Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Fabius, familie - Zoeken: ruyter

3 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

2.21.061
G.W. Morsink
Nationaal Archief, Den Haag
1963
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.21.061
Auteur: G.W. Morsink
Nationaal Archief, Den Haag
1963

CC0

Periode:

1635-1969

Omvang:

3.50 meter; 878 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief Fabius bevat stukken van verschillende telgen van deze oospronkelijk uit Friesland afkomstige, maar voornamelijk in Steenwijk en Amsterdam gewortelde familie. Hieronder veel persoonlijke papieren zoals correspondentie, uitnodigingen, gedichtjes, diploma's, krantenknipsels en tijdschriften, en een serie levensbeschrijvingen.

Archiefvormers:

 • Fabius

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschikbaarheid van kopieën

Afgescheiden archiefmateriaal

Inventaris ener verzameling stukken, aan het Helders Marinemuseum geschonken, c.c. (De stukken gemerkt "b") in bruikleen afgestaan, door de heer G. Fabius, ritmeester b.d., te Woudenberg (U.)
1. Foto's
Tabel met zoekresultaten in archieven
Nr.Beschrijving
1.Hr.Ms. pantserdekschip Friesland te Algiers
2.onbekende viermastbark in het Noordhollandsch Kanaal (fort Oostoever op de achtergrond?)
3.Hr.Ms. flottillevaartuig Mataren in een Indische haven
4.Hr.Ms. flottillevaartuig Mataren in een Indische haven
5.état-major van een Nederlands oorlogsschip, vermoedelijk Hr.Ms. Friesland
6.plechtigheid bij het standbeeld van De Ruyter te Vlissingen (1907?)
7.gedeeltelijk aanzicht van Hr.Ms. monitor Matador met opvarenden
8.tewaterlating van het Japanse oorlogsschip Kayomaru (bij Gips te Dordt)
9.tewaterlating van het Japanse oorlogsschip Nitssin bij (Gips te Dordt)
10.état-major van Hr.Ms. logementsschip Neptunus
11.Oetsida Isanedjiroo (Japanners, in de jaren 1860 in Nederland)
12.A.W.A. Katsoe (Japanners, in de jaren 1860 in Nederland)
13."Japanse timmerman (ingenieur)" (Japanners, in de jaren 1860 in Nederland)
14.Hayashi Kenkai (Japanners, in de jaren 1860 in Nederland)
15.Sano Yusayemon (Japanners, in de jaren 1860 in Nederland)
16.Hida Hamagoro (Japanners, in de jaren 1860 in Nederland)
17.Ito Genpake (Japanners, in de jaren 1860 in Nederland)
18.Ieda Simpei (Japanners, in de jaren 1860 in Nederland)
19.mr. J.H. Donker Curtius
20.aan boord van Hr.Ms. Friesland, Port Mahon (genomen vanaf Zr.Ms. Zilveren Kruis)
21.aan boord van Zr.Ms. Zilveren Kruis, Honolulu (genomen vanaf Zr.Ms. Zilveren Kruis)
22.Fortescue Basi en de ingang van Port Gallant (genomen vanaf Zr.Ms. Zilveren Kruis)
23.Port Tamar (genomen vanaf Zr.Ms. Zilveren Kruis)
24.Port Tamar, op de achtergrond Desolation Island (genomen vanaf Zr.Ms. Zilveren Kruis)
25.Kaap Forward (genomen vanaf Zr.Ms. Zilveren Kruis)
26.de rede van Cadiz (genomen vanaf Zr.Ms. Zilveren Kruis)
27.W. Garrer als adelborst
28.J.A.J. Sybrands als adelborst
29.dezelfde als adelborst der eerste klasse
30.groep adelborsten voor de ingang van het Koninklijk Instituut voor de Marine
31.commandant, officieren en burgerleraren van het Koninklijk Instituut
32.Algiers (groepsfoto's) (vermoedelijk genomen tijdens een reis van Hr.Ms. Friesland)
33.Algiers (groepsfoto's) (vermoedelijk genomen tijdens een reis van Hr.Ms. Friesland)
34.Port Mahon (vermoedelijk genomen tijdens een reis van Hr.Ms. Friesland)
35.Eddystone (vermoedelijk genomen tijdens een reis van Hr.Ms. Friesland)
36.Kaap St. Vincent (vermoedelijk genomen tijdens een reis van Hr.Ms. Friesland)
37.Port Mahon (vermoedelijk genomen tijdens een reis van Hr.Ms. Friesland)
38.baai van Nagasaki met scheepswerf
39.het Nederlandse hospitaal te Nagasaki
2. Manuscripten, enz.
Tabel met zoekresultaten in archieven
Nr.Beschrijving
40.Beknopt overzicht van de krijgsverrichtingen van de Koninklijke marine van 10 tot 15 mei 1940, ingesloten een aantal losse vellen met vnl. sterkte-gegevens, getypt (in bewaring gegeven aan het Bureau Maritieme Historie van de Marine-staf)
41.manuscript van een biografie van Michiel Adriaensz. de Ruyter (bestemming idem)
42.manuscript-uittreksel uit "Het Leven en Karakter van Carel Hendrik Graaf Verhuell"
43.manuscript "Een geheime kruispost in 1833 voor den ingang van het Engelsche Kanaal tot het waarschuwen van de thuisvaarders tijdens het Fransch-Engelsche embargo op de Nederlandsche koopvaardijschepen"
