Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Justitie / DG Bijzondere Rechtspleging - Zoeken: collaboratie

24 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

2.09.08
Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2000
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.09.08
Auteur: Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2000

CC0

Periode:

1945-1983
merendeel 1945-1952

Omvang:

71.50 meter; 2498 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De bijzondere rechtspleging was in het leven geroepen om Nederlanders die oorlogsmisdaden hadden gepleegd, die hadden gecollaboreerd of die zich op andere wijze onvaderlandslievend hadden betoond te bestraffen. Aan de basis lag het Besluit Buitengewoon Strafrecht (BBS) (D61) van 22 december 1943. Bijzonder was de rechtspleging in zoverre dat er sprake was van een mengeling van burgerlijk en militair recht, een speciaal voor dat doel in het leven geroepen opsporingsapparaat en Bijzondere Gerechtshoven. Bovendien kregen de veroordeelde politieke delinquenten te maken met een bijzondere strafmaat.
Na de bevrijding viel de arrestatie van 'foute Nederlanders' onder de verantwoordelijkheid van het Militair Gezag. In de praktijk verrichtte het verzet de meeste arrestaties (onder meer de Binnenlandse Strijdkrachten, BS), omdat zij over informatie beschikten en niet besmet waren. Daarover ontstond een conflict met de politie. Geleidelijk werd de rol van het verzet ingeperkt en de rol van politie en justitie versterkt.
Op 1 maart 1946 droeg het Militair Gezag zijn bevoegdheden op het gebied van de bijzondere rechtspleging over aan het speciaal voor dit doel in het leven geroepen Directoraat-Generaal voor de Bijzondere Rechtspleging (DGBR), dat onder leiding stond van mr. B.I.A.A. ter Veer. Het Directoraat-Generaal coördineerde het hele opsporings- en vervolgingsbeleid tot aan de opheffing op 1 januari 1949. In januari 1946 zaten bijna 90.000 personen in voorarrest. De bijzondere rechtspleging bleek omvangrijk, arbeidsintensief en tijdrovend. Minister J.H. van Maarseveen besloot in te grijpen. Duizenden werden voorwaardelijk in vrijheid gesteld. De procedures werden vereenvoudigd en versneld en de rechtszekerheid van de verdachten werd beter geregeld. In 1949 en 1950 werden de bijzondere gerechtshoven opgeheven en het werk overgedragen aan de reguliere rechtbanken. De resterende werkzaamheden werden overgedragen aan het Bureau Bijzondere Rechtspleging.
Het archief bevat circulaires en correspondentie en overige stukken betreffende de organisatie en administratie;; behandeling van gratieverzoeken; internering (van politieke delinquenten); stukken betreffende de coördinatie van alle activiteiten m.b.t. de opsporing en overdracht (ook vanuit het buitenland, speciaal Duitsland); collaboratierapporten; dossiers inzake bedrijven en organisaties, personen en overige onderwerpen; stukken m.b.t. de bewarings-en verblijfkampen, zoals klachten en inspecties; vervroegde invrijheidsstelling, vermindering van verbeurdverklaringen en herstel in rechten.

Archiefvormers:

 • Ministerie van Justitie / Directoraat-Generaal voor Bijzondere Rechtspleging (DGBR) 1946-1949
 • Ministerie van Justitie / Afwikkelingsbureau Directoraat-Generaal voor de Bijzondere Rechtspleging 1949-1958
 • Ministerie van Justitie / Bureau Bijzondere Rechtspleging 1949-1958

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

Door het Algemeen Rijksarchief werden in het kader van dit project de onderstaande archiefblokken ter bewerking aangeboden. De meeste archieven waren in de jaren zeventig reeds door het Ministerie van Justitie aan het Algemeen Rijksarchief overgedragen:

