Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Kaarten Leupe - Zoeken: collectie Leupe

4 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

4.VEL
P.A. Leupe
Nationaal Archief, Den Haag
1867
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

4.VEL
Auteur: P.A. Leupe
Nationaal Archief, Den Haag
1867

CC0

Periode:

16e - 19e eeuw

Omvang:

3113 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een aantal stukken is gesteld in het Frans, in het Engels en in het Latijn.

Soort archiefmateriaal:

Het archief omvat een kaartenverzameling met zeeatlassen, zee- en landkaarten (gedrukt en in manuscript) en tekeningen.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

In het archief worden naast zeeatlassen en kaartboeken getekende manuscriptkaarten en tekeningen bewaard.
Beroemd is de Spieghel der Zeevaerdt, vervaardigd door Lucas Janszoon Waghenaer (ca. 1533-1606), de eerste gedrukte zeeatlas in 1584 in Leiden uitgegeven door Christoffel Plantijn (zie inv.nr. A).
Het archief is vooral van belang door de aanwezigheid van het grootste deel van het VOC-kaartenarchief, dat apart gevormd is vanwege geheimhouding en formaat. Deze kaarten geven inzicht in de bloei van het kaartenmakersbedrijf in Amsterdam waar de kaartenmakers in opdracht van de VOC werkten zoals Willem Jansz en Johannes Blaeu en de familie Van Keulen. De atlas van Isaac de Graaff is - weliswaar niet in zijn geheel, maar verspreid - in de verzameling terug te vinden.
De rubriek zee-, kust- en rivierkaarten volgt de route die de VOC-schepen aflegden via Europa, Afrika, de Perzische Golf, India en Oost- en Zuidoost Azië.
De kaarten vormen de vroegste bronnen voor China, Japan, Thailand, Cambodja, India, Zuid-Afrika, Formosa, Australië en Nieuw-Zeeland en de eilanden van Indonesië, met het handelscentum van de Oostindische Compagnie in Batavia.
De kaarten van de Westindische Compagnie en de Sociëteit van Suriname vertellen het verhaal van de slavenhandel vanaf St. George d'Elmina, het steunpunt in West-Afrika, naar de kusten van Zuid-Amerika en de Antillen. De Nederlanders zaten tientallen jaren in Brazilië met Johan Maurits van Nassau, veroverden Curaçao en voeren de rivieren van Suriname op om plantages in te richten. Ook maakten zij ontdekkingsreizen naar Chili en Peru. De posten in zowel West als Oost waren naar de laatste militaire inzichten gebouwd en vormden de steunpunten in het handelsimperium.
Uit de vroege 17de eeuw, toen de Nederlanders New York in Nieuw-Nederland stichtten zijn er kaarten van de noordoostkust van Amerika aanwezig. De oudste hiervan, een perkamenten kaart, dateert uit 1613/1614 en betreft die van Adriaan Block met verkenningen van de pas door Henry Hudson ontdekte rivier en Manhattan tot aan de kustlijn van Canada.

Archiefvormers:

 • Comité tot de Oost-Indische Handel en Bezittingen
 • Comité tot de Oost-Indische Handel en Bezittingen, Comptoir Enkhuizen
 • Comité tot de Oost-Indische Handel en Bezittingen, Comptoir Hoorn
 • Comité tot de Zaken Koloniën en Bezittingen op de Kust Guinea en in Amerika
 • Comité tot de Zaken Koloniën en Bezittingen op de Kust Guinea en in Amerika, Boekhouder- en Ontvanger-Generaal
 • Depot-Generaal van Oorlog
 • Directie ad interim voor de Westindische Koloniën
 • Directie van de Sociëteit van Berbice
 • Directie van de Sociëteit van Suriname
 • Ministerie van Koophandel en Koloniën
 • Ministerie van Koophandel en Koloniën, Algemene Directie
 • Ministerie van Marine en Koloniën
 • Ministerie van Marine en Koloniën, Hollandse Divisie
 • Oud Archief Suriname: Gouvernementssecretarie
 • Raad der Amerikaanse Bezittingen en Etablissementen
 • Raad der Koloniën in West-Indië
 • Staten van Holland en West-Friesland
 • Verenigde Oostindische Compagnie, Kamer Amsterdam
 • Verenigde Oostindische Compagnie, Kamer Amsterdam, Departement van de Equipage
 • Verenigde Oostindische Compagnie, Kamer Zeeland
 • Westindische Compagnie, Kamer Amsterdam
 • Westindische Compagnie, Kamer Zeeland
 • Heneman, J.C. (kartograaf van de Sociëteit van Suriname, ca., 1740-1806)
 • Loten, J.G., (gouverneur van Ceylon, 1710-1789)

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

  • openA Spieghel der Zeevaerdt, ... (etc.) door Lucas Jansz Waghenaer. 1584-1585. 1 deel 39,5 x 28,5 x 4 cm Folio

   Eerste en tweede deel in één band

   Bevat 44 kaarten in koperdruk

   Op de titelpagina in pen de handtekening ' R.W. v. Pabst'

  • Bevat 47 kaarten in koperdruk

   Zie C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), pp. 483-484 (code: Wag 4 A)

  • Eerste en tweede deel in één band

   Bevat 45 kaarten in koperdruk

   Zie C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), pp. 484-485 (code: Wag 5 A)

   Op de titelpagina in pen de inscripties 'Collegij Societatis Jesu Ingelstadij 1656' en 'Ex haereditate Herwartiana'