B44.manuscripten van officiële reisverslagen van Hr.Ms. Friesland (1907-1908), afkomstig van kapitein ter zee G. Fabius, in hetzelfde omslag enige stukken betreffende de relatie Nederland-Japan en de vloot van de Koning-Stadhouder, evenals no. 40 t.e.m. 43 afkomstig van luitenant-kolonel G. Fabius
B45.journaal, gehouden door de adelborst der eerste klasse G. Fabius, tijdens zijn reis aan boord van Zr.Ms. fregat "De Javaan" naar de Middellandse zee, 16 juli 1827-31 december 1928.
3. Boekwerken en andere gedrukten
Tabel met zoekresultaten in archieven
Nr.Beschrijving
B46.Ph.F. von Siebold: Geschichte der Entdeckungen im Seegebiete von Japan....etc. Leyden 1852, met eigenhandige opdracht van Z.K.H. luitenant-admiraal Prins Hendrik der Nederlanden aan kapitein-luitenant ter zee G. Fabius (prachtband)
B47.George Philip Reinagle: Illustrations of the battle of Navarin, London 1828, met op de band en op het schutblad: "Aandenken van vriendschap en achting van den vice-admiraal Lodewijk van Heiden, aan den adelborst in den Nederl. zeedienst G. Fabius Malta den 14. Nov. 1828" (prachtband)
48.N. Aartema: Een holdenleven in plichtsvervulling voor het vaderland, 's-Gravenhage 1942
49.album met foto's en gedrukte teksten betreffende Japan
50.Alexander Keith Johnston: Royal Atlas of Modern Geography, London 1877 (met op het schutblad de handtekening "Tsalman Kip")
51a/51b.F. Kaiser: De Sterrenhemel (bewerkt door J.A.C. Oudemans), Deventer 1884-1888
52.J.C. Mollema: Geschiedenis van Nederland ter Zee, Amsterdam 1939-1942
53.Onze Vloot, december 1929, met o.m. een artikel over L.S.V.C. Graaf van Heiden
B54.Album, in fluwelen met koper belagen band, op het voorplat een koperen plaatje met het opschrift "A.Mieur 1e Contre Amiral Fabius Souvenir de mes sejours aux Indes Orientales Neerlandes sous Votre Protection respectueux Lieut. de la marine Insp. Russe Tamarinoff", inhoudende foto's van Russische vorsten en regeringspersonen, enkele niet-Russische figuren (o.a. Keizer Maximiliaan van Mexico) en Russische steden, paleizen enz.
55.Bloemlezing uit het Leven en Bedrijf van Michiel Adriaensz. de Ruyter door Gerard Brandt, samengesteld door Prof.dr. G. Kalff (uitgave Wereldbibliotheek)
56.Oranjenummer van het Marineblad, 1898
57.map met reproducties van tekeningen, prenten enz. "Neerland's Grootheid"
58.Onze Vloot, juni 1952, met o.a. het artikel "Een geheime kruispost, enz." door luitenant-kolonel G. Fabius
59.catalogus van de tentoonstelling "Nederland-Japan", Rotterdam 1959-1960
60.D.F. Scheurleer: Michiel Adriaensz. de Ruyter - leven en daden naar berichten en afbeeldingen van tijdgenoten, 's-Gravenhage 1907
61.Michiel Adriaensz. de Ruyter, tweestemmig volksliedje door dr. W. Zuidema en Th.G. van Duuren, Amsterdam 1907 (?)
62.Charles Boissevain: Het volk van De Ruyter, toespraak gehouden in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, 23 maart 1907
63.Q.M.R. Verhuell: Het leven van J.F.D. Bouricius (titelblad ontbreekt), bijgevoegd handschrift-aantekeningen van luitenantkolonel G. Fabius en een artikel van diens hand over "theewater" in het Marineblad 1934
64.G. Fabius: Het aandeel der Nederlandsche marine in de openstelling van Japan en in de vorming der Japansche oorlogsvloot in de jaren 1844-1867, overdruk Marineblad 2 mei 1934
65.G. Fabius: de Gebeurtenissen in Guinea (de Goudkust), gedurende de laatste drie jaren, waarin dit gebied Nederlandsch bezitwas, overdruk BVCO, deel IV, afl. 1-2
66.mapje met correspondentie (gedrukt), uitgegeven door "de Heldersche Post" (Onze Marine)
67.documentatiemap "Onze Marine"
68.J.Ph. van der Kellen en E.J. Benthem: Nederlandsche zeeschepen van ongeveer 1470 tot 1830, map, Leiden 1913
4. Diversen
Tabel met zoekresultaten in archieven
Nr.Beschrijving
69.een verzameling van twaalf glasplaatnegatieven, betrekking hebbende op o.m. het Nederlandsch hospitaal en de werf te Nagasaki, de aanvaring van de sleepboot "Hercules" met Hr.Ms. "Schorpioen", de reis van Zr.Ms. "Zilveren Kruis"
70.een stukje hout, op de ene zijde beplakt met een toegangsbiljet voor de tewaterlating van het koopvaardijfregat "Christina Agatha", op de andere zijde met een potloodtekening, waarboven het opschrift: "Christina Agatha verliest met een zware wind een groot deel der zeilen onder de Westkust van Sumatra 10 January 1840"

