Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Charters CBG - Zoeken: genealogie

5 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

3.22.05
G.M. van Aalst
Nationaal Archief, Den Haag
1976
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.22.05
Auteur: G.M. van Aalst
Nationaal Archief, Den Haag
1976

CC0

Periode:

1457-1829

Omvang:

1.10 meter; 306 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De collectie bestaat uit charters geordend op datum en jaartal met een beschrijving van het desbetreffende stuk. Deze stukken hebben voornamelijk betrekking op de verkoop van onroerende goederen, erfenissen en testamentaire kwesties, het aangaan van leningen en beleningen, schuldverklaringen, doopaantekeningen en enkele processtukken.

Archiefvormers:

 • Centraal Bureau voor Genealogie

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

 • Pieter Henricksz. Hensbeeck, schepen van Oudewater, verkoopt voor Neeltgen Ellertsdr., weduwe van Claes Flooren, wonende te Oudewater aan Wouter Koerss., wonende in de Nederpolder van Heeckendorp, land in Oudecoop, strekkende vanaf de halve Oudekooper dijk tot de landscheiding van [-------] beleend door Gerrit Flooren en Wouter Jans. Versloot, belast ten behoeve van [------] Henrichs, wonende te Langeweijde, bevestigd door Reijnier Isbrantsz. van Bloet, schout, Cornelis Leenarts Spruijt en Jonas Gelis van Wingen, landgenoten van Oudecoop.

 • Frederick Kersseboom te Oudewater en Gosen Boon, verkopen voor de weduwe van Engel Rothal en voor de crediteuren van de overleden Jacob Gerritsen Rietvelt te Diemerbroeck land, gelegen in Diemerbroeck, strekkende vanuit de halve wetering met een oppad op de dijk tot achter de landscheiding van Waerder beleend door Jan Claessen Blom en de erfgenamen van Jan Cornelisz. Blom onder de voorwaarde dat de laatsten het oppad mogen blijven gebruiken, belast met 1 gulden en 12 stuivers ten behoeve van het Geestelijk kantoor Delft, bevestigd door Ghijsbert Henrickssen Verweij, vervangend schout, Claes Dirckssen van Vlieth en Jacob Gerritse Hoochhamer, schepenen van Papencoop en Diemerbroeck, het gerecht van Hoon met Godert Wilhelm de Tuijl van Serooskercken, heer van Wellant, ZoelKercken enz., voogd van Cornelis van Vlooswijck, heer van Papencoop, Diemerbroeck enz.

  Met verkoopconditien.

 • Anna, kroorprinses van Groot Brittannië, Gouvernante en Voogdes van de prins van Oranje en Nassau, stelt Nicolaes Riemersma aan tot extraordinaris kapitein ter zee van het college ter Admiraliteit van Amsterdam.

 • Dirk Bispenk verklaart tegenover Antonij van der Heim, stadhouder van de lenen van Holland, gemachtigd door Barend Cornelis van Reede van Outshoorn, heer van Outshoorn en Gnephoek, dat Thomas Burchardus de Bok aangesteld is tot secretaris van Oudshoorn en Gnephoek en na afstand of overlijden van Hugo van Aken, schout ook het schoutambt zal vervullen, onder verband van enige heerlijke rechten, ten overstaan van mr. Johan ten Hove, griffier van de lenen, mr. Frans van Limborch, advocaat-fiscaal van de domeinen, mr. Johannes Laurentius commissaris van het kleinzegel.

 • Barend Cornelis, baron van Reede van Outshoorn heer van Outshoorn en Gnephoek, stelt Thomas Burchardus de Bok aan als secretaris van Outshoorn en Gnephoek en belooft hem het schoutambt indien de tegenwoordige schout Hugo van Aken afstand doet of komt te overlijden. Geïnsereerd in de akte van 18 juni 1745.

 • Pieter Jacobsz. Lelijveld, Neeltje Amos Bints en Antje Jacobs Lelijveld, wonende te Langeraar verkopen aan Jannetje Risyting, weduwe van Jacob Beverlander, mede te Langeraar, veenland en water gelegen in de Middelpolder in het 12de weer, belend door het ambacht, Huybert van Zijl, Cornelis Teuniss. van der Linden en de erfgenamen van Jan Zwarts, bevestigd door Jacob Beverlander, schout van der Aar.

  Zegel verloren.

 • Florents Gijmerden van Heijningen komt overeen met Marritgen Gijsberts, weduwe van Claes Ariss. van Heijningen, de nalatenschap van haar man tussen haar en haar kinderen Aris Claess., Pieter Claess., Gijsbert Claess., Claes Claess., Aert Claess. en Crijn Cornelisz. Jonge Neut, gehuwd met Hadinck Claesdr. van Heyningen, erfgenamen van Claes Ariss. van Heyningen naar evenredigheid te verdelen, bevestigd door Jan Reijnierss. Roosenboom, schout, Maarten Joostens Verlaen en Abraham Janss. van Wieringen, schepenen van Aarlanderveen.

  Zegel verloren.

 • Cornelis Mouringen voor juffrow Bouwens, weduwe van Cornelis Janss.van Benthem verkoopt aan Cornelis Tomass. van Lelijvelt een teeltuintje gelegen in het zuideinde van Aarlanderveen aan de Schinckel, belend door het land van de koper en door de Mije, bevestigd door Johan Oudewater, schout en Aryen Crijnen Hoogervorst, schepen van Aarlanderveen.

  Zegel beschadigd.

 • Willem IJzerman, wonende te Moordrecht verkoopt aan Jacob Schattenberg, wonende Zwammerdam voor Johanna Elisabeth Blandel, weduwe van Willem Eeftinck, eveneens te Zwammerdam, een huis, erf, zomerhuis en karnmolen met toebehoren gelegen aan de lage zijde van de Rijn bij de gewezen kerksluis in de Zuid-Einderpolder in Aarlanderveen, waaronder verschillende partijen land, belend door de Rijn, Gerrit van Klaveren c.s., de Molenwetering, mr. Marcus Johannes Verroen, Dirk Turkenburg en door de koopster zelf, bevestigd door Catharinus Samuel van Kerkwijk, schout, Cornelis de Gramo en Cornelis Meurs, schepenen van Aarlanderveen.

  Zegel verloren.

 • Adriaen Reijerss. verkoopt aan Jacob die Jonge, secretaris van het Hof van Holland een huis, met toebehoren en land te Alphen, waarvan 2 morgen gekocht zijn van de heilige geest te Leijden, strekkende vanuit de Rijn tot over de "toeganck" toe, belend door de Molenvliet met Simon Heynricxss. Winckel c.s. wonende ter Goude en het klooster van Sint Michiel te Leijden belast met jaarlijkse los- en lijfrenten ten behoeve van: de kerk van Alphen, Willem Jacobss. Tromper en Catherina Gerrit Beniencxsdr. zijn echtgenote wonende ter Goude, Marritgen Heynricxdr. wonende ter Goude, Cornelis Jan Lenertss, priester wonende ter Goude, Ysack en Marije, kinderen van Simon van der Graft wonende te Leijden, de weeskinderen van Gerrit Claes, wonende ter Goude, Heynrick Floriss. wonende ter Goude, Jan Heynrickss., lijndrayer wonende ter Goude en Dirck Gerritss. van Leeuwen wonende te Alphen, onder borgstelling van Thomas Ghijsbertss. voor Geertgen, weduwe van Reijer Pieterss, met 3 morgen land te Alphen belend door Jan Govertss. en Corsten Ewoutss.

  van Corsten Ewoutss. wonende te Alphen met 6 morgen land belend door Pieter.

  Hack wonende te Middelburg in Zeelant en door Corsten Ewoutss. zelf.

  van 4 morgen eigen land te Alphen belend door Corsten Ewoutss., Jan Govertss en Geertgen, weduwe van Reyer Pieterss.

  van 3 morgen eigen land te Alphen belend door Cornelis Claes Bruggenss, de Groene weg, lange Claes Janss. wonende in Boscoep en Pieter Haeck voornoemd.

  van Gerrit Claess. van Leeuwen, wonende in Aarlanderveen, een huis, erf met toebehoren en 9 morgen land in Outshoorn en Aarlanderveen belend door de Aerwetering met Claes Janss. van Leijden c.s. heer Frans, priester van de sint Janskerk te Utrecht. Bevestigd door Dirck van Boshuyssen, schout van Alphen met als getuigen Dirck Louriss. en Jan Pieterss. Smit, Phillipss. Claess, schout van Outshoorn met Govert Jacobss. en Gerrit Jacobss. als getuigen en Bouwen Janss., schout van Aarlanderveen met Jan Heynricxss. en Gerrit Janss. als getuigen.

  1 zegel verloren.

 • Leendert Meltenss, wonende in de Steecht te Alphen verkoopt aan Aert Heyndrickss. aan de Meije land, strekkende van de Groeneweg tot aan de toegang toe, belend door Jan Mathijss en Dirck Dirckss. met een overpad over het land van Jan Maertenss. tot de dijk van Ghijs Thijss., bevestigd door Gerrit Buen van Wender, ambachtsheer en schout van Alphen, Gerrit Gerritss. van Standigen en Roet Harmanss. schepenen van Alphen.

  1 zegel beschadigd.

 • Aert Henrixz. Verdoolt, wonende te Alphen, verkoopt aan de weesmeesters van Leijden, Sagarijus Cloot, Jan Mathijsz. van Tholl, Anthonis Quyrijnens. Buijtenbest en Cornelis Dircxz. Block, land als in regest 11, bevestigd door Gerrit Buen van Wender, ambachtsheer en schout van Alphen, Willem Dirxs, Doornenbosch en Cornelis Willemss Schaep, schepenen te Alphen, bezegeld door de ambachtsheer.

  Getransfixeerd.

 • Arien Dircxs. van der Tocht wonende te Alphen verkoopt aan de weesmeesters te Leijden 1 1/2 morgen land, gelegen te Rijneveldt in Alphen, strekkende van de toegang tot Willem Ghijsbertss. van Leeuwen toe, belend door de weeskinderen van Henrick Sijmonss. en dr. Schrijverius, terwijl het onderhoud van de dammen en de schouw tussen dit land en dat van Claes Cornelis Baernden aan de Douetcade komt ten laste van Willem Ghijss. voorn., die het recht van overpad heeft, bevestigd door Gerrit Buen van Wender, ambachtsheer en schout van Alphen, Willem Dircxs. Doornenbosch en Cornelis Willemsz. Schaep, schepenen van Alphen.

  Bezegeld door de ambachtsheer.

 • Cornelis van der Hooch, rentmeester, wonende te 's-Gravenhage, verkoopt voor jonkheer Cornelis Willem van Tuijll van Bulckensteijn, enige zoon van jonkheer Jacob van Tuijll van Bulckensteijn en Hadewij de Jonge met toestemming van jonkheer Johan van Wissenkercke, baron van Pellenberch aan Jan Jansz., Govert Jansz., Geertgen Jans. en Maritgen Jans. Ram, kinderen van Jan Govert Jansz., wonende in de Steect te Alphen een woning met toebehoren en 22 morgen land strekkende vanaf de Rijn over de Toegangh tot de heer van Mathenes en Jan Pietersz. Verhoeff, belend door de heer van Aarlanderveen en door de kopers, bevestigd door Adriaan Rosenboom, schout, Frans Cornelisz. van Leeuwen en Cornelis Jacobsz.

  Maes, schepenen van Alphen.

  Bezegeld door Hendrick Stevin, heer van Alphen.

  Met een kaartje uit 1558. Zie regest nr. 304.

 • Emerentia Kok, wonende te Boskoop, weduwe van Jacobus Gijsbertz. van Leeuwen, erfgenaam van Abraham Gijsbertse van Leeuwen haar zwager, verkoopt aan Lodewicus van Zelden, wonende te Rotterdam land, gelegen in de polder van de Nesse in Alphen, belend door de koper, de notweg, ds. Gerbrandus van Leeuwen en de Baanweg, bevestigd door Adriaen Rosenboom, schout, Adriaan Janse van der Mark en Adriaan Hendrikse Oostenrijk, schepenen van Alphen en Rietveld.

  Bezegeld door Willem Assuerus van der Meer, heer van Alphen, Rietveld en Grisoort enz.

  Zegel beschadigd.

 • Hermannus Odijk, wonende te Alphen, verklaart een schuld te hebben aan Gerrit Bunik, wonende te Hazerswoude aan de Rijndijk, gevestigd op een huis en erf, gelegen in het Steekt bij de Goudse sluis onder Alphen, strekkende van de Goudse sluis tot het land, dat toebehoort aan Ary de Blonk, belend door de weduwe van Jan Berends Lamoez en Klaas Marijnk, bevestigd door Jan van der Snoek, schout, Cornelis van Hoorn en Pieter Moerkerk, schepenen van Alphen en Rietveld.

  Het zegel van Agatha Alewijn, douairière Smeth, ambachtsvrouwe van Alphen en Rietveld is verloren gegaan.

 • De Staten van Holland en Westvriesland belenen Hermina van der Keere, minderjarige dochter van Arend van der Keere en Wijnanda Maria Stegman met 14 morgen land, bestaande uit 2 aangrenzende percelen behorende tot de abdij van Egmond, gelegen onder Alphen aan de Goudse sluis en de Hogendijk, welke goederen haar nagelaten zijn door haar oom Paulus Stegman Frederiksz., waarvoor uit haar naam hulde en trouw is betuigd door Simon van Son, procureur, gemachtigd door haar oom en voogd Herman van der Keere, ten overstaan van mr. Cornelis Michiel Ten Hove, griffier van de Lenen, mr. Martinus Gousset, secretaris van de houtvesterij en mr. Martinus van der Craght, advocaat-fiscaal der domeinen.

  Zegel beschadigd.

 • Hendrick Snoeck, schout van Hilgeresbergh en Rotterban, gehuwd met Chatarina van Elsenhoff, dochter en erfgename van Everardt Elsenhoff en Claesje Leenderts. Vermeulen verkoopt aan Maria Veenhuijsen wonende te Berkel en Roodenrijs een huis met erf en toebehoren gelegen aan de Kerckstraat in het dorp, belend door de weduwe van David Coornwinder, de weduwe van Jacobus Verboon, de heer Steenlack, de weduwe van Engel.

  Schaep, Jan Arijens. Coonijnenburgh, Jeronimus Utdwaert c.s. en een morgen drie hont houtland, belend door Leendert Kercken en de schout Dirck Uwtdwaert, bevestigd door Dirck Uwtdwaert, schout, Jacob Hiercken van Warmondt en Dirck Cornelis van den Ende, gezworenen van Berckel en Roodenrijs.

  Zegel verloren.

 • Nicolaes Coorenwinder, commandeur van het college ter Admiraliteit op de Maese en zijn vrouw Maria Venhuijsen, verkopen aan Catharina, Cornelia, Agatha en Hester Venhuijsen, allen wonende te Berckel en Roodenrijs een huis en erf in het dorp met een hont houtland belend als in regest nr 18, bevestigd door Dirck Wtdewaert, schout, Jan Claesz Cruijt en Dirck Cornelisz. van den Ende, gezworenen van Berckel en Rooderijs.

  Zegel beschadigd.

 • Cornelis Schadee, schout, Paulus Kerkhoff en Jan Figee, ambachtsbewaarders van Berkel en Roodenrijs, verkopen aan Gerrit en Jan Verwer een cavel drooggemaakt land, gelegen in de Noordpolder, bevestigd door Pieter Rosemond, secretaris, Claas Clos en Pieter Waddinxveen, gezworenen van Berkel en Roodenrijs.

 • Gerrit Dekker verkoopt aan Cornelis Pietersz. van Velsen de helft van een partij kleiland gelegen in het noordeinde van de heerlijkheid Berkel en Rodenrijs, belend ds. Wilhelmus Greve c.s. en de roomse armen van Pijnacker, nog 1 stuk land, groot 1 morgen 250 roeden, strekkende vanouds van en tot Arij Gerritsz, van Rijn en ds. Wilhelmus Greve voornoemd, bevestigd door Jan Langeveld, secretaris, Paulus van der Meijden en Pieter de Vries, gezworenen van Berkel en Rodenrijs.

 • Hendrik Meijer verkoopt aan Hendrik Scholten, Florrentius Wannerus en Allardus Pauwels, voogden over de 5 minderjarige kinderen van wijlen Jan Gerrit Scholten, een gedeelte van een erf, gelegen in het Noordeijnde van het ambacht, strekkende van de weg tot de barmsloot, belend door de verkoper, Leendert van Wijk en de voornoemde minderjarige kinderen, bevestigd door Jan Langenveld Jz., secretaris, Anthonij van der Roo en Gerrit Bubbert, gezworenen van Berkel en Rodenrijs.

  Zegel verloren.

 • Mr. Vincent Paats en Geertruijt Joanna van der Wolff, zijn vrouw, dochter van Catharina Groenhout, weduwe van mr. Gerard van der Wolff, verkopen aan Trijntjen Sijmonsdr. Heijt, weduwe van Adriaan Joosten Brakel een rentebrief staande op naam van Catharina Groenhout voornoemd, groot ƒ 1.500,--, bevestigd door Willem Rammelman, baljuw en schout, Cornelis Langelaan en David Huysman, schepenen van de ambachtsheerlijkheid Bleijswijk.

  Zegel verloren.

 • Mr. Vincent Paats en Geertruijt Joanna van der Wolff, wonende te Rotterdam, erfgenamen van Adriaen Dirxss. Groenhout, verkopen aan Catarina Mustelius een rentebrief, groot ƒ 1.000,--, bevestigd door Willem Rammelman, bailliu en schout, Jan Jansz. Backer en David Huijsman, schepenen van Bleiswijk.

  Zegel verloren.

 • Jan Jansz., ook genoemd Jonge Jan Aerts. en zijn vrouw Annitgen Cornelisdr. verklaren ten overstaan van Claes Pietersz. Nieuwburgh, notaris te Bodegraven, Jan Symontsz Plemper en Cornelis Sijmonsz. Plemper, getuigen, dat zij na hun dood hun bezittingen zullen nalaten aan de langstlevende van hen beiden en aan Merrigen Jans, dochter van Jan Jansz. terwijl de moeder van Annitgen Cornelisdr. en haar erfgenamen 25 carolusgulden zullen ontvangen.

 • Adriaan van der Brouk verklaart een schuld te hebben aan Geerard Slaats, oud-burgemeester van Brielle en Nicolaas Langestraat, executeurs-testamentair van Jacob Poortermans, overleden in Brielle, voor het kopen van een huis en erf, gelegen aan de westzijde van de Bierkaij te Brielle, belend door Geerard Slaets, juffrouw van Best en Jan Udo op voorwaarde dat hij het huisje in de poort zal afbreken, omdat dit een belemmering vormt voor de .in- en uitgang van de bewoners van het huis genoemd "Het Vergulde Hoofd", dat nu bewoond wordt door de voornoemde burgemeester Slaats, terwijl de koper na aflossing van de koopsom, de huur zal ontvangen van kapitein-luitenant Willem Blancke, die deze hem schuldig is vanaf de overdracht tot de aflossing toe, bevestigd door Petrus Franciscus Gomaris en Pieter van Hoogwerff, schepenen van Brielle.

  Zegels beschadigd.

 • Leendert Abramss. Koevoet, wonende in Capelle op d' Yssell, verklaart een schuld te hebben aan Dirck Pieterssz. van der Linden en Jan Willemsz. Zeeuw, diaconie-armmeesters van Cappelle op d'Yssell, gevestigd op zijn huis en erf in de Middelmolenspolder aan 's-Gravenwech, strekkende van de weg tot de dwarssloot toe, belend door Jacob Jacobsz. van den Berch en de grote armen, bevestigd door Everard Maes, schout en secretaris, Adriaen den Houter en Tonis van Dorsten, schepenen van Capelle op d'Yssell.

  Zegel beschadigd.

 • De Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden benoemen dr. Nicolaas Schuijl. veertigraad en oudschepen van Delft, tot raad ter Admiraliteit op de Maze.

  Zegel beschadigd.

 • Joris Mesen van Alphen, bouwman te Berckel, gehuwd met Leentje Cornelisdr. Bleiswijck, dochter en mede-erfgenaam van Cornelis Arij Leendertsz. en Trijntje Cornelisdr., verkopen aan Jaepje Pieters. van Dijck, weduwe en aan de erfgenemen van Ary Cornelisz. Bleiswijck, de helft van een woning, met een huis, met toebehoren en 1/4 deel gelegen in 18 morgen land, gelegen in het zuideinde van Delfgauw, Abtsreght en Pijnacker en 1/4 part vicariland, gelegen in Pijnacker en Abtsreght, belast, belend door Cornelis Cornelisz. van Vlaardingerwouter, David van der Mierop, oud-burgemeester van Delff, de Delfgauwse wegh en de kinderen van Jan Jansz. Hensbrouck, Pieter Jansz. Suijderwijck en Pieter Pietersz. Bleiswijck, Cornelis Dircxz. de Hoogh, zwager en gevolmachtigde van Jaepje Pieters van Dijck, weduwe van Maerten Jacobsz.

  Hogerscheyt en van Arij Cornelisz. Bleiswijck, ter eenre komt overeen met Joris Mesen van Alphen en Willem Pietersz. Scheepmaker, wonende te Stompwijck, voor Leendert Cornelisz. Overrijnde en Gerrit Adriaensz., voogden over de 4 minderjarige kinderen van Arij Cornelisz, Bleiswijck en Jannetje Leenderts. Overrijnster ter andere zijde om een staat op te maken van de boedel van Hogerscheijt en Bleiswijck en die over de voorn. kinderen te verdelen, waarbij zij toegewezen krijgen het huis met toebehoren van Maerten Jacobsz. Hogerscheijt, gelegen in de heerlijkheid Hogeveen, een stuk land van 3 morgen, een stuk land genaamd "De Houff" groot 9 morgen, beide strekkende van de Nieucoopse wegh tot de Laeckwegh, belend door Jan Govertsz. Visscher en de schouwbare Wateringe; een stuk land van 2 morgen, strekkende van de Nieucoopse wegh tot de Langelantse wegh, belend door mr. Theodorus Graswinckel c.s, en de Wateringe, 12 1/2 hont land, belend door de Nieucoopse wegh, Jan Claesz. Geus, de weduwe van Pieter Hendricxz. Bleicker en Jan Govertsz. Visscher, totaal 16 morgen 3 honden en 20 roeden, gemeten door Nicolaus Klinckaert landmeter te Delff, onbelast,met uitzondering van "De Houff" welk land behoort tot het convent Conincxvelt te Delff, terwijl Jaepje Pieters van Dijck krijgt aanbedeeld het huis met toebehoren voornoemd met 30 morgen, 2 hont, 23 roeden en 6 voeten land, bevestigd door dr. Aelbert van Groenewegen, baljuw en schout van Abtsreght, Gerrit Jansz. Vroom en Philips Cornelisz. Bon, gezworenen aldaar, Jacobus Brants, schout, Mighiel Pieters. Vercade en Claes Jorisz., gezworenen van Pijnacker, Adriaen Outshoorn, schout, Adriaensz. den Ouden en Pieter Pietersz. van Hogeveen, schepenen van Hogeveen.

