Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Consulaat-Generaal Kaapstad - Zoeken: kaapstad

260 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

2.05.125
R. Spork
Nationaal Archief, Den Haag
1984
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.05.125
Auteur: R. Spork
Nationaal Archief, Den Haag
1984

CC0

Periode:

1938-1956

Omvang:

6.00 meter; 216 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van het Consulaat-Generaal in Kaapstad bevat de agenda’s van de ingekomen post, alsmede documenten van organisatorische en protocollaire aard. Daarnaast zijn er archivalia die voortvloeien uit handelsbetrekkingen, economische activiteiten, migratie en culturele aangelegenheden. Verder zijn er bescheiden aanwezig aangaande de oorlogsomstandigheden als gevolg van het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, de bezetting van Nederland en de installatie in 1942 van de Militaire Missie te Pretoria. Daaronder bevinden zich stukken betreffende (de)mobilisatie en de inzet van dienstplichtigen (incl. persoonsdossiers), de persoonsdossiers van voornamelijk vrouwelijke vrijwilligers voor de bevrijding en wederopbouw en enige stukken betreffende de politieke betrouwbaarheid van landgenoten. Voorts zijn er rapporten van de officieren belast met handelsbescherming, enkele bescheiden m.b.t. de evacuatie van de marinebasis Soerabaja naar Simonstown en stukken in relatie tot de waarneming van het Duitse consulaat tijdens de oorlog.

Archiefvormers:

  • Consulaat te Kaapstad (1938-1950)
  • Consulaat-Generaal te Kaapstad (1950-1956)

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschikbaarheid van kopieën

Afgescheiden archiefmateriaal

Lijst van afgescheiden stukken (1860-1938): zie voor de toelichting het hoofdstuk Inhoud en structuur van het archief, onderdeel: Ordening van het archief.

De stukken waren ongeordend en zijn door mij zoveel mogelijk geplaatst in de volgorde van de op de dossiers voorkomende oude nummers of letters.

De beschrijvingen zijn veelal ontleend aan de door het consulaat-generaal opgestelde inhoudsopgaven die waren gevoegd bij de in 1964 en 1983 overgedragen archiefbescheiden (zie het archief Code 1, 1955-1964 153.0 Pretoria/Kaapstad Overdracht en Vernietiging 1956-1964 en het archief Code 1, 1975-1984 153.0 Kaapstad Overdracht en Vernietiging 1983).

