Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Abdij Rijnsburg

3.18.20
J. Bruggeman
Nationaal Archief, Den Haag
1931
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.18.20
Auteur: J. Bruggeman
Nationaal Archief, Den Haag
1931

CC0

Periode:

1179-1574

Omvang:

4.50 meter; 1256 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

De stukken zijn gesteld in het Nederlands en in het

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van de adellijke vrouwenabdij bevat onder meer een lijst van benoemde abdissen van Rijnsburg, pauselijke bullen en aflaatbrieven, privilegebrieven van de Hollandse graven, rekeningen, eigendomsbewijzen van huizen en land in Zuid-Holland en Zeeland, en stukken in verband met tienden en lenen van de abdij.

Archiefvormers:

 • Adellijke vrouwenabdij van Rijnsburg van de Orde van S. Benedictus

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Lijst van ontbrekende stukken

Behalve de hierna beschreven stukken uit den inventaris van 1573 zijn sedert verloren geraakt de volgende nummers uit de regestenlijst, waarvan de regesten uit cartularia zijn opgemaakt.

Regestnummers
9.128.497.1141.
24.131.499.1143.
25.136.509.
26.137.599.
35.153.613.
48.185.622.
49.189.636.
54.198.729.
57.309.959.
68.310.1074.
69.414.1084.
71.453.1091.
88.482.1123.
Lijst van ontbrekende stukken
Tabel met zoekresultaten in archieven
Nr.DatumOmschrijving
1.1299 Augustus 1Een aggriatiebrief van Jan Withars van Middelburch nepende den ceep gedaen bij Justaes Claessz. van Oppendamme van goeden hem versterven, in date 1299 op s. Pieters daghe ingaende eest, gequeteert nr. XCI. (fol. 44 vs.)
2.1303 Januari 17Item een vidimus van een verceepbrieff van de abt van Middelburch van vijff gemeten landts t'Oestcappelle tot behouff des veirsz. cenvente, in date M. IIIc. ende drie des Denredaechs nae s. Pentiaensdaghe, gequeteert nr. XLI. (fol. 10 vs.)
3.1304 Juli 11Een vidimusbrieff van zeeckere brieff van grave Wilhem van Hellant van 100 £. tsjaers veer het cleester van Rijnsburch, in date 1304 op S. Benedictus translatiedach in de somer, gequeteert nr. XLVIII. (fol. 39 vs.)
4.(1310 Mei 4)Bulle van de paus Clemens, daerby hy deputeert den abt van S. Pieters te Gend te aenheren de questie tussen dabdisse van Rijnsburch ende den abt van Middelburch, gequoteert nr. IIII. (fol. 118.)
5.1310 Juni 10. 1310Vidimusbrieff van de cureyt van Boscoop ende Rijnsburch nopende zeeckere 12 mergen landts by Mone van de Houte tot behoeff van een capelrijc, in date 1310 des Woensdaechs nae S. Bonifaes daghe, gequoteert nr. XIIII. (fol. 29 vs.)
6.1314 Januari 10Een brieff in Latijn van 12 £. Hollants voor den pastoor van Buscoop, in date 1314 den Ven dach nae derthiendach, gequoteert nr. XLVII. (fol. 39 vs.)
7.1318 October 2Een brieff bij dewelcke alle Willems Pouwels kinder gheven haren oudtsten broeder alle haer vaders ende moeders goet, in date 1318 des Maendaechs nae S. Michiels dach, geteeckent nr. XVIII. (fol. 78.)
8.1325 December 23Een verheffbrieff van leene van derdalff hont landts in Oestgeest, gedaen bij Willem Claes Linnaertsz. jegen Dirck borchgrave van Leyden, in date 1325 des Maendaechs voor Kersavont, gequoteert nr. CCXXI. (fol. 27.)
9.1326 Mei 1Een brieff spreeckende van 4 mergen landts in de Linschoten, gequoteert VII. (fol. 52).
10.1332 Mei 3Een brieff van de date 1332 des Sonnendaechs nae Meydach, sprekende van 1 £. Hollants tsjaers, gequoteert XIX. (fol. 53.)
11.1332 December 3Een brieff van der date 1332 des Donderdaechs nae S. Andriesdach, nopende thien sc. tsjaers op een hoffstede, gequoteert L. (fol. 56.)
12.1349 Juni 3Een brieff van der date 1349 des Woensdaechs nae Sinxendagen, spreeckende van 1 £. Hollants tsjaers, gequoteert XXVI. (fol. 53 vs.)
13.1349 Juni 9Een brieff van de date 1349 des Dysendaechs nae beloken Pinxter aengaende 100 goeder scilde geleent gelt, gequoteert XXXVII. (fol. 54 vs/55.)
14.1350 Februari 1Vidimusbrieff van Willem, abt van Egmondt, van zeeckere brieff, die paus Clemens gegeven heeft, in date 1350 sdaechs voor onse Vrouwe lichtmisse, geteeckent nr. VII. (fol. 75 vs.)
15.1351 Augustus 14Een brieff van de date 1351 des Sonnendaechs nae S. Louwerens dach, sprekende van 10 scellingen Hollants tsjaers met een transport daeraen, gequoteert XV. (fol. 52 vs.)
16.1352 Februari 5Een brieff van de date 1352 des Sonnendaechs nae O.L.V. Lichtmisse. sprekende van 40 scellinghen Hollants, gequoteert XXI. (fol. 53 en vs.)
