z.d. (na 1808 december). 133 http://proxy.handle.net/10648/0f1c656d-2040-4682-8fb2-f83694a93e99 Niet-geïdentificeerde bijlagen. 1807-1810.
137-140 Ingekomen secrete brieven te Batavia, afkomstig van China. 1797-1808. 4 delen 137 http://proxy.handle.net/10648/d6b8a860-ad7f-44b4-a300-accbe6a51ef3 1797 138 http://proxy.handle.net/10648/200ba134-28b8-4334-98bb-4de10aa1890b 1806 139 http://proxy.handle.net/10648/5a4d8bab-90a9-49dd-bb83-d32c3410a7b0 1807 140 http://proxy.handle.net/10648/1e89585f-2f67-47ea-9311-3759a52b6756 1808
8.1.2 Uitgaande missiven 53-70 Minuten van uitgaande stukken van Batavia naar China. 1790-1808. 19 delen 53 http://proxy.handle.net/10648/4cfc58f8-b811-4128-b6ab-8ec33e025d8b 1790 54 http://proxy.handle.net/10648/8f2b8b0c-94e9-4102-bd7d-fe36fca7a110 1791 55 http://proxy.handle.net/10648/95868e35-4adb-408b-a1f0-c92b05a4c242 1792 56 http://proxy.handle.net/10648/db23ef97-cf46-42d0-b9e6-b86ffd41c180 1793 57 http://proxy.handle.net/10648/ddedf7d6-df52-4453-867f-f7b1515dd3cb 1794 58 http://proxy.handle.net/10648/fe4d38f4-8f59-4c26-ad04-44d1c8989e79 1796 59 http://proxy.handle.net/10648/6fb57c9c-e213-425c-8633-12e0ce87c804 1797 60 http://proxy.handle.net/10648/0c665fd4-b13a-431a-a32c-0ba92f57e1ed 1798 61 http://proxy.handle.net/10648/ec6c1578-27b5-4f0b-9094-f9b5f25bae79 1799 62 http://proxy.handle.net/10648/3ec1f31f-4ebf-482f-a044-97f1e0bf96c2 1800 63 http://proxy.handle.net/10648/2e0ec1e0-b4c8-444d-b850-2663eb9a27f3 1801 64 http://proxy.handle.net/10648/992623ff-cb59-47b7-a0f9-e95976c03a38 1802 65 http://proxy.handle.net/10648/75d9d000-850a-4e9e-9ea9-cf82fcab395d 1803 66 http://proxy.handle.net/10648/c485bf8d-2e9b-4d48-85f4-8e6bc00daab7 1804 67 http://proxy.handle.net/10648/b0f7897f-dca1-48ae-9282-5669b4276000 1805 68 http://proxy.handle.net/10648/22c7d5a2-0b58-4dff-bda1-c33e53828e3c 1806 69 http://proxy.handle.net/10648/eb6298a8-50da-4dab-9531-564404377d68 1807 70 http://proxy.handle.net/10648/87612250-9955-4db4-8fd5-6a0a6e02cc30 1808 71-73 Minuten van uitgaande secrete brieven van Batavia naar China. 1797-1808. 3 delen 71 http://proxy.handle.net/10648/352f7349-7332-4c0d-a9e2-0e797f7a5c6c 1797 72 http://proxy.handle.net/10648/98a907d0-5e4b-4bfa-8298-3c5ca44cdd27 1806-1807 73 http://proxy.handle.net/10648/c6790167-8171-422c-8ca5-68e8315e6c50 1808
9 Coromandel (inv.nrs. 300-504) 9.1 Algemeen 343 http://proxy.handle.net/10648/cd3b66c2-c9da-444d-b999-6283bd571236 Register houdende diverse stukken. 1 deel - Stukken betreffende een plan tot versterking van het kasteel van Negapatnam. Copieën. 1761-1767. - Memorie van J.L. van Eck, aftredend gouverneur en directeur van Coromandel, voor zijn opvolger Ch. van Teylingen. Met copie-bijlagen. 1761. - Missiven van D.C. Vick, waaronder gericht aan Gouverneur-Generaal en Raden betreffende handelsaangelegenheden in Coromandel, Ternate, enz., met kaart van het huis van de secunde te Ternate. 1761-1767. 347 http://proxy.handle.net/10648/f5fd5d3d-e8f3-4a40-8811-b77377675a1e Extract resolutiën en extract missiven van de Hoge Regering betreffende de aanvoer en vermunting van goud uit Nederland. Copieën. 1744-1766. 1 deel 360 http://proxy.handle.net/10648/ca6fdf9d-359d-493a-895b-22da6df7e4ff Extracten uit resolutiën, genomen door de Raad van Coromandel, en uit missiven van en aan die Raad over het aanhouden of verlaten van de Compagnieskantoren op die kust. Met index. Authentieke copieën en originelen. 1792. 1 deel

Niet raadpleegbaar

361 http://proxy.handle.net/10648/7cda7355-a755-421c-933f-cfac420b1207 Memories van de opperhoofden der kantoren op de kust van Coromandel en andere stukken betreffende een mogelijke verlating van deze kust door de Compagnie. 1792. 1 deel

Hierin een kaartje van de kust van Coromandel.

Kaart genummerd 'no. 8': gefacsimileerd in Grote Atlas van de Oost-Indische Compagnie deel VI p. 373

364-379 Generaal verslag door de commissaris-generaal tot overname van de Nederlandse bezittingen J.A. van Braam betreffende de overname van de Nederlandse bezittingen op de kust van Coromandel van de Engelsen. Met bijlagen. 1818. 16 delen

Het verslag en de bijlagen zijn door P.H. van der Kemp bewerkt. Zie Bijdr. Taal-, Land- en Volkenkunde (1901), blz. 285 e.v. "Nederlandsche factorijen in Voor-Indië aanvang 19e eeuw".

364 http://proxy.handle.net/10648/8c3a1946-9e0b-4f22-9fff-730312a8f7ca Generaal verslag. Met inhoudstafel. Authentiek copie. 1818. 365 http://proxy.handle.net/10648/285c6db3-e664-4f53-bc1f-0aa64dc5497e Bijlage: Onderscheiden aparte stukken en bijlagen tot het generaal verslag over de kust Coromandel. 1818 mei 29 - juni 13. 366 http://proxy.handle.net/10648/9ebc41d3-583f-44fe-8960-957128173449 Bijlage: Verbaal van de kust van Coromandel. 1818 maart 1 - 31. 367 http://proxy.handle.net/10648/b0335772-5428-4350-a339-722907bb06f5 Bijlage: Stukken behorende tot het verbaal gehouden op de kust Choromandel. 1818 januari 18 - mei 24. 368 http://proxy.handle.net/10648/cc18dea8-ced2-4c05-997f-aab16611519c Bijlage nr. 5: Stukken betreffende het proces gevoerd voor de Raad van Justitie te Paleacatta op de kust van Coromandel van de eerste gezworen klerk Jan Obdam tegen de curatoren in de insolvente nalatenschap van de onderskoopman, kassier en secretaris van politie Joan Joachim Hasz, en de onregelmatige wijze waarop dit proces gevoerd werd. 1803-1804. 369 http://proxy.handle.net/10648/96c4cca9-f2b4-4ea1-9dc6-795f0747f4c6 Bijlage nr. 6: Stukken betreffende de knoeierijen bij de Weeskamer te Paleacatta. 1800-1804. 1 deel 370 http://proxy.handle.net/10648/64bef49c-2e30-4dcb-9ffb-1b5c77090b5c Bijlage nr. 14: Instructies voor de nieuw benoemde bestuursambtenaren door de commissie tot de overname der Britsche bezittingen op de kust van Coromandel. Authentiek copie. 1818. 371 http://proxy.handle.net/10648/ebe157fd-4297-411b-9300-cafbb21ec8db Bijlage nr. 15: Requesten ontvangen op de kust van Coromandel door de commissaris J.A. van Braam. 1816-1818. 372 http://proxy.handle.net/10648/2da3d4e7-3a7e-4b7c-9b91-67cea8e61758 Bijlage nr. 16: Memorie van verantwoording door J. Eilbracht over de staat van Coromandel bij de in bezitname door de Engelsen in 1795. 1801. Ontbreekt 373 http://proxy.handle.net/10648/39b686f8-335d-490a-b2ef-ea97931719cd Bijlage nr. 17: Bijlagen bij de memorie van verantwoording. 374 http://proxy.handle.net/10648/8e9fc4de-ae78-42c1-a404-2d638199dcfa Bijlage nr. 18: Stukken betreffende de "gesauveerde" gelden ter kust van Coromandel. 1795. 375 http://proxy.handle.net/10648/f442269e-090d-48a8-8d52-13c02d7a2e14 Bijlage nr. 19: Stukken betreffende de executie van de boedel van J. Obdam, in leven eerste gezworen klerk van politie en secretaris van Justitie op de kust van Coromandel. 1818. 376 http://proxy.handle.net/10648/c14e2bb3-97b6-43ea-b532-ad44ea592cad Bijlage nr. 20: Staat en inventaris van de insolvente boedel van J.J. Hasz, overleden te Paleacatta. Met bijlagen. 1818. 377 http://proxy.handle.net/10648/d9c3f28a-8d2d-4174-887b-7df05c4479c2 Bijlage nr. 21: Verantwoording van de staat der diaconie kassa te Paleacatta. Met bijlagen. 1818. 378 http://proxy.handle.net/10648/1a54b5f8-46bf-478b-bac3-3015bd47448d Bijlage nr. 24: Requesten van P.E. van Hogendorp voor zichzelf en als executeur van de boedel van de gouverneur en directeur van Coromandel Jacob Eylbracht en het opperhoofd van Jaggernaikpoeram, C.L. Eylbracht. Met bijlagen. 1818. 379 http://proxy.handle.net/10648/49f44d7e-491a-4173-8b4f-3cda934d9013 Bijlage nr. 25: Memorie van J.S. Cantervisscher betreffende zijn pretensie op de Weeskamer van Jaffanapatnam inzake twee obligaties. Met bijlagen. 1818.
408-480 Verbalen en duplicaat verbalen van het opperhoofd van Coromandel. 1818-1825. 73 delen 408 http://proxy.handle.net/10648/4f8cea19-7179-4cc5-a738-747fcba66e8e 1818 mei 19 - juni 30. 409 http://proxy.handle.net/10648/1c9ba5cd-6de0-41e4-b1b4-4cad6c82f512 1818 juli. 410 http://proxy.handle.net/10648/379c2e18-0a37-4adb-8ced-50920b7c9bdb 1818 november. 411 http://proxy.handle.net/10648/a0efe35b-ee0d-47e5-b23a-18dcfd1b675b 1818 december. Duplicaat. 412 http://proxy.handle.net/10648/55d00ec6-7f32-470c-a10b-bbccc9d6c358 1819 januari. 413 http://proxy.handle.net/10648/bfb199ff-a427-4179-a3d7-7998e7952ab0 1819 februari. 421 http://proxy.handle.net/10648/abd12271-bb0e-428a-974e-48703d2a32bb 1819 februari. Duplicaat. 414 http://proxy.handle.net/10648/8f3f878c-8a51-48b4-9937-b251caebf234 1819 april. 415 http://proxy.handle.net/10648/34bf1a21-bcca-40c5-97aa-aa4504f18b28 1819 mei. 416 http://proxy.handle.net/10648/236e511b-b88d-4301-955a-ab5592222a1e 1819 juni. 417 http://proxy.handle.net/10648/794656ae-75da-4ab2-8307-77fa1e7bfe4c 1819 juli. 418 http://proxy.handle.net/10648/36daf2c1-92f4-436f-8437-61ac199853df 1819 augustus. 422 http://proxy.handle.net/10648/b6c5e38f-4b2e-4956-b8ee-2d06b8bb7f34 1819 september. Duplicaat. 419 http://proxy.handle.net/10648/ba024202-c3ce-4755-8bd3-b1603432e78f 1819 oktober. 420 http://proxy.handle.net/10648/0f5741ee-a850-4634-88d4-02febeb74bbf 1819 november. 423 http://proxy.handle.net/10648/3276d419-6702-4665-a387-4ee41a3b5c21 1820 januari.

Ernstig beschadigd.

431 http://proxy.handle.net/10648/f1befc08-5db0-422a-b784-36ff13b5900c 1820 januari. Duplicaat.

Waterschade.

424 http://proxy.handle.net/10648/167b5613-f1e1-4222-972c-751c55e9b480 1820 maart. 425 http://proxy.handle.net/10648/b7c412c5-dfb1-4a8d-ab7f-9a5f2237fd88 1820 juli. 426 http://proxy.handle.net/10648/49b37b44-68a8-4c3c-9dc6-6de6a7519944 1820 augustus. 432 http://proxy.handle.net/10648/13981abd-eaff-4019-b637-971fdd48d658 1820 augustus. Duplicaat. 427 http://proxy.handle.net/10648/8f84f134-e17c-4c9a-bbad-16996f8cdb79 1820 september. 428 http://proxy.handle.net/10648/abf2e4f4-83ed-4606-a0cf-081a8c4a0dd5 1820 oktober. 429 http://proxy.handle.net/10648/bef08043-c16b-4016-a93c-7add01b4d3ba 1820 november. 430 http://proxy.handle.net/10648/a8ba6177-0216-4f84-9e84-c8ebc2e12d06 1820 december. 433 http://proxy.handle.net/10648/8a691b19-7e9d-47bc-9c04-1589b50a8c75 1821 januari. 434 http://proxy.handle.net/10648/cfda2fbd-4519-44c6-b653-bfaeee0992a5 1821 februari. 435 http://proxy.handle.net/10648/324b565f-5f82-4c0e-9ab3-20b715063c42 1821 maart. 436 http://proxy.handle.net/10648/1f3f8289-b17a-42c5-a440-aab9a4029298 1821 mei. 437 http://proxy.handle.net/10648/484d220b-6a4e-4765-942d-6b71903d6a7a 1821 juni. 438 http://proxy.handle.net/10648/e68cfe15-5975-4b58-b538-a034a1daf871 1821 augustus. 439 http://proxy.handle.net/10648/3ffcea92-ebb8-423e-8d85-7bb0a7bfb79b 1821 september. 440 http://proxy.handle.net/10648/ebebc6d8-63d2-4d2f-a1b4-9e325d48bfc9 1821 oktober. 441 http://proxy.handle.net/10648/33de0fe8-badf-48f4-9638-a4713ed6acaa 1821 november. 442 http://proxy.handle.net/10648/e69b2bbc-f202-4d35-837c-b3932b0abb15 1821 december. 443 http://proxy.handle.net/10648/427ca3dd-08e6-4dbe-8f1b-dea8c227aade 1822 januari. 444 http://proxy.handle.net/10648/778a2a11-c151-424d-8c6a-b9610d0f45fb 1822 februari. 445 http://proxy.handle.net/10648/037c0c38-7672-4cce-8d65-5a47036ade18 1822 juli. 446 http://proxy.handle.net/10648/d9766d20-2248-414c-86dd-682cb1a17795 1822 september. 449 http://proxy.handle.net/10648/17c94997-cf74-48ab-8d97-03a8891f686b 1822 oktober. Duplicaat. 447 http://proxy.handle.net/10648/6196b55b-ff51-4ed9-bd96-ce29b4d564d5 1822 november. 448 http://proxy.handle.net/10648/5025860d-9c54-4774-a961-f14f977b7659 1822 december.

Schimmel.

