Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

BiZa / Verzorging Oorlogsslachtoffers - Zoeken: oorlogsslachtoffers

78 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

2.04.48.14
Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
1986
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.04.48.14
Auteur: Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
1986

CC0

Periode:

1945-1949

Omvang:

1.10 meter; 51 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat regelingen en voorschriften betreffende oorlogsslachtoffers, maand- en jaarverslagen van het CBVO en financiële verslagen.

Archiefvormers:

 • Ministerie van Binnenlandse Zaken / Centraal Bureau Verzorging Oorlogsslachtoffers (1945-1947)
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken / Rijksdienst voor Maatschappelijke Zorg (1947-1949)

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Het Centraal Bureau Verzorging Oorlogsslachtoffers (CBVO) werd ingesteld in april 1945 door de Minister van Binnenlandse Zaken met instemming van de Minister van Financiën en ressorteerde onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Bij rondschrijven van de Minister van Binnenlandse Zaken van 12 april 1945 nr. 2770 afd. KAB/E XXIII bijgevoegd Stbl. 1945 nr. 33 werd de organisatie van de verzorging van oorlogsslachtoffers door het CBVO bekendgemaakt. De taken van het op deze datum opgeheven Bureau Afvoer Burgerbevolking gingen over aan het CBVO. Bij het CBVO werden ondergebracht alle overheidsbemoeiingen ten aanzien van oorlogsslachtoffers. Het CBVO had gewestelijke en districtsgewijze vertakkingen in de vorm van Provinciale en Districtsbureaux Verzorging Oorlogsslachtoffers (PBVO's en DBVO's).

De werkzaamheden van het CBVO waren geconcentreerd in twee secties:

 • sectie A: hield toezicht op en had de algemene leiding over de toepassing van het rondschrijven van de Ministers van Binnenlandse Zaken en van Financiën van 12 april 1945 nr. 2769 afd. KAB/E XXIII inzake geldelijke hulp verlening aan oorlogsslachtoffers;
 • sectie B: hield toezicht op en had de algemene leiding over de voorbereiding van de evacuatie en de overbrenging en onderbrenging van evacués.
Zij stelde tevens nadere regels vast ten aanzien van organisatie en werkwijze van PBVO's en DBVO's. De PBVO's en de DBVO's kenden een soortgelijke sectieverdeling.

De afdeling Financiële Controle van het CBVO ressorteerde onder en was verantwoording schuldig aan de directeur van het CBVO. De afdeling onderzocht de maandelijkse controleverslagen die door de afdelingen Financiële Controle van de PBVO's en de DBVO's werden ontvangen. Zij zond deze daarna door naar de Minister van Binnenlandse Zaken en de Algemene Rekenkamer.

De controle bij de PBVO's werd verricht door de provinciale inspecteurs van de afdelingen Financiën van de PBVO's onder toezicht van de afdeling Financiën van het CBVO. De inspecteurs van de afdeling Financiën van het CBVO verrichtten kascontroles bij de PBVO's in samenwerking met de provinciale inspecteurs. De afdeling Financiële Controle van het CBVO controleerde ook het CBVU zelf. De afdeling Financiële Controle van een PBVO verrichtte haar werkzaamheden in samenwerking met de directeur van het PBVO, maar ressorteerde onder en was verantwoording schuldig aan de directeur van het CBVO. De afdeling onderzocht de maandelijkse controleverslagen die door de afdelingen Financiële Controle van de DBVO's werden ontvangen.

De controle bij de DBVO's werd verricht door de districtscontroleurs van de afdelingen Financiën van de DBVO's onder toezicht van de afdeling Financiën van het betreffende PBVO. De afdeling Financiële Controle bij een DBVO verrichtte haar werkzaamheden in samenwerking met de directeur van het DBVO maar ressorteerde onder en was verantwoording schuldig aan de directeur van het betreffende PBVO.

Naast de afdeling Financiële Controle bezat het CBVO een hoofdafdeling Sociale Voorlichting en Hulpverlening die controle uitoefende en toezicht hield op de toepassing van de regeling van 12 april 1945 nr. 2769 bij de PBVO's en de DBVO's. De werkzaamheden werden uitgevoerd door sociale inspecteurs. De PBVO's kenden een soortgelijke afdeling.

Bij beschikking van 19 december 1947 nr. 57 954 afd. HOlA van de Minister van Binnenlandse Zaken werden de afdelingen Armwezen (A) en Hulpverlening Oorlogsslachtoffers (HO) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken opgeheven en werd aan dat Ministerie de afdeling Maatschappelijke Zorg ingesteld. De minister wilde alle werkzaamheden ressorterende onder de afd. A en HO coördineren en zoveel mogelijk samenvoegen, mede gelet op de voorgenomen liquidatie van het CBVO en de ontwikkeling van de sociaal-maatschappelijke zorg.

De naam van het CBVO werd bij deze beschikking gewijzigd in Rijksdienst voor Maatschappelijke Zorg (RMZ), die erop moest toezien dat de werkzaamheden van het CBVO, voorzover ze geen blijvend karakter droegen, vóór 1 januari 1949 waren beëindigd. Onder de RMZ bleven de PBVO 's en de DBVO 's, voorzover zij niet waren opgeheven, fungeren als organen van de RMZ. De RMZ ressorteerde onder de onderafdeling MZII van de afdeling MZ van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De beschikking trad 1 januari 1948 in werking.

  • directeur mr. J.H.J. Schouten
  • inspecteur in algemene dienst M.J. Hoytink
  • medisch adviseur J.H.J. Kersten
  • medisch adviseur J.A. Mens (arts)
  • referendaris, hoofd mr. H. Fukkink
  • hoofdcommies M.G. van der Vegt
  • hoofdcommies J. H. Fuchs
  • referendaris (hoofd) mej.mr. J.M.A.J. Smits
  • hoofdcommies A.J.H.J. van Eerd
  • hoofdcommies H. R. Mom
  • referendaris (hoofd) J. de Bruine
  • referendaris H. Wilts
  • hoofdcommies W. J .A. H. van Berkel

 • De verzorging van de oorlogsslachtoffers, die ten gevolge van de oorlog of de oorlogsomstandigheden, dan wel van handelingen of maatregelen van de bezetter, geheel of ten dele buiten staat waren in hun levensonderhoud te voorzien en uit dien hoofde bijstand behoefden. (Hieronder was niet begrepen de regeling der materiële oorlogsschade, welke ressorteerde onder de Ministeries van Economische zaken en van Financiën.)
 • De verzorging der Indische gerepatrieerden, welke de jure thuishoorde onder het Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen, werd de facto opgedragen aan het CBVO.

Organisatieschema

Geschiedenis van het archiefbeheer

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in