Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Ackersdijk

2.21.009
E.R. Ooijevaar
Nationaal Archief, Den Haag
1978
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.21.009
Auteur: E.R. Ooijevaar
Nationaal Archief, Den Haag
1978

CC0

Periode:

1644-1862

Omvang:

1.00 meter; 127 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Willem Cornelis Ackersdijck (1760-1843) was advocaat en letterkundige. Zijn zoon Jan (1790-1861) hield zich als hoogleraar bezig met het onderwijs in de statistiek en de politieke geschiedenis van de nieuwere volken, alsook middeleeuwse en nieuwe geschiedenis en staathuishoudkunde. Over diens zuster Anna (1784-1820) is weinig bekend. Het familiearchief bevat o.a. gelegenheidsverzen, genealogisch materiaal, correspondentie, manuscripten en publicaties, aantekeningen over de plundering van 's-Hertogenbosch in 1787, dissertatie van W.C. Ackersdijck, een lithografische afbeelding aantekeningen over de lotgevallen van deze familie etcetera.

Archiefvormers:

 • Ackersdijck
 • Willem Cornelis Ackersdijck (1760-1843)
 • Jan Ackersdijck (1790-1861)
 • Anna Ackersdijk (1784-1820)

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschikbaarheid van kopieën

Afgescheiden archiefmateriaal

Stukken berustende in de Universiteitsbibliotheek Utrecht
20, E. 1; 21. A. 2, 3.Papier (1 blad perkament), verschillende afmetingen. 2 portefeuilles, gezamenlijke dikte 120 mm. XIXe eeuw.Stukken met betrekking tot persoon en levensloop van J. Ackersdijck (enkele in het Frans of Latijn), gedeeltelijk van zijn eigen hand.
 • I. Kwartierstaat (16 kwartieren), lijst van geschriften, benoemingen, reizen, met brief van J.J. van Meerbeke aan 0. van Rees, 1861. Dagboek 30 juni 1814 - 24 september 1817. Biografische aantekeningen, bespiegelingen, gedichten. "losse gedachten, opmerkingen, enz., begonnen in 1812".
 • II. Benoemingen, lidmaatschappen, enz., met brief van A. Roslavsky-Petrovsky (1860) en van Paul Broca (1860) en kladbrieven van J. Ackersdijck. Regeling nalatenschap, met o.a. brieven van M. A. Ackersdijck-Walterthum (1 st., 1862) en J.J. van Meerbeke (1 st., 1862). Varia.
Herkomst als no. 20.E.1-3, met dien verstande, dat de Kwartierstaat, afkomstig van de voormalige grafkapel van prof. J. Ackersdijck te De Bilt, op 11 juli 1966 werd geschonken door mr. P.H. Damsté te De Bilt.
10-5-66ge.
20. E. 9-17; 21. A. 1.Papier, verschillende afmetingen. 3 schrijfboeken en 7 portefeuilles, gezamenlijke dikte 520 mm. XVIIIe, XIXe eeuw.W.C. Ackersdijck (1760-1843). Aantekeningen, afschriften, uittreksels, opstellen, enz.
 • I. Schrijfboek: "Aanteekeningen over de Neederlandsche oudheid-, taal-, geschied- en dicht-kunde, aanvang genommen hebbenden... 1777". Op de bd. getiteld: "Neederduitsche aanteekeningen".
 • II, III. Schrijfboeken: "Nieuwe aanteekeningen". Vervolg van "Kleinder aanteekeninge" (deze laatste niet in onze bibliotheek aanwezig). Met los bijgevoegd register. II. Begonnen in 1809. III. Begonnen in 1822.
 • IV. "Breeder verslag of bijzonderheden omtrend eenige schrijvers en hunne geschriften en andere aanmerkelijke mannen ... ook omtrend geslachten, alles geschikt naar de orde van het A.B.C.". Op de rug getiteld: "Biologiën".
 • V. "Aanteekeningen bijzonder betrekkelijk tot de geschiedenis der letterkunde. Vervolgens ook tot onderscheide verschillende onderwerpen".
 • VI. "Letterkundige rariteiten van weinig belang". "Mengelingen van opstellen, uittreksels, aanteekeningen, opmerkingen, overdenkingen enz." (Bevat o.a. gedrukt "Naam-register van alle predikanten welke te 's-Hertogenbosch tot heden geweest of nog zijn", lopend tot 1751, met handschriftelijke aanvullingen tot 1787; "Aanspraken als voorzitter van het bestuur van het Rotterdamsch Departement der Maatschappij tot Nut van het Algemeen, 1829"; "De poetis Belgicis Latinis". Gedicht op W.C. van Ackersdijck door G. van Rijn). Op de rug getiteld: "Varia literaria".