   • Uitgegeven te Leiden door François van Ravelingen, 1586

    Bevat de volgende kaarten:
    (1)1Universae Europae maritimae eiusque navigationis descriptio = Generale Paschaerte van Europa, soe verre die Zeecusten ende Navigatien streckende zijn. 1583.
    Gepractizeert Doer Lucas Iansz Wagenaer van Enchuusen, Ioannes à Doetecum F.
    Koperdruk, ongekleurd.
    (2)2Facies Frisiae dum Promont. Schiermonicooch 1 mil. a te abest ad vulturnum / Celebrium fluctuum Vlietij et Marsdiepij in mari Australi, ascendentiam per Enchusiam  Amstelredamum usque, omnumque scopulorum arenosorum et vadorum in ijsdem sitorum accurata descriptio = Aldus es Vrieslandt ghedaen als hier beneden ghestelt es, als de Caep op Schiermonickooch oost zuijdt oost van u staet een mijle / Beschrijvinge vande vermaerde stroemen, T vlie ende T maersdiep; opstreckende Inde Zuijder Zee voer bij Enchuijsen tot Amstelredam, met alle de sanden plaeten ende ondiepten op de selve stroemen gheleghen. 1583.
    Lucas Ioannes Aurigariuus D.D.
    Doer Lucas Iansz Wagenaer van Enchuijsen.
    Koperdruk, ongekleurd.
    (3)3Insularum Zelandiae, partisque Flandriae et Hollandiae accuratissima littoralis descriptio = Beschrijvinghe vande Zeeusche Eijlanden, Soe die op hare Stromen geleghen zijn, met een deel vande Zee Custen van Vlaenderen ennde hollant. 1583.
    Lucas Ioannes aurigarius Inventor.
    Koperdruk, ongekleurd.
    (4)4Descriptio littoralis Flandriae et Picardiae a Neoportu  Diepen usque, una cum latentibus scopulis arenosis flandriae, strictoque inter Angliam et Galliam, vulgo de Hoofden dicto = Beschrijvinghe van de zee Custen van Vlanderen, ende Picardien, beghijnnende van Nijeupoort tot Diepen, met de Vlaemsche bancken, begrepen de Engte tusschen Engelandt ende Vranckrijk, Twelckmen de Hooffden noempt. 1581.
    Lucas aurigarius Enchusianus Inventor, Ioannes à Doetinckum fecit.
    Koperdruk, ongekleurd.
    (5)5Chartae orarum marinarum partim Normandiae, partum Britanniae, et insularum circa eas sitarum = Caerte vanden zee Custen, eensdeels Normandien, ende Brittangen met de Eijlanden daer ontrent ghelegen.
    Lucas Ioannes Aurigarius Inventor, Ioannes à Doetecum fecit.
    Koperdruk, ongekleurd.
    (6)6Ora maritimae Britanniae praeternavigantibus conspicua, inter fanum D. Malcouij et Rouscouium = Verthoninghe van de Zee Custen van Bretaignen; Soe hem tlandt uuter zee opdoet; Tusschen S:Malo ende Rouscou. 1583.
    Doer Lucas Iansz Waghenaer van Enchuijsen, Ioannes à Doetecum Fecit.
    Koperdruk, ongekleurd.
    (7)7Descriptio maritimae Britanniae, oras maritimas sinus, Insulas et portus inter Rouscouiam et Groyam continens = Zee Kaerte van Bretaigne, Inhoudende die zee Custen, Baijen, Eijlanden, ende havenen, tusschen Rouscou ende Groije. 1580.
    Accuratissime emendata per Lucam Ioannes aurigarium.
    Met grooter neersticheyt gecorrigeert door Lucas Iansen Waghenaer van Enchuijsen.
    Koperdruk, ongekleurd.
    (8)8Ora maritmae una cum insulis Britanniae, inter Blavetum et Piquelirium = De Zee Custe, met de Eijlanden van Bretaignen, tusschenn Blavet en Picqueliers. 1583.
    Lucas Ioannes Aurigarius Inventor, Ioannes à Doetinchem fecit.
    Koperdruk, ongekleurd.
    (9)9Ora maritima Pictaviae et Burdegalae navigantibus apparens, inter Piquelirium et ostium Garumnae =Die Zee Custe van tLand van Poictou ende Bordeaux tuschen Picqueliers ende de Riviere van Bordeaux alsoe hem tlant aldaer vuijt der zee opdoet ende verhoont.
    Koperdruk, ongekleurd.
    (10)10Orae maritimae Acasonae et Biscaiae utrorumque et portuum, et apparitionum diligens descriptio = Caerte vande Zee Custen van Acason ende Biscaien met heure havenen ende opdoeninghe van Landenn ende geberchten. 1583.
    Doer Lucas Iansz Wagenaer, Ioannes à Doetecum F.
    Koperdruk, ongekleurd.
    (11)11Orae maritimae inter Laredum et Sentillanam praeternavigantibus apparens facies = Die Zee custen van Biscaijen tusschen Laredo ende Sentillana soe hem dat selve landt all daer verthoont ennde opdoet. 1583.
    Lucas Ioannes aurigarius Inventor, Ioannes à Doetecum Fecit.
    Koperdruk, ongekleurd.
    (12)12 Biscaiae descriptio littoralis: portus magnis incommodissimos navibus, inter fluvium Sellam et Avilam continens = Die Caerte vande Zeekusten van biscaien, Zeer quade havens voer groote schepen tusschen Rio de Sella en Aviles.
    Lucas Ioannes aurigarius Inventor, Ioannes à Doetecum Fecit.
    Koperdruk, ongekleurd.
    (13)13 Galliciae orae maritimae a Promontorio Avilano ad Ortegalam = Die Zee Custen van Galissien, van Capo Daviles off; tot Ortegal tho. 1583.
    Lucas Ioannes aurigarius Inventor, Ioannes à Doetecum F.
    Koperdruk, ongekleurd.
    (14)14Orae maritimae Galliciae, ab Ortegala ad Promontorium finis terrae, et ultra, apparens facies, dum ex mari hispanico adnavigantur = Caerte vande zee Custen van Gallissien, van Ortugal tot voer bij C. de Finisterre, in zyn wesen ende gedaente comende zeijlen uuth de Spaensche Zee.
    Lucas Ioannes aurigarius Inventor, Ioannes à Doetecum fecit.
    Koperdruk, ongekleurd.
    (15)15Orae maritimae Galliciae, a Promontorio finis terrae  Caminum usque ad vivum delineatio = Beschrijvinge der Zee custen van Gallissien beginnende van Capo de finisterre tot Camino, gemaeckt naet wesen ende gedaente. 1583.
    Lucas Ioannes Aurigarius Inventor.
    Koperdruk, ongekleurd.
    (16)16Ora maritima Portugalliae inter Caminum et Montegum, quemadmodum Regio illa in sua stat figura cum omnibus suis portubus = Die Zee Caerte van Portugal; tusschen Camino en Montego, alsoe dat landt all daer in sijn ghedaente is, met alle sijne haeven enn ondiepten, met groeter naersticheijt en vliedt ghecorrigeert.
    Atque vadis summo studio a Luca Ioannis aurigario descripta.
    Koperdruk, ongekleurd.
    (17)17Chartae maritimae Portugalliae, et celebris Emporij Lisbonae  S. Ubalis, et fluviorum descriptio: veraque facies harum regionum, cum secundo et adverso fluctu navigantur fluvij = Zee Caerte van Portugal, Daer inne begrepen de vermaerde Coopstadt van Lisbone  S: Uves; met hare Rivieren Soe hem die selfde Landen verthoonen alsmen de Rivieren op ende off zeijlt. 1583.
    Ioannes à Doetecum F.
    Koperdruk, ongekleurd.
    (18)18 Algarbae orae maritimae, et partis Condadae accurata descriptio, ac facies navigantibus apparens = Beschrijvinghe der Zee Custen vant Landt van Argarbe, Ende een deel vande Condado, Soe hem tlandt aldaer verthoont ende in ghedaente ende wesen is.
    Ioannes à Doetecum F.
    Koperdruk, ongekleurd.
    (19)19 Andaluziae orae maritimae una cum fluvijs et portubus ad vivum delineatio = Zee Custen van Andaluzien ghemaeckt naet wesen ende ghedaente, met zijn Rivieren ende Havenen.
    Lucas Ioannes aurigarius Inventor, Ioannes à Doetecum fecit.
    Koperdruk, ongekleurd.
    (20)20Finis Angliae orae maritimae descriptio, et facies; a Sorlingis ad Plemoutham = Zee Caerte van Engelants Eijndt, Alsoe hem tselfde Landt verthoont beginnende van Sorlinges tot Pleijmondt. 158 (sic).
    Doer Lucas Iansz Wagenaer.
    Koperdruk, ongekleurd.
    (21)21 Angliae orae maritimae inter Plemoutham et Portlandiam simul et praecipuorum portuum, vera effigies et delineatio = Beschrijvinghe der Zee Custen van Engelandt, tusschen Pleijmouth ende Porthlandt, met zijne principale havenen elcx in hare gedaenten. 1583.
    Lucas Iansz Waghenaer van Enchuijsen Inventor, Ioannes à Doetinchem fecit.
    Koperdruk, ongekleurd.
    (22)22Orae maritimae Angliae inter Wichtam et Doverium, simul et praecipuorum portuum accurta descriptio et eiusdem terrae vera facies = Beschrijvinghe der Zee Custen van Engelandt tusschen Wicht ende Doveren, met die principale havenen ende gedaenten des selven Landts. 1583.
    Per Lucas Ioannem aurigarius Enchusia, Ioannes à Doetecum f.
    Koperdruk, ongekleurd.
   • Uitgegeven te Leiden door François van Ravelingen, 1586

