Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Raadpensionaris Van de Spiegel

3.01.26
J.H. Hingman, J.E. Heeres
Nationaal Archief, Den Haag
1895
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.01.26
Auteur: J.H. Hingman, J.E. Heeres
Nationaal Archief, Den Haag
1895

CC0

Periode:

1602-1801
merendeel 1787-1795

Omvang:

17.70 meter; 718 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een klein gedeelte is gesteld in het Engels, Frans en Duits.

Soort archiefmateriaal:

Normaal geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief-Van de Spiegel bevat een enorme collectie door de raadpensionaris zelf verzamelde bescheiden uit (voornamelijk) zijn publieke, politieke leven als secretaris en raadpensionaris van Zeeland en later van Holland, gedurende de Patriottentijd en de Restauratie. Opgenomen zijn op kleinere schaal eveneens stukken uit de periode van voor en na de Patriottentijd. In de correspondentie, rapporten en stukken gaat het over binnenlandse en buitenlandse aangelegenheden van financiële, juridische, economische, militaire en politieke aard. Het stadhouderlijk huis van Oranje neemt daarin een belangrijke plaats in, maar ook de verhouding met buitenlandse mogendheden. Van de Spiegel verzamelde en bewaarde, behalve stukken van familieleden, ook veel documenten betreffende de Unie van Utrecht, waarvan hij een geschiedenis had willen schrijven.

Archiefvormers:

  • Spiegel, Laurens Pieter van de

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Verantwoording van de bewerking

Toen de verzameling in 1888 in het Rijks-archief ontvangen werd, bleek zij zoodanig in wanorde te zijn geraakt, dat zij voor het gebruik weinig geschikt meer was. Nadat een voorafgaand onderzoek omtrent de vroegere inrichting der verzameling had plaats gehad, hebben de heeren Hingman en Heeres toen het noodige gedaan om de orde daarin te herstellen. De heer Hingman hield zich met het Raadpensionaris-archief en de wetenschappelijke handschriften bezig, terwijl Mr. Heeres de omvangrijke collectie der retroacta in orde bracht. Met behoud van de volgorde, waarin de stukken oorspronkelijk geplaatst waren, werden er van de drie groepen nieuwe inventarissen opgemaakt. Intusschen bleek het, dat deze regeling niet als eene definitieve kon beschouwd worden. Zij was geene andere, dan die van de Spiegel zelf op zijne papieren had toegepast, maar moest noodzakelijk verbeterd worden. Het plan, dat hij daarvoor had aangenomen, was blijkbaar niet in alle opzichten volgehouden en kon in ieder geval nog beter worden uitgevoerd. Wel vormden de stukken, die in iederen omslag waren opgenomen, een goed geheel, maar die omslagen waren in eene geheele willekeurige volgorde geplaatst geworden. Ook had het behoud dier volgorde bij de nieuwe inventariseering tot eene noodeloos uitvoerige omschrijving van den inhoud van iederen omslag geleid. Nu de verzameling voor onze aanwinstenlijst in aanmerking kwam, werd de wenschelijkheid om haar op nieuw te regelen ingezien. De heer Hingman heeft dien arbeid verricht door in hoofdzaak op de volgende wijze te werk te gaan. De splitsing in drie groepen: 1e . Raadpensionarisarchief, 2e . retroacta en 3e . handschriften werd in stand gehouden. Bleek het, dat omslagen van de eene groep beter in eene andere groep op hunne plaats waren, dan werden zij daarheen overgebracht. In iedere groep werd de volgorde der omslagen verbeterd. Van die veranderingen is op een staat aanteekening gehouden, die zoowel van den vroegeren als van den tegenwoordigen toestand een overzicht geeft. Eindelijk is er bij de inventariseering eene nieuwe redactie gekozen, waarbij zooveel mogelijk naar vereenvoudiging der vroegere werd gestreefd.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in