1.01.46 Inventaris van het archief van de Admiraliteitscolleges, 1586-1795 J. de Hullu samengevoegde versie 2010 Nationaal Archief, Den Haag 1924 Deze digitale toegang is in 2007 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.2 Eindredactie: Otto van der Meij, 20070301 This finding aid is written in Dutch. Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: S. Muller Fz., J.A. Feith en R. Fruin Th.Az., Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven, ontworpen in opdracht van de Vereeniging van Archivarissen in Nederland, 2e druk, Erven B. van der Kamp, Groningen 1920 20 jan 2014 4 verwijzingen naar GAVOC en GAWIC ingehangen door Gijs Boink. 26 juni 2012 3Beschrijvingen van inv.nrs. 1089A, 1089B, 1089C en 1089D toegevoegd door Diederick Kortlang 7 juni 2010 2Toegevoegd toegang 1.01.47.01 (= inv.nrs. 2562-3409), Florie Barnhoorn 27 februari 2009 1Toegevoegd bij verwante archieven: Afschriften De Booij, Collectie Evertsen; onderscheid aangebracht tussen Andere archieven binnen en buiten het Nationaal Archief (incl. vulling buiten) en enkele kleine taalkundige verbeteringen door Otto van der Meij Beschrijving van het archief Admiraliteitscolleges Admiraliteiten 1586-1795 177 132,67 meter; 3463 inventarisnummers. Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een klein deel is gesteld in het Frans en het Engels. Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in het oud-Hollandse klerkencursief. Nationaal Archief, Den Haag College ter Admiraliteit op de Maze College ter Admiraliteit te Amsterdam College ter Admiraliteit in Zeeland College ter Admiraliteit in West-Friesland en het Noorderkwartier College ter Admiraliteit in Friesland De Nederlandse marine was gedurende de periode van de Republiek verdeeld over vijf admiraliteitscolleges: drie in Holland (Rotterdam, Amsterdam en Hoorn/Enkhuizen), één in Zeeland en één in Friesland. Gezamenlijk zorgden zij voor de bouw, het onderhoud en de uitrusting van de vloot en de werving van opvarenden. De financiering kwam deels tot stand uit eigen middelen - via tal van kantoren verspreid over het hele land werd belastinggeld uit konvooien en licenten geïnd - en deels via jaarlijkse bijdragen van de provincies. De vloot had in eerste instantie een defensieve taak ter bescherming van de koopvaardij en pas in de tweede plaats een offensieve.Het archief bevat resolutieboeken van de diverse admiraliteiten, commissieboeken met aanstellingen van personeel en brievenboeken van diverse regeringsinstanties als de Staten-Generaal, Raad van State en Staten van Holland. Ook is er correspondentie met binnen- en buitenlandse personen, overige rechtscolleges en van de scheepsbevelhebbers. Er zijn eveneens stukken i.v.m. de rechtspraak over goederen en personen (criminele en civiele rollen) en rekeningen m.b.t. de ontvangsten en uitgaven, waaronder bijvoorbeeld verkoop van prijsgoederen. Tevens bevat het archief een groot aantal scheepsjournalen, met name voor de periode van de achttiende eeuw. Er zijn, tot slot, een aantal eigentijdse toegangen in de vorm van repertoria en indices. Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer Het zeewezen in Holland in de landsheerlijke tijd

Vóór de opstand, juister gezegd sinds 1488, toen Maximiliaan van Oostenrijk zijn bekende ordonnantie

Groot Placcaet Boek IV, 1208.

op het zeewezen uitvaardigde, berustte het opperbeleid van de zeezaken bij een admiraal-generaal, door de algemeene regeering te Brussel aangesteld voor al de landen van herwaarts over te zamen. Hij voerde het gezag over de zee en haar stranden, bezorgde de uitrusting van oorlogschepen, nam hun bevelhebbers den eed af, waakte over de kusten, vuurbakens en tonnen, oefende de jurisdictie over alle zaken ter zee en langs de kusten voorvallende. De waarneming van deze jurisdictie kon hij naar believen opdragen aan luitenants en raden, die hij plaatsen mocht waar hij het ook maar noodig oordeelde. Van de vonnissen dier luitenants en raden viel appèl op hem, van hemzelf op den vorst en na 1540, toen Karel V een nieuwe ordonnantie op het zeewezen uitvaardigde

Groot Placcaet Boek IV, 1215.

, op den Grooten Raad van Mechelen. Tot de oprichting van nog een Raad, onmiddellijk nevens hem, waartoe den admiraal-generaal insgelijks de bevoegdheid was toegekend, schijnt het nimmer te zijn gekomen.

Fruin, Staatsinstellingen, 112, 113.

In de provincie Holland echter heeft men het gezag van den admiraal-generaal nimmer erkend. Zoo dikwijls hij er van de hem toegekende bevoegdheden en rechten gebruik wilde maken, traden de Staten hem tegen met de bewering dat het bewind over de zeezaken ten hunnent niet hem toekwam maar hun eigen stadhouder. Aan de twisten, die hieruit bij verschillende gelegenheden (1537-1540) oprezen, kwam in 1546 voorloopig een einde, doordien de toenmalige admiraal-generaal, Maximiliaan van Bourgondië, in het genoemde jaar tevens stadhouder werd van Holland. Na zijn overlijden in 1559 deed de benoeming van den prins van Oranje tot stadhouder van Holland en van den graaf van Hoorne tot admiraal-generaal den twist opnieuw ontbranden..

Als voren, blz. 113.

In 1565 kwam er door bemiddeling van Oranje tusschen de Staten en Hoorne een schikking tot stand, welke vervolgens door Koning Filips werd bekrachtigd en in de hoofdzaak het volgende bepaalde. Hoorne zou zijn commissie van de Admiraliteit in Holland mogen laten afkondigen. De staten zouden naar "oud gebruik" de schepen van oorlog moggen equipeeren en toerusten "bij advieze van den Stadhouder en Rade", en naar hun goeddunken de scheepsofficieren benoemen, met dien verstande, dat deze van den admiraal hun bestelling zouden ontvangen en aan hem eed doen, tot welk einde hij altijd een luitenant in Holland houden zou; bij ontstentenis van zulk een luitenant zou zulks door het Hof van Holland geschieden. De rechtspraak in zake buiten en prijzen zou berusten bij de rechters der plaats, waar zij werden aangebracht, of bij het Hof van Holland. Geschillen over contracten, de zeevaart aangaande, overeenkomsten van loon of huur van bootsvolk, scheepsvrachten en alle andere zaken van navigatie, zouden beslist worden door de rechters in Holland ter plaatse, waar zij aanhangig werden gemaakt, gelijk ook bij diezelfde rechters kennis zou worden genomen van alle misbruiken, delicten, zeerooverijen enz., zoo in het crimineele als civiele. De admiraal zou geheel het bestuur hebben over de toerustingen, die op kosten des konings gedaan werden. De luitenant van den admiraal zou altoos een inboorling wezen.

De Jonge, Geschiedenis van het Nederlandsche Zeewezen I, blz. 50.

Het zeewezen in Holland in de eerste jaren van de Opstand (1572-1575)

Sinds 1572, toen de gehoorzaamheid aan de algemeene landsregeering te Brussel de facto verviel, kon er uitteraard in Holland en Zeeland ook geenerlei sprake meer zijn van onderwerping aan het gezag van den admiraal-generaal. Het gevolg was, dat in de beide gewesten het bestier van de zeezaken geheel in handen kwam van de provinciale autoriteiten.

Op de vergadering van de Staten van Holland, in Juli 1572 te Dordrecht gehouden, werd het opperbewind van de zeezaken der provincie opgedragen aan den prins van Oranje; alle commissiebrieven ter zee zouden worden gecasseerd; de prins zou aanstellen een "souverein admiraal", die andere scheepskapiteins aannemen zou, welke van hem hun "bestellinge" zouden ontvangen en onder zijn bevel dienen; de kapiteins en hun volk zouden aangenomen worden op soldij of anders, zooals het den prins het beste zou dunken; de admiraal zou de kapiteins aannemen na voorgaande "informatie en advies van de watersteden", terwijl de prins gemachtigd werd tot het aanstellen van commissarissen, die "kennisse nemen" zouden op de zaken ter zee voorvallende.

Resolutie Staten van Holland 20 Juli 1572.

Volgens Bor

Bor, Boek VI, fol. 330.

richtte men in het begin van 1573 een Raad nevens den prins op, wien gegeven werd "volkomen macht, last en autoriteit om op alle voorkomende zaken te disponeeren, daarin en overal te gebruiken den naam van den prins van Oranje vanwege de Koninklijke Majesteit, onverminderd en blijvende de kennisse van't Hof van Holland in zijn geheel". Behalve dezen "Raad nevens Zijne Excellentie" stonden den prins in het bestier van 's Lands zaken nog twee andere Raden ter zijde, die van Justitie en die van Admiraliteit.

Slingelandt, Staatkundige Geschriften I, blz. 89.

Naar Van Slingelandt vermoedt, plachten deze drie Raden gezamenlijk met de Staten over 's Lands zaken te beraadslagen, hij leidt dit af uit de resolutie van Holland van 2 September 1574, "dat voortaan alle vergaderingen dagelijks gehouden en begonnen zullen worden bij de Edelen en gedeputeerden, die ter dagvaart beschreven en gecompareerd zijn, mitsgaders die van den Rade nevens Zijne Excellentie, Finantie en Admiraliteit des morgens van 7 uren tot 12 uren", en uit die van 3 September daaraanvolgende, waarbij "de Staten, Raden nevens Zijne Excellentie, Admiraliteit en Finantie" drie gecommitteerden belastten "om alle resolutiën, accoorden (d.i. resolutiën, waarin geen overstemming plaats heeft), plakkaten en andere ordonnantiën van Zijne Excellentie en de Staten te vorderen en alomme te doen executeeren, met geweldige hand, is het nood".

Slingelandt I, blz. 90.

De instructiën van dezen Raad van Admiraliteit en de beide andere Raden zijn niet bekend.

Gordon, De potestate Guilielmi I, Hollandiae sub Philippo II gubernatoris, p. 90.

Bij besluit van 20 Juli 1575 stelden de Staten van Holland in plaats van de drie genoemde Raden een "Landraad" in, om den prins met raad en daad bij te staan "in de zaken van het gouvernement, mitsgaders tot beleiding en conservatie van alle andere des gemeenelands zaken".

Zijn instructie is te vinden in de resolutie Holland 27 Augustus 1575.

Tot den werkkring van den Landraad behoorden behalve "het stuk van de fortificatiën en extra-ordinaris ammunitiën" en de "zaken van de victualiën en provianden" ook "de zaken van de Admiraliteit".

Resolutie Holland 29 Augustus 1575.

Voor het behartigen van de admiraliteitsaangelegenheden fungeerde een uit drie leden van den Landraad samengestelde deputatie.

Als voren, vgl. ook Elias, Schetsen uit de geschiedenis van ons zeewezen I, blz. 18.

Het zeewezen in Holland in de jaren 1575-1579/1581

Nog geen maand later, den 20 September 1575, sloeg de prins aan de Staten voor om den Landraad af te schaffen en te bepalen, dat in diens plaats "de Edelen en gedeputeerden van de steden, representeerende de Staten van den Lande, het bewind van zaken zouden aannemen, welverstaande de degenen, die daartoe zouden gesteld en gecommitteerd worden, volkomen macht en last zouden hebben om absolutelijk en zonder eenig tegenspreken in alle zaken te disponeeren, als te weten zoowel aangaande het feit van de finantie, van de admiraliteit, politie, als anders".

Res. Holland 20 September 1575.

Dientengevolge richtten de Staten in October 1575 een nieuw College op, bestaande in drie leden uit de Ridderschap, twee uit elke van de groote en een uit elke van de kleine steden, die een jaar zouden aanblijven.

Res. Holland 7 en 13 October 1575.

Het was verdeeld in drie afdeelingen, de gedeputeerden op het stuk van de politie, die ter finantie en die van de admiraliteit.

Vgl. Res. Holland 29 Oct., 2 en 11 Nov. 1575.

De instructie van laatstgenoemde deputatie werd vastgesteld naar het schijnt op den 29 October 1575

Vgl. Res. Holland 29 Oct. 1575.

, die van de gedeputeerden ter finantie op den 2 November daaraanvolgende.

Als voren 2 Nov. 1575.

De uit zes leden samengestelde admiraliteitsdeputatie bleef in wezen tot 1579, toen de Staten haar zuinigheidshalve ophieven

Elias blz. 24.

en vervingen door een commissie van drie leden uit de, in 1576 ingestelde

Fruin, Staatsinstellingen blz. 158.

, Gecommitteerden uit de Staten.

Res. Holland 2 en 24 Maart 1579.

Straks daarop benoemden zij een equipagemeester te Rotterdam ter bewaring van het geschut en de ammunitie

Als voren 20 Maart 1579.

en op den 31 Maart verordonneerden zij, dat aan deze commissie moest overgeleverd worden "het register, bij die van de admiraliteit gehouden van alle commissiën en bestellingen en andere resolutiën, om de bestellingen van de tegenwoordige kapiteinen daarnaar te doen dresseeren onder het zegel van de admiraliteit als na ouder gewoonte.

Res. Holland 31 Maart 1579.

Het zeewezen in Holland in de jaren 1581-1586

In 1581 hebben de Staten echter de deputatie van vóór 1579 weder in eere hersteld. Zij splitsten toen namelijk de gecommitteerde raden in drie afzonderlijke bestuurslichamen, elk met een eigen instructie, te weten: de Raden nevens Zijne Excellentie, die ter Finantie, en die van de Admiraliteit

Res. Holland 20 Maart 1581.

, ofschoon zij alle drie te zamen werden beschouwd als één college uitmakende, althans nog in het voorjaar van 1582, want in de resolutie van de Staten van Holland van 22 Februari 1582 wordt gezegd dat "de drie collegiën alsnog niet en zijn gedistingueerd" en naar het schijnt was dit ook nog niet geschied in October 1582.

Vgl. Res. Holland 15 Oct. 1582, in verband met die van 15 Maart 1582.

De op 20 Maart 1581 door de Staten voor hen vastgestelde instructie droeg aan de Raden ter Admiraliteit op de uitvoering en onderhouding van alle besluiten, door den prins, als admiraal, en de Staten betreffende admiraliteitszaken genomen: met "kennis en advies" van den prins en zijn gesubstitueerden admiraal zorg te dragen voor de "bevrijdinge van de navigatie en negotiatie, veilinge van de zee en bewaarnisse van alle stroomen, rivieren en zoete wateren van den lande van Holland", door middel van door hen uit te rusten oorlogschepen; "in het afwezen van den prins" de kapiteins en alle anderen, in dienst der admiraliteit wezende, den eed af te nemen; te zorgen voor de handhaving der krijgstucht en een behoorlijke monstering bij de aanneming en afdanking van kapiteins en scheepsvolk; toe te zien dat de equipagemeester, wiens de bewaring van de schepen en scheepsbenoodigdheden was opgedragen, en de overige beambten zich kweten van hun plicht; het beheer te controleeren van de ontvangers en collecteurs der convooien, licenten en andere middelen, voor het onderhoud van het zeewezen bestemd, en te zorgen dat deze middelen alom in Holland op een eenparige lijst en voet in zwang werden gebracht; te waken voor de goede betaling van het scheepsvolk, waarvoor zij ordonnantiën van betaling hadden af te geven, door twee uit hun midden benevens hun secretaris onderteekend. Zij mochten, zoo de opbrengst van de middelen voor den dienst niet toereikend bleek, onder zekere voorwaarden en onder verband van die middelen, geld ter leen opnemen, doch dit niet "itereeren" zonder verlof van de Staten. Daarenboven kent de instructie hun de "kennisse en judicature" toe van alle quaestiën en geschillen over fraudes, bij den ophef van de convooien en licenten voorkomende, over de buiten en prijzen en over de misdrijven en vergrijpen, door de kapiteins en het scheepsvolk gedurende hun dienst begaan. Het College zou een secretaris of griffier in dienst nemen en, met inbegrip van den gesubstitueerden admiraal van den prins, uit vijf leden bestaan, te benoemen voor een jaar.

Instructie van 20 Maart 1581, Res. Holland in dato.

In Juli daaraanvolgende werden de leden, gelijk ook die van de beide zusterraden, door den prins benoemd.

Res. Holland 4, 8 en 18 Juli 1581.

Mogelijk hebben zij op 13 Juli 1581 hun eerste vergadering gehouden; op 8 Juli ten minste besloten de Staten hen schriftelijk tegen den 12 van die maand op te roepen, om daags daarna binnen Den Haag hun besognes aan te vangen.

Intusschen hadden de Staten, in afwachting van het in werking treden van den admiraliteitsraad, voorloopig met de judicatuur van de buiten en prijzen belast den president Nicolai en drie ordinaris leden van het Hof van Holland

Resolutie Holland 2 Juni 1581.

, en ofschoon inmiddels, gelijk gezegd is, de admiraliteitsraad zijn besognes had aangevangen, is die aan Nicolai c.s. gegeven commissie eerst op 25 Januari 1582 ingetrokken en de jurisdictie, overeenkomstig hun instructie, aan de raden ter Admiraliteit gelaten.

Resolutie Holland 25 Januari 1582.

De regeling van 1581 was louter een administratieve reorganisatie, zij liet het bestier der zeezaken in aard en wezen volkomen onveranderd. Gelijk het van 1572 af geweest was bleef het ook thans, zuiver gewestelijk. De Landraad trouwens, in hetzelfde jaar 1581 ter vervanging van het College der Nadere Unie ingesteld, of juister gesproken zijn in Juli 1581 opgetreden subcommissie, de Landraad beoosten Maze - het uitvoerend bewind om zoo te spreken van de in opstand gekomen gewesten - die van den Landraad beoosten Maze verklaarden in Augustus 1581 met zooveel woorden, "dat dezelve geen gebied" zouden mogen "gebruiken over het stuk van de admiraliteit, alzoo hetzelve gebied (zeggen zij) toekomt de Staten van Holland in absentie van den stadhouder achtervolgende de privilegien van den Lande, dat mede geen bestellingen ter zee uitgegeven behooren te worden dan bij Zijne Excellentie".

Resolutie Holland 17 Augustus 1581.

En hoe weinig de Staten van Holland gezind waren om aan den prins, als hun admiraal, en zichzelven het bewind van de zeezaken door het centraal gezag te laten onttrekken, bewijst het gebeurde in Maart 1582, toen de Landraad aan de Staten van Holland overzond "zeker project, bij forme van accoorde provisioneellijk bij hem geconcipieerd op verscheidene klachten van die van Friesland en de Friesche Ommelanden, ten einde op den ontvang van alle convooien aldaar als in andere provinciën voorzien en alle toevoer van die van Groningen met goede ordre van schepen van oorloge belet zoude mogen worden", want de Staten schreven daarop terug, dat zij de "voorschreven ordre aangaande den opheve van de voornoemde convooien en het belet van den toevoer van den vijand altijds mede noodig bevonden" hadden, "dan (voegen zij er bij) alzoo de autoriteit van de admiraliteit en de equipage van de schepen alleenlijk dependeert van Zijne prinselijke Excellentie als admiraal van de zee, en daaromme niemand toestaat noch vermag ook Uwer Edelen (onder reverentie) volgende haar instructie haar dies eenigszins te onderwinden dan bij expresse last en instructie van Zijne Excellentie, hebben de Staten alzulk concept niet kunnen toestaan noch eenigszins daarin adviseeren aangaande de equipage daarinne geroerd, te meer alzoo de Staten, mede inziende de nootelijkheid van de zake, omme met beter ordre voortaan de voorssschreven toevoeringe te beletten den admiraal-luitenant-generaal, den heere van Warmond, als mede gecommitteerde op de vergaderinge van de Staten-Generaal, verzocht en last gegeven hebben omme daarop met Zijne Excellentie te communiceeren, zulks dat Zijne Excellentie met goede kennisse vóór het ongeluk, dat hem den 18 deze (God betere't) is overkomen, rijpelijk heeft voorzien en gedisponeerd aangaande de equipagie van de voorschreven oorlogschepen, dienende tot bewaarnisse en bezettinge van alle kusten ter zee, als die van den Landrade zullen verstaan uit het dubbeld van den staat daar beneffens gaande". En zij zelve, melden zij verder, hadden om allen toevoer van den vijand te beletten en de "inconventienten en exactiën (sic)", welke op de bedoelde schepen mochten gepleegd worden, een commissaris-generaal over al de schepen van oorlog aangesteld, die naar zij hoopten, "alle fraudes en andere onbehoorlijke lasten" voorkomen zou. "Verstaan daaromme de Staten (aldus besluiten zij) dat, zooverre eenige vordere ordre daartoe zoude noodig wezen, die van den Landrade hun diesaangaande aan Zijne Excellentie hebben te adresseeren, en zullen de Staten niet nalaten altijds te obedieeren en te volkomen hetgunt bij Zijne Excellentie, daarop zal worden gedisponeerd, zonder dat de Staten ook anderszins zouden kunnen doen achtervolgen den verbonde tusschen Zijne Excellentie en de Staten".

Resolutie Holland 22 Maart 1582.

Zoo schreven de Staten ook in Augustus 1582 aan den Landraad, dat zij, teneinde beter orde te stellen op den ontvang der convooien en om alle fraudes te weren, een drietal personen hadden aangesteld om respectievelijk te Nijmegen, Arnhem en Deventer te fungeeren als "ontvangers, wachters en controleurs", ieder op een instructie en commissiebrief, door hen, Staten, beraamd en uitgegeven, met verzoek dat de Landraad aan die drie beambten "alle adresse, hulpe en assistentie daarin bewijzen" zou.

Resolutie Holland 19 Augustus 1582.

Evenals in Zuid-Holland, waarop de tot dusver gegeven schets betrekking heeft, droeg ook in het Noorderkwartier van Holland en in Zeeland het bewind over de zeezaken een zuiver provinciale stempel.

Het zeewezen in het Noorderkwartier van Holland in de jaren 1572-1586

In het Noorderkwartier voorde Sonoy, die daar reeds in Juli 1572 als gouverneur namens den prins optrad, in die hoedanigheid ook het opperbevel over de zeemacht: onder hem diende als admiraal van de Zuiderzee de door den prins op Sonoy's "verzoek en advies" tot dien post benoemde burgemeester van Monnikendam, Cornelis Dircksz. Ook de bevoegdheid om een admiraal te benoemen over de Noordhollandse binnenwateren trok de prins in 1576 aan zich, niettegenstaande Sonoy zelf op dit recht aanspraak maakte.

Elias, blz. 11.

In het bestuur van zijn gouvernement, de zeezaken inbegrepen, werd Sonoy bijgestaan door het alreeds in 1573 opgerichte

Muller, De Staat der Vereenigde Nederlanden, 1572-1594, blz. 336.

College van de Gecommitteerde Raden in het Noorderkwartier, samengesteld uit afgevaardigden van de Noordhollandse steden benevens een drietal commissarissen, in hetzelffde jaar met advies van de steden door den prins aan hen toegevoegd.

Bor, Boek VI, fol. 321.

De verovering van Haarlem door Don Frederik in 1573 en het Spaansch blijven van Amsterdam bevorderden de zelfstandigheid van het nu geheel van Zuid-Holland geïsoleerde Noorderkwartier nog meer. Zelfs het ophouden van die afzondering in 1578, toen Haarlem intusschen weder onder het Staatsch gezag was teruggekeerd en ook Amsterdam de zijde van den prins koos, bracht geen ineensmelting met het zuidelijk deel van Holland te weeg, ondanks alle pogingen die de prins voor dat doel aanwendde. Het eenige wat hem gelukte was de ineensmelting van de Noordhollandsche en Zuidhollandsche zeemacht door de benoeming van den admiraal der Zuiderzee, Cornelis Dircksz., tot vice-admiraal van Holland onder den admiraal Duvenvoorde-Warmond in 1579

Resolutie Holland 2 April 1579.

, een maatregel waarmede tegelijk het streven van die van Noord-Holland werd verijdeld om hun admiraal onafhankelijk te houden van dien van Holland.

Bor, Boek IX, fol. 166.

Het zeewezen in Zeeland in de jaren 1572-1586

In Zeeland schijnt de toestand te zijn geweest als volgt. In den eersten tijd van den opstand benoemden de steden Vlissingen, Veere en Zierikzee ieder een eigen admiraal en vice-admiraal van het door het geleverde contingent oorlogschepen. Den admiraal van Vlissingen stelde men, als admiraal van Zeeland, aan het hoofd van de drie gezamenlijke smaldeelen. Hij stond op zijn beurt weer onder 's prinsen gouverneur van Zeeland te Vlissingen, gelijk de aan dezen ondergeschikte gouverneurs van Veere en Zierikzee elk in hun stad weer boven de plaatselijke admiraals waren gesteld. Het van ouds bestaande prijzenhof, of Hof van admiraliteit te Veere verloor door deze decentralisatie grootendeels zijn gezag.

Elias, blz. 13.

Op 2 Maart 1574, na den overgang van Middelburg, stelde de prins een provinciale raad in, waarin zitting zouden hebben de gouverneurs, drie gedeputeerden van Vlissingen, Veere en Zierikzee, een gedeputeerde uit Holland en, ingeval zaken rakende de defensie ter zee op het tapijt kwamen, ook 's Prinsen luitenant-admiraal van Zeeland. Deze Raad, die naast de Staten der provincie stond, was in het bijzonder ook belast met het bestier van het zeewezen der provincie. Hij zou commissarissen mogen aanstellen voor de monstering van de zeelieden, - een zijner leden werd als commissaris-generaal met de behoorlijke uitrusting van de schepen belast, - en de rechtspraak oefenen over buitgoederen ter waarde van meer dan duizend gulden. De jurisdictie over buitgoederen van mindere waarde werd aan het Hof van Admiraliteit gelaten, welk college zetel zou binnen een van de steden, door den admiraal aan te wijzen. Blijkens de notulen van het admiraliteitshof heeft dit echter van den beginne af aan alle buit- en prijszaken berecht, zonder onderscheid.

Van Grol, Het Zeeuwsche prijzenhof te Vlissingen, Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap 1917, blz. 5 noot 2.

De berechting van lijfstraffelijke zaken zou naar oud gebruik verblijven aan den admiraal en de "gemeene kapiteinen". Tegelijkertijd stelde de instructie de middelen vast, uit welke de kosten van den oorlog beide te land en te water zouden bestreden worden.

Heeringa, De instructiën voor de gewestelijke regeering van Zeeland, 1574-1586, in het Archief Zeeuwsch Genootschap 1912, blz. 49.

Den 22 September 1576 vaardigde de prins een afzonderlijke ordonnatie uit op het stuk van de zeezaken.

Bij Bor, Boek IX, fol. 164.

Zij behelsde in hoofdzaak het volgende: " 's Prinsen gesubstitueerde admiraal" zal in alles opvolgen de bevelen van den luitenant-generaal van den prins in Zeeland, den graaf van Hohenlo. Het "Collegie van den Raad der Admiraliteit", zal als prijzenhof gezeteld zijn te Vlissingen, bestaan uit zes leden, een procureur-fiscaal, grieffier en eenige mindere beambten, gepresideerd worden door den admiraal en in diens afwezigheid door het oudste lid, en (met appel op Gouverneurs en Raden) de jurisdictie hebben over alle prijzen en buiten, geene uitgezonderd, en over zaken van zeerooverij. Gouverneur en Raden zullen recht spreken over "de civiele zaken van de admiraliteit". De berechting van "crimineele zaken rakende kapiteinen, officieren, scheepsvolk en bootsgezellen" zal naar oud gebruik verblijven aan den admiraal en de scheepsbevelhebbers. Verder bevat de instructie een aantal bepalingen omtrent de benoeming en ambtstaak van den penningmeester der convooien en licenten, den boekhouder-generaal, den controleur-generaal, de equipagemeesters, vendueesters, boekhouders enz. Het prijzenhof te Vlissingen heeft bestaan tot ultimo Maart 1577, op 1 April d.a.v. zijn de leden uit hun bediening ontslagen en is het hof opgeheven.

Heeringa, Het archief van de Staten van Zeeland en hunne Gecommitteerde Raden, blz. 104.

De ordonnantie van September 1576, men ziet het, bestendigde wel den Raad van Admiraliteit maar liet dezen blijven wat hij was: een prijzenhof. Het opperbewind van het Zeeuwsche zeewezen liet de ordonnantie in het bezit van het sinds 1574 bestaande College van Gouverneur en Raden, dat in 1578 wel een nieuwe inrichting verkreeg onder den titel Gecommitteerde Raden

Heeringa, Het archief der Staten van Zeeland enz., blz. xv.

doch de zaken van admiraliteit bij voortduring bleef besturen.

Plannen tot centralisatie 1583-1585

De eenige band, die de onderscheidene gewestelijke admiraliteitsbesturen vereenigde, was de prins, als admiraal. Zijne menigvuldige beslommeringen echter en zijn herhaalde afwezigheid uit de zeeprovinciën maakten dezen band zóó los dat van een centrale leiding van zaken uiteraard nauwelijks sprake kon zijn.

In 1584, toen de opdracht van de souvereiniteit over Holland en Zeeland aan den prins eindelijk aanstaande scheen, opende zich het uitzicht dat zulk een centralisatie tot stand zou komen. De vergadering van de afgevaardigden der drie provinciën, in December 1583 te Utrecht gehouden, kende den prins het volstrekte gezag toe in oorlogszaken en bepaalde, dat hij zich voor den oorlog te water een Raad van Admiraliteit zou toevoegen van op zijn minst één lid uit elke provincie

Muller, blz. 319.

, één algemeene admiraliteitsbestuur dus voor de drie provinciën om zoo te spreken dat, onder het oppergezag van den prins en den nieuw op te richten Raad van State, zorg zou dragen voor de invordering en het beheer der convooien, voor de rechtspraak over buiten en prijzen, de uitrusting en het onderhoud van de oorlogschepen en den aankoop van ammunitie.

Resolutiën Holland 29 December 1583, 10 Januari en 28 April 1584.

Ofschoon dit plan door het overlijden van den prins verviel, heeft men het daarin opgesloten denkbeeld van centralisatie toch niet laten varen, want aan den kort daarna voor de Geünieerde provinciën opgerichten Raad van State, met Prins Maurits aan het hoofd, werd bij zijn instructie van 18 Augustus 1584

Bij Slingelandt I blz. 268.

voorloopig de superintendentie opgedragen over de admiraliteitszaken, en de bevoegdheid verleend om "daar het van noode wezen zal" aan den Raad onderhoorige collegiën van admiraliteit op te richten.

Art. 12

Na de regeeringsaanvaarding van Maurits in Rade van State, bleef het Admiraliteitsbestuur als volgt verdeeld. In Holland, d.i. Zuid-Holland, zoo schijnt het, zijn twee leden van de in 1581 ingestelde admiraliteitscommissie te zamen met den admiraal het bewind over de zeezaken blijven voeren, immers de resolutie der Staten van 3 October 1584 spreekt van "die van de admiraliteit in Holland, te weten de admiraal Duvenvoorde, Willem van Goedereede en Job van Ruwen", dezelfde namen die ook voorkomen onder de in 1581 in den "Raad van Admiraliteit" benoemde leden. In het Noorderkwartier bleef alles bij het oude.

Muller blz. 336, en Resolutie Raad van State 8 September 1586, Index Bogaers.

In Zeeland voerde het in 1578 opgerichte College van Gecommitteerde Raden het beheer van de zeezaken

Vgl. Resolutie Staten van Zeeland 19 September 1586.

en bleef daarmede belast tot in 1586 toe. In 1584 herrees daarnaast echter weer het in Maart 1577 opgeheven prijzenhof onder den naam van "Raden ter Admiraliteit in Zeeland", dat de Gecommitteerde Raden voor een deel van hun taak (in de rechtspraak namelijk) ontlastte: op 8 November 1583 gaf de prins commissie als lid daarvan aan Bartholomeus Cornelisz. Porrenaer en Mr. Jan Grijp

Resolutie Raden ter Admiraliteit in Zeeland 11 Juni 1584.

, op 15 Maart 1584 stelde hij de instructie van het college vast

Als voren.

, den 7 Juni 1584 legden Porrenaer en Grijp den eed af "in handen van den luitenant-admiraal Treslong en de Gecommitteerde Raden van Zeeland

Als voren.

, twee dagen daarna berichtten de Gecommitteerde Raden voornoemd aan het college, dat "bij provisie als raden ter admiraliteit in Zeeland durende de absentie van eenige, daartoe van Zijne Excellentie commissie hebbende, gecommitteerd" waren Eustace Adriaansz. van Polanen en de vice-admiraal Cornelis Claassen

Als voren.

, den 11 Juni legde Sebastiaan Oostermans, na vertoond te hebben zijn commissie van den prins, den eed als secretaris af in handen van Treslong en de Gecommitteerde Raden, en dien eigen dag begon het college zijn besognes.

Als voren.

De in September 1584 opgetreden Raad van State maakte aanstonds gebruik van de bevoegdheid, hem inzake het zeewezen bij artikel 12 verleend. Hij benoemde commiezen-generaals van de convooien "om indistincte daarop te besogneeren in de provinciën", alsmede ontvanger van de convooien

Resolutie Raad van State 17 en 19 September 1584.

, en vond goed in de respectieve provinciën "subalterne collegiën" op te richten

Als voren 17 September en 1 November 1584.

, welke o.a. ook de judicature zoude hebben van "de zaken van de admiraliteit als van buiten en anderzins

Als voren 1 November 1584.

en op 1 Januari 1585 hun ambtsbezigheden zouden aanvaarden.

Als voren 18 December 1584.

De instructie dier subalterne collegiën, althans van die in Holland gevestigd stonden te worden, is opgenomen in de resolutie der Staten van Holland van 19 Januari 1585, en behelsde in de hoofdsom wat volgt. Het subalterne college in Zuid-Holland zou 9, dat in Noord-Holland 7 leden tellen, van wie 2 door Prins Maurits en den Raad van State en de overigen door de Staten van Holland zouden worden benoemd. Onder den titel van "de Gecommitteerde Raden van Zijn Genade graaf Maurits van Nassau en den Rade van State van de Vereenigde Provinciën mitsgaders van de Staten van Holland" zouden zij het beheer voeren over alle generale landsmiddelen, ten behoeve van den oorlog aan den prins en de Raad ingewilligd, en, onder het gezag van dezen, zorg dragen voor de verzekering des lands tegen den vijand. Ten opzichte van de admiraliteitszaken zouden de beide colleges, ieder in zijn kwartier, kennis nemen in eersten aanleg van geschillen over convooien en licenten en vonnis daarin wijzen overeenkomstig de plakkaten. Insgelijks zouden zij in hun respectieve gebied recht spreken over zaken van buiten en prijzen. De gelden, voortkomende uit de voor den oorlog zoo te lande als te water toegestane middelen, zouden echter "ter volkomen dispositie" blijven van den prins en den Raad en niet door de collegiën mogen worden "aangeroerd ten ware dezelve verstrekt werden in betalinge van het volk van oorloge, actueelijk in dienst zijnde, of anders mede van vivres, ammunitie of andere onkosten van oorloge, ter ordonnantie en bij voorweten" van den prins en den Raad. Een speciaal daartoe uit elk collegie aan te wijzen lid zou maandelijks "met een van de generaals van de provinciën" of bij diens afzijn "met adjunctie van nog een uit den collegie", de rekeningen afnemen van de collecteurs der convooien en licenten onder het bedrijf van het collegie, daarbij meteen nagaan of de lijsten van die middelen behoorlijk waren nageleefd, en aanteekening houden van hetgeen in de verloopen maand in massa door de collecteurs was ontvangen ten einde, des verzocht zijnde, aan den prins en den Raad verantwoording te kunnen doen. De collegiën hadden verder goede correspondentie te onderhouden met de naburige provinciën en de aldaar bevelvoerende krijgsoversten, en waren bevoegd om in spoedeischende zaken zonder voorkennis van den prins en den Raad uit hun eigen middelen "het volk van oorloge en schepen" aldaar te "assisteeren, om zoo doende 's vijands opzet te verijdelen". Kwam hun een vijandelijke aanslag tegen Holland zelf ter oore, en was er voor dat oogenblik geen van de door den Raad in hun college gecommitteerde leden present, zoo mochten zij in overleg met "den kolonel, krijgsoverste, admiraal of hun luitenant, in de provincie zijnde", daarin voorzien hetzij door verplaatsing van de garnizoenen hetzij door "meerdere equipage van schepen", doch alleen in gevallen van hoogdringenden nood en onder verplichting dat zij er in allerijl een met redenen omkleed bericht van hadden over te zenden aan den prins en den Raad, die zij bovendien dagelijks van alle "occurreerende zaken" moesten verwittigen. De hun door den prins en den Raad gelaste aankoop van leeftocht of ammunitie van schepen, en dergelijke aangelegenheden meer, zouden zij speciaal moeten opdragen aan een uit hun midden of aan andere getrouwe personen, die van de door hen gemaakte kosten aan hun college rekening en verantwoording waren verschuldigd. Verder zou elk collegie binnen zijn gebied beambten hebben aan te stellen "tot de opzicht van de equipage van de schepen" met den aankleve van dien, en alle maanden de rekeningen moeten opnemen van hetgeen die op hun order hadden uitgegeven, en daarop ordonnantie van betaling verleenen. Ook werd aan de collegiën voorgeschreven een of meer van hun leden te deputeeren, die "met adjunctie" van buiten het college staande deskundigen het scheepsvolk zouden monsteren, en ook tegenwoordig moesten wezen telkens wanneer de ontvanger-generaal der provincie de gages aan het scheepsvolk uitbetaalde. In de vergaderingen, die dagelijks zouden moeten gehouden worden, te 's Hage door het Zuidhollandsche, te Hoorn door het Noordhollandsche college, zou niets definitiefs mogen worden afgedaan, tenzij het meerendeel van de leden aanwezig was, en zouden de besluiten moeten worden genomen met meerderheid van stemmen.

Reactie van het Noorderkwartier van Holland

Het is de vraag of deze subalterne collegiën van den Raad van State metterdaad wel ooit in werking zijn getreden. Stellig is dit noch in Noord-Holland, noch in Zeeland gebeurd. Wat Noord-Holland betreft, in September 1586 schreef de magistraat van Hoorn aan den Raad van State "que les sept villes du quartier de Westfrise l'érection du collége de l'Amirauté en Nordhollande" - d.i. de door Leicester nieuw ingestelde Admiraliteit te Hoorn - "ne trouvent estre nécessaire puisque les affaires concernant le fait de la dite admirauté doresnavant encores se pourront faire par le collége de Nordhollande comme jusques à présent a le fait".

Resolutie Raad van State 8 September 1586. Index Bogaers.

Met andere woorden: tot op dien oogenblik toe was het beleid van de zeezaken daar te lande nog steeds in handen van het college van Gecommitteerde Raden van het Noorderkwartier.

Reactie van Zeeland

Ten aanzien van Zeeland blijkt, dat deze provincie van meet af aan bezwaren heeft opgeworpen tegen de instructie van het subalterne college, dat aldaar zou worden ingesteld.

Resolutie Raad van State 1 December 1584. Index Bogaers.

De Raad heeft daarop nog wel over de oprichting van het college aan die van Zeeland geschreven

Als voren 31 December 1584. Index Bogaers.

, doch ten slotte zich vergenoegd met het "resdresseeren" van de instructie door wijlen Prins Willem in Maart 1584 aan de Raden ter Admiraliteit in Zeeland gegeven

Als voren 19 Februari 1585.

, en die in overleg met de Staten van de provincie herzien en van nieuws gearresteerd op 29 April 1585.

Als voren 24 April en 29 April 1585. In den Index Bogaers staat op dezen datum dat de instructie is "gedateerd 18 Mei 1585."

Op 29 April werden tevens door Prins Maurits en de Raad van State de twee reeds in het collegge zitting hebbende raden Jan Grijp en Michiel Heyns, alsmede de griffier Sebastiaen Oostermans en de fiscaal Franciscus Valerius in hun ambt bestendigd, en drie nieuwe raden benoemd, met namen Peter Willemsz., Mr. Cornelis Taymon en Mr. Louis Heureblock, aan al welke raden, griffier en fiscaal vanwege Prins Maurits en den Raad van State commissie zou worden uitgereikt.

Resolutie Raad van State 29 April 1585.

Op den 1 Mei daaraanvolgende hebben Grijp, Heyns, Willemsz., Taymon, Oostermans en Valerius den eed gedaan.

Als voren 1 Mei 1585.

Den 3 Maart 1586 zijn de raden mitsgaders de griffier van het college bij acte van Leicester in hun bedieningen gecontinueerd.

Resolutie Raden ter Admiraliteit in Zeeland 21 April 1586.

En op 21 April hebben zij "gedaan en vernieuwd den behoorlijken en gecostumeerden eed" in handen van den admiraal Justinus van Nassau, dien de acte van continuatie van Leicester hiertoe had gevolmachtigd.

Als voren.

Zijn zetel had deze Raad ter Admiraliteit in Zeeland, evenals voorheen, te Vlissingen. In Mei 1586 sloot hij een overeenkomst met een particulier, waarbij hij voor een jaar lang in huur na een binnen Vlissingen staand huis, "genaamd Het oude Stadhuis of Schild van Bretagne", om daar zijn "collegiale vergaderinge" te houden.

Als voren 7 Mei 1586.

Reactie van het Zuiderkwartier van Holland

Een verzet als op het stuk van de subalterne collegiën van den Raad van State door die van Noord-Holland en Zeeland is geboden, heeft men in Zuid-Holland, aanvankelijk ten minste, niet bedoeld naar het schijnt. Met behoeft slechts te letten op de resolutie der Staten van Holland van 19 Januari 1585, inhoudende dat de "instructie voor subalterne collegiën van de Raden in de Vereenigde Provinciën, staande onder de reegeringe van Zijn Genade en den Rade van State met hem ter regeeringe van den voornoemden lande gesteld" in hunne vergadering is "goedgevonden en gearresteerd, omme die van de Regeeringe voornoemd zulks in handen gesteld en verklaard te worden, dat de Staten voornoemd zouden goedvinden dat de Gecommitteerde Raden binnen Holland op de voorschreven subalterne instructie zullen besogneeren omme bij die van de Regeeringe vorder daarinne voorzien te mogen worden als na behooren". Even stellig getuigt hiervan hun besluit van 21 Februari 1585 om "te schrijven aan die van Amsterdam dat, alzoo de instructie van de Gecommitteerde Raden van den Staten van Holland bij denselven Staten gehouden is voor gearresteerd en de Staten noodig bevonden hebben tot dienste van den lande, dat 't collegie van dezelve Gecommitteerde Raden mag worden gestabilieerd tot vorderinge van de gemeenelandszaken, waarinne Klaas Simonsz. van Heemskerk eindlijk mede is genomineerd, ofte zooverre dezelve daartoe niet zoude vaceeren mogen, bij dezelve Staten goedgevonden is dat bij de magistraten van Amsterdam voornoemd twee bekwame en gequalificeerde personen die kennisse hebben zoowel van des gemeenelands zaken als van de zeevaart en uitrustinge van schepen, om mede te mogen dienen op de zake van de admiraliteit, daarop die van den Collegie als subalterne raden van de Regieringe volgende hare instructie mede gehouden zullen zijn te besogneeren, om eene daaruit bij de Staten in den voornoemden collegie gestelt te worden". De zin van de eerst aangehaalde resolutie komt, in het kort uitgedrukt, hierop neer: in afwachting van het in werking treden van het subalterne college in Zuid-Holland, zullen voorloopig de daaraan door den Raad opgedragen werkzaamheden volgens de voor dat college vastgestelde instructie verricht worden door de Gecommitteerde Raden der provincie, d.i. de permanente deputatie, welke de Staten in Oktober 1584 uit hun midden hadden ingesteld. De tweede resolutie, die van 21 Februari, laat bezwaarlijk een andere uitlegging toe dan dat deze, dat "over de zaken van de admiraliteit", niet alleen het subalterne college maar de Gecommitteerde Raden evenzeer hun oog zouden laten gaan. De instructie trouwens voor deze laatsten, op 19 Februari 1585 gearresteerd

Resolutie Holland 19 Februari 1585.

, verordende met zooveel woorden dat Gecommitteerde Raden zouden "bezorgen, dat op de zaken van de admiraliteit van Holland en de equipage van de schepen van oorloge, en al hetgene daaraan dependeerende is, ten meeste dienste en verzekerheid van den lande opzicht genomen worde bij dengenen, die daartoe bij de Regeeringe zullen worden gecommitteerd en gelast". De laatste woorden van de resolutie van 21 Februari: "om eene besluit daaruit (nl. uit het dubbeltal door die van Amsterdam over te zenden) bij de Staten in den voornoemden collegie gesteld te worden", kunnen niet anderes beteekenen dat dit: om een besluit daaruit in het hooger genoemde college van Gecommitteerde Raden te deputeeren.

Uit de resolutie van 19 Januari 1585 het besluit te trekken, gelijk wel gedaan is, dat de Gecommitteerde Raden, beide die van Zuid-Holland en van Noord-Holland, te vereenzelvigen zijn met de subalterne collegiën, welke de Raad van State daar vestigen wilde, gaat dus niet aan. Voor Noord-Holland blijkt dit genoegzaam uit de reeds aangehaalde resolutie van den Raad van State van 8 September 1586

Zie hiervóór onder het kopje Reactie van het Noorderkwartier van Holland.

, voor Zuid-Holland uit de resolutie van 19 Januari 1585 zelve en bovendien nog uit die van 21 Februari daaraanvolgende.

Ook de meening, ergens door Van de Spiegel neergeschreven, "dat deze subalterne collegiën zeer slap waren in het waarnemen harer functiën zoodat de Staten (van Holland) op een ander middel moesten bedacht zijn", en daarom in October 1585 een nieuwe regeling invoerden, kan niet juist zijn

In zijn "Aanteekeningen over het bestuur der zeezaken bij den aanvang van de Republiek" (Algemeen Rijksarchief, Collectie Van de Spiegel, nr. 417). De onjuiste opvatting van Van de Spiegel doet niets af van den eerbied, hem verschuldigd om zijn groote kennis van het historisch staatsrecht der Republiek, want het is kennelijk, dat hij in die Aanteekeningen met de methodische netheid, die hem kenmerke, alvast het resultaat heeft willen samenvatten van een voorloopig, zeer summier onderzoek; op hoogere waarde dan die van aanteekeningen pro memorie maken zij geen aanspraak.

want, om het alles in één woord te zeggen, het subalterne college is in Zuid-Holland zoo min tot stand gekomen als in Noord-Holland en Zeeland; in geen enkele resolutie van de Staten staat ook maar iets geboekt van de benoeming der zeven leden, die zij er in hadden af te vaardigen.

