Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Aitzema, van - Zoeken: munster

7 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

1.10.02
L.W.A.M. Lasonder
Nationaal Archief, Den Haag
1916
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.10.02
Auteur: L.W.A.M. Lasonder
Nationaal Archief, Den Haag
1916

CC0

Periode:

1584-1669

Omvang:

5.58 meter; 103 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken zijn in het Nederlands, in het Frans, in het Spaans en in het Latijn gesteld.

Soort archiefmateriaal:

Geschreven documenten. Kennis van het 17e eeuwse handschrift is noodzakelijk.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Leo van Aitzema (1600-1669) was resident van de Hanzesteden. Het archief bevat onder ander zijn dagboeken, brieven door en voor Aitzema (zowel in zijn hoedanigheid van gezant als privé), verschillende afschriften van resoluties van de Staten-Generaal en verbalen van de legaties naar Engeland. Aitzema was tevens historicus die allerlei materiaal verzamelde voor zijn belangrijke werk 'Historie van saken van Staat en Oorlog' (..).

Archiefvormers:

  • Leo van Aitzema 1600-1669

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Bijlage 1. Inventaris van stukken, behorende tot de verzameling-Aitzema van 1669

Inventaris van verbalen, journalen, registers, kohieren en bundels van Haar Hoog Mogenden resoluties, traktaten, instructies, brieven en andere papieren, munimenten en stukken van de gewezen resident Van Aitzema, secrete en andere, van verschillende jaren, alle de Staat aangaande, door order van het Hof van Holland uit het huis van de klerk Lelienbergh gehaald en onder het voorschreven hof gebracht en later vandaar alhier gebracht.

Stukken, waarbij in de kolom 'Inv.nr.' geen nummer is ingevuld, berusten niet meer in het archief Van Aitzema (zie inleiding), noch in het archief van de Staten-Generaal. De verblijfplaats van deze stukken is onbekend.