450 http://proxy.handle.net/10648/1cfb410e-b9f8-4ab3-bee7-704b5d371cae 1823 januari. 451 http://proxy.handle.net/10648/8c3c4669-537b-4351-9f6b-5fad59499214 1823 februari. 452 http://proxy.handle.net/10648/c8e5b9e9-469d-4c72-b3f1-b8a67aa82492 1823 maart. 453 http://proxy.handle.net/10648/1ac86e5c-1110-4030-99f0-539e5ddcee22 1823 april. 454 http://proxy.handle.net/10648/51e2d463-9195-4d56-9f05-7357d18d262b 1823 mei. 455 http://proxy.handle.net/10648/10819620-9a32-4120-b87e-dd35ac991659 1823 juni. 456 http://proxy.handle.net/10648/9de34fc2-2d4a-4963-bdc8-4df1c3f0e2fe 1823 juli. 457 http://proxy.handle.net/10648/966bd272-30fc-4b9c-afbb-6c1dda98a2b4 1823 augustus. 458 http://proxy.handle.net/10648/15292aa1-bc06-47f7-b9dd-e71910c9db8b 1823 september. 459 http://proxy.handle.net/10648/d9160e35-5312-4f65-bd4f-a30c9f3cf823 1823 oktober. 460 http://proxy.handle.net/10648/b7282dec-bed1-4f14-a10b-1b3bfad008d3 1823 november. 461 http://proxy.handle.net/10648/5a590b07-24d1-4f89-9860-cd1953a86009 1823 december. 462 http://proxy.handle.net/10648/b3b7cabf-0b53-462e-85c1-0ad2e8a8e70d 1824 januari. 463 http://proxy.handle.net/10648/9c3d8868-bf6f-4503-9401-e263ab5c757f 1824 maart. 471 http://proxy.handle.net/10648/33455796-8a55-49de-b5eb-5e987755d517 1824 maart. Duplicaat. 464 http://proxy.handle.net/10648/7e3a4643-133d-4ae8-a62e-7511dc388bae 1824 april. 465 http://proxy.handle.net/10648/76f9ab31-c309-4208-b3ad-bf3d84f809bf 1824 mei. 466 http://proxy.handle.net/10648/8eeb1f67-8520-45af-9550-e240972d86d6 1824 juni. 467 http://proxy.handle.net/10648/764e87cb-da71-4ca0-88c8-b464a366f636 1824 juli. 468 http://proxy.handle.net/10648/e548862a-4506-4c01-b0ba-c5d38eb163bc 1824 augustus. 469 http://proxy.handle.net/10648/dc7b6777-0c5b-46a9-8d7e-8c2f775aca89 1824 september. 470 http://proxy.handle.net/10648/6d0a01f4-4514-40f7-a18f-04442c81d50a 1824 oktober. 472 http://proxy.handle.net/10648/084cd48c-f6cc-4717-aeed-1794c46e017b 1825 januari. 473 http://proxy.handle.net/10648/04a4f2da-a71e-4c78-bd03-c2f4b15b22c8 1825 maart. 477 http://proxy.handle.net/10648/8385ea94-5748-41e7-a9df-13d63d2a0ca4 1825 maart. Duplicaat. 474 http://proxy.handle.net/10648/17279107-4099-416f-8f07-37b96f36bac7 1825 april. 478 http://proxy.handle.net/10648/07b6e640-3436-404e-b800-dcd6635ae99a 1825 april. Duplicaat. 475 http://proxy.handle.net/10648/19cc6367-6daf-434c-a6a3-3146af78a829 1825 mei. 479 http://proxy.handle.net/10648/6df6c259-be5d-4ad6-a181-2caa956ad24d 1825 mei. Duplicaat. 476 http://proxy.handle.net/10648/01efaf15-16fb-4c90-b385-b069902d61b2 1825 juni - juli. 480 http://proxy.handle.net/10648/826cf9bd-de24-4e94-833f-01ed490e1e21 1825 juni- - juli. Duplicaat.
481-483 Generaal verslag aan de Gouverneur-Generaal over de residentie Jaggernaikpoeram. Origineel, duplicaat en triplicaat. 1823 1 deel en 2 stukken (gelijkl.) 481 http://proxy.handle.net/10648/b41e3cef-19a2-4c35-90af-0ca8f5aeb18a Origineel. 482 http://proxy.handle.net/10648/c6e4b200-6436-4e61-ba1f-3327b1f73ec3 Duplicaat. 483 http://proxy.handle.net/10648/219b488f-fc9c-424a-8241-610c3eecfe14 Triplicaat. Fragment. 484-486 Generaal verslag aan de Gouverneur-Generaal over de residentie Palicol. Origineel, duplicaat en triplicaat. 1823. 2 omslagen en 1 deel 484 http://proxy.handle.net/10648/ae8e61d9-65c7-4f4c-97aa-9c8f83fe73a4 Origineel. 485 http://proxy.handle.net/10648/f8ce8942-634d-42f2-ada3-f2cbd21d14d5 Duplicaat. 486 http://proxy.handle.net/10648/7e814605-f51f-49ff-b695-5f2ae45d3a83 Triplicaat. 487-491 Generaal verslag aan de Gouverneur-Generaal over de residentie Paleacatta. Origineel, duplicaat en triplicaat. 1824-1825. 5 delen 487 http://proxy.handle.net/10648/3a7fe94e-4f00-4bd7-aef3-61cb9c460185 1824 488 http://proxy.handle.net/10648/399ecdb5-938c-420d-bf18-0665c8225568 1824. Duplicaat. 490 http://proxy.handle.net/10648/b457841c-68f1-4a19-860e-6e23658aec0a 1824. Triplicaat. 489 http://proxy.handle.net/10648/fdd9fc21-8a55-472b-9183-363f39833617 1825. Duplicaat. 491 http://proxy.handle.net/10648/a283a8bd-acad-481c-b3c1-58fc51b56955 1825. Triplicaat. 492-493 Generaal verslag aan de Gouverneur-Generaal over de residentie Sadras. Origineel en duplicaat. 1823. 2 delen (gelijkl.) 492 http://proxy.handle.net/10648/c863d454-e342-42a9-bc2f-3f5f3eff5a73 Origineel. 493 http://proxy.handle.net/10648/4ff5ec72-1daa-4939-b34d-82a7609d89d9 Duplicaat. 494-495 Generaal verslag aan de Gouverneur-Generaal over de residentie Tutucorijn. Origineel en duplicaat. 1823. 494 http://proxy.handle.net/10648/d0fe8608-ddb1-4bd5-bc7c-d5720e065ffa Origineel.

In zeer slechte staat.

495 http://proxy.handle.net/10648/e96e7621-99e7-4f7a-aa0d-6778c09fb82d Duplicaat.
499 http://proxy.handle.net/10648/1cfd9000-f9e5-406e-92d4-5dd4c52e01b7 Verslag door M.P. Raket en W. Saalfelt voor F.C. Regel, opperhoofd van Coromandel van een onderzoek naar de meting van de onbewerkte gronden te Palicol. Authentiek copie. 1823. 1 deel 500 http://proxy.handle.net/10648/0d2850eb-7523-4d55-8ccb-9fd11f7fa54d Verslag aan F.C. Regel, opperhoofd van Coromandel door M.P. Raket en W. Saalfelt van een landmeting van de onbewerkte gronden te Palicol. Authentiek copie. 1823. 1 omslag 501 http://proxy.handle.net/10648/fdf80262-49ef-4c5d-961e-38dd2ed35553 "Lijst van zodanige papieren, zegels en stempels, die van Sadras naar Batavia verzonden worden" 1825. 1 stuk 502-503 Verbaal van de Nederlandsen commissaris benoemd tot de overgave van Coromandel en Madura aan Engeland. Met copie-bijlagen. Origineel en duplicaat. 1825. 2 delen 502 http://proxy.handle.net/10648/99cc6c6f-f399-4dfc-9b37-24c09ccb815e Origineel. 503 http://proxy.handle.net/10648/44c21325-3cd3-4b51-97fb-3483db6372be Duplicaat. 504 http://proxy.handle.net/10648/43d1e6df-cf19-471e-9a6b-15771d889817 Ingekomen stukken bij het opperhoofd van Coromandel, tevens "commissaris voor de overgave der onder zijn gebied staande territoriën aan het Britsch bestuur". Met bijlagen. 1825. 1 deel
9.2 Resolutiën 338-339 Secrete resolutiën genomen in de raad van politie van Coromandel. Met bijlagen. Copieën. 1790, 1794. 2 delen 338 http://proxy.handle.net/10648/18691777-011b-43bd-aa98-df9511890a37 1790 maart - juli. 339 http://proxy.handle.net/10648/38b01b4e-ce60-4dbc-82f2-9e5e6486c21d 1794 augustus - september. 380 http://proxy.handle.net/10648/a7e6165a-e8ee-4c46-a15c-d6a92a9597d6 Register van handelingen en besluiten, gehouden ter factorij van Sadras vanwege het opperhoofd. Met geïnsereerde bijlagen. 1820. 1 deel

De factorij van Sandras was de zetel van een opperhoofdij over de factorijen op de kust van Coromandel.

9.3 Missiven 9.3.1 Ingekomen missiven 312-318 Extracten van missiven van Heren XVII aan de Hoge Regering betreffende Coromandel. Met alphabetische repertoria. 1652-1775. 3 delen 312 http://proxy.handle.net/10648/ca87c44e-56e2-49d4-bac1-970bf10e847f 1652-1733 A-F. 313 http://proxy.handle.net/10648/108fddd7-071c-4873-9a19-c272463d2a5f 1652-1733 G-O. 314 http://proxy.handle.net/10648/60676137-ca12-43af-b9dd-458fbf7e408c 1652-1733 P-Z. 315 http://proxy.handle.net/10648/7f43653d-b9bf-47bc-a8f2-7d598205cb34 1735-1745 316 http://proxy.handle.net/10648/c6262839-692a-441d-9c4c-d9578f8e06f9 1746-1755 317 http://proxy.handle.net/10648/fcba0b4d-70a0-44e1-80d3-38bc20f9309a 1756-1765 318 http://proxy.handle.net/10648/78f0fd81-430a-43cf-881c-72faf69563b8 1766-1775 336 http://proxy.handle.net/10648/8f4dda30-e8ac-46ef-9806-1c4908aa9b67 Extracten uit missiven (1758-1771) van de gouverneur en Raad van Coromandel aan de Gouverneur-Generaal en Raden van Indië, met een extract uit de Patriasche generale missive aan Gouverneur-Generaal en Raden. 1771. 1 deel 335 http://proxy.handle.net/10648/64b9b78f-719e-4005-b9fc-8faa7ea58a2f Secrete brieven, te Batavia ontvangen van Coromandel. Met bijlagen. Met inhoudstafels. 1779. 1 deel 358II http://proxy.handle.net/10648/bcad8580-2c12-4e1c-bd25-f96fcd96d3dc Brieven, overgekomen van de gecommitteerden te Jaggernaikpoeram. 1790 maart 22 - augustus 30. 358III http://proxy.handle.net/10648/354f7168-a150-4e4e-be60-360285fe9ad8 Brieven van de Jaggernaikpoeramse opperhoofden Van Halm en Van Someren. Met Bijlagen. 1790 februari 3 - mei 3. 358IV http://proxy.handle.net/10648/506e0b68-6693-48e6-9688-f1cfa9c938b2 Brieven aan de gecommtteerden te Jaggernaikpoeram. 1790 februari 27 - september 9. 381-407 Missiven van het opperhoofd van Sadras aan commissarissen-generaal en aan Gouverneur-Generaal en Raden. Originelen en duplicaten. Met bijlagen. 1818-1824. 27 delen 381 http://proxy.handle.net/10648/7c57b8e1-86cd-436f-b659-48721b03b279 1818 september 17 - 18. 382 http://proxy.handle.net/10648/0b77c18a-6ee3-4194-905f-7c5875dc9075 1818 september 17. Duplicaat. 383 http://proxy.handle.net/10648/809c83a6-062e-486b-aefe-d42478ab2627 1818 september 18. Duplicaat. 384 http://proxy.handle.net/10648/0ff9960e-fe3c-46d9-a1c0-3129b08d309e 1818 december 19 - 20. Duplicaat. 385 http://proxy.handle.net/10648/a7ced69a-bc50-48d1-ada2-1077f29a0786 1819 juli 15. 388 http://proxy.handle.net/10648/186d3e12-7967-42bb-b1cb-de0246b2e08d 1819 juli 15. Duplicaat. 386 http://proxy.handle.net/10648/ddd408eb-332d-4fdc-9864-222a37896ddc 1819 augustus 20. 389 http://proxy.handle.net/10648/0a74e6c4-ea7e-4329-bda8-120f847ef34e 1819 augustus 20 Duplicaat. 387 http://proxy.handle.net/10648/66fb4141-3ffc-4ccc-86de-73754b191ea6 1819 december 30. 390 http://proxy.handle.net/10648/f98692e5-a72c-486e-aad8-f93ccc8584d4 1819 december 30. Duplicaat. 392 http://proxy.handle.net/10648/4de4804e-9fdf-4350-b53a-2cefe95faaa4 1820 april 30. 393 http://proxy.handle.net/10648/e4949912-018e-4522-bbe1-343b6923fbec 1820 juli 20. Duplicaat. 391 http://proxy.handle.net/10648/08b14281-0a00-426d-9f74-1c6c0c397542 1820 september 30. 394 http://proxy.handle.net/10648/4fd834d6-756f-4e47-b908-c8fabf54da24 1820 december 20. 395 http://proxy.handle.net/10648/51547c57-c392-49f2-93d0-2def6e9a4178 1821 maart 31. Duplicaat. 397 http://proxy.handle.net/10648/65e3e868-208b-4ef5-a4f9-77d05c23714a 1821 augustus 22. Duplicaat. 396 http://proxy.handle.net/10648/b5f7f4a7-2f6f-458d-8cc7-c4f0793f5402 1821 oktober 15. 399 http://proxy.handle.net/10648/642514d5-9bae-4c69-9609-4bf1b323ae24 1822 januari 17. Duplicaat. 400 http://proxy.handle.net/10648/606df1e7-daae-49b0-a472-19d098fc47c9 1822 april 22. Duplicaat. 398 http://proxy.handle.net/10648/b52343ad-44a3-4f8c-a7c5-1f0841a89a91 1822 juni 29. 401 http://proxy.handle.net/10648/5cdc9cc1-afd6-4beb-ae9a-912239bf8967 1822 juni 29. Duplicaat. 402 http://proxy.handle.net/10648/bcfd4ab7-0521-4746-a161-820314ca0ae5 1822 oktober 1. Duplicaat. 403 http://proxy.handle.net/10648/844ff059-2390-4e38-8e6b-dce308e752cf 1822 december 28. Duplicaat. 404 http://proxy.handle.net/10648/96e16885-84d8-423c-861e-5e91f8f348fa 1823 juni 30. Duplicaat. 405 http://proxy.handle.net/10648/003196bd-1da7-4c1d-a021-e5f88629d7ac 1823 oktober 1. Duplicaat. 406 http://proxy.handle.net/10648/c5e66858-c170-426a-a5b5-2b3cb0428001 1824 februari 14. Duplicaat. 407 http://proxy.handle.net/10648/715c1e61-2bd0-4644-83fb-1072e5e831fc 1824 april 30. Duplicaat. 9.3.2 Uitgaande missiven 300-310 Extracten van missiven van de Hoge Regering naar Coromandel. Met repertoria. 1651-1775. 11 delen 300-306 1651-1734 300 http://proxy.handle.net/10648/92ddcad5-3454-44bc-a447-4cf79e8da6c6 A-C. 301 http://proxy.handle.net/10648/69af7ddb-50d6-441b-b0d6-48d46c9b9b7e D-H. 302 http://proxy.handle.net/10648/71235a40-e090-4210-ad7f-0146d1c52f9d I-L. 303 http://proxy.handle.net/10648/d03960da-b805-4f4d-8d0a-97a622afe105 M-N. 304 http://proxy.handle.net/10648/f5633f2a-5158-4aa2-a50d-dabfb893bc31 O-R. 305 http://proxy.handle.net/10648/95ece20d-7175-43fc-83de-d1f1efcffa97 S-U. 306 http://proxy.handle.net/10648/4e517ca8-88dc-4aa1-a37d-6889d3459cc6 V-Z. 307 http://proxy.handle.net/10648/f5e5e08b-373a-4222-96cd-8daf3866057a 1734-1745 308 http://proxy.handle.net/10648/103cdbdb-8fc7-4f8f-b5db-a1807f142bb7 1746-1755 309 http://proxy.handle.net/10648/a4a42b33-e5f5-4b0b-a3c5-bfd84396f768 1756-1765 310 http://proxy.handle.net/10648/4dca57df-bfb0-46a1-93d6-72bdbaff2050 1765-1775 311 http://proxy.handle.net/10648/bed0fd3a-2553-4620-b089-e76257ff85cc Repertorium op de missiven van Batavia naar Coromandel, opgesteld door E. Guillot, gouverneur van Coromandel. Met alfabetische index. 1651-1737. 1 deel 319 http://proxy.handle.net/10648/78f0f4b7-e353-42d2-bae7-4d513ca22dc7 Extracten uit missiven van de Hoge Regering voor de nederzettingen buiten Coromandel voor zover zij onder die directie ressorteerden, benevens orders van Colombo voor Negapatnam, ressorterende onder het gouvernement van Ceylon. Met alfabetische index. 1674-1734. 1 deel

De orders uit Colombo bijgevoegd, omdat de Bataviase brieven van dien tijd maar incompleet ter secretarie te Batavia aanwezig waren.