 • VII. Aantekeningen met betrekking tot godsdienst en staatkunde.
 • VIII, IX. Verzameling van kleine drukwerken en hemzelf en van anderen (meest overdrukken), hoofdzakelijk op het gebied van de geschiedenis, de taalen letterkunde en het recht van Nederland, uit de jaren 1782-1841, met al dan niet los bijgevoegde aantekeningen van zijn hand. 30 st. Hierbij brieven van H. Höveker (1, 1831), C.A. Vieweg (2, 1829), J.C. Vieweg (7, 1808-09), Wed. J. Yntema (2, 1800), J.W. Yntema (1, 1828),
 • X. Twee lijsten, resp. bevattend de handtekeningen van de studenten die het college van prof. J. Th. Rossijn in de logica (1776) en het college van dezelfde in de fysica (1778) bijwoonden. "Inlichtingen aan de Fransche Regeering in 1810 gegeven over de bronnen der geschiedenis van Staats-Brabant". "Epistola inedita J. Hopperi ad Viglium Zuichemium", 5 Nov. 1558 (afschrift). "Rotterdam". "Over eenige personen te Utrecht tijdens het verblijf van de Graaf van Leicester". "Kempenland en Peelland". "Lieve Vrouwe Broederschap te 's-Hertogenbosch, afgeschreven naar een hs. met fraaie gekleurde wapenen".
10-5-66ge.
20. E. 7.Papier. 310 x 200. Schrijfboek, waarvan slechts ongeveer de helft (blz. 1-211) is beschreven. XVIIIe eeuw.W.C. Ackersdijck (1760-1843). Eigenhandige afschriften van adviezen, door hem gegeven als advocaat te 's-Hertogenbosch, 1787-1800.
22-3-65ge.
20. E. 1-3.Papier (enkele bladen perkament), verschillende afmetingen. 3 portefeuilles, gezamenlijke dikte 120 mm. XVIIIe eeuw.Stukken met betrekking tot persoon en levensloop van W.C. Ackersdijck (1760-1843), gedeeltelijk van zijn eigen hand.
 • I. Gesteendrukt portret van voornoemde Ackersdijck op hoge leeftijd, na zijn dood uitgegeven. 3 exx. (Muller, blz. 22, no. 12)
 • II. Overzicht van zijn publikaties. Doctorsbul Utrecht 1779. "Aanteekening van het geen door de practijk als advocaat, van den eersten aanvang aan, ontfangen is bij mij ... 1780-1811" (boekje). Korte beschrijvingen van door hem gemaakte reizen in Nederland, 1782-1819. "Dagverhaal van tijdingen, geruchten en voorvallen te Utrecht zederd het bericht van de nederlaag van de Fransche armée bij Leipsig in october 1813", 28 oct. 1813 - 6 maart 1814. Intieme aantekeningen.
 • III. Benoemingen, functies, lidmaatschappen, enz. Hierbij o.m. brieven van F.F. Avelingius (1, 1803), J.J. van Drunen (1, 1797), P.J. de Fremerij (2, 1801 en 1 z.j.), J.A. Keuchenius (5, 1814 en 4 z.j.), P.K. Losecaat (1, 1802), S. Martini (1, 1802), R. Metelerkamp (1, 1814), R.H. Nahuijs (2, 1810, 1811), J. van Nouhuijs (2, 1802, 1 z.j.), H.H. ten Oever (1, 1798), Jan Rochussen (1, 1802), A. van Teylingen (2, 1802), J.M. van Tuyll van Serooskerken (1, 1811), P. van Wullen (1, 1782), benevens kladbrieven van W.C. Ackersdijck.
Overgedragen door mr. W.C. Mees te Rotterdam aan het Algemeen Rijksarchief en door het Algemeen Rijksarchief in 1946 aan onze bibliotheek (tezamen met no. 20.E.4 - 21.B.11).
10-5-66ge.
21. A. 4-10.Papier, losse vellen, verschillend formaat. 7 portefeuilles. XVIIIe, XIXe eeuw.Brievenverzameling Ackersdijck
