Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Abdij Rijnsburg

3.18.20
J. Bruggeman
Nationaal Archief, Den Haag
1931
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.18.20
Auteur: J. Bruggeman
Nationaal Archief, Den Haag
1931

CC0

Periode:

1179-1574

Omvang:

4.50 meter; 1256 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

De stukken zijn gesteld in het Nederlands en in het

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van de adellijke vrouwenabdij bevat onder meer een lijst van benoemde abdissen van Rijnsburg, pauselijke bullen en aflaatbrieven, privilegebrieven van de Hollandse graven, rekeningen, eigendomsbewijzen van huizen en land in Zuid-Holland en Zeeland, en stukken in verband met tienden en lenen van de abdij.

Archiefvormers:

  • Adellijke vrouwenabdij van Rijnsburg van de Orde van S. Benedictus

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Verantwoording van de bewerking

Onder de oude inventarissen in het Rijksarchief is behalve een inventaris van 1603, die ons minder te zeggen heeft, als nummer 30 een exemplaar bewaard, dat de volledige samenstelling bevat van het archief van Rijnsburg in 1573. Het is een lijst van 123 folia, zonder eenig systeem, beschreven zoals de stukken uit koffers, kisten en pakken te voorschijn kwamen, en met veel fouten in de dateering. Daaruit is een lijst van ontbrekende stukken opgemaakt, die men vindt achter de regestenlijst. ( Lijst van ontbrekende stukken en regestenlijst blijven om redenen van bezuiniging tot later bewaard. ) Vóór 1573 waren reeds verloren de talrijke charters, in de regestenlijst vermeld, die alleen uit cartularia bekend zijn, en waarbij niet is aangeteekend, dat zij in de inventaris van 1573 voorkomen. Met behulp van dezen inventaris en van de dorsale merken konden eenige charters uit andere fondsen van het Rijksarchief, o.a. Grafelijkheid en Zeeland, worden opgespoord, terwijl enkele stukken tot het archief van de abdij Leeuwenhorst bleken te behooren en daarheen zijn overgebracht.

De titel van de bedoelden inventaris luidt als volgt: "Inventaris, ghemaect by scepenen der stadt Leyden ondergeschreven, van zoodanige goeden, stucken, brieven, boucken ende munimenten, hier bevonden in twee platte Brabantsche cofferen ende een houten kist, met yzeren banden beslagen, toecomende de abdye ende convent van Rijnsburch, ghecomen uuyt het secreet der stadt Leyden, aldaer dieselve in bewaringe geweest hebben, omme daeruuyt volgende het scryven van Zyne Excellentie aen deser stede van date den XXIIen Augusti 1573 Dirck Geritssz. van Kessel, rentmeester des voirsz. convents, te laeten volgen zodanighe stucken, papieren, brieven ende boucken, als hem nodich ende behouftich zullen wezen, begonst huyden dezen VIIIen Octobris XVcLXXIII."

(get.) Pieter Oom Pietersz. Pieter Jorysz.

De lijst werd voltooid 25 October 1573 en, mede ondertekend door Dirck van Kessel en Jan van Hout, secretaris van Leiden.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in