17.1354 Augustus 6Item eenen certificatiebrieff van Herpart van Foreest ende Gerrit van Oestgeest van een handvest in date 1354 sWoensdaechs nae sinte Peter ingaende oest, gequoteert nr. CLII. (fol. 20 vs.)
18.1357 Januari 5Een brieff van de date 1357 opten derthienavont, sprekende van 10? sc. Hollants, met een transport daeraen, gequoteert XLIIII (Fol. 55 vs.)
19.1359 Februari 7Een brieff van de date 1359 des Donderdaechs nae Purificationis beate Marie virginis, spreeckende van 8 scellimgen tsjaers, met noch 3 ander brieven daeraen, gequoteert XVII. (fol. 53.)
20.1361 April 8Een brieff spreeckende van 1 £. Hollants payements tsjaers op 5 hond lants, gequoteert XLV. (fol. 55 vs.)
21.1362 Augustus 28Een brieff van der date 1362 des Sonnendaechs nae S. Bartholomeusdach, sprekende van 1 £. Hollandts tsjaers, gequoteert LV. (fol. 56-vs.)
22.1363 October 19Een brieff van de date 1363 des Donredaechs nae S. Lucas dach, sprekende van zeeckere landt, ghenaempt Catwijcx camp, gequoteert XXII. (fol. 53 vs.)
24.1367 October 18Een brieff van de date 1367 op S. Lucas dach evangelisten nopende zeeckere testamenten ende onder andere van de Catwijsxcamp voirsz. (zie 1363 October 19), gequoteert XXIIII. (fol. 53 vs.)
25.1367Een brieff geraseert tot drie plaetssen, maeckende mentie van 40 scellingen Hollants, gequoteert XIIII. (fol. 52 vs.)
26.1369 April 5Een brieff van de date 1369 des Donderdaechs nae Paesschen, sprekende van 1½ mergen lants, gequoteert V. (fol. 51 vs.)
27.1369 April 27Een brieff van de date 1369 des Vrydaechs nae S. Marcus dach, maeckende mentie van 1 £. payements Hollants tsjaers, metten transpoort daeraen, gequoteert XVIII. (fol. 53.)
28.1369 Augustus 9Huyrcelle van zeeckere huys ende hoffstede, dewelcke jouffrou Lijsbet van Groenevelt toebehoort heeft, gelegen opten Oudenvliet, voor Dirck Robbrecht ende zijne naecomelingen, in date 1369 op S. Lourens avont, gequoteert nr. XVIII. (fol. 33 vs.) Vgl. reg. nr. 217.
29.1370 Februari 22Een brieff van der date 1370 op S. Pietersdach ad cathedram, spreeckende van 1 £. Hollants tsjaers, gequoteert LVI. (fol. 56 vs.)
30.1371 November 11Een rentbrieff van 10 £. tsjaers op zeeckere woninghe van Dirck Philipsz. in Voorschoten, met een transport daeraen, in date 1371 op S. Mertijns dach, gequoteert nr. XXXIX. (fol. 38 vs.)
31.1372 Juni 9Een brieff van der date 1372 des Woensdaechs nae S. Bonifatiusdach aengaende zeeckere quytsceldinge van leen, gequoteert XLIX. (fol. 56.)
32.1372 October 26Een brieff van der date 1372 des Dysendaechs nae XIm maechdendach, spreeckende van 2 hont lants in Oestgeest, gequoteert XXVIII. (fol. 54)
33.1375 Juli 1Een brieff van de jaer 1375 op onser Vrouwenavont visitatie van 1 £. Hollants opt huys ende erve in de Kerckstraet, gequoteert XL. (fol. 55).
34.1375Een brieff spreeckende van 30 sc. tsjaers 4 penningen, met 2 transporten daeraen, gequoteert LI. (fol. 56.)
35.1376 Maart 18Een brieff van de jaer 1376 des Dysendaechs nae S. Geertrudendach, sprekende van 3 £. payements Hollants, geqioteert XLI. (fol. 55.)
36.Noch eenen van derselver date aengaende 45 scellinghen Hollants, gequoteert XLII. (fol. 55.)
37.1377 Juni 30Een brieff van de date des 1377 Dysendaechs nae S. Jans Baptisten dach, sprekende van 1 mergen landts in Oestgeest, gequoteert IX. (fol. 52.)
38.1378 Mei 2Een brieff van der date 1378 tsonnendaechs nae beloken Paesschen, spreeckende van 40 scellingen Hollants tsjaers, gequoteert XXV. (fol 53 vs.)
39.1379 Juni 23Item eenen willecoorbrieff van 4 hont lants in Boscoop by Fye Dirck Pieters zoens dochter gedaen van haere pachtlanden aldaer jegens de abdisse, in date 1379 op sint Jans avont midtsomer, gequoteert Nr. CLXXXV. (fol. 23 vs.)
40.1379 Juli 24Item eenen lossingebrieff van zeven hont landts in de ambochte van Boscoop by Claes Dircxz. jegens d'abdisse van Rijnsburch, in date 1379 op S. Jacobs avont apostel, gequoteert nr. CLXVII. (fol. 22).
41.1379 Juli 25Een brieff van der date 1379 op S. Jacobsdach, sprekende van 1 £. Hollants tsjaers, gequoteert LIIII. (fol. 56 vs.)
42.1379 October 24Item eenen verwillecoerbrieff van 8 hont pachtlants in Boscoop, by Niclaes Boudumiisz. jegens de abdisse gedaen, in date 1379 des Maendaechs nae elff duyssent maechden dach, gequoteert nr. CXCI. (fol. 24.)
43.1379 October 25Item eenen vercoopsbrieff van 2 hont lants in Reynnerscoop voor Jan Claesz., in date 1379 des Dinsdaechs nae elff duyssent maechden dach, gequoteert nr. CLXXIX. (fol. 23.)