 • W.C. Ackersdijck (1760-1843), Brieven aan: W.C. Ackersdijck (1735-1794) en Anna Ackersdijck-Franken, 54, 1776-79 (1 z.j.); M.E. Ackersdijck, 1, 1776; Henriëtte M.H. Schadee-Ackersdijck, 1, 1834; ..., 1, 1836. Brieven aan W.C. Ackersdijck (1760-1843) van: A.G. Ackersdijck, 9, 1776-79; C.L. Ackersdijck, 5, 1776-79; H.J. en M.E. Ackersdijck, 21, 1776-78 (6 z.j.); W.C. Ackersdijck (1735-1794), 25, 1776-83; Anna Ackersdijck-Franken, 27, 1776-79 (1 z.j.); H.M.H. Bowier, 1, 1814; Marten Bowier, 3, 1815 (1 z.j.); T. Bowier, 1, 1814; J (?). W.H. Conrady, 1, 1816; L. Franken, 13, 1776-79; L. W.E. van Heurn, 1, 1814; A. van Hoogstraten, 1, 1807; R.A. Mees, 1, z.j.; M.E.A. Mees-Ackersdijck, 1, 1815; H.A.A. de Wolff-van Munnich, 1, 1814; bij de geboorte van een dochter, 1784, 10 st., van C. van Aerssen Beijeren, A. Bastide, J Cornets de Groot, J. van Eck-Umbgrove, P. Gevers, J.M. de Gijselaar-van Borcharen,... van Lijnden, J. van Panhuys, ... van Tuyll van Serooskerken-van Wilmsdorff, J. van Zuylen van Nyevelt.
 • II. J. Ackersdijck, Brieven aan: W.C. Ackersdijck (1760-1843) en M. C. Ackersdijck-Bowier, 172, 1808-39; aan een zijner zusters, 1, 1811 (klad); aan Marten Bowier, 1, 1814 (klad); aan A. Bijleveld en A.A.C. Bijleveld-Bowier, 1, 1820 (klad).
 • III. J. Ackersdijck, Brieven aan: W.C. Ackersdijck (1760-1843) en M.C. Ackersdijck-Bowier van zijn reizen naar Duitsland, Oostenrijk, Tsjecho-Slowakije en Italië in 1823-24 (42 stuks), Frankrijk in 1829 (5, benevens brief aan hem van W.C. Ackersdijck), Duitsland in 1830-31 (43), Frankrijk en Zwitserland in 1833 (11), Zwitserland in 1834 (16), Rusland in 1835 (14). Bijgevoegd: aantekeningen en kladbrieven van W.C. Ackersdijck bij gelegenheid van de reizen van J. Ackersdijck naar Duitsland, Zwitserland en Italië in 1818, Engeland in 1821, Duitsland, Oostenrijk, Tsjecho-Slowakije en Italië in 1823-24.
 • IV. Brieven aan J. Ackersdijck van: S.M. Aalstius den Appel-Bowier, 1, 1843; A. Ackersdijck, 8, 1818, 24 (6 z.j.); Henriëtte M.H. Ackersdijk (= Schadee-Ackersdijck), 5, 1809, 14 (3 z.j.); H.J. Ackersdijck, 9, 1809-25; Mietje Ackersdijck (= Mees-Ackersdijck), 2, z.j.; W.C. Ackersdijck (1760-1843), 257, 1808-25.
 • V, VI. Brieven aan: J. Ackersdijck van W.C. Ackersdijck (1760-1843), 523, 1826-43.
 • VII. Brieven aan J. Ackersdijck van: A.Th. Ackersdijck-Gerbade, 1, 1827; H.M.A.J. van Asch van Wijck, 1, 1822; Jos (?) Bakker, 1, 1830; Anna Ballot, 1, 1843; A.M. Ballot, 1, 1860; H. Bowier, 1, 1832; H.M.H. Bowier, 1, 1816; J. Bowier Hzn., 1, 1843; M. Bowier, 3, 1817-60; Marten Bowier, 12, 1809-29; T. Bowier, 1, 1809; W.C. Bowier, 5, 1833-43; J.J.A. Bowier-Versfelt, 1, 1853; A. Bijleveld en A.A.C. Bijleveld-Bowier, 1, 1846; P. de Gijselaar, 1, 1822; A. Hermanni-van Munnich, 1, z.j.; F. van Heurn, 1, 1849; L.W.E. van Heurn, 1, 1843; W.C. van Heurn, 3, 1822-56; P.J. van Heurn-Ackersdijck, 1, 1822; J.J. van Leeuwen, 2, 1839 (1 z.j.); R.A. Mees, 3, 1825-33 (1 z.j.); ... van Münnich, 1, 1853; X (?). ten Oever, 1, 1820; H.M.C. van Oosterzee, 1, 1861; J.H. Rauwenhoff, 1, 1826; Adam Schadee Sr., 81, 1820-60; Adam Schadee Jr., 2, 1857 (1 z.j.); H.A. Schadee, 3, 1851-61; M.H.A. Schadee, 1, 1851; Henriëtte M.H. Schadee-Ackersdijck, 16, 1835-1848; M. Schadee-de Kuijper, 1, 1858; A. Sloet, 2, 1843; M.R.J. Sloet, 2, 1856, 1857; J.H.A. Sloet-van Munnich, 2, 1830, 1832; Jan Tieleman, 1, 1857; G.C.J.W. de Wolff, 1, 1817; H.A.A. de Wolff-van Munnich, 1, 1825; Jacob Wijs, 3, 1822-25. W.C. Ackersdijck (1735-1794), Brief aan Anna Ackersdijck-Franken, 1779. Brieven aan R.A. Mees van: J.J.A. Bowier-Versfelt, 1, 1843; A. J. Buys-Ballot, 1, 1843; W. Chevallerau en A.A.L. Chevalleraude Wolff, 1, 1843.
De tussen W.C. Ackersdijck en J. Ackersdijck gewisselde brieven zijn voor een klein gedeelte in het Latijn.
21-5-66ge.
21. A. 11, 12.Papier, verschillende afmetingen, meest aan één zijde beschreven. 2 portefeuilles. XIXe eeuw.J. Ackersdijck, Dagboeken van zijn reis naar Engeland in 1821 (264 pp.), van uitstapjes in België, Duitsland en Nederland in 1846 90 pp.), van zijn reizen naar Zwitserland in 1852 (38 pp.), Engeland in 1860 (324 pp.), Hamburg en Parijs in 1860 (466 pp.). Lezing over zijn reis naar Scandinavië in 1838 (met enkele gedrukte stukken). Vgl. no. 1316.
