Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Cie. Opsporing Oorlogsmisdadigers - Zoeken: oorlogsmisdadigers

4331 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

2.09.61
Centrale Archief Selectiedienst, J.H. Kompagnie
Nationaal Archief, Den Haag
2002
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.09.61
Auteur: Centrale Archief Selectiedienst, J.H. Kompagnie
Nationaal Archief, Den Haag
2002

CC0

Periode:

1942-1984
merendeel 1944-1949

Omvang:

82.80 meter; 4484 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands, in het Engels en in het Duits.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Het archief bevat enkele foto's.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De archieven van de Commissies tot Opsporing van Oorlogsmisdadigers (COOM) bevatten onder ander lijsten van oorlogsmisdadigers, verdachten en ooggetuigen, lijsten en vonnissen tegen Japanse oorlogsmisdadigers gewezen in Nederlands-Indië, correspondentie voornamelijk gevoerd met subcommissies bevattende informatie over van oorlogsmisdadigers verdachte personen, zonder dat er van actieve opsporing sprake is, dossiers inzake opsporing en aanhouding van oorlogsmisdadigers, documentatie betreffende diverse personen, voornamelijk bestaande uit kopieën van artikelen uit de 'Deutsche Zeitung in der Nierderlanden', stukken van de verschillende sub-commissies en dossiers inzake de opsporing en uitlevering van oorlogsmisdadigers.

Archiefvormers:

 • Bureau Opsporing Oorlogsmisdrijven (BOOM) 1945
 • Nederlandse Commissie inzake Oorlogsmisdrijven (NCO) in Engeland 1944-1946
 • Nederlandse Missie Opsporing Oorlogsmisdrijven in Duitsland (NMOO) oftewel de Netherlands War Crimes Commission (NWCC) 1945-1949
 • Nederlandse Vertegenwoordiger bij de United Nations War Crimes Commission 1942-1946
 • Verbindingsofficier van de Nederlandse Commissie inzake Opsporing van Oorlogsmisdadigers bij de Central Registry of War Criminals and Security Suspects (CROWCASS) in Parijs, later Berlijn 1945-1946

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Verklarende woordenlijst

AAF
Arbeitskreis für Aussenwirtschaftsfragen
ACID
Allied Criminal Investigation Department
ACC
Allied Control Council
AMC
Allied Missions Camp
BAOR
British Army of the Rhine (Britse Bezettingszone)
BBR
Besluit Buitengewone Rechtspleging, Stb. D 63
BBR
Bureau Bijzondere Rechtspleging
BBS
Besluit Buitengewoon Strafrecht, Stb. D 61
BBG
Besluit op de Bijzondere Gerechtshoven, Stb. D 62
BBSB
Besluit op de Bijzondere Staat van Beleg, Stb. D 60
BG
Bijzonder Gerechtshof
BRvC
Bijzondere Raad van Cassatie
Bijz. Strafk.
Bijzondere strafkamer van een arrondissementsrechtbank
BNV
Bureau Nationale Veiligheid
CIC
Counter Intelligence Corps
CCG
Control Commission for Germany
CROWCASS
Central Registry of War Criminals and Security Aspects
CSMG
Chef van de Staf Militair Gezag
DGBR
Directoraat-generaal voor de Bijzondere Rechtspleging
GOD
Getuigen Opberg Dossiers
HQ
Headquarter
IC
Intelligence Counter
KB
Koninklijk Besluit
MG
Militair Gezag
NMA
Netherlands Military Administration (Engelse benaming voor Militair Gezag)
NMM
Nederlandse Militaire Missie bij de geallieerde bestuursraad in Duitsland (oftewel: Netherlands Military Mission to the Allied Control Council in Germany)
OD
Opbergdossier
PEC
Parlementaire Enquete Commissie
POD
Politieke Opsporingsdienst (Militair Gezag)
POW
Prisoners of War
PMC
Provinciaal Militair Commissaris
PRA
Politieke Recherche Afdeling (Justitie)
PRAC
Politieke Recherche Afdeling Collaboratie
SHAEF
Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force
STPD
Stichting Toezicht Politieke Delinquenten

 

De Ministers van Justitie, van Binnenlandsche Zaken en van Buitenlandsche Zaken,

 

Besluiten:

 

 1. in te stellen een Commissie tot bewerking van de gevallen, die, voor zooveel het Koninkrijk betreft, in aanmerking komen om te worden voorgelegd aan de 'United Nations Commission for the Investigation of War Crimes'.
 2. te benoemen:
  1. tot Voorzitter: Mr.Dr. J.M. de Moor;
  2. tot leden:
   • F.J. van der Kroon, Majoor der Koninklijke Marechaussee;
   • A. Wolters, Luitenant ter zee tweede klasse van de Koninklijke Marine Reserve en
   • Mr. C.H.J.F. van Houten, reserve-kapitein der artillerie;
  3. tot secretaris:
   • Dr. J.H. Zeeman, wnd. substituut-officier van Justitie bij de Nederlandsche Rechtbank te Londen.

 

Londen, 1 Maart 1944.

 

De Minister van Justitie,

van Angeren

 

De Minister van Binnenlandsche Zaken,

van Boeyen.

 

De Minister van Buitenlandsche Zaken,

E.N. van Kleffens

 

(No. F 85) Besluit van 29 Mei 1945, houdende vaststelling van het Besluit opsporing oorlogsmisdrijven.

 

Wij Wilhelmina, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

 

Op voordracht van Onze Ministers voor Algemeene Oorlogvoering van het Koninkrijk, van Buitenlandsche Zaken, van Justitie, van Binnenlandsche Zaken, van Oorlog en Marine, dd. 16 Mei 1945, No. G.U. 103/45;

 

Overwegende, dat het noodzakelijk is ter uitvoering van de verplichtingen, aanvaard door Nederland en de Vereenigde Volkeren bij de declaratie afgelegd op 13 Januari 1942 in St. James's Palace te Londen, en mede in verband met de huidige buitengewone omstandigheden, een speciale regeling te treffen voor een doelmatige opsporing van misdrijven, waarop het Besluit Buitengewoon Strafrecht toepasselijk is voorzoover deze zijn begaan door anderen dan Nederlanders of Nederlandsche onderdanen;

 

Hebben goedgevonden en verstaan:

 

Artikel 1.

Onder oorlogsmisdrijven worden in dit besluit verstaan feiten, welke misdrijven naar Nederlandsch recht opleveren en in de wetten en gebruiken van den oorlog verboden zijn, tijdens den huidigen oorlog gepleegd door anderen dan Nederlanders of Nederlandsche onderdanen.

 

Artikel 2.

Er bestaat een Nederlandsche Commissie inzake oorlogsmisdrijven. De Commissie bestaat uit een voorzitter, een vice-voorzitter, gewone leden en een of meer secretarissen, welke op de voordracht van Onzen Minister van Justitie door Ons worden benoemd, geschorst en ontslagen.

De gewone leden zijn opsporingsambtenaren in den zin van artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering.

 

Artikel 3.

Te Londen kan een bureau worden ingesteld, waarin de Nederlandsche Vertegenwoordiger bij de United Nations Commission for the Investigation of War Crimes, een of meer leden der Commissie alsmede een secretaris zitting hebben.

 

Artikel 4.

De taak van de Commissie bestaat in de opsporing van oorlogsmisdrijven, de verzameling van alle daaromtrent verkrijgbare gegevens en het gereed maken en inzenden van zaken bij de United Nations Commission for the investigation of War Crimes.

Van de gereed gemaakte zaken worden afschriften ingediend bij Onzen Minister van Justitie.

 

Artikel 5.

De Commissie kan zich doen bijstaan door daartoe door Onzen Minister van Justitie aan te wijzen opsporingsambtenaren.

Deze zijn belast met onderzoek van bepaalde zaken en ontvangen hun opdrachten van den voorzitter, dan wel van den vice-voorzitter der Commissie.

De rapporten en processen-verbaal van deze onderzoeken worden ingediend bij den opdrachtgever, of indien geen opdracht is verstrekt, bij den voorzitter der Commissie.

 

Artikel 6.

Er bestaan sub-commissies inzake oorlogsmisdrijven, wier taak, samenstelling en ressort nader worden geregeld door Onzen Minister van Justitie.

Deze sub-commissies zullen bestaan uit een rechtsgeleerden voorzitter, tenminste twee leden met de hoedanigheid van opsporingsambtenaar, alsmede een secretaris.

De taak dezer sub-commissies is op het opsporen en het verzamelen van gegevens betreffende oorlogsmsidrijven.

Deze sub-commissies leveren haar gegevens en zoover mogelijk voorbereide zaken in bij den voorzitter der Commissie.

De voorzitter laat desgewenscht aanvullend onderzoek verrichten.

 

Artikel 7.

De Procureurs-Fiscaal der Bijzondere Gerechtshoven doen mededeeling van alle zaken, waarvan de verdachte zich niet in het Rijk in Europa bevindt aan den voorzitter der Commissie.

 

Artikel 8.

De opsporingsambtenaren, aangewezen bij of krachtens den eersten titel van het tweede boek van het Wetboek van Strafvordering, zijn verplicht alle gegevens betreffende oorlogsmisdrijven, welke te hunner kennis komen, onverwijld mede te deelen aan de in hun ressort gevestigde sub-commissie bedoeld in artikel 6.

 

Artikel 9.

De Burgemeesters zijn verplicht de bevolking hunner gemeente door middel van algemeene bekendmaking op te roepen om mededeelingen en gegevens betreffende oorlogsmisdrijven op te geven aan een in die bekendmaking te noemen instantie.

 

Artikel 10.

Onze Ministers van Justitie, van Binnenlandsche Zaken en van Oorlog dragen zorg, dat de onder hen ressorteerende ambtenaren en instanties gegevens betreffende oorlogsmisdrijven, welke reeds te hunner kennis zijn gekomen of nog zullen komen, doorgeven aan den voorzitter der Commissie en voorts alle inlichtingen verstrekken, welke door deze autoriteit mochten worden gewenscht.

 

Artikel 11.

Door Onzen Minister van Oorlog of van Marine zullen in overleg met Onzen Minister van Justitie, hetzij op verzoek van den voorzitter der Commissie, of van een der Procureurs-Fiscaal van een der Bijzondere Gerechtshoven, ofwel van de geallieerde bezettingsautoriteiten in vijandelijk gebied, rechtsgeleerde verbindings-officieren worden aangewezen, teneinde in overleg met voornoemde geallieerde autoriteiten in vijandelijk gebied, betreffende oorlogsmisdrijven opsporingswerkzaamheden te verrichten in vijandelijk gebied. Aan de andere hiervoren vermelde autoriteiten zal van deze aanwijzingen kennis worden gegeven.

De in het eerste lid bedoelde verbindings-officieren zenden de resultaten hunner onderzoekingen in bij den voorzitter der Commissie.

 

Artikel 12.

Onze Minister van Justitie stelt vergoedingen vast voor werkzaamheden verricht ingevolge dit besluit door personen, die niet in Rijksdienst zijn.

 

Artikel 13.

Dit besluit, ten aanzien waarvan de bevoegdheid bedoeld in artikel 9, tweede lid, van het Besluit op den Bijzonderen staat van beleg, niet kan worden uitgeoefend, treedt in werking op den dag zijner afkondiging.

Het kan worden aangehaald onder den titel 'Besluit opsporing oorlogsmisdrijven'.

Onze Ministers voor Algemeene Oorlogvoering van het Koninkrijk, van Buitenlandsche Zaken, Justitie, Binnenlandsche Zaken, Oorlog en Marine zijn, ieder voor zoover hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

 

Breda, 29 Mei 1945.

 

WILHELMINA

 

De Minister voor Algemeene Oorlogvoering van het Koninkrijk,

Voorzitter van den Raad van Ministers,

P.S. GERBRANDY.

 

Voor den Minister van Buitenlandsche Zaken,

E. MICHIELSEN VAN VERDUYNEN.

 

De Minister van Justitie, a.i.,

P.S. GERBRANDY.

 

De Minister van Binnenlandsche Zaken,

BEEL.

 

De Minister van Oorlog,

J. DE QUAY.

 

De Minister van Marine,

DE BOOY.

 

Uitgegeven den zesden Juni 1945.

 

De Minister van Justitie a.i.,

 

P.S. GERBRANDY

Toelichting op de gebruikte afkortingen:

 • BOOM = Bureau Opsporing Oorlogsmisdadigers
 • CABR = Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging
 • NWCC = Netherlands War Crimes Commission
Concordantie van Oud doosnummer naar Inventarisnummer
Tabel met zoekresultaten in archieven
Oud doosnummerInv.nr.
BOOM/Doos 1373-380
BOOM/Doos 2381-400
BOOM/Doos 3401-419
BOOM/Doos 4420-434
BOOM/Doos 5435-455
BOOM/Doos 6456-473
BOOM/Doos 7474-477
BOOM/Doos 8478-486
BOOM/Doos 9487-499
BOOM/Doos 10500-520
BOOM/Doos 11521-530
BOOM/Doos 12531-546
BOOM/Doos 13547-565
BOOM/Doos 14566-579
BOOM/Doos 15580-596
BOOM/Doos 16597-610
BOOM/Doos 17611-625
BOOM/Doos 18626-637
BOOM/Doos 19638-656
BOOM/Doos 20657-665
BOOM/Doos 21666-683
BOOM/Doos 22684-693
BOOM/Doos 23694
BOOM/Doos 24695-709
BOOM/Doos 25710-727
BOOM/Doos 26728-741
BOOM/Doos 27742-751
BOOM/Doos 28752-768
BOOM/Doos 29769-781
BOOM/Doos 30782-790
BOOM/Doos 31791-799
BOOM/Doos 32800-812
BOOM/Doos 33813-826
BOOM/Doos 34827-836
BOOM/Doos 35837-845
BOOM/Doos 36846-856
BOOM/Doos 37857-870
BOOM/Doos 38871-883
BOOM/Doos 39884-887
BOOM/Doos 40888-902
BOOM/Doos 41903-910
BOOM/Doos 42911-914
BOOM/Doos 43915-919
BOOM/Doos 44920-927
BOOM/Doos 45928-944
BOOM/Doos 46945-953
BOOM/Doos 47954-958
BOOM/Doos 48959-960
BOOM/Doos 49961-963
BOOM/Doos 50964-967
BOOM/Doos 51968
BOOM/Doos 52969-970
BOOM/Doos 53971-972
BOOM/Doos 54973
BOOM/Doos 55974-975
BOOM/Doos 56976-977
BOOM/Doos 57978-980
BOOM/Doos 58981-983
BOOM/Doos 59984-986
BOOM/Doos 60987
BOOM/Doos 61988-989
BOOM/Doos 62990-992
BOOM/Doos 63993-995
BOOM/Doos 64996-997
BOOM/Doos 65998-999
BOOM/Doos 661000-1001
BOOM/Doos 671002-1009
BOOM/Doos 681010-1017
BOOM/Doos 691018-1034
BOOM/Doos 701035-1043
BOOM/Doos 711044-1055
BOOM/Doos 721056-1069
BOOM/Doos 731070-1087
BOOM/Doos 741088-1097
BOOM/Doos 751098-1103
BOOM/Doos 761104-1110
BOOM/Doos 771111-1118
BOOM/Doos 781119-1129
BOOM/Doos 791130-1138
BOOM/Doos 801139-1147
BOOM/Doos 811148-1160
BOOM/Doos 821161-1163
BOOM/Doos 831164-1165
BOOM/Doos 841166-1167
BOOM/Doos 851168-1169
BOOM/Doos 861170-1171
BOOM/Doos 87-891172-1174
BOOM/Doos 891175
BOOM/Doos 901176
BOOM/Doos 911177-1186
BOOM/Doos 921187-1195
BOOM/Doos 921196-1211
BOOM/Doos 931212-1215
BOOM/Doos 93-941216
BOOM/Doos 951217-1221
BOOM/Doos 961222-1223
BOOM/Doos 971224-1239
BOOM/Doos 981240-1252
BOOM/Doos 991253-1266
BOOM/Doos 1001267-1285
BOOM/Doos 1011286-1301
BOOM/Doos 1021302-1312
BOOM/Doos 1031313-1325
BOOM/Doos 1041326-1330
BOOM/Doos 1051331-1335
BOOM/Doos 1061336-1337
BOOM/Doos 1071338-1342
BOOM/Doos 1081343-1346
BOOM/Doos 1091347-1355
BOOM/Doos 1101356-1365
BOOM/Doos 1111366-1368
BOOM/Doos 1121368-1370
BOOM/Doos 1131371-1386
BOOM/Doos 1141387-1399
BOOM/Doos 1151400-1418
BOOM/Doos 115A1419-1428
BOOM/Doos 1161429-1439
BOOM/Doos 1171440-1448
BOOM/Doos 1181448-1450
BOOM/Doos 1191451-1458
BOOM/Doos 1201459-1462
BOOM/Doos 1211463-1468
BOOM/Doos 1221469-1476
BOOM/Doos 1231477-1485
BOOM/Doos 1241486-1502
BOOM/Doos 1251503-1512
BOOM/Doos 1261513-1517
BOOM/Doos 1271518-1521
BOOM/Doos 1281522-1530
BOOM/Doos 1291531-1542
BOOM/Doos 1301543
BOOM/Doos 1311544-1547
BOOM/Doos 1321548-1551
BOOM/Doos 133 1552-1553
BOOM/Doos 1341554-1561
BOOM/Doos 1351562-1576
BOOM/Doos 1361577-1590
BOOM/Doos 1371591-1600
BOOM/Doos 1381601-1611
BOOM/Doos 1391612-1624
BOOM/Doos 1401625-1633
BOOM/Doos 1411634-1641
BOOM/Doos 1421642-1655
BOOM/Doos 1431654-1665
BOOM/Doos 1441666-1675
BOOM/Doos 1451676-1688
BOOM/Doos 1461689-1701
BOOM/Doos 1471702-1718
BOOM/Doos 1481719
BOOM/Doos 1491720-1731
BOOM/Doos 1501732-1743
BOOM/Doos 1511744-1748
BOOM/Doos 1521749-1758
BOOM/Doos 1531759-1777
BOOM/Doos 1541778-1792
BOOM/Doos 1551793-1809
BOOM/Doos 1561810-1827
BOOM/Doos 1571828-1843
BOOM/Doos 1581844-1859
BOOM/Doos 1591860-1866
BOOM/Doos 1601867-1879
BOOM/Doos 1611880-1896
BOOM/Doos 1621897-1907
BOOM/Doos 1631908-1916
BOOM/Doos 1641917-1930
BOOM/Doos 1651931-1946
BOOM/Doos 1661947-1959
BOOM/Doos 1671960-1970
BOOM/Doos 1681971-1977
BOOM/Doos 1691978-1987
BOOM/Doos 1701988-1990
BOOM/Doos 1711991-1996
BOOM/Doos 1721997-2009
BOOM/Doos 1732010-2020
BOOM/Doos 1742021-2028
BOOM/Doos 1752029-2033
BOOM/Doos 1762034-2041
BOOM/Doos 1772042-2048
BOOM/Doos 1782049-2057
BOOM/Doos 1792058-2064
BOOM/Doos 1802065-2077
BOOM/Doos 1812078-2090
BOOM/Doos 1822091-2114
BOOM/Doos 1832115-2137
BOOM/Doos 1842138-2152
BOOM/Doos 1852153-2165
BOOM/Doos 1862166-2187
BOOM/Doos 1872188-2206
BOOM/Doos 1882207-2213
BOOM/Doos 1892214-2224
BOOM/Doos 1902225-2228
BOOM/Doos 1912229-2237
BOOM/Doos 1922238-2250
BOOM/Doos 1932251-2258
BOOM/Doos 1942259-2282
BOOM/Doos 1952283-2297
BOOM/Doos 1962298-2310
BOOM/Doos 1972311-2315
BOOM/Doos 1982316-2324
BOOM/Doos 1992325-2339
BOOM/Doos 2002340-2364
BOOM/Doos 2012365-2371
BOOM/Doos 2022372-2389
BOOM/Doos 2032390-2395
BOOM/Doos 2042396-2403
BOOM/Doos 2052404-2425
BOOM/Doos 2062426-2438
BOOM/Doos 2072439-2455
BOOM/Doos 2082456-2457
BOOM/Doos 2092458-2459
BOOM/Doos 2102460-2478
BOOM/Doos 2112479-2488
BOOM/Doos 2122489-2492
BOOM/Doos 2132493-2502
BOOM/Doos 2142503-2504
BOOM/Doos 2152505-2518
BOOM/Doos 2162519-2534
BOOM/Doos 2172535-2542
BOOM/Doos 2182543-2555
BOOM/Doos 2192556-2562
BOOM/Doos 2202563-2571
BOOM/Doos 2212572-2592
BOOM/Doos 2222593-2609
BOOM/Doos 2232610-2622
BOOM/Doos 2242623-2639
BOOM/Doos 2252640-2652
BOOM/Doos 2262653-2664
BOOM/Doos 2272665-2674
BOOM/Doos 2282675-2678
BOOM/Doos 2292679-2686
BOOM/Doos 2302687-2692
BOOM/Doos 2312693-2722
BOOM/Doos 2322723-2739
BOOM/Doos 2332740-2749
BOOM/Doos 2342750-2764
BOOM/Doos 2352765-2775
BOOM/Doos 2362776-2783
BOOM/Doos 2372784-2794
BOOM/Doos 2382795-2805
BOOM/Doos 2392806-2810
BOOM/Doos 2402811-2817
BOOM/Doos 2412818-2825
BOOM/Doos 2423679-3712
BOOM/Doos 2433665
BOOM/Doos 2433667
BOOM/Doos 2433717
BOOM/Doos 2443674
BOOM/Doos 2443716
BOOM/Doos 2453714-3715
BOOM/Doos 249336-342
BOOM/Doos 250343-349
BOOM/Doos 251350-354
BOOM/Doos 252355-361
BOOM/Doos 253362-372
BOOM/Doos 2543598-3630
BOOM/Doos 2553611
BOOM/Doos 2563594
BOOM/Doos 2563633
BOOM/Doos 2563634
BOOM/Doos 2563637
BOOM/Doos 2563638
BOOM/Doos 2573592
BOOM/Doos 2573593
BOOM/Doos 2573595
BOOM/Doos 2573596
BOOM/Doos 2573597
BOOM/Doos 2573625
BOOM/Doos 2573627
BOOM/Doos 2573628
BOOM/Doos 2573629
BOOM/Doos 2573631
BOOM/Doos 2573632
BOOM/Doos 2573635
BOOM/Doos 2573636
BOOM/Doos 2573639-3645
BOOM/Doos 2623585-3591
BOOM/Doos 2672828-2879
BOOM/Doos 2682880-2934
BOOM/Doos 2692935-2989
BOOM/Doos 2702990-3036
BOOM/Doos 2713037-3069
BOOM/Doos 2723070-3097
BOOM/Doos 2733098-3159
BOOM/Doos 2743160-3231
BOOM/Doos 2753232-3311
BOOM/Doos 2763312-3386
BOOM/Doos 2773387-3470
BOOM/Doos 2783471-3525
BOOM/Doos 2793526-3583
BOOM/Doos 2833668
BOOM/Doos 2833675
BOOM/Doos 2853666
BOOM/Doos 2853676
BOOM/Doos 2853677
BOOM/Doos 2863664
BOOM/Doos 2863678
BOOM/Doos 301293
BOOM/Doos 301A294
BOOM/Doos 302295
BOOM/Doos 302A296
BOOM/Doos 303297
BOOM/Doos 303A298
BOOM/Doos 304299
BOOM/Doos 304A300
BOOM/Doos 305301
BOOM/Doos 305A302
BOOM/Doos 306303
BOOM/Doos 306A304
BOOM/Doos 307305
BOOM/Doos 307A306
BOOM/Doos 308307
BOOM/Doos 308A308
BOOM/Doos 309309
BOOM/Doos 309A310
BOOM/Doos 310311
BOOM/Doos 310A312
BOOM/Doos 311313
BOOM/Doos 311A314
BOOM/Doos 312315
BOOM/Doos 312316
BOOM/Doos 313317
BOOM/Doos 313A318
BOOM/Doos 314319
BOOM/Doos 314A320
BOOM/Doos 315321
BOOM/Doos 315A322
BOOM/Doos 316323
BOOM/Doos 316A324
BOOM/Doos 317325
BOOM/Doos 318326
BOOM/Doos 319327
BOOM/Doos 320328
BOOM/Doos 321329
BOOM/Doos 322330
BOOM/Doos 323331
BOOM/Doos 323A290
CABR 894353647-3661
CABR 956713819
CABR 956723818
CABR 95673 3789
CABR 956743777
CABR 956753797
CABR 95675 3795
CABR 956773791
CABR 95678 3788
CABR 956913747
CABR 956923778
CABR 956933770
CABR 957073784
CABR 957083774
CABR 95709 3776
CABR 957103793
CABR 957113812
CABR 957233809
CABR 957243750
CABR 957253796
CABR 957263805
CABR 957273794
CABR 957283787
CABR 957293773
CABR 957303799
CABR 957313818
CABR 95732 3789
CABR 957333817
CABR 958133812
CABR 958143783
CABR 958153769
CABR 958163802
CABR 958173815
CABR 958183814
CABR 958193781
CABR 958203807
CABR 958363811
CABR 958373768
CABR 958383798
CABR 958403800
CABR 958413776
CABR 958423792
CABR 958433816
CABR 958443804
CABR 958453810
CABR 958463808
CABR 958473789
CABR 958483801
CABR 958493775
CABR 958503786
CABR 958513813
CABR 958523780
CABR 959403822
CABR 959413772
CABR 959423771
CABR 959433782
CABR 959443785
CABR 959453785
CABR 959463776
CABR 959473829
CABR 959483806
CABR 959493803
CABR 959503779
CABR 959513790
CABR 959833727
CABR 959843858
CABR 959853862
CABR 959863830
CABR 959873861
CABR 959883860
CABR 959893729
CABR 959903755
CABR 959913828
CABR 959923827
CABR 959933849
CABR 959943845
CABR 959953826
CABR 959963855
CABR 959973839
CABR 959983844
CABR 959993852
CABR 959993864
CABR 960003766
CABR 960023730
CABR 960033765
CABR 960723859
CABR 960733740
CABR 960743736
CABR 960753752
CABR 960763738
CABR 960763741
CABR 960773731
CABR 960793824
CABR 960803840
CABR 960813843
CABR 960823831
CABR 960833848
CABR 960843821
CABR 960853763
CABR 960863853
CABR 960873728
CABR 960883723
CABR 960893837
CABR 961573748
CABR 961583850
CABR 961593841
CABR 961603739
CABR 961613726
CABR 961623746
CABR 961623866
CABR 961633857
CABR 961653835
CABR 961663836
CABR 961673733
CABR 961693720
CABR 961703854
CABR 961713851
CABR 961723722
CABR 961733724
CABR 961733725
CABR 961743743
CABR 962623833
CABR 962633825
CABR 962643834
CABR 962653842
CABR 962663721
CABR 962673838
CABR 962683745
CABR 962703767
CABR 962713758
CABR 962723867
CABR 962733820
CABR 962743764
CABR 963053823
CABR 963073753
CABR 963083756
CABR 963093753
CABR 963103760
CABR 963113759
CABR 963123761
CABR 963133762
CABR 963143757
CABR 963433749
CABR 963443832
CABR 963453846
CABR 963463732
CABR 963473753
CABR 963483865
CABR 963493865
CABR 963503863
CABR 963523834
CABR 963533785
CABR 963543734
CABR 963553856
CABR 963563753
CABR 963573735
CABR 963583742
CABR 963593751
CABR 963603847
CABR 963613754
CABR 963623788
CABR 963633812
CABR 963643795
CABR 963653737
CABR 963663817
CABR 963673750
CABR 969073744
Depot 881-11
Depot 88174
NWCC/Doos 14026-4027
NWCC/Doos 24028-4029
NWCC/Doos 34030-4031
NWCC/Doos 44032-4034
NWCC/Doos 54035-4036
NWCC/Doos 64037-4038
NWCC/Doos 74039
NWCC/Doos 84040-4041
NWCC/Doos 94042-4043
NWCC/Doos 104044-4045
NWCC/Doos 114046-4047
NWCC/Doos 124048-4049
NWCC/Doos 134050-4051
NWCC/Doos 144052-4053
NWCC/Doos 154054-4055
NWCC/Doos 164056-4057
NWCC/Doos 174058-4059
NWCC/Doos 184060-4061
NWCC/Doos 194062-4063
NWCC/Doos 204064-4065
NWCC/Doos 214066-4067
NWCC/Doos 224068-4069
NWCC/Doos 234070-4071
NWCC/Doos 244072-4073
NWCC/Doos 254074-4075
NWCC/Doos 264076-4077
NWCC/Doos 274078-4079
NWCC/Doos 284080-4081
NWCC/Doos 294082-4083
NWCC/Doos 304084-4085
NWCC/Doos 314086-4087
NWCC/Doos 324088-4089
NWCC/Doos 334090-4091
NWCC/Doos 344092-4093
NWCC/Doos 354094-4095
NWCC/Doos 364096-4097
NWCC/Doos 374098-4099
NWCC/Doos 384100-4101
NWCC/Doos 394102-4103
NWCC/Doos 404104-4105
NWCC/Doos 414106-4107
NWCC/Doos 424108-4109
NWCC/Doos 434110-4111
NWCC/Doos 444112-4113
NWCC/Doos 454114-4115
NWCC/Doos 464116-4117
NWCC/Doos 474118-4119
NWCC/Doos 484120-4121
NWCC/Doos 494122-4123
NWCC/Doos 504124-4125
NWCC/Doos 514126-4127
NWCC/Doos 523920-3922
NWCC/Doos 533923-3926
NWCC/Doos 543927-3935
NWCC/Doos 553936-3940
NWCC/Doos 563941-3947
NWCC/Doos 573948-3953
NWCC/Doos 583954-3957
NWCC/Doos 593958-3959
NWCC/Doos 603960-3961
NWCC/Doos 613962-3963
NWCC/Doos 623964-3965
NWCC/Doos 633966-3967
NWCC/Doos 643968-3969
NWCC/Doos 653970-3971
NWCC/Doos 663972-3973
NWCC/Doos 673974-3975
NWCC/Doos 683976
NWCC/Doos 694023
NWCC/Doos 694146
NWCC/Doos 69-703908
NWCC/Doos 703868
NWCC/Doos 703913
NWCC/Doos 704128
NWCC/Doos 713869-3878
NWCC/Doos 723879-3888
NWCC/Doos 734129
NWCC/Doos 744147
NWCC/Doos 744451
NWCC/Doos 754130-4132
NWCC/Doos 774149
NWCC/Doos 774452-4460
NWCC/Doos 78292
NWCC/Doos 783914
NWCC/Doos 784148
NWCC/Doos 784154-4155
NWCC/Doos 79291
NWCC/Doos 793663
NWCC/Doos 793911-3912
NWCC/Doos 794172
NWCC/Doos 794461
NWCC/Doos 804163
NWCC/Doos 804462-4464
NWCC/Doos 814133-4138
NWCC/Doos 814170
NWCC/Doos 823910
NWCC/Doos 834025
NWCC/Doos 844022
NWCC/Doos 85201
NWCC/Doos 864159-4160
NWCC/Doos 873978
NWCC/Doos 874158
NWCC/Doos 883917
NWCC/Doos 883977
NWCC/Doos 883979
NWCC/Doos 893918-3919
NWCC/Doos 893982
NWCC/Doos 903980-3984
NWCC/Doos 913985-3987
NWCC/Doos 923988-3991
NWCC/Doos 933992-3994
NWCC/Doos 943995-3997
NWCC/Doos 953998-4001
NWCC/Doos 964002-4006
NWCC/Doos 974007-4010
NWCC/Doos 984011-4114
NWCC/Doos 994015-4021
NWCC/Doos 1004180
NWCC/Doos 10287
NWCC/Doos 10388-89
NWCC/Doos 10490-91
NWCC/Doos 10592-93
NWCC/Doos 10694-95
NWCC/Doos 10796-97
NWCC/Doos 10826-29
NWCC/Doos 10930-33
NWCC/Doos 11034-38
NWCC/Doos 11139-42
NWCC/Doos 11243-46
NWCC/Doos 11347-50
NWCC/Doos 11451-54
NWCC/Doos 11555-58
NWCC/Doos 11659-62
NWCC/Doos 11763-67
NWCC/Doos 11868-72
NWCC/Doos 11973-77
NWCC/Doos 12078-85
NWCC/Doos 121175-176
NWCC/Doos 122177
NWCC/Doos 124179-180
NWCC/Doos 125184-187
NWCC/Doos 126178
NWCC/Doos 126191
NWCC/Doos 126/127197
NWCC/Doos 127200
NWCC/Doos 127207
NWCC/Doos 128189
NWCC/Doos 128194-195
NWCC/Doos 128205-206
NWCC/Doos 129181-183
NWCC/Doos 129193
NWCC/Doos 129202
NWCC/Doos 129271-272
NWCC/Doos 129278
NWCC/Doos 129286
NWCC/Doos 129/132280
NWCC/Doos 129/131203
NWCC/Doos 130190
NWCC/Doos 130196
NWCC/Doos 130273
NWCC/Doos 130279
NWCC/Doos 130281
NWCC/Doos 130282
NWCC/Doos 131192
NWCC/Doos 131199
NWCC/Doos 131277
NWCC/Doos 131287
NWCC/Doos 132198
NWCC/Doos 132204
NWCC/Doos 132274
NWCC/Doos 132283
NWCC/Doos 134219-222
NWCC/Doos 135223-224
NWCC/Doos 136227
NWCC/Doos 136229
NWCC/Doos 136231
NWCC/Doos 137188
NWCC/Doos 137217
NWCC/Doos 137225-226
NWCC/Doos 137275-276
NWCC/Doos 1381
NWCC/Doos 138216
NWCC/Doos 138218
NWCC/Doos 138228
NWCC/Doos 139161-164
NWCC/Doos 140165-167
NWCC/Doos 141168-170
NWCC/Doos 142171
NWCC/Doos 143172
NWCC/Doos 143247-249
NWCC/Doos 144250-253
NWCC/Doos 145254-257
NWCC/Doos 146258-261
NWCC/Doos 147262-265
NWCC/Doos 148238-239
NWCC/Doos 148266-269
NWCC/Doos 1649
NWCC/Doos 168208-209
NWCC/Doos 169210-211
NWCC/Doos 170212-213
NWCC/Doos 171214-215
NWCC/Doos 1724164
NWCC/Doos 1734166
NWCC/Doos 1744167
NWCC/Doos 1754168
NWCC/Doos 1764165
NWCC/Doos 1774469-4470
NWCC/Doos 1784471
NWCC/Doos 1794472-4473
NWCC/Doos 1802826
NWCC/Doos 1804474
NWCC/Doos 181232-233
NWCC/Doos 181241-246
NWCC/Doos 183234-237
NWCC/Doos 183240
NWCC/Doos 183270
NWCC/Doos 1844161-4162
NWCC/Doos 1844169
NWCC/Doos 1854480
NWCC/Doos 18699-114
NWCC/Doos 187115-125
NWCC/Doos 188126-136
NWCC/Doos 188153
NWCC/Doos 189137-147
NWCC/Doos 190148-152
NWCC/Doos 190154-156
NWCC/Doos 191157-160
NWCC/Doos 1924465-4466
NWCC/Doos 1934467-4468
NWCC/Doos 1944477
NWCC/Doos 2013718-3719
NWCC/Doos 2023669
NWCC/Doos 2023672
NWCC/Doos 2033670-3671
NWCC/Doos 2042827
NWCC/Doos 2043646
NWCC/Doos 2053713
NWCC/Doos 20698
NWCC/Doos 207173
NWCC/Doos 207285
NWCC/Doos 207289
NWCC/Doos 2084182-4217
NWCC/Doos 2094218-4258
NWCC/Doos 2094355
NWCC/Doos 2104257
NWCC/Doos 2104259-4294
NWCC/Doos 2114255
NWCC/Doos 2114295-4331
NWCC/Doos 2124332-4367
NWCC/Doos 2134188
NWCC/Doos 2134363-4381
NWCC/Doos 2134383
NWCC/Doos 2134388
NWCC/Doos 2134390-4392
NWCC/Doos 2134396-4398
NWCC/Doos 2134404-4405
NWCC/Doos 2134410
NWCC/Doos 2134412-4413
NWCC/Doos 2134417
NWCC/Doos 2134422
NWCC/Doos 2144206
NWCC/Doos 2144382
NWCC/Doos 2144384-4387
NWCC/Doos 2144389
NWCC/Doos 2144393-4395
NWCC/Doos 2144399-4403
NWCC/Doos 2144406-4409
NWCC/Doos 2144411
NWCC/Doos 2144414-4416
NWCC/Doos 2144418-4421
NWCC/Doos 2144423-4426
NWCC/Doos 2154245
NWCC/Doos 2154427-4450
NWCC/Doos 2163916
NWCC/Doos 2164156-4157
NWCC/Doos 2174178-4179
NWCC/Doos 2183909
NWCC/Doos 2183915
NWCC/Doos 2184171
NWCC/Doos 2184173-4177
NWCC/Doos 2193895
NWCC/Doos 219A3896
NWCC/Doos 2203897
NWCC/Doos 220A3898
NWCC/Doos 2213899
NWCC/Doos 221A3900
NWCC/Doos 2223901
NWCC/Doos 222A3902
NWCC/Doos 2233903
NWCC/Doos 223A3904
NWCC/Doos 2243905
NWCC/Doos 2253906
NWCC/Doos 2263907
NWCC/Doos 228A16
NWCC/Doos 2293890
NWCC/Doos 229A3891
NWCC/Doos 2303892
NWCC/Doos 2313893-3894
NWCC/Doos 2334150
NWCC/Doos 233A4151
NWCC/Doos 2344152
NWCC/Doos 234A4153
NWCC/Doos 23517
NWCC/Doos 235A18
NWCC/Doos 235B19
NWCC/Doos 23620
NWCC/Doos 23721
NWCC/Doos 24012
NWCC/Doos 24113
NWCC/Doos 24222
NWCC/Doos 24325
NWCC/Doos 24423
NWCC/Doos 24524
NWCC/Doos 2463673