    Bevat de volgende kaarten:
    (23)IOrae maritimae inter Doverium et Ortfortnissam ubi Tamesis celeberrimus Londini fluvius, una cum vadis arenosis, vera effigies et delineatio = De Zee Custen tusschen Dovere ende Orfordts nesse, daer de Teemse de Vermaerde Rivire van Lonnen gelegens is, met alle sanden ondiepten, naer haren wesen ende ghedaente.
    Doer Lucas Iansz Wagenaer, Ioannes à Dotecum F.
    Koperdruk, ongekleurd.
    (24)IIOrae maritimae Septentrionalis Angliae, eiusque vadorum vera delineatio = Zee Caerte vande Noordt custe van Engelandt, alsoe tzelffde landt aldaer in sijn gedaente ende wesen is, met alle sijnn undieptenn.
    Ioannes à Doetecum Fecit.
    Koperdruk, ongekleurd.
    (25)IIIOrae maritimae Angliae inter Blanqueijam et Scarenburgum exactissima descriptio = Beschrijvinghe vande Zee Custen van Engelandt tusschen Blacqueij ende Scharenburch Alsoe dat Landt in zijn wesen ende gedaente is.
    Lucas Ioannes aurigarius Inventor, Ioannes à Doetecum F.
    Koperdruk, ongekleurd.
    (26)IIIIOrae maritimae Angliae inter sinum Robenhodes, et Conquettam insulam diligentissima descriptio = Caerte der Noordt custe van Engelandt, beginnende van Robinhodes baij tot Cocket Eijlandt, alsoe tzelve landt aldaer in zijn gedaente is. 158 (sic).
    Doer Lucas Iansz Wagenaer van Enchuijsen, Ioannes à Doetecum Fecit.
    Koperdruk, ongekleurd.
    (27)VOrae maritimae Scotiae a Bamburgo ad Aberdinum, vera delineatio = Beschrijvinge van een deel vann Schottlandt van Bambourg tot Aberdein daer Edenburg de princepaele Coepstat in is, So hem tlant daer verthoont beneffens 2 eijlende.
    Lucas Iansz Wagenaer, Ioannes à Doetecum Fecit.
    Koperdruk, ongekleurd.
    (28)VIOrae maritimae Norvegiae inter Noessium et Mardouium diligentissima descriptio = Die zee Custe van Noorweghen tusschen der Noess ende Mardou, soe tzelfde Landt aldaer in zijn wesen ende ghedaente is.
    Ioannes à Doetecum fecit.
    Koperdruk, ongekleurd.
    (29)VIIOrae maritimae Norvegiae et Regionis Borrhapelioticae inter Mardouium et Akersondam exactissima descriptio = De Custe van Noorweghen, met dat Landt van Noordt Oosten in zijne wesen ende gedaente soe hem dat verthoont ende op doet van Mardou tot Akersondt. 1583.
    Ioannes à Doetecum fecit.
    Koperdruk, ongekleurd.
    (30)VIIIOrae maritimae regionis Borrhapelioticae ditionibus tum Norvegiae, tum Sueciae subditae, a Distelberga ad Waesbergam accuratissima descriptio = De zee Kuste vant Landt te Noortoosten sorterende onder Norweghen ende eendeels onder Sweden alsoe tlandt aldaer in zijn gedaente is, van Distelberch tot Waersberghe. 1583.
    Per Lucam Ioannis aurigarium Enchusianum, Ioannes à Doetecum fecit.
    Koperdruk, ongekleurd.
    (31)IX Sondae totius Daniae littoralis descriptio, eiusque cum intermeatur, a Waesberga ad falsterbonam, et maris Orientalis ingressus, vera forma ac facies = Zee Caerte vande Sondt t'vermaerste van Denemarcken also tlandt aen beijde zijden int wesen ende gedaente is, alsmen daer mijdden doer zeijlt van Waersbergen tot Falsterboen toe, alwaer de Ooster zee beghint. 1585.
    Doer Lucas Iansz Wagenaer van Enchuijsen, Ioannes à Dotecum f.
    Koperdruk, ongekleurd.
    (32)XOrae maritimae tum Daniae, tum Sueciae, inter Uutstedum et Calmerum diligentissima delineatio = De Custen van een deel van Denemarken ende Swedenrijck, beginnende van Vuijtste tot Calmer toe.
    Lucas Iansz Wagenaer Inventor, Ioannes à Doetecum fecit.
    Koperdruk, ongekleurd.
    (33)XIOrae maritimae regni Sueciae circa Westervicum  Ostia Stockolmiae, incipientes a Colmaria, ad Wigsteen et Rokoe, accurata descriptio = Zee Custe van Sweeden, ontrent de Westerwijck, ende tgatt vann Stockholm, beginnende van Kalmar tot den Wigsteen en Rookoe gelegen bynnen tgatt van Stockholm alsoe hem tlandt daer verthoont. 1583.
    Doer Lucas Iansz Wagenaer, Ioannes à Doetecum Fecit.
    Koperdruk, ongekleurd.
    (34)XIIPartis exterioris maris orientalis, inter Russiam, Livoniam et Finmarchiam compraehensae, una cum adiacentibus insulis scopulis, et Suecorum scopulis quos scaras vocitant exacta descriptio: In qua celebriora, maximeque dissita sunt emporia Nervae et Wiburgum = Het uuterste ofte Oosterste deel van de Oster Zee, beslooten tegens Ruslandt  Lijfflandt, Oost Finlandt, In welcken de twe opperste ofte veerste laetplaetsen sijn van de geheele Oosterse navigatie, te weeten Der Narva ende Wijburch, met de omstandicheijt der Eijlanden Clippen ende Sweetse Schaeren. 1583.
    Doer Lucas Iansz Wagenaer, Ioannes à Doetecum F.
    Koperdruk, ongekleurd.
    (35)XIIITractus littoralis Livoniae, ab Ekeholmis ad Siburghenessam, una cum adiacentibus insulis, diligentissima descriptio = Die Custe van Lijfflandt, met de Eijlanden daer beneffens, also hem dat landt aldaer verthoont ende in zijn ghedaente is, van Ekeholmen off tot Sijburchs ness tho.
    Lucas Ioannis aurigarius Inventor, Ioannes à Doetecum fecit.
    Koperdruk, ongekleurd.
    (36)XIIIIOrae maritimae Livoniae, ab complectentis Rigani maris sinum magnum = Zee Caerte vande Custe van Lijfflant begrepen Rontsomme de grooten Inham vande Rijgsche zee, Soe tselfde hem verthoont ende op doet.
    Lucas Ioannis aurigarius Autore, Ioannes à Doetecum fecit.
    Koperdruk, ongekleurd.
    (37)XVLittoralis descriptio insulae Oeseliae et Partis Courlandiae a Dagerorda ad Windam = De zee kuste Rontomme Oesel ende een deel van Curlandt beginnende van Dagher oort tot Derwinde, also hem tlandt daer verthoont, ende in zijn ghedaente is.
    Luca Ioannis aurigarius Autore, Ioannes à Doetecum Fecit.
    Koperdruk, ongekleurd.
    (38)XVI Borussiae cum suis portubus et fluminibus a Memella ad Helam exactissima littoralis descriptio = De Caerte ofte zee custen van Pruijssen, met zijne haffen ofte groote Rivieren, vander Memel off tot Heel tho, alsoe tlant aldaer in zijn wesen is.
    Luca Ioannis aurigarius Autore.
    Doer Lucas Iansz Wagenaer, Ioannes à Doetecum Fecit.
    Koperdruk, ongekleurd.
    (39)XVIIOrae maritimae Ducatus Pomeraniae accuratissima descriptio = Caerte van de Zee custe vant Landt te Pomeren also tselfde in zijn weesen ende gedaente is.
    Luca Ioannis aurigarius Autore, Ioannes à Doetecum fecit.
    Koperdruk, ongekleurd.
    (40)XVIIIOrae maritimae Ducatus Mechelenburgensis a Iasmunda ad Femeram, vera et exacta delineatio / Littoralis Lalandiae, et adiacentium accurata descriptio = Caerte vande zee Custe van Mekelenborch, Soe de landen al daer gelegen ende van ghedaente zijn, van Iasmont tot Femeren / De Custe van Lalandt, met de omligghende Eijlanden, ghestelt in haer wesen ende ghedaente.
    Ioannis à Doetecum F.
    Koperdruk, ongekleurd.
    (41)XIXMappa fluminis dicti vulgo Beldt, cum omnibus Littoralibus oris, Limitibus, situsque terrarum vulgo dictarum Lalandiae usque ad Stephani caput = Caert vanden Beldt, met alle sijn Zee Custen, streckinge ende gelegentheijt van landen, van Lalandt tot Stevens hooft.
    Lucas Iansz Wagenaer Inventor, Ioannes à Doetecum Fecit.
    Koperdruk, ongekleurd.
    (42)XXOrae extremae marinae Iuttiae, nempe a parte maris Beltici et Borealis, inter Aelburgi profundum, et Rincopum diligentissima descriptio = Beschrijvinge vande uuterste omlopende custe van Iudtlandt aen weder zijden op de Belt ende Noortzee, In zijn wesen ende gedaente tusschen Aelburger diep ende Rijncopen. 158 (sic).
    Luca Ioannis aurigarius Autore, Ioannes à Dotecum fecit.
    Koperdruk, ongekleurd.
    (43)XXISitus Iuttiae una cum ostijs aquarum alitudinibus et vadis omnium eius insularum = De gelegentheijt van Iutlandt, mits gaders de gaeten, diepten, ende ondiepten, van alle de Iutsche Eijlanden, van Boevenberghen tot dat Eijlandt Silt.
    Doer Lucas Iansz Waghenaer van Enchuijsen, Ioannes à Doetecum F.
    Koperdruk, ongekleurd.
    (44)XXIIDescriptio ditionum littoralium maris Germanici, videlicet, Eijderstadij, Dithmarsiae, cum parte aliqua ditionis Ieverensis, nec non fluviorum Visurgis, Albis, Eijderae, Heverae, aliorumque ostiorum, eluvionum, et vadorum, littoribus maris Germanici adiacentium = Beschrijvinghe de Zee Custen van Eijderste, Dithmers, ende een deel vant Frowges Landt, de Weser, Elve, Eijder  Hever, en meer andere gaeten, Zanden, en ondiepten, langes alle de Custen geleghen.
    Lucas Ioannes Aurigarius Inventor, Ioannes à Doetecum f.
    Koperdruk, ongekleurd.
    (45)XXIIIOrae maritimae Frisiae Orientalis omniumque vadorum, signorumque littoralium exactissima delineatio = Beschrijvinghe van de zee Custen van Oost Vriesslandt, met allen undiepten en bakenen. 1584.
    Lucas Iansz Wagenaer Inventor, Ioannes à Doetecum F.
    Koperdruk, ongekleurd.
  • Bevat 47 kaarten in koperdruk

   Zie C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), pp. 490-491 (code: Wag 8 A)

   Op de titelpagina in pen de handtekening ' Lamb Matthe[...]'