Verwante archieven

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

 • De hieronder beschreven archiefbescheiden zijn afkomstig uit de nalatenschap van Maria Regina Fabius (1910-1995), gehuwd met Willem Cornelis Herman van Reede (1907-1990).

  De stukken hebben voornamelijk betrekking op leden van de familie Fabius en de hieraan geparenteerde families Van den Brandeler, Hoogeveen en Holle. De familie Van den Brandeler was gelieerd aan de familie Fabius door het huwelijk van jkvr. Pauline Wilhelmine Louise van den Brandeler (1886-1973) met Herman Anton Cornelis Fabius (1858-1957). Haar ouders waren jhr. Albert van den Brandeler (1814-1877) en Maria Albertina Hoogeveen (1861-1937), dochter van Willem Frederik en Pauline Wilhelmina Louise Holle.

  Daarnaast zijn er archivalia aanwezig van leden van de familie Van der Goes, namelijk jkvr. Henriëtte Anna Adriana (roepnaam Henriëtte) van der Goes (1840-1928) en haar jongere zuster Maria Johanna (roepnaam Maria) van der Goes. Deze stukken zijn in dit archiefbestand terecht gekomen via de Van Reedes. Willem Cornelis Herman van Reede (1907-1990), was een zoon van Jan Hermannus van Reede (1878-1956) en jkvr. Sophia Magdalena Clara van der Goes (1885- 1959). Henriëtte en Maria van der Goes waren tantes van Sophia M.C. van der Goes. Beide tantes correspondeerden met Prinses Marie (1841-1910), dochter van Prins Frederik der Nederlanden, gehuwd met Vorst Wilhelm von Wied (1845-1907). De neerslag hiervan is in dit archief te vinden.

  Een belangrijk deel van de archiefbescheiden wordt gevormd door familiecorrespondentie met in Nederlands-Indië verblijvende leden van de families Van den Brandeler, Hoogeveen en Holle, die werkzaam waren als administrateurs o.a. op West-Java.

  De archivalia vormen een aanvulling op de familie-archieven Fabius en Van den Brandeler c.a., die reeds op het Algemeen Rijksarchief berusten. Archivistisch gezien zijn de stukken als een supplement op het archiefbestand Fabius te beschouwen.

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in