  Zegels verloren.

 • Grietje Paulus Visser, weduwe van Hendrik Gruijter, verkoopt aan Hendrik van Es een huis en erf te 's-Gravendeel en Leerambagt, gelegen op de Buijtendijk aan de Havenkade, belend door Arij Arijense Stoker en de weduwe van Jurrien Pieterse, belast met een erfpacht, bevestigd door Simon van der Walle, schout, Andries Vervoorn en Meeuwis de Leeuw, schepenen van 's-Gravendeel en Leerambagt.

  Zegel beschadigd.

 • Davit Pietersz. Bijl, oud schepen van de heerlijkheid 's-Gravendeel en Leer-Ambagt, verkoopt aan Hendrik van Esch een erf met toebehoren, belend door de schuur van de verkoper, de schuur van Pieter Vervoorn, de haven en de straat, bevestigd door Cornelis Bosveld, schout, Pieter van Rossem enDirk van Leent, schepenen van 's-Gravendeel en Leer-Ambagt.

 • Marijgie Cornelisse Blankenaer, weduwe van Cornelis van der Nat en Hermen Visser, armmeester envoogd. over de kinderen van Cornelis van der Nat en Joosje Saarloos, verkopen aan Mees Pieterse Baerendrecht een huis, erf met toebehoren, gelegen in de Bevershoek van 's-Gravendeel en Leerambagt, belend door de weduwe van Arij Cente Wardenier en Willem Stooker, ten overstaan van Cornelis Bosveld, schout, Leendert Korp, Bastiaen Kuijp en Bastiaen Boender, schepenen van 's-Gravendeel en Leerambagt.

 • Simon Petrus Collot des Curij verkoopt aan Arij Janse van Soest de helft van 16 morgen, 4 hont, 61 roeden land, gemeen met de erfgenamen van mevrouw Van der Mast, gelegen in Bonaventura in de jurisdictie van 's-Gravendeel en Leer-ambagt, belend door de koper, de Laatste Kruiswegh, mr. Nicolaas Stoop, oudraat van Dordregt en de Gemeenelands Vliet, ten overstaan van Cornelis Bosveld, schout, Bastiaan Boender, Pleun van Drost en Arij Jooste Wildeman, schepenen van 's-Gravendeel en Leer-Ambagt.

 • Matthijs Paradijs de Jonge, wonende te Dordrecht, voor mr. Cornelis Matthisius, advocaat en zijn vrouw Cornelia de Vries tegenwoordig wonende in Heijndrick Iden Ambacht, verklaren een schuld te hebben aan Gijsberts van Goor, vrijheer van Thienhoven, gevestigd op land in Nieuwbonaventura, in gebruik door de weduwe van de heer Blasius van Haerlem, dat de voorn. Cornelia de Vries is aangekomen door het overlijden van Cornelia de Vries vrouwe van Ameliswaert, belend door de dijk van Bonaventura, de Laatste Kruiswegh en de vrouwe van Ameliswaert voornoemd,in pacht gegeven aan Mattheus Logiersse, Neeltje Vasten en Arijen Maertensse Maesdam, bevestigd door Jan Arensse Sneep, stadhouder, Arij Corneliese Rijckhouck, Jan Arense Verdonck en Willem Woutersse Vrooman, schepenen van 's-Gravendeel en Leerambagt.

  Gecancelleerd. 1 zegel beschadigd, 2 zegels verloren.

 • Frederick Massijn, oud-kapitein, voor Cornelia de Vries, weduwe van Cornelis Matthisius, wonende te Utrecht, verkoopt aan Pieter Jansse van Tricht wonende te Dordrecht, land gelegen in Nieuwbonaventura. belend door de Nieuwbonaventeurssen zeedijk, Frederick Massijn, de Laatste Cruijswegh, Neeltje Vassen en Arij Maertensse, bevestigd door Paulus de Roo, stedehouder, Willem Vroman, Jan Sibbedeusse en Cornelis van der Wael, schepenen van 's-Gravendeel en Leerambacht.

  Zegels verloren.

 • Adriaan Reijnen, schout van de heerlijkheden Rijsoort en Strevelshoek, voor Margareta Palm, weduwe van Johan van Ravesteijn, verkoopt aan Pieter van Trigt, hospes in de korenbeurs bij de Vuijlpoort te Dordregt, vier morgen land, gelegen onder 't Volgerland onder de voorzeide heerlijkheden, belend door de Vrouvergele wegh en door Jacob Heuft, oudraad van Dordregt, bevestigd door Leendert Cleijssen van de Nes, Harmanus Meijers en Commer Jansz. van der Wiel, schepenen van Rijsoort en Strevelshoek.

 • Jacob van Dijk, voor mr. Daniël Jannius, heer van Maire, advocaat, voor diens moeder Adriana van Bleijenburgh, vrouwe van Biggenkercke en Middelburg in Seelandt, verkoopt aan Pieter Jansse van Trigt, wonende te Dordregt, de helft van de dijkettingen van de oude- en de nieuwe dijk met de daarop staande gewassen, gemeen met de heer Renoij met visserijen enz.en een erfje in het bezit van Willem de Voogt, gelegen in 's-Gravendeel, bevestigd door Jacob van den Meuch, schout, Dirck de Quartel en Joost Arijensz. Wildeman, schepenen van 's-Gravendeel en Leerambagt.

  Zegel verloren.

 • Simon van der Walle, schout en secretaris van 's-Gravendeel en Leerambagt, curator over de nagelaten boedel van Coos Aertse Swanevelt te 's-Gravendeel verkoopt aan Jan van Trigt, schepen en aan David Bijl, schepen, voor Grietje Paulus Visser, weduwe van Hendrick Gruijter, twee huizen met schuren en toebehoren aan de buijtendijk in Bevershoek, belend door de voornoemde weduwe en door Frans Teunisse Kettingh, bevestigd door Wouter Janse van der Grise en Frans van Waardenburgh, schepenen van 's-Gravendeel en Leerambagt.

 • Meeuwis Hendriksz. Bravenboer verklaart een schuld te hebben aan Jan van Tricht, schepen alhier, gevestigd op een stuk land in Nieuwbonaventura ten zuiden van de Maesdamseweg, hem toebedeeld uit de nalatenschap van Hijltje van Bommel, weduwe van Hendrik Meeuwisse Bravenboer, belend door Pleun Cornelisz. Dorst, de erfgenamen van de heer Everwijn, Maarte(n) Cornelisz. Vereyp en de Maasdamse wegh, bevestigd door Cornelis Bosveld, Frans van Waardenburgh en Dirk van Leent, schepenen van 's-Gravendeel en Leerambagt.

 • Cornelis Pluymert verkoopt aan Jan van Tricht, oud-schepen alhier een huis en erf, gelegen achter aan de dijk van Nieuwbonaventura, ook wel genoemd de "Waalevest", belend door de weduwe van Aert Pieters van Driel, de dijk en de huursloot, bevestigd door Cornelis Bosveld, schout, Bastiaen Kuyp en Huibert van Rossem, schepenen van 's-Gravendeel en Leerambagt.

 • Jan van Tright, wonende te 's-Gravendeel verzoekt Cornelis van Driel Jansz. notaris te Heijnenoortt, zijn testament in een met rode zijde doorregen en met stempels voorzien omslag tebewaren, hetwelk hij gedaan heeft in tegenwoordigheid van Joost Troost, wonende te Heynenoort en Cornelis den Boer wonende te 's-Gravendeel.

  De zeven stempels op het omslag zijn nog intakt.

 • Petronella, barones van Wassenaer, vrouwe douairière van der Mijle, van Baccum, van Alblas, vrijvrouwe van Marquette enz., beleend Jacob Heuft, oud-raad van Dordrecht enz. in aanwezigheid van mr. Cornelis Bosch, advocaat en Johannes Buijs, leenmannen van Holland, voor Margrieta Pauwelsdr, weduwe van Abraham Pauwelsz. van der Linden, met 2 stukken land, gelegen in het ambacht van der Mijle onder de bedijking van de Mijlpolder, belend door Dirck Dircksz. Quartel, Bastiaen van der Linde, Abraham van der Linden en de putten van de Mijlpolderserdijck, In dorso: Pleun Janse Visser te Sliedregt heeft na het overlijden van Jacob Heuft de eed hernieuwd voor de stadhouder van de lenen, Arij Dirxz. Quartel en Arij Henderixz. van der Linde, leenmannen van de heerlijkheid van der Mijle.

  Zegel beschadigd.

 • Petronella, barones van Wassenaer, vrouwe douairière van der Mijle, van Baccum, van Alblas, vrijvrouwe van Marquette enz. beleent Jacob Heuft, oudraad van Dordrecht, voor Margrieta Pauweldr., weduwe van Abraham Pauwelsz. van der Linde, met land in de Mijlpolder, annex Nieuw Bonaventura, belend door Arien Cornelisz. Roelen, de erfgenamen van Johan Berck, ridder, de Nieuwen dijck en de Ouden dijck van Nieuw Bonaventura, in tegenwoordigheid van mr. Cornelis Bosch, advocaat voor het Hof van Holland en Johannes Buijs, leenmannen. In dorso: Pleun Jansz. Visser wonende te Sliedregt heeft na het overlijden van Jacob Hoeft de eed hernieuwd in presentie van Arij Dirxsz. Quartel en Arij Hendrixsz. van der Linde.

  Zegel verloren.

 • Wigbolt van der Does, heer van de beide Noortwijke enz., beleend Dirck Ariensz. Quartel bij dode van Arij Dirxce Quartel voor zijn moeder Lijsbet Reijckhoek, weduwe van Arij Dirxse Quartel, oud omtrent 53 jaar, en haar erfgenamen met een perceel land, belend door het ondergenoemde perceel, de erfgenamen van de heer Hoeuft te Utrecht, Leendert Corsten van Roon en de Mijlpoldersendijk en met een perceel land, belend door het bovengenoemde perceel, Arij Hendrixsz. van der Linden, de weduwe van Arij Janse de Vries en de genoemde dijk van de Mijlpolder.

  Zegel beschadigd.

 • Willem Adriaan, graaf van Nassauw, heer van Bergen enz., gehuwd met Adriana Petronella van der Does, vrouwe van der Mijle enz. beleent Jan van Tricht wonende te 's-Gravendeel met land, gelegen onder de bedijking van de Mijlpolder, belend door de erfgenamen van de heer Hoeuft wonende te Utregt, het land van Van Tricht voornoemd, Leendert Corsse van Roon en de Mijlpoldersen dijk, nadat voor Laurens Boon, stadhouder van de lenen van de heerlijkheid Mijl, Andries Pieterse Vervoorn van zijn rechten op het leen afstand heeft gedaan, bevestigd door Leendert Corsse van Roon en Bastiaan Aartse Boender, leenmannen der heerlijkheid.

  Zegel verloren.

 • Jan Jacobze van Veen verklaart een schuld te hebben aan Petronella van Lelijveld, gevestigd op een huis en erf gelegen bij Hoogmade binnen Esselijkerwoude, belend door Pieter Jacobse van der Does, de weduwe van Cornelis van Campen en de Scheytwijk tussen Esselijkerwoude en Hoogmade, een stuk land in de Rode polder in Esselijkerwoude, belend door de Molenwetering, mr. Pieter Verzijden, de hofdijksloot en Hendricus Schooltingh, bevestigd door Cornelis Schrevelius Theodoorsz., schout, Johannes Aldenhoven en Hendrik Ingenaartze Vrijenook, schepenen van Esselijckerwoude.

 • Lodewijck de la Bije, gehuwd met Sijtgen Jans., dochter van de oude Jan Crijnen, verkoopt aan Cornelis Jansz., burgemeester, voor de erfgenamen van Pouwels van Beersteijn de helft van 9 1/2 gemeten land met dijken en gorsen, gelegen in het Nijeuwe Tollant, belend door de kinderen van Cornelis Ariens Compeer, de raedijck, de toldam en de Nieuwe tollandsche dijck, bevestigd door Jan Ariens. Verhouff en Jan Cornelisz., schepenen van Geervliet.

  De zegels van de schepenen zijn afgeknipt.

 • Jacob van Munster, gewezen stadhouder van Putten voor Maria van Berckel, weduwe van Cornelis de With, ruwaard, baljuw en opperdijkgraaf van Putten, verkoopt aan Engel en Jan Cornelisee Noodtdorp, broers, wonende te Geervliet, land te Geervliet, belend door de Sengwegh, de weduwe en de erfgenamen van admiraal Tromp, de Oudelandsendijk en de erfgenamen van de heer van Urck met de weduwe van Adriaen Hoogendijk, bevestigd door Zacharias.Janse Van en Arijen Janse Croon, schepenen van Geervliet.

  Zegels verloren.

 • Jacob van Mollem (Mollan), gehuwd met Maria Sijdervelt, wonende te Utrecht en Flora Sijdervelt, wonende te Sijmonshaven, verkopen aan Cornelis Westerhoek land, gelegen in Tolland, belend door de Tolland, Huigh Barents., juffrouw de Graeff en Arijaentje Clapmuts, bevestigd door Cornelis Overdijk en Jacob Kuijper, schepenen van Geervliet.

 • Mr. Albert van de Velde, beheerder van de boedel van wijlen Johanna Hanneman, weduwe van mr. Maarten van Winden, verkoopt aan Dirck Lieve, burgemeester van Geervliet een partij land gelegen in het Oudeland van Geerfliet, een andere partij, eveneens in het Oudeland van Geervliet en enige schuldbrieven, bevestigd door Cornelis Overdijk, burgemeester en Cornelis Westerhoek, schepen van Geervliet.

 • Dirck de Graeff, gemachtigd door de erfgenamen van jonkheer Cornelis van Mierop, heer van Hoochwoude, Aertswoude enz., ontvanger-generaal van Hollant en Westvrieslant, verkoopt aan mr. Dirck van der Does, land, gelegen in Spijckenis, belend door de gemene Waeteringe, Adriaen Dircxz. Visscher, Balthen Cornelisz. en de Haertelsen Wellewech, met nog een stuk land, gelegen in Spijckenis aan de Haertelsen Wellewech, belend door de weg voornoemd, de weduwe van Claes Gabriëlsz., Jannetgen Leenaerts. en de erfgenamen van Frans van Bodeghem, bevestigd door Jan Cornelisz. Cluft en Willem Jansz. van der Meuln, schepenen van Spijckenis en Brabant.

  Zegels verloren.

 • Pieter Cornelisz. van der Bol, secretaris van Spijckenis en Brabant, voor Maria Berckel, gehuwd met Pieter van Beveren, raad en generaal van de munt over de provinciën der Verenigde Nederlanden, bij akte, gepasseerd voor Pieter van Groenewegen en notaris in den Haege, in tegenwoordigheid van Jan Jansz. kleermaker en Heyndrick Aelbrechtsz. Steenbeeck als getuigen, verkoopt aan Pauwels van Beresteijn, oudburgemeester van Delft, land, gelegen in Spijckenis aan de Haertelsen Wellewech, belend aan de voorz. weg, Cornelis Claesz., de Bronckhorsten en Pieter Fransz. van Bodeghem met nog een stuk land, gelegen in Spijckenis aan de voorn. Haertelsen Wellewech, belend aan de voornoemde weg, Nicolaes van Bronckhorst, heer van Noortwijck, mr. Cornelis Heynricxz. Schuy(e)ringh, schout en Balthem Cornelisz. wonende in Middelharnis, bevestigd door Thijs Beijensz. en Gerrit Foppensz., schepenen van Spijkenis en Brabant.

  Zegels verloren.

 • Jacob Arents.Kuijper, wonende te Geervliet, medevoogd en executeur over de boedel en de kinderen van Arijen Dirksz. van der Houk en Maartjen Hendriks Jongeneel, beide gewoond hebbende te Geervliet, gemachtigd door zijn medevoogd Cornelis Dirkz. van der Houk, wonende te Abbenbrouk, verkoopt aan Aarnout van Westrik, schout en secretaris van Spijkenis en Brabant, 2 stukken land, gelegen in de polder van Nieu Hoegerlant, het eerste stuk wordt belend door Aarnout van Westriek, koper, den Ouden Hongerlantschen dijk, Commertjen Cornelis., weduwe van Dirk Dirckssen Vogelaar en de Nieuwe Hongerlantschen dijk; het tweede stuk wordt belend door Aarnout van Westrik, koper, de Oude Hongerlantschen dijk, mr. Willem Prins en de Nieuwe Hongerlantschen dijk, welke verkoop drie zondagen achtereen bekend werd gemaakt door Beijen Willemsz. Roest, bode van Spijkenis, bevestigd door Pieter Commersz van Wingaarden en Cornelis Molenijser, schepenen van Spijkenis en Brabant.

  Zegels verloren.

 • Leendert Arensz. Stellenboer, gehuwd met Pauwelijntjen Hendriks, weduwe van Jacob Gabrielsz. van der Helder, wonende te Spijkenis, verkoopt aan Aarnout van Westrik, schout en secretaris van Spijkenis en Brabant twee stukken land gelegen in de polder Nieu Hongerlant, het ene stuk wordt belend door de Ouden Hongerdijk, de erfgenamen van Arijen Dirksz. van der Houk, de Nieuwen Hongerdijk en Pieter Commersz. van Wijngaarden, het andere stuk wordt belend door de Out Hongerlandschen dijk, Cornelis Franss. van Bodegem, de Nieuwe Hongerlantschen dijk en de heer Van der Poorten, wonende te Middelburg, welke verkoop drie zondagen achtereen bekend werd gemaakt door Beijen Willemsz. Roest, bode, bevestigd door Piet Commersz. van Wijngaarden en Cornelis Molenijser, schepenen van Spijkenis en Brabant.

  Zegels verloren.

 • Cathalijntjen Jans., weduwe van Pieter Daams Oprel en Daam Pieters. Oprel, zoon van de overledene, verkopen aan Aernout Westrik, schout en secretaris van Spijkenis en Brabant een stuk land, gelegen in de polder Nieu Hongerlant, belend door de Ouden Hongerlantschen dijk, Leendert Isaäksz., wonende in den Briele, den Nieuwen Hongerlantschen dijk en de kinderen en erfgenamen van Dirk Dirksz. Vogelaar, welke koop drie achtereenvolgende zondagen werd bekend gemaakt door Beijen Willemsz. Roest, bode, bevestigd door Pieter Commerse van Wingaarden en Cornelis Molenijser, schepenen van Spijkenis en Brabant.

  Zegels verloren.

 • Justus Hoogenhoeck, schepen en raad van Leijden en mr. Maarten Hoogenhoeck, raad en vroedschap van Delft, gecommitteerde in het Admiraliteitscollege van de Maze te Rotterdam enz., wonende te Delft, broers, verkopen aan Aernout van Westrick, schout en secretaris van Spijckenis en Brabant, een stuk land gelegen in de polder Nieuw Hongerlandt aan de Maze, belend door Aernout van Westrick voornoemd, de dijk van de Maze, mr. Adriaen Prins wonende te Rotterdam en de Ouden Hongerlantsen dijck, op voorwaarde dat het land na de dood van Adriaen van Westrick weer zal vervallen aan de verkopers of hun erfgenamen, gevestigd op het voornoemde stuk land van de koper, bevestigd door Johannes Assuerus Roosendael als vervanger voor de schout, Cornelis Molenijser en Leendert Jacobsz. Vermolen, schepenen van Spijckenis en Brabant.

 • Johanna de Smit, weduwe van mr. Johan van der Poorte, rekenmeester van de grafelijkheidsrekenkamer in Zeelant, voor haar dochter Johanna Margrieta van der Poorte, weduwe van mr. Pieter Resen Boreel,wonende te Middelburg, door haar man aangesteld tot administrerend voogdes over hun minderjarige zoon Johan Waltherus van der Poorte, voor mr. Johan Godijn, gecommitteerde raad in de Staten van Zeelant en Willem Schorer, postmeester-generaal van Zeelant, aangesteld bij het voornoemde testament tot toeziende voogden, verklaart verkocht te hebben aan Johannes Assuerus Roosendaell, stadhouder van Putten, wonende te Geervliet ten overstaan van Pietrus van Son, notaris te Dordrecht, 3 percelen land in de polder Nieuw Hongerlant, het eerste perceel wordt belend door de heer Groeninx, de schout voornoemd, de Oudhongerlandschen dijk en de Nieuwhongerlandschen dijk, het tweede perceel wordt belend door de heren Hogenhoeck en de 2 voornoemde dijken, het derde perceel wordt belend door de heren Hogenhoeck, de heer Prins en de 2 dijken voornoemd, bevestigd door Aernout van Westrick, schout, Cornelis Molenij-ser en Leendert Jacobsen Vermole, schepenen van Spijckenis en Brabant.

 • Pieter Cornelisse van Bodegom verkoopt aan Johannes Assuerus Roosendael, secretaris van Spijkenis en Brabant land, gelegen in de polder Nieuw-Hongerland, belend door de koper, de Oud-Hongerlandsen dijk en de Nieuw-Hongerlandsen dijk, bevestigd door Rochus Villerius, schout, Bouwen van Wijngaerde, Joris Rijendam en Cornelis Philipss. van der Mast, schepenen van Spijkenis en Brabant.

 • Huigh van Vliet, wonende te Spijckenis, verklaart een schuld te hebben aan Martiana Hazard, weduwe van Johannes Assuerus Roosendael wonende te Geervliet, verzekerd op zijn huis en erf met toebehoren, waaronder boomgaarden te Spijckenis aan de 's Heerenagterwegh met nog een huis en erf aan de Voorstraat te Spijckenis, waartoe hij Robertus van Texel en Paulus Hoijer van Brakel machtigt, bevestigd door Johannis Villerius, onderschout, Bouwe van Wijngaarden en Arij Roest, schepenen van Spijckenis enBrabant.