320 http://proxy.handle.net/10648/8ecec7d5-6772-4adf-b168-39ef40e3bef3 Repertorium op missiven der Hoge Regering naar verschillende kantoren buiten Coromandel, getrokken uit stukken berustende ter secretarie van Negapatnam. Met alfabetische index. 1674-1737. 1 deel 321-332 Minuutbrieven van Batavia naar Coromandel. Met bijlagen. 1790-1805. 12 delen 321 http://proxy.handle.net/10648/67fd8702-10e7-4c36-b12c-90feb26292b9 1790 322 http://proxy.handle.net/10648/67376a22-5861-4125-83c5-0f4e277b1606 1791 323 http://proxy.handle.net/10648/6f07cf8c-252b-4583-9af2-a4cfc3372c74 1792 324 http://proxy.handle.net/10648/c049f5ce-5ce0-4c23-923f-ab4af762f531 1793 325 http://proxy.handle.net/10648/05770e52-d3a1-408d-b410-90cba1b9577c 1794 326 http://proxy.handle.net/10648/c6122c97-875b-488f-9c94-f3b4f8a2a6b2 1795 327 http://proxy.handle.net/10648/e2732f0c-deca-4e08-82ec-a529dacdddf2 1796 328 http://proxy.handle.net/10648/8fbb047d-673b-4948-90ab-8eb31a9ad9a4 1798 329 http://proxy.handle.net/10648/aef2baa2-3c93-4e92-8a8e-da210ed0c61d 1799 330 http://proxy.handle.net/10648/089d4839-2765-4a56-80be-355f4565ac38 1803 331 http://proxy.handle.net/10648/d6ea4b12-6acd-4bb2-947e-b2a051af3aad 1804 332 http://proxy.handle.net/10648/e8972744-a103-41c4-8119-532fc0225cc3 1805 333-334 Minuut secrete en aparte brieven van Batavia naar Coromandel. 1784-1796. 2 delen 333 http://proxy.handle.net/10648/208c8b18-9f72-4f73-bf54-08fc23f0a161 1784-1790 334 http://proxy.handle.net/10648/7b3800dc-e2b6-4416-b4b9-e66a9ee7445d 1791-1796
9.4 Instructies 346 http://proxy.handle.net/10648/342c5b46-d018-42b3-a99a-71cd603a6e59 Reglementen, instructies en orders voor Negapatnam en onderhorige dorpen, uitgevaardigd door gouverneur en raad van Coromandel. Copieën. 1665-1674. 1 deel 348 http://proxy.handle.net/10648/f5a9715f-292c-4ddf-bafa-6b8650a038e4 Instructie voor de leider van een expeditie naar het westen van Indië ( Bengalen en Coromandel), de luitenant-kolonel J.B. Roussel. Met copie-bijlagen. 1759. 1 deel 9.5 Memories van overgave 340 http://proxy.handle.net/10648/3f978eeb-3d8c-415b-bd0d-4a9dc347375e Memorie van E. Guillot, gouverneur en directeur van de kust van Coromandel, door A. Pla, aftredend gouverneur. 1734. 1 deel 342 http://proxy.handle.net/10648/d7e062e9-80c2-4367-b6ed-2001a9eb97f2 Memorie van S. Vermont, aftredend gouverneur en directeur van Coromandel, voor zijn opvolger L.J. van Eck. Met copie-bijlagen. 1759 1 deel 344 http://proxy.handle.net/10648/ccd8b0b3-d805-4d5d-a29d-0a39c9d13885 Memorie van P. Haksteen, aftredend gouverneur Coromandel, aan zijn opvolger R. van Vlissingen. Authentiek copie. 1771. 1 deel 9.6 Handel 345 http://proxy.handle.net/10648/7a6c5a39-f18d-492e-a63e-b30f07024832 Stukken betreffende de handel in lijnwaten in Coromandel, benevens lijsten van prijsnoteringen, munten, maten, gewichten, scheepsladingen, enz. over de jaren 1629-1760 en 1765-1771. z.d. 1 deel 341 http://proxy.handle.net/10648/bb171d98-175d-44d7-be4d-94a02cd53546 "Beschrijving van 's Compagnies handel en omslag mitsgaders derselver bestaan ter custe Choromandel" door J. van der Wayen. Origineel en copie. 1757. 1 deel 355 http://proxy.handle.net/10648/e0b6caa7-7e55-4b0e-abbc-fca004697175 Verslagen betreffende de handel van Coromandel. 1778. 1 deel 362 http://proxy.handle.net/10648/e47e614c-af24-44eb-a893-d23dde8bc256 Stukken betreffende het voorstel van de Hoge Regering tot afstand van de handel op de kust van Coromandel door de Compagnie aan particulieren. 1792. 1 deel 363 http://proxy.handle.net/10648/884eada1-4f9a-45d9-84fa-362c5e5b585d Stukken betreffende de vordering van de Compagnie op kapitein Meyer en het gefailleerde handelshuis Harrop en Stevenson te Tranquebar. 1802-1804. 1 omslag 9.7 Weeskamer 498 http://proxy.handle.net/10648/5ffacbeb-9e6a-41cf-b14c-aed703d46b3d Rekening tussen de weeskamer te Bataviaen de Weeskamer van Coromandel over 1766/1767-1807/1808, opgemaakt in 1820, met begeleidend schrijven van de Algemene Rekenkamer. Met bijlagen. 1820. 1 deel 9.8 Justitie 349 http://proxy.handle.net/10648/1c0229c5-9e1c-4baa-8ebc-aa41f5c88e95 Stukken betreffende het rapport voor de gouverneur van Coromandel van de secretaris van politie W. van Duynevelt en de negotie-overdrager Scheuneman inzake het gedane onderzoek naar de vorderingen van de gewezen kassier Haselkamp. Met inhoudsopgave. 1761-1769. 1 deel 350 http://proxy.handle.net/10648/3e74fec8-1f87-4495-aadf-5894ca90ee5c Copieën van stukken (1765-1769) gediend hebbende als bijlagen bij een nu niet meer aanwezig verslag van de visateur en boekhouder-generaal Dormieux en Van Abcouw op het request van de gewezen kassier Haselkamp. 1770. 1 deel 351 http://proxy.handle.net/10648/c2ae7496-6f1c-42f9-9a1d-f32c62040911 Stukken betreffende het geschil tussen de heer Maudave en de gouverneur van Coromandel Van Teylingen. Met bijlagen. Authentieke copieën. 1762-1763. 1 deel 352 http://proxy.handle.net/10648/70da6e19-8662-484e-a7cb-ad0beeb137d0 Adres van de opperkoopman en gewezen secunde van Coromandel D.C. Vick aan de Hoge Regering betreffende het kastekort van de secretaris-kassier Paulus Loman te Negapatnam. Met bijlagen (1760-1764). 1765. 1 deel 353 http://proxy.handle.net/10648/ea95fbeb-e2cd-42cd-bd87-457e39d22469 Verweerschrift van de ingenieur C.P. Keller aan Gouverneur-Generaal en Raden tegen de beschuldigingen over een door hem ondeugdelijk gebouwd fort te Bimilipatnam. 1768. 1 stuk 354 http://proxy.handle.net/10648/21b9b939-948d-4406-9721-3f68396a5b0a Missive van D.C. Vick, gewezen secunde van Coromandel, aan Gouverneur-Generaal en Raden betreffende de schulden van kooplieden te Porto Nuovo. Met copie-bijlagen. 1768. 1 omslag 356 http://proxy.handle.net/10648/f947356e-40f2-47e0-afc8-e741d3359418 Stukken betreffende de klachten van enige Nagapatnamsche inwoners over de adigaar Willem van Duynevelt. Met bijlagen. 1779. 1 omslag 357I - 357VI Stukken betreffende de klachten door de Jentief Naga Maloe Wengeda Soepa Rayaloe te Batavia ingediend over de onrechtvaardigheden zijn vader de gewezen tolk Naga Waloe Chinaya Wayker aangedaan, benevens klachten van inheemse bewoners van Coromandel over de tolken met verweerschriften van de gouverneur van Coromandel Reynier van Vlissingen. Met bijlagen. 1779. 7 katernen 357I http://proxy.handle.net/10648/4cac0e64-f8b0-406b-9f6f-85a12c557917 Twee rekesten, ingediend bij Gouverneur-Generaal en Raden door de jentief Naga Maloe Wengada Soepa Rayaloe.1779 februari ... - april 1. 357II http://proxy.handle.net/10648/500f812f-7d38-4400-ac42-95558ba0ba45 Eerste verantwoording van de gouverneur van Coromandel Van Vlissingen aan Gouverneur-Generaal en Raden te Batavia.1779 oktober 15. 357III http://proxy.handle.net/10648/462a58d7-1b2e-4c97-b37c-40695453ecd0 Bijlagen behorende bij de eerste beantwoording 357IV http://proxy.handle.net/10648/1e219813-39f2-4315-bfd3-1bd5cab08a89 Tweede verantwoording (no. 24) van de gouverneur van Coromandel Van Vlissingen aan Gouverneur-Generaal en Raden te Batavia.1779 oktober 15. 357V http://proxy.handle.net/10648/2737a9b8-fb7c-4b57-a8e6-38ef4f7db3f7 Kopie van de Tweede verantwoording (no. 50, letter YYY) van de gouverneur van Coromandel Van Vlissingen aan Gouverneur-Generaal en Raden te Batavia.1779 oktober 15. 357VI http://proxy.handle.net/10648/2c670be5-a495-4ecc-ac42-b528abc753f4 Bijlagen bij de Tweede verantwoording. 357VII http://proxy.handle.net/10648/c9d70f09-603d-4c78-9e25-ee416f29a84f "Advysen van de Nagapatnamse policque raadsleeden op twee ... klagtschriften door de Jentief Naga Maloe Wengada Soepa Rayaboe".1779 oktober. 358 Stukken betreffende de klachten ingediend tegen het aftredend opperhoofd en secunde van Jaggernaikpoeram W.H.G. van Byland, en het proces hierover gevoerd. Met bijlagen. 1790-1791. 4 pakken 358VII http://proxy.handle.net/10648/52d3223a-0857-42bb-8da2-433765668083 A. 358V http://proxy.handle.net/10648/08193169-1ef7-4420-8c50-bbe9e418f0ce B. 358VI http://proxy.handle.net/10648/a702cf18-ca57-40b4-85c6-78862b374527 C. 358I http://proxy.handle.net/10648/5fc683f2-427e-4e94-86d1-51aa132dd250 D. 359 http://proxy.handle.net/10648/0f0a6604-f4c5-4adf-8d31-a28caa19be65 Nederlandse en Engelse vertalingen van brieven en requesten van twee Jaggernaikpoeramse kooplieden klagende over het niet nakomen van een contract gesloten door het kantoor te Jaggernaikpoeram en de kooplieden door het kantoor. 1790-1791. 1 deel 496 http://proxy.handle.net/10648/d9b9a1ba-db4f-4b31-8620-484327048043 Stukken betreffende de klachten van het opperhoofd van Coromandel Van Sohsten, ingediend bij Gouverneur-Generaal en Raden tegen de resident van Palicol Dirk Bronnekam. 1819-1827. 1 omslag 497I - 497III Stukken betreffende het proces tegen de zoons van de resident van Tutucorijn Pieter van Spall wegens een gepleegde inbraak bij en diefstal van bezittingen van uitgeweken parwas te Tutucorijn. 1820-1824. 3 omslagen 497I http://proxy.handle.net/10648/b9d1f8a4-2476-43eb-bccd-6bf19fa8b943 Origineel. 497II http://proxy.handle.net/10648/fbfaefa3-6d49-442f-a5d7-6cddd960ea51 Duplicaat. 497III http://proxy.handle.net/10648/eccf080c-6fc6-4092-b0ef-40d1b09cee0c Origineel. 9.9 Betrekkingen met inheemsen 337 http://proxy.handle.net/10648/1a596bdc-5cf1-4678-a7a1-f2b98daadb99 Correspondentie gewisseld door de Hoge Regering te Batavia met de gouverneur van Coromandel en Ceylon en van brieven onderling gewisseld tussen deze laatsten over de onenigheden met het hof van Tantjaoer. Copieën. 1778-1780. 1 deel
10 Japan (inv.nrs. 141-155) 10.1 Algemeen 142-152 Extracten uit missiven en resolutiën van de Heren XVII en van Gouverneur-Generaal en Raden betreffende Japan. Met repertoria. 1633-1789. 11 delen 144 http://proxy.handle.net/10648/561c0291-e7e5-4464-9e65-b83f81c358bd Register op de extracten 1633-1734. 142 http://proxy.handle.net/10648/cb8d8c22-b760-4398-812b-ee5b232bc339 1633-1698

Niet raadpleegbaar

143 http://proxy.handle.net/10648/ed788acf-50f4-4b4a-81ee-a0fe24db9900 1699-1734 146 http://proxy.handle.net/10648/52f22e73-a82f-4503-8651-7077de20f8b2 1750-1760 147 http://proxy.handle.net/10648/2a8c9675-3cca-4e0a-9ebb-576207fc3135 1761-1769 148 http://proxy.handle.net/10648/8d0b35d9-c09f-4bf5-829c-a5322c8e786a 1772-1776 149 http://proxy.handle.net/10648/45038733-50ae-4317-908d-1f9f26e01425 1774-1779

Verkeerd ingebonden.

145 http://proxy.handle.net/10648/70104c04-b247-4f83-92c5-7c785909d6da 1750-1773. Copie. 150 http://proxy.handle.net/10648/30aa1d48-75da-47ff-96f6-3088e73dc17e 1776-1792 151 http://proxy.handle.net/10648/86a24870-2d2f-44e4-98bd-0dda9dda3f3d 1777-1788 152 http://proxy.handle.net/10648/697ef124-2ba5-492a-963d-44a752ec35c0 1777-1788. Copie.
10.2 Handel 153 http://proxy.handle.net/10648/ce3dd5bf-b3c9-4ce9-8781-6b8c34e26535 Contracten tussen ambtenaren van de O.I. Compagnie en Japanse kooplieden. Authentieke copieën. 1752-1753. 1 deel 154 http://proxy.handle.net/10648/9a5afa2f-4710-476d-8c0d-6316c03eef7d Beschrijving van de handel van der Nederlanders in Japan door Jacob van Waeyen. Copie. 1756. 1 deel 155 http://proxy.handle.net/10648/b82ce659-b73a-4f4a-9617-aa4dc93c2a16 Stukken houdende aantekeningen ter oriëntering over de handel op Japan. 1790-1791. 1 deel 10.3 Betrekkingen met inheemsen 141 http://proxy.handle.net/10648/ece6f31a-3d40-4379-aac0-54a7d94d210b Translaat missiven van de keizer van Japan en van de gouverneur van Nagasaki voor de factorij der O.I. Compagnie in Japan, benevens aantekeningen door de Compagniesdienaren over hun bedrijf in Japan. Met tafel. 1611-1733. 1 deel
11 Java's Noordoostkust (inv.nrs. 973-998) 11.1 Missiven 11.1.1 Ingekomen missiven 980-987 Minuten en copieën van brieven verzonden van Java's Oostkust aan Gouverneur-Generaal en Raden. 1739-1752. 7 delen en 2 stukken. 980 http://proxy.handle.net/10648/8fb9cfd0-9331-424f-8d2e-95105f55f0cd 1739 981 http://proxy.handle.net/10648/6180631a-2005-49ee-a5ea-3b6a48d8d2d8 1740 982 http://proxy.handle.net/10648/659925a9-0177-4c2b-956c-99d1bd20d1ee 1742 983 http://proxy.handle.net/10648/f8c9997f-f710-4c6b-939b-4b94262fd131 1742 december 31.

Fragment.

984 http://proxy.handle.net/10648/7f198826-36e3-4edb-b08a-f731e4ac420d 1743 985 http://proxy.handle.net/10648/97459a7a-98ac-4ffd-b4a0-4857264a1b39 1744 986 http://proxy.handle.net/10648/e642d658-ce96-43a1-affa-23f5b7f20cc6 1745 987 http://proxy.handle.net/10648/9dc7baed-7632-42b4-b20a-3db976dd72e6 1752
988-991 Minuten van secrete brieven van Java's Oostkust aan Gouverneur-Generaal en Raden. 1749-1752. 4 stukken. 988 http://proxy.handle.net/10648/6272e01d-40ab-4147-a01c-4be8da0416b1 1749 989 http://proxy.handle.net/10648/875ad9a9-9a54-4868-9749-9d66c360b24d 1750 990 http://proxy.handle.net/10648/a8cffb9b-f203-4a64-8c3e-4834eed64d7a 1752 mei 10. 991 http://proxy.handle.net/10648/3c0e16a6-8711-4e0f-94ca-1e2ea123bb7f 1752 augustus 12 en z.d.
11.1.2 Uitgaande missiven 973-979 Brieven van Gouverneur-Generaal en Raden aan de Compagniesdienaren op Java's Oostkust. 1736-1744. 4 delen en 3 stukken

Hierbij secrete brieven en brieven gericht aan Madureesche grooten.

