Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Uhlenbeck - Zoeken: wilhelmina

7 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

2.21.165
J.A.A. Bervoets
Nationaal Archief, Den Haag
1978
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.21.165
Auteur: J.A.A. Bervoets
Nationaal Archief, Den Haag
1978

CC0

Periode:

1744-1978
merendeel 1744-1962

Omvang:

2.00 meter; 222 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale, geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De Familie Uhlenbeck is oorspronkelijk afkomstig uit de Rijnstreek in het huidige Duitsland. Doordat Johan Wilhelm Uhlenbeck in de 18e eeuw in dienst trad van de V.O.C. geraakte de Familie in de Nederlanden. Zijn zoon Christian werd civiel ingenieur en diende in de Marine, en diens broer Olke Arnoldus diende in de marine, en voer o.a. als commandant van de 'Palembang' op het toen nog gesloten Japan. Ook Olke's zoon Christian Eliza had een loopbaan bij de marine, en was o.a. lid van de rekenkamer. Het archief bevat o.a. persoonlijke papieren, bio- en autobiografisch materiaal van verschillende telgen, correspondentie, stukken betreffende bevelvoering over verschillende schepen, portretten en teksten van redevoeringen.

Archiefvormers:

 • Uhlenbeck, Johan Wilhelm (1744-1812)
 • Gildemeester, Wilhelmina (1757-1813)
 • Uhlenbeck, Christianus Cornelius (1780-1845)
 • Andringa, Catharina Elisabeth (1789-1849)
 • Uhlenbeck, Maria Elisabeth (1809-1860)
 • Uhlenbeck, Olke Arnoldus (1810-1888)
 • Lette, Antoinette (1825-1909)
 • Uhlenbeck, Johannes Cornelis (1813-1848)
 • Uhlenbeck, Christian Eliza (1840-1897)
 • ten Bosch, Anna Christina (1843-1921)
 • Uhlenbeck, Olke Arnoldus (1872-1929)
 • Uhlenbeck, Johannes Diederik (1875-1939)
 • Uhlenbeck, Christiaan Eliza Olke Uhlenbeck (1904-?)
 • Guyot, Paul Charles Guillaume (1800-1861)
 • Guyot, Henri Daniel (1836-1912)
 • Uhlenbeck, Antoinette (1842-1923)

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschikbaarheid van kopieën

Afgescheiden archiefmateriaal

 • collecties Guyot en Uhlenbeck, in de bibliotheek van de Nederlandse Genealogische Vereniging te Weesp
 • stukken afkomstig van Paul Charles Guillaume Guyot (1800-1861), in het gemeentearchief van Nijmegen.

Zie voor een beschrijving van deze stukken de inventaris op de collecties Gyot en Uhlenbeck in de bibliotheek van de Nederlandse Genealogische Vereniging te Naarden en Aanhangsel II in de papieren versie van de inventaris.

De verzameling maakt deel uit van de zgn. "documentatiecollectie" (doc-collectie), bestaande uit een aantal folio-klembanden, waarin documenten geplakt zijn. Deze collectie is in zijn geheel geklapperd ten behoeve van het genealogisch onderzoek, zodat de stukken als onvervreemdbaar onderdeel van deze collectie moeten worden beschouwd.

De collectie bevat stukken afkomstig van Paul Charles Guillaume Guyot (1800-1861), Henri Daniel Guyot (1836-1912), Christian Eliza Uhlenbeck (1840-1897) en Olke Arnoldus Uhlenbeck (1872-1929).

