Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Staal van Piershil, van der

3.20.54
G.M. van Aalst
Nationaal Archief, Den Haag
1978
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.20.54
Auteur: G.M. van Aalst
Nationaal Archief, Den Haag
1978

CC0

Periode:

1636-1904

Omvang:

4.50 meter; 828 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De familie van der Staal van Piershil behoorde tot de oude Hollandse regentenfamilies. Van oorsprong was de familie afkomstig uit Schoonhoven, later ontstond ook een Amsterdamse tak. Pieter van Schoonhoven was zelfs een van de rijkste mannen van Rotterdam. In deze inventaris treft men de hoofdindeling aan van stukken van algemene, persoonlijke en zakelijke aard. Het archief bevat o.a. stukken betreffende genealogie, akten (van huwelijksvoorwaarden, schuldbekentenis, transport etc.), testamenten, kwitanties, correspondentie, uitnodigingen, koninklijke benoemingsbesluiten, en tekeningen van kanonnen.

Archiefvormers:

  • Van der Staal van Piershil

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Verantwoording van de bewerking

Bij de inventarisatie van het archief is gebruik gemaakt van het schema, dat gevolgd werd bij het inventariseren van het archief van de familie Van Assendelft de Coningh ( G.M. van Aalst, Het archief van de familie Van Assendelft de Coningh, 's-Gravenhage 1975, Rijksarchieven in Holland, Inventarisreeks nr. 4. ). Ook in deze inventaris treft men de hoofdindeling aan van stukken van algemene, persoonlijke en zakelijke aard met daarachter de verzamelde stukken en de helaas onontkoombare afdeling van stukken, waarvan het verband met het archief niet duidelijk is. In het persoonlijk gedeelte, waar de stukken chronologisch per persoon geordend en van elkaar onderscheiden zijn door een romeins cijfer, moet men echter bedacht zijn op enkele schijnbare onregelmatigheden, die bij het inventariseren van het familiearchief Van Assendelft de Coningh niet aan de orde kwamen. Het is niet vanzelfsprekend, dat de zoon volgt op de vader of dat personen van een generatie met hetzelfde romeinse cijfer worden aangeduid. Zo is bv. Dirk Cornelis van der Staal, aangeduid met III, niet de zoon van de met II aangeduide Cornelis Jaspersz. van der Staal en Maria Johanna Witheyn, III, is niet de moeder van Susanna Adriana Witheyn, IV, maar haar nicht. Door kopnoten en genealogische tabellen worden afwijkingen echter voldoende ondervangen. Voor de inventarisatie van stukken van zakelijke aard is in grote lijnen gebruik gemaakt van het schema, dat gevolgd werd bij het inventariseren van het archief van de heerlijkheid van Bleiswijk ( F.W.J. Scholten, Het archief van de heerlijkheid Bleiswijk, 's-Gravenhage 1976. Rijksarchieven in Holland. Inventarisreeks nr. 5. ). Teneinde een overzicht te krijgen van alle tot nu toe bekende archiefstukken van de familie Van der Staal van Piershil, zijn die, welke zich bevinden in de archieven Van Bylandt en C.J.E. van Bylandt in deze inventaris opgenomen overeenkomstig de plaats van beschrijving, indien zij deel hadden uitgemaakt van dit archief. Om verwarring te voorkomen zijn deze nummers aangeduid met een * en wordt tevens verwezen naar de (voorlopige) inventarisnummers van de archieven Van Bylandt.

Bij de genealogie van de familie Van der Staal, die deel uitmaakt van de inleiding, zijn ter verduidelijking alle stamhouders cursief gedrukt. Volledigheidshalve zijn als bijlagen een aantal genealogische tabellen van verwante geslachten opgenomen, die de gebruiker een inzicht geven van de onderlinge samenhang der families. Deze tabellen maken evenmin als de genealogie Van der Staal aanspraak op volledigheid. Over het algemeen worden alleen personen, die in de inleiding of in de inventaris voorkomen, vermeld. Om in genoemde tabellen dadelijk te zien om welke personen het gaat zijn voor de namen van die personen kapitalen gebruikt. De indeling van de kaartenlijst tenslotte is tot stand gekomen in overleg met de Kaartenafdeling van het Algemeen Rijksarchief.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in