973 http://proxy.handle.net/10648/288d9a1c-daa0-4c9c-a27a-f7554871f190 1736 974 http://proxy.handle.net/10648/6fb46169-76e0-4890-815c-d3216df75f80 1740 975 http://proxy.handle.net/10648/11adaf3a-70e9-4461-ae20-675500d02083 1741 976 http://proxy.handle.net/10648/96d7bf05-d289-4f9d-922b-b55d6203140c 1741 februari 17. 977 http://proxy.handle.net/10648/c9aaa5bb-c997-4671-97a2-092baa63dac5 1742-1744 978 http://proxy.handle.net/10648/6da91415-cfbd-4758-956d-198737b24c51 1743 979 http://proxy.handle.net/10648/bfe1839e-cd42-4915-a2be-4867fda59288 midden 18e eeuw.
11.2 Dagregisters 994 http://proxy.handle.net/10648/7d4b6636-cbd4-494d-8d46-406e08eecb15 Dagregister gehouden door P.L. Baerenclouw tijdens de reis van de opperkoopman B. Visscher, gezaghebber van Java's Noordoostkust, naar het hof te Kartasoera (Soerakarta). Copie. 1740. 1 deel 995 http://proxy.handle.net/10648/c5680b95-814a-4f9a-8dc4-32481c907f03 Minuut "Dagregister, gehouden in de Commissie tot Kartasoera (Soerakarta). van den Heere Verijsel" (Hugo Verijsel), commissaris over Java's Noordoostkust. 1743. 2 delen (gelijkl.) 11.3 Memories van overgave 993 http://proxy.handle.net/10648/ca5d3c38-ce0d-4b5b-93d6-61b3acc14eab Memorie van P.G. van Overstraten, aftredend gouverneur van Java's Noordoostkust, voor zijn opvolger J.F. van Rheede tot de Parkeler. Met bijlagen. 1796. 1 deel 11.4 Personeel 998 http://proxy.handle.net/10648/cd46a82a-d294-41ce-aacc-c26bcf9619ab Lijst houdende opgaven van het aantal militairen der Compagnie, geweest zijnde in het campement Djokdjo. Copie. 1750. 1 stuk 11.5 Handel 992 http://proxy.handle.net/10648/f6d1e967-42f8-4b2a-a7fb-e0c6c1d0b80c Concept memorie van J. Coops a Groen aan P.G. van Overstraten, gouverneur van Java's Noordoostkust, betreffende de stille winsten. Na 1792. 1 lias 11.6 Betrekkingen met inheemsen 996-997 Contract tussen de soesoehoenan van Soerakarta en de sultan van Djokdjokarta gesloten tot regeling van de verdeling der nieuwe landen. 1773 november 2. 2 delen (gelijkl.)

In Nederlandschen en Javaanschen tekst.

Aanw. 1905 XXXIII.

996 http://proxy.handle.net/10648/71fdafd0-a296-40a9-bf58-74ae232b2e36 Deel 997 http://proxy.handle.net/10648/068ad995-6b35-4bd5-a9f2-3f0cd18ea861 Deel
12 Kaap de Goede Hoop (inv.nrs. 878-972) 12.1 Algemeen 964 http://proxy.handle.net/10648/af1e0214-0490-4bf3-bbb2-254438b5accd Secrete memorie voor gouverneur en Raden aan de Kaap de Goede Hoop van de fiscaal I.N.S. van Lynde over het instellen van de douane aan de Kaap de Goede Hoop. Authentiek copie. 1790 juni 28. 1 deel 965 http://proxy.handle.net/10648/df710be2-ab99-46b6-a562-caf6bd0a88f3 Memorie door O.W. Falck, E. Craayvanger en J.P. Scholten betreffende het hoog bedrag der lasten van het gouvernement van de Kaap de Goede Hoop, met aanwijzing van de middelen tot vermindering. Met bijlagen. Authentiek copie. 1790. 1 deel 969 http://proxy.handle.net/10648/65489c0a-58aa-453d-a780-2635bb23a1e8 Memorie betreffende de overgave van Kaap de Goede Hoop aan de Engelsen in 1795 door H.D. Campagne aan het Comité tot de O.I. Handel en Bezittingen. Authentiek copie. 1797. 1 deel 970 http://proxy.handle.net/10648/d2347cfa-81ba-4e76-af5b-f642c758329a Memorie van C.L. Neethling over de Kaap de Goede Hoop. 1801 mei 17. met "berigt" hierop van dezelfde. Copie. 1801 november 6. 1 deel 971 http://proxy.handle.net/10648/4dba8297-0530-49b8-9ce5-aaeb12b27376 Aantekeningen en copie-missiven betreffende krijgsgebeurtenissen in Europa en overzeese gewesten, o.a. betreffende de overgave van de Kaap de Goede Hoop aan de Engelsen. 1805-1806. 1 deel 12.2 Resolutiën 947-958 Resolutiën van gouverneur en Raden aan de Kaap de Goede Hoop. Copieën. 1791-1795, 1803. 12 delen 947 http://proxy.handle.net/10648/eb918b0a-5b90-47dc-add7-5879154953e8 1791 juni 29 - september 30. 948 http://proxy.handle.net/10648/cab76104-9c08-4fdc-a1d8-b356f5937a98 1791 oktober 6 - december 31. 949 http://proxy.handle.net/10648/750dbc59-1329-4446-a055-65bc89dc1b21 1793 juli 23 - december 30. 950 http://proxy.handle.net/10648/cf96d1a3-bf77-4c8c-afa0-d6335a7df9f9 1793 december 10 - 31. 951 http://proxy.handle.net/10648/5f0f3107-4f68-4bf3-b777-5ad9806174c8 1794 januari 4 - maart 31. 952 http://proxy.handle.net/10648/6fa38a5c-10c4-4ccf-b34b-0c4a6b3c9c36 1794 april 2 - 25. 953 http://proxy.handle.net/10648/ef2ea43a-55be-4ecc-89b7-95b709edc34b 1794 mei 30 - augustus 31. 954 http://proxy.handle.net/10648/c7aa83e9-850d-4a8b-af9d-0397236b4f20 1794 september 3 - 29. 955 http://proxy.handle.net/10648/7ffefe46-31b0-43e8-9732-a9459ea50f4f 1794 oktober 10 - 23. 956 http://proxy.handle.net/10648/fe94eb87-8beb-44ce-9456-88838c09f9f4 1794 oktober 27 - december 30. 957 http://proxy.handle.net/10648/9c6b56be-b038-4826-b012-ac1dd7b4b0c8 1795 958 http://proxy.handle.net/10648/e527e33f-e8ad-440b-883a-0c6112b1c572 1803 12.3 Missiven 12.3.1 Ingekomen missiven 891-900, 905-909, 934-937 Missiven van de raad aan de Kaap de Goede Hoop aan Gouverneur-Generaal en Raden. Met repertoria. Met bijlagen. 1790-1804. 15 delen 934 http://proxy.handle.net/10648/f1aa76ee-3a49-4469-896f-a16a1cad1e74 Generale index van de brieven en bijlagen, ontvangen in 1792. 905 http://proxy.handle.net/10648/3f4943b7-526d-4a11-bf7f-04f1d7bf669c 1790-1791. Duplicaat. 906 http://proxy.handle.net/10648/dd65ac8b-8570-4a45-9ce0-603d1f99672e 1792-1793. Duplicaat. 892 http://proxy.handle.net/10648/122ae3d9-a6e2-48cf-ba79-60018933c3ce Bijlagen bij de brieven, ontvangen in 1792. Eerste deel. 893 http://proxy.handle.net/10648/6da72afb-501a-4326-9969-54f93b3f98cf Bijlagen bij de brieven, ontvangen in 1792. Tweede deel. 935 http://proxy.handle.net/10648/af173638-5b12-4e44-946c-314752041862 Generale index van de brieven en bijlagen, ontvangen in 1793. 891 http://proxy.handle.net/10648/4476d4cf-db50-46aa-8768-68bbd7bc44cb 1793 895 http://proxy.handle.net/10648/8fcdeb3d-31f5-45ea-b797-f8a69e483203 Bijlagen bij inv.nr. 891. Eerste deel. 896 http://proxy.handle.net/10648/cca2363e-d6be-4ff2-8561-4e618c6c35dd Bijlagen bij inv.nr. 891. Tweede deel. 936 http://proxy.handle.net/10648/d4a958c3-f5b8-4fa4-add5-caf3f29b8470 Generale index van de brieven en bijlagen, ontvangen in 1794. 894 http://proxy.handle.net/10648/e6166c57-eb85-4b6d-beaf-347131fc165e 1794 907 http://proxy.handle.net/10648/bd240d85-c5cd-40eb-9756-8d635b1a7482 1793-1794. Duplicaat. 898 http://proxy.handle.net/10648/01d991e8-d7fd-4f37-8610-c9b7c577f816 Bijlagen bij inv.nr. 894. Eerste deel. 899 http://proxy.handle.net/10648/074e5adb-1355-42f2-8344-1d2d0b11514d Bijlagen bij inv.nr. 894. Tweede deel. 937 http://proxy.handle.net/10648/dd483d39-e3c7-4b8a-86a4-bb37b2083c95 Generale index van de brieven en bijlagen, ontvangen in 1795. 897 http://proxy.handle.net/10648/3448f5e8-4323-4c18-98a0-b58c849de91f 1795 908 http://proxy.handle.net/10648/d23794eb-8b65-4765-b40d-870db2c0b5c7 1794-1795. Duplicaat. 900 http://proxy.handle.net/10648/e826a840-d20c-4df4-af36-95c720d34b74 Bijlagen bij inv.nr. 897. 909 http://proxy.handle.net/10648/136198b3-c2ca-4732-b834-c6b861ac324f 1804. Duplicaat. 901-904 Secrete missiven van de Raad aan de Kaap de Goede Hoop aan Gouverneur-Generaal en Raden. Met bijlagen. 1789-1805. 4 delen 901 http://proxy.handle.net/10648/4e088a4a-5e2a-46c3-9ab0-c855ef163a2f 1789 902 http://proxy.handle.net/10648/ab16ae8c-e0f4-4358-a864-ac9f0f6247d5 1803 903 http://proxy.handle.net/10648/8cb6b043-1f32-44b7-98b0-ce07e8a8c5b4 1804 904 http://proxy.handle.net/10648/11d3c5bd-4b26-4dd1-93e8-7bc5f53efe28 1805 910 http://proxy.handle.net/10648/4107639d-f36a-4dcc-ad2b-aafd0d0ea758 Missiven door commissarissen-generaal verzonden uit Kaap de Goede Hoop aan Gouverneur-Generaal en Raden. Met bijlagen. 1792-1793. 1 deel 923-924 Missiven van de commissarissen van de Raad der Aziatische Bezittingen en Etablissementen voor de Kaap de Goede Hoop aan Gouverneur-Generaal en Raden. Met bijlagen. 1802-1803. 2 delen 923 http://proxy.handle.net/10648/fc7b9806-d64d-42f6-9981-1dc6f61f0bcc Missiven. 924 http://proxy.handle.net/10648/defb22ad-a11f-482f-81e9-f28516230419 Bijlagen. 925 http://proxy.handle.net/10648/289b5711-3cf8-45f4-81ee-e54a3774c481 Missiven en copie missiven van de gouverneur en Raad aan de Kaap de Goede Hoop en van Mr. J.A. de Mist, commissaris-generaal, aan Gouverneur-Generaal en Raden. 1803. 1 deel

Hierbij een brief van de firma Willem en Jan Willink te Amsterdam aan de commissaris-generaal aan de Kaap de Goede Hoop. ca. 1803.