De instelling van de Nederlandsche Commissie inzake Oorlogsmisdrijven in Londen

AAF
Arbeitskreis für Aussenwirtschaftsfragen
ACID
Allied Criminal Investigation Department
ACC
Allied Control Council
AMC
Allied Missions Camp
BAOR
British Army of the Rhine (Britse Bezettingszone)
BBR
Besluit Buitengewone Rechtspleging, Stb. D 63
BBR
Bureau Bijzondere Rechtspleging
BBS
Besluit Buitengewoon Strafrecht, Stb. D 61
BBG
Besluit op de Bijzondere Gerechtshoven, Stb. D 62
BBSB
Besluit op de Bijzondere Staat van Beleg, Stb. D 60
BG
Bijzonder Gerechtshof
BRvC
Bijzondere Raad van Cassatie
Bijz. Strafk.
Bijzondere strafkamer van een arrondissementsrechtbank
BNV
Bureau Nationale Veiligheid
CIC
Counter Intelligence Corps
CCG
Control Commission for Germany
CROWCASS
Central Registry of War Criminals and Security Aspects
CSMG
Chef van de Staf Militair Gezag
DGBR
Directoraat-generaal voor de Bijzondere Rechtspleging
GOD
Getuigen Opberg Dossiers
HQ
Headquarter
IC
Intelligence Counter
KB
Koninklijk Besluit
MG
Militair Gezag
NMA
Netherlands Military Administration (Engelse benaming voor Militair Gezag)
NMM
Nederlandse Militaire Missie bij de geallieerde bestuursraad in Duitsland (oftewel: Netherlands Military Mission to the Allied Control Council in Germany)
OD
Opbergdossier
PEC
Parlementaire Enquete Commissie
POD
Politieke Opsporingsdienst (Militair Gezag)
POW
Prisoners of War
PMC
Provinciaal Militair Commissaris
PRA
Politieke Recherche Afdeling (Justitie)
PRAC
Politieke Recherche Afdeling Collaboratie
SHAEF
Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force
STPD
Stichting Toezicht Politieke Delinquenten

 

De Ministers van Justitie, van Binnenlandsche Zaken en van Buitenlandsche Zaken,

 

Besluiten:

 

 1. in te stellen een Commissie tot bewerking van de gevallen, die, voor zooveel het Koninkrijk betreft, in aanmerking komen om te worden voorgelegd aan de 'United Nations Commission for the Investigation of War Crimes'.
 2. te benoemen:
  1. tot Voorzitter: Mr.Dr. J.M. de Moor;
  2. tot leden:
   • F.J. van der Kroon, Majoor der Koninklijke Marechaussee;
   • A. Wolters, Luitenant ter zee tweede klasse van de Koninklijke Marine Reserve en
   • Mr. C.H.J.F. van Houten, reserve-kapitein der artillerie;
  3. tot secretaris:
   • Dr. J.H. Zeeman, wnd. substituut-officier van Justitie bij de Nederlandsche Rechtbank te Londen.

 

Londen, 1 Maart 1944.

 

De Minister van Justitie,

van Angeren

 

De Minister van Binnenlandsche Zaken,

van Boeyen.

 

De Minister van Buitenlandsche Zaken,

E.N. van Kleffens

 

(No. F 85) Besluit van 29 Mei 1945, houdende vaststelling van het Besluit opsporing oorlogsmisdrijven.

 

Wij Wilhelmina, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

 

Op voordracht van Onze Ministers voor Algemeene Oorlogvoering van het Koninkrijk, van Buitenlandsche Zaken, van Justitie, van Binnenlandsche Zaken, van Oorlog en Marine, dd. 16 Mei 1945, No. G.U. 103/45;

 

Overwegende, dat het noodzakelijk is ter uitvoering van de verplichtingen, aanvaard door Nederland en de Vereenigde Volkeren bij de declaratie afgelegd op 13 Januari 1942 in St. James's Palace te Londen, en mede in verband met de huidige buitengewone omstandigheden, een speciale regeling te treffen voor een doelmatige opsporing van misdrijven, waarop het Besluit Buitengewoon Strafrecht toepasselijk is voorzoover deze zijn begaan door anderen dan Nederlanders of Nederlandsche onderdanen;

 

Hebben goedgevonden en verstaan:

 

Artikel 1.

Onder oorlogsmisdrijven worden in dit besluit verstaan feiten, welke misdrijven naar Nederlandsch recht opleveren en in de wetten en gebruiken van den oorlog verboden zijn, tijdens den huidigen oorlog gepleegd door anderen dan Nederlanders of Nederlandsche onderdanen.

 

Artikel 2.

Er bestaat een Nederlandsche Commissie inzake oorlogsmisdrijven. De Commissie bestaat uit een voorzitter, een vice-voorzitter, gewone leden en een of meer secretarissen, welke op de voordracht van Onzen Minister van Justitie door Ons worden benoemd, geschorst en ontslagen.

De gewone leden zijn opsporingsambtenaren in den zin van artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering.

 

Artikel 3.

Te Londen kan een bureau worden ingesteld, waarin de Nederlandsche Vertegenwoordiger bij de United Nations Commission for the Investigation of War Crimes, een of meer leden der Commissie alsmede een secretaris zitting hebben.

 

Artikel 4.

De taak van de Commissie bestaat in de opsporing van oorlogsmisdrijven, de verzameling van alle daaromtrent verkrijgbare gegevens en het gereed maken en inzenden van zaken bij de United Nations Commission for the investigation of War Crimes.

Van de gereed gemaakte zaken worden afschriften ingediend bij Onzen Minister van Justitie.

 

Artikel 5.

De Commissie kan zich doen bijstaan door daartoe door Onzen Minister van Justitie aan te wijzen opsporingsambtenaren.

Deze zijn belast met onderzoek van bepaalde zaken en ontvangen hun opdrachten van den voorzitter, dan wel van den vice-voorzitter der Commissie.

De rapporten en processen-verbaal van deze onderzoeken worden ingediend bij den opdrachtgever, of indien geen opdracht is verstrekt, bij den voorzitter der Commissie.

 

Artikel 6.

Er bestaan sub-commissies inzake oorlogsmisdrijven, wier taak, samenstelling en ressort nader worden geregeld door Onzen Minister van Justitie.

Deze sub-commissies zullen bestaan uit een rechtsgeleerden voorzitter, tenminste twee leden met de hoedanigheid van opsporingsambtenaar, alsmede een secretaris.

De taak dezer sub-commissies is op het opsporen en het verzamelen van gegevens betreffende oorlogsmsidrijven.

Deze sub-commissies leveren haar gegevens en zoover mogelijk voorbereide zaken in bij den voorzitter der Commissie.

De voorzitter laat desgewenscht aanvullend onderzoek verrichten.

 

Artikel 7.

De Procureurs-Fiscaal der Bijzondere Gerechtshoven doen mededeeling van alle zaken, waarvan de verdachte zich niet in het Rijk in Europa bevindt aan den voorzitter der Commissie.

 

Artikel 8.

De opsporingsambtenaren, aangewezen bij of krachtens den eersten titel van het tweede boek van het Wetboek van Strafvordering, zijn verplicht alle gegevens betreffende oorlogsmisdrijven, welke te hunner kennis komen, onverwijld mede te deelen aan de in hun ressort gevestigde sub-commissie bedoeld in artikel 6.

 

Artikel 9.

De Burgemeesters zijn verplicht de bevolking hunner gemeente door middel van algemeene bekendmaking op te roepen om mededeelingen en gegevens betreffende oorlogsmisdrijven op te geven aan een in die bekendmaking te noemen instantie.

 

Artikel 10.

Onze Ministers van Justitie, van Binnenlandsche Zaken en van Oorlog dragen zorg, dat de onder hen ressorteerende ambtenaren en instanties gegevens betreffende oorlogsmisdrijven, welke reeds te hunner kennis zijn gekomen of nog zullen komen, doorgeven aan den voorzitter der Commissie en voorts alle inlichtingen verstrekken, welke door deze autoriteit mochten worden gewenscht.

 

Artikel 11.

Door Onzen Minister van Oorlog of van Marine zullen in overleg met Onzen Minister van Justitie, hetzij op verzoek van den voorzitter der Commissie, of van een der Procureurs-Fiscaal van een der Bijzondere Gerechtshoven, ofwel van de geallieerde bezettingsautoriteiten in vijandelijk gebied, rechtsgeleerde verbindings-officieren worden aangewezen, teneinde in overleg met voornoemde geallieerde autoriteiten in vijandelijk gebied, betreffende oorlogsmisdrijven opsporingswerkzaamheden te verrichten in vijandelijk gebied. Aan de andere hiervoren vermelde autoriteiten zal van deze aanwijzingen kennis worden gegeven.

De in het eerste lid bedoelde verbindings-officieren zenden de resultaten hunner onderzoekingen in bij den voorzitter der Commissie.

 

Artikel 12.

Onze Minister van Justitie stelt vergoedingen vast voor werkzaamheden verricht ingevolge dit besluit door personen, die niet in Rijksdienst zijn.

 

Artikel 13.

Dit besluit, ten aanzien waarvan de bevoegdheid bedoeld in artikel 9, tweede lid, van het Besluit op den Bijzonderen staat van beleg, niet kan worden uitgeoefend, treedt in werking op den dag zijner afkondiging.

Het kan worden aangehaald onder den titel 'Besluit opsporing oorlogsmisdrijven'.

Onze Ministers voor Algemeene Oorlogvoering van het Koninkrijk, van Buitenlandsche Zaken, Justitie, Binnenlandsche Zaken, Oorlog en Marine zijn, ieder voor zoover hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

 

Breda, 29 Mei 1945.

 

WILHELMINA

 

De Minister voor Algemeene Oorlogvoering van het Koninkrijk,

Voorzitter van den Raad van Ministers,

P.S. GERBRANDY.

 

Voor den Minister van Buitenlandsche Zaken,

E. MICHIELSEN VAN VERDUYNEN.

 

De Minister van Justitie, a.i.,

P.S. GERBRANDY.

 

De Minister van Binnenlandsche Zaken,

BEEL.

 

De Minister van Oorlog,

J. DE QUAY.

 

De Minister van Marine,

DE BOOY.

 

Uitgegeven den zesden Juni 1945.

 

De Minister van Justitie a.i.,

 

P.S. GERBRANDY

Toelichting op de gebruikte afkortingen:

 • BOOM = Bureau Opsporing Oorlogsmisdadigers
 • CABR = Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging
 • NWCC = Netherlands War Crimes Commission
Concordantie van Oud doosnummer naar Inventarisnummer
Tabel met zoekresultaten in archieven
Oud doosnummerInv.nr.
BOOM/Doos 1373-380
BOOM/Doos 2381-400
BOOM/Doos 3401-419
BOOM/Doos 4420-434
BOOM/Doos 5435-455
BOOM/Doos 6456-473
BOOM/Doos 7474-477
BOOM/Doos 8478-486
BOOM/Doos 9487-499
BOOM/Doos 10500-520
BOOM/Doos 11521-530
BOOM/Doos 12531-546
BOOM/Doos 13547-565
BOOM/Doos 14566-579
BOOM/Doos 15580-596
BOOM/Doos 16597-610
BOOM/Doos 17611-625
BOOM/Doos 18626-637
BOOM/Doos 19638-656
BOOM/Doos 20657-665
BOOM/Doos 21666-683
BOOM/Doos 22684-693
BOOM/Doos 23694
BOOM/Doos 24695-709
BOOM/Doos 25710-727
BOOM/Doos 26728-741
BOOM/Doos 27742-751
BOOM/Doos 28752-768
BOOM/Doos 29769-781
BOOM/Doos 30782-790
BOOM/Doos 31791-799
BOOM/Doos 32800-812
BOOM/Doos 33813-826
BOOM/Doos 34827-836
BOOM/Doos 35837-845
BOOM/Doos 36846-856
BOOM/Doos 37857-870
BOOM/Doos 38871-883
BOOM/Doos 39884-887
BOOM/Doos 40888-902
BOOM/Doos 41903-910
BOOM/Doos 42911-914
BOOM/Doos 43915-919
BOOM/Doos 44920-927
BOOM/Doos 45928-944
BOOM/Doos 46945-953
BOOM/Doos 47954-958
BOOM/Doos 48959-960
BOOM/Doos 49961-963
BOOM/Doos 50964-967
BOOM/Doos 51968
BOOM/Doos 52969-970
BOOM/Doos 53971-972
BOOM/Doos 54973
BOOM/Doos 55974-975
BOOM/Doos 56976-977
BOOM/Doos 57978-980
BOOM/Doos 58981-983
BOOM/Doos 59984-986
BOOM/Doos 60987
BOOM/Doos 61988-989
BOOM/Doos 62990-992
BOOM/Doos 63993-995
BOOM/Doos 64996-997
BOOM/Doos 65998-999
BOOM/Doos 661000-1001
BOOM/Doos 671002-1009
BOOM/Doos 681010-1017
BOOM/Doos 691018-1034
BOOM/Doos 701035-1043
BOOM/Doos 711044-1055
BOOM/Doos 721056-1069
BOOM/Doos 731070-1087
BOOM/Doos 741088-1097
BOOM/Doos 751098-1103
BOOM/Doos 761104-1110
BOOM/Doos 771111-1118
BOOM/Doos 781119-1129
BOOM/Doos 791130-1138
BOOM/Doos 801139-1147
BOOM/Doos 811148-1160
BOOM/Doos 821161-1163
BOOM/Doos 831164-1165
BOOM/Doos 841166-1167
BOOM/Doos 851168-1169
BOOM/Doos 861170-1171
BOOM/Doos 87-891172-1174
BOOM/Doos 891175
BOOM/Doos 901176
BOOM/Doos 911177-1186
BOOM/Doos 921187-1195
BOOM/Doos 921196-1211
BOOM/Doos 931212-1215
BOOM/Doos 93-941216
BOOM/Doos 951217-1221
BOOM/Doos 961222-1223
BOOM/Doos 971224-1239
BOOM/Doos 981240-1252
BOOM/Doos 991253-1266
BOOM/Doos 1001267-1285
BOOM/Doos 1011286-1301
BOOM/Doos 1021302-1312
BOOM/Doos 1031313-1325
BOOM/Doos 1041326-1330
BOOM/Doos 1051331-1335
BOOM/Doos 1061336-1337
BOOM/Doos 1071338-1342
BOOM/Doos 1081343-1346
BOOM/Doos 1091347-1355
BOOM/Doos 1101356-1365
BOOM/Doos 1111366-1368
BOOM/Doos 1121368-1370
BOOM/Doos 1131371-1386
BOOM/Doos 1141387-1399
BOOM/Doos 1151400-1418
BOOM/Doos 115A1419-1428
BOOM/Doos 1161429-1439
BOOM/Doos 1171440-1448
BOOM/Doos 1181448-1450
BOOM/Doos 1191451-1458
BOOM/Doos 1201459-1462
BOOM/Doos 1211463-1468
BOOM/Doos 1221469-1476
BOOM/Doos 1231477-1485
BOOM/Doos 1241486-1502
BOOM/Doos 1251503-1512
BOOM/Doos 1261513-1517
BOOM/Doos 1271518-1521
BOOM/Doos 1281522-1530
BOOM/Doos 1291531-1542
BOOM/Doos 1301543
BOOM/Doos 1311544-1547
BOOM/Doos 1321548-1551
BOOM/Doos 133 1552-1553
BOOM/Doos 1341554-1561
BOOM/Doos 1351562-1576
BOOM/Doos 1361577-1590
BOOM/Doos 1371591-1600
BOOM/Doos 1381601-1611
BOOM/Doos 1391612-1624
BOOM/Doos 1401625-1633
BOOM/Doos 1411634-1641
BOOM/Doos 1421642-1655
BOOM/Doos 1431654-1665
BOOM/Doos 1441666-1675
BOOM/Doos 1451676-1688
BOOM/Doos 1461689-1701
BOOM/Doos 1471702-1718
BOOM/Doos 1481719
BOOM/Doos 1491720-1731
BOOM/Doos 1501732-1743
BOOM/Doos 1511744-1748
BOOM/Doos 1521749-1758
BOOM/Doos 1531759-1777
BOOM/Doos 1541778-1792
BOOM/Doos 1551793-1809
BOOM/Doos 1561810-1827
BOOM/Doos 1571828-1843
BOOM/Doos 1581844-1859
BOOM/Doos 1591860-1866
BOOM/Doos 1601867-1879
BOOM/Doos 1611880-1896
BOOM/Doos 1621897-1907
BOOM/Doos 1631908-1916
BOOM/Doos 1641917-1930
BOOM/Doos 1651931-1946
BOOM/Doos 1661947-1959
BOOM/Doos 1671960-1970
BOOM/Doos 1681971-1977
BOOM/Doos 1691978-1987
BOOM/Doos 1701988-1990
BOOM/Doos 1711991-1996
BOOM/Doos 1721997-2009
BOOM/Doos 1732010-2020
BOOM/Doos 1742021-2028
BOOM/Doos 1752029-2033
BOOM/Doos 1762034-2041
BOOM/Doos 1772042-2048
BOOM/Doos 1782049-2057
BOOM/Doos 1792058-2064
BOOM/Doos 1802065-2077
BOOM/Doos 1812078-2090
BOOM/Doos 1822091-2114
BOOM/Doos 1832115-2137
BOOM/Doos 1842138-2152
BOOM/Doos 1852153-2165
BOOM/Doos 1862166-2187
BOOM/Doos 1872188-2206
BOOM/Doos 1882207-2213
BOOM/Doos 1892214-2224
BOOM/Doos 1902225-2228
BOOM/Doos 1912229-2237
BOOM/Doos 1922238-2250
BOOM/Doos 1932251-2258
BOOM/Doos 1942259-2282
BOOM/Doos 1952283-2297
BOOM/Doos 1962298-2310
BOOM/Doos 1972311-2315
BOOM/Doos 1982316-2324
BOOM/Doos 1992325-2339
BOOM/Doos 2002340-2364
BOOM/Doos 2012365-2371
BOOM/Doos 2022372-2389
BOOM/Doos 2032390-2395
BOOM/Doos 2042396-2403
BOOM/Doos 2052404-2425
BOOM/Doos 2062426-2438
BOOM/Doos 2072439-2455
BOOM/Doos 2082456-2457
BOOM/Doos 2092458-2459
BOOM/Doos 2102460-2478
BOOM/Doos 2112479-2488
BOOM/Doos 2122489-2492
BOOM/Doos 2132493-2502
BOOM/Doos 2142503-2504
BOOM/Doos 2152505-2518
BOOM/Doos 2162519-2534
BOOM/Doos 2172535-2542
BOOM/Doos 2182543-2555
BOOM/Doos 2192556-2562
BOOM/Doos 2202563-2571
BOOM/Doos 2212572-2592
BOOM/Doos 2222593-2609
BOOM/Doos 2232610-2622
BOOM/Doos 2242623-2639
BOOM/Doos 2252640-2652
BOOM/Doos 2262653-2664
BOOM/Doos 2272665-2674
BOOM/Doos 2282675-2678
BOOM/Doos 2292679-2686
BOOM/Doos 2302687-2692
BOOM/Doos 2312693-2722
BOOM/Doos 2322723-2739
BOOM/Doos 2332740-2749
BOOM/Doos 2342750-2764
BOOM/Doos 2352765-2775
BOOM/Doos 2362776-2783
BOOM/Doos 2372784-2794
BOOM/Doos 2382795-2805
BOOM/Doos 2392806-2810
BOOM/Doos 2402811-2817
BOOM/Doos 2412818-2825
BOOM/Doos 2423679-3712
BOOM/Doos 2433665
BOOM/Doos 2433667
BOOM/Doos 2433717
BOOM/Doos 2443674
BOOM/Doos 2443716
BOOM/Doos 2453714-3715
BOOM/Doos 249336-342
BOOM/Doos 250343-349
BOOM/Doos 251350-354
BOOM/Doos 252355-361
BOOM/Doos 253362-372
BOOM/Doos 2543598-3630
BOOM/Doos 2553611
BOOM/Doos 2563594
BOOM/Doos 2563633
BOOM/Doos 2563634
BOOM/Doos 2563637
BOOM/Doos 2563638
BOOM/Doos 2573592
BOOM/Doos 2573593
BOOM/Doos 2573595
BOOM/Doos 2573596
BOOM/Doos 2573597
BOOM/Doos 2573625
BOOM/Doos 2573627
BOOM/Doos 2573628
BOOM/Doos 2573629
BOOM/Doos 2573631
BOOM/Doos 2573632
BOOM/Doos 2573635
BOOM/Doos 2573636
BOOM/Doos 2573639-3645
BOOM/Doos 2623585-3591
BOOM/Doos 2672828-2879
BOOM/Doos 2682880-2934
BOOM/Doos 2692935-2989
BOOM/Doos 2702990-3036
BOOM/Doos 2713037-3069
BOOM/Doos 2723070-3097
BOOM/Doos 2733098-3159
BOOM/Doos 2743160-3231
BOOM/Doos 2753232-3311
BOOM/Doos 2763312-3386
BOOM/Doos 2773387-3470
BOOM/Doos 2783471-3525
BOOM/Doos 2793526-3583
BOOM/Doos 2833668
BOOM/Doos 2833675
BOOM/Doos 2853666
BOOM/Doos 2853676
BOOM/Doos 2853677
BOOM/Doos 2863664
BOOM/Doos 2863678
BOOM/Doos 301293
BOOM/Doos 301A294
BOOM/Doos 302295
BOOM/Doos 302A296
BOOM/Doos 303297
BOOM/Doos 303A298
BOOM/Doos 304299
BOOM/Doos 304A300
BOOM/Doos 305301
BOOM/Doos 305A302
BOOM/Doos 306303
BOOM/Doos 306A304
BOOM/Doos 307305
BOOM/Doos 307A306
BOOM/Doos 308307
BOOM/Doos 308A308
BOOM/Doos 309309
BOOM/Doos 309A310
BOOM/Doos 310311
BOOM/Doos 310A312
BOOM/Doos 311313
BOOM/Doos 311A314
BOOM/Doos 312315
BOOM/Doos 312316
BOOM/Doos 313317
BOOM/Doos 313A318
BOOM/Doos 314319
BOOM/Doos 314A320
BOOM/Doos 315321
BOOM/Doos 315A322
BOOM/Doos 316323
BOOM/Doos 316A324
BOOM/Doos 317325
BOOM/Doos 318326
BOOM/Doos 319327
BOOM/Doos 320328
BOOM/Doos 321329
BOOM/Doos 322330
BOOM/Doos 323331
BOOM/Doos 323A290
CABR 894353647-3661
CABR 956713819
CABR 956723818
CABR 95673 3789
CABR 956743777
CABR 956753797
CABR 95675 3795
CABR 956773791
CABR 95678 3788
CABR 956913747
CABR 956923778
CABR 956933770
CABR 957073784
CABR 957083774
CABR 95709 3776
CABR 957103793
CABR 957113812
CABR 957233809
CABR 957243750
CABR 957253796
CABR 957263805
CABR 957273794
CABR 957283787
CABR 957293773
CABR 957303799
CABR 957313818
CABR 95732 3789
CABR 957333817
CABR 958133812
CABR 958143783
CABR 958153769
CABR 958163802
CABR 958173815
CABR 958183814
CABR 958193781
CABR 958203807
CABR 958363811
CABR 958373768
CABR 958383798
CABR 958403800
CABR 958413776
CABR 958423792
CABR 958433816
CABR 958443804
CABR 958453810
CABR 958463808
CABR 958473789
CABR 958483801
CABR 958493775
CABR 958503786
CABR 958513813
CABR 958523780
CABR 959403822
CABR 959413772
CABR 959423771
CABR 959433782
CABR 959443785
CABR 959453785
CABR 959463776
CABR 959473829
CABR 959483806
CABR 959493803
CABR 959503779
CABR 959513790
CABR 959833727
CABR 959843858
CABR 959853862
CABR 959863830
CABR 959873861
CABR 959883860
CABR 959893729
CABR 959903755
CABR 959913828
CABR 959923827
CABR 959933849
CABR 959943845
CABR 959953826
CABR 959963855
CABR 959973839
CABR 959983844
CABR 959993852
CABR 959993864
CABR 960003766
CABR 960023730
CABR 960033765
CABR 960723859
CABR 960733740
CABR 960743736
CABR 960753752
CABR 960763738
CABR 960763741
CABR 960773731
CABR 960793824
CABR 960803840
CABR 960813843
CABR 960823831
CABR 960833848
CABR 960843821
CABR 960853763
CABR 960863853
CABR 960873728
CABR 960883723
CABR 960893837
CABR 961573748
CABR 961583850
CABR 961593841
CABR 961603739
CABR 961613726
CABR 961623746
CABR 961623866
CABR 961633857
CABR 961653835
CABR 961663836
CABR 961673733
CABR 961693720
CABR 961703854
CABR 961713851
CABR 961723722
CABR 961733724
CABR 961733725
CABR 961743743
CABR 962623833
CABR 962633825
CABR 962643834
CABR 962653842
CABR 962663721
CABR 962673838
CABR 962683745
CABR 962703767
CABR 962713758
CABR 962723867
CABR 962733820
CABR 962743764
CABR 963053823
CABR 963073753
CABR 963083756
CABR 963093753
CABR 963103760
CABR 963113759
CABR 963123761
CABR 963133762
CABR 963143757
CABR 963433749
CABR 963443832
CABR 963453846
CABR 963463732
CABR 963473753
CABR 963483865
CABR 963493865
CABR 963503863
CABR 963523834
CABR 963533785
CABR 963543734
CABR 963553856
CABR 963563753
CABR 963573735
CABR 963583742
CABR 963593751
CABR 963603847
CABR 963613754
CABR 963623788
CABR 963633812
CABR 963643795
CABR 963653737
CABR 963663817
CABR 963673750
CABR 969073744
Depot 881-11
Depot 88174
NWCC/Doos 14026-4027
NWCC/Doos 24028-4029
NWCC/Doos 34030-4031
NWCC/Doos 44032-4034
NWCC/Doos 54035-4036
NWCC/Doos 64037-4038
NWCC/Doos 74039
NWCC/Doos 84040-4041
NWCC/Doos 94042-4043
NWCC/Doos 104044-4045
NWCC/Doos 114046-4047
NWCC/Doos 124048-4049
NWCC/Doos 134050-4051
NWCC/Doos 144052-4053
NWCC/Doos 154054-4055
NWCC/Doos 164056-4057
NWCC/Doos 174058-4059
NWCC/Doos 184060-4061
NWCC/Doos 194062-4063
NWCC/Doos 204064-4065
NWCC/Doos 214066-4067
NWCC/Doos 224068-4069
NWCC/Doos 234070-4071
NWCC/Doos 244072-4073
NWCC/Doos 254074-4075
NWCC/Doos 264076-4077
NWCC/Doos 274078-4079
NWCC/Doos 284080-4081
NWCC/Doos 294082-4083
NWCC/Doos 304084-4085
NWCC/Doos 314086-4087
NWCC/Doos 324088-4089
NWCC/Doos 334090-4091
NWCC/Doos 344092-4093
NWCC/Doos 354094-4095
NWCC/Doos 364096-4097
NWCC/Doos 374098-4099
NWCC/Doos 384100-4101
NWCC/Doos 394102-4103
NWCC/Doos 404104-4105
NWCC/Doos 414106-4107
NWCC/Doos 424108-4109
NWCC/Doos 434110-4111
NWCC/Doos 444112-4113
NWCC/Doos 454114-4115
NWCC/Doos 464116-4117
NWCC/Doos 474118-4119
NWCC/Doos 484120-4121
NWCC/Doos 494122-4123
NWCC/Doos 504124-4125
NWCC/Doos 514126-4127
NWCC/Doos 523920-3922
NWCC/Doos 533923-3926
NWCC/Doos 543927-3935
NWCC/Doos 553936-3940
NWCC/Doos 563941-3947
NWCC/Doos 573948-3953
NWCC/Doos 583954-3957
NWCC/Doos 593958-3959
NWCC/Doos 603960-3961
NWCC/Doos 613962-3963
NWCC/Doos 623964-3965
NWCC/Doos 633966-3967
NWCC/Doos 643968-3969
NWCC/Doos 653970-3971
NWCC/Doos 663972-3973
NWCC/Doos 673974-3975
NWCC/Doos 683976
NWCC/Doos 694023
NWCC/Doos 694146
NWCC/Doos 69-703908
NWCC/Doos 703868
NWCC/Doos 703913
NWCC/Doos 704128
NWCC/Doos 713869-3878
NWCC/Doos 723879-3888
NWCC/Doos 734129
NWCC/Doos 744147
NWCC/Doos 744451
NWCC/Doos 754130-4132
NWCC/Doos 774149
NWCC/Doos 774452-4460
NWCC/Doos 78292
NWCC/Doos 783914
NWCC/Doos 784148
NWCC/Doos 784154-4155
NWCC/Doos 79291
NWCC/Doos 793663
NWCC/Doos 793911-3912
NWCC/Doos 794172
NWCC/Doos 794461
NWCC/Doos 804163
NWCC/Doos 804462-4464
NWCC/Doos 814133-4138
NWCC/Doos 814170
NWCC/Doos 823910
NWCC/Doos 834025
NWCC/Doos 844022
NWCC/Doos 85201
NWCC/Doos 864159-4160
NWCC/Doos 873978
NWCC/Doos 874158
NWCC/Doos 883917
NWCC/Doos 883977
NWCC/Doos 883979
NWCC/Doos 893918-3919
NWCC/Doos 893982
NWCC/Doos 903980-3984
NWCC/Doos 913985-3987
NWCC/Doos 923988-3991
NWCC/Doos 933992-3994
NWCC/Doos 943995-3997
NWCC/Doos 953998-4001
NWCC/Doos 964002-4006
NWCC/Doos 974007-4010
NWCC/Doos 984011-4114
NWCC/Doos 994015-4021
NWCC/Doos 1004180
NWCC/Doos 10287
NWCC/Doos 10388-89
NWCC/Doos 10490-91
NWCC/Doos 10592-93
NWCC/Doos 10694-95
NWCC/Doos 10796-97
NWCC/Doos 10826-29
NWCC/Doos 10930-33
NWCC/Doos 11034-38
NWCC/Doos 11139-42
NWCC/Doos 11243-46
NWCC/Doos 11347-50
NWCC/Doos 11451-54
NWCC/Doos 11555-58
NWCC/Doos 11659-62
NWCC/Doos 11763-67
NWCC/Doos 11868-72
NWCC/Doos 11973-77
NWCC/Doos 12078-85
NWCC/Doos 121175-176
NWCC/Doos 122177
NWCC/Doos 124179-180
NWCC/Doos 125184-187
NWCC/Doos 126178
NWCC/Doos 126191
NWCC/Doos 126/127197
NWCC/Doos 127200
NWCC/Doos 127207
NWCC/Doos 128189
NWCC/Doos 128194-195
NWCC/Doos 128205-206
NWCC/Doos 129181-183
NWCC/Doos 129193
NWCC/Doos 129202
NWCC/Doos 129271-272
NWCC/Doos 129278
NWCC/Doos 129286
NWCC/Doos 129/132280
NWCC/Doos 129/131203
NWCC/Doos 130190
NWCC/Doos 130196
NWCC/Doos 130273
NWCC/Doos 130279
NWCC/Doos 130281
NWCC/Doos 130282
NWCC/Doos 131192
NWCC/Doos 131199
NWCC/Doos 131277
NWCC/Doos 131287
NWCC/Doos 132198
NWCC/Doos 132204
NWCC/Doos 132274
NWCC/Doos 132283
NWCC/Doos 134219-222
NWCC/Doos 135223-224
NWCC/Doos 136227
NWCC/Doos 136229
NWCC/Doos 136231
NWCC/Doos 137188
NWCC/Doos 137217
NWCC/Doos 137225-226
NWCC/Doos 137275-276
NWCC/Doos 1381
NWCC/Doos 138216
NWCC/Doos 138218
NWCC/Doos 138228
NWCC/Doos 139161-164
NWCC/Doos 140165-167
NWCC/Doos 141168-170
NWCC/Doos 142171
NWCC/Doos 143172
NWCC/Doos 143247-249
NWCC/Doos 144250-253
NWCC/Doos 145254-257
NWCC/Doos 146258-261
NWCC/Doos 147262-265
NWCC/Doos 148238-239
NWCC/Doos 148266-269
NWCC/Doos 1649
NWCC/Doos 168208-209
NWCC/Doos 169210-211
NWCC/Doos 170212-213
NWCC/Doos 171214-215
NWCC/Doos 1724164
NWCC/Doos 1734166
NWCC/Doos 1744167
NWCC/Doos 1754168
NWCC/Doos 1764165
NWCC/Doos 1774469-4470
NWCC/Doos 1784471
NWCC/Doos 1794472-4473
NWCC/Doos 1802826
NWCC/Doos 1804474
NWCC/Doos 181232-233
NWCC/Doos 181241-246
NWCC/Doos 183234-237
NWCC/Doos 183240
NWCC/Doos 183270
NWCC/Doos 1844161-4162
NWCC/Doos 1844169
NWCC/Doos 1854480
NWCC/Doos 18699-114
NWCC/Doos 187115-125
NWCC/Doos 188126-136
NWCC/Doos 188153
NWCC/Doos 189137-147
NWCC/Doos 190148-152
NWCC/Doos 190154-156
NWCC/Doos 191157-160
NWCC/Doos 1924465-4466
NWCC/Doos 1934467-4468
NWCC/Doos 1944477
NWCC/Doos 2013718-3719
NWCC/Doos 2023669
NWCC/Doos 2023672
NWCC/Doos 2033670-3671
NWCC/Doos 2042827
NWCC/Doos 2043646
NWCC/Doos 2053713
NWCC/Doos 20698
NWCC/Doos 207173
NWCC/Doos 207285
NWCC/Doos 207289
NWCC/Doos 2084182-4217
NWCC/Doos 2094218-4258
NWCC/Doos 2094355
NWCC/Doos 2104257
NWCC/Doos 2104259-4294
NWCC/Doos 2114255
NWCC/Doos 2114295-4331
NWCC/Doos 2124332-4367
NWCC/Doos 2134188
NWCC/Doos 2134363-4381
NWCC/Doos 2134383
NWCC/Doos 2134388
NWCC/Doos 2134390-4392
NWCC/Doos 2134396-4398
NWCC/Doos 2134404-4405
NWCC/Doos 2134410
NWCC/Doos 2134412-4413
NWCC/Doos 2134417
NWCC/Doos 2134422
NWCC/Doos 2144206
NWCC/Doos 2144382
NWCC/Doos 2144384-4387
NWCC/Doos 2144389
NWCC/Doos 2144393-4395
NWCC/Doos 2144399-4403
NWCC/Doos 2144406-4409
NWCC/Doos 2144411
NWCC/Doos 2144414-4416
NWCC/Doos 2144418-4421
NWCC/Doos 2144423-4426
NWCC/Doos 2154245
NWCC/Doos 2154427-4450
NWCC/Doos 2163916
NWCC/Doos 2164156-4157
NWCC/Doos 2174178-4179
NWCC/Doos 2183909
NWCC/Doos 2183915
NWCC/Doos 2184171
NWCC/Doos 2184173-4177
NWCC/Doos 2193895
NWCC/Doos 219A3896
NWCC/Doos 2203897
NWCC/Doos 220A3898
NWCC/Doos 2213899
NWCC/Doos 221A3900
NWCC/Doos 2223901
NWCC/Doos 222A3902
NWCC/Doos 2233903
NWCC/Doos 223A3904
NWCC/Doos 2243905
NWCC/Doos 2253906
NWCC/Doos 2263907
NWCC/Doos 228A16
NWCC/Doos 2293890
NWCC/Doos 229A3891
NWCC/Doos 2303892
NWCC/Doos 2313893-3894
NWCC/Doos 2334150
NWCC/Doos 233A4151
NWCC/Doos 2344152
NWCC/Doos 234A4153
NWCC/Doos 23517
NWCC/Doos 235A18
NWCC/Doos 235B19
NWCC/Doos 23620
NWCC/Doos 23721
NWCC/Doos 24012
NWCC/Doos 24113
NWCC/Doos 24222
NWCC/Doos 24325
NWCC/Doos 24423
NWCC/Doos 24524
NWCC/Doos 2463673

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden (No. F 85 Besluit van 29 mei 1945).

