Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

SZW / Emigratie - Zoeken: emigranten

309 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

2.15.68
Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2009
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.15.68
Auteur: Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2009

CC0

Periode:

1933-1994
merendeel 1945-1994

Omvang:

65.30 meter; 2706 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat stukken over het beleid van de diverse organisaties op migratiegebied; de buitenlandse dienst; financiën, personeel; diverse beleidsaangelegenheden; wet- en regelgeving (oa. Emigratie Bijlslagregeling); onderzoek en documentatie (oa. statistiek, maandoverzichten); rapporten van commissies; dienstreizen.
Er zijn tevens stukken m.b.t. particuliere organen voor emigratie (oa. rapporten, vergaderstukken, financiële verslagen) en internationale organisaties (speciaal ICEM, ICM, IOM): jaarverslagen, rapporten, conferenties, organisatie, personeel, projecten, financiën, zittingen van de Raad, werkgroepen, speciale groepen (oa. bejaarden), projecten en programma's (bv. scholing), kredietverlening, vervoer, nazorg, repatriëring, remigratie, minderhedenbeleid en terugkeerprojecten.
Verder zijn er veel stukken m.b.t. elk van de landen afzonderlijk, met onder meer Australië, Canada, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten. Veel van de emigratie had betrekking op de landbouw.

Archiefvormers:

 • Commissariaat voor de Emigratie
 • Directie voor de Emigratie
 • Directie Migratie

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Hoofdstuk 1: Algemene inleiding

Een speciale manier om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt met elkaar in overeenstemming te brengen is emigratie: het overschot aan arbeidskrachten wordt hiermee in wezen verplaatst naar buiten de nationale arbeidsmarkt. Het gaat dus om een bijzondere vorm van geografische mobiliteit.

Gegeven de aard van het instrument is het begrijpelijk dat regelgeving op dit gebied vooral is uitgevaardigd in tijden van grote werkloosheid. De Landverhuizingswet dateert dan ook uit de crisisjaren (Stb. 1936, 804). Deze wet regelde niet slechts de doortocht en het vervoer, maar ook andere, niet het minst voor landverhuizers uit Nederland gewichtige belangen, betreffende voorlichting en propaganda, werving en arbeidsbemiddeling, gezondheid en veiligheid. Er werden verschillende vergunningenstelsels geïntroduceerd: om informatie te mogen verstrekken over emigratie, om (buiten de organen der openbare arbeidsbemiddeling om) werknemers voor betrekkingen in het buitenland te werven, om emigranten te vervoeren, om buitengewone overeenkomsten met emigranten aan te gaan. Ook nam de overheid de taak over die de Stichting Landverhuizing Nederland voordien had uitgevoerd, namelijk het onderhandelen met buitenlandse overheden.

Ten tijde van de totstandkoming van de Landverhuizingswet werd er door de overheid weinig rechtstreekse aandacht aan de emigratie besteed. Zij verschafte subsidie aan een particuliere organisatie, de Stichting Landverhuizing Nederland, welke mede daardoor in staat was in brede kring bekendheid te geven aan mogelijkheden van de emigratie. Na 1945 ontwikkelde zich de denkbeelden in een andere richting. Behalve het gevaar van een op den duur onvoldoende werkgelegenheid werd ook de dreiging onderkend van een tekort aan ruimte - in allerlei opzichten - voor de sterk groeiende bevolking. De regering besloot derhalve om de emigratie rechtstreeks te stimuleren en de voorwaarden voor het welslagen daarvan te scheppen of indirect te vergroten.

Het Rijk stimuleerde dit door het verlenen van subsidies aan emigranten (voor het eerst in 1948) en aan de Stichting Landverhuizing Nederland. Het Rijksarbeidsbureau verrichte een taak als "aanmeldingskantoor" voor emigranten en verschafte in het algemeen voorlichting inzake emigratie.

Belangrijk was ook de ontwikkeling van de particuliere bemoeienis met de emigratie. Behalve op het gebied van de individuele voorlichting en de voorbereiding van de emigranten konden deze particuliere organisaties een belangrijke taak vervullen bij de bevordering van een goede plaatsing van tal van emigranten en meer in het algemeen bij de nazorg, waaraan de emigranten behoefte hebben tijdens hun aanpassingsperiode.