926-933, 938-939 Missiven van gouverneur en Raden van Politie aan Kaap de Goede Hoop aan Gouverneur-Generaal en Raden. Originelen en copieën. 1804-1805. 10 delen 938 http://proxy.handle.net/10648/fc301db4-dcb2-474f-9157-c5b66d802359 Generale index van de brieven en bijlagen, ontvangen in 1804. 926 http://proxy.handle.net/10648/28b3fb72-f7bc-4c2b-a65f-0b4730a6de7a 1804 932 http://proxy.handle.net/10648/21198c97-c4d4-4af2-88c4-d75fa9fc7acc 1804. Triplicaat. 927 http://proxy.handle.net/10648/68b08a98-d757-4cf1-8a32-045b9086c093 Bijlagen bij inv.nr. 826. 939 http://proxy.handle.net/10648/d3c0eb2a-3e8c-45ad-8acd-b0f5d9f996be Generale index van de brieven en bijlagen, ontvangen in 1805. 928 http://proxy.handle.net/10648/c90065bb-d03e-4b11-ab92-f37dc5b5df54 1805 931 http://proxy.handle.net/10648/c2b51c5c-d6f8-477f-90a2-171ced1ced6d 1805. Duplicaat. 929 http://proxy.handle.net/10648/182c913d-5113-4c6e-aec2-a9047cfc5ab0 Bijlagen bij inv.nr. 928. 930 http://proxy.handle.net/10648/ce156cf9-61eb-43d0-9db1-f917ab7f084e 1806 933 http://proxy.handle.net/10648/a3c0d6b5-d6a2-43bb-b4e5-7ff54681239d 1806. Duplicaat.
12.3.2 Uitgaande missiven 881-889 Minuut missiven van Gouverneur-Generaal en Raden aan gouverneur en Raad aan de Kaap de Goede Hoop. 1790-1805. 10 delen 881 http://proxy.handle.net/10648/fcf7e7c2-6a8b-46cc-834f-879d9671b922 1790 882 http://proxy.handle.net/10648/25bfb78e-f731-46f5-bd0a-c5f41a98d96a 1791 883 http://proxy.handle.net/10648/f5b04669-3d15-4b60-bb54-fb5f95a7ab15 1792 884 http://proxy.handle.net/10648/e8d229a6-6cb5-4e29-9aff-9e9c135da6fc 1793 885 http://proxy.handle.net/10648/333d1dc9-c2ac-4470-accc-f4023115b661 1794 886 http://proxy.handle.net/10648/4e91dd5f-4381-4f88-8b5b-f40f13f6a806 1803 887-888 1804 2 katernen 887 http://proxy.handle.net/10648/ed768c38-bd99-4ed9-b505-de0adc8632a6 Katern 888 http://proxy.handle.net/10648/627dc0c6-fc87-4ce0-aa4f-aaa289e60998 Katern 889 http://proxy.handle.net/10648/ffb22308-0613-4f6f-ba5d-982fd0ca2975 1805 12.3.3 Correspondentie van gouverneur en raad aan de Kaap de Goede Hoop met derden 878-880 Extracten uit missiven der Hoge Regering en uit patriase missiven voor Kaap de Goede Hoop. Met repertorium. 1652-1767. 3 delen 878 http://proxy.handle.net/10648/89729d1e-ab39-4e92-9aa5-60684dab5edd 1652-1739 879 http://proxy.handle.net/10648/ebfa86f3-5a6f-46f0-ba6b-708cd55a01ff 1740-1757 880 http://proxy.handle.net/10648/f9c21241-312e-4749-aa83-efd11611ee57 1757-1757 890 http://proxy.handle.net/10648/b228884b-4181-4578-a7ac-9af08942eaeb Missive van Heren XVII aan gouverneur en Raad aan de Kaap de Goede Hoop. 1791. 1 deel 940 http://proxy.handle.net/10648/9a50b267-80c2-4ab0-8e75-e49e3001e375 Secrete missive van de raad van de Kaap de Goede Hoop aan Heren XVII. Copie. 5 juli 1791. 1 deel 944-945 Missiven van de Raad aan de Kaap de Goede Hoop aan de Heren XVIIte Amsterdam. Met bijlagen. Authentieke copieën. 1794. 2 delen 944 http://proxy.handle.net/10648/d3c9fe28-e415-4421-9f4d-615f57753254 1794 april 17. 945 http://proxy.handle.net/10648/2bf6d862-ac6a-4000-9606-6ac705e4c7c5 1794 juni 27. 941-943 Missiven van de Raad aan de Kaap de Goede Hoop aan Bewindhebbers te Middelburg. Met bijlagen. Copieën. 1792. 3 delen 941 http://proxy.handle.net/10648/fd116aad-e8df-4388-a185-c192ced1ebb2 Met inhoudsopgave. 942 http://proxy.handle.net/10648/d6fe09ed-2fd3-46ba-85ba-1728f5b3d737 Zonder inhoudsopgave. 943 http://proxy.handle.net/10648/4d10d154-0026-4c3b-a2fe-dd3aaacc0ca8 Register en bijlagen. 946 http://proxy.handle.net/10648/54fa8ce0-d0fe-4eea-ac3f-6605cba4a876 Correspondentie tussen gouverneur en Raden aan de Kaap de Goede Hoop enerzijds en de de Raad te Canton in China anderzijds. Met bijlagen. 1805. 1 deel 911-922 Missiven van A.J. Sluysken, commissaris aan de Kaap de Goede Hoop, aan de commissarissen-generaal Nederburgh, Frijkenius, Alting en Siberg. Met bijlagen. 1793-1794. 11 delen 911 http://proxy.handle.net/10648/b1a01c26-a8a4-4532-bcad-529c4cdff11b Deel 912 http://proxy.handle.net/10648/cc4ace3d-e53c-4b97-8a9a-a82cecf4dd84 Deel 913 http://proxy.handle.net/10648/c7599a5a-38fd-45a7-9f8d-036f0fb24ebf Deel 914 http://proxy.handle.net/10648/ad68c5bc-4d0c-4c69-9e1e-3a3a6551a47a Deel 915 http://proxy.handle.net/10648/30b3eb04-25d4-4a66-8012-e06c3f194de3 Deel 916 http://proxy.handle.net/10648/f31fc987-2053-4e12-984b-47242bc2e19e Deel 917 http://proxy.handle.net/10648/4b768dea-4ace-408b-a82a-a75ddef3dce0 Deel 918 http://proxy.handle.net/10648/b4b0f4d6-c2c9-4f74-bd46-8d6a223e50cc Deel 919 http://proxy.handle.net/10648/24782e52-d0aa-4425-ab03-e1a0b0587a02 Deel 920 http://proxy.handle.net/10648/109b9f2a-ee8b-460b-a445-dd81906967b6 Deel 921 http://proxy.handle.net/10648/09624f89-0277-4e9d-b074-0d2cbfd2fef6 Deel 922 http://proxy.handle.net/10648/74c2873d-eb02-4586-9ccd-b09b885efa11 Deel
12.4 Dagregisters 959 http://proxy.handle.net/10648/87baa072-c0b9-4de5-9248-7bd49e6aa00b Dagregister, gehouden door de équipagemeesters aan de Kaap de Goede Hoop betreffende de lossing en lading van schepen der Compagnie en 's Lands oorlogsschepen. Authentiek copie. 1791. 1 deel 12.5 Personeel 966 http://proxy.handle.net/10648/ccfde6df-a6f6-4ad3-9268-7d108a47cec1 Staat van de inkomsten van Compagniesdienaren volgens resolutiën van de Hoge Regering en commissarissen-generaal. 1793 augustus 20 - 1798 april 1. ca. 1798. 1 deel 12.6 Weeskamer 967 http://proxy.handle.net/10648/63ac0aaa-0bf1-42ad-9828-84ac83a88fbd Concept-memorie van weesmeesters aan de Kaap de Goede Hoop aan A.J. Sluisken, commissaris, en aan de raad van politie aldaar, met begeleidende brief van W.J. Rijneveld aan de commissarissen Nederburgh en Frijkenius. Met bijlagen. 1794. 1 deel 972 http://proxy.handle.net/10648/4f85c813-6c2f-4b82-899f-e80ba156332b Instructie, opgesteld door O.G. de Wit, C. Matthiesen en J.A. Fruter, voor de weeskamer aan de Kaap de Goede Hoop. Copie. Eind 18e eeuw ? 1 deel 12.7 Justitie 962 http://proxy.handle.net/10648/f58060b3-d663-4ca1-9b56-6c6fb9dd6477 Stukken betreffende klachten van Kaapse burgers over Compagniesdienaren. Met bijlagen. 1785. 1 deel 963I - 963V Stukken betreffende het proces gevoerd voor een militaire commissie aan de Kaap de Goede Hoop tegen de kapitein Simon Chevalier de Sandolroy, op last van de commissaris-generaal naar Batavia gezonden. 1789-1792. 3 omslagen 963I http://proxy.handle.net/10648/355e2aad-32e7-4c8f-887b-fd9aea546911 Bestanddeel 1 963II http://proxy.handle.net/10648/91b103de-b5c1-4045-be2b-a4b729cd6112 Bestanddeel 2 963III http://proxy.handle.net/10648/2e1b3739-9e09-4276-a215-ea4210917e91 Bestanddeel 3 963IV http://proxy.handle.net/10648/22ee5479-dc9f-411f-98b2-24721cbead39 Bestanddeel 4 963V http://proxy.handle.net/10648/5ca2fe60-a972-46c0-8a7e-32a0102fb0f8 Bestanddeel 5 12.8 Betrekkingen met Europese mogendheden 960-961 Missive en copie missive van Plettenberg, gouverneur aan de Kaap de Goede Hoop, aan de Gouverneur-Generaal, met als bijlagen stukken dienend tot zijn rechtvaardiging tegen de klachten van het Franse bestuur van Mauritius. Origineel en Copie. Met bijlagen. 1783 januari 25. 2 delen (gelijkl.) 960 http://proxy.handle.net/10648/265846b0-c066-455c-936f-2b93d5eeee7a Origineel. 961 http://proxy.handle.net/10648/f4e7dfad-9e3d-4097-bcd6-72b33afa92d0 Copie. 968 http://proxy.handle.net/10648/575a75ab-ef8a-4ab5-bf22-a0bc93c1fd5c Missive van S. Dekker, kapitein van de Medemblik, aan commissarissen-generaal, houdende een relaas van het voorgevallene tussen hemzelf, de Engelse admiraal Sir George Keith Elphistone en de commissaris Sluysken aan de Kaap de Goede Hoop. Copie. Met bijlagen. 1795. 1 deel
13 Malabar (inv.nrs. 599-758) 13.1 Algemeen 706-711 Rollen van de blanke bevolking en hun bedienden te Cochin. 1789-1794. 6 delen 706 http://proxy.handle.net/10648/d97e2bdd-2b59-45dd-a353-37e812fb6c56 1789 707 http://proxy.handle.net/10648/2977e9e2-2198-4193-a521-cb54703bb1d5 1790 708 http://proxy.handle.net/10648/4223ac9a-9b1e-4980-beee-fc5d823aa6f2 1791 709 http://proxy.handle.net/10648/35f47cf1-4c03-4ec6-89a3-70f2ed9ad205 1792 710 http://proxy.handle.net/10648/ddaab8d8-3cc1-4632-b368-d3a90261199c 1793 711 http://proxy.handle.net/10648/edf1a7e3-541d-4b7a-aecc-b82a4a801001 1794 729 http://proxy.handle.net/10648/7c0e6d15-3e3b-490c-b252-d7a9efa80399 Nader rapport van de gewezen commandeur over Malabar, W.H. Ramskrammer, voor Gouverneur-Generaal en Raden. Met inhoudstafel. Copie. 1733. 1 deel 731 http://proxy.handle.net/10648/17756aa6-0033-4c21-974d-0cd186d76bbe Secrete memorie door de commandeur van Malabar Casparus de Jong over de staat van de Compagnie in Malabar. Met copie-bijlagen. 1757. 1 deel 732 http://proxy.handle.net/10648/dc9d561a-83b0-4a34-9e82-28d45846b321 Memorie over de kust van Malabar door de Gouverneur-Generaal J. Mossel. 1758. 1 deel 733 http://proxy.handle.net/10648/68b18ebd-0258-497b-87b3-5e604fccc7e2 Nadere memorie van de Raad van Indië L. Hooreman voor Gouverneur-Generaal en Raden betreffende de handel te Cochin op de kust van Malabar. 1759. 1 deel 735 http://proxy.handle.net/10648/3b5892d9-f571-4783-9ae1-e7e272e801f5 Memorie over de kust van Malabar door J. Schreuder voor Gouverneur-Generaal en Raden. 1763. 1 deel 736 http://proxy.handle.net/10648/07af9add-2ab2-4bce-ac8a-2cf32d438d8f Nadere memorie van de raad ordinaris Jan Schreuder voor Gouverneur-Generaal en Raden ter opheldering van eenige punten in zijn "Bedenkingen" over Malabar van het jaar 1763. Met copie-bijlagen. 1766. 1 deel 739 http://proxy.handle.net/10648/d2a44cd6-7dad-42ef-a081-21f998d231fd Memorie van C. Breekpot, oud-commandeur van Malabar, aan de Gouverneur-Generaal en Raden betreffende het belang van het kantoor der O.I.C. in Malabar. 1769. 1 deel 741-745 Memorie betreffende de kust van Malabar door C.L. Senff, gouverneur titulair, voor Gouverneur-Generaal en Raden. Originelen en copieën. 1770 Apr. 15. 5 delen 741-743, 745 Memorie. 741 http://proxy.handle.net/10648/f58f505a-e92d-4b43-a784-73e9abb3adcb Bestanddeel 1. 742 http://proxy.handle.net/10648/96b7dc51-c274-45f1-aaf2-72ea0fa9c47f Bestanddeel 3. 743 http://proxy.handle.net/10648/65f5a08a-8e0a-4088-b026-36bf14fa515c Bestanddeel 3. 745 http://proxy.handle.net/10648/7893feb9-dcfa-4d8a-a918-fc7111da73cb Bestanddeel 5. 744 http://proxy.handle.net/10648/508909a3-e3a7-4f67-80ba-873a40f213ad Aanhangsel. 749 http://proxy.handle.net/10648/678e6372-a427-4f2a-b2c3-4335300235df Secrete memorie van J.G. van Angelbeek aan Gouverneur-Generaal en Raden, houdende een plan van defensie voor Malabar. 1789. 1 deel 751 http://proxy.handle.net/10648/f524703e-bba5-4caa-b8d8-a4ffaaa3e426 Memorie door J.L. van Spall betreffende de gebeurtenissen tijdens en kort na de overgang van Cochin aan de Engelsen. Met bijlagen. Authentiek copie. 1798. 1 deel 752 http://proxy.handle.net/10648/6bf58e22-10f5-4866-a41e-5468bf74757b Aanvulling op de memorie van menage inzake Malabar. 1756-1764. 1 deel 756 http://proxy.handle.net/10648/3f5b7e88-1eda-44a5-9b61-b0c9c69aafc0 Stukken betreffende reparatieën te doen aan het fort Coilang op Malabar. Authentieke copieën. 1770-1772.

Met twee kaartjes.

Fol. 8: gefacsimileerd in Grote Atlas van de Oost-Indische Compagnie deel VI p. 281 Fol. 17: gefacsimileerd in Grote Atlas van de Oost-Indische Compagnie deel VI p. 280

758 http://proxy.handle.net/10648/fc40f2ae-aae3-4100-8294-49df98d51ebb Stukken betreffende de commissie voor de heffing van de 50e penning als liberale gift ten behoeve der O.I.C. ter kust van Malabar. 1791-1793. 1 deel
13.2 Resolutiën 681 http://proxy.handle.net/10648/7e0bd124-4ff6-4af9-8792-1bd658bc6311 Extract resolutiën genomen in raad van Malabar. 1771-1781. 1 deel 682-686 Resolutiën genomen in de raad van Malabar te Cochin. Met alfabetische repertoria. Copieën 1790-1795 5 delen 682 http://proxy.handle.net/10648/fdf5270e-1090-4c46-922d-26b7abcdf4f0 1790-1791 683 http://proxy.handle.net/10648/3dfe6599-e6c1-4704-91a2-831dbdbc311b 1791-1792 684 http://proxy.handle.net/10648/17693d90-6676-4029-b525-da8c734db744 1792-1793 685 http://proxy.handle.net/10648/b9c0019c-5831-4edb-8d50-eba26ea00c50 1793 april - december 686 http://proxy.handle.net/10648/ddc60628-7001-411a-904c-d938de06cacc 1793 december - 1795 maart 687 http://proxy.handle.net/10648/527d60e9-3ad5-4108-84fd-03ac1ce4be14 Alfabetische repertorium op de resolutiën, genomen in de raad van Malabar. 1793 april - december. 1 omslag.

Fragment.

688-689 Secrete resolutiën, genomen in de raad van Malabar. Authentieke copieën. 1790-1792 2 delen 688 http://proxy.handle.net/10648/a08e0360-ac8b-4c2f-887f-6c585c9771aa 1790-1791 689 http://proxy.handle.net/10648/f962c20e-bd29-4487-a5aa-5c683986da8a 1791-1792
13.3 Missiven 13.3.1 Ingekomen missiven 621-661 Brieven te Batavia ingekomen van Malabar. Met bijlagen en inhoudslijsten. Originelen en copieën. 1789-1807. 41 delen en omslagen.

De serie is geordend op datum van ontvangst in Batavia.

