Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Raadpensionaris Cats - Zoeken: munster

3 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

3.01.15
W.E. de Boer-Meiboom
Nationaal Archief, Den Haag
1977
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.01.15
Auteur: W.E. de Boer-Meiboom
Nationaal Archief, Den Haag
1977

CC0

Periode:

1634-1651

Omvang:

0.40 meter; 137 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van Jacob Cats (1577-1660) bestaat uit stukken opgemaakt uit hoofde van de door hem beklede functies bij de Staten van Holland en West-Friesland en de Staten-Generaal. Het bevat onder meer enkele kladnotulen van vergaderingen van de Staten van Holland en West-Friesland, uittreksels uit resoluties, rekeningen, begrotingen en financiele rapporten inzake belastingen en (militaire) uitgaven van het gewest Holland, onderzoeksrapporten met betrekking tot fraude in de admiraliteitscolleges. Daarnaast zijn er stukken te vinden met betrekking tot geschillen tussen de zeven provinciën; voornamelijk conflicten inzake het inkrimpen van het leger na de Vrede van Munster en stukken betreffende de rechtsopvolging van de stadhouder Willem II.

Archiefvormers:

  • Jacob Cats (1577-1660)

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Inventaris van papieren en registers, door Jacob Cats op 5 december 1651 aan de Staten van Holland en West-Friesland overgeleverd

( De stukken in deze inventaris beschreven zijn waarschijnlijk afkomstig uit de laatste twee rubrieken. Er zijn in het archief geen registers noch genummerde stukken aanwezig. Wellicht zullen deze stukken en registers teruggevonden worden bij de inventarisatie van het archief van de Staten van Holland en West-Friesland. )

De gewesen Raetpentionaris Catz heeft den 2en deser geexhibeert den naervolgende inventaris ende daer naer mede overgelevert de registers, papyeren ende charters in den selven geexpresseert. Ende is goetgevonden dat alle deselve bij provisie sullen opgeslooten in de kassen van de College Caemer, ende dat de ledige plaetsen boven deselve kassen sullen werden geaccommodeert omme de voors. charters ende andere aldaer te mogen werden bewaert.

Volght den voors. inventaris:

Inventaris van chartres, registers en andere stucken bij den heer Cats, gewesene Raetpentionaris aen de heeren Gecommitteerde Raeden overgelevert den 5en december 1651, volgens de resolutie van Haer Edele Mogende van den 2en der voors. maent december.

- Eerstelijck vijftien registers in folio, inhoudende de resolutiën van de Ho: Mo: heeren Staten Generael, beginnende met den jaere 1636 ende eyndigende met den jaere 1650.

- Noch seven registers mede in folio inhoudende de resolutiën bij haer Ho: Mo: genomen op de Vredehandelinge tot Munster geslooten.

- Het register van de resolutien genomen in d'extraordinaire vergaderinge van de provintien gehouden op de Groote Zaele is op den 11 en der voorleden maent november by den heere Catz ter vergaderinge van haer Edele Groot Mogende ingebracht om gebruyckt te worden op het resumeren van d'instrucktie tot d'ambassade van Engelandt specterende daer toe die ter tijt vergaderinge was geleyt, ende is aldaar vermist ende niettegenstaende de leden in 't gemeen sijn aengemaent (indien ymant het selve uyt curieusheyt mochte hebben mede genomen). 't opgemelte register wederom ter vergaderinge in te brengen, is het opgemelte register noch niet te voorschijn gebracht.

Dit voor memorie.

- Noch het register der resolutien van de Hoogh Mo: heeren Staten Generael op de saecken van d'Oostindische Compagnie genomen van den jaere 1638 tot den jaere 1649 incluys in forme als boven.

- Noch het register der resolution van haer Ho: Mo: op de saecken der Westindische Compagnie genomen in den jaeren 1647, 1648 ende l649 mede in folio.

- Item van de jaeren 1638 ende volgende tot l646 incluys.

- Item een van den jaere 1650 op 't selve subject.

- Een register van tractaten met verscheyde coningen, princen, vorsten ende landen opgerecht mede in folio.

