1.01.01.03 Inventaris van het archief van de Kamer der Beden van de Generaliteit: Tresorier-Generaal; Ontvanger-Generaal der Beden van de Generaliteit, 1576-1581 R. Bijlsma, C.H. van Marle Nationaal Archief, Den Haag 1976 Deze digitale toegang is in 2007 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.2. Eindredactie: Jaap van Rijswijck, 20070301 This finding aid is written in Dutch. Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: Leidraad bij de lessen in het ordenen en beschrijven van archieven, Rijks Archiefschool, Utrecht 1974; Archivistische Terminologie, Rijks Archiefschool, Utrecht 1975. 11 april 2011 1 Concordans ingevoegd door Fenna Visser. Beschrijving van het archief Regeringsarchieven Geünieerde Provinciën III Beden Generaliteit 1576-1581 14 0,30 meter; 49 inventarisnummers. Het merendeel der stukken is in het Nederlands Normale geschreven documenten. De Nederlandse stukken van voor ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de Oud-Hollandse klerkencursief. Nationaal Archief, Den Haag Kamer der Beden van de Generaliteit (1577-1581) Tresorier-Generaal der Oorlogen, Ontvanger-Generaal der Beden van de Generaliteit Bevat stukken betreffende financiële zaken en belastingheffing afkomstig van de Kamer der Beden en de tresorier-generaal en ontvanger-generaal der beden van de Staten-Generaal uit de periode 1577-1581 Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer

Zie voor een uitgebreide beschrijving van de geschiedenis van de archiefvormer de algemene inleiding 1.01.01.00.

1577 jan. 29, 30 In de resoluties van de Staten Generaal wordt melding gemaakt van “Messieurs commis à la Chambre des Aydes”. 1577 februari 11 In de resoluties van de Staten Generaal wordt melding gemaakt van “I’Instruction faicte pour la Chambre des Aides”; deze instruktie is waarschijnlijk nooit in werking getreden. (Concept - instruktie zie III - 1 van deze inventaris,afschrift in Valerius: Acta Statuum Belgii). 1577 maart 26 In de resoluties van de Staten Generaal wordt de samenstelling van de “Chambre des Aydes” besproken. 1577 april 15 Waarschijnlijk is op deze datum de instruktie opgesteld; zie hiervoor: “Extraict hors I’instruction de la Chambre des Aydes datée du XVme d’AvriI 1577”. (III-2 van deze inventaris). 1578 juni (eind) De bevoegdheden van de kamer betreffende de uitgaven te bestrijden uit de “Aydes et moyens generaux” worden vastgelegd. Bovendien wordt er een plan opgesteld, waarin de kamer der beden samengevoegd zou worden met het College van de financiën en domeinen van Zijne Majesteit.(Zie III - 38 van deze inventaris). 1578 juli Het bovengenoemde plan wordt door de Staten Generaal besproken; het wordt echter niet uitgevoerd. (Zie resoluties Staten Generaal dd. 27 juli 1578, 21 augustus 1578, 21 en 23 september 1578 en november 1578). 1580 oktober 20 Uit de resoluties van de Staten Generaal blijkt dat toen de Staten Generaal naar het noorden gingen, de kamer der beden achterbleef. De Staten Generaal benoemen tijdens hun vergaderingen in Amsterdam en ‘s-Gravenhage telkens personen om de financiële bescheiden te verifiëren. 1581 juli 20 In een resolutie van de Staten Generaal wordt vermeld: “Le greffier de Ia Chambre des Aydes Joseph Saroels avec les aultres commis de ladite chambre”. Men kan hieruit opmaken dat de Kamer der Beden is blijven bestaan tot de Staten Generaal in begin augustus 1581 uiteen gingen.
Geschiedenis van het archiefbeheer De verwerving van het archief

De rechtstitel is (nog) onbekend

1.01 Aanwijzingen voor de gebruikerOpenbaarheidsbeperkingenVolledig openbaar Beperkingen aan het gebruik

Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in; Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Regeringsarchieven Geünieerde Provinciën III, 1576-1581, nummer toegang 1.01.01.03, inventarisnummer ...

VERKORT: NL-HaNA, Beden Generaliteit, 1.01.01.03, inv.nr. ...

