Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Aitzema, van - Zoeken: munster

7 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

1.10.02
L.W.A.M. Lasonder
Nationaal Archief, Den Haag
1916
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.10.02
Auteur: L.W.A.M. Lasonder
Nationaal Archief, Den Haag
1916

CC0

Periode:

1584-1669

Omvang:

5.58 meter; 103 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken zijn in het Nederlands, in het Frans, in het Spaans en in het Latijn gesteld.

Soort archiefmateriaal:

Geschreven documenten. Kennis van het 17e eeuwse handschrift is noodzakelijk.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Leo van Aitzema (1600-1669) was resident van de Hanzesteden. Het archief bevat onder ander zijn dagboeken, brieven door en voor Aitzema (zowel in zijn hoedanigheid van gezant als privé), verschillende afschriften van resoluties van de Staten-Generaal en verbalen van de legaties naar Engeland. Aitzema was tevens historicus die allerlei materiaal verzamelde voor zijn belangrijke werk 'Historie van saken van Staat en Oorlog' (..).

Archiefvormers:

 • Leo van Aitzema 1600-1669

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

 • Zie ook inv.nrs. 57, 73, 76 en 77. De banden en pakken met brieven en andere stukken, beschreven in inv.nrs. 14 vlg., bestaan voor het grootste gedeelte uit aan Aitzema gerichte originele brieven van regeringslichamen en bijzondere personen, van laatstgenoemde ook voor een gedeelte aan Aitzema in zijn particulier gericht, zie met name inv.nrs. 47-51. Nu en dan bevinden zich in de banden en pakken ook minuten van door Aitzema verzonden brieven, steeds eigenhandig door hem geschreven, terwijl de bij Aitzema ingekomen brieven - ook die aan hem in zijn particulier - vaak van bijlagen vergezeld zijn. Zoals uit het onderstaande duidelijk is, zijn de door Aitzema in zijn kwaliteit ontvangen briefen grotendeels uit Duitsland afkomstig. In inv.nrs. 14-31 bevinden zich ook brieven van elders onder andere zeer enkele uit Engeland.

 • Zie ook inv.nr. 14. Behalve het eerste en laatste nummer van deze afdeling betreffen alle stukken Aitzema in zijn kwaliteit van resident der Hanzesteden. Bij de vaststelling van de volgorde der stukken is er van uitgegaan, dat die betreffende het buitenland voorop gaan en wel eerst die betreffende Duitsland, Zweden en Rusland, daarna die betreffende Engeland, Frankrijk, Portugal, Italië en Barbarije, terwijl inv.nrs. 95-100 enkele stukken betreffende binnenlandse aangelegenheden volgen.

  • De titel luidt: 'Een register continerende alderhande copiën, gedruckt ende gescreven, soo van politycque als particuliere saecken van verscheydene jaren confuselick onder den anderen gebonden als: Poincten van beschryvinge van de Staten van Hollant ende Westvrieslant, een Staet van oorloge te water de anno 1628, Staet van employ ter saecke van defroyementen ende vereeringen van den jare 1600 tot den jare 1631 incluis, by den staet gedaen, Item van de heerlijcke goederen van alle de steden in Hollant, ende Westfrieslant ende een lijste van de verpondingen in Hollant.' Voorin een door Aitzema eigenhandig geschreven genummerde inhoudsopgave. De nummers 3, 6, 10-15, 22, 24-27, 30-32, 35-36, 38-39, 53-56, 58 en 61-70 ontbreken.

  • De band bevindt zich in de Loketkas der Staten-Generaal 'Loopende' 428/150 (zie hierna bijlage 1). Voorin een door Aitzema eigenhandig geschreven genummerde inhoudsopgave.

  • Hierin verscheidene afschriften van traktaten.

  • De band bevindt zich in de Loketkas der Staten-Generaal 'Loopende' 428/149 (zie hierna bijlage 1). De stukken zijn genummerd met Aitzema's hand. De nummers 1, 6-9 en 12 ontbreken.

  • In de inventaris van de Loketkas der Staten-Generaal 'Loopende' nrs. 428/18, 428/26, 428/29, 428/30, 428/32, 428/36 en 428/73 worden nog vermeld resoluties van de Staten-Generaal resp. over 1639-1640, 1644, 1646, 1647, 1648 en 1654.

  • De band bevindt zich in de Loketkas der Staten-Generaal 'Loopende' 428/4 (zie hierna bijlage 1).

  •  66 -.