  • Bevat een groot aantal landopdoeningen en 12 kaarten in houtsnede

   De inhoud van dit kaart- of landvertoningboek werd opgesteld vóór 1580, en pas na de dood van Adriaen Gerritsz uitgegeven door Jan van Zuggeren, oud-burgemeester van Haarlem

   Zie C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), p. 11 (code: Ger)

  • Incompleet exemplaar: titelblad ontbreekt; bevat een groot aantal landopdoeningen in houtsnede en 8 van de oorspronkelijk 10 kaarten in koperdruk

   Zie C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), pp. 22-23 (code: Bar 1)

  • Delen I, II en III in twee banden

  • Bevat landopdoeningen in houtsnede en 52 kaarten in koperdruk

   Zie C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), pp. 63-66 (code: M. Bl 20 (J) )

   Afkomstig uit de boekerij van de Staten-Generaal, getuige de aantekening in pen op de titelpagina: 'Voor de Taeffel van hare Ho: Mo:'

  • Deel I (omvattende drie boeken)

   Bevat landopdoeningen en grootschalige kaartjes van havens in houtdruk en 24 kaarten in koperdruk

   Zie C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), pp. 131-132 (code: J. Col 9)

  • Bevat drie bladen uit het voorwerk van de genoemde atlas en 15 handingekleurde kaarten in koperdruk

   Zie C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), p. 116 (code: A. Col 2)

   Bevat de volgende bladen:
   (1)Titelblad: Zee-Atlas, ofte Water-Wereldt. Inhoudende een korte Beschrijvinge Van alle de bekende Zee-Kusten Des Aardrycks. Nieuwelijcks uyt-ghegheven, door Arnold Colom.
   t' Amsterdam, Op 't Water, bij de Nieuwen-brugh, in de Lichtende Colom.
   Uitgegeven te Amsterdam door Arnold Colom, 1658.
   Op de achterzijde: 'Voor-Reden Aen den Leezer'.
   Gedrukt.
   (2)Opdracht aan de Heeren Gecommitteerde Raden ter Admiraliteyt tot Amsterdam.
   Gedrukt.
   (3)Zee-Beschryvinge Van de geheele Wereldt.
   Gedrukt.
   Bevat de volgende kaarten:
   (4)Nova Delineatio Totius Orbis Terrarum Auctore A. Colom = Werelt Caarte.
   Nieuwlijx uyt gegeven door Arnold Colom t' Amsteldam op t'water inde Lichtende Colom.
   Koperdruk, eigentijdse inkleuring.
   (5)Nieuwe Pascaart [van IJsland, Spitsbergen en de kusten van Schotland, Scandinavië en Rusland tot Nova Zembla] / Ian Mayen Eylant.
   Door Arnold Colom t Amsterdam op het Water by de Nieuwe brugh inde Lichtende Colom.
   Koperdruk, eigentijdse inkleuring.
   (6)De Sondt en Belt / Coppenhaven.
   Uyt gegeven door Arnold Colom op het Water.
   Koperdruk, eigentijdse inkleuring.
   (7)Oost zee / [oostelijke deel der Finse Golf].
   Door Arnold Colom op het Water by de Nieuwe brugh inde Lichtende Colom.
   Koperdruk, eigentijdse inkleuring.
   (8)7Middel-landtsche Zee.
   Nieuwlix uytgegeven door Arnold Colom. op het Water by de Nieuwe brugh inde Lichtende Colom tot Amsterdam.
   Koperdruk, eigentijdse inkleuring.
   Zie voor een tweede exemplaar inv.nr. 85.
   (9)8De Vlaamsche en Canarische Eylanden.
   Door Arnold Colom. tot Amsterdam op de Texelsche kay inde Lichtende Colom.
   Koperdruk, eigentijdse inkleuring.
   Zie voor een tweede exemplaar inv.nr. 101.
   (10)9Pascaerte van Brazil en Nieu Nederlandt van Cuorvo en Flores tot de Barbados.
   Nu eerst uyt gegeven door Arnold Colom tot Amsterdam op t'Water by de Nieuwe brugh inde Lichtende Colom.
   Koperdruk, eigentijdse inkleuring.
   Zie voor een tweede exemplaar inv.nr. 680.
   (11)10Zuyder deel van America / Vervattinge van Manta tot R. Verde.
   Uytgegeven door Arnold Colom.
   Koperdruk, eigentijdse inkleuring.
   Zie voor een tweede exemplaar inv.nr. 654.
   (12)11De Carybsche Eylanden van de Barbados tot de bocht van Mexico toe.
   Nu eerst Uytgegeven door Arnold Colom tot Amsterdam op het Water by de Nieuwebrugh in de Lichtende Colom.
   Koperdruk, eigentijdse inkleuring.
   Zie voor een tweede exemplaar inv.nr. 540.
   (13)12Nieuwe Carybsche Pascaart = The Carybes Ilands.
   Pascaarte Nieuwelyx uytgegeven door Arnold Colom tot Amsterdam op het Water byde Nieuwe brugh inde lichtende Colom = Newly setforth and amendid by Arnold Colom  Amsterdam dwelling on the Water in the Lightning Colom.
   Koperdruk, eigentijdse inkleuring.
   (14)Nieuwe Carybsche Pascaart = The Carybes Ilands. 1656.
   Pascaarte Nieuwelyx uytgegeven door Arnold Colom tot Amsterdam op het Water byde Nieuwe brugh inde lichtende Colom = Newly setforth and amendid by Arnold Colom  Amsterdam dwelling on the Water in the Lightning Colom.
   Koperdruk, eigentijdse inkleuring.
   (15)13Pascaarte van Nieu Nederlandt.
   Uytgegeven door Arnold Colom t' Amsterdam opt Water by de Nieuwe brugh in de Lichtende Colom.
   Koperdruk, eigentijdse inkleuring.
   (16)14Pascaarte van Guinea van Capo Verde tot Capo bon Esperance.
   Tot Amsterdam by Arnold Colom.
   Koperdruk, eigentijdse inkleuring.
   (17)15 Oost Indien van Cabo de Bona Esperanca tot Ceilon.
   Uijt gegeven door Arnold Colom Tot Amsterdam op het water inde Lichtende Colom.
   Koperdruk, eigentijdse inkleuring.
   Zie voor een tweede exemplaar inv.nr. 309.
   (18)16Ooster Deel van Oost Indien.
   Door Arnold Colom tot Amsterdam inde Lichtende Colom.
   Koperdruk, eigentijdse inkleuring.
   Zie voor een tweede exemplaar inv.nr. 310.
  • openJ 't Nieuw Groot Straets-Boeck ... (etc.) door Anthoni Jacobsz. 1656. 1 deel 45,5 x 29,5 x 4 cm Folio

   Incompleet exemplaar: bevat landopdoeningen en havenaanzichten en 18 van de oorspronkelijk 20 kaarten in koperdruk

   Zie C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), pp. 256-257 (code: Jac 49 A)

  • Bevat 15 ongenummerde kaarten in koperdruk

   Zie C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), pp. 18-19 (code: Alp 2)

  • Bevat 32 kaarten in koperdruk

   Zie C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), p. 159 (code: Don 4)

  • Bevat 40 kaarten in koperdruk

   Zie C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), pp. 406-407 (code: Loon 4)

  • openDD De Nieuwe Groote Zee-Spiegel, ... (etc.), door Pieter Goos. ca. 1666. 1 deel 46,5 x 31,5 x10 cm Folio

   Omvat twee delen in één band

   Bevat een groot aantal landopdoeningen en havenaanzichten in houtsnede en 89 kaarten in koperdruk

