Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

SZW / Arbeidsovereenkomsten - Zoeken: knvb

2 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

2.15.5295
Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2010
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.15.5295
Auteur: Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2010

CC0

Periode:

1941-1997
merendeel 1945-1994

Omvang:

205.00 meter; 6326 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat stukken betreffende de registratie van afgesloten, gewijzigde, of opgezegde collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's), en het algemeen verbindend verklaren van cao's. Het gaat daarbij zowel om cao's voor hele bedrijfstakken als om cao's voor specifieke ondernemingen of organisaties.

Archiefvormers:

  • Loontechnische Dienst
  • Loonbureau
  • Dienst Collectieve Arbeidsvoorwaarden
  • College van Rijksbemiddelaars

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

De volledige historische achtergronden en ontwikkelingen van de Buitendiensten ressorterend onder het Directoraat-generaal voor Algemeen Beleidsaangelegenheden zijn uitgebreid beschreven in de volgende publicatie: 47. Het verdiende loon. Een institutioneel onderzoek op het terrein van inkomens- en arbeidsvoorwaardenbeleid over de periode 1940-1994 (samenstelling: A. Ettekoven en A.T. Spieksma; ISBN 90-74442-51-x), 's-Gravenhage 1997.

De Loontechnische Dienst

De Loontechnische Dienst werd ingesteld door de minister van Sociale Zaken bij beschikking van 7 juli 1964 (Stcrt. 155), maar wordt al genoemd op 16 april 1962 bij brief van de minister van Sociale Zaken aan de minister van Binnenlandse Zaken. De nieuwe dienst kwam voort uit de Afdeling Arbeidsverhouding en Loontechniek, een onderdeel van de Centrale directie van de Arbeidsinspectie, waaraan in 1964 de Looncontroledienst werd toegevoegd. De dienst had ten aanzien van lonen functies op het gebied van controleren, adviseren, informeren, analyseren en signaleren. Sinds 1 mei 1994 is de Loontechnische Dienst, tezamen met de Arbeidsinspectie, de Dienst Inspectie Arbeidsverhoudingen (DIA) en de Dienst Collectieve Arbeidsvoorwaarden (DCA) samengevoegd tot de Dienst voor Inspectie en Informatie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (I-SZW).

Het Loonbureau

Het Loonbureau kwam voort uit het secretariaat van het College van Rijksbemiddelaars. In 1963, geformaliseerd bij beschikking van 23 juli 1964 (Stcrt. 146), werd dit secretariaat door de principiële wijziging van het systeem van loonvorming zelfstandig gemaakt en ten dienste gesteld van de Stichting van de Arbeid en het College. De inspecteurs van het College van Rijksbemiddelaars gingen over naar het Loonbureau en vormden de buitendienst. De taken van het Loonbureau lagen in de sfeer van analyse, voorbereiding en documentatie, zoals het analyseren en registreren van ingediende collectieve arbeidsovereenkomsten. De gegevens werden ter beschikking gesteld aan de toetsende organen (Stichting en College) en aan degene die er kennis behoorden te hebben, zoals de minister, de leden van de Confrontatiecommissie, de Looncontroledienst en de Loontechnische Dienst en tevens aan instellingen zoals het Centraal Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bij beschikking van 8 februari 1982 (Stcrt. 32) werd het Loonbureau omgedoopt tot Dienst Collectieve Arbeidsvoorwaarden.

Dienst Collectieve Arbeidsvoorwaarden (DCA)

De Dienst Collectieve Arbeidsvoorwaarden (DCA) is ingesteld bij Besluit van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 februari 1982 (Stcrt. 32) en vormt de rechtsopvolger van het Loonbureau. De DCA vervult een grote rol bij het van kracht worden van collectieve arbeidsovereenkomsten: een (gewijzigde) collectieve arbeidsovereenkomst kan pas in werking treden nadat de DCA van de c.a.o.-partijen hiervan schriftelijk bericht heeft ontvangen en dit heeft bevestigd. Het bevestigen van de verplicht aan te melden (gewijzigde) collectieve arbeidsovereenkomsten is een taak die voortvloeit uit artikel 4 van de Wet op de Loonvorming. Op grond van een op 15 augustus 1987 in werkinggetreden wijziging van artikel 4, zijn c.a.o.-partijen sinds die tijd ook verplicht de opzegging van een collectieve arbeidsovereenkomst te melden.

Ten aanzien van het algemeen verbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten kunnen de partijen bij de DCA hiertoe een verzoek indienen. Eveneens is de DCA belast met een aantal taken voortvloeiend uit de Wet arbeidsvoorwaardenvorming gepremieerde en gesubsidieerde sector, de WAGGS. In 1987 kreeg de DCA een nieuwe organisatorische structuur. Sinds 1 mei 1994 worden de taken van de DCA, samen met die van drie andere uitvoerende diensten, te weten de Arbeidsinspectie, de Dienst Inspectie Arbeidsverhoudingen en de Loontechnische Dienst, uitgevoerd door I-SZW.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in