26-3-65ge.
21. A. 13, 14.Papier. Ca. 200 x 157. 2 dln. 472 fol., meest aan één zijde beschreven. XIXe eeuw.Verslagen van de vergaderingen van het "Spreekgezelschap te Utrecht".
 • I. 28 october 1817-12 januari 1829. Meest van de Hand van J. Ackersdijck.
 • II. 30 november 1831-17 mei 1848. Van de hand van J. Ackersdijck.
26-3-65ge.
21. A. 15.Papier. Ca. 215 x 165. 279 fol., meest aan één zijde beschreven. XIXe eeuw.J. Ackersdijck, Verslagen van de vergaderingen van het "Praatgezelschap te Luik". 27 october 1826 - 17 juli 1830.
27-3-65ge.
21. B. 1.Papier. Ca. 211 x 165 x 40. Portefeuille. XIXme siècle.J. Ackersdijck, Cours sur la statistique des Pays-Bas et de leurs colonies donné à l'Université de Liège en 1828 environ. Autographe.
27-3-65ge. Controlé par M. van Wes.
21. B. 2.Papier. 217 x 162 x 85. Portefeuille. XIXme siècle.J. Ackersdijck, Cours sur l'économie politique donné à l'Université de Liège en 1826, vol. II: 23-55. Autographe. Le MS décrit ci-dessus forme la deuxième partie du MS no. 1412 de notre Catalogue, tandis que la partie appelée par le Catalogue vol. II est en réalité un autre cours sur l'économie politique donné quelques années après (en 1829 ou 1830).
11-5-66ge. Controlé par. M. v. Wesemael.
21. B. 3-5.Papier. Ca. 215-165. 3 portefeuilles, épaisseur totale 180 mm. XIXme siècle.J. Ackersdijck. Cours sur l'"Histoire politique" donné à l'Université de Liège en 1826-1827 (incomplet), 1827-1828 (très incomplet), 1828-1830 (incomplet). Autographe. Précédé d'une table des matières.
27-3-65ge. Controlé par. M. v. Wes.
21. B. 6.Papier. Ca. 215 x 165 x 50. Portefeuille. XIXe eeuw.J. Ackersdijck, College-dictaat staathuishoudkunde, gegeven te Utrecht ca. 1857, benevens aantekeningen daarop betrekking hebbend. Autograaf.
27-3-65ge.
21. B. 7.Papier. Ca. 215 x 135. Portefeuille. 172 pp. XIXe eeuw.J. Ackersdijck, College-dictaat statistiek van Nederland en zijn koloniën, gegeven te Utrecht ca. 1836. Autograaf.
27-3-65ge.
21. B. 8-10.Papier, verschillende afmetingen. 2 portefeuilles met losse bladen en 5 schrijfboeken, gezamenlijke dikte 190 mm. XIXe eeuw.J. Ackersdijck. "Literatuur, allerlei". "Varia literaria". Passages, overgeschreven uit litteraire en andere werken, overgeschreven gedichten (teksten in het Latijn, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands). "Proeve eener geschiedenis der Hollandsche dichtkunde, van derselver begin tot aan het einde der XVIe eeuw" (lezing, 1809). "Over het leven en de schriften van Janus Secundus" (lezing, 1810). Uiteenzetting over het woord sentimenteel (1819).
27-3-65ge.
21. B. 11.Papier, verschillende afmetingen. Portefeuille, dikte 40 mm. XIXe eeuw.J. Ackersdijck, Verschillende verhandelingen.
 • 1. "Opstel over den eigendom, 1822".
 • 2. "De utilitate quam studia imprimis historica et politica e peregrinationibus capiunt", inaug. rede Luik 1825, twee versies.
 • 3. "Over staathuishoudkundig onderwijs in Nederland". (Franse tekst.)
 • 4. "Geschiedkundige bijzonderheden over de jaren 1820-1824".
 • 5. De Adamo Smithio, rectorale rede Utrecht 1841 (klad, twee versies, de tweede met brief, 1841, en correcties van Cornelius van Marle en 2 brieven van A. van Goudoever, 1841. Vgl. hs. no. 678).
 • 6. Cursus staathuishoudkunde, gegeven in het Leesmuseum te Utrecht 8 december 1842 - 8 juni 1843.
 • 7. Cursus staathuishoudkunde voor onderwijzers, gegeven in 1848-1849. Met brief van P.A. van Walsem.
 • 8. "Mededeeling over Krakau in de directie van het Utrechtsch Genootschap, 1 Maart 1858".
11-5-66ge.

