Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Centr. Toezicht Londen - Zoeken: "Radio Oranje"

1 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

2.09.44.02
J.H.G. Harder
Nationaal Archief, Den Haag
1980
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.09.44.02
Auteur: J.H.G. Harder
Nationaal Archief, Den Haag
1980

CC0

Periode:

1942-1946
merendeel 1943-1945

Omvang:

18 inventarisnummers; 0,25 meter

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het Centraal Toezicht werd ingesteld op 22 juli 1943 met als taken het toezicht houden en reclasseren van Nederlanders die door de speciale Nederlandse gerechten in Groot-Brittannië voorwaardelijk waren gestraft. Het betrof in de meeste gevallen jonge zeelieden die lichte vergrijpen hadden begaan en vervolgens onder toezicht werden geplaatst. Aanvankelijk was J.W. Lebon de directeur en ds. J. van Dorp (leger- en vlootpredikant) en J. Padberg (vlootaalmoezenier) leden van de commissie. Vanaf 18 september 1944 zou Padberg de leiding hebben van het Centraal Toezicht. Op 1 september 1945 werd het Centraal Toezicht opgeheven.
Het archief bevat materiaal betreffende de instelling en persoonsdossiers betreffende ondertoezichtgestelden.

Archiefvormers:

  •  
  • Centraal Toezicht

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Het orgaan

Bij Koninklijk Besluit van 18 maart 1943 (Stb. D11) werd bepaald dat het verlenen van hulp en steun, als bedoeld in art. 14d van het Wetboek van Strafrecht, aan personen berecht door de Nederlandse gerechten te Londen, kon worden opgedragen aan een door de minister van Justitie daarmee te belasten instelling.

De genoemde minister vestigde bij beschikking van 22 juli 1943 (Stcrt. 1943 nummer 5) de instelling "Centraal Toezicht" te Londen met ingang van 1 september 1943. De taak van Centraal Toezicht was:

"

  1. het verleenen van hulp en steun bij de naleving der bijzondere voorwaarden, gesteld in vonnissen van de Nederlandsche rechtbank en de Nederlandsche kantongerechten in het Vereenigd Koninkrijk van Groot-Brittanië en Noord-Ierland, waarin een voorwaardelijk straf is uitgesproken;
  2. het uitbrengen van rapporten omtrent den persoon van den verdachte aan de onder a. vermelde Nederlandsche gerechten;
  3. het bevorderen van de reclasseering van voorwaardelijk veroordeelden.
" (art. 1)

Centraal Toezicht bracht rapport uit (mondeling of schriftelijk) indien dit door de gerechten of door het Openbaar Ministerie verzocht werd. Ook op verzoek van de verdachte of zijn raadsman kon rapport uitgebracht worden (art. 4).

Het bestuur van de instelling bestond uit een directeur, belast met de dagelijkse leiding, en een commissie van bijstand (art. 5). De kosten van Centraal Toezicht werden door het Rijk voldaan (art. 6). De onder toezicht gestelde zeelieden waren in het algemeen jong.

In zijn verslag over de werkzaamheden van Centraal Toezicht over de periode september 1943 tot en met juni 1944 vermeldde de directeur, dat zij op enkele uitzonderingen na beneden de dertig jaar waren (zie inv.nr. 13, pag. 2).

De minister benoemde J.W. Lebon, tevoren medewerker van Radio Oranje, tot directeur van Centraal Toezicht. Ds J. van Dorp, leger- en vlootpredikant, en "Father" J. Padberg, vlootaalmoezenier, werden tot leden van de commissie van bijstand benoemd. Beide geestelijken waren al eerder als toezichthouder aan delinquenten toegewezen.

Lebon werd per 18 september 1944 eervol ontslag verleend omdat hij ging optreden als adviseur voor radio-aangelegenheden bij het ministerie van Algemene Zaken. De minister van Justitie heeft geen opvolger benoemd. Father Padberg nam de dagelijkse leiding van Centraal Toezicht over; hij verzocht de minister van Justitie hem met ingang van 1 september 1945 ontslag te verlenen.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in