Inventaris op de collectie Guyot en Uhlenbeck in de bibliotheek van de Nederlandse Genealogische Vereniging, Cattenhagestraat 8a, Naarden
Tabel met zoekresultaten in archieven
Mapblz.OmschrijvingPeriode
Map 11Bewijs van werkend lidmaatschap van het Genootschap van Waterloo.1830
Map 12-31Stukken betreffende zijn opleiding als cadet bij de infanterie en zijn militaire loopbaan.1814-1832
Map 132-33Stukken betreffende zijn benoeming tot ridder in de Militaire Willemsorde.1832-1833
Map 134-41Stukken betreffende de bepaling van zijn traktement als Indisch militair, de vaststelling van zijn pensioen en zijn verzoek om eervol ontslag.1833-1835
Map 142,52-54Stukken betreffende zijn aanstelling, herbenoeming, ontslag en dienstverband als lid van de plaatselijke schoolcommissie in Nijmegen.1837-1850
Map 143Ingekomen brief van de directie van het Museum van Oudheden in Leiden, houdende dankzegging voor de toezending van een bronzen Indisch beeldje en een bel.1838
Map 144,51,69,74Stukken betreffende zijn aanstelling, herbenoeming en ontslag als regent van het Cellebroedershuis in Nijmegen.1840-1850
Map 145Ingekomen brief van de directie van het Instituut van Doofstommen te Groningen, houdende dankzegging voor de aanbieding van diverse stukken, afkomstig van zijn vader Henri Daniel Guyot, bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het instituut.1840
Map 146Staat, houdende een verantwoording van de verkoop van aan zijn vader Henri Daniel Guyot toebehoord hebbende medailles, met nadere verklaring.1840
Map 147Ingekomen convocatie voor een vergadering van de commissie voor onderstand aan noodlijdenden in geval van watersnood in Nijmegen.1840
Map 148,49Stukken betreffende zijn benoeming tot lid van de stedelijke raad van Nijmegen.1842
Map 155,56Stukken betreffende zijn lidmaatschap van de kerkelijke commissie tot instandhouding van de openbare godsdienst bij de Nederlandse Hervormde Gemeente in Nijmegen.1843
Map 157Stukken betreffende zijn lidmaatschap van de subcommissie van de Maatschappij van Weldadigheid in Nijmegen.1844
Map 158Ingekomen brief van de kerkeraad van de Doopsgezinde Gemeente van Nijmegen, houdende dankzegging voor de toezending van een "bijdrage tot de geschiedenis" van deze gemeente.1845
Map 159,71,72Stukken betreffende zijn deelname aan verschillende commissies van de stedelijke raad van Nijmegen.1845, 1849
Map 161-67Stukken betreffende zijn lidmaatschap van de provinciale staten van Gelderland.1846
Map 168Ingekomen brief van de stadsbibliothecaris van Nijmegen, houdende dankzegging voor de toezending van een levensbeschrijving van twee Leidse hoogleraren.1847
Map 170Stukken betreffende zijn onderzoekingen met betrekking tot de toestand van het gemeentearchief in Nijmegen.1849
Map 173,73Stukken betreffende zijn lidmaatschap van het bestuur van de classis van de Nederlandse Hervormde Gemeente in Nijmegen, 1850.1851
Map 176-78Stukken betreffende zijn vertrek uit Nijmegen en daaruit voortkomende ontslagnemingen uit diverse functies.1850-1851
Map 179Akte, houdende aanstelling als wethouder in Den Haag.1858
Map 180-83Stukken betreffende zijn bemoeienis met de zorg en het beheer van het gemeentelijke archiefbestand van Den Haag.1858-1860
Stukken afkomstig van Henri Daniel Guyot (1836-1912)
Tabel met zoekresultaten in archieven
Mapblz. OmschrijvingPeriode
Map 185Ingekomen missive van het departement van Marine, houdende zijn ontheffing als adjudant van zijn schoonvader Olke Arnoldus Uhlenbeck en zijn plaatsing bij het fregat "Prins Alexander der Nederlanden".1872