44.1380 Januari 3Item eenen verwilcoert brieff van pachtlanden in Boscoop, gedaen bij Jacob Vredericxz. jegens d'abdisse van Rijnsburch, in date 1380 des Dincxdaechs naer Jaersdach, gequoteert nr. CXLVIII. (fol. 20.)
45.1380 Januari 12Item eenen anderen verwilcoor brieff van zeeckere pachtlanden in Boscoop, by Willem Dircxz. jegens de abdisse gedaen, in date 1380 des Donredaechs nae derthiendach, gequoteert nr. CLXXXI. (fol. 23.)
46.1380 Januari 24Item een verwillekeurt brieff van vijftalff merghen pachtlandts ende een vierendeel honts in de ambochte van Boscoop, gedaen by Pieter Allertssz. jeghens d'abdisse van Rijnsburch, in date 1380 des Dinxdaechs nae S. Agnieten dach, gequoteert nr. CLXVIII. (fol. 22.)
47.1380 Januari 24Een (verwillecoerbrieff) van zeeckere pachtlanden in Boscoop, toecomende Aernt Willemsz., jegens die abdisse gedaen in date 1380 des Dincxdaechs nar S. Aghietendach, gequoteert nr. CCXXVIII. (fol. 27 vs. 28.)
48.1380 Februari 16Item eenen lossingebrieff van 10 hont lants ende een vierendeel in Boscoop, gedaen by Gerrit Dirckssz. jegens de abdisse, in date 1380 des Donredaechs nae S. Valentiins daghe, gequoteert nr. CLXXVI. (fol. 22 vs.)
49.1380 Maart 18Item eenen anderen verwillecoert brieff van 3 mergen landts in Boscoop voor Dirck Jansz. jegens de abdisse, in date 1380 op den Palmdach, gequoteert nr. CLXXIIII. (fol. 22 vs.)
50.1380 April 1Item eenen anderen verwilcoert brieff van vijff hont pachtlants in Boscoop, gedaen by Vrederick Jacopsz. jegens de abdisse, gequoteert nr. CLXXI. (fol. 22.)
51.1380 April 6Item eenen verwillecoert brieff van 2 mergenlants in Boscoop, gedaen by Hugue Jacopssz. jegens de abdisse, gequoteert nr. CLXXVII. (fol. 23.)
52.1380 April 9Item eenen anderen verwillevoer brieff van 1½ mergen pachtlants in Boscoop bij Kerstiaen Hermansz. jegens de abdisse gedaen, gequoteert nr. CLXXXVI. (fol. 23 vs.)
53.1380 April 9Item een willecoorbrieff onbezegelt van 3 mergen pachtlandts in Boscoop, by Vrederich Kerstiaensz. jegens de abdisse gedaen, gequoteert nr. CCVI. (fol. 25 vs.)
54.1380 April 11Item eenen anderen verwilcoert brieff van 8 mergen pachtlants ende 1 hont in Boscoop, gedaen by Jan Jacopsz. jegens de abdisse, gequoteert nr. CLXXVIII. (fol. 23.)
55.1380 September 22Item een (verwillecoerbrieff) van derdalff mergen lants in Boscoop, by Dirck Kerstiaens soen kinder gedaen jegens de abdisse, in date 1380 op S. Mouricius dach, gequoteert nr. CXCVI. (fol. 24 vs.)
56.1380 October 23Item een verwillekeurt brieff van zeeckere pachtlande voor Jacob Dircksz. jegens d'abdisse van Rijnsburch, in date 1380 des Dincxdaechs nae elff duyssent maechden dach, gequoteert nr. CLXIIII. (fol. 21 vs.)
57.1380 October 23Item eenen verwillecoort brieff van zeeckere pachtlanden, toecomende Willem Maerlant, priester in Boscoop, jegens de abdisse, in date 1380 des Dinsdaechs nae elff duyssent maechden dach, gequoteert nr. CLXXIII. (fol. 22 vs.)
58.1380 October 23Item een (verwillecoertbrieff) van 1 mergen landts in Boscoop, by Claes Dircksz. jegens de abdisse ghedaen, in date 1380 des Dincxdaechs nae elff duyssent maechdendach, gequoteert nr. CXCVII. (Fol. 24 vs. 25.)
59.1380 October 27Item eenen anderen verwillecoerbrieff van 3 mergen pachtlandts in Boscoop, by Dierick Vredericxz. jegens d'abdisse gedaen, in date 1380 op S. Symon ende Juden avont, gequoteert nr. CLXXXVIII. (fol. 24.)
60.1380 November 20Een verwillecoorbrieff van zeeckere pachtlanden, toecomende Claes de Brede Dircksz. gedaan jegens de abdisse, liggende in Boscoop, in date 1380 des ander Dincxdaechs nae S. Martijns dach, gequoteert nr. CCXIIII. (fol. 26 vs.)
61.1381 Januari 13Item eenen verwilleceorbrieff van 5 hont pachtlants in Boscoop, by Kerstiaen Dirck Lisenz. gedaen jegens de abdisse, in date 1381 op S. Pontiaensavont, gequoteert nr. CXC. (fol. 24.)
62.1381 Januari 16Item een verwillecoerbrieff van 1½ mergen landts in Boscoop by Gerrit Dirxz. jegens de abdisse gedaen, in date 1381 des Woens daechs nae S. Pontiaens dage, gequoteert nr. CXCV. (fol. 24 vs.)
63.1381 Maart 2Item een verwillecoerbrieff van zeeckere pachtlanden in Boscoop by Jan Trumbout ende Gherrit IJsebrant Hermans zoens kinderen jegens de abdisse gedaen, in date 1381 des anderen daechs van Meerte, gequoteert nr. CXCIIII. (fol. 24 vs.)
64.1381 Maart 29Item eenen verwillecoerbrieff van 3 mergen landts in Boscoop, by Kerstiaen Zymonsz. jegens de abdisse gedaen, in date 1381 des Vrydaechs nae onser Vrouwen dach Annunciatio, gequoteert nr. CLXXXIX. (fol. 24.)
