Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Raad voor het Rechtsherstel / Rechtspraak - Zoeken: arnhem

10 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

2.09.48.02
H.A.J. van Schie
Nationaal Archief, Den Haag
1997
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.09.48.02
Auteur: H.A.J. van Schie
Nationaal Archief, Den Haag
1997

CC0

Periode:

1945-1971
merendeel 1945-1967

Omvang:

932 inventarisnummers; 90,75 meter

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

In het archief van de centrale griffie - het centraal administratief orgaan - bevindt zich de neerslag van voorbereiding, vaststelling, controle, voorlichting en verantwoording van het zich in de praktijk ontwikkelende rechtsherstelbeleid: notulen van afdelingsvergaderingen, adviezen over wetswijzigingen, periodieke rapportages en desbetreffende correspondentie met de kamers, andere afdelingen van de Raad en derden. Een deel van de correspondentie heeft betrekking op organisatie en personeel van de afdeling. Voor toezicht op de procesgang zijn speciale hulpmiddelen vervaardigd: Alle ingekomen rekesten zijn op rekestnummer (R-nummer) ingeschreven in een register waarin gegevens genoteerd zijn over partijen, de eis, verwijzing naar een kamer en de wijze van afhandeling. Op dit register is een alfabetische naamindex (klapper) gemaakt op de namen van appellanten, rekwestranten en gerequestreerden. Register en klapper hebben de vorm van een kaartsysteem. De centrale griffie ontving van alle kamers twee afschriften van de vonnissen. Een exemplaar is opgeborgen op rekestnummer, het andere op kamer en datum van de uitspraak.

Archiefvormers:

 •  
 • Militair Commissariaat voor het Rechtsherstel te Tilburg1944-1945
 • Raad voor het Rechtsherstel, Afdeling Rechtspraak, Centrale griffie1945-1967
 • Raad voor het Rechtsherstel, Afdeling Rechtspraak, Kamer te Amsterdam1945-1967
 • Raad voor het Rechtsherstel, Afdeling Rechtspraak, Kamer te Arnhem1945-1958
 • Raad voor het Rechtsherstel, Afdeling Rechtspraak, Kamer te 's-Gravenhage1945-1967
 • Raad voor het Rechtsherstel, Afdeling Rechtspraak, Kamer te Groningen1945-1958
 • Raad voor het Rechtsherstel, Afdeling Rechtspraak, Kamer te 's-Hertogenbosch1945-1958
 • Raad voor het Rechtsherstel, Afdeling Rechtspraak, Kamer te Utrecht1945-1954
 • Gerechtshof te Amsterdam1967-1971
 • de laatste rekestdossiers (zie o.a. inv.nrs. 929-931).

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Verwante archieven

In andere archieven, met name de archieven van partijen die voor de Afdeling Rechtspraak hebben geprocedeerd, kunnen kopieën van uitspraken worden aangetroffen. Niet als serie, maar als onderdeel van een dossier. Daarnaast bevinden zich in de archieven van organen, die ook belast waren met de uitvoering van de Besluiten E 100 en E 133 dossiers en stukken betreffende gelijke onderwerpen als in het archief van de Afdeling Rechtspraak aanwezig. Van groot belang zijn de archieven van de Ministeries van Justitie en van Financiën, van het Nederlandse Beheersinstituut (2.09.16, 2.09.49) en van de andere afdelingen van de Raad voor het Rechtsherstel (2.09.15, 2.09.48.01) ( In september 1997 was toegang 2.09.48.01 nog in bewerking. ) . Deze archieven berusten thans (1997) nog niet alle in het Algemeen Rijksarchief of zijn nog niet voorzien van een bruikbare toegang.

Verder kunnen zeker ook de archieven van de Commissies Beheersconflicten (3.05.21.01 en 3.05.21.02) en van de Commissie Gedepossedeerden (2.19.042.56) van belang zijn.

Er zijn geen bronnenpublikaties bekend van archiefbescheiden, berustend in dit archief. Wel is ongeveer tien procent van de uitspraken van de Afdeling Rechtspraak gepubliceerd, aanvankelijk in het tijdschrift Tribunalen en andere na-oorlogse rechtspraak (inv.nrs. 120-124). Vanaf begin 1951 is deze publikatie voortgezet in het tijdschrift Rechtsherstel. Zie voor dit laatste tijdschrift het archief van het Secretariaat van de Raad voor het Rechtsherstel (toegang 2.09.48.01).

Het archief van de Raad voor het Rechtsherstel in Nederlands-Indië is in Jakarta gebleven. Met deze instellng heeft de Nederlandse Raad geen relatie onderhouden.

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in