621 http://proxy.handle.net/10648/b7058f0f-d8af-443c-b21f-313dc2f2d585 1789-1790. Bijlagen. 623 http://proxy.handle.net/10648/7637ed0c-342d-4366-8060-491bd50b9104 Generaal register van de brieven en bijlagen, ontvangen in 1791. 622 http://proxy.handle.net/10648/7ae76209-31b7-4f97-8bc5-d71d5fe43595 1791 626 http://proxy.handle.net/10648/615ce61b-3883-4568-9842-3550c429e637 1791. Duplicaat. 624 http://proxy.handle.net/10648/223d7d41-ec4e-4e48-a6ba-7bca3152da4d Bijlagen bij inv.nr. 622. Eerste deel. 625 http://proxy.handle.net/10648/655a5212-9025-482f-8a52-949ee37e4b86 Bijlagen bij inv.nr. 622. Tweede deel. 628 http://proxy.handle.net/10648/0e76e98e-6a85-4ce1-87d9-1992da4d7288 Generaal register van de brieven en bijlagen, ontvangen in 1792. 627 http://proxy.handle.net/10648/da43b8d2-c610-4daa-bd1e-c01610df6d9a 1792 631 http://proxy.handle.net/10648/c41e0370-92b3-4407-9bdd-4a5fc1722aac 1792. Duplicaat. 629 http://proxy.handle.net/10648/92214888-88c5-46f2-82ac-fd9fb2fe7246 Bijlagen bij inv.nr. 627. Eerste deel. 630 http://proxy.handle.net/10648/5dfd9c96-602c-4b34-b946-86fea88c8922 Bijlagen bij inv.nr. 627. Tweede deel. 635 http://proxy.handle.net/10648/3c0b60dd-3b1c-4a14-82df-55f327460fdf Generaal register van de brieven en bijlagen, ontvangen in 1793. 632 http://proxy.handle.net/10648/6ad25643-cedb-4375-a69c-7003552236a5 1793 633 http://proxy.handle.net/10648/4217f1fa-d3d9-4b4e-b5d3-f0381b2ae8f7 1793. Duplicaat. 634 http://proxy.handle.net/10648/179e74e3-bacf-4689-995f-d92c17bc258c Bijlagen bij inv.nr. 632. Tweede deel. 638 http://proxy.handle.net/10648/b4c7aa1b-a3ad-4950-9839-a0e28358b4b5 Generaal register van de brieven en bijlagen, ontvangen in 1794. 636 http://proxy.handle.net/10648/c0e1a482-1d97-4ce9-ad90-6d245aca6821 1794 637 http://proxy.handle.net/10648/05ba4ccd-5072-418d-9ecd-549829bd317f Bijlagen bij inv.nr. 636. Eerste deel. 643 http://proxy.handle.net/10648/8516c926-fb0f-4b54-aa97-0e4b52841c50 Generaal register van de brieven en bijlagen, ontvangen in 1795. 639 http://proxy.handle.net/10648/21d177e9-f630-4af7-9442-05ed4ba8e261 1795. Duplicaat. 640 http://proxy.handle.net/10648/291e90c1-b614-4d6e-89b5-7135aea368ca 1795. Triplicaat. 641 http://proxy.handle.net/10648/137a6f5e-2d9d-4178-b67e-915858f8aa78 Bijlagen bij inv.nr. 639. Eerste deel. 642 http://proxy.handle.net/10648/67b1b431-e489-48df-95d5-60daccc91806 Bijlagen bij inv.nr. 639. Tweede deel. 644 http://proxy.handle.net/10648/326fee90-18e4-4dd6-b36c-35af09392a56 1797 647 http://proxy.handle.net/10648/b2da36a6-13b2-48c4-a1ab-db9798187711 Generaal register van de brieven en bijlagen, ontvangen in 1802. 645 http://proxy.handle.net/10648/a79c8dce-c6f9-42bf-a10c-c5abd3e2be05 1802 646 http://proxy.handle.net/10648/4238d601-6099-4a44-85b1-2fe15367b617 Bijlagen bij inv.nr. 645. 651 http://proxy.handle.net/10648/1d6d0b87-50eb-4773-8a3d-22c7b132ea8e Generaal register van de brieven en bijlagen, ontvangen in 1804. 648 http://proxy.handle.net/10648/bfea697c-7bb4-40c1-85ac-e50d8c43107c 1804 649 http://proxy.handle.net/10648/511d206d-59b2-47dc-88aa-de179d2f7316 1804. Duplicaat. 650 http://proxy.handle.net/10648/f0463a2a-eac7-4f79-a880-4e86671628ec Bijlagen bij inv.nr. 648. 655 http://proxy.handle.net/10648/7670cffa-4f0d-4789-bde9-cc3f64ebef82 Generaal register van de brieven en bijlagen, ontvangen in 1805. 652 http://proxy.handle.net/10648/76c58de7-4435-4504-8f39-b53f62b9feb7 1805 654 http://proxy.handle.net/10648/c9dc4708-c807-47a7-966e-44899fc931ff Bijlagen bij inv.nr. 652. 658 http://proxy.handle.net/10648/3c5a4969-516a-44dd-874f-c7c78b53241e Generaal register van de brieven en bijlagen, ontvangen in 1806. 653 http://proxy.handle.net/10648/9166575e-8d77-4458-8836-e780c1e223b6 1806 656 http://proxy.handle.net/10648/d03bc3b3-e29c-4eac-8fdb-9b635eebf63a 1806. Duplicaat. 657 http://proxy.handle.net/10648/c9fef71f-abb6-450f-bf4a-659dea360912 Bijlagen bij inv.nr. 653. 661 http://proxy.handle.net/10648/7bcfdfeb-81f9-46e4-aafa-3a24b812b4f4 Generaal register van de brieven en bijlagen, ontvangen in 1807. 659 http://proxy.handle.net/10648/9b92d04d-2e79-4408-818f-61041df695e8 1807 660 http://proxy.handle.net/10648/146c8b74-18d7-4227-a24f-25124ac209b4 1807. Duplicaat.
662-672 Secrete en aparte brieven aan Gouverneur-Generaal en Raden, ontvangen van Malabar. Met bijlagen. 1790-1807. 11 delen 662 http://proxy.handle.net/10648/b6114e67-da32-467d-94a5-262441abf454 1790 663 http://proxy.handle.net/10648/a76feafb-edc6-4fdc-890d-6067a26ed50e Bijlagen bij inv.nr. 662. 664 http://proxy.handle.net/10648/c49e56a9-437c-4b4a-bfde-5dcb9c688b5a 1790 665 http://proxy.handle.net/10648/50b6b551-7076-45b7-a5c7-0757ee8b0401 1792 666 http://proxy.handle.net/10648/da3817fe-7aaf-43c4-b5ae-80fe98233818 1792 667 http://proxy.handle.net/10648/9da43486-cad2-4019-b5ae-85ae1eef4185 1792-1793 668 http://proxy.handle.net/10648/19f2171e-3069-42d9-b1e1-e49384aa9dd8 1794 669 http://proxy.handle.net/10648/cb0b8855-182c-4bf7-8a78-1b91b75f8b96 1793-1800, ontvangen in 1795, 1799 en 1800. 670 http://proxy.handle.net/10648/87d4d2d9-f5c3-4ff1-9a78-92b3bbc48edf 1795 671 http://proxy.handle.net/10648/0355e049-0e98-441a-81c7-05cd61da09f2 1803, ontvangen in 1807. 672 http://proxy.handle.net/10648/5b642efa-63a7-4a6b-8fe0-667d4b5f6509 1806
13.3.2 Uitgaande missiven 609-614 Minuut-missiven enz. van Gouverneur-Generaal en Raden aan de gouverneur (directeur) en Raad te Cochin (Malabar). 1790-1803. 6 delen 609 http://proxy.handle.net/10648/39bf1c4d-5985-4546-a94f-62e9b230621b 1790 610 http://proxy.handle.net/10648/ac7d3f0e-8b66-4dfa-8210-1c83ad664f73 1791 611 http://proxy.handle.net/10648/42e071cd-52d7-4e32-8a3f-0d77e80933df 1792 612 http://proxy.handle.net/10648/6596a8ee-6f05-49b2-b18c-596a800c7feb 1793 613 http://proxy.handle.net/10648/74ee4dad-12f8-4595-9fbc-930033f4fdbb 1793-1794 614 http://proxy.handle.net/10648/c4c46291-b973-4305-83b7-1d5e88e09faf 1803 615 http://proxy.handle.net/10648/5f1b5f20-a18b-49be-9280-fc1c50a36cd1 Minuut aparte missive van Gouverneur-Generaal en Raden aan J.L. van Spall, gezaghebber op de kust van Malabar. 1802. 1 deel 13.3.3 Correspondentie van gouverneur en raad van Malabar met derden 599-608 Extracten van missiven voor Malabar van de Hoge Regering en uit Patria. Met repertoria. 1662-1790 10 delen 599 http://proxy.handle.net/10648/e7f85d76-223d-479d-ba32-75f32015b78e 1662-1698 600 http://proxy.handle.net/10648/b2126763-1453-43c1-979c-a0f63e3cd153 1699-1733. Deel I. A-F. 601 http://proxy.handle.net/10648/557f3bf6-96f1-4611-b418-e6df20bea08d 1699-1733. Deel II. H-S. 602 http://proxy.handle.net/10648/7b0d2eca-41db-4611-ae4d-3af3e3c283fa 1699-1733. Deel III. B-C, S-Z 603 http://proxy.handle.net/10648/0e97e188-bbc4-41db-ba6c-6e6633af1dfa 1734-1747 604 http://proxy.handle.net/10648/62f0fb88-ce5f-4a92-8bf3-0f4eaea4c0d3 1748-1758 605 http://proxy.handle.net/10648/96f229c1-ced5-4eaf-a273-8cb8136ec518 1758-1760 606 http://proxy.handle.net/10648/7187acea-0862-488a-aafc-ba1032ea8fb9 1760-1770 607 http://proxy.handle.net/10648/7efeb630-8c87-4945-bb17-8e3d2343fdda 1770-1780 608 http://proxy.handle.net/10648/7e244a35-ea48-4844-b105-65899391d2d6 1780-1790 616-620 Brieven door gouverneur en politieke raad van Malabar ontvangen van de onderhorige kantoren. Met chronologische repertoria. Copieën. 1788-1794. 5 delen 616 http://proxy.handle.net/10648/0406fd2d-17cc-4f64-b4c5-05cb30e1d97b 1788-1789 617 http://proxy.handle.net/10648/ad093bee-93cd-4456-b2b2-614259935509 1789-1790 618 http://proxy.handle.net/10648/b56306a8-06c6-430c-a05a-354eda215ddd 1791

In No. 618 los bijgevoegd een naamrol van de melaatschen in het Leprozenhuis te Paliporto 1791.

619 http://proxy.handle.net/10648/fe1626bf-08c1-4cbd-a58d-281d633f81e7 1792 620 http://proxy.handle.net/10648/56790ff1-969f-48a9-ab29-fdda7ad897a2 1793-1794
673-677 Brieven van gouverneur en raad van Malabar naar onderhorige en andere kantoren in Voor-Indië. Met chronologische repertoria op de afgegane brieven. Authentieke copieën. 1789-1793. 5 delen 673 http://proxy.handle.net/10648/f9ebf130-b056-47a7-bb50-050b1155b86a 1789 674 http://proxy.handle.net/10648/2503cd16-59fe-4d24-b664-5ab705e40a09 1790 675 http://proxy.handle.net/10648/805cce46-e1b6-49a9-b0f7-9f5f2bad943c 1791 676 http://proxy.handle.net/10648/a0fab5ff-79fa-415f-8905-3c189fcb113e 1792 677 http://proxy.handle.net/10648/38c78de9-55a7-4e5d-9e7c-86ff666edbd9 1793 678-679 Brieven van gouverneur en raad van Malabar aan Heren XVII. Met lijsten van naar Nederland overgezonden papieren. Copieën. 1790-1793. 2 delen 678 http://proxy.handle.net/10648/27e629a0-4032-4563-91f2-95fa11716af5 1790 oktober-december. 679 http://proxy.handle.net/10648/77240d6f-cc6a-4b10-8790-1ddba5b1a6c6 1792 oktober - 1793 januari. 680 http://proxy.handle.net/10648/286bfe89-694b-49df-9631-08f7c3d5e051 Missive van de commandeur H.A. van Rheede tot Drakesteyn en de Raad te Cochin aan Heren XVII. Authentiek copie. 1675. 1 deel
13.4 Instructiën 717 http://proxy.handle.net/10648/bbf8d4d3-cb39-4db4-b0fc-76ffd699d07d Register houdende instructie voor het opperhoofd en de raad te Cochin en voor de raden van de onderhorige kantoren door Rijklof van Goens, opperbevelhebber van de krijgsmacht, benevens instructie voor de commandeur van Malabar Ludolph van Coulster door de gouverneur van Ceylon Jacob Hustaard. Copieën. 1663-1664. 1 deel 718 http://proxy.handle.net/10648/0d28fc8c-8160-4f85-9a40-6cc5ce71da82 Instructie voor de commandeur en de raad van Malabar door H.A. van Reede tot Drakesteyn, commissaris wegens Heren XVII over de "quartieren van Nederlantsch India". Authentiek copie. 1691. 1 deel 719-720 Register houdende copieën van diverse stukken. 2 delen Provisionele memorie voor de commandeur A. van Ommen en Raad tot Cochin tot richtsnoer tijdens de afwezigheid van de commissaris P. de Roo. 11 april 1695. Memorie voor het opperhoofd van het fort Cannanoor Adam van der Duyn. 28 maart 1695. Dagregister gehouden op het schip Spierdyck van een reis naar Goa, aan de commissaris De Roo overgegeven. 11-16 april 1696. Verbaal der handelstransacties tusschen de Compagnie en den koopman Babba Porboe. 8 maart 1695.

Bij dit register behoort een gelijkluidend exemplaar van de memorie van A. van Ommen.

