Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Cousebant - Zoeken: vingboons

1 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

3.20.09
H. Douma
Nationaal Archief, Den Haag
1965
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.20.09
Auteur: H. Douma
Nationaal Archief, Den Haag
1965

CC0

Periode:

ca. 1400-1800

Omvang:

7.60 meter; 1235 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van de van oorsprong Haarlemse familie Cousebant en aanverwante families beslaat ruim vier eeuwen vanaf ca. 1400 en omvat diverse stukken van zowel persoonlijke als zakelijke aard. Te vinden zijn onder meer huwelijkscontracten, testamenten, boedelrekeningen, doctorsbullen, kwitanties en rentebrieven. Daarnaast bevat het archief staten van inkomsten en uitgaven, akten van overdracht, leenregisters en enkele kaarten in verband met het bezit van land, huizen en heerlijkheden in Holland (Oud Alckemade, Groot Waspik, Cromstrijen).

Archiefvormers:

 • Cousebant
 • Nobel
 • Van Foreest
 • Crucius
 • Bosschaert
 • Emonds
 • Van Beeck
 • De Bruyn
 • Van Alckemade
 • Van Wijk
 • Cousebant, Wigger Claesz
 • Cousebant, Janne Pietersdr.
 • Cousebant, Margriete Pietersdr.
 • Cousebant, Barent Wiggersz. (?-16xx)
 • Cousebant, Frederik Barentsz.
 • Cousebant, Johanna Barentsdr.
 • Cousebant, Frans Barentsz. (?-1667)
 • Cousebant, Barent Fransz. (?-1664)
 • Cousebant, Frederik (1626-1707)
 • Cousebant, Nicolaas (?-1653)
 • Cousebant, Joseph (1633-1695)
 • Cousebant, Gerardus (?-1682)
 • Cousebant, Johanna Maria (?-1710)
 • Cousebant, Judocus (?-1709)
 • Cousebant, Geertruyd
 • Cousebant, Maria Anna
 • Cousebant, Adrianus François (1682-ca., 1736)
 • Cousebant, Maria Teresia
 • Cousebant, Franciscus Bernardus (1709-1759)
 • Cousebant, Florentius Justus Franciscus (1735-1799)
 • Cousebant, Franciscus Bernardus Silvester (1765-1765)
 • Cousebant, Theresia Agatha Alexandrina (ca., 1766-1789)
 • Cousebant, Jacobus (ca., 1772-1814)
 • Cousebant, Franciscus Bernardus (1775-1843)

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschikbaarheid van kopieën

Publicaties

Literatuur- en bronnenlijst

Op volledigheid kan geen aanspraak worden gemaakt.

