Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Prov. Bestuur ZH / Kaarten Suppl.

4.ZHPB1
R.M. Haubourdin, A.H. Simons
Nationaal Archief, Den Haag
1991
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

4.ZHPB1
Auteur: R.M. Haubourdin, A.H. Simons
Nationaal Archief, Den Haag
1991

CC0

Periode:

1850-1974

Omvang:

612 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De verzameling bevat topografische kaarten van het Koninkrijk der Nederlanden en de afzonderlijke provincies, plattegronden van Hollandse en Zeeuwse plaatsen, grenskaarten van waterschappen e.d., kaarten van kustgebieden en waterwegen, plannen voor inpolderingen, overzichten van bedijking, waterstanden en dijkdoorbraken, en kaarten van spoor- en tramwegen en het waterleidingnet. Daarnaast zijn er losbladige staatkundige kaarten, waterstaatskaarten en de Geologische Kaart van Nederland.

Archiefvormers:

  • Provinciaal Bestuur van Zuid-Holland
  • Provinciaal Bestuur van Zuid-Holland

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

In de inventarissen 4.ZHPB1-3 zijn de kaarten en tekeningen beschreven die behoren tot het archief van het Provinciaal Bestuur van Zuid-Holland van na 1850.

Het betreft in principe een supplement op de kaarten en tekeningen, beschreven in de catalogus Ernsting uit 1960, waarin het kaartmateriaal tot 1850 is opgenomen.

In 1960 is het kaartenbestand bij de Provincie Zuid-Holland gesplitst in een gedeelte met kaartmateriaal tot 1850 van statische betekenis ( "Catalogus van de kaarten van vóór 1850 berustend in het archief ter provinciale griffie van Zuid-Holland", door P. Ernsting. ('s-Gravenhage 1960). ) , en een gedeelte kaarten en tekeningen van na 1850 die op dat moment nog van belang waren voor de admistratie. Dit laatste gedeelte is in deze inventarissen opgenomen.

Naast algmene topografische kaarten van Zuid-Holland gaat het om kaarten en tekeningen, vervaardigd voor of gebruikt in de administratie bij de taakuitoefening van het Provinciebestuur, betreffende verkeer en waterstaat, spoor- en tramwegen, drinkwatervoorziening, ruimtelijke ordening enz. (4.ZHPB1).

Daarnaast zijn er kaarten en tekeningen, vervaardigd in verband met de toezichthoudende functie van het Provinciebestuur van Zuid-Holland over de gemeenten, polders en waterschappen.

Hiertoe behoren ook de grenskaarten van polders en waterschappen in Zuid-Holland, die in de periode 1857-1974 zijn vervaardigd bij de goedkeuring van de polderreglementen door het Provinciebestuur. Van deze polderreglementskaarten werd door de Provincie een afzonderlijk polderboek bijgehouden (4.ZHPB2).

Tenslotte is er een afzonderlijk bestand overgedragen van bestemmings- en uitbreidingsplannen van gemeenten in Zuid-Holland uit de periode 1906-1965. Deze plannen zijn vervaardigd in verband met het toezicht van het Provinciebestuur op gemeenten inzake de ruimtelijke ordening en behoren tot de besluiten van Gedeputeerde Staten over de goedkeuring van gemeentelijke bestemmingsplannen (4.ZHPB3).

Het is aan te raden om voor ieder thema ook 4.ZHPB1 te raadplegen, omdat dit kaarten bevat die oorspronkelijk tot de andere gedeelten van dit bestand lijken te hebben behoord (bijv. oude nummering).

In de beschrijvingen wordt gerefereerd aan GS-besluiten. Deze zijn te vinden in het archief van het Provinciaal Bestuur van Zuid-Holland, dat aanwezig is in het Rijksarchief in Zuid-Holland (overgedragen tot 1946). In de periode 1941-1945 werden de taken van Gedeputeerde Staten waargenomen door de minister van Staat, Rijkscommissaris van de Provincie Zuid-Holland.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in