Ettelijke resolutiën, door de Staten van Holland in Juni en Juli 1585 genomen, wettigen veeleer het vermoeden dat de bestiering van de zeezaken in Zuid-Holland evenzeer provinciaal bleef als in Noord-Holland en Zeeland. Het zijn de Staten die, wanneer eenig krijgsbedrijf te water van noode is, daartoe aan den admiraal Duvenvoorde of anderen de vereischte bevelen geven, òf "op het aanhouden" van den Raad van State

Resolutie Holland 24 Juni en 4 Juli 1585.

òf wel geheel op eigen hand

Als voren 4 Juni, 18 Juni, 22 Juni, 28 Juni, 18 Augustus 1585.

somwijlen zelfs met de aanschrijving er bij dat de personen, tot wie zij hun bevel richten, er aan hebben te gehoorzamen "niettegenstaande eenige ordonnantiën of resolutiën ter contrarie 'twelk wij Uwer E. zullen houden staande tegen de Raden van State en allen anderen, des noodig zijnde".

Toen de voor een jaar gegeven aanstelling

Resolutie Holland 20 Februari 1585.

van Gecommitteerde Raden - die zich voor het overige weinig met admiraliteitszaken moet hebben ingelaten: ik vind daar maar één keer van gesproken

Resolutie Holland 28 Juni 1585.

- stond af te loopen, benoemden de Staten naast de, al wederom met ingang van 1 October 1585 voor een jaar aangestelde Gecommitteerde Raden, tegelijk een viertal andere personen "omme de zaken van de admiraliteit te helpen beleiden" insgelijks voor een jaar en met ingang van 1 October 1585, bij welk viertal nog twee zouden gevoegd worden "uit den Noorderkwartier van Holland, bij hen te nomineeren".

Resolutie Holland 14 September 1585.

Straks volgde een aanschrijving aan de nieuw benoemde admiraliteitsgecommitteerden om den 1 October aanstaande in Den Haag present te zijn ten einde op de instructie, die daartoe gearresteerd zal wezen, den eed te doen en in besogne te treden", alsmede een brief aan die van Noord-Holland om met den eersten twee leden te committeeren.

Resolutie Holland 19 September 1585.

Op 2 October richtten de Staten andermaal een oproeping aan de (niet verschenen) admiraliteitsgecommitteerden, dezen keer tegen 7 October a.s. en op straffe beboet te worden voor elken dag uitblijvens.

Resolutie Holland 2 October 1585.

Daar dit almede niet hielp, maakten de Staten op 7 October een nieuwe regeling. "Overmits den nood van den lande en teneinde voor het eerste daarinne voorzien mag worden" totdat het college van de admiraliteit "in ordre zal wezen gebracht", verordineerenden zij, dat uit elke stad een gedeputeerde in Den Haag zou blijven om, tot zoolang de in het admiraliteitscollege gedeputeerde personen te 's Hage zouden zijn aangekomen, "op alle voorvallende- en noodzaken" te "helpen resolveeren".

Resolutie Holland 7 October 1585.

Het in orde brengen van het admiraliteitscollege volgde nu spoedig. Nadat zij daags te voren drie leden uit hun midden hadden gecommitteerd om zijn ontwerp-instructie te vertoonen aan "die van de Regeeringe (d.i. den Raad van State), teneinde dezelve bij henluiden gearresteerd en voorts acte van autorisatie daarop verleend mag worden als naar behooren"

Resolutie Holland 31 October 1585.

, werd die op 1 November door de Staten gearresteerd, "bij provisie" wel te verstaan, want de afgevaardigden van Amsterdam verklaarden niet gelast te wezen om haar "te helpen arresteeren als dezelve nooit te voren gezien hebbende". Wat echter niet belette dat de op 14 September benoemde leden van het college, benevens een inmiddels door het Noorderkwartier aangewezen lid, den eed aflegden niet alleen maar ook van de Staten last ontvingen om naar Amsterdam te trekken en jurisdictie te oefenen over een dertigtal aldaar binnengebrachte zeeroovers.

Resolutie Holland 1 November 1585.

De aanhef van die lastgeving, gelijk zij in de even genoemde resolutie staat geboekt, luidt woordelijk aldus: "Hebben voorts de Staten volgens de verklaringe van die van de Regeeringe (d.i. den Raad van State) verstaan, dat de Gecommitteerde Raden van de Admiraliteit trekken zullen naar Amsterdam enz." Men kan daar niet anders uit lezen, dunkt mij, dan dit, dat de lastgeving der Staten is gedaan nadat zij van het binnenbrengen der zeerovers door den Raad van State waren verwittigd, niet dat de Raad hun bevolen zou hebben die zeeroovers door hun admiraliteitscollege te doen berechten. Ook "spreekt", gelijk Van de Spiegel aanmerkt, de ontwerp-instructie "overal stellig van 'tgene het collegie verplicht was te doen alsof aan hetzelve een indepente directie gegeven wierd".

Aanteekeningen als voren.

Juist de zucht van de Staten om het admiraliteitscollege geheel zelfstandig te houden, zoo onafhankelijk mogelijk van den Raad van State, was het die de tegenkanting veroorzaakte van Amsterdam: den 23 November leverden haar vertegenwoordigers ter dagvaart van Holland een verklaring in van haar burgemeesteren en vroedschap, inhoudende o.a. dat dezen, in overeenstemming met het vijftiende(Sic; lees: 12de artikel.) artikel der instructie van den Raad van State, het derde artikel van de ontwerp-instructie, hetwelk aan het admiraliteitscollege opdroeg, dat "met kennisse en advieze van den admiraal van de zee en zijn gesubstitueerden admiraal van Holland tot bevrijding van de negotie en navigatie, veilnge van de zee en bewaarnisse van alle stroomen, rivieren en zoete wateren van den lande van Holland bekwamen schepen van oorlog in goeden getale en behoorlijke equipage in dienst gehouden werden", vermeederderd wenschten te zien met de uitdrukkelijke bijvoeging, dat alle admiraliteitscolleges de hun opgelegde taak zouden hebben te verrichten "onder de superintendentie" van den Raad van State. Eveneens verlangden zij in de artikelen 23 en 24 met zooveel woorden te zien uitgedrukt, dat de Raad ook de superintendentie hebben zou over de rechtspraak van de colleges en in civiele zaken het appel. Zeker, zij achtten het wenschelijk, zoo verklaren de Amsterdammers, "dat over Holland, ja, ware het doenlijk, over Holland en Zeeland en andere provinciën aan de zee gelegen één admiraliteit opgericht en gemanintineerd werd", doch "dat hetzelve stuksgewijs en bij elke der ge:unieerde provinciën en kwartieren in het bijzonder opgericht" werd, oordeelden zij "niet geraden". Men zou deze, zooveel loffelijken afkeer van bekrompen provincialisme ademende, woorden met genoegen lezen, mocht men zich slechts verzekerd houden dat zij volkomen zuiver waren van politieke tale Kanaäns. "Niettemin (zeggen zij ten slotte", zoo mijne Heeren de Staten niet en zouden kunnen accordeeren, dat ten minste over Holland maar ééne Admiraliteit zoude worden gesteld en gemaintineerd, zouden die van Amsterdam in dien gevalle, aangezien deze stad van alle oude tijden inzonderheid de zaken de zee aangaande met die van Noord-Holland eens geweest zijn en met gemeen advies alle voorvallende zwarigheden plegen te voren te komen en te remedieeren, blijkende bij ontallijke resoluti:en nog onlangs collegialiter genomen en geëffectueerd, dat ook natuur en gelegenheden van de voornoemde steden zulks wel alsnog vereischt, als hebbende eenen gemeenen stroom uit den ingang ter zee, en zijlieden zonder merkelijken afbreuk en diverteeringe van neringe niet en zouden kunnen van malkanderen worden gespleten, verstaan hen te reguleeren na de ordre, de in Noord-Holland bij gemeen advies zal worden gesteld".

Resolutie Holland 23 November 1585.

Neemt men in aanmerking de "deels insolente, deels listige", doch altijd "eigenzoekelijke" politiek, gelijk een uitnemend kenner van de Amsterdamsche regentengeschiedenis ze noemt, waarmede destijds de heeren aan den Amstel hun overwicht in den Staat zochten te vestigen

Elias, blz. 31.

, en bedenkt men hoe zij naderhand het aan Hoorn wettelijk toekomende Admiraliteitscollege aan hunne stad trokken, dan valt er op de ruimhartige opvatting, die zijn in de aangehaalde woorden verkondigen, niet zoo'n fraai licht.

De benoeming van Prins Maurits tot admiraal van Holland, Zeeland en West-Friesland (1585)

Kort na de instelling van het provinciale admiraliteitsbestuur in Holland, benoemden de Staten van dit gewest samen met die van Zeeland, op 1 November 1585, Prins Maurits tot gouverneur, kapitein-generaal en admiraal van Holland, Zeeland en West-Friesland.

Resolutie Holland 1 November 1585.

Zijn commissiebrief

Als voren.

droeg hem onder meer op om, "daar hetzelve van noode wezen zal, te doen houden goede opzicht, ordre en wachten in de steden en sterkten, ook te water en te landen", nl. "onder alzulken instructue als daartoe zal worden gemaakt". Den 14 November d.a.v. werd hij in zijn bediening geïnstalleerd en legde hij in de Statenvergadering van Holland in handen van een Hollandsch en een Zeeuwsch afgevaardigde den eed af..

Resolutie Staten-Generaal 14 November 1585, Bor, Boek XX fol. 85.

Met de overhandiging van den commissiebrief is het niet vlot gegaan: "op de instructie en zegelinge van de commissie tot den gouvernemente particulier van Holland en Zeeland van den heer grave Maurits van Nassau", zoo staat geboekt in het resolutieregister der Staten van Zeeland van 11 Januari 1586, is "geresolveerd, dat men schrijven zal aan den gedeputeerde van Zeeland, in Holland wezende, en van denzelven vernemen of die dificulteiten geweerd zijn, die men zegt geweest te zijn van wege die Majesteit van Engeland en grave van Leicester op de voorschreven commissie en instructie, en ingevalle daarinne geen zwarigheden gehouden en worden, dat die gedeputeerde van Zeeland met die van Holland tsamen d'instructie daartoe noodig zullen concipieeren en die herwaarts (zenden) om, die bij de Staten gezien, voorder geresolveerd te worden als naar behooren.". Zelfs zoo laat als 11 Maart 1586 had de uitreiking blijkbaar nog altoos niet plaats gehad. Toen toch beslotem de Staten van Zeeland, "die voorschreven commissie, gezegeld met den zegel van den lande ad causas en geteekend, over te zenden door de gedeputeerdem die reizen zullen naar de Generale Staten, en die difficulteiten daarop alhier gevallen voor het overleveren van dier te communiceeren met de Staten van Holland, om met gemeenen advieze daarinne te doen des zij oirbaar zullen vinden; en zoo met gemeenen advieze goed wordt gevonden die voorschreven commissie, zulks die nu is geteekend, over te geven, dat die voorscheven gedeputeerde tzelve zullen doen met alle behoorlijke excusen daartoe dienende, zoo niet - een commissie wederzenden gedresseer naar behooren, om die alhier op 't schrijven van de voorschreven gedeputeerde als voren gezegeld en geteekend te worden zonder voordere zwarigheid.

Resolutie Zeeland 11 Maart 1586.

Verder staat er in het resolutieregister niets meer omtrent de commissie aangeteekend, zij zal dus denkelijk ten slotte zijn uitgegeven.

Wat het dralen met de overgift van de commissie aan Prins Maurits veroorzaakte, de zucht namelijk om geen aanstoot te geven aan Leicester, die inmiddels tot gouverneur-generaal en kapitein-generaal der Geünieerde Provinciën was aangenomen, verklaart tegelijk het gebeurde met zijn instructie. Met het concipieeren van deze belastten de Staten van Holland op 26 November 1585 een drietal personen uit hun midden

Resolutie Holland 26 Novemver 1585.

, en werkelijk is er zulk een ontwerp-instructie opgesteld geworden. Volgens den niet gedateerden brief, dien Bor mededeelt, verplichtte zij den prins o.a. om "met de gedeputeerde raden van Holland, Zeeland en (West) Friesland, die neffens (hem) zullen worden gevoegd", te "voorzien op de nootelijke garnizoenen, verzekerdheid en bescherminge van de voorschreven landen, steden, sterkten, havenen, wateren en stroomen van dien", zóó echter dat hij gehouden zou wezen "behoorlijk te respecteeren den gouverneur-generaal van de Nederlandsche Provinciën, die bij de Koninklijke Majesteit van Engeland alhier zal worden geschikt, en de bevelen en ordonnantiën, vanwege denzelven gouverneur-generaal en Raad van State van de voorschreven Nederlandsche Provinciën, conformelijken haarluider last en instructie geëmaneerd, trouwelijk na te komen en te doen effectueeren binnen de limieten van zijn voorschreven gouvernement van Holland en Zeeland.

Bor, Boek XX, fol. 85.

Over de vraag of die ontwerp-instructie metterdaad gearresteerd is geworden, loopen de gevoelens uiteen. Wagenaar zegt niet te hebben gevonden, dat dit immer heeft plaats gehad.

Vaderlandsche Historie VIII blz.106.

Van Wijn voert daartegen aan de resolutie der Staten van Holland van 18 Februari 1587, waar men leest: "geresumeerd zijnde de instructie, geconcipieerd van wege de Staten van Holland en Zeland voor Zijne Excellentie van Nassau als gouverneur, kapitein-generaal en admiraal-generaal van Holland, Zeeland en (West) Friesland, is dezelve instructie van wege die van Holland gehouden voor gearresteerd"

Bijvoegsels en Aanm. op Wagenaar VIII blz. 53.

, doch moet ten slotte bekennen dat de Staten van Holland, na het overlijden van Prins Maurits, zelf van het stuk hebben gesproken als van een "concept-instructie zonder date". Mogelijk is het met de zaak aldus gelegen: noch de Staten van Holland noch die van Zeeland hebben de ontworpen instructie ooit in den wettigen, of liever gebruikelijken, vorm gearresteerd. Alleen hebben die van Holland in 1587 niettegenstaande deze informaliteit haar toch van kracht verklaard, ten minste voor zooveel hun provincie aanging. Of die van Zeeland dat voorbeeld hebben gevolgd blijkt niet. Van groot belang is, uit practisch oogpunt beschouwd, de zaak niet, want op 1 Maart 1586 gaf Leicester aan den prins een nieuwe commissie als stadhouder, gouverneur en kapitein-generaal van Holland en Zeeland "te lande en te water", waarbij hem tot taak werd gesteld o.a. de zaken van oorlog te beleiden met advies van Leicester en den Raad van State, alles op den eed door hem, Maurits, "vóór onze aankomst aan handen van de gecommitteerden van de Staten van Holland en daarna ook aan onze handen gedaan".

Van der Kemp, Maurits van Nassau, I, blz. 208.

De hervormingen van de graaf van Leicester, 1586-1588 Algemeen

Voor het opperbestuur van het Admiraliteitswezen brak in Februari 1586 een nieuw tijdperk aan door de gouvernementsaanvaarding van den graaf van Leicester.

Hoe het met het bewind van Leicester is afgeloopen, weet men. Toen hij zijn steunpunt zocht, niet bij Holland en Zeeland, maar bij de zwakkere landprovinciën, die in hem een beschermer meenden te vinden tegen de overheersching van de beide zeegewesten, ontbrandde de strijd tussen hem en de Hollandsche Statenpartij in volle felheid. Maar Leicester was geen partuur voor Oldenbarnevelt; moegeworsteld verliet hij in December 1587 het land voorgoed, de toch al zoo stroef werkende machine van de centrale landsregeering achterlatend in een toestand van verlamming, die haar is bijgebleven zoolang de Republiek heeft bestaan, met name wat het zeewezen aangaat. Den 26 Juli 1586 werd door Leicester, wien men bij zijn aanstelling op 1 Februari 1586 had gegeven "plein pouvoir et commandement absolu au fait de la guerre et ce qu'en dépend tant par mer que par terre", uitgevaardigd een "instructie zoo op't stuk van de admiraliteit alsmede op de conduite en beleid van de convooien, mitsgaders op de equipage en toerustinge van de schepen van oorloge en't gene daarvan is dependeerende, en dit al bij provisie". Zij bepaalde dat er voor het bestuur van de marinezaken zouden wezen drie colleges, waarvan een gevestigd zijn zou te Rotterdam, met "bewind en jurisdictie" over het Zuiderkwartier van Holland, mitsgaders over de Waal en de Maas; een te Hoorn voor het Noorderkwartier van Holland, Amsterdam, Utrecht, Friesland en Arnhem; een te Middelburg voor geheel Zeeland en de kusten van Brabant en Vlaanderen. Elk college zou bestaan uit zeven leden met een secretaris een fiscaal, alle door hem, Leicester, te kiezen. Van al de collees gezamelijk en ieder college afzonderlijk zou Prins Maurits "als admiraal van de zee" en bij diens afwezigheid zijn luitenant-admiraal in het betrokken kwartier hoofd zijn en voorzitter. In alle zaken zou beslist worden bij meerderheid van stemmen. Hun titel zou wezen: "de Raden van den Admiraliteit in den kwartiere respectieve".

Aan elk college kende de instructie toe de "uiterste kennisse, judicature en jurisdictie" met bevoegdheid om "bij arreste te wijze over alle buiten en prijzen", mitsgaders de rechtspraak over zeerooverijen en over vergrijpen, waarvan de kennisneming en bestraffing niet aan de scheepsbevelhebbers toekwam. Ook zouden zij "de pleno en summarie" recht doen in alle zaken van fraudes en overtredingen, op het stuk der convooien en licenten begaan, en van verboden uitvoer naar 's vijands land. Voor "alle mandamenten, provisiën, appointementen, sententiën en ordonnantiën", door hen vastgesteld, werd parate executie toegestaan, "behoudelijk nochtans dat in civiele zaken, excedeerende de somme van 2000 gulden, revisie of propositie van erreur aan" den gouverneur-generaal zou "mogen verzocht worden.

Elk college had binnen zijn gebied te zorgen, dat alle kusten, stroomen en havens met oorlogschepen werden voorzien, "tot volkomen verzekeringe der landen, navigatie en trafieke" en tot belet van allen toevoer naar den vijand en naar de verboden havens, voorts "vaste correspondentie te houden met den admiraal van de zee en met zijnen advieze, en anders niet, ten ware in tijd van nood", zooveel oorlogschepen in dienst te houden of van nieuws uit te rusten of te verleggen of af te danken als het in overleg met den admiraal raadzaam oordeelde, onder verplichting nochtans dat het, "doende eenige nieuwe equipagie of eenige schepen verleggende", hiervan terstond den gouverneur-generaal moest verwittigen, met opgaaf van redenen en kosten.

Ter bekostiging van de uitrustingen, de soldijen en alle andere kosten, te water vollende, werden ter beschikking van de colleges gesteld "al de inkomsten van de convooien", respectievelijk in ieders gebied of kwartier te innen. Met hetgeen daarvan bij het eene college overschoot zou de admiraal een ander, dat te kort kwam, moeten te hulp komen, hielp dit niet voldoende, zoo zou er door den gouverneur-generaal "uit de licenten, zoo verre (hij) eenige (kwam) te accordeeren, gesuppleerd werden". Bovendien gaf de instructie aan de colleges machtiging om op hun middelen geld ter interest op te nemen, te weten voor uiterlijk drie of vier maanden en tot een maximum van f 12.000, onder beding nochtans dat zij zulks niet machten "itereeren zonder expressen voorweten" van den gouverneur-generaal. Ook moesten zij nauwlettend toezien, dat bij de invordering van de hun toegestane middelen "een eenparige en gelijke voet" werd gehouden.

In den breede omschreef verder de instructie de regelen, waarnaar de colleges hun inwendige administratie hadden in te richten, de ambtsplichten van hunne beambten bij den dienst der geldmiddelen, van de secretarissen, fiscaals, equipagemeesters, vendumeesters, controleurs, procureurs. Zij bepaalde welke gages en emolumenten de leden en beambten zouden genieten, in wiens handen zij hun eed moesten afleggen en wat dies meer zij.

Instructie van 26 Juli 1586 in het Instructieboek van den Raad van State over 1586-1588 fol. 28.

Er verliep evenwel nog eenige tijd aleer de nieuwe Admiraliteitscolleges allerwege in trein waren gebracht.

Het college ter Admiraliteit in Zeeland (te Middelburg)

Op den eigen dag, waarop hij de instructie voor het beleid der zeezaken onderteekende, gaf Leicester een commissiebrief uit voor Adriaan Nicolai en mr. Jan Nicolai, onderscheidenlijk door hem benoemd tot secretaris en fiscaal van de nieuwe Zeeuwsche Admiraliteit.

Commissieboek van den Raad van State 26 Juli 1586.

Toen hij echter eenige leden van de Gecommitteerde Raden der provincie, die sinds eenige jaren de admiraliteitszaken hadden bestierd, met dien verstande namelijk dat, gelijk wij zagen, de rechtspraak over buiten en prijzen berustte bij een afzonderlijk prijzenhof (de zoogenaamde Raden ter Admiraliteit van Zeeland, te Vlissingen) - toen Leicester eenige leden van de Gecommitteerde Raden uitnoodigde om in het nieuwe Admiraliteitscollege zitting te nemen, maakten dezen zwarigheid omdat zij het werk, tot nu toe door hen verricht als provinciale aangelegenheid, voortaan te verrichten zouden hebben als generaliteitszaak, maar toen hij te kennen gaf dat hij bij langer weigering "anders daarin" meende "te voorzien en alzulke te committeeren als (hij) geraden zou vinden" gaven zij toe.

Resolutie Zeeland September 1586, en Heeringa, blz. 510-512.

Het gevolg is geweest dat als raden in de nieuwe Middelburgsche Admiraliteit hebben zitting genomen - allen op een commissiebrief van Leicester van 26 Juli 1586

Commissieboek van den Raad van State.

een vijftal personen, die tevens lid waren van het college van Gecommitteerde Raden; een zesde met name Mr. Cornelis Taymon, die tot dusver lid was geweest van het nu vanzelf vervallen prijzenhof te Vlissingen

Vgl. Resolutie Raden ter Admiraliteit in Zeeland 9 December 1585.

, en een zevende, Klaas Joostensz. de Bie, te voren equipagemeester (te Rotterdam ?). Uitdrukkelijk schreven de Staten van Zeeland nu aan het college van Gecommitteerde Raden voor, dat het "ordre stellen (moest), dat de besognen van de admiraliteit in geenen deele met de besognen van den lande gemengd en geconfondeerd en worden, maar alle stukken en pampieren, den lande van Zeeland aankomende, houden distinct en separaat, tracteerende te dien fine de zaken van d'eene en d'andere commissie in diverse kameren.

Instructie voor de Gecommitteerde Raden van Zeeland van 13 October 1586, bij Heeringa, De instructiën voor de gewestelijke regeering van Zeeland, blz. 117 vlg.

Het college ter Admiraliteit in Zuid-Holland (te Rotterdam)

Hoe zich de overgang heeft toegedragen van het oude College van admiraliteit in Zuid-Holland tot de Admiraliteit, door Leicester te Rotterdam gevestigd, is niet duidelijk. In elk geval was deze laatste op 9 Augustus 1586 nog niet in werking, want in de vergadering van den Raad van State van genoemden dag vertoonden de afgevaardigden van Holland en Zeeland, "que devant tot grandement est de besoin que les colléges de l'amirauté, respectivement érigés en Northollande et Zuithollande, au plutôt soient mis en office pour besogner au fait des bateaux suivant l'instruction sur ce dressée, ce que ne puisse plus être délavé".

Resolutie Raad van State 9 Augustus 1586.

Vreemd genoeg zijn in het commissieboek van den Raad van State wel de commissiebrieven geregistreerd van degenen, welke Leicester heeft benoemd tot leden in de Admiraliteiten van Noordholland en Zeeland, maar niet van de leden der Admiraliteit te Rotterdam. Naar het schijnt hebben in deze als raden zitting genomen niet die, welke tot dusver als leden hadden gefungeerd van het admiraliteitscollege in Zuid-Holland, maar geheel andere personen. In de resolutie der Staten van Holland van 11 October 1586 worden namelijk de luitenant-admiraal Duvenvoorde, Adriaan Duyst, Cornelis Pieter Vroesen, Meinert van der Laan, Balthazar Fransz. en Egbert Pietersz., d.i. dezelfden, die in het vorige jaar tot leden van het Zuidhollandsche college waren benoemd

Resolutiën Holland 14 en 19 September en 1 November 1585.

, uitdrukkelijk genoemd: "eertijds gecommitteerde raden van de Staten ter Admiraliteit in Holland". Van twee hunner, Balthazar Fransz. en Egbert Pietersz. Vinck, is trouwens bekend, dat zij bij commissiebrief van 26 Juli 1586 door Leicester zijn aangesteld als leden van de Admiraliteit in Noord-Holland.

Commissieboek Raad van State 26 Juli 1586.

De colleges ter Admiraliteit in Noord-Holland: Amsterdam en Hoorn / Enkhuizen

Tot de vestiging van de Admiraliteit, welke Leicester te Hoorn wilde oprichten, is het voorhands niet gekomen.

Zooals in het vervolg zal blijken zijn het vooral de West-Friesche steden Hoorn, Enkhuizen en Medemblik geweest, die in deze zaak het langst en het hardnekkigst verzet hebben geboden. Het hing samen met hun streven om West-Friesland van een onderdeel van Holland te verheffen tot een geheel zelfstandige provincie. (Zie Muller, blz. 495.)

Den 8 Augustus 1586 besloten de "Magistraten en Gedeputeerden van de steden van Westfriesland en het Noorderkwartier" dat met het admiraliteitscollege ten hunnent "met alle beleefdheid [zou] renvoyeeren en hen niet accepteeren", maar eenige gecommitteerden afvaardigen zou naar Leicester om hem te verzoeken, dat de Gecommitteerde Raden van hun gewest mochten woorden geautoriseerd om aldaar de admiraliteitszaken "te mogen berechten, gelijk tzelve tot nog toe gedaan [was] volgens de acte van Zijne Excellentie hoogloffelijker memorie".

Resolutieregister van Magistraten en Gecommiteerde Raden Westfriesland en Noorderkwartier 8 Augustus 1586.

Toen dan ook op 27 Augustus daaraanvolgende de leden van het admiraliteitscollege persoonlijk binnen Hoorn verschenen en den magistraat om een geschikte vergaderplaats verzochten, deelde de magistraat hun mondeling de resolutie van 8 Augustus mede en renvoyeerde hen "zonder verdere verklaringe van dezelve resolutie te doen". Alleen verklaarde hij "om alle gevoegs wille", dat men de zeven steden van het kwartier andermaal door Gecommitteerde Raden zou doen beschrijven. Die van het admiraliteiscollege antwoordden daarop "dat zij van meeninge waren tzelve Zijne Excellentie [Leicester] te rapporteeren, tevreden zijnde eenige gecommiteerden" van de Staten op 30 Augustus "binnen Amsterdam te vertoeven omme gelijkelijk aan Zijn Excellentie te trekken en die zake aldaar verantwoorden"; verschenen de gecommitteerden daar niet, zoo zouden zij alleen hun reis naar Leicester vervolgen. De zeven steden, op 29 Augustus ter behandeling van de zaak bijeengeroepen, vonden goed bij hun eenmaal genomen besluit te persisteeren en een deputatie af te vaardigen naar Leicester om hem van de gelegenheid van zaken te onderrichten en hem te verzoeken, dat de Gecommitteerde Raden in hun "possessie van de admiraliteit en dependentiën van dien [mochten] worden gemaintineerd". De deputatie had den Landvoogd niet alleen de verkregen rechten van Noord-Holland te vertoonen, maar ook dat de gemeenelands zaken van het kwartier niet zo zwaar vielen of de Gecommitteerde Raden kon de admiraliteitszaken "al evenwel bewaren en bedienen, op haar voorgaande tractement, uit den name en van wege Zijn Excellentie", waardoor zouden vermeden worden de groote uitgaven, voor de bezoldiging der nieuwbenoemde Admiraliteit vereischt, te meer omdat het college van Gecommitteerde Raden toch in stand zou blijven om te ""esogneeren in gemeenelands zaken"" waartoe zij bij acte van wijlen Prins Willem waren gemachtigd.

Als voren 29 Augustus 1586.

Op 1 September 1586 volgde nu een resolutie van den Raad van State, dien de nieuwbenoemde admiraliteitsleden intusschen van hun wedervaren te Hoorn hadden verwittigd, inhoudende dat men aan het College van Gecommitteerde Raden van Noordholland een brief zou richten, die de redenen uiteenzetten zou welke Leicester er toe gedreven hadden de Hoornsche Admiraliteit op te richten, en tegelijk melden dat zij, voor zooveel aanging de admiraliteitszaken, ontslagen waren van hun eed, met bevel om de nieuwe raden ter Admiraliteit niet in de oefening hunner ambtswerkzaamheden te beletten.

Resolutie Raad van State 1 September 1586. Index Bogaers.

Daartegenover hield de magistraat van Hoorn in zijn brief aan den Raad van State van ongeveer een week later staande "que les 7 villes du quartier de Westfrise l'érection du collége de l'amirauté en Northollande ne trouvent être nécessaire, puisque les affaires concernant le fait de ladite amirauté dorénavant encore se pourront faire par le Collége de Northollande comme jusques-à-present a le fair, aussi que telle érection tendrait `a grande frais pour le pays".

Als voren 8 September 1586. Index Bogaers.

Kort daarop trachtte de Raad van State door bemiddeling van zijn medelid Bardesius die van het Noorderkwartier en West-Friesland tot inschikkelijkheid te bewegen. Persoonlijk in hunne vergadering verschijnende drong Bardesius er "van wege Zijn Excellentie en den Raad van State" bij de zeven steden en gedeputeerden op aan, dat zij het admiraliteitscollege "alsnog binnen Hoorn zouden doen ontvangen en accommodeeren". Het gelukte hem ten minste zooveel gedaan te krijgen dat bij de meeste stemmen werd goedgevonden, "dat men tzelve Collegie van admiraliteit onder protestatie zal accepteeren en doen accommodeeren binnen der stede Hoorn van een bekwame plaatse, zonder prejuditie van dezen kwartiere, en dat men Zijne Excellentie zal verzoeken dat hem gelieve't meerendeel van dezen Collegie [nl. van Gecommitteerde Raden] te willen continueeren omme benevens d'anderen in zaken van admiraliteit te besogneeren, gelijkerwijs in Zeeland".

Resolutieregister van Magistraten en Gecommitteerde Raden Westfriesland en Noorderkwartier 17-19 September 1586.

Men ziet het, de zeven steden en gedeputeerden van het Noorderkwartier en West-Friesland blijven er nog steeds op staan, dat hun Gecommitteerde Raden in hun oude functie van bestuurders der admiraliteitszaken zullen worden gehandhaafd, maar zij toonen zich met dat al toch reeds tot eenige tegemoetkoming bereid. Op den langen duur moesten zij ook wel tot het inzicht komen, dat onverzettelijk volharden in stugge weerbarstigheid hun per slot van rekening in plaats van alles niet zou geven, en dat juist dit hen alreeds ver achteruit had gebracht. Want de Admiraliteit, door Leicester voor Hoorn bestemd, had zich ondertusschen te Amsterdam gevestigd, waar zij den 28 Augustus 1586 haar besognes schijnt te hebben aangevangen,

Vgl. het in 1763-1768 door den chartermeester der Amsterdamsche Admiraliteit Hartsinck opgemaakte repertorium op de resolutiën van dat college: "uit het eerste collegiaalboek dezes collegii, beginnende met 28 Augustus 1586, blijkt dat dezelve Raden ter Admiraliteit waren geordonneerd over Noord-Holland, Friesland, Amsterdam, Arnhem, Overijssel en Utrecht, houdende hunne residentie binnen Amsterdam op het Prinsenhof eertijds St. Ceciliaklooster".

- en dat het geen gemakkelijk werk zou zijn, haar van Amsterdam naar Hoorn te troonen, lag voor de hand.

Van stonden aan begint nu van den kant der Noord-Hollanders een hardnekkige strijd om dit te verkrijgen en onderwijl al vast zooveel mogelijk de Amsterdamsche Admiraliteit het gezag, voor het minst in West-Friesland en het Noorderkwartier, uit handen te slaan. Van dat streven getuigt onder andere het besluit van de Vergadering der Steden en Gedeputeerden van 27 September 1586 om "de convooimeesters in dezen kwartiere" aan te schrijven, dat zij geen gevolg zouden geven aan de order van de Amsterdamsche Admiraliteit, om de onder hen berustende penningen van de convooien over te zenden aan haren ontvanger-generaal, maar ze in zouden houden "ter tijd en wijle toe die van den Collegie van de nieuwe geëligeerde Admiraliteit hen alhier binnen Hoorn volgende haren last zullen hebben getransporteerd".

Als voren 27 September 1586, vgl. ook 25 October, 14 en 27 November 1586.

Een ander besluit, in denzelfden geest, bepaalde "dat de aangehaalde schepen en goederen, uit de Eems tot Enkhuizen opgezonden, aldaar zullen blijven zonder dat dezelve naar Amsterdam zullen gezonden worden, en wordt verstaan dat die van den Collegie vvan de nieuwe geëligeerde Admiraliteit gehouden zullen wezen, die goederen te verkoopen binnen Enkhuizen".

Als voren 27 September 1586.

In Maart 1588 gingen zij nog een stap verder. De aanleiding hiertoe gaf een acte van 3 Maart 1588, waarbij de Staten van Holland de Amsterdamsche Admiraliteit machtigden om "met assistentie van de magistraten" in West-Friesland en het Noorderkwartier geld op te nemen voor de uitrusting van oorlogschepen. Zij bespeurden daaruit, zoo schreven de Noord-Hollanders op 11 Maart 1588 aan de Staten van Holland, dat men de "disordre en confusie" in de admiraliteitszaken, "nu bij de twee jaren gedurende", scheen te willen "continueeren, niettegenstaande de loffelijke resolutie over een jaar en dag op't redres van de admiraliteit staatsgewijs in den Hage zoo solemneellijk genomen en gearresteerd, en dat men buiten allen twijfel daartoe arbeidt omme dezen kwartiere van haar gerechtheid en deugdelijke possessie in't stuk van de admiraliteit te priveeren, gelijkerwijs in den jare 86 bij indirecte wegen en middelen wel listelijk gepractiseerd is geweest", in strijd zoowel met alle recht en reden als met het uitdrukkelijke bevel van Leicester en den Raad van State, die het admiraliteitscollege te Hoorn hadden geordonneerd. Aangezien zij van ambts- en eedswege in geenerlei manier konden toestaan, dat men hun kwartier van de admiraliteit zou "frustreeren", verzochten zij de Staten, "dat het College van de admiraliteit, sinisterlijk dezen kwartiere onttrokken, met den eersten alhier mag worden gerestitueerd en hare residentie binnen de stad van Hoorn nemen". Mocht het echter komen te gebeuren (zoo schrijven zij), dat door eenige subtiele persuasiën ofte inbeeldingen van sommigen ons deugdelijk verzoek terugge zou worden gesteld en d'aanstaande equipagie en toerustinge van schepen van oorloge, tot veilinge van de zee en bevrijdinge van de navigatie" gebruikt, "elders dan alhier tot Hoorn collegialiter van wege de Admiraliteit van den Noorderkwartiere zoude worden geordonneerd", zoo waren zij eendrachtig besloten het College van hun Gecommitteerde Raden "absolutelijk te autoriseeren omme bij provisie de zaken van de admiraliteit te beleiden zulks't voorschreven College gedurende deze jegenwoordigen oorlog tot den aanvang van't gouvernement van den graaf van Leicester heeft geadministreert.

Als voren 10 en 11 Maart 1588.

In afwachting van de beslissing van de Staten in Den Haag voegde men op staanden voet de daad bij het woord; op 15 Maart gelastten Gecommitteerde Raden den kapitein Blauhulck met zijn schip en volk naar het Vlie te vertrekken ten einde de schepen te convooieeren, die naar de Eider waren bestemd, en twee dagen na dien volgde er een order aan den vice-admiraal Jan Garbrands om Blauhulck aanstonds naar het Vlie te laten uitloopen, met de bedreiging erbij dat zij hem "bij gebreke en weigeringe" daarvoor ter verantwoording zouden roepen. "Wij zullen ons tegen zijn Excellentie van Nassau wel verdedigen", zoo voegden zij er aan toe.

Als voren 15 en 17 Maart 1588.

Dat die van Amsterdam, want dezen waren het natuurlijk op wier "subtiele persuasiën en inbeeldingen" de Noord-Hollanders in hun brief van 11 Maart doelden, dat Amsterdam ter dagvaart van Holland tegen die van West-Friesland en het Noorderkwartier zoo onverzettelijk zou blijven als ooit, was te verwachten. De Staten zelf echter kwamen, bij de behandeling van het "redres der admiraliteit in Holland" ter zitting van 15 April 1588, de Noord-Hollanders niet onwelwillend tegemoet: de beide colleges (aldus staat in hun resolutieregister geboekt) "zullen worden geredresseerd, en aangaande het veranderen van het college van Amsterdam tot Hoorn, hebben de Staten hetzelve gesteld tot decisie van Zijne Excellentie van Nassau". Maar de gedeputeerden van Amsterdam weigerden hunne medewerking. De Vroedschap hunner stad, zeiden zij, had bij verscheidene resolutië verklaard dat men vóór alles behoorde over te gaan tot de oprichting van het College van Superintendentie, aleer men aan het redres der particuliere colleges de hand sloeg.

Resolutie Holland 15 April 1588.

En bij een latere gelegenheid betuigden zij wederom met zooveel woorden niet te kunnen "consenteeren, dat eenige veranderinge van of in de Collegiën van de admiraliteit noch leden van dezelve voorgenomen of gearresteerd" werd, vóór het College van Superintendentie "gestabilieerd en actueelijk in dienst was"

Resolutie Holland 13 Mei 1588.

, - een tijdstip dat, gelijk wij later zullen zien, op dit oogenblik nog ver uit het gezicht scheen te liggen.

Meer hoop daarentegen op de vervulling van hun wensch schonk aan de Noord-Hollanders de houding van Prins Maurits. Toen deze hun op het laatst van April 1588 van wege de Staten van Zeeland om assistentie met eenige oorlogschepen vroeg, slaagden zij er in voor de inwilliging van zijn aanvraag een acte van hem te bedingen, welke aan hun verlangens op het stuk van de admiraliteit voorhands voldeed. Ten opzichte van de door hen verzochte verplaatsing van de Admiraliteit uit Amsterdam naar Hoorn verklaarde de prins, "dat't College van der Admiraliteit behoort te wezen in West-Friesland, en dat wij eerstdaags zonder langer vertrek tot dien einde de zake, bij de Edelen en Steden van Holland op den 15 Aprilis laatstleden tot onzer decisie gesteld, zullen decideeren", en tegelijkertijd gaf hij, in overeenstemming met hun verzoek, aan de Gecommitteerde Raden van West-Friesland en het Noorderkwartier machtiging "omme aan te nemen't beleid van de zaken van de admiraliteit bij provisie, gelijkerwijs zijluiden t'anderen tijden hebben gedaan", alsook om "de penningen, tot de voorschreven equipage noodig wezende, te mogen nemen uit de verpondingen en dezelve te rembourseeren uit de inkomsten van de convooien en licenten, toegeëigend't College van de Admiraliteit van Noord-Holland".

Resolutieregister van Magistraten en Gecommitteerde Raden West-Friesland en Noorderkwartier 29 April en 3 Mei 1588.

Ongelukkig waren zij, "overmits de sobere inkomsten van de convooien" in hun kwartier en doordien "bij die van de Admiraliteit tot Amsterdam meest alle die penningen ontvangen" werden, al in Augustus daaraanvolgende met zoo zware lasten beladen en "in zulke confusie" geraakt dat zij, naar hun eigen bekentenis, de admiraliteitszaken "niet langer" wisten "te redden".

Als voren 27 Augustus 1588.

Tot overmaat van ergenis kwam omstreeks dezen zelfden tijd een commissie van de Amsterdamsche Admiraliteit gezag oefenen in het Vlie, hun eigen gebied dus, waar zij eenige naar Bremen en elders bestemde schepen, welke de "Magistraten en Gedeputeerden" van de Noord-Hollandsche steden hadden doen arresteeren, uit hun arrest kwam ontslaan, en dat, dubbel grievend!, op schriftelijk bevel van Prins Maurits, die over de afdoening van dat arrest zelfs geen letter had geschreven aan henzelf.

Evenzeer gevoelden zij zich gekrenkt door de resolutie van de Staten van Holland van den 16 Augustus 1588 betreffende de voorziening o.a. van de oorlogschepen, in het Marsdiep liggende, - een genoegzaam bewijs, naar hun inzien, dat de Staten aan dat "gepretendeerd" College te Amsterdam "schijnen toe te schrijven d'administratie en d'autoriteit, 't College [van Gecommitteerde Raden] van West-Friesland en het Noorderkwartier competeerende". Zij zagen in dat alles niet anders dan een toeleg om hun kwartier willens en wetens in zijn goed recht te verkorten, en zich bij plechtige acte verbindend tot handhaving en verdediging van de "privilegiën, rechten, costumen, vrijheden en gerechtigheden" van hun gewest, besloten zij aan de Staten van Holland te verzoeken om die zaak "te willen doen beteren": bij gebreke van dien zouden zij zich genoodzaakt vinden hierin te doen zooals zij "tot conservatie van welvaren, vrijheden en gerechtigheden van den lande van West-Friesland dienstig en noodig" oordeelden.

Als voren 29 Augustus 1588.

Verbitterd en teleurgesteld werden zij den 8 November te rade eenigen uit hun midden af te vaardigen naar Den Haag met de opdracht om ter dagvaart van Holland te verklaren, dat zij "niet van meeninge en zijn voortaan op eenige beschrijvingen in den Haag te compareeren vóór en aleer de resolutie op't point van de admiraliteit, staatsgewijs den 15 April ll. genomen, datelijk geëffectueerd zal wezen".

Als voren 8 November 1588.

Uit den aard der zaak stonden bij dezen strijd de zeesteden van het kwartier - Hoorn, Enkhuizen en Medemblik - in de voorste linie. Zij bleven er bij, aldus hun gedeputeerden op de kwartiersvergadering van 31 Januari 1589: men behoorde bij de resolutie van 8 November jl. en de andere, te voren op het stuk der admiraliteit genomen, te volharden, en onder het oppergezag van Prins Maurits, "als gouverneur en kapitein-generaal van West-Friesland" en admiraal-generaal van de Unie zelf, met zijn eigen oorlogsschepen de stroomen, kanalen en zeegaten van het kwartier "te bewaren zonder eenigszins te tolereeren, dat andere provinciën, steden of leden van dien daarover eenige heerschappije, commandement of gebied zullen usurpeeren". Edam, Monnikendam en Purmerend daarentegen hielden niet meer zoo onverzettelijk aan het besluit van 8 November 1588 vast; zij hadden er vrede mede, zoo verklaarden hun gedeputeerden, dat men bij de Staten van Holland om overplaatsing van het admiraliteiscollege aanhield en in geen point van beschrijvinge trad voordat de admiraliteitsquaestie definitief was afgedaan, mits al de zeven steden van het kwartier hierin gelijkelijk consenteerden, met andere woorden: ook die van Alkmaar medegingen, welke klaarblijkelijk voor een verzet à outrance geen geestdrift meer gevoelden.

Als voren 31 Januari en 1 Februari 1589.

Onder zulke omstandigheden moesten de kansen voor een compromis vanzelf stijgen. Wel werd op de Staten-vergadering van Holland van 17 Februari 1589, waar de zaak al weder op het tapijt kwam, door de Amsterdamsche gedeputeerden medegedeeld, dat zij geen andere last hadden dan dat de Admiraliteit binnen hun stad zou blijven, en verklaarden die van Noord-Holland van hun kant "geen anderen last te hebben dan dat de zake van de admiraliteit en de equipagie" ten hunnent "zal continueeren als gedurende den oorlog is gedaan"

Resolutie Holland 17 Februari 1589.

, doch toen daags daaraan de Staten als "expediënt" voorsloegen "dat men op deze zake en bijzonder op d'ordinaris residentie van de particuliere Collegiën zoude hooren't advies van Zijne Excellentie als admiraal-generaal, en dat men gehouden zoude wezen hinc inde tzelve advies voor dit toekomende seizoen, te weten voor zes achtereenvolgende maanden

De voorslag, zooals die is genotuleerd in het Resolutieregister van de Staten van Holland (op 18 Febr. 1589), spreekt van acht maanden.

na te komen en te achtervolgen, zonder eenige prejuditie van d'eene ofte andere zijde", vond dat expediënt bij de Noord-Hollandsche gedeputeerden, gelijk zij aan hun lastgevers overbriefden, aanstonds bijval "om verscheiden consideratiën, omme zoo Zijne Excellentie als die Staten alle redelijk contentement te geven en tot vorder eenigheid te trachten.

Resolutieregister van Magistraten en Gecommitteerde Raden West-Friesland en Noorderkwartier 20 Februari 1589.

Op de kwartiersvergadering, waar nu ten spoedigste over het voorstel van de Staten werd beraadslaagd, voltrok zich een volkomen scheiding: Hoorn, Enkhuizen en Medemblik bleven stokstijf op hun stuk staan, de vier overige steden aanvaardden het voorstel.

Als voren 22 Februari 1589.

Ten slotte maakte in overeenstemming met de opdracht hem ter dagvaart van 24 Februari 1589 door de meerderheid der Staten van Holland gegeven, op 6 Maart d.a.v. een decisie van Prins Maurits het geschil een einde. Zij kwam hierop neer, dat er in Holland drie Admiraliteitscolleges zouden wezen, respectievelijk gevestigd in Amsterdam, Rotterdam en Hoorn en elk, provisioneel voor acht maanden, bezet door de vier personen, welke hij uit de nominatie der Staten van Holland verkoos en die te zamen met degenen, "die uit de andere provinciën alreede tot de zake van de admiraliteit gecommitteerd zijn of namaals tot gelijken getale gecommitteerd zullen worden", het bewind zouden voeren over de zeezaken.