AAF
Arbeitskreis für Aussenwirtschaftsfragen
ACID
Allied Criminal Investigation Department
ACC
Allied Control Council
AMC
Allied Missions Camp
BAOR
British Army of the Rhine (Britse Bezettingszone)
BBR
Besluit Buitengewone Rechtspleging, Stb. D 63
BBR
Bureau Bijzondere Rechtspleging
BBS
Besluit Buitengewoon Strafrecht, Stb. D 61
BBG
Besluit op de Bijzondere Gerechtshoven, Stb. D 62
BBSB
Besluit op de Bijzondere Staat van Beleg, Stb. D 60
BG
Bijzonder Gerechtshof
BRvC
Bijzondere Raad van Cassatie
Bijz. Strafk.
Bijzondere strafkamer van een arrondissementsrechtbank
BNV
Bureau Nationale Veiligheid
CIC
Counter Intelligence Corps
CCG
Control Commission for Germany
CROWCASS
Central Registry of War Criminals and Security Aspects
CSMG
Chef van de Staf Militair Gezag
DGBR
Directoraat-generaal voor de Bijzondere Rechtspleging
GOD
Getuigen Opberg Dossiers
HQ
Headquarter
IC
Intelligence Counter
KB
Koninklijk Besluit
MG
Militair Gezag
NMA
Netherlands Military Administration (Engelse benaming voor Militair Gezag)
NMM
Nederlandse Militaire Missie bij de geallieerde bestuursraad in Duitsland (oftewel: Netherlands Military Mission to the Allied Control Council in Germany)
OD
Opbergdossier
PEC
Parlementaire Enquete Commissie
POD
Politieke Opsporingsdienst (Militair Gezag)
POW
Prisoners of War
PMC
Provinciaal Militair Commissaris
PRA
Politieke Recherche Afdeling (Justitie)
PRAC
Politieke Recherche Afdeling Collaboratie
SHAEF
Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force
STPD
Stichting Toezicht Politieke Delinquenten

 

De Ministers van Justitie, van Binnenlandsche Zaken en van Buitenlandsche Zaken,

 

Besluiten:

 

 1. in te stellen een Commissie tot bewerking van de gevallen, die, voor zooveel het Koninkrijk betreft, in aanmerking komen om te worden voorgelegd aan de 'United Nations Commission for the Investigation of War Crimes'.
 2. te benoemen:
  1. tot Voorzitter: Mr.Dr. J.M. de Moor;
  2. tot leden:
   • F.J. van der Kroon, Majoor der Koninklijke Marechaussee;
   • A. Wolters, Luitenant ter zee tweede klasse van de Koninklijke Marine Reserve en
   • Mr. C.H.J.F. van Houten, reserve-kapitein der artillerie;
  3. tot secretaris:
   • Dr. J.H. Zeeman, wnd. substituut-officier van Justitie bij de Nederlandsche Rechtbank te Londen.

 

Londen, 1 Maart 1944.

 

De Minister van Justitie,

van Angeren

 

De Minister van Binnenlandsche Zaken,

van Boeyen.

 

De Minister van Buitenlandsche Zaken,

E.N. van Kleffens

 

(No. F 85) Besluit van 29 Mei 1945, houdende vaststelling van het Besluit opsporing oorlogsmisdrijven.

 

Wij Wilhelmina, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

 

Op voordracht van Onze Ministers voor Algemeene Oorlogvoering van het Koninkrijk, van Buitenlandsche Zaken, van Justitie, van Binnenlandsche Zaken, van Oorlog en Marine, dd. 16 Mei 1945, No. G.U. 103/45;

 

Overwegende, dat het noodzakelijk is ter uitvoering van de verplichtingen, aanvaard door Nederland en de Vereenigde Volkeren bij de declaratie afgelegd op 13 Januari 1942 in St. James's Palace te Londen, en mede in verband met de huidige buitengewone omstandigheden, een speciale regeling te treffen voor een doelmatige opsporing van misdrijven, waarop het Besluit Buitengewoon Strafrecht toepasselijk is voorzoover deze zijn begaan door anderen dan Nederlanders of Nederlandsche onderdanen;

 

Hebben goedgevonden en verstaan:

 

Artikel 1.

Onder oorlogsmisdrijven worden in dit besluit verstaan feiten, welke misdrijven naar Nederlandsch recht opleveren en in de wetten en gebruiken van den oorlog verboden zijn, tijdens den huidigen oorlog gepleegd door anderen dan Nederlanders of Nederlandsche onderdanen.

 

Artikel 2.

Er bestaat een Nederlandsche Commissie inzake oorlogsmisdrijven. De Commissie bestaat uit een voorzitter, een vice-voorzitter, gewone leden en een of meer secretarissen, welke op de voordracht van Onzen Minister van Justitie door Ons worden benoemd, geschorst en ontslagen.

De gewone leden zijn opsporingsambtenaren in den zin van artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering.

 

Artikel 3.

Te Londen kan een bureau worden ingesteld, waarin de Nederlandsche Vertegenwoordiger bij de United Nations Commission for the Investigation of War Crimes, een of meer leden der Commissie alsmede een secretaris zitting hebben.

 

Artikel 4.

De taak van de Commissie bestaat in de opsporing van oorlogsmisdrijven, de verzameling van alle daaromtrent verkrijgbare gegevens en het gereed maken en inzenden van zaken bij de United Nations Commission for the investigation of War Crimes.

Van de gereed gemaakte zaken worden afschriften ingediend bij Onzen Minister van Justitie.

 

Artikel 5.

De Commissie kan zich doen bijstaan door daartoe door Onzen Minister van Justitie aan te wijzen opsporingsambtenaren.

Deze zijn belast met onderzoek van bepaalde zaken en ontvangen hun opdrachten van den voorzitter, dan wel van den vice-voorzitter der Commissie.

De rapporten en processen-verbaal van deze onderzoeken worden ingediend bij den opdrachtgever, of indien geen opdracht is verstrekt, bij den voorzitter der Commissie.

 

Artikel 6.

Er bestaan sub-commissies inzake oorlogsmisdrijven, wier taak, samenstelling en ressort nader worden geregeld door Onzen Minister van Justitie.

Deze sub-commissies zullen bestaan uit een rechtsgeleerden voorzitter, tenminste twee leden met de hoedanigheid van opsporingsambtenaar, alsmede een secretaris.

De taak dezer sub-commissies is op het opsporen en het verzamelen van gegevens betreffende oorlogsmsidrijven.

Deze sub-commissies leveren haar gegevens en zoover mogelijk voorbereide zaken in bij den voorzitter der Commissie.

De voorzitter laat desgewenscht aanvullend onderzoek verrichten.

 

Artikel 7.

De Procureurs-Fiscaal der Bijzondere Gerechtshoven doen mededeeling van alle zaken, waarvan de verdachte zich niet in het Rijk in Europa bevindt aan den voorzitter der Commissie.

 

Artikel 8.

De opsporingsambtenaren, aangewezen bij of krachtens den eersten titel van het tweede boek van het Wetboek van Strafvordering, zijn verplicht alle gegevens betreffende oorlogsmisdrijven, welke te hunner kennis komen, onverwijld mede te deelen aan de in hun ressort gevestigde sub-commissie bedoeld in artikel 6.

 

Artikel 9.

De Burgemeesters zijn verplicht de bevolking hunner gemeente door middel van algemeene bekendmaking op te roepen om mededeelingen en gegevens betreffende oorlogsmisdrijven op te geven aan een in die bekendmaking te noemen instantie.

 

Artikel 10.

Onze Ministers van Justitie, van Binnenlandsche Zaken en van Oorlog dragen zorg, dat de onder hen ressorteerende ambtenaren en instanties gegevens betreffende oorlogsmisdrijven, welke reeds te hunner kennis zijn gekomen of nog zullen komen, doorgeven aan den voorzitter der Commissie en voorts alle inlichtingen verstrekken, welke door deze autoriteit mochten worden gewenscht.

 

Artikel 11.

Door Onzen Minister van Oorlog of van Marine zullen in overleg met Onzen Minister van Justitie, hetzij op verzoek van den voorzitter der Commissie, of van een der Procureurs-Fiscaal van een der Bijzondere Gerechtshoven, ofwel van de geallieerde bezettingsautoriteiten in vijandelijk gebied, rechtsgeleerde verbindings-officieren worden aangewezen, teneinde in overleg met voornoemde geallieerde autoriteiten in vijandelijk gebied, betreffende oorlogsmisdrijven opsporingswerkzaamheden te verrichten in vijandelijk gebied. Aan de andere hiervoren vermelde autoriteiten zal van deze aanwijzingen kennis worden gegeven.

De in het eerste lid bedoelde verbindings-officieren zenden de resultaten hunner onderzoekingen in bij den voorzitter der Commissie.

 

Artikel 12.

Onze Minister van Justitie stelt vergoedingen vast voor werkzaamheden verricht ingevolge dit besluit door personen, die niet in Rijksdienst zijn.

 

Artikel 13.

Dit besluit, ten aanzien waarvan de bevoegdheid bedoeld in artikel 9, tweede lid, van het Besluit op den Bijzonderen staat van beleg, niet kan worden uitgeoefend, treedt in werking op den dag zijner afkondiging.

Het kan worden aangehaald onder den titel 'Besluit opsporing oorlogsmisdrijven'.

Onze Ministers voor Algemeene Oorlogvoering van het Koninkrijk, van Buitenlandsche Zaken, Justitie, Binnenlandsche Zaken, Oorlog en Marine zijn, ieder voor zoover hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

 

Breda, 29 Mei 1945.

 

WILHELMINA

 

De Minister voor Algemeene Oorlogvoering van het Koninkrijk,

Voorzitter van den Raad van Ministers,

P.S. GERBRANDY.

 

Voor den Minister van Buitenlandsche Zaken,

E. MICHIELSEN VAN VERDUYNEN.

 

De Minister van Justitie, a.i.,

P.S. GERBRANDY.

 

De Minister van Binnenlandsche Zaken,

BEEL.

 

De Minister van Oorlog,

J. DE QUAY.

 

De Minister van Marine,

DE BOOY.

 

Uitgegeven den zesden Juni 1945.

 

De Minister van Justitie a.i.,

 

P.S. GERBRANDY

Toelichting op de gebruikte afkortingen:

 • BOOM = Bureau Opsporing Oorlogsmisdadigers
 • CABR = Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging
 • NWCC = Netherlands War Crimes Commission
Concordantie van Oud doosnummer naar Inventarisnummer
Tabel met zoekresultaten in archieven
Oud doosnummerInv.nr.
BOOM/Doos 1373-380
BOOM/Doos 2381-400
BOOM/Doos 3401-419
BOOM/Doos 4420-434
BOOM/Doos 5435-455
BOOM/Doos 6456-473
BOOM/Doos 7474-477
BOOM/Doos 8478-486
BOOM/Doos 9487-499
BOOM/Doos 10500-520
BOOM/Doos 11521-530
BOOM/Doos 12531-546
BOOM/Doos 13547-565
BOOM/Doos 14566-579
BOOM/Doos 15580-596
BOOM/Doos 16597-610
BOOM/Doos 17611-625
BOOM/Doos 18626-637
BOOM/Doos 19638-656
BOOM/Doos 20657-665
BOOM/Doos 21666-683
BOOM/Doos 22684-693
BOOM/Doos 23694
BOOM/Doos 24695-709
BOOM/Doos 25710-727
BOOM/Doos 26728-741
BOOM/Doos 27742-751
BOOM/Doos 28752-768
BOOM/Doos 29769-781
BOOM/Doos 30782-790
BOOM/Doos 31791-799
BOOM/Doos 32800-812
BOOM/Doos 33813-826
BOOM/Doos 34827-836
BOOM/Doos 35837-845
BOOM/Doos 36846-856
BOOM/Doos 37857-870
BOOM/Doos 38871-883
BOOM/Doos 39884-887
BOOM/Doos 40888-902
BOOM/Doos 41903-910
BOOM/Doos 42911-914
BOOM/Doos 43915-919
BOOM/Doos 44920-927
BOOM/Doos 45928-944
BOOM/Doos 46945-953
BOOM/Doos 47954-958
BOOM/Doos 48959-960
BOOM/Doos 49961-963
BOOM/Doos 50964-967
BOOM/Doos 51968
BOOM/Doos 52969-970
BOOM/Doos 53971-972
BOOM/Doos 54973
BOOM/Doos 55974-975
BOOM/Doos 56976-977
BOOM/Doos 57978-980
BOOM/Doos 58981-983
BOOM/Doos 59984-986
BOOM/Doos 60987
BOOM/Doos 61988-989
BOOM/Doos 62990-992
BOOM/Doos 63993-995
BOOM/Doos 64996-997
BOOM/Doos 65998-999
BOOM/Doos 661000-1001
BOOM/Doos 671002-1009
BOOM/Doos 681010-1017
BOOM/Doos 691018-1034
BOOM/Doos 701035-1043
BOOM/Doos 711044-1055
BOOM/Doos 721056-1069
BOOM/Doos 731070-1087
BOOM/Doos 741088-1097
BOOM/Doos 751098-1103
BOOM/Doos 761104-1110
BOOM/Doos 771111-1118
BOOM/Doos 781119-1129
BOOM/Doos 791130-1138
BOOM/Doos 801139-1147
BOOM/Doos 811148-1160
BOOM/Doos 821161-1163
BOOM/Doos 831164-1165
BOOM/Doos 841166-1167
BOOM/Doos 851168-1169
BOOM/Doos 861170-1171
BOOM/Doos 87-891172-1174
BOOM/Doos 891175
BOOM/Doos 901176
BOOM/Doos 911177-1186
BOOM/Doos 921187-1195
BOOM/Doos 921196-1211
BOOM/Doos 931212-1215
BOOM/Doos 93-941216
BOOM/Doos 951217-1221
BOOM/Doos 961222-1223
BOOM/Doos 971224-1239
BOOM/Doos 981240-1252
BOOM/Doos 991253-1266
BOOM/Doos 1001267-1285
BOOM/Doos 1011286-1301
BOOM/Doos 1021302-1312
BOOM/Doos 1031313-1325
BOOM/Doos 1041326-1330
BOOM/Doos 1051331-1335
BOOM/Doos 1061336-1337
BOOM/Doos 1071338-1342
BOOM/Doos 1081343-1346
BOOM/Doos 1091347-1355
BOOM/Doos 1101356-1365
BOOM/Doos 1111366-1368
BOOM/Doos 1121368-1370
BOOM/Doos 1131371-1386
BOOM/Doos 1141387-1399
BOOM/Doos 1151400-1418
BOOM/Doos 115A1419-1428
BOOM/Doos 1161429-1439
BOOM/Doos 1171440-1448
BOOM/Doos 1181448-1450
BOOM/Doos 1191451-1458
BOOM/Doos 1201459-1462
BOOM/Doos 1211463-1468
BOOM/Doos 1221469-1476
BOOM/Doos 1231477-1485
BOOM/Doos 1241486-1502
BOOM/Doos 1251503-1512
BOOM/Doos 1261513-1517
BOOM/Doos 1271518-1521
BOOM/Doos 1281522-1530
BOOM/Doos 1291531-1542
BOOM/Doos 1301543
BOOM/Doos 1311544-1547
BOOM/Doos 1321548-1551
BOOM/Doos 133 1552-1553
BOOM/Doos 1341554-1561
BOOM/Doos 1351562-1576
BOOM/Doos 1361577-1590
BOOM/Doos 1371591-1600
BOOM/Doos 1381601-1611
BOOM/Doos 1391612-1624
BOOM/Doos 1401625-1633
BOOM/Doos 1411634-1641
BOOM/Doos 1421642-1655
BOOM/Doos 1431654-1665
BOOM/Doos 1441666-1675
BOOM/Doos 1451676-1688
BOOM/Doos 1461689-1701
BOOM/Doos 1471702-1718
BOOM/Doos 1481719
BOOM/Doos 1491720-1731
BOOM/Doos 1501732-1743
BOOM/Doos 1511744-1748
BOOM/Doos 1521749-1758
BOOM/Doos 1531759-1777
BOOM/Doos 1541778-1792
BOOM/Doos 1551793-1809
BOOM/Doos 1561810-1827
BOOM/Doos 1571828-1843
BOOM/Doos 1581844-1859
BOOM/Doos 1591860-1866
BOOM/Doos 1601867-1879
BOOM/Doos 1611880-1896
BOOM/Doos 1621897-1907
BOOM/Doos 1631908-1916
BOOM/Doos 1641917-1930
BOOM/Doos 1651931-1946
BOOM/Doos 1661947-1959
BOOM/Doos 1671960-1970
BOOM/Doos 1681971-1977
BOOM/Doos 1691978-1987
BOOM/Doos 1701988-1990
BOOM/Doos 1711991-1996
BOOM/Doos 1721997-2009
BOOM/Doos 1732010-2020
BOOM/Doos 1742021-2028
BOOM/Doos 1752029-2033
BOOM/Doos 1762034-2041
BOOM/Doos 1772042-2048
BOOM/Doos 1782049-2057
BOOM/Doos 1792058-2064
BOOM/Doos 1802065-2077
BOOM/Doos 1812078-2090
BOOM/Doos 1822091-2114
BOOM/Doos 1832115-2137
BOOM/Doos 1842138-2152
BOOM/Doos 1852153-2165
BOOM/Doos 1862166-2187
BOOM/Doos 1872188-2206
BOOM/Doos 1882207-2213
BOOM/Doos 1892214-2224
BOOM/Doos 1902225-2228
BOOM/Doos 1912229-2237
BOOM/Doos 1922238-2250
BOOM/Doos 1932251-2258
BOOM/Doos 1942259-2282
BOOM/Doos 1952283-2297
BOOM/Doos 1962298-2310
BOOM/Doos 1972311-2315
BOOM/Doos 1982316-2324
BOOM/Doos 1992325-2339
BOOM/Doos 2002340-2364
BOOM/Doos 2012365-2371
BOOM/Doos 2022372-2389
BOOM/Doos 2032390-2395
BOOM/Doos 2042396-2403
BOOM/Doos 2052404-2425
BOOM/Doos 2062426-2438
BOOM/Doos 2072439-2455
BOOM/Doos 2082456-2457
BOOM/Doos 2092458-2459
BOOM/Doos 2102460-2478
BOOM/Doos 2112479-2488
BOOM/Doos 2122489-2492
BOOM/Doos 2132493-2502
BOOM/Doos 2142503-2504
BOOM/Doos 2152505-2518
BOOM/Doos 2162519-2534
BOOM/Doos 2172535-2542
BOOM/Doos 2182543-2555
BOOM/Doos 2192556-2562
BOOM/Doos 2202563-2571
BOOM/Doos 2212572-2592
BOOM/Doos 2222593-2609
BOOM/Doos 2232610-2622
BOOM/Doos 2242623-2639
BOOM/Doos 2252640-2652
BOOM/Doos 2262653-2664
BOOM/Doos 2272665-2674
BOOM/Doos 2282675-2678
BOOM/Doos 2292679-2686
BOOM/Doos 2302687-2692
BOOM/Doos 2312693-2722
BOOM/Doos 2322723-2739
BOOM/Doos 2332740-2749
BOOM/Doos 2342750-2764
BOOM/Doos 2352765-2775
BOOM/Doos 2362776-2783
BOOM/Doos 2372784-2794
BOOM/Doos 2382795-2805
BOOM/Doos 2392806-2810
BOOM/Doos 2402811-2817
BOOM/Doos 2412818-2825
BOOM/Doos 2423679-3712
BOOM/Doos 2433665
BOOM/Doos 2433667
BOOM/Doos 2433717
BOOM/Doos 2443674
BOOM/Doos 2443716
BOOM/Doos 2453714-3715
BOOM/Doos 249336-342
BOOM/Doos 250343-349
BOOM/Doos 251350-354
BOOM/Doos 252355-361
BOOM/Doos 253362-372
BOOM/Doos 2543598-3630
BOOM/Doos 2553611
BOOM/Doos 2563594
BOOM/Doos 2563633
BOOM/Doos 2563634
BOOM/Doos 2563637
BOOM/Doos 2563638
BOOM/Doos 2573592
BOOM/Doos 2573593
BOOM/Doos 2573595
BOOM/Doos 2573596
BOOM/Doos 2573597
BOOM/Doos 2573625
BOOM/Doos 2573627
BOOM/Doos 2573628
BOOM/Doos 2573629
BOOM/Doos 2573631
BOOM/Doos 2573632
BOOM/Doos 2573635
BOOM/Doos 2573636
BOOM/Doos 2573639-3645
BOOM/Doos 2623585-3591
BOOM/Doos 2672828-2879
BOOM/Doos 2682880-2934
BOOM/Doos 2692935-2989
BOOM/Doos 2702990-3036
BOOM/Doos 2713037-3069
BOOM/Doos 2723070-3097
BOOM/Doos 2733098-3159
BOOM/Doos 2743160-3231
BOOM/Doos 2753232-3311
BOOM/Doos 2763312-3386
BOOM/Doos 2773387-3470
BOOM/Doos 2783471-3525
BOOM/Doos 2793526-3583
BOOM/Doos 2833668
BOOM/Doos 2833675
BOOM/Doos 2853666
BOOM/Doos 2853676
BOOM/Doos 2853677
BOOM/Doos 2863664
BOOM/Doos 2863678
BOOM/Doos 301293
BOOM/Doos 301A294
BOOM/Doos 302295
BOOM/Doos 302A296
BOOM/Doos 303297
BOOM/Doos 303A298
BOOM/Doos 304299
BOOM/Doos 304A300
BOOM/Doos 305301
BOOM/Doos 305A302
BOOM/Doos 306303
BOOM/Doos 306A304
BOOM/Doos 307305
BOOM/Doos 307A306
BOOM/Doos 308307
BOOM/Doos 308A308
BOOM/Doos 309309
BOOM/Doos 309A310
BOOM/Doos 310311
BOOM/Doos 310A312
BOOM/Doos 311313
BOOM/Doos 311A314
BOOM/Doos 312315
BOOM/Doos 312316
BOOM/Doos 313317
BOOM/Doos 313A318
BOOM/Doos 314319
BOOM/Doos 314A320
BOOM/Doos 315321
BOOM/Doos 315A322
BOOM/Doos 316323
BOOM/Doos 316A324
BOOM/Doos 317325
BOOM/Doos 318326
BOOM/Doos 319327
BOOM/Doos 320328
BOOM/Doos 321329
BOOM/Doos 322330
BOOM/Doos 323331
BOOM/Doos 323A290
CABR 894353647-3661
CABR 956713819
CABR 956723818
CABR 95673 3789
CABR 956743777
CABR 956753797
CABR 95675 3795
CABR 956773791
CABR 95678 3788
CABR 956913747
CABR 956923778
CABR 956933770
CABR 957073784
CABR 957083774
CABR 95709 3776
CABR 957103793
CABR 957113812
CABR 957233809
CABR 957243750
CABR 957253796
CABR 957263805
CABR 957273794
CABR 957283787
CABR 957293773
CABR 957303799
CABR 957313818
CABR 95732 3789
CABR 957333817
CABR 958133812
CABR 958143783
CABR 958153769
CABR 958163802
CABR 958173815
CABR 958183814
CABR 958193781
CABR 958203807
CABR 958363811
CABR 958373768
CABR 958383798
CABR 958403800
CABR 958413776
CABR 958423792
CABR 958433816
CABR 958443804
CABR 958453810
CABR 958463808
CABR 958473789
CABR 958483801
CABR 958493775
CABR 958503786
CABR 958513813
CABR 958523780
CABR 959403822
CABR 959413772
CABR 959423771
CABR 959433782
CABR 959443785
CABR 959453785
CABR 959463776
CABR 959473829
CABR 959483806
CABR 959493803
CABR 959503779
CABR 959513790
CABR 959833727
CABR 959843858
CABR 959853862
CABR 959863830
CABR 959873861
CABR 959883860
CABR 959893729
CABR 959903755
CABR 959913828
CABR 959923827
CABR 959933849
CABR 959943845
CABR 959953826
CABR 959963855
CABR 959973839
CABR 959983844
CABR 959993852
CABR 959993864
CABR 960003766
CABR 960023730
CABR 960033765
CABR 960723859
CABR 960733740
CABR 960743736
CABR 960753752
CABR 960763738
CABR 960763741
CABR 960773731
CABR 960793824
CABR 960803840
CABR 960813843
CABR 960823831
CABR 960833848
CABR 960843821
CABR 960853763
CABR 960863853
CABR 960873728
CABR 960883723
CABR 960893837
CABR 961573748
CABR 961583850
CABR 961593841
CABR 961603739
CABR 961613726
CABR 961623746
CABR 961623866
CABR 961633857
CABR 961653835
CABR 961663836
CABR 961673733
CABR 961693720
CABR 961703854
CABR 961713851
CABR 961723722
CABR 961733724
CABR 961733725
CABR 961743743
CABR 962623833
CABR 962633825
CABR 962643834
CABR 962653842
CABR 962663721
CABR 962673838
CABR 962683745
CABR 962703767
CABR 962713758
CABR 962723867
CABR 962733820
CABR 962743764
CABR 963053823
CABR 963073753
CABR 963083756
CABR 963093753
CABR 963103760
CABR 963113759
CABR 963123761
CABR 963133762
CABR 963143757
CABR 963433749
CABR 963443832
CABR 963453846
CABR 963463732
CABR 963473753
CABR 963483865
CABR 963493865
CABR 963503863
CABR 963523834
CABR 963533785
CABR 963543734
CABR 963553856
CABR 963563753
CABR 963573735
CABR 963583742
CABR 963593751
CABR 963603847
CABR 963613754
CABR 963623788
CABR 963633812
CABR 963643795
CABR 963653737
CABR 963663817
CABR 963673750
CABR 969073744
Depot 881-11
Depot 88174
NWCC/Doos 14026-4027
NWCC/Doos 24028-4029
NWCC/Doos 34030-4031
NWCC/Doos 44032-4034
NWCC/Doos 54035-4036
NWCC/Doos 64037-4038
NWCC/Doos 74039
NWCC/Doos 84040-4041
NWCC/Doos 94042-4043
NWCC/Doos 104044-4045
NWCC/Doos 114046-4047
NWCC/Doos 124048-4049
NWCC/Doos 134050-4051
NWCC/Doos 144052-4053
NWCC/Doos 154054-4055
NWCC/Doos 164056-4057
NWCC/Doos 174058-4059
NWCC/Doos 184060-4061
NWCC/Doos 194062-4063
NWCC/Doos 204064-4065
NWCC/Doos 214066-4067
NWCC/Doos 224068-4069
NWCC/Doos 234070-4071
NWCC/Doos 244072-4073
NWCC/Doos 254074-4075
NWCC/Doos 264076-4077
NWCC/Doos 274078-4079
NWCC/Doos 284080-4081
NWCC/Doos 294082-4083
NWCC/Doos 304084-4085
NWCC/Doos 314086-4087
NWCC/Doos 324088-4089
NWCC/Doos 334090-4091
NWCC/Doos 344092-4093
NWCC/Doos 354094-4095
NWCC/Doos 364096-4097
NWCC/Doos 374098-4099
NWCC/Doos 384100-4101
NWCC/Doos 394102-4103
NWCC/Doos 404104-4105
NWCC/Doos 414106-4107
NWCC/Doos 424108-4109
NWCC/Doos 434110-4111
NWCC/Doos 444112-4113
NWCC/Doos 454114-4115
NWCC/Doos 464116-4117
NWCC/Doos 474118-4119
NWCC/Doos 484120-4121
NWCC/Doos 494122-4123
NWCC/Doos 504124-4125
NWCC/Doos 514126-4127
NWCC/Doos 523920-3922
NWCC/Doos 533923-3926
NWCC/Doos 543927-3935
NWCC/Doos 553936-3940
NWCC/Doos 563941-3947
NWCC/Doos 573948-3953
NWCC/Doos 583954-3957
NWCC/Doos 593958-3959
NWCC/Doos 603960-3961
NWCC/Doos 613962-3963
NWCC/Doos 623964-3965
NWCC/Doos 633966-3967
NWCC/Doos 643968-3969
NWCC/Doos 653970-3971
NWCC/Doos 663972-3973
NWCC/Doos 673974-3975
NWCC/Doos 683976
NWCC/Doos 694023
NWCC/Doos 694146
NWCC/Doos 69-703908
NWCC/Doos 703868
NWCC/Doos 703913
NWCC/Doos 704128
NWCC/Doos 713869-3878
NWCC/Doos 723879-3888
NWCC/Doos 734129
NWCC/Doos 744147
NWCC/Doos 744451
NWCC/Doos 754130-4132
NWCC/Doos 774149
NWCC/Doos 774452-4460
NWCC/Doos 78292
NWCC/Doos 783914
NWCC/Doos 784148
NWCC/Doos 784154-4155
NWCC/Doos 79291
NWCC/Doos 793663
NWCC/Doos 793911-3912
NWCC/Doos 794172
NWCC/Doos 794461
NWCC/Doos 804163
NWCC/Doos 804462-4464
NWCC/Doos 814133-4138
NWCC/Doos 814170
NWCC/Doos 823910
NWCC/Doos 834025
NWCC/Doos 844022
NWCC/Doos 85201
NWCC/Doos 864159-4160
NWCC/Doos 873978
NWCC/Doos 874158
NWCC/Doos 883917
NWCC/Doos 883977
NWCC/Doos 883979
NWCC/Doos 893918-3919
NWCC/Doos 893982
NWCC/Doos 903980-3984
NWCC/Doos 913985-3987
NWCC/Doos 923988-3991
NWCC/Doos 933992-3994
NWCC/Doos 943995-3997
NWCC/Doos 953998-4001
NWCC/Doos 964002-4006
NWCC/Doos 974007-4010
NWCC/Doos 984011-4114
NWCC/Doos 994015-4021
NWCC/Doos 1004180
NWCC/Doos 10287
NWCC/Doos 10388-89
NWCC/Doos 10490-91
NWCC/Doos 10592-93
NWCC/Doos 10694-95
NWCC/Doos 10796-97
NWCC/Doos 10826-29
NWCC/Doos 10930-33
NWCC/Doos 11034-38
NWCC/Doos 11139-42
NWCC/Doos 11243-46
NWCC/Doos 11347-50
NWCC/Doos 11451-54
NWCC/Doos 11555-58
NWCC/Doos 11659-62
NWCC/Doos 11763-67
NWCC/Doos 11868-72
NWCC/Doos 11973-77
NWCC/Doos 12078-85
NWCC/Doos 121175-176
NWCC/Doos 122177
NWCC/Doos 124179-180
NWCC/Doos 125184-187
NWCC/Doos 126178
NWCC/Doos 126191
NWCC/Doos 126/127197
NWCC/Doos 127200
NWCC/Doos 127207
NWCC/Doos 128189
NWCC/Doos 128194-195
NWCC/Doos 128205-206
NWCC/Doos 129181-183
NWCC/Doos 129193
NWCC/Doos 129202
NWCC/Doos 129271-272
NWCC/Doos 129278
NWCC/Doos 129286
NWCC/Doos 129/132280
NWCC/Doos 129/131203
NWCC/Doos 130190
NWCC/Doos 130196
NWCC/Doos 130273
NWCC/Doos 130279
NWCC/Doos 130281
NWCC/Doos 130282
NWCC/Doos 131192
NWCC/Doos 131199
NWCC/Doos 131277
NWCC/Doos 131287
NWCC/Doos 132198
NWCC/Doos 132204
NWCC/Doos 132274
NWCC/Doos 132283
NWCC/Doos 134219-222
NWCC/Doos 135223-224
NWCC/Doos 136227
NWCC/Doos 136229
NWCC/Doos 136231
NWCC/Doos 137188
NWCC/Doos 137217
NWCC/Doos 137225-226
NWCC/Doos 137275-276
NWCC/Doos 1381
NWCC/Doos 138216
NWCC/Doos 138218
NWCC/Doos 138228
NWCC/Doos 139161-164
NWCC/Doos 140165-167
NWCC/Doos 141168-170
NWCC/Doos 142171
NWCC/Doos 143172
NWCC/Doos 143247-249
NWCC/Doos 144250-253
NWCC/Doos 145254-257
NWCC/Doos 146258-261
NWCC/Doos 147262-265
NWCC/Doos 148238-239
NWCC/Doos 148266-269
NWCC/Doos 1649
NWCC/Doos 168208-209
NWCC/Doos 169210-211
NWCC/Doos 170212-213
NWCC/Doos 171214-215
NWCC/Doos 1724164
NWCC/Doos 1734166
NWCC/Doos 1744167
NWCC/Doos 1754168
NWCC/Doos 1764165
NWCC/Doos 1774469-4470
NWCC/Doos 1784471
NWCC/Doos 1794472-4473
NWCC/Doos 1802826
NWCC/Doos 1804474
NWCC/Doos 181232-233
NWCC/Doos 181241-246
NWCC/Doos 183234-237
NWCC/Doos 183240
NWCC/Doos 183270
NWCC/Doos 1844161-4162
NWCC/Doos 1844169
NWCC/Doos 1854480
NWCC/Doos 18699-114
NWCC/Doos 187115-125
NWCC/Doos 188126-136
NWCC/Doos 188153
NWCC/Doos 189137-147
NWCC/Doos 190148-152
NWCC/Doos 190154-156
NWCC/Doos 191157-160
NWCC/Doos 1924465-4466
NWCC/Doos 1934467-4468
NWCC/Doos 1944477
NWCC/Doos 2013718-3719
NWCC/Doos 2023669
NWCC/Doos 2023672
NWCC/Doos 2033670-3671
NWCC/Doos 2042827
NWCC/Doos 2043646
NWCC/Doos 2053713
NWCC/Doos 20698
NWCC/Doos 207173
NWCC/Doos 207285
NWCC/Doos 207289
NWCC/Doos 2084182-4217
NWCC/Doos 2094218-4258
NWCC/Doos 2094355
NWCC/Doos 2104257
NWCC/Doos 2104259-4294
NWCC/Doos 2114255
NWCC/Doos 2114295-4331
NWCC/Doos 2124332-4367
NWCC/Doos 2134188
NWCC/Doos 2134363-4381
NWCC/Doos 2134383
NWCC/Doos 2134388
NWCC/Doos 2134390-4392
NWCC/Doos 2134396-4398
NWCC/Doos 2134404-4405
NWCC/Doos 2134410
NWCC/Doos 2134412-4413
NWCC/Doos 2134417
NWCC/Doos 2134422
NWCC/Doos 2144206
NWCC/Doos 2144382
NWCC/Doos 2144384-4387
NWCC/Doos 2144389
NWCC/Doos 2144393-4395
NWCC/Doos 2144399-4403
NWCC/Doos 2144406-4409
NWCC/Doos 2144411
NWCC/Doos 2144414-4416
NWCC/Doos 2144418-4421
NWCC/Doos 2144423-4426
NWCC/Doos 2154245
NWCC/Doos 2154427-4450
NWCC/Doos 2163916
NWCC/Doos 2164156-4157
NWCC/Doos 2174178-4179
NWCC/Doos 2183909
NWCC/Doos 2183915
NWCC/Doos 2184171
NWCC/Doos 2184173-4177
NWCC/Doos 2193895
NWCC/Doos 219A3896
NWCC/Doos 2203897
NWCC/Doos 220A3898
NWCC/Doos 2213899
NWCC/Doos 221A3900
NWCC/Doos 2223901
NWCC/Doos 222A3902
NWCC/Doos 2233903
NWCC/Doos 223A3904
NWCC/Doos 2243905
NWCC/Doos 2253906
NWCC/Doos 2263907
NWCC/Doos 228A16
NWCC/Doos 2293890
NWCC/Doos 229A3891
NWCC/Doos 2303892
NWCC/Doos 2313893-3894
NWCC/Doos 2334150
NWCC/Doos 233A4151
NWCC/Doos 2344152
NWCC/Doos 234A4153
NWCC/Doos 23517
NWCC/Doos 235A18
NWCC/Doos 235B19
NWCC/Doos 23620
NWCC/Doos 23721
NWCC/Doos 24012
NWCC/Doos 24113
NWCC/Doos 24222
NWCC/Doos 24325
NWCC/Doos 24423
NWCC/Doos 24524
NWCC/Doos 2463673

Concordantie op de archieven van de commissies tot Opsporing van Oorlogsmisdadigers

AAF
Arbeitskreis für Aussenwirtschaftsfragen
ACID
Allied Criminal Investigation Department
ACC
Allied Control Council
AMC
Allied Missions Camp
BAOR
British Army of the Rhine (Britse Bezettingszone)
BBR
Besluit Buitengewone Rechtspleging, Stb. D 63
BBR
Bureau Bijzondere Rechtspleging
BBS
Besluit Buitengewoon Strafrecht, Stb. D 61
BBG
Besluit op de Bijzondere Gerechtshoven, Stb. D 62
BBSB
Besluit op de Bijzondere Staat van Beleg, Stb. D 60
BG
Bijzonder Gerechtshof
BRvC
Bijzondere Raad van Cassatie
Bijz. Strafk.
Bijzondere strafkamer van een arrondissementsrechtbank
BNV
Bureau Nationale Veiligheid
CIC
Counter Intelligence Corps
CCG
Control Commission for Germany
CROWCASS
Central Registry of War Criminals and Security Aspects
CSMG
Chef van de Staf Militair Gezag
DGBR
Directoraat-generaal voor de Bijzondere Rechtspleging
GOD
Getuigen Opberg Dossiers
HQ
Headquarter
IC
Intelligence Counter
KB
Koninklijk Besluit
MG
Militair Gezag
NMA
Netherlands Military Administration (Engelse benaming voor Militair Gezag)
NMM
Nederlandse Militaire Missie bij de geallieerde bestuursraad in Duitsland (oftewel: Netherlands Military Mission to the Allied Control Council in Germany)
OD
Opbergdossier
PEC
Parlementaire Enquete Commissie
POD
Politieke Opsporingsdienst (Militair Gezag)
POW
Prisoners of War
PMC
Provinciaal Militair Commissaris
PRA
Politieke Recherche Afdeling (Justitie)
PRAC
Politieke Recherche Afdeling Collaboratie
SHAEF
Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force
STPD
Stichting Toezicht Politieke Delinquenten

 

De Ministers van Justitie, van Binnenlandsche Zaken en van Buitenlandsche Zaken,

 

Besluiten:

 

 1. in te stellen een Commissie tot bewerking van de gevallen, die, voor zooveel het Koninkrijk betreft, in aanmerking komen om te worden voorgelegd aan de 'United Nations Commission for the Investigation of War Crimes'.
 2. te benoemen:
  1. tot Voorzitter: Mr.Dr. J.M. de Moor;
  2. tot leden:
   • F.J. van der Kroon, Majoor der Koninklijke Marechaussee;
   • A. Wolters, Luitenant ter zee tweede klasse van de Koninklijke Marine Reserve en
   • Mr. C.H.J.F. van Houten, reserve-kapitein der artillerie;
  3. tot secretaris:
   • Dr. J.H. Zeeman, wnd. substituut-officier van Justitie bij de Nederlandsche Rechtbank te Londen.