 • Bolland Valk van Blancken, notaris te Brielle, voor Jacob Stopman, voogd over de kinderen van zijn broer Dirck Stopman en Jacomina Taarlingh, verklaart te hebben verkocht aan Johannes Assuerus Rosendaal, stadhouder van de ruwaard van Putten, schout van Geervliet, land, gelegen in de polder van het Oude Noortlandt of Tolland, belend door de Noortdijk, de Schenkeldijk, de Ruytterdijk en jonkheer Johan van de Werve, bevestigd door Dirk .Lieve en Cornelis Overdijk, burgemeesters en schepenen van Geervliet.

 • Johannes van Schaak, wonende te Geervliet, voor Elisabeth van der Muijl, weduwe van Adriaan de Jong, wonende te Rotterdam, verklaart te hebben verkocht aan Johannes Assuerus Roosendaal, stadhouder van Putten, land, gelegen in de polder van Geervliet aan de Conijndijk en de Mallendijk, land gelegen in Sijmonshaven, land gelegen in Fickershil en land gelegen in Schiecamp, bevestigd door Dirck Lieve, burgemeester, Pieter Hugo en Willem Hoogwerff, schepenen van Geervliet.

 • IJsbrand van der Sluijs, gemachtigd door Witte Joppe Outshoorn, wonende te Swartewael, bij akte, verklaart te hebben verkocht aan Wolfert Abraham Roosendael, schout en secretaris van Geervliet land, gelegen in de polder van Geervliet aan de Hooglandse weg, bevestigd door Adriaan Hoogendijk, burgemeester en Willem Hoogwerff, schepen van Geervliet.

  .

 • Jan Prooijer, schepen van Geervliet, verkoopt aan Wolfert Abraham Roosendael, schout en secretaris van Geervliet, land, gelegen in de polder van Nieuw Noorland, strekkende van de Noorddijk tot de Agterdijk, belend door de weduwe Roosendael en Adriaan Hoogendijk, burgemeester, bevestigd door Wolfert Abraham Roosendael, schout, Arij Vermaat en Hendrik Hoogwerf, schepenen van Geervliet.

 • Willem van Hulst, wonende te Oostvoorne, verkoopt aan Wolfert Abraham Roosendael, schout en secretaris van Geervliet, land, gelegen in de polder van Geervliet in 2 partijen, gelegen in de hoek van de Vrieseweg, bevestigd door Wolfert Abraham Roosendael, schout, Arij Vermaat en Hendrik Hoogwerf, schepenen van Geervliet.

 • Adriaan Hoogendijk, burgemeester van Geervliet, verkoopt aan Wolfert Abraham Roosendael, schout en secretaris van Geervliet, land, gelegen in de polder van Geervliet aan de Noortdijk, bevestigd door Wolfert Abraham Roosendael, schout, Arij Vermaat en Hendrik Hoogwerf, schepenen van Geervliet.

 • George van Hoogwerff, oud-burgemeester van Brielle, voor Maria Hille-gonda van Comstra, weduwe van Balthasar van Enssum, heer van Luitema en Warfhuijsen, bij dode van haar zuster Anna Lucia Andriesdr. van Comstra, echtgenote van Menno François Burmania van Tziarda de enige erfgenaam van Schelto Willem van Bronkhorst, verklaart te hebben verkocht aan Wolfert Abraham Roosendael, schout en secretaris van Geervliet, land gelegen in de polder van Geervliet aan de Noortdijk, bevestigd door Wolfert Abraham Roosendael, schout, Arie Vermaat en Hendrik Hoogwerf, schepenen van Geervliet.

 • Adriaan Hoogendijk, burgemeester van Geervliet, verkoopt aan Wolfert Abraham Roosendael land in de polder van Geervliet gelegen aan de Noortdijk, bevestigd door Wolfert Abraham Roosendael, schout, Dammis Hoogendijk, burgemeester en Aart Visser, schepen van Geervliet.

 • Verslag van ongeregeldheden tussen remonstranten en contra-remonstranten, tijdens een kerkdienst te Goedereede, waar een contra-remonstrant Cornelis Damman voorging in plaats van A. Romanus, die in Goedereede stond maar geen kerkeraad of gemeente had.

 • De Staten Generaal der Verenigde Nederlanden benoemen in overleg met de Raad van State tot commissaris van de ammunitie van oorlog voor 's lands magazijn en voor 's lands gieterij van het geschut en werkhuis in den Hage Jacob Bastingius in plaats van Jacob van der Mast.

  Zegel verloren.

 • Aernt Heerman verkoopt aan Pieter Aernt Burgairts.z.z en Marritgen Aernt Burgairtsdochter de helft van het land gelegen in den niwelande bij tsGravensande, die Aernt Bertelmees Rijkenz. in huwelijk gaf aan Jacop Willemsdochter, zijn vrouw, gemeen met Dirc van der Does Heynricxz, bij dode van Machtelt Willem Phillipszs.dochter, die het gekocht heeft van Dirc Bertelmees Rijkenz., haar zwager, bevestigd door Willem Heerman en Symon Vredric Bertelmeesz., schepenen van Leyden.

  Een zegel beschadigd, een zegel verloren.

 • De Staten van Holland verlenen octrooi aan jonkheer Abraham van Almonde en mr. Willem van Goedereede, om een achtkante watermolen te mogen erigeren in 't Nyeuwelant buiten 's-Gravenzande.

 • Dirck Vuijstinge te Utrecht, curator over de boedel van Anthonie Aelbertsz., gewoond hebbende aan de Eversteijnschen dijck in Hagesteijn, gemachtigd door het Hof van Utrecht verkoopt aan Gerrit Mathijsz wonende te Hagesteijn een huis met 8 morgen land gelegen onder Hagensteijn, belend door de landscheiding van Everdingen en Mary Speijertsdr weduwe, het klooster Jeruzalem te Cuijlemburg, strekkende van de Altenasche wegh en het land van Hendrick Aertsz. Tucker over de Leckedijk, bevestigd door Balthazar Vossch, drost en richter, Johan Claess., Cornelis Cornelisz Cuychen en Coen Jansz. schepenen van Hagesteijn in het gerecht van de Dom en Oudmunster te Utrecht.

  Zegels verloren.

 • Hendrick Evertsz., gehuwd met Echgen Ariaensdr., verkoopt aan Maria Petersdr., weduwe van Heindrick Craeijvanger, wonende te Cuijlemburg een morgen land, gelegen te Hagesteijn in de Gauwenesse, belend door de koopster en Hendrick Aertsz. Tuijcker, strekkende van de Gouwenesse weteringe tot de landen van de koopster, terwijl de 40ste penning is betaald aan Johan van Poll, bezegeld door Johan van Oestrum, drost. Peter Petersz. van Pelt en Jan Thonisz. Tuijcker, schepenen van Hagesteijn in het gerecht van de Dom en Oudmunster te Utrecht.

  Zegels verloren.

 • Anthonis Gerardsz. van Hollant, Gijsbert Gerritse van Hollant, Jan Hijngensz. Stichter, getrouwd met Jannichgen Gerrits. van Hollants dr., Jan Cornelisz. de Keijzer, ieder voor zich en Anthonis Gerrits van Hollant voorz. voor de minderjarige nagelaten kinderen van Jan Gerritsz. van Hollant en Maria Jansdr. de Keijzer te weten Gerrit en Jenneken Jans. van Hollant, verkopen aan Maria Peters, weduwe van Hendrick Craeijvanger, 2 morgen uiterwaard te Hagesteijn, belend door de landscheiding van Everdingen, of de erfgenamen van Johannes Berck en Maria Peters. Pelt, strekkende van de Hogendijck af tot de Hille en van de hille af tot de Lecke, bevestigd door Johan van Oestrum, drost, Heyndrick Aertsz. Tuycker en Anthonis Jansz., schepenen van Hagesteijn in het gerecht van de Dom en Oudmunster te Utrecht.

  Zegels verloren.

 • Gerrit van Oosterhof, broodbakker te Hardinxveld verklaart een schuld te hebben aan Pieter Bezemer, baljuw, schout en secretaris van Papendrecht en Matena, verzekerd op zijn huis, bakkerij en erf, gelegen te Hardinxveld in de Peulenstraat, belend door Klaas Stolk en de weduwe van Pieter Bazendijk, bevestigd door Johannes Brooshoofd, schout, Jacob Dekker en Arie van der Meiden, schepenen van Hardinxveld.

  Zegels verloren.

 • Hendrick van Wijnbergen, stadsbode te Delff, enige erfgenaam van Pieter Permonde, zoon van Hans Permonde, verkoopt aan mr. Simon van der Maas, een rentbrief ten laste van Holland en Westvriesland, bevestigd door Abraham Verkerck, schout, Ary Vrancken van den Berg en Claas Arijen Vermeer, schepenen te Hodenpijl.

  Zegel verloren.

 • De Hoge Raad van Hollandt, Zeelant en Vrijeslant dagvaarden op verzoek van Jan Corneilisz., scheepstimmerman te Leijderdorp, de officier van Leijden mr. Willem de Schout en de substituut van Rijnland, Huijbrecht van Spruijtenburch, wegens gevangenhouding zonder verhoor.

 • De burgemeesters en regeerders van Leijden verpachten het schout- en bodeambt van Leijderdorp aan mr. Cornelis Pieter Chastelein in plaats van mr. Jan Baptist Theodoor Testart.

 • Jacob Jan, graaf van Wassenaer, baanderheer van Wassenaer en Zuijdwijk, heer van Obdam enz., baljuw van Rhijnlandt, bevestigt de benoeming van mr. Cornelis Pieter Chastelein als schout van Leiderdorp.

  Zegel beschadigd.

 • Cornelia de Groot, weduwe van Hendrik Bouwman, Claas van Dijk, getrouwd met Jannigje Bouwman, Leendert Versteeg, getrouwd met Neeltje Bouwman, Ariaantje-, Cornelia- en Maagje Bouwman, kinderen en erfgenamen van genoemde Hendrik Bouwman verkopen aan Gerrit van Tienhoven land in Agthoven, strekkende vanaf de halve wetering, belend door de verkoopster en Adrianus Koppelaar, bevestigd door mr. Reinier Fabricius, schout, Teunis van Dierom en Arij de Groot, schepenen van Lexmond en Agthoven.

 • Adriaen Franss. van Leeuwen en Hugo Pau., voogden over de 4 weeskinderen van Josina van Leeuwen, weduwe van Johan Pau, zoon van Petrus Pau, erfgenaam van Johan van Hout, secretaris van Leijden, verkoopt, met goedvinden van Daniel Sijmenss. van Alphen, commissaris, Jacob Jansz. van den Berch en Johan van Leeuwen, schepen van Leijden, aan Johan van Swanenburch,zoon van Silvester van Swanenburch, 2 erfpachtbrieven, de eerste verleden voor Willem Quirings.s. van Egmondt, wonende te Lisse, gevestigd op een stuk land in de vistgeest, genaamd de Laegte, het laatst betaald door Jacob Willemsz. van Ackersloot te Lisse, de andere verleden voor Adriaen Cornelisz. van Larum, buurman te Lisse, gevestigd op een land, gelegen in de vistgeest te Lisse, het laatst betaald door Gerrit Claesz. te Lisse, bevestigd door Adriaen van Gorcom, schout, Dirck Leenderts. en Achias Dammass., schepenen van Lisse.

  Zegel beschadigd.

 • Bernardus Borst, wonende te Haarlem, voor Elisabeth van de Werve, mede wonende aldaar, erfgename van mr. Pieter van de Werve en Theodora Bugge, verkoopt aan Willemina Meijer wonende te Lisse, echtgenote van Warbout Jurriaanse Vreeburg, 2 naastgelegen huizen en erven in de Poelpolder aan het vierkant en de Groftweg te Lisse, blijkens overlegde kwitanties geheel en gedeeltelijk in bezit geweest van mr. Caspar Spaan, de erfgenamen van Agata Verwer en voor de helft van de voornoemde mr. Pieter van der Werve en achtereenvolgens van mr. Joan Verwer, Margareta Verwer, weduwe van doctor Dirk Bugge, Catarina Verwers, weduwe van mr. François Valk, Cornelis Clase van Leeuwen, Jan Clase van Leeuwen, Willem Stevens Dabbe, tevens voor Claas Clase van Leeuwen, erfgenamen van Claas Claase van Leeuwen den oude, vader van Pieter Clase van Leeuwen ook wel Groenendijk genoemd en van Dirk Clase van Leeuwen en de voornoemde Claas Clase van Leeuwen, belend door de erfgenamen van Joannes van Bergum, Jacob Vranken Kats, de Groftweg, de Vierkant van het dorp, bevestigd door Jacob van Dorp, schout, Willem Willemse Meur en Lenart Cornelisse van den Jagt, schepenen van Lisse.

  Zegel verloren.

 • Ludolf van Nieuwenhuijsen, brouwer in het "Haarlemse Wapen" te Haarlem, weduwnaar van Johanna van Bergum, weduwe van mr. Johan van Maarssche, dochter en medeerfgename van Jan van Bergum, brouwer in de voornoemde brouwerij, verkoopt aan Rutgert Veldhuijsen te Lisse een huis, erf en bierstal met toebehoren en het huis van Jan van Bergum, gelegen naast het eerste huis in het Vierkant van het dorp, belend door Goverd van Parijs gehuwd met Aaltje Cornelis Hoogkamer en Willemina Willems Meyer echtgenote van Warbout Juriaanse Vreeburg, het voetpad van het dorp en Hieronimus van Santen, bevestigd door Jacob van Dorp, schout, Lenard Cornelisse van der Jagt en Jan Arendse van Wateringen, schepenen van Lisse.

  Zegel verloren.

 • Trijntje Ariens, gehuwd met Jan Cornelisz. Potter, visser, wonende te Maassluis geeft te kennen met toestemming van haar man en vergezeld door Jan Reijerss. en Jan Pieterss. Timmerman, voogden van moederszijde en Carel Jans. Gespmaker, voogd van vaderszijde, dat zij met de weesmeesters van Rotterdam een overeenkomst heeft aangegaan over deaanneming van het weeskind van Jasper Evertss. en Lijsbeth Cornelisdr., gevestigd op het huis, erf en toebehoren van haar man, gelegen in het groenevelt te Maessluijs, belend door Daniël Jacobss., ..... Cuijper, Cornelis Wassenburg, strekkende van de straat tot in de sloot, bevestigd door Jan van Lis, schout, Maerten Nelis en Leendert Cornelis Denick, schepenen van Maessluijs.

  Bezegeld met het dorpszegel, dat is afgesleten.

 • Tryntge Ariens, gehuwd met Jan Corneliss, visser, wonende te Maessluijs, door hem gemachtigd bij akte voor Johannis van Wel, notaris, en Jan Reijerss. en Jan Pieterss. timmerman, voogden van moederszijde en Carel Janss. Gespmaker, voogd van vaderszijde over het weeskind van Jasper Evertss. en Lijsbeth Cornelisd. verklaart, dat zij met de weesmeesters van Rotterdam is overeengekomen dat zij het genoemde weeskind zal verzorgen en onderwijzen, onder verband van het huis en erf van haar man, gelegen in het groenevelt te Maessluijs, belend door Daniël Jacobss. Cornelis Wattenburgh, bevestigd door C. Coninck, J. Timmers en Chr. Prins, weesmeesters te Rotterdam en V. Biscop.

 • François Spickart te Maassluijs verklaart een schuld te hebben aan Adrianus van Mechelen te Rotterdam, gevestigd op zijn huis en erf, belend door Cornelis Hamond , Willem Munck, strekkende van 's Heerenstraate tot aan het Spuywater of de Zuijdgeer, bevestigd door Samuel Prijn Jzn., schout en secretaris, Jan Jacob Verwoert en Jacob van der Lely, schepenen van Maassluijs.

 • François Spickart te Maassluis verklaart een schuld te hebben aan Willem Schelvisvanger te Maassluis, gevestigd op zijn huis en erf, gelegen aan de westzijde van de Hoogstraat op het Zuydende, belend door Cornelis van Hamond en Willem Munk, strekkende van 's Heerenstraate tot aan het Spuywaater of de Zuijdgeer, bevestigd door Samuël Prijn Jzn., schout, Jan Jacob Verwoert en Leendert Steur, schepenen van Maassluis.

  .

 • Abraham Geeris te Maassluijs, gehuwd met Jannetje Jorisdr. van Hussen, dochter en erfgename van Jonis van Hussen, verkoopt aan Willem Schelvisvanger een hypotheekbrief door Teunis Leendertse Waalman ten behoeve van Joris van Hussen voor schout en schepenen te Maassluijs gepasseerd, bevestigd door Samuël Prijn, schout, Cornelis de Jonge Huijbz. en Leendert Steur, schepenen van Maassluijs.

  Zegel verloren.

 • Theunis Leendertsz. Waalman te Maassluijs verklaart een schuld te hebben aan Joris van Hussen te Maassluijs, gevestigd op zijn huis en erf te Maassluijs aan de zuidzijde van de Sandelijnstraat, belend door een slop, de erfgenamen van Jacob Joosten Riedijk en de erfgenamen van Arent van Lien, strekkende van de Heerestraat tot aan de sloot, bevestigd door Daniël Vollevens schout, Isaäk Bubbezon en Arij van der Gaauw, schepenen van Maassluijs.

  Zegel verloren.

 • Lamoraal, prins van Gravere, graaf van Egmont, baron tot Baer beleent Barbara Suys, gehuwd met Johan de Heuyter, met 4 morgen land gelegen in Monsterambocht op de Letten, welk leen hem opgedragen is door mr. Dammas van Drogendyck, raad van het Hof van Holland, hem aanbestorven bij dode van mr. Vincent Dammas, mr. van de rekeningen in den Hage, te verheergewaden met een rode sperwer , in tegenwoordigheid van Pieter van Rotterdam, Cornelis van Alcmaer, leenmannen van Hollandt.

 • Lamorael, prins Gravere, graaf van Egmont, heer van Houckwouda, Ertswoude, Aietres en Armentiers, stadhouder en kapitein generaal van Vlaenderen en Artois enz. beleent Dirck van Teylinge, rentmeester van Egmondt, voor Johan die Heuter met 2 percelen land, in Monsterambacht op te petten gelegen op Abbrechtsgeest, belend door Dirck van Alckemade, verkocht door Jacob Vincents, heer van Cabau, oom en voogd van Willem van Drogendyck, minderjarige zoon van mr. Dammas Drogendyck, in zijn leven raad van het Hof van Holland, met machtiging van Cornelis van Mierop, domproost en aartsdiaken van Utrecht, zijn broer en medevoogd, te verheergewaden met een rode sperwer of 2 stopen rijnwijn, de eed gedaan in presentie van Frans van Teylingen, leenman van Holland.

  Zegel beschadigd.

 • Arent van Daelen, voor Dudley Earleton, ridder, voor Jan Ferrens van Walton op Trent in het graafschap Darbij in Engelandt, schildknaap, gehuwd met Anna Earleton, dochter van Dudley Earleton en wijlen Barbara Duick, wordt gemachtigd om het beheer te voeren over de goederen van Anna voornoemd, die eertijds toebehoord hebben aan Michiel de Wullem, schepen van 's-Gravenhage en na zijn overlijden aan Arent van Daelen voornoemd, welke goederen hij mag verkopen en verhandelen gelegen naar goeddunken, mits hij aan hem rekening en verantwoording schuldig blijft, met uitzondering van het huis en landerijen, gelegen aan de Houtwegh in Westercamp van den Hage ambacht en 12 morgen land, gelegen aan de Loozerlaan en aan de Groenewegh te Monster, in welke kwaliteit hij verkoopt aan Pouwele Maes, 3 morgen land in Monster, gelegen in de Vuijthoffspolder, belend door de Groenewegh, de Loozerlaen en het land van Jan Ferrens, in gebruik bij Ansem Huibrechts, bevestigd door Ariaen Maertensz. van der Voort en Pijterz. Heijmans van Leuwen, schepenen van Monster en Polanen, Sijmon van Catshuijsen, schout en Andries Bon, secretaris.

  Zegel verloren.

 • Pieter Hogenhoeck, burgemeester van Delff, verklaart te hebben verkocht voor Cornelis Jan en Louwerens Cornelisse van Schuijlenburg aan Dammis Philips. van der Voort een stuk land gelegen in de Madepolder te Monster, belend door Arentie Arents, de Molensloot en Cornelis Simonsse Sas, bevestigd door Johan van den Kerckhove, schout, Ary Blasen Vos en Cornelis Cornelisse van der Gaegh, schepenen van Monster en Polanen.

  Zegel beschadigd.

 • Adriaen Gansneb Tengnagel, voor hemzelf en voor zijn vrouw Cornelia Clercke, verkoopt aan mr. Anthoni de Veer, secretaris van 's-Gravenhage enz., een stuk weiland, genaamd de Hooge Weijde in Loosduijnen, belend door de vaart, Herbert Comans en Leendert Cornelisz. Roels en een stuk hooiland te Loosduinen, genaamd de Geer, belend door de vaart, het weiland voornoemd, de heer Comans voornoemd en Leendert Cornelisz. Roels voornoemd, bevestigd door Hendrick van Goch, schout. Jan van Heijningen en Johannes Valckenis, schepenen van Monster en Polanen.

  Zegel be beschadigd.

 • Willem van der Valk, bouwman te Monster verkoopt aan Arie van der Gaag en Arie van Spronsen, beiden wonende te Loosduijnen onder Monster en Haagambagt, een perceel land in de Grote Uythoffspolder onder Monster aan de zuidzijde van de Lozerlaan, belend door de verkoper, de Wennetjes-sloot en Jacobus Wouters, bevestigd door Gerret Herkenrath, schout, Johannes Kroesbeek en Cornelis Thoen, schepenen van Monster.

 • Adriaen Duyck., commies van de omtvanger-generaal Cornelis van Mierop, verklaart te; hebben gekocht van de Gecommitteerden van de Staten van Hollandt en Westvriesland, land,dat eigendom is geweest van de abdij van Loosduynen, gelegen aan de Lozerlaan te Monster, belend door de Lozerlaan,de Groenewech en Adriaen Duyck voornoemd, op welk land te zijnen laste een jaarlijkse losrente rust van 27 ponden van 40 groten vlaams het pond, bevestigd door Adriaen Woembrechtsz. de backer en Cornelis Jacobsz. op den Hoogwerff, schepenen van Monster.

  Akte gecancelleerd. Zegel verloren.

 • Willem Fransz. van Santen, gecommitteerde van de Staten van Hollant en Westvrieslandt, verkoopt in hun opdracht aan Adriaen Duyck, commies van de ontvanger-generaal Cornelis van Mierop, land, dat het eigendom is geweest van de abdij van Loosduynen, belend als in regest 96 belast met een losrente ten behoeve van de Staten van Hollant en Westvrieslandt.