Resolutiën Holland 24 Februari en 7 Maart 1589.

De protesten, welke Hoorn, Enkhuizen en Medemblik daar zoowel ter vergadering van de Staten-Generaal als op de dagvaart van Holland tegen inbrachten

Resolutie Staten-Generaal 8 Maart 1589, Resolutie Holland 9 Maart 1589.

, vermochten de uitvoering van's prinsen decisie niet meer te keeren. Den 20 April 1589 werden de door den prins geëligeerde personen door de Staten-Generaal geadmitteerd

Resolutie Staten-Generaal 20 April 1589.

, binnen een paar dagen daarna hadden zij allen hun ambtseed afgelegd

Als voren, 20-22 April 1589.

, en bereids op 11 Mei waren klaarblijkelijk de raden van de Hoornsche Admiraliteit in hun ambt getreden.

Vgl. als voren 11 Mei 1589.

De kroon op het werk zette een besluit van de Staten-Generaal van 29 April, dat de Admiraliteit van Amsterdam administreeren zou de middelen te water, welke er tot dusver onder hadden gehoord, behalve die in West-Friesland, Waterland, Kennemergevolg, Wieringen, Texel, Vlieland, Terschelling, Grind, Friesland, Overijssel en de Eems, welke toegewezen werden aan de Admiraliteit van Hoorn.

Resolutie Staten-Generaal 29 April 1589.

Aanvankelijk hield het College zijn verblijf te Hoorn, totdat een paar jaar later de Enhuizers daar aanspraak op begonnen te maken, omdat hunne haven "zoo bij tijden van ijsgang als contrariewind" zoo gunstig was gelegen, gelijk zij in hun verzoek aan de Staten van Holland aanmerkten.

Resolutie Holland 5-27 Januari 1593.

De twist, hierover tusschen de twee steden opgerezen, werd in de eerste maanden van 1593 door Prins Maurits en eenige gecommitteerden uit hun midden, aan wie de Staten de beslissing overdroegen

Als voren.

, beslecht in dezer voege dat het College beurtelings drie maanden achtereen te Hoorn en Enkhuizen beide zou vergaderen.

Brandt, Historie van Enkhuizen, blz. 261.

Het college ter Admiraliteit in Oostende

Om der volledigheids wille dient hier nog vermeld hoe Leicester, even vóór zijn vertrek naar Engeland in 1586, ook nog een College van admiraliteit heeft opgericht in het toenmaals onder Staatsch gezag staande Oostende. Den 27 November 1586 gaf hij aan den gouverneur van die vesting, Sir John Conway, commissie als "admiraal over het Vlaamsche kwartier", met bevel om daar een Admiraliteit op te richten met gelijke bevoegdheid als de andere admiraliteitscolleges.

Bor, boek XXI, fol. 75.

Natuurlijk stuitte dit hier te lande aanstonds op verzet. Op het laatst van Januari 1587 kwamen de Staten-Generaal ter vergadering van den Raad van State verklaren, dat zij dit gedoente nadeelig vonden en verzochten het niet toe te laten.

Resolutie Raad van State 26 Januari 1587, Index Bogaers.

In een brief van 18 April d.a.v. beklaagden zich de Admiraliteit van Zeeland bij de Staten-Generaal dat een schip, uit Vlissingen uitgevaren en van zijn lading convooi betaald hebbende, door die van Oostende was aangehouden, welke een Admiraliteit pretendeerden op te richten en daartoe bereids raden en een secretaris hadden "gecrëeerd", met verzoek hierin door tusschenkomst van Leicester en den Raad van State te voorzien.

Resolutie Staten-Generaal 22 April 1587.

Den 24 April, bij gelegenheid dat de Engelsche gezant Buckhurst de zitting van den Raad van State bijwoonde, werd dezen van's Raads wege voorgehouden hoe de regeling, door Leicester met advies van den Raad en de Staten-Generaal op 26 Juli 1586 gemaakt, goed had voldaan, maar "que toutefois le présent gouverneur d'Ostende s'est avancé de dresser une autre amirauté, apart en la ville d'Ostende, en vertu de certaine commission par lui surrepticement obtenu de Son Excellence devant le département d'icelle vers Angleterre", zoodat de Raad hem, Buckhurst, verzoeken moest "qu'il plaira à Sa Seingneurie d'y vouloir rémédier par moyens à ce convenables".

Resolutie Raad van State 24 April 1587. Index Bogaers.

Den volgenden dag ontvingen de Staten-Generaal alweer een verzoek uit Zeeland, ditmaal van de Gecommitteerde Raden dier provincue (van 24 April ll.), om in de zaak te voorzien, wat de Staten-Generaal beantwoordden met de mededeeling, dat zij met den Engelschen gezant en den Raad van State overleg hadden gepleegd en dat de gezant de gouverneurs van Oostende en Sluis had aangeschreven van de oprichting dier Admiraliteit af te zien.

Resolutie Staten-Generaal 25 April 1587.

Den 16 Mei legden de afgevaardigden van de Staten-Generaal in de vergadering van den Raad van State een brief over, dien zij, al wederom over de Oostendsche Admiraliteit, van de Admiraliteit in Zeeland hadden ontvangen. Men besloot daarop den gouverneur Conway ernstig te schrijven, dat hij "van gemelde Admiraliteit desisteeren" zou, en dat aan Prins Maurits afschrift van dezen brief zou worden gezonden, opdat hij aan de kapiteinen van de oorlogsschepen, die commissie van Conway hadden, zou schrijven, dat zij niet meer zouden uitloopen, tenzij op commissie van Leicester of van hem, Maurits, als admiraal van de zee, en dat zij de prijzen, alreeds door hen genomen, naar Zeeland opsturen moesten teneinde de Admiraliteit aldaar te laten beslissen of de daarin bevonden goederen al dan niet van goeden prijze waren. Insgelijks vond men goed de beide luitenant-admiraals van Holland en Zeeland, Duvenvoorde en Justinus van Nassau, van dit alles te verwittigen, met last om, ingeval de kapiteinen van Conway niettegenstaande de aanschrijving van Prins Maurits in zee werden aangetroffen, ze te vervolgen als piraten. Ten slotte vermeldt de aangehaalde resolutie van den Raad van State, dat men de door de Admiraliteit van Zeeland overgezonden copie van Conway's commissiebrief, uit kracht van welke hij de Oostendsche Admiraliteit had opgericht, niet "in ordinaires form" opgemaakt had bevonden, en dat de secretaris Junius bij navraag dienaangaande had geantwoord, dat hij de commissie op order van Leicester had doen schrijven, dat zij vóór diens vertrek naar Engeland niet was geteekend en dat hij ze vervolgens had laten overhandigen aan den secretaris van den Raad van State, De Burchgrave, die haar in Engeland had laten teekenen en aan Conway toegezonden had.

Resolutie Raad van State 16 Mei 1587. Index Bogaers.

Na dien verneemt men van de Admiraliteit van Oostende niets meer. Blijkbaar heeft zij weldra den geest gegeven. Ware het anders geweest, de Admiraliteit van Zeeland, die er door verkort werd in haar gebied over de kusten van Vlaanderen, zou bij het minste levensteeken, dat haar Oostendsche zuster gaf, zeker niet het stilzwijgen hebben bewaard.

De oprichting van de drie Admiraliteiten in Juli 1586, men moet het den jongsten geschiedschrijver van het Nederlandsche zeewezen toestemmen, geeft ons op zichzelf nog geen recht Leicester te verdenken van den welbewusten toeleg om het marinebestuur te verbrokkelen.

Elias, blz. 33.

Niet Leicester is het, hij merkt dit terecht aan, die de verdeeling van het werk over de drie colleges ingevoerd heeft, zij bestond reeds vóór hem. Maar de instelling van noog een vierde college te Oostende, waarmede de landvoogd zijn eigen beschikking ten aanzien van de Admiraliteit in Zeeland van Juli voor een deel weder afbrak, stelt, zacht gesproken, zijn houding in dezen toch niet in een gunstig licht.

Reorganisatie na het vertrek van Leicester (1588-1593) De superintendentie onttrokken aan de Raad van State

Zijn vertrek, thans voor goed, in December 1587 en zijn afstand van het gouvernement en kapitein-generaalschap der Geünieerde Provinciën brachten nieuwe veranderingen te weeg. Zoodra de acte van aftand op 1 April 1588 aan de Staten-Generaal was medegedeeld

Resolutie Holland 1 April 1588.

, vaardigden dezen, op 12 April d.a.v., een nieuwe instructie uit voor den Raad van State

Bor, boek XXIV, fol. 66.

, waarin zij den Raad van State het oppergezag over het zeewezen onttrokken door er uit weg te laten het twaalfde artikel der instructie van 18 Augustus 1584

Slingelandt I blz. 268.

, hetwelk den Raad de superintendentie van den oorlog te water opgedragen en het gebruik van de convooien toegestaan had.

De benoeming van prins Maurits tot admiraal-generaal

Den 23 Mei 1588 verklaarden de Staten-Generaal Prins Maurits ontslagen van zijn eed aan Leicester, benoeden hem tot admiraal-generaal van de Vereenigde Nederlanden op een commissie en instructie, door hen vast te stellen, bij welke instructie hij onder meer zou worden verplicht om te "onderhouden en te doen onderhouden" het tractaat met Engeland van 10 Augustus 1585, en stelden tegelijkertijd den eed vast voor het krijgsvolk te water, inhoudende belofte van trouw aan de Staten-Generaal en gehoorzaamheid aan den prins, als admiraal-generaal, als aan de overige scheepsbevelhebbers, door hem benoemd of alsnog te benoemen.

Resolutie Staten-Generaal 23 Mei 1588.

De commissie van den prins als admiraal-generaal, op 31 Augustus 1588 geteekend en den 3 September daaraanvolgende door hem bezworen

Resolutiën Staten-Generaal 1 en 3 September 1588.

, gaf hem "volkomen macht omme den voorschreven staat en officie van admiraal-generaal van de Vereenigde Provinciën te houden en te bedienen, de hoogheden en rechten daartoe staande te bewaren, opzicht en superintendentie te hebben over alle zaken en affairen't stuk der zee, admiraliteit en het oorlogen te water eenigszins rakende of betreffende".

Gelijk van zelf spreekt beschouwden de Staten-Generaal de admiraliteitscolleges insgelijks als "verlaten" van hun eed aan Leicester

Vgl. resolutie Staten-Generaal 20 Mei 1588.

, zoodat zij op 13 Juni d.a.v. een nieuwe eed voor dezen vaststelden, die hun afeischte trouw aan de Staten-Generaal en gehoorzaamheid aan de bevelen van Prins Maurits als admiraal-generaal.

Als voren 13 Juni 1588.

In het volgende jaar, op 22 April 1589, volgde de uitvaardiging, al wederom door de Staten-Generaal, van een nieuwe instructie. Zij verordineerde, dat de leden van elk college, zes of zeven in getal, en de secretaris voortaan zouden gecommitteerd worden door de Staten-General "op de presentatie van de particuliere provinciën"; dat "beneffens elk dezerlver collegiën" gesteld [zou] worden eenen fiscaal"; dat de admiraal-generaal, of bij zijn afwezigheid dienst luitenant-generaal, in het respectieve kwartier hoofd wezen zou en president van al de colleges en van elk college in het bijzonder; dat hun, tot bestrijding van de scheepsuitrustingen, soldijen en dergelijke kosten meer, "van nu af" in handen zou werden gesteld de opbrengst der convooien, in ieders gebied respectievelijk ingevorderd, gelijk ook de helft van de licenten, wier wederhelft echter zou blijven "ter dispositie" van Prins Maurits als admiraal-generaal en het collegie neffens dezelve om daaruit de respectieve collegiën te assisteeren". In de hoofdzaak, kan men zeggen, kwam de instructie overeen met die, welke Leicester op 26 Juli 1586 had vastgesteld. Nadat zij vervolgens, op 26 April, hadden beslist dat de Raden ter admiraliteit, "geordonneerd te Amsterdam, Rotterdam, Hoorn en Middelburg", met ingang van 1 Mei, "bij provisie voor den tijd van acht maanden [zouden] beginnen te besogneeren op de instructie", den 22 April laatstleden "gelezen en goedgevonden", reikten de Staten-Generaal omstreeks 27 April de commissiebrieven aan de leden van de drie eerstgenoemde colleges.

Resolutiën Staten-Generaal 26 April en 5 December 1589. Commissieboek Staten-Generaal 27 en ? April 1589.

Tevens gaven zij, op 27 April 1589, een commissie uit aan vier personen, die zitting zouden nemen in het door het opgerichte College Superintendent van de admiraliteit neffens Prins Maurits als admiraal van de zee.

Commissieboek als voren 27 April 1589.

Het college van Superintendentie

Over de instelling van zulk een College van Superintendentie liepen de gedachten al in den aanvang van 1587. De Staten van Holland, die er vooral toe dreven, zoowel als de Staten-Generaal, hadden haar sedert bij herhaling tot een punt van hun beraadslagingen gemaakt. Men had er een instructie voor vastgesteld

Resolutie Staten-Generaal 19 Maart 1587.

, zelfs leden voor benoemd en in eed genomen

Resolutiën Holland 30 Januari en 3 Februari 1587. Resolutiën Staten-Generaal 19 Februari en 22 Maart 1587. Resolutie Holland 2 Februari 1588.

, maar de weerstrevigheid van de Zeeuwen hield, trots den aandrang door Holland op hen geoefend

Resolutie Holland 2 December 1587.

, de uitvoering van het plan tegen, zoodat de Staten van Holland in April 1588 te rade werden, "met de erectie te supersedeeren" tot die van Zeeland er in zouden bewilligen.

Resolutie Holland 15 April 1588.

Men liet nochtans het plan niet varen, want nauwelijks was het jaar een maand ouder of de Staten-Generaal vatten hunnerzijds het van nieuws op. "Ook" (aldus staat in hun Resolutieregister op 20 Mei 1588 geboekt) "ook zak worden opgericht een College Superintendent voor de admiraliteit neffens den persoon van Zijne Excellentie graaf Maurits van Nassau, admiraal van de zee, 'twelk insgelijks" (d.i. evenals de raden in de particuliere admiraliteitscolleges), "commissie en instructie van de Heeren Staten-Generaal zal ontvangen en eed doen.

Res. Staten-Generaal 20 Mei 1588.

Ook nu evenwel kwam er van de zaak niets. De Zeeuwsche gedeputeerden ter Generaliteit waren wel gemachtigd, zeiden zij, "om de instructie van het College te helpen ontwerpen, maar niet om in zijn oprichting toe te stemmen.

Als voren.

Inderdaad hebben de gedeputeerden van Holland, Zeeland en Friesland, wien die taak door de Staten-Generaal was opgedragen

Als voren.

, zich met de opstelling van de instructie bezig gehouden

Vgl. resolutie Staten-Generaal 22 Augustus 1588.

, doch met geen vertoogen noch drangredenen vermochten die van Holland de Zeeuwen voor hun denkbeeld winnen: zij wilden aan zoo'n college van superintendentie geen "autoriteit geven omme de licenten te mogen verhoogen en verlagen, afdoen of opstellen", gelijk de opgemaakte ontwerp-instructie inhield, doch ten hunnent zelf blijven "in ontvang en maniance van de penningen van de convooien en licenten".

Resolutiën Holland 15 en 16 Februari 1589.

Zoo bleef het voortslepen, maanden achtereen, totdat in de zitting der Staten-Generaal van 16 Februari 1589 de afgevaardigde van Friesland, Karel Roorda, een breed tafereek kwam ontrollen van "de groote disordren en confusiën, jegenwoordelijk wezende in het stuk van de admiraliteit, bijzonder ook in het kwartier van Friesland". Hij was deswege, dus verklaarde hij, al herhaaldelijk door zijn principalen gelast "aan te houden, dat daarop prompte ordre in het generaal mocht worden gesteld, of dat anderszins die van Friesland geresolveerd zijn in het particulier van heurentwegen daarinne te voorzien gelijk zij voor de bevrijdinge van heure stroomen en eigen conservatie zullen vinden te behooren, en tot dien einde de middelen van convooien en licenten, aldaar vallende, aan te slaan en daartoe te gebruiken zonder dezelve der Generaliteit meer te laten volgen". Dierhalve verzocht hij de "andere provinciën tsamentlijk daarop te willen resolveeren, "gelijk voor den dienst van den lande ten hoogste noodig is".

Resolutie Staten-Generaal 16 Februari 1589.

Wat die van Friesland bij monde van Roorda voordroegen was, gelijk men denken kan, koren op den molen van die van Holland. Daags te voren had men in de Staten-vergadering van dit gewest eenstemmig verklaard, dat het Superindentent-College "ten eerste, des doenlijk zijnde, opgericht zal worden bij die van Holland en West-Friesland met die van Zeeland zooverre het eenigszins doenlijk is"; mocht echter Zeeland vanwege zijn bezwaren op het stuk der middelen te water niet willen medewerken, dan, meenden zij, behoorde het college reeds bij voorraad door Holland en West-Friesland alleen "in trein gebracht" te worden en vervolgens al het mogelijke gedaan "om die van Zeeland mede te brengen onder de voornoemde superintendentie".

Resolutie Holland 15 Februari 1589.

De Hollandsche afgevaardigden ter Generaliteit vonden nu ook in Roorda's vertoog gereede aanleiding om aan te houden, dat de Staten-Generaal overeenkomstig de besluiten, bereids te voren door hen op dit stuk genomen

Resolutiën Staten-Generaal 31 Januari 1587 en 20 Mei 1588.

, metterdaad tot oprichting van het college zouden overgaan; dat de provinciën Holland, Zeeland en Friesland binnen de eerstkomende twee of drie weken hunne gecommitteerden daarin zouden presenteeren; en dat middelerwijl de Staten-Generaal zijn instructie zouden vaststellen - alles onder aanbieding, namens hunne provincie, van verschillende schikkingen om aan de bezwaren van Zeeland in zake den ophef van de middelen te water tegemoet te komen. De uitslag van de deliberatiën is ten slotte geweest dat, ondanks de tegenkanting van de Zeeuwsche afgevaardigden, tot de oprichting van het college is besloten

Resolutie Staten-Generaal 16 Februari 1589.

en op 18 Februari d.a.v. de provinciën Holland, Zeeland en Friesland vanwege de Staten-Generaal werden aangeschreven om binnen drie weken uiterlijk te verkiezen en aan hen, Staten-Generaal, te presenteeren respectievelijk drie, twee en een personen om in het College Superintendent zitting te nemen, commissiebrief als zoodanig te ontvangen van hen, Staten-Generaal, en aan dezen eed te doen.

Resolutie Staten-Generaal 16 Februari 1589.

Den 22 April 1589 volgde de vaststelling der instructie bij provisie en voor een jaar

Resolutie Staten-Generaal 22 April 1589.

, en den 27 van dezelfde maand de uitgifte van de commissiebrieven aan de drie leden, door Holland aangewezen.

Commissieboek Staten-Generaal 1586-1625 fol. 46.

Den legden omstreeks denzelfden tijd hun eed af

Als voren.

en zouden, naar de commissiebrieven bepaalden, voor en jaar moeten dienen en op 1 Mei aanstaande hun post aanvaarden. Ofschoon die van Zeeland het verzoek van de Staten-Generaal, om het afvaardigen van hun twee leden niet langer uit te stellen, in den wind sloegen en stokstijf volhardden in hun weigering om tot de oprichting van het college mede te werken

Resolutie Staten-Geneaal 17 Mei 1589.

, gaven de Staten-Generaal op 2 Juni 1589 aan die leden, welke alreeds hun commissie hadden ontvangen, machtiging om met hun besognes te beginnen zonder te wachten op hun nog niet aangekomen ambtsbroeders.

Als voren 2 Juni 1589.

Op 8 Juni deed ook het inmiddels door Friesland gecommitteerde lid eed

Als voren 8 Juni 1589.

, en uit de resolutiën der Staten-Generaal van 29 en 30 Augustus 1589 blijkt dat het College op dien tijd bereids zijn werkzaamheden had aangevangen.

Werkzaamheden van het College van Superintendentie

Binnen de kring hunner bevoegdheid, gelijk de instructie van 22 April 1589 dien afbakende

Uitgegeven Kronijk Historisch Genootschap XVI (1860), blz. 317.

, viel "de superintendentie, bevel en gezag over al de particuliere collegiën van de admiraliteit in alle zaken aangaande den oorloge te water, mitsgaders de directie en't beleid van de equipagie en de middelen daartoe dienende"; zij vervingen dus in dezen, om zoo te spreken, den Raad van State, aan wien men bij zijn nieuwe instructie van 12 April 1588 juist "de superintendentie van den oorlog te water en de middelen daartoe benoodigd" onttrokken had, welke de vorige instructie van 1584 hem met zooveel woorden toekende. Te dien einde moesten zij stipt doen onderhouden de instructiën van de particuliere admiraliteitscolleges, welke in allen deele zouden blijven gelden; zorg dragen dat, tot wederstand des vijands, bescherming van land, vaart en koophandel en tot belet van ongeoorloofden toevoer aan den vijand, alle kusten, stroomen, rivieren, passagiën en havens met schepen van oorlog werden bezet; waken dat men, ter besparing van kosten en om een gelijken voet te houden, voortaan zonder "haar ordonnantie of toelatinge" geen "nieuwe toerustinge van schepen in d'eene of d'andere kwartieren" aannam of afdankte of "eenige vlote of andere instrumenten van importantie" maakte; zorgen dat de in Holland en Zeeland gebruikelijke manier van betaling ten meesten nutte van den lande werd gecontinueerd, dat de uitbetalingen "zoo gelijkelijken" geschieden als immer doenlijk was, en dat door te lang uitstel daarvan geen muiterijen onder het scheepsvolk of andere ongelegenheden oprezen; toezien dat de particuliere admiraliteitscolleges bij hun uitrustingen de meest mogelijke spaarzaamheid in acht namen, de aangeschafte scheepsbehoeften en ammunitie wel bewaarden en gebruikten en "de beste schepen en werken" zooveel mogelijk "volgende de bestekken en ordonnantiën opnamen"; bevorderen dat de lijsten en orders inzake de heffing der middelen te water uitgevoerd wierden op een eenparigen voet en de overtreders aanstonds werden gestraft; zorg dragen, teneinde des te beter te kunnen nagaan in hoeverre de particuliere colleges en de beambten bij de convooien en licenten hun plicht nakwamen, dat de colleges hen voortdurend op de hoogte hielden van al wat in hun respectievelijk kwartier "voorvallen zal, gedaan is of geëffectueerd zal dienen"; de colleges en de commissarissen-generaal van de convooien en licenten "in de gewoonte brengen en houden" van elke maand den particulieren collecteurs en contrarolleurs de rekeningen af te vorderen van de opbrengst dier middelen en deze, nadat zij ze afgesloten hadden, binnen de maand over te zenden aan het College van Superintendentie, om dit gelegenheid te geven van over den geheelen dienst der convooien en licenten zijn oog van contrôle te laten gaan; er de hand aan houden dat de ontvangers-generaal dier middelen hun elk half jaar de rekening en verantwoording overleverden van hun beheer, en dat die onverwijld werden onderzocht en gesloten; onderzoeken de gesteldheid van de oorlogschepen, scheepsbehoeften en ammunitie en het bedrag van de schulden der particuliere colleges, in één woord den ganschen staat van 's Lands zeewezen, teneinde daarin naar bevinding van zaken "goede ordre, remedie en redres" te stellen; met dat oogmerk vernemen bij de particuliere colleges en de beambten der convooien en licenten wat in de lijst dezer middelen tot 's lands voordeel te wijzigen viel en, indien hun naar aanleiding van de ingewonnen informatiën een wijziging wenschelijk docht, hun advies deswege toezenden aan de Staten-Generaal of, zoo die niet bijeen waren, aan de Staten der parrticuliere provinciën, opdat over hun voorstel kon worden beraadslaagd en ter eerstvolgende vergadering van de Staten-Generaal een besluit genomen. De zes leden zouden "gekozen" worden voor de helft door de Staten van Holland, twee door die van Zeeland, een door die van Friesland, commissie ontvangen van de Staten-Generaal, in handen van dezen hun eed moeten afleggen, met hen zoowel als met den Raad van State goede correspondentie hebben te onderhouden en een jaar in dienst blijven. Voorzitter van het College zou zijn Prins Maurits, als admiraal-generaal, dien de leden gehouden zijn te volgen op ""lle voyagiën en van d''ene stad naar d''ndere, daar Zijn Excellentie reizen zal"., om dagelijks alle voorvallende zaken af te handelen, ten ware de prins maar voor zes of acht dagen zou afwezig zijn en hij hun toestond achter te blijven. Definitieve besluiten zouden zij alleen vermogen te nemen wanneer het meerendeel van de leden present was.Voor hun werkzaamheden zou hun een secretaris worden toegevoegd, die zich zou te gedragen hebben naar een voor hem vast te stellen berichtschrift. Het zegel van het college zou bewaard worden door den prins of door wie hem als voorzitter kwam te vervangen.

Van de wijze, waarop het college zijn taak heeft vervuld,kan men zich niet dan een zeer oppervlakkig denkbeeld maken, wij zijn resolutiën niet meer aanwezig zijn. Eenige sporen slechts van zijn werkzaamheid vindt men terug in het, overig uiterst onvolledig bijgehouden, Resolutieregister der Rotterdamsche Admiraliteit over de jaren 1590-1593. Deze vermelden dat het College nu en dan met de voor dit doel opgeroepen gedeputeerden uit de particuliere admiraliteitscolleges beraadslaagde over de beveiliging van de zee gedurende het aanstaande zomerseizoen

17 Januari 1590 enz.

, orders aan deze gaf tot het huren of bouwen van schepen

30 Mei en 17 Juli 1590.

, tot het verleenen van convooi aan koopvaarders en visschers

2 Juni 1590, 13 December 1591, 15 December 1592.

, tot het laten uitloopen van oorlogschepen

29 Augustus en 5 October 1592.

, het afdanken of continueeren van kapiteinen en scheepsvolk

13 Januari en 5 Augustus 1590.

, de toelating van uitvoer naar vijandelijk gebied.

16 en 20 Maart 1590.

Het einde van het College van Superintendentie (1593)

De verrichtingen van het college hebben bij slot van rekening de verwachtingen zoo zeer teleurgesteld, dat zelfs de Staten van Holland, die zijn oprichting zoo ijverig hadden voorgestaan, het omstreeks half December 1593 geen langer voortbestaan meer waardig keurden.

Resolutiën Holland 14-23 December 1593.

Enkele dagen na dien kwamen de drie Hollandsche leden in de vergadering van de Staten-Generaal vertoonen hoe de voortdurende afwezigheid van leden uit Zeeland, die de Staten van dat gewest in spijt van allen aandrang maar niet wilden benoemen, het college belette "den gewenschten en verwachten dienst" te doen in de beoogde superintendentie, zoodat zijn bestendiging naar hunne meening den lande slechts "noodelooze en overtollige kosten" zou veroorzaken, reden waarom zij te rade waren geworden hun ontslag aan te vragen. De Staten-Generaal willigden hun verzoek in, besloten dat men het college zou "dissolveeren" en de drie ontslagen leden met ingang van 1 Januari 1594 zou "repartieeren" over de Admiraliteiten te Rotterdam, Amsterdam en Hoorn, aan welke "voorts de directie van de admiraliteitszaken in Holland" zou worden gelaten; ook wezen zij ten slotte uit hun midden een commissie aan "om bij behoorlijke inventaris" van de drie ontslagen heeren "over te nemen de registeren, stukken, pampieren en rekeningen van haarluider bedieningen en alles te doen brengen ter plaatse, daartoe te ordonneeren".

Resolutie Staten-Generaal 30 December 1593.

Pogingen tot centralisatie (1596)

Weinig voorspoediger zijn de pogingen geweest om in het beleid van de zeezaken meer centralisatie te brengen, die in 1596 opnieuw door de Staten-Generaal en de Staten van Holland werden aangewend. Oprichting van een generaal College van Admiraliteit, uit gecommitteerden van alle provinciën bestaande, dat het gansche zeewezen van de Republiek besturen zou, met ondergeschikte commissies uit zijn midden om in de hiervoor aan te wijzen plaatsen de loopende zaken af te doen, en dat beschikken zou over de gezamenlijke opbrengst van de middelen te water, confiscatiën en buiten, welke altegader zouden worden gestort in één beurs of kas, door één algemeenen ontvanger-generaal beheerd

Resolutiën Holland 11 September, 23 October 1596. Resolutie Staten-Generaal 4 October 1596.

; invoering van maatregelen, die de Generaliteit zouden in staat stellen tot een doeltreffende contrôle op de invordering van de convooien en licenten om te voorkomen, dat met de toepssing van de plakkaten en tarieven de hand werd gelicht ten voordeele van den koopmansstand in de particuliere steden en kwartieren

Resolutiën Zeeland 15, 17, 27 Januari 1596. Resolutie Holland 16 Mei 1596. Resolutie Staten-Generaal 5 October 1596.

; of wat er tot bevordering van eenheid en eenvormigheid in het bestier der admiraliteitszaken al meer, hetzij door de Staten van Holland, hetzij door de Staten-Generaal, werd voorgeslagen, - het stuitte, gelijk voorheen, alles af op den onwil van de Zeeuwen. Zooals zij in Januari 1596 te kennen gaven aan een deputatie, opzettelijk door de Staten van Holland afgevaardigd om met hen te handelen over een betere regeling van het admiraliteitsbestier, met name wat betrof den "ontvang" en het "emplooi" van de convooien en licenten, zij, in Zeekand, konden niet vinden dat die van Holland eenige reden hadden im zich over de bestaande "ordre en beleid" van de Zeeuwsche Admiraliteit te beklagen, weshalve het naar hun inzien volkomen onnoodig was "bij nieuwigheid daarin ietwes tegens den jegenwoordigen rein en maniere van doen te veranderen".

Resolutiën Zeeland 1596, blz. 76.

Zoo rondborstig, het is waar, hebben zij in datzelfde jaar niet altijd gesproken. Zij begrepen dat zij zich wachten moesten van Holland al te bruusk voor het hoofd te stooten, want Holland kon gewichtige troeven tegen het uitspelen en zou ze uitspelen ook, wanneer zij den beker deden overloopen, zij wisten dit zeer wel.

Als voren 4 September 1596, vgl. Resolutiën Holland 16 Mei, 27 Juli 1596.

Bovendien, wenschten zij zich in de oogen van de andere zusterprovinciën een goede houding te geven: zij scherpten daarom hun afgevaardigden ter Staten-Generaal nadrukkelijk in bij de besognes aldaar wel zorgvuldig te waken, dat die van Zeeland niet werden "geprecipiteerd in't beleid op't stuk van de convooien en licenten", doch hierbij zoo "dexterlijk" te werk te gaan, "dat bij de andere provinciën niet gemerkt en kan worden eenige subterfugie of oorzake van dilay in dese besognes".

Resolutie Zeeland 17 Augustus 1597.

Evenwel, hoe welwillendheid ja inschikkelijk de toon mocht klinken, die hun afgevaardigden ter Generaliteit soms aansloegen, op het stuk van zaken waren zij vast besloten niet toe te geven. Geen algemeene beurs, want die zou hen berooven van de middelen te water met bijbehooren, welke tot dusver als zuiver provinciale inkomsten in de kas van hun tresorier plachten te vloeien. Geen vervanging van de Zeeuwsche Admiraliteit - gelijk die thans was ingericht - door een college, geheel creatuur en werktuig van de Staten-Generaal, dat hun het gebied over hun eigen stroomen en wateren, hun oorlogsvloot en scheepsbevelhebbers ten eenenmale benemen zou, en bij de heffing der convooien en licenten en de rechtspraak op dit punt uitteraard veel minder den Zeeuwschen handelsstand ontzien zou, zoodat deze, tot heden toe zachtkens gehandeld en gekoesterd, naar elders zou verhuizen, tot onherstelbare schade van de neringen en trafieken van hun gewest.

Vgl. de remonstrantie der Gecommitteerde Raden van Zeeland aan de Staten van Zeeland van 10 Januari 1597 in Resolutiën Zeeland 1597, blz. 73.

Met wat tegenzin zij zich voegden naar hetgeen in Den Haag omtrent de zaken van de zee werd verordend, toonden zij in de laatste maanden van 1596 metterdaad. Terwijl die van Holland het plakkaat der Staten-Generaal van 24 Juli, de vaart verbiedende op Calais, Grevelingen, Duinkerken, Nieuwpoort en Sluis, onmiddellijk in hun gebied lieten afkondigen

Resolutie Holland 27 Juli 1596.

, talmden zij hiermede niet alleen een volle maand lang, maar namen tegelijk de vrijheid van te bevelen, dat aan het slot van de publicatie de verklaring moest worden toegevoegd, dat ten aanzien van de haven van Sluis het verbod eerst een maand later zou ingaan.

Vgl. hun acte van 5 September 1596 in Resolutiën Zeeland 1596, blz. 313.

Zij lieten zich voorstaan, aldus hadden zij op 29 Juni aan hun gedeputeerden ter Generaliteit geschreven, "dat die van Holland door't sluiten" van de Sluische haven "niet anders en zijn pogende dan om die Spaansche wolle en Schotsche huiden of vellen naar haar provincie tot gerieve van hare manufacturen te trekken en te diverteeren.

Resolutiën Zeeland 1596, blz. 189.

Straks gingen zij veel verder nog. Zich niet bekreunend om de nieuwe instructiën en lijst, in October 1596 voor den dienst der convooien en licenten ter Generaliteit vastgesteld, bleven zij de oude lijst volgen, tot groote schade van de Zuid-Hollandsche visscherij, gelijk de Admiraliteit van Rotterdam in November1596 bij de Staten-Generaal klaagde.

Resolutie Staten-Generaal 26 November 1596.

Toen naar aanleiding van deze klacht ter Generaliteit het besluit viel om die van Zeeland andermaal te verzoeken, dat zij "de nieuwe lijsten en instructiën, zoo solemnellijk bij de gedeputeerden van alle provinciën gemaakt en gearresteerd", ten hunnent evenzeer zouden ten uitvoer leggen als elders geschiedde, verklaarden de Zeeuwsche afgevaardigden, "dat men in dezen niets en behoort te doen zonder eerst die van Zeeland te hooren noch hen ook te overstemmen en buiten alle manier van doen, zonder kennisse van zaken, die van de Admiraliteit tot Rotterdam te autorizeeren" om de instructiën en lijsten van October te "mainteneeren, doen achtervolgen en effectueeren met zulke middelen, als zij ten zelven einde zullen dienstig achten".

Als voren.

De gevolgen bleven niet uit. "Gemerkt (aldus luidt het in de resolutiën der dagvaart van Holland van December 1596) gemerkt die van Zeeland blijven opiniatreeren om van de goederen, uit Holland en West-Friesland naar den vijand en neutrale landen gedestineerd en door Zeeland passeerende, onbehoorlijken en tegens de plakkaten en instructiën licent en convooien te nemen", tot groot bezwaaar van de ingezetenen van Holland en tot diversie van de neringen derzelver", waarover de Admiraliteit te Rotterdam meermalen bij de Staten-Generaal heeft geklaagd en waaruit dezen aanleiding hebben genomen om te resolveeren, dat genoemde Admiraliteit tegen die "contraventie" zoude ,,ordre mogen stellen" - zoo is ,,eindelijk verstaan, dat men na den eersten Januari eerstkomende geen goederen uit Holland en West-Friesland of door dezelve landen naar Zeeland en zal laten transporteeren tenzij van dezelve goederen, òf op de comptoiren van Holland en West-Friesland òf op eenige andere comptoiren van de Veerenigde Provinciën, het volle recht van licent, op dezelve goederen restitutie zal gedaan worden van het genamptiseerde licent der goederen, die bij kennisse van de gecommitteerden, in Zeeland te houden, behoorlijk bewezen zullen worden in Zeeland opgedan, geconsumeerd ofte in andere forme veranderd te wezen, en dat van hetgene uit Zeeland over zee naar neutrale landen bevonden zal worden bij bewijs als voren getransporteerd te zijn gerestitueerd zal worden hetgene het genamptiseerde licent van dezelve goederen meer bedraagt als het convooi volgens de lijste; dies is verstaan dat men van de bieren en andere goederen, die naar Zeeland worden gevoerd en buiten twijfel niet en gaan naar vijanden of andere landen, het voorschreven licent niet en zal doen namptiseeren''.

Resolutiën Holland 2-21 December 1596.

Zoodoende stelde de Hollanders de overeenkomst buiten werking van 17 April 1590, die den twist had beslecht tusschen hen en Zeeland over de licentheffing van de koopwaren, welke van uit Holland over de Zeeuwsche stroomen naar 's vijands land en vice versa werden vervoerd. Zij lieten bij manier van spreken het zwaard vallen, dat zij reeds in Mei en Juli dreigend tegen hun weerbarstige naburen hadden opgeheven.

Resolutiën Holland 16 Mei, 27 Juli 1596.

Wederkeerig naar middelen van weerwraak grijpend, besloten nu de Staten van Zeeland in hun vloten vóór Lillo, Philippine en Terhofstede ,,alle schepen, komende van den vijand en van Holland naar den vijand gaande, te doen verbodemen (en) insgelijks te doen ontvangen het volle recht van licent van de goederen van daar komende, zonder de commiezen van Holland in de voorschreven vloten daarinne eenig bewind of ontvang te laten hebben''. Bovendien lieten zij arresteeren alle uit Holland afkomstige schepen, die in Zeeland geladen lagen met bestemming ,,naar westen'', hetzij zij daar waren binnengeloopen ,,bij contrariewind of anderszins'', teneinde ze in Zeeland ,,te doen betalen van nieuws de rechten van de uitgaande convooien, en voorts daarna te doen cherchen of zij hun in Holland behoorlijken gekweten hebben in de betalinge van de voorschreven convooien''.

Brief van de Staten van Zeeland aan hun commiezen in Holland van 22 Januari 1597 in Resolutiën Zeeland 1597 blz. 108.

Dit waren slechts de eerste pijlen, die zij meenden af te schieten. Want in hun brief aan de Zeeuwsche gedeputeerden ter Generaliteit, van 22 januari 1597, somden zij een aantal andere maatregelen van réprésaille op, met welke zij tot straf van de ,,nieuwigheden'', door Holland begonnen, den koophandel van dit gewest dachten te krenken.

Resolutiën Zeeland 1597 blz. 109.

Zóó onverzoenlijk stonden de beide provinciën tegenover elkander, dat ten slotte niemand minder dan Koningin Elizabeth van Engeland haar bemiddeling meende te moeten aanbieden. In een brief, op 8 Mei 1597 door den Engelschen gouverneur van Vlissingen van harentwege aan de Staten van Zeeland overhandigd, betuigde zij ,,zeer bedroefd'' te zijn over het geschil, tusschen hen en die van Holland opgerezen en tot ,,haren grooten leedwezen'' nog maar steeds niet bijgelegd. Zij stelde daarom voor ,,dat, blijvende alle zaken in surséance, iemand expresselijk wierde geschikt om (haar) volkomentlijk dienaangaande te kunnen onderrichten'' en aan haar de beslissing op te dragen.

Resolutie Zeeland 8 Mei 1597.

Een brief van dezelfde strekking werd tezelfder tijd van wege Koningin Elizabeth aan de Staten van Holland overgereikt.

Resolutiën Holland 6-10 Mei 1597.

Dat onder zulke omstandigheden de behandeling van de nog onafgedaan gebleven zeezaken, met name van de reorganisatie van het admiraliteitsbestuur, ter vergadering van de Staten-Generaal moest blijven steken, spreekt vanzelf. De Zeeuwsche afgevaardigden ter Generaliteit hadden trouwens in Januari 1597 verklaard door hun principalen gelast te wezen van in geenerlei admiraliteitsbesogne te treden aleer Holland zijn ,,feitelijke'', tegen het accoord van 17 April 1590 indruischende, ,,nieuwigheden'' had ingetrokken.

Resolutie Staten-Generaal 23 Januari 1597.

Reorganisatie en oprichting admiraliteitscolleges (1597)

Nadat dit in Juni 1597 op het aanhouden van Prins maurits door de Staten van Holland was gedaan

Vgl. Resolutiën Holland 3-13 Juni 1597.

vatte men in de vergadering van de Staten-Generaal de deliberatiën over de regeering van de zeezaken weder op. Het denkbeeld om voor de gansche Republiek één generaal College van Admiraliteit in te stellen werd zonder veel omslag ter zijde geschoven - niet eens in de Staten van Holland zelf, door wie het in het vorige jaar was voorgesteld, had zulk een centralisatie de algemeene instemming kunnen verwerven, zelfs van een generaal admiraliteitscollege voor Holland alleen wilde de minderheid ter dagvaart niet hooren, Hoorn, Enkhuizen en Medemblik niet, en ook Amsterdam niet

Resolutiën Holland 18 en 24 Juli, 10 December 1596.

dat, sedert het een eigen Admiraliteit bezat, zijn vroegeren afkeer van een particularistisch beleid (zie hiervoor) in zeezaken gemakshalve had afgedankt. De particuliere admiraliteitscolleges, hierin stemden allen overeen, behoorden in stand te blijven en hunne leden te dienen op commissie, instructie en eed van de Generaliteit.

Resolutie Staten-Generaal 12 Juni 1597.

Even gemakkelijk is men het blijkbaar eens geworden over de benoeming van de beambten en scheepsbevelhebbers, die bij de verschillende colleges hadden te dienen, alsook over de invoering van halfjaarlijksche bijeenkomsten om in gemeenschappelijk overleg het oorlogsplan vast te stellen. De ontvangers-generaal, fiscaals, secretarissen, collecteurs en contrarolleurs zouden hun commissiebrieven ontvangen van de Staten-Generaal, die hen verkiezen zouden uit een dubbeltal door het betrokken college aan te bieden; de lagere ambtenaren, cherchers, equipagemeesters, deurwaarders, vendumeesters en boden, zouden de respective colleges zelf benoemen.

Als voren 14 Juni 1597.

De benoeming van de ,,kapiteinen te water" zou de admiraal-generaal doen uit een dubbeltal van het belanghebbende college, met dien verstande echter dat hij ook ,,eenige kapiteinen zonder nominatie tot het kapiteinschap zal mogen avanceeren".

Als voren.

Wat de zoo even genoemde halfjaarlijksche bijeenkomsten betrof, in Augustus en December van elk jaar zouden de Staten-Generaal met den admiraal-generaal of, ingeval de Staten-Generaal niet bijeen waren, de admiraal-generaal alleen, een vergadering beleggen van gedeputeerden uit de gezamenlijke colleges, om te beramen op welken voet men gedurende het aanstaande seizoen de zee zou beveiligen en den oorlog te water beleiden.

Als voren 13 Juni 1597.

Zelfs op het teere punt van de geldmiddelen kwam men, ,,die in de Vereenigde Provinciën zullen procedeeren van convooien en licenten, confiscatiën en mulcten ter oorzake van dien, mitsgaders van prijzen en buiten te water inkomende of vallende, zullen blijven geeigend en gedestineerd tot vervallinge van de kosten van der oorloge te water en aankleven van dien, zonder dat die tot eenige andere zaken zullen mogen worden gediverteerd. En teneinde de Heeren Staten van tijd tot tijd mogen hebben goede en perfecte kennisse zoo van het inkomen als van de lasten, zal ten langsten bij de Raden van der Admiraliteit respectievelijk vóór de expiratie van de vierde maand aan de Heeren Staten-Generaal gezonden worden eenen perfecten staat, dien zij op heuren eed zullen houden voor deugdelijk en oprecht, van allen den inkomen en lasten of uitgeef, in de voorgaande drie maanden voor de Heeren Staten-Generaal of hare E. gecommitteerde gedaan worden bij den ontvanger-generaal van elk kwartier behoorlijke rekening en bewijs van alle inkomen en lasten van de voorgaande maanden. En indien bij slote van dezelve rekeninge bevonden wordt, dat in 't eene of ander kwartier meer ontvangen als uutgegeven is, zal het overschot ter ordonnantie van de Heeren Staten-Generaal worden bekeerd en verstrekt aan den ontvanger van het kwartier, daar te kort gekomen is. En zooverre boven de betalinge van het kort eenig overschot is, tzelve zal bekeerd worden daar en zulks als d'Heeren Staten-Generaal zullen ordonneeren. En zoo daarin 't generaal te kort zoude komen, zullen de Staten-Generaal daarop voorzien naar behooren".

Als voren.

Hoe onaangenaam zij voor de Zeeuwen ook wezen moest deze regeling, die de admiraliteitsinkomsten in Zeeland ten eenenmale onttrok aan hun eigen provinciale kas, zij hebben er bij slot van rekening in berust.

