Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Blois, Graven van - Zoeken: coen

12 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

3.19.10
A.A.M. Schmidt Ernsthausen
Nationaal Archief, Den Haag
1982
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.19.10
Auteur: A.A.M. Schmidt Ernsthausen
Nationaal Archief, Den Haag
1982

CC0

Periode:

1304-1397

Omvang:

5.30 meter; 681 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven documenten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het Gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van de Graven van Blois (1304-1397) bevat o.a. persoonlijke stukken van Jan van Henegouwen en Gwijde van Blois. Voorts stukken betreffende rechten en bevoegdheden, bestuur en beheer van de heerlijkheid Blois. Verder financiële stukken van diverse ambtenaren (baljuws en schouten) in Holland, Zeeland en West -Friesland, zoals kwitanties en rekeningen.

Archiefvormers:

  • Graven van Blois

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

Waarschijnlijk heeft hertog Albrecht niet lang gewacht met de overbrenging van het archief van wijlen Gwijde van Blois uit Schoonhoven naar Den Haag. Hiervan is evenwel geen rechtstreeks bewijs overgeleverd ( De grafelijkheidsrekeningen, in het bijzonder de rekening van de tesorier Willem Gerbrandszn. van der Couster over de jaren 31 oktober 1397-31 oktober 1399 (AGH, inv.nrs. 1252 en 1253), leveren hierover geen directe aanwijzing. Wellicht heeft een post als van enen waghen die een coffer der cancelerie toebehoirende in den Haghe voirde betrekking op de overbrenging van het archief van Blois, maar dit is als zodanig geen concreet gegeven (AGH, inv. 1252, fol. 86vo). ). Al met al heeft de incorporatie van het beheer van de Bloise goederen in de grafelijke administratie binnen een jaar plaatsgehad. De rekeningen van de rentmeesters van Schoonhoven, Gouda en het land van Stein eindigen met die van Jan van Brakel, lopend tot 11 november 1397 ( Inv.nr. 123. ). Dit beheer werd voortgezet door de door Albrecht aangestelde rentmeester Dirk van Slingeland; diens eerste rekening bestrijkt de periode van 11 november 1397 tot 11 november 1398 ( AGH. inv. 1765. ). De voorhanden rekeningen laten zien dat hetzelfde geschiedde met het rentmeester-baljuwschap van Beverwijk en Noordwijk, waar Willem van Brakel ( Inv.nr. 285. ) werd vervangen door Albrecht's ambtenaar Nikolaas van Zwieten Pieterszn.; zijn rekening vangt aan op 2 januari 1398 ( AGH. inv. 1782. ). Sedert 30 november 1398 heeft de afhoring van de rekeningen van de baljuwen en rentmeesters van de voormalige Bloise goederen in Den Haag plaats gevonden ( AGH, inv. 1252, fol. 78vo. ). De oorkonden met betrekking tot de goederen van Blois liet Albrecht registreren in het register Blois XV, welke werkzaamheden in 1402 werden afgesloten ( Van Riemsdijk, Tresorie, pp. 631-632, nr. 41; thans AGH, inv. 400. ). Dit register vangt aan met het veelzeggend opschrift dat de Bloise goederen hertog Albrecht waren aanbestorven en uit dien hoofde de oorkonden geregistreerd dienden te worden: an denwilken alle heerlichede, mantscap, leen, diensten ende goide bestorven sijn ghegeven heeft steden, manne ende dienstluden, van allen hantvesten, privilegien ende goide die hem een ygelic vermeten mocht ende bewijsen te hebben van den grave van Bloys voirs. ende sinen voirvorderen in den lande van Hollant ende van Zeelant. In het register Blois XV zijn, aldus Van Riemsdijk, de oorkonden van Jan van Henegouwen en van Jan en Gwijde van Blois geboekt naar de eertijds uitgegeven originelen, maar ook werd daarbij gebruik gemaakt van de registers V en II die tijdens de regering van Albrecht in de grafelijke kanselarij zijn aangelegd ( Van Riemsdijk, Tresorie, p. 632; AGH, inv.nrs. 228 en 229. ) Bovendien sloot dit register aan bij de registers in het archief van Gwijde van Blois die dan ook door Van Riemsdijk als retroacta bij het register Blois XV werden beschouwd ( Van Riemsdijk, Tresorie, pp. 632-636, nrs. 41a, 41b en 41c. ). Zowel deze overgang als de continuïteit in het beheer van de Bloise goederen tonen aan dat hierbij gebruik is gemaakt van de administratieve en juridische bescheiden, zodat mag worden aangenomen dat het archief van de graven van Blois in de loop van het jaar 1398 bij het grafelijk archief in Den Haag is gedeponeerd.

De verwerving van het archief

De rechtstitel is (nog) onbekend.

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Geachte Collega
Zou het niet nuttig zijn om de speciaal samengestelde nadere toegangen bij het betreffende archief te vermelden
bv. Index op de registers, inventarisnummers 1, 2 en 3 in het archief van de graven van Blois en op het register
Blois XV, inventarisnummer 400 in het archief van de graven van Holland.
met vriendelijke groet,
Ik, inmiddels 84 jaren oud, houd mij nog steeds bezig met allerlei onderwerpen die mij in leven houden.

Geachte heer Schmidt Ernsthausen,

Hartelijk dank voor uw opmerking en suggesties wij stellen dit zeer op prijs. Onze afdeling collectie beheer zal dan ook op de hoogte worden gebracht, zodat ze kunnen kijken naar de mogelijkheden om de toevoegingen door te voeren.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Onder 'geschiedenis van de archiefvormer', kopje Bestuurlijke onervarenheid staat:

Vervolgens nam hij deel aan het beleg van Delft in mei-juni 1350

Dit moet zijn: 1359 (mogelijk zelfs in april)

Met vriendelijke groet

Geachte heer Lambert,

Hartelijk dank voor uw correctie. Daar waar mogelijk passen wij de beschrijving aan.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Plaats een (publieke) reactie
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Uw reactie is zichtbaar voor alle bezoekers van deze website en voor zoekmachines. Heeft u een vraag, gebruik dan het contactformulier.
  • Zet geen e-mailadressen, adressen of telefoonnummers in de tekst van de reactie.
  • Het ingevulde e-mailadres is alleen zichtbaar voor het Nationaal Archief.
  • Uw reactie is mogelijk pas na beoordeling zichtbaar op de website.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een menselijke bezoeker bent en om geautomatiseerde spam te voorkomen.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in