 

Londen, 1 Maart 1944.

 

De Minister van Justitie,

van Angeren

 

De Minister van Binnenlandsche Zaken,

van Boeyen.

 

De Minister van Buitenlandsche Zaken,

E.N. van Kleffens

 

(No. F 85) Besluit van 29 Mei 1945, houdende vaststelling van het Besluit opsporing oorlogsmisdrijven.

 

Wij Wilhelmina, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

 

Op voordracht van Onze Ministers voor Algemeene Oorlogvoering van het Koninkrijk, van Buitenlandsche Zaken, van Justitie, van Binnenlandsche Zaken, van Oorlog en Marine, dd. 16 Mei 1945, No. G.U. 103/45;

 

Overwegende, dat het noodzakelijk is ter uitvoering van de verplichtingen, aanvaard door Nederland en de Vereenigde Volkeren bij de declaratie afgelegd op 13 Januari 1942 in St. James's Palace te Londen, en mede in verband met de huidige buitengewone omstandigheden, een speciale regeling te treffen voor een doelmatige opsporing van misdrijven, waarop het Besluit Buitengewoon Strafrecht toepasselijk is voorzoover deze zijn begaan door anderen dan Nederlanders of Nederlandsche onderdanen;

 

Hebben goedgevonden en verstaan:

 

Artikel 1.

Onder oorlogsmisdrijven worden in dit besluit verstaan feiten, welke misdrijven naar Nederlandsch recht opleveren en in de wetten en gebruiken van den oorlog verboden zijn, tijdens den huidigen oorlog gepleegd door anderen dan Nederlanders of Nederlandsche onderdanen.

 

Artikel 2.

Er bestaat een Nederlandsche Commissie inzake oorlogsmisdrijven. De Commissie bestaat uit een voorzitter, een vice-voorzitter, gewone leden en een of meer secretarissen, welke op de voordracht van Onzen Minister van Justitie door Ons worden benoemd, geschorst en ontslagen.

De gewone leden zijn opsporingsambtenaren in den zin van artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering.

 

Artikel 3.

Te Londen kan een bureau worden ingesteld, waarin de Nederlandsche Vertegenwoordiger bij de United Nations Commission for the Investigation of War Crimes, een of meer leden der Commissie alsmede een secretaris zitting hebben.

 

Artikel 4.

De taak van de Commissie bestaat in de opsporing van oorlogsmisdrijven, de verzameling van alle daaromtrent verkrijgbare gegevens en het gereed maken en inzenden van zaken bij de United Nations Commission for the investigation of War Crimes.

Van de gereed gemaakte zaken worden afschriften ingediend bij Onzen Minister van Justitie.

 

Artikel 5.

De Commissie kan zich doen bijstaan door daartoe door Onzen Minister van Justitie aan te wijzen opsporingsambtenaren.

Deze zijn belast met onderzoek van bepaalde zaken en ontvangen hun opdrachten van den voorzitter, dan wel van den vice-voorzitter der Commissie.

De rapporten en processen-verbaal van deze onderzoeken worden ingediend bij den opdrachtgever, of indien geen opdracht is verstrekt, bij den voorzitter der Commissie.

 

Artikel 6.

Er bestaan sub-commissies inzake oorlogsmisdrijven, wier taak, samenstelling en ressort nader worden geregeld door Onzen Minister van Justitie.

Deze sub-commissies zullen bestaan uit een rechtsgeleerden voorzitter, tenminste twee leden met de hoedanigheid van opsporingsambtenaar, alsmede een secretaris.

De taak dezer sub-commissies is op het opsporen en het verzamelen van gegevens betreffende oorlogsmsidrijven.

Deze sub-commissies leveren haar gegevens en zoover mogelijk voorbereide zaken in bij den voorzitter der Commissie.

De voorzitter laat desgewenscht aanvullend onderzoek verrichten.

 

Artikel 7.

De Procureurs-Fiscaal der Bijzondere Gerechtshoven doen mededeeling van alle zaken, waarvan de verdachte zich niet in het Rijk in Europa bevindt aan den voorzitter der Commissie.

 

Artikel 8.

De opsporingsambtenaren, aangewezen bij of krachtens den eersten titel van het tweede boek van het Wetboek van Strafvordering, zijn verplicht alle gegevens betreffende oorlogsmisdrijven, welke te hunner kennis komen, onverwijld mede te deelen aan de in hun ressort gevestigde sub-commissie bedoeld in artikel 6.

 

Artikel 9.

De Burgemeesters zijn verplicht de bevolking hunner gemeente door middel van algemeene bekendmaking op te roepen om mededeelingen en gegevens betreffende oorlogsmisdrijven op te geven aan een in die bekendmaking te noemen instantie.

 

Artikel 10.

Onze Ministers van Justitie, van Binnenlandsche Zaken en van Oorlog dragen zorg, dat de onder hen ressorteerende ambtenaren en instanties gegevens betreffende oorlogsmisdrijven, welke reeds te hunner kennis zijn gekomen of nog zullen komen, doorgeven aan den voorzitter der Commissie en voorts alle inlichtingen verstrekken, welke door deze autoriteit mochten worden gewenscht.

 

Artikel 11.

Door Onzen Minister van Oorlog of van Marine zullen in overleg met Onzen Minister van Justitie, hetzij op verzoek van den voorzitter der Commissie, of van een der Procureurs-Fiscaal van een der Bijzondere Gerechtshoven, ofwel van de geallieerde bezettingsautoriteiten in vijandelijk gebied, rechtsgeleerde verbindings-officieren worden aangewezen, teneinde in overleg met voornoemde geallieerde autoriteiten in vijandelijk gebied, betreffende oorlogsmisdrijven opsporingswerkzaamheden te verrichten in vijandelijk gebied. Aan de andere hiervoren vermelde autoriteiten zal van deze aanwijzingen kennis worden gegeven.

De in het eerste lid bedoelde verbindings-officieren zenden de resultaten hunner onderzoekingen in bij den voorzitter der Commissie.

 

Artikel 12.

Onze Minister van Justitie stelt vergoedingen vast voor werkzaamheden verricht ingevolge dit besluit door personen, die niet in Rijksdienst zijn.

 

Artikel 13.

Dit besluit, ten aanzien waarvan de bevoegdheid bedoeld in artikel 9, tweede lid, van het Besluit op den Bijzonderen staat van beleg, niet kan worden uitgeoefend, treedt in werking op den dag zijner afkondiging.

Het kan worden aangehaald onder den titel 'Besluit opsporing oorlogsmisdrijven'.

Onze Ministers voor Algemeene Oorlogvoering van het Koninkrijk, van Buitenlandsche Zaken, Justitie, Binnenlandsche Zaken, Oorlog en Marine zijn, ieder voor zoover hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

 

Breda, 29 Mei 1945.

 

WILHELMINA

 

De Minister voor Algemeene Oorlogvoering van het Koninkrijk,

Voorzitter van den Raad van Ministers,

P.S. GERBRANDY.

 

Voor den Minister van Buitenlandsche Zaken,

E. MICHIELSEN VAN VERDUYNEN.

 

De Minister van Justitie, a.i.,

P.S. GERBRANDY.

 

De Minister van Binnenlandsche Zaken,

BEEL.

 

De Minister van Oorlog,

J. DE QUAY.

 

De Minister van Marine,

DE BOOY.

 

Uitgegeven den zesden Juni 1945.

 

De Minister van Justitie a.i.,

 

P.S. GERBRANDY

Toelichting op de gebruikte afkortingen:

 • BOOM = Bureau Opsporing Oorlogsmisdadigers
 • CABR = Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging
 • NWCC = Netherlands War Crimes Commission
Concordantie van Oud doosnummer naar Inventarisnummer
Tabel met zoekresultaten in archieven
Oud doosnummerInv.nr.
BOOM/Doos 1373-380
BOOM/Doos 2381-400
BOOM/Doos 3401-419
BOOM/Doos 4420-434
BOOM/Doos 5435-455
BOOM/Doos 6456-473
BOOM/Doos 7474-477
BOOM/Doos 8478-486
BOOM/Doos 9487-499
BOOM/Doos 10500-520
BOOM/Doos 11521-530
BOOM/Doos 12531-546
BOOM/Doos 13547-565
BOOM/Doos 14566-579
BOOM/Doos 15580-596
BOOM/Doos 16597-610
BOOM/Doos 17611-625
BOOM/Doos 18626-637
BOOM/Doos 19638-656
BOOM/Doos 20657-665
BOOM/Doos 21666-683
BOOM/Doos 22684-693
BOOM/Doos 23694
BOOM/Doos 24695-709
BOOM/Doos 25710-727
BOOM/Doos 26728-741
BOOM/Doos 27742-751
BOOM/Doos 28752-768
BOOM/Doos 29769-781
BOOM/Doos 30782-790
BOOM/Doos 31791-799
BOOM/Doos 32800-812
BOOM/Doos 33813-826
BOOM/Doos 34827-836
BOOM/Doos 35837-845
BOOM/Doos 36846-856
BOOM/Doos 37857-870
BOOM/Doos 38871-883
BOOM/Doos 39884-887
BOOM/Doos 40888-902
BOOM/Doos 41903-910
BOOM/Doos 42911-914
BOOM/Doos 43915-919
BOOM/Doos 44920-927
BOOM/Doos 45928-944
BOOM/Doos 46945-953
BOOM/Doos 47954-958
BOOM/Doos 48959-960
BOOM/Doos 49961-963
BOOM/Doos 50964-967
BOOM/Doos 51968
BOOM/Doos 52969-970
BOOM/Doos 53971-972
BOOM/Doos 54973
BOOM/Doos 55974-975
BOOM/Doos 56976-977
BOOM/Doos 57978-980
BOOM/Doos 58981-983
BOOM/Doos 59984-986
BOOM/Doos 60987
BOOM/Doos 61988-989
BOOM/Doos 62990-992
BOOM/Doos 63993-995
BOOM/Doos 64996-997
BOOM/Doos 65998-999
BOOM/Doos 661000-1001
BOOM/Doos 671002-1009
BOOM/Doos 681010-1017
BOOM/Doos 691018-1034
BOOM/Doos 701035-1043
BOOM/Doos 711044-1055
BOOM/Doos 721056-1069
BOOM/Doos 731070-1087
BOOM/Doos 741088-1097
BOOM/Doos 751098-1103
BOOM/Doos 761104-1110
BOOM/Doos 771111-1118
BOOM/Doos 781119-1129
BOOM/Doos 791130-1138
BOOM/Doos 801139-1147
BOOM/Doos 811148-1160
BOOM/Doos 821161-1163
BOOM/Doos 831164-1165
BOOM/Doos 841166-1167
BOOM/Doos 851168-1169
BOOM/Doos 861170-1171
BOOM/Doos 87-891172-1174
BOOM/Doos 891175
BOOM/Doos 901176
BOOM/Doos 911177-1186
BOOM/Doos 921187-1195
BOOM/Doos 921196-1211
BOOM/Doos 931212-1215
BOOM/Doos 93-941216
BOOM/Doos 951217-1221
BOOM/Doos 961222-1223
BOOM/Doos 971224-1239
BOOM/Doos 981240-1252
BOOM/Doos 991253-1266
BOOM/Doos 1001267-1285
BOOM/Doos 1011286-1301
BOOM/Doos 1021302-1312
BOOM/Doos 1031313-1325
BOOM/Doos 1041326-1330
BOOM/Doos 1051331-1335
BOOM/Doos 1061336-1337
BOOM/Doos 1071338-1342
BOOM/Doos 1081343-1346
BOOM/Doos 1091347-1355
BOOM/Doos 1101356-1365
BOOM/Doos 1111366-1368
BOOM/Doos 1121368-1370
BOOM/Doos 1131371-1386
BOOM/Doos 1141387-1399
BOOM/Doos 1151400-1418
BOOM/Doos 115A1419-1428
BOOM/Doos 1161429-1439
BOOM/Doos 1171440-1448
BOOM/Doos 1181448-1450
BOOM/Doos 1191451-1458
BOOM/Doos 1201459-1462
BOOM/Doos 1211463-1468
BOOM/Doos 1221469-1476
BOOM/Doos 1231477-1485
BOOM/Doos 1241486-1502
BOOM/Doos 1251503-1512
BOOM/Doos 1261513-1517
BOOM/Doos 1271518-1521
BOOM/Doos 1281522-1530
BOOM/Doos 1291531-1542
BOOM/Doos 1301543
BOOM/Doos 1311544-1547
BOOM/Doos 1321548-1551
BOOM/Doos 133 1552-1553
BOOM/Doos 1341554-1561
BOOM/Doos 1351562-1576
BOOM/Doos 1361577-1590
BOOM/Doos 1371591-1600
BOOM/Doos 1381601-1611
BOOM/Doos 1391612-1624
BOOM/Doos 1401625-1633
BOOM/Doos 1411634-1641
BOOM/Doos 1421642-1655
BOOM/Doos 1431654-1665
BOOM/Doos 1441666-1675
BOOM/Doos 1451676-1688
BOOM/Doos 1461689-1701
BOOM/Doos 1471702-1718
BOOM/Doos 1481719
BOOM/Doos 1491720-1731
BOOM/Doos 1501732-1743
BOOM/Doos 1511744-1748
BOOM/Doos 1521749-1758
BOOM/Doos 1531759-1777
BOOM/Doos 1541778-1792
BOOM/Doos 1551793-1809
BOOM/Doos 1561810-1827
BOOM/Doos 1571828-1843
BOOM/Doos 1581844-1859
BOOM/Doos 1591860-1866
BOOM/Doos 1601867-1879
BOOM/Doos 1611880-1896
BOOM/Doos 1621897-1907
BOOM/Doos 1631908-1916
BOOM/Doos 1641917-1930
BOOM/Doos 1651931-1946
BOOM/Doos 1661947-1959
BOOM/Doos 1671960-1970
BOOM/Doos 1681971-1977
BOOM/Doos 1691978-1987
BOOM/Doos 1701988-1990
BOOM/Doos 1711991-1996
BOOM/Doos 1721997-2009
BOOM/Doos 1732010-2020
BOOM/Doos 1742021-2028
BOOM/Doos 1752029-2033
BOOM/Doos 1762034-2041
BOOM/Doos 1772042-2048
BOOM/Doos 1782049-2057
BOOM/Doos 1792058-2064
BOOM/Doos 1802065-2077
BOOM/Doos 1812078-2090
BOOM/Doos 1822091-2114
BOOM/Doos 1832115-2137
BOOM/Doos 1842138-2152
BOOM/Doos 1852153-2165
BOOM/Doos 1862166-2187
BOOM/Doos 1872188-2206
BOOM/Doos 1882207-2213
BOOM/Doos 1892214-2224
BOOM/Doos 1902225-2228
BOOM/Doos 1912229-2237
BOOM/Doos 1922238-2250
BOOM/Doos 1932251-2258
BOOM/Doos 1942259-2282
BOOM/Doos 1952283-2297
BOOM/Doos 1962298-2310
BOOM/Doos 1972311-2315
BOOM/Doos 1982316-2324
BOOM/Doos 1992325-2339
BOOM/Doos 2002340-2364
BOOM/Doos 2012365-2371
BOOM/Doos 2022372-2389
BOOM/Doos 2032390-2395
BOOM/Doos 2042396-2403
BOOM/Doos 2052404-2425
BOOM/Doos 2062426-2438
BOOM/Doos 2072439-2455
BOOM/Doos 2082456-2457
BOOM/Doos 2092458-2459
BOOM/Doos 2102460-2478
BOOM/Doos 2112479-2488
BOOM/Doos 2122489-2492
BOOM/Doos 2132493-2502
BOOM/Doos 2142503-2504
BOOM/Doos 2152505-2518
BOOM/Doos 2162519-2534
BOOM/Doos 2172535-2542
BOOM/Doos 2182543-2555
BOOM/Doos 2192556-2562
BOOM/Doos 2202563-2571
BOOM/Doos 2212572-2592
BOOM/Doos 2222593-2609
BOOM/Doos 2232610-2622
BOOM/Doos 2242623-2639
BOOM/Doos 2252640-2652
BOOM/Doos 2262653-2664
BOOM/Doos 2272665-2674
BOOM/Doos 2282675-2678
BOOM/Doos 2292679-2686
BOOM/Doos 2302687-2692
BOOM/Doos 2312693-2722
BOOM/Doos 2322723-2739
BOOM/Doos 2332740-2749
BOOM/Doos 2342750-2764
BOOM/Doos 2352765-2775
BOOM/Doos 2362776-2783
BOOM/Doos 2372784-2794
BOOM/Doos 2382795-2805
BOOM/Doos 2392806-2810
BOOM/Doos 2402811-2817
BOOM/Doos 2412818-2825
BOOM/Doos 2423679-3712
BOOM/Doos 2433665
BOOM/Doos 2433667
BOOM/Doos 2433717
BOOM/Doos 2443674
BOOM/Doos 2443716
BOOM/Doos 2453714-3715
BOOM/Doos 249336-342
BOOM/Doos 250343-349
BOOM/Doos 251350-354
BOOM/Doos 252355-361
BOOM/Doos 253362-372
BOOM/Doos 2543598-3630
BOOM/Doos 2553611
BOOM/Doos 2563594
BOOM/Doos 2563633
BOOM/Doos 2563634
BOOM/Doos 2563637
BOOM/Doos 2563638
BOOM/Doos 2573592
BOOM/Doos 2573593
BOOM/Doos 2573595
BOOM/Doos 2573596
BOOM/Doos 2573597
BOOM/Doos 2573625
BOOM/Doos 2573627
BOOM/Doos 2573628
BOOM/Doos 2573629
BOOM/Doos 2573631
BOOM/Doos 2573632
BOOM/Doos 2573635
BOOM/Doos 2573636
BOOM/Doos 2573639-3645
BOOM/Doos 2623585-3591
BOOM/Doos 2672828-2879
BOOM/Doos 2682880-2934
BOOM/Doos 2692935-2989
BOOM/Doos 2702990-3036
BOOM/Doos 2713037-3069
BOOM/Doos 2723070-3097
BOOM/Doos 2733098-3159
BOOM/Doos 2743160-3231
BOOM/Doos 2753232-3311
BOOM/Doos 2763312-3386
BOOM/Doos 2773387-3470
BOOM/Doos 2783471-3525
BOOM/Doos 2793526-3583
BOOM/Doos 2833668
BOOM/Doos 2833675
BOOM/Doos 2853666
BOOM/Doos 2853676
BOOM/Doos 2853677
BOOM/Doos 2863664
BOOM/Doos 2863678
BOOM/Doos 301293
BOOM/Doos 301A294
BOOM/Doos 302295
BOOM/Doos 302A296
BOOM/Doos 303297
BOOM/Doos 303A298
BOOM/Doos 304299
BOOM/Doos 304A300
BOOM/Doos 305301
BOOM/Doos 305A302
BOOM/Doos 306303
BOOM/Doos 306A304
BOOM/Doos 307305
BOOM/Doos 307A306
BOOM/Doos 308307
BOOM/Doos 308A308
BOOM/Doos 309309
BOOM/Doos 309A310
BOOM/Doos 310311
BOOM/Doos 310A312
BOOM/Doos 311313
BOOM/Doos 311A314
BOOM/Doos 312315
BOOM/Doos 312316
BOOM/Doos 313317
BOOM/Doos 313A318
BOOM/Doos 314319
BOOM/Doos 314A320
BOOM/Doos 315321
BOOM/Doos 315A322
BOOM/Doos 316323
BOOM/Doos 316A324
BOOM/Doos 317325
BOOM/Doos 318326
BOOM/Doos 319327
BOOM/Doos 320328
BOOM/Doos 321329
BOOM/Doos 322330
BOOM/Doos 323331
BOOM/Doos 323A290
CABR 894353647-3661
CABR 956713819
CABR 956723818
CABR 95673 3789
CABR 956743777
CABR 956753797
CABR 95675 3795
CABR 956773791
CABR 95678 3788
CABR 956913747
CABR 956923778
CABR 956933770
CABR 957073784
CABR 957083774
CABR 95709 3776
CABR 957103793
CABR 957113812
CABR 957233809
CABR 957243750
CABR 957253796
CABR 957263805
CABR 957273794
CABR 957283787
CABR 957293773
CABR 957303799
CABR 957313818
CABR 95732 3789
CABR 957333817
CABR 958133812
CABR 958143783
CABR 958153769
CABR 958163802
CABR 958173815
CABR 958183814
CABR 958193781
CABR 958203807
CABR 958363811
CABR 958373768
CABR 958383798
CABR 958403800
CABR 958413776
CABR 958423792
CABR 958433816
CABR 958443804
CABR 958453810
CABR 958463808
CABR 958473789
CABR 958483801
CABR 958493775
CABR 958503786
CABR 958513813
CABR 958523780
CABR 959403822
CABR 959413772
CABR 959423771
CABR 959433782
CABR 959443785
CABR 959453785
CABR 959463776
CABR 959473829
CABR 959483806
CABR 959493803
CABR 959503779
CABR 959513790
CABR 959833727
CABR 959843858
CABR 959853862
CABR 959863830
CABR 959873861
CABR 959883860
CABR 959893729
CABR 959903755
CABR 959913828
CABR 959923827
CABR 959933849
CABR 959943845
CABR 959953826
CABR 959963855
CABR 959973839
CABR 959983844
CABR 959993852
CABR 959993864
CABR 960003766
CABR 960023730
CABR 960033765
CABR 960723859
CABR 960733740
CABR 960743736
CABR 960753752
CABR 960763738
CABR 960763741
CABR 960773731
CABR 960793824
CABR 960803840
CABR 960813843
CABR 960823831
CABR 960833848
CABR 960843821
CABR 960853763
CABR 960863853
CABR 960873728
CABR 960883723
CABR 960893837
CABR 961573748
CABR 961583850
CABR 961593841
CABR 961603739
CABR 961613726
CABR 961623746
CABR 961623866
CABR 961633857
CABR 961653835
CABR 961663836
CABR 961673733
CABR 961693720
CABR 961703854
CABR 961713851
CABR 961723722
CABR 961733724
CABR 961733725
CABR 961743743
CABR 962623833
CABR 962633825
CABR 962643834
CABR 962653842
CABR 962663721
CABR 962673838
CABR 962683745
CABR 962703767
CABR 962713758
CABR 962723867
CABR 962733820
CABR 962743764
CABR 963053823
CABR 963073753
CABR 963083756
CABR 963093753
CABR 963103760
CABR 963113759
CABR 963123761
CABR 963133762
CABR 963143757
CABR 963433749
CABR 963443832
CABR 963453846
CABR 963463732
CABR 963473753
CABR 963483865
CABR 963493865
CABR 963503863
CABR 963523834
CABR 963533785
CABR 963543734
CABR 963553856
CABR 963563753
CABR 963573735
CABR 963583742
CABR 963593751
CABR 963603847
CABR 963613754
CABR 963623788
CABR 963633812
CABR 963643795
CABR 963653737
CABR 963663817
CABR 963673750
CABR 969073744
Depot 881-11
Depot 88174
NWCC/Doos 14026-4027
NWCC/Doos 24028-4029
NWCC/Doos 34030-4031
NWCC/Doos 44032-4034
NWCC/Doos 54035-4036
NWCC/Doos 64037-4038
NWCC/Doos 74039
NWCC/Doos 84040-4041
NWCC/Doos 94042-4043
NWCC/Doos 104044-4045
NWCC/Doos 114046-4047
NWCC/Doos 124048-4049
NWCC/Doos 134050-4051
NWCC/Doos 144052-4053
NWCC/Doos 154054-4055
NWCC/Doos 164056-4057
NWCC/Doos 174058-4059
NWCC/Doos 184060-4061
NWCC/Doos 194062-4063
NWCC/Doos 204064-4065
NWCC/Doos 214066-4067
NWCC/Doos 224068-4069
NWCC/Doos 234070-4071
NWCC/Doos 244072-4073
NWCC/Doos 254074-4075
NWCC/Doos 264076-4077
NWCC/Doos 274078-4079
NWCC/Doos 284080-4081
NWCC/Doos 294082-4083
NWCC/Doos 304084-4085
NWCC/Doos 314086-4087
NWCC/Doos 324088-4089
NWCC/Doos 334090-4091
NWCC/Doos 344092-4093
NWCC/Doos 354094-4095
NWCC/Doos 364096-4097
NWCC/Doos 374098-4099
NWCC/Doos 384100-4101
NWCC/Doos 394102-4103
NWCC/Doos 404104-4105
NWCC/Doos 414106-4107
NWCC/Doos 424108-4109
NWCC/Doos 434110-4111
NWCC/Doos 444112-4113
NWCC/Doos 454114-4115
NWCC/Doos 464116-4117
NWCC/Doos 474118-4119
NWCC/Doos 484120-4121
NWCC/Doos 494122-4123
NWCC/Doos 504124-4125
NWCC/Doos 514126-4127
NWCC/Doos 523920-3922
NWCC/Doos 533923-3926
NWCC/Doos 543927-3935
NWCC/Doos 553936-3940
NWCC/Doos 563941-3947
NWCC/Doos 573948-3953
NWCC/Doos 583954-3957
NWCC/Doos 593958-3959
NWCC/Doos 603960-3961
NWCC/Doos 613962-3963
NWCC/Doos 623964-3965
NWCC/Doos 633966-3967
NWCC/Doos 643968-3969
NWCC/Doos 653970-3971
NWCC/Doos 663972-3973
NWCC/Doos 673974-3975
NWCC/Doos 683976
NWCC/Doos 694023
NWCC/Doos 694146
NWCC/Doos 69-703908
NWCC/Doos 703868
NWCC/Doos 703913
NWCC/Doos 704128
NWCC/Doos 713869-3878
NWCC/Doos 723879-3888
NWCC/Doos 734129
NWCC/Doos 744147
NWCC/Doos 744451
NWCC/Doos 754130-4132
NWCC/Doos 774149
NWCC/Doos 774452-4460
NWCC/Doos 78292
NWCC/Doos 783914
NWCC/Doos 784148
NWCC/Doos 784154-4155
NWCC/Doos 79291
NWCC/Doos 793663
NWCC/Doos 793911-3912
NWCC/Doos 794172
NWCC/Doos 794461
NWCC/Doos 804163
NWCC/Doos 804462-4464
NWCC/Doos 814133-4138
NWCC/Doos 814170
NWCC/Doos 823910
NWCC/Doos 834025
NWCC/Doos 844022
NWCC/Doos 85201
NWCC/Doos 864159-4160
NWCC/Doos 873978
NWCC/Doos 874158
NWCC/Doos 883917
NWCC/Doos 883977
NWCC/Doos 883979
NWCC/Doos 893918-3919
NWCC/Doos 893982
NWCC/Doos 903980-3984
NWCC/Doos 913985-3987
NWCC/Doos 923988-3991
NWCC/Doos 933992-3994
NWCC/Doos 943995-3997
NWCC/Doos 953998-4001
NWCC/Doos 964002-4006
NWCC/Doos 974007-4010
NWCC/Doos 984011-4114
NWCC/Doos 994015-4021
NWCC/Doos 1004180
NWCC/Doos 10287
NWCC/Doos 10388-89
NWCC/Doos 10490-91
NWCC/Doos 10592-93
NWCC/Doos 10694-95
NWCC/Doos 10796-97
NWCC/Doos 10826-29
NWCC/Doos 10930-33
NWCC/Doos 11034-38
NWCC/Doos 11139-42
NWCC/Doos 11243-46
NWCC/Doos 11347-50
NWCC/Doos 11451-54
NWCC/Doos 11555-58
NWCC/Doos 11659-62
NWCC/Doos 11763-67
NWCC/Doos 11868-72
NWCC/Doos 11973-77
NWCC/Doos 12078-85
NWCC/Doos 121175-176
NWCC/Doos 122177
NWCC/Doos 124179-180
NWCC/Doos 125184-187
NWCC/Doos 126178
NWCC/Doos 126191
NWCC/Doos 126/127197
NWCC/Doos 127200
NWCC/Doos 127207
NWCC/Doos 128189
NWCC/Doos 128194-195
NWCC/Doos 128205-206
NWCC/Doos 129181-183
NWCC/Doos 129193
NWCC/Doos 129202
NWCC/Doos 129271-272
NWCC/Doos 129278
NWCC/Doos 129286
NWCC/Doos 129/132280
NWCC/Doos 129/131203
NWCC/Doos 130190
NWCC/Doos 130196
NWCC/Doos 130273
NWCC/Doos 130279
NWCC/Doos 130281
NWCC/Doos 130282
NWCC/Doos 131192
NWCC/Doos 131199
NWCC/Doos 131277
NWCC/Doos 131287
NWCC/Doos 132198
NWCC/Doos 132204
NWCC/Doos 132274
NWCC/Doos 132283
NWCC/Doos 134219-222
NWCC/Doos 135223-224
NWCC/Doos 136227
NWCC/Doos 136229
NWCC/Doos 136231
NWCC/Doos 137188
NWCC/Doos 137217
NWCC/Doos 137225-226
NWCC/Doos 137275-276
NWCC/Doos 1381
NWCC/Doos 138216
NWCC/Doos 138218
NWCC/Doos 138228
NWCC/Doos 139161-164
NWCC/Doos 140165-167
NWCC/Doos 141168-170
NWCC/Doos 142171
NWCC/Doos 143172
NWCC/Doos 143247-249
NWCC/Doos 144250-253
NWCC/Doos 145254-257
NWCC/Doos 146258-261
NWCC/Doos 147262-265
NWCC/Doos 148238-239
NWCC/Doos 148266-269
NWCC/Doos 1649
NWCC/Doos 168208-209
NWCC/Doos 169210-211
NWCC/Doos 170212-213
NWCC/Doos 171214-215
NWCC/Doos 1724164
NWCC/Doos 1734166
NWCC/Doos 1744167
NWCC/Doos 1754168
NWCC/Doos 1764165
NWCC/Doos 1774469-4470
NWCC/Doos 1784471
NWCC/Doos 1794472-4473
NWCC/Doos 1802826
NWCC/Doos 1804474
NWCC/Doos 181232-233
NWCC/Doos 181241-246
NWCC/Doos 183234-237
NWCC/Doos 183240
NWCC/Doos 183270
NWCC/Doos 1844161-4162
NWCC/Doos 1844169
NWCC/Doos 1854480
NWCC/Doos 18699-114
NWCC/Doos 187115-125
NWCC/Doos 188126-136
NWCC/Doos 188153
NWCC/Doos 189137-147
NWCC/Doos 190148-152
NWCC/Doos 190154-156
NWCC/Doos 191157-160
NWCC/Doos 1924465-4466
NWCC/Doos 1934467-4468
NWCC/Doos 1944477
NWCC/Doos 2013718-3719
NWCC/Doos 2023669
NWCC/Doos 2023672
NWCC/Doos 2033670-3671
NWCC/Doos 2042827
NWCC/Doos 2043646
NWCC/Doos 2053713
NWCC/Doos 20698
NWCC/Doos 207173
NWCC/Doos 207285
NWCC/Doos 207289
NWCC/Doos 2084182-4217
NWCC/Doos 2094218-4258
NWCC/Doos 2094355
NWCC/Doos 2104257
NWCC/Doos 2104259-4294
NWCC/Doos 2114255
NWCC/Doos 2114295-4331
NWCC/Doos 2124332-4367
NWCC/Doos 2134188
NWCC/Doos 2134363-4381
NWCC/Doos 2134383
NWCC/Doos 2134388
NWCC/Doos 2134390-4392
NWCC/Doos 2134396-4398
NWCC/Doos 2134404-4405
NWCC/Doos 2134410
NWCC/Doos 2134412-4413
NWCC/Doos 2134417
NWCC/Doos 2134422
NWCC/Doos 2144206
NWCC/Doos 2144382
NWCC/Doos 2144384-4387
NWCC/Doos 2144389
NWCC/Doos 2144393-4395
NWCC/Doos 2144399-4403
NWCC/Doos 2144406-4409
NWCC/Doos 2144411
NWCC/Doos 2144414-4416
NWCC/Doos 2144418-4421
NWCC/Doos 2144423-4426
NWCC/Doos 2154245
NWCC/Doos 2154427-4450
NWCC/Doos 2163916
NWCC/Doos 2164156-4157
NWCC/Doos 2174178-4179
NWCC/Doos 2183909
NWCC/Doos 2183915
NWCC/Doos 2184171
NWCC/Doos 2184173-4177
NWCC/Doos 2193895
NWCC/Doos 219A3896
NWCC/Doos 2203897
NWCC/Doos 220A3898
NWCC/Doos 2213899
NWCC/Doos 221A3900
NWCC/Doos 2223901
NWCC/Doos 222A3902
NWCC/Doos 2233903
NWCC/Doos 223A3904
NWCC/Doos 2243905
NWCC/Doos 2253906
NWCC/Doos 2263907
NWCC/Doos 228A16
NWCC/Doos 2293890
NWCC/Doos 229A3891
NWCC/Doos 2303892
NWCC/Doos 2313893-3894
NWCC/Doos 2334150
NWCC/Doos 233A4151
NWCC/Doos 2344152
NWCC/Doos 234A4153
NWCC/Doos 23517
NWCC/Doos 235A18
NWCC/Doos 235B19
NWCC/Doos 23620
NWCC/Doos 23721
NWCC/Doos 24012
NWCC/Doos 24113
NWCC/Doos 24222
NWCC/Doos 24325
NWCC/Doos 24423
NWCC/Doos 24524
NWCC/Doos 2463673

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Zeer geachte,ik doe voor een oud tante onderzoek naar een oud oom van haar.Jaap Janssen stond met zijn Haringkar op de Albert Cuypstraat waarin hij in de oorlog wapens mee vervoerde,die hij aan het verzet gaf.Janssen maakte deel uit van de Groep van Vijf.Begin 1943 worden de vijf verraden en in Hoorn bij de kerk doodgeschoten.door de de beruchte Duitser Willy Lages, hoofd van de Sicherheitsdienst te Amsterdam, gaf op 4 januari 1945 het bevel om vijf verzetsmensen uit de gevangenis aan de Weteringschans in Amsterdam te halen en naar Hoorn te brengen. Op de hoek van de Westerdijk en het Breed werden ze uit de Duitse vrachtwagen gezet. Lopend via de Westerdijk, de Nieuwsteeg, het Achterom, de Geldersesteeg, het Grote Noord en de Rode Steen kwamen ze bij de Grote Kerk terecht. Voor het oog van de Hoornse bevolking werden de vijf tegen de kerkmuur gezet en in koelen bloede geëxecuteerd,zou U mij kunnen vertellen wie de andere 4 waren die zijn gefusilleerd,zou U zeer erkentelijk zijn.

Geachte heer Rosier,

Uw vraag is doorgestuurd aan de afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Het NIOD in Amsterdam en Kenniscentrum Oorlogsbronnen kunnen u ook meer informatie verstrekken over de executie.

http://www.netwerkoorlogsbronnen.nl/
http://www.niod.nl/

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Den Haag, 24 maart 2017

Geachte archivaris,

Ik doe onderzoek naar de excucutie van W. Damen en M.D. de Groot op 8 okt. 1944 door de SS' ers: Wilhelm Franz Klünner en Karl Lamm. In 1946 werd er een verhoor afgenomen bij Klünner. Niet alleen hij, maar ook de SS 'er Gottschalk en Kommisar Mittelstenscheid werden hierover verhoord.

Ik schrijf een boek over de Goese OD-verzetsgroep van Kloosterman. Hier was De Groot ondercommandant van. Mijn vader Jaap Rus (is nu 93 jaar) zat ook in deze groep.
De dood van Merien de Groot heeft - door schuldgevoel hierover van de niet gefussilleerde verzetsmensen - veel levens na de oorlog bepaald. Zelfs van de kinderen.

Graag hoor ik van u hoe ik (officieel) aan de weerslag van deze verhoren kan komen. Moet ik dan een aanvraag doen bij het Ministerie van Justitie, of kan de verhoren zo inzien?

Met vriendelijke groet
Carla Rus
Www.carlarus.nl

Geachte mevrouw Rus,

Uw vraag is doorgestuurd aan de afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Het NIOD in Amsterdam en Kenniscentrum Oorlogsbronnen kunnen u ook meer informatie verstrekken over de executie.

http://www.netwerkoorlogsbronnen.nl/
http://www.niod.nl/

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in