Hoofdstuk 2: Wettelijke regelingen

Door deze naoorlogse evolutie van de particuliere en openbare zorg voor de emigratie en voor de emigranten ontstond behoefte aan een wettelijke regeling ter zake.

In 1949 stelde de minister van Sociale Zaken een commissie in om hem te adviseren inzake de landbouwemigratie en de daarvoor benodigde organisatie (Commissie Landbouw Emigratie). Het belangrijkste vraagstuk van deze commissie was de vaststelling van de taak voor de overheid en voor de maatschappelijke organisaties en het aangeven van de juiste vorm van samenwerking tussen deze. Haar verslag verscheen in 1950.

Bij KB van 11 december 1950 no. 24, werd vervolgens de functie van Commissaris voor de Emigratie ingesteld. De Commissaris voor de Emigratie bereidde ondermeer het emigratiebeleid voor. Hij bereidde daarnaast de internationale overeenkomsten met emigratielanden voor. Hij onderzocht emigratiemogelijkheden in de diverse mogelijke bestemmingslanden en onderhield contacten met betrokken landen over bijvoorbeeld de aantallen emigranten, de algemene voorwaarden voor toelating en de status van de Nederlandse emigranten.

Hoofdstuk 2.1: Wet op de organen voor de emigratie 1951

Op 27 juli 1951 werd het ontwerp "Wet op de organen voor de emigratie" ingediend, waarmee onder meer de Raad voor de Emigratie, het Emigratiebestuur en de Emigratiedienst werden ingesteld.

Laatstgenoemde dienst was het centrale administratieve en uitvoerende orgaan voor de landverhuizing. Ze overlegde met andere landen, overzag de (door het Emigratiebestuur erkende) emigratie-aanmeldingskantoren, voerde subsidieregelingen ten behoeve van emigranten uit en verstrekte informatie.

Bij de emigratie in haar naoorlogse vorm zijn tienduizenden Nederlanders betrokken. Daarom was hier een taak voor de overheid weggelegd. Zij diende ervoor te waken, dat de wegen, waarlangs de migratoire beweging zich voltrekt, betrouwbaar waren. Om de migratiestroom in zo goed mogelijke banen te leiden en de samenwerking tussen de voor de uitvoering verantwoordelijk organen in Nederland en het ontvangende op meest doeltreffende wijze te bevorderen leidden er toe dat verschillende migratieovereenkomsten werden gesloten.

De aspirant-emigranten werden voorgelicht door de openbare en niet-openbare bemiddelingsorganen. Zij kregen informatie over zaken die verband houden met het vertrek en kregen bijslag en vertrekbescheiden. Als openbaar bemiddelingsorgaan fungeerde het Rijksarbeidsbureau c.q. het gewestelijk arbeidsbureau.

Als aspirant-emigranten wilde emigreren werd een emigrantendossier aangelegd. Deze dossiers werden daarna door de bemiddelingsorganen naar de Nederlandse Emigratiedienst gestuurd waar de aanvraag verder werd behandeld.

De emigratie-attaché in het betreffende bestemmingsland speelde eveneens een belangrijke rol. Met name onderzocht de attaché de mogelijkheden tot vestiging van Nederlanders in zijn ambtsgebied. Daarnaast onderhield hij werkcontacten inzake emigratieaangelegenheden met de overheids- en andere instellingen in zijn ambtsgebied. Vervolgens diende hij de belangen van de Nederlandse emigranten.

In december 1951 werd in Brussel een Intergouvermenteel Comité tot bevordering van de emigratie uit Europese landen naar overzeese bestemmingen opgericht. Van dit Comité werden lid de Verenigde Naties van Noord-Amerika en de belangrijkste emigratielanden, waaronder Nederland. Het Comité verleende - op verzoek van en in overleg met betrokken regeringen - diensten o.a. op het gebied van voorlichting, vakscholing en taalonderricht.

Omstreeks 1960 had de voorspoedige economische ontwikkeling een situatie doen ontstaan, waarin de tot dan aan de emigratie toegekende plaats minder vanzelfsprekend was geworden.