Map 186-88,92Stukken betreffende zijn deelname aan de examencommissie voor adelborsten.1887
Map 189-91,93-94Stukken betreffende zijn verzoek om pensionering en zijn bevordering tot schout-bij-nacht titulair.1887
Map 195Aantekening over de samenstelling van de état-major van het fregat "Doggersbank".1853
Map 196Missive betreffende zijn beëdiging tot lid van de Tweede Kamer.1889
Map 197-103Stukken betreffende zijn marineloopbaan over de jaren1850-1860
Map II1Foto van het Instituut van Doofstommen te Groningen, met op de voorgrond het gedenkteken voor Henri Daniel Guyot.Z.j.
Map II2-139Stukken betreffende de afwikkeling der nalatenschap van Henri Daniel Guyot (1832-1908), laatstelijk vice-president van de arrondissementsrechtbank te Groningen.1908
Map III1Diploma van Henri Daniel Guyot (1836-1912) houdende zijn erelidmaatschap van de vereniging "Het ereteken voor belangrijke krijgsverrichtingen"1885
Map III2Portret van H.G. Seelig, luitenant-generaal van de artillerie.Z.j.
Map III3Portret van Johannes van Roggen (1754-1839), stadschirurgijn en vroedmeester te Nijmegen.Z.j.
Map III4Portret van dr. Jan Matthijs van Roggen (1768-1853), med. doct., chirurgijn majoor (broer van voorgaande).Z.j.
Map III5-111Stukken betreffende de afwikkeling der nalatenschap van Henri Daniel Guyot.
N.B. Zie ook map II.
(1832-1908)
Map IV1Diploma, overhandigd aan Henri Daniel Guyot (1836-1912) bij de uitreiking van het ereteken voor belangrijke krijgsverrichtingen wegens deelname aan de expeditie naar Boni.1859
Map IV2-18,208,209Stukken betreffende de afwikkeling der nalatenschap van Henri Daniel Guyot (1832-1908).1908
Map IV19-20,22-24Stukken betreffende de pensioenaanvrage van Henri Daniel Guyot (1832-1908) en de terugzending van zijn decoraties.1896-1908
Map IV21Stukken betreffende de benoeming van Henri Daniel Guyot (1832-1908) tot ridder van de Nederlandse Leeuw.1860
Map IV25-74Stukken afkomstig van Henri Daniel Guyot (1836-1912) betreffende zijn marineloopbaan over de jaren1860-1872
Map IV75Ingekomen missive bij Frederik Hendrik Ampt van G.K. van Hogendorp en L. graaf van Limburg Stirum, leden van het Driemanschap, houdende machtiging van requisitie van twee loggers in Rotterdam.
N.B. Frederik Hendrik Ampt is de vader van Frederik Hendrik Ampt (geboren 1834), die op 23 september 1861 huwde met Catharina Guyot (1834-1901).
21 november 1813.
Map IV76Afschrift van een brief van Henri Daniel Guyot (1753-1828) houdende dankzegging voor de toekenning van de Orde van Verdienste door koning Lodewijk Napoleon.1807
Map IV79"In memoriam H.D. Guyot (1836-1912)", necrologie. Gedrukt.1912
Map IV80-96,98,100Briefwisseling van Henri Daniel Guyot (1836-1912) met zijn ouders Paul Charles Guillaume Guyot en Henriette Jacqueline van Noort.1848-1873
Map IV97,99Fotografische reprodukties van kaarten van de Bandazee.1873 en z.j.
Map IV101Tekst van een door Henri Daniel Guyot gehouden toespraak tot D. Heyting, hoofd van het plaatselijk bestuur in Banda.1873
Map IV77Familiefoto, vier dames en vier heren, ca.1890
Map IV78Gedicht op koning Willem III in het Surinaams. Gedrukt.1863
Map IV102Plattegrond van een huis aan de Molenstraat in Nijmegen,z.j.
Map IV10Verslag over het onthullen van het standbeeld van koning Willem II. Gedrukt. (Verspreid door boekhandel A.J. van Tetroode, Den Haag).1853
Map IV103,105Ingekomen brieven van zijn zusters Pauline en Catharine Guyot.1853
Map IV106-173Stukken betreffende zijn marineloopbaan over de jaren1873-1887
Map IV174,177-179Briefwisseling naar aanleiding van zijn herverkiezing als lid van de Tweede Kamer en zijn verkiezingsnederlaag.1896-1897