 

Lijst van stukken overgedragen aan het Gemeentearchief van Rotterdam
Tabel met zoekresultaten in archieven
Inv.nr.BeschrijvingUiterlijke vorm
1.Ingekomen overlijdensbrief bij mr. M. Mees van A. Bijleveld-Bowier en M.W.C. van Heurn betreffende het overlijden van M. Bowier. Met testament. Gedrukt. 1873.2 stukken
2.Ingekomen brief bij ... Mees van L.A.W.J. Sloet, 1874.1 stuk
3.Stukken betreffende het 25-jarig huwelijksfeest van L. Pincoffs en E. Raphael, 1876.1 omslag
4."Eenige opmerkingen over den toestand van onzen handel", door mr. M. Mees, commissaris van de Afrikaansche Handels Vereeniging. Gedrukt, 1876.1 katern
5.Genealogie van het geslacht Mees. Gedrukt. (c. 1880).1 stuk
6.Rouwbrief betreffende het overlijden van mr. C.W. Opzoomer, ingekomen bij iemand van het geslacht Mees. Gedrukt. 1892.1 stuk
7.Verordening van kolonel Blankenheym, houdende een oproep voor het korps Hoornblazers van het regiment Schutterij te Rotterdam. Gedrukt. 1892.1 stuk
8.Levensbeschrijving van mr. M. Mees, concept. (c. 1910).2 stukken
9.Ingekomen brief bij W. Mees van J.A.S. Mees, 1924.1 stuk
10."Lodewijk Pincoffs, een hoofdstuk uit de geschiedenis van Rotterdam", door P.J. Bouman, artikel in "Vragen des Tijds". Gedrukt. 1927.1 deel
126.Kennisgeving van het overlijden van Jan Ackersdijk, met ingekomen condoleancebrief afkomstig van C.E. Fockema-Mees, 1861.2 stukken
127.Blaadje uit het album amicorum van vermoedelijk Anna Ackersdijk (1784-1830) vervaardigd door haar vriendin A.W. Rutten, 1807.1 stuk

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in