Tabel met zoekresultaten in archieven
Nr.OmschrijvingInv.nr.
1.Resoluties van de heren Staten van Holland en West-Friesland genomen in het jaar, nevens enige traktaten met Frankrijk gemaakt, 1597.-
2.Resoluties van de Staat van het jaar 1610 tot 1611 en van januari 1634 tot 1644, alsmede een staat van oorlog van het jaar 1621.59
3.Verschillende kopieën van adviezen van de heer Van Langerack, Haar Hoog Mogenden; ambassadeur bij de koning van Frankrijk, en daar vandaan geschreven in de jaren 1615 en 1616.-
4.Register van resoluties, memorialen, brieven en verdere stukken, gediend hebbende tot de generale vredeshandeling te Munster, beginnende met het jaar 1624 en eindigende op 16 november 1647.65
5.Brieven, geschreven aan de resident Van Aitzema in 1629.-
6.Liber rationum anno 1623 en 1624.-
7.Register van de jaren 1626 tot 1635.32
8.Brieven aan de resident Van Aitzema van het jaar 1626 tot en met het jaar 1642.15, 17
9.Particuliere stukken betreffende declaraties van de resident Van Aitzema van 15 juli 1627 tot 5 juli 1628.102
10.Register miscellanea, meest particularia, van geen bijzonder belang sinds 1630 tot 1638 tezamen gecompineert.1
11.Particuliere brieven van verschillende personen aan de heer Van Aitzema geschreven in het jaar 1633.48
12.Register of journaal van alle voorgevallen zaken in genere, beginnende op 15 december 1633 en eindigende op 29 december 1664.12
13.Minuten en geauthentiseerde extracten van secrete resoluties van Haar Hoog Mogenden, ook gediend hebbende tot het maken van een traktaat met Frankrijk in het jaar 1634.-
14.Particulier journaal, ook enige staatszaken betreffende, doch van geen belang, beginnende met het jaar 1638 en eindigende met het jaar 1643.2
15.Resoluties van Haar Hoog Mogenden vanaf het jaar 1638 tot 1 juli 1639.61
16.Journaal van alle politieke staats- en andere zaken met enige inserties van resoluties etc., bestaande uit veertien kohieren, beginnende met februari 1639 en eindigende in mei 1643.-
17.Journaal van opmerkelijke staats- en politieke en andere zaken door de heer Van Aitzema, naar het schijnt gehouden tot het formeren van zijn brieven van correspondentie in de jaren 1635, 1636, 1637 en 1638.9
18.Kopie van het register van de resoluties van Haar Hoog Mogenden: extracts-gewijs geschreven sedert anno 1639 tot en met juli 1670.-
19.Brieven aan de resident Van Aitzema van verscheidene personen geschreven in de jaren 1640 en 1641.16
20.Stukken betreffende Zweden en Denemarken van het jaar 1645.-
21.Proposities, memories, procuraties, brieven en resoluties betreffende staatszaken, alle betrekking hebbend op het maken van generale vrede in Christenrijk en beginnende met het jaar 1636 en eindigende met het jaar 1648.-
22.Brieven, resoluties en stukken met enige losse bijlagen, alle gediend hebbende tot en op de vredeshandeling te Munster in het jaar 1648.-
23.Verscheidene resoluties en brieven, alsmede kopie van memories etc., alle van het jaar 1648 en 1649 na de vrede met Spanje te Munster gesloten doch van geen belang, 1649.-
24.Register van resoluties beginnende met juli 1640 tot eind december 1641.62
25.Journaal met insertie van verscheidene instructies, memories, brieven etc. de staat concernerende van de jaren 1643 en 1644.-
26.Enige kopieën van resoluties bij Haar Hoog Mogenden genomen anno 1644.-
27.Stukken in de Hoogduitse taal zijnde voornamelijk van het jaar 1645.-
28.Oostfriese stukken, memories en brieven, gediend hebbende in de jaren 1640 en 1647.-
29.Enige kopieën van resoluties bij Haar Hoog Mogenden genomen anno 1645.-
30.Kopieën van resoluties by Haar Hoog Mogenden genomen, 1646.-
31.Miscellanea voornamelijk Brandenburg betreffende, 1647.-
32.Kopieën van resoluties by Haar Hoog Mogenden genomen in het jaar 1647.-
33.Stukken betreffende Oost-Friesland van het jaar 1647.-
34.Een bundel met stukken betreffende Brazilië etc. en de West-Indische Compagnie 1647.-
35.Originele brieven, de staat aangaande, aan de heer Van Aitzema geschreven in 1648.19
36.Enige kopieën van Haar Hoog Mogenden resoluties, 1648.-
37.Stukken betreffende Oost-Friesland en verscheidene brieven in origineel dienaangaande aan de heer Van Aitzema geschreven, 1648.-
38.Kopieën van brieven aan en van de Staat anno 1649, zijnde van geen belang.-
39.Kopieën van Franse memories, ingediend ter generaliteit in 1649.-
40.Anglica, 1649.-
41.Kopieën van resoluties door Haar Hoog Mogenden genomen.-
42.Landsdagreces van de Standen Kleef en Gulik, door order van de Keurvorst van Brandenburg gehouden in het jaar 1649.-
43.Kopieën van brieven aan en van de Staat, alsmede proposities, memories en resoluties betreffende de zaken van Engeland, 1649.-
44.Originele brieven aan de heer Aitzema door diverse personen geschreven in de jaren 1649 en 1650.20
45.Journaal van brieven en al hetgeen in zaken van Staat is voorgevallen en beginnende op 8 oktober 1648 en eindigende op 7 oktober 1650.-
46.Stukken betreffende de generaliteit van het jaar 1650.10
47.Kopie-obligatie ten bedrage van 800.000 pond sterling bij deze Staat in het jaar 1599, ten behoeve van Elisabeth, koningin van Engeland, gepasseerd en de betaling van dien, nevens verscheidene traktaten en contracten, tussen Engeland, Frankrijk en deze Staat dienaangaande als anders in verscheidene jaren gesloten.-
48.Resolutie van de heren Staten van Holland en West-Friesland betreffende het casseren van de militie 1650.-
49.Register van kopieën van brieven van en aan de Staat, alsmede proposities en reoluties van Haar Hoog Mogenden, alle vanaf 27 december 1649 tot en met het jaar 1651.64
50.Kopieën van Haar Hoog Mogenden resoluties, genomen in 1651, meest in kohieren geschreven gevonden.-
51.Een bundel van Oost-Friese zaken van het jaar 1651.-
52.Een bundeltje van papieren, meest brieven aan de heer Van Aitzema, 1651. 21-
53.Punten, waarop de heren Staten van Holland op 12 september en 29 oktober 1651 zijn beschreven geweest.-
54.Particuliere stukken betreffende Zweden, 1651.-
55.Kopieën van adviezen van de admiraliteitscolleges.-
56.Brieven, instructies en resoluties, meest betreffende de beveiliging van de Middellandse Zee tegen piraterij, in het bijzonder van de Franse in het jaar 1651.-
57.Een bundel van kopieën van brieven en stukken van het jaar 1651, betreffende de generaliteit.-
58.Particuliere missiven aan de heer Aitzema en enige minuten van memories door zijn Edelheid aan de Staat gepresenteerd, 1651.-
59.Miscellanea van geen belang van de jaren 1651 en 1652.-
60.Een bundel met papieren betreffende de diverse particuliere zaken, 1652.-
61.Een bundel van Haar Hoog Mogenden resoluties genomen in 1652.-
62.Brieven aan de resident Van Aitzema geschreven van de Hanzesteden en andere particuliere in zijn deputatie in Engeland, 1652.-
63.Kopieën van elf brieven, zowel secrete als andere, nevens zeven bijlagen en zes resoluties van Haar Hoog Mogenden van het jaar 1652.-
64.Kopieën van meest secrete en andere brieven, alle van ambassadeur Nieupoort aan Haar Hoog Mogenden geschreven in het jaar 1652.-
65.Anglica betreffende enige zaken van resident Aitzema in Engeland verricht voor en vanwege de Hanzesteden en hetgeen aldaar voorgevallen is, 1652.46
66.Missiven van ambassadeur Boreel en andere stukken, 1653.-
67.Kopieën van zes secrete brieven en een staatse resolutie met een kopie uit het journaal van de vice-admiraal Witte Cornelis de Witt en een memorie voor Jan Janssen om enige resoluties uit de registers te lichten, 1653.-
68.Journaal van staats- en andere meest politieke zaken, voorgevallen sedert mei 1652 tot eind april 1653.3
69.Een register, meest brieven van Haar Hoog Mogenden ministers in Denemarken alsmede memories en resoluties door de Staat in de jaren 1653, 1654, 1655 en 1656 respectievelijk in de Deense zaken genomen.-
70.Een bundel van kopieën van Haar Hoog Mogenden resoluties genomen in het jaar 1653.-
71.Journaal van alle staats- als andere meest politieke zaken, voorgevallen sedert 1 mei 1653 tot en met 22 november 1653,-
72.Negen kopieën van secrete en andere brieven, nevens twee kopieën van concept-traktaten met Frankrijk, nevens drie resoluties met de punten tot het voorgeschreven traktaat betrekking hebbend, alsmede enige concept-artikelen tot het traktaat met Brandenburg te sluiten en een Hollandse resolutie, alle van het jaar 1654, zijnde enige van belang.-
73.Kopieën van Haar Hoog Mogenden resoluties in het jaar 1654.-
74.Kopieën van missiven, memories en staten, met enige Haar Hoog Mogenden resoluties, alle van het jaar 1654.-
75.Kopie-adviezen van de admiraliteitscolleges, missiven en stukken alsmede resoluties, alle betreffende de zeezaken van het jaar 1655.-
76.Kopieën, meest alle missiven van de ambassadeur Boreel, 1655.-
77.Een bundel van alle extracten van Haar Hoog Mogenden resoluties, genomen in het jaar 1655.-
78.Kopie van een secrete resolutie, bericht wegens de vervallen 's lands fortificaties, secrete artikelen en ingrediënten tot een traktaat met Brandenburg, nevens een kopie van de toestemming op de staat van oorlog van het jaar 1655.-
79.Kopieën van adviezen en brieven van de respectieve admiraliteitscolleges en enige heren Haar Hoog Mogenden Gedeputeerden, meest betreffende de zeezaken, alsmede van andere particulieren, alle van geen belang en van het jaar 1655.-
80.Kopieën van missiven en resoluties betreffende de militaire zaken, voorgevallen in het jaar 1655.-
81.Journaal van alle staats- als andere meest politieke voorgevallen zaken, sinds 19 januari 1655 tot en met 6 januari 1656.5
82.Kopieën van Hare Hoog Mogenden resoluties genomen in het jaar 1656.-
83.Register van kopieën van brieven aan en van de Staat door en van dezelver ministers aan de koningen van Zweden, Denemarken en Polen mitsgaders de Keurvorst van Brandenburg en Danzig geschreven, nevens Hare Hoog Mogenden resoluties, secrete als andere, met de bijlagen daarop betrekking hebbend, allen van het jaar 1656.-
84.Brieven van staatszaken, door resident Van Aitzema aan verscheidene personen geschreven sinds 30 december 1650 tot eind december 1556.-
85.Kopieën van secrete en andere brieven met bijlagen en enige memories als anders, geadresseerd aan Haar Hoog Mogenden en ingekomen in het jaar 1656.-
86.Een bundel met secrete brieven en resoluties Engeland betreffende, meest verbrand en van het vuur genomen in het huis van de klerk Lelienbergh, alles van het jaar 1656.88
87.Drieëndertig kopieën van secrete en andere brieven en een secrete resolutie en twee kopieën van een instructie voor een gezant naar Moskou, alsmede twee provinciale adviezen als een van Zeeland en Friesland en nog drie stukken betreffende de marine, alle kopieën van het jaar 1656.-
88.Stukken betreffende het schip de Groene Jager van het jaar 1656.-
89.Kopieën van secrete en andere brieven met enige bijlagen en memories, geadresseerd aan Haar Hoog Mogenden en ingekomen in het jaar 1656.-
90.Kopieën van verscheidene Franse brieven van Boreel, 1657.-