 1. Archief van het Bureau Coördinatie van het voormalige Directoraat-Generaal voor de Bijzondere Rechtspleging, omvang 8,25 meter
 2. Archief van het Bureau Coördinatie van het voormalige Directoraat-Generaal voor de Bijzondere Rechtspleging inzake zgn. economische collaboratie, omvang 11,375 meter
 3. Depot 70: Aanvulling op archief genoemd onder 2. Dit deel werd in 1971 nog niet overgedragen aan het Algemeen Rijksarchief, omvang 2 meter.
 4. Depot 71: Archief (of gedeelte daarvan) van de NSB-kring Utrecht en Omelanden, uit de bezettingstijd, zoals dit werd aangetroffen in de oude bewaarplaats van het centraal archief bijzondere rechtspleging (school Zwarteweg), omvang 1,2 meter
 5. Depot 82: Archief van het voormalige Directoraat-Generaal voor de Bijzondere Rechtspleging, zijn onderdelen en rechtverkrijgenden, omvang 50 meter
 6. Depot 84: Accountantsrapporten ten aanzien van organen geressorteerd hebbende onder het voormalige Directoraat-Generaal voor de Bijzondere Rechtspleging, 1945-1952; omvang 7 meter
 7. Depot 85: Verzameling circulaires uitgegeven door het voormalige Directoraat-Generaal voor de Bijzondere Rechtspleging, omvang 3 meter

Ten aanzien van de hierboven genoemde archieven zijn de volgende bijzonderheden van belang:

Bureau Coördinatie van het voormalig Directoraat-Generaal voor de Bijzondere Rechtspleging.

Het in de centrale archiefbewaarplaats van het Ministerie van Justitie aangetroffen archief van het bureau Coördinatie van het voormalige DGBR werd verpakt in 64 dozen. Bij de overdracht van het archief in 1968 aan het ARA werd de oorspronkelijke ordening zoveel mogelijk gehandhaafd

Een oorspronkelijke toegang, in de vorm van een klapper, index of kaartsysteem werd niet aangetroffen.

Overeenkomstig het herkomstbeginsel werd de oorspronkelijke ordening zoveel mogelijk gehandhaafd. Per serie werd bekeken onder welke archiefvormer /rubriek de beschrijvingen geplaatst kon worden.

Bureau Coördinatie van het voormalig Directoraat-Generaal voor de Bijzondere Rechtspleging, inzake zg. economische collaboratie (depot 70).

Het in de centrale archiefbewaarplaats van het Ministerie van Justitie aangetroffen archief van het bureau Coördinatie van het voormalige DGBR inzake de zg. economische collaboratie werd verpakt in 91 dozen. Bij de overdracht van het archief in 1968 aan het ARA werd in het belang van de toegankelijkheid de oorspronkelijke ordening gewijzigd Tot en met doos 84 werden de mappen op trefwoord alfabetisch gerangschikt. De oorspronkelijke dossieraanduiding was in de plaatsingslijst tussen haken geplaatst.

Een oorspronkelijke toegang, in de vorm van een klapper, index of kaartsysteem werd niet aangetroffen.

De inhoud van de aangetroffen dossiers was zeer divers. Gezien de taakstelling van het Bureau Coördinatie is het waarschijnlijk gaat om divers materiaal dat verzameld is uit diverse archieven en toegankelijk en beschikbaar is gemaakt ten behoeve van de bijzondere rechtspleging.

Aangezien de oorspronkelijk ordening van het archief niet meer in tact was werd de volgende werkwijze gevolgd.:

De in de alfabetische serie aangetroffen dossiers die betrekking hadden op een of meerdere personen zijn in een afzonderlijke serie beschreven. Evenzo is dit gebeurd met de organisaties. De overige dossiers zijn tot slot in een afzonderlijke serie beschreven. Binnen deze series is de ordening alfabetisch.

Aanvulling op archief genoemd onder 2

Dit deel, met een omvang van ca. 2 meter, werd in 1971 vanwege niet meer te achterhalen redenen nog niet overgedragen aan het Algemeen Rijksarchief. Bij de bewerking door de CAS is dit deel geïntegreerd bewerkt met het archiefdeel genoemd onder 2.