Op de andere punten echter gaven zij geen kamp. Ter vergadering van 14 Juni 1597 had nl. de meerderheid van de Staten-Generaal goedgevonden dat er, provisioneel voor een jaar en onverkort het recht zoo van de Generaliteit als de afzonderlijke provinciën, vijf admiraliteitscolleges zouden zijn, respectievelijk gevestigd te Rotterdam, Amsterdam, Hoorn of Enkhuizen, te Middelburg en in Friesland, en samengesteld als volgt: de drie Hollandsche ieder uit zeven raden, te weten vier uit Holland en drie uit de andere provinciën. De raden, zoo wilde het de resolutie, zouden ,,alleenelijk wezen verbonden aan de Generaliteit, zonder dat zij iemand anders zullen dienen gedurende haren dienst". Ter bewaring van ,,eenigheid" en ,,wegneminge van alle toekomende misverstand" tusschen de colleges, zegt de resolutie al verder ,,is verstaan, dat tot decisie van de zaken, die in de voorschreven respectieve collegiën zullen vallen qaestieus op de contraventiën van de plakkaten, lijsten of ordonnantiën der convooien en licenten, die niet bij condemnatie naar inhoud van dezelve plakkaten en zullen kunnen worden getermineerd, bij de ordinaris Raden van de respectieve collegiën binnen zes weken of uiterlijk twee maanden gebracht zullen worden in state om gedecideerd te worden, 'twelk geschieden zal met en ten overstaan van drie ofte vier uit verscheiden provinciën uit andere respectieve collegiën, tot dien einde alle twee maanden of eer, indien de zaken zulks vereischen, van het eene kwartier in het andere te zenden, die alsdan hen mede zullen informeeren op alle 'tgunt in dien kwartiere in het stuk van der admiraliteit, middelen en aankleven van dien gedaan en gepractiseerd wordt, ook omme zelfs en door de generaals en andere officieren van der Admiraliteit aldaar wezende hen volkomenlijk (te) informeeren op den staat van de lasten en inkomen aldaar, item of de plakkaten, lijsten, ordonnantiën en instructiën in alles worden achtervolgd, omme telken tot hun wederkomste den Staten-Generaal en Zijne Excellentie zoowel van het een als het ander en namentlijk van den staat van de inkomsten en lasten van de kwartiere, daarinne zij geweest zijn, te doen en overleveren bij geschrifte pertinent rapport". ,,Insgelijks", zoo leest men in de aangehaalde resolutie ,,is goedgevonden, dat uit de respectieve kwartieren eenige jachten van oorloge op de uiterste frontieren van de rivieren zullen liggen omme het onderzoek van de contraventiën en frauden te doen, opdat alzoo de voorschreven middelen van convooien en licenten eenpaarlijk tot dienste der Generaliteit, wegneminge der klachten en misverstanden onder de provinciën en de gemeente, en met zoo kleinen bezwaarnisse van den vromen als den onvromen mogen worden geheven" als doenlijk is. Zulk een inmenging in de rechtspraak en het inwendig beheer van de admiraliteitscolleges werd door de Zeeuwsche afgevaardigden onmiddellijk verworpen. Ook vorderden zij, dat de Gecommitteerde Raden van Zeeland tevens als College van admiraliteit zouden blijven fungeeren, wel te verstaan op commissie, eed en instructie van de Staten-Generaal. Niettemin verklaarden zij ,,tevreden te wezen" dat voor de behandeling van de admiraliteitszaken aan hun Gecommitteerde Raden drie raadsheeren werden toegevoegd uit de andere provinciën, alsmede ,,dat over de judicature van de quaestieuze zaken" in hun Admiraliteit ,,alleenlijk vier van de voorschreven raden zullen wezen en sententiëeren beneffens drie raden uit de andere provinciën".

Resolutie Staten-Generaal 14 Juni 1597.

Nadat over de geschilpunten lang en breed was beraadslaagd bracht Prins Maurits, wien de Staten-Generaal om bemiddeling hadden verzocht, eindelijk de partijen tot elkander. Hij sloeg voor ,,dat voor den tijd van een jaar eerstkomende de zeven Gecommitteerde Raden van de Staten van Zeeland mede van de Heeren Staten-Generaal zullen commissie en instructie ontvangen als Raden van der admiraliteit, en aan de Heeren Staten-Generaal eed doen conform de voorschreven instructie, met renunciatie aan de Heeren Staten van Zeeland der zaken van de admiraliteit, convooien en licenten met den aankleve van dien aangaande, en dat dezelve zeven Raden den eersten werkdag van de maand uut den heuren zullen verkiezen en nomineeren vier personen, die dezelve maand gedurende alleene met de drie Raden van de andere provinciën zullen kennisse hebben en staan over de judicature van alle voorvallende quaestiën; ook dat het bezenden van de voorschreven Raden van d'eene in 't ander kwartier in surseantie zullen gehouden worden voor den tijd van zes maanden, om middelerwijl nader te letten of tzelve ook noodig zal wezen".

Resolutie Staten-Generaal 26 juni 1597.

Het voorstel van den prins schoof voor de Zeeuwen aanstonds een uiterst hinderlijk beletsel op zijde, de inmenging van buitenaf in de rechtspraak en inwendige administratie van hun admiraliteitscollege. De opschorting, het is zoo, zou slechts provisioneel zijn en niet langer duren dan een half jaar, maar dit behoefde hun geen vrees aan te jagen, want onder het toenmalig staatsbestel beteekende de term provisioneel in de practijk veelal hetzelfde als wat men met een ander woord permanent noemt. Zoodoende, mag men aannemen, zijn zij er des te gereeder toe overgegaan om den voorslag te aanvaarden, hun door de prins gedaan op het stuk van de samenstelling en inrichting van hun admiraliteitscollege. Wie echter bedenkt dat zij het bestier van de zeezaken in hun gewest liefst van al volkomen onveranderd hadden gelaten, gelijk zij in Januari 1596 klaar genoeg aan die van Holland te kennen gaven, zal erkennen dat zij voor den drang, door de Staten-Generaal of juister nog, door de Staten van Holland op hen geoefend, per slot van rekening op zeer aangelegen punten zijn gezwicht. Hoe noode zij zich schikten hebben de Staten van Zeeland zelf uitgedrukt in de resolutie, waarbij zij aan de nieuwe regeling hun zegel van goedkeuring hechtten, ,,Niettemin", zoo luidt het daar, ,,zal men met d'eerste gelegenheid aan den Staten-Generaal schrijven en zich beklagen van het interest, 't gunt de provincie van Zeeland hierdoor zal komen te lijden, en hoe bezwaarlijk" het den Staten ,,gevallen is hierin te consenteeren".

Resolutie Zeeland 4 Juli 1597.

De opneming in het reorganisatiebesluit van een afzonderlijk Admiraliteit in Friesland had niet tot doel daar te lande een nieuwe Admiraliteit te vestigen maar die, welke er op het oogenblik al bestond, te herscheppen in een Generaliteitscollege, zooals de vier andere. Aanvankelijk heeft in Friesland, gelijk overal, het bestuur over de zeezaken berust bij de gewestelijke overheid.

De Jonge, Zeewezen I, blz. 193.

In 1586 werd er ,,'t bewind van de zaken van convooien in handen gesteld" van de Admiraliteit (van Amsterdam?), die het ook gedurende het jaar 1587 heeft gevoerd.

Resolutie Staten van Friesland 6 Maart 1596.

Wijl echter uit de inkomsten der Friesche convooicomptoiren wel de bevelhebbers van de Hollandsche doch niet die van de Friesche oorlogschepen werden betaald, zoodat de Landschap deze laatsten uit haar eigen middelen moest betalen, en het bij de invordering van de convooien en licenten almede niet naar den wensch der Friezen toeging, hebben de Gedeputeerde Staten der provincie ,,'t bewind der convooien" naderhand weder aan zich genomen.

Als voren.

Daarentegen schijnt men van den Hollandschen kant te zijn voortgegaan met de heffing van de convooien en licenten op de Eems, gelijk die van het Noorderkwartier ze hadden ingevoerd in de dagen, toen Friesland, Groningen en Oost-Friesland nog de zijde hielden van Spanje. Ook na de reductie van Groningen in 1594 bleven de Hollandsche scheepsbevelhebbers de kooplieden dwingen om de convooien en licenten te betalen òf binnen Groningen òf wel op de oorlogsschepen, vanwege Holland op de Eems gestationeerd, onder voorgeven dat Holland alleen en niemand anders het recht bezat om op die rivier ,,of daaromtrent op de loopende stroomen" eenig schip van oorlog te leggen.

Winsemius, Chronique van Vrieslant, fol. 824; Van Idsinga, Staatsrecht der Vereenigde Nederlanden, II blz. 121.

De handelwijze van de Hollanders noopte de Gedeputeerde Staten van Friesland in Maart 1596 aan de Staten een wijziging voor te stellen van het bestier der admiraliteitszaken ten hunnent. Zij zelf, vertoonden zij, waren ,,overmits andere menigvuldige occupatiën" buiten staat ,,op de frauden en abuzen, die in 't stuk van de convooien dagelijks gepleegd" werden, ,,alzoodanigen regard en opzicht te nemen als der zaken gelegenheid wel zoude vereischen". Bovendien, voegen zij er bij, werd ,,nu wederomme zeer urgeerd en instantelijk verzocht, dat men d'administratie van de zaken van convooien met de dependentiën van dien wederomme stellen zoude in handen van de Admiraliteit in Holland resideerende", waaruit, naar hun oordeel, ,,zonder twijfel gelijke inconveniënten" waren te verwachten als zich hadden voorgedaan in 1586 en 1587, ,,doen 't bewind van de zaken van convooien den Admiraliteiten in handen was gesteld". ,,Hierbeneffens" diende ook ,,wel aangemerkt, dat die van Holland alreeds hadden ,,gepoogd de convooien van Groningen en Ommelanden onder de Collegiën der admiraliteit in Holland te trekken, als zijnde haar naastgelegen, vermits die van Friesland als nog geen Kamer van admiraliteit" hadden, ,,en mede onder pretext van d'inkomsten der convooien in één buidel te brengen", - een bewering, die naar hun inzien geen steek hield, daar men immers ,,d'opkomsten der convooien tot gelijken einde, namelijk tot d'equipagekosten ten dienste der Generaliteit", aanwendde en bijgevolg verstaan moest worden ,,dezelve alle gelijk in éénen buidel te komen". Ook hadden ,,die van Friesland veel meer redenen om met die van Groningen en Ommelanden tsamen een College van admiraliteit op te richten, vermits zij over zee en verre van Holland afgescheiden" waren, ,,ook gehouden 't recht van hare stroomen te bewaren en voor alle servituten te vrijen, zoo zij anders over die Hollandsche kapiteinen toch geen gebied maar ter contrarie meer ondienst daarvan te verwachten zouden hebben". Was eenmaal in Friesland ,, een Collegium van admiraliteit opgericht", dan zou aan ,,die van Groningen en Ommelanden oorzake, occasie en gelegenheid gegeven worden", meenden zij, ,,omme haar bij" hen ,,te vervoegen, en mitsdien die van Noord-Holland heur pretense aangeven van dat d'Ommelanden gehouden" waren ,,haar te begeven in de Admiraliteit van Noord-Holland, als nu zijnde naastgelegen, benomen" worden .

Resolutie Staten van Friesland 6 Maart 1596.

Het gevolg hiervan is geweest dat de Staten van Friesland op 6 Maart 1596 besloten tot ,,oprichting van een Kamer ofte Raad van admiraliteit voor deze Landschappe, welke zal bestaan in vier personen tot raden en een als secretarius, die dienen zullen op alzulke commissie en instructie als bij de meeste stemmen van" de Gedeputeerde Staten ,,raadzaam en goedgevonden zal worden, en dat bij provisie voor een jaar, zonder prejuditie hierdoor den eenen of d'anderen in zijn staat te zullen verkort worden, wel verstaande nochtans, ingevalle de Staten der stad Groningen en Friesche Ommelanden goed mochten vinden zich mede in de oprichtinge dezer Admiraliteit inne te laten, dat dzelvige bij de Gedeputeerde Staten van Friesland mede toegelaten en aangenomen zullen worden in alzulke getale als dienaangaande alsdan verdragen zal worden". Den 1 April 1596 werd nu van wege de Staten een instructie voor deze provinciale Friesche Admiraliteit vastgesteld en commissie verleend, om daarin zitting te nemen, aan Sicke van Dijcxstra, Hotze Aisma, Feycke Tatmans en Frans hansz., van wie de eerste drie op 3 April d.a.v. hun ambtseed aflegden.

Mededeeling van den Rijksarchivaris in Friesland.

In plaats van den laatstgenoemde, die inmiddels tot lid van Gedeputeerde Staten was benoemd, werd op 5 Mei 1597 door de volmachten der steden voor het lidmaatschap van het Admiraliteitscollege voorgedragen Klaas Wabbesz.

Als voren.

Nadat Gedeputeerde Staten op 9 Augustus (30 Juli) 1597 aan de Staten-Generaal hadden verzocht om Dijcxstra, Aisma, Tatmans en Wabbesz. die op den laatsten Landdag waren herbenoemd, nu ook commissie te willen verleenen als raden van de thans tot Generaliteitscollege verheven Admiraliteit in Friesland

Resolutie Staten-Generaal 15 Augustus 1597.

, werden dezen vanwege de Staten-Generaal als zoodanig aangesteld, en op 15 Augustus 1597 van een commissiebrief voorzien.

Als voren, en Commissieboek van de Staten-Generaal.

Van nu af (indien al niet reeds vroeger) te Dokkum gevestigd, is de Friesche Admiraliteit hier blijven resideeren tot in 1645, toen zij naar Harlingen werd verplaatst.

Taken en bestuur Admiraliteiten

De reorganisatie der Admiraliteiten van 1597, zagen wij was slechts bestemd voor één jaar, maar dit jaar heeft bijkans twee eeuwen lang geduurd: zooals nu het bestier van de zeezaken werd ingericht is het gebleven tot op den val der Republiek in 1795 toe. Hervormingen, hetzij door de instelling van een Raad van Superintendentie of van één Generaal College van admiraliteit

Resolutiën Holland 31 October-11 November 1600, 15 Maart 1629, 7 Augustus 1648.

, hetzij door een van de Colleges af te schaffen of met een ander te combineeren

Als voren 22 September en 21 November 1637.

, zijn naderhand wel in overweging genomen maar nimmer werkelijkheid geworden.

De instructie, welke de Staten-Generaal op 13 Augustus 1597 voor de Admiraliteiten hebben vastgesteld, verordent in de hoofdzaak het volgende.

De Colleges te Rotterdam, Amsterdam, Hoorn (Enkhuizen) en Dokkum zullen ieder bestaan uit zeven raden, allen te committeeren door de Staten-Generaal - vier uit een voordracht van de provincie, binnen welke het college resideert, drie uit de andere provinciën. Dat te Middelburg zal gevormd worden door de Gecommitteerde Raden - als raden van admiraliteit commissie en instructie zullen ontvangen van de Staten-Generaal, terwijl verder de Gecommitteerde raden zich voor hun admiraliteitsbesognes hebben te gedragen naar de beslissing van Prins Maurits van 26 Juni 1597.

Zie hiervóór onder kopje Reorganisatie en oprichting admiraliteitscolleges (1597).

In het geheel zullen tot bekleeding van het lidmaatschap in de Colleges voordragen: Gelderland drie personen, Holland vijftien, Zeeland tien, Utrecht twee, Friesland vier, Overijssel twee, Groningen twee. Van alle Colleges, zoo gezamenlijk als particulier, zal de admiraal-generaal van de Unie hoofd zijn en president. Bij zijn afwezigheid zal dat wezen zijn luitenant-admiraal in het kwartier.

Zij spreken recht, elk in den zijnen, over buit-en prijszaken, misdrijven binnen scheepsboord gepleegd voor zooveel namelijk de kennis en bestraffing van deze niet aan de kapiteinen behoort, zeerooverij, overtredingen en geschillen op het stuk der convooien en licenten.

Ter bescherming van het land en den koophandel en tot belet van toevoer naar den vijand en andere verboden havens, dragen zij zorg dat de binnen hun gebied gelegen kusten, stroomen en havens naar den eisch worden bezet gehouden met schepen van oorlog volgens de order, die op de beveiliging van de zee en het beleid van den oorlog te water is vastgesteld in de halfjaarlijksche vergaderingen, door de gedeputeerden van de Colleges ten overstaan van den admiraal-generaal voor dat doel gehouden. Om hierin des te zekerder en ten meesten nutte van den lande te handelen, onderhouden zij altijd vaste correspondentie met de Staten-Generaal en den admiraal-generaal, naar wier besluiten zij zich bij het uitrusten, verdeelen, afdanken of opleggen van schepen hebben te gedragen, tenzij de hoogdringende nood hen dwingt op eigen gezag te handelen. Echter zijn zij ,,doende eenige nieuwe equipage of eenige schepen verleggende" verplicht daar de Staten-Generaal en den admiraal-generaal aanstonds van te verwittigen, met opgave van de redenen, die hen aldus deden handelen, en van de kosten.

In alle zaken beslist de meerderheid, en heeft de admiraal-generaal, resp. de luitenant-admiraal, eveneens recht van medespreken en medestemmen, behalve wanneer te beslissen valt over buiten en prijzen, in wier opbrengst de admiraal-generaal tot een tiende deel is gerechtigd. Elk College ontvangt de opbrengsten, in zijn gebied vallende, van de convooien, licenten, confiscatiën, boeten, prijzen en buiten, die altezamen louter en alleen mogen gebruikt worden voor de bekostiging van den oorlog te water met den aankleve van dien. Teneinde de Staten-Generaal geregeld op de hoogte te houden van zijn finantëele gesteldheid, van de lasten zoowel als de baten, zendt het dezen in ieder vierendeel jaars een staat toe van zijn inkomsten en uitgaven gedurende het afgeloopen kwartaal. Zijn ontvanger-generaal doet binnen den gestelden termijn aan de Staten-Generaal of hun gecommitteerden rekening en verantwoording over het laatste halfjaar. Het eventueel overschot van zijn rekening wordt ,,ter ordonnantie" van den kwartiere daar te kort gekomen is; en zooverre boven de betalinge van het (te) kort eenig overschot is", wordt dit ,,bekeerd daar en zulks als de Staten-Generaal ordonneeren". Komt er ,,in het generaal te kort", dan wordt door de Staten-Generaal ,,daarop voorzien na behooren". Bij ontoereikende inkomsten mogen, in gevallen die geen uitstel dulden, de Colleges onder verband van hun middelen geld ter leen opnemen, voor een termijn van vier of zes maanden, mits de som van 12 000 gulden niet te boven gaande.

Voorts behelst de instructie een aantal bepalingen omtrent de benoeming en de ambtstaak van de beambten, die de Colleges ten dienste staan; de vendumeesters, contrerolleurs, cherchers, commiezen, commiezen-generaal, ontvangers-generaal, equipagemeesters, secretarissen, fiscaals enz.

Ten slotte moet hier nog aangestipt worden dat het ledental van de verschillende Admiraliteiten in vervolg van tijd is gewijzigd. In 1739 waren zij samengesteld als volgt. Het Rotterdamsche college telde 12 leden, waarvan Holland er zeven, Gelderland, Zeeland, Utrecht, Friesland en Overijssel elk één committeerden. In dat van Amsterdam zaten insgelijks 12 leden, waarvan Holland zes, Gelderland, Zeeland, Utrecht, Friesland, Overijssel en Stad en lande elk één committeerden. Dat in Zeeland telde destijds 9 leden, t.w. de zes leden van het college van Gecommitteerde Raden dier provincie, twee gecommitteerd door Holland, een door Utrecht; in de tijden dat in het College van Gecommitteerde Raden ook een vertegenwoordiger zitting had van den Eersten Edele telde de Zeeuwsche Admiraliteit 10 leden. Dat te Hoorn (Enkhuizen) had 11 leden, waarvan Holland zes, Gelderland, Zeeland, Utrecht, Friesland en Overijssel er ieder één benoemden. Dat te Harlingen telde 10 leden, waarvan Friesland er vier, Gelderland, Holland, Utrecht, Overijssel, de stad Groningen, en de Ommelanden er elk één committeerden.

Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden I blz. 347.

In later tijd hebben in de Colleges ook zitting gehad speciale vertegenwoordigers van den admiraal-generaal. De eerste is geweest Mr. Hiob de Wildt, secretaris van de Admiraliteit van Amsterdam, die bij commissiebrief van 18 Mei 1691

Tekst bij De Jonge, Geschiedenis van het Nederlandsche Zeewezen, III blz. 729.

door Prins Willem III werd benoemd tot zijn representant bij de gezamenlijke Colleges. Tijdens het stadhouderschap van Prins Willem IV fungeerde als diens vertegenwoordiger bij de Zeeuwsche Admiraliteit Jonker Jan van Borssele

Als voren IV blz. 296.

; bij de drie Hollandsche colleges Gerard Arnoud Hasselaer, wiens commissiebrief dagteekende van 14 maart 1749.

Afschrift in Collectie Bisdom.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Van het begin af, zou men haast zeggen, heeft er op de archieven onzer admiralitscolleges een noodlot gerust. In den nacht van 22 op 23 februari 1604 werden de griffie en raadkamer van het Rotterdamsche College geteisterd door een brand, daardoor ook alle de registers, memorialen en wat daaraan dependeert meestendeel bedorven, verbrand ja t'eenemaal schier geconsumeerd zijn".

Resolutie Admiraliteit Maze 23 Februari 1604.

Bij den geweldigen brand, tusschen 12 en 13 Januari 1771 op het Admiraliteitshuis te Harlingen uitgebarsten, zijn ,,de geheele secretarie benevens alle de aldaar berustende papieren en documenten verbrand en verloren geraakt, hebbende men door de hevigheid van den brand niets daarvan kunnen bergen".

Nieuwe Nederlandsche Jaarboeken 1771 blz. 56-58.

Op 8 Januari 1844 volgde een nog veel grootere verwoesting bij den brand, die het Departement van marine in de asch legde. Een overzicht van hetgeen tot op dien fatalen dag van de admiraliteitsarchieven in het Departementsgebouw aanwezig was, en van wat aan de vernieling is ontkomen, vindt men in de voorrede van de eerste uitgave van De Jonge's Geschiedenis van het Nederlandsche Zeewezen. Van ,,een menigte registers en losse stukken", door de ramen naar buiten geworpen, ,,half verbrand of gezengd, van het water der spuiten doorweekt, met slijk, sneeuw en ijs overdekt", zocht men ,,onder de leiding" van den commies-chartermeester De Zwaan ,,het meest bruikbare bijeen, ,,'t welk onmiddellijk naar het Rijksarchief overgebracht werd, waar (schrijft De Jonge) onder mijn oog door dien verdienstelijken ambtenaar met oneindige moeite en geduld de boeken voorzichtig los gemaakt, de brieven en andere stukken uitgelegd of op rekken gehangen en gedroogd werden".

De Jonge t.a.p.

Toen de Minister van Marine de daarna nog overgebleven papiermassa van de straat verlangde te zien opgeruimd, vraagden hem de heeren Jhr. J.W. van Sypesteyn en W.J. baron d'Ablaing van Giessenburg vergunning om die tot zich te mogen nemen, met ,,het gevolg dat de hoop, als voor den Lande nietswaardig", aan hen beiden ,,mondeling werd afgestaan, mits (hem) zoo spoedig doenlijk opruimende". Zij lieten de massa, met verlof van Prins Hendrik der Nederlanden, overbrengen naar den stal van diens paleis, waar zij voorloopig opgeborgen werd. Bij het uitzoeken stond hun, op hun verlangen, ter zijde een van de ambtenaren van het rijksarchief om, ingeval er nog het een of ander voor den dag mocht komen, van belang voor het land, dit aan het Rijksarchief af te geven. Inderdaad zijn ,,verscheidene registers, commissieboeken enz. enz. op die wijze"door hen ,,tevoorschijn gehaald"en aan het Rijksarchief teruggegeven. hun eigen voorkeur bepaalde zich ,,tot meestal losse stukken, met handteekeningen van bekende personen voorzien, welke de commies (De) Zwaan als nietswaardig beschouwde". Nadat de beide heeren hun zucht om ,,handteekeningen te verzamelen" hadden bevredigd, ,,heeft de commies (De Zwaan) gezorgd, dat het overige, in de duinen begraven werd".

Brief van W.J. baron d'Ablaing van Giessenburg voornoemd dd. 9 November 1878, in Ingekomen brieven Algemeen Rijksarchief 1878 nr. 243.

Vroeger (in 1869) waren alreeds uit de nalatenschap van den heer van Sypesteyn verscheidene admiraliteitsarchivalia op het Algemeen Rijksarchief teruggekeerd, en zooals uit de jaarverslagen blijkt is in den loop des tijds hetzelfde geschied met vele van die, welke bij den brand in de handen van anderen waren geraakt. Al deze, door schenking, aankoop of anderszins op het Algemeen Rijksarchief teruggekeerde, bescheiden zijn nu hereenigd met het archief van dat College, waarvan zij eenmaal deel hebben uitgemaakt nadat vooraf op elk stuk was aangeduid wanneer en op wat wijze het weder in het bezit van het Rijksarchief is gekomen.

Waar zoo vele van de allerbelangrijkste documenten betreffende de geschiedenis van ons zeewezen voor goed zijn te loor gegaan, scheen het raadzaam aan den inventaris van de archieven der Admiraliteitscolleges bij wijze van aanhangsel nog een beschrijving toe te voegen van de papieren, nagelaten door admiraliteitsambtenaren, vlootvoogden, zeeofficieren of anderen - particuliere stukken met andere woorden, die in meerdere of mindere mate de gapingen kunnen aanvullen, door den brand van 1844 veroorzaakt. Een reden te meer om zoo te handelen was hierin gelegen dat, overeenkomstig de vroegere begrippen van archiefbeheer, verscheidene van deze papieren en collecties indertijd met de admiraliteitsarchieven waren vereenigd geworden tot één geheel - het zoogenaamde Admiraliteis- of Marine-archief - en in éénzelfden catalogus met doorloopende nummering beschreven. Om dezelfde reden is insgelijks opgenomen een beschrijving van een aantal op admiraliteits- en zeezaken betrekking hebbende stukken, die men al mede bij het zoogenaamde Admiraliteits- of Marine-archief had gevoegd en voor dat doel gelicht had uit de Verzamelingen Bisdom, Van der Heim, Van der Hoop en andere collecties. Eindelijk bevat deze inventaris ook nog een opgaaf van die bescheiden betreffende admiraliteits- en zeezaken, welke het Algemeen Rijksarchief als losse aanwinsten verworven heeft vóór 1888. Voor opneming van de in 1888 en later verkregen losse aanwinsten van dezen aard bestond geen reden: zij zijn beschreven in de gedrukte aanwinstenlijsten achter de jaarverslagen en een op het Algemeen Rijksarchief aanwezig repertorium wijst hierin den weg.

De stukken, door hem verworven, heeft de heer d'Ablaing omstreeks 1878 aan het Rijksarchief ten geschenke gegeven.

Brief van W.J. baron d'Ablaing van Giessenburg voornoemd dd. 9 November 1878, in Ingekomen brieven Algemeen Rijksarchief 1878 nr. 243.

Het archief is bij Koninklijk Besluit of ministeriële beschikking overgebracht.

Inhoud en structuur van het archief 1.01 Verantwoording van de bewerking

Aangezien naar die vroegere begrippen een ,,Admiraliteits"- of ,,Marine-archief" niet enkel de eigenlijke archieven van Admiraliteiten of marinebesturen behoort te bevatten naar alle stukken zonder onderscheid, die over de geschiedenis van het Nederlandsche zeewezen licht kunnen verspreiden, is men zelfs zoo ver gegaan van er een menigte stukken bij in te lijven, die deel uitmaken van de archieven van geheel andere regeeringslichamen (de Staten-Generaal, de Staten van Holland, de Generaliteitsrekenkamer). Natuurlijk zijn die stukken niet in dezen inventaris opgenomen, hun beschrijving behoort in den inventaris van dat archief, waaruit men ze indertijd willekeurig heeft losgerukt.

Evenmin scheen het geraden in dezen inventaris op te nemen de op de geschiedenis van ons zeewezen betrekking hebbende collectanea van geleerden, zoaals die van Jhr. Mr. J.C. de Jonge, welke tot hiertoe al mede in het zoogenaamde Admiraliteits- of Marinearchief waren geplaatst.

In juli 2010 zijn de toegangen 1.01.46 en 1.01.47.01, die delen van de beschrijvingen van het archief van de Admiraliteitscolleges bevatten, tot één geheel samengevoegd tot de huidige versie van deze toegang (1.01.46).

Ordening van het archief

Dat de deerlijk geschonden toestand van ettelijke Admiraliteitspapieren de ordening aanmerkelijk heeft bemoeilijkt, ligt in de reden. Inzonderheid is er veel moeite en tijd voor noodig geweest om te determineeren tot welk Admiraliteitscollege de talrijke ingekomen brieven behoorden, waarvan de adreszijde te loor is gegaan. Van sommige kon dat uitteraard slechts met waarschijnlijkheid worden bepaald, van andere was het in het geheel niet vast te stellen. De oorspronkelijke, op de Admiraliteitssecretarieën zelf aangebrachte, orde is weer in eere hersteld, voor zoover die ten minste nog was na te gaan. Uit een tweetal banden bijvoorbeeld, die aan de vernieling zijn ontsnapt - denkelijk omdat zij zich tijdens den brand toevallig ten huize van den Rijksarchivaris De Jonge bevonden - blijkt, dat men bij de Admiraliteit van Amsterdam gewoon was de ingekomen brieven van elk jaar samen te binden, na ze vooraf gerangschikt te hebben in verschillende rubrieken als: officieren; Prins van Oranje; respectieve Collegiën ter Admiraliteit; hoven van justitie, gerechten, baljuwen, schouten, enz.; commissarissen van de posterijen; Oost- en West-Indische Compagnie; Societeit van Suriname; krijgsraden; ministers en consuls; buitencomptoiren; doctors en chirurgijns van de hospitalen; wervers; particulieren enz. Te oordelen naar een ouden, van vóór 8 Januari 1844 dateerenden, inventaris der admiraliteitsarchieven moet een soortgelijke rangschikking van de ingekomen brieven ook bij het Rotterdamsche College in zwang zijn geweest. Wat verder het inventarisatiewerk in zijn geheel betreft, zooals nauwelijks behoeft te worden gezegd, heeft dit plaats gehad op de manier, die thans algemeen in gebruik is.

Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen

Volledig openbaar Beperkingen aan het gebruik

Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in; Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Admiraliteitscolleges, nummer toegang 1.01.46, inventarisnummer ...

VERKORT: NL-HaNA, Admiraliteiten, 1.01.46, inv.nr. ...

Verwant materiaal Beschikbaarheid van kopieën

Verwante archieven Nationaal Archief, Den Haag Staten-Generaal, Lias Admiraliteiten, 1.01.04 Staten-Generaal, Verbalen, journalen, rapporten etc betreffende admiraliteiten en vlootvoogden, 1.01.05 Staten-Generaal, Admiraliteitsstukken, 1.01.06 Generaliteitsrekenkamer, 1.01.43 Hoge Krijgsraad en Zeekrijgsraden, 1.01.45 Stadhouderlijke Secretarie, 1.01.50 Directies Equipering Oorlogsschepen, 1.03.02 Collectie Bisdom, 1.10.06 J.P. van Braan, 1.10.11.02 Collectie Evertsen, 1.10.28 Collectie Van der Hoop, 1.10.42 Collectie De Ruyter en Collectie De Ruyter Supplement, 1.10.72.01 en 1.10.72.02 Collectie Witte de With, 1.10.84 Collectie Zoutman, 1.10.87 Archief Van Aerssen supplement, 1.10.89 Collectie De Jonge, 1.13.06 Afschriften De Booij, 1.13.26 Familiearchief Juynboll, 3.20.74 Stadsarchief Amsterdam Familie Sweers Gemeentearchief Delft Familie Tromp Zeeuws Archief, Middelburg Admiraliteit in Zeeland, financiële administratie Admiraliteit Veere Rekenkamer van Zeeland, 'Rekenkamer C' Beschrijving van de series en archiefbestanddelen I. Archief van het College ter admiraliteit op de Maze a. Stukken van algemeenen aard 1-3 Plakkaten, ordonnantiën, instructiën, publicatiën, tarieflijsten enz. van de Staten-Generaal en de Admiraliteit op de Maze betreffende zee- en admiraliteitszaken. 1652 - 1770. 3 banden 1 http://proxy.handle.net/10648/ebda39d6-9a0c-4041-b11f-c236a9bd73c9 1652 - 1667

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

2 http://proxy.handle.net/10648/ce4cb2b1-9282-4871-b4c3-b5b250de24d7 1672 - 1687

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

3 http://proxy.handle.net/10648/3d311d3e-665c-43ee-b590-8f41161595c5 1761 - 1770

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

4 http://proxy.handle.net/10648/53347c36-d25d-4da1-8039-3dc11c81f758 Alphabetisch repertorium op de resolutiën der Staten-Generaal betreffende zee- en admiraliteitszaken van 1631. 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Fragmenten.

Niet raadpleegbaar

4*-85 Verbalen van de Haagsche Besognes. Met bijbehoorende stukken. 1648 - 1795.

Op sommige exemplaren dezer uiterlijk geheel uniforme serie staat: "voor het collegie op de Maze".

4* http://proxy.handle.net/10648/3dfeece3-2638-421c-b4d4-8f2aedf0814b 1648 - 1655 1 deel

Niet raadpleegbaar

5 http://proxy.handle.net/10648/f3a011fb-2512-47f1-8493-7e4f44268429 1655 - 1663 1 band en 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: 3.

6 http://proxy.handle.net/10648/aac4beac-814a-4e60-8f37-c4eb3855dca2 1655 - 1663 1 band en 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: 4. Nummer 6 is een "recueil suppletoir" en bevat een inhoudstafel.

7 http://proxy.handle.net/10648/1d2f3e76-bf95-4f9b-a9b4-07c7b1e3cfe6 1664 - 1669 1 band

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: 5. Met inhoudstafel.

8 http://proxy.handle.net/10648/442f341e-6ec6-4cd7-afc5-b89edcbae8fa 1664 - 1668 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: 5 Dit nummer is een "recueil suppletoir" en bevat een inhoudstafel.

9 http://proxy.handle.net/10648/b5e3b6cf-0d70-472c-b2a6-55c4d4848a89 1670 - 1683 1 band

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: 8.

10 http://proxy.handle.net/10648/fccf13d2-8609-4822-b7cc-8a877a1a77cb 1671 - 1682 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: 9 Dit nummer is een "recueil suppletoir" en bevat een inhoudstafel.

11 http://proxy.handle.net/10648/5db98662-04c3-46a1-bda4-b565f0d3f45f 1683 - 1685 1 deel.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: 10.

12 http://proxy.handle.net/10648/bfdbc713-2630-4d60-81e8-e9efceba9222 1686 - 1698 1 band

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: 11.

13 http://proxy.handle.net/10648/777ae18b-7ff0-4fe6-8bc5-92de1d6085ae 1699 - 1712 1 band

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: 12.

14 http://proxy.handle.net/10648/91078984-6e4a-45ca-a4ea-098d4066c1bf 1713 - 1718 1 band

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: 13.

15 http://proxy.handle.net/10648/fc47fcbb-f898-4bba-a188-4dc141bd4d5c 1719 - 1722 1 band

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: 14.

16 http://proxy.handle.net/10648/10d07ca8-863e-4e39-a79b-21e360c05d6a 1723 - 1726 1 band

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: 15.

17 http://proxy.handle.net/10648/82d187f7-6117-4d53-ad37-0b10494ea8e7 1727 - 1730 1 band.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Germerkt: P.

18 http://proxy.handle.net/10648/61ff65d3-1f7a-405a-8bdf-7b323bbc3166 1731 2 ex.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: ?.

19 http://proxy.handle.net/10648/59e2ac59-15fd-4bdf-896a-51243c393baf 1731 2 ex.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: 17. Nummer 19 is een gedrukt exemplaar.

20 http://proxy.handle.net/10648/1f72b735-d56e-415d-babc-38bf3ca0a8f0 1732. 2 ex

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: 20. Nummer 20 in een gedrukte exemplaren.

21 http://proxy.handle.net/10648/6a89ff54-b585-48e9-b504-819234220e43 1732. 2 ex

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: 21. Nummer 21 in een gedrukte exemplaren.

22 http://proxy.handle.net/10648/48196a45-6c20-403e-b3c4-4d6b5a51b0bc 1733 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: ?.

23 http://proxy.handle.net/10648/1946f8c1-5491-4c72-8bcd-d51b3fde763f 1734 1 band

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: 22.

24 http://proxy.handle.net/10648/6626299c-57fd-42d8-93fe-fce0c9a77d12 1735 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: 23.

25 http://proxy.handle.net/10648/ab9ce3f9-d8cc-4f5b-86d7-22f3fe839f8e 1736 1 band

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: ?.

26 http://proxy.handle.net/10648/470d7918-65d2-4216-9da7-e6508ad3b070 1737 1 band.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: ?.

27 http://proxy.handle.net/10648/af29bd75-74d3-4084-9a7e-2caa4346c220 1738 1 band

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: 26.

28 http://proxy.handle.net/10648/f3b8dd0f-a37e-447e-841f-7ee34c3b1c82 1740 1 band

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: 28.

29 http://proxy.handle.net/10648/77ec5228-512e-451f-895e-6b842180ce8c 1741 1 band

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: 29.

30 http://proxy.handle.net/10648/2901f754-cd60-4494-87e5-3dd6955e503a 1742 1 band

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: 30.

31 http://proxy.handle.net/10648/ac878bf3-eba0-4714-ba4e-5e001fad70b9 1743 1 band

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: 31.

32 http://proxy.handle.net/10648/9b65462f-f8eb-4276-a1cd-0b5af7db1f83 1744 1 band

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: 32.

33 http://proxy.handle.net/10648/1ddd8411-e22a-4942-8d80-c5f04af5df57 1745 1 band

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: 33.

34 http://proxy.handle.net/10648/e2118e9e-04a3-45d0-8249-28431cb98635 1746 1 band

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: 35.

35 http://proxy.handle.net/10648/f4a83a3f-8d0d-48ec-989d-c21f515db159 1747 1 band

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: 34.

36 http://proxy.handle.net/10648/a00fd727-bbfb-4b88-b501-d1fec8f986bb 1748 1 band

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: 36.

37 http://proxy.handle.net/10648/924e4d75-7918-4399-a7ed-e20809810f9e 1749 1 band

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: 37.

38 http://proxy.handle.net/10648/9e80bb03-e3c4-4944-a1df-654da220d0e6 1750 1 band

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: 38.

39 http://proxy.handle.net/10648/b206239c-dd01-4d8b-97fb-3c4d1f3801fa 1751 1 band

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: 39.

40 http://proxy.handle.net/10648/ad915b53-c664-456b-a086-a3f7fff3edb6 1752 1 band

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: 40.

41 http://proxy.handle.net/10648/a9a7e5f8-f4f2-4430-8e22-71d5ad7208a5 1753 1 band

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: ?.

42 http://proxy.handle.net/10648/d1460414-8298-4174-a258-59bc09662fcc 1754/5 1 band

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: 42.

43 http://proxy.handle.net/10648/a6d1362f-6722-41ca-bbcb-679ab4d581a0 1756 1 band

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: 43.

44 http://proxy.handle.net/10648/47b313fe-ba2f-4a48-ba3e-5580f8f2019c 1757 1 band

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: 44.

45 http://proxy.handle.net/10648/c41b2ff1-d2e4-4dff-a18b-2254673fa815 1758 1 band

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: 45.

46 http://proxy.handle.net/10648/43dd8953-b76a-4d1e-baa6-23c082aad9f2 1759 1 band

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: 46.

47 http://proxy.handle.net/10648/ad99e6f0-2679-43f0-ad53-c7031f7a8261 1760 1 band

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: 47.

48 http://proxy.handle.net/10648/f9d87dc7-91f0-4d0e-89ff-ea41ab5a2d72 1761 1 band

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: 48.

49 http://proxy.handle.net/10648/38ee1642-9f6e-48e6-a252-f4bce50600a0 1762 1 band

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: 49.

50 http://proxy.handle.net/10648/a5d73945-c0d7-499d-b688-b00e28313bd5 1763 1 band

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: 50.

51 http://proxy.handle.net/10648/75a137ce-ffc3-4923-8f78-3af17e755c4e 1764 1 band

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: 51. Hierin ook het verbaal der besognes, in Den Haag gehouden door de gecommitteerden uit de drie Hollandsche Admiraliteiten.

52 http://proxy.handle.net/10648/b633cba1-92e8-4797-83e0-94196e4c3bf2 1765 1 band

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: 52. Hierin ook het verbaal der besognes, in Den Haag gehouden door de gecommitteerden uit de drie Hollandsche Admiraliteiten.

53 http://proxy.handle.net/10648/8768d3cb-3a1f-495e-a494-b61d5b4e13df 1766/7 1 band

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: 53.

54 http://proxy.handle.net/10648/d5d68939-8a20-45db-9d4e-753befd6c9b5 1768/9 1 band

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: 54. Hierin ook het verbalen der besognes, in Den Haag gehouden door de gecommitteerden uit de drie Hollandsche Admiraliteiten.

55 http://proxy.handle.net/10648/af1fdc35-b5e2-43af-bca3-8ad858f15c55 1770 1 band

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: 55. Hierin ook het verbaal der besognes, in Den Haag gehouden door de gecommitteerden uit de drie Hollandsche Admiraliteiten.

56 http://proxy.handle.net/10648/efb1595c-9e2a-4a81-9de2-7e35afa92e8e 1771 1 band

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: 56. Hierin ook het verbaal der besognes, in Den Haag gehouden door de gecommitteerden uit de drie Hollandsche Admiraliteiten.

57 http://proxy.handle.net/10648/54edb8c0-b758-4515-800f-2bd0e4c79ee2 1772 1 band

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: 57. Hierin ook het verbaal der besognes, in Den Haag gehouden door de gecommitteerden uit de drie Hollandsche Admiraliteiten.

58 http://proxy.handle.net/10648/3b5850be-57d7-406c-a1e6-a66b0fab26c2 1774 1 band

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: 58.

59 http://proxy.handle.net/10648/74bb697f-3d7d-4133-b12f-8ed880cd957a 1775 1 band

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: 59.

60 http://proxy.handle.net/10648/284c1f67-00c8-440e-8b96-c49ebb6904bd 1776/7 1 band

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: 60.

61 http://proxy.handle.net/10648/05e755df-6ad9-46fb-8521-8669e6fc8c0d 1776/7 1 band

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: 61.Bevat alleen de verbalen van de besognes, in Den Haag gehouden door de gecommitteerden uit de drie Hollandsche Admiraliteiten.

62 http://proxy.handle.net/10648/5e6b990b-1993-4a2b-85f9-67cb9fb8c88b 1778 1 band

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: 62. Hierin ook het verbaal der besognes, in Den Haag gehouden door de gecommitteerden uit de drie Hollandsche Admiraliteiten.

63 http://proxy.handle.net/10648/ef2a0179-d16c-4232-87cc-53d3e65ffc3f 1779 1 band

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: 63. Hierin ook het verbaal der besognes, in Den Haag gehouden door de gecommitteerden uit de drie Hollandsche Admiraliteiten.

64 http://proxy.handle.net/10648/ddc9ead8-5c2c-4a80-b300-97ee26d6859f 1780 1 band

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: 64.

65 http://proxy.handle.net/10648/43cb9f01-9a90-444c-9017-da7bc50f585f 1780/1 1 band

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: 65. Bevat alleen de besognes, in Den Haag gehouden door de gecommitteerden uit de drie Hollandsche Admiraliteiten.

66 http://proxy.handle.net/10648/e816b92f-093d-433b-8a6e-ecacdcffe2bd 1781 2 banden

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: 66.

67 http://proxy.handle.net/10648/265acff3-9de4-4acd-81b6-315a8383c326 1781 2 banden

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: 67.

68 http://proxy.handle.net/10648/5ecfc9f8-78d7-4dc8-81a0-427565de8abf 1782 1 band

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: 68.

69 http://proxy.handle.net/10648/6384255f-0b8d-4f7a-83ae-c78d3aa2679a 1783 1 band

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: 70.

70 http://proxy.handle.net/10648/00c7bb75-1ed0-4ede-824d-d7720f07b484 1783 1 band

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: 69. Bevat alleen het verbaal der besognes, in Den Haag gehouden door de gecommitteerden uit de drie Hollandsche Admiraliteiten.

71 http://proxy.handle.net/10648/e86b97ca-6b7e-4eda-8c64-5a12228b9b8e 1784 1 band

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: 71.

72 http://proxy.handle.net/10648/f7afa8bc-c1db-47b8-bd4a-94868cc91905 1784 1 band

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: 72. Bevat alleen het verbaal der besognes, in Den Haag gehouden door de gecommitteerden uit de drie Hollandsche Admiraliteiten.

73 http://proxy.handle.net/10648/aefb9b0c-73ba-4792-9439-d7d6fdd66303 1785 1 band

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: 73.

74 http://proxy.handle.net/10648/9df69c0c-196f-4f0c-b44e-c1dc05ce8319 1785/6 1 band

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: 74. Bevat alleen de verbalen der besognes, in Den Haag gehouden door de gecommitteerden uit de drie Hollandsche Admiraliteiten.

75 http://proxy.handle.net/10648/b83bfa67-8c56-4660-9624-8bac3a1e47a4 1786 1 band

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: 77.

76 http://proxy.handle.net/10648/1346a7bd-26f5-49e6-be18-e52af98c0ad3 1786/7 1 band

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: 75.

77 http://proxy.handle.net/10648/39185f51-9461-4b17-af69-703cb018c885 1787 1 band

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: 76.

78 http://proxy.handle.net/10648/7edb2115-f0ae-4b63-84d6-c82765563f1e 1788 1 band

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: 78.

79 http://proxy.handle.net/10648/6761ecce-a309-4672-957a-405e390a6c95 1789 1 band

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: 79.

80 http://proxy.handle.net/10648/6055387a-b91f-4989-bb36-57b19630636a 1789 1 band

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bevat alleen het verbaal der besognes, in Den Haag gehouden door de gecommitteerden uit de drie Hollandsche Admiraliteiten.

81 http://proxy.handle.net/10648/af096bc5-6dbd-4290-8150-788be40ab21f 1790 1 band

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: 80.

82 http://proxy.handle.net/10648/4f81dec2-3353-43ba-b7f4-c0ff95047c52 1791 1 band

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: 82.

83 http://proxy.handle.net/10648/35369841-4597-4300-b46b-b61ca5e71152 1792 1 band

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: 84.

84 http://proxy.handle.net/10648/24a3abcc-e0f0-4f75-980c-6970348028d8 1794 1 band

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: 86.

85 http://proxy.handle.net/10648/6a2dac9e-a153-4550-957a-707f2ad94c43 1795 1 band

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: 87.

b. Commissiën instructiën 86-90 Register van commissiën, door de Staten-Generaal en de Prinsen van Oranje uitgegeven aan leden, ambtenaren, scheepsbevelhebbers. 1595 - 1791. 5 omslagen 86 http://proxy.handle.net/10648/ff8aeb6e-1624-4f97-ac27-8992cbccd6f7 1595 - 1627

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Fragmenten van een deel?

Niet raadpleegbaar

87 http://proxy.handle.net/10648/3bde0d81-ec0c-44d6-92e9-1c064159f06d 1627 - 1647

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Fragmenten van een deel?.