91.Register van resoluties van Haar Hoog Mogenden van 16 maart tot 31 december 1657.-
92.Journaal van alle staats- en andere meest politieke zaken, voorgevallen sinds 6 januari 1656 tot 9 oktober.6
93.Kopieën van brieven door Haar Hoog Mogenden ambassadeurs uit Elbing, Marienberg en Danzig aan de Staat geschreven, alsmede enige van de heer Percheval Pels aan de Generaliteit geschreven in het jaar 1657.-
94.Kopieën van brieven en memories, ter Generaliteit ingekomen in 1657, met enige kopieën van resoluties daarop genomen.-
95.Kopieën van brieven en stukken betreffende Zweden van het jaar 1657.-
96.Negenenvijftig kopieën van secrete en andere brieven, alsmede twaalf resoluties en twee secrete extracten alsmede een kopie instructie voor de heer luitenant admiraal Wassenaer, alle van het jaar 1657.-
97.Kopie van een advies van de Raad van State, dienende tot een order en reglement voor 's lands militie te voet en te paard, van 21 december 1627.-
98.Kopieën van missiven, memories, proposities etc. betreffende Denemarken en Polen van het jaar 1657.-
99.Kopieën van missiven, memories, zowel secrete als andere, gediend hebbende in de ambassades aan Zweden, Polen en Brandenburg in het jaar 1657.-
100.Kopieën van brieven, ter Generaliteit uit Spanje ingekomen in het jaar 1657.-
101.Missiven en resoluties betreffende ambassade van Polen, Denemarken, Keurvorst van Brandenburg en Danzig anno 1657.-
102.Kopieën, missiven en adviezen over zeezaken van het jaar 1657.-
103.Verscheiden brieven aan resident Van Aitzema geschreven in het jaar 1657 ten tijde van de Zweedse, Poolse en onze oorlog.23
104.Brieven, adviezen en resoluties betreffende de zeezaken van het jaar 1658.-
105.Kopieën van brieven aan Haar Hoog Mogenden uit Friesland, geschreven in 1658.-
106.Kopieën van brieven, memories, resoluties etc., ingekomen en gediend hebbende in Haar Hoog Mogenden vergadering, 1658.24
107.Missiven aan de heer Van Aitzema betreffende Duitsland, 1658.-
108.Kopieën van brieven van en aan de Staat, memories, remonstranties, resoluties van Haar Hoog Mogenden als andere stukken en papieren, alle zaken Denemarken betreffende, van het jaar 1658 en 1659.-
109.Kopieën van Haar Hoog Mogenden resoluties van 1658 geschreven bij kohieren. -
110.Miscellanea van brieven, memories, proposities, resoluties etc. van het jaar 1659.-
111.Deense en Zweedse brieven en bijlagen, 1659, met de resoluties daartoe betrekking hebbend, 1659.-
112.Kopieën van brieven, proposities, memories, resoluties etc., alle betreffende de Deense en Zweedse zaken van het jaar 1659.-
113.Kopieën van de redenen en motieven betreffende de zaken van de Landen van Overmaze en een conventie met Downing, nevens een resoluties van Haar Hoog Mogenden van het jaar 1659.-
114.Kopieën van brieven met haar bijlagen, proposities en memories van de heer ambassadeur Nieupoort uit Engeland geschreven en overgezonden met enige resoluties daarop slaande, allen van het jaar 1659.-
115.Journaal van alle staats- als andere meest politieke voorgevallen zaken, daarin verscheidene cijfers, beginnende 10 oktober 1657 en eindigende 30 mei 1659.7
116.Journaal van de staats- en meest andere politieke zaken, waaruit de resident Van Aitzema zijn brieven schijnt te hebben geformeerd, die hij sinds 2 januari 1657 tot 1 september 1660 aan verscheidene zijn correspondenten heeft gehad.11
117.Kopieën van missiven van de heer Van den Honaert en Eckbergh van het jaar 1659.-
118.Journaal van staatszaken en andere, meest politieke, voorgevallen sinds 30 mei 1659 tot 2 maart 1660 8
119.Verscheidene resoluties betreffende memories en liquidaties nopende Oost-Friesland, gediend hebbende in Haar Hoog Mogenden vergadering anno 1660.-
120.Journaal van allerhande politieke staats- en andere zaken met verscheidene aanvullingen, beginnende op 22 maart 1660 en eindigende op 2 december 1661.-
121.Brieven aan de heer Van Aitzema betreffende de zaken van Munster anno 1660, zijnde particulier.-
122.Brieven aan Haar Hoog Mogenden en de heer Van Aitzema alsmede verscheidene kopieën, memories en andere stukken, meer particuliere concernerende, alle van het jaar 1660.-
123.Verscheidene brieven aan de heer Van Aitzema, verscheidene jaren van verscheidene heren geschreven meest van de jaren 1660 tot en met 1668.26, 28, 30
124.Memories, brieven met bijlagen, en resoluties betreffende de zaken van Engeland, ingekomen en gediend hebbende in Haar Hoog Mogenden vergadering, 1660.-
125.Kopieën van proposities, memories en besluiten betreffende de Munsterse zaken, voorgevallen 1660.-
126.Kopieën van missiven aan Haar Hoog Mogenden ter Generaliteit opgenomen, 1660.-
127.Particuliere brieven uit Oost-Friesland aan de heer Van Aitzema, geschreven, 1660.-
128.Brieven aan de heer Van Aitzema en enige memories en resoluties betreffende de particuliere zaken van een smeker, alle van het jaar 1661.37
129.Kopieën van memories, secrete en andere brieven van en aan de Staat met bijlagen, alle betreffende Engeland, 1661.-
130.Kopieën van brieven van de ambassadeurs in Engeland en enige memories van de buitengewoon gezant Downing, alle van het jaar 1661.-
131.Kopieën van een remonstrantie wegens het recht de non evocando van die van Gemert, van 14 april 1662.-
132.Kopie missiven van de heren Renswoude, Sasburg en Deutecom van het jaar 1662.-
133.Particuliere brieven aan de resident Van Aitzema anno 1662. 50
134.Kopieën van brieven, memories en resoluties van en aan de Staat betreffende Engelse zaken van het jaar 1662.-
135.Kopieën van brieven en memories betreffende 100.000 rijksdaalders, noch onvereffend tussen Haar Hoog Mogenden en de Keurvorst van Brandenburg, ter Generaliteit gediend hebbende in het jaar 1662.-
136.Kopie van secrete en andere brieven uit Frankrijk en van de Zwitserse kantons met bijlagen en resoluties van Haar Hoog Mogenden, daarop betrekking hebbend alsmede memories van de ambassadeur van Frankrijk, alle van het jaar 1662.-
137.Brieven betreffende de verzochte inclusie van Lubeck, Bremen en Hamburg in het traktaat van het jaar 1662 tussen deze staat en Frankrijk.-
138.Kopieën van brieven met bijlagen, memories en proposities, ter vergadering van Haar Hoog Mogenden ingekomen, met enige resoluties daarop slaande, alle van het jaar 1663.-
139.Journalen van opmerkelijke staats- en politieke zaken als andere zaken door resident Van Aitzema gehouden, naar het schijnt tot het formeren van zijn brieven van correspondentie, bestaande uit tweeëntwintig kohieren, beginnende op 27 augustus 1660 en eindigende op 11 december 1663.-
140.Brieven aan de heer Van Aitzema uit Wolffenbüttel, geschreven in de jaren 1662 en 1663.-
141.Brieven aan de heer Van Aitzema, geschreven in het jaar 1663.27
142.Kopieën van verscheidene brieven en memories van de ambassadeur Van Gogh, ook van de gezant Downingh, en enige resoluties bij Haar Hoog Mogenden daarop genomen, alle zaken Engeland betreffende, van het jaar 1664.-
143.Journaal van allerhande politieke staats- en andere zaken met enige weinige inserties, beginnende op 4 april 1662 en eindigende op 4 januari 1664.-
144.Brieven aan de heer Van Aitzema en minuten van memories hem ter vergadering gepresenteerd van het jaar 1665.29
145.Journaal van allerhande staats-, politieke en andere zaken, daaruit de resident Van Aitzema schijnt geformeerd te hebben zijn brieven van correspondentie, beginnende op 30 december 1660 en eindigende op 2 januari 1666.-
146.Miscellanea, minuten, brieven, resoluties, item de secrete negotiatie van Van Beuningen in Frankrijk, alle dienende tot het historisch verhaal van de heer Van Aitzema in het jaar 1667.-
147.Journaal van allerhande staats-, politieke en andere zaken, daaruit resident Van Aitzema schijnt geformeerd te hebben zijn brieven van correspondentie, beginnen op 28 januari 1667 en eindigende op 10 januari 1668.13
148.Brieven uit Oost-Friesland aan de heer Van Aitzema van het jaar 1668.-
149.Register van verscheidene zaken en stukken als instructies, staten van oorlog, petities van de Raad van State, balansen, liquidatie van de Staat met Frankrijk en Engeland, borderellen, verpachtingen etc. van verscheidene jaren, alle de Staat betreffende.58
150.Register van verscheidene zaken van Staat volgens het register, daarvan in het begin dezes gesteld, zo deze als andere staten betreffende, zijnde alle van verscheidene jaren en confuus gesteld.55
151.Kopieën miscellanea van verscheidene jaren de Staat betreffende, doch van geen belang.-
152.Kopieën van proposities, memories, instructies, lijsten, brieven en resoluties van de Staat van verscheidene zaken en jaren.-
153.Kopieën miscellanea van verscheidene en in het bijzonder oude jaren, daaronder vele van consideratie, de Staat alle betreffende.-
154.Kopie miscellanea van verscheidene jaren de Staat betreffende, doch van geen belang.-
155.Manuscript particularia in rechten, geometrie als andere.53
156.Kopieën miscellanea van proposities, memories, instructies, brieven met bijlagen aan en van de Staat alsmede resoluties, alle van verscheidene jaren, de Staat betreffende.-
157.Verscheidene stukken en papieren van geen belang, de Staat betreffende.-
158.Verscheidene particuliere missiven als andere stukken van geen belang de Staat betreffende.-
159.Een bundel van diverse brieven en verschillende jaren met betrekking tot de stad Bremen.-
160.Stukken van allerhande natuur en jaren de Staat niet betreffende.-
161.Extracten instrumenti pacis caesarei.-
162.Brieven aan de heer Van Aitzema hem particulier betreffende.47, 49, 51
163.Particuliere stukken van verscheidene jaren.-
164.Een bundel van particuliere brieven aan de heer Van Aitzema.-
165.Stukken, de Staat niet betreffende, van verschillende jaren.-
166.Originele brieven, kwitanties en andere papieren, de heer Van Aitzema in zijn particulier concernerende, van verscheidene personen en jaren.52
167.Particuliere brieven aan de heer resident Van Aitzema.-
168.Particuliere missiven van verscheidene talen en jaren.-
169.Particuliere brieven, geschreven aan de heer Van Aitzema door hertog Augustus van Brunswijck.-
170.Miscellanea brieven van Hamburg en Bremen, meest particulier.-
171.Kopieën miscellanea van verscheidene jaren, daaronder enige van consideraties en alle de Staat betreffende.82
172.Verscheidene stukken en papieren, de Staat in het generaal en enige provincies, alsook steden in het bijzonder betreffende, van diverse jaren.-
173.Originele brieven, aan de heer Van Aitzema in verscheidene jaren geschreven, en andere weinige stukken zijn Edelheid in particulier betreffende.-
174.Adversaria miscellanea op de Staat betrekking hebbend en van verscheidene jaren.-
175.Brieven in verscheidene jaren aan de heer Van Aitzema door diversen geschreven.18, 22, 25, 31
176.Verscheidene declaraties van klerken, die de resident Van Aitzema hebben gediend en daarnaar als klerken onder de eed van Haar Hoog Mogenden zijn genomen. ( Afschrift van het zich in het archief der Staten-Generaal bevindende origineel (Loketkas ' Loopende' 428) ) -

