Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Deli Mij. / Kaarten en tekeningen

4.DELI
R.T.M. Guleij
Nationaal Archief, Den Haag
1988
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

4.DELI
Auteur: R.T.M. Guleij
Nationaal Archief, Den Haag
1988

CC0

Periode:

1869-1967

Omvang:

298 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een aantal gerechtelijke stukken is in het Duits gesteld.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten. Dit archief bestaat hoofdzakelijk uit kaarten en tekeningen.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het kaarten -en tekeningenarchief omvat kaarten van concessies en overzichtskaarten van ondernemingen. Verder kaarten inzake bodemgesteldheid, aanplantgegevens en plantjaren gemaakt door diverse landmeters.
Tevens is er een grote hoeveelheid lichtdrukken van bouwtekeningen van Ajer Beresih in het archief aanwezig.

Archiefvormers:

  • Deli Maatschappijen
  • Waterleiding Maatschappij Ajer Bereshi NV

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Selectie en vernietiging

Verantwoording van de bewerking

Ordening van het archief

Het archiefmateriaal betreffende de dochtermaatschappijen van de Deli Maatschappij bestond deels uit stukken ingekomen bij de direktie van de Deli Maatschappij in Amsterdam, deels uit gedeponeerd archief, gevormd door de dochtermaatschappijen zelf. Bij de inventarisatie van het archief is bewust afgezien van het maken van onderscheid tussen beide om een verregaande opsplitsing van kleine deelarchieven te vermijden. Voorkeur werd gegeven aan een onderwerpsgewijze indeling, waarbij de stukken afkomstig van en betreffende de dochtermaatschappijen als eenheid werden opgevat. Ze zijn bijeengebracht in de daarvoor bestemde rubrieken.

De kaarten en tekeningen van de N.V. Deli Maatschappij en dochters bestrijken de periode 1900-1955. Evenals bij het geschreven archief vertonen ook de grafische archivalia lacunes, vooral met betrekking tot de pionierstijd 1863-1900. Over deze periode zijn slechts gedrukte kaarten aanwezig.( In het archief werd een lijst van meer dan 600 kaarten van de N.V. Deli Maatschappij aangetroffen (inventarisatiedossier 201.01 DELI). Deze kaarten over de periode 1949-1955 werden niet aangetroffen tijdens de acquisitie )

De kaarten en tekeningen verkeerden bij de overdracht in een ongeordende en materieel slechte staat. Hierdoor was het noodzakelijk de helft van de kaarten aan een restauratie te onderwerpen. Bij de herordening van de kaarten is gekozen voor een indeling gebaseerd op de funktie, die ze binnen de organisatie hebben gehad. Binnen een rubriek, bijv. Aanplant, is de ordening chronologisch. Een nadeel van deze ordening is, dat voorbij gegaan wordt aan de herkomst van sommige kaartbestanden. Een groot deel van de kaarten is namelijk pas bij het archief van de Deli Maatschappij gaan behoren na fusie en reorganisatie in de na-oorlogse periode. Een groot deel van het kaarten- en tekeningenbestand moet worden opgevat als gedeponeerd archief. Van het maken van een nadere toegang op het bestand, te weten een alfabetische index van cultuurondernemingen met vermelding van de oorspronkelijke eigenaar en datum van overdracht naar de Deli Maatschappij, werd afgezien. De reden hiervoor is, dat het materiaal te veel lacunes vertoont, waardoor het maken van een index onevenredig veel tijd zou vergen. Bovendien bevat het archiefbestand een aantal overzichts- en cultuurkaarten waarop de gewenste gegevens, zij het als momentopname, te vinden zijn.( Zie inv. nrs. 737, 739 en 741. )

Een uitzondering op de herordening van het bestand vormen de technische tekeningen van de N.V. Waterleiding Maatschappij "Ajer Beresih". De oude orde kon door middel van een bestaande classificatiecode onveranderd in deze inventaris worden opgenomen. In de inventaris zijn de gangbare kaartbeschrijvingen toegepast. Uitzondering hierop vormen de gedrukte kaarten van documentaire aard, die beschreven zijn volgens de "Fobid-regels", deel 8 (verkorte titelbeschrijvingen).( Regels voor de titelbeschrijving, deel 8: Beschrijvingsregels voor kartografische documenten, samengesteld door het Fobid, Den Haag (L.C.) 1982. )

Bij de ontsluiting van het archief (geschreven- en kaartarchief) stond een snelle beschikbaarheid van het archief voor toekomstig onderzoek voorop. Deze aanpak heeft uiteraard konsekwenties gehad met betrekking tot de beschrijvingsintensiteit en de wijze van indeling. De stukken zijn waar mogelijk naar onderwerp samengevoegd en ingedeeld

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in