1.01.01.02 Inventaris van het archief van de Gouverneur-Generaal Matthias, Aartshertog van Oostenrijk, en de Raad van State nevens hem, 1578-1581 R. Bijlsma, C.H. van Marle Nationaal Archief, Den Haag 1976 Deze digitale toegang is in 2007 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.2. Eindredactie: Jaap van Rijswijck, 20070301 This finding aid is written in Dutch. Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: Leidraad bij de lessen in het ordenen en beschrijven van archieven, Rijks Archiefschool, Utrecht 1974; Archivistische Terminologie, Rijks Archiefschool, Utrecht 1975. 11 april 2011 1 Concordans ingevoegd door Fenna Visser.. Beschrijving van het archief Regeringsarchieven Geünieerde Provinciën II Matthias 1578-1581 13 0,25 meter; 22 inventarisnummers. Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Normale geschreven documenten. De Nederlandse stukken van voor ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de Oud-Hollandse klerkencursief. Nationaal Archief, Den Haag Gouverneur-Generaal Matthias, Aartshertog van Oostenrijk; Raad van State Bevat stukken van de Raad van State afkomstig uit de archieven van de Audience en de secretarie en de Hoogduitse secretarie uit de periode van het gouvernementschap van Matthias van Oostenrijk uit de periode 1578-1581. Betreft voornamelijk Duitstalige correspondentie met vorsten en steden in Duitsland. Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer

Zie voor een uitgebreide beschrijving van de geschiedenis van de archiefvormer de algemene inleiding 1.01.01.00.

1577 dec. 8 De Staten Generaal stellen bij resolutie de voorwaarden vast, waarop het gouverneur-generaalschap aan Matthias aangeboden zal worden. 1577 dec. 20 De gecommitteerden van de Staten Generaal die afgevaardigd zijn geweest door Matthias leggen brieven over, waarin deze de voorwoorden aanneemt. 1578 jan. 20 De beëdiging van Matthias heeft plaats. Ook wordt de prins van Oranje beëdigd als luitenant- generaal, in welke functie hij op 19 januari 1578 benoemd is door Matthias op aandrang van de Staten Generaal. 1578 jan. 27 De leden van de Raad van State worden beëdigd. 1581 mei 15 Aartshertog Matthias doet bij akte afstand van het gouvernement. De Staten Generaal aanvaarden dit op 7 juni 1581. Sinds deze datum heeft Matthias geen werkzaamheden meer verricht, die tot het terrein van de Raad van State behoorden; het gouvernement berust nu volledig bij de Staten Generaal. 1581 juni 19 De leden van de Raad van State dienen hun ontslag in; dit ontslag wordt aanvaard door de Staten Generaal op dezelfde dag. 1581 juli 11 De Staten Generaal besluiten de akte van acceptatie van het ontslag van Matthias aan diens gevol machtigden over te geven; deze akte wordt echter pas op 28 juli 1581 goedgekeurd. 1581 aug. 1 De ontslag -akte van de Raad van State wordt opgesteld onder dagtekening van 19 juni 1581.

De administratie van de Raad van State werd behandeld door enerzijds de audience en de secretarie, en anderzijds de Hoogduitse secretarie; in het archief is deze splitsing terug te vinden.

Geschiedenis van het archiefbeheer De verwerving van het archief

Het archief is bij Koninklijk Besluit of ministeriële beschikking overgebracht.

1.01 Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen

Volledig openbaar Beperkingen aan het gebruik

Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in; Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Regeringsarchieven Geünieerde Provinciën II, 1577-1581, nummer toegang 1.01.01.02, inventarisnummer ...

VERKORT: NL-HaNA, Regeringsarchieven II, 1.01.01.02, inv.nr. ...

Verwant materiaal Beschikbaarheid van kopieën

Verwante archieven

Deze toegang vervangt een eerdere inventaris: R. Bijlsma 'De regeeringsarchieven der Geüniëerde en der Nader Geüniëerde Nederlandsche Provinciën 1576 september - 1588 mei' ('s-Gravenhage 1926). De inleiding hiervan bevat een schat aan informatie over de bestuurlijke organisatie en werking van het archief. Een exemplaar van deze inventaris is beschikbaar in de bibliotheek van het Nationaal Archief (signatuur: 47 C 24).

Bijlagen Concordans op de Regeringsarchieven naar de Staten-Generaal nieuw (Japikse) en oud Regerings-archieven Staten Generaal nieuw (Japikse) Staten Generaal oud 14862 lias lopende 1578-15794684 lias lopende 1578-157924863 lias lopende 1580-15814685 lias lopende 1580-15813loketkas Lopende 38.2loketkas lopende 38.2411.114*3801511.115*3802611.116*38037A4862 lias lopende 1578-15794684 lias lopende 1578-15797B4862 lias lopende 1578-15794684 lias lopende 1578- 15798A4863 lias lopende 1580-15814685 lias lopende 1580- 15818B4863 lias lopende 1580-15814685 lias lopende 1580- 15819A6027 lias Duitsland5986 lias Duitsland diversen9B5986 lias Duitsland diversen105947 lias Brandenburg115951 lias Paltz125956 lias Hanzesteden135960 lias Gulik, Kleef en Berg145962 lias Keulen, Westfalen etc.155966 lias Mainz, Würzburg etc.165967 lias Oostfriesland175983 lias Keizer185984 lias Brunswijk- Luneburg195986 lias Duitsland, diversen207311 lias Polen6605 lias Polen, Lijfland214861 lias lopende 1550-15774683 lias lopende 1550-157722lias lopende 1578-15794684 lias lopende 1578- 1579
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen A Archief van de audience en de secretarie 1 http://proxy.handle.net/10648/4665feb4-240f-43f7-9da9-f423000cdffb Brieven van Philips van Marnix, namens Matthias opdracht gevend aan de secretaris Asseliers (september 1578), en aan de audiencier Asseliers. 1578 december 2 2 stukken 2 http://proxy.handle.net/10648/551b78af-1723-44de-bb19-d166e9ecc4bb Request van Henry van Zijpe, leverancier van was, aan de Heren van de Financiën van Zijne Majesteit, om advies, in handen gesteld van de audiencier. 1580 oktober 9 1 stuk 3 http://proxy.handle.net/10648/12d8bf50-ad73-4c5a-a87c-d09e35c032c1 Minuut-akte van sauvegarde door Matthias gegeven aan ingezetenen van dorpen, gelegen bij Herenthals. 1580 november 1 stuk