Deze stukken, die voorkomen in de inventaris van de Loketkas van de Staten-Generaal, aanvragen onder het nummer in de kolom 'Inv.nr.'.

Tabel met zoekresultaten in archieven
RubriekNr.OmschrijvingInv.nr.
Loopende210.Stukken betreffende de neutraliteit van de heerlijkheid van Ameland als anders van de jaren 1635, 1636 en 1637.101
Loopende296.Stukken en papieren, allen betreffende de prins van Oranje wegens de tutele, Lingen etc., als lijst van de begrafenis van prins Willem van de jaren 1651 en 1652.95
Loopende314.Staatse resoluties en papieren betreffende de zwevende verschillen in de provincie Overijssel, 1654.98
Loopende322.Geïnteresseerde jongeren, hovelingen, ingeërfden en volmachten tussen de Eems en Lauwers, 1655.99
Loopende345.Brieven en stukken, gediend hebbende in de onlusten van de Ommelanden anno 1656 en 1657. Te vinden onder in de kas. 100
Loopende349.Order op de raadsbestellingen binnen Leeuwarden, 1657. 97
Loopende401.Adviezen en andere stukken, alle betreffende de verkochte repressaliën door de prins van Oranje tegen Spanje van het jaar 1663.96
Oost-Friesland46.Stukken en papieren betreffende de heerlijkheden van In- en Kniphuysen.76
Oost-Friesland48.Stukken betreffende de Oost-Friese standen van het jaar 1652.41
Oost-Friesland51.Stukken en papieren betreffende de rekeningen en de liquidatie van het onderhoud van de militie, van het jaar 1655. 42
Oost-Friesland53.Stukken en papieren betreffende de standen en de stad Emden van het jaar 1659.43
Hoog-Duitsland, Polen en Moskou107.Stukken als instructies, proposities, memories en brieven aan de resident Aitzema, alsmede resoluties van Haar Hoog Mogenden; alle betreffende de landen van Gulik, Kleef en Berch, van de jaren 1647, 1648 enz.38
Hoog-Duitsland, Polen en Moskou109.Brieven en stukken, dienende tot ...... van die van de gerefomeerde religie binnen Danzig van de jaren 1650 en 1651.73
Hoog-Duitsland, Polen en Moskou110.Stukken betreffende de Kleefse standen, thuis te Gennip, Elfertveltse of Boederbuse schult en repressaliën van het jaar 1651 39
Hoog-Duitsland, Polen en Moskou113.Stukken betreffende het schip St. George, door de Hollandse schepen op de Elbe genomen, 1653.34
Hoog-Duitsland, Polen en Moskou118.Stukken betreffende het geven van assistentie aan de stad Bremen wegens Zweden en de mediatie derselver differenties van het jaar 1654.35
Hoog-Duitsland, Polen en Moskou120.Stukken betreffende de 1750 rijksdaalders in een contingent van 50.000 rijksdaalders en nog 792 rijksdaalders, door de Keurvorstelijke Kleefse regering van de stad Wesel bij dreiging van executie gevorderd, 1655.74
Hoog-Duitsland, Polen en Moskou136.Stukken betreffende het verschil tussen de graaf van Oldenburg en de stad Bremen, beginnende met de jaren 1646 tot 1657.33
Hoog-Duitsland, Polen en Moskou139.Stukken, papieren en brieven betreffende slands militie tot Danzig in het jaar 1667.72
Hoog-Duitsland, Polen en Moskou142.Stukken en papieren betreffende de stad Wesel en opbrengsten alsmede het onderhoud van de poorten, bruggen, corps de guardes etc., beginnende met het jaar 1630 en eindigende met het jaar 1658.44
Hoog-Duitsland, Polen en Moskou148.Stukken betreffende de onderlinge verschillen tussen de bisschop van Munster en die van de stad in het jaar 1659.40
Hoog-Duitsland, Polen en Moskou157.Privileges door de keizer Leopold geconfirmeerd en gegeven aan de rijksstad Aken op 17 juli 1660.68
Brandenburg12.Kopieën en stukken ter generaliteit wegens Keur-Brandenburg en in specie tot het maken van een alliance offensief en defensief met deze staat, gediend hebbende in het jaar 1648.69
Brandenburg14.Stukken en artikelen, dienende tot het maken van een traktaat met Brandenburg, 1649.70
Brandenburg18.Stukken betreffende het maken van een alliancie defensief tussen Haar Hoog Mogenden en de Keurvorst van Brandenburg van het jaar 1655.71
Frankrijk110.Stukken en papieren, allen betreffende het nemen en opbrengen van twee Franse schepen door de vice-admiraal De Ruyter met de gevolgen en aankleven vandien in het jaar 1657.89
Portugal18.Stukken betreffende Portugal en speciaal die gediend hebben tot het maken van een traktaat van vrede, allen van het jaar 1648.90
Italië, Savoye, Constantinopel, Marokko, Venetië, Zalee en Barbarije32.Stukken betreffende de Vaudoisen in Piemont van het jaar 1655.93

Bijlage 2. Lijst van stukken die voorkomen in de Loketkas der Staten-Generaal en afkomstig zijn uit de verzameling-Aitzema

Inventaris van verbalen, journalen, registers, kohieren en bundels van Haar Hoog Mogenden resoluties, traktaten, instructies, brieven en andere papieren, munimenten en stukken van de gewezen resident Van Aitzema, secrete en andere, van verschillende jaren, alle de Staat aangaande, door order van het Hof van Holland uit het huis van de klerk Lelienbergh gehaald en onder het voorschreven hof gebracht en later vandaar alhier gebracht.