65.1381 Maart 31Item eenen verwilcoert brieff van anderhalff merghen pachtlants in Boscoop voor Claes Bouduninsz. jegens d'abdisse van Rijnsburch, in date 1381 des Sondaechs nae onsen Vrouwen dach Annunciatio, gequoteert nr. CL. (fol. 20 vs.)
66.1381 April 7Item eenen verwillecoer brieff van 4 hont pachtlants in Boscoop by Pieter Ellaertsz. jegens de abdisse gedaen, gequoteert nr. CLXXXVII (fol. 23 vs./24.)
67.1381 Juni 18Item eenen verwilcoert brieff van 2 mergen lants in Boscoop, gedaen by Jan van Grieken jegens de abdisse, in date 1381 des Dincxdaechs nae Sacramentsdach, gequoteert nr. CLXXX. (fol. 23.)
68.1381 Juni 29Item noch een lossinghe ende verwillecoert brieff van derdalff mergen landts in de ambochte van Boscoop voor Pieter Henrick Hoevesz. jegens d'abdisse van Rijnsburch, in date 1381 op sinte Pieter ende Pouwels dach, gequoteert nr. CLXIII. (fol. 21 vs.)
69.1381 Augustus 25Item eenen anderen verwilcoert brieff van elfftalff hont pachtlants in Boscoop, gedaen by Sasbout Staepsoen jegens de abdisse, in date 1381 des Sonnendaechs nae onser Vrouwen dach Assumptio, gequoteert nr. CLXX. (fol. 22.)
70.1381 September 1Item een willekeurbrieff van vierdalff hontkins in Boscoop, gedaen by Wouter Claesz. jegens de abdisse, in date 1381 des Sondaechs nae S. Jans dach Decollatio, gequoteert nr. CCXIII. (fol. 26 vs.)
71.1381 September 30Item eenen anderen verwillecoert brieff van twee mergen landts in Rynsburch, gedaen by Vrede Vredericxs. jegens de abdisse, in date 1381 des Maendaechs nae S. Michiels dach, gequoteert nr. CLXIX. (fol. 22.)
72.1381 October 26Een (verwillecoerbrieff) van zeeckere pachtlanden in Boscoop, toe comende Claes Hannen zoens kinder, jegens de abdisse gedaen in date 1381 des Saterdaechs nae elff duyssent maechden dach, gequoteert nr. CCXXIX. (fol. 28.)
73.1381 October 30Item een lossingebrieff van drie hont lants in de ambochte van Oestgeest, gedaen by Walich Geritz. jegens d'abdisse van Rijnsburch, in date 1381 des Woensdaechs nae S. Symon ende Judasdach, gequoteert nr. CLIII. (fol. 20 vs.)
74.1383 December 8Een brieff van der date 1383 op O.L.V. dach Conceptio aengaende eenen ouden scilt, staende op 4 hont landts, geheten Volkenvenne, gequoteert LII. (fol. 56 vs.)
75.1383 December 9Een brieff van de date 1383 des Woensdaechs nae S. Barbaren dach, sprekende van 1 £. tsjaers payements, gequoteert VIII. (fol. 52.)
76.1384 Maart 25Een brief van de date op O.V. dach Annunciatio, spreeckende van 4 hont luttel min ofte meer, gequoteert XXXIII. (fol. 54 vs.)
77.1384 October 28Een brieff van der date 1384 des Vrydaechs voor alreheyligendach van zeeckere vrydom by den burchgrave van Leyden gegeven, gequoteert XLVI. (fol. 55 vs.)
78.1385 Juni 28Een verwillecoerbrieff van zeeckere landen in Boscoop, toecomende IJsebrant Werenboutsz., jegens de abdisse gedaen, in date 1385 op S. Peter ende Pauwels avont, nr. CCXXVII. (fol. 27 vs.)
79.1386Een brieff aengaende zeeckere renthen, heer Willem Stuvesant overgegeven, gequoteert LIII. (fol. 56 vs.)
80.1389 October 3Een brieff van de date 1389 des Sonendaechs na S. Baven dach, maeckende mentie van 2 hont lants ende 36 roeden in Oestgeest, gequoteert X. (fol. 52.)
81.1398 December 17Een brieff van de date 1398 des Dysendaechs nae S. Lucie aengaende een quytsceldinge van 1 £. Hollants tsjaers, gequoteert XXXV. (fol. 54 vs.)
82.1400 September 9Een brieff van der date 1400 des Donredaechs nae onser Vrouwen dach Nativitas, sprekende van een helft van zestalff hont landts, gelegen aen de Valckenburgerwech in Oestgeest, gequoteert XLVIII. (fol. 56.)
83.1401 Maart 3Een brieff maeckende mentie van 1 £. payements Hollants, ghelegen op een huys ende acker, met het transport daeraen, gequoteert XI. (fol. 52 en vs.)
84.1403 Augustus 24Een brieff van de jaer 1403 op S. Bartholomeusdach, spreeckende van ½ mergen landts in de groene steech, gequoteert XXXIX. (fol. 55.)
85.1408 April 9Een brieff spreeckende van thientehalff hont, luttel min oft meer, genaempt de Hasencant, met een transport daeraen, gequoteert XXXVIII (fol. 55.)
86.1409 April 4Een brieff van de date 1409 op S. Ambrosiusdach, spreeckende van 1 £. payements tsjaers, gequoteert XXXIIII. (fol. 54 vs.)
87.1410 Juni 16Een brieff van der date 1410 des Maendaechs nae S. Odulphusdach, sprekende van 8 hont landts, gequoteert XXVII. (fol. 53 vs./54.)
88.1410 Juli 31Een brieff van de date 1410 op S. Pietersalvont ad vincula, maeckende mentie van 33 scellingen ende 4 penningen, gequoteert IIII. (fol. 51 vs.)
89.1410 November 12Testament van Jan van Santhorst in date 1410 des anderdaechs nae S. Martijnsdach in de Winter, geteeckent nr. XIIII. (fol. 77 vs.)