  Akte gecancelleerd. Zegel verloren.

 • De Staten van Hollant en Westvrieslandt belenen Ghijsbert Duyck bij dode van Adriaen Duyck, zijn vader, met de heerlijkheid van Oudkarspel gelegen tussende Oude Niedorperban, kerckswerk en het Jeldrixbos, halverwege gescheiden door Outgert Zijverts sz. in de Noordscharwouderban en Abba Garbrants in Oudtkarspelerban, de Winterwech, de Reecker dijck en de Warmenhuijzerban, zo als het begrensd is door het land van Egmont met de ban van Harinckarspel met nog acht blokken buitenlandse tienden en de eigendommen van Schaepschuijlermeer te Harinckarspel, in tegenwoordigheid van Johan van Wassenaer, heer van Duvenvoirde, Voorschoten, Sterrenburch enz. stadhouder van de Leenen, Anthonis van Wassenaer en Duvenvoirde, heer van Bosch, Dirck Cool, griffier, Jacob Bouman, Abraham van Clermont. leenmannen van Holland en Westvriesland.

  Zegel beschadigd.

 • Jan Simonsz. verkoopt aan Touwe Janssz. de helft, van 3 1/2 morgen land, gelegen in Naeldwyckerbroeck, gemeen met Gysbrecht Pieterssz., belend door de broedere van Leyderdorp, Lysbeth Dirck Phillipsz., Claes van Leyen, het kapittel van Naeldwyck, de erfgenamen van Dos Ysbrantsz., de broeders van Syon, de heilige geest van Naeldwyck en Willem Pieterss. met het land, dat hij te leen houdt van Heyndrick van Naeldwyck en de ban van Wateringhe, bevestigd door Jan Simonsz. voornoemd en Jan Huge Claesz. van Dam. Afschrift 1572.

 • Oude Gerbrant Meesz. en Grietgen Pietersdr., zijn vrouw, verkopen aan Frans Willemsz. te Naeldwyck 3 1/2 morgen land als genoemd in regest 99 ten overstaan van Dirck Claesz. van Zwieten en Claes Cornelisz., gezworenen van Naeldwyck, bevestigd door Willem van Hooft, schout en baljuw van Naeldwyck. Afschrift 1572.

 • Peeter van den Broeck verkoopt aan Henricus Swaerdecroon Recor te Noortwijck een huisje en erf aan de Zee- of Cruijstraet te Noortwijck-binnen, belend door de voornoemde Swaerdecroon, Cornelis Claesz. Smith, de voornoemde Peeter van den Broecke en de voorzeide straat, bevestigd door Cornelis van der Burch als plaatsvervanger, Johan van de Does van Noortwijck, baljuw van Noortwijck-binnen en op zee, Dirck Claesz. en Pieter Cornelisz., schepenen.

  Zegel verloren.

 • Bucho van Montzima, proost en aartsdiaken van de Sint Janskerk te Utrecht heer van Mijdrecht, Wilnesse, Achtienhoven enz., beleent Nicolaes van der Laen, raad van het Hof van Holland, bij dode van zijn moeder Diewair Ewout Willem Berthoenszoensdochter, met 2 stukken land te Noortwijck, waarvan het ene stuk belend wordt door Eevert Janss., de Heerwech, Pieter Gerritsz., de Cruijswech, die onder het huis van Jacob Jan Ghijsbertsz. doorloopt en 2/3 van een ander perceel land, waarvan het overigederde deel behoort aan het Regulierenklooster te Leijderdorp, belend door de erfgenamen van Dyrck Sijmonsz,, het zusterhuis Sint Margriet te Haarlem en Boudijn die Mandemaker, de Heerwech en de Boevensloot, te verheergewaden met drie kapoenen of een kwart liter kruidenwijn, waarvoor hulde, gedaan door Herman van den Poll, secretaris van de stad Utrecht, bevestigd door mr. Dyrck van der Kerck en Nicolaes van Oostrum, leenmannen van de proostdij.

  Zegel beschadigd.

 • Geraerd van Poelgeest, heer van Hoochmade, Coudekerck enz., raad en rentmeester-generaal van de abdij van Rijnsburch, stadhouder van de lenen van de abdij, beleend Willem Cornelisz. Ket, wonende te Rijnsburch, zwager van Jan Volpertsz. de Ruw, wonende te Zevenhuijsen, bij dode van zijn oom Lodewijk de Ruw, baljuw en schout van Rijnsburch met een tuin en erf, gelegen aan de Oude Vliet in de Schoolstege te Oegstgeest, belend door Jan de Lalaing, de boomgaard van de abdij, de Heerwech en de Schoolsteegh te verheergewaden met een witte hazewind of 6 pond parijs, bevestigd door Jan Balthens zoon van Vliet en Cornelis Nannincx zoon van der Leusch, leenmannen van de abdij voornoemd.

  Zegel verloren.

 • Jacob, graaf van Wassenaer, heer van Wassenaer, Obdam, Hensbroeck, Spierdijck, Wochmeer, Zuytwijck, Kernhem, Lage, Twickelo, Lennip, Wolfrath enz., raad, rentmeester-generaal en stadhouder van de lenen van de abdij van Rijnsburgh, beleent Willem Dedel met een tuin en erf, gelegen in Rhijnsburgh aan de Ouden Vliedt in de Schoolstege, belend door de Ouden Vliedt, de grote Boomgaard van de abdij, de Heerewegh en de Schoolstege en beleent Cornelis Jansz. Veltgroen met een tuin en erf, gelegen in de Schoolstege, in Oestgeest, nu door koop behorende onder Rhijnsburgh, belend door de oude Vliedt, de grote boomgaard van de abdij Johanna Mabeuse, weduwe Le Plaa en de oude Schoolsteegh, welke tuinen en erven gelegen zijn in de ban, die gekocht zijn met het huis van mr. Johan van Nispen, te verheergewaden met een witte hazewind of 6 pond parijs, bevestigd door Johann Fridel Muller, commies van de abdij en griffier van de lenen, Hendrik Straetman, secretaris van Rhijnsburgh en mr. Adriaen J.M. Muller, leenmannen der abdij voornoemd.

  Zegel beschadigd.

 • Johan van Wassenaer, heer van Duvenvoirde, Voorschoten, Starrenburch enz., beheerder van de goederen vande abdij van Rijnsburgh,stadhouder van de lenen der abdij, beleent Johan de Lalaing, wonende te Rijnsburch, met een tuin en erf, gelegen aan de Oude vlieth, in de Schoolstege te Rijnsburgh, belend door de Oude Vlieth, de grote boomgaard van de abdij, de Heerwegh en de Schoolsteegh, van welk leen Willem Cornelisz. Keth te Rijnsburgh, afstand deed, te verheergewaden met een witte hazewind of 6 pond (parijs), bevestigd door Claes Buijck en Cornelis Cornelisz. Broer, leenmannen van de abdij voornoemd.

  Zegel verloren.

 • Jacob van Wassenaer, heer van, Warmont, Esselickerwoude enz., raad en rentmeester-generaal van de abdij van Rijnsburch, stadhouder van de lenen der abdij, beleend Abraham lePlaa, getrouwd met Joanna Mabuijs, wonende te Leijden bij dode van Johan de la Laing met een tuin en erf, gelegen aan de Oude Vliet in de schoolstege te Rijnsburch,belend door de Oude Vliet, de grote boomgaard van de abdij, den Heerenwech en de Schoolstege, te verheergewaden met een witte hazewind of 6 pond (parijs), bevestigd door Anthonis Bijndop en Johan Hermans, leenmannen der abdij voornoemd.

  Zegel verloren.

 • De leenmannen van de abdij van Rijnsburgh belenen Pieter le Pla voor Johanna Mabuijs, weduwe van Abraham le Pla, met het goed genoemd in regest 106, bevestigd door Nicolaus van Persijn, baljuw van Rijnsburgh, mr. Jacob Havius en Johan van Noort, secretaris van Rijnsburgh, leenmannen van de abdij genoemd in regest 106.

 • Jacob, baanderheer van Waasenaer, heer van Obdam, Hensbroeck, Spierdijck, Wochmeer, Zuijtwijck, Kernhem, Laege, Twickelo enz., raad, rentmeester-generaal en stadhouder van de lenen van de abdij van Rijnsburgh, beleent mr. Johan van Nispen bij dode vanzijn vader mr. Johan van Nispen, raad en generaalmeester van de munt der Verenigde Nederlanden, met een tuin en erf, gelegen aan de Oude Vliet in de Schoolstege te Rijnsburgh, belend door de Oude Vliet, de grote boomgaard van de abdij, den Heerenwegh en de Schoolstege en met nog een tuin en erf, gelegen in de Schoolstege te Oestgeest, nu door aankoop behorende tot Rijnsburgh, belend door de Oude Vliedt, de grote boomgaard van de abdij, Johanna Mabeuse, weduwe Leplaa en de Oude Schoolstegh, te verheergewaden met een witte hazewind of 6 ponden (parijs), bevestigd door Johan Fridel Muller, commies van de abdij van Rijnsburgh en griffier van de lenen, mr. Matthius Havius en Adrianus J.M. Muller, leenmannen der abdij voornoemd.

  Zegel beschadigd.

 • Jan IJsnoutsz. van der Nesch, mr. Franck Duijc de Jode, Jasper van Banchem en dr. Cornelis Weesp, burgemeesters van Leyden, verkopen met volmacht van de vroedschap, aan Henric Egbertsz. van der Hal land te Oestgeest, volgens gemeten door mr. Jan Pietersz. Dou, gezworen landmeter van Rijnlant, het laatstegebruikt door Cornelis Willemsz. Persoon, belend door Grietgen Henricxdr., Jacob Symon Louwen, weduwnaar de Hoffdycxe wateringe, een partij land, gekocht door Jacob van der Mij en Steffen van Heussen, en een partij land gekocht door Jan Knotter, terwijl het uitpad vanhet voorz. land loopt over de laan van het land gekocht door Jan Cornelisz. van Leensvelt, vroeger door het huis Wassenaer in leen gehouden van de graven van Hollant maar door de Staten van Holland in vrij eigen gegeven onder voorwaarde dat het watermolentje, op het land, dat gekocht is door Herman Evertsz. Vleijshouwer zal blijven ten behoeve van de polder, bevestigd door Jan Gerritsz. en Claes Pietersz., schepenen van Leyden.

  Zegel beschadigd.

 • Passchier Soetbrood, gemachtigd door Elisabeth Anna Verboom, weduwe van Johannis Verboom, verkoopt aan Pieter van Lent, wonende te Oegstgeest, 2 partijen land aan het einde van een laan in de kerkbuurt, belend door de Vliet, de weduwe van Cornelis Yperlaan, de voorschreven laan en de Vaarsloot, met het recht van overpad over de laan tot aan de Heerewegh, bevestigd door Jacob van der Meer, baljuw en schout, Cornelis van Conijnenburgh en David van der Maarl, schepenen van Oegstgeest en Poelgeest.

  Zegel beschadigd.

 • Johan Magenis, kapitein, gemachtigd door Johan Weijmans, wonende te Londen, getrouwd met Eva van Couwenhove, verkoopt aan mr. Johan van Couwenhove, advocaat voor het Hof van Holland, verschillende stukken land, gelegen te Oostvoorne, bevestigd door Johan Koutter, schout, Arij Boelhouwer en Pancras Arenze Oostend, schepenen van Oostvoorne.

  Zegels beschadigd.

 • Huybrecht uten Brouck, poorter van Rotterdam, stelt zich borg voor zijn zoon Erasmus uten Brouck, die door de Staten van Hollandt en Westvrieslant uitgekozen is op hun kosten theologie te gaan studeren in Leyden, bevestigd door Cornelis Cornelisz. Jongeneel en Lambrecht de Hooch, schepenen van Rotterdam.

  Zegels verloren.

 • Pouws Abelsz., voor Pieter Cornelisz. van Brouchuijzen, arbeider aan de straat te Amsterdam, zijn zwager, verkoopt aan Jacob Abelsz. zijn broer een huis en erf, gelegen aan de oude Vliet te Rijnsburch, bevestigd door mr. Cornelis Liefrinck, baljuw en schout, Willem Huijgenz. van Veen en Willem Willemsz. Hoftuijn de Jonge, schepenen van Rijnsburch.

  Zegel verloren.

 • Anna Hendrina van Wassenaar van Warmondt, douairière,gravin van Berlo, vrijvrouwe van Warmondt, Hasaarswoude, vrouwe van Rijnsaterswoude, Lamuyden, Vriesecoop enz., beleent Cornelis van Eyck, oud 39 jaar, wonende te Leijden, bij dode van zijn oom Cornelis van Vleuten met land te Saterwoude, belend door Jan Maartense van Egmond, Cornelis Jacobse Gelenveen, de diepe Vliet, Cornelis Coorhynder en het convent van Roma te Leyden, te verheergewaden met een rode sperwer of 5 schellingen, bevestigd door mr. Jan Jacob van Dijckslooth, stadhouder in tegenwoordigheid van Willem van der Zon en Cornelis Yperlaan, leenmannen van het huis Warmondt.

 • Willem Sijmonsz. van der Wint verklaart gekocht te hebben van Neeltgen Aelwijns. zijn schoonmoeder en van zijn zwagers een huis en erf, met een rentebrief eertijds gekocht door Cornelis Meesz. zijn schoonvader van Jacob Cornelisz. Torenburch, timmerman, gevestigd op het gekochte huis en erf te Schipluijden, strekkende van de Heerenstraat tot in de sloot, belend door Jan Maartensz. van der Houck, de weduwe van Pieter Cornelisz. van Cloetingen, timmerman, Dirck Gerritsz. en de koper zelf, bevestigd door Willem Claesz. van Diepen, schout, Wigger Adriaens van der Schuijt en Gerrit Lenertsz. t Jong, schepenen van Schipluijden.

 • Johannes Lethman, electeur van Schoonhoven, verklaart een schuld te hebben aan Pieter Waterland, meester koperslager, gevestigd op zijn huis en erf te Schoonhoven, gelegen aan de oostzijde van de Koestraat, strekkende vanaf 's Heerenstraat tot aan het hem toebehorende pakhuis, belend door het Uytdragersstraatje, de oude gewezen Kruijspoort of Stadswal, zijn pakhuis en grutterij en zijn tuin met een stenen tuinhuisje, gelegen binnen Schoonhoven aan de noordzijde van het Uytdragersstraatje, onder borgstelling van mr. Henricus Christiaan van der Kop, secretaris en Cornelis Mellegers, meester broodbakker, bevestigd door dr. Ignatius van Zelder en Anthonij Carnier, schepenen van Schoonhoven.

 • Niesje Cornelis Schouten, echtgenote van Hendrick Jansz. van Heul, schout van Hendrick Ido Ambaght, verklaart een schuld te hebben aan Cornelis van Aelst, te Hendrick Ido Ambacht, gevestigd op een stuk land, gelegen in Langhschoonnauwen, strekkende van de Schoonnauwense wegh tot de Reekaade toe, belend door Jan Cornelisz. Maloyen, en Johan Botters, nog een stuk land, gelegen aan de noordzijde van Bovenkerck, strekkende van de Bovenkerckse wegh tot de Bilekkerlandscheiding toe, belend door Jan Jacobsz. en dr. Arnoldus Hemp en 3/8 deel van een huis, staande aan de noordzijde van Bovenkerck waarvan 5/8 deel behoort aan Pieter Jansz. Dionijs, onder borgstelling van Jan Jansz. Baes, haar zoon, bevestigd door mr. Harman Syen, schout en Maarten Verhoef, vervanger, Arye Jansz. Maloyen en Jan Cornelis Dionys, gezworenen van Stolwijck.

  Zegel verloren.

 • Maritje Schakenbos, weduwe van Dirk van der Horst, verkoopt aan Huijbert Burgersdijk het huisen erf met het uithangbord "De admiraal Tromp" en een tuintje en bleekveld daarnaast, gelegen aan de Leijdsendam, belend door de verkoopster, met een onbebouwd erf en de Barmsloot, Trijntje Ammerlaan, de Veenestraat en de Heerestraat, belast met een jaarlijkse recognitie ten behoeve van het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland, bevestigd door mr. Cornelis van Banchem, schout, Dirk van Bourgondie en Cornelis van der Win, schepenen van Stompwijk.

 • Huijbert Burgersdijk verkoopt aan Adriaan Surmond een huis en erf genaamd "De admiraal Tromp", gelegen aan de Leijdsendam op de hoek van de Veenestraat, belend door Joan van Ouwenaller en de Barmsloot, de Veenestraat en de Heerestraat, belast met een jaarlijkse recognitie ten behoeve van het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland, bevestigd door mr. Cornelis van Banckem, schout. Dirk van Bourgondie en Cornelis van der Win, schepenen van Stompwijk.

 • Huijbert Burgersdijk verkoopt aan Adriaan Surmond een huis en erf genaamd "De admiraal Tromp", gelegen aan de Leijdsendam op de hoek van de Veenestraat, belend door Joan van Ouwenaller en de Barmsloot, de Veenestraat, Cornelis Sprinkhuijsen en de Heerewegh, belast met recognitiegelden ten behoeve van het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland, bevestigd door mr. Cornelis van Banckem, schout. Maarten van Alphen en Joan van Ouwenaller, schepenen van Stompwijk.

  Zegel verloren.

 • Louris Willems van Rijn, gehuwd met Dieuwertje Cornelisdr. Coole, voor Marytie Willemsdr. van Rijn weduwe van Jacob Cornelisz. Coole, Cornelis Jacobsz. Storm, getrouwd met Martijntie Cornelisdr. Coole, Claas Cornelisz. Coole voor Huijbert Cornelisz. Wassenaar getrouwd met Marija Cornelisdr. Coole en Willem Jansz. Groenewal getrouwd met Leuntie Cornelisdr. Coole, allen kinderen en erfgenamen van Cornelis Jacobsz. Coole, verklaren verkocht te hebben aan Willem Pellenaars van Alenburg een huis en erf met veenland, gelegen in de Mees Louwerpolder, belend door Pieter Arents Oosterlaan, de weduwe van Arij Jansz. Oosterlaan, Jan Pietersz. Lelijvelt en de Stompwijkse watering, met toestemming om turf te steken tot 200 roeden, bevestigd door mr. Cornelis van Banckem, schout, Huyg van Leeuwen en Pieter Wielmaker, schepenen van Stompwijk.

  Zegel beschadigd.

 • Pieter Oosterlaan verkoopt aan Cornelis Willems. van Alenburg een stuk land gelegen in de Mees Louwenpolder, belend door Willem Pellenaars. van Alenburg, de weduwe van dr. de Dieux, en de Stompwijckse watering, bevestigd door mr. Cornelis van Banchem, schout, Jacob van Alphen en Dirk van Bourgondien, schepenen van Stompwijk.

  Zegel verloren.

 • Adriaan Dubbelde Muts, getrouwd met Marya van den Horst, erfgename van haar moeder Marija van Schakenbos, weduwe van Dirck van der Horst, verkoopt aan Joan van Ouwenaller een huis, erf en tuin en een turfschuur, gelegen aan de Leijdsendam, belend door de Barmsloot, Huijbert Burgerdijck en de Heerestraat met een belasting van ƒ 1,-- per jaar aan recognitiegeld ten behoeve van de stad Delft, bevestigd door mr. Cornelis van Banckem, schout, Job van Roon, en Dirk van Roon, van Stompwijk.

  Zegel beschadigd.

 • Joan van Ouwenaller verkoopt aan Hugo Noortveen een erf of tuin aan de Leijdsendam, belend door de verkoper, Adriaan Suurmond en de Heerwegh, bevestigd door mr. Willem Paedts Jacobsz. schout, Claes de Cocq en Cornelis van der Appel, schepenen van Stompwijk.

  Zegel beschadigd.

 • Marija Ketelanus, weduwe en boedelhoudster van Joan Ouwenaller, verklaart te hebben verkocht aan Hugo Noordveen een huis en erf, gelegen aan de Leijdsendam, waar de veerschuiten dagelijks ankomen en vertrekken, belend door de Barmsloot, de koper, Claes Veldhuyzen en de Heerewegh, bevestigd door Barthoud Adriaan van Assendelft, schout, Jan Cornelisz. Overgauw en Johannes Langelaan, schepenen van Stompwijk.

  Zegel verloren.

 • Anna van Capelle, weduwe en enige erfgename van Jan van Gelderen, verklaart te hebben verkocht aan Claas Veldhuijsen, een herberg en erf genaamd "De admiralen Tromp en de Ruyter" met toebehoren, gelegen aan de Leijdsendam op de hoek van de Veenestraat, belend door Hugo Noordveen, Joan van Ouwenaller, de Barmsloot, de Veenestraat, Cornelis Sprink- huijzen en de Heerewegh, belast met een pacht ten behoeve van dijkgraaf en hoogheemraden van Delffland en een rentebrief ten behoeve van Huijbert Burgersdijk, bevestigd door mr. Willem Paedts, schout, Joan van Ouwenaller en Adriaan van Assendelft, schepenen van Stompwijck.

  Zegel verloren.

 • De Hoge Raad van Holland, Zeeland en Westvriesland geven de eersten gezworen deurwaarder opdracht om de eis van Claas Veldhuyzen, herbergier in "De Admiralen Tromp en De Ruyter" te Leidschendam onder Stompwijk, Hugo Noordtveen, mede herbergier aldaar te dagvaarden.

  Zegel beschadigd.

 • Jan Block, voor Hendrik van Tol verkoopt aan Hugo Noordveen een huis en erf, voorheen een koekebakkerij, met een schuur, loods en een tuintje, gelegen aan het kerkslop te Leydsendam, belend door Arij van der Meer, het kerkslop, Adrianus van Hassel, Cornelis Willemsz. van Alenburgh en Jacobus Casteel, bevestigd door mr. Jan van Rooijen Davidsz. voor Barthoudt van Assendelft, schout, Hermanus Velleman en Claas Veldhuysen, schepenen van Stompwijk.

  Zegel verloren.

 • Jacob Kerkhooven, notaris te Stompwijk, curator over de geabandonneerde boedel van Jan Aalbers en zijn vrouw Marija van Deelen, verklaart te hebben verkocht aan Apolonia van Alenburg, weduwe van Hugo Noortveen de herberg "De admiralen Tromp en De Ruyter" met alles wat daarbij behoort, gelegen aan de Leijdsendam, belend door de koopster, de Barmsloot, de Veenestraat, Adam Holbeek en de Heerestraat, belast met een pacht ten behoeve van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland, bevestigd door Pieter Hubertus Pla, schout, Pieter Burgerhout en Eduart van den Walsem, schepenen van Stompwijk.