Op grond hiervan oordeelde de toenmalige Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid het raadzaam een heroriëntatie in de ruimste zin te doen plaatsvinden.

De Raad voor de Emigratie werd verzocht advies uit te brengen over het in de toekomst te voeren emigratiebeleid, van de over een eventuele herziening van de Landverhuizingswet 1936. De Raad adviseerde in 1961 tot bestendiging van een positief emigratiebeleid, de intrekking van de Landverhuizingswet 1936, nadat enkele bepalingen daaruit in de Wet op de organen voor de Emigratie zouden zijn opgenomen. Later adviseerde de Raad de taak van de Raad voor de Emigratie over te laten nemen door een vaste commissie van de SER overeenkomstig het bepaalde in art. 43 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie.

Hoofdstuk 2.2: Emigratiewet 1967

In de Emigratiewet 1967 zijn de adviezen van de Raad voor Emigratie verwerkt.

Bij deze wet is ook een verandering gebracht in het meer direct bij de beleidsvorming betrokken overleg- en adviesorgaan, het Emigratiebestuur, in zoverre dat de figuur van Commissaris voor de Emigratie is komen te vervallen. De Voorzitter van het Emigratiebestuur zal worden benoemd door de Kroon, al dan niet uit het midden van het Bestuur.

Daarnaast is het onderscheid tussen emigratie naar landen binnen Europa en die naar landen buiten Europa in de nieuwe Emigratiewet komen te vervallen.

Een nieuw element in de Emigratiewet van 1967 was de grondslag die in artikel 28 werd gegeven voor de financiële hulp aan emigranten. Onder vigeur van de Wet op de organen voor de emigratie werd reeds door het Rijk geldelijke steun verleend aan emigranten.

Sinds het begin van de vijftiger jaren werd van overheidswege aan emigranten een financiële bijdrage in de emigratiekosten verleend. Deze subsidieverlening is sinds 1956 gebaseerd op de Emigratie-bijslagregeling (Stcr. 1956. nr. 51). In deze bijslagregeling was opgenomen dat iedere emigrant recht had op financiële hulp bij emigratie, ook wanneer de hulp, gelet op de vermogenspositie van betrokkene, in het geheel niet noodzakelijk was. In de vijftiger jaren kwamen deze gevallen niet voor, in de zeventiger jaren kwamen zij echter wel voor. In de Emigratie-bijslagregeling 1982 is dit rechtgetrokken. De Emigratie-bijslagregeling hield in dat de bepalingen van de Emigratie-bijslagregeling uit 1956 opnieuw werden vastgesteld als algemene maatregel van bestuur, met invoering van een vermogenscriterium.

Daarnaast is in de Emigratie-bijslagregeling 1982 volstaan met aanpassing van slechts die bepalingen die duidelijk verouderd zijn. Hierbij wordt opgemerkt dat in art. 2, vijfde lid, een juridische basis is gelegd voor een afzonderlijke subsidieregeling ten behoeve van remigratie naar Suriname.

Over de remigratie wordt in het kader van het beleidsterrein arbeidsvoorziening het volgende opgemerkt. Het remigratiebeleid en de toepassing van de Basisremigratiesubsidieregeling 1985, alsmede van de Remigratieregeling 1985 waren opgedragen aan de Minister van Sociale Zaken. Het kabinet heeft besloten om de verantwoordelijkheid voor het remigratiebeleid en voor de bestaande remigratieregelingen met ingang van 1 januari 1997 op te dragen aan de Minister van Binnenlandse Zaken in zijn functie van coördinerend minister voor het minderhedenbeleid. De reden was dat het remigratiebeleid en de toepassing van de betrokken regelingen niet meer tot de (kern)taken van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kunnen worden gerekend. Voor de handelingen op het deelbeleidsterrein remigratie wordt verwezen naar het beleidsterrein Coördinatie Integratiebeleid Minderheden.