Verwant materiaal Beschikbaarheid van kopieën

Verwante archieven

Deze toegang vervangt een eerdere inventaris: R. Bijlsma 'De regeeringsarchieven der Geüniëerde en der Nader Geüniëerde Nederlandsche Provinciën 1576 september - 1588 mei' ('s-Gravenhage 1926). De inleiding hiervan bevat een schat aan informatie over de bestuurlijke organisatie en werking van het archief. Een exemplaar van deze inventaris is beschikbaar in de bibliotheek van het Nationaal Archief (signatuur: 47 C 24).

Bijlagen Concordans van de Regeringsarchieven naar de Staten-Generaal

De loketkas heeft bij de herinventarisatie van het archief van de Staten-Generaal door Japikse de oorspronkelijke nummering behouden.

Regeringsarchieven Staten-Generaal 1loketkas lopende 522loketkas lopende 52.13loketkas lopende 52.24loketkas lopende 52.35loketkas lopende 52.46loketkas lopende 52.57loketkas lopende 52.68loketkas lopende 52.79loketkas lopende 52.810Aloketkas lopende 52.91OBloketkas lopende 2811loketkas lopende 52.1012loketkas lopende 10113loketkas lopende 52.1114loketkas lopende 52.1215loketkas lopende 52.1316staten generaal 1*17loketkas lopende 22.118loketkas lopende 2519A-Gloketkas lopende 25.120loketkas lopende 25.221loketkas lopende 2222Aloketkas lopende 25.322Bloketkas lopende 25.423Aloketkas lopende 25.523Bloketkas lopende 25.523Cloketkas lopende 25.524loketkas lopende 25.625loketkas lopende 25.726loketkas lopende 25.827loketkas lopende 25.928loketkas lopende 25.1029loketkas lopende 25.1130loketkas lopende 25.1231loketkas lopende 25.1332loketkas lopende 25.1433loketkas lopende 25.1534loketkas lopende 1335loketkas lopende 22.236loketkas lopende 22.337loketkas lopende 22.438loketkas lopende 22,539loketkas lopende 22.640loketkas lopende 22.7
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen 1 http://proxy.handle.net/10648/6bbe9e52-db8d-4ff5-94eb-d667ba74c6f8 Concept-instruktie op het beleid der beden. 1577 februari. 1 stuk.

Door Saroels gemerkt: Première instruction de la chambre.

2 http://proxy.handle.net/10648/052edc14-65d4-40de-8ece-22fb40536774 Extract uit de instruktie voor de Kamer der Beden van 15 april 1577. 1577. 1 stuk. 3 http://proxy.handle.net/10648/bb749f30-4b76-4ca5-9d97-234a9a912a15 Extract uit de Pacificatie van Gent van 9 november 1576. 1577. 1 stuk. 4 http://proxy.handle.net/10648/02708a14-663d-43c6-8b12-879149cca63a Minuut-commissie en -instruktie voor Balthasar Schetz, om zijn overleden broer Melchior Schetz op te volgens als agent der Staten Generaal te Antwerpen voor het beleid van de financiële zaken aldaar; tevens minuut-commissie en - instruktie voor zijn assistent Michiel van Breen. 1577 april 17. 1 stuk 5 http://proxy.handle.net/10648/0b182427-0b6a-47a0-bc81-c6ba721b4bde Minuut - brief der Staten Generaal aan de Staten van Artois betreffende het opbrengen van hun aandeel in de onmiddellijk benodigde 780.000 Florins. 1577 augustus 22. 1 stuk 6 http://proxy.handle.net/10648/5fc4fe21-0a92-4594-b86f-78f2633faf67 Staten van afrekening met het regiment van de graaf van Bossu en dat van de graaf van Megen. 1577 tweede helft. 2 stukken. 7 http://proxy.handle.net/10648/4b891d0f-c813-4b89-a4e0-9776af4aaeb5 Concept - staat en staat der obligaties uitgegeven op naam van de Staten Generaal ter bekostiging van diverse zaken. 1577 einde. 2 katernen. 8 http://proxy.handle.net/10648/0ea03af2-b20c-4c11-8306-db84ac2fea01 Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken, bewaard onder de griffier Saroels. 1578 april - 1580 oktober. 1 pak 9 http://proxy.handle.net/10648/8a60249c-ced8-4a9f-b07d-fb75828e97cb Copie van het concept van een "Generale Unie", opgemaakt in april 1579. 1579. 1 stuk

Door Saroels foutief gemerkt: "Union d'Utrecht".