   Voorheen opgenomen in de bibliotheek van het Nationaal Archief, achtereenvolgens als standnummers 60 J 10 en 393 F 1

  • Luxe uitgevoerd exemplaar in rood fluwelen band

   Incompleet exemplaar: titelblad en kaartnummers 1, 2 en 19 ontbreken; bevat 38 van de oorspronkelijk 41 kaarten in koperdruk

   Zie C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), pp. 196-197 (code: Goos 1 B)

  • openNB De Zee-Atlas, Ofte Water-Weereld, ... (etc.) door Pieter Goos. 1666. 1 deel 53,5 x 34 x 4,5 cm Folio

   Bevat 41 kaarten in koperdruk

   Zie C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), pp. 196-197 (code: Goos 1 B)

  • 5 delen in 2 banden

  • Incompleet exemplaar: bevat 24 van de oorspronkelijk 48 kaarten

   Zie C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), p. 342 (code: Keu 96)

  • openP Zee Atlas ... (etc.) door Jacobus Robijn. 1683. 1 deel 56 x 34 x 6,5 cm Folio

   Bevat 54 kaarten in koperdruk, handingekleurd

  • Omvat drie delen in één band

   Bevat landopdoeningen en havenaanzichten in houtsnede en 86 kaarten in koperdruk

  • openR De Fransche Neptunus, ... (etc.), uitgegeven door Pieter Mortier. 1693-1694. 1 deel 65,5 x 55 x 4,5 cm Folio

   Omvat twee atlassen in één band

   Bevat 4 platen en 38 kaarten in koperdruk, alle handingekleurd

  • Omvat twee atlassen in één band

   Bevat 3 platen en 38 kaarten in koperdruk, alle handingekleurd

  • Samengesteld door Jan van Loon en Claes Jansz. Vooght

   Uitgegeven te Amsterdam door Johannes van Keulen

   Delen I, II, III, IV en V in één band

   Bevat een groot aantal landopdoeningen en havenaanzichten en 166 kaarten in koperdruk

   Het jaartal op de titelpagina is weggeradeerd

   Op het voorplat in goud gestempeld 'Hof van Holland'

  • Bevat 33 kaarten in koperdruk

   Bevat voorin bijgebonden een handgeschreven register op de kaarten

   Zie C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), p. 360 (code: Keu 125)

  • Compilatie opgebouwd uit een frontispice, het titelblad van deel V, de boeken 3 en 4 van deel II en de beide boeken van deel V, samengebonden tot één band

   Bevat 40 kaarten waarvan 39 in koperdruk en 1 in manuscript

   De samenstellende delen komen niet voor in C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970)

   De onderstaande titel is afgeleid van het titelblad en het frontispice

   Op het voorplat het vignet 'VOC' gestempeld

  •  T Verzameling van 12 door Johannes Loots uitgegeven paskaarten. Eerste kwart 18e eeuw 1 portefeuille Bevat 12 kaarten in koperdruk 64 x 39 x 2,5 cm

   Zie voor door Johannes Loots vervaardigde zee-atlassen: C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), pp. 409-421

   Bevat de volgende kaarten:
   (1)Nieuwe Curieuse Verbeeterde gelyk Graadige Paskaart van de geheele Noord Zee, strekkende van de Hoofden tot Drontem, als meede de Oost Cust van Engeland en Schotland, en de Eylanden van Hitland: waar in naawkeurig werd aangetoond de loop der Stroomen en alle de Droogtens en Dieptens. &c.
   tot Amsterdam By Ioannes Loots Boek Zeekaart verkoper en Graadboogmaker inde Nieuwenbrugsteeg Inde Iongen Lootsman.
   Koperdruk, ongekleurd.
   (2)[Kaart van de Noordzee].
   tot Amsterdam By Ioannes Loots Boek Zeekaart verkoper en Graadboogmaker inde Nieuwenbrugsteeg Inde Iongen Lootsman.
   Het rechter derde deel van de kaart, inclusief cartouche met titel en schaalstokken, ontbreekt.
   Koperdruk, ongekleurd.
   (3)Nieuwe en seer Ceurieuse Gelyk Graadige Paskaart van t' Zuyder deel der Noord-Zee Streckende van Texel tot de Hoofden Begrypende in zig de Zeekusten van Vriesland, Holland, Zeeland, Braband en Vlaanderen, als mede de Oost Kust van Engeland met des selve Havens, Dieptens, en Droogtens, alles op zyn waren Breeten geleyt door den wel Edele Gestrengen Manhafte Heer de Heer Christoffel Middaghten Schout Benaght wegens het Ede:le Mog:de Collegie ter Admiraletyt van Vrieslandt.
   tot Amsterdam by Joannes Loots Boek Zee Kaart Verkooper en Graadboog Maker in de Nieuwen brug steeg in de Ionge Lootsman.
   Jacob Keyser inv. et Sculp.
   Koperdruk, ongekleurd.
   (4)Nieuwe Groote Verbêterde en Coreckte Gelijkgradige Pas kaart van het Canaal Tusschen Engeland en Vrankrijck, als mede het verkeerde Canaal, met de Droogtens, Dieptens en de Waatergetijden &a. Naaukeurich opgestelt en in 't ligt gebragt Door de wel Ed.le Gestrengen Manhaften H:r Ch.fel Middagten Schout Benagt wegens het E:d M:o Collegie ter Admeraliteijt van Vriesland = Nouvelle Carte de Tout la Manche Entre Angleterre et France, en Grand point Bien Corrigée et Conçittée avec les Plus Fideles Memores, par le Tres Noble & tres Illustre S:r Christoffel Middagten Contre Admiral du Tres Noble College de la Province de Vriese.
   en werden bij niemant Gedrukt als 't Amsterdam bij J: Loots, Boek en Zeekaart verkooper in de Nieuwenbrugsteeg = a Amsterdam Chez Jean Loots, Marchant Libraire et des Cartes, aussi de toutte Sovres d'Instruments pour les Mathematiq; & dans la Rue du Pont Neuf.
   Joan van Luchtenburch, Per Ordre, Delineavit, et Schulpcit.
   Koperdruk, ongekleurd.
   (5)Nieuwe en seer Ceurieuse Gelyk Graadige Paskaart van t' Zuyder deel der Noord-Zee Streckende van Texel tot de Hoofden Begrypende in zig de Zeekusten van Vriesland, Holland, Zeeland, Braband en Vlaanderen, als mede de Oost Kust van Engeland met des selve Havens, Dieptens, en Droogtens, alles op zyn waren Breeten geleyt door den wel Edele Gestrengen Manhafte Heer de Heer Christoffel Middaghten Schout Benaght wegens het Ede:le Mog:de Collegie ter Admiraletyt van Vrieslandt.
   tot Amsterdam by Joannes Loots Boek Zee Kaart Verkooper en Graadboog Maker in de Nieuwen brug steeg in de Ionge Lootsman.
   Jacob Keyser inv. et Sculp.
   Koperdruk, ongekleurd.
   (6)Nieuwe Groote verbêterde Pas-kaart van de Zeeuwse en Vlaamse Banken, waar in vertoond werden alle Droogten Diepten en Ondiepten, Streckende van 't Lant van Schouwen, tot de Hoofden, met grôte kosten en moijte in't ligt gebragt door wijlen Gerret vander Tollen in sijn Leven Mathematicus en eertijts selfs voor Schipper ter Zee gevâren.
   tot Amsterdam by Joannes Loots Boeck en Zee-kaart verkooper en Graadboog Mâker inde Nieuwe-Brug-Steeg inde Jonge Lootsman.
   Koperdruk, ongekleurd.
   (7)Nouvelle Carte Marine de la Manche d' Angleterre Demonstrant toutes les Profondeurs et Assechements les Courants, avec la variation de la Bousolle; le tout selon les tres Exactes Observations du Cap: Edm: Halley par ordre du Roy Guilleaume III d'etres heureuse memoire = Nieuwe Paskaart van 't Canaal tusschen Engeland en Vrankryk Vertoonende alle de Dieptens, Droogtens, het Gety Loopen der Stroomen, en Miswyzing der Magneet naald, alles volgens de Naaukeurigste waar neminge tot dien eynde gedaan, door ordre van Koning William, by Cap: Edm: Halley in 't Iaar 1701 = A New and Correct Draught of the Channell Between England and France Shewing the Sands Shoales depth of water and Anchorage on the Said Coasts with the Setting of the Tydes and the time of High water as Observed by Cap.t Edm: Halley by his Maj.ties Comm.d in the Year 1701 / Nouvelle Carte de Tout la Manche Entre Engleterre et France = Nieuwe Paskaart Vande Geheele Canaal Tusschen Engeland en Vranckrijck = The New Sea Map Chanell Betwext England et France.
   t' Amsterdam By Ioannes Loots Boek Zeekaart Verkooper en Graad Boog Maaker inde Nieuwe Brugh Steeg inde Jonge Lootsman. opgesteldt Door Claas de Vries Geometra.
   2 bladen koperdruk aaneen gemonteerd, ongekleurd.
   (8)Nieuwe Groote en Curjeuse Gelyk Gradige Paskaart vant' Westelykste deel der Zee Kusten van Europa, Streckende van Calais tot Hitland, of Ysland, tot voorby t' Naauw van de Straat tot aan Cap Cantyn in Barbarie als mede de Carnarise en Vlaamse Eylanden, vorders alle de Schotsche Eylanden, en Dangereuse lant van Bus, en Middaghtens Clip, Aldus Naukeurig opgestelt en int' ligt gebragt, door den wel Edele Getrengen Manhaften Heer de Heer Christoffel Middaghten Schout benaght vant' E:d M:o Colesie van Frieslant Residerende Binnen Harlingen.
   t Amsterdam by Joannes Loots Boeck Zee Kaart Verkooper en Graad boog maker in de Nieuw brug steeg inde Ionge Lootsman.
   J. Keyser inv. et sculptor.
   Koperdruk, ongekleurd.
   (9)Generaale Wassende Gradige Pas-kaart Van de Spaanse zee Besloten tusschen de Vaste Kusten van Europa, Africa en America Met des selfs Eylanden Daar onder begrepen in groot bestek Alles naaukeurig oversien.
   t Amsterdam By Joannes Loots, Boekverkooper en Graad Boog Maaker inde Nieuwe-brug-Steeg in de Jonge Lootsman.
   Koperdruk, ongekleurd, met in potlood ingetekend de koers van een schip van het Kanaal tot voor de kust van Sierra Leone.
   (10)Nieuwe groote en seer Curieuse Paskaart van Westindien De vaste Custen nevens de Caribische en diversche Eylanden etc door verscheyde Spaansche stuur en Lootslieden geobserveerd gepeyld en bevonden; te samen gesteld, en getekend door den seer vermaarden Spaansche Piloot Juan Rodrigo de Cascaijs, opper-Piloot des Konings van Spangien tot la vera Cruis, nooyt voor desen soo pertinent, en accuraat verthoond, in't ligt gegeven.
   Amsterdam by Ioannes Loots Boek Kaart en Konstverkooper in de Nieuw-brughsteegh inde Ionge Lootsman.
   Met inzet: t' Eyland la Bermuda.
   Koperdruk, ongekleurd.
   (11)Nieuwe Paskaart van Brasil Strekkende van Soraname tot Rio de la Plata neevens enige van de Voornaamste Havens in't Groot / Nieuwe Wassende Gradige Paskaart van Guinea en Angola als meede de C de Bonna Esperanca in't Groot Neevens een Geporportioneerde Mylschaal noit voor deesen soo gesien.
   tot Amsterdam by Ioannes Loots Boek-verkooper en Graad-Boogmaaker in Nieuwen Brug-steeg in de Ionge Lootsman / tot Amsterdam by Ioannes Loots Boekverkooper en Graadboogmaker in de Nieuwen-brug-steeg in de Jonge Lootsman.
   Met inzetten: I. Spiritu Sancto / Maranhao I / S Salvador / Olinde de Phernambuquo / Ianiero / Afbeeltsel van de Bay de St Martin tot de C. de Bonna Esperanca in't Groot.
   2 bladen koperdruk aaneen gemonteerd, ongekleurd.
   (12)Nieuwe Wassende Graadige Paskaarte van Oost Indien Verthoonende hem van C. de Bona Esperanca tot aan het Landt van Eso. Alles Naaukeurigh oversien en van veel Fouten gesuyvert / Nieuwe Wassende Graadige Paskaart Vande Zuyt Zee verthoonende hem van R. de la Plata, tot aen het Lant van Eso.
   t Amsterdam by Joannes Loots. Boek Zeekaart Verkooper en Graadt boogmaaker inde Nieuwebrug Steeg inde Ionge Lootsman / 't Amsterdam by Joannes Loots. Boek Zeekaart verkooper en Graadt-boogmaaker, inde Nieuwebrug Steeg inde jonge Lootsman.
   Met inzet: [kaart van Zuid-Amerika van de Rio de la Plata tot Kaap Hoorn].
   2 bladen koperdruk aaneen gemonteerd, ongekleurd.
  •  TBIS Verzameling van 9 door Johannes Loots uitgegeven paskaarten. Eerste kwart 18e eeuw 1 band Bevat 9 kaarten in koperdruk 54,5 x 31,5 x 0,5 cm