   Dit inv.nr., bevattende het Verbaal van het verhandelde bij de vrede van Munster, 1647-1648, bevindt zich in het archief van de Staten-Generaal, 1.01.01.05, inv.nr. 8428. De titel luidt: 'Verbael van het gepasseerde op de generale vredehandelingen tot Munster gehouden bij heeren H.H.M. plenipotentiarissen tzedert den 17 November 1646 tot den 24 December 1647 incluys.' Voorin staat aangetekend: 'Dit verbael is gehouden by den heer van Meynerswijck.'.

  •  67 -.

   Dit inv.nr., bevattende het Verbaal van het verhandelde bij de vrede van Munster, 1647-1648, bevindt zich in het archief van de Staten-Generaal, 1.01.01, inv.nr. 8430. De titel luidt: 'Verhael van het verhandelde bij H.H.M. plenipotentiarissen tot Munster op de generale vredehandelingen aldaer tzedert den 3 December 1647 tot den 2 January 1648 incluys.'.

  •  68 Privileges van de stad Aken. 1657 1 katern

   Het stuk bevindt zich in de Loketkas der Staten-Generaal 'Hoochduytslant, Poolen ende Moscoviën' 157 (zie hierna bijlage 2).

  • open69-71 Stukken betreffende Brandenburg. 1648-1655 2 omslagen
  • Het pak bevindt zich in de Loketkas der Staten-Generaal 'Hoochduytslant, Poolen ende Moscoviën' 139 (zie hierna bijlage 2).

  • Het pak bevindt zich in de Loketkas der Staten-Generaal 'Hoochduytslant, Poolen ende Moscoviën' 109 (zie hierna bijlage 2). Hierbij enkele aan Aitzema gerichte originele brieven.

  • Het pak bevindt zich in de Loketkas der Staten-Generaal 'Hoochduytslant, Poolen ende Moscoviën' 120 (zie hierna bijlage 2).

  • De titel luidt: 'Copie verbael by de heeren Barendrecht, Lange ende Van der Hooge, gedeputeerden van H.H.M. aan den bisschop van Munster tot bylegginge van de differenten tusschen S.F.D. ende de stadt Munster gehouden ende ter generaliteit overgelevert den 19 December 1657'.

  • Het pak bevindt zich in de Loketkas der Staten-Generaal 'Oostvrieslant' 46 (zie hierna bijlage 2). De stukken hebben voornamelijk betrekking op de heren van In- en Kniphuisen, terwijl er enkele originele brieven uit 1658 van hen aan Aitzema, onder voorkomen. Men zie brieven van hen aan Aitzema ook in inv.nrs. 14-31.

  •  77 -.

   Dit inv.nr., bevattende ingekomen en uitgegane stukken bij en van gezanten van de republiek in Zweden, 1653-1655, bevindt zich in het archief van de Staten-Generaal, 1.01.01, inv.nr. 8479. De titel luidt: 'Brieven, remonstrantiën, memoriën etc. van ende aen (den) Coninck ende Coninginne sampt de regieringe in Sweden, resp. gescreven ende gepresenteert alle meest van H.H.M. heeren ministers aldaer in de jaren 1653, 1654 ende 1655 ende den staet concernerende.' Onder de stukken bevindt zich één originele brief aan Aitzema.

  •  78 -.

   Dit inv.nr., bevattende een Verbaal van de legatie naar Zweden, 1640, bevindt zich in het archief van de Staten-Generaal, 1.01.01, inv.nr. 8390. De titel luidt: 'Copie verbael van de heeren Boreel, Sonck ende Aylva, H.H.M. ambassadeurs aen de Coninginne ende Croone van Sweeden in den jare 1640.'.

  •  79 -.

   Dit inv.nr., bevattende een Verbaal van de legatie naar Rusland, 1648, bevindt zich in het archief van de Staten-Generaal, 1.01.01, inv.nr. 8456. De titel luidt: 'Verbael van de ambassade van Moscoviën van de(n) heer Coenraad Burch, ter generaliteit overgegeven den 18en December in den jare 1648'.

  • Het stuk bevindt zich in de Loketkas der Staten-Generaal 'Loopende' 428/171 (zie hierna bijlage 1).

  •  83 -.

   Dit inv.nr., bevattende resoluties van de Staten-Generaal betreffende Engeland, 1617, 1626 en1627, bevindt zich in het archief van de Staten-Generaal, 1.01.01, inv.nr. 8355. De titel luidt: 'Cohier van verscheydene resolutiën van staet in de jaren 1617, 1626 en 1627 raeckende de negociatie by den heer Carleton in Engelant genomen.'.