Niet raadpleegbaar

88 http://proxy.handle.net/10648/8ceb47fd-8ab8-4f93-97cf-b1ec6d0aa29a 1648 - 1699.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Fragmenten van een deel, waarvan de folios 1-6 en 46-164 verloren zijn gegaan.

Niet raadpleegbaar

89 http://proxy.handle.net/10648/b2f8cb92-44a8-4657-b825-8b33627d3326 1700 - 1781.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Fragmenten van een deel, waarvan de folios 47-247 en 265-269 verloren zijn gegaan.

Niet raadpleegbaar

90 http://proxy.handle.net/10648/51288cf8-8a8c-4563-9b5f-bf6b47c62e40 1782 - 1791

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Fragmenten van een deel, waarvan de folios 1-7 en het laatste gedeelte verloren zijn gegaan.

Niet raadpleegbaar

91 http://proxy.handle.net/10648/dc359171-290d-477f-bc00-ade0462c7d9c Copie-Instructiën van de Staten-Generaal en Prins Maurits voor admiraals, commandeurs en kapiteins, copie-resolutiën der Staten-Generaal tot beveiliging van de koopvaart, copie-octrooien door de Staten-Generaal aan de Admiraliteit op de Maze verleend voor het opnemen van gelden enz. 1595 - 1622. 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Fragment van een deel, waarvan de folios 1-38 verloren zijn gegaan.

Niet raadpleegbaar

92-96 Copie-Commissiebrieven en copie-instructiën, uitgegeven door de Admiraliteit op de Maze. 1589 - 1791. 5 omslagen 92 http://proxy.handle.net/10648/7f3b6fb6-1732-4e39-853c-ee14794c825d Fragmenten van een deel. Waarvan het eerste en laatste gedeelte verloren zijn gegaan. Hierin ook copie-brieven, door de Admiraliteit ontvangen van de Staten-Generaal, Prins Maurits en de Staten van Holland, zie nummer 191*. 1589

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

93 http://proxy.handle.net/10648/f7b22e2a-f1e9-450a-b5e3-026ea8ee51fe 1642 - 1682

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

94 http://proxy.handle.net/10648/7bf5fe19-6f72-4f57-aee9-85439bbc26d8 1687 - 1691

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Fragmenten van een deel, waarvan het eerste en laatste gedeelte verloren zijn gegaan.

Niet raadpleegbaar

95 http://proxy.handle.net/10648/ae1a3fc6-f6f9-4478-b6f6-644d5f84b848 1697 - 1757

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Fragmenten van een deel?

Niet raadpleegbaar

96 http://proxy.handle.net/10648/ae871df1-6a7a-4c3f-befc-794a419e5d7e 1758 - 1791

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Fragmenten van een deel?.

Niet raadpleegbaar

96A http://proxy.handle.net/10648/26e97a08-1e93-4d6a-9027-fa98eff784ac Instructiën voor de gezagvoerders der kaperschepen De Valk, De Havik en De Gier, door de reeders van die bodems blijkbaar overgelegd aan de Admiraliteit op de Maze. 1782 - Februari 5 - 1782 April 30. 1 omslag.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

96B http://proxy.handle.net/10648/a4af9f20-6856-4550-a4f5-1325d7a5b271 Register van de door de Staten-Generaal aan koopvaardijschepen uitgereikte en door de Admiraliteit op de Maze van letteren van attache voorziene, zeebrieven. 1710 December 5 - 1713 November 9. 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

c. Resolutiën, brieven, requesten, rapporten. 97-185 Resolutiën. 1588 - 1793 97 http://proxy.handle.net/10648/79fccc1e-8fc7-4883-834f-dbac9ffc9e2d 1588 Maart 15-1588 August 24 en 1590 Maart 16-1590 November 29, 1590 Januari 5-1590 Februari 28, 1590 Npvember 13 - 1591 April 24. 1591 Juni 4 - 1591 November 2, 1591 December 6 - 1592 April 24. 1 band

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

De in dezen band vereenigde katernen zijn genummerd: 1, 2, 3, 4 en 5. De met 1 genumerde katern, die over 1588 en 16 Maart - 29 November 1596 loopt, heeft tot opschrift: "Cladtbouck van de notulen, gehouden bij den presidenten: de tweede katern is getiteld: " Register van de notulen, gevallen in den collegie der Admiraliteyt residerende tot Rotterdam tzedert enz.", de vijfde: "Register van de notulen, gevallen in den collegie der Admiraliteyt residerende tot Rotterdam tzedert enz.".

98 http://proxy.handle.net/10648/16b871a1-d2a7-43ac-8dae-3382c22bef45 1592 Mei 1 - 1592 October 31 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Getiteld: "Journaal van de notulen, gevallen in den Raide der Admiraliteyt tsedert enz.".

99 http://proxy.handle.net/10648/7a0d18ff-16f3-4581-a70f-29e21e900d98 1592 November 3 - 1593 Mei ? 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Getiteld: "Journaal van de notulen, gevallen in den Raide der Admiraliteyt tsedert enz.".

100 http://proxy.handle.net/10648/9a664791-94f8-4f19-a266-2800303275e6 1593 Juni 1 - 1593 December 15 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Getiteld: "Journael van de notulen, gevallen in den Raide der Admiraliteyt tsedert enz.".

101 http://proxy.handle.net/10648/95c7adc9-355a-4553-a0ae-e0c429dc1301 1594 Februari 4 - 1594 November 12 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

102 http://proxy.handle.net/10648/fa309069-c61b-4547-9195-80e87082be6f 1594 November 16 - 1595 Juni 16 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

103 http://proxy.handle.net/10648/862a6c20-1d76-4190-840e-232aae6d9519 1595 Juni 17 - 1595 December 30 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

104 http://proxy.handle.net/10648/3531bc8d-e23c-41d6-b8c0-b08cf01e459b 1596 Januari 2 - 1596 December 23 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

105 http://proxy.handle.net/10648/d3f4c66d-3eb2-4516-8957-2469b95c939b 1597 Januari 2 - 1597 September 25 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

106 http://proxy.handle.net/10648/740b4ac3-7351-4be6-bd14-0557f1d55e25 1597 September 30 - 1598 Mei 20 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

107 http://proxy.handle.net/10648/19afec0a-8c66-4630-8c13-1b0409535f56 1598 Juni 9 - 1598 Augustus 27 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

108 http://proxy.handle.net/10648/7cf5666e-6e36-4ba4-a92b-733a3b1d35ad 1599 April 17 - 1599 Augustus 7 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Getiteld: "Cladde van de memoriën ofte oorte notulen.".

109 http://proxy.handle.net/10648/717ead5a-15ed-401e-984f-64778c8aad7c 1600 Januari 1 - 1602 Maart 30 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

110 http://proxy.handle.net/10648/ee7e702f-b2be-4d2c-8743-90342f7c3a22 1602 April 1 - 1603 November 19 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

111 http://proxy.handle.net/10648/73588686-6219-4dee-a6e0-e51d085bafb8 1603 November 20 - 1605 Mei 6 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

112 http://proxy.handle.net/10648/acd72dec-4c89-49fc-b24e-cc11238b5edd 1605 Mei 7 - 1607 December 28 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

In dit deel is bij vergissing ook nog geboekt een resolutie van 2 Januari 1608.

113 http://proxy.handle.net/10648/ab377892-f4ab-4c97-8d8c-159154327f5f 1608 Januari 1 - 1613 Februari 28. 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Een resolutie van 2 Januari 1608 is bij vergissing geboekt in het over 1605 tot 1607 loopende deel. De resolutiën van 21 December 1612 en 6 Februari 1613 zijn abusievelijk ingeschreven achter die van 28 Februarie 1613.

114 http://proxy.handle.net/10648/217a4a7e-c1b9-4565-a5dc-c299a3781c6f 1613 Maart 1 - 1619 October 9 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

115 http://proxy.handle.net/10648/ec733eee-7e91-4702-a11e-ac642cc9265b 1619 October 15 - 1622 Juli 20 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

116 http://proxy.handle.net/10648/2dba0850-97e0-4a5d-a27f-4b43d610630a 1622 Juli 21 - 1622 December 31 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

117 http://proxy.handle.net/10648/58c51b10-ed7b-4039-a9c6-e55b74b06d34 1623 Januari 2 - 1623 December 31 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

118 http://proxy.handle.net/10648/5d46238b-4aaf-4540-8573-dcd6037dd16a 1624 Januari 2 - 1624 December 31 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

119 http://proxy.handle.net/10648/6f699561-bdb7-4414-8119-62038366dbb7 1625 Januari 1 - 1625 September 30 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Getypte afschriften in: Admiraliteitscolleges: Afschriften De Booij, nummer toegang 1.13.26, inv.nr. 119.

120 http://proxy.handle.net/10648/7b2f8d5c-06c5-4d75-85ed-949a7744c1d1 1625 October 1 - 1626 Mei 31 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Getypte afschriften in: Admiraliteitscolleges: Afschriften De Booij, nummer toegang 1.13.26, inv.nr. 120.

121 http://proxy.handle.net/10648/8a46310f-1c50-49ff-b9bf-5012cb6c1f8a 1626 Juni 1 - 1626 December 31 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Getypte afschriften in: Admiraliteitscolleges: Afschriften De Booij, nummer toegang 1.13.26, inv.nr. 121.

Niet raadpleegbaar

122 http://proxy.handle.net/10648/f4841864-f534-48f1-b510-196ae8548225 1627 Januari 1 - 1627 Juli 22 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Getypte afschriften in: Admiraliteitscolleges: Afschriften De Booij, nummer toegang 1.13.26, inv.nr. 122.

Niet raadpleegbaar

123 http://proxy.handle.net/10648/03264680-f8d6-4996-a5be-c5c1d1d64bee 1628 April 1 - 1629 Januari 9 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Getypte afschriften in: Admiraliteitscolleges: Afschriften De Booij, nummer toegang 1.13.26, inv.nr. 123.

Fragment van een deel, waarvan het eerste en laatste gedeelte verloren zijn gegaan.

Niet raadpleegbaar

124 http://proxy.handle.net/10648/f04aef75-5565-4b73-b88b-68d1e8e63535 1629 October 1 - 1630 Augustus 14 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Getypte afschriften in: Admiraliteitscolleges: Afschriften De Booij, nummer toegang 1.13.26, inv.nr. 124.

Fragment van een deel, waarvan het eerste en laatste gedeelte verloren zijn gegaan.

Niet raadpleegbaar

125 http://proxy.handle.net/10648/b3a6dc45-08e1-4825-b7c4-251fa9a90a5c 1630 October 1 - 1631 Mei 20 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Getypte afschriften in: Admiraliteitscolleges: Afschriften De Booij, nummer toegang 1.13.26, inv.nr. 125.

Niet raadpleegbaar

126 http://proxy.handle.net/10648/7f836ddb-9e37-4a40-9797-2c57198969bc 1631 Mei 20 - 1631 December 30 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Getypte afschriften in: Admiraliteitscolleges: Afschriften De Booij, nummer toegang 1.13.26, inv.nr. 126.

Niet raadpleegbaar

127 http://proxy.handle.net/10648/73c0b542-2ef5-4d3c-85b0-9bec02fb1cde 1632 Januari 1 - 1632 December 31 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Getypte afschriften in: Admiraliteitscolleges: Afschriften De Booij, nummer toegang 1.13.26, inv.nr. 127.

Niet raadpleegbaar

128 http://proxy.handle.net/10648/94ce10fd-6b2d-4cd8-b41a-02d513c53ea3 1633 Januari 1 - 1633 December 31 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Getypte afschriften in: Admiraliteitscolleges: Afschriften De Booij, nummer toegang 1.13.26, inv.nr. 128.

Niet raadpleegbaar

129 http://proxy.handle.net/10648/cd7044e2-c571-4a20-ad30-074f487a56c0 1634 Januari 1 - 1634 December 30 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Getypte afschriften in: Admiraliteitscolleges: Afschriften De Booij, nummer toegang 1.13.26, inv.nr. 129.

Niet raadpleegbaar

130 http://proxy.handle.net/10648/cba291cf-9cbb-436e-960e-1a44ff78de85 1635 Januari 1 - 1635 December 31 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Getypte afschriften in: Admiraliteitscolleges: Afschriften De Booij, nummer toegang 1.13.26, inv.nr. 130.

Niet raadpleegbaar

131 http://proxy.handle.net/10648/cbf8312b-15db-4d27-adff-cfa37d80d759 1636 September 15 - 1636 December 31 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Getypte afschriften in: Admiraliteitscolleges: Afschriften De Booij, nummer toegang 1.13.26, inv.nr. 131.

Fragment van een deel, waarvan het eerste gedeelte verloren is gegaan.

Niet raadpleegbaar

132 http://proxy.handle.net/10648/06842afb-d448-4482-8ef3-748682ec285f 1637 Januari 1 - 1637 Juni 6 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Getypte afschriften in: Admiraliteitscolleges: Afschriften De Booij, nummer toegang 1.13.26, inv.nr. 132.

Fragment van een deel, waarvan het laatste gedeelte verloren is gegaan.

Niet raadpleegbaar

133 http://proxy.handle.net/10648/dab9faca-6037-4870-8358-692beae2b6ab 1638 Januari 1 - 1638 Januari 11, 1638 Maart 13 - 1638 Juli 29 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Getypte afschriften in: Admiraliteitscolleges: Afschriften De Booij, nummer toegang 1.13.26, inv.nr. 133.

Fragment van een deel, waarvan eenige over Januari, Februari en Maart 1638 loopende bladen alsmede het laatste gedeelte verloren zijn gegaan.

Niet raadpleegbaar

134 http://proxy.handle.net/10648/857f630a-beeb-4862-a3f9-e9ee5df4db9f 1639 Januari 1 - 1639 Juni 30 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Getypte afschriften in: Admiraliteitscolleges: Afschriften De Booij, nummer toegang 1.13.26, inv.nr. 134.

Fragment van een deel, waarvan het laatste gedeelte verloren is gegaan.

Niet raadpleegbaar

135 http://proxy.handle.net/10648/234205f1-0424-45c8-90ca-b9720a40d1fd 1640 Januari 1 - 1640 Februari 23, 1640 Maart 20 - 1640 Mei 8 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Getypte afschriften in: Admiraliteitscolleges: Afschriften De Booij, nummer toegang 1.13.26, inv.nr. 135.

Fragment van een deel, waarvan eenige over Januari, Februari en Maart 1640 loopende bladen alsmede het laatste gedeelte verloren zijn gegaan.

Niet raadpleegbaar

136 http://proxy.handle.net/10648/fcb5d10e-8d1f-4d60-879b-5d4e5282dbd3 1641 Januari 1 - 1641 Juni 25, 1641 Juli 5 - 1641 August 29, 1641 October 17 - 1641 December 31. 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Getypte afschriften in: Admiraliteitscolleges: Afschriften De Booij, nummer toegang 1.13.26, inv.nr. 136.

Fragment van een deel, waarvan eenige over Juni, Juli Augustus, September en October 1641 loopende bladen verloren zijn gegaan.

Niet raadpleegbaar

137 http://proxy.handle.net/10648/4ea9688c-c8bc-47ec-a92c-a68798ce0912 1642 November 13 - 1642 November 28, 1642 December 2 - 1642 December 17 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Getypte afschriften in: Admiraliteitscolleges: Afschriften De Booij, nummer toegang 1.13.26, inv.nr. 137.

Fragment van een deel, waarvan het eerste en laatste gedeelte alsmede eenige over November (en begin December?) 1642 loopende bladen verloren zijn gegaan.

Niet raadpleegbaar

138 http://proxy.handle.net/10648/177adc1d-a60a-4c79-bf32-63cbb38cc599 1643 Januari 1 - 1643 December 31 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Ten gevolge van een bij het inbinden begane vergissing volgen op de eerste besluiten van 4 Juni de laatste van 11 Juni en daarna die van 12 tot 19 Juni, de laatste van 4 Juni, die van 5 tot 10 Juni en de eerste van 11 Juni 1643.

139 http://proxy.handle.net/10648/1e3d32f5-bb8f-42f9-b447-4594a8de6446 1644 Januari 1 - 1644 Mei 6, 1644 Juni 25 - 1644 November 21 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Fragment van een deel, waarvan eenige over Mei en Juni 1644 loopende bladen alsmede het laatste gedeelte verloren zijn gegaan.

Niet raadpleegbaar

140 http://proxy.handle.net/10648/e2f2f4df-bc70-46d2-a697-7cc161b79ed4 1645 Januari 1 - 1645 December 30 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

141 http://proxy.handle.net/10648/0b2ccc59-e5c9-4d1c-90fd-0fe2fc36ff86 1646 Januari 2 - 1646 December 31 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

142 http://proxy.handle.net/10648/37220c4e-243e-431c-9855-1b51c43cd0be 1647 Januari 1 - 1647 December 14 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Fragment van een deel, waarvan het laaste gedeelte verloren is gegaan.

Niet raadpleegbaar

143 http://proxy.handle.net/10648/bffac042-b03d-4240-aaab-d83235d08fb3 1648 Januari 1 - 1648 December 31 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met fragmenten van een alphabetisch repertorium.

Niet raadpleegbaar

144 http://proxy.handle.net/10648/141c493e-9115-45ab-9188-a9cf09abf950 1649 Januari 1 - 1649 December 31 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met fragmenten van een alphabetisch repertorium.

Niet raadpleegbaar

145 http://proxy.handle.net/10648/100ef4a9-2c09-47e2-a7df-c517690d1f6b 1650 Januari 1 - 1650 December 31 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alphabetisch repertorium.

Niet raadpleegbaar

146 http://proxy.handle.net/10648/d59888a7-199b-4dd2-bcfb-0c10e157ef52 1651 Januari 1 - 1651 December 30 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alphabetisch repertorium.

Niet raadpleegbaar

147 http://proxy.handle.net/10648/e847f28d-f180-41af-a443-450341681e77 1652 Januari 1 - 1652 December 20 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Fragment van een deel, waarvan het laatste gedeelte verloren is gegaan.

Niet raadpleegbaar

148 http://proxy.handle.net/10648/82f39ada-ba6d-4f59-8c2b-eb5a10bf221b 1653 Januari 2 - 1653 December 31 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alphabetisch repertorium.

Niet raadpleegbaar

149 http://proxy.handle.net/10648/ffe92042-954d-4750-bad6-3f44fc08545b 1658 Januari 3 - 1658 December 31 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alphabetisch repertorium.

Niet raadpleegbaar

150 http://proxy.handle.net/10648/a127cb17-0047-453e-99a8-016f224f8e10 1671 Januari 1 - 1671 November 10 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Fragment van een deel, waarvan het laatste gedeelte verloren is gegaan.

Niet raadpleegbaar

151 http://proxy.handle.net/10648/7c62b5f8-74ee-41ac-a24b-109917ba7fbc 1673 Januari 1 - 1673 Mei 23, 1673 October 12 1673 December 31 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Fragment van een deel, waarvan eenige over Mei tot October 1673 loopende bladen verloren zijn gegaan. Met fragmenten van een alphabetisch repertorium.

Niet raadpleegbaar

152 http://proxy.handle.net/10648/52022046-6a4a-4b6b-82a1-a08c100e547f 1676 Januari 14 - 1676 Maart 12 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Fragment van een deel, waarvan een of meer over 19 Februari 1676 loopende bladen alsmede het laatste gedeelte verloren zijn gegaan.

Niet raadpleegbaar

153 http://proxy.handle.net/10648/e2020423-a345-4789-b411-a1516695c767 1689 April 28? - 1689 Augustus 24 ? 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Fragment van een deel, waarvan het eerste en laatste gedeelte verloren zijn gegaan.

Niet raadpleegbaar

154 http://proxy.handle.net/10648/385f6f1d-c5b3-4f1b-a804-eb18059506b9 1705 April 22? - 1705 Mei 20 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Fragment van een deel, waarvan het eerste en laatste gedeelte verloren zijn gegaan.

Niet raadpleegbaar

155 http://proxy.handle.net/10648/11ee0ea1-04c3-418a-9f4e-3a9f44f524b2 1725 Juni 19 - 1725 December 19 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Fragment van een deel, waarvan het eerste gedeelte verloren is gegaan. Met fragment van een alphabetisch repertorium.

Niet raadpleegbaar

156 http://proxy.handle.net/10648/1438da4a-4758-44cc-8883-424fcc869614 1730 October 3 - 1730 December 19 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Fragment van een deel, waarvan het eerste gedeelte verloren is gegaan.

Niet raadpleegbaar

157 http://proxy.handle.net/10648/8be07c82-228a-4a07-bf20-7a57cc56d0dd 1731 April 3 - 1731 September 25 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Fragment van een deel, waarvan het eerste en laatste gedeelte verloren zijn gegaan.

Niet raadpleegbaar

158 http://proxy.handle.net/10648/5cdf4850-155c-4c2f-9140-090c898ab6af 1735 Januari 11 - 1735 Maart 29 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Fragment van een deel, waarvan het eerste en laatste gedeelte verloren zijn gegaan.

Niet raadpleegbaar

159 http://proxy.handle.net/10648/c6db7b69-bfb3-41dc-af7d-8593da819ec5 1736 Juli 3 - 1736 December 22 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Fragment van een deel, waarvan het eerste deel verloren is gegaan. Met fragment van een alphabetisch repertorium.

Niet raadpleegbaar

160 http://proxy.handle.net/10648/bb032435-edfa-494c-9d21-298c16fa96f5 1737 Januari 8 - 1737 December 17 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Zie voor de ontbrekende jaren 1746-1761: Admiraliteitscolleges: Verzameling J. Bisdom, nummer toegang, 1.01.47.21, inv.nr. 130.

Met fragmenten van een alphabetisch repertorium.

Niet raadpleegbaar

161 http://proxy.handle.net/10648/059a7f0f-2b66-4222-bd79-ef16901ff18b 1767 Februari 16 - 1767 December 22 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alphabetisch repertorium.

Niet raadpleegbaar

162 http://proxy.handle.net/10648/e22e9eac-f50a-44ac-94b2-4e30a8e57d2d 1768 Januari 12 - 1768 December 20 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alphabetisch repertorium.

Niet raadpleegbaar

163 http://proxy.handle.net/10648/8964ff15-231d-47c9-942f-11112e4780f0 1769 Januari 3 - 1769 December 19 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alphabetisch repertorium.

Niet raadpleegbaar

164 http://proxy.handle.net/10648/79215385-e6b6-4089-a905-95c36cb5bdf6 1770 Januari 23 - 1770 Juni 26 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alphabetisch repertorium over het geheele jaar..

Niet raadpleegbaar

165 http://proxy.handle.net/10648/5e133da8-55f9-474e-804e-62ce3d0390ff 1770 Juli 3 - 1770 December 18 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Zie de aanteekening bij het vorige nummer.

Niet raadpleegbaar

166 http://proxy.handle.net/10648/50773d22-db24-49a2-8904-6a4034e6e0ee 1771 Januari 8 - 1771 Juni 25 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Zie de aanteekening bij het volgende nummer.

Niet raadpleegbaar

167 http://proxy.handle.net/10648/22bde56e-4da5-48e3-87e5-db2c8c2ca6d0 1771 Juli 2 - 1771 December 17 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alphabetisch repertorium over het geheele jaar..

Niet raadpleegbaar

168 http://proxy.handle.net/10648/bac7da69-1027-4aad-a350-46bdd4f0b46b 1772 Januari 7 - 1772 December 22 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alphabetisch repertorium.

Niet raadpleegbaar

169 http://proxy.handle.net/10648/4783a390-1765-4770-b382-b961e377f71c 1773 Januari 5 - 1773 October 19, 1773 December 14 - 1773 December 28 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Fragment van een deel, waarvan eenige over October, November en December loopende bladen ontbreken. Met alphabetisch repertorium.

Niet raadpleegbaar

170 http://proxy.handle.net/10648/3ff25742-ea4e-4250-a062-5b728de729e9 1774 Juli 12 - 1774 December 20 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Fragment van een deel, waarvan het eerste deel verloren is gegaan. Met fragment van een alphabetisch repertorium.

Niet raadpleegbaar

171 http://proxy.handle.net/10648/183ddeca-3a24-4a4d-b752-d61aa9049219 1780 October 31 - 1780 December 19 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Fragment van een deel, waarvan het eerste en laatste gedeelte verloren zijn gegaan.

Niet raadpleegbaar

172 http://proxy.handle.net/10648/5534bc2f-a0f6-44ff-a5d3-50fb6372fa3c 1782 Januari 7 - 1782 Mei 28 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

173 http://proxy.handle.net/10648/62ae9391-2e1e-45c1-acba-06dc8475c8ab 1782 Mei 28 - 1782 October 28 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

174 http://proxy.handle.net/10648/28133c6b-b8b5-4f56-ae36-2abce42618e9 1782 November 18 - 1782 December ? 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Fragment van een deel, waarvan het eerste gedeelte verloren is gegaan.

Niet raadpleegbaar

175 http://proxy.handle.net/10648/3a2b8a15-22f5-420e-b84e-613dae285784 1784 October 5 - 1784 December 7 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Fragment van een deel, waarvan het eerste en laatste gedeelte verloren zijn gegaan.

Niet raadpleegbaar

176 http://proxy.handle.net/10648/b426599b-9c17-4b23-b1de-fe257df94b8c 1785 Januari 4 - 1785 Maart 29 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

177 http://proxy.handle.net/10648/dbe86cc1-02d0-4074-a7fa-2ff7a148d427 1785 April 5 - 1785 Juni 28 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

178 http://proxy.handle.net/10648/6317acf6-e569-4c35-9397-915935af0c61 1785 Juli 5 - 1785 September 27 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

179 http://proxy.handle.net/10648/ae4222f1-c696-44ce-a2e1-7d76e8f1b48a 1785 October 4 - 1785 December 20 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

180 http://proxy.handle.net/10648/1dcbc9f2-97fa-47d6-92a5-0b78440efe3c 1786 Januari 17 - 1786 Maart 28 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

181 http://proxy.handle.net/10648/81d28501-8b11-4e72-bf73-b752328035bd 1786 April 4 - 1786 Juni 27 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

182 http://proxy.handle.net/10648/8d5a50a8-9617-400e-aad0-d832d491f431 1786 Juli 4 - 1786 September 26 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

183 http://proxy.handle.net/10648/9b31b779-cdcd-4adb-9402-0ec11a692232 1786 October 3 - 1786 December 19 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

184 http://proxy.handle.net/10648/11a81ad9-291c-41e3-973d-8a4d67a41145 1787 Januari 2 - 1787 Januari 23 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Fragment van een deel, waarvan het laatste gedeelte verloren is gegaan.

185 http://proxy.handle.net/10648/c78477d0-45d0-448d-944c-1464ad75dd15 1793 Februari 28: Maart 5: April 9 en 16; Juli 30; Augustus 6, 13, 20 en 27: September 3: October 29; November 5, 12 en 19; (December 10? En 17?) 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Fragment van een deel.

Niet raadpleegbaar

186, 187 Alphabetisch repertorium op de resolutiën. c 1627 - c.1749 186 http://proxy.handle.net/10648/b1cf9e7e-18d0-4685-8887-f6dca83168e5 c. 1627 - c. 1749 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

187 http://proxy.handle.net/10648/43207f1f-0c57-47b0-84d1-ea468b11c107 1673 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Fragmenten.

Niet raadpleegbaar

188 http://proxy.handle.net/10648/74c4f70e-2c4e-471f-891f-d8ad897f20e3 Secreete resolutiën. c 1728 Mei 11 - 1758 Augustus 22. 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Fragmenten van een of meer deelen.

Niet raadpleegbaar

189 http://proxy.handle.net/10648/5decc755-335f-4cd3-ad90-dc29e4859181 Minuut-Uitgaande brieven. 1623 - 1672. 1 omslag.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

190, 191 Copie-Uitgaande brieven. 1734 - 1790. 2 omslagen 190 http://proxy.handle.net/10648/1c645c3c-9056-4072-82eb-962b71682c24 1734 - 1739

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

191 http://proxy.handle.net/10648/7b8ec0b2-dece-4936-9dfb-40525619c6de 1790

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Fragment van een deel, waarvan het eerste gedeelte verloren is gegaan.

Niet raadpleegbaar

192 http://proxy.handle.net/10648/a107dcfa-e735-420d-bf12-e1273efc1f4d Copie-Brieven, ontvangen van Prins Maurits en anderen. 1612 December 3 - 1613 Januari 31. 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gefolieerd: 100-102 Blijkbaar fragmen: van een deel waarvan de eerste 99 bladen en het laatste gedeelte verloren zijn gegaan.

Niet raadpleegbaar

193 http://proxy.handle.net/10648/72b3c092-b3ed-40ef-ae57-9ed9d097ccc0 Copie-Extractresolutiën en copie-brieven, ontvangen van de Staten-Generaal, Prins Frederik Hendrik, de Staten van Holland en Gecommitteerde Raden van Holland, 1627 December 18 - 1643 April 17. 1 omslag.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Fragmenten van een deel, waarvan het eerste gedeelte en naar het schijnt eenige bladen van het laatste gedeelte verloren zijn gegaan.

Niet raadpleegbaar

194-277 Brieven, ontvangen van de Staten-Generaal. 1601 - 1794. 194 http://proxy.handle.net/10648/5af014bf-4e0e-4859-b8bd-e63fc67a9c15 1601 - 1605 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

195 http://proxy.handle.net/10648/af1eed7f-27c0-4cd2-9d2f-9644e7104731 1606 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

196 http://proxy.handle.net/10648/b43c2524-8184-44ca-ba30-4ee4c1a2b493 1607 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

197 http://proxy.handle.net/10648/8346f471-22c3-4626-bf47-e3045d6457eb 1608 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

198 http://proxy.handle.net/10648/d5109012-8edf-4ca5-9a77-45705fb8aa0c 1609 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

199 http://proxy.handle.net/10648/9feae4bd-264c-4623-9d98-2edd31ec9aab 1610 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

200 http://proxy.handle.net/10648/f7973920-112f-45d9-9876-f7b10be59a20 1611 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

201 http://proxy.handle.net/10648/3a44a869-514d-4d00-9199-f922db56d0f2 1612 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

202 http://proxy.handle.net/10648/077aa7d9-7e2a-46bf-b535-21135e8c8547 1613 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

203 http://proxy.handle.net/10648/fdb8b791-a088-4586-8f15-fd1a598d768e 1614 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

204 http://proxy.handle.net/10648/f6228d00-6c8a-4368-b008-aec6ddee02d5 1615 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

205 http://proxy.handle.net/10648/7b4bec2f-ad2d-4fce-9b83-57a7efc588cb 1616 - 1619 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

206 http://proxy.handle.net/10648/42d01032-d3b2-449b-93e6-ea13d8eeb49c 1620 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

207 http://proxy.handle.net/10648/e5e72b8f-87c7-4c5e-b7b3-24abf4fe81d5 1621 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

208 http://proxy.handle.net/10648/38568759-7a7d-429c-a4d9-2078291f6e2e 1622 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

209 http://proxy.handle.net/10648/5713c31d-a33d-4e99-8942-ef0976187931 1623 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

210 http://proxy.handle.net/10648/093366b6-ba55-45f8-bd93-dcbdb60b8ad5 1624 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

211 http://proxy.handle.net/10648/89ccfd46-841a-4b91-b167-58178f1b385c 1625 - 1627 1 pak

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Getypte afschriften in: Admiraliteitscolleges: Afschriften De Booij, nummer toegang 1.13.26, inv.nr. 211.

Niet raadpleegbaar

212 http://proxy.handle.net/10648/401516f4-5826-4912-afb5-89dffd9cd10d 1628 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Getypte afschriften in: Admiraliteitscolleges: Afschriften De Booij, nummer toegang 1.13.26, inv.nr. 212.

Niet raadpleegbaar

213 http://proxy.handle.net/10648/f0d69045-5309-4612-b073-98e2860dd683 1629 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Getypte afschriften in: Admiraliteitscolleges: Afschriften De Booij, nummer toegang 1.13.26, inv.nr. 213.

Niet raadpleegbaar

214 http://proxy.handle.net/10648/610aed96-8e8d-4108-a3b3-33a2ed178e37 1630, 1631 1 pak

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

215 http://proxy.handle.net/10648/db32b55b-d2e7-4574-a98f-9b09610294f5 1632 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

216 http://proxy.handle.net/10648/fb5b0173-b4fa-44ae-96e4-0b990c7152fe 1633 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

217 http://proxy.handle.net/10648/fe4f19d0-e30f-4768-af56-c301175aca73 1634 1 pak

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

218 http://proxy.handle.net/10648/8f423157-fbdc-4c29-ad63-a2c6c49e1278 1637 - 1652 1 pak

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

219 http://proxy.handle.net/10648/929aba32-0958-4fbb-883f-56d580e46076 1653 - 1664 1 pak

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

220 http://proxy.handle.net/10648/2dc80bc9-3c7b-44be-bb58-004dfba44668 1665 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

221 http://proxy.handle.net/10648/35433837-0d2f-43fb-9b92-6a2866534d8f 1666 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

222 http://proxy.handle.net/10648/5a015114-5e17-4c69-9ad1-7c962e21117d 1667 - 1670 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

223 http://proxy.handle.net/10648/071c527a-41ba-408a-af6e-1c5eb372cb0d 1671 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

224 http://proxy.handle.net/10648/61911222-5d27-4e4f-b24d-3813da628ff6 1672 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

225 http://proxy.handle.net/10648/6c602b95-77fc-4ba8-9215-275d22f52063 1673 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

226 http://proxy.handle.net/10648/9db4f5d6-0fa6-44b4-a586-072f0135ff59 1674 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

227 http://proxy.handle.net/10648/81036c97-095d-4f56-b90d-15534ff82ede 1675 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

228 http://proxy.handle.net/10648/c0223dd4-a98e-4e95-b762-41c104b4a2ff 1676 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

229 http://proxy.handle.net/10648/a38f348a-6c39-419d-b915-de4c44bb4fc2 1677 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

230 http://proxy.handle.net/10648/5b20d195-71ce-4882-a0ed-7e59f76ef53f 1678 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

231 http://proxy.handle.net/10648/d0b2a876-a6b6-42bb-b0f2-940f41ef51c3 1679 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

232 http://proxy.handle.net/10648/d2c29109-6ca8-4b01-9d47-172e38edbde8 1680 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

233 http://proxy.handle.net/10648/754886e8-5029-4534-9532-865c3f52b722 1681 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

234 http://proxy.handle.net/10648/6258aa57-c818-4609-8881-03e9f4ca7e6a 1682 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

235 http://proxy.handle.net/10648/d48da765-f475-413c-a107-1463c0d47b46 1683 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

236 http://proxy.handle.net/10648/cf017087-f577-4d7d-aac7-e1b427ba3643 1684 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

237 http://proxy.handle.net/10648/cc131648-a167-4f06-83ee-92cf6c5bf314 1685 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

238 http://proxy.handle.net/10648/aeb544fe-51fd-4cb5-869d-b602d2cd03eb 1686 - 1687. 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

239 http://proxy.handle.net/10648/a7a37bdd-800b-4f65-883e-109840891279 1688 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

240 http://proxy.handle.net/10648/9e5af3cd-e892-485f-a25d-fe10f6ebff80 1689 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

241 http://proxy.handle.net/10648/a81f2fc9-d959-4d74-ab96-250d0694430f 1690 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

242 http://proxy.handle.net/10648/a6d6baaf-d717-46fe-96a1-780e7315b2e4 1691 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

243 http://proxy.handle.net/10648/27be718b-0b30-46e8-b639-886732fa42f0 1692 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

244 http://proxy.handle.net/10648/9546eca0-eff8-4e91-b97f-bd5e72535676 1693 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

245 http://proxy.handle.net/10648/fe55015c-77d0-47a0-abbc-2d917eb9bd06 1694 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

246 http://proxy.handle.net/10648/28e1256f-2951-4a0c-8e6b-da2117677467 1695 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

247 http://proxy.handle.net/10648/2a4801fc-2001-4321-b21e-caa1c6964a2d 1696 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

248 http://proxy.handle.net/10648/c4c8e5bb-8f5a-4d60-b18e-fbc5b4ea5477 1697 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

249 http://proxy.handle.net/10648/8527b8d9-2d9c-478f-8da2-27f601ef5af1 1698 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

250 http://proxy.handle.net/10648/2508c1d9-2e19-4e0f-aa95-a341c05d2f58 1699 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

251 http://proxy.handle.net/10648/492f2510-9d7b-4452-8e75-adc05e0e873d 1700 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

252 http://proxy.handle.net/10648/22ab7317-deeb-439a-8044-85486e2016ee 1701 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

253 http://proxy.handle.net/10648/1ff09808-52b0-47ad-84ef-e8e9dab6ee68 1702 - 1705 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

254 http://proxy.handle.net/10648/ce2814fa-75d3-44cb-97fc-c0e90fc95240 1706 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

255 http://proxy.handle.net/10648/1a1f5dcd-9e2f-4ac6-b49d-18b7030efe32 1707 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

256 http://proxy.handle.net/10648/9563683a-6146-4a7d-8a72-282bd3239c4b 1708 - 1712 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

257 http://proxy.handle.net/10648/ce647471-4df3-421f-83c6-278e32e9109a 1713 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

258 http://proxy.handle.net/10648/181e05f8-dbd5-479c-a50e-bd3e45bc5c2b 1714 - 1720 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

259 http://proxy.handle.net/10648/e12b1b3d-315f-43c4-b378-a2cbe6b42e3a 1721 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

260 http://proxy.handle.net/10648/1a3ffdfa-7fcb-42ad-bbc2-0fe2ce535975 1722 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

261 http://proxy.handle.net/10648/855e086c-32e9-41f3-8b0d-e2760c6d4a84 1723 - 1747 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

262 http://proxy.handle.net/10648/9c511892-0a48-491e-b26b-935d0cbc5cc6 1748 - 1759 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

263 http://proxy.handle.net/10648/fda15a44-dd46-4600-86dd-df98e7690ece 1760 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

264 http://proxy.handle.net/10648/7d24a09f-84e5-4c08-a694-35282fd07c66 1761 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

265 http://proxy.handle.net/10648/1cc5e248-f028-4164-8dfc-f47819afd181 1762 - 1764 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

266 http://proxy.handle.net/10648/45e0a9b6-e44f-4bee-a68a-677990be8de5 1765 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

267 http://proxy.handle.net/10648/077ece99-6a9a-4dde-868c-c9d3e6e923b1 1766 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

268 http://proxy.handle.net/10648/6a4067ac-f73a-451c-a362-0f6dca60f0d6 1767 - 1769 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

269 http://proxy.handle.net/10648/b9b68dbb-c272-47d6-8a88-40bdc034cf20 1770 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

270 http://proxy.handle.net/10648/9eb12e4f-54d2-46f7-a71f-17ec59fd8250 1771 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

271 http://proxy.handle.net/10648/b508f713-9d59-4f78-abc7-9f6e61278ae7 1772 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

272 http://proxy.handle.net/10648/a3eda707-f550-468f-b6f2-9a6173fa7222 1773 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

273 http://proxy.handle.net/10648/9d3c9484-f641-4cbb-b044-f7b597eb8af0 1774 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

274 http://proxy.handle.net/10648/81ec896c-128e-4f79-bece-476a967cf1cb 1775 - 1781 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

275 http://proxy.handle.net/10648/3a77ad9b-4d75-4124-9400-a850e82b4245 1782 - 1784 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

276 http://proxy.handle.net/10648/c947572d-b885-4ac8-b66c-f6f59b2a6431 1785 - 1794 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

277 http://proxy.handle.net/10648/8253654d-d8dd-4f4a-a9fd-0818f986f22e ? 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

278 http://proxy.handle.net/10648/237333bc-fbdd-4d8b-8a52-40a57c22293d Copie-Brieven aan de Staten-Generaal (en den griffier der Staten-Generaal van verschillende colleges en gezanten betreffende zee- en admiraliteitszaken. 1748 - 1750. 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Vermoedelijk van wege de Staten-Generaal toegezonden aan gecommitteerden der Rotterdamsche Admiraliteit op de Haagsche Besognes.

Niet raadpleegbaar

279-286 Brieven, ontvangen van den Raad van State. 1636 - 1792 8 omslagen 279 http://proxy.handle.net/10648/60d21f2d-5e38-4201-80ea-9be0cddf7586 1636 - 1640

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

280 http://proxy.handle.net/10648/1c6f50f0-a906-42d3-94ce-2138922beda6 1641 - 1647

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

281 http://proxy.handle.net/10648/3d8a3af2-71cb-400b-b633-dd737de1b5a5 1648 - 1650

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

282 http://proxy.handle.net/10648/4c81e950-82df-456e-9ef1-4b2b3561eb21 1651 - 1655

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

283 http://proxy.handle.net/10648/a59ca837-940f-4b72-99c0-bcc92548f0dc 1656 - 1671

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

284 http://proxy.handle.net/10648/4fe08c7c-24ec-491c-97ed-7e432e15c13a 1672 - 1673

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

285 http://proxy.handle.net/10648/1de61409-0f62-4b09-a879-a68b44eaf845 1674 - 1676

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

286 http://proxy.handle.net/10648/4182d266-1fe4-412e-b1c1-83c0b51ccb4e 1677 - 1792

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

287-291 Brieven, ontvangen van de admiraals-generaal. 1608 - 1793 6 omslagen 287 http://proxy.handle.net/10648/17d87851-b1a2-4868-82da-1dccca604899 van Prins Maurits. 1608 - 1624 en ?

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

287A http://proxy.handle.net/10648/d0196517-f4e3-41e3-a543-2ab12e05723b van Prins Maurits. 1587

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

288 http://proxy.handle.net/10648/9b12829a-93ce-4ed9-9fb9-8f6ad3027c5e van Prins Frederik Hendrik 1625 - 1635

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

289 http://proxy.handle.net/10648/ade490cc-a6ff-4d84-a67e-dcfae70e1f38 van Prins Maurits? Of Prins Frederik Hendrik?

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

290 http://proxy.handle.net/10648/6635fda8-c32c-4058-be29-70ca4eeaf969 van Prins Willem III 1674 - 1687

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

291 http://proxy.handle.net/10648/8d6a775b-2844-494f-a203-57dc7d8d6bd0 van Prins Willem V 1759 - 1793 en ?