Stukken, waarbij in de kolom 'Inv.nr.' geen nummer is ingevuld, berusten niet meer in het archief Van Aitzema (zie inleiding), noch in het archief van de Staten-Generaal. De verblijfplaats van deze stukken is onbekend.

Tabel met zoekresultaten in archieven
Nr.OmschrijvingInv.nr.
1.Resoluties van de heren Staten van Holland en West-Friesland genomen in het jaar, nevens enige traktaten met Frankrijk gemaakt, 1597.-
2.Resoluties van de Staat van het jaar 1610 tot 1611 en van januari 1634 tot 1644, alsmede een staat van oorlog van het jaar 1621.59
3.Verschillende kopieën van adviezen van de heer Van Langerack, Haar Hoog Mogenden; ambassadeur bij de koning van Frankrijk, en daar vandaan geschreven in de jaren 1615 en 1616.-
4.Register van resoluties, memorialen, brieven en verdere stukken, gediend hebbende tot de generale vredeshandeling te Munster, beginnende met het jaar 1624 en eindigende op 16 november 1647.65
5.Brieven, geschreven aan de resident Van Aitzema in 1629.-
6.Liber rationum anno 1623 en 1624.-
7.Register van de jaren 1626 tot 1635.32
8.Brieven aan de resident Van Aitzema van het jaar 1626 tot en met het jaar 1642.15, 17
9.Particuliere stukken betreffende declaraties van de resident Van Aitzema van 15 juli 1627 tot 5 juli 1628.102
10.Register miscellanea, meest particularia, van geen bijzonder belang sinds 1630 tot 1638 tezamen gecompineert.1
11.Particuliere brieven van verschillende personen aan de heer Van Aitzema geschreven in het jaar 1633.48
12.Register of journaal van alle voorgevallen zaken in genere, beginnende op 15 december 1633 en eindigende op 29 december 1664.12
13.Minuten en geauthentiseerde extracten van secrete resoluties van Haar Hoog Mogenden, ook gediend hebbende tot het maken van een traktaat met Frankrijk in het jaar 1634.-
14.Particulier journaal, ook enige staatszaken betreffende, doch van geen belang, beginnende met het jaar 1638 en eindigende met het jaar 1643.2
15.Resoluties van Haar Hoog Mogenden vanaf het jaar 1638 tot 1 juli 1639.61
16.Journaal van alle politieke staats- en andere zaken met enige inserties van resoluties etc., bestaande uit veertien kohieren, beginnende met februari 1639 en eindigende in mei 1643.-
17.Journaal van opmerkelijke staats- en politieke en andere zaken door de heer Van Aitzema, naar het schijnt gehouden tot het formeren van zijn brieven van correspondentie in de jaren 1635, 1636, 1637 en 1638.9
18.Kopie van het register van de resoluties van Haar Hoog Mogenden: extracts-gewijs geschreven sedert anno 1639 tot en met juli 1670.-
19.Brieven aan de resident Van Aitzema van verscheidene personen geschreven in de jaren 1640 en 1641.16
20.Stukken betreffende Zweden en Denemarken van het jaar 1645.-
21.Proposities, memories, procuraties, brieven en resoluties betreffende staatszaken, alle betrekking hebbend op het maken van generale vrede in Christenrijk en beginnende met het jaar 1636 en eindigende met het jaar 1648.-
22.Brieven, resoluties en stukken met enige losse bijlagen, alle gediend hebbende tot en op de vredeshandeling te Munster in het jaar 1648.-
23.Verscheidene resoluties en brieven, alsmede kopie van memories etc., alle van het jaar 1648 en 1649 na de vrede met Spanje te Munster gesloten doch van geen belang, 1649.-
24.Register van resoluties beginnende met juli 1640 tot eind december 1641.62
25.Journaal met insertie van verscheidene instructies, memories, brieven etc. de staat concernerende van de jaren 1643 en 1644.-
26.Enige kopieën van resoluties bij Haar Hoog Mogenden genomen anno 1644.-
27.Stukken in de Hoogduitse taal zijnde voornamelijk van het jaar 1645.-
28.Oostfriese stukken, memories en brieven, gediend hebbende in de jaren 1640 en 1647.-
29.Enige kopieën van resoluties bij Haar Hoog Mogenden genomen anno 1645.-
30.Kopieën van resoluties by Haar Hoog Mogenden genomen, 1646.-
31.Miscellanea voornamelijk Brandenburg betreffende, 1647.-
32.Kopieën van resoluties by Haar Hoog Mogenden genomen in het jaar 1647.-
33.Stukken betreffende Oost-Friesland van het jaar 1647.-
34.Een bundel met stukken betreffende Brazilië etc. en de West-Indische Compagnie 1647.-
35.Originele brieven, de staat aangaande, aan de heer Van Aitzema geschreven in 1648.19
36.Enige kopieën van Haar Hoog Mogenden resoluties, 1648.-
37.Stukken betreffende Oost-Friesland en verscheidene brieven in origineel dienaangaande aan de heer Van Aitzema geschreven, 1648.-
38.Kopieën van brieven aan en van de Staat anno 1649, zijnde van geen belang.-
39.Kopieën van Franse memories, ingediend ter generaliteit in 1649.-
40.Anglica, 1649.-
41.Kopieën van resoluties door Haar Hoog Mogenden genomen.-
42.Landsdagreces van de Standen Kleef en Gulik, door order van de Keurvorst van Brandenburg gehouden in het jaar 1649.-
43.Kopieën van brieven aan en van de Staat, alsmede proposities, memories en resoluties betreffende de zaken van Engeland, 1649.-
44.Originele brieven aan de heer Aitzema door diverse personen geschreven in de jaren 1649 en 1650.20
45.Journaal van brieven en al hetgeen in zaken van Staat is voorgevallen en beginnende op 8 oktober 1648 en eindigende op 7 oktober 1650.-
46.Stukken betreffende de generaliteit van het jaar 1650.10
47.Kopie-obligatie ten bedrage van 800.000 pond sterling bij deze Staat in het jaar 1599, ten behoeve van Elisabeth, koningin van Engeland, gepasseerd en de betaling van dien, nevens verscheidene traktaten en contracten, tussen Engeland, Frankrijk en deze Staat dienaangaande als anders in verscheidene jaren gesloten.-
48.Resolutie van de heren Staten van Holland en West-Friesland betreffende het casseren van de militie 1650.-
49.Register van kopieën van brieven van en aan de Staat, alsmede proposities en reoluties van Haar Hoog Mogenden, alle vanaf 27 december 1649 tot en met het jaar 1651.64
50.Kopieën van Haar Hoog Mogenden resoluties, genomen in 1651, meest in kohieren geschreven gevonden.-
51.Een bundel van Oost-Friese zaken van het jaar 1651.-
52.Een bundeltje van papieren, meest brieven aan de heer Van Aitzema, 1651. 21-
53.Punten, waarop de heren Staten van Holland op 12 september en 29 oktober 1651 zijn beschreven geweest.-
54.Particuliere stukken betreffende Zweden, 1651.-
55.Kopieën van adviezen van de admiraliteitscolleges.-
56.Brieven, instructies en resoluties, meest betreffende de beveiliging van de Middellandse Zee tegen piraterij, in het bijzonder van de Franse in het jaar 1651.-
57.Een bundel van kopieën van brieven en stukken van het jaar 1651, betreffende de generaliteit.-
58.Particuliere missiven aan de heer Aitzema en enige minuten van memories door zijn Edelheid aan de Staat gepresenteerd, 1651.-
59.Miscellanea van geen belang van de jaren 1651 en 1652.-
60.Een bundel met papieren betreffende de diverse particuliere zaken, 1652.-
61.Een bundel van Haar Hoog Mogenden resoluties genomen in 1652.-
62.Brieven aan de resident Van Aitzema geschreven van de Hanzesteden en andere particuliere in zijn deputatie in Engeland, 1652.-
63.Kopieën van elf brieven, zowel secrete als andere, nevens zeven bijlagen en zes resoluties van Haar Hoog Mogenden van het jaar 1652.-
64.Kopieën van meest secrete en andere brieven, alle van ambassadeur Nieupoort aan Haar Hoog Mogenden geschreven in het jaar 1652.-
65.Anglica betreffende enige zaken van resident Aitzema in Engeland verricht voor en vanwege de Hanzesteden en hetgeen aldaar voorgevallen is, 1652.46
