Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Griffie Zuid-Holland 1976-1986

3.02.46
Doxis Informatiemanagers
Nationaal Archief, Den Haag
2007
(c)

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.02.46
Auteur: Doxis Informatiemanagers
Nationaal Archief, Den Haag
2007

(c)

Periode:

1951-1991
merendeel 1976-1986

Omvang:

201.00 meter; 6436 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte teksten, geen bijzondere handschriften. Daarnaast tekeningen behorend bij plannen en vergunningen.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van de Griffie van de Provincie Zuid-Holland ((1951) 1976-1986 (1991)) heeft betrekking op de organisatie en de taken van de organisatie en het provinciaal bestuur. De documenten in het archief bestaan o.a. uit stukken betreffende: de organisatie (o.a. reorganisaties, wet AROB); bezit- en eigendom (o.a. aan- en verkoop gronden); verkiezingen; bestuursorganen (Gedeputeerde Staten; Provinciale Staten; Commissies); personeelsbeleid (rechtpositie ambtenaren) openbare werken en belasting (aanbesteding en leges); openbare gezondheid (o.a. volksgezondheid, milieu, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting); waterstaat; verkeer en vervoer (aanleg en beheer infrastructuur); economische aangelegenheden (o.a. ruilverkaveling); arbeid (werkgelegenheid); maatschappelijke zorg (o.a. ziekenhuizen; psychiatrie; verslavingszorg); volksontwikkeling en maatschappelijke vorming (o.a. onderwijs, culturele voorzieningen, monumentenzorg en landschapsbeheer). Daarnaast zijn apart opgenomen: documenten betreffende het toezicht op gemeenten en waterschappen (o.a. gemeentelijke herindelingen). Als afzonderlijke, omvangrijke series zijn opgenomende de dossiers afgegeven vergunningen krachtens de Hinderwet, de Wet inzake de Luchtverontreiniging en/of de Wet Geluidhinder (1968-1989), voor het leggen van kabels, leidingen, buizen, rioleringen, of de aanleg van tunnels in dijken (1977-1986), krachtens de Ontgrondingswet (1968-1989) en krachtens de Verordening op de opspuitingen Zuid-Holland (1961-1986). Tenslotte bevat het archief een aantal commissie-archieven en andere deponeerde archieven, o.a. van het Anjerfonds Zuid-Holland.

Archiefvormers:

 • Griffie van de Provincie Zuid-Holland
 • Provinciale Raad voor de Recreatie en Natuurbescherming in Zuid-Holland (1962-1986)
 • Recreatieschap Rottemeren (1962-1987)
 • Werkcommissie 's-Gravenwoude/Commissie recreatielandschap 's-Gravenwoude (1966-1981)
 • Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Noord-Zuidhollands plassengebied (1969-1986)
 • Stichting Provinciaal Orgaan voor Overleg en Advies Zuid-Holland (Provinciaal Opbouworgaan) (1948-1971)
 • Provinciaal Instituut Welzijnsbevordering Zuid-Holland (Orgaan voor de democratische planning) (1971-1986)
 • Provinciale Raad voor de Ruimtelijke Ordening (1971-1988)
 • Anjerfonds Zuid-Holland (1948-1986)
 • Coördinatie Commissie Dijkverzwaring (1975-1987)
 • Commissie Administratieve Rechtspraak overheidsbeslissingen (AROB) (1985-1987)

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in