  Zegel verloren: met briefje van onkosten in zake deze verkoop, 1769 juni 13.

 • Pieter Kerkhooven Adriaansz, notaris te Leijden, voor Jacoba van Nimwegen, weduwe van Adriaan Kerkhooven Pietersz., notaris te Stompwijk, erfgename tezamen met haar 4 kinderen, Jan Kerkhooven Adriaansz. en Pieter Kerkhooven Adriaansz., zijn broer, verkoopt aan Apolonia van Alenburgh, weduwe van Hugo Noortveen, een partij hooiland, gelegen in de Starrevaartspolder bij de korenmolen, belend door Leendert Vink, de Middeltocht, Matthijs Bleijs en de Trekwegh, terwijl Jan van Dijk het land zal mogen gebruiken tot Kerstmis, bevestigd door Pieter Hubertus Pla, schout, Hermanus Velleman en Jan Veldhuyzen, schepenen van Stompwijk.

 • Lijsbet Pietersdr. Buyteweg, weduwe van Dirk Pieters. van der Meer verklaart te hebben verkocht aan Johannes van der Meer een huis, erf en tuintje, aan de Leydsendam, belend door de weduwe van Claas van der Hoeve, Jan van Leeuwen en David Jans. kinderen, strekkende van de straat tot achter het land van de erfgenamen van Balthazar van der Ruijt, belast met 25 stuivers pacht ten behoeve van de erfgenamen van Balthazar Ruijt met een overpad door de gang van David Jans. kinderen, bevestigd door mr. Cornelie van Banckem, schout, Arijsen van den Ende en Jacob van Alphen, schepenen van Stompwijk.

  Zegel verloren.

 • Jacobus Wijnands, notaris te 's Hage, voor Jan Jansz. van der Meer, executeur-testamentair van Johannes van der Meer, zijn vader, verkoopt aan Adriaan Kerkhooven Pietersz. een huis en erf, gelegen aan de Leydsendam bij de kerk in de polder van Tedingerbroek, belend door Goswijn van Dijk en Adrianus van Hassel, strekkende van de straat tot het land van de voorn. van.Hassel, belast met 25 st. per jaar pacht ten behoeve van Balthazar van der Ruijt met een overpad door de gang van Adrianus van Hassel, bevestigd door Barthoudt Adriaan van Assendelft, schout, Dirk Vos en Teunis Visser, schepenen van Stompwijk.

  Zegel verloren.

 • Adriaan Kerkhoven Pietersz. verkoopt aan Ary van den Speck een huis en erf, gelegen aan de Leijdsendam bij de kerk in de polder van Tedingerbroek, belend door Goswijn van Dijk en Adrianus Hassel, strekkende van de straat tot aan het land van Hassel voorn., belast met 25 stuivers pacht per jaar ten behoeve van Balthazar van der Ruijt met overpad door de gang van het huis van Adrianus van Hassel vanaf het landhuisvan David Jans kinderen terwijl er nog achterstallige huur betaald moet worden aan de barones van Reede, bevestigd door Barthoudt Adriaan van Assendelft, schout, Pieter Burgerhout en Leendert Hoogeveen, schepenen van Stompwijk.

  Zegel verloren.

 • Arij van der Spek verkoopt aan Gerardus Holst een huis en erf gelegen aan de Leijdsendam bij de kerk in de polder van Tedingerbroek, belend door de heer Boheemen en Adolph Spruijt strekkende van de straat tot aan het land van Adolph Spruijt, belast met 25 stuivers pacht ten behoeve van Balthazar van der Ruijt en een overpad door de gang van de weduwe van Jan Willemsz. van Swieten, bevestigd door Pieter Hubertus Pla, schout, Hermanus Velleman en Jan Veldhuijzen, schepenen van Stompwijk.

  Zegel beschadigd.

 • Jacob Kerkhooven, notaris aan de Leijdsendam, curator van de insolvente boedel van Gerardus Holst en Agatha Jansdr. Schuijn, zijn vrouw, verkoopt aan Apolonia van Alenburgh, weduwe van Hugo Noordveen, een huis en erf met een tuin en paardestal en een gemeenschappelijke gang tussen het huis van Adolph Spruijt en dat van Leendert van der Lee, gelegen aan de Leijdsendam tussen de kerk en het rechtshuis, belend door Philip Hendrik Kortbeek, Leendert van der Lee, Adolph Spruijt en de 's Heerenstraet, belast met 25 stuivers erfpacht ten behoeve van de erven van Balthazar van der Ruijt en een doorgang bij het huis van Leendert van der Lee, bevestigd door Jan Hendrik Knibbe, Jan Veldhuijzen en Philip Hendrik Kortbeek, schepenen van Stompwijk.

  Zegel beschadigd.

 • Apolonia van Alenburgh, weduwe van Hugo Noortveen verkoopt aan Leendert van Une, een huis en erf met paardestal met een gez. doorgang tussen het huis van Adolph Spruijt en Leendert van der Lee, gelegen aan de Leijdsendam tussen de kerk en het rechthuis, belend door Philip Hendrik Cortbeek, Leendert van der Lee, Adolph Spruijt en 's Heerenstraat, belast met 25 stuivers erfpacht per jaar ten behoeve van de erven van Balthazar van der Ruijt, met een vrije doorgang bij het huis van Leendert van der Lee, bevestigd door Jan Hendrik Knibbe, schout, Dirk van Leeuwen en Nicolaas van den Bosch.

  Zegel verloren.

 • Leendert van Unen, wonende aan de Leijdsendam, verklaart een schuld te hebben aan Marya van der Waart, weduwe van Jan van Leeuwen, gevestigd op het huis aan de Leijdsendam tussen de kerk en het rechthuis, als in regest 135, bevestigd door Jan Hendrik Knibbe, schout, Dirk van Leeuwen en Nicolaas van den Bos, schepenen van Stompwijk.

  Zegel beschadigd.

 • Adriaen Heyndricx.[van Broucken],schout van Segwaert, verklaart te hebben verkocht aan Jan Cornelisz. Schout, wonende aan de Leydsendam een huis en erf, waarbij bepaald is dat de koper de schuur zal delen met de weduwe van Dirck Claesz. en dat hij gebruik mag maken van de bovenste zolder, mits hij het dak zal onderhouden, bevestigd door Pouwels Claeszoon Cleyne, schout, Cornelis Gerbrantszoon van der Gaech en Jan Pieterszoon van Swieten, schepenen van Stompwijck.

  Zegel verloren.

 • Cornelis Cornelisz. de Vliech, wonende in den Hoorn aan de Leydschendam, verkoopt aan Jan Cornelisz. Schout, bakker aan de Leytschendam, een stuk land, gelegen achter het huis van de koper, belend door de koper, Jacob Michielsz. Spruijtwaeter en de verkoper, bevestigd door mr. Wilhelm van Valwijck, schout, Pieter Jansz. van Beeckum en Cornelis Jansz. Beresteijn, schepenen van Stompwijk.

  Zegel verloren.

 • Leendert Matheus van der Meer enClaes Joghems, voogden over de kinderen van Jan Claes. Lelijevelt, verkopen aan Gerrit Cornelis Nierop, 1/3 deel van 16 hont land in het ambacht Stompwijk, belend door Arij Jansz. Oosterlaen, de Stompwijkse watering, Pieter Jansz. en Bouwe Pieters., bevestigd door Adriaen Croeser, waarnemend schout, Jacob van Alphen en Jan Hiskia van Roon, schepenen van Stompwijk.

  Zegel verloren.

 • Weyntie Cornelis., weduwe van Jacob Pieterz. Lelijveldt voor de ene helft en Reijer Jacobs. Lelyveldt, Pieter Arentsz. van Rijn, gehuwd met Leuntie Jacobs Lelijvelt, Jan Pietersz. Lelijveld en Jacob Jansz. Colemen, voogden over Pieter Jacobs. en Aegje Jacobs Lelijveldt, te zamen kinderen en erfgenamen van Jacob Pieters. Lelyvelt voor de andere helft, verklaren te hebben verkocht aan Gerrit Cornelis van Nierop, een stuk veenland in de Meeslouwenpolder belend door de koper, de verkopers, de weduwe van Cornelis Jacobs Coolen en Dirck Bouwens, bevestigd door mr. Cornelis van Banchem, schout, Huijgh van Leeuwen en Pieter Wielmaker, schepenen van Stompwijk.

  Zegel verloren.

 • Aernt Joppe van Veen verkoopt aan Crijn Joppe van Veen, de helft van een huis, erf en schuur, gelegen achter de Leijdsendam aan het einde van de Veenestraat, belend door de verkoper, de Agterwegh, de stad Delfft en de Agterwegh, belast met een erfpacht van de helft van 2 guldens en 5 stuivers per jaar ten bate van de stad Delfft, bevestigd door mr. Cornelis van Banchem, schout, Maarten van Alphen en Pieter Jacobsz. de Vrient, schepenen van Stompwijk.

  Zegel verloren.

 • Leendert vanUnen en Nicolaes Groenewegen, executeurs van de boedel van wijlen Arijn Overveen, verkopen aan Nicolaas Groenewegen voornoemd een huis en erf met een schuur, dat in drie delen bewoond kan worden, met een vrije uitgang, gelegen aan de Veenestraat aan den Leijdsendam, belend door de Veenestraat, de erfgenamen van Adolph Spruijt, Joost Visser en Abraham Boskoop, behoudens de bewoning van Gerrit Bol en Floris Metscher, bevestigd door Jan Hendrik Knibbe, schout, Pieter Burgerhout en Johannes Moes, schepenen van Stompwijck.

  Zegel verloren.

 • Louris Groenewegen en zijn vrouw Maria Witteman verkopen aan Willem s'Hoor een huis en erf aan de Leijdsendam in de Veenestraat in de Tedingerbroekpolder, belend door de Veenestraat, Adrianus van Hassel, de weduwe van Jan Witteman en de koper, belast met een erfpacht van 2 gulden, 5 stuivers per jaar ten behoeve van de stad Delft, behoudens de huur van Dirk van Wespen, onder borgstelling van Maarten Slootwegh getrouwd met Maria Laurisdr. Groenewegen, Lauris Teunisz. van Bergen en Henegouwen getrouwd met Aegje Floore Ammerlaan, Jacob van der Meulen, getrouwd met Pleuntje Laurisdr. Groenewegen en Cornelia Laurisdr. Groenewegen, bevestigd door mr. Willem Paedts., schout, Dirk Vos en Andries Velleman, schepenen van Stompwijck.

  Zegel verloren.

 • Cornelis Volbregt verkoopt aan Theodorus Pive een erf gelegen aan den Leijdsendam in de polder van Tedingerbroek, belend door de koper, de weduwe van Govert van Pelt en de Heerewegh, bevestigd door Jan Hendrik Knibbe, schout, Joost Vos en Sijmon Didama, schepenen van Stompwijk.

  Zegel verloren.

 • Jan van de Ven verkoopt aan Jan Sluijters, getrouwd met Hilletje Lunenburgh, weduwe van Arij Duijvesteijn een stuk grond, gelegen achter de stal en aan de werf, belend door de achterheining, de zijheining vanaf de straat tot aan het Snuivertje, bevestigd door Pieter Hubertus Pla, schout, Hermanus Velleman en Nicolaas van den Bosch, schepenen van Stompwijk.

  Zegel beschadigd.

 • Pieter Pietersz. Snaeijers wonende te Strijen, verklaart een schuld te hebben aan Jan Sijbrantsz. Smit wonende te Strijen, voor de koop van een huis en erf aldaar, belend door Jan Sybrandsz. voornoemd, de Buyerenkaye, Lauris Jansz. van Moerkercken, de buyeren van Strijendyck, gevestigd op het genoemde huis en erf, bevestigd door Jan Joosten Stedehouder, Antonis Bastiaensz. Verweel en Seyman Lenert Yvan Will, schepenen van Strijen.

  Zegels beschadigd.

 • Rutgher van der Heijde erfgenaam van Jan Sijbrantsz. van der Houff en Maritgie Dircksedr. verkoopt voor zichzelf en zijn mede-erfgenamen aan Lauwerentia Jooste, weduwe van wijlen Jan Hendrick Romeyn, een rentebrief ten laste van Pieter Pietersz. Snaeyers, bevestigd door Matthijs van der Merck, schout, Jeremias Bastingius, Matijs Heijdricxz. Leijssen en Arijen Woutersz. Spruijt, schepenen van Strijen.

  Zegels beschadigd. Getransfigeerd.

 • Cornelis Bastiaensz., wonende te Sillershouck en Pieter Cornelisz. den Jonge, voogden over de drie nagelaten kinderen van Jannitge Jansdr. en de voornoemde Cornelis Bastiaensz., verkopen aan Dirck de Goijer, zoon van Nicolaes de Goijer, van het Hof te Vuijtrecht en van Lucretia Hallingh, land in een kamp van 6 morgen 3 hont, belend door Johan Berck, secretaris van de weeskamer van Dordrecht, Dirk Ariensz., Aert Oosteynde, de Keyzerdijck en Legerhill, bevestigd door Jan Joostensz. Stedehouder, Antonis Bastiaensz. Verweel, Reinier Cornelisz. Bos,Henrick Wijtensz. Suythouck en Wauter Pietersz. Spruyt, schepenen van Strijen.

  Zegels beschadigd.

 • Pieter Jan Joostens, te Strijen verklaart een schuld te hebben aan Johan Coobs., wonende te Dordrecht, gevestigd op 3 1/2 morgen land, gelegen in de noordcavel van der Brouck, bedijckt met Nieuw Bonaventuyra, belend door de oude haven, Arijen Pleunen van Moerkerken, de landscheiding tussen de noordcavel en Bona (Bonaventura) en Andries Coomans, bevestigd door Hendrick Wijtens. Zuijthouck en Andries Claes. van Strijen, schepenen van Strijen.

  Zegels beschadigd.

 • Jan Jans. van Strijen voor Lenerdt Jacobs, hoefsmid te Poortugael, gehuwd met Neeltje Jansdr., en voor Adriaen Jansz. van Strijen, Machtelt en Lijntgie Jansdr., meerderjarige kinderen van Jan Jansz. van Strijen voornoemd en voor Jan- en Jopgen Jandr. van Strijen, beide minderjarigen, verkoopt aan Pieter Jan Joostensz. te Strijen, land gelegen in de noordcavel van den Brouck, bedijkt met Bonaventura, gemeen met de weduwe en erfgenamen van Reijer van der Burgh, belend door de oude haven, de landscheiding tussen Bonaventura en de noordcavel, de weduwe van Reijer van der Burgh voornoemd, bevestigd door Matijs Heijndrickse Leijssen en Willem Jacobsz. Poortegael, schepenen van Strijen.

  Een zegel beschadigd. Een zegel verloren.

 • Johan Schoormans, notaris te Dordrecht, beheerder van de goederen van Hendrick Aerijensz. van Driel, verkoopt aan de erfgenamen van Margarita van Sweden, weduwe van Jacob Muliers, een stuk land gelegen in de Nieuwe Clemme, belend door de dijk van de Oude Clemme, het land voornoemd, Dammes en Arijen Pleunen van Moerkerken, bevestigd door François Gaesteecker, schout, Jeremias Bastingius, Jop Aerts. Welborn, Matijs Heyndricx. Leijssen, Arijen Wouters. Spruijt en Fabius Postelius, schepenen van Strijen.

  Zegels beschadigd.

 • Huijgh Knoop, gehuwd met Margareta Snaets, voor hemzelf en voor Bartholomeeus Snaets, zijn zwager, Phillip Vermaet weduwnaar van Cornelia Snaets, allen erfgenamen van Maeijcke Bartendr., weduwe van Jan Hendricxe Snaets, verkopen aan Wouter Spruijt, gerechtsbode van Strijen, een huis en erf aldaar, belend door de Buijrenstraet, het huis genaamd "Den Hollantschen thuijn", de gemenen buijrenpadt en Claesen Hendrick van der Stoup, bevestigd door Matthijs van der Merck, schout, Fabius Postelius, Warnart Jans, Konincxhoven en Anthonis Buijrdt, schepenen van Strijen.

  2 Zegels beschadigd. 1 Zegel verloren.

 • Catharina van Beverwijck, weduwe van Johan van Meeuwen, burgemeester van Dordrecht, verkoopt aan Cornelis Breyel een griend, gelegen bij de werf van Ysack Gerrits Craeyesteijn,strekkende langs de Strijensche straet tot aan de werf van Cornelis van Weeda, bevestigd door Matthijs van der Merck, schout, Adriaen Maesdam en Anthonis Buijrt, schepenen van Strijen.

  1 zegel beschadigd. 2 Zegels verloren.

 • mr. Jacob Varick, advocaat en rentmeester te Leijden, voor mr. Aberam Franciscus Schonaerts, Constantia Margareta, Alexandrijna Marija en Katharijna Appollonia Schenars, kinderen van Marija Magnus, verkoopt aan Cornelis Breijdel een stuk land, gelegen in de noordcavel van den Broeck, belend door de Gemeenelandswegh, Simon Smits, als bruiker, het Koijdiep en de erfgenamen van de heer Magnus, bevestigd door Pieter Cloens, schout, Fabius Postilius, Isack Gerritse Kraeijesteijn en Arijen Huijge Maesdam, schepenen van Strijen.

  Zegels verloren.

 • Kornelis Ariense de Man en Engel Benjaminse Elant, wonende te Klundert, voogden over de minderjarige kinderen en erfgenamen van Leendert Corse van Roon en zijn vrouw Maria Corse Hartogh, beiden te 's-Gravendeel overleden, verkopen aan Berbera de Voogdt te 's-Gravendeel een stuk land gelegen in de zuid-cavel, bedijkt met kooizand met het recht van de buitendijk, belend door de erfgenamen van de heer Terwen, de weduwe van Yzaak Bastiaans. de Boer, de molenvliet en de Cooylandse dijk, bevestigd door Dirk Bosveld, schout, Kornelus Esseboom en Gerrit van den Honaart, schepenen van Strijen.

 • De Staten van Holland en Westvrieslandt belenen Daen Symonsz. de Vries, dijkgraaf van Sommelsdijk met een zesde deel van de tienden van de uitgorzen gelegen in het land van Putte, genaamd de Galenthee Ooltgensplate met de gorzen van Den Bommel tot de grond van Grijsoirde toe waarvan Jan Hubertsz. van Gageldonck, schepen van Ooltgensplaat, gemachtigd door Margarete Oudaert, weduwe van jonker Gerard van der Eycken geassisteerd door jonker Johan Oudaert, heer van Rycxtel, afstand deed, in tegenwoordigheid van Johan van Wassenaer, heer van Duvenvoirde, Voorschoten, Sterrenberch enz., stadhouder van de lenen, Anthonis van Wassenaer en Duvenvoirde, heer van den Bosch, Dirck Gool, griffier, Dirck van Grove, Cornelis de Jong en Abraham van Clermondt, leenmannen van Holland.

  Zegel verloren.

 • Willem Arense Mol en Jacob Janse Verduijn verkopen aan Cornelis Wouterze van Dijk te Spijkenis, land gelegen in de polder van Biert, bevestigd door Michiel van Rosenburgh, schout, Pieter Knijndijk en Arij Heindijk, schepenen van Biert en Stompaarden.

 • Cornelis Wouterse van Dijk te Spijkenis verkoopt aan Pieter Roest, schout en dijkgraaf van Zuijdlant, land gelegen in de polder van Biert aan de Jan Steevenswegt, bevestigt door Michiel van Rosenbergh, schout, Cornelis Claese Gouswaert en Jacob Quak, schepenen van Biert en Stompaerden.

 • François Therestijn van Halewijn, heer van Abbenbroek beleent Damis Arentz. Ruygert voor Bastiaentie Waling, bij dode van Pieter Leendert Westdijk, haar man, met grond gelegen in de heerlijkheid van Velgersdijk in de Grote Hoek, te verheergewaden met 9 pond guldens in tegenwoordigheid van Adriaan van Eyk, stadhouder van de lenen, Frans Ymansz. Bakker en Pieter Tangerus, leenmannen van Abbenbroek.

  Zegels verloren.

 • Geert Louis, baron van Alderwerelt, vrijheer van Heenvliet, burgemeester en raad van Hattum, gedeputeerde voor de Staten van Gelderland in de Staten-Generaal enz., beleent Leendert Warrenaar bij dode van zijn vader Gabriël Warrenaar met land onder de heerlijkheid Heenvliet, te verheergewaden met 6 gulden, gedaan in tegenwoordigheid van Jacob Villerius, stadhouder van de lenen, P. van Lasenbergh en Jan Prongt.

  Zegel verloren.

 • Hendrik Kruijne, notaris te Brielle, voor Catharina Keijzer, weduwe van Jan Ruijgrok, verkoopt aan Leendert Warnaer een stuk land gelegen in de Zuyten, bevestigd door Johannes de Pijper, schout, Jacob Hemdijk en Willem de Jongh, schepenen van Nieuwhelvoet.

 • Pieter van Andel, baljuw van Nateris en Pancras enz. voor de schutmeesters en dekene n van St. Joris Cloveniers Heele-en Haaxdoelen te Dordrecht, verkoopt aan mr. Theodoris Beels, raad en rentmeester-generaal van de Domeinen van Voorne, president en burgemeester van Brielle enz., land gelegen in de Voorvossenhoek, bevestigd door Johannes de Pijper, vervangend schout, Jan Huyge Couwenoord en Jacob Heijndijk, schepenen van Nieuwhelvoet.

 • Pieter van Andel, baljuw van Nateris en Pancras enz. voor de schutmeesters en dekenen van de schutterij van de St. Joris Cloveniers Heele-en Haaxdoelen te Dordrecht, verkoopt aan Leendert Warnaar, oudkapitein van de burgerij van Brielle enz., een stuk land gelegen in de Honaart, bevestigd door Johannes de Pijper, vervangend schout, Jan Huyge Couwenoort en Jacob Heijndijk, schepenen van Nieuwhelvoet.

 • Gabriël Leonard van Oosten voor Laurens van Oosten, verkoopt aan Leendert Warnaar een stuk land in de heerlijkheid de Quak, bevestigd door Cornelis Preuijt, dijkgraaf, Willem de Jongh en Izak Bijll, schepenen van de ambachtsheerlijkheid de Quak.

