Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Arbeidsvoorziening ZH, 1996-2001

3.13.5274
SSA-CWI
Nationaal Archief, Den Haag
2010
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.13.5274
Auteur: SSA-CWI
Nationaal Archief, Den Haag
2010
CC0

Periode:

1996-2001

Omvang:

24,38 meter; 2141 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De archieven van de Arbeidsvoorziening Zuid-Holland ofwel de archieven van de Regionale Besturen Arbeidsvoorziening in Rijnland, Haaglanden en Rijnmond bevatten vergaderstukken, stukken betreffende beleid en begroting, stukken betreffende samenwerking met diverse instellingen als gemeenten , arbeidsbureaus en uitzendbureaus.
Verder stukken betreffende vorming van centra voor werk en inkomen (CWI's) en stukken betreffende centra vakopleiding.

Archiefvormers:

 • Regionaal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening Rijnstreek
 • Regionaal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening Haaglanden
 • Regionaal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening Rijnmond

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Verantwoording van de bewerking

Bewerking, selectie en distributie van het archief

In 2001, en voor een klein nagebleven deel nog in de opvolgende jaren, zijn alle archieven uit het hele land samengebracht bij de archiefbeheerder Docuraat te Zoetermeer, tegenwoordig deel uitmakend van de CWI.

Uit dit bestand van ca. 15 kilometer zijn in de periode 2002-2003 door de afbouworganisatie van het voormalige Arbeidsvoorziening aan de hand van het Basis Selectie Document (BSD) de historische archiefbescheiden geselecteerd. Van het oorspronkelijke aangeleverde blijvend te bewaren archiefbestand met een omvang van ruim 590 meter resulteert na de selectie een hoeveelheid van 348,25 meter. Tegelijkertijd is van dit historisch archiefbestand een beschrijvende inventaris gemaakt.

Het archiefblok van Arbeidsvoorziening is gesplitst in twee periodes. Periode 1 beslaat de jaren 1991-1995 en periode 2 beslaat de jaren 1996-2001. De reden van dit onderscheid is dat Arbeidsvoorziening vanaf 1996 een andere regio-indeling kende: het aantal regionale besturen werd beperkt van 28 naar 18.

Het historische archiefbestand bestaat uit de archieven van de 46 (is 28 + 18) Regionale Besturen voor de Arbeidsvoorziening (RBA) en uit het archief van het Landelijk Bureau (Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening). Het totale archiefbestand is per RBA en voor het LBA/CBA beschreven. Voor ieder is dan ook een Institutionele Toegang aangemaakt. Deze Institutionele Toegangen zijn gebundeld per provincie, en aangevuld met die van het Landelijk Bureau/Centraal Bestuur, aan het Nationaal Archief overgedragen.

Het archiefblok voor de periode 1 (1991-1995) heeft een omvang van 205,375 meter, dat van de periode 2 (1991-1995) is 142,875 meter groot. Het archief van het Centraal Bestuur Arbeidsvoorziening (CBA) en de RBA's die gesitueerd waren in de provincie Zuid-Holland, berusten bij het Nationaal Archief. De archieven van de Regionale Besturen van de Arbeidsvoorziening (RBA's) berusten bij de Rijksarchieven in de provincies.

U treft in het archief geen stukken van de bestuursvergaderingen over de periode 1991 t/m 1995 van het Regionaal Bestuur Kennemer-, Amstel- en Meerlanden gevestigd te Amsterdam. Deze archiefbescheiden zijn op onrechtmatige wijze vernietigd. Van deze vernietiging is een schriftelijk bevestiging ontvangen van de regionaal secretaris.

Relatie met het digitale archief

De activiteiten van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie hebben gedurende haar bestaan tot een papieren en digitale neerslag geleid. De papieren neerslag is waar vereist, in dossiervorm opgeslagen (zie de voorgaande paragraaf). De digitale neerslag van de werkzaamheden/taken van de organisatie is zonder bewerking bewaard gebleven. Na selectie en bewerking zijn beide aan het Nationaal Archief overgedragen . Het digitale archief bestaat uit twee delen: de kantoorautomatisering (KA) en de intranetapplicatie Brains. Het is van belang aan te geven of en in hoeverre er een relatie tussen beide aanwijsbaar is.

