Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VROM / Raad voor het Milieubeheer

2.17.12
A.J.L. van der Hoek
Nationaal Archief, Den Haag
1999
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.17.12
Auteur: A.J.L. van der Hoek
Nationaal Archief, Den Haag
1999

CC0

Periode:

1993-1996

Omvang:

1.30 meter; 166 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De Raad voor het Milieubeheer (RMB) is in 1993 opgericht als opvolger van de Centrale Raad voor de Milieuhygiëne (CRMH). De kerntaak van de RMB was het uitvoeren van onderzoek en uitbrengen van advies op het gebied van milieubeheer. Het archief bevat neerslag voortgekomen uit de organisatie en taken van de RMB, als uitgebrachte en niet-uitgebrachte adviezen en publicaties van onderzoeken.

Archiefvormers:

 • Raad voor het Milieubeheer

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Bij een wijziging van de Wet Milieubeheer in 1993 werd de Raad voor het Milieubeheer (RMB) ingesteld (1). Deze raad verving de Centrale Raad Milieubeheer (CRM), die van maart tot juni 1993 had bestaan als opvolger van de Centrale Raad voor de Milieuhygiëne (CRMH). Deze laatste had gefunctioneerd vanaf mei 1981 tot maart 1993 en had tot taak om op verzoek of eigen initiatief adviezen uit te brengen over de milieuwetten en regelingen voor het milieubeheer in detail. Deze CRMH was in 1981 ingesteld door een samenvoeging van de Voorlopige Centrale Raad voor de Milieuhygiëne en de Raad voor de Luchtverontreiniging, welke ressorteerden onder het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne. De CRMH viel na 1982 onder het toen ingestelde Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM).

De Raad voor het Milieubeheer kreeg dezelfde taken als de CRMH. Op 9 juni 1993 had de installatie van de RMB plaats door Minister J.G.M. Alders. Deze bijeenkomst betrof een studiedag over "Milieubeleid en een veranderende overheid", waarbij tevens afscheid werd genomen van de Centrale Raad Milieubeheer. Deze bijeenkomst had plaats in het gebouw van de Eerste Kamer aan het Binnenhof te Den Haag.

De RMB kende net als zijn voorlopers een Plenaire Raad en een Presidium. De taak van het Presidium was de voorbereiding van het werk voor de Raad, zoals de voorbespreking van de te behandelen onderwerpen in de plenaire vergadering.

Voor de voorbereiding van een uit te brengen advies stelde de Raad vaak een project-groep in. Deze verrichtte onderzoek op dit terrein en vergaderde hierover. Hierbij werd het ontwerpadvies opgesteld, dat door de Raad in plenaire vergadering werd behandeld. Daarna bracht de Plenaire Raad dit als advies aan de Minister uit.

Ook had er een Stafoverleg plaats. Hierin werden de dagelijkse werkzaamheden van de Raad besproken. Deze Staf bestond uit enkele leden van de Raad.

Enkele externe deskundigen verrichtten onderzoeken op het gebied van milieu, waaronder de studie "vergroening van het belastingstelsel" in 1996. In 1993 bracht de Raad de publicatie "Milieu van jaar tot jaar" uit, welke handelde over het milieubeleid in de afgelopen twintig jaar.

De Centrale Raad voor de Milieuhygiëne had eind 1987 de Commissie Lange Termijn Milieubeleid (CTLM) ingesteld. Deze commissie had tot taak het voorbereiden van wetenschappelijk gedocumenteerde adviezen over lange termijnontwikkelingen, die van invloed kunnen zijn op het milieu en tevens over de wijze waarop het milieubeleid op ontwikkelingen zou dienen te reageren. Het organisatorisch kader voor deze adviezen was voorbereid door de commissie Commissie Lange Termijnontwikkelingen Milieubeleid (CLAT), welke in 1984 advies uitbracht (zie inventaris Commissie Lange Termijnontwikkelingen Milieubeleid).

Adviesaanvragen betreffende ontwerpbesluiten werden met het oog op de korte termijn niet gehonoreerd. Een dergelijk advies zou weinig meer dan een pamflettekst opgeleverd hebben. De aandacht ging uit naar adviezen met een bredere strekking (zie inventaris nrs. 6-7).