719 http://proxy.handle.net/10648/d0c5601d-967a-4ef5-8269-84fb10cc5c10 Deel 720 http://proxy.handle.net/10648/8e2ec8ee-78ab-492e-b3a8-ce07e3d643f0 Deel
13.5 Dagregister 696-699 Dagregister gehouden ter secretarie van politie te Cochin. Copie. 1789-1792. 4 delen 696 http://proxy.handle.net/10648/fcb0e11f-c3a2-4c0b-8c25-28df8e1a84b5 1789 697 http://proxy.handle.net/10648/8b93a234-f81e-49d0-adf8-1802091392ab 1790 698 http://proxy.handle.net/10648/bf34acbe-95de-4cb5-abf7-44870d25f43c 1791 699 http://proxy.handle.net/10648/45076a39-04c1-4ad2-9388-4566fa0d3cc1 1792 13.6 Memories van overgave 721 http://proxy.handle.net/10648/5447dedc-3a85-42b3-ac9e-c4420605dcac Memorie van de commandeur van Malabar Marten Huysman bij zijn vertrek naar Bengalen achtergelaten tot richtsnoer voor de opperkoopman Gelmer Vosburg. Authentiek copie. 1684. 1 deel 722-723 Memorie van H. Zwaardercroon, commissaris van Malabar, achtergelaten voor de commandeur dier kust M. Wickelman en de raad te Cochin. Copieën. 1698. 2 delen (gelijkl.) 722 http://proxy.handle.net/10648/c0aa759f-3130-4069-99a0-02a498768913 Met inhoudsopgave. 723 http://proxy.handle.net/10648/ba339a41-bd67-4476-966e-ed831c66fa9c Zonder inhoudsopgave. 724-725 Memorie van M. Wickelmann, aftredend commandeur van Malabar, voor zijn opvolger M. Schenkenbergh, met appendix voor de hoofdadministrateur en secunde A. Vinck, benevens een lijst van instructies en andere stukken dienende tot kennis van zaken over Malabar. Copieën. 1701 januari 10. 2 delen (gelijkl.) 724 http://proxy.handle.net/10648/25bda83f-fb94-4828-a4d7-15b1193ea5bd Met bijlagen. 725 http://proxy.handle.net/10648/7c66bcb4-e5d7-410e-905c-befcf76b04a9 Zonder bijlagen. 726 http://proxy.handle.net/10648/02e116d1-c370-4e15-aef0-5a4fcce53337 Memorie van Joannes Hertenberg, aftredend commandeur van Malabar, voor zijn opvolger J.J. de Jong. Copie. 1725. 1 deel 730 http://proxy.handle.net/10648/cd287f66-3b25-44f8-95ef-24e816263224 Memorie van F. Cunes, aftredend commandeur van Malabar, voor zijn opvolger C. de Jong. Met copie-bijlagen. Authentiek copie. 1756. 1 deel 734 http://proxy.handle.net/10648/d021f42b-231c-4f3e-8c37-badfdb72c38a Memorie van C. de Jong, aftredend commandeur van Malabar, voor zijn opvolger G. Weyerman. Met copie-bijlagen.Authentiek copie. 1761. 1 deel 737-738 Memorie van G. Weyeman, aftredend commandeur van Malabar, voor zijn opvolger C. Breekpot. Met bijlage en tafel. Copie. 1765. 2 delen (gelijkl.) 737 http://proxy.handle.net/10648/f8b0c4df-d043-4748-91af-9c24f21ece2a Deel 738 http://proxy.handle.net/10648/806e7cf7-0528-4e8b-a3b8-9bbced87a644 Deel 740 http://proxy.handle.net/10648/5ac65be9-b679-4c6b-a9a9-d0f7c256c815 Memorie van C. Breekpot, aftredend commandeur van Malabar, voor zijn opvolger C.L. Senff. Authentiek copie. 1769. 1 deel 747-748 Memorie van A. Moens, aftredend commandeur van Malabar, voor zijn opvolger J.G. van Angelbeek. Copieën. 1781 april 2. 2 delen (gelijkl.) 748 http://proxy.handle.net/10648/4b81db2c-46e4-48d4-9ca1-6e2526dc1ac8 Met bijlagen. 747 http://proxy.handle.net/10648/4fdcc118-ebd9-40e3-a5de-162123c5a1e3 Zonder bijlagen. 750 http://proxy.handle.net/10648/46d353f2-55a3-437c-a76f-b9938b41f4c5 Memorie van J.G. van Angelbeek, aftredend commandeur van Malabar, voor zijn opvolger J.L. van Spall. Authentiek copie. 1793. 1 deel 753 http://proxy.handle.net/10648/2d0ca1ea-4498-433a-b454-8d21d1260da1 Stukken betreffende de overdracht van het Malabaars Commandement door C. de Jong, aftredend commandeur, voor zijn opvolger G. Weyerman. 1761. 1 deel 13.7 Personeel 700-704 Registers houdende acten van aanstelling en bevordering van Compagniesdienaren op de kust van Malabar. Met alfabetische repertoria. Copieën. 1789-1793. 5 delen 700 http://proxy.handle.net/10648/0d0d3bbb-5e0b-46a5-a665-4cad341a2727 1789 701 http://proxy.handle.net/10648/05ee02fa-09e3-43be-8b1a-ece5c4a79ae1 1790 702 http://proxy.handle.net/10648/e479ad4c-efeb-4af9-b03d-85627b3a5f61 1791 703 http://proxy.handle.net/10648/3257d8a7-95ec-4116-82f6-7ee7227c3863 1792 704 http://proxy.handle.net/10648/cb91d56b-b13a-43f2-9759-10a2df0a5831 1793 705 http://proxy.handle.net/10648/0d9def90-861f-4161-965f-acfef5414be3 Missiven aan de gouverneur van Malabar door Compagniesdienaren dier kust over hun inkomsten en emolumenten, benevens een opgave van de gouverneur over zijn inkomsten volgens order van de Hoge Regering. 1789-1790. 1 deel 13.8 Handel 727 http://proxy.handle.net/10648/d98e6d73-047b-4364-aaf0-d43b693cd528 Rapport van de ordinaris raad van Indië Wijbrand Blom aan Gouverneur-Generaal en Raden over de toestand van de handel op de kust van Malabar. Copie. 1731. 1 deel 728 http://proxy.handle.net/10648/82a1bfc1-bc25-48e4-8847-b0f88ee5b1cd Weerlegging door enige raden van Indië, hiertoe gecommitteerd, van de memorie (1731) over de handel op Malabar door Wijbrand Blom voor Gouverneur-Generaal en Raden. Met bijlagen. Copieën. 1732. 1 deel 746 http://proxy.handle.net/10648/7d6326cd-b556-4e99-bf1d-6f8c6363ae7e "Berigt" van de opperkoopman J.W. van den Graaff aan de gouverneur van de kust van Malabar Adriaen Moens betreffende de negotieboeken van de gouvernementsgoederen. Met bijlagen Authentiek copie. 1774. 1 deel 13.9 Justitie 712-716 Stukken betreffende processen gevoerd voor de raad van Justitie van Malabar. Met inventarissen van de stukken. Authentieke copieën. 1789-1795. 5 delen 712 http://proxy.handle.net/10648/c49f08f5-1187-4081-ac8b-df4a1545b332 1789-1791 713 http://proxy.handle.net/10648/3b2165cc-950c-40ed-ad11-e4ac5865895a 1791-1792 714 http://proxy.handle.net/10648/8ca7d427-f276-406e-922c-df7ee7ccaad1 1792-1793 715 http://proxy.handle.net/10648/3a77bca1-523a-4a25-aa5e-7bbbda077aa6 1793 716 http://proxy.handle.net/10648/18c8d3da-44be-41a9-b7d8-1e686f242473 1794-1795 755 Stukken betreffende de knoeierijen in de negotieboeken van Malabar uit de jaren 1746/47 tot 1762/63, waarvan beschuldigd werden de gewezen commandeur Godefridus Weyerman en de secunde Johan Anthony Sweers de Landas. Met bijlagen. 1764-1774. 6 delen en 1 omslag. 755I http://proxy.handle.net/10648/4573c8cb-fe36-43c1-909c-18ca4a7c011c "Alle zodanige secreete papieren als per't schip Cronenburg na Batavia werden versonden, geconsigneert aan syn Hoog Edelen groot achtbaren heere Petrus Albertus van der Parra, Gouverneur-Generaal, en de Edele Heeren Raaden van Nederlands India. Met inhoudsopgave". 1767 september 15. 755II http://proxy.handle.net/10648/4e48774a-c33c-4152-9cdf-7736c698ca54 "Origineele nadere verantwoording van de oud Mallabaars commandeur Weyerman annex diverse daartoe gehorende documenten, gedient ter sessie van 15 September 1767. Met inhoudsopgave". 755III http://proxy.handle.net/10648/68c69609-afd7-4fb5-a4a7-f7d925f025b8 "Differentien tusschen de na-restanten uyt het origineel Cochims negotie journaal de dato 1758/9 en de voor-restanten de dato 1759/60, alsmeede de verschillen tusschen het origineel Cochims negotie journaal en het grootboek anno 1759/60". 755IV http://proxy.handle.net/10648/3fb76811-d5fa-4584-85da-190eb1c4502f "Differenten tusschen de origineele negotieboeken en dito cassa reekenings Cochim de dato 1746/7 tot 1753/4van anno 1757/8 tot 1762/3". 755V http://proxy.handle.net/10648/e6db006f-cfd3-4015-9660-ea7d9ece10bb "Besluit bij hunne Hoog edelheden genomen met betrekking tot de differentiën in de Mallabaarse negotieboeken en het deswegen geschreevene naar Nederlandt met dies andwoord." 1764. 755VI http://proxy.handle.net/10648/d2331099-7b63-4f1b-8406-5e7ce73da51a "Berigten van den visitateur en boekhouder-generaal op dat van den Mallabaarse secunde De Graaf nopens de frauduleuse Mallabaarse negotieboeken van 1746/7 tot 1762/3, waarop gedisponeert is den 13 dec. 1774". 755VII http://proxy.handle.net/10648/075659ba-ceb5-4069-b4eb-820209b18e5a "Origineele nadere verantwoording van den gewesen Mallabaars commandeur Weyerman annex de daarbij overgelegde bescheiden, gediend ter sessie van 9 september 1767". 13.10 Betrekkingen met inheemsen 690-695 Aantekeningen van de verhandelde zaken en gehouden conferenties tussen de gouverneur van Malabar met de inlandse vorsten. Met repertoria. Copie. 1789-1794. 6 delen 690 http://proxy.handle.net/10648/6d9607fd-cb06-4029-a4a4-7ece76dc76ba 1789 691 http://proxy.handle.net/10648/b6e00585-ac1d-4d8f-b3fb-99b33ff15a21 1790 692 http://proxy.handle.net/10648/26ea8001-4581-40df-b360-bd0da535447f 1791 693 http://proxy.handle.net/10648/4f95bbd4-a5a6-49cb-afd8-2d835fe25b09 1792 694 http://proxy.handle.net/10648/cb9293cf-ac2e-4e7d-b9cf-7199e200c5eb 1793 695 http://proxy.handle.net/10648/3f0624cd-7b1f-4149-bb1a-5fe3521cf9b6 1793-1794 754 http://proxy.handle.net/10648/ad25778d-188a-4473-a06a-78334d0e0555 Stukken betreffende de verkoop van Cananoor aan Ady Ragia door de O.I.C. Met inhoudstafel. Copieën. 1766-1778. 1 deel 757 http://proxy.handle.net/10648/7fe63afa-ff23-4537-9c98-65e8e0421846 Stukken betreffende een in Malabar door Ady Ragia verpand en verkocht driemastschip. Met lijst van deze stukken. Authentieke copieën. 1771-1786. 1 deel
14 Malakka (inv.nr. 156) 156 http://proxy.handle.net/10648/72c8ee00-0e04-4fba-8e55-d73415be27e3 Memorie, houdende punten van "aanmerking" tot een goed bestuur van Malakka, door den Gouverneur-Generaal J. Mossel, met in de margine resolutiën op deze genomen genomen in den Raad van Indië d.d. 13 april 1758. Gedrukt. 1758 maart 8. 1 stuk 15 Perzië (inv.nrs. 873-877) 873 http://proxy.handle.net/10648/1b4eb57f-a0d0-431e-9a06-eb7b20834413 Repertorium op de besluiten van de Hoge Regering en ontvangen missiven van Heren XVII betreffende de handel in Perzië en Arabië. 1620-1799. 1 omslag 874-875 Extracten van missiven uit Patria en van de Hoge Regering te Batavia voor Perzië. Met alfabetische repertoria en indices. 1692-1760. 2 delen 874 http://proxy.handle.net/10648/a1b579ee-1991-44e9-a385-a36b3ff4f5ea 1692-1736. 875 http://proxy.handle.net/10648/0003f893-8366-4c63-92c0-b3885356558d 1753-1760. 876 http://proxy.handle.net/10648/2985cd26-7041-4e63-b97e-0d3419b2b96b Instructies, memories voor Compagniesdienaren in Perzië. 1649-1734. 6 katernen in 1 band - Instructie door Nicolaas Verburch voor de opperkoopman Sr. Dircq Sercerius, provisioneel opperhoofd in Perzië. Origineel. 1649. - Advies d.d. 25 mei 1652 op last van Joan Cunaeus, raad ordinaris van Indië en ambassadeur aan het Perzische hof, uitgebracht door de directeur in Gamron, Dirc Sarcerius, betreffende de handel van de O.I.C. in Perzië. Geaccoordeerd door Cornelis Speelman. In't jagt d'Sperwer, 12 november 1652. Copie. 1652 mei 25. - Twee instructies van de aftredende directeur te Gamron Hendrick van Wijck voor de nieuwe directeur Huybert de Lairesse betreffende diens reis naar Spahan en de handel met Perzië. "Accordeert Gamron 14 juni 1666" en z.d.Copieën. 22 maart 1666 en z.d. - Instructie door de directeur te Gamron Dircq Sarcerius voor de nieuwen directeur Johan Berckhout. "Accordeert Gamron 24 april 1677." Copie. 1655 mei. - Verslag van de opperkoopman Wouter de Leeuw betreffende de gebeurtenissen in Perzië, voor de Gouverneur-Generaal Jaques Specx. Origineel. c. 1632/1663. - Instructie door de aftredende gezaghebber te Gamron Leendert de Cleen voor zijn opvolger Dames Hey. Copie. 1734 september 10. 877 http://proxy.handle.net/10648/a75e77de-1ced-483f-b8a1-05b14bcc8c5a "Relaas en beschrijving van de eerse beginselen onser commertie in Persien tot den dag van heden" door de extraordinaris raad van Indië D. van Rheden. 1756. 1 deel 16 Souratte (inv.nrs. 759-872) 16.1 Algemeen 865 http://proxy.handle.net/10648/f18ebc5e-1a51-4b22-8b41-56275e663aac Brief van E. Meyer, soldijboekhouder op het Nederlands kantoor te Souratte, aan de waarnemende gezaghebber M. Monté inzake zijn gehouden beheer. 1795. 1 stuk. 16.2 Resolutiën 807-821 Resolutiën van directeur en raad van politie te Souratte. Met alfabetische repertoria. Authentieke copieën. 1791-1795. 14 delen en 1 stuk. 807 http://proxy.handle.net/10648/9f466b06-e5a7-4409-ae32-6c89cb8632f5 1791 februari 18 - december 19. 808 http://proxy.handle.net/10648/59f53fac-c02c-41ee-9f86-c2805645a3be 1791 december 30. 809 http://proxy.handle.net/10648/b95bac60-f646-489e-9eba-4fd75f75fec0 1792 januari 6 - 24. 810 http://proxy.handle.net/10648/f71995fe-6a36-4b9c-8333-b51aeae95b4a 1792 januari 30 - maart 1. 811 http://proxy.handle.net/10648/dd231051-d0a7-4a12-95d9-6168d9065644 1792 Mrt. 21 - december 31. 812 http://proxy.handle.net/10648/57ba34b5-edf4-4e0b-a728-22c2b0083c2c 1793 januari 10 - december 10. 813 http://proxy.handle.net/10648/6913a964-550a-42ca-83f9-bee202be43f0 1793 januari 19 - februari 9. 815 http://proxy.handle.net/10648/5e01e17d-0ecf-40f5-b8ec-3de7a032b4e6 1793 februari 17 - december 23. 814 http://proxy.handle.net/10648/d55a6917-7e62-48eb-a1a5-19c062ed6d88 1793 maart 18. 816 http://proxy.handle.net/10648/2d43f848-31cb-4c06-97a9-681dc695affd 1793 december 26. 817 http://proxy.handle.net/10648/c9e558eb-c94f-4220-98ed-ca10c6068d97 1794 818 http://proxy.handle.net/10648/62aa65d0-ea6c-4d14-b308-1715d6bbaecf 1795 januari 4- 10. 819 http://proxy.handle.net/10648/c12fe564-262d-45b4-8e5d-d74feb84df31 1795 februari 27 - april 6. 820 http://proxy.handle.net/10648/39651e22-be4a-4ab6-ba4a-f0eac2cf6f06 1795 april 8 - 28. 821 http://proxy.handle.net/10648/161e93cb-c655-467b-83b4-c714d6619acb 1795 april 30 - november 3. 822 http://proxy.handle.net/10648/c5781931-1ecb-48ce-80fa-f6be911deb3a Secrete resolutiën van directeur en raad van politie te Souratte. Authentieke copie. 1793-1795. 1 deel 823 http://proxy.handle.net/10648/4fa2a870-1e6d-40b6-8999-ca172eb19de2 Minuut resolutie van directeur en raad van politie te Souratte. 1795. 1 stuk 16.3 Missiven 16.3.1 Ingekomen missiven 774-797 Brieven te Batavia ingekomen van Souratte. Met bijlagen en inhoudslijsten. Originelen en copieën. 1791-1804. 24 katernen

De serie is geordend op datum van ontvangst in Batavia.

774 http://proxy.handle.net/10648/b641cd9f-c327-4851-946e-09f5e061bd96 1792 775 http://proxy.handle.net/10648/f617a00d-deb0-4de6-8b3d-42435dbb4dc7 1792. Duplicaat. 776 http://proxy.handle.net/10648/9a51d35d-f861-4644-852f-80e84bb6098c 1792. Triplicaat. 786 http://proxy.handle.net/10648/d7beef83-0863-4b64-b231-5bc587365cc3 Bijlagen bij inv.nr. 774. Deel I. 787 http://proxy.handle.net/10648/90ffc706-95cd-4d1b-8566-721e50d5f50c Bijlagen bij inv.nr. 774. Deel II. 793 http://proxy.handle.net/10648/3dedfd4e-af92-49a0-bd30-aedd62a7c451 Generaal register der brieven en bijlagen, ontvangen in 1793. 777 http://proxy.handle.net/10648/f1f01cf8-dee1-4abd-8390-a45d1468cb7a 1793 778 http://proxy.handle.net/10648/fc24a66a-a437-41b6-b860-7093975b2f68 1793. Duplicaat. 788 http://proxy.handle.net/10648/b268a5a1-6c2a-45c2-adee-01f65bae8a3d Bijlagen bij inv.nr. 777. Deel I. 789 http://proxy.handle.net/10648/002a01c2-0158-4f43-b297-16c37105b1ac Bijlagen bij inv.nr. 777. Deel II. 780 http://proxy.handle.net/10648/a1b29a69-807d-404b-95a3-33fc77e78390 Brief van de dienaren te Souratte aan Gouverneur-Generaal en Raden. 1793 Apr. 12. 794 http://proxy.handle.net/10648/454cb5a9-0925-4e0b-a648-bce0e4814275 Generaal register der brieven en bijlagen, ontvangen in 1794. 779 http://proxy.handle.net/10648/4ed3c8f0-1efa-4695-8511-7ca2dda93b8f 1794 790 http://proxy.handle.net/10648/f15cd306-bf91-473d-ac83-9005b46e4cb6 Bijlagen bij inv.nr. 779. Deel I. 791 http://proxy.handle.net/10648/48389034-f179-414d-82ef-463babd0c07e Bijlagen bij de brieven, ontvangen in 1795. 781 http://proxy.handle.net/10648/334cfadf-b4ac-4129-99aa-bcf5b852bef2 1801 795 http://proxy.handle.net/10648/ec013056-bcb5-4329-8b4e-0bcc8a487040 Generaal register der brieven en bijlagen, ontvangen in 1802. 782 http://proxy.handle.net/10648/d815ee48-abe8-4695-a797-1b6f38018bae 1802 796 http://proxy.handle.net/10648/af0b81b0-2a20-4102-9e12-ee0eea79ad65 Generaal register der brieven en bijlagen, ontvangen in 1803. 783 http://proxy.handle.net/10648/9cbc5a44-ba89-484e-9f16-ffeb9adee7b6 1803 792 http://proxy.handle.net/10648/bb91994f-9b8a-4197-bb0a-2c99ac0e964f Bijlagen bij inv.nr. 783. 797 http://proxy.handle.net/10648/40e4a4bc-33e6-4c52-ad44-a1f9856f055c Generaal register der brieven en bijlagen, ontvangen in 1804. 784 http://proxy.handle.net/10648/f003cba5-fbfc-4013-bd47-dfee90b37963 1804 785 http://proxy.handle.net/10648/c9eefeb2-b91b-4d71-8a7b-52bbb497092a 1804. Duplicaat.
798-803 Secrete brieven te Batavia ingekomen van Souratte. Met bijlagen en inhoudslijsten. Originelen en copieën. 1789-1795. 6 delen

De serie is geordend op datum van ontvangst in Batavia.

798 http://proxy.handle.net/10648/5c1e5315-3632-4b86-9958-8f5387a9adeb 1790 799 http://proxy.handle.net/10648/b06ffb2b-cf25-4c3d-ba00-5f21582a3b85 1790 800 http://proxy.handle.net/10648/448c1803-92ac-4d0e-a38c-24e0b1a50ec4 1791 801 http://proxy.handle.net/10648/cb084ae6-ad1a-452c-a6b1-5b31e70b3c62 1792-1793 802 http://proxy.handle.net/10648/6714a26e-47ec-45d8-ab8b-b3d3f1666512 1794 803 http://proxy.handle.net/10648/bc1789f3-e980-46ac-beb6-ccc5afabe8ab 1795
804-806 Missiven van de resident van Souratte aan de Gouverneur-Generaal. Met bijlagen. Duplicaat. 1820-1823. 3 delen 804 http://proxy.handle.net/10648/16231ac3-df09-4076-9c39-13028b204bf0 1820-1821 805 http://proxy.handle.net/10648/a10920c4-c60d-43a5-8d06-25a9d0fe2de9 1822-1823 806 http://proxy.handle.net/10648/25191652-290c-4ade-b87a-003e6950fab1 1823
16.3.2 Uitgaande missiven 766-770 Minuut missiven van Gouverneur-Generaal en Raden aan de directeur en raad te Souratte. Met bijlagen en lijsten vanuit Batavia naar Souratte verzonden brieven. 1790-1803. 5 delen 766 http://proxy.handle.net/10648/79284f94-f0db-4ee5-a418-93c2811af175 1790 767 http://proxy.handle.net/10648/01b1c46a-df0f-4247-a801-a3f4aa50224e 1792 768 http://proxy.handle.net/10648/46aa28c8-5ccf-4ced-b0f1-2baf177a2e7d 1799 769 http://proxy.handle.net/10648/02ce9324-def6-49e1-827d-84403f76db39 1802 770 http://proxy.handle.net/10648/cbbda572-e840-4a5b-9c0f-a33ba48d6b70 1803 771 http://proxy.handle.net/10648/c57583c8-5880-4849-b981-6f54b359941a Missive van Gouverneur-Generaal en Raden aan de directie van Souratte. Copie. 1792. 1 deel 773 http://proxy.handle.net/10648/a024c143-5004-4be4-9882-fe348fef275d Minuut secrete missive van Gouverneur-Generaal en Raden aan Matthijs Monté, provisioneel gezaghebber te Souratte. 1796. 1 deel
16.4 Dagregisters 824-825 Dagregister gehouden ter Souratse directie. Authentieke copieën. 1791-1792. 2 delen 824 http://proxy.handle.net/10648/583acff1-9476-4608-acf2-523dd91927d1 1791 825 http://proxy.handle.net/10648/76e9dde6-7a4d-44d6-85dc-e14e233357b2 1792 16.5 Instructiën 759-765 Successive ordres van de Hoge Regering aan de directie Souratte. Met repertoria. 1636-1791. 6 delen en 2 stukken. 759 http://proxy.handle.net/10648/72b2e8bd-47e6-4b36-b169-0e02a0613d51 1638 augustus - 1733 juli.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

In zeer slechte materiële staat. Voor raadpleging slechts beschikbaar op microfilm (filmnrs. 1900 en 1901-1)

762 http://proxy.handle.net/10648/d6e5b59a-4453-49d8-8494-4945bac5d35f 1733 augustus - juli. Copie. 761 http://proxy.handle.net/10648/2822f13f-6272-4c85-89c2-c8b04ce1cf2e 1636 september - 1733 juni. 760 http://proxy.handle.net/10648/a436595c-4840-41b6-9c75-bdfa5ceb9627 1733 augustus - 1749 augustus.