- De resolutien van d'Edele Groot Mogende heeren Staten van Hollandt ende Westvrieslandt, beginnende met den jaere 1636 ende eyndigende met den jaere 1650, bestaende in vyftich registers in folio.

Nota: aen de drye laetste registers te weten van den jaere 1648, 1649, ende 1650 macqeert noch yet om in 't nette gestelt te worden, sullen eerstdaechs afgeschreven ende gereet zijn, sijnde nochtans van tijde tot tijde mede dubbelt aen de heeren Gecommitteerde Raeden overgebracht.

- Het groot register van de resolutien genomen in haer Edele Groot Mogende vergaderinge op het geheele werck van den vrede, dat voorgemelde heer Cats, gewesene Raetpenionaris was gelast te secreteren ende by hem te houden is op desselffs dimissie in de volle vergaderinge geexhibeert ende by resolutie van haer Edele Groot Mogende gestelt in handen van den heer Secretaris Beaumont als Guarde Chartres.

Voor memorie.

- Een register inhoudende het verbael van d'ambassade aan den Groot Vorst van Muscovien by den heer Burch gedaen in de jaeren 1646 ende 1648.

- Een mande daer in meenichvuldige stucken raeckende de correspondentie met de pleinpotentiarissen tot Munster op 't stuck van den vredehandel en 't gunt daer ontrent is gehouden.

- Een groot paquet met stucken, als Staten van Oorloge, petitien van den Raede van State van verscheyde jaeren en anders, alle concernerende de finantie van de Generaliteyt; getekent met de letter A.

- Een paquet met diverse stucken de finantie van. haer Edele Groot Mogende in 't particulier raeckende; getekent met de letter B.

- Een paquet met diverse stucken de saecken van de zee aengaende; getekent met de letter C.

- Twee bundels met stucken verscheyde generaliteyts saecken raeckende; getekent met de letter D.

- Een bundel inhebbende veele ende verscheyde tractaten tusschen desen staet ende de croone van Vranekryck tot diverse tijden opgelecht met meer andere stucken daer toe specterende; getekent met de letter E.

- Een paquet met eenige tractaten tusschen desen staet en Engelandt gemaeckt ende andere. stucken het voors. rijck concernerende; getekent met de letter F.

- Een grooten bundel inhebbende verscheyde tractaten soo tusschen desen staet ende de croone van Sweden als de croone van Denemarcken gemaeckt ende verscheyde andere stucken de saecken van beyde de voors. rycken betreffende; getekent met de letter G.

- Een bundel met stucken raeckende de onderhandelinge van desen staet met Portugael; getekent met de letter H.

- Een paquet inhoudende de kerckelycke saecken, te weten d'acte synodiael van verscheyde synoden, soo in Suyt als in Noort-Hollandt eenige jaeren herwaerts in verscheyde steden gehouden; getekent met de letter J.

- Een bundel met verscheyde stucken het muntwerck raeckende; getekent met de letter K.

- Een kiste met menichvuldige stucken geresulteert uyt verscheyde voorgaende vergaderingen van haer Edele Groot Mogende.

- Noch een kiste vol alerhande vermengelde stucken soo haer Edele Groot Mogende als d'ingesetenen van dien raeckende, welcke te separeren en particulierlijck te specificeren den tijt jegenwoordelijck niet kan toelaten.

Dat de voors. registers, stucken ende papyeren gelevert zijn in 't college van haere Edele Mogende verclaere ick ondergeschrevene op den 8en december 1651.

 