De structuur van het papieren archief is inzichtelijk gemaakt door een uitgebreide inventarisatie aan de hand van het Basis Selectie Document (BSD) van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie en de hierop gebaseerde institutionele toegangen. De digitale bestanden (KA) zijn geschoond door middel van een

geautomatiseerd proces. Deze resulterende digitale bestanden zijn echter niet aan een activiteit uit het BSD gekoppeld.

Er is daardoor geen eenduidig aanwijsbare relatie tussen de overgedragen digitale bestanden en papieren dossiers gelegd of te leggen. De digitale bestanden en het papieren archief zullen elkaar op diverse plaatsen overlappen of aanvullen. Het is onmogelijk om volledig en exact aan te geven, waar deze aanvulling en/of overlapping zich bevindt en waaruit deze bestaat. Om deze reden is het voor het Nationaal Archief zinvol het historisch archief in beide vormen te bewaren.

Hoewel dus in de huidige situatie geen structurele relatie tussen beide archiefvormen is gelegd, kan wel worden getracht op indirecte wijze verbanden te leggen. Hiervoor zullen enige extra handelingen noodzakelijk zijn. Hieronder geven wij hiervoor enkele mogelijkheden, waardoor het op een aantal punten mogelijk is een relatie te leggen tussen het papieren en het digitale archief.

 • Op het intranet van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie (Brains) wordt een overzicht gegeven van de CBA-vergaderstukken geclusterd naar onderwerp. Per vergaderstuk is aangegeven de onderwerpomschrijving, het vergaderstuknummer, de datum van behandeling, het excerpt van de inhoud, de besluitvorming door het CBA en indien van toepassing een verwijzing naar het nummer van het totstandgekomen CBA-besluit cq. totstandgekomen convenant / overeenkomst. Verder is in BRAINS een register naar chronologie van de CBA-vergaderstukken en een register van de CBA-besluiten opgenomen. Tenslotte wordt een overzicht gegeven van de totstandgekomen convenanten en overeenkomsten. In dit overzicht wordt per convenant / overeenkomst een excerpt van de inhoud gegeven. De informatie uit Brains is in geconverteerde en conserveerbare vorm aan het Nationaal Archief overgedragen. Het intranet (Brains) kan daardoor worden beschouwd als een toegang op een gedeelte van het papieren archief van het Centraal Bestuur Arbeidsvoorziening.
 • De nummering van de digitale verslagen en besluiten komt overeen met de nummering van de papieren verslagen en besluiten uit het papieren archief; dit geldt zowel voor de KA als voor Brains. Hoewel hier duidelijk sprake is van een relatie tussen de digitale bestanden en het papieren archief, dient opgemerkt te worden, dat de papieren documenten wel ondertekend zijn en de digitale niet. Anderzijds kan uit het opnemen in Brains worden geconcludeerd dat een stuk een zekere status had.
 • De voor de selectie van de digitale documenten toegepaste query is via trefwoorden (in meerdere of mindere mate, al naar gelang de handeling) gebaseerd op het BSD. Die trefwoorden die kenmerkend zijn voor een handeling kunnen dus via de query worden teruggevonden in de digitale documenten. Op deze wijze kan een 'losse' connectie tussen handeling en digitaal document worden gelegd, waarmee in voorkomende gevallen wellicht een dito relatie van digitaal document met BSD en (via de IT) met het papieren archief kan worden geconstrueerd.
 • Deze relaties zijn weliswaar volledig noch (in vele gevallen) eenduidig. Maar in de praktijk van het gebruik van beide archieven kunnen via de aangegeven mogelijke verbindingen aanvullingen op en overlappingen van beide archiefvormen worden opgespoord.

Het tijdens het XML-project samengestelde digitale archiefbestand heeft geen directe koppeling met het papieren archief meegekregen; andersom is ook niet het geval. BRAINS is bij het samenstellen van het digitale archiefbestand buiten beschouwing gebleven, omdat dit als geheel overgedragen zal worden aan het Nationaal Archief.

Ordening van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in