Twee delen in één band: dl. 1 (1733 augustus - 1742 september) en dl. 2 (1742 oktober - 1749 augustus).

763 http://proxy.handle.net/10648/f2ac4b04-e5b2-466a-af89-acdc971a31b8 1749 september -1759 juli. 764 http://proxy.handle.net/10648/a970b4b5-20b4-4fb5-9182-fbba24bc37ae 1767-1789 765 http://proxy.handle.net/10648/5d23a134-55e2-43a3-ab57-3129b54f6f9d 1780-1791
826 http://proxy.handle.net/10648/ddb593c1-ef30-472a-a776-286b17d68b1a Verschillende berichten, memories, instructies betreffende het Nederlandsche kantoor te Souratte. Copieën. 1688-1750. 1 deel

Niet raadpleegbaar

16.6 Memories van overgave 829-833 Memorie van Hendrik Zwaardercroon, aftredend directeur van Souratte, voor zijn opvolger Pieter de Vos. Copie. 1702 april 20. 5 delen (gelijkl.) 829 http://proxy.handle.net/10648/0b2c053b-5149-40cd-a5ff-dab9f0376661 deel 1 830 http://proxy.handle.net/10648/d412118e-ed34-4083-9fc5-fedd0b3f173e deel 2 831 http://proxy.handle.net/10648/7e9ccef2-b6fd-4a72-acc8-b9bd5c1056e5 deel 3

Niet raadpleegbaar

832 http://proxy.handle.net/10648/4a8e6bae-cc01-4221-a2fe-41aa5dbbb927 deel 4 833 http://proxy.handle.net/10648/2cc460f0-57d1-4954-80b9-13a2c5b2f859 deel 5
834 http://proxy.handle.net/10648/93ee3584-bf8a-449b-a5e2-f5580cb33a76 Memories van H. Zwaardercroon, J. Groothuys en J.J. Ketelaar, aftredende directeuren van Souratte, voor hun opvolgers P. de Vos, C. Besuyen en D. Hurgronje. Copieën. 1702, 1710, 1716. 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

In zeer slechte materiële staat. Voor raadpleging slechts beschikbaar op microfilm (filmnr. 1901-2).

838-841 Memorie over de directie van Souratte door de aftredende directeur J. Schreuder voor zijn opvolger J. Pecock. Origineel en copie. Met copie-bijlagen en inhoudstafel. 1750 september 20. 4 delen 839 http://proxy.handle.net/10648/77f27f5c-f71a-40ab-9200-6efffa48646c Inhoudsopgave. 840 http://proxy.handle.net/10648/27bde223-aa76-4175-8176-8ef33acae0be Inhoudsopgave. Copie. 841 http://proxy.handle.net/10648/6aa489c2-39a4-4596-820d-8cf96b828646 Memorie. Origineel 838 http://proxy.handle.net/10648/0fa8febb-f504-4798-a64c-97d4a8c4c414 Memorie. Copie. 842 http://proxy.handle.net/10648/096d04ad-8474-49ad-b7c1-e62c10a25118 Memomrie van Johannes Pecock, aftredend directeur van Souratte, voor zijn opvolger Johan de Roth. Met tafel. 1753. 1 deel 844-845 Secrete memorie van Louis Taillefert, aftredend directeur van Souratte, voor zijn opvolger Jan Drabbe. 1760. 2 delen 844 http://proxy.handle.net/10648/3d1a8214-0719-4ac3-89d9-80fe3d546f94 Secrete memorie. 845 http://proxy.handle.net/10648/70ead4f3-d0c6-4b55-ba95-2f07bbfc7c8b Bijlagen. 848-849 Memorie van C.L. Senff, aftredend directeur van Souratte, voor zijn opvolger M.J. Bosman. Met bijlagen en tafel. 1768 december 31. 2 delen (gelijkl.)

In zeer slechte materiële staat. Voor raadpleging slechts beschikbaar op microfilm (filmnr. 1901-3).

848 http://proxy.handle.net/10648/2ccbec72-32fc-4f1d-a75d-b6061305c81b deel 1

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

849 http://proxy.handle.net/10648/efd0b4ac-9e4f-4ffa-8b8d-0f246db1e55a deel 2
854 http://proxy.handle.net/10648/0fb58965-f88b-4d4c-bc9f-f71154433c18 Memorie van A.J. Sluysken, aftredend directeur van Souratte, voor zijn opvolger Peter Sluysken. Authentieke copiën. Met copie-bijlagen. 1792 december 31. 1 band
16.7 Personeel 827 http://proxy.handle.net/10648/5d5c7eee-3814-4c84-8879-0a8382ba1d7b "Memorie van het gunt een ieder der voornaemste Bediendens deeser directie [Souratte] uyt hoofde van zyn Ampt administreeren, verantwoorden en verrigten moet." .Copie. 1750. 1 deel 828 http://proxy.handle.net/10648/b276c01a-06c4-4985-967b-1ee75d5cdb29 Concept- en copie instructies voor ambtenaren in de directie van Souratte en copie missiven van en aan directeur en raad van Souratte. 1758-1760. 1 deel 16.8 Handel 835 http://proxy.handle.net/10648/b9d9f3a7-06c4-4921-9d59-73c4923a03c6 Advies door P.L. Phoonsen aan de Hoge Regering te Batavia betreffende de lijnwaadhandel en de muntspetiën in Souratte. Origineel en authentiek copie. Met copie-bijlagen. 1740. 1 deel 836-837 Memorie over de opengestelde vrije vaart en handel te Souratte door de directeur J. Schreuder voor de raad van politie aldaar. Met copie-bijlagen. Origineel en copie. 1746. 2 delen (gelijkl.) 837 http://proxy.handle.net/10648/cd620775-b2d3-44e6-8071-cc9a8d1b7a37 Origineel. 836 http://proxy.handle.net/10648/dd08ca9a-9203-4724-83db-28eb93d54f2b Copie. 843 http://proxy.handle.net/10648/74559b44-9f01-493f-b4d5-b8c5198720eb Rapport aan Gouverneur-Generaal en Raden over de staat van de directie van Souratte door Dethard van Rheeden, extraordinaris raad van Indië. 1758. 1 deel 846-847 Memorie voor de Hoge Regering van de directeur C.L. Senff over de suikerhandel van Souratte. et bijlagen. 1766 maart 1. 2 delen (gelijkl.) 846 http://proxy.handle.net/10648/860673e2-1029-4602-a859-80ad1ef563b2 Deel 847 http://proxy.handle.net/10648/507dca14-e005-4187-a44a-33e262d93503 Deel 850-853 Memorie over de staat der directie van Souratte door A.J. Sluysken, directeur-titulair, voor Gouverneur-Generaal en Raden. Origineel en copiën. Met copie-bijlagen. 1786 oktober 1. 5 delen (gelijkl.) 850 http://proxy.handle.net/10648/38bcc6d8-91d1-447a-ba64-0a3f1a3f8117 Deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Inv.nr. 850 in zeer slechte materiële staat. Voor raadpleging slechts beschikbaar op microfilm (filmnr. 1901-4).

851 http://proxy.handle.net/10648/d17ac484-cde4-478f-862f-e26e9b278d69 Deel 852 http://proxy.handle.net/10648/7cc8a570-0a19-4fbe-bbc3-e1c0097aab29 Deel 853 http://proxy.handle.net/10648/ca7e4b22-57ae-4f47-94f0-ad850f160c93 Deel
856 http://proxy.handle.net/10648/7a1638c1-860c-4d95-9a37-9abbe7311d94 Stukken betreffende in Souratte met verlies verkochte Bengaalsche zijde. Met tafel. Copiën. 1746-1754. 1 deel
16.9 Justitie 857 http://proxy.handle.net/10648/47cecf2a-1d89-49cf-89d1-e8cce0d9c03c Verantwoording door de directeur van Souratte Jan Schreuder aan Heren XVII betreffende de beschuldigingen tegen hem uitgebracht over zijn slecht beheer van het kantoor Souratte. Met extracten uit missiven der Heren XVII. Copie. 1747. 1 deel 861-862 Memorie van de secunde en hoofd-administrateur van Souratte A.J. Sluysken aan Gouverneur-Generaal en Raden inzake het slechte finantieel beleid van de gewezen directeur M.J. Bosman. Met copie-bijlagen.Origineel en copie. 1777 maart 15. 2 delen (gelijkl.) 861 http://proxy.handle.net/10648/ce1f6af1-c1cf-45da-8750-4aedc24c04d0 Origineel. 862 http://proxy.handle.net/10648/9a6fe39d-d68f-4876-b171-cf408cedf7c8 Duplicaat. 863 http://proxy.handle.net/10648/57a7efeb-0aa0-4e5e-a365-59c73850cf50 Verantwoording door de secunde en hoofd-administrateur te Souratte A.J. Sluysken aan Gouverneur-Generaal en Raden inzake de beschuldigingen tegen hem ingebracht over zijn beheer. Met copie-bijlagen. 1777. 1 deel 864 http://proxy.handle.net/10648/60e25884-b0aa-464c-a1b7-465bcb3bbbcb Stukken betreffende het in het jaar 1782 te Canton in China gehuurde en aan een Engels onderdaan verkochte schip De Goede Hoop door de opperkoopman en secunde te Souratte Sluysken. Authentieke copieën. 1782-1792. 1 deel 866I - 866III http://proxy.handle.net/10648/ed63186a-f39d-41af-b576-fdc953cea448 Stukken betreffende de beschuldigingen door de gewezen secretaris te Souratte J. Kuper ingebracht tegen de gewezen directeur van Souratte P. Sluysken. Met bijlagen. 1800-1801. 3 delen

Zie ook brieven 1802, 1802-1803, Nos. 782, 783.

866I http://proxy.handle.net/10648/07fe6cee-ac46-4b92-b6fe-83a9cf1d4d39 Deel 1 866II http://proxy.handle.net/10648/6a8e4dc4-c17c-4d80-a6a7-2e7b4c646326 Deel 2 866III http://proxy.handle.net/10648/be06886f-014b-4326-b703-ac0792d526fe Deel 3
16.10 Betrekkingen met inheemsen 855 http://proxy.handle.net/10648/5870db46-2e86-464d-87c9-64af07aa7ac8 Vertalingen van firmans door de Groot-Mogol verleend aan de Nederlandse O.I.C. en de directie van Souratte, verzameld en vertaald op last van de directeur J. Schreuder. Met inhoudstafel. 1618-1729. 1 deel 859 http://proxy.handle.net/10648/8551bdb0-b784-4bc5-acc6-cb7795b55ec5 Verbaal gehouden door de directeur van Souratte M.J. Bosman van de door de Souratse inlandse regenten en het Engels bestuur gepleegde handelingen ten nadele der O.I.C., met copie-memorie "dienende ten vervolge". 1772-1773. 1 deel

Fragment.

16.11 Betrekkingen met Europese mogendheden 772 http://proxy.handle.net/10648/9985b6dc-7e31-47b2-b2ce-a08961ec5f5b Brieven van de Franse, Engelse en Portugese factorijen te Souratte aan de Nederlandse factorij aldaar. 1793-1797. 1 deel 858 http://proxy.handle.net/10648/0cd2c78c-dd96-4228-9429-eb889eb59e02 Memorie met begeleidend schrijven aan de gouverneur van het Engelse kantoor te Bombay van de directeur en raad te Souratte houdende bezwaren tegen het opperhoofd van de Engelse factorij te Souratte. Met bijlagen. Copie. 1749. 1 deel 860 http://proxy.handle.net/10648/e2757f57-e97f-4486-9466-f15fb810552e Rapport aan directeur en raad van Souratte van de secunde en hoofd-administrateur Sluysken inzake zijn onderhandelingen met de Engelse gouverneur en raad te Bombay over de verovering van het kantoor Broetchia. Met copie-bijlagen. 1773. 1 deel 867 http://proxy.handle.net/10648/1123bd1b-19f6-429d-9396-f347df1a9c64 Brieven van de Engelse autoriteiten in Fort William aan de Engelse autoriteiten te Batavia, benevens brieven van het Commercial Department te Batavia naar Bombay. Copieën. 1809-1814. 1 deel 868-869 Stukken betreffende de overgave van Souratte door de Engelsen aan de Nederlanders en de teruggave door het Nederlandsche bestuur aan Engeland. 1818-1825. 2 delen 868 http://proxy.handle.net/10648/cad6850f-1a9e-45e8-a40b-42b0e2ce1639 1818-1820 869 http://proxy.handle.net/10648/cc765a58-13d3-4e58-acfd-05715ac9ee2d 1821-1825

Fol. 61V-62: gefacsimileerd in Grote Atlas van de Oost-Indische Compagnie deel VI p. 119 Fol. 64V-65: gefacsimileerd in Grote Atlas van de Oost-Indische Compagnie deel VI p. 119

870-871 Rapport van B.C. Verploegh, gecommitteerde tot de overname van de Nederlandse factorij te Souratte van de Engelsen, aan de commissaris tot de overname van de Nederlandse bezittingen op het vasteland van Indië , J.A. van Braam. Met bijlagen. Copie. 1818-1819. 2 delen 870 http://proxy.handle.net/10648/a17b211f-0803-4bcb-896d-a9aa495981ed Rapport. 871 http://proxy.handle.net/10648/275277d9-6802-4c7d-8ee5-71a8d369a256 Bijlagen. 872 http://proxy.handle.net/10648/c88b702f-87f5-4c46-b460-e224d32b33bb Briefwisseling gevoerd tussen de gecommitteerde B.C. Verploegh jr. en de Engelse autoriteiten wegens de overname van de Nederlandse factorij te Souratte op 8 april 1818. 1818. 1 deel
17 Sumatra (inv.nrs. 157-162) 17.1 Algemeen 157 http://proxy.handle.net/10648/96b857bf-ac8a-4d77-aae9-102ea503cfc9 Beschrijving van Sumatra's Westkust door H. van Basel, opgesteld op last van Heren XVII. Copie. 1761. 1 deel 158 http://proxy.handle.net/10648/964063e8-dba0-48b2-9b12-da5dc4b0022e Beschrijving van een gedeelte van Sumatra's Westkust, ressorterende onder het kantoor Poulo Chinco, door F. van Kempen, op last van de gezaghebber over Sumatra's Westkust en de raad te Padang ter uitvoering van een order van de Hoge Regering opgesteld. 1780. 1 deel 160 http://proxy.handle.net/10648/eb9415d2-ace6-42aa-9a43-8a00676bacdf Beschrijving van gebruiken bij geboorte, besnijdenis, huwelijk, overlijden en begraven bij de Mohammedanen te Padang. 18e eeuw ? 1 omslag 161 http://proxy.handle.net/10648/a0ec3189-3958-4a2d-ae44-d219c15924e9 Beschrijving van Padang met de rivier van Tigablas cottas (de 13 negorijen) in het gebergte boven Padang. 18e eeuw ? 1 deel 162 http://proxy.handle.net/10648/54f64c74-4dad-4c38-ab65-b40f836a06f0 Beschrijving van het landschap Batak. Na 1778. 1 deel 17.2 Betrekkingen met Europese mogendheden 159 http://proxy.handle.net/10648/d23140d0-9b3c-4539-84d7-7ca0093963f1 Translaat memorie van Edward Coles over de Engelse bezittingen op Sumatra's Westkust. 18e eeuw. 1 deel 18 Timor (inv.nrs. 45-52) 45-52 Register van notulen van de raad van Indië betreffende het rapport van de als commissaris naar Timor gezonden opperkoopman Johan Andreas Paravicini. Copieën. 1757 maart 29 - mei 17. 1 omslag. 45 http://proxy.handle.net/10648/392dcc46-1600-4984-8edf-50cd38aced32 Bestanddeel 1 46 http://proxy.handle.net/10648/b14d6d61-8568-4535-9f1e-9948e090ebde Bestanddeel 2 47 http://proxy.handle.net/10648/f36a6a52-096d-4aee-a4f7-a2b52df6294b Bestanddeel 3 48 http://proxy.handle.net/10648/9b61d9de-86a0-4246-895d-d90609cc4077 Bestanddeel 4 49 http://proxy.handle.net/10648/e854103a-2046-4c62-8066-73781a3bef47 Bestanddeel 5 50 http://proxy.handle.net/10648/c7d3ed08-1eaa-49bc-b7eb-b8513e8b1274 Bestanddeel 6 51 http://proxy.handle.net/10648/ca8f47e0-d8f4-4c8e-8f67-283a70d9690f Bestanddeel 7 52 http://proxy.handle.net/10648/468f0fdd-e122-4bd9-9c6c-fef8a4cad6fa Bestanddeel 8