Tabel met zoekresultaten in archieven
oude nummersnieuwe nummers
2641.a.132
2641.a.233
2641.a.333
2641.a.432
2641.a.532
2641.a.638
2641.a.739
2641.a.824
2641.a.916
2641.a.1035
2641.a.1133
2641.a.1234
2641.a.138
2641.a.1415
2641.a.1519
2641.a.1633
2641.a.1734
2641.a.1833
2641.a.1917
2641.a.201
2641.a.217
2641.a.2233
2641.a.2333
2641.a.2474
2641.a.2539
2641.a.2674
2641.a.278
2641.a.2875
2641.a.2992
2641.a.3032
2641.a.3132
2641.a.3232
2641.a.3311
2641.a.3451
2641.a.3525
2641.a.3681
2641.a.3747
2641.a.3826
2641.a.3918
2641.a.4032
2641.a.4148
2641.a.4286
2641.a.4345
2641.a.4449
2641.a.4523
2641.a.4651
2641.a.4722
2641.a.4827
2641.a.4945
2641.a.5085
2641.a.5187
2641.a.5228
2641.a.5328
2641.a.5442
2641.a.552
2641.a.5642
2641.a.5750
2641.a.5844
2641.a.58a23
2641.a.5923
2641.a.6050
2641.a.6131
2641.a.6212
2641.a.6313
2641.a.6421
2641.a.6523
2641.a. 6672
2641.a.6720
2641.a.6832
2641.a.6932
2641.b.16
2641.b.210
2641.b.310
2641.b.410
2641.b.510
2641.b.682
2641.b.740
2641.b.89
2641.b.975
2641.b.1075
2641.b.1141
2641.b.1276
2641.b.1376
2641.b.1475
2641.b.1537
2641.b.1677
2641.b.1777
2641.b.1877
2641.b.1977
2641.b.2077
2641.b.2177
2641.b.2277
2641.b.2377
2641.b.2477
2641.b.2577
2641.b.2677
2641.b.2777
2641.b.2877
2641.b.2977
2641.b.3077
2641.b.3177
2641.b.3277
2641.b.3377
2641.b.3477
2641.b.3577
2641.b.3677
2641.b.3777
2641.b.3879
2641.b.393
2641.b.403
2641.b.413
2641.b.423
2641.b.4393
2641.b.4450
2641.b.4553
2641.b.464
2641.b.475
2641.b.4846
2641.b.4946
2641.b.5042
2641.b.5170
2641.b.51a71
2641.b.5229
2641.b.5384
2641.b.5436
2641.b.5536
2641.b.5683
2641.b.5763
2641.b.5864
2641.b.5964
2641.b.6078
2641.b.6151
2641.b.6251
2641.b.6351
2641.b.6430
2641.b.6555
2641.b.6656
2641.b.6714
2641.b.6859
2641.b.6957
2641.b.7061
2641.b.7161
2641.b.7262
2641.b.7360
2641.b.7459
2641.b.7558
2641.b.7658
2641.b.7773
2641.b.7889
2641.b.7988
2671.b.8054
2641.b.8l24
2641.b.8256
2641.b.8380
2642.a.194
2642.a.295
2642.a.396
2642.a.497
2642.a.598
2642.a.6102
2642.a.799
2642.a.8103
2642.a.9104
2642.a.10100
2642.a.11101
2542.a.12105
2642.a.13105
2642.a.14105
2642.b.168
2642.b.268
2642.b.368
2642.b.468
2642.b.568
2642.b.669
2642.b.767
2642.b.867
2642.b.969
2642.b.1069
2642.b.1169
2642.b.1269
2642.b.1369
2642.b.13a69
2642.b.1467
2642.b.1567
2642.b.16133
2642.b.17134
2642.c.1135
2642.c.2137
2642.c.3136
2642.c.4124
2642.c.565
2642.c.665
2642.c.6a127
2642.c.765
2642.c.865
2642.c.9124
2642.c.10126
2642.c.1165
2642.c.12127
2642.c.13127
2642.c.14127
2642.c.15127
2642.d.1120
2642.d.2123
2642.d.3120
2642.d.4123
2642.d.5120
2642.d.6123
2642.d.7123
2642.d.8123
2642.d.9120
2642.d.10123
2642.e.1119
2642.e.2119
2642.e.3118
2642.e.4118
2642.e.5118
2642.e.6116
2642.e.7119
2642.e.8119
2642.e.9119
2642.e.10118
2642.e.11116
2642.e.12117
2642.e.13117
2642.e.14117
2642.e.15117
2642.e.16118
2642.e.17119
2642.e.18116
2642.e.19118
2642.e.20118
2642.e.21117
2642.e.22119
2642.e.23118
2642.e.24115
2642.e.25118
2642.e.26118
2642.e.27114
2642.e.28116
2642.e.29116
2642.e.30119
2642.e.31116
2642.e.32116
2642.e.33114
2642.e.34114
2642.e.35114
2642.e.36114
2642.e.37114
2642.e.38119
2642.e.39114
2642.e.40116
2642.e.41116
2642.g.1113
2642.g.2128
2642.g.3132
2642.g.4129
2642.g.5130
2642.g.6130
2642.g.7131
2642.g.8131
2642.h.1121
2642.h.2121
2642.h.3121
2642.h.4133
2642.h.5113
2642.h.6133
2642.h.7133
2642.h.8133
2642.h.9133
2642.h.10133
2642.h.11121
2642.h.12122
2642.i.1112
2642.1.2111
2642.i.3107
2642.i.4108
2642.i.5109
2642.i.6107
2642.i.7106
2642.i.8105
2642.i.9110