66.Missiven van ambassadeur Boreel en andere stukken, 1653.-
67.Kopieën van zes secrete brieven en een staatse resolutie met een kopie uit het journaal van de vice-admiraal Witte Cornelis de Witt en een memorie voor Jan Janssen om enige resoluties uit de registers te lichten, 1653.-
68.Journaal van staats- en andere meest politieke zaken, voorgevallen sedert mei 1652 tot eind april 1653.3
69.Een register, meest brieven van Haar Hoog Mogenden ministers in Denemarken alsmede memories en resoluties door de Staat in de jaren 1653, 1654, 1655 en 1656 respectievelijk in de Deense zaken genomen.-
70.Een bundel van kopieën van Haar Hoog Mogenden resoluties genomen in het jaar 1653.-
71.Journaal van alle staats- als andere meest politieke zaken, voorgevallen sedert 1 mei 1653 tot en met 22 november 1653,-
72.Negen kopieën van secrete en andere brieven, nevens twee kopieën van concept-traktaten met Frankrijk, nevens drie resoluties met de punten tot het voorgeschreven traktaat betrekking hebbend, alsmede enige concept-artikelen tot het traktaat met Brandenburg te sluiten en een Hollandse resolutie, alle van het jaar 1654, zijnde enige van belang.-
73.Kopieën van Haar Hoog Mogenden resoluties in het jaar 1654.-
74.Kopieën van missiven, memories en staten, met enige Haar Hoog Mogenden resoluties, alle van het jaar 1654.-
75.Kopie-adviezen van de admiraliteitscolleges, missiven en stukken alsmede resoluties, alle betreffende de zeezaken van het jaar 1655.-
76.Kopieën, meest alle missiven van de ambassadeur Boreel, 1655.-
77.Een bundel van alle extracten van Haar Hoog Mogenden resoluties, genomen in het jaar 1655.-
78.Kopie van een secrete resolutie, bericht wegens de vervallen 's lands fortificaties, secrete artikelen en ingrediënten tot een traktaat met Brandenburg, nevens een kopie van de toestemming op de staat van oorlog van het jaar 1655.-
79.Kopieën van adviezen en brieven van de respectieve admiraliteitscolleges en enige heren Haar Hoog Mogenden Gedeputeerden, meest betreffende de zeezaken, alsmede van andere particulieren, alle van geen belang en van het jaar 1655.-
80.Kopieën van missiven en resoluties betreffende de militaire zaken, voorgevallen in het jaar 1655.-
81.Journaal van alle staats- als andere meest politieke voorgevallen zaken, sinds 19 januari 1655 tot en met 6 januari 1656.5
82.Kopieën van Hare Hoog Mogenden resoluties genomen in het jaar 1656.-
83.Register van kopieën van brieven aan en van de Staat door en van dezelver ministers aan de koningen van Zweden, Denemarken en Polen mitsgaders de Keurvorst van Brandenburg en Danzig geschreven, nevens Hare Hoog Mogenden resoluties, secrete als andere, met de bijlagen daarop betrekking hebbend, allen van het jaar 1656.-
84.Brieven van staatszaken, door resident Van Aitzema aan verscheidene personen geschreven sinds 30 december 1650 tot eind december 1556.-
85.Kopieën van secrete en andere brieven met bijlagen en enige memories als anders, geadresseerd aan Haar Hoog Mogenden en ingekomen in het jaar 1656.-
86.Een bundel met secrete brieven en resoluties Engeland betreffende, meest verbrand en van het vuur genomen in het huis van de klerk Lelienbergh, alles van het jaar 1656.88
87.Drieëndertig kopieën van secrete en andere brieven en een secrete resolutie en twee kopieën van een instructie voor een gezant naar Moskou, alsmede twee provinciale adviezen als een van Zeeland en Friesland en nog drie stukken betreffende de marine, alle kopieën van het jaar 1656.-
88.Stukken betreffende het schip de Groene Jager van het jaar 1656.-
89.Kopieën van secrete en andere brieven met enige bijlagen en memories, geadresseerd aan Haar Hoog Mogenden en ingekomen in het jaar 1656.-
90.Kopieën van verscheidene Franse brieven van Boreel, 1657.-
91.Register van resoluties van Haar Hoog Mogenden van 16 maart tot 31 december 1657.-
92.Journaal van alle staats- en andere meest politieke zaken, voorgevallen sinds 6 januari 1656 tot 9 oktober.6
93.Kopieën van brieven door Haar Hoog Mogenden ambassadeurs uit Elbing, Marienberg en Danzig aan de Staat geschreven, alsmede enige van de heer Percheval Pels aan de Generaliteit geschreven in het jaar 1657.-
94.Kopieën van brieven en memories, ter Generaliteit ingekomen in 1657, met enige kopieën van resoluties daarop genomen.-
95.Kopieën van brieven en stukken betreffende Zweden van het jaar 1657.-
96.Negenenvijftig kopieën van secrete en andere brieven, alsmede twaalf resoluties en twee secrete extracten alsmede een kopie instructie voor de heer luitenant admiraal Wassenaer, alle van het jaar 1657.-
97.Kopie van een advies van de Raad van State, dienende tot een order en reglement voor 's lands militie te voet en te paard, van 21 december 1627.-
98.Kopieën van missiven, memories, proposities etc. betreffende Denemarken en Polen van het jaar 1657.-
99.Kopieën van missiven, memories, zowel secrete als andere, gediend hebbende in de ambassades aan Zweden, Polen en Brandenburg in het jaar 1657.-
100.Kopieën van brieven, ter Generaliteit uit Spanje ingekomen in het jaar 1657.-
101.Missiven en resoluties betreffende ambassade van Polen, Denemarken, Keurvorst van Brandenburg en Danzig anno 1657.-
102.Kopieën, missiven en adviezen over zeezaken van het jaar 1657.-
103.Verscheiden brieven aan resident Van Aitzema geschreven in het jaar 1657 ten tijde van de Zweedse, Poolse en onze oorlog.23
104.Brieven, adviezen en resoluties betreffende de zeezaken van het jaar 1658.-
105.Kopieën van brieven aan Haar Hoog Mogenden uit Friesland, geschreven in 1658.-
106.Kopieën van brieven, memories, resoluties etc., ingekomen en gediend hebbende in Haar Hoog Mogenden vergadering, 1658.24
107.Missiven aan de heer Van Aitzema betreffende Duitsland, 1658.-
108.Kopieën van brieven van en aan de Staat, memories, remonstranties, resoluties van Haar Hoog Mogenden als andere stukken en papieren, alle zaken Denemarken betreffende, van het jaar 1658 en 1659.-
109.Kopieën van Haar Hoog Mogenden resoluties van 1658 geschreven bij kohieren. -
110.Miscellanea van brieven, memories, proposities, resoluties etc. van het jaar 1659.-
111.Deense en Zweedse brieven en bijlagen, 1659, met de resoluties daartoe betrekking hebbend, 1659.-
112.Kopieën van brieven, proposities, memories, resoluties etc., alle betreffende de Deense en Zweedse zaken van het jaar 1659.-
113.Kopieën van de redenen en motieven betreffende de zaken van de Landen van Overmaze en een conventie met Downing, nevens een resoluties van Haar Hoog Mogenden van het jaar 1659.-
114.Kopieën van brieven met haar bijlagen, proposities en memories van de heer ambassadeur Nieupoort uit Engeland geschreven en overgezonden met enige resoluties daarop slaande, allen van het jaar 1659.-
115.Journaal van alle staats- als andere meest politieke voorgevallen zaken, daarin verscheidene cijfers, beginnende 10 oktober 1657 en eindigende 30 mei 1659.7
116.Journaal van de staats- en meest andere politieke zaken, waaruit de resident Van Aitzema zijn brieven schijnt te hebben geformeerd, die hij sinds 2 januari 1657 tot 1 september 1660 aan verscheidene zijn correspondenten heeft gehad.11
117.Kopieën van missiven van de heer Van den Honaert en Eckbergh van het jaar 1659.-
118.Journaal van staatszaken en andere, meest politieke, voorgevallen sinds 30 mei 1659 tot 2 maart 1660 8