Archief (of gedeelte daarvan) van de NSB, kring Utrecht en Ommelanden, uit de bezettingstijd, zoals dit werd aangetroffen in de oude bewaarplaats van het centraal archief bijzondere rechtspleging (school Zwarteweg) (depot 71)

Oorspronkelijk betrof het een numeriek geordende verzameling. Bij een herordening in 1968 werden de mappen op trefwoord, alfabetisch gerangschikt en voorzien van nieuwe volgnummers (1 t/m 210). In de door het ARA gemaakte plaatsingslijst (toegang 2.09.08.01) is achter elk trefwoord de oorspronkelijke dossieraanduiding tussen haakjes vermeld.

Uit het door de CAS verrichte vooronderzoek bleek dat dit bestand bijeen was gebracht door de POD, district Utrecht Stad.

Het betrof een serie met procesverbalen waarin ambtenaren van de POD Utrecht-Stad verklaarden wat zij hadden aangetroffen in de bescheiden van de voormalige NSB. De in dit bestand voorkomende bescheiden van de NSB werden derhalve door de POD in beslag genomen.

Vanwege deze reden treft u de dossiers niet in deze inventaris aan maar zijn opgenomen in deel II van de toegang, onder de POD's.

Archief van het voormalige Directoraat-Generaal voor de Bijzondere Rechtspleging, zijn onderdelen en rechtverkrijgenden, voor zover en zoals dit in de centrale archiefbewaarplaats van het Ministerie van Justitie werd aangetroffen (depot 82)

Onder depot-nummer 82 waren de archiefbescheiden van een aantal organen als één gedeponeerd archief ingeschreven. Het ging om de volgende organen:

 • DGBR = Directoraat-Generaal voor Bijzondere Rechtspleging, 1946-1949
 • Bureau Coördinatie = onderdeel van het DGBR
 • Afdeling I = de juridische afdeling van het DGBR
 • Afwikkelingsbureau DGBR = orgaan, na opheffing van het DGBR belast met de afwikkeling van zaken van het DGBR
 • BBR = Bureau Bijzondere Rechtspleging, onderdeel van de toenmalige 2e afdeling van het Ministerie van Justitie

Het depot was, naar de onderscheiden organen of de aard van de stukken onderverdeeld in 17 groepen, aangeduid met Romeinse cijfers.

Verzameling circulaires uitgegeven door het voormalige Directoraat-Generaal voor de Bijzondere Rechtspleging, 1944-1948 (depot 85).

De verzameling bevatte diverse series circulaires.

De circulaires zijn beschreven als afzonderlijke series en er is een verwijzing gemaakt naar de cartotheek als toegang.

Accountantsrapporten ten aanzien van organen geressorteerd hebbende onder het voormalige Directoraat-Generaal voor de Bijzondere Rechtspleging, 1944-1952 (depot 84).

De accountantsrapporten zijn beschreven als afzonderlijke series. Dubbele exemplaren van de rapporten kwamen in aanmerking om te worden vernietigd.

De verwerving van het archief

Overbrenging van een overheidsarchief

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Voor het in kaart brengen van alle voorzover bekende internerings- en bewaringskampen zoek ik de exacte lokatie en omvang van deze kampen. Van lang niet al deze kampen is dat in de lokale archieven te achterhalen. Mogelijk dat in dit archief van de CABR daar wel meer gegevens over te vinden zijn.
Maar helaas, het is "volledig beperkt openbaar (B)" en kan daardoor niks inzien? Ik zal het morgen toch proberen.
Zie voor de kaart:
https://maps.google.nl/maps/ms?msid=201746320018826291025.0004dc823cb4e1...

Mvgr.
Hans van der Veen

Ik zoek informatie en foto's over/ van een NSB-vrouwen/ meisjeskamp in Neerijen. Helaas beschikt het regionale rachief in Tiel en de provinciale in Arnhem hier niet over.
Heeft iemand een hint voor mij?

