Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

BiZa / Zuivering Ambtenaren - Zoeken: illegaliteit

2 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

2.04.67
CAS 325
Nationaal Archief, Den Haag
1998
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.04.67
Auteur: CAS 325
Nationaal Archief, Den Haag
1998

CC0

Periode:

1940-1984
merendeel 1945-1959

Omvang:

34442 inventarisnummers; 109,00 meter

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief omvat, behalve stukken over de organisatie van de zuivering en het beleid, duizenden dossiers betreffende individuele ambtenaren, waarin documentatie, besluiten, beroepsprocedures en revisies zijn te vinden. Ambtenaren die tijdens de bezetting te zeer met de Duitse bezetter hadden meegewerkt, werden in het algemeen ontslagen. Behalve de centrale organen is er ook materiaal van diverse decentrale commissies te vinden.

Archiefvormers:

 •  
 • Adviescommissie voor de Zuivering van het Personeel van de Voormalige Nederlandse Arbeidsdienst (NAD)
 • Centraal Bureau inzake Antecedentenonderzoek van de Centrale Personeelsdienst
 • Centraal Orgaan op de Zuivering van Overheidspersoneel (COZO)
 • Commissie van Advies Zuiveringsbesluit1945
 • Commissie voor Zuivering van de Leden van Raad van Arbeid te Venlo
 • Documentatie-Commissie voor de Zuivering van Overheidspersoneel
 • Documentatie-Commissie voor de Zuivering van Overheidspersoneel; District Arnhem
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken, Afdeling Binnenlands Bestuur, Bureau Bestuurszaken
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken: Afdeling Binnenlands Bestuur: Bureau Zuivering en Rechtsherstel
 • Zuiveringscommissie Gewestelijk Arbeidsbureau in Friesland
 • Zuiveringscommissie Rijkspersoneel Provincie Groningen
 • Zuiveringscommissie te Dordrecht
 • Zuiveringscommissie van het Gemeentepersoneel der Gemeente Utrecht
 • Zuiveringscommissie voor het personeel van het Departement van Binnenlandse Zaken

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Het betreft archiefbescheiden van het Ministerie van Binnenlandse Zaken betreffende de zuivering van ambtenaren en van de Nederlandse Orden.

De in deze inventaris beschreven archieven geven niet een compleet beeld van de archieven die betrekking hebben op de zuivering van de ambtenaren in Nederland. Wel geven de op landelijk niveau aangetroffen archieven een goed beeld van de organisatie en werkwijze van de zuivering van de ambtenaren. Omdat in deze inventaris alleen de archieven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken staan beschreven treft u in deze inventaris derhalve alleen de zuiveringscommissie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken aan.

Bij één van de in 1998 aangeboden bestanden door het Ministerie van Justitie bleek het te gaan om de Adviescommissie voor de Zuivering van het voormalige personeel van de Nederlandse Arbeidsdienst. Het grootste deel van dit bestand bestond uit persoonsdossiers. Het andere deel bevatte archiefbescheiden van de secretaris van de Commissie, majoor J. Vel. Majoor J. Vel was het voormalig hoofd van de subsectie Politieke Documentatie NAD van Sectie I van het Militair Gezag. Het personnel van deze subsectie verrichte tevens werkzaamheden ten behoeve van het Bureau Afwikkeling Nederlandse Arbeidsdienst (BANAD) en de Adviescommissie voor de Zuivering van het personeel van de voormalige NAD. Dit verklaart waarom u in de dossiers van Majoor Vel tevens stukken aantreft behorend tot de archieven van het BANAD en het Militair Gezag

Ten behoeve van de overzichtelijkheid en toegankelijkheid zijn de omvangrijke serie persoons-dossiers van het COZO en de Adviescommissie voor de Zuivering van het personeel van de voormalige Nederlandse Arbeidsdienst achteraan geplaatst (inv.nrs. 1000-32451 en 32500-34598). De hierbij behorende toegangen zijn als bijlage bij de inventaris opgenomen.