 • mr. Hendrik Onderwater, ambachtsheer van Puttershoek enz. beleent Joost Visser, makelaar te Dordrecht voor Adriaan Pompeus van Leyden, heer van Hardinxveld enz., wonende te Amsterdam bij dode van zijn vader Diderik van Leijden, heer van Vlaardingen en VlaardingerAmbagt enz., raad en oud-burgemeester van Leijden en gecommitteerde in het College ter Admiraliteit van Amsterdam, rentmeester van de Universiteit van Leijden en secretaris van het Hoogheemraadschap Rijnlant, met land gelegen onder Puttershoek, belend door de oude zeedijk, mr. Johan de Witt en de gemenelandsweg, in tegenvoordigheid van Maarten van de Graaf en Adriaan Schrijver, leenmannen van Puttershoek.

  Zegels beschadigd.

 • Leendert Heijndricksz. Grotius, wonende te Veur aan de Leijdsendam te Stompwijck verklaart een schuld te hebben aan Hubert Bonifaess van der Gaech en Pieter Janssen van Swieten, voogden over het weeskind van Louris Janssen van Swieten voor de koop van een huis en erf, gelegen aan de Leijdsendam aan de noortzijde bij de duycker, strekkende van de duycker of de kade bij de landscheiding tot de gang van Cornelis Cornelisz. van der Bijl, belend zoals staat aangegeven in de oude brieven, die berusten bij Jan Dircksen Groenewegen, gevestigd op het genoemde huis en zijn overige goederen, waartoe hij machtigt Hiob de Vosch, Herman van Olven, Pieter Rosa van de Velde en Adriaen van Starrevelt, procureurs, bij borgstelling van Jacob Heijndricksen van Dalen, korenmolenaar en Jacob Cornelissen Starre, bakker, bevestigd door Dirck Pietersz. van Veen, baljuw en schout, Jacob Arentz van der Speck en Arijs Pietersz. van der Meer, schepenen van Veur.

  Gecancelleerd. Zegel verloren.

 • Cornelis Claesz. bekent te hebben verkocht in 1587 aan Hubrecht Crijnse een huis en erf te Voorburch, strekkende van de Herenwegh tot de Sijtwegh, belend door Katrijn Jacobs dr., Pieter Jansz. Vreem, Wolphert Thoenisz., belast met een erfpacht van 7 1/2 stuiver per jaar ten behoeve van de armen in den Haech en nog drie stuivers per jaar ten behoeve van de kerk van Voorburch, de comparant heeft aan de koper nog 2 huisjes verkocht, die in het bezit zijn geweest van Pauwels Mathijsz. en van Cornelis Henricxz., belend door de Laen, de Lijtwegh, Hubrecht Crijnsz. en Wolfert Thoenisz., timmerman, voornoemd, belast ten behoeve van de kerk van Voorburch.

  Zegel beschadigd.

 • Hubrecht Crijnsz. verkoopt aan Wolphert Thoenisz., timmerman, een huis en erf te Voorburch, strekkende van de Korenwegh tot de Lytwech, belend door Katryn Jans. dr. en Pieter Jansz. Vreem, Wolphert Thoenis voorz., belast met 7 1/2 stuiver per jaar ten behoeve van de heilige geest armen in den Hage en nog 3 stuivers per jaar ten behoeve van de kerk van Voorburgh, gevestigd op het huis van de verkoper, bevestigd door Evert Naning Wolphertsz., schout, Derck Diericxsz. en Jan Jans. schepenen van Voorburch.

  Zegel verloren. getransfigeerd.

 • Jacobus Clos, wonende aan de Geestbrugge te Voorburgh geeft aan zijn zoon Johannes Clos, het moederlijk erfdeel van zijn overleden vrouw Cornelia Kortman, gevestigd op zijn huis, erf en broodbakkerij, gelegen aan de Geestbrugge, belend door de Schuijtkade, de erfgenamen van Maria van der Speck, weduwe van Hendrick van der Lelij en Johannes vanKeulen, bevestigd door mr. Adriaan Weveringh, schout, Gerrit van der Speck en Jan van Dop, schepenen van Voorburgh.

 • Hendrick Willems. van Rijn en Adriaantje Joostendr. van Noorden, weduwe van Cornelis Willems. van Rijn, erfgenamen, met Jan Willemsz. van Rijn, welke zijn aandeel in de nalatenschap van wijlen Marritgen Cornelisdr. van Rijn, weduwe van Cornelis Claasz. van Rijn, heeft overgedragen aan Willem Hendricksz. (Hendrick Willemsz.?) van Rijn, verkopen aan Maartgen Joostendr. van Noorden, een stuk land te Voorschoten aan de Voorwaterzijde bij het huis te Wingaarden, belend door Cornelis Cornelisz. van Rijn, de Voorwateringe, de heer van Wijngaarden en de koopster, bevestigd door Francoijs Poyntz., baljuw en schout, Claas Adriaansz. de Bruyn en Leendert Vechtersz. van Vlieth, schepenen van Voorschoten.

  Zegel verloren.

 • Jan van Rooijen, getrouwd met Niesje Crijne van der Mey, enige erfgename van Leendert van der Meij, haar grootvader, verkoopt aan Jan Jansz. van Leeuwen een. stuk grond te Voorschoten gelegen aan de Rhijndijk in de Pijzel of Ouwedijkspolder, belend door de abdij van Rijnsburgh, de armen van Rijnsburgh, de abdij van Leeuwenhorst, bevestigd door Adrianus Boers, baljuw en schout, Leendert Swemkoop en Pieter Lammens, schepenen van Voorschoten.

  Zegel verloren.

 • De kinderen van Annetgen Engelsdr., weduwe van Jan Gerritsz. van Sijp, overleden in 't Lageland, dragen opjbij scheiding en deling van de nalatenschap van hun vader aan Engel Dammasz. van Griecken, voor zijn vrouw, een stuk land, gelegen in de Swamburgerpolder in de heerlijkheid Warmont, de Haverwey, belend door Claes Thijss., Clement Jacobss., Mourijn Heijmaas. en Jan Jacobss. Gorter, waarvoor hij aan Engel Janss. Sijp en Harman Cornelisz. ƒ 200,-- heeft moeten betalen, bevestigd door Cornelis van Roosenburgh, baljuw en schout, Jan Thonisz. Coning, en Bouwen Adriaanss, schepenen van Warmont.

  Zegel verloren.

 • Harman Cornelisz. van der Ven voor Hachteld Jansdr, van Sijp, weduwe van Engel Dammass. van Griecken, zijn schoonzuster, Jan Engels. van Griecken,Cornelis Cornelis., timmerman, gehuwd met Maritgen Engelsdr., Hendrick Cornelis., timmerman, gehuwd met Annetgen Engelsdr., Cornelis Dircxs. Seeman, oom en voogd over Jorisgen-en Dieuwertgen Engelsdr., verkopen, met toestemming van de baljuw en schout, Willem Cornelis. Roscam en Thonis Dammis. van Lutsenburgh, weesmeesters van Warmont, aan het Huyszittenhuijs te Leijden, een stuk land, gelegen in de Swamburgerpolder in Warmont, genoemd de Haverweij, belend door Claes Tijss, Clement Jacobs., Mourijn Heijmans. en Jan Jacobs. Gorter, met goedkeuring van Annetgen Engelsdr., weduwe van Jan Gerrits. van Zijp, schoonmoeder van wijlen Engel Dammass. van Griecken voornoemd, bevestigd door Cornelis van Roosenburgh, baljuw en schout, Jan Mourits. Langerlaen en Bouwen Adriaens. van Ycken, schepenen van Warmont.

  Zegel beschadigd.

 • Willem Jacob van Noort, getrouwd met Eleonora Anthonia de Maluve, wonende te Leijden verkoopt aan Johannes Adriaans, te Leijden, een woning genaamd de Nieuwe Boterhuiswoning, met boomgaard, hooibergen, zomerhuis, molen, schuur, stallen en landerijen, gelegen in de Boterhuispolder te Warmont belend door Dirk Bus, de Oude Boterhuiswoning, de Zeijldijk en Dirk Bus voornoemd, op voorwaarde dat Cornelis de Baar de woning en de landerijen zal mogen blijven gebruiken, bevestigd door Anthonie Vereick van Bormmel, baljuw en schout, Gerrit Lz. Hulsmeier en Nicolaas de Vette, schepenen van Warmond.

  Zegel verloren.

 • Bartholeus Willemsz. voor Marrichge Bartholomeus. weduwe, zijn moeder verkoopt aan Commer Huijgensz. de Hoij, landmeter te Woerden, een huis en erf te Woerden, gelegen op de hoek van de Speckstraat, strekkende vanaf de straat tot achter het huis van Jacob Cornelisz., gehuwd met Jannichge Goverts; belend door de stededijck of de Steeg, Oirch Biersteecker en Jacob Oircxsz. Isvogel, bevestigd door Adam van der Mijll, schout, Dirck Jansen Scheij en Jan Dibbitsz., schepenen van Woerden.

  Zegels beschadigd.

 • Johannes Vinckius en Pieter Groenevelt, beheerders van de goederen van wijlen Beatrix Elias van Riethoeff te Woerden, verkopen aan Pieter van Schaven een huis en erf te Woerden in de Annestraat, strekkende vanaf de straat tot aan het huis van mr. Dirck Schaep, secretaris van Amsterdam, belend door Gijsbertus Griffioen en Gerrit Dircks. Glimmer, bevestigd door schout en schepenen van Woerden.

  Zegel beschadigd.

 • De Staten van Hollandt en Westvrieslandt belenen Gilles van Watervliet, heer van Ellewoutsdijk enz., voor Cornelis van Watervliet zijn zoon, met land gelegen in het land van Woerden in het schoutambacht van Gaesdorp, en het Oudeland belend door de heer van Oudmunster te Utrecht strekkende vanuit de Rijn tot aan de Brendijcksen dijck in de Rijn, belend door Willem van Vleuten, welk land door zijn overgrootmoeder Elisabeth van Zuijlen is meegegeven aan zijn moeder Yozina van der Does voor haar huwelijk met Gilles van Watervliet, nu gemachtigd door jonkheer Steven van der Does, heer van Wimmenum, raad van het Hof van Holland, Elisabeth van Zuijlen voornoemd, weduwe van jonkheer Johan van der Does, heer van Noortwijck, raad van de Hoge Raad in Holland en jonkheer Diderich van der Does, ten overstaan van Johan van Wassenaer, heer van Duvenvoirde, Voorschoten, Sterrenburch enz., stadhouder en registermeester, Anthonis van Wassenaer en Duvenvoirde, heer van den Bosch, Dirck Cool, griffier, Cornelis de Jong en Abraham van Clermont, leenmannen van Holland.

  Zegel verloren.

 • Jan Lijclaess. Molenaar, wonende aan de Hogerijndijk te Zoeterwoude verklaart te hebben verkocht aan Cornelis Cornelisz. een uiterdijk, gelegen aan de Hogenrhijndijk in Zoeterwoude, belend door de weduwe van Cornelis Jan Bouwensz., Cornelis Euwoutsz. strekkende van de Hoge Rhijndijk tot in de Rhijn, belast met een erfpacht van ƒ 1,-- per jaar, met een doorvaart door het land van de verkoper en de boomgaard van de erfgenamen van Joost van Dam, die gebruikt wordt door de weduwe van Cornelis Jan Bouwensz., bevestigd door Pieter Meesz. van 't Rietvelt, schout, Hubert Jansz. en Willem Gerritsz., schepenen van Zoeterwoude.

  Zegel verloren.

 • Hendrik Stoffelsz. van Cathage te Leijden verkoopt aan Cornelis van Hogenhouck, raadsheer te 's-Gravenhage, een stuk land gelegen in de Weijpoort te Soeterwoude, belend door de Weijpoortschewegh, de koper, jonkheer Jacob van Berchem en Johan Buytewech, heer van Nieucoop en Noorden, bevestigd door Dirck Pietersz. van 't Rietvelt, schout, Tonis Huijgensz. Vercade en Cornelis Harmansz., schepenen van Soeterwoude.

  Zegel verloren.

 • Dirck Pietersz. van 't Rietvelt voor Barbara Claesdr. wonende te Leijden, verkoopt aan Henrick Stoffelsz. van Cathagen te Leijden een stuk land gelegen in de Weijpoort te Soeterwoude, belend door de Weijpoortschenwech, Cornelis van Hoogenhouck, commissaris der monstering, jonkheer Jacob van Berchem en de heer van Niercoop, bevestigd door Dirck Pietersz. van 't Rietvelt, schout voornoemd, Willem Maartss. Vas en Claes Garbrantsz., schepenen van Soeterwoude. Getransfigeerd.

  Zegel verloren.

 • Jop Jans. Buijtewegh verkoopt aan Cors Dirxe Craneburgh, de helft van een huis en erf, gelegen aan de Hogenrijndijk te Soeterwoude, belend door de Rijn, Simon van Stralen, den Rijndijk en mr. Francois Kerkhem, met een erfpacht van 6 stuiver en 10 penningen per jaar, bevestigd door mr. Nicolaes van Banchem, schout, Willem van der Kop en Cornelis Huijbertsz, Verhoorn, schepenen van Soeterwoude.

  Zegel verloren.

 • Cors Dircksz. Cranenburg, verkoopt aan Pieter van Lelijvelt Paulusz. een huis en erf, gelegen aan de Hogenrijndijk te Soeterwoude, belend door de Rijn, Paulus Hilverdingh, de Hogenrijndijk en mr. Frans van Kerkhem, belast met een erfpacht van 6 stuivers en 10 penningen per jaar, bevestigd door mr. Nicolaas de Bije, schout, Gerrit van der Spek en Jan Honcoop, schepenen van Soeterwoude.

  Zegel verloren.

 • Willem Hendrik, prins van Oranje enz., beleent Jacob Florisz. van Poelgeest met een stuk land te Soeterwoude belend door Jan Willems van Swanenburch en de erfgenamen van Adriaen Jansz. Knotter, van welk leen afstand werd gedaan door Yzaack Hoochboot, notaris te Leijden voor Claes Willemsz. van Swanenburch, te verheergewaden met 2 stopen wijn, bevestigd door Ewout Brand, stadhouder van het leenhof van Naaldwijck, in tegenwoordigheid van mr. Gerard Tuning, advocaat van het Hof van Holland en Davidt Vinck, notaris, leenmannen.

  Zegel verloren.

 • Theuntgen Ariensdr., weduwe van Wolphert Heijndricksz. van der Lair verkoopt aan Arent Jans. Schoenmaecker haar huis en erf te Zwammerdam, strekkende van de kerckstraet tot aan de kercksloot en belend aan de Rijwech, bevestigd door Abraham de Baq, rentmeester van de heerlijkheid Vosholl en schout van Swammerdam, Jan Heijndricksz. Backer en Phillips Cornelisze Stoopenburch, schepenen van Swammerdam.

  Zegel verloren.

 • mr. Bruno van der Does, raad en oud-burgemeester van Gouda verklaart te hebben verkocht aan Arij Sente Koevoet te Reeuwijk land gelegen in de veenpolder in de Broeckvelden onder Swammerdam en Reeuwijk, bevestigd door Nicolaas Teijssen, schout, Maarten van Groeningen en Jan Verruijtt, schepenen van Swammerdam.

  Zegel verloren.

 • Jan Pellen te Swammerdam, Jan Oostrum te Willigen-Langerak en Willem Sneb te Boodegraven, voogden over de minderjarige kinderen van Simon Gerritsz. van Vliet en Catharina de Veerman te Swammerdam, verkopen aan Bouwe van Wijk te Alphen, Daniel Vergunst en Gijsbert Kop, beiden te Aarlanderveen een hofstede genaamd "Buijtendorp" in de Binnenpolder van Swammerdam met land, strekkende van de Rhijndijk tot aan de Dammekade, belend ten zuiden het land van Pieter Moerkerke en de erfgenamen van Ary van der Maan, de Oude Kerklaan en Guillaume Marcz. belast met een overpad voor die van Boscoop en een brug, genaamd de Kijf, bevestigd door Gerard Reynier Teyssen, vervanger van Nicolaas Teyssen, schout, Dirk Swart en Willem van Leeuwen, schepenen van Swammerdam.

  Zegel verloren.

 • Huibert van Eck te Rotterdam, executeur van de nalatenschap van Jan van Eck, gemachtigd door zijn mede-executeuren Jan van Eck en Adriaan van der Hoop, verklaart te hebben verkocht aan Dirk Vermij te Swammerdam veenland gelegen in de Broekvelden onder Swammerdam, strekkende van Dirk Vermij tot de Ringsloot toe, belend door de heer van Eck c.s. en Dirk Vermij, bevestigd door Willem Brack, schout, Jacob van der Voort en Boudewijn van Gelderen, schepenen van Swammerdam.

  Zegel verloren.

 • Willem de Kooning te Schoonhoven voor Wilhelmus Kok, rustend predikant van Papendrecht, executeur van de nalatenschap van Anna van der Laan, weduwe van Tijme van der Helm te Schoonhoven en van Huig Geleveen, verkoopt aan Cornelis Zweere te Sluijpwijk 2 stukken land, gelegen in de Broekvelden buiten de veenderij, strekkende van de Buitenwetering tot halverwege de sloot van Hannis Vermeulen en Pieter Slooff, belend door Cornelis Joubens, mr. B.J. van der Does en Cornelis Quakernaak, bevestigd door Willem Brack, schout, Jan van Dam en Frans Holthuijsen, schepenen van Zwammerdam.

 • mr. Abraham Perenot, rentmeester van de Culemborgsche domeinen voor de grafelijke Culemborgsche Raad, verkoopt aan Joost Govertsz. een stuk land, gelegen in het Overzijdervelt, dat behoorde aan de armen van Everdingen, bevestigd door Dominicus Nanna van Hoijtema, richter, Jan Heshusius en Maerten Bronkhorst, schepenen van Everdingen.

  2 Zegels verloren.

 • mr. Jacob Jongbloet, secretaris van het graafschap Culemborg, aangesteld door degerechten van Everdingen, Sijderveld en Goilberdingen als curator over de goederen van wijlen Anna Aartz. Speyers, gehuwd geweest met Hermen Franken Kars, eerder gehuwd met Johannes Pijselman, verkoopt aan Joost Govertse een griend, laatst eigendom van Aart Pijselman, gelegen in Neder-Zijderveld, belend door Zijne Doorluchtige Hoogheid en de Brunie Cade, bevestigd door Dominicus Nanna van Hoytema, richter, Cornelis van den Bogaard en Aart Sterk, schepenen van de dorpen Everdingen, Zijderveld en Goilberdingen.

  3 Zegels verloren.

 • mr. Jacob Jongbloet, secretaris van Everdingen, Zijderveld en Goilberdingen, aangesteld als curator, verkoopt aan Joost Govertse land, gelegen in Zijderveld, belend door Cornelis Jansz. Stavast en Zijne Hoogheid en land gelegen te Neder-Zijderveld, belend door dezelfde personen, laatst eigendom van Peter Jansz. Bronkhorst, door de comparant gekocht voor de heer Nedermeijer, ontvanger der ordinarismiddelen, daarbij een overpad over het land van Zijne Hoogheid, dat eertijds behoorde aan de weduwe van Willem Boon, bevestigd door Dominicus Nanna van Hoytema, richter, Jan Heshusius en Arie de Heer, schepenen van de voornoemde dorpen.

  3 Zegels verloren.

 • Steven Middelkoop te Zijderveld verkoopt aan Joost Govertse land gelegen te Everdingen onder Authena, belend door de heer Walbeeck, hem aangekomen bij dode van zijn stiefvader Huybert Franken Kers, bevestigd door Dominicus Nanna van Hoytema, richter, Jan Heshusius en Arien de Heer, schepenen van Everdingen, Zijderveld en Goilberdingen.

 • Mr. Jacob Jongbloet, secretaris, door de dorpen Everdingen, Zijderveld en Goilberdingen aangesteld als curator over de verkochte goederen van ds. Conradus van Eck, die behoorden aan de vrouw van Jan Huijsman, verkoopt aan Joost Govertsz. land, gelegen in Over-Zijderveld, belend door juffrouw Jubert, bevestigd door Dominicus Nanna van Hoijtema, richter, Cornelis van den Bogaerd en Arien de Heer, schepenen van de dorpen voornoemd.

  1 zegel beschadigd. 2 Zegels verloren.

 • Huibert de Bie, oud-schepen van Leerdam, voor J.A. Gallas, raad in de vroedschap en oud-burgemeester van Brille, verkoopt aan Maarte(n) Boogje, land in de polder Overhycoop, belend door Maarten den Boer en Aart den Hartog, bevestigd door Arnoldus Bierman en Hendrik Christiaan van Hartveld, schepenen van Leerdam.

 • Joost Govertsen, schepen te Zijderveld, verklaart bij testamentaire beschikking van zijn overleden zoon Maarten Joosten Boogje en diens overleden vrouw Elisabeth Middelcoop, voor zijn minderjarige kleinzoon Huijbert Meertensz. Boogje als mede-voogden aan te stellen Govert Arienz. de Heer en Govert Berendsz. Cool, in plaats van zijn overleden medevoogd Louw de Jong, bevestigd door Aart Sterk, vervangend richter, Cornelis van den Boomgaard en Jan Heshusius, schepenen van Everdingen, Zijderveld en Goilberdingen.

  Zegels verloren.

 • Willem, prins van Oranje enz. beleent Joost Govertse voor zijn kleinzoon Huijbert Maartense Boogje bij dode van diens vader Maarten Boogje, met land, gelegen in Overboeijcoop in het 12de weer van bovenaf geteld, strekkende van de Bolgerijsendijk tot halverwege de Dwarssloot van het land van Joost Govertse, belend door deze en de erven Barent Cools, in tegenwoordigheid van Arnoldus van Bieringen, stadhouder van de lenen en mr. Nicolaas van Slingelandt, leenmannen.

  Zegel verloren.

 • Willem, prins van Oranje enz. beleent Joost Govertsen voor zijn kleinzoon Huijbert Maartense Boogje, bij dode van diens vader Maarten Boogje, met land gelegen in Overboeijcoop in het eerste weer van bovenaf geteld, strekkende van de Molenkamp tot aan de Middelwetering, belend door Willem Claasse van Vlissingen en de Gemeenelands cade, in tegenwoordigheid van Arnoldus Bierman, stadhouder van de lenen en mr. Nicolaas Slingelandt, leenmannen.

  Zegel verloren.

 • Willem, prins van Oranje enz. beleent Joost Govertsen voor Huijbert Maartense Boogje, zijn kleinzoon, bij dode van diens vader Maarten Boogje met land gelegen in Overboeijcoop in het 7de weer van bovenaf geteld, strekkende van de Overboeijcoopsendijk tot de Middelwetering, belend door de erven Teunis van Dijk en Govert van Hees, in tegenwoordigheid van Arnoldus Bierman, stadhouder van de lenen en mr. Nicolaas Slingelandt, leenmannen.

