Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

KvK Rijnland, Secretariaat

3.17.27
Doxis Informatiemanagers
Nationaal Archief, Den Haag
(c) 2011
(c)

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.17.27
Auteur: Doxis Informatiemanagers
Nationaal Archief, Den Haag
(c) 2011

(c)

Periode:

1816-2000

Omvang:

22.60 meter; 711 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Er zijn ook stukken in het Engels, het Frans en het Duits aangetroffen.

Soort archiefmateriaal:

Het oudste archiefmateriaal bevat normale geschreven, getypte en gedrukte documenten.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat alle vanaf 1816 overgebleven archiefstukken, die in aanmerking zijn gekomen voor bewaring. Dit betreft neerslag over de organisatie, van het Algemeen en Dagelijks Bestuur, commissies, stuurgroepen en werkgroepen. Daarnaast bevat het archief oude stukken die zijn geschaard onder het kopje ‘stukken van algemene aard’. Vervolgens zijn er stukken te vinden over personeel, financiële zaken, verantwoording en toezicht en huisvesting. Een omvangrijk gedeelte van het archief bevat de neerslag van de uitvoering van taken (wetsuitvoering en de stimulering van de regionale economie). Als laatste bevat het archief publiciteit, voorlichting en communicatie. Ook zijn er stukken bewaard van de samenwerkende Kamers en gedeponeerd archief.

Archiefvormers:

 • Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Leiden, tot 1926 Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland, sinds 1926

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis

Hoewel keizer Napoleon al in 1812 een decreet uitgaf voor de totstandkoming van ‘une chambre consultative de manufactures, fabriques, arts et métiers, dans la ville Leyde’, is hier geen uitvoering aan gegeven en kwam de ‘Kamer van Koophandel en Fabryken in Leyden pas werkelijk in 1816 onder koning Willem I tot stand.

Sinds haar oprichting zetelt de Kamer in Leiden en vanaf 1925 op het huidige adres op de Stationsweg. Vanaf 1926 wordt in de notulen gesproken over de nieuwe naam van de Kamer, de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland te Leiden. Steeds meer gemeenten worden onderdeel van deze Kamer.

In de jaren ’60 bestaat het werkgebied van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland uit de gemeenten Alkemade, Alphen, Benthuizen, Hazerswoude, Hillegom, Katwijk, Koudekerk aan den Rijn, Leiden, Leiderdorp, Leimuiden, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnsaterwoude, Rijnsburg, Sassenheim, Ter Aar, Valkenburg, Voorhout, Voorschot, Warmond, Woubrugge, Zevenhoven en Zoeterwoude.

Door de jaren heen is er, naast uitbreiding, als gevolg van fusies ook sprake van inkrimping. In 1997 spreekt men van een fusie met de Kamer Midden-Holland. De regio Rijnland en de Kamer zullen intact blijven, maar worden uitgebreid met nieuwe gemeenten. In 1998 is door het herstructureringsproces van de Kamers van Koophandel, het aantal Kamers dan teruggebracht van 36 naar 21. Het werkgebied wordt dit jaar echter uitgebreid met de gemeente Boskoop en Bodegraven, en de Rijnlandse Kamer biedt medewerking om een fusie tussen de Kamers Gouda en Rotterdam mogelijk te maken.

De Kamers van Koophandel gaan binnen een sterke netwerkstructuur steeds meer als ‘concern’ opereren. Ontwikkelingen in de automatisering dragen hieraan bij. In 1997 treedt een nieuw Handelsregister in werking. Deze biedt mogelijkheden voor elektronische gegevensopslag en aanbod van handelsregisterinformatie via het internet.

De Kamers van Koophandel gaan binnen een sterke netwerkstructuur steeds meer als ‘concern’ opereren. Ontwikkelingen in de automatisering dragen hieraan bij. In 1997 treedt een nieuw Handelsregister in werking. Deze biedt mogelijkheden voor elektronische gegevensopslag en aanbod van handelsregisterinformatie via het internet. In 2003 wordt de elektronische handtekening aan het elektronisch uittreksel van het handelsregister toegevoegd en in 2004 worden alle gegevens van de Kamers van Koophandel samengebracht in een centrale database: het centraal digitaal handelsregister (CDHR).

