Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Raadpensionaris Cats - Zoeken: munster

3 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

3.01.15
W.E. de Boer-Meiboom
Nationaal Archief, Den Haag
1977
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.01.15
Auteur: W.E. de Boer-Meiboom
Nationaal Archief, Den Haag
1977

CC0

Periode:

1634-1651

Omvang:

0.40 meter; 137 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van Jacob Cats (1577-1660) bestaat uit stukken opgemaakt uit hoofde van de door hem beklede functies bij de Staten van Holland en West-Friesland en de Staten-Generaal. Het bevat onder meer enkele kladnotulen van vergaderingen van de Staten van Holland en West-Friesland, uittreksels uit resoluties, rekeningen, begrotingen en financiele rapporten inzake belastingen en (militaire) uitgaven van het gewest Holland, onderzoeksrapporten met betrekking tot fraude in de admiraliteitscolleges. Daarnaast zijn er stukken te vinden met betrekking tot geschillen tussen de zeven provinciën; voornamelijk conflicten inzake het inkrimpen van het leger na de Vrede van Munster en stukken betreffende de rechtsopvolging van de stadhouder Willem II.

Archiefvormers:

  • Jacob Cats (1577-1660)

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Verantwoording van de bewerking

Ordening van het archief

De stukken uit inventarisnummer 2641 waren gesplitst in twee portefeuilles, gevormd uit stukken van de voormalige Loketkas (nrs. A-33 -1, 2 en A 39-7) en betreffen financiële aangelegenheden uit de jaren 1634-1650.

De stukken uit inventarisnummer 2642 waren gesplitst in een aantal omslagen (Loketkas nummer B 31-1). Deze omslagen bevatten zaken behandeld tijdens de Grote Vergadering.

In de indeling van inventarisnummer 2641 viel geen enkele oude orde te ontdekken, zodat, naar het voorbeeld van de inventaris van Paulus Buys van H.J.P.G. Kaajan, gekozen is voor een indeling gebaseerd op de verschillende taakonderdelen van het ambt van raadpensionaris. Hierbij was een driedeling mogelijk: te weten, papieren ontvangen in zijn functie als voorzitter van de Staten van Holland en West-Friesland, in zijn functie als leider van de afvaardiging van de Staten van Holland en West-Friesland ter Staten-Generaal en in zijn functie als pensionaris van de Ridderschap. Van de laatste afdeling werden geen stukken aangetroffen. Aan deze driedeling werd nog een vierde afdeling toegevoegd, namelijk: Jacob Cats ter Grote Vergadering, aangezien dit een zitting van de Staten-Generaal is geweest met een zeer bijzonder en geheel eigen karakter.

Aangezien in de eerste twee afdelingen geen stukken van algemene aard zijn aangetroffen, werd hierin geen onderscheid gemaakt in algemeen en bijzonder. Dit onderscheid werd wel in de afdeling "Jacob Cats ter Grote Vergadering" aangebracht.

Stukken betreffende de financiën der militie zijn, wanneer alleen het financiële aspect aan de orde kwam, ondergebracht in de rubriek "Financiën", wanneer het militaire aspect prevaleerde in de rubriek "Militie".

In de rubriek "Herstel van en bezuiniging op de financiën" zijn stukken opgenomen van de "Commissie van mesnage", aangezien niet meer is na te gaan in welke hoedanigheid Cats deze stukken heeft ontvangen en/of opgemaakt, zodat niet van een commissiearchief gesproken kan worden.

Uit de omslag welke in de oude orde genaamd was "Amnestie naar aanleiding van de troebelen in 1650" is de rubriek "amnestie van de Staten van Holland en West-Friesland voor allen betrokken bij de troebelen in 1650" gevormd, en deze is vervolgens overgebracht naar de afdeling "Jacob Cats als voorzitter van de Staten van Holland", aangezien dit een louter Hollandse zaak betrof.

De omslag "commissie en eedformulier voor Maarten Harpertszoon Tromp" is in zijn geheel overgebracht naar de afdeling "Jacob Cats als voorzitter van de Staten van Holland en West-Friesland", aangezien ook dit een zuiver Hollandse zaak was.

De rubriek "verder bemoeiingen" bevat stukken, welke niet onder andere rubrieken geplaats konden worden.

Bij de vorming van de eerste twee afdelingen is zoveel mogelijk een gelijksoortige indeling nagestreefd.

Bij de indeling van de categorie "Jacob Cats ter Grote Vergadering" is waar mogelijk de oude orde gehandhaafd voor wat betreft de indeling naar onderwerpen en zijn wijzigingen aangebracht in de chronologische volgorde der stukken.

In de afdeling "Stukken behorend tot andere archieven" zijn stukken beschreven die niet in dit archief thuishoren en in de toekomst in de archieven waar ze thuishoren zullen worden ingevoegd.

Tenslotte zij vermeld, dat bij het beschrijven de regel is aangehouden, dat wanneer een stuk een afschrift is en er achter het woord "afschrift" geen datering staat aangegeven, dit dan een gelijktijdig afschrift is.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in