  Zegel beschadigd.

 • Willem, prins van Oranje enz. beleent Joost Govertse voor Huybert Boogje, zijn kleinzoon, bij dode van diens vader Maarten Boogje, met land gelegen in de polder Overboeijcoop in het 30ste weer van bovenaf geteld, strekkende van de Zijderveltse weg tot de Middelwetering, belend door Govert de Heer en de kinderen van de Hoog, in tegenwoordigheid van Arnoldus Bierman, stadhouder van de lenen en mr. Nicolaas Slingelandt, leenmannen.

 • Willem, prins van Oranje enz. beleent Joost Govertse voor Huijbert Maartense Boogje, zijn kleinzoon bij dode van diens vader Maarten Boogje, met land, gelegen in de polder Overboeycoop in het 30ste weer van bovenaf geteld, strekkende van de Zijderveltse weg tot de Middelweetering, belend door Govert de Heer en de kinderen van de Hoog, in tegenwoordigheid van Arnoldus Bierman, stadhouder van de lenen en mr. Nicolaas van Slingelandt, leenmannen.

  Zegel beschadigd.

 • Willem, prins van Oranje enz. beleent Joost Govertse voor Huijbert Maartense Boogje, zijn kleinzoon, bij dode van diens vader Maarten Boogje, met land, gelegen te Overboeijooop in het 13de weer van bovenaf geteld, strekkende van het Keelspit van de Zijderveldse weg tot aan de Halve Dwarsstraat, belend door Joost Govertse, in tegenwoordigheid van Arnoldus Bierman, stadhouder van de lenen en mr. Nicolaas Slingelandt, leenmannen.

  Zegel beschadigd.

 • Willem, prins van Oranje enz. beleent Joost Govertse voor Huijbert Maartense Boogje, bij overdracht door Hendrik van Buuren, met land gelegen in de polder Overboeycoop in het 12de weer van bovenaf geteld, strekkende van de Middelweetering tot de dwarssloot van Joost Govertse, belend door de weduwe van Barent Cool en Joost Govertse, in tegenwoordigheid van Arnoldus Bierman, stadhouder van de lenen en mr. Nicolaas Slingelandt, leenmannen.

  Zegel verloren.

 • Willem, prins van Oranje enz. beleent Govert de Heer, voor Huibert Maartense Boogje bij overdracht door Arie Janse de Raad, met land in Overboeijcoop, gelegen in het 31ste weer van bovenaf geteld, belend door het 30ste en 32ste weer, bevestigd door W.C. Boeij, stadhouder van de lenen, mr. Cornelis Frans Adolph Knijff en Diederik Bierman, leenmannen.

  Zegel verloren.

 • Willem, prins van Oranje enz. beleent Govert de Heer voor Huijbert Maartense Boogje, bij overdracht door Arie Janse de Raad, met land, gelegen te Overboeijcoop, in het 32ste weer van bovenaf geteld, belend door het 31ste en 33ste weer, bevestigd door mr. M.C. Boeij, stadhouder van de lenen, Cornelis Frans Adolph Knijff en Diederik Bierman, leenmannen.

  Zegel beschadigd.

 • Willem, prins van Oranje enz. beleent Arij Janse de Raad, bij dode van Heijltje de Hoog, zijn nicht, met land gelegen in Overboeycoop in het 31ste weer van bovenaf geteld, belend door het 30ste en 32ste weer, bevestigd door mr. W.C. Boeij, stadhouder van de lenen, mr. Cornelis Frans Adolph Knijff en Diederik Bierman, leenmannen.

  Zegel beschadigd.

 • Willem, prins van Oranje enz. beleent Govert de Heer voor Huijbert Maartense Boogje, met land gelegen in Overboeijcoop in het 31ste weer belend door het 30ste en 32ste weer, bevestigd door mr. W.C. Boeij, stadhouder van de lenen, mr. Cornelis Frans Adolph Knijff en Diederik Bierman, leenmannen.

  Zegel beschadigd.

 • De Staten van Holland en Westvriesland, heren van Vianen enz. belenen Govert Ariense de Heer voor Huibert Mertense Boogje wonende onder Leerdam bij dode van Joost Govertse, zijn grootvader, met landgelegen te Zijderveld, belend door Frank Hendrikse Coedam en Jacob Boon, te verheergewaden met een jaarschaar ten overstaan van mr. Hieronijmus van Hurck, stadhouder van de lenen, mr. Alexander le Roux Jalabert en Abraham Schrevelius, leenmannen.

  Zegel verloren.

 • De Staten van Holland en Westvriesland, herenvan Vianen enz. belenen Govert Ariense de Heer voor Huibert Mertense Boogje, bij dode van zijn grootvader Joost Govertse, met land te Zijderveld, belend door de Sint Barbara of Antonijs vicarie te Culemborg en de weduwe van Harmen de Vos, te verheergewaden met een paar witte handschoenen, ten overstaan van mr. Hieronijmus van Hurck, stadhouder van de lenen, mr. Alexander le Roux Jalabert en Abraham Schrevelius, leenmannen.

  Zegel verloren.

 • De Staten van Holland en Westvriesland, heren van Vianen enz. geven toestemming aan Huibert Mertense Boogje wonende te Jutphaas, dat hij over de goederen, die hij van de Staten te leen houdt mag toewijzen aan degene, die hem goeddunkt, onder bepaalde voorwaarden.

  Zegel verloren.

 • Willem, prins van Oranje enz. geeft toestemming aan Huijbert Boogje wonende te Jutphaas, om bij testament, codicil of anderzins te beschikken over de goederen die hij in leen houdt, bevestigd door mr. Hannibal Theodorus Bosch, stadhouder van de lenen van Culemborg, Nicolaas Holmberg de Beckfelt en Dirk van der Hoeff, leenmannen.

  Zegel beschadigd.

 • Rekest van Huijbert Maartense Boogje wonende te Jutphaas aan Gidion Jan Langerak du Marchie Sarvaas, stadhouder van de lenen en aan de leenmannen van de grafelijke leenkamer van Leerdam, met het verzoek, hem over zijn leengoederen te laten beschikken, 1794. Met een gunstige beschikking. 1 stuk. 1794 november 18.

 • Akte, waarbij Huybert Maartense Boogje te Jutphaas door de griffier van het Leenhof van Vianen en Ameide, Alexander le Roux Jalabert, octrooi wordt verleend om door rechtsgeldig testament over zijn goederen te beschikken, 1794. 1 stuk.

 • Willem, prins van Oranje enz. bewilligt in het verzoek van Huibert Maartense Boogje en Maria Schaly, zijn echtgenote wonende te Jutphaas, om bij testament of andere legale overeenkomsten, te beschikken over zijn leengoederen, die gelegen zijn in het land van Utrecht, onder beperkende voorwaarden.

  Zegel beschadigd.

 • De Administrateur, door de provisionele Representanten van het volk van Holland, gesteld over de goederen van de prins van Oranje enz., belenen Fredrik van Varseveld te Utrecht voor Maria Schalij bij dode van haar man Huijbert Boogje te Jutphaas met land, gelegen in de polder Overboeijcoop in het 31ste weer van bovenaf geteld, belend door het 30ste en 32ste weer, bevestigd door G.J.L. du Marchie Sarvaas, stadhouder van de lenen van Leerdam en Acquoij, mr. C.F.A. Knijff en Jan Grijns, leenmannen.

  Met kwitantie van de onkosten aan de belening verbonden.

  Zegel beschadigd.

 • De Administrateurs door de provisionele Representanten van het volk van Holland, gesteld over de goederen van de prins van Oranje in Holland, belenen Fredrik van Varseveld voor Maria Schalij, bij dode van haar man Huibert Boogje, met land gelegen in de polder Overboeijcoop, in het 12de weer van bovenaf geteld, strekkende van de Bolgerijzedijk tot de halve dwarssloot van het land van Joost Govertse toe, belend door Barend Cool en Joost Govertse, bevestigd door G.J.L. du Marchie Sarvaas, stadhouder van de lenen van Leerdam en Acquoij, mr. C.F.A. Knijff en Jan Grijns, leenmannen.

  Zegel beschadigd.

 • De administrateurs door de provisionele Representanten van het volk van Holland, aangesteld over de goederen van de prins van Oranje en Nassau in Holland, belenen Fredrik van Varseveld, voor Maria Schalij bij dode van haar man Huijbert Boogje, wonende te Jutphaas, met land, gelegen in de polder Overboeijcoop, in het 13de weer van bovenaf geteld, strekkende van de Keelspit van de Zijderveltse weg tot de halve dwarssloot van de Kalvercamp, belend door Joost Govertse, bevestigd door G.J.L. du Marchie Sarvaas, stadhouder van de lenen van Leerdam en Acquoij, mr. C.F.A. Knijff en Jan Grijns, leenmannen. 2 stukken.

  Zegel geschonden.

 • De administrateurs van de provisionele Representanten van het volk van Holland, gesteld over de goederen van de prins van Oranje en Nassau, gelegen in Holland, belenen Fredrik van Varseveld voor Maria Schalij, bij dode van haar man Huibert Boogje, met land gelegen in de polder Overboeycoop in het 30ste weer van bovenaf geteld, strekkende van de Zuijderveldse weg tot de Middelwetering, belend door Govert de Heer en de kinderen van der Hoog, bevestigd door G.J.L. du Marchie Sarvaas, stadhouder van de lenen van Leerdam en Acquoij, mr. C.F.A. Knijff en Jan Grijns, leenmannen.

  Zegel beschadigd.

 • De administrateurs door de provisionele Representanten van het volk van Holland, aangesteld over de goederen van de prins van Oranje en Nassau, belenen Fredrik van Varseveld voor Maria Schalij, bij dode van haar man Huijbert Boogje, met land in de polder van Overboeijcoop in het 31ste weer van bovenaf geteld, belend door het 30ste en 32ste weer, bevestigd door G.J.L. du Marchie Sarvaas, stadhouder van de lenen van Leerdam en Acquoij, mr. C.F.A. Knijff en Jan Grijns, leenmannen.

  Zegel beschadigd.

 • De administrateurs door de provisionele Representanten van het volk van Holland, aangesteld over de goederen van de prins van Oranje en Nassau, belenen Fredrik van Varseveld voor Maria Schalij, bij dode van haar man Huijbert Boogje met land, gelegen in de polder van Overboeijcoop in het 32ste weer van bovenaf geteld, belend door het 31ste en 33ste weer, bevestigd door G.J.L. du Marchie Sarvaas, stadhouder van de lenen van Leerdam en Acquoij, mr. C.F.A. Knijff en Jan Grijns, leenmannen.

  Zegel beschadigd.

 • De administrateurs, bij de provisionele Representanten van het volk van Holland, gesteld over de goederen van de prins van Oranje en Nassau, belenen Fredrik van Varseveld voor Maria Schalij te Jutphaas, bij dode van haar man Huybert Boogje, met land gelegen in het 30ste weer, strekkende van de Zuijderveltse weg tot de Middelwetering, belend door Govert de Heer en de kinderen van de Hoog, bevestigd door G.J.L. du Marchie Sarvaas, stadhouder van de lenen van Leerdam en Acquoij, C.F.A. Knijff en Jan Grijns, leenmannen.

  Zegel beschadigd.

 • Jan Corstensz., schout, Jacob Hijmansz., gehuwd met Marij Cors. Gerritsz. dr. en zijn kinderen, Cornelis Hendrixz., wonende te Culemborch, weduwnaar van Marieke Jan van Hollantsdr., Jan Claesz., secretaris van Hagesteijn, weduwnaar van Hillegen Jan van Hollantsdr., Cornelis Willemsz. van Hagesteijn, voor zich en de kinderen van zijn overleden broers Gerrit-en Jan Willemsz., erfgenamen van Willem Willemsz. en Elisabeth Jan van Hollantsdr., hun vader en moeder, Jan Reyersz. van Hollant, Peter Sijmonsz., gehuwd met Anthonya Reyer van Hollantsdr., Dirck Heijndrixs. van Waterbuesschen, gehuwd met Aaltje Reijer van Hollantsdr., Claes Cornelisz., gehuwd met Jannichgen Hendrick Jansdr. Huyck, weduwe van Frans Reyers. van Hollant en voor haar kinderen, Jacob Cornelisz., wonende te Hagesteijn, weduwnaar van Cornelija Reijer Jans. van Hollants dr., voor zijn dochter Anna Jacobs. allen erfgenamen van Jan van Hollant en Cornelija Reyersdr., doen afstand van de goederen, die hen zijn nagelaten ten behoeve van Marrichen Gijsberts dr., weduwe van Gerrit Jansz. van Hollant en haar kinderen, bevestigd door Jan Corstensz., richter, Gerrit Aelbertsz. Steek en Aert Ghysbertsz. die Keijser, schepenen van Everdinghen, Sijdervelt en Honswijck.

  Zegel verloren.

 • Arnoldus Bronader en Elisabeth Nordanus, zijn vrouw, verkopen aan Lambertus van Int een huis, erf en grond, gelegen te Jutphaas aan de Westzijde van de Vaartsen Rhijn, strekkende van de Rijndijk tot achter het land van den Duijtschen toe, belend door Jacobus van Veen en de weduwe van Isacq Schale, bevestigd door Jan de Kock, schout, Teunis Startman en Willem de Woerde, schepenen van het Nedereijnd van Jutphaas.

 • Het Hof van Holland laat Pieter Harmansz. van Aerdenhoff toe tot het notariaat na aflegging van de eed voor mr. Hugo Blocq, raad-ordinaris van het Hof van Holland.

 • Het Hof van Holland verleent mr. J. Joannes de Roij Trajectinus toegang als advocaat voor het Hof van Holland, na aflegging van de eed voor mr. Petrus Moris, raad van het Hof van Holland.

 • Het Hof van Holland verleent mr. Daniel D.F.D.N.D.P.D. Abn. van Alphen toegang als advocaat voor het Hof van Holland nadat hij de eed heeft afgelegd voor mr. Gerard Thierens, raad van het Hof.

 • De Staten van Holland en Westvriesland stellen Johannes Bosschaert aan als notaris in de provincie Holland en Westvriesland, getekend C. Clotterbooken.

 • Het Hof van Hollant beslist, dat in het geschil inzake de belediging gedaan aan jonkheer Andries van Bronckhorst, heer van Vliet en Voorhoudt voor zich en voor Joris van Schoonhoven, heer van Nyenroode, Houwaert en Wasselaer, ridder en Josina van Bronckhorst diens vrouw, Olivier en Maria van Schoonhoven, diens zoon en dochter, jonkheer Willem van Bronckhorst, zijn broer, jonkheer Henrick van de Werve voor Geertruyt van Bronckhorst, weduwe van jonkheer Arent 't Serclaes eisers, door Nicolaes van Bronckhorst, heer van der Stadt, zoon van wijlen Nicolaes van Bronckhorst, heer van der Stadt en Wilhelmina van Schagen, bijgestaan door de heer van Schagen, zijn oom, Geraert van Poelgeest, heer van Homade, jonkheer Jasper van Poelgeest en Niclaes van Mathenes, zijn voogden, gedaagden, dat Nicolaes van Bronchorst de eisers ten onrechte beledigd heeft, uit onbedachtzaamheid, en daarom de proceskosten zal betalen.

 • De Staten van Holland en Westvriesland stellen mr. Jacob Gilles aan als raadpensionaris over Holland en Westvriesland bij dode van mr. Anthonij van der Heim.

  Zegel beschadigd.

 • Doopaantekening uit het doopboek der Ned. Geref. Gemeente van Veere van Jacob Johan Ernst, zoon van Jan Ernst Martin en Henriëtte Suzanna Andriessen, waarbij als getuigen optreden Jacob Johan Andriessen, oud-burgemeester en vrouwe Elisabeth Susanna Steenhart. geboren 9 april 1786.

  Extract.

 • De Hoge Raad van Hollant, Zeelant en Frieslant ontbiedt, op verzoek van Franchoijs van Halewijn, heer van de Werve wonende te Gouda, sergeant, Maria van Halewijn, weduwe van mr. Adolphus Tomasius, advocaat voor het Hof van Holland, om de hem toegewezen kosten van het proces, gevoerd voor het Hof van Holland, te verminderen, te niet te doen of te delen.

  Zegel verloren.

 • De Staten van Holland en Westvriesland, geven toestemming aan Geertruyt van Kerckhove, vrouwe van Moerkercke, weduwe van mr. Floris van Schotelbosch, raadsheer van het Hof van Holland, om over haar leengoederen bij testament to beschikken, onder beperkende voorwaarden.

  Zegel beschadigd.

  Voorheen inv. nr. 231, verplaatst naar het archief van Heerlijkheid Mijnsheerenland van Moerkerken, nummer toegang 3.19.38, inv. nr. 7

 • Brief aan de President en Raden van de Hoge Raad van Holland, Zeeland en Vriesland van Wouter Kupius werkzaam aldaar, waarschijnlijk een dankbetuiging voor zijn benoeming. 1 stuk.

 • De Staten van Hollant en West-Vrieslant verkopen aan Pieter van der Meulen en zijn vrouw Catharina Baaker een lijfrente ten behoeve van hun dochtertje Adriana Margareta van der Meulen.

  Zegel verloren.

 • De Hoge Raadt van Hollant, Zeelant en Vrieslant staat toe, dat de gesurrogeerde voogden over de kinderen van Nicolaes Mostert, geboren in Leijden, overleden te Marselie op zijn reis via Aleppo naar het vaderland, een inventaris te maken van zijn nagelaten goederen.

  Zegel verloren.

 • Het Hof van Holland verklaart, dat Aris Maertensz. Noome en zijn medestanders, eisers, ten onrechte bezwaar maken tegen de beslissing van de commissarissen van de Rolle, ten gunste van Gijs Pietersz. Seeman, gedaagde en veroordeelt hen tot het betalen van de proceskosten.

 • De Hoge Raad van Holland, Zeeland en Vriesland dagvaarden Saul Jacob Jonas op verzoek van mr. Albertus Ploos van Amstel Jansz., advocaat te Amsterdam, bij verstek veroordeeld tot het aflossen van een obligatie ten behoeve van Jacob Jonas te Amsterdam, die na diens dood zou zijn toegevallen aan Saul Jacob Jonas te Amsterdam, zijn zoon, welke obligatie echter al door Jacob Jonas was verkocht aan Benedictus Jonas te Rotterdam, zijn broer, zaken doende met de firma Benedictus en Moses Jonas, die de obligatie weer hadden verkocht aan Herman en Pieter van IJzendoorn, kooplieden te Rotterdam, waarom de eiser verzoekt de executie van het vonnis, gewezen door de schepenen van Amsterdam tegen te gaan.

  Zegel iets beschadigd.

 • Daniel Stoopendaal, deurwaarder bij de Hoge Raad van Holland, Zeeland en Vriesland, verklaart het bevelschrift voor berechtingen in tweede instantie te hebben bekendgemaakt aan Saul Jacob Jonas te Amsterdam en aan het mindergetal der schepenen van Amsterdam.

 • De Staten van Zeelandt geven Johan de Gruytheere, ambachtsheer van Diericxlandt, vrijdom van verschillende belastingen voor de tijd van 8 jaar vanwege de indijking van de 2 gorzen Ouwaert en Aertsdijckwal, gelegen bij de dorpen Diericxlandt en Sommelsdijck.

  Zegel verloren.

 • De Gecommitteerde Raden ter Admiraliteit in Zeeland stellen Appollonius Cornelisse Kempe aan tot contra-rolleur van 's lands venduen te Zierikzee na het overlijden van Cornelis Cornelisse de Kanter.

 • Cornelis van Strien verkoopt aan Frans Melsz. 2 percelen land gelegen in het land van Aerschot, het eerste belend door 's Heerenwech, Jasper Cornelisz. Block, de koper en de dijk, het tweede belend door den wech, Frans Meesz., de dijk en Jasper Cornelisz. Block, bevestigd door Quirijn Jansz., Huybrecht Geertsz. en Adriaen Campen, schepenen van Poortvliet.

  2 zegels beschadigd, 1 zegel verloren.

 • Mr. Pieter Hoogart, voor Cornelis Adriaensz. Bolle verkoopt aan Frans Melsz. land, gelegen in Arent Huygen Houck, belend door Jan Huybrechts., Silvester van Campen en Cornelis Claasz. Bouwmeester, bevestigd door Eewout Gelder, Simon Logier Mirrinusz. Scharre en Mathijs Crijnsz., schepenen van Poortvliet.

  2 Zegels beschadigd.

 • Hans Michielsz. Silverschoon verkoopt 4 percelen land aan Frans Melsz. en Aert Jansz. Baeck, ieder voor de helft, welk land gelegen is in Mallant, het eerste perceel tezamen met Pieter Jansz. Warde, belend door jonkheer Willem van den Werve, de landscheiding, de erfgenamen van Dingenis Knols en de dijck, het tweede perceel gelegen in de hoek van Mallantshouck gemeen als voren, belend door de Heilige geest van Poortvliet, Jan Vermuyen en jonkheer Willem van den Werve, het derde perceel belend door het voorz. land, de heilige geest van Poortvliet, de landscheiding en Jan Barentsz. Smoudt, het vierde perceel belend door Scherpenisse, de watergank, de heilige geest van Poortvliet en Jacques Manteau, bevestigd door Adriaen Jansz. Campen, Mathijs Crijnsz. en Tobias Manteau, schepenen van Poortvliet.

  2 Zegels licht beschadigd.

 • Pieter Jansz. van Ward verkoopt aan Frans Melsz. en Aert Jansz. Baeck 4 percelen land, gelegen in Huyck van Mallantshouck, het eerste perceel wordt belend door de Lange Eed, jonkheer Willem van den Werve, het tweede perceel wordt belend door de koper, de landscheiding en Jan Barentsz. Smout, het derde perceel wordt belend door mr. Hugo Doens, de waterganck en Swanel-hil, en het vierde perceel wordt belend door Jacob Cornelisz., baljuw, de dijk, de landscheiding en de erfgenamen van Dingenis Cornelisz., bevestigd door Logier Marinnesz. Scharre, Mathijs Crijnz. en Cornelis Cornelisz. Manteau, schepenen van Poortvliet.

  2 Zegels beschadigd, 1 zegel verloren.

 • Jacques Manteau voor Jan van Cannoye, griffier van de staten van Walcheren, voor jonkheer Claude Damas, erfgenaam van wijlen Lieven van Cats en mr. Franchoys de Ridder, heer van Burcht, verkoopt aan Frans Meess. land gelegen in de polder van de Pluympot, belend door de dijk, Jan Vernoye, de watergang en Jacques Manteau, bevestigd door Logier Scharre, Anthony Marinusz. Cabboort en Cornelis Cornelisz., schepenen van Poortvliet.

