Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Kaarten Hingman Suppl. - Zoeken: collectie Leupe

1 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

4.VTHR
A.J.H. Rozemond
Nationaal Archief, Den Haag
1969
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

4.VTHR
Auteur: A.J.H. Rozemond
Nationaal Archief, Den Haag
1969

CC0

Periode:

1533-1913

Omvang:

2158 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands, enkele zijn in het Frans.

Soort archiefmateriaal:

Normale getekende en gedrukte kaarten, atlassen en kaartboeken. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De verzameling kaarten die bekend staat als de collectie Rozemond bestaat uit het eerste en tweede supplement op de collectie Hingman. Het zijn hoofdzakelijk kaarten van Nederland uit de 18e en 19e eeuw, die verworven of opgespoord zijn in de archieven nadat de inventaris 4.VTH was afgerond. Er werden echter ook hele collecties aan toegevoegd, zoals die van resp. waterstaatsingenieur Blanken, Dozy en Lenshoek. Ook zijn er kaarten in opgenomen die zich nog in de Grafelijkheids Rekenkamer bevinden.
De index is gemaakt op zowel de collectie 4.VTH als op 4.VTHR op plaatsnaam en op persoonsnaam van de kaartmakers c.q uitgevers.

Archiefvormers:

 • Oud Archief Suriname: Gouvernementssecretarie
 • Staatsraad
 • Agentschap van Inwendige Politie en Toezicht op de Staat van Dijken, Wegen en Wateren
 • Commissie van Superintendentie der Rivieren
 • Commissie van Superintendentie over de Waterstaat der Bataafse Republiek
 • Commissie van Superintendentie van Zeehavens en Zeegaten
 • Contrarolleur-Generaal van 's Lands Werken en Fortificatiën van Holland
 • Directie van Bruggen en Wegen in Holland
 • Grafelijkheidsrekenkamer
 • Hof van Holland
 • Hoge Raad van Holland en Zeeland
 • Inspecteur-Generaal over 's Lands Rivieren
 • Intermediair Administratief Bestuur
 • Opzichter der fortificatien te Hinderdam, Muiden, Weesp , Uitermeer en andere posten daaromtrent
 • Rekenkamer ter Auditie
 • Staatse Leger, Directeur-Generaal der Fortificaties
 • Brunings, Chr.
 • Brunings Jr, Chr.
 • Goudriaan, A.F.
 • Ministerie van Waterstaat

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Verantwoording van de bewerking

Gezien het feit, dat de collectie Hingman één van de meest geraadpleegde kaartencollecties is van het Algemeen Rijksarchief, is het betreurenswaardig, dat slechts van een gedeelte een gedrukte inventaris bestaat. Nu tegenwoordig de mogelijkheden van het vermenigvuldigen van inventarissen zijn uitgebreid en vereenvoudigd, is besloten deze twee supplementen in offset te doen uitgeven.

Van veel kaarten was de beschrijving echter wat al te summier. Een modelinventaris af te leveren zou te tijdroven zijn. Daarom zijn de beschrijvingen van Hingman en Bondam aangevuld met de hoogst noodzakelijke gegevens, zodat nu van iedere kaart - voor zover bekend - vermeld wordt de titel, het jaar van ontstaan, de vervaardiger(s), het procédé en de afmetingen.

In 1952 is op de gedrukte inventaris een alphabetische index op de aardrijkskundige namen verschenen in gestencilde vorm. Deze is in 1963 uitgebreid met de aardrijkskundige namen voorkomend in de twee supplementen, aangevuld met een index over het geheel op de kaartmakers, uitgevers enz. Van deze indices bestaan echter slechts twee exemplaren, een reden te meer om tot vermenigvuldiging door middel van offset over te gaan.

In de indices duiden de cijfers, komende na de hoofdletter S op nummers uit het tweede supplement.

Bij het ompakken van de index op de kaartmakers ed. is gebleken, dat er in de gedrukte inventaris is enkele fouten zijn geslopen ten aanzien van de namen. Dit moet worden toegeschreven aan de omstandigheid, dat die namen meestal uit de op de kaarten aangetroffen handtekeningen - die in vele gevallen veel aan duidelijkheid te wensen overlaten - moesten worden opgemaakt. Voor zover deze verkeerde lezingen zijn onderkend zijn ze verbeterd, doch ook de foutieve namen zijn nog in deze index opgenomen in verband met eventuele verwijzingen in de literatuur naar deze namen.

Indien na de naam van een kaartmaker een nummer tussen haakjes is geplaatst, dan duidt dat er op, dat of de naam van de kaartmaker komt wel in de inventaris voor, maar niet op de kaart, of de naam van de kaartmaker komt niet op de kaart voor, maar de kaart kan om de een of andere reden wel aan hem worden toegeschreven of de naam komt wel in de inventaris voor, maar is verkeerd ontcijferd.

Voorzover nog te achterhalen zijn de inmiddels aan andere archieven overgedragen kaarten ook opgenomen, zoals de kaarten, behorende tot het archief van het Markiezaat van Bergen op Zoom, gemerkt Comm. v. Breda, overgedragen aan het gemeentearchief van Bergen op Zoom ( Hieronder vallen ook de inv. nrs. 1466-1638, 1710-1713, 1729, 1730, 1766, 1769, 1780, 1796-1798, 1805 en 1808. ) .

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in