Concordans

( De stukken in deze inventaris beschreven zijn waarschijnlijk afkomstig uit de laatste twee rubrieken. Er zijn in het archief geen registers noch genummerde stukken aanwezig. Wellicht zullen deze stukken en registers teruggevonden worden bij de inventarisatie van het archief van de Staten van Holland en West-Friesland. )

De gewesen Raetpentionaris Catz heeft den 2en deser geexhibeert den naervolgende inventaris ende daer naer mede overgelevert de registers, papyeren ende charters in den selven geexpresseert. Ende is goetgevonden dat alle deselve bij provisie sullen opgeslooten in de kassen van de College Caemer, ende dat de ledige plaetsen boven deselve kassen sullen werden geaccommodeert omme de voors. charters ende andere aldaer te mogen werden bewaert.

Volght den voors. inventaris:

Inventaris van chartres, registers en andere stucken bij den heer Cats, gewesene Raetpentionaris aen de heeren Gecommitteerde Raeden overgelevert den 5en december 1651, volgens de resolutie van Haer Edele Mogende van den 2en der voors. maent december.

- Eerstelijck vijftien registers in folio, inhoudende de resolutiën van de Ho: Mo: heeren Staten Generael, beginnende met den jaere 1636 ende eyndigende met den jaere 1650.

- Noch seven registers mede in folio inhoudende de resolutiën bij haer Ho: Mo: genomen op de Vredehandelinge tot Munster geslooten.

- Het register van de resolutien genomen in d'extraordinaire vergaderinge van de provintien gehouden op de Groote Zaele is op den 11 en der voorleden maent november by den heere Catz ter vergaderinge van haer Edele Groot Mogende ingebracht om gebruyckt te worden op het resumeren van d'instrucktie tot d'ambassade van Engelandt specterende daer toe die ter tijt vergaderinge was geleyt, ende is aldaar vermist ende niettegenstaende de leden in 't gemeen sijn aengemaent (indien ymant het selve uyt curieusheyt mochte hebben mede genomen). 't opgemelte register wederom ter vergaderinge in te brengen, is het opgemelte register noch niet te voorschijn gebracht.

Dit voor memorie.

- Noch het register der resolutien van de Hoogh Mo: heeren Staten Generael op de saecken van d'Oostindische Compagnie genomen van den jaere 1638 tot den jaere 1649 incluys in forme als boven.

- Noch het register der resolution van haer Ho: Mo: op de saecken der Westindische Compagnie genomen in den jaeren 1647, 1648 ende l649 mede in folio.

- Item van de jaeren 1638 ende volgende tot l646 incluys.

- Item een van den jaere 1650 op 't selve subject.

- Een register van tractaten met verscheyde coningen, princen, vorsten ende landen opgerecht mede in folio.

- De resolutien van d'Edele Groot Mogende heeren Staten van Hollandt ende Westvrieslandt, beginnende met den jaere 1636 ende eyndigende met den jaere 1650, bestaende in vyftich registers in folio.

Nota: aen de drye laetste registers te weten van den jaere 1648, 1649, ende 1650 macqeert noch yet om in 't nette gestelt te worden, sullen eerstdaechs afgeschreven ende gereet zijn, sijnde nochtans van tijde tot tijde mede dubbelt aen de heeren Gecommitteerde Raeden overgebracht.

- Het groot register van de resolutien genomen in haer Edele Groot Mogende vergaderinge op het geheele werck van den vrede, dat voorgemelde heer Cats, gewesene Raetpenionaris was gelast te secreteren ende by hem te houden is op desselffs dimissie in de volle vergaderinge geexhibeert ende by resolutie van haer Edele Groot Mogende gestelt in handen van den heer Secretaris Beaumont als Guarde Chartres.