   Zie voor door Johannes Loots vervaardigde zee-atlassen: C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), pp. 409-421

   Bevat de volgende kaarten:
   (1)Pascaartte, Van een Gedeelte Vande Noort Zee. Vertonende, d' Belt, Scager-rack, Hitland en een Gedeelte vande Cust van Engeland en Schotland. om sonder Miswysing nae een Hollands Compas te b'zeylen.
   t' Amsterdam. By Iohannes Lootz Zeekaart verkoper inde Nieuwen brugh Steegh inde Ionge Lootsman.
   Koperdruk, ongekleurd.
   (2)Paskaart van het Zuyder Deel van de Noord Zee Streckende van de Wester Eems tot aan de Hoofde In zig Begrypende de Zuyder-Zee, de Kusten van Holland, Zeeland, Vlaanderen en d'Oost-kust van Engelandt door C.J. Vooght Geometra.
   tot Amsterdam by Ioannes Loots Boekverkooper en Graadboogmaker in de Nieuwenbrug Steeg in de Ionge Lootsman.
   Met inzetten: [kaart van de Thames, van Londen tot het Isle of Sheppey] / Paskaardt van De Maas streckende van de Stadt Dordrecht tot in Zee.
   Koperdruk, ongekleurd.
   (3)Pascaert van t' Canaal tusschen Engeland en Vranckryck.
   't Amsterdam by Ioannes Loots inde Nieuwe Brug-Steeg.
   Met inzet: t' Eylant Wicht.
   Koperdruk, ongekleurd.
   (4)Nieuwe Gradige Pas Caarte der Spaansche Zee van Yrland tot het Naeu der S.rt Gibralter Bevattende in sich de Kusten van Engeland, Yrland, Vrankryck, Spanjen en Portugal, Alles Naaukeurig oversien.
   tot Amsterdam by Joannes Loots. Boekverkooper en Graadboogh Maaker inde Nieuwe-Brug-steeg inde Jonge Lootsman.
   Koperdruk, ongekleurd.
   (5)Pascaert van t' Oost en Westelyck Deel Van de Middelandsche Zee. Zynde vande Miswyzing en veel Fouten verbetert.
   t' Amsterdam by I. Loots.
   Koperdruk, ongekleurd.
   (6)Generale Wassende Gradige Pas-kaart van de Spaanse Zee Besloten tusschen de vaste Kusten van Europa, Africa, en America, Met des selfs Eylanden daar onder Begrepen. Alles Naaukeurig oversien.
   't Amsterdam by Joannes Loots Boekverkooper en Graad-boog-macker inde Nieuwe-Brugh-Steeg inde Jonge Loots-man.
   Koperdruk, ongekleurd.
   (7)Verbeeterde Pascaarte van de Caribes Eylanden Als meede de vaste kust van Nueva Andalusia. Nieuwelix oversien en van veel Fouten Gesuyvert.
   t Amsterdam By Ioannes Loots Boek-Zeekaart Verkooper en Graadbooghmaaker inde Nieuwe-brugh-Steegh inde Ionge Lootsman.
   Koperdruk, ongekleurd.
   (8)Pas-Caerte van West-Indien Begrypende in sich de vaste Custen en Eylanden alles op syn waere lengte en Breete op Wassende Graden gelegt. Streckende van Trinidad, tot de Staten Hoeck.
   tot Amsterdam by Ioannes Loots. Boeckverkooper en Graed-Boogh Maeker inde Nieuwe-Brugh Steegh inde Jonge Lootsman.
   Met als inzet: Curacao.
   Koperdruk, ongekleurd.
   (9)Nieuwe Wassende-Grade kaart van de Ætiopische ocean, Besluytende in zich de kusten van Guinea, Angola, de Caffers en Brasilia.
   t' Amsterdam by Joannes Loots, Boek zeekaart verkooper en Graad-boog maeker in de Nieuwenbrugsteeg in de Jonge Loots man.
   Koperdruk, ongekleurd.
  •  U Verzameling van 20 door de firma Van Keulen uitgegeven paskaarten. 18e eeuw. 1 band Bevat 20 kaarten in koperdruk 62 x 38,5 x 2,5 cm

   Uitgegeven door Johannes en Gerard van Keulen.