In 1990 had de commissie het eerste boek: "Denkbeelden voor de 21e eeuw" uitgebracht. In de periode dat de Raad voor het Milieubeheer bestond, bracht de commissie eind 1993 het tweede boek: "Denkbeelden voor de 21e eeuw" uit (2). Dit onderwerp is daarna in de plenaire vergaderingen besproken. Naast deze RMB kende het Ministerie van VROM nog twee adviesraden namelijk: de Raad voor de Volkshuisvesting (RAVO) (3) en de Raad voor de Ruimtelijke Ordening (RARO) (4). Met deze raden heeft de Raad enkele adviezen gezamenlijk uitgebracht. Ook verleende de Raad wel medewerking aan deze raden bij uit te brengen adviezen, bijv. d.m.v. gezamenlijke voorbereidingscommissies.

De samenwerking van deze raden was geregeld in de Herzieningswet Adviesstelsel (Stcrt. 1996 /377), waarin de herstructurering van de adviesorganen was uitgewerkt.

Door de komst van deze wet gingen de raden steeds meer samenwerken, waardoor op 1 augustus 1994 de secretariaten werden samengevoegd tot één gemeenschappelijk ondersteunend bureau, het bureau Secretariaten Adviesraden. Dit bureau ressorteerde onder de Centrale Sector van het Ministerie van VROM.

Het secretariaat was aanvankelijk gehuisvest in een gebouw aan het Prinses Margriet-plantsoen te Den Haag, maar sinds juli 1994 in het gebouw aan het Willem Witsen-plein te Den Haag.

In 1994 had de raad advies over de Herzieningswet, bijgenaamd de Woestijnwet, uitgebracht, waarin de voorzieningen bij afschaffing van de adviesraden geregeld waren. Ingevolge deze Wet, welke op 1 januari 1997 in werking trad, werden de drie raden toen samengevoegd tot de VROM-Raad, zodat de afzonderlijke raden werden ontbonden. Op 28 november 1996 had het slotcongres van de raad plaats in het Grafelijk Zalencomplex aan het Binnenhof. Voor de voorbereiding van dit congres was de Stuurgroep Eindactiviteiten Raad ingesteld.

Samenstelling van de Raad voor het Milieubeheer in 1993

 • E.H.T.M. Nijpels, Burgemeester van Breda.

 • Dr. P. Horchner,
 • Mevr. J. Crince-van der Tol.
Tabel met zoekresultaten in archieven
Leden:vertegenwoordigend:
A.J.M. van den BiggelaarStichting Natuur en Milieu.
ir. G.H. BontiusEnergieNed.
ir. J. GerritsenLandbouwschap.
ir. J.J. de GraeffBureau Milieu en Ruimtelijke Ordening van de Vereniging VNO-NCW (Verbond van Nederlandse Ondernemingen).
mw. ir. P.C. KetVervoersbond FNV.
mw M. SaletGemeente 's-Gravendeel.
ir. M.RH. SchuttelaarConsumentenbond.
mr. F.M.J. SteijversProvincie Friesland.
ir. E.H. baron van Tuyl van SerooskerkenHoogheemraadschap van Rijnland.
drs. T.J. WarmsVereniging Milieudefensie.
Voorbereidingscommissies, Project-, Stuur- en Werkgroepen

 • Gezamenlijke RARO/RMB-Commissie Milieu en Ruimte
 • Gezamenlijke RARO/RMB-Commissie, welke is ingesteld voor de medewerking aan het RARO-advies ten behoeve van de herziening van de PKB-Vinex
 • Projectgroep Biodiversiteit
 • Projectgroep De Distance-To Targetmethode (DTT-methode)
 • Projectgroep Draagvlak
 • Projectgroep Duurzame Consumptie
 • Projectgroep Ecologisering Belastingstelsel
 • Projectgroep Lange Termijn Milieubeleid
 • Projectgroep Luchtvaart en Milieu
 • Projectgroep Milieubeleidsanalyse
 • Projectgroep OESO (Organisatie Samenwerking en Ontwikkeling)
 • Projectgroep Optimalisering
 • Projectgroep Sociale Dilemma's
 • Stuurgroep Eindactiviteiten
 • Werkgroep Vergroening van het Belastingstelsel

Geschiedenis van het archiefbeheer

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in