Voor memorie.

- Een register inhoudende het verbael van d'ambassade aan den Groot Vorst van Muscovien by den heer Burch gedaen in de jaeren 1646 ende 1648.

- Een mande daer in meenichvuldige stucken raeckende de correspondentie met de pleinpotentiarissen tot Munster op 't stuck van den vredehandel en 't gunt daer ontrent is gehouden.

- Een groot paquet met stucken, als Staten van Oorloge, petitien van den Raede van State van verscheyde jaeren en anders, alle concernerende de finantie van de Generaliteyt; getekent met de letter A.

- Een paquet met diverse stucken de finantie van. haer Edele Groot Mogende in 't particulier raeckende; getekent met de letter B.

- Een paquet met diverse stucken de saecken van de zee aengaende; getekent met de letter C.

- Twee bundels met stucken verscheyde generaliteyts saecken raeckende; getekent met de letter D.

- Een bundel inhebbende veele ende verscheyde tractaten tusschen desen staet ende de croone van Vranekryck tot diverse tijden opgelecht met meer andere stucken daer toe specterende; getekent met de letter E.

- Een paquet met eenige tractaten tusschen desen staet en Engelandt gemaeckt ende andere. stucken het voors. rijck concernerende; getekent met de letter F.

- Een grooten bundel inhebbende verscheyde tractaten soo tusschen desen staet ende de croone van Sweden als de croone van Denemarcken gemaeckt ende verscheyde andere stucken de saecken van beyde de voors. rycken betreffende; getekent met de letter G.

- Een bundel met stucken raeckende de onderhandelinge van desen staet met Portugael; getekent met de letter H.

- Een paquet inhoudende de kerckelycke saecken, te weten d'acte synodiael van verscheyde synoden, soo in Suyt als in Noort-Hollandt eenige jaeren herwaerts in verscheyde steden gehouden; getekent met de letter J.

- Een bundel met verscheyde stucken het muntwerck raeckende; getekent met de letter K.

- Een kiste met menichvuldige stucken geresulteert uyt verscheyde voorgaende vergaderingen van haer Edele Groot Mogende.

- Noch een kiste vol alerhande vermengelde stucken soo haer Edele Groot Mogende als d'ingesetenen van dien raeckende, welcke te separeren en particulierlijck te specificeren den tijt jegenwoordelijck niet kan toelaten.

Dat de voors. registers, stucken ende papyeren gelevert zijn in 't college van haere Edele Mogende verclaere ick ondergeschrevene op den 8en december 1651.

 