90.(voor 1412)Een cruynbrieffken voor Dirck Janssz., gequoteert nr. XCIIII. (fol. 104.)
91.1413 Januari 30Een brieff van de date 1413 des Maendaechs nae S. Pouwels Conversic, sprekende van 1 £. comans payements, gequoteert XLIII. (fol. 55 vs.)
92.1418 Januari 10Een brieff van de date 1418 des Maendaechs nae derthiendach, spreeckende van 1 £. Hollants tsjaers, gequoteert III. (fol. 51 vs.)
93.1418 Februari 12Een rentbrieff van 1 gouden Eduardus Engelsche nobel tsjaer? ten behoeve (der abdisse van Rijnsburch) op ½ mergen lants in Oestgeest, in date 1418 des Saterdaechs nae S. Appolonien dach, gequoteert nr. LXXII. (fol. 42 vs.)
94.1418 Augustus 29Item een quytsceldinge gedaen by Oloren (sic) van Nyeuhove van alsulcke goet, als Jan van Nyeuwenhove Pieter Danckertsz. sculdich was, in date M. IIIIc XVIII op sint Jans Decollatio, gequoteert nr. XXII. (fol. 8 vs.)
95.1431 December 1Een brieff aengaende zeeckere pacht van 15 stuvers op een gebroken huys tot Catwijck, gequoteert XXXI. (fol. 54.)
96.1436 October 21Een brieff van de date 1436 op de elff duyssent maechdandach, spreeckende van 12 grote tsjaers payements, gequoteert XXXVI. (fol. 54 vs.)
97.1448 Juli 12Een brieff sprekende van 4 mergen landts gelegen in Ouderschie, met een transport daeraen, gequoteert XLVII. (fol. 55 vs./56.)
98.1450 (1451 Februari 6-7)Een gezegelde brieff van hertoech Philips van Bourgoinguen nopende zeeckere previlegie om van vryemanden gereformeert te worden van de dato 1450, geteeckent I. (fol. 58.) Vgl. inv. Rijnsburg nr. 86.
99.1455 Januari 26Item een copie van eenen resignatiebrieff van het bailliuscap van Rijnlandt voor Symon Heyen in date 1455 den 26 January, gequoteert nr. VII. (fol. 7 vs.)
100.1458 Mei 12Item eenen scepenenbrieff van de ghemeenen buyeren van Boscoop, daermede zy beloven alle jaerlicxe renthe, dewelke zy den convent van Rijnsburch souldich zijn, te betalen, in date 1458 opten XIIen dach Meye, gequoteert nr. CLXV. (fol.21 vs.)
101.1461 April 13Een sententie tussen dabdisse van Rijnsburch eyssersche ter eenre, contra Arien Franckensz., scoudt van Delft, Nr. I. (fol. 58 vs.)
102.1461 October 7Procuratie voor Willem van Zwieten van de abdisse van Rijnsburg om te ageren voor den Grooten Raedt van de hertoghe van Bourgoinguen tegen den scoudt van Delft, gequoteert nr. XII. (fol. 121.)
103.1463 October 21Een brieff int parckement nopende zeeckere helft van 3 mergen ende 11 roeden (in Oestgeest), vercocht aen Katrijn Bouwijn Gerritsz'dochter by heren Willem Claes Hersts, gequoteert I. (fol. 51 vs.) Vgl. reg. nr. 819.
104.1464 Januari 24Een rentbrieff van 1 £. Hollants tsjaers ten behoeve (van S. Anthonisgilde tot Boscoop) op een huys, erve ende 4 mergen lants in Boscoop, in date 1464 op S. Pouwels avont Conversie, gequoteert nr. CX. (fol. 47.)
105.1468 October 8Brieff van een quytsceldinghe van eenen zoen ende dootslach, gequoteert nr. XXIIII. (fol. 96.)
106.Noch een rekeninghe van Gerijt van der Spaengen van 1473, geteeckend nr. VIII. (fol. 49.)
107.1476 Juni 19Ghiftbrieff van het pastoorscap van Rijnsburch voor Johannes Nicolai bij de abdisse van Rijnsburch gedaen, gequoteert nr. XV. (fol. 121.)
108.1482 Mei 10Een brieff spreeckende van 4 mergen lants tot Ouderschie, gequoteert XII. (fol. 52 vs.)
109.1483 Augustus 16Brieff van de rectors ende universiteyt van Loven aen de abdisse van Rijnsburch aengaende een recommandatie van die prochiekercke van Rijnsburch, geteeckent nr. XII. (fol. 77.)
Gedrukt bij Schotel: de abdij van Rijnsburg p. 217.
110.1484 Februari 27Een brieff sprekende van 3 morgen lants in Noortwijck, met een transport daeraen, gequoteert XVI. (fol. 52 vs./53.)
111.1485 Februari 18Een brieff sprekende van achtalff hont weylants ende ½ hont teellants met 2 transporten daeraen, gequoteert XXIX. (fol. 54.)
112.1495 Februari 19Item eenen vercoopbrieff van een huys mitten erve liggende in laech Boscoop voor d'abdisse van Rijnsburch, in date 1495 opten XIXen dach in Februario, gequoteert nr. CLXII. (fol. 21 vs.)
113.1498 Juli 29Een vercoopbrieff voor de vrouwe van Rijnsburch van een huys, schuyeren met alle datter aencleeft, gelegen in Monster, gequoteert nr. LXVII. (fol. 42.)
114.1503. Januari 27Een brieff maeckende mentie van 16 coopmans grote erfflick eeuwyghe renthe, gequoteert VI. (fol. 52.)
115.(1507)Item een dingebouck mitsgaders zeeckere copien van bullen ende andere brieven, roerende de cauze van Niclaes Zymonssz. jegens Michiel Keye, gequoteert nr. LVIII. (fol. 12.)
