Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Kaarten Hingman

4.VTH
J.H. Hingman
Nationaal Archief, Den Haag
1871
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

4.VTH
Auteur: J.H. Hingman
Nationaal Archief, Den Haag
1871

CC0

Periode:

15e - 19e eeuw

Omvang:

3629 inventarisnummers;

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale getekende en gedrukte kaarten, atlassen en kaartboeken. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De collectie bevat de unieke manuscript kaarten van Nederland van de middeleeuwen tot halverwege de 19e eeuw. De kaarten zijn afkomstig uit verschillende archieven en horen bij de registratie en de besluitvorming van de archiefvormers van die instellingen. De kaarten zijn meestal in opdracht gemaakt met een administratief doel en zijn dus functioneel en niet commercieel .
Zo zijn er kaarten van domeinen, polders, wegen en abdijen. Er zijn kaarten gemaakt om een geschil te beslechten of een recht vast te leggen, rivierkaarten voor de waterstaat, plattegronden en vestingwerken voor militaire doeleinden en prekadastrale kaarten in verband met de grondadministratie.
Archiefvormers zijn o.a. de Staten-Generaal, de Raad van State, de Nassause Domeinraad en het Ministerie van Financiën en de Graven van Holland.
Een belangrijk onderdeel vormen de kaartboeken van de landerijen die behoorden aan de kloosters, zoals de verdwenen abdijen Rijnsburg en Leeuwenhorst. Deze vroegste kaarten van Holland vormen de overgang tussen schilderkunst en topografie.
Er zijn veel waterstaatskaarten zoals van zeeweringen, dijken en sluizen.
Van de grote rivieren Rijn, Maas en Waal als van de IJssel, Lek en Merwede zijn manuscriptkaarten bewaard gebleven. Onder de rubriek rivieren zijn de kaarten met weergaven van uiterwaarden, platen, gorzen en visserijen, afkomstig van de domeinarchieven, in aparte subrubrieken geordend.
Er zijn opvallend veel kaarten uit de 16e eeuw en later van de Zuid-Hollandse eilanden, vooral van het gebied van de Biesbosch. In 1421 waren hier door de St. Elisabethsvloed zo'n twintig dorpen in de golven verdwenen. Deze kaarten danken hun ontstaan aan de talloze geschillen van de eigenaars van ondergelopen gebieden, die later weer werden ingedijkt of waar men visrechten pretendeerde: de meeste van deze kaarten zijn afkomstig uit het archief van de rekenkamer van Holland, die de domeinen van Holland beheerde; en ook van de Nassause Domeinen.
Een andere opmerkelijke kaa

Archiefvormers:

  • Oud Archief Suriname: Gouvernementssecretarie Raad van State Staten van Holland en West-Friesland Klooster St Vincent te 's-Gravenhage Staatsraad Agentschap van Inwendige Politie en Toezicht op de Staat van Dijken, Wegen en Wateren Commissie van Superintendentie der Rivieren Commissie van Superintendentie over de Waterstaat der Bataafse Republiek Commissie van Superintendentie van Zeehavens en Zeegaten Contrarolleur-Generaal van 's Lands Werken en Fortificatiën van Holland Directie van Bruggen en Wegen in Holland Grafelijkheidsrekenkamer Hof van Holland Hoge Raad van Holland en Zeeland Inspecteur-Generaal over 's Lands Rivieren Rekenkamer ter Auditie Staatse Leger, Directeur-Generaal der Fortificaties Brunings, Chr. Brunings Jr, Chr. Goudriaan, A.F. Hoofdadministratie der Domeinen Behering der Zeeweringen, Zeedijken en de Waterstaat van de Bataafse Republiek Eerste Commissaris-Inspecteur van de Waterstaat Gecommitteerde Raden van het Zuiderkwartier Generale Directie over 's Lands Rivieren en Zeewerken Generale Directie van de Waterstaat Generale Directie van 's-Lands Amortisatiekas Hof van Holland en Hof van Justitie Consignatiekas van het Hof van Justitie Houtvesterij Inspectie van de Waterstaat Inspectie van het 1e-7e District van de Waterstaat Inspectie van het 8e-12e District van de Waterstaat Ontvanger van het Geestelijk Kantoor te Brielle Ontvanger-Generaal van het Geestelijk Kantoor te Delft Opzichter van 's Lands Werken te Goeree Brunings, C.L. Ridderschap van Holland Comité Centraal van de Waterstaat Ministerie van Waterstaat

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in