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

292-322 Brieven, ontvangen van de Colleges ter Admiraliteit, 1615 - 1794. 31 omslagen 292 http://proxy.handle.net/10648/1b8175a2-3f5d-4ed6-9f10-e6fa43b91505 1615 - 1643

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

293 http://proxy.handle.net/10648/43294c17-155c-428d-bdfd-305c8233a628 1644 - 1649

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

294 http://proxy.handle.net/10648/42a673ef-dc35-4088-b7d5-2ce29f684d95 1650

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

295 http://proxy.handle.net/10648/f3a3d72b-0dbf-4134-92bd-7178630297a0 1651 - 1701

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

296 http://proxy.handle.net/10648/fefa361d-8726-49ec-99f7-e26ca310b844 1702 - 1705

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

297 http://proxy.handle.net/10648/ae774387-09e0-4b3f-8975-1fbecf24b1aa 1706

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

298 http://proxy.handle.net/10648/c7102e95-6ccc-4e1f-8136-2af4bd12b48d 1707

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

299 http://proxy.handle.net/10648/22ad465a-9a91-435a-ab28-014b10f327ef 1708

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

300 http://proxy.handle.net/10648/3525d40c-f837-4beb-a84a-808eeb248cde 1709

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

301 http://proxy.handle.net/10648/2b6b25b1-6d44-4b64-85a7-bf59110639f1 1710 - 1756

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

302 http://proxy.handle.net/10648/9ddedb8f-d33a-4f80-99fe-f28bc3c8a5a5 1757 - 1763

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

303 http://proxy.handle.net/10648/9d182531-40bc-490c-9d54-3e8f005f8c08 1764

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

304 http://proxy.handle.net/10648/fcefe6db-baf8-4bc6-bc0b-6b6fe14d2821 1765

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

305 http://proxy.handle.net/10648/5f304220-f841-4193-b35a-8dc246a433c4 1766

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

306 http://proxy.handle.net/10648/5770041e-363b-46cb-a95c-0ac89058e4de 1767

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

307 http://proxy.handle.net/10648/eaa777a5-2485-418d-9e6f-5848a80d6476 1768

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

308 http://proxy.handle.net/10648/f0104d1e-036f-4d94-a700-04fa42e43e49 1769 - 1772

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

309 http://proxy.handle.net/10648/8eebf90f-2d5b-4753-b949-7371bdeb79cb 1773 - 1777

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

310 http://proxy.handle.net/10648/2346715c-b3d0-4be2-9bed-39c9b97084a2 1778

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

311 http://proxy.handle.net/10648/a8d611bd-c2e1-42f7-9842-ed93ec8c3e6d 1779

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

312 http://proxy.handle.net/10648/e87936f2-e3b7-48c0-9288-6a3202a72576 1780

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

313 http://proxy.handle.net/10648/c971b116-4837-4688-82ed-07e325dc8f99 1781

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

314 http://proxy.handle.net/10648/4ac38b8b-35fe-43e3-a6a6-feaaec2b1a44 1782

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

315 http://proxy.handle.net/10648/5125a15b-437d-4181-8756-885a5ce5dca4 1783 - 1787

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

316 http://proxy.handle.net/10648/91886b76-2376-4274-98c5-1c8365704987 1788

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

317 http://proxy.handle.net/10648/d2868a89-a2ec-4bbd-b42e-a2bc37e93ccd 1789

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

318 http://proxy.handle.net/10648/69a485cd-b17e-4f87-9ba9-07b26c29d598 1790

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

319 http://proxy.handle.net/10648/c2fa411e-ba69-4e8b-828b-f9f43d28775b 1791

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

320 http://proxy.handle.net/10648/cef34cf8-ad22-4204-9d2c-c68a871164c1 1792

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

321 http://proxy.handle.net/10648/ab88c91f-10ec-46c5-8224-e39f721b702e 1793

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

322 http://proxy.handle.net/10648/ab96a401-a8f3-4494-a25a-d82d2577824f 1794

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

323-338 Brieven, ontvangen van de Staten van Holland en de Gecommitteerde Raden van Holland. 1630 - 1790. 16 omslagen 323 http://proxy.handle.net/10648/fbb05732-b536-4665-afa9-076b766d7fe7 1630 - 1658

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

324 http://proxy.handle.net/10648/7d41ee69-4319-4446-86d5-4b43dbcc3b11 1659 - 1662

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

325 http://proxy.handle.net/10648/2ccb6f3e-ee52-41d8-9602-aa579c0ea725 1663

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

326 http://proxy.handle.net/10648/0408f1c7-2510-4037-853d-a146cc6a44e0 1664 - 1674

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

327 http://proxy.handle.net/10648/62a5f95c-4a9a-47db-85b0-d2c839dce240 1675

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

328 http://proxy.handle.net/10648/0be96a6c-191d-4c07-b827-05a9b04f4c47 1676

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

329 http://proxy.handle.net/10648/04f95903-62bd-4b0a-a497-329e8a365ba1 1677

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

330 http://proxy.handle.net/10648/66add279-1207-4de4-8d18-afdb5b2c0b41 1678

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

331 http://proxy.handle.net/10648/04e0bad4-e3a7-4643-ad78-91d2d05386bd 1680 - 1686

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

332 http://proxy.handle.net/10648/ce1235b9-205d-48cc-928b-3e6a5f0296e8 1687 - 1693

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

333 http://proxy.handle.net/10648/703eab86-954e-4a26-89f4-6ff330cc6ae0 1694 - 1695

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

334 http://proxy.handle.net/10648/079bf0f3-222d-4c5c-85cc-374657c522d9 1696 - 1760

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

335 http://proxy.handle.net/10648/affcf094-2c7c-4e79-bf9c-ac02fd7b5b99 1761 - 1768

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

336 http://proxy.handle.net/10648/44fef2ea-d07a-4d60-b0e3-f29fa87102c1 1739

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

337 http://proxy.handle.net/10648/9f13e2fd-8192-4e82-a743-bf80ba3083f1 1770 - 1789

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

338 http://proxy.handle.net/10648/869973d1-81b5-43c7-bf4f-c2ae3f032ca4 1790

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

339-372 Brieven, ontvangen van verschillende collegiën, steden en provinciën. 1623 - 1794. 34 omslagen 339 http://proxy.handle.net/10648/8580778d-2fc3-469d-a54e-a6c53b4a5204 1623

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

340 http://proxy.handle.net/10648/cad64dc9-24b6-43b5-b065-e6af6f8068a4 1624 - 1643

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

341 http://proxy.handle.net/10648/5305ab5e-0898-4b4a-bee8-bd78c49491a2 1644 - 1646

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

342 http://proxy.handle.net/10648/e531488a-7c76-48ec-af1e-2e9fa7314a45 1647

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

343 http://proxy.handle.net/10648/7ffdafe6-b3c9-4c93-b745-346ac1499bf0 1648

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

344 http://proxy.handle.net/10648/97b18acd-3ba8-4c0e-bfc4-e61808890e44 1649

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

345 http://proxy.handle.net/10648/45b516ea-8852-4bf4-b8b2-701157fc8d59 1650 - 1652

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

346 http://proxy.handle.net/10648/0f08b88d-d4b5-425f-8e60-47e6e1d67a24 1653 - 1673

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

347 http://proxy.handle.net/10648/e4a5e10d-6300-44fd-8318-fecf9721ea0f 1674

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

348 http://proxy.handle.net/10648/f45f993f-3ea0-41d5-b042-f946378ea77f 1675 - 1678

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

349 http://proxy.handle.net/10648/23c9d151-8add-4851-8ac8-c345e68b5678 1679

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

350 http://proxy.handle.net/10648/7ca855ea-ddbc-4b51-994a-f80406a9ab6c 1680 - 1681

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

351 http://proxy.handle.net/10648/e734553a-6c71-44f9-87f5-10969267abbe 1682

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

352 http://proxy.handle.net/10648/af4b14d5-36e3-43d1-b83e-287f80571b74 1683

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

353 http://proxy.handle.net/10648/7a3984e6-032c-44d7-a4f1-7c6a8e1e8e1c 1684 - 1687

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

354 http://proxy.handle.net/10648/e4ad275d-06ce-4efa-ae59-7d3a5a5dbef9 1688

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

355 http://proxy.handle.net/10648/605c7d24-4b3c-48b5-a140-03a2df15fe0b 1689 - 1694

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

356 http://proxy.handle.net/10648/306dc549-80e6-4734-9e2e-614e1f7aa86b 1695 - 1700

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

357 http://proxy.handle.net/10648/d71821ac-ea67-440c-be9f-ede00fc7bb95 1701

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

358 http://proxy.handle.net/10648/82d4d744-e304-4518-b211-a0bd0359de0c 1702, 1703

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

359 http://proxy.handle.net/10648/7d54658d-5f93-41a2-903f-1774c365ba14 1704

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

360 http://proxy.handle.net/10648/077656f3-488e-438b-bf43-55e1e9eb72d0 1705 - 1707

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

361 http://proxy.handle.net/10648/5ce6f28c-b98a-4ed1-977c-2a5430e5fa0e 1708 - 1761

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

362 http://proxy.handle.net/10648/39413bf6-11ee-4768-9d7c-3ead63590dc2 1762 - 1771

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

363 http://proxy.handle.net/10648/20998f48-19a6-444c-b5ac-2f1dcd8c5ecf 1772 - 1774

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

364 http://proxy.handle.net/10648/c4e545b9-de20-4608-ab2f-580afd8456f2 1775, 1776

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

365 http://proxy.handle.net/10648/1a9b81bc-5e1a-49ca-834d-3040d2d4b5b2 1777 - 1781

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

366 http://proxy.handle.net/10648/d26a11c8-5a5e-4332-a810-2e7456d908d0 1782

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

367 http://proxy.handle.net/10648/3e92045b-6e8c-4e21-b6f4-963fb82db7d3 1783 - 1785

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

368 http://proxy.handle.net/10648/048f9cc1-8d03-441b-a128-fd6e7e5db5fb 1786 - 1789

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

369 http://proxy.handle.net/10648/6413d8e3-a9bd-420a-b90f-ae0170d97a59 1790

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

370 http://proxy.handle.net/10648/472c7526-ee00-4abf-a5c3-7084929356c8 1791

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

371 http://proxy.handle.net/10648/967022ba-4eeb-4b65-9f38-b5f5289091ed 1792 - 1794

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

372 http://proxy.handle.net/10648/17807dc2-2dfb-4147-a9af-10aeef4f43ce 17de en 18de eeuw

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

372a-374 Brieven, ontvangen van gecommitterden uit de Admiraliteit op de Maze. 1653 - 1702 3 omslagen 372A http://proxy.handle.net/10648/079605d9-623b-4173-87f6-04c38d4b5320 1653 - 1676

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

373 http://proxy.handle.net/10648/504c5bf6-b9fe-4c0c-9ce3-8e692815abaa 1677 - 1702

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

374 http://proxy.handle.net/10648/457832d1-8eac-4475-8041-be5c2f90d1f9 17de en 18de eeuw

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

375-410 Brieven, ontvangen van ambassadeurs en consuls en van collegiën en personen buitenslands. 1642 - 1792. 36 omslagen 375 http://proxy.handle.net/10648/03a4fc0f-9561-4a55-878a-113d36483bd5 1642 - 1648

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

376 http://proxy.handle.net/10648/f1706715-f5f8-4a5e-aa18-e88453121b5d 1649 - 1655

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

377 http://proxy.handle.net/10648/eb709a48-2c6f-41a8-8447-942d0f7ef142 1656 - 1663

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

378 http://proxy.handle.net/10648/b71c4bbc-4768-4216-aa80-ba5d97809652 1664 - 1665

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

379 http://proxy.handle.net/10648/7d621e47-6374-40b9-b3e8-6026b478278a 1666 - 1674

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

380 http://proxy.handle.net/10648/16278908-bb07-4663-8663-ff0e29b9fe47 1675 - 1676

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

381 http://proxy.handle.net/10648/b9793905-368f-418b-a1e1-2152036573c9 1677 - 1686

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

382 http://proxy.handle.net/10648/78b86d21-61c6-4b75-87b7-341f73db2d6e 1687

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

383 http://proxy.handle.net/10648/981355a8-8f70-40da-9591-74f9cafd8236 1688

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

384 http://proxy.handle.net/10648/e0232985-60e2-43d5-908b-5bb9ed5d1856 1689 - 1700

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

385 http://proxy.handle.net/10648/bf1ae4ad-8c9a-41c7-8085-539ae73b877c 1701 - 1702

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

386 http://proxy.handle.net/10648/ebb767c9-be3d-43b1-b454-1019ecdbb567 1703

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

387 http://proxy.handle.net/10648/e908223e-f8a0-42ef-94a4-50c24ab7156e 1704

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

388 http://proxy.handle.net/10648/645128b5-3952-4ada-a2bb-f8e12840b61f 1705

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

389 http://proxy.handle.net/10648/7b3a3c68-860e-47f7-9fc6-b5e11ac81a10 1706

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

390 http://proxy.handle.net/10648/bd1ae285-59d6-4787-941f-a2683b3b49af 1707 - 1709

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

391 http://proxy.handle.net/10648/80d1f9c3-b938-4ff5-8f58-9a105bb8267d 1710 - 1712

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

392 http://proxy.handle.net/10648/8ae65fa2-6743-46c5-86f7-787a8c8786ce 1713 - 1744

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

393 http://proxy.handle.net/10648/7a03f912-adea-493a-887b-46e936a78665 1745 - 1747

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

394 http://proxy.handle.net/10648/4c473cb3-fe3a-4fc9-9b99-0efca2bce75f 1748 - 1755

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

395 http://proxy.handle.net/10648/b8ab3165-0139-45d5-8500-3fa030763953 1756 - 1759

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

396 http://proxy.handle.net/10648/65a1ddd3-a93a-47ea-a005-58f0d232f68d 1760 - 1767

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

397 http://proxy.handle.net/10648/36c17647-b972-467d-b4f1-9c27e010e173 1768 - 1769

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

398 http://proxy.handle.net/10648/b7639e6f-4aba-4396-87c1-bf1c969c8c57 1770 - 1774

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

399 http://proxy.handle.net/10648/9f7100ac-507c-4971-adce-20774ded1ad7 1775 - 1777

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

400 http://proxy.handle.net/10648/cbbfa715-9a95-4160-844c-8331635b6f5b 1778

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

401 http://proxy.handle.net/10648/ee434d00-8c6a-4586-9143-e24014c693e3 1779

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

402 http://proxy.handle.net/10648/1786807b-fd1a-430d-801c-b695f6d93bf9 1780 - 1782

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

403 http://proxy.handle.net/10648/d9645ba9-1873-43ab-8b41-7cef1f29ae0f 1783

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

404 http://proxy.handle.net/10648/434756a2-80a8-4193-810f-a12d6e2a70cd 1784

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

405 http://proxy.handle.net/10648/994d3a56-7f01-4e22-9302-e4f1ee943f8f 1785

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

406 http://proxy.handle.net/10648/7424b57c-352e-4d06-b936-58140988d9a4 1786 - 1789

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

407 http://proxy.handle.net/10648/177fefde-5cb3-48e7-b37c-38b4a4175123 1790

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

408 http://proxy.handle.net/10648/ec1576a0-9e8c-4a25-9c6f-b77cdb77c35c 1791

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

409 http://proxy.handle.net/10648/02790069-f3e7-456d-bc8c-f36a9715a95b 1792

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

410 http://proxy.handle.net/10648/f17ec4fe-196b-4c57-8201-566422abe312 18de eeuws

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

411-547 Brieven, ontvangen van vlootvoogden, kapiteins en zeeofficieren. 1604 - 1795. 131 omslagen en 6 pakken. 411 http://proxy.handle.net/10648/6181a87b-a8e0-4c38-b69b-1d6197f7678d 1604 - 1605

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

412 http://proxy.handle.net/10648/f218817d-10e7-4525-bcb7-6f67db35a34b 1606 - 1607

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

413 http://proxy.handle.net/10648/134855c4-b158-4982-8025-fab9dbcd7d1a 1608

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

414 http://proxy.handle.net/10648/02204cd2-e647-41ca-a5cd-a23fbbf85bf1 1609

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

415 http://proxy.handle.net/10648/a378d0ba-d3a5-4f6c-8954-bf329ca0d439 1610

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

416 http://proxy.handle.net/10648/5ee5698d-b666-460d-965a-fc56faedd790 1611

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

417 http://proxy.handle.net/10648/7f4500fe-9665-413c-826e-056188d2d034 1612 - 1619

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

418 http://proxy.handle.net/10648/3da22897-0410-465d-a3b3-31b4228477cf 1620

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

419 http://proxy.handle.net/10648/c51da017-8ad9-4ae0-8e21-6629537e791b 1621

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

420 http://proxy.handle.net/10648/30792404-3eb9-41e3-bb43-98b62762ce10 1622

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

421 http://proxy.handle.net/10648/e4eefa6b-ca13-469c-a460-8ddebd1c572e 1623

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

422 http://proxy.handle.net/10648/2b8a73ed-6071-42e1-af7f-06be445aa647 1624

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

423 http://proxy.handle.net/10648/58381b68-c83d-4d86-bc97-ed42d87644ff 1625

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

424 http://proxy.handle.net/10648/c2bdf1c7-f68a-4686-bc7f-aa2258b1f9dd 1626

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

425 http://proxy.handle.net/10648/7c18e421-c446-44fe-a514-3a4719a5fe78 1627

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

426 http://proxy.handle.net/10648/be8a66c7-57b3-4826-a211-19ed3f70687d 1628

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

427 http://proxy.handle.net/10648/54985f1f-595d-4b77-a562-25d20609af10 1629

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

428 http://proxy.handle.net/10648/68e5d1b0-12c5-4e1e-8b77-8a618dd85115 1630

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

429 http://proxy.handle.net/10648/8c9bb1a9-bc76-4e7b-8230-81aa11e01acf 1631

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

430 http://proxy.handle.net/10648/c6a52a08-0d75-4661-935c-2de2e9c7e928 1632

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

431 http://proxy.handle.net/10648/e551ec28-93de-4931-b3f7-4357a05c558b 1633

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

432 http://proxy.handle.net/10648/ffce395d-7321-4173-9513-23d33f7aec09 1634

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

433 http://proxy.handle.net/10648/39cf0d8c-0fc8-4620-b33d-e87fa582aaaa 1635 - 1640

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

434 http://proxy.handle.net/10648/df1254c3-bbe6-468d-b75f-d49dd895764c 1641

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

435 http://proxy.handle.net/10648/2f915dea-1118-4a27-a184-8d5919baceae 1642

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

436 http://proxy.handle.net/10648/4b01aa69-3829-43ee-93ff-c7a97e821127 1643

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

437 http://proxy.handle.net/10648/7da35c0d-46e0-4279-9e55-71f9facd9aa3 1644

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

438 http://proxy.handle.net/10648/d014a31e-4b87-4b2c-9185-8682a73fa9bc 1645

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

439 http://proxy.handle.net/10648/59116291-a8fd-41c2-be33-baeca1d0ac75 1646

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

440 http://proxy.handle.net/10648/03e61413-f3c9-4719-af56-df39edace070 1647

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

441 http://proxy.handle.net/10648/edeb5072-4bc8-4efd-ab28-97eb82f135ce 1648

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

442 http://proxy.handle.net/10648/df27c4d3-4495-4a51-a53a-28372e11b50c 1649

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

443 http://proxy.handle.net/10648/4ddf8ac3-048f-4a1a-b63e-984c6bbbbf1f 1650

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

444 http://proxy.handle.net/10648/812f0619-96e4-4669-8f9e-8b1811a124b4 1651

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

445 http://proxy.handle.net/10648/0c856af0-f5ca-469f-9f52-ee01a8522782 1652

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

446 http://proxy.handle.net/10648/d0a21263-fd7a-4cf2-bfd0-9ab3298c46a2 1653 - 1654

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

447 http://proxy.handle.net/10648/5101fc52-fa02-4042-9dfa-d7b153ef6cff 1655

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

448 http://proxy.handle.net/10648/ce44d69f-8a7d-45f4-a9c6-fa89ba96c891 1656

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

449 http://proxy.handle.net/10648/36a69593-1ea8-4ff3-99e2-7822be401915 1657

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

450 http://proxy.handle.net/10648/ffb3e251-f54b-4e36-83ca-6bc1bbfd1518 1658

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

451 http://proxy.handle.net/10648/8c24d276-9aa1-495c-8417-53fde99c4fd2 1659

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

452 http://proxy.handle.net/10648/b0735513-b09a-45ab-8a5b-aafc4f084d54 1660

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

453 http://proxy.handle.net/10648/0ab05a5b-0e1d-4794-9243-97e9a523e8c3 1661

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

454 http://proxy.handle.net/10648/1fb38719-6f37-468b-b0e9-d4d91b324fd5 1662

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

455 http://proxy.handle.net/10648/ff4c38a4-d40f-4ffa-b537-c25463d8f8e0 1663

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

456 http://proxy.handle.net/10648/81d1062d-86f0-4f0f-8f46-10ead96c1dc0 1664

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

457 http://proxy.handle.net/10648/09909a69-9294-4588-ae98-bd20400ca770 1665

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

458 http://proxy.handle.net/10648/55eedd2f-a8c0-46ca-8b3d-aebd83eaf279 1666

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

459 http://proxy.handle.net/10648/9f162b20-21c7-48f9-9f5c-77322302d8e6 1667

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

460 http://proxy.handle.net/10648/603d8ae4-c44f-4db3-9938-e8125ddd5645 1668 - 1669

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

461 http://proxy.handle.net/10648/8c886b34-1d43-429b-901f-4045c0c07a2f 1670

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

462 http://proxy.handle.net/10648/dbae38d2-fd17-4611-8162-716bae8c789d 1671

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

463 http://proxy.handle.net/10648/d8b2fc1e-0076-4e15-841c-2ebadce42aee 1672

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

464 http://proxy.handle.net/10648/874ebe45-6f9c-4757-8aad-d5d1031f57f6 1673

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

465 http://proxy.handle.net/10648/62507aa7-7237-4894-b699-3e78c5d116a9 1674

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

466 http://proxy.handle.net/10648/09ea711d-7eb9-4650-8d6b-04b4368259d6 1675

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

467 http://proxy.handle.net/10648/4bf42096-adde-4fbd-bf3a-e86c8b9891bc 1676

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

468 http://proxy.handle.net/10648/75fbc4a6-18f5-4ab7-8705-4598eca7783d 1677 - 1682

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

469 http://proxy.handle.net/10648/27945012-8b10-4c19-98c8-1953572d65d2 1683 - 1686

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

470 http://proxy.handle.net/10648/e9a59da5-f070-466e-a909-1065151a793c 1687

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

471 http://proxy.handle.net/10648/3e906702-c407-42eb-ac11-27a16c400195 1688

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

472 http://proxy.handle.net/10648/c3d9fe8d-44f0-42db-95fe-2200273c6bbb 1689

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

473 http://proxy.handle.net/10648/ec217397-8d51-4225-bf72-b2237c42cb1d 1690

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

474 http://proxy.handle.net/10648/4310089a-26ee-4c86-a79f-0d94c29e55bf 1691

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

475 http://proxy.handle.net/10648/a794b7da-0060-49f5-8128-8f6e7ead8622 1692

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

476 http://proxy.handle.net/10648/a1f4b867-8b11-4a7a-8a00-93f480e86386 1693 - 1694

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

477 http://proxy.handle.net/10648/40f69353-4d93-4a7d-b5e2-0c04aa879305 1695

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

478 http://proxy.handle.net/10648/b305e0d5-85f3-461b-962a-1a93cb66b8d7 1696

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

479 http://proxy.handle.net/10648/eaf0e306-f116-46d8-b5fb-0e255a516b4e 1697 - 1699

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

480 http://proxy.handle.net/10648/3ddf5dfe-f596-425e-9d04-98fb88c5ff56 1700

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

481 http://proxy.handle.net/10648/458eb4e1-ee65-4522-848c-843a38b135ce 1701

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

482 http://proxy.handle.net/10648/5fa44a87-f9e9-43ba-aa63-8f3c8e236ce3 1702

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

483 http://proxy.handle.net/10648/17e42453-bcab-4f7b-98f4-5f7adc010689 1703

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

484 http://proxy.handle.net/10648/2d89e59b-83ac-465c-85a9-de0a86a860e4 1704

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

485 http://proxy.handle.net/10648/bca2bf9c-dc54-4bc8-8718-dce229d7c750 1705

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

486 http://proxy.handle.net/10648/5457130b-a228-4425-bd92-4847e3a886db 1706

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

487 http://proxy.handle.net/10648/cdd63db3-ebf4-4f91-855d-b1155bd06e53 1707

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

488 http://proxy.handle.net/10648/086861e7-2ca0-4733-bc28-eaec3729aa59 1708

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

489 http://proxy.handle.net/10648/9f2fc952-3097-4682-a030-f8ba01b12764 1709

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

490 http://proxy.handle.net/10648/108a2d5e-deee-4b67-bd92-48189df439d3 1710 - 1721

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

491 http://proxy.handle.net/10648/ea72bab7-3db2-48a6-bd48-5c7c35dba78d 1722 - 1727

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

492 http://proxy.handle.net/10648/5fb471d5-1edd-4ef7-b80b-f46fc9646330 1728

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

493 http://proxy.handle.net/10648/c5aa4ae3-1319-49af-b9c6-3e0329951024 1729

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

494 http://proxy.handle.net/10648/66c83fff-91ed-4ed9-b9b9-bbebc2be7634 1730 - 1740

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

495 http://proxy.handle.net/10648/395d8f63-67b9-49df-a499-4c2ce5a39276 1741

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

496 http://proxy.handle.net/10648/d7076159-13c1-4eaf-90c8-df37eb330de5 1742

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

497 http://proxy.handle.net/10648/584e4bde-e3e3-4fbe-8181-b25bfb953b1e 1743

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

498 http://proxy.handle.net/10648/1d9c161a-c992-4021-be02-9b4fd4e6c5fe 1744

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

499 http://proxy.handle.net/10648/287f5ece-8569-4229-ba1e-af29169e7c60 1745

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

500 http://proxy.handle.net/10648/18552bc6-3c6f-4662-ae3b-b47103915af2 1746

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

501 http://proxy.handle.net/10648/e70a6e24-33f8-4459-a410-c4576d323f83 1747

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

502 http://proxy.handle.net/10648/2e40a5b6-5b9f-46d6-81fd-7e9247ed2b4e 1748

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

503 http://proxy.handle.net/10648/ea79d853-cf80-43ad-9240-921f6644297c 1749

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

504 http://proxy.handle.net/10648/5e7be65b-529a-4a30-a322-81bf872f2429 1750

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

505 http://proxy.handle.net/10648/cc52dad4-d534-4ed3-a6dc-866b3714f65c 1751

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

506 http://proxy.handle.net/10648/46b6b974-c6ec-4ec3-b6f1-7344260700ab 1752

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

507 http://proxy.handle.net/10648/738a45d4-b8d0-4216-820c-94df55138a34 1753

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

508 http://proxy.handle.net/10648/d1b9e5f1-7e3d-4447-934e-873733c8fb83 1754

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

509 http://proxy.handle.net/10648/b92020f0-bcd9-476a-80da-7848ee370895 1755

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

510 http://proxy.handle.net/10648/ab6e4ef5-a3a4-41ad-b4e4-091ee812947a 1756

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

511 http://proxy.handle.net/10648/15d39b61-1d7a-4c77-9f5e-3a7926df0544 1757

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

512 http://proxy.handle.net/10648/fd44224f-e678-4670-8680-4bc55b7bff66 1758

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

513 http://proxy.handle.net/10648/e09216d7-69c0-453b-93b5-180365a8990f 1759

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

514 http://proxy.handle.net/10648/71186ca0-5dd9-47c7-b5e6-c61d836fbbae 1760

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

515 http://proxy.handle.net/10648/475ddb1a-99e0-48a9-bce8-62c181242028 1761

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

516 http://proxy.handle.net/10648/2c9c5aa2-9922-472b-a3d4-ea1e9ce96a21 1762

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

517 http://proxy.handle.net/10648/40310617-3009-481d-9160-64205660f101 1763

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

518 http://proxy.handle.net/10648/1889f800-5af9-48cb-a5d0-735bec8608fc 1764

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

519 http://proxy.handle.net/10648/718039f3-e2d8-472f-9702-55ee06573a7e 1765

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

520 http://proxy.handle.net/10648/9d4659dd-257c-4f2f-a282-2e028887c596 1766

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

521 http://proxy.handle.net/10648/fccd1284-7733-4a7c-8783-098ac5546e15 1767

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

522 http://proxy.handle.net/10648/7bf265ee-6774-4c4c-9d3c-b5e933476674 1768

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

523 http://proxy.handle.net/10648/78dc6c51-f1f6-4ad8-a5c5-0cbcbb59066d 1769

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

524 http://proxy.handle.net/10648/0ddfca62-26e9-4c26-bb6c-6b91c92ce4c9 1770

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

525 http://proxy.handle.net/10648/ef5415f6-54b6-4d76-b75d-7283553c9c54 1771

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

526 http://proxy.handle.net/10648/cead7733-92b6-4d4e-9fa3-cf5d4c4ed3c7 1772 - 1776

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

527 http://proxy.handle.net/10648/9a9e1f61-bb8c-4995-b367-bb0d9965cdf3 1777

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

528 http://proxy.handle.net/10648/6a994492-d7fb-4846-bc7e-047d9b6196b9 1778

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

529 http://proxy.handle.net/10648/53abcaef-b72e-43d2-ba6c-b12d48a400d2 1779

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

530 http://proxy.handle.net/10648/a0b295db-6a33-4f9a-85fa-6469225ed75b 1780

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

531 http://proxy.handle.net/10648/0e248801-4760-45e3-8083-d13034f48ca2 1781 1 pak

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

532 http://proxy.handle.net/10648/42c77bfb-1601-4626-a4f3-eac49d3edf5f 1782 Januari - 1782 Juni 1 pak

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

533 http://proxy.handle.net/10648/8ae54458-14c3-4f27-ab9a-e8928de79abc 1782 Juli - 1782 December 1 pak

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

534 http://proxy.handle.net/10648/d3cbc3ac-103b-4b0d-9ff7-9ff0fc537e13 1783

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

535 http://proxy.handle.net/10648/ea642cbe-ece2-4592-a149-7754a4c9111a 1784

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

536 http://proxy.handle.net/10648/51885101-e799-4a4b-b4be-a9e4ab88746d 1785

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

537 http://proxy.handle.net/10648/74dc51e8-6048-4c24-9555-f96b4e870e2a 1786 1 pak

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

538 http://proxy.handle.net/10648/49ffa26c-b016-4eae-9699-687964e8002c 1787

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

539 http://proxy.handle.net/10648/91eae97f-5aac-4d27-8062-1608b10835a8 1788

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

540 http://proxy.handle.net/10648/9791c09b-7d69-4777-bf8a-16802ee834f7 1789

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

541 http://proxy.handle.net/10648/283586ff-36af-4851-99a2-bc9f20041c6c 1790

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

542 http://proxy.handle.net/10648/557b054e-6783-44d9-acb1-e4081ce44eb1 1791

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

543 http://proxy.handle.net/10648/3eaef6ed-28b4-42ae-913a-95056819aef1 1792

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

544 http://proxy.handle.net/10648/33c81354-5311-4327-8d3f-7083144724df 1793 1 pak

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

545 http://proxy.handle.net/10648/ba8c5ce2-b57c-45c4-b2da-1f68413353a7 1794 1 pak

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

546 http://proxy.handle.net/10648/9917cb16-4734-475b-a8a9-3d0122c314a5 1795

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

547 http://proxy.handle.net/10648/8301f4ca-c54e-4f98-89eb-45a9ff1f406c 17de en 18de eeuw

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gedeeltelijk fragmenten.

Niet raadpleegbaar

548-617 Brieven, ontvangen van verschillende personen. 1601 - 1794. 69 omslagen en 1 pak 548 http://proxy.handle.net/10648/f8e6a477-9ea7-4bac-a42b-223eb4ab1f49 1601 - 1626

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

549 http://proxy.handle.net/10648/2ee7bc95-c3d2-4c14-8244-a000c99609c6 1627 - 1640

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

550 http://proxy.handle.net/10648/bbc843d4-1bca-4ecf-87d6-1ee3da9b074a 1641 - 1642

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

551 http://proxy.handle.net/10648/18ea3d3e-e012-4320-912b-cb8d9122dd1c 1643

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

552 http://proxy.handle.net/10648/54e22c68-fa70-4064-a67d-1d30e5a08bfc 1644

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

553 http://proxy.handle.net/10648/87ca03c7-0675-4d62-aeb1-c052de3d15fd 1645 - 1646

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

554 http://proxy.handle.net/10648/897867e3-c7a0-4276-9ec7-2068539eeb4e 1647

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

555 http://proxy.handle.net/10648/9c9e2910-015f-4ae0-82fa-fac41564b972 1648

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

556 http://proxy.handle.net/10648/3bd8e847-526f-4549-b02a-3c4c3109aba2 1649

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

557 http://proxy.handle.net/10648/fc71554f-0df1-45fa-8a92-0e62044ad559 1650

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

558 http://proxy.handle.net/10648/3ff63055-a353-4a5a-8c69-944576c728b6 1651

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

559 http://proxy.handle.net/10648/01eabd67-63ce-4ec2-b9f4-d1a604da2d74 1652

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

560 http://proxy.handle.net/10648/af2147fa-95c3-4a48-81cb-60421d60b05b 1653

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

561 http://proxy.handle.net/10648/e002c67e-b450-46e1-ac67-4744b0d1ff90 1654

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

562 http://proxy.handle.net/10648/205e31e3-1796-4728-9404-38cba046c31e 1655

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

563 http://proxy.handle.net/10648/e9f4dc01-094c-452e-b315-89594c8dc718 1656

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

564 http://proxy.handle.net/10648/8e796180-c7f6-4e05-a358-2a3031440021 1657 - 1658

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

565 http://proxy.handle.net/10648/1425f1ac-24c8-469f-9d62-756c4e5f8cfa 1659

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

566 http://proxy.handle.net/10648/e2e15650-906c-4ee2-9384-4b04a0dc685a 1660

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

567 http://proxy.handle.net/10648/fb29bf32-dc29-4cd6-a7ac-44de4a205216 1661 - 1663

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

568 http://proxy.handle.net/10648/9a7d0da1-f4a4-4321-941a-627712d58769 1664

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

569 http://proxy.handle.net/10648/48a22e5e-cd14-42de-b373-1c65ea595bde 1665

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

570 http://proxy.handle.net/10648/2b634b92-d1c3-42d8-b5cc-40d6b2627411 1666

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

571 http://proxy.handle.net/10648/2629d666-ed9a-472a-94bd-146699368d5f 1667 - 1678

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

572 http://proxy.handle.net/10648/13c32f36-d349-47dd-8298-b134e08e2f1c 1674

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

573 http://proxy.handle.net/10648/8b7727bb-61d6-41d9-b4e7-0c84a8d8de26 1675

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

574 http://proxy.handle.net/10648/2a48af88-0aaa-43be-849e-038801e0dcd3 1676 - 1680

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

575 http://proxy.handle.net/10648/61025d0a-cb10-4f68-8fde-253e6d6e9c9d 1681

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

576 http://proxy.handle.net/10648/452efa82-4724-4d70-838c-44ba58df020a 1682 - 1688

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

577 http://proxy.handle.net/10648/db22db44-4da4-44dd-8065-05ba1b6c3b2a 1689 - 1693

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

578 http://proxy.handle.net/10648/dc06503c-6348-4fef-b397-52a86a408da3 1694 - 1700

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

579 http://proxy.handle.net/10648/cb390586-205a-43d0-8ba1-a4174035b1b1 1701

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

580 http://proxy.handle.net/10648/496179ca-75da-490c-a80d-9432a5dc234d 1702

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

581 http://proxy.handle.net/10648/62f7252b-1f6d-4136-918b-797f6663fdd5 1703

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

582 http://proxy.handle.net/10648/8f000ce1-44c8-48b7-b8d6-494bab1e8859 1704

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

583 http://proxy.handle.net/10648/e76a3a09-492f-4ccb-9a2f-a5a619fca8a5 1705

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

584 http://proxy.handle.net/10648/5ea7fa22-db1b-4f0a-a4b5-a51ab4b620ee 1706

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

585 http://proxy.handle.net/10648/f6cdada1-2d9f-4ae3-a253-80cd4f51ba97 1707

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

586 http://proxy.handle.net/10648/2bead99a-684e-4730-b6dc-ffe8ca337c10 1708

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

587 http://proxy.handle.net/10648/c41803f5-f73f-47c1-a0e8-6760094413ae 1709

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

588 http://proxy.handle.net/10648/d3fd3080-2955-4bb5-b546-a0b6f64e9588 1710

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

589 http://proxy.handle.net/10648/ec92de2e-9356-4e23-b631-5424301f2ef2 1711

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

590 http://proxy.handle.net/10648/490f6b6a-0711-4a1e-ae36-2276baaf5039 1712 - 1722

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

591 http://proxy.handle.net/10648/95ecb1b4-eedd-4cfb-88e4-e24aced55ae9 1723 - 1747

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

592 http://proxy.handle.net/10648/e047c8de-c214-4ecf-ad53-5dbc11a85b03 1748 - 1753

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

593 http://proxy.handle.net/10648/7a9425fc-e88c-4b11-afcc-74da097aac21 1754 - 1757

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

594 http://proxy.handle.net/10648/2f9898b8-6a4a-4c3c-a78b-9f2eb5c9e600 1758 - 1760

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

595 http://proxy.handle.net/10648/9d82f1d9-08c7-420f-9eae-5a7dd6df6ff4 1761

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

596 http://proxy.handle.net/10648/c4da4723-ad64-448c-a81a-ec8b7a132670 1762 - 1767

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

597 http://proxy.handle.net/10648/32c6d169-089c-4513-b00e-0469425739a8 1768 - 1769

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

598 http://proxy.handle.net/10648/2cd968e6-aec3-42ea-923b-867e584434e9 1770 - 1774

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

599 http://proxy.handle.net/10648/4678ef1c-7fa2-4df5-aac0-b4037c0b3f64 1775

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

600 http://proxy.handle.net/10648/e6ebcb69-d30c-4746-9797-9fc3ce7891eb 1776 - 1777

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

601 http://proxy.handle.net/10648/7d09c638-4e5b-427c-a684-820509beda8f 1778

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

602 http://proxy.handle.net/10648/3324b5ac-6c65-4573-b29e-267014471765 1779

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

603 http://proxy.handle.net/10648/a54f7117-4fc0-43e4-9716-6fa927d2f2fa 1780

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

604 http://proxy.handle.net/10648/e5947bc9-14f7-4e41-b779-ae8c14e3332d 1781

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

605 http://proxy.handle.net/10648/96b869f0-286f-4e95-b435-3c5b64bc770b 1782 1 pak

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

606 http://proxy.handle.net/10648/4e9a2204-edd5-44d0-a488-799e0e44cc23 1783

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

607 http://proxy.handle.net/10648/63731f6e-ab3f-4efe-a6d5-9d44299c1fbd 1784

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

608 http://proxy.handle.net/10648/abf0639b-72ac-431f-88fd-120bd4b72cf1 1785

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

609 http://proxy.handle.net/10648/9f4d4751-a98c-4974-a3c9-8063f335f198 1786

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

610 http://proxy.handle.net/10648/046b9419-0659-406d-870d-c7ce02f3fd19 1787 - 1788

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

611 http://proxy.handle.net/10648/dbbc5b7f-5a2b-483e-9d14-ed650c0ae797 1789

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

612 http://proxy.handle.net/10648/bc41800e-c0f8-49bd-b20c-0161d4ce7886 1790

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

613 http://proxy.handle.net/10648/489f1564-9d48-4d36-8218-7808f4476bc5 1791

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

614 http://proxy.handle.net/10648/216e246b-bc74-4f7d-a699-6fea7d82067a 1792

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

615 http://proxy.handle.net/10648/e4b66404-6ea8-4f66-a190-2900e668cebc 1793

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

616 http://proxy.handle.net/10648/5982f8a0-5e41-4994-b49f-89e411144822 1794

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

617 http://proxy.handle.net/10648/99eb2179-f6a3-4902-9e2c-702870429046 17de en 18de eeuw

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gedeeltelijk fragmenten.

Niet raadpleegbaar

618 http://proxy.handle.net/10648/53e115a8-63b2-4e76-80b3-ac43c12fef6a Fragmenten van ingekomen brieven. 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

619-625 Ingekomen requesten. 1609 - 1790. 619 http://proxy.handle.net/10648/29331955-1203-4890-b5bf-49f39d7d810c 1609 - 1753 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

620 http://proxy.handle.net/10648/780731a2-a623-4916-8746-497b83bb6cfe 1754 - 1777 1 pak

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

621 http://proxy.handle.net/10648/e37ac7c0-387e-476b-8848-dc7c7c03039f 1778 - 1781 Februari 1 pak

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

622 http://proxy.handle.net/10648/a7dba8db-32e6-43cf-9f8c-d89853f75f0d 1781 Maart - 1782 Maart 1 pak

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

623 http://proxy.handle.net/10648/3dbcfeb6-1dfa-4f23-9b2a-a5703f943d9b 1782 April - 1782 Mei 1 pak

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

624 http://proxy.handle.net/10648/7094f483-aac1-4e91-99c4-9f04b1047219 1782 Juni - 1790 1 pak

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

625 http://proxy.handle.net/10648/d8bc4d79-4a59-4caf-8224-36172c921d55 17de eeuw ? 1 stuk

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

beschadigd

Niet raadpleegbaar

626-630 Requesten van kooplieden om de voor hen te Rotterdam aangevoerde goederen door een gemachtigde van de Admiraliteit te laten wegen voor de aangifte. Met de daartoe afgegeven machtigingen van de Admiraliteit en rapporten omtrent het bevonden gewicht. 1770 Juli - 1781 Juni. 5 banden 626 http://proxy.handle.net/10648/1bb5b6bb-7c3b-49fc-a42e-6936aec5b0ea 1770 Juli - 1770 December

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

627 http://proxy.handle.net/10648/4eb9949b-20eb-4624-8857-7f01fe4ccad6 1773 Juli - 1773 December

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

628 http://proxy.handle.net/10648/aec57392-7237-4068-b194-c02b4b999ec8 1777 Juli - 1777 December

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

629 http://proxy.handle.net/10648/2a082dd3-d8de-4427-a236-191e695a223d 1778 Januari - 1778 Juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

630 http://proxy.handle.net/10648/42906fa3-9446-4bf5-9363-d1800c741db8 1781 Januari - 1781 Juni

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

630A http://proxy.handle.net/10648/79652fc7-ebff-4115-a33e-797fd3b299eb Copie-Rapporten van scheepsbevelhebbers omtrent het gedrag en de bekwaamheid van de onder hen dienende oficieren. 1756 - 1772. 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alphabetischen naamwijzer.

d. Stukken betreffende de rechtspraak 631 http://proxy.handle.net/10648/0a6ea04b-4361-47ed-8958-38489406ffdd Register van vonnissen, op het stuk van convooien en licenten gewezen door de "Gecommitteerde Raden terzaken van de Admiraliteit in Holland" (ook genoemd : Gecommitteerde Raden er zaken van de Admiraliteit in Zuid-Holland, Maas en Waal"). 1586 November 16 - 1587 Januari 3. 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Achterin: een vonnis van denzelfden aard, gewezen door de Admiraliteit op de Maze den 16 November 1589.

Niet raadpleegbaar

632, 633 Crimineele rol. 1596 - 1789 632 http://proxy.handle.net/10648/c8dbcd71-af11-4d62-8c64-5788cfeac2dd 1596 December 11 - 1600 Januari 16 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

633 http://proxy.handle.net/10648/0bcf2558-bc5c-4f52-92c9-320456199877 1789 April 4 - 1789 Mei 12 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

634-645 Civiele rol. 1602 - 1739 11 deelen, 1 band 634 http://proxy.handle.net/10648/a297447b-2de9-41c1-8def-ab469c309d20 1602 - 1611

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

635 http://proxy.handle.net/10648/8cecb6f8-6faf-45cf-bde1-c7bc8ebbe567 1648 - 1653

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

636 http://proxy.handle.net/10648/c648f359-6cfd-463a-bff0-51a559154a0c 1666 - 1673

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

637 http://proxy.handle.net/10648/277689cd-9720-4a7c-aac0-085291572426 1673 - 1683

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

638 http://proxy.handle.net/10648/4162ca56-6df4-4c49-b245-47b69dc84d06 1684 - 1688 1 band

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

639 http://proxy.handle.net/10648/22e1b8eb-eab9-4655-9497-4df08671a69d 1688 - 1692

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met onvolledige inhoudstafel.

640 http://proxy.handle.net/10648/9110ef90-898b-450e-a80e-d151ff80f9a3 1692 - 1695

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: B Met inhoudstafel.

641 http://proxy.handle.net/10648/18308e68-318a-4fe6-9e73-c837787d85ab 1697 - 1701

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: D.

642 http://proxy.handle.net/10648/69c466d7-4f83-484a-8a8f-60911eac4456 1714 - 1718

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: I.

643 http://proxy.handle.net/10648/7010ec7f-9da8-49bc-a117-f4cf7d12b441 1719 - 1724

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: K.

644 http://proxy.handle.net/10648/dd8027cf-4d22-4925-8f55-9e57a55f7488 1725 - 1727

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: L.

645 http://proxy.handle.net/10648/955c30f0-7149-4f32-89f1-8467356cb603 1735 - 1739

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: O.

646 http://proxy.handle.net/10648/44c023f7-7186-412b-be60-72d361721bb4 Register van afgenomen verhooren. 1602 - 1612. 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

646A-647 Stukken betreffende rechtsgedingen, voor de Admiraliteit op de Maze gevoerd wegens overtredingen op het stuk van convooien en licenten. 1662 - 1684 en 1780 - 1781

Fragmenten.

646A http://proxy.handle.net/10648/e1990792-4255-4730-b60e-19520ed11953 1662 - 1684 1 pak

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

647 http://proxy.handle.net/10648/d39ada15-3771-4e3d-b174-e09df6f92bdc 1780 november 7 - 1781 januari 23 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

e. Stukken betreffende de ontvangsten en uitgaven, het beheer der convooien en licenten en andere finantieele aangelegenheden. 648 http://proxy.handle.net/10648/b38254c1-bc36-47a4-973e-2832b8c4f773 "Receuil int corte van den ontfanck ende uutgeven daerjegens van den Collegie der admiraliteijt tot Rotterdam residerende". 1586 - 1595. 2 ex

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

649, 650 "Memorie, register en contrerolle van alle den ontfanck soe ordinaris als extraordinaris" van den onvanger-generaal. c. 1597 - 1620. 2 deelen 649 http://proxy.handle.net/10648/09b11a7a-0f36-45c0-ad5c-71a72a03f82d c 1597 - ?

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

650 http://proxy.handle.net/10648/fb678601-1acf-4d89-9b69-a0a03ad210c5 1604 - 1620

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

651, 652 "Contrerolle ghehouden bij den secretairis van de Admiraliteyt residerende tot Rotterdam tegens den gheheelen ontfang van den ontfanger-generaal van denselven college". 1618 - 1656. 2 deelen

Elk deel heft een inhoudstafel.

651 http://proxy.handle.net/10648/120101e9-89ad-4500-858e-01a01e0b0a0b 1618 - 1656

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Blijkbaar kladexemplaar. Op de laatste folio staat aan geteekend, dat de opgaven over het jaar 1656 "oneffen en defectueus gebleven" zijn, en het uit dien hoofde "dienstich wierd bevonden een nieuw register bij d'hand te nemen end dat mit 't selve jaer 1656 te laten beginnen".

652 http://proxy.handle.net/10648/cf8183ce-f973-4058-a361-5d22d741cfed 1635 - 1655

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Blijkbaar een netexemplaar.

653-664 Rekeningen van den ontvanger-generaal wegens de ordinaris inkomsten en uitgaven. 1747 - 1779. 12 deelen

Al deze exemplaren zijn bestemd geweest voor de Admiraliteit uitgezonderd dat van 1759, dat voor den rendant was bestemd, en dat van 1756, waarop geen bestemming staat uitgedrukt. De rekeningen zijn afgehoord door de Generaliteits-Rekenkamer.

653 http://proxy.handle.net/10648/66dc37a5-988c-4518-92aa-f3a5d53cada6 1747

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

654 http://proxy.handle.net/10648/bb644053-bda8-4630-b933-ae819bb95bd0 1748

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

654BIS http://proxy.handle.net/10648/35272659-fab3-46b5-8958-eccd72c01f31 1748

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

655 http://proxy.handle.net/10648/3079d553-6eae-4fb5-81f4-cc84fddddba5 1749

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

655BIS http://proxy.handle.net/10648/498357c1-8d23-4355-a562-2133c08e9848 1750

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

656 http://proxy.handle.net/10648/56305a50-58a4-4e63-a811-f894c0b72a1e 1751

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

657 http://proxy.handle.net/10648/65d2ec13-4e4c-4e43-b632-83faec75cb08 1752

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

658 http://proxy.handle.net/10648/ebe612da-665b-4a40-a2f3-610533bf9d3e 1754

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

659 http://proxy.handle.net/10648/872b4513-33ed-4784-8653-09398638f9e6 1756

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

660 http://proxy.handle.net/10648/ada98f98-d851-4c8a-8cdb-50d3282a8a56 1759

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

661 http://proxy.handle.net/10648/2a3efe1e-b2bc-459a-b355-db6a3fea7da3 1766

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

662 http://proxy.handle.net/10648/90dd5edc-8702-4428-a54b-530f7fc50f18 1770

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

663 http://proxy.handle.net/10648/67b9b7a2-59fc-4b26-a480-282a07c5a32a 1778

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

664 http://proxy.handle.net/10648/e2be8e30-5722-4676-b88f-0c25e5f278db 1779

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

665-687 Rekeningen van den ontvanger-generaal wegens de lastgelden en subsidiepenningen. 1747 - 1784. 3 deelen

Deze exemplaren zijn bestemd geweest voor de Admiraliteit, uitgezondered die van 1762, 1771 en 1778, alsmede de dubbel-exemplaren van 1761, 1763 en 1772,welke bestemd waren voor den rendant.