Het boek berust in het seminarie te Warmond (sign. 93 G. 29) en bevat de volgende stukken: (volgens mededeeling van Mej. M. Hieffer)
 • 1438 Maart 17. Brief van Paus Eugenius IV d.d. 16 Kal. Apr. fol. 3 a en b.
 • 1490 Aug. 17. Paus Innocentius preciseert het recht van de Roomsch-Koning Maximiliaan op het aanwijzen van personen voor een kerkelijk Bene ficie. Copie, gewaarmerkt door Jo. de Goch. fol. 4b vv.
 • 1504 Maart 12. Maximiliaan, Roomsch-Koning beveelt de abdis van Rijnsburg aan Michael Keyen een beficie te harer dispositie te verlenen. fol. 4 a en b.
 • 1504. Oct. 23. Engelbertus, graaf in Nassau, proost van S. Bartholomeus te Frankfort als executeur van de brief d.d. 1504 Maart 12, beveelt, dat aan Michael Kleyen (sic) een kerkelijk beneficie ter dispositie van de abdis van Rijnsburg, worde gegeven. fol. 8a-9a.
 • 1507 Jan. 18. Acte van collatie voor Nicolaas Symonsz. to de parochiekerk van Rijnsburg. Copie. fol. 1
 • 1507 Jan. 18. 21. 23. 25. aantekening over de presentatie van Nycolay (sic) Symonis door abdis B. de Remerswalis en over de dies proclamacionis. (Ingehecht strookje). fol. 12a.
 • Ongedateerd. (in dorso van voorgenoemd strookje) aantekening, dat Nycolaus Symonis door de abdis is aangesteld, door Michael Keyen wordt bestreden, en dat verzocht wordt vigore rescrti legati a latere Michael terug te wijzen en Nicolaas in te stellen. fol. 12b.
 • Zonder jaar, Oct. 31. (1507 of 1508). Advies gegeven door Petrus Brunus in het proces tussen Nicolaus Simonis en Michael Keyen, gericht aan magister Florencius N. jurisconsultus en advocaat Curie Comitatus Hollandie. (ingehecht blad, orig.) fol. 11 a en b.
 • 1508. Juli 21. Bruxellense. Bernardinus (Lopez de Carvajal) bisschop van Tusculum, kardinaal t.t. S. Crucis beveelt den dekens van S. Marie te 's-Gravenhage en van Geervliet te beslissen in de zaak tussen Nicolaas Symonsz. en Michael Keye. (De zaak was eerst voor den Aartsdiaken van Utrecht, maar is door den kardinaal daartoe verzocht zijnde aan zich getrokken). Copie, geteekend A, fol. 13a.
 • 1508. Sept. 24. Jacobus Ruysch, deken van S. Maria op het hof te den Haag citeert Michael Keyen naar Den Haag. Gemerkt B, fol. 2a. Met aantekening: Executum fuit 4ta die Octobris Anno quo supra.
 • 1508 oct. 10 Bevel de citatie te hechten aan de poort van S. Maria op het Hof te Den Haag. Gemerkt C. fol. 10a.
 • 1508 oct. 15. Attestatie, dat aan dit bevel is voldaan. fol. 10a.
 • 1508 Oct. 30. Tweede citatiebrief van Jac. Ruysch tegen Michael Keye. fol. 14a. Met aantekening: Executum fuit ultima Octobris anno quo supra. Gemerkt D.
 • (1508) Nov. 24. Dergelijke citatie-brief, sterk geschonden. Gemerkt E. fol. 14a.
 • (1508) vòòr Dec. 3. Dergelijke citatie-brief, geschonden. Met aantekening: Executum fuit 3a Decembris anno quo supra. Gemerkt F. fol 14b.
 • Coram decano Hagensis. Articuli pro parte domini Nicolaj Symonis, zeer geschonden, fol. 15a-15b. (Is een uiteenzetting over het recht van collatie der abdis, de presentatie van Nic. Simonsz. en het verloop der zaak).
 • 1508 Dec. 20. Een citatie-brief als de voorgaande brieven tegen Mich. Keye. Gemerkt G. fol. 17a.
 • 1508 Oct. 13-1509 Maart 8. Aanteekeningen over het verloop van het proces. Coram decano Hagensis domini Nycolay Symonis contra Michaelem Keye. Pro actore Zeeman, pro reo - --. Item xiij Octobris anno VIII Zeeman repetijt rescriptu?? legati de latere - - - - etc. etc. Item VIII marcii dom. Nicolaus Symonis fuit solempnìter et publice introductus.
116.1511 November 8Mandament van dachvaert voor derffgenamen Jhoris van Hoempijl, die vergeten hadden te verheffen zeeckere leen in Maeslandt, gequoteert nr. XXIIII. (fol. 122.)
117.1512 April 7Een rentbrieff van 1 £. Hollants tsjaers ten behoeve van S. Anthonisgilde tot Boscoop op 6 mergen lants in leech Boscoop, gequoteert nr. CIX. (fol. 46 vs,/47.)
118.Een rekeninghe van de wijnvrouwe van Rijnsburch, beginnende Alreheyligen anno XI, eyndende anno XII, gequoteert nr. CXXXVI. (fol. 109 vs
119.1513 December 14Een rentbrieff van 1 £. Hollants tsjaers ten behoeve (van S. Anthonisgilde tot Boscoop), op 6 mergen lants, geheten Wittebol, in leech Boscoop, gequoteert nr. CXI. (fol. 47.)
120.1514 Januari 2Een aggreatie van zeeckere benefitie voer Adriaen van der Does van zeeckere capelrije by resignatie van Mr. Jan de Noortich, geteeckent nr. XVII. (fol. 121 vs.)
121.1514 Juni 1Een rentbrieff van 12 st. tsjaers ten behoeve (van S. Anthonisgilde tot Boscoop) op een huys ende erve, gelegen in de Biessen, gequoteert nr. CXII. (fol. 47.)