Tabel met zoekresultaten in archieven
Oud nummer of
letteraanduiding
Beschrijving
-Scheepvaartregister, 1860-1934
-Brievenboek, 1892-1896
-Register houdende inschrijvingen van Nederlanders in het ressort; met index, 1893-1929
-Stukken betreffende handelsverdragen tussen Nederland en Z.A. en Duitsland en Z.A., 1924-1929
-Ontwerp van een verdrag van handel en scheepvaart tussen Nederland en Z.A., 1928-1929
-Algemene dossiers, 1931-1938 (7 dossiers)
-Historische gegevens; curiosa, 1884-1937
-Staatsbladen, 1876-1910
FBezoek van de voorzitter en secretaris der Nederlandse monsterkamer en handelsbureau te Kaapstad aan Ned. Indië, 1931
KVerslagen van het handelsbureau voor Nederland en koloniën, 1928-1934
WDienstreizen in Kaapprovincie door secretaris handelsbureau, 1933
2Scheepvaartdossiers, 1915-1937 (2 dossiers)
4Dossier kennisgeving overname leiding consulaat, 1935-1938
9Scheepsverklaringen, 1931-1938
14Algemeen dossier-onderwijs, 1934-1938 (2 dossiers)
15Dossier vruchteninvoer in Nederland vanuit Z.A.; druivenkultuur enz., 1916-1938
19Levensverzekeringen, 1917-1929
27Nederlandse monsterkamer te Kaapstad, 1908-1936 (2 dossiers)
28Nationaliteit van Nederlandse kinderen in Z.A. geboren, 1916-1921
37Waarneming van het Zweedse consulaat-generaal, 1916-1924
41Waarneming Duitse belangen, 1917-1925
44Vice-consulaat Port Elizabeth, 1918-1938 (2 dossiers)
45Vice-consulaat Oost-Londen, 1914-1937
50Kamer van Koophandel in Z.A., 1919-1935 (2 dossiers)
51Knipsels uit diverse couranten, 1917-1936 (2 dossiers)
52Nederlandse monsterkamer te Kaapstad, 1928-1935
54Consulaat-Generaal Kaapstad; kanselarij, 1907-1937 (4 dossiers)
55, 55aNalatenschappen, 1920-1931 (2 dossiers)
60Stukken betreffende Zuid-Afrikanen die in Nederland gaan studeren, 1917-1933
63Vestiging in Zuid-Afrika, 1930-1938 (3 dossiers)
67Immigratiedossier, 1921-1938 (2 dossiers)
69Genealogie; vragen van diverse personen overvoorouders, 1922-1938
70Havenwerken; drooglegging deel Tafelbaai, 1921-1938 (2 dossiers)
72Nalatenschap M. Teixeira de Mattos, 1921-1933
73Tournees Nederlandse artiesten in Z.A., 1922-1936
74Nalatenschap van de heer Massop, 1916-1924
76Opsporen oude scheepswrakken, 1932-1935
77Correspondentie over afgifte verklaring van erfrecht, 1913-1922
78Havenwerken te Walvisbaai; scheepsverklaring m.b.t. reis sleepboten "Friesland" en "Utrecht", 1922-1924
81Reis Prof. Casimir, 1922-1923
82Bezoek oud-minister H.A. van IJsselstein, 1922-1923
85Nalatenschappen, 1922-1939
88Viering koninginnedag, 1930-1938
89Stukken betreffende het houden van koopmansboeken in Z.A., 1922-1923
92Schadeclaim handel, 1932
95Diplomatieke immuniteit consul te Kaapstad, 1920-1931
99Stukken betreffende de nationaliteit van Duitsers in Zuid West Afrika, 1924
100Handelsbetrekkingen met Ned. Indië, 1922-1938 (2 dossiers)
102Bezoek Dr. G. Vissering, 1924-1925
106Krantenknipsels van politieke aard, 1929-1937
107Jan van Riebeeck herdenking, 1923-1938 (2 dossiers)
110Gerechtelijke stukken, 1932-1938
117Aanbestedingen Hollandse Aanneming Mij., 1925-1938
119Herdenking Willem de Zwijger, 1926-1934
122Nalatenschap D. Kruyff, 1925-1928
124Schuldvorderingen, 1931-1939
128Nalatenschappen, 1874-1938
130Oprichting suikerfabriek, 1927-1928
133Controverse over vermeende verkoop Kaapkolonie door Nederland aan Groot Brittannië, 1928-1934
135Pluimveeteelt in Z.A., 1928-1935
136Handelstentoonstelling, 1928-1929
138Derde Dietse studiereis; Secretaris Raad Curatoren Leiden; Comité Nederland-Z.A., 1933-1928
139Instelling scheepvaartraad; oprichting fabrieken gekondenseerde melk, 1929-1934 (2 dossiers)
142Bezoek m.s. Van Galen, 1931
143Stukken betreffende de diamantindustrie, 1931-1938
145Algemeen dossier, handel Ned. Indië, 1931-1934
146Algemeen Nederlands Verbond, afdeling Kaapstad, 1931-1938
147Onderhandelingen over een tournee door Z.A. van de Koninklijke militaire kapel te Den Haag, 1931-1932
149Zeebrieven, 1931-1938
153Kwartaalrapporten over economische aangelegenheden; idem maandrapporten, 1936-1938
154Economisch weekblad voor Ned. Indië, 1932-1934
156Wilsbeschikking E.A. Kuchlin, 1933
157Steuncomité behoeftige Nederlanders, 1933-1937
160Africopa berichten, 1933
161Vliegdienst algemeen, 1933-1937 (2 dossiers)
163Unie-invoerrechten, 1934-1938
164Brief inzake gebruik cijfercode, 1932
165Nederlandse journalisten in Z.A., 1933-1938
168Stichting landverhuizing Nederland, 1933-1935
169Ned. Indische Tentoonstelling; Nederlands-Zuid-Afrikaanse handel, 1933-1934 (2 dossiers)
170Scheepvaartdossier, 1927-1933
171Handelsvoorlichting, 1923
173Gezantschap Pretoria, 1934-1938
175Steun aan landbouwnederzetting "Wonderfontein", 1925-1934
176Handelsverdragen Nederland en andere landen, 1934-1937
176aMaandverslagen Kaapprovincie, 1933-1934
177Overlijden Koningin Emma, 1934
178Overlijden Prins Hendrik, 1934
179Bezoek m.s. K XVIII; onderzoekingen Prof. Vening Meinesz, 1934-1937
180Nalatenschap D. Mesdag, 1934-1935
184Vertaling statenbijbel in Afrikaans, 1933-1938
186Herstel oude molen "Groote Schuur", 1935-1936
187Plan voor oprichting van bond van Nederlandse verenigingen in Z.A., 1935-1936
190Bezoeken Nederlandse industriëlen, 1932-1935
191Tentoonstelling Nederlandse kunstnijverheid 1937-1938
194Nederlandse onderscheidingen, 1938
211Handel in Portugees Oost-Afrika, 1932

 

De lengte van het archief 1860-1938 bedraagt ongeveer 1,8 meter. Het register houdende dienststaten van onbezoldigde consulaire ambtenaren van de (vice-) consulaten te Kaapstad, Natal enz., opgemaakt na 1870 en bijgehouden tot 1948, heb ik opgenomen in het 1e blok (inv.nr. 22).

Verwante archieven

Publicaties

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Ik zou graag meer willen weten over mijn grootvader Jan Doorduin, +-1935 geemigreerd naar Grahamstown, Zuid Afrika. Gestorven in Grahamstown in september 1943 en aldaar begraven (volgens foto van zijn graf gevonden via
MyHeritage).
Ik zou ook graag willen weten hoe hij naar Zuid Afrika is gereisd destijds; met welke scheepvaartlijn en via welke havens? Duitsland of England)?

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in