Groet,
Richard

Doe genealogisch onderzoek naar mijn familienaam: Zwankhuizen.
Zou graag gegevens willen inzien c.q. ontvangen vaan Laan-Zwankhuizen, waarvoor staan ze geregistreerd bij oorlogsmisdaden.
Graag nadere gegevens

Geachte heer Zwankhuizen. Uw vraag is doorgestuurd naar de afdeling dienstverlening. U ontvangt per e-mail een reactie.

Informatie over mijn vader Hendrikus Gerardus Maria Wittenburg die na de oorlog gevangen heeft gezeten in Hilversum, ik neem aan Lommerrijk. Hij was actief in de Winterhulp en was tijdens de oorlog in Polen met zijn gezin.

Ik doe familie onderzoek en ik zoek informatie over de reden, aard en duur van de interneringsperiode van mijn opa, de heer G. (Giljam) Goetheer, destijds woonachtig in Harderwijk, die geïnterneerd is geweest gedurende de periode .. 1945 - 1946 (waarschijnlijk juni 1945 - oktober 1946). De veroordeling door het Tribumaal Harderwijk was op 10 oktober 1946.

Geachte heer Goetheer. Uw vraag is doorgestuurd naar de afdeling dienstverlening. U ontvangt per e-mail een reactie.

Ik doe onderzoek naar de famillie Knippers, graag zou ik de invormatie willen ontvagen/inzien die in deze stukken bekent zijn.

Geachte heer Knippers. Uw vraag is doorgestuurd naar de afdeling dienstverlening. U ontvangt per e-mail een reactie.

Ik lees bij de omschrijving van enkele dossiers (bijvoorbeeld. nr. 39327): Plaats ven tewerkstelling: Politieke Recherche afdeling Salland.

Wat hield die tewerkstelling in en waarom was dat?

Ik kan me herinneren dat mijn vader vertelde na de oorlog betrokken te zijn geweest bij de bewaking van opgepakte NSB-ers. Heeft het daarmee te maken?

Ik ben nu 82 Jaar ik kan me nog weet nog dat mijn Vader in een Kamp in Oud-Beijerland HBS heeft gezeten maar weet ver eigenlijk hier van niets ik denk voor lidmaatschap van de NSB, kan ook zijn Fort Buitensluis te Numansdorp.

Piet Ketting
Zijdewinde 68
3297 AW Puttershoek

p.ketting47@upcmail.nl

Ik ben op zoek naar gegevens van mijn opa Frits van der Bilt. Lang verzwegen in de familie dat hij lid was van de NSB en in kamp Amersfoort is geweest.

Geachte heer Ketting,

Ik heb uw vraag doorgezet naar de afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Ik heb 11 maanden in resp. 6 'bewaringskampen' gezeten (Bilthoven, Amersfoort, Harderwijk, Wezep, Avegoor, Steenwijk) en werd plotseling vrij gelaten i.v.m bijzondere rechtspleging(?) Mocht bovendien 10 jaar niet meer stemmen... Ik was '43/'44 in de NAD. Heb nooit geweten wat nu eigenlijk de tenlastelegging is geweest. (was deel nemen in de Arbeidsdienst na de oorlog strafbaar?) bestaat er nog een document dat deze 'veroordeling' motiveert / vastlegt? (er waren wel twee onverklaarbare valse aangiften die geen enkele grond hadden en die ik vond in mijn dossier in het NA)
Bijzonder graag zo mogelijk alsnog een reactie waarvoor dank.
W.Bakkenes. geb. Nijmegen 14.03.1924.

Geachte heer Bakkenes,

Uw vraag is doorgegeven aan de afdeling Dienstverlening. Zij zullen met u via uw emailadres contact opnemen.