119.Verscheidene resoluties betreffende memories en liquidaties nopende Oost-Friesland, gediend hebbende in Haar Hoog Mogenden vergadering anno 1660.-
120.Journaal van allerhande politieke staats- en andere zaken met verscheidene aanvullingen, beginnende op 22 maart 1660 en eindigende op 2 december 1661.-
121.Brieven aan de heer Van Aitzema betreffende de zaken van Munster anno 1660, zijnde particulier.-
122.Brieven aan Haar Hoog Mogenden en de heer Van Aitzema alsmede verscheidene kopieën, memories en andere stukken, meer particuliere concernerende, alle van het jaar 1660.-
123.Verscheidene brieven aan de heer Van Aitzema, verscheidene jaren van verscheidene heren geschreven meest van de jaren 1660 tot en met 1668.26, 28, 30
124.Memories, brieven met bijlagen, en resoluties betreffende de zaken van Engeland, ingekomen en gediend hebbende in Haar Hoog Mogenden vergadering, 1660.-
125.Kopieën van proposities, memories en besluiten betreffende de Munsterse zaken, voorgevallen 1660.-
126.Kopieën van missiven aan Haar Hoog Mogenden ter Generaliteit opgenomen, 1660.-
127.Particuliere brieven uit Oost-Friesland aan de heer Van Aitzema, geschreven, 1660.-
128.Brieven aan de heer Van Aitzema en enige memories en resoluties betreffende de particuliere zaken van een smeker, alle van het jaar 1661.37
129.Kopieën van memories, secrete en andere brieven van en aan de Staat met bijlagen, alle betreffende Engeland, 1661.-
130.Kopieën van brieven van de ambassadeurs in Engeland en enige memories van de buitengewoon gezant Downing, alle van het jaar 1661.-
131.Kopieën van een remonstrantie wegens het recht de non evocando van die van Gemert, van 14 april 1662.-
132.Kopie missiven van de heren Renswoude, Sasburg en Deutecom van het jaar 1662.-
133.Particuliere brieven aan de resident Van Aitzema anno 1662. 50
134.Kopieën van brieven, memories en resoluties van en aan de Staat betreffende Engelse zaken van het jaar 1662.-
135.Kopieën van brieven en memories betreffende 100.000 rijksdaalders, noch onvereffend tussen Haar Hoog Mogenden en de Keurvorst van Brandenburg, ter Generaliteit gediend hebbende in het jaar 1662.-
136.Kopie van secrete en andere brieven uit Frankrijk en van de Zwitserse kantons met bijlagen en resoluties van Haar Hoog Mogenden, daarop betrekking hebbend alsmede memories van de ambassadeur van Frankrijk, alle van het jaar 1662.-
137.Brieven betreffende de verzochte inclusie van Lubeck, Bremen en Hamburg in het traktaat van het jaar 1662 tussen deze staat en Frankrijk.-
138.Kopieën van brieven met bijlagen, memories en proposities, ter vergadering van Haar Hoog Mogenden ingekomen, met enige resoluties daarop slaande, alle van het jaar 1663.-
139.Journalen van opmerkelijke staats- en politieke zaken als andere zaken door resident Van Aitzema gehouden, naar het schijnt tot het formeren van zijn brieven van correspondentie, bestaande uit tweeëntwintig kohieren, beginnende op 27 augustus 1660 en eindigende op 11 december 1663.-
140.Brieven aan de heer Van Aitzema uit Wolffenbüttel, geschreven in de jaren 1662 en 1663.-
141.Brieven aan de heer Van Aitzema, geschreven in het jaar 1663.27
142.Kopieën van verscheidene brieven en memories van de ambassadeur Van Gogh, ook van de gezant Downingh, en enige resoluties bij Haar Hoog Mogenden daarop genomen, alle zaken Engeland betreffende, van het jaar 1664.-
143.Journaal van allerhande politieke staats- en andere zaken met enige weinige inserties, beginnende op 4 april 1662 en eindigende op 4 januari 1664.-
144.Brieven aan de heer Van Aitzema en minuten van memories hem ter vergadering gepresenteerd van het jaar 1665.29
145.Journaal van allerhande staats-, politieke en andere zaken, daaruit de resident Van Aitzema schijnt geformeerd te hebben zijn brieven van correspondentie, beginnende op 30 december 1660 en eindigende op 2 januari 1666.-
146.Miscellanea, minuten, brieven, resoluties, item de secrete negotiatie van Van Beuningen in Frankrijk, alle dienende tot het historisch verhaal van de heer Van Aitzema in het jaar 1667.-
147.Journaal van allerhande staats-, politieke en andere zaken, daaruit resident Van Aitzema schijnt geformeerd te hebben zijn brieven van correspondentie, beginnen op 28 januari 1667 en eindigende op 10 januari 1668.13
148.Brieven uit Oost-Friesland aan de heer Van Aitzema van het jaar 1668.-
149.Register van verscheidene zaken en stukken als instructies, staten van oorlog, petities van de Raad van State, balansen, liquidatie van de Staat met Frankrijk en Engeland, borderellen, verpachtingen etc. van verscheidene jaren, alle de Staat betreffende.58
150.Register van verscheidene zaken van Staat volgens het register, daarvan in het begin dezes gesteld, zo deze als andere staten betreffende, zijnde alle van verscheidene jaren en confuus gesteld.55
151.Kopieën miscellanea van verscheidene jaren de Staat betreffende, doch van geen belang.-
152.Kopieën van proposities, memories, instructies, lijsten, brieven en resoluties van de Staat van verscheidene zaken en jaren.-
153.Kopieën miscellanea van verscheidene en in het bijzonder oude jaren, daaronder vele van consideratie, de Staat alle betreffende.-
154.Kopie miscellanea van verscheidene jaren de Staat betreffende, doch van geen belang.-
155.Manuscript particularia in rechten, geometrie als andere.53
156.Kopieën miscellanea van proposities, memories, instructies, brieven met bijlagen aan en van de Staat alsmede resoluties, alle van verscheidene jaren, de Staat betreffende.-
157.Verscheidene stukken en papieren van geen belang, de Staat betreffende.-
158.Verscheidene particuliere missiven als andere stukken van geen belang de Staat betreffende.-
159.Een bundel van diverse brieven en verschillende jaren met betrekking tot de stad Bremen.-
160.Stukken van allerhande natuur en jaren de Staat niet betreffende.-
161.Extracten instrumenti pacis caesarei.-
162.Brieven aan de heer Van Aitzema hem particulier betreffende.47, 49, 51
163.Particuliere stukken van verscheidene jaren.-
164.Een bundel van particuliere brieven aan de heer Van Aitzema.-
165.Stukken, de Staat niet betreffende, van verschillende jaren.-
166.Originele brieven, kwitanties en andere papieren, de heer Van Aitzema in zijn particulier concernerende, van verscheidene personen en jaren.52
167.Particuliere brieven aan de heer resident Van Aitzema.-
168.Particuliere missiven van verscheidene talen en jaren.-
169.Particuliere brieven, geschreven aan de heer Van Aitzema door hertog Augustus van Brunswijck.-
170.Miscellanea brieven van Hamburg en Bremen, meest particulier.-
171.Kopieën miscellanea van verscheidene jaren, daaronder enige van consideraties en alle de Staat betreffende.82
172.Verscheidene stukken en papieren, de Staat in het generaal en enige provincies, alsook steden in het bijzonder betreffende, van diverse jaren.-
173.Originele brieven, aan de heer Van Aitzema in verscheidene jaren geschreven, en andere weinige stukken zijn Edelheid in particulier betreffende.-
174.Adversaria miscellanea op de Staat betrekking hebbend en van verscheidene jaren.-
175.Brieven in verscheidene jaren aan de heer Van Aitzema door diversen geschreven.18, 22, 25, 31
176.Verscheidene declaraties van klerken, die de resident Van Aitzema hebben gediend en daarnaar als klerken onder de eed van Haar Hoog Mogenden zijn genomen. ( Afschrift van het zich in het archief der Staten-Generaal bevindende origineel (Loketkas ' Loopende' 428) ) -