Op 27 maart 1992 heeft het kabinet, in het kader van de herbezinning op de taken van de rijksoverheid, besloten om de bemoeienis van de rijksoverheid met emigratie geheel te beëindigen. De redenen hiervoor waren dat met voortzetting van de rijksbemoeienis met emigratie geen Nederlands belang meer werd gediend en de burger geacht kon worden zonder tussenkomst van de overheid te emigreren.

Op basis van dit kabinetsbesluit werd de Emigratie-Bijslagregeling 1982 in 1993 ingetrokken en werden van rijkswege geen financiële middelen meer beschikbaar gesteld voor het verlenen van een bijdrage aan emigranten in de kosten van hun emigratie.

In 1999 is de Remigratiewet (Stb. 1999, 232) in werking getreden, waarbij de Emigratiewet is ingetrokken.

Met de intrekking van de Emigratiewet is ook de rechtsgrondslag voor het bij wet ingestelde Emigratiebestuur komen te vervallen.

Hoofdstuk 2.3 Commissaris voor de Emigratie

De functie van Commissaris voor de emigratie werd gecreëerd in de Wet op de organen voor de emigratie (Stb. 1952, 279), waarin ook valt te lezen dat deze ambtenaar ambtshalve lid was van de Raad voor de Emigratie en voorzitter van het Emigratiebestuur. Meer in het algemeen was de taak van deze Commissaris het leiden van de rijkszorg voor de emigratie, het coördineren van het overleg met maatschappelijke organisaties die op dit terrein een rol speelden, en het onderhouden van contact met buitenlandse organisaties. Onder de Commissaris voor de Emigratie ressorteerden verschillende afdelingen. Zijn taak is na 1967 overgenomen door de voorzitter van de Emigratiecommissie van de Sociaal-Economische Raad.

Hoofdstuk 2.4: Directie voor de Emigratie

De Directie voor de Emigratie wordt voor het eerst genoemd in de Staatsalmanak van 1965. Vanaf dat jaar wordt de Commissaris voor de Emigratie niet meer genoemd. De taakomschrijving, de organisatorische indeling in afdelingen, alsmede de personele bezetting zijn identiek aan die van de omschrijvingen van de Commissaris uit de Staatsalmanak van 1964. De voormalige plv. commissaris, G.D.J. Kraan, werd hoofd van de Directie voor de Emigratie.

De Directie voor de Emigratie ressorteerde onder de Directeur-generaal voor Internationale Zaken.

Vanaf 1974 wordt de Directie voor de Emigratie als zelfstandige directie vermeld in de Staatsalmanak. De organisatie bestaat dan uit twee afdelingen, de Afdeling Buitenlandse Emigratiebetrekkingen en de Afdeling Binnenland. Daarnaast was aan de directie verbonden de emigratievertegenwoordiging in het buitenland, met de kantoren in het buitenland.

In 1980 luidt de taakomschrijving van de Directie voor de Emigratie:

 • Voorbereiding en uitvoering van het emigratiebeleid.
 • Uitvoering van de Emigratiewet 1967.
 • Samenwerking van het Rijk en de maatschappelijke emigratie organisaties.
 • Toezicht op de uitvoering van de aan de Nederlandse Emigratiedienst opgedragen werkzaamheden, die rechtstreeks voortvloeien uit 's Rijks bemoeienis met de emigratie.
 • Leiding en coördinatie van de emigratie-attachés in het buitenland ter zake van beleid en uitvoering van de Nederlandse emigratie.
 • Vestiging en onderhouden van relaties met ontvangende landen en andere in migratievraagstukken geïnteresseerde landen.
 • Multilaterale emigratieaangelegenheden.
 • Voorbereiding en coördinatie van het beleid ter zake van remigratie naar Suriname; uitvoering van de remigratie.
Hoofdstuk 2.5: Directie voor de Migratie

Vanaf 1989 luidt de benaming Directie voor de Migratie. Qua taken vooralsnog gelijk aan de Directie voor de Emigratie, maar vanaf 1992 steeds meer gericht op de remigratie.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Mijn biologische vader is in de jaren 50/60 geimmigreed naar Austrakie (Sydney-Wollongong NSW)
Ik weet niet de exacte tijd.Zijn naam is Gerrit van der Veen, geb te Oudshoorn 8 dec. 1905 en overleden sept. 1988.
Zijn toenmalige echtgenote was er reeds, zij had ook twee broers daar.
Haar naam was G. van Dijck en nadien Van der Veen - van Dijck.
Hopelijk kunt u mij helpen.
vr. groeten J. van de Ven - van Wees