665 http://proxy.handle.net/10648/9ce1ff2c-01d3-4f5b-a585-f7fa802e3318 1747

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

666 http://proxy.handle.net/10648/4d1d3928-94a1-43df-8b02-9fb57d274105 1750

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

667 http://proxy.handle.net/10648/74298de2-f8ac-42a0-a85b-0e78679f3a13 1753

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

668 http://proxy.handle.net/10648/0ab2a406-1b5c-4016-942f-c73140fb1814 1755

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

669 http://proxy.handle.net/10648/0a1a25bf-2378-4705-8d8b-ad453e294cb6 1759

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

670 http://proxy.handle.net/10648/cb3d5704-98ff-440e-9a42-7c9854a3f8ae 1761

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

671 http://proxy.handle.net/10648/028121e7-69c8-4290-8ecd-5bf6c9ce2f8d 1761

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

672 http://proxy.handle.net/10648/0702372c-a06b-481b-b410-5d15f27543fe 1762

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

673 http://proxy.handle.net/10648/be704106-2979-480a-9d13-bcbeeb824ab7 1763

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

674 http://proxy.handle.net/10648/485f2277-1507-46b2-87aa-dbbef05e9de7 1763

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

675 http://proxy.handle.net/10648/07489a6f-4c67-4975-ac89-5fc53cda9e40 1765

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

676 http://proxy.handle.net/10648/8a19da06-3c85-4c5e-b803-aad8454be968 1766

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

677 http://proxy.handle.net/10648/4bc0fcb5-f728-4f8c-b092-2b846004d7b2 1767

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

678 http://proxy.handle.net/10648/8baa5d34-46b8-4f49-9ce1-7f566be4db43 1768

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

679 http://proxy.handle.net/10648/75e2d9c8-7634-4f85-8b8b-9b664cc9bf5b 1769

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

680 http://proxy.handle.net/10648/164546c3-5e98-4201-a4af-aacf7185515d 1771

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

681 http://proxy.handle.net/10648/7788d19b-b9c0-43bd-959e-aa4f01ac7f5c 1772

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

682 http://proxy.handle.net/10648/1f3e8595-892d-4f0e-a3a0-83da56c309b9 1772

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

683 http://proxy.handle.net/10648/82c7d7f1-f002-4d04-b860-59703e72b99e 1777

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

684 http://proxy.handle.net/10648/6c94a062-34b5-4693-a14a-465c6b13c9c4 1778

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

685 http://proxy.handle.net/10648/7537e742-648c-460a-9054-7d05fcf5fa7a 1780

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

686 http://proxy.handle.net/10648/d559acad-62e3-4fdf-a1cb-0961f430932b 1783

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

687 http://proxy.handle.net/10648/f47e32cf-4244-4671-8c74-f574067ab039 1784

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

688-690 Rekening van den ontvanger-generaal wegens de inkomende en uitgaande rechten in het Overkwartier van Gelderland. 1750 - 1775. 3 deelen

De exemplaren van 1774 en 1775 zijn bestemd geweest voor den rendant, dat van 1750 voor de Admiraliteit.

688 http://proxy.handle.net/10648/65d20f8f-059e-492e-ade5-803f0cfd7c89 1750

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

689 http://proxy.handle.net/10648/5573ffa0-7446-4f69-a394-2d53be75b348 1748

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

690 http://proxy.handle.net/10648/e527c2e3-3af1-4b58-aa70-227e1215be9d 1775

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

691-693 "Staat der voornaamste goederen en koopman schappen, uitgevoert onder het ressort van het Collegie ter admiraliteit op de Maze, benevens het rendement der rechten van iedere soort". 1784 - 1793. 3 deelen

Met alphabetische indices.

691 http://proxy.handle.net/10648/bc1257eb-c8a4-4327-af97-fef707a8ab45 1784 - 1790 2 ex

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

692 http://proxy.handle.net/10648/05a27cdd-60a8-4c72-b8ba-27f3c5cf8803 1784 - 1790 2 ex

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

693 http://proxy.handle.net/10648/4b7f2228-b8b2-4ec6-b461-4e47aa5d1f06 1784 - 1793 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

694-696 "Staat der voornaamste goederen en koopmanschappen, ingekomen onder het ressort van het Collegie ter Admiraliteit op de Maze, benevens het rendement der rechten van iedere soort". 1784 - 1793 3 deelen

Met alphabetische indices.

694 http://proxy.handle.net/10648/8f17a2ed-d100-4acd-9d63-ed1dcc4fc062 1784 - 1790 2 ex

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

695 http://proxy.handle.net/10648/dbcc09a0-e2f4-44f3-af93-dd5b072a88e3 1784 - 1790 2 ex

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

696 http://proxy.handle.net/10648/f07c7b7d-a5f9-4adf-8dec-502796dbd8a5 1784 - 1793 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

697 http://proxy.handle.net/10648/44616e2e-48b7-4946-92fa-5485de6536dd "Generaal register der goederen en koopmanschappen, uitgevoerd over zee langs de Wadden en Zeeuwsche stroomen, getrokken uit de registers der voornaamste comptoiren gehoorende onder het Collegie der admiraliteit op de Maas". 1792. 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

698 http://proxy.handle.net/10648/a281c00c-a65d-4019-b85f-b643a89246d8 "Generaal register der goederen en koopmanschappen, ingekomen over zee, langs de Wadden en Zeeuwsche stroomen, getrokken uit de registers der voornaamste comptoiren behoorende onder het College ter admiraliteit op de Maze." 1792 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

699 http://proxy.handle.net/10648/03aefebe-9dfe-4da0-b454-5b3a3a3cfe3a "Generaal register der uitgevoerde, goederen en koopmanschappen naar Duitsland en Brabant, getrokken uit de registers der voornaamste comptoiren behorende onder het Collegie ter Admiraliteit op de Maze." 1792. 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

700-703 "Generaal register der ingekomen goederen en koopmanschappen van Duitsland en Braband, getrokken uit de registers der voornaamste comptoiren behorende onder het collegie ter Admiralitein op de Maze." 1789 - 1792 4 deelen 700 http://proxy.handle.net/10648/3e919763-b4e5-4871-b75a-33deb2a136a0 1789

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

701 http://proxy.handle.net/10648/8406d85f-110d-4032-9c5f-489c88c84138 1790

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

702 http://proxy.handle.net/10648/cbbe8782-c124-4d44-82ba-8eea76bf6a74 1791

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

703 http://proxy.handle.net/10648/00bb17f2-ea1c-433d-b4df-faf388dd4409 1792

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

703A http://proxy.handle.net/10648/a36b551b-c40f-4bea-9c7b-9223a5496dfe Staat van hetgeen jaarlijks ontvangen is aan convooien en licenten en uit den verkoop der prijsgemaakte en verbeurd verklaarde goederen. 1625 - 1760. 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

704 http://proxy.handle.net/10648/ea10cb9f-2322-4f37-8b54-3331fe2a4510 "Extract uijt het vierde uijtgaande register der convoy (sic) en licente der stadt Breda van de maandt November 1725, ingevolge de resolutie van haar Edelmoogende de dato den 6 November 1725." 1725 December 5. 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bij voormelde resolutie besloot de Admiraliteit op de Maze, "dat aan de officieren op alle comptoiren deeses Raeds, alwaer eenige ontfanck van convoijen en licenten valt, zou werden aengeschreeven, dat zij na expiratie van deese maandt November aan desen Raede zouden toesenden een extract uijt hare registers, continerende alle 't gene gedurende gemelte maand van November op haar comptoir zou weesen aengegeeven.".

705 http://proxy.handle.net/10648/3ed6291b-6926-4c4a-8414-0b5aaa6cea2e Rekening van den commies-collecteur der convooien en licenten te Chaam over zijn ontvang van het jaar 1788. 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Op den band staat: "Voor 't Landt". Het blijkt niet of deze rekening is afgehoord.

706 http://proxy.handle.net/10648/8813d821-948a-4973-b782-42d8381f18df Rekening van den commies-collecteur der convooien en licenten te Hilvarenbeek over zijn ontvang van het jaar 1757. 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Op den band staat: "Voor 't Landt". het blijkt niet of deze is afgehoord.

707 http://proxy.handle.net/10648/5322b3a7-fc0d-4dc8-b74f-dd703c4330f8 Rekening van den commies-collecteur der convooien en licenten te Maasbommel over zijn ontvang van het jaar 1783. 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Op den band staat: "Voor 't Landt". het blijkt niet of deze is afgehoord.

708 http://proxy.handle.net/10648/062a17c1-6fa2-4a0c-923b-9d24b006a78d Rekening van den commies-collecteur der convooien en licenten te Middelharnis over zijn ontvang van het jaar 1757. 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Op den band staat: "Voor 't Landt". het blijkt niet of deze is afgehoord.

709 http://proxy.handle.net/10648/7ff53ca0-ab6d-49d5-8ac6-1c9e7350ca3f Rekening van den commies-collecteur der convooien en licenten op het Spui over zijn ontvang van de jaren 1770, 1771, 1774 - 1782. 1 band

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Op sommige van deze rekeningen staat aangeteekend: "Voor het Land". Het bijkt niet of deze rekeningen zijn afgehoord. In dezen band bevinden zich ook soortgelijke rekeningen van het comptoir "langs de Zuidstrand" (1770-1782), zie nummer 710* en van dat te Veere (1770-1782) zie nummer 709*.

709* http://proxy.handle.net/10648/c06094ee-8d5e-4560-875a-08b7ef92171c Rekeningen van den commies-collecteur der convooien en licenten te Veere over zijn ontvang van de jaren 1776, 1779, 1781, 1782.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Het blijkt niet of deze rekeningen zijn afgehoord. In dezen band bevinden zich ook soortgelijke rekeningen van het comptoir op het Spui (1770-1782), zie nummer 709 en van dat langs de Zuidstrand (1770-1782) zie nummer 710*.

710 http://proxy.handle.net/10648/9c54d694-3eb5-42f3-93f2-6364a786e8fb Rekening van den commies-collecteur der convooien en licenten te Waalwijk over zijn ontvang van het jaar 1790. 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Het blijkt niet of deze rekening is afgehoord.

710* http://proxy.handle.net/10648/3918464d-6b10-4e58-ab73-7876f9550039 Rekening van den commies-collecteur der convooien en licenten op het comptoir "langs de Zuidstrand" (Monster, Terheijden, Scheveningen, Katwijk, Noordwijk, Zandvoort, Wijk aan Zee, Beverwijk) over zijn ontvang van de jaren 1770, 1773-1779, 1781, 1782.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Het blijkt niet of deze rekeningen zijn afgehoord. In dezen band bevinden zich ook soortgelijke rekeningen van het comptoir op het Spui (1770-1782) zie nummer 709 en van dat te Veere (1776-1782) zie nummer 709*.

711 http://proxy.handle.net/10648/c519a4b9-c256-40b4-a2ea-ce1046904768 Aanteekeningen betreffende de tijdelijke afwezigheid van hun post van ontvangers en controleurs der convooien en licenten en commiezen ter recherche. 1767 Mei 13 - 1794 December 30. 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

712-715 "Marktschippersboek", houdende aanteekening van de doorloopende paspoorten, verleend aan marktschippers en anderen. 1707 - 1770. 4 deelen 712 http://proxy.handle.net/10648/3a132921-687e-4f7a-8319-58e3b260eb7c 1707 December 6 - 1722 Februari 24

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

713 http://proxy.handle.net/10648/9745b3e0-3cb7-417e-8b32-f60005a0a28a 1722 Februari 5 - 1732 December 16

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

714 http://proxy.handle.net/10648/d09cebbf-4e31-40c6-899c-7ffaefc23de1 1733 Januari 6 - 1738 December 31

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

715 http://proxy.handle.net/10648/dd84df12-561d-4afc-b4da-3f172b3d28b0 1758 Januari 17 - 1770 April 18

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

716 http://proxy.handle.net/10648/c0700f32-83bf-4e39-a81a-7e6ca54519b7 Copie "Graenactens" of acten, verleend in zake den vrijen wederinvoer van ingevoerde granen. 1757 Maart 15 - 1767 April 3. 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

717-720 Register van authorisatiën aan de "officieren van de convoyen en licenten" te Rotterdam om aan koopheden losceduls te verleenen voor de door hen aangevoerde koopwaren. 1768 - 1792. 4 deelen 717 http://proxy.handle.net/10648/f65d6b16-890e-4653-9aa5-fc235aed15d9 1768

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

718 http://proxy.handle.net/10648/135970a9-f6e9-4ee4-bebf-241aa1e22d88 1769

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

719 http://proxy.handle.net/10648/ad4425b7-c5ee-4498-adcf-42acdf85feef 1771

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

720 http://proxy.handle.net/10648/ef078e23-379d-46c1-bd66-29f225f3dc28 1792

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

721 http://proxy.handle.net/10648/f5fb7ea6-c8e9-41b2-b373-1c1e175356b0 "Attache-vrijacteboek", houdende aanteekening van de attaches, verleend op de door de Staten-Generaal uitgegeven paspoorten van vrijen in- en uitvoer. 1779 Februari 5 - 1795 April 28. 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

722 http://proxy.handle.net/10648/c3b60bd2-98a5-467e-8f45-edde9f9ac153 "Receuil (sic) van manschapsbrieven" of acten van paspoort, door de Admiraliteit op de Maze verleend aan uitvarende vreemde schepen ingevolge het plakkaat der Staten-Generaal van 21 Mei 1777. 1793. 1 band

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Het genoemde plakkaat vebood aan Nederlandsche zee-lieden dienst te nemen op vreemde oorlogs of koopvaardijschepen en verordende tevens, "dat niemand eenig zeevolk, vooral ingezetenen en inboorlingen dezer landen, boven hetgeen tot de equipage van haar eigen schepen behoorde met schepen uit deze landen zou mogen uitbrengen zonder expres consent van Zijn Doorluchtige Hoogheid of van het College ter Admiraliteit van het kwartier: Teneinde dit behoorlik te kunnen nagaan, legde het plakkaat aan de schippers van vreemde binnenkomende schepen de verplichting op om, vóór zij naar de plaats van bestemming doorzeilden, aan de commandeurs van 'sLands uitleggers en naderhand aan het comptoir van oonvooien en licenten op de plaats van lossing zelve, een nauwkeurige opgave te verstrekken van de op hun bodem dienende manschappen, terwijl het plakkaat al verder verordende, dat "aan dezelve, weder willende uitvaren", niet zou worden veroorloofd uit te gaan dan "met dezelve manschap, waarmede zij ingekomen" waren of die zij in plaats van overledene of gedroste manschappen met verlof van het Admiraliteitscollege van het kwartier hadden aangenomen.

723 http://proxy.handle.net/10648/96284fa1-af7f-4f2b-b4c8-dcada157bf12 Notariëele verklaring omtrent den stapel van granen te Maastricht, afgelegd ten verzoeke van den commies der convooien en licenten aldaar. 1662 Juli 19. 1 stuk

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

724-741 Rekeningen van den vendumeester. 1745 - 1790. 18 deelen

De rekeningen zijn afgehoord door gecommitteerden uit de Admiraliteit. Alle exemplaren zijn bestemd geweest "voor't Land", uitgezonderd een van 1748 dat bestemd is geweest voor den rendant.

724 http://proxy.handle.net/10648/567161e8-1c98-4e71-8140-7bf646ed43c9 1745

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

725 http://proxy.handle.net/10648/294c5f0a-3ec7-48c5-b6c8-e1eca666b0ad 1748

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

726 http://proxy.handle.net/10648/dfb8e4e7-959d-4f15-a152-aa7f365ddc80 1748

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

727 http://proxy.handle.net/10648/61f67048-c6e1-43c0-9609-e7b4f0861c87 1749

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

728 http://proxy.handle.net/10648/5610a45d-dc88-49c1-a21f-ec1991a50c93 1751

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

729 http://proxy.handle.net/10648/0887a1a0-4245-43b9-b8d2-1cd9878bb4cc 1752

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

730 http://proxy.handle.net/10648/4b404a3e-981a-431a-9862-85fe712328bc 1753

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

731 http://proxy.handle.net/10648/a5bd9cb4-caa4-4a64-9908-20bd2eec24d9 1754

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

732 http://proxy.handle.net/10648/3d399c2b-6aa4-4042-8179-7c96b2850731 1756

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

733 http://proxy.handle.net/10648/42c740b7-ee09-4310-b50e-512a13c5d586 1766

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

734 http://proxy.handle.net/10648/aeb2d1f8-313c-4a7b-bba7-c096ddd0c8b8 1769

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

735 http://proxy.handle.net/10648/3eae0033-35ae-455c-b921-7e6525b3cd57 1771

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

736 http://proxy.handle.net/10648/794eda80-29d1-4321-8505-189c84bd79dd 1772

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

737 http://proxy.handle.net/10648/952f03bf-cdb5-47b0-8ccc-ddae68519227 1773

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

738 http://proxy.handle.net/10648/6e2074bf-af20-45f9-a982-e36a0ff9b9fe 1774

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

739 http://proxy.handle.net/10648/ce860a13-43df-4eb4-8d83-b239c92c32db 1775

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

740 http://proxy.handle.net/10648/3dd22f68-218f-4335-b234-8d51f3e3a521 1784

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

741 http://proxy.handle.net/10648/8e5159ee-34ac-4b92-acba-e5ec696ba1ac 1790

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

742 http://proxy.handle.net/10648/054b6ddd-6a49-4fe5-9060-3e7918c4707b Register van de opbrengst der vanwege de Admiraliteit in het openbaar verkochte aangehaalde en veroverde goederen. 1637 Maart 21 - 1645 October 18. 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

De eerste 21 folio's ontbreken.

743-745 "Contrarol van vendutie", of register van de verkoopceduls van de veilingen van aangehouden en buitgemaakte goederen. 1667 - 1795. 3 deelen 743 http://proxy.handle.net/10648/fe9c2427-1f6f-46dd-ae11-b76931566de5 1667 - 1689

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

744 http://proxy.handle.net/10648/ef529833-4261-4fb6-b8e2-9f95cbfeed96 1696 - 1704

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

745 http://proxy.handle.net/10648/0157f8ec-d7a5-44f0-86f6-fc9f05f00957 1705 - 1745

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met alphabetischen index.

746 747 Register van de repartitie onder s'Lands kas, den advocaat-fiscaal en commies-generaal van de Admiraliteit op de Maze en andere rechthebbenden van de hun respectievelijk toekomende portiën in de gelden, die gemaakt zijn van aangehaalde en geconfiskeerde goederen alsmede van veroverde prijzen en buiten. 1695 - 1737. 2 deelen. 746 http://proxy.handle.net/10648/9cff70f3-7e75-4d56-8bf2-d9ebe3670bc4 1695 - 1697

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: D 16. Met inhoudstafel.

747 http://proxy.handle.net/10648/8594d24f-52ea-4c86-b6f4-10aee4d2eb7f 1733 - 1737

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: D 17.

747A http://proxy.handle.net/10648/cc17c994-6eb9-4af4-a532-bd9c8852fcd7 Duplicaat-Extracten "uit het register der publiecq verkogte goederen, gehouden wordende ten comptoire van equipage" betreffende de verkochte schepen, brandhout, victualie, oud scheepsmateriaal enz. 1791 Augustus 10 - 1794 April 9. 1 omslag.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

748-751 Register, houdende aanteekening van de ontvangst der vanwege de Admiraliteit verkochte klein-zegels en van de daaruit gedane betalingen aan het comptoir van den ontvanger-generaal. 1762 - 1784. 4 deelen 748 http://proxy.handle.net/10648/30aa9a4c-3c11-4d55-8f78-17f71c9a6c82 1762 - 1767

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

749 http://proxy.handle.net/10648/a008e3b1-32fa-4abd-ab7c-5d5c9d8cb1f3 1768 - 1773

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

750 http://proxy.handle.net/10648/e58d110f-ce05-4d7a-8c65-6c82f27d9af7 1774 - 1779

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

751 http://proxy.handle.net/10648/ca8fd01f-4820-4ad9-8d40-0914fa8eed0e 1780 - 1784

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

752-760 "Respectboek" of repertorium op de ordonnantiën van betaling ? verantwoord in de rekeningen van den ontvanger-generaal. 1759 - 1782 9 deelen 752 http://proxy.handle.net/10648/6e3efdfb-2a03-404e-b33b-cd74f1876005 1759

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

753 http://proxy.handle.net/10648/42fe9cc3-6845-4a68-9a23-4762304b7d1f 1762

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

754 http://proxy.handle.net/10648/c7e2bc79-2578-49df-a0e8-92663ac852df 1763

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

755 http://proxy.handle.net/10648/dee94d14-3513-4d46-8452-d53d3434dda0 1765

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

756 http://proxy.handle.net/10648/a99b0d28-14bd-408d-95fd-4a8da6402eb3 1767

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

757 http://proxy.handle.net/10648/58be9827-dd89-4a07-8c16-e7f86e25330b 1771

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

758 http://proxy.handle.net/10648/db6afaea-20c4-42a6-9c6f-76a0dbfdfa6d 1772

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

759 http://proxy.handle.net/10648/073e4f29-d170-4fe0-80c9-30313bf73d0d 1779

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

760 http://proxy.handle.net/10648/665d03b9-5c3d-487e-b47c-f8a3a41e2252 1782

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

761-765 Journaal van de door den ontvanger-generaal uitbetaalde ordonnantiën van betaling. 1604 - 1665 761 http://proxy.handle.net/10648/cde1b894-1aa4-427c-9f56-ccdce88f7394 1604 Januari 1 - 1616 December 31 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: 1.

762 http://proxy.handle.net/10648/b84e053a-d6f2-4231-acc8-a946e52f4ea3 1623 Juli 1 - 1626 Juni 30 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: 3.

763 http://proxy.handle.net/10648/2d8e82c2-967b-43f2-ae89-c9d72db47e08 1626 Juli 1 - 1629 October 31 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: 4.

764 http://proxy.handle.net/10648/f7325778-8fc4-498f-a81b-b525ea9b819f 1643 Augustus 31 - 1644 Januari ? 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Fragmenten van een deel, waarvan de folio's 1-11, 43, 44 en het laatste gedeelte verloren zijn gegaan.

Niet raadpleegbaar

765 http://proxy.handle.net/10648/cc72f452-e600-44f5-9f5c-e73e2bbd148a 1653 Mei 17 - 653 Mei 28, 1655 Juni 16 - 1655 November 26, 1661 Juni 24 - 1662 Maart 21, 1665 October 13 - 1665 December 31. 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Fragmenten van een deel.

Niet raadpleegbaar

766, 767 Journaal van de door den ontvanger-generaal uitbetaalde extraordinaris ordonnantiën van betaling. 1656 - 1671. 2 deelen 766 http://proxy.handle.net/10648/21f0bf89-1285-45a7-ac86-6ee3501b39f5 1656 Maart 30 - 1662 December 31

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

767 http://proxy.handle.net/10648/bf993c19-7504-4f7c-b981-dd017a5f890b 1666 April 16 - 1671 December 31

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

768-771 Grootboek der door den ontvanger-generaal uitbetaalde ordonnantiën van betaling. 1604 - 1659 4 omslagen 768 http://proxy.handle.net/10648/ca629774-79ff-47ee-8c4c-f53ac6a8f3f1 1604 - 1628

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Fragmenten van een deel, waarvan de folio"s 1-15, 67-284, 314-330 en het laatste gedeelte verloren zijn gegaan.

Niet raadpleegbaar

769 http://proxy.handle.net/10648/90e1c886-320e-40bd-b845-a40986c20d5c 1632 - 1638

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Blijkbaar fragmenten van een deel.

Niet raadpleegbaar

770 http://proxy.handle.net/10648/f38f79af-3c86-4ef4-8c0c-ec510a3f7a5a 1639 - 1648

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Fragmenten van een deel, waarvan de folio's 1-88, 96, 97, 137, 166, 167, 173, 174,178,179,183, 184, 187-189, 193, 194, 196-199, 206, 207, 209-211, 214, 215, 218-221, 224-227, 242-258, 262, 263, 268, 269, 274, 275, 278, 280, 281, 284, 286, 287, 290, 295, 296, 298, 299, 302, 304, 305, 310, 311, 314, 315, 331, 334, 335, 340 341, 343, en waarschijnlijk ook het laatste gedeelte verloren zijn gegaan.

Niet raadpleegbaar

771 http://proxy.handle.net/10648/8d4b0323-1abb-4bdb-9cc7-291f7a5ff43e 1653 - 1659

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Fragmenten van een deel, waarvan de folio's 1-122, 155, 163-171, 201, 202, 213-215 en waarschijnlijk ook het laatste gedeelte verloren zijn gegaan.

Niet raadpleegbaar

772, 773 Grootboek van de door den ontvanger-generaal uitbetaalde extraordinaris ordonnantiën van betaling. 1656 - 1685. 2 deelen

Elk deel heeft een inhoudstafel.

772 http://proxy.handle.net/10648/a779a7bb-cd6f-4ad0-b2b1-c6bf3c4ea8fc 1656 - 1661

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

773 http://proxy.handle.net/10648/8b9b1546-50fd-4978-8fa2-354680d07b68 1672 - 1685

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Achterin ook opgaven van de uitbetalingen, aan verschillende vlootvoogden en scheepsbevelhebbers gedaan voor kostgelden gedurende de jaren 1672 tot 1684. Met afzonderlijke inhoudstafel.

774 http://proxy.handle.net/10648/e991299f-e998-4136-abb0-578071df1f54 Grootboek van de door den ontvanger-generaal uitbetaalde ordonnantiën van betaling aan kapiteins en commandeurs wegens de kostgelden van schepelingen. 1647 April 24 - 1687 April 10. 1 deel.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met onvolledigen naamwijzer.

775 http://proxy.handle.net/10648/20e64d4b-c468-44a8-a196-bc8a5b7de59c Grootboek van de door den ontvanger-generaal gedane uitbetaling van extraordinaris ordonnantiën van betaling uit de gelden, welke de Staten-Generaal hadden toegestaan voor de buitengewone uitreeding van 150 oorlogschepen. 1652 - 1661. 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met inhoudstafel.

776 http://proxy.handle.net/10648/f73d57b5-6e20-4b0d-8a60-067396527f7e Grootboek van de ordonnantiën van betaling, afgegeven op den ontvanger-generaal in zake de expeditie naar Brazilië onder het beleid van den vice-admiraal Witte Cornelisz. de With. 1647 - 1661. 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

777 http://proxy.handle.net/10648/0ee265d8-9fef-47ef-9b07-7e9ebf863f22 Grootboek van de extraordinaire ordonnantiën van betaling, afgegeven op den ontvanger-generaal. 1651 - 1653. 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

778 http://proxy.handle.net/10648/4e42e72b-b65f-4f03-9242-58e6962a4344 Register van afgegeven mandaten van betaling en eenige andere acten. 1730 December 19 - 1792 Juni 12. 1 omslag.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Waarschijnlijk fragment van een deel, waarvan enkel de eerste 77 folio's bewaard zijn gebleven.

Niet raadpleegbaar

779, 780 Register van de ordonnantiën van betaling, afgegeven op den tweeden equipagiemeester. 1742 - 1795. 2 deelen. 779 http://proxy.handle.net/10648/1ab32df8-964b-467b-9a8c-1c147e5262da 1742 Januari 30 - 1781 November 27

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

780 http://proxy.handle.net/10648/1afa98dc-e3a2-42df-b202-02f9618623bc 1782 Januari 7 - 1795 Maart 3

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

781, 782 Register van de ordonnantiën afgegeven op den werfschrijver. 1687 - 1723. 2 deelen 781 http://proxy.handle.net/10648/533eac33-3704-4ff7-ab92-cfa997966bb5 1687 April 24 - 1707 Maart 30

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

782 http://proxy.handle.net/10648/82abf7c8-8d1c-4d0d-97a1-51f7e34798bb 1707 Februari 22 - 1723 December 14

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

783, 784 Register van uitgegeven obligatiën en lijtrentebrieven. 1689 - 1788. 2 deelen 783 http://proxy.handle.net/10648/a9e7e1af-8854-4b67-a3f3-e65e223edb52 1689 - 1755

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

784 http://proxy.handle.net/10648/9e58dcbb-0c93-4faa-852e-3944da625b4e 1738 - 1788

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

785 http://proxy.handle.net/10648/ab10f387-94e9-43a9-8985-1c3c085c9a83 Register van de uitbetalingen der tractementen aan leden en ambtenaren van de Admiraliteit. 1604 - 1632. 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Fragmenten van een deel, waarvan de folio's 1-36, 38-41, 46-49, 54, 56, 57, 62-72, 78-80, 86, 88-93, 97, 98, 103, 108, 109 en het laatste gedeelte verloren zijn gegaan.

Niet raadpleegbaar

786 http://proxy.handle.net/10648/74382d49-471e-4d2a-aebd-1b20997f258b "Sommieren staet van de tractementen van de Gecommitteerde Raden ter Admiraliteit residerende binnen Rotterdam, derselver advocaat-fiscaal, secretaris, clercquen, equipaigemeester, vendumeester, camerbewaerder, boodende andere persoonen, staende ten dienste van de voors, heeren, de commijsen-generaels, convoymeesters, contrerolleurs, commijsen, cherchers ende andere persoonen, betaeld werdende uijt derselver ordinaris incomen." c. 1670 1 stuk

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

787 http://proxy.handle.net/10648/aa56b4bd-0e39-4cdf-8d2c-cfcb8c837dc6 Register van de betalingen, door den ontvanger-generaal gedaan wegens soldijen, tractementen, vacatiën, kostgelden, scheepsbehoeften, arbeidsloonen, enz. 1778 Februari 24 - 1781 Januari 30. 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

788-794 Declaratiën van vacatiën, reiskosten, leverantiën enz. Met aanteekening der daarop verleende ordonnantiën. 1677 - 1792. 6 omslagen en 1 pak. 788 http://proxy.handle.net/10648/f1caa257-941a-4446-86fe-64ae63121da0 1677

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

789 http://proxy.handle.net/10648/191d4a30-7898-4f5d-87f2-c889db0fb2e0 1679 - 1684

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

790 http://proxy.handle.net/10648/d5933e00-ed1c-4e92-9936-2ca923059fb7 1687 - 1688 1 pak

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

791 http://proxy.handle.net/10648/071a6024-8115-4439-aab0-a92ef2d7e621 1707

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

792 http://proxy.handle.net/10648/833f9f58-ecbd-48f3-be4a-3b73f8fab174 1711

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

793 http://proxy.handle.net/10648/7d3d6a1e-82f4-4d99-924f-4262155a5a25 1715

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

794 http://proxy.handle.net/10648/a01f6008-c5c9-4bfb-bfe1-ccd7f41f6f2e 1791 - 1792

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

795, 796 Declaratiën van "diverse respecte". Met aanteekening van de daarop verleende ordonnantiën van betaling. 1687 - 1705.

Betreffen meest leverantiën en arbeidsloonen.

795 http://proxy.handle.net/10648/5383b8af-ae1a-4883-8a28-6a1eb68ac202 1687 1 uiteengevallen lias

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

796 http://proxy.handle.net/10648/999743df-5134-4283-80f9-4a03b6b7856d 1705 1 lias

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

797, 798 Memoriën en notitiën van de verschotten, " kleinigheden en minutes". en ordonnantiën gedaan en betaald door den tweeden equipagemeester. 1785 - 1789. 2 banden. 797 http://proxy.handle.net/10648/c8c210fd-4376-4ef6-979a-b79f94440f21 1785 Juli 1 - 1785 December 31

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

798 http://proxy.handle.net/10648/10c76318-5269-4346-8092-02a8e97120ba 1789 Juli 1 - 1789 December 31

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

799 http://proxy.handle.net/10648/bbd5c9ee-5296-445a-b70f-925d65a247fb Lijst van de aanbesteding der leverantie van kleederen en andere benoodigdheden ten dienste der equipage. (Gedrukt) 1787 Mei 21. 1 stuk

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

800 http://proxy.handle.net/10648/54681028-68ef-40fe-9875-b6663e714e5d Onkostrekeningen van de leverantiën, door verschillende comptoiren der Oost-Indische Compagnie gedaan aan 's Lands schip Bellona gedurende zijn verblijf in Indië. 1790 - 1792. 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gedeeltelijk gequiteerd.

801 http://proxy.handle.net/10648/cec44f7b-9261-4f90-9e4d-dab3c02e9d7c Copie-Uitgaande brieven van het comptoir van de hoofdelijke betaling. 1781 Juli 20 - 1793 Maart 11. 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

801A http://proxy.handle.net/10648/0a057772-9aaf-45be-b219-f134bfe1b4ac Recueil van "zeeorders" d. i. tractaten, plakkaten, resolutiën en instructiën, welke door het comptoir van de hoofdelijke betaling bij de Admiraliteit op de Maze plegen te worden medegegeven aan de commandanten van 's Lands schepen. 1708 - 1794. 1 band

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met inhoudstafel.

801B http://proxy.handle.net/10648/f5bebcad-6190-4e67-84eb-a0fa1cd682cc Plakkaten, instructiën, reglementen en andere stukken, ingekomen bij het comptoir van de hoofdelijke betaling. 1708 - 1795. 1 band

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Vóórin een lijst van de plakkaten, welke genoemd comptoir pleegt mede te geven aan de bevelhebbers van 's Lands schepen.

801C http://proxy.handle.net/10648/c49d5a2b-702c-4e47-8ed2-9007ec81f804 "Grootboek (van de op den ontvanger-generaal geslagen ordonnantiën van betaling) aangaande de soldije en wat daervan dependeert." 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

802 - 804 Ordonnantieboek, gehouden bij den commis van de hoofdelijke betalinge, bevattende aanteekening van de op ordonnantie van betaling ter goede rekening verstrekte bedragen voor kostgelden en van de deswege gehouden afrekening aan en met 802 http://proxy.handle.net/10648/857c5382-d15e-4f5d-a10a-8cb0434e8e7b vlootvoogden, kapiteinen en luitenants van s'Land schepen. 1757 - 1795 en volgende jaren. 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: H. X.

803 http://proxy.handle.net/10648/8ce054c2-11d5-4372-86e2-0445c0624421 bevellhebbers van uitleggers. 1765 - 1794. 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: Tweede vervolg op het ordonnantiënboek H. IX.

804 http://proxy.handle.net/10648/9682a32d-0e92-4343-9b5e-fd9dc2729a45 luitenants, commandeerende op kleinen vaartuigen. 1781 - 1795 en volgende jaren. 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: Derde vervolg op het ordonnantiënboek.

805-810 Register van de (door het comptoir der hoofdelijke betaling?) uitgegeven maand- en kostbrieven, plunje en restantbriefjes. assignatiën van betaling, zegels enz. (en van den generalen ontvang en uitgaaf van genoemd comptoir?). 1779 - 1784. 6 deelen 805 http://proxy.handle.net/10648/ab3aa7c3-3e5f-4b8c-a511-967954d72ec0 1779

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

806 http://proxy.handle.net/10648/cf616df8-65c7-464a-9593-85674d5968d1 1780

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

807 http://proxy.handle.net/10648/c0fe2cff-5fa0-42a7-9d60-29b9573da1fb 1781

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

808 http://proxy.handle.net/10648/25de1cb0-c17f-4bcb-8550-390ccebc009c 1782

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

809 http://proxy.handle.net/10648/9bb90ff0-1305-40a7-a8c7-6c4a47a61c6d 1783

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

810 http://proxy.handle.net/10648/3157a03d-fdb7-4ac6-922a-27fcddeadb92 1784

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

811 http://proxy.handle.net/10648/fe72c804-e1a4-4417-b16c-8fa0e6b01fd3 Rekeningen van de verstrekte plunjes, tabak en andere bennodigdheden aan de opvarenden van 's Lands schip ? 1793/4. 1793/4. 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

812 http://proxy.handle.net/10648/8fb9a5a0-fe5f-4a3e-b1e6-963021d1229f Register van de aanstelling, plaatsing en verplaatsing der appointés en cadets. c. 1757 - c. 1795. 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

812A http://proxy.handle.net/10648/4eedd7ba-07ef-408c-9c57-950a7c95418a Stukken omtrent de benoeming, bevordering enz. van de officieren en matrozen op de transportjachten van den Prins van Oranje. c. 1752 - 1779. 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

813 http://proxy.handle.net/10648/5f86172c-8afe-4053-a05a-1f404aa8dc40 Acten van borgtocht, ten behoeve van het comptoir van de hoofdelijke betaling gepasseerd voor schade, eventueel voortvloeiende uit het wanbeheer, plichtsverzuim enz. van schrijvers en andere opvarenden van s'Lands schepen onder de Admiraliteit op de Maze. 1708 - 1795. 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

814 http://proxy.handle.net/10648/876cc344-ae44-47eb-a421-c8c61f8e6334 Monsterrol van 's Lands schip Mars onder bevel van den schout-bij-nacht W. Crull. 1781. 1 stuk

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

815 http://proxy.handle.net/10648/992a2102-4006-4416-8a14-a64e96f54c8c Betaalsrol van de vaste zeeofficieren. 1768 - 1792 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

816 http://proxy.handle.net/10648/1735a62b-eab6-4308-8e13-8074ee191e4a Halfjaarlijksche betaalsrollen van de vaste zeeofficieren. 1779 - 1785. 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

817-926a Betaalsrollen van de opvarenden van schepen 1763 - 1795. 109 deelen

Elk deel is voorzien van een alphabetischen naamwijzer.

817 http://proxy.handle.net/10648/fab3fe05-9194-4153-9b49-3a3a61f92571 Bellone, kapitein G.C. de Prato 1763/4

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

818 http://proxy.handle.net/10648/23a378fa-0701-406b-9d42-d99341ce60b0 Zephyr, kapitein A. Loopuijt 1767/8

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

819 http://proxy.handle.net/10648/ac60d7c8-5500-4a38-ac5f-df2f9ba000c7 Rotterdam, kapitein W. Crull 1770/2

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

820 http://proxy.handle.net/10648/23a2b99f-81cc-4464-b603-d5482a0389a0 Jason, kapitein J. van Gennep 1772/3

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

821 http://proxy.handle.net/10648/b080be83-fba0-4ea4-bbd4-4c617350f6e8 Jason, kapitein J. van Gennep 1773/4

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

822 http://proxy.handle.net/10648/8160be09-b40a-4f9c-9015-ffb6bc65918c Arend, kapitein J. Zegers 1773/4

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

823 http://proxy.handle.net/10648/382500df-e4c1-4ed1-803f-029e05a717ed Orangezaal, kapitein J. Satink 1775/6

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

824 http://proxy.handle.net/10648/ff6ae6f1-7c8d-4dd6-9bc4-4e6be16cd777 Bellone, kapitein C. van Gennep 1775/6

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

825 http://proxy.handle.net/10648/1667b74f-d500-4ecd-b043-5926f4acf57e Rotterdam, schout-bij-nacht D. Pichot 1776/7

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

826 http://proxy.handle.net/10648/94d6d347-ad8e-47f2-b0e9-809677a3a399 Jason, kapitein J. van Gennep 1776/8

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

827 http://proxy.handle.net/10648/34465f4b-f0ef-4148-8201-cb4ac247a5e9 Thetis, kapitein A. de Bruijn, later kapitein P. van Hoogwerff 1777/8

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

828 http://proxy.handle.net/10648/dd3cd469-ed40-48df-8262-ea6e63eefd8b Mars, kapitein W. Crull 1777/8

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

829 http://proxy.handle.net/10648/38be34e5-f930-4514-8c3e-973fcdcbdde0 Arend, kapitein J. Satink, later kapitein M. J. Servat 1777/9

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

830 http://proxy.handle.net/10648/d9a7a152-1b7d-46ac-9194-09b515fb5a70 Castor, kapitein P. Melvill 1777/82

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

831 http://proxy.handle.net/10648/46ce7f6c-c86f-43e5-b22f-d9dc4eefef62 Maas, kapitein J. Zegers 1779

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

832 http://proxy.handle.net/10648/56d2acd8-011e-4f3e-86d8-e0c537c7508a Jason, kapitein J. van Gennep, later kapitein M. Sonmans 1779/81

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

833 http://proxy.handle.net/10648/cff6b7c5-0238-4f7f-a300-aca106c48207 Brielle, kapitein J. van Gennep 1779/81

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

834 http://proxy.handle.net/10648/31883e30-8751-43ca-bb45-7a1dc4ceeb36 Arend, kapitein C. G. Knoll, later kapitein A. Delvos 1779/83

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

835 http://proxy.handle.net/10648/45103a40-34c8-474c-b6fa-fd91774c61f9 Orangezaal, kapitein A. J. van Volbergen, later de kapiteins W. Vosch van Avesaet en S. Story 1780/2

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

836 http://proxy.handle.net/10648/bddcf302-ec16-4e1d-89c2-04942ef6bbd0 Schiedam, kapitein S. Rauws 1780/2

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

837 http://proxy.handle.net/10648/7fcbd8ea-cdec-4287-9bee-8792d0601661 Princes Carolina, kapitein J. Satink 1780/3

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

838 http://proxy.handle.net/10648/eac3202b-4d74-4f88-8fce-3937a9f40c9e Maas, kapitein A. M. Brunet de Rochebrune 1781

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

839 http://proxy.handle.net/10648/7616be5e-862d-4521-9ecf-7e0c05b55e2a Bellone, luitenant R. H. Kooij, later kapitein J. E. Raidt 1781/2

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

840 http://proxy.handle.net/10648/de422027-28c9-4f47-a82f-128bf63691a7 Zephir, kapitein A. M. Brunet de Rochebrune 1781/2

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

841 http://proxy.handle.net/10648/28d95dff-826a-49ed-a882-f12775fed4d4 Thetis, kapitein W. Vosch van Avesaet. Later kapitein J. A. Bloys van Treslong 1781/2

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

842 http://proxy.handle.net/10648/bb1bf34f-8b6f-443b-a8e7-78f76f920cb2 Windhond, kapitein J. A. Bloys van Treslong later luitenant T. Goverts 1782/4

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

843 http://proxy.handle.net/10648/314b4c57-da07-4945-baf4-b6f437d34ee7 Hercules, schout-bij-nacht E. Bisdom, later kapitein P. Melvill 1782/5

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

844 http://proxy.handle.net/10648/2d2304a5-7ee1-41cc-9bf6-edeccd412ab8 Bellone, kapitein W. F. I. de Martines 1782/5

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

845 http://proxy.handle.net/10648/4aa8c258-950e-43e1-ac37-65a8df955e42 Brielle, kapitein A. A. Bols 1784

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

846 http://proxy.handle.net/10648/c20f76da-d579-4e34-aa45-e5f4ba2b1615 Brak, kapitein A. G. C. de Virieu 1784/5

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

847 http://proxy.handle.net/10648/4172896b-8c02-4a8d-8d1f-4899275eeb34 Ceres, kapitein A. J. van Halm 1784/5

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

848 http://proxy.handle.net/10648/59165f4d-4824-4bc5-b559-fe2ddd4f057f Snoek, luitenant E. Lucas, later luitenant W. O. Bloys van Treslong 1784/5

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

De naamwijzer is niet alphabetisch ingericht.