Niet raadpleegbaar

B Archief van de Hoogduitse secretarie 7-8 Ingekomen Hoogduitse stukken, benevens enkele minuten van uitgaande stukken, voornamelijk betreffende Duitse krijgslieden in statendienst, garnizoenen en benoemingen 1578 februari-1581 7A http://proxy.handle.net/10648/1f299cfd-7503-4515-a7e9-810359c7dc3d 1578 februari-1578 december 1 pak 7B http://proxy.handle.net/10648/25dac44a-ec2c-4230-a80f-4ef1095e7ae6 1579 februari-1579 december 1 pak 8A http://proxy.handle.net/10648/ef50874e-7b3a-48cf-b54d-c629dd7ab396 1580 januari-1580 november 1 pak 8B http://proxy.handle.net/10648/cb796e34-65a7-4d6c-97e7-6a9be17496c7 1581 maart 3 1 stuk 9-20 Ingekomen Hoogduitse brieven van: 9A http://proxy.handle.net/10648/4a3f7cbe-89f0-4b48-bc14-3e0bdc89b376 Adolf, graaf van Nieuwenaar en Meurs, 1578 mei 15 1 stuk 9B http://proxy.handle.net/10648/ea73c588-54fa-4d00-9e79-70ea6e17f871 Johan, graaf van Nassau-Catzenelnbogen, 1580 maart 2 1 stuk 10 http://proxy.handle.net/10648/f631a542-db07-46b4-8900-a0db812a4710 Joachim Friedrich, administrator van Maagdenburg, 1580 januari 31 Johan Georg, elect van Brandenburg, 1580 februari 5 2 stukken 11 http://proxy.handle.net/10648/5f073332-a518-4fe4-85f0-dc11a8c307a6 Georg Jans, Johan Casimir en Ludwig, pfaltsgraven aan de Rijn, hertogen in Beieren, 1577 november 22-1580 juni 27 1 omslag 12 http://proxy.handle.net/10648/ebd3bfde-2691-47a4-b1c4-5b97a157ae35 De stad Lubeck, 1578 november 7 en 1580 augustus 27 2 stukken 13 http://proxy.handle.net/10648/ea49b758-191b-400b-beb6-98f3736301b8 Willem, hertog van Gulik, Kleef en Berg, met bijlagen, 1578 juli 27-1580 juli 20 1 omslag

Niet raadpleegbaar

14 http://proxy.handle.net/10648/8f4603e3-f099-402c-aa29-c38ae2b77e3f De stad Keulen; de Westfaalse Kreits; Gebhardt, elect van Keulen en de stad Munster, 1578 februari 22-1580 augustus 16 1 omslag

Niet raadpleegbaar

15 http://proxy.handle.net/10648/9b0f6c53-a8b7-4db7-afc4-2977ce365f77 Magnus, Moritz en Augustus, hertogen in Saksen; Julius, bisschop van Würzburg; Jacob, aartsbisschop van Trier, en Daniel, bisschop van Mainz, met bijlagen, 1578 oktober 12-1580 juli 7 1 omslag 16 http://proxy.handle.net/10648/599f1a5f-2d60-45c7-9999-68cda67f519b Johan, graaf van Oldenburg, met bijlagen, 1580 maart 3 en 1580 maart 26 1 omslag 17 http://proxy.handle.net/10648/90c2e086-4302-477a-a1bb-6907dadca17d Keizer Rudolf, 1579 januari 21, 1580 juli 4 en 1580 oktober 26 3 stukken 18 http://proxy.handle.net/10648/8fd8f26a-5b03-43fe-867f-f2dc56a3a50d Willem de Jonge, hertog van Brunswijk, met bijlagen;1580 februari 11 de stad Brunswijk1580 augustus 16 3 stukken 19 http://proxy.handle.net/10648/ac8153bc-39b4-4998-a011-bc75a7739dbf De steden Frankfurt, Neurenberg en Ulm, 1580 augustus 15-1580 oktober 5 4 stukken 20 http://proxy.handle.net/10648/ddc11bd0-f1de-432b-a10b-87acdb0cb4dc De stad Riga, 1580 september 24 1 stuk
C Stukken, waarvan de band met dit archief niet is gebleken 21 http://proxy.handle.net/10648/64d68acc-32dd-4a6d-9d3a-114e4a678037 Minuut van een akte van de Raad van State, waarbij bepaald wordt, dat de staten van Brabant een lichting soldaten mogen ronselen op voorwaarde dat zij uit Brabant afkomstig zijn 1576 juli 28 1 stuk

de akte bevindt zich in Brussel

Zie ook Gachard: Correspondence de Philips II deel IV, p. 281

22 http://proxy.handle.net/10648/f657c714-c613-4d1f-aa18-3dd6f03ece5b Minuut van een stuk betreffende de impost op zijde in Maastricht (1579?) 1 stuk