Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Consulaat-Generaal Kaapstad - Zoeken: kaapstad

260 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

2.05.125
R. Spork
Nationaal Archief, Den Haag
1984
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.05.125
Auteur: R. Spork
Nationaal Archief, Den Haag
1984

CC0

Periode:

1938-1956

Omvang:

6.00 meter; 216 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van het Consulaat-Generaal in Kaapstad bevat de agenda’s van de ingekomen post, alsmede documenten van organisatorische en protocollaire aard. Daarnaast zijn er archivalia die voortvloeien uit handelsbetrekkingen, economische activiteiten, migratie en culturele aangelegenheden. Verder zijn er bescheiden aanwezig aangaande de oorlogsomstandigheden als gevolg van het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, de bezetting van Nederland en de installatie in 1942 van de Militaire Missie te Pretoria. Daaronder bevinden zich stukken betreffende (de)mobilisatie en de inzet van dienstplichtigen (incl. persoonsdossiers), de persoonsdossiers van voornamelijk vrouwelijke vrijwilligers voor de bevrijding en wederopbouw en enige stukken betreffende de politieke betrouwbaarheid van landgenoten. Voorts zijn er rapporten van de officieren belast met handelsbescherming, enkele bescheiden m.b.t. de evacuatie van de marinebasis Soerabaja naar Simonstown en stukken in relatie tot de waarneming van het Duitse consulaat tijdens de oorlog.

Archiefvormers:

 • Consulaat te Kaapstad (1938-1950)
 • Consulaat-Generaal te Kaapstad (1950-1956)

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Selectie en vernietiging

Ordening van het archief

Op het consulaat-generaal gebruikte men achtereenvolgens twee ordeningssystemen.

Het eerste systeem gebruikte men tot halverwege het jaar 1953 en bestond waarschijnlijk hieruit, dat men de verschillende te behandelen zaken nummerde (1 t/m 259) op volgorde van binnenkomst. Had een bepaalde zaak eenmaal een nummer gekregen, dan werd dit nummer ook gebruikt voor later ingekomen soortgelijke zaken. Zo kregen alle scheepvaartdossiers het nummer 2, alle pensioendossiers het nummer 34, alle militaire dossiers het nummer 222 enz. Geheel consequent werd dit systeem echter niet toegepast.

In de tweede helft van 1953 ging men over op het gebruik van de bij Buitenlandse Zaken -kort na de Tweede Wereldoorlog- ontworpen archiefcode. De hoofdgroepen van deze code zijn:

 • 1 organisme
 • 2 protocol
 • 3 juridische aangelegenheden
 • 4 aangelegenheden van openbare orde, openbare zedelijkheid, openbare gezondheidszorg, openbare veiligheid, volkshuisvesting, leefmilieu
 • 5 waterstaat, verkeer en vervoer, verbindingen en elektronica
 • 6 economie, migratie, arbeid
 • 7 sociale aangelegenheden
 • 8 culturele aangelegenheden, voorlichting
 • 9 staatkunde, landsverdediging, internationale organisaties.

Het in 1964 overgedragen deel van het archief was door elkaar geraakt en niet meer geordend volgens een van bovengenoemde systemen.

Het in 1983 overgedragen deel van het archief was min of meer geordend volgens de bij het ministerie van Buitenlandse Zaken gebruikte archiefcode.

In verband met de bepaling in de archiefwet (1962) dat archiefbescheiden welke ouder zijn dan vijftig jaar binnen een tijdvak van tien jaar moeten worden overgebracht naar het Algemeen Rijksarchief zijn de archieven van Buitenlandse Zaken van na de Tweede Wereldoorlog verdeeld in blokken van tien jaar (1e blok 1945-1954, 2e blok 1955-1964 enz.).

Van het archief van het consulaat (-generaal) 1860-1976 heb ik de stukken van 1860 tot september 1938 (= tot aan het begin van de ambtsperiode van G.R.G. van Swinderen) afgescheiden, omdat deze het eerst in aanmerking komen voor overdracht aan het Algemeen Rijksarchief (zie bijlage).

De oorzaak van het feit, dat de stukken tot en met 1938 werden afgescheiden en niet de stukken tot en met 1944 ligt hierin, dat een belangrijk deel van het archief de neerslag vormt van de werkzaamheden voor de Militaire Missie, waarmee werd begonnen in 1941 tijdens de ambtsperiode van Van Swinderen (sep. 1938 - dec. 1943). Het betreft hier voornamelijk persoonsdossiers van dienstplichtigen die soms doorlopen tot in het jaar 1956.

Het spreekt voor zich, dat de eenheid van het archief ernstig zou worden verstoord indien genoemde stukken van voor 1945 en na 1954 zouden worden afgescheiden. Deze stukken zijn daarom opgenomen in het 1e blok. Wanneer nodig zijn verwijzingen geplaats naar stukken die zich in het 2e blok bevinden.

De bescheiden uit het tijdvak 1938-1956 heb ik onderverdeeld in stukken betreffende de behartiging van de belangen van de Nederlandse regering enerzijds en stukken betreffende de behartiging van de belangen van de Duitse regering anderzijds (deze laatstse stukken zijn niet in rubrieken onderverdeeld).

De stukken betreffende de behartiging van de belangen van de Nederlandse regering konden worden onderverdeeld in I) stukken betreffende consulaire werkzaamheden en II) stukken betreffende werkzaamheden voortvloeiend uit de oorlogstoestand.

De stukken betreffende de consulaire werkzaamheden zijn geordend volgens de bij Buitenlandse Zaken gebruikte archiefcode omdat een belangrijk deel van het archief reeds op die wijze geordend was (zie boven).

De stukken betreffende werkzaamheden voortvloeiend uit de oorlogstoesta zijn geordend naar onderwerp.

Daar in de agenda's tot halverwege 1953 voor de dossierindeling wordt verwezen naar de nummers van het eerst gebruikte ordeningssysteem, heb ik deze nummers tussen haakjes achter de inventarisnummers geplaatst. In de concordans (zie bijlage) vindt men in de eerste kolom de oude nummers met daarachter in de tweede kolom de verwijzing naar de nieuwe inventarisnummers. Eveneens achter de inventarisnummers geplaatst heb ik de door het consulaat-generaal vanaf ± 1953 gebruikte codenummers, voorafgegaan door de letter c. Wanneer ik een stuk opnieuw heb ingedeeld, staan het oude en nieuwe codenummer vermeld. De codenummers zijn niet opgenomen in de concordans.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Ik zou graag meer willen weten over mijn grootvader Jan Doorduin, +-1935 geemigreerd naar Grahamstown, Zuid Afrika. Gestorven in Grahamstown in september 1943 en aldaar begraven (volgens foto van zijn graf gevonden via
MyHeritage).
Ik zou ook graag willen weten hoe hij naar Zuid Afrika is gereisd destijds; met welke scheepvaartlijn en via welke havens? Duitsland of England)?

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in