849 http://proxy.handle.net/10648/41d55eca-f38c-48c4-bdc0-dce5fe61e2bc Pollux, kapitein A. J. van Volbergen 1785/6

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

850 http://proxy.handle.net/10648/8e16778b-f6a7-421c-808b-0ae54f08f808 Zeehond, luitenant J. van der Swan 1785/7

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

851 http://proxy.handle.net/10648/56c5f12b-f68f-4a65-86d2-56bdf33e3e18 Jason, kapitein A. G. C. de Virieu 1785/8

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

852 http://proxy.handle.net/10648/09bb648c-909c-4c8b-984b-dbd78c803648 Dordrecht, kapitein P. Melvill en kapitein J. Satink 1785/8

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

853 http://proxy.handle.net/10648/6ad707f5-9bf0-4ede-936a-f4e89b776e37 Ceres, kapitein A. J. van Halm 1785/9

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

854 http://proxy.handle.net/10648/c510c622-b13d-48dc-9ab5-4aa2345d913f Leeuw, luitenant J. A. van Grotenraij 1786/8

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

855 http://proxy.handle.net/10648/4c7d4359-1aff-46c0-89e1-b683acd9cf54 Schiedam, luitenant I. Janssen 1787/8

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

856 http://proxy.handle.net/10648/87c4b9a9-52d5-46ed-bada-556a7fe42644 Castor, kapitein Th. F. van Capellen 1787/9

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

857 http://proxy.handle.net/10648/8063ce3f-7278-41cd-ae02-3eeee3f14b10 Delft, kapitein J. Schreuder Haringman 1787/9

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

858 http://proxy.handle.net/10648/53a91e38-c418-4954-8929-c4f788d5f822 Orangezaal, kapitein J. Rijnbende 1787/9

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

859, 860 Bellona, kapitein H. Hartman 1788/9 2 deelen 859 http://proxy.handle.net/10648/714abe13-2844-41b4-baa9-151e6dcfb041 Deel 1

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

860 http://proxy.handle.net/10648/efde313c-3423-4e15-8b9e-78c1956a18d8 Deel 2

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

861 http://proxy.handle.net/10648/e8db2fcc-8139-4d1e-8266-9799ac3a7ba0 Schiedam, luitenant I. Janssen 1788/9

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

862 http://proxy.handle.net/10648/2c5a4199-3fe2-4d1e-bced-ddd614b651c3 Vigilantie, Beschermer: luitenant W. de Clerck later de luitenants J. van der Swan en J. A. van Grotenraij 1788/90

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

863 http://proxy.handle.net/10648/be655a7c-ca16-4d91-aa6a-6cc63be87618 Arend, kapitein C. I. Bloys van Treslong 1788/90

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

864 http://proxy.handle.net/10648/40e8d5a9-93dd-4179-9315-0d5767650e37 Pollux, kapitein P. Masschop 1789/91

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

865 http://proxy.handle.net/10648/6b8ba8da-7a25-41d8-a91e-c62ddecc85a1 Centaurus, kapitein Ph. J. 't Hooft 1789/91

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

866 http://proxy.handle.net/10648/97ed20f5-0d1c-4937-ae8f-04606da3f507 Kemphaan, kapitein F. Smeer 1789/92

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

867 http://proxy.handle.net/10648/dc532195-e525-45a9-a049-98a1feae37b5 Brakel, kapitein A. A. Bols 1789/92

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

868, 869 Panther, luitenant P. J. Coolen van Hoeij 1790/2 2 deelen 868 http://proxy.handle.net/10648/6ddc7836-eec5-4742-bd0c-1899ba4a416c Deel 1

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

869 http://proxy.handle.net/10648/29e84e06-f4c3-45de-9ec7-be9c8ed4b02e Deel 2

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

870 http://proxy.handle.net/10648/eb24ecd1-40a3-4101-a6b4-35dbd273b080 Schiedam, kapitein P. N. van Son 1790/2

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

871 http://proxy.handle.net/10648/9b943869-f7df-4f28-a029-d9c54ce5bc15 Jason, kapitein A. G. C. de Virieu 1791/4

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

872 http://proxy.handle.net/10648/8e69b9a6-b2de-48e8-babb-b9e3c1b58805 Brielle, Castor; kapitein O. W. Gobius 1791/5

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

873, 874 Scipio, kapitein C. de Jong, later luitenant C. G. Evertze 1791/5 en volgende jaren 2 deelen 873 http://proxy.handle.net/10648/e7bd76b3-acda-4c7a-ab70-d3d82ed36e30 Deel 1

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

874 http://proxy.handle.net/10648/36127d02-78f2-4edf-aab7-ca06667ee10e Deel 2

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

875 http://proxy.handle.net/10648/a6d8fb32-5ce3-4245-93e4-b2b45e97dca0 Beschermer, Spion, Zeehond; luitenant J. A. van Grotenray, later de luitenants J. van der Swan en C. J. Wolterbeek 1792/3

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

876, 877 Zeehond, kapitein A. Th. Detmers 1792/3 2 deelen 876 http://proxy.handle.net/10648/4d7a110c-09c5-42c8-a643-7c973f4f1e99 Deel 1

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

877 http://proxy.handle.net/10648/e912ff10-03a5-406d-bacd-27caab777f9c Deel 2

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

878, 879 Jager, luitenant S. van Borcharen, later schipper J. IJsbrandsz 1792/3 2 deelen 878 http://proxy.handle.net/10648/7b5ab071-968b-465d-b787-3010171903e3 Deel 1

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

879 http://proxy.handle.net/10648/100442bc-9d7d-4090-9c38-2438bcd2d06e Deel 2

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

880, 881 Maasnimph, luitenant W. O. Bloys van Treslong, later kapitein-luitenant C. Dusseau 1792/5 2 deelen 880 http://proxy.handle.net/10648/0916f4e0-7c23-486e-b726-d3d32c7fe3a0 Deel 1

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

881 http://proxy.handle.net/10648/77c139b3-6ffd-4777-8fa1-8521fbaf47e5 Deel 2

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

882 http://proxy.handle.net/10648/4f382196-e5f8-4126-94d9-a122490e490c Arend, kapitein J. A. Bloys van Treslong 1793

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

883 http://proxy.handle.net/10648/51f70017-5938-4f38-8784-5138aa7fa0ee Gaffelschuit No.1, Luitenant J. Swinnas Loncq later luitenant S. Beijer 1793

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

884 http://proxy.handle.net/10648/bc24d4fa-b9fc-45cc-95c9-846ca32bf586 Gaffelschuit No. 2, Luitenant J.F. Hofmans 1793

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

885 http://proxy.handle.net/10648/666dce4c-bbcd-45f0-9ef4-dfc3db556f87 Gaffelschuit No. 3, luitenant J. C. Marchal 1793

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

886 http://proxy.handle.net/10648/d631cbe2-2825-4a4d-acbd-fe9dcb2babd9 Gaffelschuit No. 4, luitenant S. van Borcharen 1793

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

887 http://proxy.handle.net/10648/a20ada1e-6622-4063-bc9b-c9c5a795f86c Gaffelschuit No. 5, luitenant J. C. Kolff 1793

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

888 http://proxy.handle.net/10648/bb83b454-4168-4ac5-affc-92f3684364d2 Gaffelschuit No. 6, luitenant G. N. de Haan 1793

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

889, 890 Brak, luitenant, later kapitein J. A. van Grotenray 1793/4 2 deelen 889 http://proxy.handle.net/10648/a10d433b-26ea-4877-961e-73a15149daf3 Deel 1

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

890 http://proxy.handle.net/10648/f3fb85a3-9d4a-43d3-afa7-a3f7364c17f7 Deel 2

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

891, 892 Delft, kapitein Th. F. van Capellen 1973/4 891 http://proxy.handle.net/10648/bfc893ea-3c44-4ab5-9573-d211e063b39b Deel 1

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

892 http://proxy.handle.net/10648/3fd579c8-6729-4ee7-b0cb-ac90831ab212 Deel 2

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

893 http://proxy.handle.net/10648/6895e412-aaa9-469b-8502-8531242bc8af Courier, luitenant J. C. Marchal 1793/4

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

894, 895 Groote Visscherij, kapitein F. Smeer, later luitenant H. Hofmeijr 1793/5 en volgende jaren 2 deelen 894 http://proxy.handle.net/10648/5a22eff0-416d-49c5-a176-e8186c9d719b Deel 1

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

895 http://proxy.handle.net/10648/6b65c2d7-dcc3-49e5-b298-6ed835cab497 Deel 2

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

896 http://proxy.handle.net/10648/03eda659-ed07-416d-ab71-95026033ac59 Voorzorg, luitenant C. Coomans 1793/5

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

897, 898 Postillion, luitenant C. H. Buschman 1793/5 2 deelen 897 http://proxy.handle.net/10648/8bc611f4-e7cb-4d64-bd54-f95f63aa2830 Deel 1

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

898 http://proxy.handle.net/10648/68f8d3f2-af7b-4d05-994b-73c264a3490e Deel 2

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

899, 900 Hoop, luitenant L. Koek 1793/5 2 deelen 899 http://proxy.handle.net/10648/74e6f9f9-d754-4558-862c-698752ed012a Deel 1

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

900 http://proxy.handle.net/10648/8017d60d-b521-4121-a270-abbd635811d1 Deel 2

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

901, 902 Panther, luitenant P. J. Coolen van Hoeij 1793/5 2 deelen 901 http://proxy.handle.net/10648/e5ed87bd-0b62-413b-a581-1196e78d81d0 Deel 1

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

902 http://proxy.handle.net/10648/2c71c211-3bd1-4428-b3f4-8f55d658afe5 Deel 2

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

903, 904 's Lands kanonneerbooten, kapiteins A. A. Bols, Th. F. van Capellen en C. I. Bloys van Treslong 1793/5 2 deelen 903 http://proxy.handle.net/10648/1da20108-0662-48a4-97be-99606db82c06 Deel 1

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

904 http://proxy.handle.net/10648/30a890fa-22df-4373-8f7e-63f583a04488 Deel 2

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

905, 906 Staten-Generaal, schout-bij-nacht P. Melvill 1793/5 905 http://proxy.handle.net/10648/4178ca5a-e714-490f-bcd3-a51775f949c9 Deel 1

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

906 http://proxy.handle.net/10648/1c9bac65-65eb-43ec-849b-bd9af09a2923 Deel 2

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

907 http://proxy.handle.net/10648/db627844-2817-4ec4-94fa-51946126a856 Princes Frederika Louisa (sic) Wilhelmina kapitein A. J. van Halm 1793/5

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

908 http://proxy.handle.net/10648/7621fb1f-f076-4860-9ef5-ea90185c3926 Kijkuit, kapitein-luitenant F. Hoeting 1793/5

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

909, 910 Ceres, kapitein A. Th. Detmers, later kapitein A. Kikkert 1793/5 en volgende jaren 2 deelen 909 http://proxy.handle.net/10648/8f2409f3-b620-45b2-844c-ea4387894066 Deel 1

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

910 http://proxy.handle.net/10648/594c803a-4725-4905-aeee-8023add2958f Deel 2

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

911 http://proxy.handle.net/10648/7acd5cf1-2e2b-4c14-8487-051144c27aca Rustbewaarder luitenant M. Boonders, later kapitein-luitenant J. F. Hofmans 1793/5

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

912 http://proxy.handle.net/10648/17e796b6-59cd-4bbb-b009-b2f9bf4c6c93 Vlijt, luitenant J. W. Smit, later luitenant J. A. Creighton 1793/5

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

913, 914 Bellona, kapitein J. Rijnbende 1794 2 deelen 913 http://proxy.handle.net/10648/8e3a2d46-c08a-4d88-a256-b9fe9a1e693d Deel 1

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

914 http://proxy.handle.net/10648/f89bb0cd-3bda-468f-a42b-701f6372b3b9 Deel 2

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

915 http://proxy.handle.net/10648/1dda4482-29c7-439b-b735-4885ffedbe9b Gaffelschuit No. 3, luitenant T. Goevers 1794

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

916 http://proxy.handle.net/10648/f7634cdd-78e6-4420-8245-10f2b2cb2d4f Wassenaer kapitein J. A. Bloys van Treslong later kapitein C. I. Bloys van Treslong 1794/5

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

917 http://proxy.handle.net/10648/6994e2b8-7586-44c4-9923-9b41fb6acbbe Swerver luitenant Ph. W. Keller 1794/5

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

918 http://proxy.handle.net/10648/f04306d5-f731-4501-a8fa-217a90ecfe10 Gaffelschuit No. 4, luitenant W. de Clerck 1794/5

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

919 http://proxy.handle.net/10648/930052ff-96a0-4046-ae9b-96d59a25a317 Gaffelschuit No. 5, luitenant J. van der Swan later luitenant M. Fetéris 1794/5

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

920 http://proxy.handle.net/10648/c4b2fb90-dc93-4a5a-9054-2f351312765e Gaffelschuit No. 6, luitenant S. Boeijink, later luitenant H 't Hooft 1794/5

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

921 http://proxy.handle.net/10648/f02fd687-349f-4c8d-9ec3-76fad80a078d Gaffelschuit No. 7, extraordinair-luitenant A. le Jeune, later luitenant M. van Nierop 1794/5

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

922 http://proxy.handle.net/10648/38895586-cd9f-4355-a1a6-d1070479cdd7 Gaffelschuit No. 8, gezagvoerder M. Bedijn 1794/5

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

923 http://proxy.handle.net/10648/212b4b21-c9f3-4349-98ad-e0d0453e2977 Gaffelschuit No. 9, gezagvoerder H. Steur 1794/5

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

924-924B Zeehond, luitenant C. J. Wolterbeek, later kapitein-luitenant J. C. van Alphen 1794/5 924 http://proxy.handle.net/10648/05ee8929-3017-4d2d-8f11-080399af4243 Deel 1

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

924A http://proxy.handle.net/10648/ab16d50c-f2fd-4c3b-b118-ed8309c06e8b Deel 2

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

924B http://proxy.handle.net/10648/e01fd377-f2ad-4d40-a9e4-3eea93c09a9b Deel 3: contrarol

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

925, 925A Brakel, kapitein G. Oorthuijs 1794/5 en volgende jaren 2 deelen 925 http://proxy.handle.net/10648/4a90dfe6-044c-4bcd-98e7-28ecdbc3bec5 Deel 1

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

925A http://proxy.handle.net/10648/02e8e85d-51d0-4cc4-ae3f-bc82c134174f Deel 2

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

926, 926A Pollux, kapitein S. Story 1794/5 2 deelen 926 http://proxy.handle.net/10648/55ff1fb3-3ac9-47d6-a650-c4cfd2c9b759 Deel 1

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

926A http://proxy.handle.net/10648/b42ffa5c-7039-4102-97d5-fce97f7b0f31 Deel 2

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

927-929 Betaalsrollen van de opvarenden van de transportjachten van den Prins van Oranje. 1749 - 1795. 3 deelen 927 http://proxy.handle.net/10648/26f98659-5ada-4cd6-ada5-cad1b7a837ff 1749 - 1795

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

928 http://proxy.handle.net/10648/93b6afbc-a931-4ccf-bb8d-ae90c360bdc3 1755 - 1795

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

929 http://proxy.handle.net/10648/2dbb2092-ee71-48ba-bc1a-261020942a97 1755 - 1795

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

930-1014 Lijsten van de voorgevallen veranderingen in de bemanning van de schepen, schuldrollen van de scheepsschrijvers, inventarissen en vendurekeningen van de goederen nagelaten door overleden of gedeserteerde schepelingen, lijsten van de verstrekte plunjes enz., en andere stukken betreffende de administratie aan boord van schepen, ingezonden bij het comptoir der hoofdelijke betaling en gediend hebbende bij het opmaken van de betaalsrollen. 1759 - 1795. 930 http://proxy.handle.net/10648/bc7586c5-813c-44cf-a5b8-fbb1ff16af92 Princes Carolina, kapiten D. Pichot 1759/60 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

930A http://proxy.handle.net/10648/9b343921-87c5-460c-aaf4-fe42301eeab4 Zephyr, kapitein J. van Gennep 1762 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

931 http://proxy.handle.net/10648/45e17745-b020-4521-a824-0c578e1e139a Bellone, kapitein G. C. de Prato 1763/4 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

932 http://proxy.handle.net/10648/054719bf-a9da-4824-a6dc-53c7cea1bd9b Bellone, kapitein J. J. van Hoeij 1767/8 1 stuk

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

933 http://proxy.handle.net/10648/823f573c-9149-4f45-8296-4e0a6d952c09 Zephyr, kapitein A. Loopuijt 1767/8

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

934 http://proxy.handle.net/10648/2f9f5ce1-e8f0-4abc-954e-ff5c2af534ce Arend, kapitein J. Zegers 1772/3 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

935 http://proxy.handle.net/10648/52d9f800-189c-4c0e-8b38-3953b40db6d4 Thetis, kapitein A. de Bruijn 1773/5 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

936 http://proxy.handle.net/10648/3a05fdf4-f3b2-4789-8ea4-80e083d379b7 Zephir, kapitein L. H. van Oyen ? 1 stuk

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

937 http://proxy.handle.net/10648/5e3fa089-1996-40c7-ba9e-5f4b016e9c83 Rotterdam, kapitein W. Crull 1770/2 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

938 http://proxy.handle.net/10648/5c5da6a8-abbf-4d79-a1ec-677259bb11fd Jason, kapitein J. van Gennep 1772/3 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

939 http://proxy.handle.net/10648/ada35c90-ef42-4b59-b6a2-751d2b395867 Arend, kapitein J. Zegers 1773/4 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

940 http://proxy.handle.net/10648/d3dfa618-c7ea-47c4-ab9b-b4328b0c276a Bellone, kapitein C. van Gennep 1775/6 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

941 http://proxy.handle.net/10648/ed292d53-52aa-4d93-9b5a-bc3d600bfd33 Orangezaal, kapitein J. Satink 1775/6 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

942 http://proxy.handle.net/10648/12a18eab-d22d-441b-a85b-7329a2de2ad8 Rotterdam, schout-bij-nacht D. Pichot 1776/7 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

943 http://proxy.handle.net/10648/5ce8deb7-c5b9-4910-96e5-e4e1c049e4f7 Jason, kapitein J. van Gennep 1776/8 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

944 http://proxy.handle.net/10648/5708b0ef-1ebc-4d18-bec6-b5c9146e54ac Thetis, kapitein A. de Bruin 1777/8 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

945 http://proxy.handle.net/10648/56d1043c-a865-4947-bec1-a6bb6c349aeb Arend, kapitein J. Satink, later kapitein M. J. Servat 1777/9 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

946 http://proxy.handle.net/10648/c8f5c806-89fb-45da-b7ed-52ed12e21d68 Castor, kapitein P. Melvill 1778/82 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

947 http://proxy.handle.net/10648/cae2cf10-d027-4d1d-874b-d65c1e8fb324 Maas, kapitein J. Zegers 1779 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

948 http://proxy.handle.net/10648/2a9c7b2b-1821-4f27-ac2c-68aaaddba82e Princes Carolina, kapitein J. Satink 1779 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

949 http://proxy.handle.net/10648/dae9719b-80fc-464b-80ec-aec753164c04 Jason, kapitein J. van Gennep, later kapitein M. Soldaans 1779/81 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

950 http://proxy.handle.net/10648/abe62aee-fc0b-4d77-b68d-cc9d14a03b3c Maas, kapitein S. Raauws 1780/2 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

951 http://proxy.handle.net/10648/25a908b6-23e5-42e6-b9f6-d89b8806b793 Bellone, luitenant R. H. Kooij, later kapitein J. E. Raidt 1781/2 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

952 http://proxy.handle.net/10648/319b5a16-e7b8-4db6-aef7-a989a91a8c9d Thetis, kapitein W. Vosch van Avesaet later kapitein J. A. Bloys van Treslong 1781/2 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

953 http://proxy.handle.net/10648/d3ea2dbf-4cb7-4845-82a5-2cfe3b3d1f64 Zephir, kapitein A. M. Brunet de Rochebrune 1781/2 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

954 http://proxy.handle.net/10648/da18b791-a536-4846-a7cd-17f902035cce Windhond, kapitein J. A. Bloys van Treslong later luitenant T. Goverts 1782/3 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

955 http://proxy.handle.net/10648/e500739a-f6b3-418b-a772-7ccf832a68f3 Bellone, kapitein W. F. I. de Martines en anderen 1782/5 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

956 http://proxy.handle.net/10648/bf69d6df-60ac-427a-9aec-3e6353a64756 Brak, kapitein A. G. C. de Virieu 1784/5 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

957 http://proxy.handle.net/10648/aa757cea-effb-4f65-bd61-f5029a29cff3 Prins Willem, kapitein C. van Gennep later kapitein A. A. Bols 1784/5 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

958 http://proxy.handle.net/10648/54a8b8ca-6dfa-4365-910e-a294341306d6 Toezigt, luitenant C. Smeer 1784/5 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

959 http://proxy.handle.net/10648/7209f302-de10-4420-aafb-7ce96ee8aaa8 Pollux, kapitein A. J. van Volbergen 1785/6

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

960 http://proxy.handle.net/10648/c022f2eb-1d9b-4482-abfd-e01355fc9dc4 Zeehond, luitenant J. van der Swan 1785/7 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

961 http://proxy.handle.net/10648/d5873725-fc11-4bad-9ba3-eafa5c261882 Dordrecht, kapitein P. Melvill en kapitein J. Satink 1785/8 1 pak

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

962 http://proxy.handle.net/10648/67a91ac3-ef55-4ae4-954e-9271cbfe242b Jason, kapitein A. G. C. de Virieu 1785/8 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

963 http://proxy.handle.net/10648/a2befe6b-f397-4b2f-a894-ff6bf8a7dd19 Ceres, kapitein A. J. van Halm 1785/9 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

964 http://proxy.handle.net/10648/942ff2e5-ddff-4da3-a61d-1ab4a7ca3e5b Leeuw, luitenant J. A. van Grotenraij 1786/8 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

965 http://proxy.handle.net/10648/817408fd-3294-415e-981c-f8c0b601451a Schiedam, luitenant I. Janssen 1787/8 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

966 http://proxy.handle.net/10648/e1537187-53e0-44e7-b344-ab65234487ae Castor, kapitein Th. F. van Capellen 1787/9 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

967 http://proxy.handle.net/10648/8e94cb32-effe-437a-aeed-a1dde5a7f56f Delft, kapitein J. Schreuder Haringman 1787/9 1 pak

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

968 http://proxy.handle.net/10648/92c18d27-0b48-4aa5-b4df-7ca07ced5601 Orangezaal, kapitein J. Rijnbende 1787/9 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

969 http://proxy.handle.net/10648/11de1b7d-0e85-4e7a-bc6d-fae91774e916 Bellona, kapitein H. Hartman 1788/9 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

970 http://proxy.handle.net/10648/9c7498c4-010d-4839-944a-dd1479c6c49f Vigilantie, Beschermer: luitenant W. de Cleck, later de luitenants J. van der Swan en J. A. van Grotenraij 1788/90 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

971 http://proxy.handle.net/10648/154a66e8-4245-4722-9e5c-95a8663ee5dd Schiedam, kapitein A. M. Brunet de Rochebrune 1789 1 stuk

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

972 http://proxy.handle.net/10648/73edbba5-8720-4ec3-9b93-8bd03eab41d9 Centaurus, kapitein Ph. J. 't Hooft 1789/9 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

973 http://proxy.handle.net/10648/70bc26ad-498d-427f-96cf-ee77be3a5f9b Kemphaan, kapitein F. Smeer. c 1789/90 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

974 http://proxy.handle.net/10648/ad6be961-4e36-4da4-a485-dd4278ca78f5 Pollux, kapitein P. Masschop 1789/91 1 stuk

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

975 http://proxy.handle.net/10648/6ee6299e-f8e5-434f-a1e7-b5729792fa5c Brakel, kapitein A. A. Bols 1789/92 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

976 http://proxy.handle.net/10648/88001efa-d877-48a9-82c6-a63101273b7e Kemphaan, kapitein F. Smeer 1789/92 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

977 http://proxy.handle.net/10648/eecf2009-0ef2-4256-b1d4-aeff1808efea Panther, luitenant P. J. Coolen van Hoeij 1790/2 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

978 http://proxy.handle.net/10648/ce2bebd7-d822-4453-8260-265dcf9d5f30 Castor, kapitein O. W. Gobius 1793/5 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

979 http://proxy.handle.net/10648/c7f60276-62b1-4971-b67f-0420291019e6 Scipio, kapitein C. de Jong, later luitenant C. G. Evertze en anderen 1791/5 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

980 http://proxy.handle.net/10648/2e00974c-a9d6-47a0-9510-a5a7995db586 Arend, kapitein J. A. Bloys van Treslong en kapitein A J van Halm 1792/3 1 omslag Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

981 http://proxy.handle.net/10648/5e8a00b2-0ba1-4651-a9c7-32999b4c972b Beschermer, Zeehond, Spion; luitenant J. A. van Grotenraij, later de luitenants J. van der Swan en C. J. Wolterbeek 1792/3 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

982 http://proxy.handle.net/10648/03033a74-0ff6-4383-a866-dd6e6a1a8597 Jager, luitenant S. van Borcharen, later schipper J. IJsbrands 1792/3 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

983 http://proxy.handle.net/10648/aa1d47cb-ace7-4870-bc85-69410c69c615 Zeehond, kapitein A. Th. Detmers 1792/3 1omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

984 http://proxy.handle.net/10648/34b20836-b0c5-410b-93ba-59dfc45c3289 Maasnimph, luitenant W. O. Bloys van Treslong, later kapitein-luitenant C. Dusseau 1792/5 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

985 http://proxy.handle.net/10648/9bb796c5-f67c-4a91-8024-f661286ecc8e Gaffelschuit No. 1, luitenant J. Swinnas Loncq, later luitenant S. Beijer 1793 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

986 http://proxy.handle.net/10648/cbab8ab8-a431-4ec3-bcd1-50d4ce315459 Gaffelschuit No. 3, luitenant J. C. Marchal 1793 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

987 http://proxy.handle.net/10648/56044ba6-3d66-493a-b6ed-02455457908b Gaffelschuit No. 5, luitenant J. C. Kolff 1793 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

988 http://proxy.handle.net/10648/97d70f57-266a-4eee-b482-1b072f05837b Gaffelschuit No. 6, luitenant G. N. de Haan 1793 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

989 http://proxy.handle.net/10648/35eba9dd-17f4-4d5d-8546-668eb0cf6c6d Brak, luitenant, later kapitein J. A. van Grotenraij 1793/4 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

990 http://proxy.handle.net/10648/5c653537-6047-44ae-a866-72e2ff194f31 Courier, luitenant J. C. Marchal 1793/4 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

991 http://proxy.handle.net/10648/7fb46f2a-ade5-4857-b360-fc062215a806 Delft, kapitein Th. F. van Capellen 1793/4 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

992 http://proxy.handle.net/10648/4910c4f8-9b55-4a38-8c40-3c7373c8f8a3 De gearmeerde vaartuigen op de Hollandsche stroomen, onder verschillende bevelhebbers 1793/4 1 pak

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

993 http://proxy.handle.net/10648/a985c1d7-a46d-411a-8381-ba5dccc743e3 Ceres, kapitein A. Th. Detmers, later kapitein A. Kikkert 1793/5 en volgende jaren 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

994 http://proxy.handle.net/10648/3a23cdf1-800f-42d1-b247-504858f6a878 Hoop, luitenant L. Koek 1793/5 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

995 http://proxy.handle.net/10648/bb7e0008-085b-4a80-9081-fdcb00e2bc4b Kijkuit, kapitein-luitenant F. Hoeting 1793/5 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

996 http://proxy.handle.net/10648/4cbbe3c2-b6de-4d97-b04d-5b61a4df88df Panther, luitenant P. J. Coolen van Hoeij, later luitenant J. W. Krafft 1793/5 en volgende jaren 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

997 http://proxy.handle.net/10648/fda1b547-6492-4e28-8c9a-535f90f557c0 Postillion, luitenant C. H. Buschman 1793/5 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

998 http://proxy.handle.net/10648/67fa2a2f-6bc6-4202-bd77-22c9f5e0c4c2 Rustbewaarder, luitenant M. Boonders, later kapitein-luitenant J. F. Hofmans 1793/5 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

999 http://proxy.handle.net/10648/09b8905c-256c-4c8d-9422-988d6031903e Vlijt, luitenant J. W. Smit, later luitenant J. A. Creighton 1793/5 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1000 http://proxy.handle.net/10648/ffcc5932-8dec-4d7e-bb1a-de857ba7d37f Voorzorg, luitenant C. Coomans 1793/5 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1001 http://proxy.handle.net/10648/ffe77f1a-06ba-4f92-b256-e4f6ff736cd0 's Lands kanonneerbooten en hengsten, kapiteins A. A. Bols, Th. F. van Capellen en C. I. Bloys van Treslong 1793/5 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1002 http://proxy.handle.net/10648/046b714d-3a7b-472c-b6e0-e1bc941ec61b Bellona, kapitein J. Rijnbende 1794 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1003 http://proxy.handle.net/10648/da2f6627-f78b-44fe-ab79-93f757e2a543 Gaffelschuit No. 3, luitenant T. Goevers 1794 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1004 http://proxy.handle.net/10648/35860135-57ab-46c5-a0dd-8a2fc47574d0 Brakel, kapitein G. Oorthuijs 1794/5 en volgende jaren 1 pak

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1005 http://proxy.handle.net/10648/b79f23ed-f00f-48d5-8601-4153a38dd810 Gaffelschuit No. 5, luitenant J. van der Zwan, later luitenant M. Feteris 1794/5 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1006 http://proxy.handle.net/10648/6b70c292-9b45-4ef3-b652-62bb2e6a4ca8 Gaffelschuit No. 6, luitenant S. Boeijink, later luitenant H. 't Hooft 1794/5 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1007 http://proxy.handle.net/10648/bbc25a83-5236-4911-b12a-c593ce269511 Gaffelschuit No. 7, extraordinair-luitenant A. le Jeune, later luitenant M. van Nierop 1794/5 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1008 http://proxy.handle.net/10648/93c76a5c-e7e7-4f21-be4d-b4441d9681b2 Gaffelschuit No. 8, gezagvoerder P. Bedijn 1794/5 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1009 http://proxy.handle.net/10648/728a6db5-eed9-43e3-84c8-cdd0fca8f4c6 Gaffelschuit No. 9, gezagvoerder H. Steur 1794/5 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1010 http://proxy.handle.net/10648/cdfd80f6-cb28-458f-96a3-f2d25c731db3 Pollux, kapitein S. Story 1794/5 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1011 http://proxy.handle.net/10648/86afc9b9-7d38-4d1c-8dda-6b562264b20f Swerver luitenant Ph. W. Keller 1794/5 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1012 http://proxy.handle.net/10648/dde393b9-d0a6-433c-9d66-87dd2d42e66e Wassenaer kapitein J. A. Bloys van Treslong later kapitein C. I. Bloys van Treslong 1794/5 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1013 http://proxy.handle.net/10648/c62c9197-00dd-4364-bdb5-c24760af68c9 Zeehond, luitenant C. J. Wolterbeek, later kapitein-luitenant J. C. van Alphen 1794/5 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1014 http://proxy.handle.net/10648/49f3e374-bcd5-4de5-b9d5-18d326992a11 Stukken, waarvan niet kon vastgesteld worden bij betaalsrollen zij behooren. 1782 - 1792 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1015, 1016 Betaalsrol van personen, aan wie uit hoofde van in den zeedienst beloopen verminkingen en lichaamsgebreken een vast gagement is toegekend. 1762 - 1795. 2 ex 1015 http://proxy.handle.net/10648/6c1dd2d6-1c6d-49c5-8bfa-c0a1e65bbc59 Deel 1

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1016 http://proxy.handle.net/10648/d1198400-a83d-4240-94af-554b061aa029 Deel 2

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1017 http://proxy.handle.net/10648/a2182d36-937c-4ad3-8ba1-b67d7484c4ff Betaalsrollen, attestatiën de vita en overlijdensberichten van gegageerden, volmachten voor de ontvangt van hun gagementen, quitantiën voor de betaling van deze enz. 1748 - 1795. 1 pak

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1018 http://proxy.handle.net/10648/65beb06e-4523-4813-b626-8b6889be307b "Restantboek der gesuiverde restanten (van verdiende soldijen en kostpenningen), gehouden bij den commis van de hoofdelijke betalinge." 1718 - 1789. 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1019-1021 Register van de restanten, gevallen op de betaalsrollen van officieren en minderen op verschillende landsschepen. 1759 - 1795 en volgende jaren. 3 deelen 1019 http://proxy.handle.net/10648/7f583e9c-49f5-42f8-9937-9dd572954d2a 1759 - 1785

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1020 http://proxy.handle.net/10648/7a8cc96e-4162-4209-9bb6-f008ae39e46e 1789 - 1795 en volgende jaren

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1021 http://proxy.handle.net/10648/4a938d55-3444-4514-812d-3686f27d0b42 1789 - 1795 en volgende jaren

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1022 http://proxy.handle.net/10648/4688f3f0-0b3d-4d45-a713-06d85d2d2166 Lijsten van de gezuiverde restanten van verdiende soldijen en kostpenningen. 1785 - 1789. 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

f. Stukken betreffende het beheer van de werf en omtrent de uitrusting enz. van schepen. 1023-1078 Extract-Resolutiën van de Admiraliteit op de Maze, ingekomen bij hare "gecommitteerden van de werf en de equipage", het comptoir van equipage en den equipagemeester. 1647 - 1795. 56 banden 1023 http://proxy.handle.net/10648/4e0d2e9d-1f6c-41be-8005-89a9f908fd8e 1647 Maart 7 - 1699 Maart 18

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1024 http://proxy.handle.net/10648/3e8d4fcb-b54e-4668-a84f-c13e3815d2f5 1706 Augustus 11 - 1734 December 14

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1025 http://proxy.handle.net/10648/75b3f052-98e0-4d3e-b236-893fc0f8c0b0 1735 Januari 11 - 1737 December 17

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1026 http://proxy.handle.net/10648/7b8d3eec-2457-481e-b32a-4cb156efdd64 1738 Januari 21 - 1740 December 13

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1027 http://proxy.handle.net/10648/d3ebe5d7-0a01-499f-a5c4-90a5df41b024 1741 Januari 10 - 1742 December 4

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1028 http://proxy.handle.net/10648/36ad03a5-5eb6-4a88-a4fa-3f20ae6a62ec 1743 Januari 22 - 1744 December 28

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1029 http://proxy.handle.net/10648/ccf8a58a-0295-4e23-a355-bacd1e4dabcc 1745 Januari 12 - 1746 December 20

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1030 http://proxy.handle.net/10648/ffe6b729-3b50-477e-9088-4dd802980d52 1747 Januari 3 - 1747 December 28

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1031 http://proxy.handle.net/10648/8ce6595a-090b-4f0e-98c2-4e407336fcd5 1748 Januari 3 - 1748 December 17

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1032 http://proxy.handle.net/10648/8c584044-00dd-417b-8498-4ab332d4d02a 1749 Januari 7 - 1749 December 9

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1033 http://proxy.handle.net/10648/28270be2-6b64-4f95-8699-5737db6c7b44 1850 Januari 20 - 1750 December 8

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1034 http://proxy.handle.net/10648/46856a1f-a482-43be-9a1e-a5dbe98310eb 1751 Januari 5 - 1751 December 21

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1035 http://proxy.handle.net/10648/fa7fa7c4-79f7-4a05-8ecb-d78b0e26b661 1035 Januari 4 - 1752 December 29

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1036 http://proxy.handle.net/10648/28a88db6-385c-4954-9b75-5afd273c3d46 1753 Januari 9 - 1753 December 7

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1037 http://proxy.handle.net/10648/e8fea4d1-a41f-4f78-9340-6d696d34a409 1754 Januari 8 - 1754 December 3

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1038 http://proxy.handle.net/10648/e86c7417-abfc-441b-bd95-ec584e1bae7a 1755 Maart 5 - 1755 December 23

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1039 http://proxy.handle.net/10648/58f756f5-75a8-4554-af54-eb463dee2ded 1756 Januari 13 - 1756 December 7

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1040 http://proxy.handle.net/10648/84800064-db4c-41c5-8d02-ed07e4f2c5cf 1757 Januari 18 - 1757 December 20

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1041 http://proxy.handle.net/10648/6d3f0b62-270c-4640-8d07-46acfbb14ebe 1758 Januari 17 - 1758 December 19

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1042 http://proxy.handle.net/10648/c52e91d8-9f51-45ca-bbd1-d1d88da4b7a4 1759 Januari 9 - 1759 December 11

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1043 http://proxy.handle.net/10648/796b482e-4e1e-4827-aca9-3f29bf63012f 1760 Februari 5 - 1760 December 16

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met inhoudstafel.

1044 http://proxy.handle.net/10648/4e2c2d51-a1b4-4211-8ed9-df8166aee78f 1761 Januari 6 - 1761 December 8

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met inhoudstafel.

1045 http://proxy.handle.net/10648/bdf67eb3-e770-4b84-9a88-cae00fbe5391 1761 December 29 - 1762 December 14

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met inhoudstafel.

1046 http://proxy.handle.net/10648/870cc82b-35f1-43d1-93a0-65571cf020c1 1762 December 21 - 1763 December 13

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met inhoudstafel.

1047 http://proxy.handle.net/10648/44829c49-1893-4e44-9006-cded19501e33 1764 Januari 3 - 1764 December 18

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met inhoudstafel.

1048 http://proxy.handle.net/10648/ccb1b53e-c8f7-47d2-939c-ee0b94f2b034 1765 Januari 5 - 1765 December 24

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met inhoudstafel.

1049 http://proxy.handle.net/10648/a013030a-5fce-4102-836c-04e210773471 1766 Februari 4 - 1766 December 16

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met inhoudstafel.

1050 http://proxy.handle.net/10648/036a912a-5cf7-47a0-b481-776f8808cfab 1767 Februari 16 - 1767 December 15

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met inhoudstafel.

1051 http://proxy.handle.net/10648/ade8b4cc-21b7-43d2-8437-f4fc30aaeb69 1767 December 22 - 1768 December 20

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met inhoudstafel.

1052 http://proxy.handle.net/10648/d9d37caa-9cf8-4817-b7c0-65e979301317 1769 Januari 3 - 1769 December 19

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met inhoudstafel.

1053 http://proxy.handle.net/10648/3fa41db6-671a-463b-b845-4899c965eceb 1770 Januari 23 - 1770 December 11

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1054 http://proxy.handle.net/10648/b499df32-7450-4364-90f6-40d9bbcc79ef 1770 December 18 - 1771 December 10

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met inhoudstafel.

1055 http://proxy.handle.net/10648/e0a0a8be-32c6-445d-8c4b-03ed11b8d18c 1771 December 17 - 1772 December 8

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met inhoudstafel.

1056 http://proxy.handle.net/10648/17d7821b-839a-48ff-b23e-aef67313128b 1773 Januari 5 - 1773 December 28

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1057 http://proxy.handle.net/10648/f16c087c-828d-4662-8789-1cc6cfc5e605 1774 Januari 25 - 1774 December 20

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1058 http://proxy.handle.net/10648/3e729075-6a73-481d-a32c-667f03700992 1775 Januari 3 - 1775 December 19

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1059 http://proxy.handle.net/10648/32f6c7db-6d68-461f-8900-6bf43601f53f 1776 Februari 13 - 1776 December 17

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1060 http://proxy.handle.net/10648/6506c878-5ebe-4fb1-a477-ee09529ed1e4 1777 Januari 21 - 1777 December 30

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1061 http://proxy.handle.net/10648/ddc3f89e-6c6a-44c6-8335-7d07f5b09581 1777 December 2 - 1778 December 29

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1062 http://proxy.handle.net/10648/8ec06705-be3b-4a5f-ada1-6adba3569c8e 1779 Januari 5 - 1779 December 28

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1063 http://proxy.handle.net/10648/082a4bbc-06d9-4519-8c88-883d1cd84f4f 1780 Februari 8 - 1780 December 19

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1064 http://proxy.handle.net/10648/42a0581d-0fb6-4649-9120-1c43eb229cf9 1780 December 25 - 1781 December 24

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1065 http://proxy.handle.net/10648/a95599a1-4baa-4205-ab50-579dde645a87 1782 Januari 7 - 1782 December 31

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1066 http://proxy.handle.net/10648/1cd3f093-e604-4e2d-82ee-16e89ad8c327 1783 Januari 6 - 1783 December 29

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1067 http://proxy.handle.net/10648/7623d37d-a164-4b9c-b7ff-e3ade0d38b13 1783 December 16 - 1784 December 16

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1068 http://proxy.handle.net/10648/f6df32a1-d24c-434d-9b1a-50dafa3320bd 1785 Januari 4 - 1785 December 20

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1069 http://proxy.handle.net/10648/3ed5e477-a79c-44a6-8602-8cda86c6f565 1786 Januari 13 - 1786 December 19

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1070 http://proxy.handle.net/10648/95e20827-df62-4c59-a6df-9b2ccdd83a85 1787 Januari 2 - 1787 December 18

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1071 http://proxy.handle.net/10648/43eef6b2-3041-42b3-b4bd-7f2138f15db4 1788 Januari 8 - 1788 December 16

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1072 http://proxy.handle.net/10648/110e06a7-aa42-454a-b26d-f86d6eae298e 1789 Januari 6 - 1789 December 22

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1073 http://proxy.handle.net/10648/fc4f17a1-5064-4d34-8218-f12a43bb5065 1790 Januari 5 - 1790 December 28

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1074 http://proxy.handle.net/10648/e96680cc-4e5b-4054-a4a1-39df8f497a1e 1791 Januari 1 - 1791 December 29

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1075 http://proxy.handle.net/10648/d2d616b8-b8c5-494b-87f5-af22dce43621 1792 Januari 10 - 1792 December 18

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1076 http://proxy.handle.net/10648/b43fb9e6-3f95-476a-a5e9-5975423f1227 1793 Januari 8 - 1793 December 24

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1077 http://proxy.handle.net/10648/d807d8be-110e-4574-9115-e3e49b155fad 1794 Januari 7 - 1794 December 30

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1078 http://proxy.handle.net/10648/e4d5ada4-6b40-45f3-a90e-296ed1a0fa24 1795 Januari 27 - 1795 Februari 24

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

In dezen band ook extract-resolutien van het Committé tot de zaken der Marine en van zijn te Rotterdam gevestigde commissarissen, ingekomen bij den equipagemeester en het comptoir van equipage te Rotterdam over 12 Maart 1795-29 December 1795.

1079-1083 Inhoudstafels op de extract-resolutiën van de Admiraliteit, ingekomen bij hare "gecommitteerden van de werf en de equipage", het comptoir van equipage en den equipagemeester. 1647 - 1795 5 deelen 1079 http://proxy.handle.net/10648/9dfaaa50-218f-474c-93ae-6b65a35eaf73 1647 Maart 17 - 1754 (December 3)

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1080 http://proxy.handle.net/10648/a5cfb335-41b7-4650-bb03-e5cee3a27474 1760 (Februari 5) - 1778 (December 29)

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1081 http://proxy.handle.net/10648/065986cf-e2ee-45c7-a9a4-b3d0a76a4ed6 1779 (Januari 5) - 1784 (December 16)

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1082 http://proxy.handle.net/10648/79900901-274f-4ea7-8d9d-e0c4561b6c7f 1785 Januari 4 - 1790 December 28

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1083 http://proxy.handle.net/10648/ceb63a99-62df-47bd-8459-36b74fc2c0b5 1791 Januari 11 - 1795 Februari 24

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Hierin ook een inhoudstafel op de extract-resolutiën van de te Rotterdam gevestigde commissarissen uit het Committé tot de zaken van de Marine, ingekomen bij den equipagemeester en het comptoir van equipage aldaar over 12 Maart 1795-30 December 1796.

1084 http://proxy.handle.net/10648/8fc8065b-3a89-4b41-ade4-0fa6a0c3d800 Brieven, ingekomen bij den tweeden equipagemeester. 1749 Augustus 19 - 1749 October 7. 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1085 http://proxy.handle.net/10648/9f157597-c586-431a-b4b4-8c3dcc0561e7 Rapporten van scheepsbevelhebbers omtrent de gesteldheid van de door hen gecommandeerde schepen. 1749 - c 1782. 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

1086-1087 Copie-Rapporten van scheepsbevelhebbers omtrent de gesteldheid van de door hen gecommandeerde schepen. 1756 - 1776 2 deelen 1086 http://proxy.handle.net/10648/d916c633-ced2-41de-8abe-86cf90414867 1756 Juni 1 - 1769 December 31

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met naamwijzer de schepen.

Niet raadpleegbaar

1087 http://proxy.handle.net/10648/18ba2af3-eb1a-49be-a5d8-c8855c2cb7be 1770 Augustus 31 - 1776 September 17

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

1088 http://proxy.handle.net/10648/8e89d031-2d1c-49bf-b185-547e748d5ca0 Stukken betreffende de distilleering van zoet uit zout water, het dubbelen van schepen met ijzer door middel van een metaalvernis in plaats van met koper, en het gebruik van ventilators op de schepen. 1775 - 1792. 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

g. Stukken betreffende eigendommen. 1088A http://proxy.handle.net/10648/9ec60b3d-032b-4543-ab8b-f4f19927e3ca Transportakte van 48 morgen land gelegen in de verdronken waard in Leerambocht en twee waterschepen met vistuig en verdere toebehoren, waarop een erfpacht rust zoals beschreven in de als transfix hieraan bevestigde brief van 28 Augustus 1490, 1591 Februari 12. 2 charters, transfix.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

1089A - 1089D http://proxy.handle.net/10648/61637719-7bc2-4c93-8933-f2cdc778aa66 Eigendomsbewijzen, contracten en andere stukken betreffende de Admiraliteit. Met inhoudsopgaaf. 1665 - 1698 4 charters

De in de inhoudsopgaaf onder de nummers 2 en 7 vermelde stukken ontbreken. Een drietal stukken daarentegen komen niet voor in de inhoudsopgaaf.

1089A http://proxy.handle.net/10648/dbe7db53-0ed6-4f98-93d8-cf782ca7fad5 Overeenkomst van 12 mei 1698 tussen de Admiraliteit op de Maze en de Gecommitteerde Raden van Holland betreffende het verwijden van het dok te Hellevoetsluis, met bijlagen. 1668-1699 1 charter (zegels verloren), 6 stukken

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bijlagen:

Inhoudsopgave

No. 3. Conventie met de colleges van Rotterdam, Amsterdam en Noorderkwartier over de afschaffing van het last- en veilgeld en het introduceren van de nieuwe lijst in 1660 geintroduceerd, 4 december 1668

No. 5. Akkoord wegens het gebruik van de gang naast het nieuw gebouwde magazijn te Hellevoetsluis 6 november 1699

No. 8. Transport van het fregat Elisabeth door de raad gekocht van burgemeester de Meij, 1677

No. 11. Octrooi van koning-stadhouder Willem III om enige wachthuizen in de Niervaart te zetten, 1692 en akkoord met de Nassause Domeinraad wegens het graven en vervoeren van tu

Extract-resolutie vroedschap Rotterdam betreffende conventie van de Admiraliteit op de Maze met de stad Rotterdam over het diepmaken en houden van de haven langs de timmerwerf 25 juli 1695

No 15. Extract resolutie van Gecommitteerde Raden van Holland betreffende een accoord met de admiraliteit op de Maze over het leggen van een boom aan het dok van Hellevoetsluis en beschoeiing 14 september 1691

Notitie betreffende een uitstaande schuld van de Admiraliteit vanwege het gebruik van een stuk land aan de Kil als wacht of tolhuis sinds 1669

Extract-resolutie de Admiraliteit op de Maze waarin zij een contract met de Gecommitteerde Raden van Holland betreffende het verwijden van het dok te Hellevoetsluis en het aankopen van grond goedkeuren, 1698

Niet raadpleegbaar

1089B http://proxy.handle.net/10648/fb55d7b5-afde-4c47-94e8-dd208b7155c3 Koopakten. 1669-1695 3 charters

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Betreft:

Akte waarbij [...] Jongbloet beloofd aan de Admiraliteit een som geld te ? [verder onleesbaar]

Akte van schenking door Pieter van Kamerijk aan de Admiraliteit van een huis en erf aan de westzijde van de haven van Hellevoetsluis, 1669 juli 11

No. 12. Koopbrief van een stuk land tot het maken van een wachthuis in het spui, 1695 juli 11

Niet raadpleegbaar

1089C http://proxy.handle.net/10648/5edb0778-5b54-4975-9cd1-4b80da984c72 Koopakten. 1665-1695 4 charters (twee getransfigeerd)

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Betreft:

No. 1. Akte van transport van een huis en erf in Hellevoetsluis, met retroakte (getransfigeerd)1665

No. 14. Akte van transport van een stuk land in de voorpolder van Kralingen, 1695

No. 9. Akte van schenking door de vroedschap van Rotterdam aan de Admiraliteit van het "rousen eijland" ten oosten van Rotterdam,1689

Niet raadpleegbaar

1089D http://proxy.handle.net/10648/4162a022-cde6-4fd3-b251-81d68c50a6ca Akte van transport van pakhuis aan de Hellevoetse sluis, met retroacta (z.d. en 1629). 1695 3 charters (getransfigeerd)

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

1090 http://proxy.handle.net/10648/ae89de3e-78e1-4a6b-a603-9bb4c24130d1 Inventarissen van het huisraad en de andere goederen aanwezig in het logement te 's Gravenhage. 1768 October 1 - 1788 Juli 11. 1 omslag