AANWIJZINGEN VOOR ONDERZOEK IN HET ARCHIEF

Onderzoek in de archieven kan vanuit verschillende invalshoeken gedaan worden. Als men een onderwerp, een persoonsnaam, een dossiernummer of eventueel een briefnummer weet, is onderzoek in de archieven mogelijk.

1. Onderwerpsgericht onderzoek

In deze inventaris is het onderzoek dat gericht is op een bepaald onderwerp vrij eenvoudig te doen. U begint met de inhoudsopgave. Hierin ziet u welke archieven in deze inventaris zijn opgenomen.

Voorbeeld 1:

U zoekt iets over het functioneren van het Centraal Orgaan op de Zuivering (COZO). Via de inhoudsopgave komt u uit bij rubriek 3.

Een andere mogelijkheid om iets over een bepaald onderwerp te vinden is de index op de beschrijvingen in de inventaris (p. 63). U zoekt in deze alfabetische lijst het onderwerp waarover u stukken wilt raadplegen. Vindt u het onderwerp niet vermeld, probeer het dan met een synoniem nogmaals. Als u het heeft gevonden, wordt u verwezen naar een inventarisnummer. Vervolgens kunt u het dossier aanvragen.

Voorbeeld 2:

U zoekt gegevens over de zuivering van leden van de Nederlandse Arbeidsdienst (NAD).

Het trefwoord Nederlandse Arbeidsdienst levert een verwijzing op naar de inv.nrs. 157, 378, en 466. U ziet dat in verschillende archieven informatie voorhanden is over de zuivering van leden van de Nederlandse Arbeidsdienst.

De uitvoering van zuiveringsmaatregelen van leden van de NAD ten aanzien van individuele gevallen treft u aan in de series individuele gevallen (zie hiervoor het persoonsgericht onderzoek).

Namen van instellingen, commissies alsook geografische benamingen zijn ook zoveel mogelijk in de index opgenomen.

2. Persoonsgericht onderzoek

Onderzoek naar bepaalde personen is in deze inventaris ook mogelijk. In de index op de beschrijvingen in de inventaris (p. 63) worden wel namen van personen vermeld, maar dat betreft alleen namen van personen die in de inventaris expliciet worden genoemd. Het gaat dan om personen waarmee iets bijzonders is gebeurd of om belangrijke personen als ministers en de secretaris-generaal.

De belangrijkste bron van onderzoek naar personen vormen de persoonsgebonden dossiers van het bureau Zuivering en Rechtsherstel, de Commissie van Advies Zuiveringsbesluit 1945 en het (Afwikkelingsbureau) van het Centraal Orgaan op de Zuivering (COZO). In alle drie bestanden kunt u informatie aantreffen over een door u gezocht persoon. In veel gevallen is de informatie dubbel, in een enkel geval aanvullend.

Hieronder volgt een uitleg over de wijze waarop u het best de informatie van de door u gezochte persoon kunt vinden.

Voorbeeld 3:

Stel dat u alle stukken zoekt betreffende de zuivering van de heer --, gemeentesecretaris te --. Het eerste wat u moet doen is de naam opzoeken in de alfabetisch ingerichte lijst van persoonsdossiers van het COZO (opgenomen als bijlage bij de inventaris). Bij het vinden van de naam kunt u de volgende informatie aantreffen:

 • 1234  Naam: --
 •     Functie: gemeentesecretaris te --
 •     Commissie van Advies: K1111
 •     Bureau Zuivering: 987, 1234, 1677

De stukken over de heer -- kunt u vervolgens aanvragen met als nummer toegang 2.04.67 en als inventarisnummer het getal dat u links vóór de beschrijving afgedrukt ziet, in dit geval 1234.