  2 Zegels beachadigd, 1 zegel verloren.

 • Cornelis Dimmensz. en Jan Jansz. Kouoke verkopen aan Frans Melsz. land, gelegen in Aernt Huygenhouck, belend door de weg, Silvester van van Campen capelrie, de koper en de armen van Poortvliet, bevestigd door Mathijs Crijnsz., Cornelis Geertsz. en Cornelis Loxsz., schepenen van Poortvliet.

  2 Zegels beschadigd, 1 zegel verloren.

 • Lieven Yemantsz. en Pieter den Breen, beiden wonende te Zierikzee, ten dele erfgenamen van Leonora de Waele, weduwe van Groft, mr. Cornelis Liens en Hobben, verkopen aan mr. François Leydecker een stuk land, gelegen in de polder bij Smaelzie in de Zuythouck, belend door de dijk, Jan Vermuyen en Pieter Toren, bevestigd door Jacob Logierssen Scharre en Willem Engelssen Loele, schepenen van Poortvliet op het eiland Tholen.

  1 zegel verloren.

 • Jan Geertssen van Paessen, schoenmaker te Zierikzee, verkoopt aan mr. Franchoijs Leijdecker een stuk land, gelegen in de Smaelzie, belend door de dijk, Pieter Toren en Adriaen Venne, bevestigd door Jacob Logierssen Scharre en Willem Engelssen Loele, schepenen van Poortvliet op het eiland Tholen.

  1 zegel beschadigd.

 • Johan Brandijn wonende te Middelburch voor zich en voor Petrus Dribius, predikant, getrouwd met Maria Brandijns, verkoopt aan mr. Franchoijs Leydecker voor Melchior Frans, dijkgraaf, twee percelen land, het ene perceel gemeen met mr. Franchoys Leydecker, gelegen in Mallant in Huyck van Mallantshouck, belend door de armen van Poortvliet, de Lange Eed, de landscheiding, Franchoys Leijdecker en de koper, het tweede perceel belend door Franchoys Leydecker, het land voornoemd, de landscheiding en Marinus Corlincx, een ander perceelbelend door Marinus Mertenssen, de waterganck, de armen van Poortvliet en Lieven de Vos, en een perceel in Bresamenhouck belend door Lieven de Vos, de landscheiding, Tonus Pieterssen en de dijk, bevestigd door Willem Engelssen Loele en Jan Cornelissen Cuyper, schepenen van Poortvliet op het eiland Tholen.

  1 zegel iets beschadigd.

 • Cornelis Geertssen en Heijnen Adriaenssen Cuyper, armmeesters van Poortvliet, verkopen aan Jacob Scharre voor Mels Franssen, dijkgraaf en mr. Franchoys Leydecker, advocaat, land,gelegen in Huych van Mallantshouck, belend door de landscheiding, Marinis Maertenssen, de cure van Scherpenisse en de advocaat voornoemd, bevestigd door Jacob Logierssen Scharre, Willem Engelssen Loele en Cornelis Rolle, schepenen van Poortvliet op het eiland Tholen.

  1 zegel beschadigd.

 • Johan Manteau voor zich en Bartel Manteau, zijn broer, voor Dingenis Mejonck, gehuwd met Catarina Manteau en voor Jacobus Manteau haar broer, voor zijn oom Pieter Manteau, secretaris van Willemstad, diens broer, voor ds. Arnoldus de Rijcke gehuwd met Agatha Manteau, ds Abraham van den Heuvel, gehuwd met Johanna Manteau en Joachim Leydecker gehuwd met Geertruyt Manteau en Johan Piggen voor zich, Johan Le Roy voor zich en voor Anthony Le Roy zijn broer, en gemachtigd door Joachim Leydecker, voogd over de drie kinderen van Daniel le Roy, zijn broer, allen erfgenamen van hun zuster en tante Apolonia Manteau, verkopen aan mr. Franchoys Leydecker een stuk land gelegen in de Pluimpodt met de dijk en de cijns, bevestigd door Willem Engelssen Loele, Jan Cornelissen Cuyper en Cornelis Cornelissen Rolle, schepenen van Poortvliet.

  2 Zegels beschadigd.

 • Dingman Abrahamssen Bigge voor Maycken Mertens., weduwe van Cornelis Cornelissen van Campen, en voor Cornelis Adriens. Tuynder, gehuwd met Willemyntgen Campendr. verkoopt aan mr. Franchoys Leydecker een stuk land, gelegen in de polder Smaelzie, belend door de dijk, de erfgenamen van Adriaen Venne en de kinderen van Anthony Verveucht, bevestigd door Willem Engelseen Loele, Cornelis Jobs. Manteau en Cornelis Cornelisz. Manteau, schepenen van Poortvliet op het eiland Tholen.

  1 zegel beschadigd.

 • Willem Kettingh d'Jongh, raad, thesaurier en rentmeester van de prins van Oranje, verkoopt voor deze aan Johannes Manteau voor mr. Franchoys Leydecker 2 percelen land, gelegen in Mallant in Huych van Mallantshouck, het eerste perceel belend door het vroon, de weg, het kapittel van St. Maertensdyck en Anthonis Janssen, het andere perceel belend door mr. François Leydecker en de vroone, bevestigd door Willem Engelssen Loele, Jan Cornelissen Cuyper en Cornelis Cornelissen Manteau, schepenen van Poortvliet op het eiland Tholen.

  Zegels verloren.

 • Willem Kettingh d'Jongh, raad, thesaurier en rentmeester van de prins van Oranje, verkoopt voor deze aan Johannes Manteau voor mr. Franchoys Leydecker 2 percelen land, het ene gelegen in de Bresamenhouck, belend door de landscheiding, de weg en Marinus Baeck, het andere gelegen in Huych van Mallantshouck belend door mr. Franchoys Leydecker en de vrone, bevestigd door Willem Engelssen LoeLe, Jan Cornelissen Cuyper en Cornelis Cornelissen Manteau, schepenen van Poortvliet.

  2 zegels beschadigd.

 • Jacob Venne verkoopt voor Catalijna Aerense, weduwe van Adriaen Venne, aan mr. François Leydecker, rentmeester, land, gelegen in de polder Smaelenzijde, belend door de dijk van de koper, bevestigd door Cornelis Manteau en Willem de Bonte, schepenen van Poortvliet op Tholen.

 • Jacobus Manteau voor Dyngentjen Schottman, verkoopt aan Marinus Priem 2 partijen land, gelegen in Bresamenhouck, belend door de landscheiding, ds. Grijbius, Francois Buise en de koper, bevestigd door Willem Loele, Bartel Manteau en Engel Philipssen, schepenen van Poortvliet op het eiland Tholen.

  3 zegels zwaar beschadigd.

 • Marinis Marinis Priem verkoopt aan mr. Franzois Leydecker land in de Bresamenhouck, bevestigd door Michiel Hollander, Jan Smalhen en Cornelis schepenen van Poortvliet.

  2 zegels beschadigd.

 • Philip Cornelissen, voogd van Janneken Huybrechts, overleden, voor Pauwels Jacobsen en Cornelis Anthonissen en voor Aert van Minoore en Cornelis Mallander, allen erfgenamen van Janneken voornoemd, verkoopt aan Marinis Priem voor mr. Francois Leydecker land, gelegen in Bresamenhouck, belend door de landscheiding, de dijk en Jan Vermuyden, bevestigd door Willem Loele, Bartel Manteau en Aernout van den Baack, schepenen van Poortvliet.

  2 zegels beschadigd, 1 zegel verloren.

 • Marinis Adriaans Schiper voor zich en als voogd over de nagelaten kinderen van Huybrecht Adriaens en Anthony Noom, gehuwd met Janneke Adriaens. erfgenamen van Adriaen Thonne Schipper, verkopen aan mr. Franchoys Leydecker, rentmeester voor Janneke Jans. Plune een deel van een stuk land, gelegen in de Noorthouck, belend door de erfgenamen van Abraham Maertensse Bigge, de weg, de koper en de erfgenamen van Barent Damese. bevestigd door Willem Janse Soeter, Migiel Bodt en Dingenis Cornelissen Thorreman, schepenen van Nieuwstrien.

 • Willem Verstraeten, gehuwd met Pietronella Davitsdr., verkoopt aan Magiel Hollander voor mr. Franchoys Leydecker, land, gelegen in de Noorthouck, belend door de erven Aberam Maertensse Bigge, de weg en het land, dat door de koper is gekocht van de erven Adriaen Thonne Schiper, onder borgtocht van Marinis d'Kuyper en Jacob de Kocq, zwagers van Willem Verstraete en Adriaen de Kuyper, bevestigd door Dinghenis Thorreman en Marinus Adriaensse Schiper, schepenen van Nieuw Strien.

  Zegels verloren.

 • Marinis J. van Vrijbergen, secretaris, gemachtigd door het stadsbestuur van Tholen om als curator op te treden in de boedel van mr. Marinis Corvincx, mr. Johan van Vrijbergen, pensionaris en Franzois Leydecker, rentmeester, gemachtigd door genoemde Marinis Corvincx, verkopen aan mr. Franzois Leydecker, gemeten 196 roeden in Huigh van Mallandtshoeck, bevestigd door Mighiel Hollander, Mathijs Coeke en Jan Sin, schepenen van Poortvliet.

  2 zegels beschadigd.

 • Fransous Leijdecker verkoopt aan de armen van Poortvliet een stuk land, gelegen in Huygh van Mallantshoeck, terwijl de armmeesters verkopen bij monde van de penningmeester Hollander aan Fransous voornoemd een stuk land in de Bresamen hoeck, bevestigd door Mighiel Hollander en Mathijs Coucke, schepenen van Poortvliet.

  Zegel beschadigd.

 • Fransois Priem, voor de erfgenamen van Adriaen Jan Bastiaanse, verkoopt aan Den Hollander, schout, voor mr. Fransois Leydecker een rente op Mallantshoeck, bevestigd door Pieter van Atten, Mathijs Bouke en Dyngerius Feyter, schepenen van Poortvliet.

 • Mathijs Coecke voor Symon de Laater verkoopt aan Den Hollander, schout, voor mr. Fransois Leydecker land, gelegen in het zuideinde van t Nieuwee, bevestigd door Mathijs Coecke, Logier Scharre en Engel de Luuter, schepenen van Poortvliet.

  Zegel verloren.

 • Abraham van Diest, rentmeester voor Jan de Later verkoopt aan Den Hollander, schout, voor mr. Fransois Leydecker, burgemeester van Tholen, land, gelegen in Smaalzijde in de Zuidhoek en land gelegen in de Noorthoek als vrij eigen, bevestigd door Dyngerus Teuter, Mathijs Coecke en Jacob Cock, schepenen van Poortvliedt.

  Beide zegels beschadigd.

 • Logier Marinusz. Scharre voor Cornelis Jacobsz. Vrouchop, gehuwd met Pieternella Barentsdr. en Dierick Huybrechts. voor Pieter Diericx, zijn zoon,verkopen aan Jan Barentsz. Smout land, gelegen in het noorden van Nieuwee en in de Bresamenhouck, bevestigd door Mathijs Crijnsz, Cornelis Geertsz. en Marinus Matheusz., schepenen van Poortvlyet.

  1 zegel beschadigd, 2 zegels verloren.

 • Adriaen Theune Schipper verkoopt aan Marinus P. Lock een hoeve met wat daarbij behoort, gelegen in Hoete Ravenshouc, bevestigd door Heijnderick de Kuijper, Michiel Hollander en Michiel Bodt, schepenen van Poortvliet.

  2 zegels beschadigd.

 • De Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden stellen Matthias Haiko Appius aan tot kolonel commandant bij het regiment te paard van de prins van Hessen Homburg. (get. O.Z. van Haren).

  Zegel verloren.

 • De Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden stellen Nicolaas van Bockholt aan tot luitenant kolonel van het 2de bataillon van het regiment infanterie van generaal graaf d'Envie, in plaats van E.E. Collot d'Escurij.

  Zegel verloren.

 • De Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden stellen George Lundin aan tot kapitein kommandant van de Grenadier compagnie van het 2de bataillon van het regiment van generaal majoor Dundas in plaats van D. Nicolson.

  Zegel verloren.

 • De Staten Generaal der Vereenighde Nederlanden stellen Lambert van Noothoven aan tot kapitein over de compagnie voetknechten van Barent Buissonet.

  Hieraangehecht nr 271.

 •  271 1701

  Zijne majesteit van Groot-Brittannien, erfstadhouder en gouverneur van Hollandt, Zeelandt en Westvrieslandt enz. en de Gecommitteerde Raden van de provincie Hollandt en Westvrieslandt hechten hun goedkeuring aan de aangehechte benoeming. (zie. regest nr.270).

  .

 • Hun Hoog Mogende, Vertegenwoordigende het Bataafs Gemeenebest, stellen Jacob Adriaan Paets aan tot Eerste Luitenant bij het Derde battaillon van het regiment Infanterie.

 • De Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden stellen Guillaume de Pineda aan tot adjudant van het eerste battaillon van het regiment Mariniers van kolonel de Rhijngraaf van Salm in plaats van C.C. van Jordan.

  Zegel verloren.

 • De Staten Generael der Vereenighde Nederlanden stellen Floris van Ratingen aan tot sergeant-majoor of wachtmeester te Arnhem in plaats van Johan van Brienen.

  Zegel geschonden.

 • Het Committé tot de Algemene zaken van het Bondgenootschap te Landen stellen J.W. Willemzen aan tot eerste luitenant bij de Artillerie, het 3de battaillon.

 • De Staaten van Hollant en Westvrieslant stellen James Wood aan tot kapitein van een compagnie voetknechten in plaats van Johan Cambel.

  Zegel verloren.

 • De Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden stellen Johan Lambert van Jeger aan tot kapitein van een compagnie in het regiment van generaal majoor Bekker in plaats van Hendrik Anthony van Brederode.

  Zegel geschonden.

 • De Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden stellen Johan Lambert van Jeger aan tot luitenant kolonel bij het regiment van generaal majoor Ruysch.

 • De Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden stellen Johan Lambert van Jeger aan tot segeant majoor van het 2de bataillon van het regiment van generaal majoor Ruijsch, in plaats van N. Godin.

  Zegel verloren.

 • De Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden stellen Johan Lambert van Jeger aan tot Kolonel commandant van het regiment van generaal majoor Godin.

  Zegel verloren.

 • De Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden stellen Johan Lambert van Jeger aan tot sergeant majoor of wagtmeester generaal over de infanterie in dienst van de Republiek.

  Zegel geschonden.

 • De Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden stellen Cornelis Johannes Kraijenhoff aan tot kapitein ingenieur in plaats van K. Siderius.

  Zegel verloren.

 • De Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden stellen Cornelis Johannes Kraijenhoff aan tot kapitein ingenieur.

  Zegel verloren.

 • De Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden stellen Stephanus Johannes Valat aan tot kapitein in het regiment van kolonel Acronius in plaats van N. van Sytzama.

  Zegel verloren.

 • De Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden stellen Steffanus Johan de Valat aan tot majoor bij het eerste battaillon van het regiment van Zijne Vorstelijke Doorluchtigheid de luitenant generaal Prins van Baden Dourlach.

  Zegel verloren.

 • De Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden stellen Stephan Johan de Valat aan tot kolonel van het Staatse leger met behoud van de compagnie.

  Zegel verloren.

 • De Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden betalen François Croquesel gehuwd met Jacoba Hoeten, een jaarlijkse lijfrente ten behoeve van hun zoon Louis Croquesel, oud 10 jaar.

 • De Staten van Hollant en West-Vrieslant verkopen een lijfrente aan Grietje Lipkis voor haar dochter Elisabeth Mommers, oud 23 jaar.

  Zegel verloren.

 • De Raden wegens den staat der Generale vereenigde Nederlandse geoctroijeerde Oost-Indische Compagnie te Batavia stellen na de dood van gouverneur-generaal van Swoll in diens plaats Henric Zwaardecroon aan, in afwachting van de toestemming van de heren Bewindhebbers van de V.O.C., hun gebracht met de retourvloot uit Amsterdam onder de commandeur Gerrit van der Zijden op de schepen Purmerlust en Assenburg, welke akte is opgemaakt in het Kasteel van Batavia in het koninkrijk Jaccratra op het eiland groot Java.

 • Extracten uit de resoluties van de Staten-Generaal betreffende de rouv bij het overlijden van leden van het stadhouderlijk huis aangenomen, 1584-1676.

 • Frederique Ouuwens, kapitein in dienst van de keurvorst van Brandenburg verkoopt aan Willem van Nimewegen in het huis van Louis de Mean in de parochie St. Adalbert bij Luik een obligatie ten laste van de Staten van Holland en Westvriesland, gekocht in 1607 op naam van Hendrik Frans van der Wielm bevestigd door Louis de Mean en, Jan Arnoldi en Louis Arnoldi, notaris.

 • De Staten Generael der Verenichde Nederlanden stellen Johan van Duiter aan tot commissaris ordinaris van de monsteringe in plaats van Jacob Sas van den Bossche.

  Zegel verloren.

 • De Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden stellen Herman van Heeze aan tot procureur voor Hare Hoog Mogenden in plaats van Victor Breij.

 • Dirck Dircksz. Romeijn verkoopt aan Maria Gerbrants. weduwe van Jasper Balthazar een rentebrief, bevestigd door Jan Jacobse Verschie, schout, Adriaen van Roijen en François Verssen, schepenen van Beukelsdijc, Blommersdijc en het land van Cool.

  Zegel verloren. Gecancelleerd.

 • Pieter Jansz, Mol verklaart een schuld te hebben aan Arien Abrahamsz. van der Horden en aan de erfgenamen van Wouter Jansz. Proost een jaarlijkse losrente, gevestigd op een huis, erf en schuur, in Gouderack, waar het Zwaantje uithangt, strekkende van de dijk tot aan de sloot tot het kerkhof, belend door Pieter Ariensz., Pieter Pietersz. Smith, op een akker gelegen in het Middelblocq, strekkende van de dijkwetering tot het land van Sijchie Cornelisdr. en de halve dwarssloot, belend door Pauw Jansz. Boer en Bartholomees Tuijnenburgh, gehuwd met Sijchie Cornelisdr., op een akker, gelegen in hetzelfde blok, strekkende alsvoren, op een akker in hetzelfde blok, strekkende van Pieter Cornelisz. van Leeuwen tot aan het erf van de weduwe van Cornelis Jan Barents toe, belend door Dirck Thijssen, de kade of het gemene land van Stolwijk, en een boomgaard gelegen in het voorz. blok, strekkende van de plaats van de erfgenamen van Cornelis Janss. Wiltvangh tot Pieter Cornelisz. van Leeuwen, belend door Dirck Thijssen, de stolwijcxe cade, bevestigd door Johan van Dam, schout, Pieter Claesz Visscher, Galeijn Thonisz Veenbacker en Johan Brants Moeyweer, gezworenen van Gouderack.

 • Cornelia Jacobs. wonende ter Goude; Bartholomees van den Laet gehuwd met Aliet Cornelisdochter, Anna Cornelisdochter gemachtigd door mr. Pieter Heerman, haar man, Jan Cornelisz. als oom voor de nagelaten kinderen van Chrystyaen Cornelisz. Farij n.1. Chrystyaenus, Christyna en Cornelia Chrystyaensdochters, allen erfgenamen van Katryna Dericks Vermeulendochter, weduwe van Jan van Dam, verdelen onderhands de nalatenschap van Katryna voorz. en van Brecht Dericx dochter haar zuster, waarbij volgens testament legaten worden toegekend aan Ysbrant Cornelisz., de kinderen van Brecht, n.1. Cornelis en Jacob, Katryna Bartholomeesdochter en Heynrich Cornelisz. Hack, Cornelia Jacobsdochter voorz., Quist Willemsz. Cosoet, bevestigd door Heynrich Cornelisz. Hack en Jacob Vastersz. als getuigen.

 • Mr. Floris Thin voor zichzelf en voor Cornelis Thin, zijn oom en mr. Gijsbert Thin, zijn broer, komt overeen met Henrich van Dam gehuwd met Adriana Joost Claess. dochter, dat de laatste de pachten zal mogen ontvangen die geind worden door Aert Wijnantsz. en die alle kinderen van Jacob Claesz. toekomen ingevolge het testament van de weduwe van Adriana JanThins, waardoor het proces, dat Cornelis en Gijsbert Thin om de landen in Berchambacht aangeheven, zal worden geschikt.

 • Cornelis van Dam Jansz. verklaart ontvangen te hebben van Hubrecht van Vliet wonende te Haarlem van Mechtel Tynne, weduwe van mr. Ghijsbert zaliger, 26 stuivers en 1 oortje.

 • Rector en senaat van Leiden geven Petrus de Winter, geboren te Brielle bevestiging van de doctorsgraad in de rechten.

 • Rector en senaat van Leiden geven Petrus van Kessel, van Reeuwijk bevestiging van de doctorsgraad in de medicijnen.

  zegel verloren

 • Rector en senaat van Leiden geven Carolus Schattenkerk van Zwammerdam bevestiging van de doctorsgraad in de medicijnen.

  zegel verloren.

 • Burgemeesters en regeerders van de stad Rotterdam bevestigen Gerrit van der Dussen, geboren te Gouda, advocaat-fiscaal bij het College ter Admiraliteit te Rotterdam, als poorter.

 • Mandement van rau-actie voor Apolonia van Zijl, weduwe van Jacob Clos, wonende te Leidschendam onder Veur, enige erfgename van Johannes Jacobse Clos.

  Fragment.

 • Oost boven

  Behoort bij charter betreffende grondverkoping van 1664. Zie regest nr 14.

 • Oost boven

  Vervaardigd door: Kaartmaker Coenraet Oelensz., landmeter van Delfland. Geextraheerd uit een landkaart, 1551 december 11.

 • Huurovereenkomst tussen bootgezellen en de commandeur Anne Annes van het schip "De Man onder de Leeuw alias De Hoop" voor de tocht ter walvisvangst naar Groenland, gesloten te Amsterdam.

 • Uitspraak in het geding tussen Cornelis Aerntsz. en Thonis Jansz. over een wal en sloot liggende tussen beider grond als scheiding van de "werff totten ryvech thoe" gedaan door Bouven Jansz. schout te Wassenaar onder arbitrage van Anthonis Jacobsz., Cornelis Cornelisz. int weer, Jacob Dircsz. en Jan Willemsz.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in