Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Memories van Successie ZH

3.06.05
M. Beekhuis, H.G. Oost
Nationaal Archief, Den Haag
1985
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.06.05
Auteur: M. Beekhuis, H.G. Oost
Nationaal Archief, Den Haag
1985

CC0

Periode:

1806-1927

Omvang:

566.50 meter; 7064 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.Enkele stukken zijn in het Frans gesteld.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De successiebelasting werd geheven over erfenissen. Daartoe moest een Memorie van successie worden opgesteld, waarin een overzicht werd gegeven van de nagelaten bezittingen (onroerend goed, inboedel, banktegoeden e.d.) en de schulden van de overledene. De Memorie vermeldt de namen van de erfgenamen en hun relatie tot de overledene, alsmede de namen van personen of instellingen aan wie c.q. aan welke bij legaat of donatie iets is nagelaten. Over veel nalatenschappen werd geen Memorie opgemaakt, namelijk in gevallen waarin het saldo onbeduidend was. De Memories bevatten dus de akten van vaststelling van het recht op successie en van overgang bij overlijden, met bijlagen betreffende die vaststelling. Ze zijn in het archief geordend per belastingkantoor, in chronologische volgorde. De Memories zijn vanaf 1856 toegankelijk met behulp van de Tafels V-bis: alfabetische registers van overledenen met aantekening van de afhandeling van de nalatenschap en met verwijzing naar het nummer van de Memorie van successie (vóór het jaar 1856 kan alleen op jaar van overlijden worden gezocht). Vanaf 1883 zijn er ook Tafels VI: registers van testamenten voor een notaris verleden, alfabetisch op naam van de testateur.

Archiefvormers:

  • Gequalificeerde tot de Directie over de invordering van de Belasting over het Recht van Successie in departement Maasland
  • Ontvangers van de Successierechten in de Provincie Holland, zuidelijk gedeelte, later Zuid-Holland
  • Ontvangers van Registratie en Domeinen in het Departement van de Monden van de Maas
  • Regulateurs der Belasting op het Recht van Successie in de Provincie Holland, zuidelijk gedeelte

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

De door de gekwalificeerden aan de controlerende instanties ingezonden stukken uit de periode 1806-1811 zijn redelijk compleet bewaard gebleven. Het betreft hier de stukken afkomstig van gekwalificeerden voor zover hun standplaats lag op het grondgebied van het Departement Maasland, c.q. Monden van de Maas. Deze stukken zijn via het Ministerie van Financiën terechtgekomen bij de voormalige Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief waarna ze zijn overgedragen aan het voormalige Rijksarchief in Zuid Holland, in het kader van een algemene overdracht van deze stukken aan de rijksarchieven in de provincie

De archieven van de gekwalificeerden zelf zijn aanmerkelijk minder compleet overgeleverd, zowel wat betreft het aantal gekwalificeerden, waarvan nog archieven werden aangetroffen, als wat betreft het aantal stukken binnen die archieven. Vermoedelijk is dit mede een gevolg van het feit dat het vaak om een nevenfunctie ging van de secretaris van het plaatselijk bestuur. Daardoor kunnen stukken zijn beland in het archief van de gemeente. Hiernaar is geen nader onderzoek verricht, omdat dat te veel moeite zou opleveren in verhouding tot het te verwachten resultaat.

De door de regulateurs aan de controlerende instanties toegezonden stukken uit de periode 1814-1817 zijn, evenals dit het geval was bij de gekwalificeerden redelijk compleet bewaard gebleven. Het betreft hier de stukken afkomstig van regulateurs die hun standplaats hadden op het grondgebied van de toenmalige provincie Holland, zuidelijk gedeelte. Hierbij bevonden zich de opgaven van de ontvangers particulier in de arrondissementen van de door hen geïnde aanslagen.

De stukken afkomstig van de controlerende instanties uit de periode zijn, evenals die van de gekwalificeerde, via de Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief bij het Rijksarchief in Zuid Holland terechtgekomen.

De archieven van de ambtenaren belast met de vaststelling en inning van de successiebelasting en voor de periode 1806-1811 en 1814-1817 van de instanties belast met de controle op deze ambtenaren zijn in deze inventaris beschreven tot en met 1927. Tot aan dat jaar zijn namelijk deze archieven overgebracht naar het Algemeen Rijksarchief

Overbrenging van een overheidsarchief

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Mijn grootvader Anton Daniel geb 1867 en overl.25-12-1937 te Gouda, zou ik bij uw centaal archief Belastingen periode 1928-1982 moeten kunnen vinden
De digitale gegevens stoppen bij 1926.Moet ik naar uw kantoor Marwijne 32 Apeldoorn komen?

