Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Raadpensionaris Cats - Zoeken: munster

3 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

3.01.15
W.E. de Boer-Meiboom
Nationaal Archief, Den Haag
1977
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.01.15
Auteur: W.E. de Boer-Meiboom
Nationaal Archief, Den Haag
1977

CC0

Periode:

1634-1651

Omvang:

0.40 meter; 137 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van Jacob Cats (1577-1660) bestaat uit stukken opgemaakt uit hoofde van de door hem beklede functies bij de Staten van Holland en West-Friesland en de Staten-Generaal. Het bevat onder meer enkele kladnotulen van vergaderingen van de Staten van Holland en West-Friesland, uittreksels uit resoluties, rekeningen, begrotingen en financiele rapporten inzake belastingen en (militaire) uitgaven van het gewest Holland, onderzoeksrapporten met betrekking tot fraude in de admiraliteitscolleges. Daarnaast zijn er stukken te vinden met betrekking tot geschillen tussen de zeven provinciën; voornamelijk conflicten inzake het inkrimpen van het leger na de Vrede van Munster en stukken betreffende de rechtsopvolging van de stadhouder Willem II.

Archiefvormers:

  • Jacob Cats (1577-1660)

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

De raadpensionaris van de Staten van Holland en West-Friesland moest volgens zijn instructie de registers van processen, resoluties en appointementen bijhouden ( Voor instructie Jacob Cats, zie de literatuur bij noot 23. ). Dit werk werd door de raadpensionaris thuis verricht. Ook werd hem in zijn instructie geboden ieder jaar een inventaris van alle staatsstukken, die in zijn bezit waren, op te stellen. Hier werd echter niet de hand aan gehouden.

Bij zijn ontslag op 25 september 1651 werd Jacob Cats bij resolutie verplicht het register betreffende de vredehandel over te dragen. Dit register werd toen in handen van Herbert van Beaumont, secretaris van de Staten van Holland en West-Friesland, gesteld. Voor zijn vertrek in 1651 voor een extra-ordinaris ambassade naar Engeland verzocht Jacob Cats zoals eerder gezegd, alle staatsstukken, die hij onder zich had, aan de Staten van Holland en West-Friesland te mogen overdragen. Op 2 december 1651 werd dit verzoek goedgekeurd, mits hij bij de stukken een inventaris zou leveren. Op 5 december 1651 diende hij toen deze inventaris met alle stukken bij de Staten in. Besloten werd alle stukken op de "collegekamer" neer te leggen (Zie bijiage). Waarschijnlijk zijn de registers van de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland en van de Staten-Generaal, hierna ingevoegd in de archieven van de voornoemde colleges.

De losse stukken uit het archief van Cats zijn in de Loketkas terechtgekomen en daar bewaard.

Het archief is samen met de rest van de Staten op 14 juni 1806 overgebracht van het Binnenhof naar het Oude Hof ( Het Oude Hof is nu: Paleis Noordeinde. ). Op 21 februari 1811 zijn alle archieven overgebracht naar het "Logement der vijf steden" ( Het logement der vijf steden is nu: het oude Ministerie van Financiën. ) van waaruit het op 6 mei 1854 door toedoen van R.C. Bakhuizen van den Brink is overgebracht naar het Plein waar het nieuwe Rijksarchief werd gevestigd ( Het oude algemeen rijksarchief op het Plein is nu: Ministerie van Buitenlandse Zaken. ).

Hier is men begonnen met het inventariseren van de archieven der Staten-colleges van Holland. In 1877 heeft dr. P.L. Muller de stukken uit de Loketkas verspreid over allerlei archieven ( Meilink, P.A., Inleiding op de inventaris van de Staten van Holland, vóór 1572, 's-Gravenhage, 1929, blz. 34-35. ).

Slechts een klein gedeelte van de door Cats ingeleverde papieren is toen beschreven als "stukken uit de tijd van raadpensionaris van Holland, Jacob Cats". Deze zijn samengebracht onder de inventarisnummers 2641 en 2642 van de inventaris van het archief van de Staten van Holland en vormen het archief van Jacob Cats, voorzover het nu bekend is.

Bij verdere inventarisatie van de archieven der colleges der Staten van Holland zal dit aspect nog nader worden belicht.

De verwerving van het archief

De rechtstitel is (nog) onbekend

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in