Bij mijn moeder ...Johanna Maria Baumgarte.... vond ik papieren van een kamp in Delft aan de Korte Geer.
Daar is zij geïnterneerd geweest geweest onder no 405/45. ontslagen op 26 januari 1946
ik kan nergens een aanklacht o.i,d. vinden
waarom is zij daar geweest? Haar geboorte datum staat fout op de 'beslissing buitenvervolgstelling".

Henk Corino

Geachte heer Corino,

Uw vragen zijn ter beantwoording doorgezet naar de afdeling Dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

wil graag informatie over wim rommers is altijd vaag over gedaan in de fam
mijn ouders zijn overleden
hij zou nsb in de oorlog zijn geweest
en vast gezeten in scheveningen
vr gr

Geachte Itje,

Uw vraag is ter beantwoording doorgezet naar de afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Bij complete toeval ben ik er achter gekomen dat mijn grootouders van mijn vaders kant geïnterneerd zijn geweest, o.a. in kamp Rhijnauwen.. dit is min of meer zo goed als het enige wat ik weet... Mijn vader was toentertijd nog maar een klein jongetje van zo'n 3 jaar maar werd 2 jaar van zijn ouders gescheiden met zijn 3 jaar oudere zus, beide zijn helaas al overleden...

Als kleinkind heb ik dus nagenoeg geen informatie, te meer omdat dit onderwerp never nooit ter sprake is gebracht en mijn vader er tot aan zijn dood geen woord over heeft gesproken. ik weet de beweegredenen van mijn opa en oma om bij de NSB te gaan niet, ik heb geen idee hoe en waarom ze zouden zijn gearresteerd, wat het verhaal is enz enz..... Ik zou dan ook heel graag inzage hebben in de dossiers die betrekking hebben op mijn grootouders. ik heb geen interneringsnummers maar wel 2 namen; dirk makkinje en janke makkinje-couperus

Geachte mevrouw Makkinje,

Ik heb uw vraag tot inzage doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Graag zou ik informatie willen hebben over mijn ouders F.H.A. van der Weg en E. Van der Weg- Kaimer, die in 1944 of 45 naar Duitsland (Solingen)zijn gegaan, vanuit Amsterdam. Ze wilden weer terug naar Amsterdan na de bevrijding, en hebben daarvoor in een kamp gezeten ivm de bijzondere rechtspleging. Vrij snel konden ze uit dit kamp vertrekken en zijn ze naar Amsterdam teruggekeerd. Mijn vader werkte in de oorlog voor een Duits staallwarenbedrijf, Henckels Zwillingswerk AG Solingen.

Geachte mevrouw van der Weg,

Uw vraag is doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op. In de tussentijd raad ik u aan om alvast een profiel aan te maken op onze website, dit vergemakkelijkt het verdere onderzoeksproces naar eventuele vermeldingen van uw ouders in deze archieven.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Ik heb vernomen dat mijn Vader na de oorlog in het Kamp in Oud-Beijerland heeft gezetten Zou graag de reden kennen

Geachte heer,

Uw vraag is doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Hallo geachte heer mevrouw

Ik zou graag weten wat het aandeel is geweest van mijn Oma en moeder en of de hele Familie

bij de nsb ten tijde van de 2e oorlog in Termunten woonachtig geweest vlakbij batterie fiemel

ik ben een nakomeling van ver na de oorlog maar word er wel door Familie mee geconfronteerd
en zou graag enige antwoorden hier over hebben mijn moeder is nu 94 en dementerend en ze heeft alles weggestopt en door geen contact met geen 1 van de familie mij altijd alles verzwegen .zijn hier nog documenten van ? heeft zij in een kamp gezeten ?

haar geboortedatum 13-7-1922 mevr. Antje Bakker geboren Termunten

met vriendelijke groet .

Geachte heer/mevrouw,

Op onze volgende pagina vindt u meer informatie over het verkrijgen van inzage in beperkt openbare stukken.

http://www.gahetna.nl/vraagbaak/onderzoeksgids/inzage-beperkt-openbaar-a...