R.D. Baart de la Faille, Inventaris der Roeperpapieren. (V.R.O.A. XLIV (1921), II blz. 162. Roeper.Van den Bergh, Oorkondenboek van Holland en Zeeland. Biografisch Woordenboek voor Protestantsche Godgeleerden in Nederland, III blz. 646. Wernerus Helmichius.B.J.M. de Bont, Het Geslacht Occo en het Gebouw van Barmhartigheid te Amsterdam, Amsterdam 1893. Occo. De Coninck.B.J.M. de Bont, Cornelis Jacobsz. Brouwer, genaamd Bam. Amsterdamsch Jaarboekje 1890, blz. 139-164. Bam.B.J.M. de Bont, Cornelis Jacobsz. Brouwer, gen. Bam. De Navorscher 1891 (41), blz. 439-446. Bam.B.J.M. de Bont, Het Katholieke Amsterdamse patriciaat. De Katholiek CXVI, blz. 43-60. Bam.B.J.M. de Bont, De uitzetting der Katholieken te Amsterdam. De Katholiek CXI, blz. 69-86. Van Alckemade.B.J.M. de Bont, Genealogische en biographische mededelingen over de voorouders en afstammelingen van Joost Buyck Sybrantsz, schepen, raad en burgemeester van Amsterdam van 1532-1578. Amsterdam, 1902. Occo. Bam.M.P. van Buytenen, St. Vitus van Oldehove. Episoden uit de strijd om Leeuwardens kerk, 1146-1580. Utrecht, 1950. Mariengaarde.A.W.E. Dek, Genealogie der heren en graven Van Egmond. 's-Gravenhage, 1958, Blz. 12, 13 en 83.Drossaers, Nassause Domeinraad.J.E. Elias, De vroedschap van Amsterdam, 1578-1795. Haarlem 1903-1905. 2 dln. Vooral I blz. 103 e.v. Van Teylingen, I blz. 252-253 De Kies van Wissen, I blz. 534 Hulft en I blz. 536 noot 17 Nobel. (hiervan oorspr. in G.A. Amsterdam geraadpleegd)P. Ernsting, De voorgeschiedenis van Cromstrijen. Zuid-Hollandse Studien, IX (1961).J.A. Feith, Huisarchief Lulema. V.R.O.A. XXX (1907). Van Berum-Van Alckemade.A. Ferwerda, Adelijk en Aanzienlijk Wapenboek enz, 1781. Deel II 2. Van der Goes.H.A. van Foreest, Het oude geslacht Van Foreest, 1250-1570. Assen, 1950. Van Foreest.S.J. Fockema Andreae, Kastelen, ridderhofsteden en buitenplaatsen in Rijnland. Van Alckemade.S.J. Fockema Andreae en B. van 't Hoff, Geschiedenis der Kartografie van Nederland. R. Fruin, Journaal van Splinter Helmich, soldaat en later hopman in dienst van den lande, van 1572-1589. Kroniek Hist. Gen. 1875, blz. 159. Helmich.R. Fruin, Verspreide Geschriften VII, blz. 238. Helmich.C.J. Gonnet, De Jesuiten-Statie "Het Springende Paard" te Haarlem. Bijdr. Bisdom Haarlem 1918 (38) blz.1.D.P.M. Graswinckel, Graswinckel, geschiedenis van een Delfts brouwers- en regentengeslacht. 's-Gravenhage, 1956. Graswinckel.M. de Haan Hettema en A. van Halmael Jr, Stamboek van den Frieschen vroegeren en laterer adel. Leeuwarden, 1846. blz. 325 en 326 Van Scheltinga. Verder Van Eminga.Habets, De archieven van de Abdij Thorn. Van Beeck. De Bruyn.'t Hart, Oud-archief van Den Haag.Hingman, Inventaris der verzameling kaarten berustende in het Rijksarchief, tweede gedeelte, 1871.D. Hoek, Het geslacht Duyst van Voorhout in de 16e eeuw. Jaarboek Centraal Bureau voor de Genealogie XII, (1958). Duyst van Voorhout.B. van 't Hoff, Een portulaan van Jacobus Russen uit Messina in het bezit van Jan van Duvenvoorde. Oud Holland 75 (1960), blz. 100-107.W. Jappe Alberts en C.A. Rutgers, Cronica illustrium dom norum de Brederueden. Fontes Minores Medii Aevi, 1957.W.J.F. Juten, Genealogische Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken uit vroeger en later tijd. Tweede Serie. Bergen op Zoom, 1910. No. 22. Cousebant.F.A. Holleman, Dirk van Assendelft, schout van Breda, en de zijnen. Zutfen, 1953. Vooral blz. 380-381. Van Assendelft. Van Renesse.J. Kok, Vaderlandsch Woordenboek. Amsterdam, 1785-1799. 35 delen. Van der Goes. Van Renesse.E.H. Korvezee, Merkwaardige handschriften in het archief van een Hofje te 's-Gravenhage. ed. Archievenblad 1939-1940, 47e jg. blz. 114-118.Kurtz, Haarlemse Hofjes. Van Alckemade.S. van Leeuwen, Batavia Illustrata, 's-Gravenhage, 1685. o.a. Van der Goes.A. van Lommel, Stamboom Van Alckemade. Bijdragen Bisdom Haarlem I 380. (onbetrouwbaar). Van Alckemade.A. van Lommel, Fragment eener genealogie der Van Alckemades. De Navorscher 1873 (23) blz. 312-314. (onbetrouwbaar). Van Alckemade.Mo., Aantekeningen betreffende het geslacht Albout en Van Assendelft. De Navorscher 1893 (43) blz. 85-91. Albout. Van Assendelft.P.A. Meylink, Inventaris van de abdij Egmond.F. van Mieris, Charterboek van Holland en Zeeland.E.W. Moes en K. Sluyterman, Nederlandsche Kastelen en hun historie. Deel III, Amsterdam, 1915. Van Assendelft. Van Renesse. Van Nijenrode.A.W.J. Mulder en D.F. Slothouwer, Het kasteel Amerongen en zijn bewoners, Maastricht 1949. Van Reede. Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, Deel II blz. 1422. Augustijn van Teylingen Florisz. Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, Deel II blz. 1423. Augustijn van Teylingen Jacobsz. Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, Deel III blz. Joseph Cousebant. Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, Deel.III blz. 562. Splinter Helmich. Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, Deel III blz. 563. Johannes Helmichius. Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, Deel III blz. 564. Wernerus Helmichius. Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, Deel VII blz. 1260. Wigerius (Claes Wiggers Cousebant). Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, Deel VIII blz. 616-618. Martinus, Willem en Adriaen van der Goes.H.G.A. Obreen, Geschiedenis van het geslacht Van Wassenaer, Leiden 1903. vooral blz. 172.Van Overvoorde, Het archief der secretarie van de stad Leiden 1253-1575.B.d.R.v.Z, De heerlijkheid Waspik. Brab. Leeuw, 1960 blz. 168-169. Cousebant.Van Sasse van Ysselt, Het geslacht van Sasse van Ysselt. Van Sasse.A.F.O. van Sasse van Ysselt, Beschrijving van het H. Kerstmisgilde te Haarlem, 's-Gravenhage, 1905. Cousebant. De Kies. Van Berckenrode. Van Heussen. Van Paenderen.G.A. Six, Aantekeningen betreffende het geslacht De Coninck. De Navorscher 1874 (24) blz. 184-190.I. de Stein d'Altenstein, Genealogie van het geslacht Cousebent-Van Alckemade. Annuaire de la Noblesse de Belgique, 1898, blz. 56-69. Cousebant.Idem?, Annuaire de la Noblesse de Belgique 1869, blz. 34-58. Van Beeck.Sypesteyn?, Inventaris van het oud-archief der gemeente Haarlem.Texeira de Mattos, Waterstaatkundige gescheidenis van Goeree-Overflakkee.M. Thierry de Bye Dolleman, Het Geslacht Van Berckenrode. Jaarboek Centr. Bur. Genealogie XII, 1958, blz. 81-133. Van Berckenrode.Idem?, Jaarboek Centr. Bur. Genealogie IX, 1955. Van Teylingen.Vaissier, Inventaris van de Hofstede Oud-Alckemade.P.M. Verhoofstad, Inventaris der archieven van kerken, kloosters en staties, berustend in het archiefdepot van het Bisdom Haarlem. Haarlem, 1959. Verslag archief gemeente 's-Gravenhage, 1940. Verslagen 's Rijks Oude Archieven over 1868, blz. 2-3. Verslagen 's Rijks Oude Archieven. Tweede Serie XIII, 1940, blz. 13 en 26.W. Tsj. Vleer, De Friese Wassenaars, blz. 149.P.D. de Vos, De Vroedschap van Zierikzee van de tweede helft der 16e eeuw tot 1795. Middelburg, 1931. Van Cromstrijen.Van de Waal, Geschiedenis van Overflakkee.Welcker, Geschiedenis van Cromstrijen.E. van Wintershoven, Staat van het vorstelijk Hof en van het land van Thorn (1600-1800). Maastricht, 1904. Van Beeck. De Bruyn.E.B.F.F. Witters van Hoogland, De Van Reede's van Amerongen, Graven van Athlone. Gen. en Herald. Bl. VII, 1912, blz. 136. Van Reede.E.B.F.F. Witters van Hoogland, Bijdragen tot de Geschiedenis der Utrechtsche Ridderhofsteden en Heerlijkheden. Gen. en Herald. Bl. II, 1907, blz. 409 Van Nijenrode.
IV, 1909, blz. 253. De Coninck.
VIII, 1913, blz. 197. Van Nijenrode.
blz. 237/238. Renesse van der Aa, Renesse van Elderen. Van Assendelft. blz. 292/293. De Coninck
E.B.F.F. Witters van Hoogland, Geschiedenis van het geslacht Wittert, z.j. blz. 1182. De Kies van Wissen.D.J.M. Wüstenhoff. en C.W. Bruinvis, De Alkmaarse familie Van Teylingen. Gen. en Herald. Bl. VII, 1912, blz. 167. (onbetrouwbaar).Wolterbeek Muller, Inventaris van archivalia betreffende de heerlijkheid Sint-Adolfsland, genaamd Ooltgensplaat en Den Bommel. De Nederlandsche Leeuw, 1911, 29e jrg. blz. 414. Van den Wolde.Thoe Schwartzenberg van Hohenlandsber, Charterboek van Friesland.

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in