Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Justitie / Centraal Testamenten Register, 1918-1973 - Zoeken: testamenten

1342 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

2.09.51
J.H. Kompagnie, A. van der Knaap
Nationaal Archief, Den Haag
1992
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.09.51
Auteur: J.H. Kompagnie, A. van der Knaap
Nationaal Archief, Den Haag
1992

CC0

Periode:

1890-1973
merendeel 1918-1973

Omvang:

509.00 meter; 1334 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het Centraal Testamentenregister bevat registraties van testamenten (dus niet de testamenten zelf!), die opgemaakt zijn in de periode 1890-1973, door personen die voor 1974 zijn overleden. Het bevat naam en standplaats van de notaris, datum en nummer van de akte. Voorts zijn, behalve de naam van de testateur, ook nog de volgende persoonsgegevens te vinden: geboorteplaats en -datum, beroep, woonplaats, soms adres, burgerlijke staat, soms overlijdensdatum, soms naam van echtgenoot of echtgenote. Voor het traceren van een testamentregistratie in de periode circa 1900-1973 moet het geboortejaar (bij benadering) bekend zijn. De kaartjes van het Centraal Testamentenregister zijn verfilmd en kunnen in de studiezaal Verfilmde Bestanden van het Nationaal Archief bekeken worden.

Archiefvormers:

 • Centraal Testamentenregister, 1918 -

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Onderzoek

Uitgebreid onderzoek wordt alleen verricht tegen betaling van € 24,50 per half uur; een enkele inlichting wordt kosteloos verstrekt. De belanghebbende kan zelf onderzoek verrichten in de serie microfiches die op het Centraal Bureau voor Genealogie berust en testajmentaire gegevens bevat van personen die in de periode 1793-1871 zijn geboren en in de periode 1890-1954 zijn overleden.

Doorgaans zijn op de testament-kaartjes de volgende gegevens vastgelegd:

 • naam en standplaats van de notaris
 • dagtekening, nummer en aard van de akte
 • naam, woonplaats, adres, geboorte- en overlijdensdatum, geboorteplaats
 • plaats, beroep en burgerlijke staat van de testateur.
Inzage in de testamenten

Voor inlichtingen uit of inzage in testamenten wende men zich tot de notaris door wie een testament is opgemaakt. De archieven van notarissen kunnen zich bevinden bij de betrokken notaris of diens opvolger of in een notariële archiefbewaarplaats, die meestal is gehuisvest in het gebouw van de regionale Arrondissementsrechtbank. Ook kunnen zij zijn overgebracht naar een Rijks- of Gemeentelijke archiefbewaarplaats. Dit geschiedt doorgaans zodra de archivalia 75 jaar oud zijn.

Testamenten die in zo'n archiefbewaarplaats berusten, zijn openbaar. Testamenten die nog bij de notarissen of in een notariële archiefbewaar-plaats berusten kunnen alleen door rechthebbenden worden ingezien.

Voor opgave van namen van de opvolgers van notarissen die niet meer in funktie zijn raadplege men: F.L. Hartong/J.E. Kasdorp, Protocollenregisters, ± 1550-1915; 1916-1988, 2 delen (Rotterdam, 1916; Amsterdam, 1988). Ook kan men hiervoor kontakt opnemen met de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), en wel via de Notaristelefoon: 0900 – 346 93 93 (NIET gratis! op werkdagen bereikbaar: tussen 9-14 uur).

Testamenten, opgemaakt vóór 1890

Gegevens over testamenten die vóór 1890 zijn opgemaakt, berusten dus niet in het CTR. Onderzoek naar testamentaire gegevens is dan nog mogelijk in de archieven van de Ontvangers der registratie die in de Rijksarchiefbewaarplaatsen in de provincie-hoofdsteden (kunnen!) berusten. Men dient dan onderzoek te verrichten in register IV (memories van successie), tafel V bis (toegang op register IV), tafel VI (testamentenregistratie) en tafel IV (registratie huwelijkscontracten). Op deze wijze valt soms de naam van een notaris door wie een testament is opgemaakt, te achterhalen. De kans op succes is vrij gering; vele bescheiden van de Ontvangers der registratie zijn vernietigd zodra zij hun administratieve funkties hadden vervuld.

Zie voor de testamenten in Zuid-Holland de toegangen 3.06.04 en 3.06.05.

Testamenten, opgemaakt nà 1973

Voor inlichtingen over testamenten die nà 1973 zijn opgemaakt, dient men zich te wenden tot de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).

Website: http://www.centraaltestamentenregister.nl

0900-114 4 114 (NIET gratis! op werkdagen bereikbaar: tussen 9-11 en 13.30-15 uur)

Inlichtingen worden alleen verstrekt indien een officieel bewijs van overlijden van de testateur is toegevoegd aan het schriftelijk in te dienen verzoek. Dit geldt ook voor testamenten, die vóór 1973 zijn opgemaakt, maar waarvan de testateurs nà 1973 zijn overleden. Door middel van een geautomatiseerd registratie-bestand wordt de datum en het nummer van de akte alsmede de naam van de (huidige) notaris en diens standplaats medegedeeld. Van de op het Algemeen Rijksarchief berustende kaartsystemen vanaf 1871 (geboortejaren) bezit het Ministerie van Justitie kopieën in de vorm van microfilms en -fiches.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

 • Het register is primair geordend op geboortejaar van testateur, en vervolgens op familienaam. De periode der geboortejaren is 1793-1954, zij het dat personen geboren vóór ca. 1870 ook vóór 1890 een testament opgemaakt kunnen hebben. Verwijzingen naar deze oudere testamenten, opgemaakt vóór 1890 zijn niet in het testamentenregister opgenomen.

 • Dit register is het zgn. 'blinde register'. De kaartjes verwijzen naar testamenten, opgemaakt in de periode 1890-1918, waarin de geboortejaren niet zijn genoemd, of waarop de notaris het geboortejaar niet heeft ingevuld. Het kaartsysteem is geordend op familienaam van de testateur.

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in