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

In de papieren van mijn grootouders kwam ik een legitimatie bewijs tegen van het Departement van Justitie, daaruit blijkt dat mijn opa bewaker was in de buitenbewaking van Centraal Bewarings- en Verblijfskamp - WEZEP-. Helaas kan ik mijn opa hier niets meer over vragen. Ook op het internet kan ik weinig terugvinden over dit kamp. Weet u misschien waar ik het wel vinden kan, ik wil hier graag meer over weten. Ik hoop dat mijn beeld van mijn liefhebbende opa intact blijft.

Geachte heer/mevrouw,

Op onze volgende pagina vindt u meer informatie over het verkrijgen van inzage in beperkt openbare stukken.

http://www.gahetna.nl/vraagbaak/onderzoeksgids/inzage-beperkt-openbaar-a...

Kamp Wezep was tussen 1947-1950 een interneringskamp waar NSB'ers werden geïnterneerd. Meer informatie over het kamp kunt u verkrijgen door op de volgende website: http://www.netwerkoorlogsbronnen.nl/ de zoekterm Kamp Wezep in te vullen.

Het artikel: Verblijfs- en bewaringskampen in Nederland na de Tweede Wereldoorlog door R.E Taselaar (2011) is ook een goed aanknopingspunt. Het artikel is te raadplegen in de bibliotheek van het NIOD te Amsterdam.
http://www.niod.knaw.nl/

U kunt ook contact opnemen met de werkgroep herkenning:

http://www.werkgroepherkenning.nl/zoektocht/lijst-van-interneringskampen...

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Ik zou graag in contact komen met iemand die na de oorlog in kamp Groede gevangen heeft gezeten wegens collaboratie. Waarschijnlijk zaten er enkel vrouwen gevangen. Dit i.v.m. onderzoek naar collaboratie in Zeeuws-Vlaanderen.

Geachte P. Everaers,

U kunt het beste contact opnemen met de Stichting Werkgroep Herkenning: http://www.werkgroepherkenning.nl/

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Geachte... Ik doe nu onderzoek naar de arts; dr. J.L. Noest, vanaf 1934 tot in de jaren '50 wonende op de Emmalaan 19 in Utrecht. In de oorlog zat hij in het verzet, gaf onderdak aan de verzetsstrijder Willem 'Pim" Boellaard en tevens aan mijn oudoom; de in Engelse SOE-dienst in bezet gebied op 29 maart 1942 gedropte en in de provincie Utrecht opererende Han Jordaan. J.L. Noest was ongetwijfeld lid van de O.D. Utrecht en in 1946 is hij voor het jaar 1947 benoemd tot lid van het Tribunaal van het Arrondissement van Utrecht, opgericht ter zuivering van de ambtelijke organisaties van lieden die met de bezetter hadden geheuld. Omdat dokter J.L. Noest (verhuisde eind jaren '50 naar Zeist en overleed daar op 24/01/1964) een dappere rol speelde in het helpen onderduiken van Han Jordaan (die op 26-jarige leeftijd 21/04/1945 omkwam in Mauthausen), wil ik meer over hem te weten komen en wellicht een foto van hem bemachtigen. Alvast veel dank voor uw hulp! M. vr. gr. Joost Rethmeier 06-50208432

Geachte heer Rethmeier,

Uw vraag is doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Ik wil uitzoeken of mijn oma / overgrootopa lid zijn geweest van de NSB en wat er gebeurd is na de oorlog. Mijn oma heeft hierover gezwegen. Ze zouden zijn aangeven door haar eigen zus/dochter. Naam Anna Juliet Welters geb. 02.04.23 te Maastricht. Harie Welters 15.10.1893 geb. te Maastricht. Tijdens de oorlogsjaren woonachtig in Heerlen.

Geachte mevrouw Saive,

Uw vraag doorgezet naar de afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in