De memories van successie Zuid-Holland zijn tot en met 1927 overgedragen aan het Nationaal Archief. De memories van 1928 -1989 berusten nog bij het Centraal Archief van de Belastingdienst te Apeldoorn, Marowijne 32, 7333 PJ Apeldoorn.

Hallo ,

Ik ben op zoek naar memorie van successie van Jan Blom geboren 23-3-1850 in Haamstede . Overleden 24-7-1921 in Rotterdam . Aktenummer 3107 .

Ik heb begrepen dat ik deze moet zoeken in de plaats waar iemand is overleden . Moet ik nu in Rotterdam zoeken of in het Nationaal Archief in Den Haag ?

Met vriendelijke groet Ada de With .

Ada de With,

De persoon die je zoekt is overleden in Rotterdam, dus de memorie van Successie moet je dan zoeken
in de inventaris van het nationaal Archief en vervolgens dit op film bekijken. Waar een persoon is overleden is dus van belang bij het terugvinden ervan. belangrijkste gegeven is dan precies de datum van overlijden omdat de stukken worden opgeborgen in de buurt van deze overlijdensdatum ( ook al omdat de inlevering van de stukken pas vele maanden later geschiedde) succes, altijd waardevolle gegevens zijn hierin terug te vinden). Peter van Dam

Ik ben op zoek naar de Memorie van Successie van Klaas Noort. Geboren te Amsterdam op 22-04-1865 te Amsterdam en overleden op 14-07-1942 te Maartensdijk. Kunt U mij vertellen waar ik dat kan vinden? Moet ik dan in Utrecht zijn? Ik ben zijn kleindochter.

Mijn voorvader Willem Gerritsz. (van der) Struijs werd gedoopt te Vlaardingen op 15 augustus 1779 en overleed op zee bij Hitland (Shetland Eilanden) op 28 september 1843. Ik weet dat hij een testament had, maar onder welke stad vind ik nu zijn Memorie van Successie?

Geachte heer Brouwer,

Uw reactie is doorgezet voor verdere behandeling door de medewerkers Dienstverlening.

Kunt u mij verder helpen? Via de dochter van mijn tweeling broer kreeg ik bericht dat er een brief van de Belastingdienst was gekomen met de waarschuwing u heeft een erfenis gekregen u moet aangifte doen. Zij heeft naar de Belastingdienst gebeld dat zij van niets wist en wil weten elke notaris dit afhandeld. De belastingdienst wil niet meewerken. Mijn broer is getrouwd met een man die ook in die brief genoemd wordt. Een eventuele erfenis gaat m.i. niet naar de kinderen want de wettige echtgenoot is niet dood, of kan het zo zijn dat de man van mijn broer in zijn testament mijns broer dochter iets nagelaten heeft in de vorm van een erfenis.

Inventaris nr 3.06.05, 2.4.15 Kantoor Sliedrecht/Papendrecht
Volgens Uw inventaris 5307 1886okt-1888dec en
5308 1894-1900.

Ik ben geïnteresseerd in enige stukken in de tussenliggende periode.
Is U iets bekend of deze verloren zijn geraakt of elders in bewaring zijn ?

Geachte heer Verschoor,

Uw reactie is doorgezet voor verdere behandeling door de medewerkers van onze afdeling Dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Ik geloof dat ik pech heb. Ik ben op zoek naar de memorie van successie van iemand die in Den Haag is overleden op 30 juli 1817. Het lijkt er op dat de memorie niet is bewaard, want 1e periode eindigt in 1816 en volgende periode begint in 1818. Zou de memorie misschien kunnen zitten in inv. nr.1266? Daar staat bij "Bijlagen 1817, memories".

Geachte heer van Riel,

Uw reactie is doorgezet voor verdere behandeling door de medewerkers van onze afdeling Dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Waar kan ik de memories van successie vinden betreffende Johannes Bernhardus Papenborg, overleden
9 april 1956 te Lichtenvoorde>?

Beste Engelien,

Uw reactie is doorgezet voor verdere behandeling door de medewerkers van onze afdeling Dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Wellicht heeft u iets aan deze site:
http://www.genealogiedomein.nl/index.php?option=com_docman&task=cat_view...

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in