1.01.01.09 Inventaris van het archief van de Raad van State, 1584-1586R. Bijlsma, C.H. van Marle Nationaal Archief, Den Haag 1976 Deze digitale toegang is in 2007 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.2. Eindredactie: Jaap van Rijswijck, 20070301 This finding aid is written in Dutch. Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: Leidraad bij de lessen in het ordenen en beschrijven van archieven, Rijks Archiefschool, Utrecht 1974; Archivistische Terminologie, Rijks Archiefschool, Utrecht 1975. 11 april 2011 1 Concordans ingevoegd door Fenna Visser. Beschrijving van het archief Regeringsarchieven Geünieerde Provinciën IX Raad van State 1584-1586 19 0.07 meter; 8 inventarisnummers. Het merendeel der stukken is in het Nederlands Normale geschreven documenten. De Nederlandse stukken van voor ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de Oud-Hollandse klerkencursief. Nationaal Archief, Den Haag Maurits, Prins van Oranje Raad van State Bevat correspondentie en een enkel plakkaat en instructie uit de periode 1584-1586 Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer

Zie voor een uitgebreide beschrijving van de geschiedenis van de archiefvormer de algemene inleiding 1.01.01.00.

1583 augustus 24 De Staten Generaal vergaderen vanaf deze datum in de noordelijke Nederlanden; de instelling van een nieuwe Raad van State komt ter sprake. 1584 februari De Staten Generaal behandelen de bevoegdheden van de Raad van State. 1584 augustus 11 De oprichting van een Raad van State wordt opnieuw besproken in de Staten Generaal; de geünieerde provinciën verklaren, dat zij verenigd zullen blijven ondanks het overlijden van de prins van Oranje, en dat de regering opgedragen zal worden aan een Raad van State. 1584 augustus 18 De instruktie wordt door de gedeputeerden van de geünieerde provinciën vastgesteld; de datum van in dienst treden wordt bepaald op 1 september 1584. 1584 september 2 Eerste vergadering van de Raad van State. 1584 september 18 Enkele leden van de Raad van State worden naar Zeeland en Utrecht gezonden in verband met oorlogsomstandigheden. 1584 oktober 20 De Staten van Zeeland verzoeken om graaf Maurits en enige leden van de Raad van State naar Zeeland te zenden voor de hulpverlening aan Antwerpen. 1584 oktober 22 De Raad van State besluit zich in drieën te verdelen: graaf Maurits zal met 9 raadsleden naar Zeeland reizen; 5 leden zullen naar Utrecht gaan, en 4 leden zullen in Holland blijven. Ook wordt bepaald dat graaf Maurits na het secours aan Antwerpen weer naar Holland zal gaan om daar de leiding van het bestuur op zich te nemen. 1584 november 15 Laatste vergadering van de Raad van State voor het vertrek van de leden. 1584 november 19 Graaf Maurits vertrekt naar Zeeland; de eerste vergadering daar heeft plaats op 27 november 1584. 1585 september Graaf Maurits en zijn raden keren terug naar Holland en besturen van dan af vanuit 's-Gravenhage. 1584 november 20 - 1585 september Vergaderingen van het Hollands deel van de Raad van State te Delft, met een onderbreki ng van 9 februari 1585 - 18 april 1585, omdat de raadsleden Meetkerken en Alostonus dan in Middelburg verblijven. 1584 november 20 De leden van de Raad van State, die naar Utrecht zijn vertrokken, komen daar voor het eerst in vergadering bijeen, en noemen zich: Raden van State gedeputeerd aan de Oostzijde van de Maze. 1586 februari 11 Enige raadsleden erkennen de ontvangst van een brief, waarin zij in verband met de komst van Leycester ontslagen worden. De gedeputeerden van de Raad van State aan de Oostzijde der Maze oefenen echter hun funkties uit tot 5 maart 1586.

Een uitvoerige inleiding is te vinden in R. Bijlsma: Regeringsarchieven p. 157 e.v.

Geschiedenis van het archiefbeheer De verwerving van het archief

Het archief is bij Koninklijk Besluit of ministeriële beschikking overgebracht.