10A http://proxy.handle.net/10648/ec6c71ed-4d7d-437f-b982-8a0ab6c26e26 Lijst van de lonen van de boden van de Staten Generaal, opgesteld naar een lijst van commies De Par, overgelegd door Henri Thielens. 1579. 1 stuk 10B http://proxy.handle.net/10648/d59e9bd6-e4c2-4444-b8fb-c9cef8ef9298 "Repartitie van de quoten over de verschillende gewesten". Staat, waarin de verdeling van diverse bedragen over de verschillende gewesten berekend is. 1579. 1 band 11 http://proxy.handle.net/10648/1dc5c3bc-126d-4813-9533-46725cbada9c Copie - rekening van de rentmeester van de stad Brussel wegens uitgaven voor het regiment van kolonel Souhay, overgeleverd aan de Kamer der Beden. 28 januari 1580. 1 stuk 12 http://proxy.handle.net/10648/5b558561-2f21-437b-b09c-65aef1e6b94c Extract - resolutie der Staten Generaal, houdend opdracht aan de Kamer der Beden om aan de monster-commissarissen te schrijven, met lijst van monster - commissarissen, opgesteld door de griffier Saroels. 11 februari 1579. Instruktie voor monster - commissarissen, die naar een bepaalde plaats worden gedeputeerd, opgesteld door Matthias op Advies van de prins van Oranje, de Raad van State en de Staten Generaal, en uitgereikt aan de monster-commissaris Lancelot Parasis op 10 april 1579. 1578 oktober 7. Copie-artikelen, gesloten tussen de prins van Oranje en gedeputeerden van de vier leden van Vlaanderen enerzijds en het Schotse regiment, voorheen onder kolonel Balfour, anderzijds. 1580 december 13. 1 dossier. 13 http://proxy.handle.net/10648/1e115f46-28b4-49c7-90b1-778b64763e3d Concept-lijfrentebrief der Staten Generaal voor Philip Mertens, brouwer te Brussel, volgens beschikking van 9 november 1580; met het advies van de Kamer der Beden van 10 maart 1579 en het request van Philip Mertens met de daarbij overgelegde documenten uit de jaren 1577 en 1578. 1580 november. 1 dossier.

Niet raadpleegbaar

14 http://proxy.handle.net/10648/633c01f3-6909-4fed-bcc6-c59b2abda643 Copie-akte der Staten Generaal betreffende de quoate over de provinciën, de convoyen en licenten, en de middelen van de contributies. 24 juni 1581. 1 stuk 15 http://proxy.handle.net/10648/205189fd-0de7-40c2-8ef6-3606885a9925 Extract - resoluties der Staten Generaal, houdende machtiging voor de griffier van de Kamer der Beden Saroels. 1581 juli 15 - 1581 juli 29. 1 omslag 17 http://proxy.handle.net/10648/1e33e649-ecac-4150-9dd5-62e769b0354a Korte staat van ontvangsten en uitgaven, gedaan door Dirck van der Beken, tresorier - generaal over september 1576 - april 1577. 1577. 1 katern

Niet raadpleegbaar

18 http://proxy.handle.net/10648/575bd40b-3a74-4013-87da-1a469e14f5e3 Concept - formulier van een akte van indemniteit en vrijwaring van de "Etats generaulx des Pays Bas du Roy notre sire, contribuans ordinairement aux aides", voor de staten van de provinciën wegens een obligatie boven de gewone quote ten dienste van de generaliteit aangegaan. Brussel z.d. 1 stuk 19A http://proxy.handle.net/10648/c93b84b4-7118-49d3-b683-b208bd89823b Copie - brief van de Staten Generaal aan de graaf van Egmond. 1577 september 19 19B http://proxy.handle.net/10648/51789425-9705-4fb0-aeb9-66f33f8c689b Copie - brief van de Staten Generaal aan de Raad van Vlaanderen. 1577 september 20. 19C http://proxy.handle.net/10648/99239544-0094-4b84-ab70-954424f61c98 Akte van de Staten Generaal, waarbij de inlegering van krijgsvolk in het dorp Dielbeke verboden wordt. 1577 september 25. 19D http://proxy.handle.net/10648/d74d05c2-65cb-4591-ba7d-fe1bbf5e5b6b Copie - akte van de Staten Generaal, houdende volmacht voor Vincent de la Pasture tot het aanmonsteren van een lichting pioniers. 1577 september 19E http://proxy.handle.net/10648/742aaffe-7560-42ed-9b0b-c45a258cdb77 Copie - brief van de Staten Generaal aan de Staten van Bourgondië. 1577 oktober 24. 19F http://proxy.handle.net/10648/f4c0d9d2-7136-4b79-841d-49dfec024393 Copie - verklaring van de Staten Generaal, dat zij Don Juan sedert zijn retraite naar Namen niet langer als gouverneur - en kapitein - generaal van de koning, maar als vijand van het land beschouwen. 1577 december 7 19G http://proxy.handle.net/10648/21df7581-20c6-4fe4-b0f2-f65aa1c99e50 Copie - brief van de Staten Generaal aan de Staten van Gelderland. 1577 december 15 1 omslag. Ontbreekt

19G ontbreekt.