  • Bijgebonden zijn resoluties van de Staten-Generaal van 1642 en een staat van oorlog, ongedateerd, zoals ook blijkt uit de titel, die luidt als volgt: '...H.H.M. resolutiën van staet, genomen in den jare 1642 ende een copie van het verbael by de heeren H.H.M. ambassadeurs François Aerssens ende Joachimi in derselver ambassade aen den Coninck van Groot-Brittaignen, gehouden in den jare 1639, mitsgaders een copie van een staet van oorloge sonder jaer ende dagh, alle in één volumen gebonden.'.

  •  85 -.

   Dit inv.nr., bevattende een Verbaal van de legatie naar Engeland, 1644-1645, bevindt zich in het archief van de Staten-Generaal, 1.01.01, inv.nr. 8397. De titel luidt: 'Verbael van de heeren Boreel, Van Rheede van Rhenswoude, H.H.M. extra-ordinaris ambassadeurs, ende de heer Joachimi, derselver ordinaris ambassadeur in Engelant, aengaende het gepasseerde ende verhandelde geduyrende derselver ambassade anno 1644 ende 1645.'.

  • De titel luidt: 'Verbalen van de heeren Catz, Schaep ende Van de Perre, H.H.M. ambassadeurs in de jaren 1651 ende 1652 in Engelant geweest, ende een van den jaere 1653 by de heeren ambassadeurs Beverningk, Nieupoort, Van de Perre ende Jonghsthal, mede aldaer geweest synde, met de documenten ende stucken van de jaren 1650 tot 1653 incluys daertoe specterende, alle copielick in één volumen gebonden ende los daarinne leggende.'.

  • De titel luidt: 'Verbael van alle de considerabelste poincten ende saecken, die de heeren H.H.M. ambassadeurs aen het Parlement ende Republijcque van Engelant ingevolge van de nader resolutie van 21 October 1653 met de wedercompste van de heeren Nieupoort ende Jongstal getracteert hebben met de stucken daertoe specterende 1653 ende 1654'.

  • Het pak bevindt zich in de Loketkas der Staten-Generaal 'Loopende' 428/86 (zie hierna bijlage 1). Dit zijn de stukken, genoemd door Wurm, A. w. blz. 63, die de klerk Lelienbergh bezig zou geweest te verbranden op het ogenblik, dat hij werd gevangen genomen; vgl. ook in de inleiding hiervóór blz. 10. De stukken zijn inderdaad voor het grootste gedeelte door het vuur verteerd.

  • Het pak bevindt zich in de Loketkas der Staten-Generaal 'Vrankrijk' 110 (zie hierna bijlage 2).

  • Het pak bevindt zich in de Loketkas der Staten-Generaal 'Portugael' 18 (zie hierna bijlage 2).

  • De titel luidt: 'Verbael van den bewinthebber (sc. van de West-Indische Compagnie) Ten Hove ende Gijsbert de Witt wegens hare commissie aen de Coninginne-Regente van Portugael van den jare 1657.'.

  • De titel luidt 'Verbael van den heer Gijsbert de Witt wegens syne commissie aen den Coninck van Portugael van den jare 1661.'.

  • Het pak bevindt zich in de Loketkas der Staten-Generaal 'Italiën, Savoyen, Constantinopolen, Marocco, Venetiën, Zalee ende Barbariën' 32 (zie hierna bijlage 2).

  •  94 -.

   Dit inv.nr., bevattende een Verbaal van de legatie naar Barbarije, ca. 1622-1623, bevindt zich in het archief van de Staten-Generaal, 1.01.01, inv.nr. 8342. De titel luidt: 'Historysch verhael van de stede Thunis, Algiers ende andere steden in Babariën gelegen, bescreven door N.N. (Cornelis Pijnacker) by occasie van syne legatie op Algiers, Thunis ende Malta sonder naem, dach ofte jaer.'.

  • open95-96 Stukken betreffende het huis van Oranje. 1651-1652, 1663 2 pakken
  • Het stuk bevindt zich in de Loketkas der Staten-Generaal 'Loopende' 349 (zie hierna bijlage 2).

  • Het stuk bevindt zich in de Loketkas der Staten-Generaal 'Loopende' 314 (zie hierna bijlage 2).

  • Het pak bevindt zich in de Loketkas der Staten-Generaal 'Loopende' 210 (zie hierna bijlage 2). Deze voor en door Leo van Aitzema gemaakte afschriften hebben betrekking op de belening met het eiland Ameland, met welke zaak Foppe van Aitzema zich in de jaren 1636 vlg. heeft bezig gehouden, zie nader Wurm, A. w., blz. 38 vlg.

 • Foppe van Aitzema, een oom van Leo van Aitzema, was evenals zijn neef resident van de Republiek bij de Hanzesteden. Andere stukken betreffende Foppe van Aitzema bevinden zich in de inv.nrs. 14, 47-51 en 101.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in