Map IV180-181,187-189, 195-198,207Stukken betreffende de afwikkeling van legaten van Henri Daniel Guyot (1832-1908) aan het doofstommeninstituut in Groningen en aan andere instellingen.1908
Map IV182-186Ingekomen adressen van het loodspersoneel in Vlaardingen en Vlieland en van diverse bij het loodswezen betrokken personen naar aanleiding van een redevoering van Henri Daniel Guyot in de Tweede Kamer over het pensioen van dit personeel, met bijlagen.1892
Map IV191Gedicht, aangeboden door de Doofstommenvereniging "Door Liefde Saamgebracht" te Amsterdam aan het Instituut voor Doofstommen te Groningen ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan.Z.j. (1893)
Map IV190Portret van Toekoe Oemar, uit het Tijdschrift "Insulinde", weekblad gewijd aan koloniale zaken.Z.j.
Map IV99Rekest van Jacobus Guyot in Den Haag aan Wilhelmina van Pruissen om wegens het overlijden van Hendrik van Gogh in aanmerking te komen deze op te mogen volgen als baljuw en schout van 's-Gravenhage, Zandambacht en Naaldwijk c.a. Minuut.Z.j.
Map IV193,194Brieven aan "amice" of "neef" of "Henri" (H.D. Guyot 1836-1912 ?) van (H.D.) Guyot (1832-1908 ?) uit Groningen.
N.B. Zie ook map VI blz. 89, 90.
Z.j.
Map IV200-206Ingekomen brieven bij Henri Daniel Guyot (1836-1912) van zijn ouders Paul Charles Guillaume Guyot en Henriette Jacqueline van Noort.
N.B. Zie ook blz. 80-96, 98, 100.
Z.j.
Map IV192-194,211-213Ingekomen brieven en aankondigingen van huwelijk en verlijden van diverse personen (het is niet duidelijk aan wie de brieven gericht zijn).1888-1909
Map IV214Dienststaat van Henri Daniel Guyot (1836-1912).1878
Map V-Genealogische documentatie betreffende leden van het geslacht Guyot in Lotharingen, Metz en Luik.
N.B. Zie ook map VI, blz. 2-75, 87.
Z.j.
Map VI1Diploma van Henri Daniel Guyot (1836-1912) van het lidmaatschap van de Vereeniging van oud-strijders.Z.j.
Map VI2-75,87Genealogische documentatie betreffende leden van het geslacht Guyot in Lotharingen.Z.j.
Map VI76,77Stukken betreffende de verdeling van zaken in vruchtgebruik van Elisabeth Marie Jeanette Moers, geboren Van der Meer.1912
Map VI78-80Testamenten van Charles Guyot,1849-1854, 1859, 1860
Map VI81-85,88Brieven en knipsels betreffende het doofstommeninstituut in Groningen (afkomstig van H.D. Guyot, 1832-1908),1907-1908
Map VI89-90Brieven aan "amice" (H.D. Guyot, 1836-1912 ?) van (H.D.) Guyot (1832-1908 ?) uit Groningen.
N.B. Zie ook map IV, 193, 194.
1890
Map VI94Ingekomen afschrift van een resolutie van Stad en Lande houdende de oprichting van het doofstommeninstituut in Groningen.1793
Map VI93,96-99Biografische documentatie over Henri Daniel Guyot(1753-1828)
Map VI97Staat van verenigingen waarvan H.D. Guyot lid was.Z.j.
Map VI97-99Testimonia, uitgereikt door hoogleraren aan de universiteit van Franeker aan Henri Daniel Guyot.(1753-1828), 1773-1774
Map VI94,95,100-108,110-114, 119Stukken betreffende het dienstverband van Charles Guyot (1790-1867) als kwekeling, onderwijzer en premier instituteur aan het doofstommeninstituut in Groningen.1804-1838, 1848, 1850-1854
Map VI109Correspondentie van Charles Guyot (1790-1867) over de bestemming van de onder hem berustende bibliotheek over doofstommen.1848
Map VI120-122Concept van een rekest van Henri Daniel Guyot (1753-1828) aan de koning houdende het verzoek om zijn beide zoons (Rempt Tobie en Charles) na zijn overlijden in zijn functies te doen opvolgen, z.j., met gunstige beschikking.1823
Map VI124Akte, houdende aanstelling van Charles Guyot als aidechirurgijn.1814