   Zie voor door de Van Keulens uitgegeven zee-atlassen: C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), pp. 282-401.

   Bevat de volgende kaarten:
   (1)Nieuwe Groote Paskaart van de Geheele Noord Zee Vertoonende in zig alle de Rivieren, Havens, Baye, Dieptens, daar in Geleegen. De Gronden gelegt na de ondervinding van verscheyde Ervarene Vissers varende van Maasland Sluys, en verders der strekkinge de Landen gelegt naar Opservatien van Cap.t Ioan Heyteman tot Christiania = The New Sea Map of the Whole North Sea Sheuwing all the Rivers Harbours Bays et Havens et Dipths et Showles in the Same, made according the experience of Several Expert Fishers of Maasland Sluce and others, and the reaches of each land according the Observations of Captn. Iohn Heyteman at Christiania = Nouvelle Carte Marine Generale de la Mer du Nord Depuis le Pas de Calais jusqua Norvegue  Schagen et Dronten Remontrant toutes ses Rivieres, Ports, Bayes, et Profondeurs. les Profondeurs sont mises suivant les Observations de plusieurs Experimenté Pecheurs navigeant de Maasland Sluys.
   t Amsterdam By Joannes van Keulen Boek Zeekaart Verkooper en Graadboogmaker op de hoek van de Nieuwe-brug-steeg in de Gekroonde Lootsman = At Amsterdam By Iohn of Keulen Master of Making all Sorts of Seabooks et Sea chards Liveing on ye Est Side of ye New Bridge = a Amsterdam Chez Iean van Keulen Marchand Libraire et de Cartes Demeurand a l'Orient du Pont Neuf a la Pilote Couronne.
   Koperdruk, ongekleurd
   (2)26Paskaart Vande Noord Cust van Schotland als mede de Eylanden van Hitlandt en Fero. Naaukeurig opgestelt en van veel fouten verbetert.
   t Amsterdam by Iohannis van Keulen Boekverkoper aan de Nieuwenbrug in de Gekroonde Loots-man.
   Koperdruk, ongekleurd
   (3)Nieuwe, Wassende Grade Paskaart. Vertoonende, t Westelijkste deel der Zee Kusten van Europa Strekkende van Hitland, of IJsland. tot Voorbij t' Naauw van de Straat. Waar in ook Vervangen sijn, d' Carnarise en Vlaamse Eijlan: Seer Dienstig voor die geene die agter Irlant om Zeijlen.
   t' Amsterdam. bij Ioannes van Keulen. Boek-zeekaart verkooper, en Graad-boog maker, aan de Oost zijde, van de Niwen-brugh, in de Gekroonde Lootsman. Nieuwelijks Opgestelt en int Light gebragt door G. v. Keulen.
   Koperdruk, ongekleurd
   (4)Nieuwe Paskaart van Het Zuyderste Gedeelte der Noord-Zee Strekkende van Texel tot aande Hoofden Begrijpende in Sigh de Zeekusten van Vriesland  Holland  Zeeland  Vlaanderen ook een Gedeelte van d' Oostkust van Engeland = Nouvelle Carte Marine de la Partie Meridionale de la Mer du Nord entre Texel et le Pas de Calais Contenant les Côtes Maritimes de Frise  Hollande  Zelande  Flandre et une Partie des Côtes Orientale d' Angleterre = The New Sea Map of the South Part of the North-Sea Extending Form the Texel to the Heads Containing the Coasts of Freesland  Holland  Zealand  Flaunders and the East Coast of England = Nueva Carta Maritima d'el Parta Meredionales de la Mer del Nord de Texel hasta las Cabeças que Contiene las Costas Maritimas de Vrieslanda  Hollanda  Flandes ij de la Costa Oriental de Ingalaterra.
   t' Amsterdam bij Ioannes van Keulen Boek en Zeekaart verkooper en Graad-boogh Maker aan de Oost zyde van de Nieuwe Brugh inde Gekroonde Lootsman Opgestelt door G: v: Keulen.
   Koperdruk, ongekleurd
   (5)Nieuwe Paskaart Vande Geheele Canaal Tusschen Engeland en Vranckryck = Nouvelle Carte de Tout la Manche Entre Engleterre et France = The New Sea Map Chanell Betwext England et France = Nueva Carta de las Costas Maritimas d'el Canal Entre Inglaterra ij Francia.
   't Amsterdam Bij Ioannes van Keulen Boek Zeekaart Verkoper en Graad-boog Maker Aande Oost Zijde Vande Nieuwen Brug in de Gekroonde Lootsman Nieuwelyk Opgestelt door Gerard van Keulen.
   Koperdruk, ongekleurd
   (6)[Wassende graden paskaart van de Spaanse Zee].
   Onvolledig exemplaar: de linkerhelft, inclusief cartouche en titel, is weggesneden.
   Koperdruk, ongekleurd
   (7)Nieuwe Wassende Graadige Pas-kaart van de Kust van Guinea en Brasilia strekkende van Cap Verde tot de Cap de Bon-Esperance en Verders van Rio de Berbice tot Rio de la PLata.
   te Amsterdam by Joannes van Keulen. Boek en Zeekaart Verkoper aan de Nieuwenbrug in de Gekroonde Lootsman.
   Koperdruk, ongekleurd
   (8)Nieuwe en Naauwkeurige Paskaart van de Guineese, Goud, Tand en Slave Kust Strekkende van Sierra Liones tot aan Caap Formosa, met alle deszelfs Havens, Dieptens, Droogtens en Ankergronden, in't Ligt gegeven tot dienst der Zeelieden = Nouvelle Carte des Côstes de Guinée, d'Or, de Dents et des Esclaves S'Entendant depuis Rio Sierra Liones Jusqu'au Cap Formosa Mis au Iour pour l'Utilité de Navigeurs.
   te Amsterdam door Joannes van Keulen Boek en Zeekaart Verkooper aan de Oost Zyde van de Nieuwen-brug in de Gekroonde Lootsman = A Amsterdam par Jean van Keulen. Marchand Libraire et Vendeur des Cartes maritimes.
   Koperdruk, ongekleurd
   (9) Oost Indien. Wassende Graade Paskaart, Vertoonende nevens het Oostelyckste van Africa, meede de Zeekusten van Asia, van C. de Bona Esperanca tot Eso, boven Iapan.
   t' Amsterdam Bij Pieter Goos op het Water inde Vergulde Zee Spiegel. Seyn nu te Bekoomen by Iohannes van Kuelen.
   Onvolledig exemplaar: bovenste gedeelte is weggesneden.
   Koperdruk, ongekleurd
   (10)Paskaart van't Zuydelykste gedeelte van Africa, vertoonende de Saldanha Bay de Bay de goede Hoop en de Bay Falso: met desselfs Dieptens Droogtens en Anker gronden.
   Tot Amsterdam by Ioannes van Keulen Boek- Zee-kaart verkooper en Graad boog-maker aan de Oost-zyde van de Nieuwen-brug.
   Met aanzicht van de Duivelsberg, Tafelberg en Leeuwenberg in het cartouche.
   Koperdruk, ongekleurd
   (11)67Carte Particuliere des Costes du Cap de Bone Esperance &c. Levée Par Ordre Expres des Roys de Portugal Sous qui on en a fait la Decouverte.
   a Amsterdam Chez Pierre Mortier Libraire sur le Vygen Dam. is Nu te bekoomen bij Gerard van Keulen aan de Nieuwe Brugh.
   Met inzetten: Vue du Cap de Bonne Esperance / Cap de Bonne Esperance.
   Koperdruk, ongekleurd
   (12)68Carte Particuliere des Costes de l' Afrique Qui comprend le Pays de Cafres &c. Levée Par Ordre des Roys de Portugal sous qui on en a Fait la Decouverte.
   a Amsterdam Chez Pierre Mortier Libraire sur le Vygen Dam. is Nu te bekoomen bij Gerard van Keulen aan de Nieuwe Brugh.
   Met inzet: [monding van de Rio de Lagoa].
   Koperdruk, ongekleurd
   (13)69Carte Particuliere des Costes de l' Afrique Depuis C. del Gado Jusques Rio Mocambo, et les Isles aux Environs. Levée Par Ordre Expres des Roys de Portugal sous qui on en a Fait la Decouverte.
   a Amsterdam Chez Gerard van Keulen Libraire Vis a Vis du Pont Neuf.
   Met inzet: L'isle Anjoane ou Anjuanny.
   Koperdruk, ongekleurd
   (14)70Carte Particuliere de la Mer Rouge &c. Levée Par Ordre Expres des Roys de Portugal sous qui on en a Fait la Decouverte = Nieuwe Platte Paskaart van de Roode Zee in Oostindien.
   a Amsterdam Auparavant Chez Pierre Mortier Libraire sur le Vygen Dam. Syn nu te bekoomen Tot Amsterdam By Gerard van Keulen. Boek en Zee Caart Verkooper Aan de Nieuwen Brugh.
   Met inzetten: Fortification de Monbasa ou Monbaca / Isle Zocatora / Het Eyland Babel Mandel of Vera Cruz geleegen in t Naauw van de Roode Zee / l'Isle de Monbasa ou Monbaca
   Koperdruk, ongekleurd
   (15)Nova Tabula Terrarum Cucan, Canara, Malabaria, Madura, & Cormandella, Cum parte septentrionali Insulae Ceylon, in mari Indico Orientali. Edente Hadriano Relando.
   tot Amsterdam by Gerard van Keulen.
   Koperdruk, ongekleurd
   (16)Pascaert van 't Eylandt Ceylon, Voordesen Taprobana; by de Inwoonders genaemt Lankaun.
   by Gerard van Keulen.
   Koperdruk, ongekleurd
   (17)De Straat Sunda, in de Oost-Indische Zee tussen de Eylanden Sumatra en Iava.
   tot Amsterdam by Gerard van Keulen Boek en Zeekaart verkooper aan de Nieuwe brugh.
   Met inzet: de Reede van Bantem.
   Koperdruk, ongekleurd
   (18)Insulae Iavae Pars Occidentalis Edente Hadriano Relando / Insulae Iavae Pars Orientalis Edente Hadriano Relando
   t Amsterdam by Gerard van Keulen aan de Nieuwe brug.
   Met inzetten: De Have of Reede van Batavia / Afteekening vande Stad en t Kasteel van Batavia vertoonende aldus als men voor t Kasteel ter Reede Legt.
   2 bladen koperdruk aaneen gemonteerd, ongekleurd
   (19)De Reede en Stadt Batavia, is geleegen aan de Noord kust van 't Eyland Groot Iava inde Oost Indische Zee.
   tot Amsterdam by Gerard van Keulen aan de Nieuwenbrug.
   Met inzet: De Stad Batavia en desselfs Districkt.
   Koperdruk, ongekleurd
   (20)Insularum Moluccarum Nova Descriptio.
   Iacob Lootsman.
   Koperdruk, ongekleurd
  • Bevat 72 kaarten in koperdruk, handingekleurd