Tabel met zoekresultaten in archieven
oude nummersnieuwe nummers
2641.a.132
2641.a.233
2641.a.333
2641.a.432
2641.a.532
2641.a.638
2641.a.739
2641.a.824
2641.a.916
2641.a.1035
2641.a.1133
2641.a.1234
2641.a.138
2641.a.1415
2641.a.1519
2641.a.1633
2641.a.1734
2641.a.1833
2641.a.1917
2641.a.201
2641.a.217
2641.a.2233
2641.a.2333
2641.a.2474
2641.a.2539
2641.a.2674
2641.a.278
2641.a.2875
2641.a.2992
2641.a.3032
2641.a.3132
2641.a.3232
2641.a.3311
2641.a.3451
2641.a.3525
2641.a.3681
2641.a.3747
2641.a.3826
2641.a.3918
2641.a.4032
2641.a.4148
2641.a.4286
2641.a.4345
2641.a.4449
2641.a.4523
2641.a.4651
2641.a.4722
2641.a.4827
2641.a.4945
2641.a.5085
2641.a.5187
2641.a.5228
2641.a.5328
2641.a.5442
2641.a.552
2641.a.5642
2641.a.5750
2641.a.5844
2641.a.58a23
2641.a.5923
2641.a.6050
2641.a.6131
2641.a.6212
2641.a.6313
2641.a.6421
2641.a.6523
2641.a. 6672
2641.a.6720
2641.a.6832
2641.a.6932
2641.b.16
2641.b.210
2641.b.310
2641.b.410
2641.b.510
2641.b.682
2641.b.740
2641.b.89
2641.b.975
2641.b.1075
2641.b.1141
2641.b.1276
2641.b.1376
2641.b.1475
2641.b.1537
2641.b.1677
2641.b.1777
2641.b.1877
2641.b.1977
2641.b.2077
2641.b.2177
2641.b.2277
2641.b.2377
2641.b.2477
2641.b.2577
2641.b.2677
2641.b.2777
2641.b.2877
2641.b.2977
2641.b.3077
2641.b.3177
2641.b.3277
2641.b.3377
2641.b.3477
2641.b.3577
2641.b.3677
2641.b.3777
2641.b.3879
2641.b.393
2641.b.403
2641.b.413
2641.b.423
2641.b.4393
2641.b.4450
2641.b.4553
2641.b.464
2641.b.475
2641.b.4846
2641.b.4946
2641.b.5042
2641.b.5170
2641.b.51a71
2641.b.5229
2641.b.5384
2641.b.5436
2641.b.5536
2641.b.5683
2641.b.5763
2641.b.5864
2641.b.5964
2641.b.6078
2641.b.6151
2641.b.6251
2641.b.6351
2641.b.6430
2641.b.6555
2641.b.6656
2641.b.6714
2641.b.6859
2641.b.6957
2641.b.7061
2641.b.7161
2641.b.7262
2641.b.7360
2641.b.7459
2641.b.7558
2641.b.7658
2641.b.7773
2641.b.7889
2641.b.7988
2671.b.8054
2641.b.8l24
2641.b.8256
2641.b.8380
2642.a.194
2642.a.295
2642.a.396
2642.a.497
2642.a.598
2642.a.6102
2642.a.799
2642.a.8103
2642.a.9104
2642.a.10100
2642.a.11101
2542.a.12105
2642.a.13105
2642.a.14105
2642.b.168
2642.b.268
2642.b.368
2642.b.468
2642.b.568
2642.b.669
2642.b.767
2642.b.867
2642.b.969
2642.b.1069
2642.b.1169
2642.b.1269
2642.b.1369
2642.b.13a69
2642.b.1467
2642.b.1567
2642.b.16133
2642.b.17134
2642.c.1135
2642.c.2137
2642.c.3136
2642.c.4124
2642.c.565
2642.c.665
2642.c.6a127
2642.c.765
2642.c.865
2642.c.9124
2642.c.10126
2642.c.1165
2642.c.12127
2642.c.13127
2642.c.14127
2642.c.15127
2642.d.1120
2642.d.2123
2642.d.3120
2642.d.4123
2642.d.5120
2642.d.6123
2642.d.7123
2642.d.8123
2642.d.9120
2642.d.10123
2642.e.1119
2642.e.2119
2642.e.3118
2642.e.4118
2642.e.5118
2642.e.6116
2642.e.7119
2642.e.8119
2642.e.9119
2642.e.10118
2642.e.11116
2642.e.12117
2642.e.13117
2642.e.14117
2642.e.15117
2642.e.16118
2642.e.17119
2642.e.18116
2642.e.19118
2642.e.20118
2642.e.21117
2642.e.22119
2642.e.23118
2642.e.24115
2642.e.25118
2642.e.26118
2642.e.27114
2642.e.28116
2642.e.29116
2642.e.30119
2642.e.31116
2642.e.32116
2642.e.33114
2642.e.34114
2642.e.35114
2642.e.36114
2642.e.37114
2642.e.38119
2642.e.39114
2642.e.40116
2642.e.41116
2642.g.1113
2642.g.2128
2642.g.3132
2642.g.4129
2642.g.5130
2642.g.6130
2642.g.7131
2642.g.8131
2642.h.1121
2642.h.2121
2642.h.3121
2642.h.4133
2642.h.5113
2642.h.6133
2642.h.7133
2642.h.8133
2642.h.9133
2642.h.10133
2642.h.11121
2642.h.12122
2642.i.1112
2642.1.2111
2642.i.3107
2642.i.4108
2642.i.5109
2642.i.6107
2642.i.7106
2642.i.8105
2642.i.9110

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in