122.1525 Maart 27Copie van eenen brieff van absolutie aengaende zeeckere excommunicatie voor Cornelis Pietersz. ende Nicolaus Herbransz., gequoteert nr. XXVI. (fol. 122 vs.)
123.1528Een constitutiebrieff van 37 £. 10 sc. tsjaers op de staten van Hollant, geteeckent nr. IIII. (fol. 57 vs.)
124.1528Een constitutiebrieff van 50 £. tsjaers op de staten van Hollandt, geteeckent nr. V. (fol. 57 vs./58.)
125.1529 Maart 1Een brieff van de date 1529 in de vasten in Martio den eersten dach off daeromtrent nopende zeeckere roeylinghe van lant van de kercke van Wassenaer, gequoteert XIII. (fol. 52 vs.)
126.1530 Mei 8Een resignatie van het benefitie van die capelrye van de H.G. van Heynrick van der Does voor Georgius Pistor, gedaen by Lambert ten Duven, canonick vicaris, gequoteert nr. XVIII, (fol. 121 vs.)
127.1532 October 12Commissiebrieff nopende het rentmeesterscap generael voor heere Willem van Alkemade, ridder, van de goeden van Rijnsburch, gequoteert nr. XXIIII. (fol. 30/30 vs.)
128.Register van lantpachten onder Rijnlandt en Westlant by heer Wilhem van Alckemade, ridder, gheteeckent nr. IIII en V. (1532). (fol. 49.)
129.Een rekeninghe van de fabrijckmeesters van Boscoop van de jare 1533, gequoteert nr. CXXXV. (fol. 109 vs.)
130.1536Rentbrieff nopende zeeckere rente van 62 £. 10 sc. van 40 grooten Vlaems, gehypotequeert opte duynen van Hollandt, geteyckent nr. I. (fol. 57 en vs.)
131.Item de descharge van Henrick Stercke, by dewelcke hy bekent ontfaen te hebben de capitale penningen van de voirsz. rente, geteyckent nr. II. (fol. 57 vs.)
132.1538 Mei 19Quitantie van Mr. Joris de Backer priester aengaende de volle betalinge van Jan van Heecke voor een pensie van 13 gld. van de H.G. autaer, gequoteert nr. XXVII. (fol. 122 vs.)
133.Proceszak contra Adr. v Crimpen, dijkgraaf van Rijnlant, 14 stukken, buyten gequoteert nr. CLIII. (fol. 111.)
134.Idem contra Pouwels Jorissz. in Vlaerdingenambocht, 14 stukken, buyten gequoteert nr. CLIIII. (fol. 111.)
135.(1538)Twee farden van brieven van processe, 13 ende 39 stucken, contra erfgenamen van heer Floris van IJselmomde, gequoteert nr. CLV. (fol. 111.)
136.1539 Februari 28Copie van een confirmatiebrieff van paus Innocentius van de previlegien van Rijnsburch, gequoteert nr. XXVIII. (fol. 122 vs.)
137.1539 April 24Een sententie tussen de vrouwe van Rijnsburch ende Mr. Frans van Alphen, gequoteert nr. VI. (fol. 73.) Vgl. reg. nr. 1067.
138.1540 Mei 23Accordbrieff tussen Gerrit van Westrenen, cureyt der kercke van Buscoop, ende Gerrit Willemsz. ende Pieter Lyclaesz., kerckmeesteren, gequoteert nr. XI. (fol. 36.)
139.1540 November 14Een rentbrieff van 15 stuvers tsjaers tot behoeff van het sghilde tot Buscoop op 9 mergen landts in de Biessen, ghequoteert nr. CXIII. (fol. 47.)
140.1543 Maart 9Missivebrieff van vrouwe Marie om nyet te laten volgen Jacob van der Laen de proven, hem gegunt by den keysser, gequoteert nr. I. (fol. 28.) Gedrukt bij Schotel p. 18.
141.Quitantie van Jacob Verlaen nopende de quytsceldinghe van de proven, gedaen mit een somme van penninghen, gequoteert nr. II. (fol. 28 vs.)
142.(1543 Maart 9)Een proces mette sententie emde andere stucken, 6 in getale, tussen Jacob van der Laen ende de abdisse, gequoteert nr. LIII. (fol. 33.)
143.1543Een constitutiebrieff van 75 £. tsjaers opte vroonlanden, mitsgaders descharge van de ontfanger-generael Stercke van de capitale penningen, geteyckent nr. VI. (fol. 58.)
144.(1544 Juni 9)Item een farde van brieven, als procuratie van Geerloff Pieterssz., onderrentmeester van Rijnsburch, quytanties ende andere brieven, tzamen gebonden, gequoteert nr. LVII. (fol. 12.)
145.1553Een constitutiebrieff van 125 £. tsjaers op Kennemerlandt, te lossen den penning 16, mitsgaders descharge van Robert de Bouloingue, bekennende ontfangen te hebben de capitale penningen, geteeckent nr. III. (fol. 57 vs.)
146.Z. d. (vòòr 1555)Copie auctentijck van de keysser Carel ten eynde de geestelicheyt overbrenghe alle haer goeden, die nyet geamortizeert en zijn, geteyckent nr. I. (fol. 68 vs.)
147.Een rekeninghe van Jan Roen Huygenssz. de anno (15) 56 aengaende Zeelant, nr. XIIII. (fol. 49 vs.)
148.1563 Maart 27Garandbrieff van heer Gerrit van Renesse, ridder, nopende 10 mergen leens in Maeslant, mitsgaders de resignatie van de procuratie daeraen gehecht, gequoteert nr. XVI. (fol. 121 vs.)