Organisatiestructuur

De organisatie van de Kamer van Koophandel bestaat o.a. uit een Algemeen en Dagelijks Bestuur, commissies en werkgroepen. De vergaderingen der Kamer dragen zorg voor de uitvoering van de haar bij Wet opgedragen taken, benoeming van bestuursleden, instelling en samenstelling van commissies, vaststelling van de rekening en verantwoording, vaststelling van de begroting, bepaling van het standpunt van de Kamer betreffende zaken die als belangrijk kunnen worden aangemerkt, en ten aanzien waarvan het standpunt van de Kamer niet uit de als regel gevolgde beleidslijn voortvloeit.

De commissies dragen zorg voor concrete doelstellingen, zoals geformuleerd in een beleidsplan en ze rapporteren de voortgang aan het Bestuur van de Kamer. Tevens vindt er regelmatig rapportage plaats aan de Algemene Ledenvergadering. Het Bestuur van de Kamer is verantwoordelijk voor het naar buiten brengen van beleidsstandpunten.

De diverse commissies van de Kamer zijn ingedeeld in vier sectoren: beleidsadvisering, voorlichting, informatiebeheer en uitvoering van wettelijke taken.

In de periode 1975-1981 is de verdeling van commissies over de verschillende sectoren als volgt:

 • Commissie Planregio I (Bollenstreek)
 • Commissie Planregio II (Rijnstreek-West)
 • Commissie Planregio III (Rijnstreek-Oost)
 • Commissie Infrastructuur (vervoer en verkeer)
 • Commissie Voorlichting
 • Commissie Milieu
 • Commissie Regionale energie (i.s.m. kamer Gouda)
 • Commissie Prijsuitreiking
 • Commissie Onderwijs
 • Commissie Informatiebeheer en verwerking
 • Commissie Uitverkopen
 • Commissie Ontgrondingen
 • Commissie Bedrijfsruimten
 • Commissie Handelregister
 • Commissie Makelaardij

Eenmaal per vier jaar wordt tijdens de ledenvergadering de samenstelling van de Kamer vernieuwd. Er wordt gestreefd naar een juiste afspiegeling van het regionale bedrijfsleven in de ledenvergadering, die borg moet staan voor de brede blik van de Kamer en voor een objectieve en evenwichtige besluitvorming. Vanaf 1998 wordt de samenstelling van de Ledenvergadering, Algemeen Bestuur genoemd.

Taken

De Kamer behartigt de belangen van het bedrijfsleven en geeft uivoering aan wetten. Dit komt neer op drie hoofdtaken:

 1. uitvoering van economische wetten (handelsregister en vestigingswetten),
 2. geven van voorlichting en advies aan gevestigde en startende ondernemers,
 3. geven van beleidsadviezen aan overheden over economische ontwikkeling: problemen van o.m. infrastructurele aard, bestemmingsplannen in een bepaald gebied, milieu-energievraagstukken en vraagstukken op het gebied van de regionale economie.

In de jaren ’90 ligt de stimulering van de regionale economie door de Kamer van Koophandel Rijnland vooral op het vlak van economische ontwikkeling op en rond de luchthaven Schiphol. De Kamer wil dat de regio Rijnland een toegangspoortfunctie handhaaft en uitbreidt. Hierbij kan worden gedacht aan ruimtelijke ontwikkelingsassen als Hillegom-Lisse-Sassenheim, langs de A44, de as Leiden-Schiphol, langs de A4, de as Katwijk-Leiden-Aphen-Bodegraven, langs de A11 en de as Alphen-Schiphol-Lisse/Hillegom langs de N207. Dit soort ontwikkelingen conflicteren met het Groene-Hart-Beleid. Daarom wordt er ook veel aandacht besteed aan milieuproblematiek.

De Kamer rekent het tot haar taak om het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven meer tot elkaar te brengen. Daarom richt de Kamer zich ook op de Rijnlandse kennisinfrastructuur. Vanaf de jaren ’80 is het transferpunt actief, een instituut dat is opgericht door de Kamer en de Rijksuniversiteit, ter bevordering van een kennisinfrastructuur. Ook de contacten met het European Space Research and Technology Centre (ESTEC) worden benut.

Verder is men in deze jaren ook druk met de voorbereidingen op de Euro, met de naderende eeuwwisseling en het zogenaamde millenniumprobleem.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in