Deze stukken, die voorkomen in de inventaris van de Loketkas van de Staten-Generaal, aanvragen onder het nummer in de kolom 'Inv.nr.'.

Tabel met zoekresultaten in archieven
RubriekNr.OmschrijvingInv.nr.
Loopende210.Stukken betreffende de neutraliteit van de heerlijkheid van Ameland als anders van de jaren 1635, 1636 en 1637.101
Loopende296.Stukken en papieren, allen betreffende de prins van Oranje wegens de tutele, Lingen etc., als lijst van de begrafenis van prins Willem van de jaren 1651 en 1652.95
Loopende314.Staatse resoluties en papieren betreffende de zwevende verschillen in de provincie Overijssel, 1654.98
Loopende322.Geïnteresseerde jongeren, hovelingen, ingeërfden en volmachten tussen de Eems en Lauwers, 1655.99
Loopende345.Brieven en stukken, gediend hebbende in de onlusten van de Ommelanden anno 1656 en 1657. Te vinden onder in de kas. 100
Loopende349.Order op de raadsbestellingen binnen Leeuwarden, 1657. 97
Loopende401.Adviezen en andere stukken, alle betreffende de verkochte repressaliën door de prins van Oranje tegen Spanje van het jaar 1663.96
Oost-Friesland46.Stukken en papieren betreffende de heerlijkheden van In- en Kniphuysen.76
Oost-Friesland48.Stukken betreffende de Oost-Friese standen van het jaar 1652.41
Oost-Friesland51.Stukken en papieren betreffende de rekeningen en de liquidatie van het onderhoud van de militie, van het jaar 1655. 42
Oost-Friesland53.Stukken en papieren betreffende de standen en de stad Emden van het jaar 1659.43
Hoog-Duitsland, Polen en Moskou107.Stukken als instructies, proposities, memories en brieven aan de resident Aitzema, alsmede resoluties van Haar Hoog Mogenden; alle betreffende de landen van Gulik, Kleef en Berch, van de jaren 1647, 1648 enz.38
Hoog-Duitsland, Polen en Moskou109.Brieven en stukken, dienende tot ...... van die van de gerefomeerde religie binnen Danzig van de jaren 1650 en 1651.73
Hoog-Duitsland, Polen en Moskou110.Stukken betreffende de Kleefse standen, thuis te Gennip, Elfertveltse of Boederbuse schult en repressaliën van het jaar 1651 39
Hoog-Duitsland, Polen en Moskou113.Stukken betreffende het schip St. George, door de Hollandse schepen op de Elbe genomen, 1653.34
Hoog-Duitsland, Polen en Moskou118.Stukken betreffende het geven van assistentie aan de stad Bremen wegens Zweden en de mediatie derselver differenties van het jaar 1654.35
Hoog-Duitsland, Polen en Moskou120.Stukken betreffende de 1750 rijksdaalders in een contingent van 50.000 rijksdaalders en nog 792 rijksdaalders, door de Keurvorstelijke Kleefse regering van de stad Wesel bij dreiging van executie gevorderd, 1655.74
Hoog-Duitsland, Polen en Moskou136.Stukken betreffende het verschil tussen de graaf van Oldenburg en de stad Bremen, beginnende met de jaren 1646 tot 1657.33
Hoog-Duitsland, Polen en Moskou139.Stukken, papieren en brieven betreffende slands militie tot Danzig in het jaar 1667.72
Hoog-Duitsland, Polen en Moskou142.Stukken en papieren betreffende de stad Wesel en opbrengsten alsmede het onderhoud van de poorten, bruggen, corps de guardes etc., beginnende met het jaar 1630 en eindigende met het jaar 1658.44
Hoog-Duitsland, Polen en Moskou148.Stukken betreffende de onderlinge verschillen tussen de bisschop van Munster en die van de stad in het jaar 1659.40
Hoog-Duitsland, Polen en Moskou157.Privileges door de keizer Leopold geconfirmeerd en gegeven aan de rijksstad Aken op 17 juli 1660.68
Brandenburg12.Kopieën en stukken ter generaliteit wegens Keur-Brandenburg en in specie tot het maken van een alliance offensief en defensief met deze staat, gediend hebbende in het jaar 1648.69
Brandenburg14.Stukken en artikelen, dienende tot het maken van een traktaat met Brandenburg, 1649.70
Brandenburg18.Stukken betreffende het maken van een alliancie defensief tussen Haar Hoog Mogenden en de Keurvorst van Brandenburg van het jaar 1655.71
Frankrijk110.Stukken en papieren, allen betreffende het nemen en opbrengen van twee Franse schepen door de vice-admiraal De Ruyter met de gevolgen en aankleven vandien in het jaar 1657.89
Portugal18.Stukken betreffende Portugal en speciaal die gediend hebben tot het maken van een traktaat van vrede, allen van het jaar 1648.90
Italië, Savoye, Constantinopel, Marokko, Venetië, Zalee en Barbarije32.Stukken betreffende de Vaudoisen in Piemont van het jaar 1655.93

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

  • Zie ook inv.nrs. 57, 73, 76 en 77. De banden en pakken met brieven en andere stukken, beschreven in inv.nrs. 14 vlg., bestaan voor het grootste gedeelte uit aan Aitzema gerichte originele brieven van regeringslichamen en bijzondere personen, van laatstgenoemde ook voor een gedeelte aan Aitzema in zijn particulier gericht, zie met name inv.nrs. 47-51. Nu en dan bevinden zich in de banden en pakken ook minuten van door Aitzema verzonden brieven, steeds eigenhandig door hem geschreven, terwijl de bij Aitzema ingekomen brieven - ook die aan hem in zijn particulier - vaak van bijlagen vergezeld zijn. Zoals uit het onderstaande duidelijk is, zijn de door Aitzema in zijn kwaliteit ontvangen briefen grotendeels uit Duitsland afkomstig. In inv.nrs. 14-31 bevinden zich ook brieven van elders onder andere zeer enkele uit Engeland.

  • Zie ook inv.nr. 14. Behalve het eerste en laatste nummer van deze afdeling betreffen alle stukken Aitzema in zijn kwaliteit van resident der Hanzesteden. Bij de vaststelling van de volgorde der stukken is er van uitgegaan, dat die betreffende het buitenland voorop gaan en wel eerst die betreffende Duitsland, Zweden en Rusland, daarna die betreffende Engeland, Frankrijk, Portugal, Italië en Barbarije, terwijl inv.nrs. 95-100 enkele stukken betreffende binnenlandse aangelegenheden volgen.

  • Foppe van Aitzema, een oom van Leo van Aitzema, was evenals zijn neef resident van de Republiek bij de Hanzesteden. Andere stukken betreffende Foppe van Aitzema bevinden zich in de inv.nrs. 14, 47-51 en 101.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in