20 http://proxy.handle.net/10648/a9eadea3-77fb-49cf-8e31-7946bb180918 Copie - verklaring van Matthias en de Raad van State aan de Staten Generaal. 1578 maart 19. 1 stuk 21 http://proxy.handle.net/10648/ef5f0b47-c601-44d7-88a4-9cb89bd647cc Staat van obligaties uitgegeven op naam van de Staten en de vier leden van Vlaanderen, tesamen bedragende hun quote van 2.780.000 ponden Artois, nagezien door de Kamer der Beden. 1577 oktober 7. 1 stuk 22A http://proxy.handle.net/10648/f2846db2-00f3-43b1-b5de-26f02342d4b1 Staat van betalingen, gedaan door Henegouwen, Artois, Lille, Douay en Orchies op hun quoten in de geconsenteerde 2.780.000 ponden Artois. 1578 januari 1 katern 22B http://proxy.handle.net/10648/cbcfb8a3-98bd-4f17-9da5-c825da64dd46 Staat van gelden, betaald aan tresorier Van der Beken ter voldoening van de quoaten door Vlaanderen, Artois, Henegouwen, Valenciennes, Namen, Lille, Douay en Orchies, Doornik, het Doornikse en Mechelen. 1578 april 1 katern 23A http://proxy.handle.net/10648/c36ce674-71da-413c-a8cb-edb1edef322a Concept - abligatie, waarbij de Staten Generaal zich verbinden om binnen 6 maanden de som van 5000 pond sterling, betaald in Londen aan de gezant de markies van Havrech, aan de koningin van Engeland terug te betalen. 1578 apri 20. 1 charter 23B http://proxy.handle.net/10648/b34b2208-8554-4767-aee8-b6f03b19041b Concept - obligatie, waarbij de Staten Generaal zich verbinden om binnen 6 maanden de som van 20.000 pond sterling, betaald in Hamburg door Christopher Hoddesdon aan Isaac Weicter, gemachtigde van de paltsgraaf hertog Johan Casimir, terug te betalen aan de koningin van Engeland. Met klad. 1578 mei 17. 2 stukken 23C http://proxy.handle.net/10648/abe6370d-238c-4927-aa60-d70812e0ff13 Concept - obligatie, waarin de Staten Generaal zich verbinden om binnen 6 maanden de som van 20.000 pond sterling, door William Davidson te Antwerpen aan hen uitbetaald, terug te betalen aan de koningin van Engeland. Met bijgevoegde tweede, niet volledig ingevuld exemplaar. 1578 juli 11. 2 charters 24 http://proxy.handle.net/10648/76c1d2a9-9700-4ce4-b373-31f6bd2a7a7e Staat van gelden door Vlaanderen, Artois, Henegouwen, Valenciennes, Lille, Douay en Orchies, Doornik en het Doornikse, op hun quoten verstrekt aan tresorier - generaal Van der Beken tot juli 1578. 1578. 1 stuk 25 http://proxy.handle.net/10648/c9f14010-b92d-4f6b-ac1b-846ee498e80b Copie - remonstrantie, ingediend namens de paltsgraaf hertog Johan Casimir, en door de Staten Generaal in behandeling genomen. 20 juni 1578. 1 stuk 26 http://proxy.handle.net/10648/da3f45d6-7a06-4e39-8ec5-87af3d13da86 Copie - brief van George de Lalaing, graaf van Rennenberg aan de Staten Generaal. 1578 juli 19. 1 stuk 27 http://proxy.handle.net/10648/3652e419-e88f-4d1b-a4a4-d031c3502756 Copie - aktie der Staten Generaal, houdende machtiging voor Balthasar Schetz, heer van Grobbendonck, tot het ontvangen uit de tol van Brabant van 3500 ponden Artois, door hem uitbetaald aan de kapiteins van het voormalig regiment van de graaf van Bossu. 1578 juli 28, 1 stuk 28 http://proxy.handle.net/10648/81d5a456-b863-45e6-967f-5bd6c3451be0 Concept - ordonnantiën van de Staten Generaal voor de tresorier - generaal van Oorlog Dirck van der Beken tot betaling van de troepen van kolonel Norwich en kapitein Edminston, met bijlagen. 1578 juli - 1578 augustus. 1 dossier 29 http://proxy.handle.net/10648/693a31f1-e8b7-4f64-982e-7b1ba34d4841 Uitspraak van commissarissen van de Grote Raad van Mechelen, tot vaststelling van de liquidatie van 33.000 pond opbrengst van het land en de heerlijkheid van Beaurain, eertijds toekomend aan de graaf van Roeulx, van welk bedrag de Staten Generaal 32.000 pond gelicht hebben. 1578 april 22. 1 stuk 30 http://proxy.handle.net/10648/33e5394b-fa49-416c-9540-316b5551161b Stukken betreffende de verzoeken namens aartshertog Matthias gedaan aan de Staten Generaal tot betaling van zijn tractement. 1578 september - 1578 oktober. 1 dossier 31 http://proxy.handle.net/10648/2e9474e7-f2f9-4da8-bdf2-7a2f142e3ab5 Concept - ordonnantie der Staten Generaal voor de tresorier - generaal van Oorlog Dirck van der Beken tot betaling van de gecasseerde Nederduitse regimenten van de baron van Hierges en de graaf van Megen, met bijlagen, 1578 november. 1 dossier. 32 http://proxy.handle.net/10648/f5a4e3b7-9e23-456d-a05c-bd3459561f45 Korte staat van gelden, benodigd om een generale monstering bij het leger te houden. 1578. 1 stuk. 33 http://proxy.handle.net/10648/8d4e0fd3-f4e1-4a9a-a1e2-6274af12ac4d Opmerkingen tot toelichting van de lijst van nieuwe belastingheffingen. Z.d. 1 omslag. 34 http://proxy.handle.net/10648/ddb32eb3-36d0-4eaa-9d25-da173ee44fbd Staat van de ten laste van de generaliteit verkochte los- en lijfrenten. 1576 oktober - 1578 december. 1 katern. Hierin liggen los enige kladjes. 35 http://proxy.handle.net/10648/99c20b6b-200c-4b8a-bb66-1103ef6a17b4 Lijst van heffingen op de inkomende en uitgaande goederen, met toelichting, opgesteld door Arnoult Bernart in opdracht van de Staten Generaal. 1577 februari. 1 katern 36 http://proxy.handle.net/10648/a9630723-41d0-4049-96cd-af31344c3d49 Brief met bijlage van Valentin de Pardieu, heer van La Motte, maréchal de camp, aan de Staten Generaal. 1577 april 14. 2 stukken