Geachte mevrouw van de Ven- van Wees,

Uw vraag om hulp is doorgezet naar onze afdeling dienstverlening en de collega's van het Centraal Bureau voor Genealogie. Zo spoedig mogelijk neemt iemand per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Ik zou graag uw medewerking willen inroepen. Ik kom er zelf niet uit.
Ik ben op zoek naar de namen van de passagierslijst van emigranten van de Sibajak.
Het gaat om het jaar 1955.De namen zijn: Jan Scholte, zijn vrouw Maria Rensina Scholte Verhoog,
De 5 kinderen: Jan Scholte. Bob Scholte, Maja Anjo Scholte, Fritske Scholte en Elisabeth Scholte.
We vertrokken uit Rotterdam naar Fremantle Australie.

Hartelijk dank! We zijn vanmorgen al langs geweest en daarna ben ik erin gedoken maar kan niet vinden wat jullie opgegeven hebben.
Zo ook niet het archief van Australie.
Sorry. Wij zijn hoog bejaard en hebben erg veel moeite met het opzoeken van de dingen.

Hartelijke groet,
Maja Neijssel Scholte

Geachte mevrouw Neijssel Scholte,

Uw vraag is doorgezet naar onze collega's van de afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Mijn oom Henrikus van Rijen en zijn vrouw Jeanette Smeekens zijn in de jaren 1950/1955 naar Australië geïmmigreerd.
Ik kan er niet achter komen wanneer en met welk schip zij daar naar toe zijn gegaan.
Wie kan mij daarmee helpen.
Alvast bedankt. Groetjes, C v Rijen

Geachte C. van Rijen,

In onze index Emigranten naar Australië kunnen wij alleen de volgende vermelding naar een H. E. van Rijen vinden:
http://www.gahetna.nl/collectie/index/nt00335/7a88a646-e8eb-102c-b6de-00...

Deze persoon is niet met een boot maar per vliegtuig vertrokken naar Australië.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Mijn tante Aty Lijesen is in de vijftiger jaren 2 maal naar Nieuw Zeeland vertrokken. In die tijd is ook haar zoon Lex geboren. Hij is op zoek naar zijn vader die waarschijnlijk de naam Reynst draagt.
Wat is er bekend over Adriana Johanna Petronella Lijesen (Aty) Afkomstig uit Denhaag. Geboren op 27 juni 1927.

Wilt u voor mij opzoeken wanneer Leo.. Huisman, geboren 30-12-192. in de jaren '50-'57 per schip naar Brisbane is geëmigreerd? Hij was pàs getrouwd te Rotterdam en met zijn vrouw vertrokken. Hartelijk bedankt voor uw inzet.

Beste meneer/mevr. -
Het betreft een Kind ,dat uit Indonesie [in Djakarta gedoopt] dat adopteert werd,door Faml.Hek,van de biologische vader (een Chinees) en Moeder (indonesich),het kind werd via nederland Naar Suriname gebracht door ene Van Bochove . rond 1944-1945 ...Per schip (Oranje Nassau of Johan van Barneveldt of anders] ..Hoe zou ik de namen
van de biologische ouders van dit kind {en Meisjes naam],kunnen achter halen,via welk Archief ,en inventaris,Het kind is nu 82 ,moeder van mijn oude buurmaisje ,names haar deze onderzoek...... alvast bedankt...........

Plaats een (publieke) reactie
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Uw reactie is zichtbaar voor alle bezoekers van deze website en voor zoekmachines. Heeft u een vraag, gebruik dan het contactformulier.
 • Zet geen e-mailadressen, adressen of telefoonnummers in de tekst van de reactie.
 • Het ingevulde e-mailadres is alleen zichtbaar voor het Nationaal Archief.
 • Uw reactie is mogelijk pas na beoordeling zichtbaar op de website.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een menselijke bezoeker bent en om geautomatiseerde spam te voorkomen.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in