Inhoud en structuur van het archief 1.01 Inhoud

Regeringsarchieven Geünieerde Provinciën IX, 1584-1586

Aanwijzingen voor de gebruikerOpenbaarheidsbeperkingenVolledig openbaar. Beperkingen aan het gebruik

Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

Andere toegang

Deze toegang vervangt een eerdere inventaris: R. Bijlsma 'De regeeringsarchieven der Geüniëerde en der Nader Geüniëerde Nederlandsche Provinciën 1576 september - 1588 mei' ('s-Gravenhage 1926). De inleiding hiervan bevat een schat aan informatie over de bestuurlijke organisatie en werking van het archief. Een exemplaar van deze inventaris is beschikbaar in de bibliotheek van het Nationaal Archief (signatuur: 47 C 24).

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in; Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Regeringsarchieven Geünieerde Provinciën IX, nummer toegang 1.01.01.09, inventarisnummer ...

VERKORT: NL-HaNA, Raad van State, 1.01.01.09, inv.nr. ...

Verwant materiaal Beschikbaarheid van kopieën

Bijlagen Concordans van nieuw nr. naar oud nr. Nieuw nr. Oud nr. 1 S.G. 11.113* (oud S.G. 3800) 2 R.v.S. 3* 3 S.G. 11.097* (oud S.G. 3779) 4 S.G. lias lopende 1584-1585 5 Aanwinsten 1920 XXXII-2 6 S.G. lias lopende 1584-1585 7 S.G. lias lopende 1584-1585 8 S.G. lias lopende 1584-1585 9 S.G. lias lopende 1584-1585 - Raad v. St. 1875 10 S.G. lias lopende 1584-1585 11 S.G. lias lopende 1586-1587 12 R.v.S. 2a* 13 R.v.S. 4* 14 R.v.S. 1879 sub. c*
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen A Graaf Maurits en Raden van State in Zeeland1584 november 27-1585 september 4 http://proxy.handle.net/10648/93b0a621-93d6-4a38-bc4b-b106fb516e8f Gedrukt plakkaat van graaf Maurits en Raden van State op het vrij vervoer van proviand naar de vloot op de rivier voor Antwerpen. Met apostille, getekend door secretaris Langen 1585 april 6-1585 april 9 1 stuk 5 http://proxy.handle.net/10648/a99b0ba4-7223-4563-9749-c03bc89ec7c8 Brief van Wolfaert van Borsselen, baljuw van Goes aan graaf Maurits en zijn Raden van State 1585 mei 22 1 stuk

Aanwinsten 1920 XXXII - 2

6 http://proxy.handle.net/10648/6f527264-5c07-4ce1-a118-ff0227b0807d Instruktie voor de secretaris van de Raad van State Johan van Langen, gegeven door graaf Maurits en Raden van State, vergaderd in Middelburg, betreffende de punten, die hij in de vergadering van de Staten Generaal en de gedeputeerde van de Raad van State in Holland aan de orde moet stellen 1585 mei 13 1 stuk 7 http://proxy.handle.net/10648/44d56376-143a-4cfc-89e3-a182739995f3 Concept-instruktie voor de secretaris van de Raad van State Johan van Langen, gegeven door graaf Maurits en Raden van State, vergaderd in Middelburg, betreffende de punten, die hij in de vergadering van de Staten Generaal aan de orde moet stellen 1585 juli 15 1 stuk 8 http://proxy.handle.net/10648/810062be-6d5d-4424-aa75-119a57748cbf Concept- en minuut-memorie van de principaalste zaken, op voorziening waarvan graaf Maurits en de Raden van State, vergaderd te Middelburg bij de Staten Generaal hebben aangedrongen, zowel in brieven, als in de instruktie van Johan van Langen 1585 juli 20 2 stukken B Raden van State in Holland1584 november 20-1585 september 9 http://proxy.handle.net/10648/001877a3-159a-4889-ac62-573239e5bf06 Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken 1584 november 18-1585 maart 21 1 pak C Graaf Maurits en Raden van State in Holland1585 september-1586 februari 6 10 http://proxy.handle.net/10648/fe8e20f9-d2e1-47cb-92d8-e23fd1ff8d06 Ingekomen stukken 1585 november 19-1585 december 6 1 omslag 11 http://proxy.handle.net/10648/22e21c61-cc41-4862-914b-940e2ddaebf1 Brief van de Staten van Zeeland aan graaf Maurits en Raden van State, met bijgaand request van de ingezetenen van Antwerpen, die binnen Middelburg hun toevlucht genomen hebben, aan de Staten van Zeeland 1586 januari 10 2 stukken

Niet raadpleegbaar