Een gelijktijdige copie bevindt zich in aanwinsten 1814 - 1887, collectie Lenting 8.

37 http://proxy.handle.net/10648/eb30feb9-4441-4844-9286-61433494c58c Concept - vertoog van de Staten van Brabant betreffende hun voorschotten ten behoeve van de gemene middelen, met toelichtende staten. Na 1578 mei. 1 katern. 38 http://proxy.handle.net/10648/837bab25-673f-431c-948d-90252d9c789b Voorstel tot bijeenroeping van de Staten der verschillende provinciën op de achtste of de tiende juli, om te beraadslagen over verstrekking van gelden en coninuatie van de gemene middelen, tot zending van gedeputeerden naar de provinciën, tot het uitbreiden van de taken van de Kamer der Beden met de zorg voor de financiën en de domeinen des konings, en tot het uitbreiden van de Raad van State ter vervanging van de Staten Generaal. 1578 juni. 1 stuk 39 http://proxy.handle.net/10648/6f29ea31-c585-4f44-a13d-a2349302dbd1 Concept - staat van gelden, verstrekt door Vlaanderen, Gelderland, Artois, Henegouwen, Valenciennes, Lille, Douay en Orchies, Namen, Doornik, het Doornikse, Utrecht en Friesland tot november 1578. 1578. 1 katern 40 http://proxy.handle.net/10648/0c1f6e94-2fe9-486f-a7d4-aeb05aae246c Concept - plakkaat op de heffing van rechten op de inkomende en uitgaande goederen, met gebruikmaking van het plakkaat van 25 augustus 1578 Z.d. 1 stuk

In dorso gemerkt "Aydes".