   Zie C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), pp. 434-435 (code: Ren 3)

  • Bevat 26 bladen landopdoeningen in koperdruk

   Zie C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), p. 369 (code: Keu 144).

  • openX Rotario, door Hessel Gerritsz. 1627-1628. 1 deel 33,5 x 23 x 4,5 cm Folio Manuscript

   Met het vignet van de kamer Zeeland van de West Indische Compagnie op het eerste blad

  • openY Beschrijving van de kusten van Brazilië, Chili en Angola en omliggende vaarwaters. ca. 1645. 1 deel 33,5 x 23 x 4,5 cm Folio Manuscript

   Bevat 18 kaarten en 12 bladen landopdoeningen

   Zie H. den Heijer en B. Teensma, Nederlands-Brazilië in kaart. Nederlanders in het Atlantisch gebied 1600-1650 (Zutphen 2011)

  •  --- Beschrijvingen van verschillende vaarwaters in Oost-Indië. 17de eeuw. 1 deel 32,5 x 21,5 x 3 cm Folio Manuscript

   Voorheen door Leupe beschreven als inv.nr. Z

   Aan te vragen als 1.04.02 inv.nr. 5029

   Bevat de volgende afbeeldingen:
   (1)fol. 25Landopdoening van het eiland Ceylon met de Adams Piek.
   (2)fol. 25VKaart van de baai van Gale.
   (3)fol. 26Schetskaart van de baai van Gale.
  • Omvat 44 folio's waarvan de folio's 2 t/m 26 beschreven zijn

   Bevat geen kaarten of afbeeldingen

   Als volgt ingedeeld:
   fols. 2-6VA. Beschryvinge van de Cust van Africa van Cabo de Monte tot Cabo de Palma het welcke in't gemeen de Greijn kust wert genaemt.
   fols. 7-10B. Beschrijvinge van Cabo de Palma tot Cabo de Tres Puntes zijnde de cust van Afrika.
   fols. 10-15VBeschrijvinge van de Cabo Tres Puntes tot Caep Formosa op de cust van Afrika.
   fol. 15VD. Eenig woorden noodwendig zijnde in den handel in de Camerones  Rio del Vrij ende het hoogland.
   fols. 16-20VE. Beschryvinge van de cust van Africa tusschen Cabo Formosa, en Cabo de Loopes de Gonsalvos.
   fols. 20V-21VF. Van de drooghte die aen de Caap de Loop leggen als mede om voor de water plaas te anckeren.
   fols. 21V-24VG. Beschrijvinge van de Cabo de Loop de Gonsalves tot Loange hoe haar dese landen op verscheijden breete verthoonen.
   fols. 24V-26H. Opdoeninge van de eijlanden Curcao.
   (bevat korte beschrijvingen van o.a. Tobago, Bonaire en Curaçao).
   fols. 26V-44VOnbeschreven.
  • De folios 3 t/m 147 bevatten een verscheidenheid aan afschriften van instructies voor en verhalen en verklaringen over reizen naar Zuid-Amerika en de Stille Oceaan, ondernomen door onder andere Mahu, l'Hermite, Van Spilbergen en verschillende Spanjaarden.
   De folios 150 t/m 242 bevatten een aantal scheepsjournalen van reizen van Patria naar Kaap de Goede Hoop, binnen de Indische Oceaan en in Oostindische wateren, en van Batavia naar Patria, ondernomen in de periode 1671-1681.

   Voorheen door Leupe beschreven als inv.nr. BB.

   Aan te vragen als 1.11.01.01, inv.nr. 115.

  •  CC Verzameling van vier door Pieter Goos uitgegeven paskaarten. 1673-1675. 1 band Bevat 4 kaarten in koperdruk 45,5 x 28 x 0,5 cm

   Zie voor atlassen van Pieter Goos: C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), pp. 192-219.

   Bevat de volgende kaarten:
   (1)Pascaart van de Noort zee verthoonende in zich alle de Custen en havens daer rontom gelegen. Op nieuws oversien en verbetert.
   Gedruckt tot Amsterdam. Bij Pieter Goos op't Waater in De Vergulde Zee Spiegel bij de N: brugh. Anno 1675, Gesneden bij Geraerd Coeck.
   Voorheen door Leupe beschreven als inv.nr. 13.
   (2)Pas-Caart van de Oost zee verthoonende Alle de ghelegentheydt tusschen 't Eylandt Rugen ende Wijborg. Op nieuws oversien en verbeetert.
   t' Amsterdam By Pieter Goos op't water inde vergulde Zeespiegel 1673, Gesneden bij Gerard Coeck.
   Voorheen door Leupe beschreven als inv.nr. 10.
   (3)De Custen van Noorwegen, Finmarcken, Laplandt, Spitsbergen, Ian Mayen Eylandt, Yslandt, als mede Hitlandt, en een gedeelte van Schotlandt.
   t' Amsterdam, By Pieter Goos op't Water inde vergulde Zee-spiegel.
   Voorheen door Leupe beschreven als inv.nr. 4.
   (4)De Zee Custen van Ruslant, Laplant, Finmarcken, Spitsbergen, en Nova Zemla.
   Met inzet: De Reviere Dwina, Ofte De Reviere van Archangel Soo het Nieuwe als 't Oude diep.
   t' Amsterdam, By Pieter Goos op't water by de Nieuwe brugh in de vergulde Zee Spiegel.
   Voorheen door Leupe beschreven als inv.nr. 5.

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in