Map VI125,126Stukken betreffende de inschrijving van Charles Guyot aan de Universiteit van Groningen,1810
Map VI129Volmachten van Henri Daniel Guyot (1836-1912) aan zijn vrouw Antoinette Uhlenbeck,1877
Map VI130Kaartje houdende de tafelschikking van een officieel diner te Groningen, met H.D. Guyot als tafelpreses. Gedrukt.17 juni 1890
Map VI131-132Ingekomen brief bij Henri Daniel Guyot (1836-1912) van zijn neef n.n. in Buitenzorg, houdende condoleancebetuiging voor het overlijden van zijn neef Henri Daniel Guyot (1832-1908).1908
Map VI134Adres aan koningin Wilhelmina van oud-leerlingen van Nederlandse inrichtingen voor doofstommenonderwijs met verzoek om invoering van leerplicht voor gehoorlozen. Gedrukt.1912
Map VI135.Brief aan Henri Daniel Guyot (1753-1828) van leden der hoofddirectie van het Instituut voor Doofstommen betreffende een opschrift voor de gevel van het nieuwe jongenskosthuis.1822
Map VI136Afbeelding van een gedenkteken ter ere van Henri Daniel Guyot(1753-1828)
Map VI115-117Stukken betreffende aan Charles Guyot verleende onderscheidingen.1841, 1852
Stukken afkomstig van Christian Eliza Uhlenbeck (1840-1897)
Tabel met zoekresultaten in archieven
Mapblz. OmschrijvingPeriode
Map VII1Diploma, uitgereikt bij het ereteken voor belangrijke krijgsverrichtingen wegens deelname aan de expeditie naar Zuidoost-Borneo (1859-1863).1863
Map VII2Bericht van aanbieding van een portret van koning Willem III voor het Koninklijk Instituut voor de Marine.1891
Map VII3-7Briefwisseling van Uhlenbeck naar aanleiding van verzoeken om audiënties, 1891.1894
Map VII8-14Stukken betreffende zijn officiële aanwezigheid bij de begrafenis van koning Willem III.1890
Map VII15-31Rapporten, aantekeningen en correspondentie over de expeditie naar Samalangan, Noordkust van Atjeh in 1877.1877-1879
Map VII32-34,37-38Stukken betreffende zijn benoeming tot ridder Nederlandse Leeuw, 1884 en tot commandeur in de orde van Oranje-Nassau.1894
Map VII35-36,39-63, 94Stukken betreffende hem toegekende ereteken en bevelen tot overplaatsing, 1854-1892.1897
Map VII64-89Afschriften van door Uhlenbeck opgestelde conduite-rapporten.1881-1883
Map VII90Akte, houdende huwelijkse voorwaarden tussen Uhlenbeck en Anna Christina ten Bosch.1871
Map VII92Testament van Anna Christina ten Bosch.1871
Map VII93Testament van Christian Eliza Uhlenbeck,1871
Map VII91Volmacht van Uhlenbeck voor zijn echtgenote.1875
Map VII95,96Menu's van diners.1891, 1895 en z.j.
Stukken afkomstig van Olke Arnoldus Uhlenbeck (1872-1929)
Tabel met zoekresultaten in archieven
Mapblz. OmschrijvingPeriode
Map VII98,99Kranteknipsels betreffende zijn overlijden,1929
Map VII101Ingekomen brief van Raden Soeria Nata Madinda demang van Djasinga, houdende dankzegging voor bemiddeling inzake de benoeming van zijn neef Soeria Nata Pamekas tot zijn opvolger.1902
Map VII104,105"De Prins der Geillustreerde Bladen", houdende een foto van de Raad van Indië, onder secretariaat van Uhlenbeck.8 mei 1915
Map VII105Kennisgeving van het huwelijk van Olke Arnoldus Uhlenbeck met Maria Berbera Visser.1897
Map VII107,109Kranteartikelen betreffende zijn vader Christian Eliza Uhlenbeck.1897
Map VII110Overdruk van het Tijdschrift van Marine, houdende een necrologie van Christian Eliza Uhlenbeck.1897
Map VII112Ingekomen brief bij Olke Arnoldus Uhlenbeck van de Senaat van het Delftsch Studentencorps houdende aanbieding van de functie van preses.
N.B. Uhlenbeck zag van de benoeming af.
1893
Map VII113-150Stukken betreffende zijn dienstverband als Indisch ambtenaar.1904-1923

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in