Uit bovenstaande informatie blijkt echter dat ook in de series persoonsdossiers van de Commissie van Advies en het Bureau Zuivering informatie te vinden is over de heer --. In het archief van de Commissie van Advies treft u onder het oude nummer K1111 informatie aan over de heer --. De serie individuele gevallen van de Commissie van Advies treft u in de inventaris aan onder de nummers 271-308. U kunt K 1111 vinden in het inventarisnummer 282. Dit ziet er als volgt uit:

282 K01101-K01200, 1945-1949

De stukken van de heer -- kunt u vervolgens aanvragen met als nummer toegang 2.04.67 en als inventarisnummer 282/K1111.

Ook in het archief van het Bureau Zuivering en Rechtsherstel zitten nog stukken van de heer --, en wel onder de oude nummers 987, 1234 en 1677. De serie individuele gevallen van het Bureau Zuivering en Rechtsherstel treft u in de inventaris aan onder de nummers 73-155. U kunt het oude nummer 987 vinden in inventarisnummer 74, dit ziet er als volgt uit:

74 Z00986 - Z01837

De stukken van de heer -- kunt u vervolgens aanvragen met als nummer toegang 2.04.67 en als inventarisnummer 74/Z987.

Indien de naam van de door u gezochte de heer -- niet voorkomt in het archief van de COZO zou u de kaartsystemen behorende bij de verschillende archieven kunnen raadplegen. De kaartsystemen zijn de oorspronkelijke ingangen op de series individuele persoonsgebonden dossiers. De volgende kaartsystemen zijn in de inventaris opgenomen:

1 Bureau Zuivering en Rechtsherstel

67-72 Kaarten, met opgaven van personalia van gezuiverde ambtenaren, data behandeling in COZO en Commissie van Advies en beslissing minister.

Indien u de kaart van de heer -- opvraagt treft naast bovenstaande informatie ook een verwijzing aan naar één of meerdere Z-nummers. Deze Z-nummers kunt u vervolgens weer terugvinden in de inventaris onder de nrs. 73-155. Zie voor de wijze van opvraag van het desbetreffende stuk de eerder gegeven uitleg.

2 Commissie van Advies Zuiveringsbesluit 1945

257-270 Kaarten, met opgaven van personalia van gezuiverde ambtenaren, datum van binnenkomst aanvraag en datum van advies.

Indien u de kaart van de heer -- opvraagt treft naast bovenstaande informatie ook een verwijzing aan naar één of meerdere K-nummers. Deze K-nummers kunt u vervolgens weer terugvinden in de inventaris onder de nrs. 271-308. Zie voor de wijze van opvraag van het desbetreffende stuk de eerder gegeven uitleg.

3 COZO

440-464 Kaarten, met opgaven van personalia van gezuiverde ambtenaren, korte omschrijving van het ten laste gelegde, advies van de zuiveringscommissie, advies van de COZO en beslissing van de minister. In deze serie is het niet nodig om te zoeken, omdat de namen van de personen waarvan dossiers zijn aangetroffen zijn opgenomen in de bij deze inventaris behorende bijlage. Onder inventarisnummer 464 treft u de kaarten aan van de personen waarvan geen dossiers zijn aangetroffen. Wellicht vindt u hier wel de door u gezochte informatie.

Naast de persoonsgebonden dossiers van het bureau Zuivering en Rechtsherstel, de Commissie van Advies Zuiveringsbesluit 1945 en het (Afwikkelingsbureau) van het COZO treft u in de inventaris nog een aantal series aan waarin persoonsgebonden dossiers zijn opgenomen. Als voorbeeld hiervoor kunnen de series verzameld belastend materiaal ten behoeve van functionarissen in de provincie Gelderland (inv.nrs 482-574) en de provincie Noord-Holland (inv.nrs 579-794) genoemd worden.

Wees erop bedacht dat in de in deze inventaris opgenomen archieven niet volledig zijn (zie hiervoor de verantwoording van de bewerking)

Selectie en vernietiging

Verantwoording van de bewerking

Ordening van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in