149.1567 Augustus 2Erffpachtbrieff voor Machtelt Jacobs dochter van 2 mergen landts tot Outshoorn, toecomende de capelrye van onser Vrouwen autaer t' Oestgeest, gequoteert nr. CIIII. (fol. 105 vs.)
150.Een farde met acquyten dienende opte rekeninge van de Heyligen-Gheest totten jaere (15) LXVII. N.B. In margine staat: De post geleyt in de eerste kiste by de rekeninge, ergo hier nyet. (fol. 50 vs.)
151.Een langwerpich franchynen register van verscheyden caerten, beroerende landen gelegen in Delfflandt, ghemeten bij Jan Potter. (fol. 1.)
152.Item eenen cruynbrieff voor Jan Dirckss., gequoteert nu III. (fol. 7.) N.B. Cruynbrieff = literae tonsurales.
153.Item noch vijff missevebrieven aen de abdisse van Rijnsburch, zoe by den hertoge van Bourgeinguen als andere, roerende de capel rye genaempt sgraven capelle in Rijnsburch ende andere, gequoteert nr. CXX. (fol. 17 vs.) N.B. 1 brief van 1466 April, zie inv.nr. 796, reg. 847.
154.Een register van alderley opstallen buyten geteeckent nr. XI. (fol. 49 vs.)
155.Een register aengaende de lenen gheteeckent nr. XII. (fol. 49 vs.) Misschien inv.nr. 700, dat echter een nieuwe band heeft. (1553-1765).
156.Een bondel van cleyn boecxkens aengaende het goet van Zeelant, nr. XIII. (fol. 49 vs.)
157.Een rekeninghe van vrouwe Barbara van Nyevelt, scepcamervrouwe, van de renthen van de scepcamer, geteyckent nr. XV, (fol. 49 vs.)
158.Een rekenbouck, gehouden bij Geerloff Pieterssz., dienaer van de heere van Alkemade, van goeden van Rijnlant, geteeckent nr. XVI. (fol. 49 vs.)
159.Een farde van rekeninghen van het dorp van Rijnsburch, waer op de bovenste gescreven staet: Rekeninghe de anno LXIX, geteyckent nr. XVIII. (fol. 50.)
160.Een rekeninghe van Jacobs van de Noirden van die wijnkelre van Rijnsburch, geteeckent nr. XIX. (fol. 50.)
161.Een register van zeeckere landen, gecocht by de vrouwe van Rijnsburch, als van de wijnkelre by haer gehouden, geteeckent nr. XXIII. (fol. 50 en vs.)
162.Een bondel van papieren beroerende den wijnkelre, geteyckent nr. XXIIII. (fol. 50 vs.)
163.Een register van de ontfanck van de dagelicxe offerande, geteyckent nr. XXV. (fol. 50 vs.)
164.Noch een register aengaende den wijnkelre, gheteyckent nr. XXVI, (fol. 50 vs.)
165.Een rekeninghe van de H.G. gedaen by Jan van Eck, geteyckent nr. XXIX. (fol. 51.)
166.Een rekeninghe van de kercke van Boscoop gedaen by Symon Claessz. ende Symon Willemssz., geteyckent nr. XXX. (fol. 51.)
167.Een bondel van sommige rekeninghe aengaende de sacristye, buyten geteyckent nr. XXXI. (fol. 51.)
168.Een rekeninghe van de vier gilden van Rijnsburch, gedaen by Mr. Pieter Claessz., geteyckent nr. XXXII. (fol. 51.)
169.Een instructie ende ordonnantie over de heerlicheden van Rijnsburch etc., nr. XXXIII. (fol. 51.)
170.Een register van brieven, in dewelcke zijn geregistreert sommige brieven aengaende het clooster, gequoteert LVII. (fol. 57.)
171.Noch een hoop brieven van cleynder ofte geender weerden, gebonden in zeeckere papier, geteeckent LVIII. (fol. 57.)
172.Z.dTwee copien auctentijck int Latijn roerende de sauvegaerden, geteyckent nr. XI. (fol. 63.)
173.Z.dVidimus int Latijn nopende de bewaernisse van de goeden van Rijnsburch, gequoteert nr. XVI. (fol. 70.)
174.Z.dVidimus van de brieff, die Dirck, grave van Hollant, confirmeert aengaende de goeden, die het convent heeft binnen Nortghe, gequoyeert nr. XXII. (fol. 70 vs.)
175.Een anderen brieff van vidimus aengaende de confirmatie, gedaen by Dirck, grave van Hollant, aen het convent van Noortghe, gequoteert nr. XXIIII. (fol. 71.)
176.Een rekeninghe van de wijnkelder, diewelcke vrouwe Johanna van Lis doet, gequoteert nr. CXXXII. (fol. 109.)
177.Een procuratie van die abdisse van Rijnsburch voor Melchior Adriaenssz., gequoteert nr. CL. (fol. 110 vs.)
178.Memorie om te furneren zeeckere somme van gelde voor de vrouwen van Rijnsburch, gequoteert CLII. (fol. 110 vs.)
179.Een doosken waerinne was besloten eenen beenen zegel van een Marienbeelt, hebbende in de circumferentie: Sancta Maria in Rijnsburch, gequoteert het doosken nr. XXIX. (fol. 115.) N.B. Het zegel bevindt zich thans in het Nederl. Museum voor geschiedenis en kunst (Rijksmuseum) te Amsterdam.
180.Een farde off bondel mit verscheyden missiven, antwoorden ende quytantien, gequoteert IJ. (fol. 122 vs.)
181.Een farde off bondel mit verscheyden ongesegelden, gecasseerde ende inauctentycke franchyne brieven, gequoteert KK. (fol. 123.)
182.Noch een farde off bondel van verscheyden papieren chartabellen, gequoteert LL. (fol. 123.)

 

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in